AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban című, TIOP / számmal jelölt pályázat alapján lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő: Dévaványa Város Önkormányzata Címe: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. szám Telefon: 66/ Fax: 66/ Ajánlatkérő nevében eljáró: Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Címe: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Telefon/Fax: 66/ Dévaványa, február 25. 1/37

2 TARTALOMJEGYZÉK Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban című, TIOP / számmal jelölt pályázat alapján lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz 1. Dokumentáció fedlapja 1 oldal 2. Dokumentáció tartalomjegyzéke 2 oldal 3. Útmutató 5 oldal sz. mellékletek 11 oldal 5. Műszaki specifikáció 6 oldal 6. Felhívás 8 oldal Összesen: 37 oldal 2/37

3 ÚTMUTATÓ Dévaványa Város Önkormányzata által Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban TIOP / számmal jelölt című projekt megvalósítása tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz Felhívjuk minden Ajánlattevő szíves figyelmét, hogy jelen ajánlatkérési dokumentációt alaposan és gondosan tanulmányozza át, és ajánlatát az abban leírtaknak megfelelően, és pontosan állítsa össze. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 88. (1) bekezdés f) pontja kimondja az ajánlatról, hogy érvénytelen ha: egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. (1) bekezdés a) d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést Az Ajánlatkérő a részletes Útmutatóval és az ehhez csatolt mellékletekkel elő kívánja segíteni, hogy érvényes ajánlat kerüljön beadásra. Az ajánlati felhívást és a közbeszerzést érintő határidők: A dokumentáció megkérésének határideje: március óra Kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje: március 07. Kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje: március 09. Ajánlatok benyújtásának határideje: március óra Ajánlatok felbontásának időpontja: március óra Eredményhirdetés tervezett időpontja március óra (összegzés megküldése) Szerződéskötés tervezett időpontja: április 04. A kiegészítő tájékoztatást, kérő levelet az ajánlatkérő nevében eljáró Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó részére kell eljuttatni legkésőbb a fenti időpontig. A. Általános rész A.1. Feltételek Az Ajánlattevőnek az ajánlata elkészítésénél minden, a dokumentációban előírt előírást, feltételt be kell tartani, ajánlatát ezeknek megfelelően kell elkészítenie. Ajánlatkérő a megvásárolt közbeszerzési dokumentáción túlmenően üzenetként az útmutatót, az iratmintákat, valamint a szállítási szerződéstervezetet erre irányuló külön kérésre megküldi a dokumentációt megvásárló ajánlattevők részére. ( cím: Amennyiben az en megküldött iratminták és a dokumentációhoz csatolt iratminták között esetlegesen eltérés tapasztalható, úgy az írásban kiadott dokumentációban meghatározott iratminták alkalmazandóak. Az Ajánlattevőnek Ajánlatát egy eredeti és kettő másolati példányban kell elkészítenie. Amennyiben a benyújtott dokumentumok között eltérés van, úgy az ajánlat eredeti példánya az irányadó. Az Ajánlattevőnek viselnie kell minden költséget, mely az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos. A közbeszerzési eljárás: a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete 22. címe szerinti, általános egyszerű eljárás keretében, a (2) bekezdése szerinti ajánlattételi felhívás megküldésével az ajánlattevő részére történik. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a 70/A. (1) (3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az Ajánlat elején a D pontban közölt sorrend szerint oldalszámokra hivatkozott tartalomjegyzéket kell elhelyezni. A másolati példányt a kész eredeti példányról kell elkészíteni. 3/37

4 Az Ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha az Ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokat az Ajánlattevőnek külön is alá kell írnia. Amennyiben az Ajánlati felhívás és dokumentáció között esetlegesen ellentmondás van, akkor az Ajánlattételi felhívás az irányadó. A.2. A beruházó A közbeszerzési eljárás tárgyával kapcsolatban a beruházói jogokat Dévaványa Város Önkormányzata gyakorolja. Az ajánlatkérő képviselője a beszerzés vonatkozásában Pap Tibor polgármester. B. Az ajánlat adásával kapcsolatos feltételek, meghatározások B.1. Ajánlati ár meghatározása Az ajánlat tárgyát képezi: 1. Áruk: Iskolai munkaállomás csomag PC (PC, monitor, egér, fülhallgató, billentyűzet,win 7 Home,Office) = 45 db, Tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) 19 db, Szavazó csomag 4 db Alkalmazás szerver csomag 1 db, SNI III. csomag 1 db SNI V. csomag 1 db, WIFI csomag 5 db 2.Szolgáltatás: Képzés 46 fő részére Az Ajánlattevőnek részletes árajánlatát a fentiek és az A/1. pontban előírtaknak megfelelően kell megtennie. Az ajánlati árat az ajánlattételi felhívásban csatolt termékek beárazásával, becsatolásával kell alátámasztani. A dokumentációban és a műszaki leírásban szereplő esetleges márkanevek, meghatározott gyártmányra történő utalások csak a minőség egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az eljárás során más, egyenértékű termék is megajánlható. Az egyenértékűséget, műszaki tartalmat be kell mutatni. B.2. Pénzügyi ütemezés, számlák kifizetése: A fizetési mód szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel történik Fizetési határidő a benyújtását követő 30 napon belül.(hiánypótlás esetén további 45 nap belül). A teljesítés során 1 db számla nyújtható be. Az esetleges késedelmi kötbér a számla összegéből kerül levonásra. A kifizetésre a Kbt (3)-(5) bekezdései alkalmazandóak, az Art. 36. (6) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése mellett. B.3. Ajánlatok értékelése A beérkezett és érvényes ajánlatok elbírálása a Kbt. 57. (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának szempontja alapján történik. Az Ajánlati felhívásban közzétett bírálati szempontok az alábbiak: Megítélésre szolgáló Rész-szempont 1. Nettó ajánlati ár Ft-ban 2. Vállalt teljesítési határidő napokban 3. Vállalt jótállás időtartama hónapban 4. Késedelmi kötbér mértéke Ft-ban Súlyszám értéke összesen: Súlyszám /37

5 A bírálat során az adható pontszám 1-10-ig terjed, amely minden rész-szempont esetén azonos. A ponthatárok közötti pontszám megállapítása a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának figyelembevételével történik. Az 1. és 2. rész-szempont esetén a ba) pont szerinti fordított arányosításra, a 3. és 4. rész-szempontok esetében a bb) pont szerinti egyenes arányosításra kerül sor. Az egyes rész-szempontok meghatározása: 1. rész-szempont: Nettó ajánlati ár Ft-ban. Az ajánlati árat az Útmutatóban meghatározott módon kell kidolgozni, és a blankettán nettó Ft-ra kerekítve kell megadni a kerekítési szabályok figyelembevételével. 2. rész-szempont: Vállalt teljesítési határidő napokban. A felolvasólapon azt kell megadni, hogy a szerződéskötést követően hány naptári napon belüli teljesítést vállal az ajánlattevő. A szerződéstervezetben a vállalt teljesítési határidőt naptárilag év, hó, nap kell megadni, a szerződéskötés tervezett időpontjából kiindulva. 3. rész-szempont: Vállalt jótállási időtartam hónapban: A termékre vonatkozó kötelező jótállási időn felül vállalt időtartam, a maximálisan vállalható időtartam 12 hónap. A vállalt jótállást a blankettán és a szerződés pontjában rögzíteni kell. 4. rész-szempont: A késedelmi kötbér mértéke Ft-ban. Ezen rész-szempont esetében az ajánlattevő által megajánlott kötbér napi összegét kell megadni, amelynek napi mértéke legalább a bruttó ajánlati ár 0,5 %-a, legfeljebb annak 5 %-a A késedelmi kötbér összegét a felolvasólapon a kerekítési szabályainak megfelelően Ft-ra kerekítve kell megadni. Az értékelés a fentiek alapján táblázatos formában történik az elért pontszámok súlyszámokkal való szorzása és az egyes rész-szempontok súlyozott pontértékeinek összegzésével. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok értékelése során nem egész számú pontok esetében, két tizedesre kerekítetten végzi el a számításokat. B.4. A Szállító általános kötelezettségei A Szállító köteles megfelelő gonddal és igyekezettel elvégezni a szállítást, üzembe helyezést és képzést. Szállító kivitelező köteles tűrni minden, a vállalásához fűződő ellenőrzést, vizsgálatot és abban tevékenyen közreműködni. A tevékenység során minden esetben be kell tartani az adott tevékenységre vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározott követelményeket, valamint a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat. A Szállítónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelőt, ha bármilyen akadály felmerül a szerződés teljesítésével kapcsolatban. C. Szerződéses feltételek A szerződéstervezetben szerepeltetni kell az ajánlat értékelésének/bírálatának alapját képező B.3. pontban meghatározott vállalásokat. Ezek a lehetőségek a szerződéstervezetben a kipontozott helyeken találhatók. Törvények, szabályok betartása A Szállító köteles betartani: Minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely az ajánlat tárgyával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos, valamint a munkavédelemről szóló évi XCIII. Törvényt. Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva kell benyújtania, az abban foglalt nyilatkozatokat, dokumentumokat is cégszerűen kell aláírnia. (Ctv (2) bekezdése szerint). 5/37

6 D. Az ajánlatok összeállítása Az ajánlatok csomagolása. Az ajánlatokat zárt nagyméretű borítékban vagy csomagban kell leadni. A csomagolás az ajánlat 3 példányát tartalmazza. (1 példány eredeti, 2 példány másolat), az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az, az eredeti; Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. (1) bekezdés c), a 67. (2) bekezdés c) és e), a 67. (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. A borítékon tilos bármilyen, az ajánlattevő cégére utaló jelölés. A borítékra rá kell írni: Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban TIOP / pályázat alapján Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig! Elkésett ajánlatot az ajánlatkérő nem bírál el, azt a Kbt. 88. (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti. Az ajánlat tartalma (az iratokat az alábbi sorrendben és megnevezésben kell összeállítani): Borítólap, Felolvasó lap eredeti aláírással, (a dokumentáció 1. számú mellékletét kell lemásolni és kitölteni), Tartalomjegyzék, (az Útmutató megnevezéseit használva), Konzorciumi megállapodás, (adott esetben) cégszerű eredeti aláírással, Cégszerűen aláírt nyilatkozat a kizáró okokról (a dokumentáció 2. számú mellékletét kell lemásolni és kitölteni, de bármilyen, a jogszabályoknak megfelelő tartalmú nyilatkozat benyújtható), 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat, másolata, Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta másolata, Cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az elmúlt egy évben melyik pénzintézetnél rendelkeztek bankszámlával. (a dokumentáció 3. számú mellékletét kell lemásolni és kitölteni, szükség esetén további sorok beszúrhatók). Másolatban csatolt, 60 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozat valamennyi számlavezető banktól, a cégmásolatban szereplő összes bankszámlára vonatkozóan az ajánlattételi felhívásban meghatározott kötelező tartalommal. 6/37

7 évi beszámoló másolatban, vagy beszámolóra nem kötelezett vállalkozás esetén cégszerűen eredetiben aláírt nyilatkozat a nettó árbevétel összegéről és a beszámolóval kapcsolatban előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, Referencialista cégszerűen eredetiben aláírva (a dokumentáció 4. számú mellékletét kell lemásolni és kitölteni, szükség esetén további sorok beszúrhatóak), Referenciaigazolások az előírt tartalommal, másolatban, Cégszerűen eredetiben aláírt nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdésében, a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt. 72., valamint a 63.. (3) bekezdésében foglaltakról, (a dokumentáció 5. számú mellékletét kell lemásolni és kitölteni, de bármilyen, a jogszabályoknak megfelelő tartalmú nyilatkozat benyújtható), Nyilatkozat a biztosíték teljesítés módjáról (a 6. sz. melléklet szerint, kitöltve kell becsatolni), Szerződéstervezet (a 7. sz. melléklet szerint, kitöltve kell becsatolni), Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni az Ajánlatkérő által összeállított, az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést, valamint a szállítani kívánt termékek részletes műszaki ismertetését, Az ajánlattevő által szükségesnek ítélt további mellékletek, iratok, dokumentumok. A Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint, ahol e törvény vagy e törvény alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi saját nyilatkozatuk, illetve a referenciaigazolások hamis nyilatkozatnak minősülnek, amennyiben a 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállnak. Dévaványa, 2011.február 25. Dévaványa Város Önkormányzata ajánlatkérő 7/37

8 1. számú melléklet Felolvasó Lap Dévaványa Város Önkormányzata által Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban TIOP / számmal jelölt című projekt megvalósítása tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő neve: székhelye: A 10 %-os részt meghaladó alvállalkozó neve: székhelye: Ajánlati ár: nettó ár:. Ft bruttó ár:. Ft Az összességében legelőnyösebb ajánlat rész-szempontjai: 1. Nettó ajánlati ár Ft-ban Ft 2. Vállalt teljesítési határidő napokban.. nap 3. Vállalt jótállás időtartama hónapban:.hónap 4. Késedelmi kötbér mértéke Ft-ban Ft/nap Hely, dátum:. cégszerű aláírás 8/37

9 2. számú melléklet N Y I L A T K O Z A T a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. (1) bekezdés a) i) pontjai és 61..(1) bekezdés a) d) pontjában, foglaltak tekintetében Dévaványa Város Önkormányzata által Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban TIOP / számmal jelölt című projekt megvalósítása tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz Alulírott Név: Székhely: Telefon/fax: cím: Ajánlattevő (vagy ajánlattevő alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezet) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a fent nevezett szervezet, nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés hatálya alá, azaz: - nem állvégelszámolás alatt, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tették közzé, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen nem rendelték el, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, vagy aki személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben; - nem függesztette fel a tevékenységét, vagy nem függesztették fel a tevékenységét - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatosan jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, illetve a büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b) illetve g) pontja alapján a tevékenységét bíróság jogerősen nem korlátozta, a tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon nem korlátozta, - előélethez fűződő hátrányok hatálya alá nem tartozik, vagy az alól mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, amíg a büntetett intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta, - közbeszerzési eljárásokban való részvételtől nem tiltották el jogerősen - nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége - korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamisadat szolgáltatását jogerősen nem állapították meg, 9/37

10 - nem követett el az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést, - nem követett el jogerős bírósági ítéletben megállapított a büntetőtörvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült, - nem valósult meg az, hogy a korábbi közbeszerzési eljárásban,(2010. szeptember 15-ét követően kötött) szerződésével kapcsolatban a 71. (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét ne teljesítette volna, vagy fizetési késedelme meghaladta volna a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, (kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél). nem tartozik a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontja alá, azaz - nem követett el gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést - nem követett el a Tptv a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a verseny-felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést a versenyeztetési eljárás során; illetőleg az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen nem állapította meg, és bírságot nem szabott ki; - korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg; - a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában be van jegyezve; Kelt:... (cégszerű aláírás) 10/37

11 3. számú melléklet N Y I L A T K O Z A T bankszámlavezető pénzintézetekről Dévaványa Város Önkormányzata által Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban TIOP / számmal jelölt című projekt megvalósítása tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz Alulírott Név: Székhely: Telefon/fax: cím: ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy a fent nevezett ajánlattevő (jelenleg és a felhívás feladását megelőző 12 hónapban) kizárólag az alábbi pénzintézeteknél vezeti (vezette) bankszámláit: Számlavezető pénzintézet neve: Bankszámla száma: Kelt:... (cégszerű aláírás) 11/37

12 4. számú melléklet Referencia lista A szerződés tárgya Teljesítés időpontja (év) Szerződéskötő fél megnevezése, címe Szerződés Nettó összege Ezer Ft Kapcsolattartó neve, telefonszáma Kelt: Cégszerű aláírás 12/37

13 5. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése, a 71. (1) bekezdés a), b), c), és d) pontja, a 72.., valamint a 63.. (3). bekezdése alapján Alulírott Név: Székhely: Telefon/fax: cím: ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, HOGY A FENT NEVEZETT AJÁNLATTEVŐ, A DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL IKT ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A TIOP / PÁLYÁZAT ALAPJÁN MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA TÁRGYÁBAN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ közbeszerzési eljárásban ezennel ajánlatot kívánunk tenni. A Kbt (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakról nyilatkozom: Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban, továbbá a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb okiratokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük, s azt jelen nyilatkozattal elfogadjuk. A dokumentációhoz csatolt szerződéstervezetet áttanulmányoztuk, annak rendelkezéseit megismertük és azokat maradéktalanul elfogadjuk. nyertességünk esetben az ajánlattevő a szerződést változtatás nélkül, a szerződési feltétel ajánlattevő által tett Felolvasó lap (1. számú melléklet) szerint feltételekkel kiegészítetten, a közölt tartalommal írja alá. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként Ajánlatkérővel szerződést kötünk, és azt teljesítjük. Ajánlatunk teljes körű, a szerződés teljesítése során valamennyi, az ajánlattételi felhívásban továbbá a közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb okiratban megfogalmazott tevékenységet elvégezzük. Az ajánlattételi felhívásra tekintettel általunk kért ellenszolgáltatás (a felolvasó lapon jelöltek szerinti): Az ajánlati ár: Nettó,- Ft + 25% ÁFA, Azaz, bruttó,- Ft Nyilatkozom arról, hogy cégünk a évi XXXIV. törvény szerint: Mikro-, Kis-, Középvállalkozásnak minősül, illetve nem tartozik a fenti kategóriákba. A Kbt. 71. (1) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a közbeszerzéssel összefüggésben, a közbeszerzés tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vagy veszünk igénybe, mégpedig a.. rész(ek) vonatkozásában 13/37

14 nem veszünk igénybe. A Kbt. 71. (1) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem veszünk igénybe alvállalkozót vagy az alábbi alvállalkozókat vesszük igénybe: Név: Székhely: Adószám: A megjelölt alvállalkozók a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítésében működnek közre:.. A közbeszerzés értékének százalékos aránya, figyelemmel a Kbt (6), (7) bekezdésében foglaltakra, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közre fog működni: % (további sorok is felvehetők több alvállalkozó bevonása esetén) A Kbt. 71. (1) bekezdésének c) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet igénybevétele tekintetében nyilatkozunk, arról, hogy vagy nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet az alábbi erőforrást, nyújtó szervezetet vesszük igénybe: Név: Székhely: Adószám: Ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására (is) támaszkodik:. (a megfelelő részt be kell karikázni, illetve ki kell tölteni.) A Kbt d) bekezdése alapján alkalmassági minimum követelmények teljesítésével kapcsolatban kijelentjük, a) hogy a 69. (8) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazzuk alkalmassági minimum követelményeknek teljesítésénél, b) hogy a 69. (8) bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk az alkalmassági minimum követelményeknek teljesítésénél, és ennek érdekében az alábbi, a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót jelöljük meg: Alvállalkozó neve: 14/37

15 Címe: (a megfelelő részt be kell karikázni, illetve ki kell tölteni.) A Kbt a alapján kijelentjük, hogy az ajánlattételünk során a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket figyelembe vettük. A Kbt (3) bekezdése alapján kijelentjük, a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében, hogy a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Kelt:... (cégszerű aláírás) 15/37

16 6. számú melléklet AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT Jótállási és meghiúsulási biztosíték vállalásánál a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti lehetőségek közötti választásról Alulírott Név: Székhely Telefon/fax cím: Az alulírott cég képviseletében vállalom az Ajánlattevő által a fenti projekthez kötelezően előírt, a szerződés összegének %-ban megállapított, a) késedelmi biztosíték értéke.. Ft és b) meghiúsulási biztosíték értéke..ft A jótállási teljesítési biztosítékot az alábbi módon kívánjuk teljesíteni: a) 1. ajánlatkérő bakszámlájára történő befizetéssel, 2. bankgarancia biztosításával, 3. biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. b) 1. ajánlatkérő bakszámlájára történő befizetéssel, 2. bankgarancia biztosításával, 3. biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. (Megjegyzés: a választott mód kijelölésével) Kelt:., 20.. cégszerű aláírás 16/37

17 7. sz. melléklet SZERZŐDÉSTERVEZET Amely létrejött egyrészről Név: Dévaványa Város Önkormányzata Székhely: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. szám Adószám: Bankszámlaszáma: Telefon/fax: 66/ Képviselő: Pap Tibor polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről a Név:.. Székhely:.. Cégjegyzékszám:. Adószám: Bankszámlaszáma:. Telefon/fax: Képviselő:. mint szállító (a továbbiakban Szállító) között az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya: Megrendelő megrendeli a Szállítótól a TIOP / pályázat alapján az IKT eszközök szállításával, telepítésével és üzembe helyezését, valamint a pályázatban meghatározott oktatás elvégzését. A Szállító a feladat elvégzését jelen szerződés aláírásával elvállalja. A biztosított szolgáltatásokat és eszközöket a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési dokumentáció és ajánlat tartalmazza. A szállítandó gépek és kiegészítők, valamint az oktatás a következők: 2. Áruk: Iskolai munkaállomás csomag PC (PC, monitor, egér, fülhallgató, billentyűzet,win 7 Home,Office) = 45 db, Tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) 19 db, Szavazó csomag 4 db Alkalmazás szerver csomag 1 db, SNI III. csomag 1 db SNI V. csomag 1 db, WIFI csomag 5 db 2. Szolgáltatás Képzés 46 fő részére 3. Szállítási határidő: A szállító az 1./ pont szerinti gépeket és kiegészítőket legkésőbb a szerződéskötést követő. napon belül köteles leszállítani, telepíteni és üzembe helyezni a megrendelőnek. Ezen határidő elmulasztása esetén a szállító minden késedelmes nap után Ft/nap, azaz forint/nap összegű kötbért köteles fizetni a megrendelőnek. 17/37

18 Meghiúsulási kötbér: a Szállító köteles a szerződés Megrendelőnek fel nem róható okból való meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes bruttó szerződéses ár 5 %-a. 4. Minőségi követelmény: Szállító kötelezi magát, hogy az általa átadott termékek megfelelnek a leszállítás időpontjában hatályos biztonsági és egyéb előírásoknak minden körülmény tekintetében. 5. Az áru átadási helye/az oktatás teljesítési helye: A szállító a megrendelt termékeket a megrendelő feladat ellátási helyére köteles leszállítani, telepíteni és üzembe helyezni, valamint a megrendelő által meghatározott helyen köteles az oktatást teljesíteni Dévaványa Általános Művelődési Központ tagintézményei: Körösladányi utcai Iskola, 5510 Dévaványa, Körösladányi utca 1. szám,vass-telepi Iskola, 5510 Dévaványa, Szeghalmi u 12. Kossuth utcai Iskola, 5510 Dévaványa, Kossuth u.11. szám,ványai Ambrus Általános Iskola, 5510 Dévaványa, Vörösmarty utca 6-8. szám Az árú átvétel a megrendelő vagy megbízottja személyes átvételével, a mennyiség és szemrevételezéssel megállapítható minőség szerint történik. 6. Szállítás: A termékeket a szállító köteles saját költségén a megrendelő által megadott feladat ellátási helyre elszállítani. 7. Fizetési feltételek: A megrendelő a beszerzést támogatás igénybevételével valósítja meg. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő számlája a Kbt (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 30 napon belül kerül kiegyenlítésre. A kifizetés forintban történik. A számlák szállítói kifizetése közvetlenül történik a Támogató (NFÜ) részéről a szállító részére. (Szállítói finanszírozás esetén a támogatási szerződés szerint: 5.5. A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 naptári napon belül legfeljebb 30 napos határidővel jogosult a kedvezményezettet felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybevett időtartam nem számít be. Mindezek figyelembevételével a hiánypótlási kötelezettséget is figyelembe véve 30+(15+30)=75 napos az a határidő, amelyben késedelmi kamat terhe nélküli a kifizetés. Amennyiben nincs hiánypótlás úgy 30 napon belül teljesül a kifizetés.). Késedelmes fizetés esetén a szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult. A számlák kiegyenlítése az Art. 36/A -ra figyelemmel történik, a kiegyenlítéshez nullás adóigazolás szükséges, vagy pedig annak igazolása, hogy a szállító szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 8. Ár: A közbeszerzési eljárásban tett ajánlatnak megfelelően a szállító az alábbi bruttó szállítási árakon szállítja le a gépeket és kiegészítőket és elvégzi a szolgáltatást: 3. Áruk 18/37

19 Iskolai munkaállomás csomag PC (PC, monitor, egér, fülhallgató, billentyűzet,win 7 Home,Office) = 45 db, Tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) 19 db, Szavazó csomag 4 db Alkalmazás szerver csomag 1 db, SNI III. csomag 1 db SNI V. csomag 1 db, WIFI csomag 5 db 2. Szolgáltatás: Képzés 46 fő részére Összesen:..,- Ft 9. Egyéb feltételek: Garanciális feltételekként a szállító valamennyi, a jelen szerződés tárgyát képező gépre és eszközre a kötelező garancia időn felül vállat hónap teljes körű garanciát vállal. A garanciális időszakon belül a szállító a megrendelő hibabejelentésére 24 órán belül (következő munkanap) köteles megkezdeni a hibaelhárítást. Ennek elmulasztása esetén a megrendelő a szállító költségére más személlyel kijavíttathatja a hibát, amelyről köteles értesíteni a szállítót. A garanciális hibabejelentést a megrendelő a szállítónak a jelen szerződésben rögzített fax elérhetőségére továbbítja. A szállító a garanciális időtartam leteltét követően is köteles az elvárható hasznos élettartam alatt a szerviz és az alkatrész-ellátás lehetőségét biztosítani. 10. Záró rendelkezések: A jelen szerződésre egyebekben a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezései megfelelőn irányadóak. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a megrendelő által, a közbeszerzési eljárás során kibocsátott dokumentáció, ajánlati felhívás és ugyanebben az eljárásban a szállító által benyújtott nyertes ajánlat. Amennyiben a dokumentáció és az ajánlat között eltérés van, abban az esetben a szerződés szempontjából irányadó a dokumentációban szereplő feltételek. Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 (öt) példányban aláírták, szignójukkal minden oldalon ellátták, egyben aláírásukkal elismerik, hogy ezen szerződésből a Megrendelő 3, míg a Szállító 2 példányt átvett. Kelt: Dévaványa, Dévaványa Város Önkormányzata képviseli: Pap Tibor polgármester Megrendelő. képviseli:.. Szállító 19/37

20 Termék Leírás Speciális jellemző - minimális követelmények "Iskolai PC csomag'" PC Multimédia futtatásra alkalmas 10/100 Ethernet képes DVD íróval rendelkezik 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Intel Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzal egyenértékű 400 W-os ATX, vagy branded termék esetén a gyártó által biztosított tápegység 2 GB DDR2-es RAM 8X DVD író +-RW 120 GB HDD 7200 rpm 8MB SATA II nyelvi laborban használható mikrofonos fülhallgató (zajtompított) Optikai egér 101 gombos magyar billentyűzet 4db USB csatlakozó Videokártya 128 M (Integrált v. PCI Express csatlakozás) 3 év garancia Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. Monitor Tantermi csomag Interaktív tábla minimum 17" LCD TFT kijelzővel rendelkezik Érintőképernyős felület, az érzékelő felület a tábla aktív munkaterülete (kézzel vagy speciális tollal irányítható), gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftverrel rendelkezik minimum 17" LCD TFT kijelző maximum 8 ms válaszidő képlátószög 160/ X 900 pixel vagy1280 X 1024 pixel 3 év garancia Érintőképernyős, kézzel vagy speciális tollal vezérelhető felület. A tábla működését a tábla felületébe integrált érzékelő rendszer biztosítja, amely érzékelő rendszer maga a tábla aktív munkafelülete Teljes egér funkcionalitás a táblaszoftver használata nélkül is Minimum két toll a kézzel vezérelhető táblákhoz is Aktív munkafelület mérete minimum: Táblaméret 4:3as tábla esetében 160*120 cm, 16:10es tábla esetében 190*120 cm (ettől eltérni +/- 10%ban lehet a tábla hasznos felületének területét tekintve) Tisztítható munkafelület (fehértáblához használt tollal írható és tisztítható) Gyárilag támogatott magyar nyelvű táblaszoftver Gyárilag támogatott szoftverfrissítés (központi honlapon elérhető verziók) Előadásszerkesztő szoftver (sorkiemelő, fénykép export, import, stb.), amely csatlakoztatott tábla nélkül is használható Többpontos kalibráció, minimum 4 Windows 7 és Linux kompatibilitás Integrált tábla és projektorrögzítő faliállvány. Külön védőcsőben vezetett erős és gyengeáramú kábelezéssel, a projektor és a tábla csatlakoztatásának céljára integrált csatoló felülettel. A projektorkonzol szerkezetileg egy rendszert alkot a tábla fali rögzítésével. A projektor kábelezése a projektorkonzol belső részében vezetett 20/37

21 USB 2.0 csatlakozás biztosítja a kommunikációt a tábla és a munkaállomás között 5 év garancia, cseregarancia Szerkesztést segítő, beépített (jogtiszta) tanítási segédeszközök: vonalszerkesztők, nyilak, vektor alapú geometriai ábrák (szerkeszthető kör, háromszög, négyzet, stb.) oktatási célra használt háttérképek (vonalas, négyzetrácsos tábla, hangjegytábla, stb.) térképek, fényképek, specifikus (oktatási célra készített) előre gyártott vizuális elemek oktatást segítő specifikus kisfilmek és animációk Mentési lehetőség, minimálisan a következő grafikus formátumokban: jpg, bmp, pdf A táblaszoftver a tábla csatlakoztatása nélkül is használható legyen Beépített képernyő billentyűzet (gépelés közvetlenül a tábláról) Kézírás felismerés Táblára írt tartalom rögzítése digitálisan (lementhető, és visszajátszható a táblára írt tartalom) Jobb és balkezes üzemmód; a táblaszoftver vezérlő ikonok, gombok áthelyezhetősége jobb és bal oldalra, illetve alulra és felülre Magyar nyelvű súgó Notebook Projektor (közeli mód) Multimédia futtatásra alkalmas 15" kijelzővel rendelkezik WiFi képes DVD íróval rendelkezik XGA felbontás megfelelő fényerő, LCD vagy DLP technológia lopás elleni védelemet biztosító szerkezettel ellátott, magyar nyelvű menürendszer, beépítő keret Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzal egyenértékű processzor 2GB DDR-es RAM 100 GB HDD rpm 15" XGA, vagy WXGA kijelző 3db USB csatlakozó 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Wireless b/g hálózati csatlakozás beépített kamera 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 3 év garancia Hordtáska Zajterhelése normál üzemmódban nem lehet nagyobb, mint 32 dba XGA 1024x768 valós vagy natív felbontás, opcionálisan 16:10-es WXGA felbontás A megajánlott 16:10-es képarányú projektorok száma megegyezik a megajánlott 16:10- es képarányú interaktív táblák számával. Trapézkorrekció 2000 ANSI Lumen fényerő Maximálisan 125 cm vetítési távolság a megajánlott táblákhoz igazítva Gyors bekapcsolási, azonnali kikapcsolási lehetőség LCD vagy DLP technológia minimum 7%-os külső offset: a projektor 1 méteres vetítetti kép esetén 7 cm magasságban helyezkedik el a kép tetejéhez képest Távirányító 2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet Lopás elleni védelmet biztosító HW-es és/vagy szoftveres megoldással ellátott Készenléti fogyasztás nem lehet nagyobb, mint 1 W 21/37

22 Alkalmazás szerver csomag Lámpa élettartama legalább 3000 óra 500:1 kontraszt A projektor kábelének elvezetése a tartó konzolon belül megoldott (érintésvédett megoldást biztosít) 3 év garancia Beépítő keret (amennyiben integrált projektortartó állvánnyal rendelkező interaktív táblával kerül kihelyezésre, úgy a beépítő keret nem kell) Alkalmazás szerver Szerver szoftver Szavazó csomag Mentőegységgel ellátott, szünetmentes tápegységgel ellátott, alkalmazások kiszolgálására alkalmas szoftver és hardver Az operációs rendszer tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat. Tűzfal és tartalomszűrés. A szoftverek kompatibilisek az iskolák meglévő kliens oldali operációs rendszerével. 1 db Intel Xeon kétmagos 2,33 GHz processzor vagy azzal egyenértékű 2 GB memória (DDR v. DDR2-es RAM), 4 db HDD bővítőhely Hardveres tükör v. RAID vezérlő SCSI v. SATA HDD / 70 GB - 2 db 2 db LAN 10/100/1000 MB/s Mentőegység (8X DVD író +-RW) A megajánlott szerver szoftvernek illeszkednie kell a közoktatási intézmények által használt meglévő szoftverkörnyezethez. 3 év garancia 500 VA szünetmentes tápegység Szerver oldali operációs rendszer - tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat is Tűzfal és tartalomszűrő szoftver Felhasználószámhoz igazított ügyfélhozzáférési licenszek Jogszerű felhasználást igazoló licenszigazolás Munkaállomás oldali és szerver-oldali telepítő CD-k Telepítéshez szükséges CD-kulcsok Frissítések központi, online elérhetősége 3 év garancia Legyen kompatibilis az iskola meglévő kliens oldali operációs rendszereivel és egyéb alkalmazás szoftvereivel Szavazógép szett WIFI csomag WIFI csomag Min. 30 db-os szett minimum 30 db-os szett Vezeték nélküli kommunikáció a vevőegység és a szavazó eszközök között Két irányú kommunikáció; alfanumerikus kijelző a kézikészüléken minimum 5 karakter megjelenítési lehetőséggel Táblafüggetlen működési mód Gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftver Gyors osztálynévsor meghatározás és import külső adatbázisból Gyártó által támogatott kérdéskészítő, feleltető, kiértékelő szoftver grafikus megjeleníthetőséggel Névre szólóan lehet személyhez rendelni, ugyanakkor támogatja az anoním használatot is Magyar nyelvű kérdéskészítő szoftver 3 év garancia Szabadon bővíthető rendszer A kiértékelés eredményeinek szabványos adatformátumban történő megjelenítése (pl. pdf, xls) 22/37

23 IEEE b, g, szabványok párhuzamos támogatása Wi-Fi Certified tanúsítvány az összes wi-fi átvitelben résztvevő eszközre Többféle távmenedzsment lehetőség (http kötelező) WPA, WPA2, WEP kódolás támogatása VLAN, QoS támogatás WMM támogatás (Wi-Fi Certified for WMM) 3 év garancia WDS Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI eszközök) Notebook Core 2 Duo 1,73GHz vagy azzal egyenértékű processzor 2GB DDR-es RAM 100 GB HDD rpm 15" XGA, vagy WXGA kijelző 3db USB csatlakozó 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Videokártya 64 M 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 3 év garancia Hordtáska SNI I. Vezeték nélküli fülhallgató Zajtompított Vezeték nélküli Közvetlenül PC-re illeszthető USB porton, vagy analóg jack kimeneten keresztül Diktafon Közvetlenül PC-re illeszthető USB porton keresztül Megvilágított, olvasható LCD kijelző Minimum 1 Gb tárolókapacitás Alkalmas digitális adatok, zene, diktált szöveg, képek, dokumetumok tárolására, kezelésére SNI II. Szavazógép szett Notebook Vezeték nélküli kommunikáció a vevőegység és a szavazó eszközök között Táblafüggetlen működési mód Gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftver Min. 30 db-os szett Magyar nyelvű kérdéskészítő szoftver 3 év garancia Szabadon bővíthető rendszer 23/37

24 SNI III. Élőbeszéd konvertáló szoftver Dokumentum kamera Core 2 Duo 1,73GHz vagy azzal egyenértékű processzor 2GB DDR-es RAM 100 GB HDD rpm 15" XGA, vagy WXGA kijelző 3db USB csatlakozó 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Wireless b/g hálózati csatlakozás 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 3 év garancia Hordtáska Magyarnyelvű élőbeszédet szöveggé konvertáló szoftver Minimum 1024*768 felbontás Képminőséget javító beépített megvilágítás Minimum A4-es méretű (210*297 mm-es ) munkafelület Auto vagy manuális fókusz Felixibilis (forgatható vagy teleszkópos) nyak PC-hez csatlakoztatható Notebook Core 2 Duo 1,73GHz vagy azzal egyenértékű processzor 2GB DDR-es RAM 100 GB HDD rpm 15" XGA, vagy WXGA kijelző 3db USB csatlakozó 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Wireless b/g hálózati csatlakozás 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 3 év garancia Hordtáska Monitor maximum 8 ms válaszidő képlátószög minimum 160/ X 900 pixel vagy 1280 X 1024 pixel LCD TFT technológia 3 év garancia Minimum 19"-os méret 24/37

25 Képernyő felolvasó szoftver Képernyő nagyító szoftver Vakbarát kézi számítógép Hordozható Braille kijelző Képernyő felolvasó szoftver JAWS for Windows 6.20 Professional képernyőolvasó program vagy azzal egyenértékű MAGic 10.5 Professional Magyar nyelvű Beszédtámogatással Beépített 40 cellás Braille egység 3 év garancia PacMate QX440 vagy azzal egyenértékű 20 cellás Hordozható PacMate kijelző vagy azzal egyenértékű JAWS for Windows 6.20 Professional képernyőolvasó program vagy azzal egyenértékű SNI IV. SNI V. Notebook Notebook speciális billentyűzet fejegér szett szemegér szett Core 2 Duo 1,73GHz vagy azzal egyenértékű processzor 2GB DDR-es RAM 100 GB HDD rpm 15" XGA, vagy WXGA kijelző 3db USB csatlakozó 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Wireless b/g hálózati csatlakozás 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 3 év garancia Hordtáska Core 2 Duo 1,73GHz vagy azzal egyenértékű processzor 2GB DDR-es RAM 100 GB HDD rpm 15" XGA, vagy WXGA kijelző 3db USB csatlakozó 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Wireless b/g hálózati csatlakozás 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 3 év garancia Hordtáska Mozgássérültek, mozgásszervi fogyatékkal élők számára használható billentyűzetek Képernyőkurzor fejmozgással történő irányítása Képernyőkurzor szemmozgással történő irányítása 25/37

26 speciális ültető szék Kifejezetten mozgássérültek részére kifejlesztett ültető szék, amely lehetővé teszi a mozgássérültek számára pl. az informatikai eszközök használatát, stabil testhelyzet biztosításával, amely kiterjed a kar stabilizálására. Kapcsolódó egyéb szolgáltatások üzembe/üzemkész állapotba helyezés üzembe/üzemkész állapotba helyezés Interaktív tábla Tanári notebook Projektor Wifi router Szállító által elvégzendő feladat: 1. Összeszerelés Kibontás, kicsomagolás Tartókonzol rögzítése az iskola által kiválasztott helyen Interaktív tábla felhelyezése Kiegészítő eszközök felhelyezése (speciális tollak, törlő szivacs, stb.) Kommunikációs kábelek csatlakoztatása 2. Üzembe helyezés: Kommunikációs kábel csatlakoztatása a tanári munkaállomáshoz (notebook) Tábla driverének installálása Tábla digitális tartalmakat kezelő szoftverének installálása Gyári szoftver regisztrálása az iskolai kapcsolattartó segítségével, - elhagyható, ha nem jár felhasználási korlátozással Kalibráció elvégzése 1. Összeszerelés Kibontás, kicsomagolás Akkumulátor behelyezése, töltése 2. Üzembe helyezés: Operációs rendszer felinstallálása, átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható Regisztráció elvégzése, átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható Alapvető védelmi beállítások elvégzése (szoftveres tűzfal, kritikus fontosságú frissítések felrakása), átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható Vezetékes vagy vezeték nélküli Internetes csatlakozás beállítása (ha van) A böngésző kedvencek menüjébe megjelölt linkek beállítása (SDT, Realika, stb.) - legalább az image-ben 1. Összeszerelés Kibontás, kicsomagolás Tartókonzol felerősítése Projektor felszerelése a tartókonzolra Kommunikációs kábel elvezetése a tanári munkaállomáshoz Tápkábel elevezetése az aljzatig (lehetőleg kábelcsatornában) Projektor csatlakoztatása a munkaállomáshoz - Az iskola írásbeli kérésére (nyilatkozat) a tartókonzol felszerelése és a kábelezés elvégzése mellőzhető 2. Üzembe helyezés: Képélesség és fókusztávolság beállítása, trapézkorrekció elvégzése (igazítva az interaktív táblához) Magyar nyelvű menükezelés Szállító által elvégzendő feladat: 1. Összeszerelés 26/37

27 Oktatás Kibontás, kicsomagolás Védett helyen történő elhelyezés (lehetőség szerint) Tápkábel csatlakoztatása Kommunikációs antennák felszerelése Max 50 méteres távolságig hálózati csatlakozás vezetékes kiépítése 2. Üzembe helyezés: Router saját szoftverének installálása Böngészőn keresztül adminisztrátori beállítások elvégzése (belépési jelszó megváltoztatása, DHCP bekapcsolása, titkosítás beállítása, munkaállomások csatlakozási módjának beállítása, SSID beállítása - az iskola igényeinek megfelelően) Kliensek beállítása Csatlakozás tesztelése 1. Összeszerelés Kibontás, kicsomagolás Központi vevőegység csatlakoztatása a tanári munkaállomáshoz Szükség esetén tápkábel csatlakoztatása Szavazó rendszer 2. Üzembe helyezés: Driver installálása Szavazó rendszer saját szoftverének installálása Szavazó eszközök regisztrálása Csatlakozás tesztelése Szállító által elvégzendő feladat: 1. Összeszerelés Kibontás, kicsomagolás Monitor, billentyűzet, egér, tápcsatlakozó csatlakoztatása 2. Üzembe helyezés: Iskolai PC Operációs rendszer felinstallálása,, átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható Regisztráció elvégzése, átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható Alapvető védelmi beállítások elvégzése (szoftveres tűzfal, kritikus fontosságú frissítések felrakása), átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható Vezetékes vagy vezeték nélküli Internetes csatlakozás beállítása (ha van) Tábla csatlakoztatása Kalibráció elvégzése Táblakezelő szoftver megnyitása Interaktív tábla Alapvető funkciók bemutatása Garancia ismertetése (javítás, csere, elérhetőségek) Tábla tisztításának módja, írófelületen felhasználható eszközök ismertetése Projektorra való átváltás Tanári notebook Táblaszoftver kezelése Kedvencek elérhetősége Bekapcsolás, kikapcsolás Projektor Távkapcsoló és menürendszer bemutatása Lámpagarancia és élettartam ismertetése Wifi router Csatlakozás módjának bemutatása 27/37

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Római Katolikus Egyházközség EMVA-Vidéki Örökség c. projekt részét képező, Római Katolikus Templom Felújítása Újszentmargitán tárgyú közbeszerzési eljáráshoz KÉ.21017/2010. Ajánlatkérő:

Részletesebben

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai

Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormá nyhivatal Győr közigazgatási terüle tén kívül eső ingatlanjai DOKUMENTÁCIÓ Takarítási szolgáltatás megrendelése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr közigazgatási területén kívül eső ingatlanjai tekintetében tárgyú, közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer

Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja az eljárás lefolytatásával

Részletesebben

Miért érdemes a Tracker C-77 tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz?

Miért érdemes a Tracker C-77 tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz? Miért érdemes a Tracker C-77 tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz? - Mert megfelel a TIOP 1.1.1/07/1 kiírásnak! Mert az interaktív tábla, a piac egyik leggyorsabb interaktív táblája!

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban

21268/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban 21268/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fényképezőgépek és projektorok beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. ajánlattételi felhívása Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ajánlattételi felhívása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. -a szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 1 Beszerzés tárgya: Adás-vételi szerződés Kalocsa pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrafejlesztése c. (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s

/2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s /2015/ A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlavezető

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban

21467/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban 21467/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Irodatechnikai készülékek beszerzése tárgyban Budapest, 2016. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 14 S Z E R Z

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési címe: Magyar Köztársaság Bécsi Nagykövetsége (1010 Bécs, Bankgasse 4-6.), telefon: 06-1-458-1982, 06-1-458-1204

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Vállalkozási szerződés foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások ellátása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs Megyei

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Balassi Intézet 1016 Budapest Somlói út 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Párizsi Magyar Intézet (92, rue Bonaparte 75006 Paris) épületének állapotrögzítő felmérési tervdokumentációja Az Ajánlati Dokumentáció

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás Építési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 152 Ajánlatkérő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Szolnok Megye Jogú Város Oktatási intézményei (a dokumentációban részletesen)

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4.

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4. Telefon : 06-44/501-545 Fax : 06-44/501-520 Kapcsolattartó: Dr. Tóth

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Tárgy: Egészségügyi alapellátások fejlesztése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció

Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlatkérési Dokumentáció a Szállítási keretszerződés keretében az FKF Nonprofit Zrt. HHM kazánjainak rostélyhengereihez L-K 5068-4 típusú rostélypálcák szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62415-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 038-062415 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1 / 13 2010.10.13. 8:54 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Informatikai eszközök és anyagok

Informatikai eszközök és anyagok KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Informatikai eszközök és anyagok tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásához Budapest, 2015. december TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

HU-Szombathely: Különféle számítógépes berendezések 2009/S 222-319416 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Szombathely: Különféle számítógépes berendezések 2009/S 222-319416 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Szombathely: Különféle számítógépes berendezések 2009/S 222-319416 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Szombathely Megyei

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy 452 hrsz-ú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s

43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s 43360-2/2014/START A j á n l a t i f e l h í v á s a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez

21558/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez 21558/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lakatosipari eszközök, szerelő célszerszámok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 db új tehergépjármű, 1 db új személygépkocsi és 1 db új kisbusz beszerzése tárgyú hirdetményes egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Összeállította:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392569-2011:text:hu:html HU-Paks: Gépjárművek 2011/S 242-392569 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Kőbányai Diákok Sportegyesülete 1105 BUDAPEST, Ihász u. 24. Tisztelt Ajánlattevő! A Kőbányai Diákok Sportegyesülete

Részletesebben