31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n"

Átírás

1 31-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n J a v a s l a t a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Tisztelt Közgyűlés! I. A Heves Megyei Közgyűlés szeptember 25. napján tartott ülésén már ismertetésre került Herman István, a Heves Megyei Közgyűlés volt tagjának azon, szeptember 24. napján benyújtott írásbeli nyilatkozata, mely szerint ugyanezen napi hatállyal lemondott képviselői mandátumáról. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 29. (1) bekezdés f) pontja értelmében a lemondással az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik. Ugyanezen törvény 28. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével megszűnnek. A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei listát állító jelölőszervezetek (a továbbiakban: FIDESZ-KDNP) a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 207/A. -ában foglaltak alapján, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény 21. (2) bekezdése szerinti 30 napos határidőn belül írásban bejelentették, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán a Heves Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) által 15/2014. (IX.01.) számú határozattal nyilvántartásba vett 29 fős Heves megyei közös listájukon a 12. sorszám alatt szereplő Dr. Gondos Istvánt jelölik a megüresedett képviselői helyre. A megüresedett mandátum betöltése tárgyában a TVB 9/2015. (X.28.) számú határozatával a FIDESZ-KDNP-nek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásán a TVB által nyilvántartásba vett közös Heves megyei listáján 3. sorszám alatt szereplő Herman István képviselő szeptember 24. napján hatályosult lemondó nyilatkozatára tekintettel, ugyanezen listán 12. sorszám alatt szereplő Dr. Gondos István mandátumát igazolta és megállapította, hogy részére a megbízólevél kiadható, melyre tekintettel a Közgyűlés soron következő ülésén az új képviselő eskütételére is sor kerülhet.

2 A szükséges egyeztetést követően, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. és 8. számú mellékletének módosításával, a Közgyűlés új tagját a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságba javasolom tagként. Tekintettel viszont arra, hogy Dr. Gondos István ez idáig a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában töltött be külsős tagi megbízatást, így a megüresedett bizottsági helyre Nagy Csabát, Füzesabony Város Polgármesterét jelölöm nem önkormányzati képviselő tagnak. A bizottsági struktúrában a Közgyűlés által kialakított létszám-arányok megőrzése céljából javaslom továbbá, hogy a Közgyűlés a már részletezettek miatt Dr. Gondos Istvánnak a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött tagsága alóli felmentése mellett, Dr. Juhász Attila Simont is mentse fel a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságban betöltött tagsága alól, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottságban meglévő elnöki megbízatásának változatlanul hagyása mellett. A Heves Megyei Közgyűlés állandó bizottságainak tagi összetétele vonatkozásában fentiek szerint tett javaslatom alapján indítványozom az SZMSZ 3. és 8. számú mellékletének fenti személyi változásokat tükröző módosítását a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint. II. Az SZMSZ további módosítását a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alábbiakban részletezett rendelkezései teszik szükségessé. A Korm. rendelet II. fejezete rendelkezik a programozási időszak során felhasználható támogatásokkal érintett intézményrendszerről, melynek területi szereplőként részese a megye is. A Korm. rendelet 19. -a szerint a területi szereplő feladata, hogy a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe véve az operatív programban és az e rendeletben meghatározott horizontális követelményeket, b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és kezdeményezheti annak módosítását, c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és megadja a területi szempontú értékelési szempontokat, d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén, vagy e rendeletben meghatározott esetben a területi szempontú értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti, e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől és az irányító hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában. Az intézményrendszer működésével kapcsolatban a Korm. rendelet 39. -ában rögzítésre került összeférhetetlenségi szabályok szerint:

3 (1) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója, ha a támogatási kérelméről még nem született döntés, valamint az, aki a) a szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; b) a szervezet vezető tisztségviselője, vagy felügyelő bizottságának tagja; c) a szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik; d) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett; e) az a)-d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója; f) tekintetében az irányító hatósághoz érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból az irányító hatóság megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható. (2) A támogatásra, pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy vagy szervezet képviseletére jogosult személy a döntéselőkészítési eljárás megkezdésekor az adott felhívásra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tesz arról, hogy az (1)-(1b) bekezdés szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a támogatásra, pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala során tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy banktitkot, fizetési titkot, illetve egyéb magántitkot megőrzi. (2a) A projektek folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzését, helyszíni ellenőrzését és a kifizetés engedélyezését nem végezheti olyan személy, akivel szemben az (1)-(1b) bekezdések szerinti kizáró ok fennáll. (3) Ha a támogatásra, pénzügyi eszköz végrehajtására vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala, a támogatás kifizetése és ellenőrzése során olyan tény merül fel, amely alapján az (1) vagy a (2a) bekezdés szerinti összeférhetetlenség megállapítható, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt az irányító hatóságnak, valamint pénzügyi eszközből nyújtott támogatás megítélése esetén az alapok alapját végrehajtó szervezetnek haladéktalanul írásban bejelenti. Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el. (4) Ha az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet nem jelenti be, bárki jogosult az összeférhetetlenség megállapítását az irányító hatóságnál illetve az alapok alapját végrehajtó szervezetnél kezdeményezni. Ha az irányító hatóság illetve az alapok alapját végrehajtó szervezet az összeférhetetlenséget megállapítja, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni. A Korm. rendelet ugyanezen -ának (5) bekezdés b) pontja szerint viszont az (1)-(4) bekezdést nem kell alkalmazni b) területi kiválasztási eljárásrendben a területi szereplő részéről benyújtott és megvalósított projektek esetében, ha a területi szereplő szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában a projekt elkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok személyi szinten elkülönülnek.

4 A Korm. rendelet 39. -ának (8) bekezdésében rendelkezik arról is, hogy (8) A támogatásra, pénzügyi eszköz végrehajtására vagy igénybevételére vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy vagy szervezet a feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban alkalmazandó felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartozik a pártatlan, semleges és szakmai követelményeknek megfelelő feladatellátásáért. A fentiekben ismertetett, az összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelést is szem előtt tartó feladatellátás a Korm. rendeletben rögzítetteknek megfelelően kialakított hivatali szervezetrendszer útján, az egymást erősítő és egymás mellett párhuzamosan működő Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Heves Megyei Önkormányzat többségi és kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok útján biztosítható. A véglegesen kialakítandó szervezeti struktúra vonatkozásában elsődleges az egyes feladatok ellátása során felmerülő összeférhetetlenség elkerülése érdekében a döntéselőkészítési, valamint a program végrehajtási (projektmenedzsment) folyamat teljes elkülönítése. Fontos szempont, hogy a pályázatok kapcsán az előkészítési, a benyújtott pályázatok előzetes értékelésével összefüggő és a projektmenedzsmenti feladatok különüljenek el egymástól, ehhez kapcsolódóan pedig a Hivatal szervezeti egységei és azok vezetői részére pontosan meg kell határozni az ellátandó feladatokat, az azokhoz kapcsolódó hatásköröket és felelősségi szabályokat. Ennek egyik lépéseként javaslom a Hivatal új szervezeti egységeként egy új, Térségi Menedzsment Osztály létrehozását, amely a Közgyűlés által október 16-án jóváhagyott hivatali létszámbővítés és belső átstrukturálás útján tölthető fel. A fenti javaslat egyrészről szükségessé teszi az SZMSZ-nek a Hivatal belső tagozódásáról szóló a kiegészítését, másrészről ugyanezen változásnak a Hivatal - Közgyűlés 183/2014. (XII.15.) számú határozatával jóváhagyott - Szervezeti és Működési Szabályzatán (a továbbiakban: Hivatali SZMSZ) történő értelemszerű átvezetését is, jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal. A Hivatal új szervezeti egységgel (osztállyal) történő bővítése mellett a jelenlegi, területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő és az ellátandó új feladatok hozzárendelhetők lesznek a hivatalon belüli egyes szakértői kapacitással rendelkező szervezeti egységekhez, és megoszthatók az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal. Ennek megfelelően a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály felel a jelenlegi feladatok mellett az integrált területi program tervezéséért, szükség esetén módosításának előkészítéséért és végrehajtásának stratégiai szintű értékeléséért, az indikátorok teljesüléséhez szükséges beavatkozások azonosításáért és döntést követő végrehajtásáért, továbbá a TOP forrásokhoz kapcsolódó támogatási kérelmek területi szereplő által ellátandó döntés-előkészítési feladataiért. Az újonnan felállítandó Térségi Menedzsment Osztály elsődleges feladata a települési önkormányzatok felkérése alapján ellátandó menedzsmenti feladatok szervezése és ellátása lesz. Feladata továbbá az összeférhetetlenségi szabályokat is figyelembe véve a megyei önkormányzat, mint kedvezményezett által benyújtandó és megvalósítandó TOP-os projektek előkészítése és menedzselése is. A Hivatal vonatkozásában mindezen feladatok pontosítása, bővítése a Hivatal Ügyrendjének módosítása révén valósítható meg, melynek jóváhagyására az SZMSZ 2. melléklet III pontja alapján az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság rendelkezik átruházott hatáskörrel.

5 A Korm. rendeletben részletezett összeférhetetlenségi szabályoknak való maradéktalan megfelelés az Ügyrendben pontosítandó feladat- és hatáskör lehatároláson keresztül biztosítható. A Korm. rendelet több helyen is rendelkezik arról, hogy a hatálya alá tartozó támogatási kérelmekről hozott döntés megalapozására az irányító hatóságnak döntés-előkészítő bizottságot lehet vagy eseteként szükséges létrehozni és összehívni. A területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a döntés-előkészítő bizottságba történő tagdelegálást a Korm. rendelet 1. mellékletét képező Egységes Működési Kézikönyv akként részletezi, hogy az irányító hatóság vezetőjének felkérése alapján a döntés-előkészítő bizottságba megfigyelőt és tagot jelölhet a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester vagy a megyei jogú város polgármestere. Ennek átvezetése az SZMSZ 2. mellékletének értelemszerű, a rendelet-tervezetben részletezett módosításával hajtható végre. A javaslatot a Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalta és annak közgyűlés általi megtárgyalását és elfogadását az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 5 igen szavazattal, a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság pedig 4 igen szavazattal támogatta. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva az abban foglalt határozati javaslatokat, és az SZMSZ módosítására irányuló indítványomat támogatni szíveskedjék! E g e r, november 18. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője I. Határozati javaslat: A Heves Megyei Közgyűlés Dr. Gondos Istvánt a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságában betöltött, míg Dr. Juhász Attila Simont a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságban betöltött tagsága alól felmenti, a bizottságokban kifejtett munkájukért köszönetét fejezi ki. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Határidő: azonnal

6 II. Határozati javaslat: A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 34/2012. (IV. 27.) közgyűlési határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. módosítását jelen határozat melléklete szerinti - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - tartalommal elfogadja. Felelős: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője Határidő: azonnal

7 .../2015. (XI.24.) közgyűlési határozat melléklete A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (A Heves Megyei Közgyűlés.../2015. (XI.24.) közgyűlési határozatával jóváhagyott 2. módosítását tartalmazó szövegrész dőlt betűvel szedett) A Heves Megyei Közgyűlés a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában és 10. (5) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: I. Általános rendelkezések A Hivatal megnevezése, székhelye, számlája 1.) A Hivatal megnevezése: Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). 2.) A Hivatal székhelye és egyben postacíme: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 3.) A Hivatal honlapja: 4.) A Hivatal törzsszáma: ) A Hivatal számlavezetője: a Magyar Államkincstár 6.) A Hivatal pénzforgalmi számlaszáma: Hivatal jogállása, képviselete 1.) A Hivatal a Heves Megyei Önkormányzat szerve, Alapító Okiratát Egerben, december 22-én a Heves Megyei Közgyűlés a 186/2010. (XII.22.) számú határozatával fogadta el. A Hivatal alapítója a Heves Megyei Önkormányzat, irányító szerve a Heves Megyei Közgyűlés. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen SZMSZ 1. számú függeléke. 2.) A Hivatal a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a törzskönyvi nyilvántartási számon szerepel. 3.) A Hivatal, mint költségvetési szerv gazdálkodásáért szervezeti egységei közül a 7.) c.) pontban megjelölt Pénzügyi Osztály felelős, melynek szervezeti ábráját a 2. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkörébe gazdálkodó szerv nem tartozik.

8 8 4.) A Hivatal feladatellátásához rendelten ellátja a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (1) bekezdése szerinti külön megállapodáson alapuló - együttműködésből eredő feladatokat. 5.) Külső szervezet nem lát el a Hivatal részére gazdálkodási feladatokat. 6.) A Hivatal jogi személy, törvényes képviseletét a megyei főjegyző látja el. A Hivatal tevékenysége 1.) A Hivatal feladata: a.) a Megyei Önkormányzat és szervei zavartalan működésének biztosítása, b.) a Közgyűlés, a Bizottságok és a tisztségviselők döntéseinek szakmai előkészítése, valamint e döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. 2.) A Hivatal által ellátandó és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 1. mellékletébe foglalt kormányzati funkciók szerinti, funkciószámmal és megnevezéssel ellátott alaptevékenységek megjelölését, valamint az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését az SZMSZ 1. számú függelékét képező Alapító Okirat rögzíti. 3.) Az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek, feladatok forrásait, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket a Heves Megyei Önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete tartalmazza. II. A Hivatal irányítása és vezetése 1.) A Hivatal irányító szerve a Heves Megyei Közgyűlés. 2.) A Közgyűlés elnöke akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott általános helyettesi feladatokat ellátó alelnök, az általános helyettesi feladatokat ellátó alelnök akadályoztatása esetén a Közgyűlés elnöke által írásban megbízott alelnök a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. Önkormányzati, valamint államigazgatási feladat- és hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el. Az elnöki irányítás jogosítványait és formáit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. 3.) A Közgyűlés elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott alelnök az elnök irányításával látja el feladatait. Az alelnök a feladatmegosztásnak megfelelően igényelheti a Hivatal érintett szervezeti egységei közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és végrehajtása során. 4.) A Hivatal vezetője a megyei főjegyző, aki összehangolja és szervezi a Hivatal munkáját, amelyért szakmailag felelős, továbbá képviseli a Hivatalt. A megyei főjegyző részletes feladat- és hatásköreit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

9 9 5.) A megyei főjegyzőt távollétében, valamint akadályoztatása esetén a megyei aljegyző helyettesíti. A megyei aljegyző feladatait önálló munkakörben, vagy osztály vezetésével együtt is elláthatja. III. A Hivatal szervezete 1.) A hivatal engedélyezett létszáma: a Heves Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott létszám. 2.) A megyei főjegyzőt - pályázat alapján határozatlan időre a Közgyűlés elnöke nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 3.) A Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőit, közszolgálati ügykezelőit (a továbbiakban együttesen: köztisztviselő), valamint a Hivatal Munka Törvénykönyvének hatálya alá eső munkavállalóit az önkormányzati (politikai) tanácsadó és önkormányzati (politikai) főtanácsadó kivételével a megyei főjegyző nevezi ki és gyakorolja velük szemben a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a.) kinevezéshez, felmentéshez, b.) a vezetői kinevezéshez, kinevezés módosításhoz, c.) jutalmazás és illetményeltérítés megállapításához, a közgyűlés elnökének egyetértése szükséges. 4.) A megyei aljegyzőt - pályázat alapján határozatlan időre a megyei főjegyző javaslatára, a Közgyűlés elnöke nevezi ki, felette a munkáltató jogokat a Közgyűlés elnöke, az egyéb munkáltató jogokat a főjegyző gyakorolja. 5.) A Hivatal önkormányzati (politikai) tanácsadói, önkormányzati (politikai) főtanácsadói felett a munkáltatói jogokat amennyiben ilyen munkakörök a Heves Megyei Közgyűlés részéről létrehozásra kerülnek - a Közgyűlés elnöke gyakorolja, akik az Elnöki Kabinetben dolgozhatnak. 6.) A 7.) pontban felsorolt szervezeti egységek vezetői az egyéb munkáltatói jogokat közvetlenül gyakorolják beosztottaik tekintetében, így különösen: a.) a szabadság engedélyezése, b.) a megyén belüli kiküldetés engedélyezése, c.) teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok, d.) munkaköri leírás elkészítése, e.) túlmunka elrendelése, f.) helyettesítés meghatározása. 7.) Az egységes Hivatal az alábbi belső szervezeti tagozódású: a.) Elnöki Kabinet, b.) Jogi és Szervezési Osztály, c.) Pénzügyi Osztály, d.) Területfejlesztési és Területrendezési Osztály, e.) Térségi Menedzsment Osztály. A Hivatal szervezeti felépítését az 1. számú melléklet tartalmazza. A Hivatal belső szervezeti egységei nem jogi személyek.

10 10 8.) Az osztályokat a megyei főjegyző által - a Közgyűlés elnöke egyetértésével - kinevezett osztályvezetők vezetik. 9.) A közgyűlés önkormányzati (politikai) főtanácsadói, önkormányzati (politikai) tanácsadói munkaköröket hozhat létre az önkormányzat hivatalában a közgyűlés és bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a Közgyűlés elnöke tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény ában foglalt feltételekkel. A politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkaköröket közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet mellékleteként kell felsorolni és részletezni. 10.) A belső ellenőrzési feladatok ellátására a hivatali szervezettől függetlenített, az alapító által kötött polgári jogi szerződés útján - megbízási jogviszony keretében - kerül sor. IV. A Hivatal belső szervezeti egységeinek személyi állománya Az osztályvezetők 1.) Az osztály - mint a hivatal belső szervezeti egysége - élén osztályvezető áll, aki gondoskodik az osztály hatáskörébe tartozó feladatok színvonalas szakmai ellátásáról. 2.) Az osztályvezető főbb feladatai: a.) meghatározza, ellenőrzi és felügyeli az irányítása alá tartozó köztisztviselők és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozók munkáját, b.) munkaköri leírásba foglalja beosztottai feladatait, gondoskodik annak naprakészségéről, c.) beszámol a Közgyűlés elnökének, alelnökének, a főjegyzőnek és az aljegyzőnek az osztály munkájáról, d.) részt vesz a Közgyűléseken, bizottsági üléseken, valamint vezetői értekezleteken, e.) szükség szerint munkamegbeszélést tart az osztály köztisztviselői részére, f.) ügyintézőre szignálja az osztályra érkező ügyiratokat, g.) gyakorolja a ráruházott aláírási jogkört, h.) javaslatot tesz beosztottai kinevezési, felmentési, áthelyezési, jutalmazási, fegyelmi és kártérítési ügyében, i.) közreműködik az osztály megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek kialakításában, j.) együttműködik a hivatal más szervezeti egységeivel, k.) egyetértés esetén szignójával ellátja az osztály által készített, a tisztségviselők és a megyei főjegyző kiadmányozási jogkörébe tartozó iratok, szakmai munkaanyagok tervezeteit, l.) gondoskodik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján a Megyei Önkormányzatot és a Hivatalt érintő, feladatköréhez tartozó közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, információk honlapon, illetve az írott és elektronikus sajtóban történő megjelenítéséhez szükséges adatok összegyűjtéséről és azok aktualizálásáról. Ügyintézők 1.) Az ügyintézők feladata a mindenkori munkaköri leírásukban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés és bizottságai, a Közgyűlés elnöke, alelnöke, valamint a megyei főjegyző és aljegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint a végrehajtás szervezése.

11 11 2.) A kapott utasítások és határidők figyelembevételével az ügyintéző munkaterületén felelős a Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. Ügykezelők 1.) Az ügykezelők a munkaköri leírásban részükre megállapított, illetve a vezetők által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, az ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzik. 2.) Ellátják mindazokat az ügyviteli jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. V. A hivatal szervezeti egységeinek feladatai A hivatal szervezeti egységeinek feladatait a Heves Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje szabályozza, amely a Közgyűlés Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága általi jóváhagyását követően jelen SZMSZ 2. számú függelékét képezi. VI. A hivatal működése 1.) A Hivatal működését a jogszabályok, az ezek alapján alkotott belső szabályzatok, valamint a Közgyűlés határozatai, a közgyűlés elnökének, továbbá a megyei főjegyzőnek a normatív utasításai határozzák meg. 2.) A Hivatal köztisztviselőinek és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóinak részletes feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírások a felelősség megállapítására is alkalmas módon többek között tartalmazzák: a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés rendjét. Munkarend 1.) A Hivatal teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra. 2.) A hivatali munkaidő (általános munkarend): hétfőtől csütörtökig órától óráig, pénteken órától óráig tart, amely magában foglalja az ebédidőt is. 3.) Az általános munkarendtől egyedi esetekben a munkáltatói jogkör gyakorlója előzetesen, utólag igazolható módon eltérést engedélyezhet a szervezeti egység által ellátott tevékenység, az irányítása alá tartozó köztisztviselők, munkavállalók munkaköri feladatai, továbbá a tényleges feladat ellátásához megkövetelt mértékben, figyelemmel a munkaidőt szabályozó jogszabályi rendelkezésekre is.

12 12 Ügyfélfogadás rendje 1.) A Közgyűlés elnöke, alelnöke, a megyei főjegyző, aljegyző és a Hivatal köztisztviselői az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást: a Közgyűlés elnöke és alelnöke, a megyei főjegyző, aljegyző: előzetes időpont egyeztetést követően a hét bármely munkanapján hivatali munkaidőn belül, a hivatal köztisztviselői: hétfő óra szerda óra péntek óra 2.) Az ügyfelek fogadását az 1.) pontban rögzített időszakokon túl is biztosítani kell amennyiben azt az ügy jellege és elintézésének sürgős volta indokolttá teszi. 3.) A Közgyűlés tagjait, az országgyűlési képviselőket, a Közgyűlés frakcióinak vezetőit, valamint a területi nemzetiségi önkormányzat(ok) vezetőit bármikor, munkaidőben, soron kívül, a települési önkormányzatok vezetőit, alkalmazottait ügyfélfogadási időn kívül is - lehetőleg előre egyeztetett időpontban - fogadni kell. Az iratkezelés és a kiadmányozás rendje 1.) A Hivatal iratkezelésének (iktatás, szignálás, kiadmányozás, expediálás, irattározás és levéltárba adás) szabályait a főjegyzői utasítással jóváhagyott, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített Egyedi Iratkezelési Szabályzat határozza meg. 2.) A Közgyűlés elnöke (alelnöke) kiadmányozza: a köztársasági elnökhöz, az Országgyűlés elnökéhez, a miniszterelnökhöz, miniszterekhez és az országos hatáskörű szervek vezetőihez, államtitkárokhoz, helyettes államtitkárokhoz, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízotthoz, a megyei önkormányzatok elnökeihez (alelnökeihez), a helyi önkormányzatok polgármestereihez, - minisztériumok irányítása alatt működő szakmai szervezetekhez, - a területfejlesztés és területrendezés szakterületét érintő egyeztető fórumok tagjainak küldendő előterjesztéseket, jelentéseket, információkat, átiratokat, nagyobb jelentőségű elvi anyagokat, elemzéseket, összegzéseket. 3.) A főjegyző (aljegyző) kiadmányozza: a minisztériumokhoz és országos hatáskörű szervekhez, a hatáskörébe tartozó ügyekben a Heves Megyei Kormányhivatalhoz, a megyei önkormányzatok főjegyzőihez (aljegyzőihez), a helyi önkormányzatok jegyzőihez küldendő előterjesztéseket, jelentéseket, információkat, átiratokat, valamint az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos anyagokat, - a hazai decentralizált fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó értesítéseket. 4.) Az osztályvezetők kiadmányozzák: társszervekhez, települési önkormányzatokhoz küldendő közbenső intézkedést tartalmazó iratokat, megkereséseket.

13 13 Bélyegzők leírása, használata 1.) A Heves Megyei Önkormányzat feliratú körbélyegző és ugyanilyen elnevezésű, postacímmel is ellátott fejbélyegző, továbbá a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke", a Heves Megyei Közgyűlés Alelnöke feliratú körbélyegzők használatára a Közgyűlés elnöke, illetve alelnöke értelem szerint, a Heves Megye Főjegyzője" feliratú körbélyegző használatára a főjegyző, valamint helyettesítési jogkörében eljárva az aljegyző jogosult. 2.) A Hivatal szervezeti egységei a "Heves Megyei Önkormányzati Hivatal" körbélyegzőt és ugyanilyen elnevezésű, postacímmel is ellátott fejbélyegzőt, valamint ugyanezen körbélyegzőnek a szervezeti egység (osztály) megnevezésével kiegészített körbélyegzőt használnak a kiadmányozásra vonatkozó szabályok szerint. 3.) A Pénzügyi Osztály a 2.) pontban megjelölt bélyegzőkön túl a Heves Megyei Önkormányzat feliratú körbélyegzőt és ugyanilyen elnevezésű, postacímmel is ellátott fejbélyegzőt is használhatja, a cégszerű aláírások és a pénzügyi dokumentumok, kifizetések dokumentumai esetében. 4.) A bélyegző használatával megbízott köztisztviselő köteles biztosítani, hogy azt csak az arra illetékes használhassa. Munkaértekezletek rendje 1.) A Közgyűlés elnöke a főjegyző bevonásával köztisztviselők részére szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal munkaértekezletet tart. 2.) A főjegyző szükség szerint, de legalább hetente az osztályvezetők részére vezetői értekezletet tart. 3.) Az osztályvezetők az osztályok dolgozói részére szükség szerint, de legalább havonta tartanak munkamegbeszélést. A munkamegbeszélésre a főjegyzőt szükség szerint meg kell hívni. 4.) Az osztályok közötti és az osztályokon belüli információtovábbítás és kapcsolattartás formáit az osztályvezetők maguk állapítják meg, a minél szélesebb információáramlás biztosítására törekedve, elsődlegesen a költségtakarékos és környezetkímélő elektronikus kapcsolattartást alkalmazva. Heves Megyei Önkormányzat Értesítője 1.) A Heves Megyei Önkormányzat Értesítőjét a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendeletben előírt gyakorisággal a Megyei Önkormányzat honlapján, elektronikus formában meg kell jelentetni. 2.) Az Értesítő tartalmazza a Közgyűlés rendeleteit, határozatait, valamint a Megyei Önkormányzattal kapcsolatos fontosabb tájékoztatókat, közleményeket. 3.) Az Értesítő szerkesztéséért a Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya, kiadásáért a megyei főjegyző a felelős.

14 14 VII. Vegyes rendelkezések 1.) A pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személyek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje és ahhoz kapcsolódó szabályzatok tartalmazzák. 2.) A szervezeti egységek vezetőinek nincs olyan jogosítványuk, amelynek körében költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el. VIII. Záró rendelkezések 1.) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat április 27-én lép hatályba. 2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete: 1. számú melléklet: A Hivatal szervezeti ábrája 2. számú melléklet: A Pénzügyi Osztály szervezeti ábrája 3.) A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei: 1. számú függelék: A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító okirata. 2. számú függelék: A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje Eger, április 27. Szabó Róbert Közgyűlés elnöke Dr. Barta Viktor megyei főjegyző A Heves Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 34/2012. (IV. 27.) számú, valamint a 138./2014. (XII.15.) közgyűlési határozatával, továbbá a.../2015. (XI.24.) közgyűlési határozattal fogadta el.

15 1. számú melléklet A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése ELNÖK ALELNÖK ELNÖKI KABINET FŐJEGYZŐ ALJEGYZŐ Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Térségi Menedzsment Osztály Pénzügyi Osztály Jogi és Szervezési Osztály

16 16 2.számú melléklet A Pénzügyi Osztály szervezeti ábrája Osztályvezető Pénzügyi ügyintéző Technikus Gépjárművezető bérgazdálkodás, pénzellátás, koordinálás, operatív gazdálkodási feladatok, könyvelés, pénztár közgyűlési ülések rögzítése, technikusi feladatok ellátása, lomtalanítás, anyagmozgatás, teremigénylések kezelése gépjárművek üzemeltetése, tisztántartása, anyagbeszerzések elvégzése, rendezvények lebonyolításában való részvétel

17 * * * Heves Megyei Önkormányzat /2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Heves Megye Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 100. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: (A hivatal belső tagozódása:) e) Térségi Menedzsment Osztály 2. Az SZMSZ 2. melléklet II. pontja a következő 22. ponttal egészül ki: (II. A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök) 22. Tagot és megfigyelőt delegál az Európai Uniós fejlesztési források felhasználását szabályozó jogszabály(ok)ban nevesített döntés-előkészítő bizottság(ok)ba. 3. Az SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. Az SZMSZ 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 1. Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága (11 fő) Elnöke: Tagjai: Csik Balázs Dr. Tóth József Hegedüs János József Érsek Zsolt Szűcsné Major Ildikó Faragó Tamás Külső tagjai: Besszer Andrásné Nagy Csaba Tuza Gábor Havelant István Szabóné Balla Marianna

18 18 5. Az SZMSZ 8. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép: 2. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság (5 fő) Elnöke: Tagjai: Dudás Róbert Kovács Béla Dr. Gondos István Külső tagjai: Farkas Zoltán Kontra Gyula 6. Hatályát veszti az SZMSZ 2. melléklete I. A közgyűlés elnökének saját hatáskörei cím alatti rendelkezése. 7. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 1. melléklet a.../2015. (XI.24.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelethez A közgyűlés tagjának neve A közgyűlésben betöltött tisztsége 1. Szabó Róbert közgyűlés elnöke 2. Tóth Csaba közgyűlés alelnöke 3. Csik Balázs Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának elnöke 4. Dudás Róbert Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke 5. Érsek Zsolt Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának tagja 6. Faragó Tamás Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának tagja 7. Dr. Gondos István Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagja 8. Hegedüs János József Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának tagja 9. Dr. Juhász Attila Simon Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 10. Kovács Béla Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagja 11. Kómár József László Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 12. Orbán Gábor Gyula Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 13. Orosz Bálint János Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagja 14. Szűcsné Major Ildikó Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának tagja 15. Dr. Tóth József Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottságának tagja

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből 80/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi határozat / Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3300 Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal jogállása

I. fejezet. Általános rendelkezések. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3300 Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal jogállása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 77/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására 32-2/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 237/2015. (X.16.) számú határozatával

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 2. pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Részletesebben

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DOMBRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA jóváhagyta Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014.(II.04.) önkormányzati határozatával. jóváhagyta Újdombrád Község

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse, Takácsi községek önkormányzatai 2015. február 12-i együttes képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 7. számú függelék A Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postafiók 82. Telefon: (74) 505-650. Fax: (74) 505-640 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes:

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓISKOLÁJÁNAK

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PILISVÖRÖSVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a Képviselő-testület a 74/2006. (V. 04.) Kt. sz. határozattal fogadta el (Egységes szerkezetben a 151/2008. (VIII. 28.), a

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ AK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva ) Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 12-1396-19/2012. (3 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 3. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. január 21., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 4/2015. (I. 21.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 128 3/2015. (I. 21.) HM utasítás

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott

91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 91/2011. (VII.28.).sz. határozattal elfogadott 1.sz.melléklet TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő Szelevény-Tiszainoka és Tiszasas Községek között A Petőfi

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (XI. 19.) határozata:

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/70/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. február 14-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Töltéstava - Győrság

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ózd, 2015. november 12. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Előkészítő: Aljegyző, Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések...3 2. Az

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

M e g á l l a p o d á s /T e r v e z e t/

M e g á l l a p o d á s /T e r v e z e t/ M e g á l l a p o d á s /T e r v e z e t/ Közös önkormányzati hivatal fenntartására Tüskevár, Apácatorna, Kisberzseny, Kispirit, Nagypirit, Kolontár, Pusztamiske és Iszkáz községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. január 21. napjára (szerda) 8 00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A KÖLESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartásról

Részletesebben

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Hivatal (alapadatai) azonosító adatai 2 I. Általános rendelkezések 1.1. Elnevezése: Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben