19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület március 29-ei rendes nyilvános ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére"

Átírás

1 19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület március 29-ei rendes nyilvános ülésére Elıterjesztı megnevezése: Dr. Juhász Enikı Iktatószám: Tárgy: 5-37/2012-F-1 Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról Elıterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló Melléklet: 1 db határozat tervezet Készítette: Véleményezésre megküldve: Törvényességi véleményezésre bemutatva: Pozderka Judit osztályvezetı a Képviselı-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a Képviselı-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a Képviselı-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága részére március 21.

2 2 Tisztelt Képviselı-testület! Törökszentmiklós Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 19/2010. (X. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az 52/2005. (IV. 5.) Kt. határozattal jóváhagyott Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (a továbbiakban: Hatályos SzMSz) felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat eredményeként a Hatályos SzMSz-t alapjaiban szükséges módosítani, így célszerőségi okokból az elıterjesztés nem módosítást indítványoz, hanem a hatályos szabályozás hatályon kívül helyezésével párhuzamosan egy teljesen új szervezeti és mőködési szabályozást kíván hatályosítani. I. A korábbi jogi szabályozás bemutatása A költségvetési szervek jogállásáról szóló jelenleg már nem hatályos évi CV. törvény 6. (2) bekezdése korábban akként szabályozott, hogy a költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes, belsı rendjét és módját törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal a szervezeti és mőködési szabályzat állapítja meg azzal, hogy a szervezeti egységekre vonatkozó részletszabályokat a szervezeti és mőködési szabályzatban vagy ügyrendben kellett meghatározni. A törvényhez főzött nem kötelezı erejő kommentár értelmében a költségvetési szervek mőködését és gazdálkodását a forráskeretek között, az alapító jogszabályra (határozatra), okiratra támaszkodva a reálfolyamatokat szabályozó egyéb dokumentumok határozzák meg. Az ebbe a körbe tartozó kérdéseket állandó dokumentumként, mintegy részletes belsı rendként a szervezeti és mőködési szabályzatban (SzMSz), indokolt esetben ügyrendben kell rögzíteni. A fenti jogszabályi hivatkozásban több más jogforráshoz hasonlóan a jogalkotó az SzMSz és az ügyrend fogalmát szinonim kifejezésként alkalmazza. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) ma már szintén hatályon kívül helyezett rendelkezései azonban egyértelmővé tették, hogy a évi CV. törvény külön kezelendınek tekintette a két szabályzatot, tekintettel az alábbiakban kifejtettekre. 1./ Költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzata Az Ámr. egyértelmően elkülönítette a szervezeti és mőködési szabályzat, valamint az ügyrend fogalmát. Az Ámr. 20. (1)-(2) bekezdései rendelkeztek a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadásáról: 20. (1) A költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és mőködési folyamatait e rendeletben és más jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. (2) A költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatának a külön jogszabályban meghatározottakon kívül tartalmaznia kell a) a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra, határozatra történı hivatkozást, b) a költségvetési szerv törzskönyvi azonosító számát, alapító okiratának keltét, az alapító okirat számát, az alapítás idıpontját, c) az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítı, kisegítı és vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölését, d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek felett a költségvetési szerv alapítói, illetve tulajdonosi (tagsági, részvényesi, szavazatelsıbbségi) jogokat gyakorol, e) a szervezeti felépítést és a mőködés rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a jogi személyiségő szervezeti egység és a gazdasági szervezet) megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, f) a 21. (3) bekezdésében elıírtakat, g) a nem jogi személyiségő szervezeti egységek vezetıjének azon jogosítványait, amelyek körében a költségvetési szerv képviselıjeként járhat el, h) a szervezeti és mőködési szabályzatban nevesített valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelısségi szabályokat,

3 3 i) a költségvetési szerv szervezeti ábráját, j) külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a munkáltatói jogok gyakorlásának ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is rendjét, k) az irányító szerv által a 16. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását. A helyi önkormányzatok valamennyi költségvetési szervének tehát így a polgármesteri hivatalnak, valamint a költségvetési szervként mőködı intézményeknek külön-külön rendelkeznie kellett az Ámr. 20. (1) bekezdése alapján elfogadott szervezeti és mőködési szabályzattal. A szervezeti és mőködési szabályzat jóváhagyása a évi CV. törvény 8. (2) bekezdés a) pontja és az (1) bekezdés c) pontja alapján a költségvetési szerv irányító szervének hatáskörébe tartozott. 2./ Gazdasági szervezet ügyrendje Az Ámr. 20. (7) bekezdése korábbi szabályozása szerint: 20. (7) A költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetıinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét (munkakörét), a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belsı és azon kívüli külsı kapcsolattartásának módját, szabályait ha azokról a szervezeti és mőködési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza. Ügyrend megalkotására tehát az Ámr. 20. (7) bekezdése értelmében a költségvetési szerv szervezeti egységei tekintetében volt mód. A kormányrendelet szövegébıl következıen nem volt szükségszerő, hogy valamennyi szervezeti egység külön ügyrenddel rendelkezzen, ennek feltétele azonban, hogy az adott szervezeti egységre vonatkozó, az Ámr. 20. (7) bekezdésében rögzített elemeket a költségvetési szerv SZMSZ-e, illetve más szabályzata tartalmazza. A költségvetési szerv gazdasági szervezetére mint szervezeti egységre vonatkozott az Ámr. 15. (6) bekezdése: A gazdasági szervezetnek a 20. (7) bekezdése szerinti ügyrenddel kell rendelkeznie. A gazdasági szervezet ügyrendjében nem kellett szabályozni a 20. (3) bekezdése szerint kiadott szabályzatokban rendezett kérdéseket. Ha a gazdasági szervezet feladatait az (1) bekezdés szerint több szervezeti egység látja el, a szervezeti egységeknek külön-külön kellett rendelkezniük ügyrenddel, de a gazdasági szervezet egészére nézve nem kellett külön ügyrendet készíteni. A szervezeti egységek létrehozása tekintetében fontos kiemelni, hogy minden önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervnél legalább egy szervezeti egység létrehozásáról rendelkezni kellett: az Ámr. 15. (1) bekezdése értelmében a költségvetési szervnek rendelkeznie kell gazdasági szervezettel. (A gazdasági szervezet feladatait adott esetben több szervezeti egység is elláthatja, melyek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.) A gazdasági szervezetnél ennek megfelelıen az ügyrend elfogadása nem az Ámr. 20. (7) bekezdése szerinti lehetıségként, hanem az Ámr. 15. (6) bekezdése szerinti kötelezettségként jelent meg. 3./ Más szervezeti egység ügyrendje Abban az esetben, ha a költségvetési szerven belül a gazdasági szervezet mellett más szervezeti egység (egységek) létrehozásáról is döntöttek, az Ámr. már idézett 20. (7) bekezdését kellett alkalmazni, azaz a további szervezeti egységek tekintetében nem volt kötelezı az ügyrend megalkotása, ennek feltétele azonban az volt, hogy a szükséges kérdésekrıl az SZMSZ-ben, vagy más szabályzatban rendelkeztek. 4./ A polgármesteri hivatalra, mint költségvetési szervre vonatkozó szabályozás A polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadásával kapcsolatban hangsúlyozni szükséges, hogy a szabályzat jóváhagyása a évi CV. törvény már hivatkozott 8. (2) bekezdés a) pontja és az (1) bekezdés c) pontja értelmében a képviselı-testület(ek) mint irányító szerv(ek) hatáskörébe tartozott. A hivatali SZMSZ tehát képviselı-testületi jóváhagyást igényel, melynek formája a képviselı-testületi határozat.

4 4 A polgármesteri hivatalon belüli szervezeti egységek tekintetében a gazdasági szervezet esetében kötelezı volt az ügyrend megalkotása, míg más egységek tekintetében az ügyrend elfogadása nem volt szükségszerő. Mind a gazdasági szervezet, mind az egyéb szervezeti egységek ügyrendjét a jegyzı, mint a költségvetési szerv vezetıje egyben a szervezeti egységek feletti közvetlen jogköröket gyakorló személy készítette el és adta ki. A polgármesteri hivatal SZMSZ-e önálló képviselı-testületi határozat, ezért nem lehet a képviselıtestület által rendelettel elfogadott önkormányzati SzMSz melléklete. A hivatali SzMSz a rendelet függelékeként kezelhetı. A jegyzı által kiadott ügyrend/ügyrendek nem igényeltek képviselı-testületi jóváhagyást, ezért a hatáskör-elvonás tilalmára tekintettel nem képezhették sem a rendelet, sem a képviselı-testületi határozat mellékletét. Célszerő volt a jegyzı által jóváhagyott ügyrendet a polgármesteri hivatal testületi határozattal elfogadott SzMSz-éhez függelékként csatolni. II. A hatályos jogi szabályozás bemutatása Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 9. (1) bekezdés e) pontja szerint a költségvetési szerv irányítása a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatának jóváhagyása hatáskör gyakorlásának jogát is jelenti. A 10. (5) bekezdés szerint a költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belsı rendjét és módját szervezeti és mőködési szabályzat állapítja meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatában vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belsı szabályzatban kell meghatározni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Ávr.) szerint a gazdasági szervezetnek a 13. (5) bekezdése szerinti ügyrenddel kell rendelkeznie. A gazdasági szervezet ügyrendjében nem kell szabályozni a 13. (2) bekezdése szerint kiadott szabályzatokban rendezett kérdéseket. Ha a gazdasági szervezet feladatait több szervezeti egység látja el, a szervezeti egységeknek külön-külön kell rendelkezniük ügyrenddel, de a gazdasági szervezet egészére nézve nem kell külön ügyrendet készíteni. A 11. (6) bekezdés szerint a gazdasági vezetı a feladatait a költségvetési szerv vezetıjének közvetlen vezetése és ellenırzése mellett látja el. A gazdasági vezetı az általa ellátott feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetıjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak az önkormányzati hivatal gazdasági vezetıjére, aki a szervezeti és mőködési szabályzatban megjelölt személy vezetése és ellenırzése alatt látja el feladatait. A 13. (1) bekezdés alapján a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza: a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról jogszabály rendelkezett, b) a költségvetési szerv alapító okiratának ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának keltét, számát, az alapítás idıpontját, c) az ellátandó, és a szakfeladatrend szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését, d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, e) a szervezeti felépítést és a mőködés rendjét, a szervezeti egységek ezen belül a gazdasági szervezet megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetıi a költségvetési szerv képviselıjeként járhatnak el, g) a szervezeti és mőködési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelısségi szabályokat,

5 5 h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is rendjét, és i) az irányító szerv által a 10. (1) (3) bekezdése szerint a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását. (2) A költségvetési szerv vezetıje belsı szabályzatban rendezi a mőködéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a) a tervezéssel, gazdálkodással így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végzı személyek kijelölésének rendjével, az ellenırzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belsı elıírásokat, feltételeket, b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, e) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, f) a gépjármővek igénybevételének és használatának rendjét, g) a vezetékes és rádiótelefonok használatát, és h) a közérdekő adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezıen közzéteendı adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. A 13. (5) bekezdés szerint a költségvetési szerv szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a szervezeti egység vezetıinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét, a helyettesítés rendjét, továbbá a szervezeti egység költségvetési szerven belüli belsı és azon kívüli külsı kapcsolattartásának módját, szabályait ha azokról a szervezeti és mőködési szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik a szervezeti egységek ügyrendje tartalmazza. Az Ávr. 15. (2) bekezdése rendelkezik a belsı ellenırzést végzı személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység jogállási, és feladatainak szabályozási módjáról. E szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatában elı kell írni. Az Ávr. 15. (6) bekezdésben foglalt rendelkezései szerint az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv belsı ellenırzési egysége megállapodás és szervezeti és mőködési szabályzatban történı elıírás alapján elláthatja az irányítása alá tartozó önállóan mőködı költségvetési szervnél a belsı ellenırzési feladatokat. A korábbi és jelenleg hatályos szabályozás között lényegi különbségek nincsenek. Különbség van tehát a hivatali SzMSz és ügyrend szabályozási tartalma között. A leírtak fényében terjesztem T. Képviselı-testület elé a polgármesteri hivatal szervezeti és mőködési szabályzatát, szíves megtárgyalásra és jóváhagyásra. Törökszentmiklós március 23. Dr. Juhász Enikı polgármester

6 6 / ( ) K. t. H a t á r o z a t: a Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (a továbbiakban: Ötv.) 35. (2) bekezdés c) pontja, az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, figyelemmel az Áht. 10. (5) bekezdésére, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (2) bekezdésére a Képviselı-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselı-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselı-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével a Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. A Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2. A Szabályzatot, valamint a Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal belsı szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 3. Ez a normatív határozat április 1. napján lép hatályba. 4. E határozat hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 52/2005. (IV. 5.) Kt. határozata. Felelıs: dr. Juhász Enikı polgármester Határidı: április 1. Errıl értesül: 1.) Dr. Juhász Enikı, polgármester 2.) Dr. Tombácz Ferenc, jegyzı 3.) Képviselık 4.) Irattár

7 7 Melléklet a /2012. (...) Kt. határozathoz A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának jogállása és alapadatai 1. (1) A Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (2) bekezdése alapján a Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testületének a szerve. (2) A Hivatal alapadatai a következık: a. megnevezése: Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala; b. rövidítése: TVPH; c. székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/A. telephely (mőködési hely): Kuncsorba, Dózsa György u. 26. d. postafiók címe: Pf e. elektronikus levélcíme: f. honlapja: www. torokszentmiklos.hu g. vezetıje: jegyzı; h. alapítója: Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testülete; i. alapítás dátuma: 1990; j. alapító okirat kelte és száma: 124/2001. (X. 11.) Kt. határozat; k. jogállása: közhatalmi költségvetési szerv; l. gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv; m. számlavezetıje: Cib Bank Zrt.; n. elıirányzat-felhasználási keretszámla száma: HU ; o. adóigazgatási azonosító száma: p. statisztikai számjele q. PIR törzsszáma: r. A Hivatal kör- és fejbélyegzıi tartalmát és felsorolását külön szabályzat tartalmazza. s. A Hivatalban használt bélyegzık lenyomatát, valamint a sorszámokkal azonosíthatóan az egyes bélyegzık használatára feljogosított személyeket, illetve szervezeti egységeket a Hivatal bélyegzı-nyilvántartása tartalmazza. t. államháztartási szakágazati besorolása: u. alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (3) A Hivatal önkormányzati alapfeladatként ellátott alaptevékenységeinek körét alapító okirata, jogállását, feladat- és hatáskörét az Ötv., valamint a Törökszentmiklós Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 19/2010. (X. 19.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) és egyéb jogszabályok határozzák meg. (4) A Hivatal Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselı-testületének szerve, amelyet a képviselı-testület az Ötv. 38. (1) bekezdése szerint hozott létre. A Hivatal ellátja Kuncsorba Község Önkormányzatánál a körjegyzıség feladatait. A Hivatal Alapító Okiratát a Képviselı-testület (Év) október (Hó) 11(Nap)-én 124/2001. (X. 11.) Kt számú határozatával fogadta el, a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a törzskönyvi nyilvántartási számon szerepel. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a Szabályzat 1. számú függeléke.

8 8 (5) A Hivatal tevékenységének jellege szerint közhatalmi, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatalnak jogi személyiségő szervezeti egysége nincs, a Hivatalhoz önállóan mőködı költségvetési szerv kapcsolódik és pedig: a) Székács Elemér Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Törökszentmiklós, Almásy út 1.), b) Hunyadi Mátyás Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Törökszentmiklós, Hunyadi út 6.) c) Kölcsey Ferenc Általános Iskola (Törökszentmiklós, Kölcsey út 21.) d) Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (Törökszentmiklós, Kossuth Lajos tér 5.) e) Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény (Törökszentmiklós, Hunyadi út 14/A.) f) Iskolai Konyha (Törökszentmiklós, Óballai út ) g) Törökszentmiklós Város Bölcsödéje (Törökszentmiklós, Petıfi Sándor út 50.) h) Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (Törökszentmiklós, Pánthy u. 2-6.) gazdálkodásának feladatellátása van a Hivatalhoz hozzárendelve. (6) A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a jegyzı látja el. (7) A Hivatal önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. (8) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végezhet. (9) Az alapfeladatok ellátásának forrása: a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelete. (10) A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselı-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. (11) A Hivatal vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkörébe gazdálkodó szerv nem tartozik. (12) Külsı szervezet nem lát el a Hivatal részére gazdálkodási feladatokat. 2. Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal szervezete 2. A Hivatal a polgármester által irányított és a jegyzı által vezetett szervezeti egységekbıl (a továbbiakban együtt: osztályok) áll. 3. (1) A Hivatal szervezeti felépítését az 1. melléklet tartalmazza. (2) A Hivatal szervezeti egységeinek feladatait osztály szerinti bontásban e Szabályzat tartalmazza. (3) A Hivatal létszámkeretét osztály szerinti bontásában a 2. melléklet tartalmazza. (4) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló évi CLII. törvényre figyelemmel a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 3. melléklet tartalmazza. (5) A Hivatal iratmintáit az 4. melléklet tartalmazza. II. Fejezet A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE 3. A polgármester 4. (1) A Polgármester a Képviselı-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. Önkormányzati, valamint az államigazgatási feladat- és hatásköreit a Hivatal közremőködésével látja el.

9 9 (2) A Polgármester a) a jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában; b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja; c) a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a Képviselı-testületnek a Hivatal belsı szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyzı és az önkormányzati intézményvezetık tekintetében, e jogkörét írásban átruházhatja; az átruházott jogkör tovább nem delegálható; f) szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal apparátusi értekezletet tart, amelyen a jegyzıvel közösen értékeli a Hivatal tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendı idıszak feladatait. 5. (1) A polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. (2) Az alpolgármester a polgármester által átruházott kiadmányozási és egyéb munkáltatói jogkörben intézkedéseket tesz. (3) Az alpolgármester a feladatainak megfelelıen a jegyzı útján- igényelheti az érintett osztályok közremőködését az önkormányzati ügyek elıkészítése és végrehajtása során. 4. A jegyzı 6. (1) A jegyzı a Hivatal vezetıjeként: a) vezeti a Hivatalt, gyakorolja jogszabály által meghatározott feladat- és hatásköreit; b) ellátja a költségvetési szerv vezetıjének hatáskörébe utalt feladatokat; c) hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot; d) gondoskodik a jogszabályban elıírt belsı szabályzatok elkészítésérıl; e) a Hivatal tevékenységérıl évente összegzı beszámolót készít, beszámol a Hivatal tevékenységérıl szükség szerint a polgármesternek, évente a Képviselı-testületnek; f) a költségvetési szerv vezetıjeként gondoskodik az államháztartás belsı pénzügyi ellenırzésének kialakításáról és megfelelı mőködtetésérıl; g) munkáltatói jogokat gyakorol a Hivatal köztisztviselıi és ügykezelıi felett; h) gondoskodik a Hivatal mőködésének személyi és tárgyi feltételeirıl a költségvetés által meghatározott keretek között. Meghatározza az egyes szervezeti egységek elhelyezését, az ellátott feladatok és a létszám figyelembevételével; i) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyzı tekintetében, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselıi, ügykezelıi és munkavállalói tekintetében azzal, hogy a kinevezéshez, a munkaviszony létesítéséhez, a vezetıi megbízáshoz és annak visszavonásához, a felmentéshez, felmondáshoz, jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése szükséges; j) e Szabályzatban meghatározott értekezleteken számon kéri a Hivatal aktuális feladatainak végrehajtását; biztosítja a résztvevık számára az információcserét; (2) A jegyzı a részére címzett feladat- és hatásköröket e Szabályzatban, a Hivatal egyéb belsı szabályzatában, vagy a munkaköri leírásban megjelölt, kiadmányozási joggal felruházott vezetı, illetve köztisztviselı útján is gyakorolhatja, aki a döntés meghozatala során a jegyzı felhatalmazásával vagy felhatalmazásával és megbízásából jár el.

10 10 7. A jegyzıt távolléte vagy akadályoztatása esetén az aljegyzı helyettesíti. 8. (1) A belsı kontrollrendszer részét képezı belsı ellenırzés kialakításáról a jegyzı köteles gondoskodni, ennek keretében a) elıkészíti az önkormányzat belsı ellenırzésének meghatározására vonatkozó testületi döntéseket, b) testületi jóváhagyásra elıkészíti az önkormányzat éves belsı ellenırzési tervét, c) fogadja, értékeli a belsı ellenırzési jelentéseket, elıkészíti a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben gondoskodik ezek testületi elıterjesztésre történı elıkészítésérıl, d) elıkészíti a testületi elıterjesztést a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenırzési jelentésrıl. e) megszervezi és mőködteti a belsı ellenırzést, biztosítja annak függetlenségét. (2) A belsı ellenırök tevékenységüket e Szabályzatban foglaltak szerint közvetlen a jegyzı alárendeltségében végzik, a belsı ellenırök tevékenységét belsı ellenırzési vezetı vezeti. 9. (1) Vezeti a Hivatal szakmai munkáját; a) gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, rendszeres kapcsolatot tart a Képviselı-testület tisztségviselıivel, a bizottságok elnökeivel és a képviselıkkel; b) közremőködik a bizottság, a bizottság elnöke, a polgármester, az alpolgármester képviselı-testületi elıterjesztéseinek elıkészítésében; c) az aljegyzı és az osztályvezetık bevonásával folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenırzi a képviselı-testület elé kerülı elıterjesztések, határozat- és rendelet-tervezetek törvényességét; d) figyelemmel kíséri és segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok mőködését; e) biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselı-testület mőködésérıl, közérdekő döntéseirıl, valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintı feladatairól; f) részt vesz a Helyi Védelmi Bizottság munkájában; g) döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; h) szervezi az együttmőködést a rendvédelmi és más szervekkel a közrendközbiztonság fenntartása és javítása érdekében; i) meghatározza a Hivatal szervezeti egységeinek feladatait; j) ellátja az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a hatáskörébe utalt feladatokat. (2) A Hivatal mőködésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében mőködteti a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszert (a továbbiakban: FEUVE): a) Ennek keretében a FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelıs Közpénzügyi Osztály által folytatott elsı szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer, amelynek mőködtetéséért és fejlesztéséért a jegyzı felelıs. b) A FEUVE-i rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belsı szabályzatokat, amelyek alapján a Hivatal érvényesíti a feladatai ellátását szolgáló elıirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerő, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. (3) Gondoskodik a kötelezı statisztikai adatszolgáltatások elkészítésérıl. (4) Kialakítja és mőködteti a belsı kontrollrendszert. (5) Részt vesz a Hivatal munkájának összehangolásában; (6) Részt vesz a koncepcionális elképzelések kialakításában, ezek megvalósítását szolgáló tevékenységek megalapozásában; (7) Koordinálja a beszámolók és jelentések elkészítését; (8) Koordinálja az adatvédelemmel, a közérdekő adatok nyilvánosságával kapcsolatos és az elektronikus információszabadságból eredı feladatokat;

11 11 (9) Kezdeményezi a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minısítését és a minısítés felülvizsgálatát, kijelöli az adatvédelmi felelıst; (10) Gondoskodik a hivatali munkatervek, feladattervek, ellenırzési tervek, munkaprogramok elıkészítésérıl; (11) A jegyzı munkáját általános helyettesként aljegyzı segíti, távolléte vagy akadályoztatása esetén a jegyzıt az aljegyzı helyettesíti. 5. Az aljegyzı 10. (1) Távolléte vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti a jegyzıt, azzal, hogy e minıségében megilleti a kiadmányozási jog gyakorlása. (2) Ellátja a jegyzı által meghatározott feladatokat. III. Fejezet A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI ÉS VEZETİI 6. A Hivatal szervezeti egységei 11. (1) A szervezeti egység ellátja a 6. mellékletben, valamint a szervezeti egység vezetıjének, továbbá a jegyzı által meghatározott egyéb feladatokat. (2) A Hivatal osztályainak mőködési rendjét, felelısségi rendszerét ügyrendben határozza meg. (3) A Gyámhivatal külön jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik. 7. A szervezeti egységek vezetıi 12. (1) A szervezeti egység vezetıje a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelıen a jegyzıtıl kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a szervezeti egység munkáját, és felelıs a szervezeti egység feladatainak ellátásáért. (2) A szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben a szervezeti egység vezetıje dönt, illetve gyakorolja mindazon ügyekben a kiadmányozási jogot, amelyek tekintetében felhatalmazást kapott. (3) Az osztályvezetıt akadályoztatása esetén az osztály ügyrendjében meghatározottak szerint az osztály munkatársai közül az osztályvezetı által kijelölt köztisztviselı helyettesíti. (4) A Hivatal osztályi jogállással bíró szervezeti egysége vezetıjének a helyettese az ügyrendben meghatározottak, valamint az osztályvezetı utasítása szerint helyettesíti az osztályvezetıt. (5) Az osztályvezetı az osztály ügyrendje, valamint a jegyzı utasítása szerint vezeti és ellenırzi a vezetése alatt álló osztály munkáját. Az osztályvezetı felelıs az osztály feladatainak teljesítéséért. (6) Az osztályvezetı feladata különösen: a) az osztályhoz tartozó munkavállalók tevékenységének összehangolása, a megfelelı információáramlás biztosítása; b) az osztályvezetıkkel együttmőködve a jogszabályok valamint a képviselı-testületi, bizottsági határozatok folyamatos figyelemmel kísérése, s ezek alapján javaslat a képviselı-testületi, bizottsági elıterjesztések, önkormányzati rendeletek, belsı szabályzatok elkészítésének vagy módosításának elıkészítésére; c) a város fejlıdéséhez szükséges döntések elıkészítésében való közremőködés, a végrehajtás koordinálása; d) egyes munkafolyamatok ésszerősítésére, az adminisztratív terhek csökkentésére javaslattétel;

12 12 e) gyakorolja az osztály köztisztviselıi, ügykezelıi és munkavállalói tekintetében az átruházott munkáltatói jogokat; f) egyetértés esetén kézjegyével ellátja az osztály által készített, a tisztségviselık, a bizottság elnöke kiadmányozási jogkörébe tartozó iratok, szakmai munkaanyagok tervezeteit; g) felelıs ga) az osztályon belüli célszerő munkamegosztás kialakításáért, gb) a hatékony munkavégzésért, gc) a testületi elıterjesztések ténybeliségéért és jogilag szakszerő gd) elıkészítéséért, a polgármester, az alpolgármester, a bizottságok és a képviselıtestület önkormányzati döntéseinek idıbeni, szakszerő végrehajtásának megszervezéséért, ge) a képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentések, képviselıi kérdésekre és interpellációkra adandó válaszok elkészítéséért, gf) gg) az osztály feladatkörében a jegyzı megbízásából ellátott államigazgatási hatósági ügyek intézéséért, feladatkörében az állampolgárok szakszerő, gyors, közérthetı tájékoztatásáért, gh) a munkaidıt, ügyfélfogadási idıt érintı intézkedések betartásáért, ellenırzéséért. (8) Részt vesz a képviselı-testület ülésén, az osztály feladatkörét érintı napirend tárgyalásánál a bizottsági üléseken, a helyi nemzetiségi önkormányzatok testületeinek ülésein. (9) Rendszeresen beszámol az osztály tevékenységérıl a jegyzınek, igény esetén közvetlenül a polgármesternek. (10) Elıkészíti a feladatkörét érintı belsı szabályzatokat, azok szükség szerinti módosítási javaslatait a polgármester és/vagy a jegyzı/aljegyzı intézkedésére. (11) Gondoskodik a feladat-jegyzéknek - a hatályos jogi szabályozást is feltüntetı - elkészítésérıl, folyamatos aktualizálásáról. (12) Elkészíti és karbantartja az osztály dolgozóinak munkaköri leírását, meghatározza a helyettesítés rendjét. (13) Közremőködik a minısítések és teljesítményértékelések elkészítésében. (14) Elkészíti az osztály dolgozóit érintı szabadságolási ütemtervet, engedélyezi az évi rendes szabadság annak megfelelı igénybevételét, azt jóváhagyásra a jegyzı részére megküldi. (15) Ellenırzi a jelenléti ívek vezetését, havonta jelenti a távollétek okát, idıtartamát (GYED, GYES, betegség, továbbtanulás, szabadság). (16) Kezdeményezi a jegyzınél a megüresedett álláshelyek betöltését. (17) Javaslatot tesz a munkavállalók továbbképzésére, egyes külön juttatások biztosítására, felmentésre vagy fegyelmi felelısségre vonásra, jutalmazásra, kitüntetésre, illetve elismerı cím adományozására. (18) Gondoskodik az osztályon a szabályszerő ügyiratkezelés megvalósításáról így különösen az ügyiratok nyilvántartásáról (iktatás), a kézi irattár kezelésérıl, a központi irattárnak történı átadásáról. (19) Gondoskodik a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének bıvítésével összefüggı egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény, az elektronikus információszabadságról szóló évi CX. törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján az önkormányzatot és a Hivatalt érintı, feladatköréhez tartozó közérdekő adatok és információk honlapon, illetve az írott és elektronikus sajtóban történı megjelenítéséhez szükséges adatok összegyőjtésérıl és azok aktualizálásáról.

13 13 8. Ügyintézı 13. (1) A jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkezı ügyintézı gyakorolja a hatósági jogkörét, s ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a jogszabályok számára elıírnak. (2) Az ügyintézı feladata a képviselı-testület, a polgármester és a jegyzı feladatés hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való elıkészítése, felhatalmazás esetén kiadmányozása, valamint a végrehajtás szervezése. (3) A kapott utasítások és határidık figyelembevételével munkaterületén felelıs a Hivatal állandó és idıszakos feladatainak megvalósításáért. 9. Ügykezelı 14. (1) Az ügykezelı a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezetı által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidık figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. (2) Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegő feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. 10. Fizikai alkalmazott 15. (1) Tevékenységével segíti az érdemi ügyintézıi és ügyviteli feladatok ellátását. (2) Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegő feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. IV. Fejezet A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ÁLTALÁNOS FELADATAI 16. Az osztályok feladatai különösen: a) Biztosítják az önkormányzati feladat- és hatáskörök szakszerő, idıszerő és maradéktalan gyakorlását. b) Feladatkörükben elkészítik a testületi (képviselı-testületi, bizottsági) elıterjesztéseket és egyéb írásos anyagokat, a döntés-tervezeteket (rendelet, határozat). c) Biztosítják a képviselık munkájához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közremőködést. d) Kivizsgálják a képviselıi interpellációkat, azokra a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint választ adnak, feladatkörükben eljárva intézkednek. e) Végrehajtják a képviselı-testület rendeleteiben és határozataiban meghatározott feladatokat. f) Elısegítik a képviselı-testület bizottságainak a mőködését. g) Közremőködnek a polgármester, a jegyzı honvédelmi, polgári védelmi, közrendvédelmi feladatainak ellátásában. h) Elıkészítik a képviselı-testület, a polgármester és a jegyzı hatáskörébe utalt, az osztály feladatkörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyeket. i) Ellátják a feladatkörüket érintı döntésekbıl, szerzıdésekbıl eredı feladatokat. j) Döntésre elıkészítik és végrehajtják a kistérségi ügyekkel kapcsolatos szakmai feladatokat. k) Segítik és tevékenyen közremőködnek abban, hogy az önkormányzat eredményesen vegyen részt az EU-s és hazai pályázatokon, szakmailag közremőködnek azok elıkészítésében. l) Együttmőködésre kötelezettek tevékenységük során. A feladatkörükbe tartozó, de más hivatali szervezeti egység feladatát is érintı ügyekben, valamint jogszabály alapján az egyéb szervezetek hatáskörébe tartozó

14 14 ügyekben, továbbá a képviselı-testület és szerveivel egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért az a vezetı felelıs, akinek a feladat ellátása e szabályzat szerint a fı feladatköre. m) A feladatkörüket érintı statisztikai adatgyőjtést és adatszolgáltatást végeznek. n) Ellátják az e-ügyintézéssel kapcsolatos, feladatkörükbe tartozó feladatokat. o) Kapcsolatot tartanak szakterületüket érintıen a szakmai és a civil szervezetekkel, valamint a társhatóságokkal. p) Megbízás esetén ellátják a feladatkörükhöz tartozóan az önkormányzat, valamint a Hivatal peres képviseletét. q) Kezdeményezik és szakterületüket érintıen közremőködnek a közbeszerzési eljárásokban. r) Kezdeményezik a közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzési eljárásokat. V. Fejezet A HIVATAL MŐKÖDÉSI RENDJE 17. (1) A Hivatal mőködését a jogszabályok, az ezekre épülı Szabályzat, a belsı szabályzatok, valamint a képviselı-testület és a polgármester döntései, továbbá a jegyzı utasításai határozzák meg. (2) A vezetı, az ügyintézı, az ügykezelı és a fizikai alkalmazott feladatait a Szabályzat és a munkaköri leírás szabályozza. (3) A munkaköri leírás a felelısség megállapítására is alkalmas módon többek között tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltık alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának a megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos elıírásokat és a helyettesítés módját. 11. Munkarend és ügyfélfogadás 18. (1) A Hivatal dolgozói munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét a Képviselı-testület mindenkori hatályos szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. (2) Az országgyőlési képviselıket, a képviselı-testület tagjait, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselıket ügyfélfogadási idın kívül is soron kívül fogadni kell és részükre a szükséges felvilágosítást meg kell adni. (3) A polgármester, az alpolgármester, a jegyzı és az aljegyzı egymást váltva hetente szerdai napon, elıre meghirdetett idıpontban tartanak ügyfélfogadást. (4) Az osztályvezetık gondoskodnak arról, hogy a tisztségviselıi fogadónapokon, valamint az általános ügyfélfogadási idıben az osztály feladatkörébe tartozó kérdésekben felvilágosításra, intézkedésre jogosult ügyintézık a munkahelyükön tartózkodjanak. 12. A helyettesítés rendje 19. (1) A jegyzıt akadályoztatása és távolléte idején a képviselı-testület által kinevezett aljegyzı helyettesíti. (2) Az osztályvezetıt - a jegyzı egyetértésével - az osztályvezetı által írásban megbízott köztisztviselı helyettesíti. (3) A Hivatal köztisztviselıi, munkavállalói a munkaköri leírásukban leírtak szerint helyettesítik egymást.

15 A munkavállalók jogainak érvényesülése, érdekeinek védelme 20. (1) A Hivatalban a köztisztviselık és ügykezelık közszolgálati jogviszonyával és a fizikai alkalmazottak munkajogviszonyával kapcsolatos érdekeinek elımozdítása és védelme érdekében érdekvédelmi szervezet (szakszervezet) mőködhet. (2) A jegyzı köteles kikérni a helyi munkavállalói érdek-képviseleti szerv véleményét a köztisztviselık munkavégzésére, munka- és pihenıidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a jegyzı hatáskörébe utalt szabályozásról. (3) A jegyzı a Hivatal szervezetében történı létszámcsökkentés végrehajtásáról a Hivatalnál képviselettel rendelkezı munkavállalói érdekképviseleti szerv véleményének kikérése után dönthet. (4) A helyi munkavállalói érdek-képviseleti szerv tájékoztatást kérhet: a) a (2) bekezdésben felsorolt tárgykörökben készült tervezetek, statisztikai létszám és illetményadatok, számítások, elemzések és irányelvek megismerése érdekében, b) a közszolgálati jogszabályok végrehajtásáról, c) legalább félévente a részmunkaidıs és a határozott idıre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról. (5) A helyi munkavállalói érdek-képviseleti szerv javaslatot tehet: a) a köztisztviselıket érintı intézkedésekre, b) a köztisztviselıket érintı helyi szabályozás egységes értelmezésére, valamint c) a köztisztviselıket érintı helyi szabályozási tárgykörökre. 14. Az adatvédelmi tevékenység irányítása 21. A Hivatalban a személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a közérdekő adatok nyilvánosságával összefüggı tevékenységet a Jegyzı által kijelölt adatvédelmi felelıs látja el a Hivatal belsı szabályzataiban és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelıen. VI. Fejezet A HIVATAL BELSİ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI 15.) Városfejlesztési Osztály 22. A Városfejlesztési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében véleményezi a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezeteket, szükség szerint javaslatot tesz jogszabály módosításra. 23. A Városfejlesztési Osztály koordinációs feladatai tekintetében az intézményvezetık, önkormányzati tisztviselık kérésére szakmai segítséget nyújt a feladatkörébe tartozó kérdésekben. 24. A Városfejlesztési Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében ellátja a jegyzı hatáskörébe tartozó útkezelıi feladatokat: a) Intézkedik a biztonságos közlekedés feltételeirıl. b) Elıkészíti a közút lezárásának vagy forgalom korlátozásának, elterelésének az engedélyezését, ellenırzi annak végrehajtását. c) Elıkészíti a közúthoz csatlakozás engedélyezését. d) Elıkészíti az útkezelıi hozzájárulás kiadását önkormányzati kezeléső utak esetén. e) Elıkészíti az út és közterületi felbontások engedélyezését. f) Elıkészíti a közút mentén az építmények elhelyezésének engedélyezését, az építkezés alatti úthasználat szabályozását. g) Elıkészíti a közút mentén történı homok, kavics, egyéb anyag kitermelésének az engedélyezését.

16 (1) A Városfejlesztési Osztály funkcionális feladatai tekintetében az osztály feladata a városstratégia elıkészítése, a fejlesztések és beruházások rendszerbe szervezése, a városfejlesztési feladatok végrehajtása és folyamatos ellenırzése, a szükséges intézkedések kidolgozása. (2) Szakmai kapcsolatot tart a várospolitika, városstratégia kialakításáért, megvalósításáért felelıs vezetık, képviselık és a Képviselı-testület városfejlesztési feladatokat végzı szakbizottsága között. (3) Együttmőködik a városstratégia elméleti kérdéseivel foglalkozó helyi tudományos mőhelyekkel, civil szervezetekkel. (4) Koordinálja a közterület kialakítási tervek elıkészítését, elfogadását és végrehajtásának ellenırzését, valamint a településrendezési szerzıdések megkötését. (5) Feladata a fejlesztési projektek kidolgozása, a pályázati dokumentáció összeállítása, a szükséges tervdokumentációk, vonatkozó képviselı-testületi elıterjesztések elkészítése, szükség esetén megrendelése, engedélyezési eljárásuk megindítása és lebonyolítása. (6) Pozitív döntést követıen feladatkörében ellátja az önkormányzat egyéb kormányzati, ill. Európai Uniós pályázatai, projektjei megvalósításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat, így különösen: a) kapcsolatot tart a szakértıkkel, a közremőködı szervezetekkel, irányító hatóságokkal; b) közremőködik a különbözı ellenırzési, monitoring folyamatokban; c) jelentést tesz a különbözı hatóságok felé; d) elıkészíti a támogatási szerzıdés megkötését; e) szakmai igazolást készít a kifizetésekkel kapcsolatban; f) közremőködik a projekt elırehaladási jelentések elkészítésében; g) intézkedik az önrész utalása érdekében; (7) Figyelemmel kíséri az Európai Uniós és egyéb pályázati kiírásokat, valamint azok elbírálását és eredményét. (8) A pályázati lehetıségekrıl tájékoztatja a Hivatal vezetését és az intézményeket. (9) Közremőködik az önkormányzat által benyújtandó pályázatok elıkészítésében, általános adatszolgáltatásban. (10) Nyilvántartja az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokat, azokról rendszeres idıközönként tájékoztatja a Képviselı-testületet. (11) Elıkészíti és lefolytatja a közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzési eljárásokat. 26. (1) Elıkészíti az önkormányzati beruházással kapcsolatos döntéseket, szervezi és biztosítja a döntések végrehajtását. (2) Ellátja az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott beruházásaival kapcsolatos feladatokat. (3) Ellátja a közmőfejlesztési feladatokat. (4) Részt vesz a közterület kialakítási tervek egyeztetésében. (5) Közremőködik a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. 27. (1) Felülvizsgálja az önkormányzati intézmények következı évi fejlesztési, felújítási igényeit. (2) Ellátja az képviselı-testület által az éves költségvetésben meghatározott, beruházásokkal kapcsolatos feladatokat. Mőszaki elıkészítési, lebonyolítói és mőszaki ellenıri feladatokat lát el. (3) Figyelemmel kíséri az éves költségvetésben jóváhagyott feladatokkal összefüggı pályázatokat, s azok eredményérıl, illetve nyertes pályázat esetén annak végrehajtásáról tájékoztatja a Képviselı-testületet. (4) Közremőködik a felhalmozási célú kiadások éves költségvetésének és éves beszámolójának elıkészítésében. (5) Felülvizsgálja és szakmailag igazolja a tervezıi és kivitelezıi számlákat.

17 17 (6) Elıkészíti a fejlesztési és felújítási feladatokkal összefüggı elıterjesztéseket. (7) Gondoskodik a fejlesztési célú állami támogatás igénybevételével kapcsolatos teendıkrıl. (8) Vezeti a jóváhagyott elıirányzat és a szerzıdések alapján a pénzügyi kifizetések analitikus nyilvántartását. (9) Ellenırzi és felügyeli a város közvilágítási szolgáltatását. (10) Közremőködik az osztály feladatkörébe tartozó befejezett beruházások vagyonjogi rendezésében. (11) Elıkészíti a támogatási szerzıdések megkötését. Gondoskodik a támogatások elszámolásáról. 28. (1) Ellátja az önkormányzat által a közlekedési beruházásokkal kapcsolatos tervezési és építtetıi feladatokat, úgy, mint út, közlekedési csomópont, kerékpárút, járda, parkoló építések. (2) Ellátja az önkormányzat által a közmő beruházásokkal kapcsolatos tervezési és építtetıi feladatokat, úgy, mint ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos, gáz közmővek létesítése. (3) Részt vesz a felhalmozási célú közlekedési és közmő kiadások költségvetési tervezésében. (4) Gondoskodik a közlekedési és közmő, tervezési, kivitelezési és ellenırzési feladatok ellátásáról. (5) Elıkészíti a közúti közlekedéssel, közlekedésfejlesztési tervek kidolgozásával kapcsolatos döntéseket. (6) Ellátja a lakossági önerıs út, járda és közmő beruházások teljes körő bonyolítását, adatot szolgáltat a lakossági fejlesztések utáni állami támogatások leigényléséhez, koordinálja azokat. Adatot szolgáltat a Közpénzügyi Osztály részére az állami támogatások felhasználásához. (7) Elıkészíti és végrehajtja a forgalom-szervezéssel kapcsolatos feladatokat. (8) Parkolóhely építési kötelezettség megváltásával összefüggésben: a) Véleményezi a parkolóhely építési kötelezettség megváltásról szóló kérelmeket, javaslatot tesz a megváltani kívánt parkoló helyének meghatározására, önkormányzat által kialakítandó parkolóhely esetén, annak építési költségére, valamint megépítésének várható idejére. b) Döntésre elıkészíti a parkolóhely-építésre vonatkozó közterületi engedményre kötött megállapodásokból befolyt összegek felhasználására, a következı éves ütemtervre és a megelızı évben elvégzett munkálatokra vonatkozó elıterjesztést; c) Nyilvántartást vezet a gépjármővek közhasználatú várakozóhelyeirıl, valamint a parkolóhely-építési kötelezettség megváltására irányuló kérelmek jóváhagyását követıen a megváltott parkolóhelyekrıl; d) Döntésre elıkészíti a parkolóhely-megváltási összeg felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. (9) Részt vesz a közterület kialakítási tervek egyeztetésében, véleményezi, hogy a terv szakmai tartalma elfogadható-e, és megfelel-e a közlekedési és közmőfejlesztési koncepciónak. (10) Elıkészíti és végrehajtja a Képviselı-testület hatáskörébe tartozó útkezelıi döntéseket. (11) Ellátja az önkormányzati utak, járdák fenntartását, felújítását. 29. (1) Képviselı-testületi jóváhagyásra elıkészíti a tömegközlekedéssel kapcsolatban a menetrendváltozásokat, a tömegközlekedési járatok útvonalát és megállóhelyeit, részt vesz a helyi tömegközlekedés kialakításának, változtatásának elıkészítésében. (2) Közremőködik az önkormányzati fıépítészi feladatok ellátásában, a területfejlesztéssel és rendezéssel, a településfejlesztéssel és rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével összefüggı települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntések elıkészítésében.

18 18 (3) Gondoskodik az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása keretében a helyi építészeti örökség védelmérıl. (4) Mőködteti, karbantartja és fejleszti az önkormányzati térinformatikai rendszert. (5) Döntésre elıkészíti a belterületbe vonási kérelmeket, végzi e döntések végrehajtásának ellenırzését, valamint a településrendezési szerzıdések megkötését. (6) Döntésre elıkészíti a közterület kialakítási terveket. Ellenırzi a településrendezési tervben foglaltak végrehajtását. (7) Elıkészíti a közterületek kialakításával összefüggı elıterjesztéseket. (8) Részt vesz a közterületek kialakításával összefüggı költségvetés tervezésében. (9) Elıkészíti az emléktáblák és a közterületi mőalkotások elhelyezésével, áthelyezésével kapcsolatos feladatokat. (10) Döntésre elıkészíti a parkolóhely-építési kötelezettség megváltására irányuló kérelmeket. (11) Elıkészíti a vállalkozói pályázatok benyújtásához szükséges önkormányzati nyilatkozatot. (12) A fıkertészi feladatok ellátása körében különösen: a) Közremőködik a város rövid-, közép-, és hosszú távú zöldfelületekre vonatkozó fejlesztési koncepciónak, elképzeléseinek kidolgozásában, kiemelten a tömbös beépítéső területek esetén a nem használható zöldfelületek parkolóhely építésére vagy egyéb célra történı hasznosítására vonatkozóan. b) Elıkészíti és engedélyezteti a fasor és parkrekonstrukcióra vonatkozó terveket. c) Elıkészíti az új játszóterek, parkok, közterületi zöldfelületek, közösségi terek kialakítását, gondoskodik a szükséges tervek elkészítésérıl, szükség szerinti engedélyezésérıl. d) Elıkészíti a temetıfejlesztésre vonatkozó terveket, koncepciókat. e) Részt vesz a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat elıkészítésében, felülvizsgálatában. f) Építéshatósági eljárásokhoz kertészeti szakvéleményt ad a környezetrendezés tárgykörében. g) Környezetvédelmi eljárásokhoz szakmai segítséget nyújt. h) Elıkészíti az emléktáblák és a közterületi mőalkotások elhelyezésével, áthelyezésével kapcsolatos döntéseket, s szakmai segítséget nyújt a megvalósításhoz i) Részt vesz a közterületi tervek (pl. útépítés) zöldfelületi vonatkozású, a zöldfelületi rendszer érvényesítését, védelmét célzó véleményezésében. j) Végzi az egységes zöldfelület-gazdálkodás feladatainak szakmai megalapozását és módszertani irányítását. 30. (1) A fıépítész általános feladatai: a) az állami fıépítésszel és az érintett önkormányzatok fıépítészeivel együttmőködve elısegíti az illetékességi területét érintı területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását, b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselı-testület részére, c) közremőködik a kulturális örökség védelmérıl szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását, e) közremőködik a területrendezési tervek és a településrendezési

19 19 eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülı költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok elıkészítésében, f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és mőködtetésében, g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot, h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetésérıl, és abból adatokat szolgáltat az állami fıépítésznek. (2) A fıépítész különös feladatai: a) A települési fıépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggı következı feladatokat: aa) döntésre elıkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit, ab) elkészíti az elızetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyérıl, céljáról, várható eredményérıl, ac) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttmőködik a tervezıkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit, ad) szervezi és irányítja az Étv.-ben elıírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, ae) a véleményezési eljárás befejezését követıen a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre elıkészíti a településrendezési eszközöket, af) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetésérıl, illetıleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról, ag) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökrıl, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történı közzétételérıl, ah) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, ai) elıkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggı nyilvántartás vezetésérıl, aj) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintıen vezeti a települési önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok ak) társulása által mőködtetett építészeti-mőszaki tervtanácsot, nyilvántartást vezet az építészeti-mőszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról, amely alapján félévente adatot szolgáltat az állami fıépítész által vezetett elektronikus nyilvántartás részére. b) A települési fıépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintı részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az elızıekkel kapcsolatos döntéseinek elıkészítését, állásfoglalásainak kialakítását. (3) A fıépítész együttmőködési kötelezettsége: a) A fıépítész együttmőködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezetı hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az

20 20 építésügyi és más hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel. b) A fıépítész feladatait a többi fıépítésszel összehangoltan végzi, gondoskodva az egységes szakmai elvek és a helyi sajátosságok egyidejő érvényesítésérıl. c) Az önkormányzati fıépítész a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési feladatok ellátása során - igény szerint az állami fıépítész bevonásával - részt vesz az érintett önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek elıkészítésében. 31. (1) Elıkészíti az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéseket, ide nem értve az önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos ügyeket, szervezi és biztosítja a döntések végrehajtását. (2) Elıkészíti a vagyonhasznosítási, befektetési koncepciókat, az éves költségvetés készítésekor összeállítja az értékesítésre kijelölendı ingatlanok listáját, értékbecslést készíttet azokról. (3) Képviselı-testület elé terjeszti a kizárólagos, többségi és részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi, üzleti tervét, valamint a Felügyelı Bizottságok éves beszámolóit. (4) Elıkészíti a képviselı-testületi elıterjesztést az önkormányzati ingatlanok vagyonkezelıi szerzıdésével kapcsolatban, a megkötött szerzıdés(ek) alapján a vagyonkezelıi beszámolókat és folyamatosan kapcsolatot tart a vagyonkezelıkkel. (5) Nyilvántartja az önkormányzat vagyonát, a hatályos jogszabályok alapján vezeti az ingatlanvagyon katasztert és a vagyonkataszteri nyilvántartásból adatokat szolgáltat a kérelmezık részére. (6) Egyezteti az önkormányzati ingatlanállományt a földhivatali nyilvántartással, továbbá a földhivataltól az önkormányzathoz érkezı valamennyi döntésrıl tájékoztatja az illetékes osztályokat. (7) Eljár az önkormányzati ingatlanok tulajdon- és vagyoni értékő jogok rendezése ügyében. (8) Ellátja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntéselıkészítési feladatokat (pl. intézményi, ipari területek, foghíjtelkek, telekkiegészítések, külterületi ingatlanok értékesítése, szerzıdések elıkészítése). (9) Elıkészíti és lebonyolítja a vagyonhasznosítással kapcsolatos pályázatokat. (10) Elıkészíti a tulajdonosi jognyilatkozatokat az önkormányzat vagyonával kapcsolatban. (11) Elıkészíti a vagyonhasznosítási, befektetési koncepciókat és közremőködik az önkormányzati vagyongazdálkodást érintı helyi rendelet-tervezetek elıkészítésében. (12) Közremőködik az értékpapír-állomány kezelésében, értékelésében, hasznosítási javaslatokat dolgoz ki. (13) Figyelemmel kíséri, értékeli és intézi az önkormányzati vagyon-és felelısségbiztosítást, kivéve a gépjármővek kötelezı és casco biztosításával kapcsolatos feladatokat. (14) Közremőködik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításában, üzemeltetésében. (15) Kezdeményezi az önkormányzati ingatlanok kezelését (így az épület állagának megóvását, területek rendezését). (16) Nyilvántartja az önkormányzati vagyonhasznosítás során megkötött szerzıdéseket. (17) Nyilvántartja a vagyongazdálkodás dologi kiadásait. (18) Intézi az önkormányzat tulajdonában, használatában, vagyonkezelésében lévı üdülıingatlan üzemeltetését, hasznosítási jellegő feladatait (szervezés, megrendelés) és az egyéb adminisztratív teendıket. (19) Elıkészíti a közterület-használati szerzıdéseket. (20) Elıkészíti a lakáshasznosítási javaslatot.

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Iktató szám: 125/2014.

Iktató szám: 125/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 05-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2015 (XII.17.) számú határozata a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében

Részletesebben

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE a 292/2009. (XII.19) Korm rendelet 15. (6) bekezdése alapján. 37/2011.(III.08.) KT határozattal elfogadva, a 147/2011.(VI.21.) KT határozattal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/85111-6/2012. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Készítette:

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 47/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Orvosi Rendelő és a Fegyverneki Polgármesteri

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 35. (2) c) pontja, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 133/2009.(VI. 18.)KT. határozattal Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 3-ai ülésére Tárgy: Döntés az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére 12. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben