Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Ügyfelünk! TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1"

Átírás

1 Tisztelt Ügyfelünk! Fogalomtárunk célja, hogy a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, számlavezetés során használt, illetve a bankkártyával és az elektronikus csatornákkal kapcsolatos) és a gyakorlatban felmerülő legfontosabb fogalmakat közérthetővé tegyük. Ezen magyarázatok azonban kizárólag az ügyfelek tájékoztatására szolgálnak, és nem tekinthetők teljes körű felsorolásnak. Adós Az cselekvőképes személy, aki jogosult a Takarékszövetkezet kölcsön/hitel szolgáltatásának igénybevételére, akinek a Takarékszövetkezet a kölcsön/hitelszerződés alapján meghatározott pénzösszeget bocsát rendelkezésre. A kölcsön/hiteligénylő a kölcsönszerződés megkötésével adóssá válik. Adósminősítés A Takarékszövetkezet értékelése hitelért/kölcsönért folyamodó ügyfeléről. A Takarékszövetkezet részben erre a dokumentumra alapozza hitel/kölcsönkérelemről szóló döntését. Adóstárs Az a természetes személy, aki a kölcsön és járulékai visszafizetéséért egyetemlegesen felel az adóssal (ugyanúgy felelős, mint az adós). Az adós és adóstárs szerződéses kötelezettségei azonosak. Annuitás Olyan törlesztési mód, mely esetén az adós minden törlesztési periódusban azonos összegű törlesztőrészletet fizet, adott perióduson belül folyamatosan csökkenő kamat- és növekvő tőketartalommal. Árfolyam A Takarékszövetkezet által a magyar forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában, naponta többször hivatalosan jegyzett és időről-időre közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. A deviza/deviza közötti árfolyamot (a keresztárfolyamot) mindig a forint árfolyamával szemben jegyzett árfolyamokon keresztül kell értelmezni. Árfolyamkockázat A deviza forintban kifejezett árfolyamának változásából eredő kockázat. Az adott deviza árfolyamváltozása (erősödése vagy gyengülése) miatt a devizaalapú hitelek törlesztőrészleteinek forintösszege változhat. A forint erősödése a törlesztőrészletek csökkenését, a forint gyengülése a törlesztőrészletek növekedését vonja maga után. ATM Az Automated Teller Machine olyan elektronikus terminál, amely a bankkártya és a PIN kód együttes használatával alkalmazható különféle szolgáltatások igénybevételére, elsősorban készpénzfelvételre, egyenleglekérdezésre, továbbá vásárlás típusú tranzakciók (például mobiltelefon-egyenlegfeltöltés) lebonyolítására. Az ATM-en végrehajtott tranzakciók díjának mértékét és módját Hirdetmény tartalmazza. ÁSZF A hitel/kölcsönszerződés kötése esetén a szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentum. Átutalások Az ügyfél, mint fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során az ügyfél, mint fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik. Átutalásnak számít a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás is. Bankgarancia A Takarékszövetkezet harmadik személy javára vállalt önálló fizetési kötelezettsége, amelyet a Takarékszövetkezet a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára. A Takarékszövetkezet nem vetheti fel azokat a kifogásokat, amelyek az alapjogviszony kötelezettjét az alapjogviszony jogosultjával szemben az alapjogviszonyból eredően megilletik. Bankkezesség vállalásával a Takarékszövetkezet a kedvezményezettel szemben arra kötelezi magát, hogy amennyiben a kötelezett a kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítené, úgy a Takarékszövetkezet maga fog helyette fizetést tejesíteni. A kezes kötelezettsége járulékos jellegű, ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt: érvényesítheti a kezesség igénybevételével mindazt a kifogást, amelyet a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben. A bankkezesség készfizető kezesség. Banki munkanap A fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges időtartam szempontjából banki munkanapnak az a nap tekintendő, amelyen a Takarékszövetkezet fizetési művelet teljesítése céljából nyitva van. Ha a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi műveletet olyan napon végzi, amely ténylegesen pihenőnap vagy munkaszüneti nap, akkor a megbízás teljesítése azon a munkanapon kezdődik, amelyen az Elszámolóház szolgáltatást végez. Bankkártya vagy kártya A számlatulajdonos kérésére a kártyabirtokos részére kibocsátott 86x54 milliméteres emblémával, mágnescsík és/vagy chip adattárolóval ellátott műanyag lap, amely olyan készpénz-helyettesítő elektronikus fizetőeszköz, amelyet áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és/vagy készpénzfelvételre lehet használni az elfogadásra kijelölt helyeken. Betét A Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 1

2 Betétes Akinek a betét a nevére szól, vagy kizárólag a nem névre szóló betétek esetében aki a betétokiratot felmutatja. Betétek a évi LXXXIII. törvénnyel módosított évi 2 törvény erejű rendelet értelmében december 19-től kizárólag névre szólóan helyezhetők el, melyre vonatkozó rendelkezéseket szeptember 1-jétől a évi CXXXVI. törvény tartalmazza. Befagyott betét Az olyan betét, amelyre a hitelintézet nem képes a jogszabályi rendelkezések vagy a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő öt munkanapon belül a kifizetést teljesíteni. Birtokba adás Azt az eljárást jelenti, amely során az ingatlan többek között a kulcsok átadásával fizikailag is az eladó birtokába kerül, és amely időponttól kezdve az eladó az ingatlant szabadon használhatja, eltérő rendelkezés hiányában viseli a kárveszélyt és az ingatlan terheit. Biztosíték Az adós kölcsön/hitelszerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, egyedi szerződésben és annak mellékletét képező biztosítéki szerződésben felsorolt biztosítékokat jelenti. Olyan dolog vagy jog, amely szerződés vagy jogszabályi rendelkezés alapján az adós Takarékszövetkezet felé fennálló kötelezettségének teljesítését biztosítja. Biztosított személy Az a természetes személy, akinek az életével, testi épségével kapcsolatos eseményekre a biztosítási szerződés létrejön. A biztosított és az, aki a biztosítási szerződést megköti és a díjat fizeti (szerződő), különböző személy is lehet. BUBOR Budapest Interbank Offered Rate. Budapesti, bankközi, referenciajellegű kínálati kamatláb, amelyhez a hitelintézetek az egyes hiteleket viszonyítják, s a kamatlábat így adják meg például: BUBOR+30 bázispont. Egy bázispont 1/100 százaléknak felel meg. Csoportos beszedés Amikor a fizetési számlával rendelkező ügyfél, mint fizető fél felhatalmazása alapján a kedvezményezett (például közüzemi szolgáltató) a Takarékszövetkezettel való megállapodás szerint az azonos jogcímű, különböző számlatulajdonosok számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be. Deviza Külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, bankszámla- és egyéb pénzkövetelés). Devizaalapú hitel Olyan hitel, ahol a hitelösszeget és a törlesztőrészletet devizában határozzák meg, de a folyósítás vagy a törlesztés forintban történik. Devizabelföldi Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluli magyar állampolgár esetében pedig a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet. Devizakülföldi Az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet. Deviza kockázat Devizában (pl.: CHF, EURO) felvett hiteleknél az idegen deviza és a forint átváltási aránya (árfolyam) a napi piaci mozgások hatására változhat, ezért egy esetleges kedvezőtlen árfolyamváltozás/emelkedés többletköltséget okozhat. Fordított esetben, ha a forinttal szemben esik az árfolyam, úgy csökken a finanszírozás forint "ellenértéke": vagyis a tőkeösszeg és kamatai visszafizetését szolgáló törlesztő részleteket fedező deviza megvásárlása kevesebbe kerül az ügyfélnek, ahhoz kevesebb forint szükséges. Dologi adós Az a személy, aki a tulajdonát képező ingatlant felajánlja a hitel-visszafizetés biztosítékaként, de ő maga nem adós (csak a felajánlott dologgal tartozik). Az ingatlanra jelzálogjogot jegyeznek be. Dombornyomott bankkártya Olyan dombornyomással készült bankkártya, amely elektronikus, papíralapú és virtuális elfogadói környezetben egyaránt alkalmas tranzakciók lebonyolítására. EBKM Egységesített betéti kamatlábmutató. Olyan mutató, amely valamely betét tényleges éves hozamát jelzi, és amelyet minden hitelintézet köteles külön jogszabályban meghatározott azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Egyetemleges jelzálogjog Az a jelzálogjog, amelyet ugyanazon követelés (például hiteltartozás) biztosítására jegyeznek be különböző tulajdoni lapokon nyilvántartott ingatlanokra, és az egyes tulajdoni lapokon a bejegyzés utal a jelzálogjog egyetemlegességére. Valamennyi érintett ingatlanra ugyanazon követelés teljes összege erejéig jelzálogjog kerül bejegyzésre. Az érintett ingatlanokból a zálogjogosult döntése szerint egyszerre és egyidejűleg, vagy választása szerinti sorrendben kereshet kielégítést. Életbiztosítás Olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény, a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás, stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére a kedvezményezett - kedvezményezett hiányában az örökös - jogosult. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 2

3 Elfogadóhely Olyan belföldi vagy külföldi kereskedő, amely az általa forgalmazott áruk vagy szolgáltatások igénybevételét készpénzfizetés nélkül, nemzetközi logóval rendelkező bankkártyák használatával teszi lehetővé a kártyabirtokos részére, valamint azon pénzforgalmi szolgáltatók, amelyek biztosítják a kártyabirtokos részére, hogy bankkártyájával tranzakciót végezhessen. Elidegenítési és terhelési tilalom A tulajdonnal való rendelkezés jogát korlátozza. A tilalom alapján - annak jogosultja hozzájárulása nélkül - nem lehet az ingatlan tulajdonjogát másra átruházni, az ingatlant megterhelni, vagy biztosítékul felajánlani. Az elidegenítési és terhelési tilalom jogszabályon, bírósági határozaton, vagy szerződésen alapulhat, célja, hogy más személynek az ingatlannal kapcsolatos valamely jogát (pl.: jelzálogjog, vételi jog, öröklési szerződés) biztosítsa. Előtörlesztés Az ügyfél erre irányuló írásbeli nyilatkozatával kifejezett, a kölcsön/hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése. Az előtörlesztést az ügyfélnek a Takarékszövetkezet részére 3 banki munkanappal megelőzően írásban be kell jelentenie. Elővásárlási jog Ha az elővásárlási joggal terhelt ingatlant a lakás tulajdonosa el kívánja adni, az eladás előtt meg kell kérdeznie az elővásárlási jog jogosultját, hogy a leendő vevővel kötendő szerződés feltételei szerint (például ár stb.) meg kívánja-e vásárolni a lakást. Ha a jogosult elővásárlási jogával él, az adásvételi szerződést az eladónak nem a vevővel, hanem a jogosulttal kell megkötnie ugyanolyan feltételekkel. Ha az elővásárlásra jogosult nem él ezzel a jogával, vagy meghatározott időtartamon belül nem nyilatkozik az ajánlatról, az eladó köteles olyan feltételekkel megkötni a szerződést a vevővel, mint amilyen feltételeket a jogosulttal közölt. Az elővásárlási jog adásvételi szerződésbe foglalt kikötésen vagy jogszabályon alapul. Első ranghelyű zálogjog/ Zálogjogi ranghely Egy ingatlanra több jelzálogjog is bejegyezhető. A jelzálogjogok az iratok (kölcsön/hitel- és jelzálogszerződés) földhivatalba való benyújtásának sorrendjében kerülnek bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ez a sorrend (ranghely) azért fontos, mert ha az ügyfél nem fizeti meg a tartozását, a zálogjogosultak az ingatlan értékesítését követően e rangsornak megfelelően jutnak a pénzükhöz. Elvi építési engedély Az erre illetékes építésügyi hatóság által kiadott engedély, amely alapján azonban építési munka nem végezhető. Ha az elvi építési engedély jogosultja egy éven belül építési engedély iránt kérelmet nyújt be, az elvi építési engedély köti a hatóságot, azaz azokban a kérdésekben, amelyekben korábban már döntött, a döntést nem változtathatja meg. Emeletráépítés Az emeletráépítés a fiatalok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló jogszabály szerint a meglévő épület belső falsíkon mért legalább 1,90 métert elérő épületmagasítással járó, függőleges irányú bővítése annak érdekében, hogy új építményszint létesüljön. Engedményezés Engedményezés esetén a jogosult a követelését szerződéssel másra ruházza át. Az engedményezéshez nem szükséges a kötelezett hozzájárulása, de az engedményezés tényéről értesíteni kell. A kötelezett az értesítésig az engedményezőnek, azt követően már csak az engedményesnek (mint új jogosultnak) teljesítheti kötelezettségét. Miután az engedményes a régi jogosult helyébe lép, annak jogai őt illetik meg, de terhelik a kötelezettségei is. Építési engedély Az erre illetékes építésügyi hatóság által kiadott engedély, mely a jogszabályokban meghatározott esetekben telekalakításhoz, építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, illetve a rendeltetés megváltoztatásához szükséges. Építési költségvetés Az építési kivitelezés költségeit tartalmazó költségvetés. A költségvetésnek ki kell térnie a főbb munkálatokra anyag- és munkadíjbontásban. A költségvetésnek mindig bruttó kimutatásnak kell lennie, aminek tényét a költségvetésen fel kell tüntetni (például így: a költségvetés áfát tartalmaz). Építési telek Beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított, egy köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek. Építeni csak olyan telken lehet, amely a szükséges közművekkel ellátott. Minimálisan ivóvízzel és villamos energiával kell rendelkeznie a teleknek. Az építésügyi hatóság ennél több előírást is hozhat. Az a telek, amely nem felel meg az infrastruktúra-előírásoknak, nem építhető be. Értékbecslés Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendő) ingatlanra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan forgalmi és hitelbiztosítéki értékét állapítja meg. A hitelintézet vele szerződött értékbecslők ingatlanértékelését fogadja el a hitelbírálathoz. Értékbecslési díj A megvásárolni kívánt vagy a fedezetül szolgáló ingatlanról készült értékbecslési szakvélemény díja. Értéknap Az a nap, amikor a hitelintézet a tranzakciók elszámoló számlán való terhelését, illetve jóváírását a kamatszámítás szempontjából megtörténtnek tekinti. EURIBOR A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank szabályainak megfelelően megállapított kínálati kamatláb. A magyar pénzintézetek is ezt használják viszonyítási alapnak euróhitelek esetén. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 3

4 Éven belüli kölcsön: A Takarékszövetkezet által egy évre vagy annál rövidebb futamidőre folyósított kölcsön. Éven túli kölcsön: A Takarékszövetkezet által egy évnél hosszabb futamidőre folyósított kölcsön. Faktorálás A faktorálás alatt követelések adásvételét értjük. A követelés származhat áruforgalomból, szolgáltatásból, bankhitelből, stb. A hitelező a követelést eladja a faktorálónak, innentől kezdve minden jogát elveszíti az adóssal szemben, és ezek a jogok a faktorálóra szállnak át (beleértve a fedezetek jelzálogjogait is). Fedezet Gyűjtőfogalom, amely magában foglalja azon biztosítékokat (például ingatlan, kezesség stb.), amelyekből nem szerződésszerű adósi/adóstársi teljesítés esetén a hitelintézet kinnlevősége (például az általa nyújtott hitel) megtérülhet. Fedezetcsere, fedezet kiengedése Ha a fennálló tartozásra az új, fedezetként felajánlott ingatlan, illetve a fedezeti körben megmaradó ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értéke megfelelő fedezetet nyújt, akkor egyéb feltételek rendben léte esetén az adós írásbeli kérelmére a hitelintézet engedélyezheti az adós által korábban adott fedezet kiengedését és helyette másik fedezet bevonását (fedezetcsere), illetve a fennálló fedezetek közül valamely fedezet kiengedését. Feldolgozás napja Az a nap, amikor a hitelintézet a számlavezető rendszereiben elszámolja az adott tranzakciót (könyvelés napja). Felek A szerződés és mellékleteinek alanyai. Fennmaradási engedély Az illetékes építési hatóság azon határozata, amely szerint az ingatlan lakásnak minősül, lakásnak alkalmas, és e célra használható. A hatóság abban az esetben adja meg ezt az engedélyt, ha az építkezést építési engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően végezték el, de az ingatlan a hatályos szabályoknak megfelel. Fiatal a 134/2009. (VI.23.) számú Kormányrendelet alapján Az a háztartásában legfeljebb egy gyermeket nevelő személy, aki a) nagykorú egyedülálló, és a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 35. életévét, b) vagy házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban, illetve élettársi kapcsolatban élő olyan, a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában 35. életévét még be nem töltött személy, akinek házastársa, bejegyzett élettársa, illetve élettársa a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában szintén nem töltötte be a 35. életévét. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret A Takarékszövetkezet által szerződés alapján jutalék ellenében, fizetési számlához kapcsolódó, az adós rendelkezésére tartott hitelkeret, amely hitelkeret terhére a Takarékszövetkezet kölcsönt folyósít. Fogyasztási hitel A fogyasztási kölcsön a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez - a természetes személy részére - nyújtott kölcsön, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. Folyósítás napja Az a nap, amikor a Takarékszövetkezet a kölcsön összegét részletekben való folyósítás esetén részösszegét az adósnak a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláján jóváírja. Folyósítási feltételek A Takarékszövetkezet által meghatározott feltételek, amely(ek) ha nem teljesülnek egyidejűleg és maradéktalanul, a kölcsön nem folyósítható. Az egyes hiteltermékeknél ezek a feltételek eltérhetnek, valamint az egyedi döntéstől is függhetnek. Futamidő Az a szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az adósnak a kölcsönt vissza kell fizetnie. Gazdálkodó szervezet Az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a vonatkozó jogszabály e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz. GIRO-átutalás Az ügyfél által kezdeményezett forintátutalási megbízást a bank a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. által üzemeltetett Bankközi Klíring Rendszeren keresztül továbbítja a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához. Használatbavételi engedély Az a dokumentum, amelyet az építtetőnek az építmény használatba vételéhez be kell szereznie az illetékes hatóságtól azt követően, hogy az építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá vált. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 4

5 Haszonélvezeti jog E jog jogosultja a valamely más személy tulajdonában levő ingatlant rendeltetésének megfelelően birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja. Leggyakoribb fajtája az özvegyi jog, amely esetén a túlélő házastárs jut haszonélvezethez, valamint az az eset, amikor családtagok úgy ajándékoznak egymásnak ingatlant, hogy az ajándékozó a saját részére haszonélvezetet biztosít az ingatlanon. Hirdetmény A Takarékszövetkezet ügyfelei által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó, valamint a takarékszövetkezeti szolgáltatások ellenértékéről szóló, a Takarékszövetkezet ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, valamint a honlapján közzétett tájékoztató, mely tartalmazza a bankköltségeket, a fizetett kamatok típusait és mértéküket, továbbá egyes a szerződésekre vonatkozó, változó feltételeket. Tartalmazza továbbá a megbízások befogadási és a tárgynapi teljesítésre történő átvétel határidejét, a megbízások teljesítésének rendjét. A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó tartalma a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Hitel/kölcsön Idegen forrás, kötelezettség, amelyért az igénybe vevőnek kamatot kell fizetnie. A hitel általánosan elterjedt finanszírozási eszköz, amely a folyósítóra nézve kockázattal jár. Hitelezhetőségi limit A hitelintézet belső szabályzata alapján forintban meghatározott maximális havi hiteltörlesztési képességet kifejező összeg. Hitelbírálat Az a folyamat, amely során a hitelintézet megállapítja, hogy a hitel folyósítható-e, illetve hogy mekkora nagyságban folyósítható. A hitelintézet saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni, jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét. Hitelbírálat esetében annak ellenértékeként az ügyfél a Hirdetményben meghatározott díjat tartozik megfizetni. Hitelbiztosítéki érték A 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletnek megfelelően a hitelbiztosítéki érték valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke. Megállapítása során figyelembe kell venni a hitelintézet által folyósított kölcsönök hosszú lejáratából származó sajátos kockázatokat, valamint az ingatlannak csak azon tulajdonságait és hozamait, amelyek várhatóan a jövőben bármely tulajdonost megilletnek. Ez az érték is befolyásolja a folyósítható hitel nagyságát. Hiteldíjak és jutalékok Az adós által fizetendő, a Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során felmerülő költségeket magukban foglaló díjak és jutalékok, melyekről a hitel/kölcsön szerződés, a Hirdetmény, az Általános Szerződési Feltételek és az Üzletszabályzat rendelkezik. Hitelfedezeti biztosítás A hitel/kölcsön biztosítékául kikötött vagy elfogadott biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós vagy az adóstárs, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a Takarékszövetkezetre engedményezi. A hitelfedezeti biztosítás célja, hogy a hitelt/kölcsönt felvevő előre nem látható, rajta kívül álló okok bekövetkezte miatt esetleg nem tudná fizetni hitelét, akkor biztosító helyt álljon helyette a Takarékszövetkezet felé. Hitelezhetőségi limit A Takarékszövetkezet belső szabályzata alapján forintban meghatározott maximális havi hiteltörlesztési képességet kifejező összeg. Hitelkiváltás Meglévő hitel(ek) hitelből történő kifizetése. A hitelkiváltás lehetőségével élő adós meglévő hitelét/hiteleit visszafizetheti úgy, hogy egy számára kedvezőbb feltételekkel rendelkező hitelt vesz fel, így (esetlegesen több hitel egyidejű törlesztése helyett) a továbbiakban csak az újonnan szerződött hitel részleteit kell fizetnie. Hitelintézet A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény szerint hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely legalább betétet gyűjt, valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújt. Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére. Hitelintézet lehet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet). Hitelközvetítő Olyan - a hitelezőtől eltérő - jogalany, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége keretében, ellenszolgáltatás ellenében - ideértve bármilyen díjat, jutalékot vagy költséget - a) a fogyasztónak hitelt ajánl, vagy b) a hitelszerződés megkötése érdekében a fogyasztónak segítséget nyújt, vagy c) a hitelező nevében a fogyasztóval hitelszerződést köt. Hitel költségei A hitelező egy számszerűen meghatározott, forintban kifejezett összeget ad át egy meghatározott időre az adósnak, akinek erre az időre kamatot és hiteldíjat kell fizetnie. A kamatok és a hiteldíj mértékét Magyarországon az egységes Teljes Hiteldíj Mutató (THM) írja le. Ha a THM 0, akkor kamat- és hiteldíjmentes hitelről/kölcsönről beszélünk. Ilyen hitelt általában akkor nyújtanak, ha a cél az üzleti forgalom élénkítése, a minél több vevő megszerzése. Ld. még: Hiteldíjak és jutalékok, Kamat, THM. Honlap A honlap jelenti a weboldalt. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 5

6 IBAN A számlaszámok, fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, amely a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál. Egységes használata érdekében a legtöbb európai országban bevezetésre került az IBAN (International Bank Account Number), azaz a nemzetközi bankszámlaszám. Ideiglenes használatbavételi engedély Az illetékes építési hatóság határozata, amely szerint a megépített, de még befejezetlen építmény egy meghatározott építményrésze (önálló rendeltetési egysége) rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagában, önállóan is alkalmas, ennek használata a kivitelezési munkálatokat nem zavarja, azonban az építési hatóság által előírt munkálatokat még el kell végezni a végleges engedély kiadásához. Internet Banking (Electra InternetBanking) A hitelintézet című internetes oldalán keresztül elérhető, a Takarékszövetkezet által nyújtott elektronikus banki rendszerszolgáltatás elnevezése, melynek célja a számla feletti rendelkezés, illetve számla- és egyéb információk lekérdezésének megkönnyítése. Írásbeliség Az ügyfél és a hitelintézet között létrejött szerződés, írásban történő bármely módosítását jelent. Jegybanki alapkamat A Magyar Nemzeti Bank által megállapított MNB alapkamat, amely a Magyar Közlönyben kerül közzétételre. Jelzálog A jelzálogjog célja annak biztosítása, hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott hitelt/kölcsönt és ezeknek járulékait visszakapja. A hitel/kölcsönszerződés és annak mellékletei nem szerződésszerű teljesítése esetében a Takarékszövetkezet a jogszabályok és a jelzálogszerződésben rögzítettek szerint kintlévősége megtérülése érdekében a zálogtárgyból kielégítést kereshet. A jelzálogjog alapítása nem eredményezi a Takarékszövetkezet birtokba lépését mindaddig, amíg az adós a hitel/kölcsönszerződésben és annak mellékleteiben vállalt kötelezettségeit teljesíti. Jelzáloghitel Olyan hitel, amelynek biztosítékát az adós által felajánlott valamilyen zálogtárgy jelenti (hangsúlyozni kell, hogy jelzálog alapítása történik). Jelzálogjog ranghelye A ranghely a jelzálogjog bejegyzések, és ezáltal a zálogjogból való kielégítés sorrendjét határozza meg. Ld. még: Első ranghelyű zálogjog. Jövedelem-vizsgálat Az a folyamat, amely során az ügyfél hitelképességét a hitelintézet a bevallott és igazolt jövedelmekre vonatkozó adatok alapján állapítja meg. Kamat Az adós által az igénybe vett kölcsön használatáért a hitelintézetnek fizetendő, rendszerint időarányosan térítendő pénzösszeg. A kamat a kölcsönadott pénz ára. A kamat az egyedi kölcsön/hitelszerződésben meghatározott, éves százalékban kifejezett ügyleti kamatláb alkalmazásával kerül kiszámításra. Kamatadó szeptember 1-jétől a kamatjövedelmek után adót kell fizetni. Az adó január 1-től a kamat 16 százaléka. Kamatjövedelemnek minősül többek között a különböző bankbetétekből, takarékbetétekből, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból, befektetési jegyből származó kamat és/vagy hozam, illetve ilyen értékpapírok beváltásakor, átruházásakor, visszaváltásakor keletkező jövedelem, valamint egyes biztosításokból származó jövedelem. Kamatfelár Az alapkamaton felül, adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Kamatláb A kamat összege és a kölcsönzött pénzösszeg közötti százalékban kifejezett arány, amelyet a meghatározott időszakra - rendszerint egy évre - fizetendő kamat összegével fejeznek ki. A kamatláb tehát azt mutatja, hogy időszakonként a kölcsönösszeg hány százalékát kitevő kamat fizetendő. Kamatperiódus A kamatperiódus az az időtartam, amely időtartam alatt a hitel ügyleti kamatának mértéke nem változik. Kamattámogatás Olyan támogatási forma, amelyet az állam a bizonyos kölcsönök kamatainak fizetéséhez nyújt, így az ügyfeleknek csak a támogatással csökkentett kamatokat kell fizetniük. Kártalanításra jogosult személy A betétes, ha pedig a betétes kedvezményezettet jelentett be, akkor a kedvezményezett. Kivételt képeznek azok a betétek, amelyek szerződéses feltételei ettől eltérő megállapodást tartalmaznak. Nem minősül kártalanításra jogosult személynek az a személy, aki a betét tulajdonosának rendelkezése alapján rendelkezik a betét fölött a betét befagyása pillanatában, de egyébként sem tulajdonosa, sem kedvezményezettje a betétnek. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 6

7 Kártyabirtokos Az a számlatulajdonos természetes személy (főkártya-birtokos) vagy általa kártyahasználatra feljogosított természetes személy (társkártyabirtokos) vagy az a számlatulajdonos jogi személy/szervezet által kártyahasználatra feljogosított természetes személy, aki a hitelintézet valamely típusú bankkártyájának használatára jogosult. Abban az esetben jogosult erre, ha a bankkártyára vonatkozó igénylését a hitelintézet elfogadta, és a számlatulajdonossal bankkártya szerződést kötött (14 18 éves kiskorú esetében a bankszámla nyitásakor a törvényes képviselő által adott hozzájáruló nyilatkozattal). Kártyamegújítás Ha a kártyabirtokos a hatályos feltételeknek megfelel és legkésőbb a lejárat hónapját megelőző hónap utolsó napjáig ellenkező szándékát a fiókban nem jelezte, akkor a hitelintézet a kártya érvényességi idejének lejáratakor a hitelintézet új, jogfolytonos bankkártyát bocsát ki részére. Abban az esetben, ha a kártyabirtokos nem kívánja kártyáját a kártyán feltűntetett lejáratig sem használni, köteles a Bankkártya-szerződést felmondani. Ha viszont ezt nem teszi meg, a hitelintézet úgy tekinti, mintha a kártyabirtokos felmondását a kártya lejárati napján nyújtaná be a hitelintézetnek. Kedvezményezett (betétnél) A betét tulajdonosa vagy a betétes által kedvezményezettként a hitelintézetnek írásban bejelentett személy. Kedvezményezett (életbiztosításnál) A biztosítási szerződésben az életbiztosítási összeg felvételére jogosultként megnevezett személy. Lehet maga a biztosított is vagy bármely személy, illetőleg az életbiztosítási kötvény bemutatója is. Ha a szerződésben nincs megnevezett kedvezményezett, akkor a biztosított örököse lesz jogosult a biztosítási összegre. A kedvezményezett személye a szerződés időtartama alatt, írásban bármikor módosítható. Az életbiztosítási szerződés megkötésének egyik leglényegesebb mozzanata a kedvezményezett megnevezése, amit a szerződő tehet meg. A szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett más kedvezményezettet is jelölhet. Ha a szerződő és a biztosított személye nem azonos, a szerződéskötéshez, így a kedvezményezett kijelöléséhez is szükséges a biztosított hozzájárulása. Ha a kedvezményezett kijelölése a szerződő által záradékkal történt, úgy annak megváltoztatásához a záradékban szereplő kedvezményezett hozzájárulása is szükséges. Késedelmi kamat A kölcsön késedelmes törlesztése/lehívott garanciaösszeg késedelmes megtérítése esetén a Takarékszövetkezet által az esedékességtől, a késedelmes törlesztésre/tartozásra felszámított, a szerződésben, jogszabályban, illetve a Takarékszövetkezet Hirdetményében meghatározott kamat. Készfizető kezes Az a személy, aki kötelezettséget vállal arra, hogy ha az adós nem teljesít (nem fizeti meg esedékességkor hitel- vagy kölcsöntartozását), maga fog helyette fizetni. Ha a hitelintézet kevésnek tartja a biztosítékul felajánlott ingatlant és a felvevő(k) hitelképességét, akkor rendszerint készfizető kezes bevonását is kérheti az ügyletbe. Ha a hitelintézet csak készfizető kezességvállalást fogad el, a kezes nem követelheti, hogy a hitelintézet a követelést először az adóstól vagy az adóstárstól hajtsa be, egyenesen a készfizető kezes ellen is lehet fordulni. Kétoldalú közjegyzői okirat A közjegyzőkről szóló évi XLI. törvényben írt tartalmi, alaki elvárásoknak megfelelő okirat, amely megkötésére úgy kerül sor, hogy valamennyi fél megjelenik a közjegyző előtt, és szerződési akaratukat foglalják írásba. A Takarékszövetkezet csak az előre rögzített tartalommal rendelkező kétoldalú közjegyzői okiratot fogadja el. Kezdőnap A kölcsön/hitel - több részletben történő folyósítás esetén a kölcsön/hitel első részletének - folyósítási napja, amely naptól, mint induló naptól kezdődik a kölcsön hitel törlesztőrészleteinek és törlesztési ütemezésének meghatározása. E nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja is. KHR A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) egy olyan, a jogszabályi előírások szerint létrehozott nyilvántartás, amelyben azok a természetes személyek (adósok) és hitelek/kölcsöneik, valamint mulasztásaik szerepelnek. Ezt az adós-nyilvántartási rendszert a BISZ Zrt. technikai közreműködésével a pénzügyi intézmények hozták létre hitelezési kockázataik csökkentésére, ők kezelik, és kizárólag ők tekinthetik meg az abban szereplő adatokat. Minden adós ingyenesen tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a listán. Ha valaki úgy gondolja, indokolatlanul került fel a listára, kifogással élhet az adatait a KHR-ben rögzítő pénzügyi intézménynél vagy a BISZ-nél, a panaszt az adatközpontnak öt napon belül ki kell vizsgálnia, és az eredményről írásban kell tájékoztatnia az ügyfelet. Ha a beadványnak helyt adnak, két napon belül törölni kell az adatokat a listáról. Ld. még: Ügyféltudakozvány. Kiskorú Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt érvénytelennek nyilvánította. Kondíció: A termék igénybevételével járó feltételek. Konverzió Eltérő devizanemek közti átváltás. Korszerűsítés a 134/2009. (VI.23.) Kormányrendelet szerint Korszerűsítésnek minősül a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos, gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (például napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 7

8 beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése, a korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20 százalékáig. Kölcsönszerződés A kölcsönszerződés alapján a hitelintézet köteles meghatározott pénzösszeget az ügyfél, mint adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. A szerződés jelenti a hitelkeret szerződést is. Közjegyzői díj: A közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály alapján közjegyző által megállapított díj és költség. Közjegyzői okirat A közjegyzőkről szóló törvényben rögzített formai és tartalmi elemekkel rendelkező hivatalos dokumentum, amely közhitelesen tanúsítja a benne foglalt tényeket, illetve hogy azok a valóságnak megfelelnek. Az okirat a hitelezéssel összefüggésben lehet úgynevezett egyoldalú kötelezettségvállaló (tartozáselismerő) nyilatkozat, amely az ügyfél közjegyző előtt tett kötelezettségvállalását rögzíti a kölcsönszerződés alapján. Kétoldalú közjegyzői okirat esetén magát a kölcsönszerződést foglalják közokiratba, ebben az esetben az ügyfél és a hitelintézet a közjegyző előtt írja alá a kölcsönnyújtás/visszafizetés feltételeiről szóló okiratot. A közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség (például tartozás megfizetése) nemteljesítése esetén a közjegyzői okirattal a követelés végrehajtása a peres bírói út mellőzésével, közvetlenül lehetséges. Ld. még: Kétoldalú közjegyzői okirat. Közös betét Az olyan betét, amelynek több tulajdonosa, illetőleg kedvezményezettje van (több személy nevére szól). Lakásbővítés A lakótér (lakásfunkcióval összefüggő, vízszintes és/vagy függőleges irányú) növelése érdekében építési engedéllyel végzett munka, amely legalább egy lakószobával való bővítést eredményez. Például toldaléképítés, tetőtér-beépítés, emeletráépítés. Lakáscélú kölcsönszerződés Ingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett megkötött olyan hitel-, illetve kölcsönszerződés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása. Lakásfelújítás Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség eredeti használhatóságának, üzembiztonságának biztosítása érdekében végzett építési-szerelési munka. Lakóingatlan Lakás céljára létesített, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakás, villa, kastély megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület. Lakossági számla Az a látra szóló, forintban vezetett belföldi bankszámla, amelyet a lakossági ügyfél Számlatulajdonos a pénzforgalmának lebonyolítása céljából nyit vagy nyitott. Lakossági ügyfél a) nagykorú (18. életévét betöltött vagy 18. év alatti, ha házasságot kötött), teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, valamint b) korlátozottan cselekvőképes devizabelföldi (14 18 év közötti kiskorú, feltéve, ha nem cselekvőképtelen, illetve a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett), amennyiben a törvényes képviselő (szülő, gyám) írásban nyilatkozik arról, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy egyedül jogosult rendelkezni a számla felett. Látra szóló betét A látra szóló betét a fizetési számlán lévő olyan pénz, amelyhez az ügyfél bármikor hozzáférhet, arról rendelkezhet. A látra szóló betétek után alacsonyabb kamatot fizet a hitelintézet, mint a lekötött, határidős betétek után. Lejárat napja A kölcsönre/hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott határnapot jelenti, ameddig az adósnak a szerződés alapján a Takarékszövetkezet irányában fennálló valamennyi tartozását meg kell fizetnie. A lejárat napja egyben a futamidő utolsó napja. Lekötött betét A lekötött betét esetén az ügyfél a pénzét meghatározott időtartamra leköti, amely után a hitelintézet a lekötött összegtől, a futamidőtől és a pénznemtől függő kamatot fizet. A lekötés miatt ennek a betéttípusnak általában magasabb a kamata, mint a látra szóló (fizetési számlán elhelyezett) összegeknek. A lekötött betétet csak a kamat teljes vagy jelentős részének elvesztése árán lehet felmondani. A lekötött betét lehet egyszeri vagy folyamatos lekötésű. Letéti számla A letéti számla olyan számla, amelyen elhelyezett pénzösszeg elkülönített pénzösszegnek minősül, és meghatározott módon csak akkor használható fel, ha a szerződésben meghatározott feltételek bekövetkeznek. A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező végrehajtó, ügyvéd vagy közjegyző ügyfelei pénzeszközeinek nyilvántartására és fizetési forgalmának lebonyolítására a számlatulajdonos írásbeli kérésére a pénzforgalmi bankszámla mellett letéti számlát, mint elkülönített számlát nyit és vezet. Logó A kártyatípust azonosító, a kártyaelfogadás körét jelző embléma, amely megjelenik a bankkártyán és az elfogadóhelyen egyaránt. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 8

9 Magatartási kódex A lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló etikai kódex. OBA Országos Betétbiztosítási Alap. Az alap legfontosabb feladata, hogy a tagintézeteinél elhelyezett betétek befagyása esetén kifizesse a betétesek részére a biztosított betétek utáni kártalanítási összeget. Ez az értékhatár jelenleg ,- euró, amelynek kifizetése Magyarországon forintban történik. Opciós jog Ha a tulajdonos másnak vételi jogot (opció) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást - a dolog és a vételár megjelölésével - írásba kell foglalni. Tehát aki az opciós jogot megszerzi (adott esetben a hitelintézet), az a tulajdonos hozzájárulása, új szerződés megkötése nélkül megszerezheti az ingatlan tulajdonjogát. Megteheti mindazt, amit az opciós szerződés tartalmaz: pl. egyoldalú nyilatkozattal tulajdonjogot szerez, él vevőkijelölési jogával és így jut hozzá a hitel összegéhez. Az opciós jog nem fizetés esetén azt eredményezheti, hogy az adós tartozásáért cserébe a hitelintézeté vagy az általa kijelölt vevőé lehet a fedezetül felajánlott ingatlan. Osztatlan közös tulajdon A tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott tulajdoni hányadok szerint több személyt is megillethet. Ingatlanon közös tulajdon akkor jön létre, ha az egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlannak több tulajdonosa van. Osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetében is lehetséges, hogy az egy helyrajzi számon felvett ingatlan fizikailag megosztható és külön-külön használható legyen. Hitel- vagy kölcsönfelvételnél használati megosztási szerződéssel érhető el (ügyvéd készíti el), hogy a több tulajdoni hányadból a hitelintézet fedezetként csak az egyiket terhelje meg. Óvadék Pénzügyi biztosíték, amely lehet pénz, értékpapír és egyéb, külön törvényben meghatározott pénzügyi eszköz. Azt a célt szolgálja, hogy ha az ügyfél/adós nem fizet határidőre, a tartozás az óvadékból közvetlenül kielégíthető. Az óvadék nem a hitelintézet vagyonához, hanem az óvadéknyújtó vagyonához tartozik. Önálló zálogjog Zálogjog úgy is alapítható, hogy az a zálogtárgyat személyes követelés nélkül terhelje. Ilyen esetben a zálogjogosult kielégítése a zálogszerződésben meghatározott összeg, valamint annak járulékai erejéig kizárólag a zálogjoggal terhelt zálogtárgyból történhet. Az önálló zálogjog átruházható. Önerő/önrész Ingatlan/termék/gépjármű vásárlásakor, a hitel és a vételár közötti érték az önerő, azaz a kölcsön által nem fedezett vételárrészt/építési költséget jelenti. Az önerő megfizetése/beépítése minden esetben meg kell, hogy előzze a kölcsön folyósítását. Papíralapú megbízás Olyan fizetési megbízás, amelyet a rendelkezésre jogosult a hitelintézet számára az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtott be a hitelintézet számára. Pénzforgalmi számla Az a látra szóló, forintban vezetett belföldi fizetési számla, amelyet a Számlatulajdonos a saját nevében és kockázatára üzletszerűen végzett rendszeres gazdasági tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott, továbbá az a fizetési számla, amely a Számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően, kifejezetten pénzforgalmi számlaként kerül megnyitásra. Piaci érték Piaci érték alatt az a várható összeg értendő, amelyért az ingatlan gazdát cserélhetne magánjogi adásvételi szerződés keretében, egy eladni szándékozó eladó és egy olyan vevő között, akivel kapcsolata kizárólag piaci természetű, az értékbecslés napján, feltételezve, hogy az ingatlan a piacon nyilvánosan meghirdetésre került, a piaci körülmények lehetővé teszik a szokványos értékesítést és annak lebonyolítására az ingatlan természetétől függő, megfelelő időtartam áll rendelkezésre. PIN kód Bankkártyák esetén az a szigorú biztonsági előírások mellett készített titkos személyi azonosító kód, amelyet a hitelintézet a bankkártya használatára jogosult személy részére elérhetővé tesz, és amely lehetővé teszi a bankkártya elektronikus terminálokon (ATM, bizonyos esetekben POS) való használatát. POS-terminál Olyan elektronikus terminál, amelyet a bankkártyahasználat helyén a készpénz-helyettesítő fizetési forgalom lebonyolítására használnak. A POS biztosítja a bankkártya ellenőrzését, majd rögzíti a bankkártyaművelettel kapcsolatos információkat, és továbbítja a hitelintézet felé. Prolongáció A szerződésben rögzített futamidő meghosszabbítása, azaz a véglejárat dátumának későbbi időpontra helyezése, melyért a Takarékszövetkezet a Hirdetmény szerinti díjat számítja fel. Prolongáció/futamidő-hosszabbítás esetében a szerződést és annak mellékleteit a létrejöttükkel megegyező alaki előírások betartása mellett módosítani szükséges (szerződés-módosítás). Az ügyfél kérelmére engedélyezett prolongáció esetében a szerződésmódosítás hatályba lépésének feltételeként a Takarékszövetkezet a Hirdetményben, valamint a szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételektől eltérő feltételeket is előírhat. PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Részletek: TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 9

10 Ranghely fenntartás Az ingatlan tulajdonosa a ranghely fenntartást egy éves időtartamra kérheti legfeljebb az eredetileg bejegyzett összeg erejéig, amennyiben az azt követő ranghelyen bejegyzett zálogjogot alapító zálogszerződés nem rendelkezik a mozgó zálogjogi ranghely elvéről. Ha a törlést nem az ingatlan tulajdonosa kéri, a földhivatal felhívja a tulajdonost a nyilatkozattételre. Ranghely lemondás A tulajdoni lap III. részére lehet feljegyezni, hogy a zálogkötelezett (tulajdonos) valamely meghatározott későbbi zálogjogosult, vagy más harmadik személy irányában lemondott arról a jogáról, hogy meghatározott zálogjog törlése esetén a törölt jelzálogjogi bejegyzés ranghelyével rendelkezhessék vagy, hogy e ranghelyet új jelzálogjog bejegyzésének céljára fenntarthassa. Referencia kamatláb Az adott szolgáltatás után fizetendő szerződéses kamat meghatározásánál alapul szolgáló, az ügyféllel kötött szerződésben meghatározott, éves százalékban kifejezett kamatláb. Ilyen például: Jegybanki alapkamat, BUBOR, EURIBOR, LIBOR. Rendelkezésre tartási időszak Az az időszak, amely folyamán a hitelkeret terhére az ügyfél kölcsönösszeget vehet igénybe. A hitel vagy kölcsön részben vagy egészben csak ezen időszak alatt folyósítható. Rendszeres átutalás A számlatulajdonos, mint fizető fél arra ad megbízást a banknak, hogy egy meghatározott összeget meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően átutaljon. A rendszeres átutalási megbízást a bank mindaddig teljesíti, amíg azt a számlatulajdonos, mint fizető fél vissza nem vonja, vagy a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési időpont el nem múlt. Rulírozó hitel Olyan hitel, melynek keretében a már folyósított kölcsön, annak visszafizetése esetén, a visszafizetett összeg erejéig a rendelkezésre tartási időtartamon belül ismételten igénybe vehető. SMS-szolgáltatás Azon szolgáltatás elnevezése, amelynek keretében a bank a számlatulajdonos igénylése alapján mobil telekommunikációs eszköz útján továbbítható üzenet (SMS) formájában bankkártyára, illetve fizetési számlára vonatkozó információt küld. SWIFT- (BIC) kód A nemzetközi átutalások lebonyolításánál az IBAN mellett szükség van a kedvezményezett hitelintézetének ún. SWIFT-kódjára (BIC kód). Ez utóbbi kód biztosítja az üzenet pontos továbbítását a kedvezményezett hitelintézetéhez a nemzetközi forgalomban. A SWIFT a nemzetközi bankközi kommunikációs hálózat neve, míg a BIC a Bank Identifier Code, azaz bankazonosító kód rövidítése. Mindkét elnevezés ugyanazt jelenti. A SWIFT- (BIC) kód (8 vagy 11 karakterből áll) mindig egyértelműen azonosítja a kedvezményezett bankját. Külföldi, konvertibilis pénznemű fizetési számla esetén a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet S.W.I.F.T. kódja: SIKLHUHH. Számlatulajdonos A számlavezetővel számlaszerződést kötő fél. Széljegy A földhivatali eljárás során a beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapon fel kell jegyezni (széljegy), és ennek megtörténtét a beadványra rá kell vezetni. A széljegyzésben a széljegyzett beadvány tartalmára röviden utalni kell. A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a bejegyzés, átvezetés, feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja, a beadvány jogi és tartalmi megfelelőségét azonban nem. Takarékbetét A gyűjtésére jogosult pénzintézetnél takarékbetét-szerződés alapján betétkönyv vagy más okirat ellenében elhelyezett pénzösszeg. Takarékszövetkezet TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 37., cégjegyzékszám: Cg ), nyilvántartó bíróság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, adószám: , statisztikai számjel: ), illetve annak bármely szervezeti egysége, továbbá a szerződésben foglalt bármely kötelezettség vállalására általa jogszerűen felhatalmazott harmadik személy. THM (Teljes Hiteldíj Mutató) A teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál, az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban - a prolongálási költség, a késedelmi kamat, az egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a biztosítási és garanciadíjak, az átutalási díjak kivételével - fizetett összes költségekkel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításának képletét az erről szóló jogszabály (jelenleg a 83/2010. (III. 25.) számú kormányrendelet) tartalmazza. Ld. még: Hiteldíjak és jutalékok, Hitel költségei, Kamat. T-nap A megbízás teljesülésének napja, nem azonos a megbízás adásának napjával. Törlesztési nap (esedékesség) Az a nap, amelyen a felvett kölcsön vagy hitel után fizetendő törlesztőrészletet az ügyfélnek meg kell fizetnie. Törlesztőrészlet A felvett hitel után fizetendő kamat és tőketörlesztés együttes, meghatározott rendszerességgel és összegben az ügyfél által, a futamidő alatt fizetendő összeg. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 10

11 Tőketartozás Az első törlesztésig a folyósított kölcsönösszeg, azt követően annak a megfizetett törlesztőrészletek tőketartalmával csökkentett összege. Tranzakció A bankkártya rendeltetésszerű használatával lebonyolított vásárlásokat, készpénzfelvételeket, ATM-en bonyolított vásárlásokat (például mobiltelefon-egyenlegfeltöltéseket) és az ezekkel kapcsolatos számlaterheléseket, illetve jóváírásokat jelenti. Tulajdoni lap Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, feljegyezni, illetve azon átvezetni, amelyeket a tulajdoni lap közhitelesen igazol. Tulajdonjog fenntartása Ingatlanvásárláskor az eladó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntarthatja. Ezt az ingatlan tulajdoni lapjának harmadik részébe feljegyzik, ez a bejegyzés a hitelintézet és minden más harmadik személy felé hitelesen tanúsítja az eladás tényét. A vételár teljes kiegyenlítésekor az eladó köteles (külön dokumentumban) a vevő tulajdonszerzéséhez hozzájárulni. Türelmi idő Az az időszak, amely alatt esedékessé váló fizetési kötelezettségeit az ügyfélnek nem kell megfizetnie, azokat a Takarékszövetkezet nyilvántartja, és a türelmi időt követően teszi esedékessé a türelmi idő végét követően kiadott fizetési ütemtervben foglaltak szerint. Új lakás a 134/2009. (VI.23.) Kormányrendelet szerint a) Az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel nem családi vagy ikerházon megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi- vagy fennmaradási engedély-köteles, b) az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó ingatlanforgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó vagy hitelintézet. Utasbiztosítás A bankkártyákhoz automatikusan kapcsolódó vagy opcionálisan köthető, külföldre és/vagy belföldre is érvényes olyan biztosítási védelem, amelynek szerződési feltételeit a szolgáltató biztosítótársaság szerződési feltételei tartalmaznak. Ügyféltudakozvány A törvény lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy díjtalanul megtudják, milyen adatokat tartalmaz róluk a Központi Hitelinformációs Rendszer. Ezt a betekintési jogot bármely hiteladat-szolgáltatón keresztül gyakorolhatják az erre a célra kialakított nyomtatvány, azaz az ügyféltudakozvány használatával. A választ postai úton, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában kapja meg az ügyfél. Ld. még: KHR. Ügyleti év (ügyfélév) A futamidő kezdő napjától - illetve további ügyleti év esetén a kezdő nappal megegyező naptári naptól - számított egész naptári év. Ügyleti kamat A ténylegesen igénybe vett és még vissza nem fizetett kölcsönösszeg után, a folyósítás napjától az adós által a pénzhasználat díjaként fizetendő összeg, melynek első kamatperiódusra érvényes éves százalékos mértéke a szerződéskötéskor kerül megállapításra. Üzletszabályzat Azon dokumentum, amely meghatározza a hitelintézet és az ügyfelek közötti jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a hitelintézet és valamennyi ügyfél közötti minden olyan jogviszonyban, melynek során a hitelintézet valamely szolgáltatást nyújt az ügyfelek részére, és / vagy az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a hitelintézettől. Vagyont terhelő zálogjog A követelés biztosítékául a kötelezett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyona vagy annak meghatározott része is szolgálhat, a vagyont alkotó egyes dolgok, jogok meghatározása nélkül. Ebben az esetben a zálogjog kiterjed a kötelezett által a zálogszerződés hatályba lépte után szerzett valamennyi dologra és jogra is, attól az időponttól kezdve, hogy a kötelezett a rendelkezési jogot megszerzi. Vagyont terhelő zálogjog alapításához a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalása és a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál külön rendelkezési törvény szerint vezetett nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. Ebben az esetben a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb. Valuta Készpénz külföldi pénznemben. Változó kamatozás: Változó kamatozású hitelek esetén a hitel futamideje alatt, a meghatározott kamatperiódusok végén a bank, a pénzpiaci, devizapiaci és jogszabályi feltételek változását követve, illetve ahhoz igazodva megváltoztathatja az ügyleti kamatlábat. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 11

12 Végrehajtási jog Az ingatlan tulajdonosa elleni végrehajtási eljárás során az ingatlan végrehajtó általi lefoglalását tanúsító, a tulajdoni lap harmadik részére a végrehajtó kérelmére bejegyzett teher. A végrehajtási jog bejegyzése az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok és tények megváltoztatását lehetetlenné teszi, azaz ez azt jelenti, hogy az ingatlan nem átruházható és nem terhelhető. VIBER A VIBER rendszer esetén az ügyfél által kezdeményezett forintátutalási megbízást a bank a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) rendszeren keresztül továbbítja a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához. Zálogjog Zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. Zálogjogosult Az, akinek a javára a zálogjogot alapították vagy akire azt átruházták azaz aki a zálogjog alapján a zálogtárgyból kielégítést kereshet. Jelzáloghitelek és jelzálogkölcsönök esetén általában a hitelt, kölcsönt nyújtó bank. Zálogkötelezett Az a személy, aki a tulajdonát felajánlja a hitel- vagy kölcsön-visszafizetés biztosítékaként. Ezt követően ingatlan esetében az ingatlanra jelzálogjogot vagy önálló zálogjogot jegyeznek be. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 12

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit.

Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Tájékoztatónkban szeretnék bemutatni Önnek a MagNet Bank által kínált forint jelzáloghitelek legfontosabb tudnivalóit. Miért a MagNet Bank? Közösségi Mentor Betét és Hitel: Hitelének kamatát csökkentheti,

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

Adóstárs. Alap(ok), Befektetési alap(ok)

Adóstárs. Alap(ok), Befektetési alap(ok) Fogalomtárunk célja, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, bankszámlavezetés során használt, illetve a

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT HITELRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLXII. TV. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEKRŐL SZABADFELHASZNÁLÁSÚ REZIDENCIA HITEL Hatály: 2016.

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) Kölcsönszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (értékpapír óvadék fedezete mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

A Bankunk adatai: Bevezető:

A Bankunk adatai: Bevezető: ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Pannon Takarék Bank Zrt. jelen ügyféltájékoztatójának a célja, hogy segítséget nyújtson a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, valamint a Magatartási

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve: PILLÉR Takarékszövetkezet Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. honlapja: www.pillertksz.hu 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja

A konstrukciót a PILLÉR Takarékszövetkezet (címe: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1. ) (továbbiakban: Hitelintézet) nyújtja Hitelkonstrukció bemutatása: A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú Takarék Folyószámlahitel (a továbbiakban: Számlahitel) átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló fogyasztási hitel

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA A2015/20 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BALMAZÚJVÁROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2015. év május 01. napjától A LAKOSSÁGI HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ ALÁBBI KAMATOKAT, DÍJAKAT ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEKET ALKALMAZZA

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben