Informatikai eszközök és anyagok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatikai eszközök és anyagok"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Informatikai eszközök és anyagok tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásához Budapest, december

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Útmutató az ajánlattétel feltételeiről, szempontjairól 3.oldal II. Műszaki leírás 9. oldal III. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 11. oldal IV. Szerződéstervezet 21. oldal 2

3 I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEIRŐL, SZEMPONTJAIRÓL 1. Általános tudnivalók A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban Ajánlatkérő) Informatikai eszközök és anyagok beszerzése tárgyú szerződésre ezúton kér ajánlatokat. A szerződés odaítélésére indított közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII törvény (a továbbiakban Kbt.) harmadik része alapján kerül lebonyolításra. Jelen DokumentációA Közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az Eljárást megindító Felhívásban (továbbiakban Felhívás) foglaltakat, a Felhívással együtt kezelendők. Amennyiben a Felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok között eltérés adódik, a Felhívás a mértékadó. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a Közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit. Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a Közbeszerzési dokumentumok valamennyi utasítását, az összes feltételt és szakmai előírást. Amennyiben a benyújtott ajánlat nem felel meg a Felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A Dokumentáció elektronikus úton való letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. 2. Az ajánlattételre szóló felhívás szövegében előforduló kifejezések értelmezése: Ajánlatkérő Közbeszerzési dokumentumok Ajánlat Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közbeszerzési dokumentumok 23 oldalból áll, és a megfelelő ajánlattétel alapjául szolgál. A Felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok alapján készített teljes körű (komplett) ajánlat a csatolt mellékleteivel együtt. Nyertes ajánlattevő A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást meghatározó ajánlattevő. 3. Kiegészítő tájékoztatás: Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll 3

4 megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt.52. (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 4. Közös ajánlattétel: 4.1. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: a) a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést) amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását; b) kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet c) konzorcium mely tagja jogosult valamennyi konzorciumi tag nevében és képviseletében eljárva szerződéses nyilatkozattételre, a Szerződés aláírására, valamint a számlák benyújtására, d) Amennyiben a konzorciumi megállapodás nem tartalmazza a fent felsorolt valamennyi feltételt, abban az esetben az ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani. A konzorciumi megállapodást elegendő másolatban benyújtani A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek Közös ajánlattétel esetén elég, ha a közös ajánlattevők közül csak az egyik ajánlattevő veszi át a dokumentációt A Kbt. 35. (9) bekezdését alapul véve az ajánlatkérő a nyertes (közös) ajánlattevő(k)nek lehetővé teszi gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 5. Az ajánlatok formai követelményei, egyéb információk: 5.1. Az ajánlatok formai követelményei: Az eljárás nyelve kizárólag magyar, amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy a magyar nyelvű, ajánlattevő által készített szó szerinti fordítást mellékelni kell. Az idegen nyelvű iratok fordítását közvetlenül azon irat mellé kérjük lefűzni, amelyről készült. A fordítás megfelelőségének biztosítása az ajánlattevőt terheli Az ajánlatot nyomtatott, vagy géppel írt formában kell benyújtani, A/4-es méretű formátumban. Az ajánlatban valamennyi információt tartalmazó oldalt oldalszámmal (egytől növekvő, folyamatos sorszámozással) kell ellátni. A példányt össze kell fűzni. A másolatot az eredeti példányról kell készíteni Az ajánlatot írásban, 1 db papír alapú példányban, valamint 1 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, elektronikus adathordozón (CD/DVD-n, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányait a biztonságos 4

5 kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/ borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. Az ajánlatok bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik. Amennyiben a papír alapon benyújtott példány és az elektronikus másolati példány között eltérés van, úgy az ajánlat eredeti, papír alapon benyújtott példányát tekinti az ajánlatkérő irányadónak. A csomagoláson fel kell tüntetni, hogy Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár áruvédelmi eszközök és anyagok beszerzése, valamint Közbeszerzési ajánlat, az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel. A csomagoláson szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és székhelyének. Amennyiben a csomagolás vagy feliratozás nem az itt előírtaknak megfelelően történik, de a Kbt. szabályainak megfelel, az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, ha az ajánlatot elirányítják, vagy nem határidőben kerül felbontásra Az ajánlati anyagokban nem lehetnek közbeiktatások, törlések és átírások Ajánlatkérő ragaszkodik ahhoz, hogy a fedlapot követő oldalon a felolvasólap, majd a részletes tartalomjegyzék mely a tartalom megnevezésén túl annak oldalszámát is tartalmazza -, helyezkedjen el. Ezt kövessék a Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások, dokumentumok. A fedlapon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és címét, valamint az ajánlat tárgyát. A felolvasólapon a következőknek kell szerepelnie: ajánlattevő neve, címe, kért ellenszolgáltatás, nettó ár Az Ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok felsorolása: - Fedlap (tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét és székhelyét, valamint az ajánlat tárgyát, illetve az eredeti vagy másolat megjelölést); - Felolvasólap (Dokumentáció 1. számú melléklete); - Tartalomjegyzék (tartalom megnevezése oldalszámozással) - Ajánlati nyilatkozat (Dokumentáció 2. számú melléklete); - Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok (Dokumentáció 3. számú melléklete); - Nyilatkozat a 321/2015. számú Korm. rendelet 17. (2) bekezdésére vonatkozóan (Dokumentáció 4. számú melléklete) Egyéb nyilatkozatok Nyilatkozat az ajánlatkérő által a Kbt. 56. keretén belül adott kiegészítő tájékoztatásban foglaltak tudomásuk vételéről (5. sz. melléklet, amennyiben volt kiegészítő tájékoztatás). Szerződéstervezetre vonatkozó nyilatkozat (Dokumentáció: 6. sz. melléklet); Nyilatkozat a Kbt. 66. (2) és (4) bekezdése alapján (7. számú melléklet); Nyilatkozat az árbevételről (8. sz. melléklet); Referencia-nyilatkozat a 2013, 2014, évekre vonatkozóan (9. sz. melléklet); Az ajánlattevők tudomásul veszik, hogy a Közbeszerzési dokumentumokban foglalt, továbbá az eljárás során az ajánlatkérővel kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt csak az ajánlat elkészítésére használhatnak fel és azokat üzleti titokként kötelesek kezelni. 5

6 5.2. Egyéb információk: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást az ajánlatkérő a Kbt. 79. (2) bekezdése alapján az összegzés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti A szerződéskötés időpontja: a Kbt (6) alapján az írásbeli összegezés megküldését követő tizenegyedik nap, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap. Helye: 1088 Budapest, Ötpacsirta u emelet Számviteli osztály Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, illetőleg az ajánlati dokumentációban, valamint a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlatban ajánlattevőnek Kbt. 66. (4) bekezdése alapján az nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell a megajánlott eszközökre vonatkozó gyártói adatlapot vagy dokumentációt, a gyártó nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott eszközök a Műszaki leírásban foglalt követelményeknek megfelelnek, valamint a gyártói nyilatkozat alapját képező gyártói dokumentáció elérhetőségét Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a megajánlott rész ajánlati árát részletező ártáblázatot. Minden tételt be kell áraznia az ártáblázatban azzal, hogy a 0 Ft-os megajánlás, és valamely tétel árazatlanul hagyása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Ugyancsak az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az ártáblázat új tétellel való kiegészítése vagy bármely tétel elhagyása Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 71. szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásul rendelkezésre bocsátja a szerződés tervezetét. Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy a rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet feltételeit elfogadja A közbeszerzési dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele Az ajánlati felhívásban és dokumentációban megadott valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő Az ajánlatok beadása hétfő-csütörtök 9:00-15:00 óra között, pénteken 9:00-13:00 óra között, míg az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 óra között lehetséges a 6. pont alatt megjelölt címen. 6

7 Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette és ajánlata elkészítése során azokat figyelembe vette A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 6. Az ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok benyújtásának címe: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4. II. emelet, Pénztár Határideje: január óra 7. Az ajánlatok nyilvános felbontása: Az ajánlatok felbontására január órai kezdettel kerül sor. Helye: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4. alagsor, Oktatóterem Erre az alkalomra az ajánlatkérő minden ajánlattevőt ezúton meghív, külön értesítést nem küld. Az ajánlatok felbontásával egy időben ismertetésre kerül az ajánlattevő által az ajánlattal összhangban kitöltött "Felolvasólap" tartalma. 8. Az ajánlatok értékelése: A benyújtott ajánlatokat felbontásukat követően az Ajánlatkérő által megbízott Közbeszerzési Bíráló Bizottság értékeli. Az ellenőrzés keretén belül a bizottság saját működési rendje szerint megállapítja, hogy az egyes ajánlatok formailag és tartalmukat tekintve megfelelnek-e a Felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok feltételeinek. Szükség esetén ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. szerint. A bizottság a Kbt a alapján és a 73. figyelembe vételével dönt az ajánlatok érvényességéről. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Ha bármelyik ajánlat túlzottan alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indoklást kér az Ajánlattevőtől írásban a Kbt értelmében. Az Ajánlatkérő erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíti. Ajánlattevő köteles az indoklását Ajánlatkérő által megszabott határidő alatt elkészíteni és megküldeni, mert határidőn túl érkező indoklást Ajánlatkérő nem köteles elfogadni. Amennyiben Ajánlatkérő az Ajánlattevő indoklásának tartalmát nem tartja elfogadhatónak vagy a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek, akkor köteles az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítani, és annak értékelését mellőzni. 7

8 Amennyiben az ajánlati elemek megalapozottságáról az Ajánlattevő által adott indoklás és a rendelkezésre álló iratok alapján nem lehet kétségtelenül meggyőződni, Ajánlatkérő további tájékoztatást kérhet írásban az Ajánlattevőtől. 9. A szerződéskötés: Az ajánlatkérő részenként a nyertes ajánlattevővel annak visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatként értékelt ajánlat készítőjével a szerződést a Kbt (6) bekezdés figyelembe vételével köti meg. A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak a megkötendő szerződés részét képezik. A megkötendő szerződés tervezetét a jelen ajánlati dokumentáció tartalmazza. 10. Az eljárás törvényi alapja: Ennek a közbeszerzési eljárásnak a törvényi alapja a Közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. Minden az eljárással kapcsolatos és a Felhívásban, illetve Közbeszerzési dokumentumokban nem érintett kérdésekben a fentiek szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 8

9 II. MŰSZAKI LEÍRÁS 1. rész Asztali PC 100 db Általános célú felhasználásra, irodai környezetben. Alapkonfiguráció: - Fekete színű, álló torony kivitelű, max. 45 cm magas, csavaros rögzítésű ház - Min. 400W, aktív PFC, túlfeszültség- és túlmelegedés-védett (OVP, OTP) tápegység saját ki/bekapcsoló gombbal - x64 platform (RAM bővítési lehetőséggel min. 2 db memóriasínnel) - Kétmagos processzor, min. 3GHz alap órajel (Turbo Boost bekapcsolása nélkül), min. 3MB cache - 4GB RAM DDR3 min. 1066MHz (1 modul) - Min. 500GB HDD (SATA, 3.5", min rpm, min. 16MB cache) - 10/100/1000 Ethernet - Alaplapi hangkártya - SATA DVD-RW, a házzal azonos színben (fekete) - Mikrofon és hangszóró csatlakozó az előlapon (3.5 Mini Jack) - Min. 8 db USB 2.0, ezekből min. 2 db az előlapon - Portok a hátlapon: RGB (VGA), DVI, UTP, PS/2 - MS Windows 10 Pro 64bit HUN OEM (Telepítő lemezzel együtt! Win8 + ingyenes upgrade lehetőség nem megfelelő!) Minimum 36 hónap szerviz garancia. Ha a szerviz nem budapesti címen található, akkor a garanciaidő alatt a szállítás a szerviz és Ajánlatkérő telephelyei között Ajánlattevő feladata! CAT6 UTP kábel, szerelt, törésgátlóval, min. 5m 220V-os tápkábel 2. rész Lapmonitor 100 db - LED monitor, fekete színű - Képernyő átmérő: 20"-22" - Válaszidő: max. 5ms - Felbontás: pixel - Látószög H/V: min. 160/160 - Bemenetek: VGA (D-SUB), DVI Minimum 36 hónap szerviz garancia. Ha a szerviz nem budapesti címen található, akkor a garanciaidő alatt a szállítás a szerviz és Ajánlatkérő telephelyei között Ajánlattevő feladata! VGA és DVI kábelek 220V-os tápkábel 9

10 3. rész Rack kivitelű szerver 1 db Hasonló felépítésű szervereink jelenleg HP illetve IBM termékek. - 1 Intel processzor min. 2GHz 6-Core - Min. 8GB RAM - Hardveres megoldású SAS/SATA RAID5/6 - Dualport Gigabit Ethernet - 4 min. 600GB 10k SFS-SAS HDD (üzem közben cserélhető) - HDD bővítési lehetőség 8 diszkig - 2 min. 550W redundáns tápegység - DVD-R/W - Előlapi portok (monitor, USB billentyűzet és egér csatlakoztatásához) - 3 év helyszíni gyártói garancia 24 órás válaszidővel Rack kit a beszereléshez 2 CAT6 UTP kábel, szerelt, törésgátlóval, min. 5m 19 szerver rack szekrény 1 db Egy 190cm belmagasságú helyiségben kerül elhelyezésre. - Min. 36U, max.38u magas Amennyiben összeszerelve érkezik, fel kell tudnunk állítani a teremben, mert oda csak fekvő helyzetben lehet bevinni mm - Levehető oldallap, nyitható hátfal (hátsó ajtó), szintezhető lábak - Kiegészítők: min. 3 db rendező panel, min. 2 db hálózati elosztó panel (min. 6 csatlakozó) - Min. 12 hónap garancia Szünetmentes áramforrás (UPS) 2 db Informatikai eszközök áramellátásának és túlfeszültség elleni védelmének biztosítására. - Álló kivitel. - Szinuszos jel, folyamatos szabályozás. - USB csatlakozás - Teljesítmény: min VA - Min. 10 perc áthidalási idő - Kimenetek: min. 6 db IEC 320 C13 csatlakozó (akkumulátorral és túlfeszültség ellen védve) - 6 db kábel az UPS és az eszközök (számítógép, monitor) közé. - Min. 24 hónap szerviz garancia 10

11 III. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK 1. számú melléklet Felolvasólap Cégnév: Székhely: A beszerzés tárgya: Informatikai eszközök és anyagok beszerzése A kért ellenszolgáltatás: Több rész esetén 1. rész 2. rész.. 3. rész..., cégszerű aláírás(ok) 11

12 2. számú melléklet AJÁNLATI NYILATKOZAT Informatikai eszközök és anyagok beszerzése a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére Önálló Ajánlattevő Vezető* Tag 1* Tag 2* Stb. * Az Ajánlattevő(k) neve(i), címe Közös Ajánlattétel esetén közös ajánlattevők tagjainak neve, címe * Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek az ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ezen ajánlatnál) Név Szervezet Cím Telefon Fax A fenti szerződésre vonatkozó Eljárást megindító Felhívásra válaszul alulírottak ezennel kijelentjük, hogy: 1. Alulírott.ajánlattevő nyilatkozom, hogy áttanulmányoztam és teljes egészében elfogadom fenntartások és korlátozások nélkül az Eljárást megindító Felhívás, valamint a Közbeszerzési dokumentumok feltételeit, 12

13 illetve Kiegészítő tájékoztatásokat. Nyertességem esetén kötelezettséget vállalok a szerződés teljesítésére. 2. Ajánlatot teszek az Eljárást megindító Felhívás, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek és határidőknek megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül nettó Ft/.. rész összegű ellenszolgáltatás erejéig. 3. Vállalom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából az ajánlatkérővel kötött szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként érvényesítjük a Kbt. vonatkozó előírásait. 4. Ez az Ajánlat a Felhívásban közölt ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 30 napig érvényes., cégszerű aláírás 13

14 3. számú melléklet Nyilatkozat a Kbt. 67. (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. (1) bekezdés b k) és m) pontjaiban felsorolt kizáró okok hiányáról Alulírott/alulírottak,..mint a... (cég megnevezése, címe) kötelezettség/vállalásra jogosultja/jogosultjai az Áruvédelmi eszközök és anyagok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdés b k) és m) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot teszem:* 1. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 2.a. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosok nevét és állandó lakhelyét az alábbiak szerint bemutatom: Tulajdonos neve Állandó lakhelye 2.b. Ajánlattevőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa. Kelt., 2016 év. hó napján (Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) * 1 Kérjük a megfelelő válaszokat egyértelműen jelölni, illetve egyértelmű nyilatkozatot tenni. 14

15 4. sz. melléklet NYILATKOZAT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése Alulírott/alulírottak, mint a...(cégnév, székhely) kötelezettség/vállalásra jogosultja/jogosultjai az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. (1) bekezdés b-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdés b-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.., 2016 év hó napján (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 15

16 5. sz. melléklet NYILATKOZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL Alulírott (képviseli:.. ) kijelentem, hogy az Informatikai eszközök és anyagok beszerzése megnevezésű, az uniós értékhatár alatti, Kbt szerinti közbeszerzési eljárásban [ ] számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem., cégszerű aláírás 16

17 6. sz. melléklet NYILATKOZAT a szerződéstervezetről Alulírott... mint a(z)...cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Informatikai eszközök és anyagok beszerzése megnevezésű az uniós értékhatár alatti, Kbt szerinti közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban közzétett szerződéstervezetet módosítás nélkül elfogadjuk / az alábbi észrevételeket tesszük * : Észrevételek: Fenti észrevételeink javaslatok, melyeknek az ajánlatkérő részéről történő elutasítása esetén is tartjuk ajánlatunkat.., /cégszerű aláírás/ * a megfelelő aláhúzandó 17

18 7. számú melléklet Nyilatkozat a Kbt. 66. (2) és (4) bekezdése alapján Alulírott.., mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy az Informatikai eszközök és anyagok tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és a dokumentációban meghatározott feltételeket megismertem és elfogadom, az általam képviselt vállalkozás kész a szerződés teljesítésére a felolvasólapon meghatározott összegű szolgáltatási díj fejében. Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. -ai szerinti minősítése: 1 mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik a törvény hatálya alá Kijelentem, hogy az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak., cégszerű aláírás 1 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény: 3. (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 18

19 8. számú melléklet Nyilatkozat az árbevételről Alulírott.., mint a(z).. cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás előző három üzleti évben elért árbevétele a következők szerint alakult: Év A jelen közbeszerzés tárgyának teljesítéséből származó nettó árbevétel (HUF)..., Cégszerű aláírás 19

20 9. sz. melléklet Referencia-nyilatkozat a 2013, 2014, évekre vonatkozóan Alulírott.(társaság) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy társaságunk az alábbi referenciákkal rendelkezik: A szerződés tárgya A szerződést kötő másik fél neve,címe, kapcsolattartó elérhetősége Ellenszolgáltatás összege (HUF) Teljesítés helye és ideje, Cégszerű aláírás 20

21 IV. SZERZŐDÉSTERVEZET amely létrejött egyrészről a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár székhely: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. levelezési cím: H-1371 Budapest 5. Pf képviseletre jogosult személy: telefonszám: (1) fax: (1) adószám: közösségi adószám: HU bankszámlaszám: mint vevő (a továbbiakban: Vevő), másrészről a székhely: képviseletre jogosult személy: telefonszám: fax: cégjegyzékszám: adószám: közösségi adószám: bankszámlaszám: mint eladó (a továbbiakban:eladó) Előzmények: Felek megállapítják, hogy Vevő én megküldött eljárást megindító felhívás alapján uniós értékhatár alatti eljárásrendben, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az Informatikai eszközök és anyagok beszerzése tárgyban, amely.. részének nyertes ajánlattevője Eladó lett. Eladó ajánlata a jelen szerződés mellékletét képezi. 1./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés mellékletét képező ajánlatban részletesen körülírt (a továbbiakban: termék) Vevő részére eladja és leszállítja. 2./ Vevő az 1. pontban körülírt terméket megvásárolja. 3./ A termék vételára:, azaz.,-ft, mely tartalmazza annak Vevő telephelyére (1084 Budapest, Szörény u. 3.) szállítás költségeit is. 21

22 4./ A vételár megfizetése az 1. pontban megnevezett termékek leszállítását követően, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után, a Vevő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján az aláírástól számított 30 napon belül átutalással történik a évi CXLIII. számú, a közbeszerzésekről szóló (továbbiakban: Kbt.) 135. (1) és (6) bekezdés és a valamint a Ptk. 6:130. (1) és (2) bekezdésében leírtak figyelembe vételével. Vevő az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 36/A -a figyelembevételével teljesít kifizetést. 5./ Eladó köteles a terméket Vevő telephelyére leszállítani legkésőbb napjáig. Eladó köteles a Vevő által megrendelt terméket az átadott műszaki leírásban, műszaki specifikációban előírt minőségben szállítani. Eladó a szállítás napja előtt 2 munkanappal köteles tájékoztatni a Vevőt a raktárra szállítás pontos időpontjáról, hogy a szállítás napján a raktárban történő átadáskor a műszaki átadás-átvétel is megtörténjen a Vevő informatikai osztályának dolgozója részvételével. 6./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadás-átvétel napjától minden termékre a műszaki specifikációban meghatározottak szerinti garanciát nyújt. 7./ Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a szükséges feltételekkel rendelkezik, kijelenti, hogy a legjobb szakmai tudása szerint, a vonatkozó jogszabályok, előírások maradéktalan betartása mellett jár el. 8./ Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő által érvényesíthető kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített szállítói díj nettó ellenértéke. 1. Késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%. 2. A meghiúsulásért megállapított kötbér mértéke 5 %. 3. Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a kötbért beszámítani az ajánlattevőként szerződő fél által kiállított számlába a Kbt (6) bekezdése szerint. 4. Garancia: átadás-átvételtől számított időtartam, minimális szerviz garancia. 9./ Eladó tudomásul veszi, hogy bármely, a tudomására jutott adat, információ, dokumentum Vevő üzleti titkát képezi. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket bizalmasan kezeli, más tudomására nem hozza, vagy bármely más módon harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát bizalmasan kezelik, sem a szerződés egésze, sem annak bármely része harmadik személlyel a másik fél hozzájárulása nélkül nem közölhető, ide nem értve a jogszabályok általi kötelezést. 10./ Szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. A felek az együttműködést kapcsolattartókon keresztül valósítják meg. A kapcsolattartó Eladó részéről: Név: Cím: Telefon: Fax: 22

23 Vevő részéről: Név: Cím: Telefon: 11./ Eladó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 12./ Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Fenti esetek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 13./ Jelen szerződés módosítására vonatkozóan a Kbt a az irányadó. 14./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek kikötik a területileg illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét. 15./ Jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Jelen adásvételi szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Budapest, Eladó. Vevő 1. melléklet: Nyertes ajánlattevő ajánlata 23

Asztali PC-k, notebookok beszerzése

Asztali PC-k, notebookok beszerzése Asztali PC-k, notebookok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Asztali PC-k, notebookok

Asztali PC-k, notebookok Asztali PC-k, notebookok Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése

Debreceni Egyetem. Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Farnesol oldat és egyéb vegyszerek beszerzése a Melanin Koncentráló Hormon Receptor (MCH-R) Izgató Hatás Mezőgazdasági Kiaknázására Irányuló

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 1 DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 ÚT A SZAKMAVÁLASZTÁSHOZ megnevezésű projekthez kapcsolódóan pályaorientációs szolgáltatás megrendelése Ajánlatkérő: Budapesti Kereskedelmi

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

TED 2016/S 041-068224

TED 2016/S 041-068224 Új, elővárosi kivitelű, alacsonypadlós, háromtengelyes csuklós (M3/II. osztályú) autóbuszok beszerzése. Pénzügyi lízingszerződés tárgyú, közösségi eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése

Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése Combino villamosok homokszóró felújításához alkatrészek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Sebészeti eszközök beszerzése

Sebészeti eszközök beszerzése Sebészeti eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0049 számmal jelölt pályázat alapján lefolytatásra kerülő

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Közbeszerzési eljárást

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési szolgáltatás nyújtása keretszerződés

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére

Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Adásvételi szerződés promóciós tárgyak és visibility eszközök beszerzésére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166624-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hirdetési szolgáltatások 2012/S 100-166624 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓJA A DOKUMENTÁCIÓ AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓJA A DOKUMENTÁCIÓ AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA: A HM ZRÍNYI TÉRKÉPÉSZETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MANROLAND NYOMDAGÉP CSAPÁGYAINAK CSERÉJE TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓJA

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Mobil tisztatér

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás

Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése. versenyeztetési eljárás Trolibusz járművek hűtő-fűtő ventilátorainak beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-305/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának műszaki ellenőrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására

Árubeszerzés a 2015. évi Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Árubeszerzés a 2015. évi "Kistérségi Startmunka mintaprogram elnevezésű projekt megvalósítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend Tárgy: Döntés Harkány város közvilágításának korszer sítésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról Melléklet: Ajánlati dokumentáció E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001

Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Medikai eszközök -KDOP-5.2.1/C-11-1-2011-0001 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben