egyrészről a/, 0-, ruággyffiés Hivatala! 358 Budapest. ~_zéchcnyí 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelt>

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egyrészről a/, 0-, ruággyffiés Hivatala! 358 Budapest. ~_zéchcnyí 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelt>"

Átírás

1 '~VALLAL ZÁSI SZEll2C 51)í~S egyrészről a/, 0-, ruággyffiés Hivatala! 358 Budapest. ~_zéchcnyí 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelt> Bnwogroup ReT,dszerház (1145 Budapest, li,ivilág u ) Adószám : íint vállalkozó továbbiakban : között,,nyomtaté- és 'j ék fa h)crendezésci~ kenéikariiyag,,aúnak száhaása ő s heymbi cseréje (392/2010) tárgyában, az alulírott napoii és helyen, az alábbi feliéteickkel.

2 I. A szerződés árg5'a 1.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 1. számú mellékletében I~lsorolt kellékanyagokat a szerződés időtartama alatt, az ott me()határozott wsé?áron a C Megrendelő esett megrendeléses alapian resztire szállítja. a felhasználás hely szlnell kicseréli, és az üres tonereket, kazettákat, patronokat az ott meghatározott egységárakon visszavásárolja, továbbá a veszélyes hulladékok tárolására és szállítására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartásával elszállítja Vállalkozó kötelezettséget vállal arra. hogy a kellékanyagok cseréiének és az anyagfelhasználást nem igénylő karbantartási munkák elvégzése érdekében, a hivatali idő teljes időtartama alatt (Ii-Cs : óráig, P. : óráig) az Országgyűlés Irodaháza épületében rendelkezésre áll legalább egy 1'(") irodatechnikai keszulekszerelo vagy trodaygepesz musteresz. vagy mas e ezekkel e`ye.nertcku szakképzettséggel -rendelkező szakember Vállalkozó a Megrendelő eseti megrendelései alapján raktárra szállítja szerződés 1. T számú mellékletében felsorolt kellékanyagokat. 2, Vételi jog 2.1. Megrendelő a Ptk a alkalmazásival vételi jogot köt ki a szerződés 1. számú mellékletét képező ártáblázatban felsorolt kellékanyagok ott előírt mennyiségét meghaladó szállítására A vételi jog a szerződés lejártáig gyakorolható. 2.'). A vételi jog alapján megrendelt kellékanyagok vételára illetve visszavásárlási ára azonos az 1. számú Tnellékletben az adott termékre vonatkozóan meghatározott árakkal. 2,4. A vételi jog a szerződés időtartama alatt érvényesíthető. vételi jog a szerződéses ar eléréséig gyakorolható Ajánlad érő egyoldalú nyilatkozattal jogosult a kellékanya`, ok megvásárlására Vállalkozó semmiféle igény érvényesítésére nem jogosult abban az esetben, ha a szerződés időtartama alatti megrendelések osszértéke nem éri el a sr_crződ~scs árat. 3. A szerződés időtartama 3.1. A szerződés október 16-tól október 31-ig hatályos A szerződés megszűnik, atnennyibetl Vállalkozó részére kiadott, veszélyes hulladéknak minősülő kellékanyagok szállítására vonatkozó engedély -vényességét veszti, továbbá amennyiben az 5.1 pontban meghatározott keretösszeg terhére további kifizetés nem teljesíthető. A teljesítés helye, módja, okmányai 4.1. A teljesítés helye az Országház épülete (1357 Budapest, Kossuth I_ :. ér 1-3.) és az Országgyűlés Irodaháza épülete (1358 Budapest. Széchenyi rkp. 19.) Megrendelő a kellékanyagok folyamlatos cseréjének biztosítása érdekében az Irodaház épületében tároló helyet bocsát a Vállalkozó rendelkezésére A kazetták és patronok cseréje iránti igényt a nyomtatót illetve telefaxot használó személy telefonorr jelzi a Vállalkozó részére. Vállalkozó köteles a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb a bejelentéstől számított egy órán belű il kicserélni a nyomtatópatront illetve a festékkazettát, és az üres patront illetve kazettát begyűjteni Amennyiben a kazetta cseréjvre e," órán belül nem kerül sor, úg r r ndelő köteles a Kesrletgazdalkc Csoport felé írásban bejelentene a cs { szerződés számú rpl 1lélet ;., ző kellékanyag igétlvlo lapon.

3 4.5. A nyomtató és faxberendezésekbe kizárólag a berendezés gyártója által ajánlott kellékanyagok helyezhetők el Vállalkozó köteles a szerződést eredete, íll, vonalkóddal ellátott, kifogástalan minoséggű. rendeltetésszerű használatra alkalmas termékekkel teljesíteni. Megrendelő utángyártott, felújított, vagy utántöltött kellékanyaggal történő teljesítést nem fogad el Vállalkozó a nyomtatások jó minősége érdekében a kellékanyag cseréje után köteles elvégezni az anyagfelhasználást nem igénylő karbantartási munkákat.. továbbá haladéktalanul jelenteni a készülék esetleges meghibásodását az Informatikai és Telekommunikációs Főosztálynak ím2egrendelő jogosult a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékek raktárra történő szállítását megrendelni. Ebben az esetben Megrendelő a T3fb (1) telefax számra,juttatja e1 aktuális igényeit a Vállalkozóhon. Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles a megrendeléshere meghatározott kellékanyagokat szállítani. A termékek helyszínre szállítása és raktárba történő beszállítása a Vállalkozó kötelezettsége A teljesítés igazolása kellékanyag csere esetén a nyomtatót illetve telefaxot használó személy által a munkalapon. raktárra történő szállítás esetén az átvevő személy által a szállítólevélen történik. 5. Szerződéses ár 5.1. A szerződés keretösszege Ft + 25% áfa, vagyis bruttó , - azaz harminchétmillió-ötszázezer forint, amelyből A szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek összesített eladási ára Ft + 25% áfa, vagyis bruttó Ft- azaz bruttó ha.rnllncnegymllllo-11yolcsz_áckllencvennc~)yezet ncgvszaznyolcvane`y fc)r1t A szerződés 1. számú mellékletében nlegllatározott termékek összesített visszavásárlási ára Ft + 25 % áfa, vagyis bruttó Í15.2Í9.- Ft. azaz egyszáz_tizcnöthzer-kétszáztizenkilenc forint A vételi jog értéke Ft + 25% áfa, vagyis bruttó ht, azaz, bruttó kétmillió-hétszáthúszezer-hétszázharmincöt forint A szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott egységvárak a termékek egységárán felül magában foglalják a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget, azokon felül egyéb díj, költség elszámolására nincs Lehetőség Az 5.1 pontban meghatározott keretösszeg a szerződés időtat íanla alatt semmilyen jogcímen sem emelhető A szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott nettó egységárak október 30-ig semmilyen jogcímen sem emelhetők, azt követően évente egy alkaloll mai, a november 1-jét követő teljesítések vonatkozásában, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által az előző naptári évre vonatkozóan meghatározott fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben emelhetők. 6 Fizetési foltételeek, Megrendelő előlegfizetést nem teljesít Vállalkozó a teljesítés igazolását követően jogosult számla kibocsátására az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény előírásainak megtartásával Vállalkozó a tárgyhavi munkalapok és szállítólevelek alapján a következő hónap 5, munkanapjai összesítő kimutatást készít a kicserélt és a raktárra szállított patronokról. 1_azettak' és _. _gyllónapot köve-tő ll0 10. Ínunk_anal'.llalg keal1 1 át

4 Az adózás rendjéről szóló é\ i XCII. törvény (Art.) 30 ;' ;,1\ 5-a értelméhcn a havonta nettó módon számított forintot meghaladó kilizctésnél --- a sr Tmlák kiívetésének feltétele a tényleges kifizetést megelőző 30 napnál nem régebben kelt nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás eredeti példányának átadása. bemutatáísa. megküldése a Megrendelő részére Amennyiben vállalkozót - az Art. 36/f3. S-a alkalmazásával - felvették a köztartozásmentes adózói adatbázisba, az adóigazolás benyújtása alól mindaddig mentesül, amíg szerepel az említett adatbázisban Az együttes adóigazolás rendelkezésre bocsátásának hiányában nem kerülhet sor pénzügyi teljesítésre. Amennyiben az együttes adóigazolásban köztartozás van feltüntetve, a vállalkozási díj nettó összege a köztartozás erejéig visszatartásra kerül az Art. 36/A 5-a (3)-(4) bekezdései alapfan Köztartozás hiányában, illetve a kciztartozást meghaladó összegű kifizetés esetén megrendelés alapján szállított illetve kicserélt kellékanyagok ellenértékét Megrendelő a szabályszerűen kiállított számlák alapján, a szerződésszerű teljesítést követő 30 naptári napon belül a Vállalkozó OTP Bank Nyrt. által vezetett számú számlája javára való átutalással fizeti meg A számla 30 napon belüli kiegyenlítésének a feltétele, hogy a Vállalkozó a számláját az igazolt teljesítéstől számított legkésőbb 5 napon belül. szabályszerűen kiállítva megküldje a Megrendelőnek. Amennyiben Vállalkozó a számláját késedelmesen nyújtja be, a Megrendelő fizetési határideje a késedelmes napok számával nő Megrendelő a Kbt a (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére hozzájárul a beszedési megbízás teljesítéséhez (5. számú Tnelléklet) Amennyiben Vállalkozó beszedési megbízást nyújt be a Kbt S-a (4) bekezdésébe ütköző mádon., illetve a Vállalkozó által benyújtott beszedési megbízás alapján a Szerződés --- különösen vállalkozási díjra. Fizetési feltételekre, szárillázásra vonatkozó - szabályait sértő módon pénzösszeg kerül kifizetésre, úgy Vállalkozó a beszedési megbízás alapján részére - a Kbt. >05. S-a (4) bekezdését. illetve a szerződés előírásait sértő módon -- kifizetett összeg kétszeresét köteles visszafizetni Megrendelő részére, legkésőbb a Megrendelő erre irányuló felszólításátiak kézhezvételétől számított 10 napon belül. 6. A Vállalkozó által visszavásárolt üres kazetták, patronok tonerek ellenértékét Megrendelő a tárgyhavi munkalapok összesítésével készült kimutatás alapján számlázza Vállalkozó részére. Vállalkozó a szabályszerűen kiállított számlákat a teljesítést követő 30 napon belül, a Megrendelő Magyar Államkincstár által vezetett szám_ít számlájára való átutalással egyenlíti ki Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301 /A. 5 (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerint történik a késedelmi kamat felszámítása. 7. Szavatosság, jótállás 7.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa szállított lletve kicserélt termékek eredetiek, újak, alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta anyagbeli, kivitelezési illetve szakszerűtlen tárolásból eredő vagy olyan egyéb hibáktól. melyek a Vállalkozó cselekedetéből ; vagy mulasztásából erednek Vállalkozó az általa szállított termékekre a teljesítés igazolásától szárasított 24 hónap,jótállást vállal., a jótállási idő alatt bejelentett hibás termék térítésmentesen kicseréli.

5 S. Kdithérek, k rtérítés 8.1. Késedelmi l tóér : késedelmes teljesítés esetén - ha a Vállalkozó a 4.8 pontban meghatározott szállítási határidőt túllépi, naponta lo/0 késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A kötbér alapja a késedelmesen szállított termét (ek) áfa nélkül száralított ára Minősé-1 kötbér : minőséghibás termét: raktárra történő szállítása esetén Vállalkozó minőségi kötbér jogcímén a késedelmi kötbéren felül, azzal azonos mértélvű kötbér fizetésére kisteles a szállítási határidő napjától a hibátlan termék átadásáig eltelt időre Meghiúsulási kötbér : Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból, különös tekintettel a veszélyes hulladék szállítására vonatkozó engedély érvényesítésének elmulasztására, ú y Vállalkozó 50% mértékű meghiúsulási kötbér sízetésére köteles. A kötbér alapja az 5.1 pontban meghatározott szcrzocíéses ár és a Megrendelő által teljesített kifizetések különbözete A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé. Meygrendelőtiek jogában áll az esedékessé vált kötbért a benyújtott számla összegéből visszatartani A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó igazolt kárát érvényesíteni a Vállalkozóval szemben Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként rllcgilietik Vállalkozót kár - térítési kötelezettség terheli a kellékanyag cseréje során általa okozott kárért. 9. Felmondás 9.1. Amennyiben Vállalkozó három alkalommal nem tesz eleget 4.4 pontban meghatározott kicserélési kötelezettségének a telefaxon történt bejelentéstől száralított egy órán beltil. Megrendelő jogosult a leien szerződés azonnali hatállyal való felmondására Megrendelő fenntartja a jogot a jelen szerződés 60 napos határidővel való felmondására A felmondás a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik. A felmondó nyilatkozat postán ajánlott kul_demenylcent vagy kezbesrto ut an történő megküldés esetén érvényes. 10. Egyék megállapodások Amennyiben Megrendelő a szerződés időtartama alatt új készülékeket szerez he és helyez üzembe ; úgy az 1. számú mellékletben felsoroltakon kívül egyéb kellékanyagra is igényt tarthat. Amennyiben az új cikkszámú kellékanyag megvásárolható központosított közbeszerzésben, úgy az adott megrendelés időpontjában a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság portálján található legalacsonyabb nettó áron kerül beszerzésre a Vállalkozótól. Az írj kellékanyag felvételre kerül a jelen szerződés l./a. számú mellékletébe Amennyiben az új tervlék nem szerepel a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság portálján úgy Vállalkozó az aktuális hivatalos árlistájában szereplő egységárból 5% kedvezményt biztosít Megrendelőnek Az 1. számú mellékletben nem szereplő kellékanyagok visszavásárlási ára úgy aránylik az eladási árukhoz, mint az 1. számú mellékletben_ feltüntetett assz_ ít tt v sszavásárlási ár az össz Iadási árhoz.

6 10.4. Vállalkozó köteiczettsé`get vállal a jelen szerződés 2. számú mellépetél képerő- az Országház épületében és az Országgyűlés Irodaházában érvényes speciális munkarendi, munka- és tűzvédelmi rencíszabálvok betartására Vállalkozó ki -jelenti, hogy semmiféle igényt nem érvényesít a Megrendelővel szemben. ha a szerződés időtartama alatt leadott rendelések összértéke nem éri el a szerződéses árat Megrendelő kizárólag a jelen szerződés késedelem nélküli és hibátlan teltesítése esetén járul hozzá ahhoz, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyát Lépező szolgáltatásra referenciaként hivatkozzon. I-Libás, késedelmes teljesítés esetén Megrendelő e tényt feltünteti a Kbt. 68. ti (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolásban. 10.'/. Jelen szer -zodés kizárólag a felelk közös megaállapodásával, a b ában meghatározott feltételek fennállása esetén. a szerződés aláírására j,.>`, osult személy el. által, írásban módosítható. A szerződés módosításáról Kbt ti-a értelmében hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjában A szerződés teljesítéséről évente, a szerződés aláírásának fordulónapját követő öt napon belül, továbbá a szerződés megszűnését követő öt napon belül tájékoztatót kell közzétenni a Közbeszerzések Tanácsa I-livatalos lapjában A Kbt ti-a értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben. I-1a a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszezési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott köfvetehnényeknek. Az alvállalkozó bevonásához a Megrendelő jóváhagyása szükséges Szállító a közbeszerzés tárgyának következő része(i) teljesítéséhez vehet igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót : A szerződés teljesítésében 10%-ot meghaladó mértékben kizárólag a következő vállalkozások vehetnek részt : Adószám általa - tel,~esített része Szállító kifele lti, hogy a szerződés teljesítéséhez a következő vállalkozások nyújtanak erőforrást : 1é,székhely AdOszám Kbt ti (5) bekezdése értelmében Vállalkozó haladéktalanul -- a jelen szerződés 7. számú melléklete szerinti kitöltött nyilatkozattal - köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról hogy - az ajánlatában illetve a szerződésben me gjelölt - alvállalkozóval kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette. vagy annak teljesítését megtagadta. Amennyiben Vállalkozó e bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az Alvállalkozó maga Jogosult a tajekoztatas megtételére. A tatéi óban a Kbt ti (6) z 'c-sében felsorolt adatokat kell bejelenteni.. lő haladéktaj_anuj c mh megl_üldöü: adatoknak I~on_apj r-i 1 írő1. (4. szíri íi

7 Vállalkozó kijclenti.. hogy lelette a kővetkező jogi szemclyek\ jogi szcmclviség nélküli gazdálkodó,zervczetek rendelkeznek a Ptk. 685/B -a szerinti tübb,lgi be.i -ols-ással : Név Székhely Adószám L I3ravogroup l-íolding Ktt Budapest. Ujvila o u. ~ a Vállalkozó a kővetkező jogi személyek. Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek felett rendelkezik a Ptk. 685/I3 -a szerinti többsé a- i befolyással : 1N év Székhely Adószám ----W--- --W.-_ r v W Vállalkozón hozzájárul a Kbt. 99/A. ti (4) bekezdése szerinti közzétételhez. arról tájékoztatja a felsorolt társaságokat.. továbbá kötelezettséget vállal arra- hogy a fenti adataiban bekövetkező változás esetén az adatváltozást kővetően haladéktalanul írásban bejelenti a módosult adatokat. A módosítás bejelentés közzétételi-e kerül a Megrendelő lionlal-),j"11n. IL Együttműködés Felek kőtelezettséget vállalnak arra. hogy a,jelen szerződés teljesítése érdekében egymással együttműködnek felek nvilatkozattételre és intézkedésre jogosult képviselői Megrendelő részéről : molnár Csaba tel. : +36-1/ fax : +36-1/ Vállalkozó részéről : 1li-utka fso,an tel : -36-1/ fax. 36-1/ A megn vezeti személyek esetleges változásáról felek egyinast írásban értesítik Felek a szerződés aláírásával felhatalmazzák a megnc vezeti srt mélveket, hogy szerződés teljesítése érdekében szükséges intézkedéseket megtcg ék A megnevezett személyek jogosultak és kötelesek megtenni minden olyan intézkedést, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges a jelen szerződésben. a z annak mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes és nem 'nősül a szerződés módosításának vagy kiegészítésének. :12 Vitás kérdések rendezése Megrendelő és Vállalkozó kötelezettséget vállal arra hogy a jelen szerződés tel,jesítésével kapcsolatban faelmerült vitás kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezi fiamennyiben e tárgyalások a megkezdésüktől számított 15 napon belül nem vezetnek eredményre. úgy a perben a teljesítés helye szerint illetékes. azz ügyben hatáskörrel rendelt e%őőő bíróság jogosult eljárni.

8 5 13. Alkalmazandó ja gszabályok A szerződésben nem szabályozottak tekintetében a közbeszelzésekröl szóló '-')00'). évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykön_yv,, a hulladékgazdálkodásról szóló é\ l XLIII. törvény, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. r. rendell ezései irányadók. A szerződés kizárólag a következű mellékletekkel együtt érvényes. 1. számú melléklet : Ártáblázat 2. számú melléklet : Munkarendi, munkavédelmig túzvéde-lmi előírások 3. számú melléklet : Tájékoztatás alvállalkozó részére iörténc~ pénzügyi telj ai~es3-fil 4. számú melléklet : Kellékanyag igénylt lap.. számú melléklet : halhatalmazó levél beszedési rnegbízás teljesítéséről A felek a jelen szerződést elolvasást és a mellékletek áitanulrná.nyozását akaratukkal mindenben YY~e Lyezöi. jóváha(yyólag, írják alá. mint Bakos `_r- nmíi Bordát s Csaba Berke amis gazdasági loztiazygato IZCasa`? i4_at`tato uf)vvezeto I gar`eató Ország vűlcés 1-livatala BravogroulJ IZcndSrE l Kft. Megrendelő ne,ében z allalkozcó nevében

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

amely létrejött egy-észről az

amely létrejött egy-észről az r 8 VALI I ZÁSI SZ, Z amely létrejött egy-észről az szággytálés 1ivatala 1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : Ml agyar Államkincstár 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK Név: Jakabszállás Község Önkormányzata Székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. Képviseli: Szabó Mihály polgármester Adószáma: 15736338-2-03 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a udapestí Elektromos Művek Nyrto Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74. Adószám:

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. -------------------------------------------- ./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. -------------------------------------------- ./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. --------------------------------------------./2012. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Monor Város Önkormányzatának ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés Adásvételi szerződés Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., képviselője: Dr. Bendzsel Miklós elnök ), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjenuer Kft.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Megrendelő Cégnév: SODEXO PASS HUNGÁRIA Kft. Szállító Előzmény: Megrendelő

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Megrendelő Cégnév: SODEXO PASS HUNGÁRIA Kft. Szállító Előzmény: Megrendelő SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat (1239 Bp., Grassalkovich út 162.) képviselő: Geiger Ferenc Polgármester, mint Megrendelő, másrészről: Cégnév:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

III.FEJEZET MELLÉKLETEK

III.FEJEZET MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet III.FEJEZET MELLÉKLETEK FELOLVASÓLAP 1. Az Ajánlattevő neve (közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők nevei): 2. Az Ajánlattevő(k) címe(i), telefon és fax száma(i): 3. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Ügyiratszám: 3401-6 /2008. Ügyintéző: FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztés Fonyód Város közútjain, terein

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. adószám : 15300014-2-41) a továbbiakban : Megrendelő másrészről : Mészárosné Hartai Krisztina

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

6. A vállalkozói díj az alábbi díjtáblázat szerint kerül megállapításra az egyedi megrendelésekre vonatkozóan:

6. A vállalkozói díj az alábbi díjtáblázat szerint kerül megállapításra az egyedi megrendelésekre vonatkozóan: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia adószám: 15329884-2-41 számlavezető bank neve:

Részletesebben

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA KIVITELEZOI VÁLLALKOZÓI SZERZODÉS Amely létrejött egyrészrol másrészrol Páty Község Önkormányzat 2071 Páty, Kossuth u. 83. Telefon: 23/555-530 Adószám: 15390235-2-13 Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11742001-15390235

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.tavcsoshop.hu Üdvözöljük a Tengelic OPT Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: +36-1-473-2410 Fax: +36-1-473-2411

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t -

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t - S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t - amely létrejött egyrészrıl az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fı tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester,

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Hatvan Város Önkormányzata Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. Telefon: 37/542-300 Fax: 37/345-455 KSH törzsszám: 15380250751132110 Adószám: 15380250-2-10

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12, számlaszáma: Kereskedelmi

Részletesebben

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4.

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. Telefon : 06-44/501-545 Fax : 06-44/501-520 Kapcsolattartó: Dr. Tóth

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62415-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Diagnosztikai és terápiás eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében. 2011. augusztus Az ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Mennyiség: Összesen 131,5 km és 19.260 nm, a dokumentációban megadott bontásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné osztályvezető Telefonszám: 23/310-174/125

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Nyt. szám: 1. sz. példány SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 Adószám: 15450353-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére elnevezésű nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához 2014. április TARTALOMJEGYZÉK I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ 2 1. Általános

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budatest XVI. Georgina utca 32. szám alatti, 116944

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Vilonya Község Önkormányzata székhely: 8194 Vilonya, Kossuth L.u 18. képviseli: Fésüs Sándor Polgármester adószáma: : 15431480-1-19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Johnson & Johnson Kft. (2045

Részletesebben

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Vállalkozó ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ- HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19. GFH - 162 /2010. Ajánlattételi felhívás Tisztelt Ajánlattevő! Az Országgyűlés Hivatala (székhely: 1357 Budapest,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala személyfelvonó berendezéseinek szerződéses

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Vác közigazgatási területén lévő közvilágítás aktív elemeinek karbantartása

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Vác közigazgatási területén lévő közvilágítás aktív elemeinek karbantartása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Vác közigazgatási területén lévő közvilágítás aktív elemeinek karbantartása Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11., önkormányzati törzsszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére a Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., adószám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS 4. számú melléklet RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 29., képviseletében eljár: ), Telefon: Telefax:. e-mail cím:

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben