Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI"

Átírás

1 Házirend Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 2013

2 1. BEVEZETÉS 1.1. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012.EMMI rendelet előírása értelmében, az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket, a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásának módját, rendjét a Házirendben kell szabályozni. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak A Házirend valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló kötelessége, megsértése fegyelmi vétséget jelent (NKT 46. ). A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll. A Házirendet a tanulókkal a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülőkkel az első szülői értekezleten ismertetik az osztályfőnökök. A Házirend elolvasható az iskola folyosóján, honlapján A Házirend a fábiánsebestyéni általános iskola belső életét szervezi, a mindennapi zavartalan és hatékony munkavégzést hivatott szolgálni. A dokumentum meghatározza a belső és külső közösségi kapcsolatok működését, azt elfogadott viselkedési, magatartási normákat, amelyek betartása nélkül nem biztosított a nyugodt, szervezett iskolai élet. A házirend betartása egyik alapfeltétele iskolánk oktató-nevelő munkájának, ezért betartása KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ az iskolaközösség minden tagjára. 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.1. Az intézményegység adatai Az intézményegység neve: Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézményegység székhelye: 6625 Fábiánsebestyén, Úttörő tér 3. Központi telefonszáma: 63/ Központi faxszáma: 63/ Internet és címe: Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: KIK Szentesi Tankerülete 2.2. Az iskola nyitva tartása, tanórák rendje. Az iskola szorgalmi időben 6.30 órától óráig tart nyitva. A tanulók 7.45-re kötelesek megjelenni az iskolában. A nevelők a tanítási óráik vagy foglalkozásaik előtt 10 perccel kötelesek megjelenni az iskolában. A tanítási órák általában 8.00 órakor kezdődnek, esetleges változásról az igazgató dönthet. Az órarend elkészítésénél törekedni kell a tanulók arányos megterhelésére Az órák között szüneteket biztosít az intézmény. A tanítási órák rendje a következő: A tízórai ideje alatt a tanulók az étkezdében vagy az arra kijelölt tanteremben fogyasztják el tízóraijukat. Az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. 2

3 A napközi otthon működése a tanítási órák befejezésétől függően kezdődik. A napközis foglalkozások időtartama 60 perc, a tanulásra általában 2 órát kell fordítani. A tanítás minden évfolyamon délelőtt történik. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első szünet 20 perces, mivel ekkor zajlik a tízóraizás. Az óraközi szünetek időtartama 10 perc A tanulói mulasztások szabályozása A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. Az osztálykirándulásból kimaradó tanuló köteles azokon a napokon is iskolába jönni, amelyeken osztálytársai kiránduláson vesznek részt. A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását az órát tartó pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be. Az osztályfőnök a mulasztott órák heti összesítése után a hiányzások szülői és orvosi indoklásait fegyelembe veszi, ill. mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztást. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra. A szülő is igazolhat 3 napot tanévenként, családi okokra való tekintettel, 3 napon felüli hiányzás esetén csak orvosi igazolás fogadható el. A tanulmányokkal összefüggő hivatalosan kiírt és erre a tanulót kikért rendezvényeken való részvétel nem nyilvánul mulasztásnak. Az igazolások bemutatásának elmaradása 1 hét után igazolatlan órának számít. Ha az osztályfőnök az indoklást elfogadhatatlannak ítéli a hiányzást, igazolatlannak kell minősíteni. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást minden esetben pótolni kell. Az előre ismert jelentős családi, egyéb esemény kapcsán írásban vagy szóban benyújtott távolmaradási kérelemről 3 napig az osztályfőnökök, azon túl az igazgató dönt mérlegelve a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásait. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást az osztályfőnökök által megadott határidőn belül a tanulónak pótolnia kell. Az iskola területe tanítási idő alatt csak a felmutatott írásos igazgatói, vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el (ügyeletes tanár)! Természetesen a sportpályára való, osztálykeretben történő (testnevelési óra) kivonulás és a hasonló jellegű iskolából való kivonulások nem tartoznak ide. Az a tanuló, aki a tanítási órán nem jelenik meg, igazolást köteles hozni. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség. Ha a tanuló nem igazolta távolmaradását mulasztása igazolatlan. Ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát az igazgató a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet értelmében értesíti az illetékes szabálysértési hatóságot, a kormányhivatalt, és a gyermekjóléti szolgálatot. A gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával intézkedési tervet készít. Ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát, szabálysértésnek minősül. Az eljárás a szabálysértési eljárásról szóló 2012.II.tv.247. szerint történik. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át a tanítási év végén nem minősíthető. Osztályozó vizsgát tehet, ha a nevelőtestület engedélyezi, ha az igazolatlan hiányzása nem haladja meg a 20 órát. Késés A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. 3

4 A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késés esetén 1 igazolatlan óra írható be. A késő tanuló a többieket nem zavarhatja. Bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható Napköziotthon, tanulószoba Minden év elején, az iskola által kiadott formanyomtatványon a szülő jelzi az igényét a napközis foglalkozásra, tanulószobára. Az első osztályosok már a beiratkozáskor nyilatkozhatnak a napközivel kapcsolatban. A felvételről az iskolavezetés dönt. Elutasítás esetén a szülőknek joguk van fellebbezéssel élni az igazgató felé. Napköziotthon, tanulószoba 1-8. évfolyamon vehető igénybe. A csoportok beosztása a tanulók, nevelők létszámának függvénye Az a tanuló, aki a napközit, tanulószobát nem kívánja tovább igénybe venni, azt a szülő írásbeli kérelme alapján teheti meg. Az étkezési térítési díjat minden hónap napja között kell befizetni. A napközis foglalkozásról kizárható az a tanuló: o aki sorozatos súlyos fegyelemsértéssel zavarja a napközis foglalkozást. Az iskolában csak étkezés is igénybe vehető: tízórai, tízórai-ebéd, vagy ebéd formájában, erre a jelentkezés szintén tanévnyitókor történik, módosítás év közben lehetséges. 2.5.Vizsgák rendje: A tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha magántanuló 250 óránál többet mulaszt egy adott tantárgyból a mulasztás meghaladja az órák 30%-át ha a tanuló szülője kérelmére az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. Osztályozó vizsgát június második felében lehet tenni. Javítóvizsgát tehet: - ha a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott; Javítóvizsgát augusztus 15-étől augusztus 31-ig szervezzük meg. A vizsgázás részletes szabályait a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. pontja határozza meg. A Mellékletben található a Pedagógiai Program részletes Vizsgaszabályzata 3. TANULÓI JOGOK, KÖTELESSÉGEK 3.1. Tanulói jogokra vonatkozó szabályok Tanulmányaihoz mindenkor segítséget kérhet tanítóitól, tanáraitól, akik korrepetálással, a nehezebben érthető tananyag elmagyarázásával, szakirodalmi ajánlásokkal, tanácsokkal segítik. Érdeklődésének megfelelően klubfoglalkozásokra, szabadidős rendezvényekre jelentkezhet és azokon rendszeresen részt vehet, amennyiben azt tanulmányi eredményét nem befolyásolja nagymértékben (tehetséggondozás képességfejlesztés). Igény szerint részt vehet az intézményben működő alapfokú művészetoktatási tanulmányi tevékenységeiben. Tagja lehet az iskola diákegyesületeinek, szervezeteinek (intézményen kívül csak igazgatói engedéllyel). 4

5 Minden olyan önköltséges tanfolyamra jelentkezhet, amely nem zavarja időben és tartalomban az általános iskolai oktatást, illetve nem megy annak rovására. Az iskola nyitottsága kapcsán felekezeti hovatartozás szerint hittanoktatáson vehet részt, amelyhez az intézmény csak a helyet biztosítja. Pályaválasztási gondjaival, problémáival bizalommal fordulhat nevelőihez. Kérheti a szülő írásbeli nyilatkozata alapján a felvételét művészeti iskolába. A művészeti iskolai felvétel egy tanévre szól, tanévközben nem hagyható abba. Baráti, tanulói köröket hozhatnak létre (önszerveződési alapon és érdeklődésnek megfelelően) A tanuló joga minden esetben, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák, biztosítani kell a védelmet számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben egyaránt. A tanuló joga, hogy információt kapjon az iskola működésével, munkájával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban. A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították A tanulók kötelességeire vonatkozó szabályok: Törekednie kell a képességei szerinti legjobb tanulmányi eredmény elérésére Tanítási időben felügyelet nélkül nem hagyhatja el az iskola területét (kivétel: írásban, szülői kérésre). Az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszerelést hozhat. Nem hozhat pl. mobil telefont, elektronikai berendezéseket, rádiót, fényképezőgépet, szúró-vágó eszközöket, kép és hang rögzítésére szolgáló eszközt Öltözete legyen tiszta és ízléses. A tanuló kinézete életkorának és nemének megfelelő legyen. (Az általános iskolában nem megengedett, a smink, a tetoválás és a különböző testékszerek használata, a fiúk nem hordhatnak fülbevalót). Az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illően köteles megjelenni. (sötét nadrág, lányok esetén szoknya vagy nadrág, fehér felső) Lépjen fel a tanuló kötelességek lebecsülése, a közösségellenes megnyilvánulások ellen. Tisztelje társait és viselkedjen kultúráltan velük szemben is. Becsülje és védje az iskola létesítményeit, felszerelését, az oktatás során használt eszközöket. Ha szándékos rongálást követ el, az okozott kárt köteles megtéríteni képviselője (szülő, gondviselő) által. Őrizze és ápolja az iskola környezetét, ügyeljen a rendre, tisztaságra. Ügyeleti munkáját, vállalt tisztségét becsületesen, lelkiismeretesen lássa el. Fegyelmezett magatartásával öregbítse az iskola jó hírnevét. A tanítási órákat semmilyen módon ne zavarja. A pedagógusokat és az iskola dolgozóit tisztelje, napszaknak megfelelően köszöntse. Tudásával, személyes példájával segítse a gyengébb tanulókat. Ismerje meg, őrizze meg és gazdagítsa az iskola hagyományait, védje becsületét. Vegyen részt a kötelező foglalkozásokon és a közösségi megmozdulásokban. Iskolánk tanulói legyenek tudatában annak, hogy az iskolán kívüli magatartásuk nemcsak magukat, hanem iskolájukat is minősíti, ezért az iskolán kívül is tartsák be a kultúrált viselkedés szabályait. Járuljon hozzá az iskolai kiadások csökkentéséhez, takarékoskodjon (villany, kréta, víz, stb.) Saját szükséglete miatt hozzon magával eü. csomagot, papírzsebkendőt, WC-papírt. Az intézmény fűtőberendezéseihez, biztonsági készülékeihez, berendezéseihez nem nyúlhat. A testnevelési órákon köteles minden tanuló tiszta, a célnak megfelelő tornafelszerelésben megjelenni (fehér póló). Ismerje és alkalmazza a balesetvédelmi oktatáson hallottakat, az elsősegélynyújtás szabályait. Tartsa be a nevelők utasításait és segítse a diákönkormányzat munkáját. 5

6 Tartózkodnia kell a szélsőséges politikai és vallási irányzatok jelképeinek terjesztésétől. Napraforgót, tökmagot, pálcikás nyalókát nem fogyaszthat és nem is hozhat az iskola területére, nem rágógumizhat. Az iskola területén dohányzás és kábítószer birtoklása és fogyasztása szigorúan tilos, amennyiben tudomására jut ilyen eset, azt köteles jelenteni. Ismerje meg és tartsa be a házirendet. 4. MUNKAREND, MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI: --- Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 6.30 órától 18 óráig tart. A tanítás előtti gyülekezés helye 7 órától 7.30-ig a kijelölt tanteremben, azt követően az időjárástól függően a folyosón vagy az udvaron van. A tanulóknak legkésőbb 7.45 kor az iskolában kell lennie. Az osztálytermekbe reggel a becsengetést követően lehet bemenni. A szülők gyermekeiket csak a folyosóig kísérhetik be és a tanítást, délutáni foglalkozást követően az előcsarnokban várhatják meg őket. --- A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás kezdetét (8 óra), és az órákról történő kicsengetést jelzőcsengetés előzi meg (mindig 5 perccel). Becsengetést követően a tanulók fegyelmezetten, csendben várják a pedagógust az órarend szerint kijelölt tantermek előtt. A foglalkozást tartó pedagógus köteles a becsöngetést követően a lehető legrövidebb időn belül beengedni az osztályterembe a tanulókat, ill. megkezdeni az órát. A tantermekben tanulók csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak (kivétel tízórai szünet a kijelölt tanteremben). Az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját zárva kell tartani, a tanulók tízórai szünet kivételével nem tartózkodhatnak az osztálytermekben. A csengő hangjára a tanulóknak az ügyeletes tanár által kijelölt helyen kell sorakozniuk, majd fegyelmezetten kell bevonulniuk. Az iskola folyosóján futva közlekedni tilos! A tanórát követően (kicsöngetéskor) a tanulók tanári utasításra sorakoznak és fegyelmezetten vonulnak át másik terembe ill. a folyosóra, udvarra. A Községi Étkezdében tízóraizók csak szervezetten, tanári felügyelet mellett mehetnek az étkezdébe. ---A tantermek rendje A termet tisztán, a szemetet a padokból kiszedve, a táblát letörölve hagyhatja el az osztály. Az utolsó óra után (ha abban a teremben már nem lesz több óra) fel kell rakni az asztalokra a székeket). Az oktatási taneszközökhöz csak nevelői engedéllyel szabad nyúlni. Az ablakokon keresztül tárgyakat kidobni, kihajolni, kiülni, kikiabálni tilos! A tantermi leltárban szereplő tárgyakat átrendezni, kivinni csak nevelői engedéllyel szabad, rájuk rajzolni és vésni szigorúan tilos! ---A tanítási órákon elvárt magatartás, viselkedés minden tanulótól Készítse elő (külön felszólítás nélkül) a szükséges tanfelszereléseket és a tájékoztató füzetet. Kézfelemeléssel jelezze, ha szólni kíván és felszólításra feleljen Képességei szerint aktívan vegyen részt a tanórák munkájában, teljesítse legjobb tudása szerint a ráosztott feladatokat, figyeljen. A tanterembe érkező, ill. távozó felnőttet néma felállással tisztelje meg és köszönjön. Az osztálynapló ülésrendjét tartsa be, törekedjen a helyes testtartás kialakítására. Ha bármi rendellenességet tapasztal, amely a foglalkozást megzavarhatja, vagy közvetlen veszélyt jelenthet jelezze a jelenlévő pedagógusnak. --- Számonkérés (dolgozatok, feleltetés) Egy tanítási napon egy tanulócsoportban max. két témazáró dolgozat íratható, melynek időpontját a pedagógus köteles bejelenteni. A dolgozatokat két hét elteltével ki kell javítani és az eredményt ismertetni kell az érintett tanulókkal, a jegyeket a naplóba és a tájékoztató füzetbe be kell írni. 6

7 Feleltetést, szóbeli számonkérést nem szükséges előre jelezni, a tanuló csak a hiányzását követő első napon kap felmentést felelés, dolgozatírás alól. Művészeti iskolásokra vonatkozó szabályok: ezen foglalkozásokra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bármely tanítási órákon, az órai foglalkozások rendje viszont speciálisan változhat az órát tartó pedagógus utasításai szerint, ami nem lehet ellentétes az iskola házirendjével. --- Ellenőrző könyv, tájékoztató füzet Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv vagy a tájékoztató füzet, amely hivatalos okmány! Az ellenőrző könyv vagy a tájékoztató füzet bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló az ellenőrzőjét vagy a tájékoztató füzetét, minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni, aláíratni tanárral, szülővel. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. Újabb kapcsolattartási forma az e-napló, melybe a szülő saját belépési kódja segítségével betekintést nyerhet gyermeke osztályzataira és mulasztásaira vonatkozóan. --- Elektronikus napló Bevezetésre kerül. A szülők aláírás ellenében átveszik a tanulói és szülői kódokat. Ezen kódok segítségével tájékozódhatnak a tanulók tanulmányi előmeneteléről, a hiányzásokról. Az intézmény helyiségeinek és területének használatával kapcsolatos szabályok: A tanórán kívüli foglalkozásokra (klubok, tömegsport rendezvények, egyéb rendezvények) a tanulók csak szülői beleegyezéssel jelentkezhetnek. A kötelezően választott és a szülőkkel egyeztetett felzárkóztatásokon a megjelenés kötelező érvényűnek tekintendő. A tanítási idő lejárta után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén! A délutáni foglalkozásokra csak a kezdést megelőzően 15 perccel az adott tanterem előtt vagy foglalkozási helyszínen, fegyelmezetten szabad gyülekezni, várakozni, ill. a napközis szobában (a napközisek)! A tanuló joga, hogy az intézmény eszközeit rendeltetésszerűen használja (könyvtár, számítástechnikai eszközök, sportpálya, tornaterem), de csak felnőtt vezető felügyelete mellett. Az étkezés rendje: a tízóraisok az első szünetben, a napközisek és a menzások a napközis nevelő felügyelete mellett étkezhetnek a foglalkozási tervben rögzített időbeosztásnak megfelelően. Az étkezde rendszabályait minden tanuló és iskolai dolgozó köteles betartani. Szabadidős foglalkozások szabályozása: Klubfoglalkozások: Minden tanév szeptemberében kerülnek meghirdetésre. A klubokat a klubnaplóban rögzített helyen és időpontban kell tartani, igény szerint indokolt esetekben ettől iskolavezetői engedéllyel el lehet térni. A Fábiánsebestyéni Általános Iskolában általában 8 15 fővel működnek a klubok. A klubok szerveződése (belső szervezeti felépítése) működése tág önállóságot kap, de nem lehet ellentétes az egyéb belső szabályokkal, ill. a kitűzött foglalkozási célt kell szolgálnia. Tömegsport: Ezeknek a foglalkozásoknak a lényege a játék és a minél több, változatos mozgás. Helyszínt lehet a tornaterem (ez esetben figyelembe kell venni annak befogadási lehetőségeit időben és létszámban), a sportpálya vagy az udvar. Minden esetben különös tekintettel kell lenni a baleseti lehetőségek kizárására. Rendezvények: Ebbe a körbe tartoznak a különféle versenyekre, ünnepélyekre való felkészülések, maguk a versenyek, ünnepélyek, tanulmányi kirándulások, táborok. Ez esetben az általános szabályozás (fentiekben már rögzített) mellett meghatározó a rendezvényért felelős pedagógus rendelkezése, utasításai. A kirándulások és táborok esetében különösképpen be kell tartani a speciális rendelkezéseket, törvényeket, ugyanis az intézményből kilépve megsokasodnak a veszélyforrások. 5. A TANULÓK DICSÉRETE ÉS JUTALMAZÁSA --- A gyermeket, a tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért jutalmazni kell. 7

8 Iskolánk tantestülete dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azokat a tanulókat, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: Kitartó szorgalommal tanulnak, vagy tartósan példamutató magatartást tanúsítanak, közösségi munkát végeznek Tanulmányi munkájukat (képességükhöz képest) kiemelkedően végzik Színvonalas kulturális tevékenységet folytatnak Jól szervezik és irányítják a közösségi életet, kiváló eredményt hozó közös munkát végeznek Kiemelkedő sport vagy tanulmányi versenyeredményt érnek el. A kimagasló tanulmányi teljesítményt egyéni dicsérettel és jutalommal (tanév végén) ismerjük el. A körzeti, ill. területi versenyek első három helyezettjét osztályfőnöki, valamint a megyei és országos versenyen résztvevőket igazgatói dicséret illeti meg. A dicséretek fokozatát a versenyek után a tantestület mérlegeli és az alapján kerül megállapításra. Írásos dicséretek: Nevelői, szaktanári dicséret Osztályfőnöki dicséret Igazgatói dicséret Nevelőtestületi dicséret Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulókat a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt is elismeri az iskola oklevéllel, jutalomkönyvvel, egyéb jutalomtárggyal (pl. videokazetta, CD, stb.). 6. FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK, ESZKÖZÖK. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG --- Ha a tanuló kötelességeit, a házirend szabályait megszegi, fegyelmi intézkedésben részesítendő. A fegyelmi büntetéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba is be kell írni. A fegyelmi büntetés lehet megrovás; szigorú megrovás; meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába; eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától; kizárás az iskolából. --- A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. --- A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését, előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárás során a tanulót a szülő, illetőleg más megbízott is képviselheti. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, illetve a szülő vagy a megbízott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent meg. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló vagy a szülő kezdeményezésére a fegyelmi eljárást meg kell indítani és le kell folytatni. --- A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. --- Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait jogszabály határozza meg. --- Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidő a jogerős határozat közlésétől számít. 8

9 --- A tanulónak óvniuk kell az iskola eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait. Az üres tantermeket és a tantermi szekrényeket zárva kell tartani! A szekrények zárásáért az azt használó nevelő, tantermek zárásáért az előző órát tartó tanító, szaktanár a felelős. Ha a tanuló az intézménynek önhibájából kárt okoz az okozott kárt (javítási, helyreállítási, pótlási költségek) meg kell térítenie. A kártérítés mértéke gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50 %-a, szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér öthavi összegét nem haladhatja meg. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget! 7. AZ ISKOLA TISZTSÉGVISELŐI A hetesek azok a tanulók, akik heti beosztással felelősségteljes szolgálatot teljesítenek a házirend betartása és általában a rend betartása érdekében. Munkájuk akadályoztatása, zavarása fegyelmi vétségnek minősül. --- Az osztályközösségekben az osztályfőnök minden héten két tanulót bíz meg a hetesi feladatokkal. Az ügyeleteseket a nyolcadikos osztályfőnök jelöli ki a nyolcadikos tanulók közül érdemük szerint. A tanulói ügyelet szolgálata reggel fél 8-tól 13 óra 35 percig tart az óraközi szünetekben, valamint az első óra előtt 15 percig. --- A hetes kötelességei és jogai: felügyel a házirend szabályainak a tanteremben való betartására előkészíti, biztosítja a tanítás feltételeit (letörli a táblát, gondoskodik krétáról) jelenti az ig. helyettesnek vagy az igazgatónak, ha a 5 perccel a becsengetés után nincs pedagógus a tanulócsoporttal tízórai szünetben ügyel a kultúrált, fegyelmezett tízóraizásra minden óra elején jelentést tesz az órát tartó pedagógusnak (dátum, létszám, hiányzók) azonnal jelentést tesz az ügyeletes tanárnak vagy a legközelebb megtalálható pedagógusnak, ha súlyos rendbontást, vagy károkozást tapasztal rendszerességgel tájékoztatja az osztályfőnököt a hét eseményeiről (osztályt érintően) gondoskodik az utolsó órát tartó pedagógust segítve az osztályterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, tábla letörlése, ablakok zárása, székek felhelyezése, villany leoltása, tanterem bezárása). 8. A TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE, A TANKÖNYVVÁSÁRLÁSRA ÉS A TANULÓK ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK MŰVÉSZETI ISKOLA. A befizetést az erre a feladatra kijelölt személynél lehet teljesíteni. Tankönyvtámogatást biztosítunk a következő módokon: - ingyenes jogosultság alapján, - tankönyv kölcsönzésével az iskolai könyvtárból Az iskolában a tanulók által előállított dolgok az iskola tulajdonát képezik, ha az iskola biztosította az előállításhoz szükséges anyagokat. A technika, rajz vagy napközis foglalkozáson, művészeti iskolában létrehozott tanulói alkotások az iskola tulajdonát képezik. Az érintett nevelő döntésén múlik, hogy a tanuló haza viheti-e a munkáját. 9. ÓVÓ-VÉDŐ RENDELKEZÉSEK --- Az iskola bármely tanulója, ha bármilyen rendkívüli eseményt, bármely tanulótársuk testi épségének veszélyeztetését tapasztalják, balesetet észlelnek, azonnal értesítik a hozzájuk legközelebb tartózkodó pedagógust (felnőttet). --- Tűzriadó, bombariadó és egyéb veszély esetén az épületet pedagógus irányítással fegyelmezetten kell elhagyni a Tűzriadó terv szerint. --- Az iskola épületén belül a balesetek megelőzése érdekében másokat a közlekedésben akadályozni tilos! 9

10 --- Az iskola területén, iskolai rendezvényen a dohányzás, az alkohol és az egészségkárosító szerek ( egészségkárosító szer az, amit a törvény annak minősít) tartása és terjesztése tilos! E szabály megszegése fegyelmi vétség. --- A tanulók az iskola épületében és udvarán, közvetlen környezetében különösen ügyeljenek a fegyelmezett viselkedésre. A tűzvédelmi és baleset megelőzési utasításokat tartsák be. --- Ha az intézménybe vendég, idegen érkezik az észlelő nyújtson útbaigazítást, ill. jelentse az ügyeletes tanárnak vagy valamelyik vezetőnek (igazgató, igazgató helyettes) 10. PLAKÁTOK, HIRDETMÉNYEK --- Az iskolában hirdetményeket, plakátokat elhelyezni, kifüggeszteni kizárólag csak az arra kijelölt helyen és előzetes engedélyeztetést követően (igazgató, igazgató helyettes). Természetesen a dekorációs anyagok és a faliújság anyagai nem tartoznak ide, de ezek között sem szerepelhet ízléstelen, esztétikailag kifogásolható dokumentum (kép, szöveg, stb.) 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK --- A Házirend az Általános Iskola helyi sajátosságai figyelembe vételével készült. Az intézményi házirend összeállításánál jóváhagyó véleményt nyilvánított a Diákönkormányzat és az szülői közösség. --- A Házirend hatályba lépésének napja Felülvizsgálati kötelezettség évenként. A Házirendet elfogadás után ki kell függeszteni jól hozzáférhető helyen, valamint az intézményi alapdokumentumok közé is be kell helyezni. Fábiánsebestyén, március25. Faragó M. Ferenc int.vez. 10

11 MELLÉKLET A Pedagógiai Program Vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat hatálya, célja Vizsgaszabályzatunk célja a 11/1994.(VI. 8.) MKM-rendelet 26. (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. 1.Osztályozó vizsga Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, -akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem osztályozható. A tanuló csak eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja a tanulmányait magasabb évfolyamon. -akinek hiányzása egy adott tantárgyból a tantárgy óraszámának 30 %-át meghaladta, és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tantárgyból. (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 20..bek -aki rendszeres iskolába járás alól felmentett A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több. A tanulmányok alatti vizsgán a közoktatási törvény 30. (9) bekezdésének hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell. Javítóvizsga Javítóvizsgát tesz az a tanuló, aki -a tanév végén a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott -aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg. Június 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni, illetve a tanévzárón a bizonyítványával együtt meg kell kapnia az érintett tanulónak. Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető. A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára utasító kollega legyen. A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. Pótvizsga a tanulmányok alatti pótvizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt nem tudott osztályozó vagy javító vizsgát tenni. A vizsga időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki. A vizsgák általános szabályai Minden vizsga írásbeli és/vagy szóbeli vizsgarészből állhat ( a szaktanár határoz meg). A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több. A tanulmányok alatti vizsgán a közoktatási törvény 30. (9) bekezdésének hatálya alá tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. 11

12 A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem a pedagógiai programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell. A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok elnök kérdező tanár ellenőrző tanár Az elnök - felel a szabályok betartásáért, - ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, Kérdező tanár(ok) - csak megfelelő tanári végzettségű lehet - lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. Ellenőrző tanár - lehetőség szerint szakos tanár - felel a vizsga szabályszerűségéért Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. Az írásbeli vizsgák általános szabályai a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot a feladatlap megoldásának ideje 45 perc, a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza magával Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani. Pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható. Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak Az írásbeli vizsga javítása A szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot. Amennyiben a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót. A szóbeli vizsga általános szabályai Egy napon három szóbeli vizsga tehető le. A vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie A vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani. A szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel készül az önálló feleletre. A felkészülési idő legalább 20 perc. A felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja. A felelet maximum 10 percet tarthat Ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal póttételt húz. 12

13 Két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet. Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről. Szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények alapján dönt. Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje Követelmények Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. Az írásbeli vizsgák értékelését a szaktanár végzi a következő értékhatárok szerint 0-29 % - elégtelen % - elégséges % - közepes % - jó % - jeles A vizsgatárgyak részei Irodalom Magyar nyelvtan Történelem Idegen nyelv Matematika Fizika Földrajz Biológia Kémia 13

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartás rögzíti a tanulók jogait és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Vizsgaszabályzat

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Vizsgaszabályzat Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Vizsgaszabályzat A BUDAÖRSI 1. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁINAK VIZSGASZABÁLYZATA 1. A VIZSGASZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA Vizsgaszabályzatunk célja

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014.

Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. Kollégiumi Házirend 2014. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kollégiumi Házirend 2014. Tartalom 1.A kollégiumi házirend célja 2.A házirend szabályozási köre 3.A házirend megtekinthető

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Cím: Debrecen, Vág u. 9.

Cím: Debrecen, Vág u. 9. A LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA LILLA TERI ELEMENTARY SCHOOL NAGYSÁNDOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK VIZSGASZABÁLYZATA OM azonosító: 031084 Cím: Debrecen, Vág u. 9. 2013. November 1 VIZSGASZABÁLYZAT

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 1 A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 2013 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola (Székhely: 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.) 1 2 Tartalom A házirend célja, hatálya

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND Hatályos: 2015. december 1-től Kedves Diákunk! Örömmel és szeretettel köszöntünk a MIOK Szegedi Szakközépiskolában! A házirend

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2008. A Beethoven Általános Iskola házirendje Az iskola valamennyi tanulója a beiratkozás napjától; első évfolyamon a beíratást követő tanév első tanítási napjától

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866,

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866, Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. /fax: 207-5866, :207-5892 e-mail: bartokisk@hawk.hu www.bartokiskola.hu Intézmény neve: Bartók Béla Magyar

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben