Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben"

Átírás

1 Nyirb6lteki Körzeti Taka16kszövetkezet 4372 Nyirb6ltek, Kossuth üt 16. Enged6f yszäm: lf. szämü hatärozat Enged6fy kelte: 1997.november 27, 7.szäm(t mel16klet Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben A fenti hiteliktatöszämü hitelügyletre vonatkozö egyedi szerzödösben (toväbbiakban: Szezödös) nevezeft Adös kijelenti, hogy a jelen Altalänos Szerzödösi Szabälyokban (toväbbiakban: ASZSZ) foglalt ältalänos szezöd6si feltöteleket megismerte, ezen felteteleket megtärgyaläs ös közös 6rtelmezös utän magära nezve kötelezö 6rvönyünek tekinti, ös az ASZSZ rendelkezöseit annak aläiräsäval elfogadja. 1. Szerzöd6sben hasznältfogalmak: Referencia-kamatläb: bärmilyen alkalmazandö kamat szämitäsänak alapjäul szolgälö, a nyilvänossäg szämäta hozzäterhetö mindenkori kamatläb, amelynek mörtekere a Takarökszövetkezetnak nincs rähatäsa. A Takarökszövetkezet ältal a forintban nyüjtott hitel/kölcsönök eseteben alkalmazott referencia-kamatläb a belföldi bankközi pönzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatläb. A különbözö futamidejü BUBOR-oközül az adott ügyletre alkalmazandöt - a kamatperiödusok elsö napjät megelözö mäsodik munkanapon örvenyes BUBOR jegyzös alapjän - a Szerzödös tartalmazza. BUBOR: (Budapest Interbank Offered Rate): azl az eves szäzal6kban kifejezett, budapesti bankközi ajänlati kamatläbat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabälyzalänak mindenkori elöiräsai szerint ällapitanak meg 6s a Reuters monitor "BUBOR" oldalän (vagy ennek hiänyäban a Telerate monitor megfelelö oldalän) BUBOR-kent megjelenik. Kamatfelär: az az eves szäzalekban kifejezett ertök, mely a referenciakamattal (kamatbäzis) összeadva alkotia az Ugyleti Kamatot. Az indulö kamatfelär az Adössal valö megällapodäs alapjän, egyedi (kockäzati) döntössel kerül a Takarökszövetkezet ältal meghatärozäsra. Egyedi kamat: a szez1dö felek ältal a Szerzöd6sben egyedileg megällapodott, nem Referenciakamatläbhoz kötötten meghatärozott ügyleti kamat. Kamatfizet6si nap: a Szerzödösben kerül meghatärozäsra. Eltörö megällapodäs hiänyäban minden naptäri hönap/negyedev utolsö napjät jelenti. Amennyiben bärmely kamatfizetösi nap nem banki munkanapra eslk, akkot a kamatfizetasi nadnak az ezt követ6 banki munkanap minösü. Kamatfordu16: a következö kamatperiödusra ervönyes kamat rögzitesönek napjät jelenti, amely - eltörö megällapodäs hiänyäban - minde naptäri hönap/negyedev/föl6v utolsö napja. Kamatperi6dus: az a Szerzödösben meghatärozott idötartam, amely alatt a kamat mörtökegyoldalüan a Takarökszövetkezet ältal nem vältoztathatö meg. Az elsö kamatperiödus a kölcsön folyösitäsa napjän kezdödik ös a folyösitäs napjät követö elsö kamatfizetesi napig tart, illetve minden toväbbi kamatperiödus az elözö kamatperiödus utolsö napjät követö elsö napon kezdödik ös a következö kamatperiödus utolsö napjän, illetve az utolsö kamatperiödus esetöben a kölcsön lejäratänak napjän vegzödik. Havi/negyedöves kamatperiödus eseten, ha a hönap/negyedev utolsö napja nem banki munkanapra esik, akkor a hönap/negyedöv utolsö nap.jära esö kamatot is meg kell fizetni a kamatfizetösi naoot követö elsö munkanaoon. Forräskölts6g: azt az összesitett költsegszintet jelenti (ideörtue a kamat-, swap- ös egyöb järulökos költsögeket), amely melleit az adott idöszakban, adott pönznemben, adott lejäratra a Takarökszövetkezet refinansziroztatni tudja magät. Központi hitelinformäciös rendszer (KHR): A KHR cölja a hitelköpesseg megalapozottabb megitöl6se, valamint a felelös hitelezös feltötelei teljesitösönek ös a hitelezesi kockäzat csökkentesönek elömozditäsa az adösok 6s a referenciaadalszolgältatök biztonsägänak ördeköben. A KHR termöszetes szemöly, gazdasägi tärsasäg, fiöktelep, az euröpai reszvönytärsasäg, a szövetkezet, az euröpai szövetkezet, az euröpai gazdasägi egyesülös, a lakässzövetkezet ös az egyöni vällalkozö referencia adatait kezelheti. Hatälyos: märcius 15-töl

2 Tart6s adathordoz6: olyan eszköz, amely az Adös szämära lehetövö teszi a neki cimzett adatoknak az adat cöljänak megfelelö ideig törtenö tartös täroläsät 6s a tärolt adatok vältozatlan formäban ös tartalommal törtönö megjelenitösöt. Hirdetm6ny/Kondicids lista: az egyes Szerzöd6sekhez kapcsolödö azon dokumentum, melyben az adott Szezödös alapjän a Hitelintözet ältal az Ugyfölnek nyüjtott szolgältatäshoz kapcsolödö kondiciök (kamat, d ij, költsög) feltüntetösre kerülnek. Hpt.: a hitelintezetekröl 6s a pönzügyi vällalkozäsokröl szölö övi CC)üXVIl. törvöny Fizet6si szämla: jelenti a fizetösi müveletek teljesitösere szolgälö, a pönzforgalmi szolgältatö egy vagy több ügyfele nev6re megnyitott szämlät, ideörtve a bankszämlät ös a pönzforgalmi szämlät is. P6nzforgalmi szim ai az a fizetesi szämla, amelyet a szämlatulajdonos rendszeres gazdasägi tev6kenysöge köröben pönzforgalmänak lebonyolitäsa cöljäböl törvönyben megällapitott kötelezettsög alapjä nyit, illetve nyitott. 2. Hiteldij (kamat, dijak, költs6gek) 2.1. Az Adös a hitel/kölcsön szolgältatäs6rt hiteldijat köteles fizetni, mely magäban foglalja Szerzödesben meghatärozott ügyleti kamatot, valamint a Szerzödesben ös - elterö megällapodäs hiänyäban - az ASZSZ-ben meghatärozott dijakat, költsögeket ös egyöb järulökos fizetösi kötelezettsögeket ügyleti kamat: A Szerzödösben megällapodott mörtekü kamat, amely Egyedi kamatkönt vagy Referencia kamatläbhoz kötött kamatkönt kerül meghatärozäsra. Referencia kamatläbhoz kötött kamat esetöben az adott ügyletre alkalmazott 6rv6nyes referencia-kamatläb (kamatbäzis) ös az egyedileg meghatärozott Kamatfelär összege alkotja az Ugyleti kamatot. A Referencia-kamatläbhoz kötött kamat a referencia kamat vältozäsähoz igazodöan kamatperiödusonkönt automatikusan vältozik, Kamatperiöduson belül rögzitett. A Szerzödösben a Takarekszövetkezet a szetzödeskötös napja szerinti tärgyhöra, vagy az elsö Kamatperiödusra örvenyes ügyleti kamat mörtöket tünteti fel, melytöl a folyösitäs napjän a folyösitäs napja szerinti kamatperiödusra iränyadö Referencia-kamatläb, 6s annak megfelelöen a tönylegesen felszämitäsra kerülö ügyleti kamat mertekelterhet. Az Ugyleti Kamatot a Takarekszövetkezet a folyösitott kölcsön összege utän naptäri napokra szämitja fel. Az elsö kamatnap a folyösitäs napja, az utolsö kamatnap a törlesztöst megelözö nap. Az utolsö kamatfrzetös a kölcsön lejäratänak a napjän esedekes Ha az Adös a kölcsönt lejärat elött fizeti vissza, az ügyleti kamat a kölcsön visszafizetösenek a napjän välik esedökessö. A Takarökszövelkezel az ügyleti kamatot a tönyleges visszafizetes napjät megelözö napig szämitja fel HitelbirälatiJprojektvizsgälati dij: A Takarökszövetkezet - eltörö megällapodäs hiänyäban - az Adös ältal benyüjtott hitelkörelem hitelbirälati eljäräsäert dijat szämii fel, melynek medeket a körelmezett hitel/kölcsönösszeg szäzalekeban vagy konkröt összegben hatärozza meg. A hitelbirälati dij mertöket az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmöny faftalmazza. A hitelbirälati dij megfizetöse üj ügylet esetön a hitelkörelem benyüjtäsakor, meglövö ügylet megüjitäsa eseten a megüjitäst követö elsö folyösitäskor (illetve folyöszämlahitel esetön a hitelkeret megüjitäsakor) teljes összegben esedökes. A hitelkerelem elutasitäsa eset6n nem törithetö vissza, elfogadäs eseten az egyöb dijakba nem beszämithatö Kezelasi költs6g: a Szerzödösben a mindenkori fennällö hitelösszeg szäzalökäban vagy konkret összegben meghatärozoft dij, megfizetöse a Szerzödösben rögzitett idöpontokban esedekes. Mörtökere - elterö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö hatälyos Hirdetmeny az iränyadö Rendelkez6sre tartäsi dü: a Szerzödesben az Adös rendelkez6sere tartott, le nem hivott hitelrösz /kölcsön, illetve igönybe nem vett hitelkeret szäzabkäban meghatärozott dij, melynek, megfizetöse - eltörö megällapodäs hiänyäban - a rendelkezesre tartäsidöszak alatt minden naptäri hönap vögön, illetve a Szerzödes megszünösekor esedökes. A rendelkezesre tartäsi dij felszämitäsänak kezdö idöpontja hitel/kölcsön igenybe veteli lehetösög megnyiläsänak a Szezödösben rögzitett idöpontja, vegsö idöpontjaz igenybevöteli lehetöseg utolsö napjät megelözö nap, illetve a tönyleges igönybevötel (folyösltäs) napjät megelözö nap. Mertököre - eltörö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmöny az iränyadö Foly6sitäsi dl: a Szerzödesben a folyösitott kölcsön/ igönybevett hitelösszeg szäzalekäban vagy konkret összegben meghatärozott dij, melynek megfizetese az elsö folyösitässal illetve az aktuälis lehivässal egyidejüleg esedekes. MegfizetÖse - eltörö megällapodäs hiänyäban - oly mödon törtönik, Hatä vos märcius 15-töl

3 hogy a Takarökszövetkezet az aktuälis lehiväs összegöt a folyösitäsi dü összeg6vel csökkenti. Mertökere - eltörö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmöny az iränyadö Szez6d6sköt6si dij: a szerzödös megkötösevel egy idöben esed6kes dij, ältaläban a hitelösszeg meghatärozott szäzalökäban vagy hatärozott összegben a Szerzödösben kerül megällapitäsra. Amennyiben a Felek mäsk6pp nem ällapodnak meg, mörtököre az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmöny az iänyadö Szerzöd6smödositäsi dij: az Adössal megkötött Szerzödös illetve az ahhoz kapcsolödö biztositeki szezödesek aläiräsät követöen vögrehajtott, a jogviszony tartalmät, a szerzödös(ek) bärmely feltötelöt, ös/vagy idötartamät 6rintö vältoztatäs (ideörtve a prolongäläst, futamidö hosszabbitäst, szerzödös megüjitäst, fizetesi ätütemezöst, fedezetcseröt is) eseten a Takarökszövetkezet szerzödösmödositäsi dijat szämit fel, kivöve a Takarökszövetkezet ältal vögrehajtott egyoldalü szerzödesmödositäsi eseteket. Mörtöke szezöd6smödositäsonk6nt a mödositässal erintett összeg szäzalekäban vagy hatärozott összegben kerül megällapitäsra, megfizetöse a szerzödösmödositäs aläiräsakor esedökes. M6rteköre - eltörö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmeny az iränyadö Felt6teles hitelig6rv6ny düa: a hiteligörvöny kibocsätäsäval egyidejüleg megfizetendö dij, ältaläban a hiteligervöny összegenek meghatärozotl szäzalökäban vagy hatärozott összegben kerül megällapitäsra. Amennyiben a Felek mäskepp nem ällapodnak meg, mörtököre az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö HirdetmÖny az iänyadö Elötörleszt6si dij: a Szezödesben megällapitott teljesitösi hatäridö elötti röszleges vagy teljes törlesztös esetön, az elötörlesztössel kapcsolatban a Takarekszövetkezetnäl felmerült adminiszträciös, technikai költsögek megtöritösekönt felszämitott ätaläny jellegü dij, melynek mörtöke az elötörlesztett tökeösszeg szäzaläkäban a Szerzödösben kerül megällapitäsra, megfizetöse az elötörlesztössel egyidejüleg esedökes. Elterö megällapodäs hiänyäban mörtökere az adott hiteukölcsönügyletre vonatkozö hatälyos Hirdetmöny az iränyadö Lejätati dij: a Szerzödösben megällapitott teljesitesi hatäridöt (lejäratot) követö 15 napon tüli törlesztös esetön, a szäzezet forint összeget meghaladö lejärt követelössel kapcsolatban a Takarökszövetkezetnäl felmerült adminiszträciös, technikai többlet költsegek (monitoring, külön figyelös, felszölitäs, levelezes, telefon, stb.) megtöritesekent felszämitott ätaläny jellegü dij. Mörtekere - eltörö megällapodäs hiänyäban - az adolt hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmöny az iränyadö Mulasztäsi dü: a szerzödösben elöirt, negyedöves informäciö szolgältatäsi kötelezettsög megszegese esetön felszämithatö dij, amennyiben az Adös az elsö mulasztäst követö iräsbeli täjökoztatäsra ös felszölitäsra sem teljesiti adatszolgältatäsi kötelezettsögöt A mulasztäsi dij minden toväbbi negyedeves adatszolgältatäsi mulasztäs esetön felszämitäsra kerü, mörteköre - elt6rö megällapodäs hiänyäban - az adoft hitel/kölcsönilgyletre vonatkozö hatälyos Hirdetmöny az iränyadö 213. Kamat-, dij-, költs6g fizet6sek teljesit6se: a Szerzödesben meghatärozott kamat, költs6g 6s egyöb dijak megfizetese - eltörö megällapodäs hiänyäban - az Adös SzerzödÖs megkötesekor adott felhatalmazäsa alapjän oly mödon törtenik, hogy azok esedökes összegövel a Takarökszövetkezet az Adös näla vezetett pönzforgalmi szämläjät az esedökessög napjän megterheli. Amennyiben a hiteldij esedökessöge munkaszüneti napra esik, ügy az esedökesseg napja az ezt követö elsö munkanap. 3. Egyoldalü szerzöd6smödositäs 3.'1. A Takarökszövetkezet az Adössal kötött Szerzödesben meghatärozott kamatot, düat, költsöget es egyöb szerzödösi feltötelt jogosult egyoldalüan, az Adös szämära kedvezötlenül mödositani, az aläbbi 3.4. pontban meghatärozott bärmely feltetel vagy körülmeny bekövetkezöse eseten Szerzödesben meghatärozott referencia kamatläbhoz kötött ügyleti kamat a referencia kamatläb vältozäsäval együtt automatikusan, kamatperiödusonkent vältozik A referencia kamatläb vältozäsäböl eredö kamatvältozäs nem minösül egyoldalü kamatmödositäsnak A Takarekszövetkezet a Szerzödös bärmely feltötelöt, elemöt az Adös szämära nem kedvezötlen mödon bärmikor egyoldalüan mödosithatja. 3.4 A kamatot, dijat, költsöget vagy egyöb szezödösi feltetelt 6rintö, az Adös szämära kedvezötlen mödositäs jogät a Takarökszövetkezet az aläbbi feltetelek, illetve körülmönyek valamelyikenek bekövetkezese esetön gyakorolhatja: A jogi, szabälyozöi környezet vältozäsa: a) a Takarökszövetkezet - hitelszerzödes szerinti jogviszonyokat szorosan ös közvetlenül örintö - tevekenysögöre, müködösi feltöteleire vonatkozö, vagy ahhoz kapcsolödö jogszabäly, jegybanki rendelkezös vagy a Takarekszövetkezetre kötelezö egyeb szabälyozök megvältozäsa; b) a Takarekszövetkezet - hitelszerzödös szerinti jogviszonyokat szorosan 6s közvetlenül örintö - tevökenysögöhez kapcsolhatö közteher- (pl. adö-illetek, hatösägi dijak) vältozäsa, a kötelezö tartal6koläsi szabälyok vältozäsa; c) kötelezö betetbiztositäs összegönek, vagy dijänak vältozäsa. Hatälyos: 2014 märcius'15{öl

4 A penzpiaci feltötelek, makrogazdasägi környezet mödosuläsa, ezen belül a Takarekszövetkezet forräsköltsegeinek vältozäsa / penzpiaci forrässzerzösi lehetösögek vältozäsa, igy különösen, de nem kizärölagosan: - Magyarorszäg hitelbesoroläsänakvältozäsa, - az orszägkockäzati fel vältozäsa (credit default swap), - ajegybanki alapkamat, ajegybanki repo- 0s betöti kamatläbak vältozäsa; - a bankközi pönzpiaci kamatläbak/ hitelkamatok vältozäsa; - a Magyar Allam vagy a Takarökszövetkezet ältal kibocsätott kötvöny ös SWAP hozamgörbek egymäshoz köpest törtenö elmozduläsa; - refinanszirozäst biztositö, nyilvänosan kibocsätott örtökpapir hozamänak, illetve kibocsätöja elismert külsö hitelminösitö szervezet ältali kockäzati besoroläsänak vältozäsa vagy az ilyen besoroläshoz kapcsolödö költsögek megvältozäsa; - a Takarekszövetkezet lekötött ügyfölbetötei kamatänak vältozäsa Az Adös kockäzati megitölesönek megvältozäsa: a) Az Adös, illetve a hitelügylet mäs kockäzati kategöriäba törtönö ätsoroläsa Takarekszövetkezet vonatkozö jogszabälyi elöiräsoknak megfelelö eszközminösitösi szabälyzata, vagy belsö adösminösitösi szabälyzala alapjän - különös tekintettel az Adös pänzügyi helyzeteben es fizetökepessögi stabilitäsäban bekövetkezö vältozäsokra -, ha azl az üj kockäzati kategöriäba törtenö ätsoroläs az örtökvesztös, 6s ezältal az alkalmazott kockäzati felär mörtökönek vältoztatäsät teszi indokolttä. b) A Takarökszövetkezet vonatkozö jogszabälyi elöiräsoknak megfelelö eszközminösitösi szabälyzata, vagy a Takarekszövetkezet belsö adösminösitesi szabälyzata alapjän azonos kockäzati kategöriäba tartozö hitelügyletek, illetve ügyfelek kockäzatänak vältozäsa, ha a kockäzat megvältozäsa az adott kockäzati kategöriäban az örtökvesztes, es ezältal az alkalmazott kockäzati felär mertökönek vältoztatäsät teszi indokolttä. c) A nyüjtott kölcsön vagy hitel fedezeteül szolgälö ingatlanfedezet örtököben bekövetkezett legaläbb 10%-os vältozäs Takarökszövetkezet az 3.4. pontban meghatärozott eseteken kivül vis maior esemönyek - hirtelen bekövetkezö nagyfokü p6nz- ös tökepiaci zavarck - bekövetkezösesetön a zavarok fennälläsäig mödosithat egyoldalüan kamatot, dijat, költseget A Takarekszövetkezet a Szerzödösben meghatärozott ügyleti-, kesedelmi kamatot, düat vagy költsöget etinlö, az Adös szämära kedvezötlen egyoldalü mödositäst - a referenciakamatläbhoz kötött kamatnäl a referenciakamatläb vältozäsäböl eredö kamatvältozäs, kivetelövel - a mödositäs hatälybalepesöt megelözöen legaläbb tizenöt nappal hirdetmönyben közzöteszi. A Takarökszövetkezet - a referenciakamatläb vältozäsäböl eredö kamatvältozäs kivötelövel - a mödositäs tönyörö, a mödositott kamat, dij, költsög üj mörteköröl, illetve a megvältozott egyeb szerzödesi feltetelrö, valamint a mödositäs hatälyba löpösönek idöpontjäröl az Adöst közvetlenül is örtesiti. A mödositässal kapcsolatos täj6koztatäst elektronikus kereskedelmi szolgältatäs nyüjtäsa eseten a Takarökszövetkezet az ügyfelek szämära folyamatosan ös könnyen hozzäförhetö mödon elektronikus üton is elörhetövö teszi. A mödositäs az ertesitösben megjelölt hatälybalöpösi idöpontot megelözö idöszakra me9ällapitott ügyleti kamatot, dijakat, ös egyöb feltöteleket nem örinti z ügyleti kamat, kesedelmi kamat, dij, költsög vagy egyeb szezödesi feltötel Adös szämära kedvezötlen mödositäsa eseten - a referencia-kamatläbhoz kötött kamat esetön a referencia-kamatläb vältozäsäböl eredö kamatvältozäs kivötelövel - az Adös a mödositäs hatälybalepese elött jogosult fennällö tartozäsa elötörlesztös6re 6s a Szerzödös felmondäsära. Amennyiben az Adös a kamaf, dij-, költseg megvältozott mörtököt, vagy a mödositott egyöb feltetelt nem fogadja el, azt a szetzödö felek az Adös ältali, a mödositäs hatälybalöpesönek napjäval törtönö felmondäsnak tekintik. A Takarökszövetkezet az Adös ältal iräsban megtett, legkösöbb a mödositäs hatälybalepösönek napjäig a Takarökszövetkezethez benyüjtott felmondäst tekinti joghatälyosnak. Ebben az esetben a Takarekszövetkezet ös az Adös kötelesek elszämolni egymässal, ös az Adös köteles az eredeti mertekü ügyleti kamattal ös egyöb järulökokkal a teljes tartozäsät az elötörlesztes szabälyar szerint visszafizetni. Ennek elmulasztäsa esetön a Takarökszövetkezet a lejärt követelöshez lüzödö jogkövetkezmenyeket ervenyesiti az Adössal szemben. Ha az Adös a mödositäs hatälybalöpesöig iräsban a Szerzödest nem mondja fel, ügy a mödositäst ältala elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarökszövetkezet az ertesitösben meghatärozott hatälybalepesj idöponttöl kezdödöen a mödositott mörtökü ügyleti-, kesedelemi kamatot, dijat, költsöget jogosult felszämitani, illetve a mödosult szerzödösi feltetelt örvönyesiteni A mödositäs az ertesitösben megjelölt hatälybalepesi idöpontot megelözö id1szakta megällapitoft ügyleti kamatot, düakat, es egyeb feltöteleket nem erinti. 3.8.A Szezödösben 6s a jelen ASZSZ-ben kikötött egyoldalü szerzödösmödositäsi jog a hitel/kölcsön teljes futamideje alatt, 6s a hitel/kölcsön lejärttä väläsät követöen mindaddig megilleti a Takarökszövetkezetot, amig az Adössal szemben a Szerzödesböl eredö, fennällö követelöse van. Hatälvos: märcius 151öl

5 4. Törleszt6s 6s elötörleszt6s 4.1. Az Adös a kölcsön összeget ös järulökait (kamat, dij, költseg) a Szerzödösben meghatärozott teljesitösi idöpontokban ös törlesztösi összegekben tartozik megfizetni. Ha valamely fizetösi kötelezettsög esedökessöge olyan napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesites napja az ezl követö elsö banki munkanap Az Adös fizetösi kötelezettsöget - eltörö megällapodäs hiänyäban - a Szerzödesben feltirntetett p6nzforgalmi szämläjätöl köteles teljesiteni, ennek megfelelöen köteles biztositani, hogy a pönzforgalmi szäml än legaläbb a Szerzödes szerint esedökes összeg rendelkezösre älljon legkösöbb az esedekesseg napjäig Az Adös a Szerzödes aläiräsäval fel atalmazz a Takarökszövetkezetet, hogy a Takarekszövetkezetnöl vezetett bärmely fizetösi szämläjät a Szezödös szerint bärmely esedökes összeggel megterhelje az Adös ez iränyü toväbbi külön rendelkezöse (felhatalmazäsa) nelkül is Az Adösnak lehetösege van a kölcsönt a Szerzödösben rögziteft esedekesseg illetve lejärat elött a Takar6kszövetkezetnek visszafizetni. Az elötörlesztes az Adös aläirt nyilatkozat alapjän törtenik. A nyilatkozatot az elötörlesztös örtöknapjät megelözö 3 banki munkanappal 12 öräig kell az Adösnak a Takarökszövetkezethez elj uttatn ia Adössal törtönö elt6rö megällapodäs hiänyäban elötörlesztes esetön a futamidö vegön esedökes utolsö törlesztö röszlet csökken Az Adös az elötörlesztössel egyidejüleg köteles a Takarökszövetkezet ältal felszämitott elötörlesztösi dijat megfizetni, melynek mörtököre - elterö megällapodäs hiänyäban - a Hirdetmöny az iränyadö Pn elötülesztös nem mentesiti az Adöst a szerzödösben vällalt havi törlesztö röszletek rendszeres megfizetese alö, kiveve, ha az Adös az elötörlesztössel a teljes tartozäsät kiegyenlitette. A teljes tartozäs kiegyenlitesekor a Takarökszövetkezet - az idöközbeni elötörlesztösek figyelembevötelevel - elszämol az Adössal. 5. Fizet6si k6sedelem 5.1. A Takarökszövetkezet az Adös fizetösi kösedelmesetön jogosult a kösedelem Szerzödesben, ASZSZben 6s a hatälyos jogszabälyokban meghatärozott jogkövetkezmönyeit 6rv6nyesiteni Az Adös tudomäsul veszi, hogy amennyiben az esedekessög/lejärat napjära fizetösi kötelezettsögöt a Szerzödeszerint nem tejesiti, illetve a törlesztöshez szükseges forint fedezetet az esedökesseg/lejärat napjära fizetesi szämläjän nem biztositja, ügy az ezt követö naptöl a Takarekszövetkezet a lejärt kölcsön töke összege utän az ügyleti kamaton felül - elterö megällapodäs hiänyäban az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmenyben közzetett mörtökü - kösedelmi kamatot szämit fel. A teljes hiteldij bärmely elemönekesedelmes teljesites esetön a kösedelem idötartamära, a kösedelmesen teljesitett összeg utän - eltörö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmönyben közzötett mörtökü kösedelmi kamat kerül felszämitäsra A Takarökszövetkezet az Adösnak a kösedelembe esöst követöen iräsban fizetösi felszölitäst küld, melyben közli a lejärt megfizetendö tartozäs összegöt, a kesedelmi kamat mörtöket, ös täjekoztatäst arrö, hogy amennyiben az Adös a felszölitäsban megjelölt hatäridöre sem teljesit, a kesedelmi kamat felszämitäsän kivül a nem fizetös mely egyeb jogkövetkezmönyei kerülhetnek alkalmazäsra Az Adössal szemben fennällö lejärt követelös örvenyesitesövel kapcsolatban felmerülö valamennyi költs6get az Adös köteles viselni. A Takarekszövetkezet a követeles 6rvenyesitesevel felmerült ös ältala megfizetett költsögeket jogosult a megfizetessel egyidejüleg tökösiteni, ös ettöl a naptöl kezdödöen, az igy megällapitott tökeösszeg utän az ügyleti kamaton felül a jelen ASZSZ 5.2. pontjäba foglaltak szerint kesedelmi kamatot felszämitani z Adös tudomäsul veszi, hogy amennyiben fizetesi kötelezettsegeit az esedökessög napjän nem, vagy csak röszben teljesiti, a Takarökszövetkezet jogosult az Adös elözetes örtesitese n6lkül az Adös bärmely, Takarekszövetkezetnöl vezetett fizetösi szämläjät a lejärt összeg erejöig megterhelni, azaz a lejärt követelest beszämitäs ütjän kiegyenliteni. Az Adös a Szerzödös aläiräsäval felhatalmazza a Takarekszövetkezetet arra, hogy a Takarökszövetkezet a näla vezetett bärmely szämläjät az esedekes, de az Adös ältal meg nem fizetett összeggel az esedekessög napjät követöen megterhelje Az Adös tudomäsul veszi, hogy a lejärt kölcsön összegönek az Adös bärmely fizet6si szämläjäröl tört6nö beszedesövel összefüggesben felmerült összes többletköltsög kizärölag az Adöst terheli. Devizaszämläröl törtönö beszedös esetön a konverziö a terhelendö fizetesi szämla devizanemönek a beszedös napjän a Takarekszövetkezet ältal jegyzett MTB kedvezmönyes deviza veteli ärfolyamon törtönik. 6. Biztosit6kok; azadös kötelezetts6gvällaläsai 6.1. Az Adös flzetösi kötelezettsegei biztositekäul a Szerzödösben meghatärozott fedezetek - azaz Szezödest biztositö mel16kkötelezettsegek - szolgälnak, melyek örvönyesitösönek mödjät ös Hatälvos: 2014 märcius 15{öl

6 következmönyeit a Szerzödös elvälaszthatatlan mellökletet kepezö biztositöki szerzödösek - a toväbbiakban: Biztositöki Szerzödös/ek - taftalmazzäk AdÖs köteles a Szerzödes alapjän folyösitandö kölcsön 6s järulökai fedezetekent szolgälö, a TakarÖkszövetkezet zälogjogäval terhelt ingö ös/vagy ingatlan vagyonra (toväbbiakban: fedezeti vagyontärgy) üj, de legfeljebb a kölcsön forintban kifejezett indulö összege ös härom hönapra szämitott järulökai összegönek megfelelörtököre vagyonbiztositäsi szerzödest kötni. A fenti követelmönyeknek megfelelö biztositäsi szezödöst, biztositäsi kötvenyt az Adös a Szerzödös aläiräsät megelözöen köteles a Takarekszövetkezet rendelkezösöre bocsätani. A Takarökszövetkezet Örtesiti a biztositö tärsasägot arrö, hogy a fedezetr vagyontärgyon zälogjoga van, ös erre tekintettel a fedezeti vagyontärgy enekcsökkenöse vagy elpusztuläsa eseten järö biztositäsi összeg, kärtöritös vagy mäs 6rt0k, jlletve az ezekre vonatkozö követelös a biztositott vagyontärgy helyebe l6p vagy a hitelfedezet kiegeszitesöre szolgäi. A biztositö tärsasäg az Örtesitest követöen a biztositäsi szerzödös alapjän kiflzetendösszeget kizärölag a zälogjogosult röszöre teljesitheti Takarökszövetkezet zälogjogäval terhelt vagyontärgy helyebe löpö biztositäsi összeg, kärtöritös, kärtalanitäs vagy mäs 6rtek, illetve az ezekre vonatkozö követelös felett a Takarekszövetkezetet a Szerzödesböl eredöen az Adössal szemben fennällö követelese biztositökäul övadöki jog illeti meg, a fennällö követelest meghaladösszeg az Adöst illetve a Biztositöknyüjtöt itteti Adös illetve a Biztositeknyüjtö keresöre a Takarekszövetkezet a biztositekul szolgälö fedezeti vagyontärgy helyöbe lepett biztositäsi összeget a fedezeti vagyontärgy helyreällitäsa celjäböl akkor engedi ki az Övad6kbö1, ha ez a Takarekszövetkezet Adössal szembeni követelöse kielegitösöt nem veszelyezteti, 6s a fedezeti vagyontärgy helyreällitäsät az Adös illetve Biztositöknyüjtö szämläval igazolja. Amennyiben a käresemöny következteben a fedezeti vagyontärgy megsemmisü1, vagy olyan mertökben kärosodik, hogy az eredeti ällapot a fedezeti ertek csökkenöse nölkül nem ällithatö helyre, a Takarökszövetkezet jogosult az Adössal szemben a Szerzödest felmondani, es a biztositäsi összeget - elszämoläsi kötelezettsöggel - a felmondässal lejärttä tett követel6se törlesztesöre forditani Az AdÖs felhatalmazza Takarekszövetkezetet, hogy a biztositäsi dij fizetöset 6s a biztositäsi szezödes fennälläsät az erintett biztositönäl a biztositö közvetlen megkeresöse ütjän bärmikor ellenörizhesse, akär a Szerzödös biztositönak törtenö megküldösövel. Az Adös köteles a biztositäsi jogviszonyt a kölcsön teljes visszafizetöseig fenntartani, ös annak fennälläsät, valamint a Takarekszövetkezet felszölitäsära biztositäsi dij megfizetesenek rendszeressögöt folyamatosan igazolni Ingatlanfedezet eseten az ingatlan kisajätitäsäört kapott kärtalanitäs vagy az erre vonatkozö követelös a biztositökul szolgälö ingatlan helyöbe löp. 6 7 Az Adös kötelezettseget vällal arra, hogy a Szerzödössel kapcsolatban felmerült ös felmerülö fizetösi kötelezettsegeit mindenkor legaläbb azonos mödon kezeli minden mäs jelenlegi ös jövöbeli kötelezettsegeivel, valamint kijelenti, hogy amennyiben a jövöben a SzerzödÖszerinti kölcsön ös järulökainak teljes visszafizetese elött - a Takarökszövetkezet iräsbeli hozzäjäruläsäval - mäs, harmadik szemölynek a töle felvett hitel fedezeteül kedvezöb biztositökot nyüjt, mint amilyet a Szerzödös alapjän a Takarökszövetkezetnek nyüjtott, akkor ezen kedvezöbb biztositökot a Takarekszövetkezet szämära is egyidejüleg iräsban felajänlja (pari passu - egyenrangüsägi zäradök) Amennyiben a biztositekok örtökeben a hitel/kölcsön futamideje alatt a hitel pönznemöben szämitva 1o%-ot el6rö fedezeti örtökcsökkenes következik be, a Takarökszövetkezet a hitel/kölcsön fedezettsegönek helyreällitäsära toväbbi fedezetek nyüjtäsära szölithatja fel az Adöst. Amennyiben az AdÖs a TakarÖkszövetkezet felszölitäsära a hitel/kölcsön fedezeteit nem egesziti ki, a Takarökszövetkezetet megilleti az azonnali hatälyü felmondäs joga Ha a kölcsön biztositekak6nt felajänlott bärmely vagyontärgyat örintöen vögrehajtäsi eljäräs indul, vagy vögrehajtäsi cselekmöny kerül foganatositäsra, illetve ha a biztositöknyüjtöval szemben csöd- vagy felszämoläsi eljäräst kezdemönyeznek, akkor a Takarekszövetkezet jogosult a Szerzödöst azonnali hatällyal felmondani, 6s a Szezödösböl eredö teljes követelösöt lejärttä tenni Az Adös a Szezödes aläiräsäval felhatalmazza a Takarökszövetkezetet arra, hogy amennyiben a Szerzödös szerinti lejäratkor mög fennällö tartozäsät a Takarökszövetkezetnek nem fizeti meg, a penzforgalomröl szölö övi DüXV. törvenyben meghatärozott, elsöbbseggel teljesitendö fizetesi megbizäsokat (hatösägi ätutaläs, ätutaläsi vegzös) követöen, de minden mäs fizetesi megbizäst megelözöen a Takarekszövetkezet a tartozäs összegövel bärmelyik, a Szerzödösben megjelölt forinudeviza fizetesi szämläjät beszedösi megbizäs alkalmazäsäval megterhelje Az Adös kötelezettseget vällal arra, hogy a mäs hitelintözetnel vezetett pönzforgalmi szämläi vonatkozäsäban a szämlavezetö hitelintezet ältal elfogadott formäban a Takarekszövetkezet röszöre a Szerzödös megkötesövel egyidejüleg, ältala aläirva ätadla a Szerzödösben megjelölt p6nzforgalmi szämläi ellen a beszedösi megbizäs benyüjtäsära felhatalmazö - a kölcsön es järulekai teljes megfizetösöig az Adös ältal egyoldalüan vissza nem vonhatö - nyilatkozatait Az Adös kötelezettseget vällal arra, hogy a kölcsön ös järulökai telles visszaflzetösöig csak a Takarekszövetkezet halad6ktalan, iräsbeli täjekoztatäsa mellett nyit üjabb pönzforgalmi szämlät. Vällalja toväbbä, hogy e penzforgalmi szämläk tekintetöben a Takarekszövetkezetett, mint beszedesi megbizäs benyüjtäsära jogosultat bejelenti a szämlät vezetö pönzforgalmi szolgältatönak, es az ezt igazolö, a Hatälyos: 2014 märcius 15-töl

7 szämlavezetö ältal befogadoft - a kölcsön es järulekai teljes megfizetöseig az Adös ältal egyoldalüan vissza nem vonhatö - felhatalmazö nyilatkozatät a szämla megnyitäsät követö 5 (öt) munkanapon belül eljuttatj a Takar0kszövetkezethez Az Adös kötelezettsöget vällal arra, hogy a Szerzödösböl eredö teljes tartozäsainak kiegyenlitesöig a Takarökszövetkezet hozz äru\äsa nelkül nem ad harmadik szemelynek (hitelintözetnek, gazdälkodö szervezetnek, egyöb jogi- vagy nem jogi szemölynek, vagy termöszetes szemölynek) felhatalmazäst beszedösi megbizäs benyüjtäsära Takarökszövetkezetn6l vezetett fizetesi szämläira A jelen 6. pontban meghatärozoit biztositökokra ös a felhatalmazäsokra vonatkozöan, illetve azokkal kapcsolatban az Adös ältal vällalt kötelezettsögek megszegöse sülyos szerzödesszegösnek minösü, melynek alapjän a Takarekszövetkezet jogosult a Szezödest azonnali hatällyal felmondani Ös az Adös szerzödeses kötelezettsögeit lejärttä tenni. 7. Ellen6rz6s 7.1.A Takarekszövetkezet jogosult Adös fizetököpessögöt, penzügyi helyzetöt ös a biztositökokat folyamatosan ellenörizni. Az ellenörzösi jog különösen az Adös gazdälkodäsära, jövedelmi- vagyoni-, pönzügyi helyzetöre vonatkozö azon adatok 6s tönyek bekeresöt, illetve helyszini ellenörzöset jelentik, amelyek alapjän az Adös Takarökszövetkezet ältali minösitöse elvögezhetö, valamint fizetököpessögönek alakuläsa nyomon követhetö. Az Adös a Szerzödes aläiräsäval kötelezettseget vällal, hogy a Takarekszövetkezet ältal az ellenözös sorän kert adatokat, dokumentumokat, a rendelkezösöre bocsätja, üzleti könyveibe, nyilväntartäsaiba betekintöst enged, ös a szüksöges adatok megismeresöt üzleti titokra hivatkozässal nem tagadja meg. ügyfelek csoportjäval szembeni kötelezettsögvällaläs esetön a Takarökszövetkezet ellenörzösi joga az egy csoportba taftozö vällalkozäsokra, termöszeteszemölyekre is kiterjed. 7.2.Aa Adös tudomäsul veszi, hogy a Szerzödes fennälläsa alatt mäs hitelintezettöl csak a Takarökszövetkezet elözetes, iräsbeli hozzäjäruläsäval vehet igönybe hitelt, illetöleg kölcsönt, vällalhat garanciät vagy kezesseget, köthet penzügyl lizingszerzödest vagy vällalhat mäs ilyen tipusü kötelezettsöget. Az Adös köteles toväbbä a Takarökszövetkezetet haladöktalanul, iräsban täj6koztatni a szerzödeskötest követöen keletkezett minden toväbbi, ebbe a körbe tattozö olyan kötelezettsegvällaläsärö1, amely fizetököpessögöt alapvetöen befolyäsolja Az Adös vällalja, hogy a Szezödös megszünes6ig, illetve a kölcsön 6s järulökai teljes visszafizetösöig öves auditäit beszämolöjät es ahhoz kapcsolödö üzleti jelentösöt valamint auditori jelenteset - amennyiben keszül ilyen - minden öv jünius 15-ödikeig a Takarekszövetkezet röszöre megktildi. Az Adös köteles toväbbä minden öv jünius 15-ödikeig a minösitösehez szükseges, a Takarekszövetkezet ältal rendelkezesere bocsätott adatlapot kitöltve, cögszerüen aläirva visszaküldeni. Amennyiben az Adös a hatälyos törvönyek szerint konszolidält eves beszämolö köszitesöre kötelezett, ügy auditält konszolidält beszämolöjät, az ahhoz kapcsolödö üzleti jelentöst, az auditori jelentöst, ös a minösitöshez szüksöges kitöltött, cögszerüen aläirt adatlapot minden 6v oktöber 1s-ödiköig köteles eljuttatni a Takarökszövetkezet reszere 7.4.A2 Adös a Szerzödös aläiräsäval felhatalmazza Takarökszövetkezetet, hogy a SzerzödÖsböl szätmazö tartozäsa teljes megfizeteseig köztartozäsairö, isy különösen adö (NAV), tärsadalombiztositäsi (TB), väm es jövedöki tartozäsairöl (NAV) az illetökes hatösägoktöl minden toväbbi hozzäläruläsa vagy felhatalmazäsa nölkül informäciöt kerhessen, toväbbä hozzäjetul ahhoz, hogy a megkeresett hatösäg - az Adös minden toväbbi hozzäjätuläsa vagy felhatalmazäsa nölkül - az ältala nyilväntartott Adös tartozäsokröl adatot szolgältasson a Takarökszövetkezet röszöre A Takarökszövetkezetet megilleti az Adös, illetue biztositökot nyüjtö harmadik szemöly ältal nyüjtott fedezetek megl6tönek ös edekönek rendszeres ellenözesi joga. 7.6.Az Adös a Takarökszövetkezet fedezetellenörzesi jogänak biztositäsa ördekeben az aläbbi kötelezettsögeket vällalja: a) Az Adös a Takarekszövetkezet ältal elfogadott független örtekbecslövel szerzödöst köt a fedezetek felülvizsgälatänak elvegzöseröl legfeljebb negyedöves gyakorisäggal. Amennyiben a szerzödöskötösre nem kerül sor, ügy az Adös a Szerzödös aläiräsäval felhatalmazza a Takarekszövetkezetet, hogy a fedezetek felülvizsgälatät a maga nevöben rendelje meg, Ös a laköingatlan piaci örteket legaläbb häromövente, laköingatlannak nem minösülö ingatlan piaci örtök6t legaläbb övente egyszer, jelentös vältozäsoknak kitett ingatlanpiac eseten enn6l gyakrabban felülvizsgälja, ös ennek költseget az Adösra häritsa Az Adös - amennyiben a felek Szerzödösben mäsköpp nem ällapodnak meg - az 6rtökbecsl6s költseget az örtökbecslö ältal kiällitott szämla alapjän az örtökbecslönek hatäridöben megfizeti. Ha az Adös az ertekbecsles dijät megfizeti, jogosult az elköszült ertökbecslös üzleti titkot nem tartalmazö röszöt megismerni, Ös annak egy pöldänyät megtartani. b) Az Adös - amennyiben az ältala igönyelt kölcsön valamely beruhäzäs- vagy projektfinanszirozäshoz kapcsolödik - a Takarökszövetkezet ältal kijelölt vagy elfogadott 6rtökbecslövel szezödöst köt a finanszirozäshoz kapcsolödö szämläk szakmai 6s tartalmi megfelelösegenek igazoläsa (szämla Hatälyos: 2014 märcius 15{öl

8 kollaudäläsok) cöljäböl. Amennyiben a szerzödeskötesre az Adös röszöröl nem kerul sor, ügy az Adös felhatalmazza a Takarökszövetkezetet, hogy a szämla kollaudäläsra vonatkozö szerzödest a maga nevöben eljärva kösse meg, s ennek költsögöt az UgyfÖlre häritsa Az AdÖs a szämla igazoläsok költsögöt az örtekbecslö ältal kiällitott szäml alapjän hatäridöben megfizeti. c) Az Adös a Takarökszövetkezet felhiväsära evente legfeljebb ket alkalommal köteles sajät költsögere a biztositökul szolgälö ingatlanokröl az ingatlan-nyilväntartäs aktuälis adatait tartalmazö tulajdoni lap hiteles mäsolatät, az ingökrö, illetve a megterhelt követelesröl vagy jogröl pedig a hitelbiztositeki nyilväntartäs aktuälis adatait tartalmazö eredeti tanüsitvänyt, vagy ezek hiteles kiadmänyät becsatolni. Amennyiben a Takarökszövetkezet felhiväsära ezen dokumentumok nem kerülnek becsatoläsra, ügy az Adös felhatalmazza a Takarekszövetkezetet, hogy a tulajdoni lap hiteles mäsolata, az eredeti tanüsitväny, vagy ezek hiteles kiadmänyänak beszerzöseröl gondoskodjon, s ennek költsöget az Adösra häritsa. Az Adös tudomäsul veszi, hogy a beszez6s költsöge annak felmerülösekor azonnal esedekessö välik, äs a Takarökszövetkezet a beszerzös költsögönek összegevel a felmerül6se napjän azonnal megterheli az Adös näla vezetett pönzforgalmi szämläjät vagy az Adös neven megnyitott Takarökszövetkezeti hitel-elszämoläsi technikai szämlät. Amennyiben az Adös a Takarekszövetkezet ellenörzösi jogänak gyakorläsät akadälyozza, Ös az ellenözössel kapcsolatos kötelezettsögeit a Takarökszövetkezet iräsbeli felszölitäsära sem teljesiti, az a Szezöd0s azonnali hatälyü felmondäsära ad jogalapot 8. Ertesit6si kötelezetts6gek 8.1.A2 Adösnak a kölcsön ös järulökai teljes visszafizetösöig haladöktalanul ertesitenie kell a Takarökszövetkezetet az aläbbi tenyek es esemenyek bekövetkezesörö1, hitel/kölcsön visszafizetösöt 6rintö körülmenyek megvältozäsäröl: a) vögelszämoläs, csödeljäräs kezdemönyezös6re vonatkozö elöterjesztösröl az Ad6s dönt6s hozatalra jogosult szervönek ülöselött 3 (härom) munkanappal; b) felszämoläsi eljäräs meginditäsa iränti elöterjeszlesöl az Adös döntös hozataia jogosult szervenek ülöse elött 3 (härom) munkanappal, illetve mäs szemölyek ältal az Adös ellen inditott felszämoläsivagy vegrehajtäsi eljäräsrö1, az arröl valö tudomässzezöst követöen halad6ktalanul c) ha a biztositökot nem az Adös, hanem harmadik szemely - biztositeknyüjtö - nyüjtja, a SzerzödÖs bärmely biztositökät örintö vögrehajtäsi, illetve a biztosit6knyüjtöval szemben kezdemenyezett vögrehajtäsi-, csöd- vagy felszämoläsi eljäräsröl; d) bärmilyen hatösägi vagy birösägi hatärozatröl - függetlenül attö, hogy az jogerös-e -, amely az Adös szämära az Adös Takarökszövetkezettel szemben fennällö kölcsöntartozäsänak 10o/o-ät (tiz szäza16kät) meghaladö fizet6si kötelezettsöget ir elö; e) az Adös bärmely tevökenysögi körövel kapcsolatos hatösägi tiltäsrö, korlätozäsröl vagy intözkedösröl; I barmely, az Adössal, illetve a biztositöknyüjtöval szemben foganatositott vegrehajtäsi cselekmenyröl; g) az Adös tulajdonosi struktür4äban bekövetkezett ördemi, az alaptöke legaläbb 10 %- ät (liz szäzabkät) 6rintö vältozäsröl; h) az Adös ältal olyan tärsasägban szerzett tulajdonosi röszesed6srö1, amely tärsasäg szintön hitelezösi kapcsolatban äll a Takarökszövetkezettel, amennyiben az AdÖs erröl tudomäst szerez; i) az Adös ügyvezetesöben, välasztottestületeiben, illetve köpviseletöben bekövetkezett bärmilyen szemölyi vältozäsröl; j) az Adösnak harmadik szemöllyel szemben fennällö 30 (harminc) napon tüli, lejärt fizetösi kötelezeftsegeröl; k) az Adös gazdälkodäsänak iränyitäsät - pl.: legaläbb a szavazatok 10 o/o-ät (tiz szäzalekät) - Örintö bärmely vältozäsröl; i) az Adös Szerzödös megkötöse idöpontjäban tehermentes vagyontärgyainak megterhel6serö1, elidegenitösörö1, vagy biztositekul adäsäröl; m) a Takarekszövetkezet es az Adös közötti szerzödeses kapcsolat fennälläsa alatt az azonositäs sorän megadott adatokban, illetve a tenyleges tulajdonos szemölyöt örintöen bekövetkezett vältozäsokröi, a tudomässzerzest követö 5 (öt) munkanapon belül; n) az Adös 7.2. pontban foglalt kötelezettsegeirö. A fenti täjekoztatäsi kötelezettsegek elmulasztäsa sülyo szezödesszegesnek minösü1, melynek alapjän a Takarekszövetkezet jogosult a Szerzödest azonnali hatällyal felmondani ös az AdÖs szerzödöses kötelezettsegeit lejärttä tennr. Hatälvos: 2014 märcius 15-töl

9 9. KözpontiHitelinformäcidsRendszer Szerzödes aläiräsäval az Adös megerösiti, hogy Központi Hitelinformäciös Rendszerröl szölö - a Szezödes elvälaszthatatlan röszöt köpezö mellökletben foglalt - täjökoztatäst a Szerzödös megköteset megelözöen megismerte ös annak tudomäsul vetelöre vonatkozö nyilatkozatot (1. szämü mellöklet) a szerzödeskötös elött aläirta. 10. A Szerzöd6s megszüntet6se '10.1. A Szerzödösben illetve a jelen ÄSZSZ-ben meghatärozott szerzödösszegösi esemönyek bekövetkezte/fennällta esetön a Takarökszövetkezet jogosult - a rendeltetösszerü joggyakorläs elvönek megfelelöen, az adott körülmönyek ältal megengedett mert6kben az Adös ördekeit lehetöseg szerint figyelembe veve - a Szerzödöst azonnali hatällyal felmondani 6s a fennällö hitel/kölcsön tartozäst egy összegben lejärttä tenni A Takarökszövetkezet azonnali hatällyal jogosult felmondani a Szerzödöst, ha: a.) az Adös körülm6nyeiben lenyeges kedvezötlen vältozäs ällt be 6s az Adös felszölitäs ellenöre nem ad megfelelö biztosit6kot b.) a kölcsönnek a Szerzödesben meghatärozott cölra forditäsa lehetetlen; vagy az Adös a kölcsönösszeget nem erre a cölra hasznälja fel; c.) az Adös vagyoni helyzetönek romläsa vagy a fedezet elvonäsära iränyulö magatartäsa veszölyezteti a Kölcsön visszafizetösenek lehetösöget; d.) az Adös hitelkeptelenne välik; e.) az Adös vagy a biztositekot nyüjtö szemöly jövedelemi,vagyoni, pönzügyi helyzetöt negativan örintö olyan körülmöny felmerü, amely vesz6lyezteti az Adös vagy a biztositekot nyüjtö szemely azon köpessögöt, hogy a Szerzödösben, vagy a Biztositeki Szerzödesben foglalt kötelezettsegeit teljesitse; f.) az Adös a Takarökszövetkezetet megtövesztette, amennyiben ez a szerzödös megkötösöt vagy annak tartalmät befolyäsolta; g.) az Adösnak valamely Szerzödesben tett nyilatkozata, vagy az ältala a Takarökszövetkezetnek adott jövedelmi-, jogi-, penzügyi helyzetöre vonatkozö adat 6s egyeb informäciö valötlannak, hiänyosnak bizonyul, illetve az Adös a Takarökszövetkezetet bärmely egyöb mödon megteveszti; h.) az Adös a fizetököpess6gere vonatkozö, valamint a kölcsön fedezetövel, biztositökäval vagy celjänak megvalösuläsäval kapcsolatos vizsgälatot akadälyozza, ideörtve azt az esetet is, ha a Szerzödösben vällalt vagy jogszabälyban elöirt adatszolgältatäsi kötelezeftsegöt megszegi; i.) az Adös fedezet elvonäsära iränyulö magtartäsa veszölyezteti a kölcsön vrsszafizetösönek lehetös0göt; j.) a kölcsönre nyüjtoft biztositek ört6ke vagy örvenyesithetösege jelentösen csökkent ös azt az Adös a Takarökszövetkezet felszölitäsära nem egösziti ki, A Takarökszövetkezet jogosult a kölcsönszerzödest az Adös megfelelö biztositek adäsära törtenö felszölitäsa nölkül felmondani, ha nyilvänvalö, hogy az Adös megfelelö biztositek nyüjtäsära nem köpes. k.) az Adös a Szerzödes alapjän fizetendö bärmely törlesztö reszletet, kamatot, dijat egyöb megfizetendösszeget esedökessögkor elmulasztja megfizetni, es azt a Takarekszövetkezet ältal az Adösnak a fenti 5.3 pontban foglaltak szerint megküldött felszölitäsra sem teljesiti; l.) az Adös a Szerzödösben vällalt, ös az Adös szezöd6sszerü teljesitese szempontjäböl lenyeges kötelezeftsegöt nem vagy nem szerzödesszerüen teljesiti, kiveve, ha a Takarökszövetkezet egyedi merlegelös alapjän meghozott döntösövel a szerzödösszerü teljesitösre, illetve a teljesitösre pöthatäridöt biztositott ös erröl az Adöst iräsban örtesiti; m.) az Adös olyan fizetösi kötelezettsöget vällal - ideörtve a 7.2.pontban foglaltak megszegesövel vällalt kötelezetts6geket is -, mely a Takarekszövetkezet kockäzati megitölöse szerint veszölyezteti a Takarökszövetkezettel szembeni kötelezettsögei teljesitöset; n.) az Adös, vagy a biztositökot nyüjtö harmadik szemöly ellen vögrehajtäsi-, csöd-, felszämoläsi vagy vögelszämoläsi eljäräs indul, vagy ezen eljäräsok bärmelyiket kezdemenyezik; o.) az Adös, az Adössal egy csoportba tartozö vällalkozäs, vagy a biztositekot nyüjtö harmadik szemely a Takarökszövetkezettel, a Takarökszövetkezet 6rdekeltsegi köröbe tartozö, illetve a Takarekszövetkezet ältal reszben vagy teljess6ggel tulajdonolt jogalannyal, vagy bärmely hitelintözettel/ gazdälkodö szervezettel kötött bärmely szerzödesöt jelentös mörtökben megszegi, ös ezzel a Szetzödös teljesitösöt, a hozzä kapcsolödö biztositekok 6rvönyesithetösöget veszölyezteti (cross default - közvetett mulasztäs); p.) az Adös a Takarökszövetkezet elözetes iräsbeli hozzäjäruläsa nölkül elidegeniti, ätruhäzza, vagy megterheli vagyonänak (meglövö vagy jövöbeli jogainak, követelöseinek, bevöteleinek, eszközeinek, ingö 6s ingatlan vagyontärgyainak) egöszöt vagy annak egy röszet, ide nem 6rtve a szokäsos gazdasägi tevekenysöge ös üzletmenete köreben törtenö elidegenitest, ätruhäzäst, illetve Hatälyos: märcius 15{öl

10 a jogszabäly ältal alapitoiterheket ös ügyleti biztositekokat, feltöve, hogy ez utöbbiak nem veszölyeztetik a Szerzödös alapjän az Adöst terhelö kötelezettsögek maradektalan teljesitösöt; q.) a Biztositöki Szerzödes bärmilyen okböl Örvenytelenne välik, vagy az abban foglalt kötelezettsögvällaläsok örvönyesithetösöge, kikönyszerithetösege csökken vagy megszünik; r.) az Adös mäs, a jelen ÄSZSZ-ben, illetve a Szerzödösben meghatärozott sülyos szerzödösszegest követ el Az Adös jogosult a Szerzödest a Takarekszövetkezethez iräsban tett felmondö nyilatkozattal ös a fennällö kölcsön teljes elötörlesztösövel ös a visszafizetös idöpontjäig szämitott kamat Ös egyeb järulökok megfi zetesövel megszüntetni. 11. K6zbesit6si szabälyok A szerzödö feleknek egymäs közötti kapcsolattartäsuk sorän valamennyi 6rtesitest 6s közlöst iräsban kell elküldeni a mäsik fel röszöre. Ennek mödja lehet. (a) szemölyes ätadäs, mely esetben a k6zbesites megtörtöntönek tönyöt 6s idöpontjät az ätadäs illetve ätvetel tönyöt köt együttesen jelenlövö tanü aläiräsäval igazolja (a köt tanü együttes jelenlötöben ätadott küldemeny kezbesitettnek tekintendö akkor is, ha az ätvötelt a cimzett megtagadja ös ennek tenye kerül a jegyzökönyvben rögzitösre); (b) ajänlott vagy tertivevönyes postai küldemöny ütjän, mely esetben az ajänlott postai küldemönyt a közbesitös megkisörlesenek napjän a feladö föl kezbesitettnek tekinti, ha a cimzett fel az ätvötelt megtagadta. Ha a közbesitös azört volt eredmönytelen, mert a cimzett föl az iratot nem vette ät (az a feladö f6lhez,,nem kereste" jelzössel örkezett vissza), az iatol - az ellenkezö bizonyitäsäig - a postai közbesites mäsodik megkisörlösönek napjät követö ötödik munkanapon a feladö föl kezbesitettnek tekinti; (c) az Adös ältal a Szerzödesben meghatärozott telefaxszämra megküldött telefax üzenet ütjän, mely esetben az örtesitösvközlöst az activity reportban megjelölt idöpontban kell közbesitettnek tekinteni Az Adös sajät felelössegöre köteles gondoskodni arrö, hogy az örtesitöst a megjelölt telefonszämon müködö telefaxra Takarökszövetkezet mindenkor köpes legyen elküldeni Az Adös eziränyü igenye esetön a Takarökszövetkezet az 6rtesitesekeUközlöseket az AdÖs ältal a Szerzödesben meghatärozott cimre is elküldi. 12. Egy6b rendelkez6sek Az Adös a Szerzödes aläiäsäval felhatalmazza a Takarökszövetkezetet, hogy a kölcsön visszafizetesönek Szezödesben meghatärozott vegsö idöpontjät legkösöbb a lejärat napjät 5 nappal megelözöen postära adott nyilatkozatäval egy izben, legfeljebb 92 (kilencvenkettö) nappal meghosszabbitsa kamat, dij, költsög fizetösi kötelezettsögek Szerzödösben meghatärozott üteme fenntartäsa mellett, amennyiben az Adös a kölcsön meghosszabbitäsät a Szerzödös lejäratät legaläbb I nappal megelözöen kezdemönyezte, ös azt jelen ASZSZ 11. pontja szerint bejelentette a Takarekszövetkezetnek A Takar6kszövetkezet elözetes, iräsbeli hozzäjäruläsa nölkül az Adös a Szerzödesböl eredö jogait mäsra nem engedmenyezheti, nem ruhäzhatja ät illetve kötelezettsögeit tartozäsätvällaläs ütjän nem ruhäzhatja ät A Takarökszövetkezet jogosult a Szerzödösböl eredö jogait az Adös elözetes engedelye nölkül röszben vagy egöszben engedmenyezni, ätruhäzni. Az engedmenyezös megtörtöntöröl a Takarökszövetkezet az Adöst iräsban täj6koztatja Amennyiben a Takarekszövetkezet nem 6rvönyesit a Szerzödes alapjän öt megilletö valamely jogot, vagy ilyen jog gyakorläsäval keslekedik, vagy azokat csak reszben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Takarekszövetkezet erröl a jogäröl lemond A TakarÖkszövetkezet a Szerzödes elököszitöse ös megkötöse sorän az Adös azonositäsät eredeti iratok, okmänyok vagy ezek hiteles mäsolatalapjän vögzi, 6s jogosult azokröl - az Adös kifejezett tiltäsa hiänyäban - mäsolatot kösziteni A SzerzödÖs - elterö megällapodäs hiänyäban - a szetz5dö felek ältali együttes aläiräs napjän lep hatälyba Amennyiben a Szerzödösröl idegen nyelvü pöldäny is keszü, akkor örtelmezösi vita esetön a Szerzödös magyar nyelvü veftozataz tänyadö Pd ASZSZ rendelkezösei mind az Adösra, mind a TakarÖkszövetkezetre nözve kötelezöek, de a Szerzödösben azoktöl kölcsönös egyetertössel iräsban el lehetörni A szerzödö felek megällapodnak, hogy amennyiben a Szerzödes nem kerül közokiratba foglaläsra ös a näluk lövö szerzödösi peldänyoközött eltörös van, ügy a Takarökszövetkezet ältal örzött peldäny rendelkezeseit fogadjäk el iränyadönak Hatälvos: märcius 15{öl l0

11 A Szerzödös, az ASZSZ, valamint a Hlrdetmöny alatt a Szezödös alälräsakor hatälyos szerzödes, ÄSZSZ, valamint Hirdetmeny illetve azok fenti 3. pontnak (illetve a hitelintezetekröl ös a pönzirgyi vällalkozäsokröl szölö övi CC)(XXV. törvöny) megfelelö, Takarökszövetkezet ältali egyoldalü, illetve a felek ältali kötoldalü mödositäsa alapjän mindenkor hatälyoszövege rtendö. Adös a Szezödes aläiräsäval kijelenti, hogy a Takarökszövetkezet üzletszabälyzatät, annak tartalmät megismerte 0s elfogadja. A jelen Ältalänos Szerzödösi Szabälyok elvälaszthatatlan mellökletei: '1. szämü mellöklet: Nyilatkozat a KHR-re vonatkozö täjekoztatörö 2. szämü melleklet: Täjökoztatö a központi hitelinformäciös rendszer-re (a toväbbiakban: KHR) iränyadö szabälyokrö, a nyilväntartäs c6ljärö1, a nyilväntartott szemelyt megilletö jogokrö, a KHR ältal kezelt adatok felhasznäläsärö1, valamint az adatok ätadäsä16l Ad6s Nyirb6lteki Körzeti Takar6kszövetkezet Hatälvos: märcius 1s-töl ll

12 NYILATKOZAT Adös Hatälyos: märcius 15-töl 12

13 TÄJEKoZTATÖ A KöZPONTI HITELINFORMÄCIÖS RENDSZERRE (ATOVÄBBIAKBAN: KHR) IRÄNYADÖ szabäi-voxnöi. I I'IYILVÄNTARTÄS CELJÄRÖL. A NYILVÄNTARToTT SZEMELYT MEGTLLETö Jocoxnö1, l xrn ÄLTAL KEZELT ADnrox relirlsznäläsärö1, valamtnt Az ADAToK ÄTADÄSÄRÖL A Nylrbelßki KöEeti Takarökszövetkezet,, mint referenciaadat-szolgältatö (toväbbiakban: Referenciaadaf szolgältatö) a központi hitelinformäciös rendszerröl sz6lö övi CXX l. (a toväbbiakban: KHR tv.) alapjän vällalkozäsnak minösülö ügyfeleiröl az aläbbi täjökoztatöban ismertetett esetekben a hitelkepessög megalapozottabb megit6löse, valamint a felelös hitelezes feltetelei teljesitösönek 6s a hitelezösi kockäzat csökkentösönek elömozditäsa az adösok ös a referenciaadat-szolgältatök - többek között a pönzügyi intözmönyek - biztonsägänak ördekeben, a jelen täjökoztatöban felsorolt, KHR tv. szerinti referenciaadatokat (toväbbiakban: referenciaadat) adja ät a Központi Hitelinformäciös Rendszert (toväbbiakban: KHR) kezelö penzügyi vällalkozäs (BISZ Központi Hitelinformäciös Zärtkörüen Müködö Reszvönytärsasäg) reszere. L Adatszolqältatäs szerzödöskötösröl A Referenciaadat-szolgältatö a penzugyi szolgältatäsra - a hitelintözetekröl es pönzügyi vällalkozäsokröl szölö 20'13. 6vi CCXXXVII (Hpt.) 7.S (1) bekezdös b)-c) es D-g) pontjäban foglalt penzügyi szolgältatäsra vonatkozö szerzödös, igy - hitel- ös pönzkölcsön-, - penzügyi lizing-, - olyan papir alapü köszpönz-helyettesitö fizetesi eszköz (pöldäul papir alapü utazäsi csekk, vältö) kibocsätäsa, illetve az ezzel kapcsolatoszolgältatäs nyüjtäsa, amely nem minösül pönzforgalmi szolgältatäsnak-, - kezessög ös bankgarancia- 6s egyöb bankän kötelezettsög vällaläs nyüjtäsära vonatkozö szerzödös (toväbbiakban együtt: a pönzügyi szolgältatäsra vonatkozö szerzödös) megkötösöt követöen - 5 munkanapon belül - ätadja a KHR röszere a központi hitelinformäciös rendszerröl szölö övi C)(Xll. törvöny (KHR tv.) 5.S (2) bekezdös b) pontja alapjän az alebbi referenciaadatokat: - azonositö adatok: cögnöv, növ, szökhely, cegjegyzökszäm, egyeni vällalkozöi igazolväny szäm, adöszäm; - szerzödeses adatok: a szerzödes tipusa ös azonositöja (szäma); a szerzödes megkötös6nek, le.iäratänak, megszünösönek idöpontja; szerzödös megszünösenek mödjai a szerzödös összege, Ös devizaneme, valamint a törlesztös mödja ös gyakorisäga; a szerzödöses összeg törlesztö röszletenek összege ös devizaneme. Täjökoztatjuk, hogy az adatätadäsi kötelezettsög a mär ätadott referenciaadatok mödosuläsa esetön is fennäll. Ebben az esetben a Referenciaadat-szolgältatö az adatot, az afi6l val6 tudomässzerzöst követö öt munkanapon belül iräsban ätadja a KHR-t kezelö pönzügyi vällalkozäs röszöre. ll. Adatszoloältatäs a tärqyhöt követö hönao 5. munkanaoiäio, valamint elötörlesztös eseten A Referenciaadalszolgältatö a tärgyhöt követö ötödik munkanapig ätadja a KHR-t kezelö pönzirgyi vällalkozäs reszöre a penzügyi szolgältatäsra vonatkozö szerzöd6ssel kapcsolatosan az aläbbi referenciaadatot: - Az adatszolgältatäs tärgyät k6pez6 szetzödös adatai: fennällö töketartozäs összege ös oönzneme - a szerzödöses összeg törlesztö reszletenek összege ös devizaneme Täjökoztatjuk, hogy amennyiben adatszolgältatäs tärgyät köpezö pönzügyi szolgältatäsra vonatkozö szerzödes hatälya alatt elötörlesztöst teljesit, a Referenciaadat-szolgältatö az elötörlesztöst követö öt munkanapon belül ätadja a KHR-t kezelö penzügyi vällalkozäs reszöre az aläbbi referenciaadatot: Hatälyos: märcius 15{öl 13

14 - Az adatszolgältatäs tärgyät köpezö szerzödes adatai: elötörlesztös tönye, ideje, az elötörlesztett összeg ös a fennällö töketartozäs összege, valamint penzneme lll. Adatszoloältatäs lejärt. meo nem fizetettartozäsröl A Referenciaadat-szolgältatö a KHR tu 14.S alapjän a KHRt kezelö pönzügyi vällalkozäs röszöre ätadja annak a vällalkozäsnak az aläbbi referenciaadatait, aki az adatszolgältatäs tärgyät kepezö pönzügyi szolgältatäsra vonatkozö szerzödesben vällalt fizetesi kötelezettsegönek oly mödon nem tesz eleget, hogy a lejärt ös meg nem fizetett tartozäsa több mint harminc napon keresztül fennällt. - azonositö adatoki cögnöv, nev, szekhely, cögjegyzekszäm, egyeni vällalkozöi igazolväny szäm, adöszäm; - az adatszolgältatäs tärgyät köpezö szezöd6s adatai: a szerzödös tipusa ös azonositöja (szäma); a szerzödös megkötösönek, lejäratänak, megszünösönek idöpontja; a szerzödös megszünösenek mödja; a szerzödös összege ös devizaneme, valamint a törlesztes mödja 0s gyakorisäga; a KHR tv. '14. S-ban meghatärozott feltötelek bekövetkezesönek idöpontja; a KHR tv. 14. $-ban meghatärozott feltötelek bekövetkezösekor fennällö lejärt ös meg nem flzetettartozäs összege; a lejärt es meg nem fizetettartozäs esedekessögönek idöpontja ös összege; a lejärt ös meg nem fizetett tartozäs megszünesönek idöpontja ös mödja; a követelös mäsik referenciaadatszolgältatö reszöre törtönö ätruhäzäs a, perre utalö megjegyzös; elötörlesztös tenye, ideje, az elötörlesztett összeg ös a fennällö töketartozäs összege, valamint penzneme; fennällö töketartozäs összege ös pönznemei a szezödeses összeg törlesztö röszletönek összege ös devizaneme. lv.. Adatszoloältatäs sorba ällitott követelösröl A KHR-I kezelö penzügyi vällalkozäs röszöre a KHR tu. '14.S/B bekezdöse alapjän a Referenciaadatszolgältatö ätadja annak a vällalkozäsnak az aläbbi referenciaadatait, amelynek fizetösi szämläjäval szemben - fedezethiäny miatt - harminc napot meghaladö rdöszak alatt, megszakitäs n6lkü1, egy milliö forintnäl nagyobb összegü sorba ällitott követel6st tartanak nyilvän. - azonositö adatok: cögnöv, növ, szekhely, cögjegyzekszäm, egyeni vällalkozöi igazolväny szäm, adöszäm; - azon pönzforgalmi szämläkkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba ällitott követelöseket tartottak nyilvän: a pönzforgalmi szämla vezetösöre vonatkozö szezöd6s azonositöja (szäma); a sorba ällitott követelösek összege es devizaneme; a követelösek sorba ällitäsänakezdö es megszünesi idöpontja; perre utalö megjegyzes. V. Adatszolgältatäs keszoönz-helyettesitö fizetösi eszközzel kaocsolatosan bekövetkezett esemönvröl A KHR{ müködtetö p6nzügyi vällalkozäs röszere a KHR. tv. 14 S/A bekezdöse alapjen a Referenciaadatszolgältatö ätadja annak a vällalkozäsnak aläbbi referenciaadatait, amely köszpönz-helyettesitö fizetesi eszköz elfogadäsära iränyulö szerzödösben vällalt kötelezettsöget megszegte, ös emiatt a keszpenzhelyettesitö fizetösi eszköz elfogadäsära iränyulö szezödesöt a referenciaadat-szolgältatö felmondta vagy felfüggesztette. - azonositö adatok: cegnev, növ, sz6khely, cegjegyzökszäm, egy6ni vällalkozöi igazolväny szäm, adöszäm; - köszpönz-helyettesitö flzetösi eszköz elfogadäsära iränyulö szerzödesre vonatkozö adatok: a szerzödes megkötösönek, lejäratänak, megszün0sönek, felfüggesztösönek idöpontja; perre utalö megjegyzös. Vl. Az adatätadäs celia Täjekoztatjuk, hogy a Referenciaadalszolgältatö ältal a KHR tv. alapjän tödenö adatätadäs a zärt rendszerü KHR adatbäzisa röszere törtenik, amelynek cölja a hitelkepesseg megalapozottabb megit6l0se, valamint a felelös hitelezös feltetelei teljesitesönek ös a hitelezesi kockäzat csökkentesenek elömozditäsaz adösok ös a referenciaadatszolgältatök - többek között a pönzügyi intözmenyek - biztonsägänak 6rdek6ben. Az ätadott adatok a KHR tv-ben meghatärozott cölra, pönzijgyi szolgältatäsra iränyulö szezöd6s megkötesöt megalapozö döntös meghozatalähoz vagy a vällalkozäs ältal bärmely referencia adatszolgältatönäl kezdemenyezhetö täjekoztatäs megadäsänak c6ljära hasznälhatöak fel. Hatälyos: märcius 15töl I4

15 Vll. Adatkezeles hatärideje A KHR-t kezelö pönzügyi vällalkozäs a referenciaadatokat az aläbbiakban meghatärozott idöponttöl szämitott 5 övig kezeli. Az 5 6v letelte utän a KHR-I kezelö penzügyi vällalkozäs a referenciaadatokat veglegesen ös vissza nem ällithatö mödon törli. Az ezen 5 öves adatkezelösre meghatärozott hatäridö szämitäsänakezdete: a) a jelen täjökoztatö lll. fejezetöben meghatärozott esetben, ha a tartozäs nem szünt meg, az e fejezet szerinti adatätadäs idöpontjätöl szämitott ötödik öv vöge b) az adat ätadäsänak idöpontj a jelen täjökoztatö V. fejezeteben meghatärozott esetben, c) a követelösek sorba ällitäsänak megszünesi idöpontja a jelen täjökoztatö lv fejezetöben meghatärozott esetoen, d) a vällalkozäsnak a penzügyi szolgältatäsra vonatkozö szerzödöse megszünösenek idöpontja. Ezzel összefüggesben täjökoztatjuk, hogy a KHR-t kezelö penzügyi vällalkozäs haladöktalanul 0s vöglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgältatö nem ällapithatö meg, vagy ha tudomäsära jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be. Vlll. Jooorvoslat A rendelkezösöre ällö jogorvoslati lehetösögeket a Khrtv. aläbbi rendelkezesei taftalmazzäk. 16. S (1) A nyilväntartott szemely kifogäst emelhet referenciaadatainak a KHR{ kezelö pönzügyi vällalkozäs reszöre törtönt ätadäsa, azoknak a KHR-t kezelö pönzügyi vällalkozäs ältal törtönö kezelöse ellen, 6s körheti a referenciaadat-helyesbitösöt, illetve törlösöt. (2) A nyilväntartott szemely az ('l) bekezd6sben foglalt kifogäst a) a kifogäsolt referenciaadatot a KHR{ kezelö pönzügyi vällalkozäsnak ätadö referenciaadatszolgältatöhoz, vagy b) a KHR{ kezelö pönzügyi vällalkozäshoz iräsba nyüjthatja be. (3) A KHR-t kezelö penzügyi vällalkozäs a kifogäst - a nyilväntartott szemöly egyidejü ertesitöse melleit - annak közhezvötelet követö k6t munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadatszolgältatöhoz megküldeni, amely a kifogäsolt referenciaadatot a KHR-I kezelö p6nzügyi vällalkozäsnak ätadta, kivöve, ha a referenciaadatszolgältatö jogutöd n6lkül megszünt, ös az adatszolgältatäs tärgyät k6pezö szerzödesböl eredö követelös ätruhäzäsära mäsik referenciaadalszolgältatö röszöre nem került sor, vagy a referenciaadatszolgältatö szemölye nem ällapithatö meg. (4) A referenciaadat-szolgältatö, illetöleg a KHR-t kezelö pönzügyi vällalkozäs köteles a kifogäst annak kezhezvetel6t követö öt munkanapon belül kivizsgälni, ös a vizsgälat eredm6nyeröl a nyilväntartott szem6lyt iräsban, kezbesitösi bizonyitvännyal feladott irat formäjäban haladektalanul, legkösöbb a vizsgälat lez äsät követö ket munkanapon belül täjökoztatni. (5) Ha a referenciaadat-szolgältatö a kifogäsnak helyt ad, halad6ktalanul, de legkösöbb öt munkanapon belül köteles a helyesbitett vagy törlendö referenciaadatot - a nyilväntartott szemely egyidejü ertesitöse mellett - a KHR-I kezelö pönzügyi vällalkozäs röszere ätadni, amely a vältozäst köt munkanapon belül köteles ätvezetni. (6) A KHR-I kezelö penzügyi vällalkozäs vizsgälja ki a kifogäst, ha a referenciaadat-szolgältatö jogutöd nölkül megszünt ös az adatszolgältatäs tärgyät kepezö szerzödösböl eredö követelös ätruhäzäsära mäsik referenciaadat-szolgältatö reszöre nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgältatö szemelye nem ällapithatö meg. (7) A KHR-t kezelö pönzügyi vällalkozäs a helyesbitesröl vagy törlösröl haladektalanul, legkesöbb ket munkanapon belül köteles 6rtesiteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgältatöt, amelynek a nyilväntartott szemelyröl a helyesbitöst vagy törlöst megelözöen referenciaadatot toväbbitott. 17. S (1) A nyilväntartott szemöly referenciaadatainak jogellenes ätadäsa es kezelöse miatt, illetöleg azok helyesbitöse vagy törlöse cöljäböl a referenciaadat-szolgältatö ös a KHR-t kezelö pönzügyi vällalkozäs ellen keresetet indithat. A keresetlevelet a 16. S (4) bekezdösöben meghatärozott täjökoztatö közhezvetelöt követö harminc napon belül a nyilväntartott szemely laköhelye szerint illetökes järäsbirösäghoz kell benyüjtani vagy ajänlott küldemenykönt postäradni. E hatäridö elmulasztäsa miatt igazoläsnak van helye. (2) A nyilväntartott szemölyt az (1) bekezdös szerinti keresetinditäsi jog akkor is megilleti, ha a referenciaadatszolgältatö, illetve a KHR{ kezelö p6nzügyi vällalkozäs az e törvönyben meghatärozott täjekoztatäsi kötelezettsegenek nem tett eleget. A keresetlevöl benyüjtäsära nyitva ällö hatäridöt ez esetben a täjekoztatäsi kötelezettsögre megällapitott hatäridö leteltötöl kell szämitani. (3) Az (1)-(2) bekezdös szerinti perre a polgäri perrendtartäsröl szölö övi lll. törvöny (a toväbbiakban: Pp.) rendelkezeseit az e törvönyben foglalt eltörössel kell alkalmazni. (4) A birösäg a keresetlevelet a Pp S (1) bekezdöseben meghatärozottak tekinteteben haladektalanul, de legkösöbb a birösäghoz 6rkez6stöl szämitott härom munkanapon belül megvizsgälja 6s - amennyiben a keresetlevel a tärgyaläs kitüzesöre alkalmas - intözkedik a tärgyaläsi hatärnap kitüzösörö. A tärgyaläst ügy Hatälyos: märcius 15{öl 15

16 kell kitüzni, hogy a keresetlevelnek az alperes röszere törtönö kezbesit6se a tärgyaläs napjät legaläbb härom nappal megelözze. Az elsö tärgyaläst legkösöbb a keresetlevölnek a birösäghoz Örkezesetöl szämitott nyolcadik munkanapra kell kitüzni. Ha a keresetlevel csak a birösäg intözkedöse alapjän välik alkalmassä a tärgyaläs kitüzesöre lpp Sl, a tärgyaläs kitüzösöre elöirt hatäridö kezdö idöpontjät ettöl az idöponttöl kell szämitani A tärgyaläs elhalasztäsa esetön a folytatölagos tärgyaläst nyolc munkanapon belül kell megtartani. 18. S (1) A KHR-t kezelö pönzügyi vällalkozäs a per meginditäsära vonatkozö adatot az eüäräs jogerös befejezeseig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilväntartani. (2) A birösäg vögzesövel mär a tärgyaläs elököszitöse sorän ideiglenes intözkedöskönt ket munkanapon belül elrendeli a referenciaadatok zäroläsät, ha a rendelkezösre ällö adatok alapjän a kereseti körelem megalapozottsäga valöszinünek mutatkozik. A vegzös fellebbezesre tekintet nölkfrl elözetesen vögrehajthatö. (3) Ha a birösäg a referenciaadatok zäroläsät rendelte el, akkor az erre vonatkozö hatärozat közhezvötelöt követöen haladektalanul, legk6söbb ket munkanapon belül a referenciaadatokat zärolni kell. A referenciaadatok zäroläsa eseten azok referenciaadatszolgältatö röszöre nem toväbbithatök, azokat csak a birösägi eljäräs lefolytatäsa cöljäböl kezelheti a KHR{ kezelö pönzügyi vällalkozäs (4) A perben a keresetet mäs keresettel összekapcsolni vagy a pert mäs perrel egyesiteni nem lehet, toväbbä a perben viszontkeresetnek nincs helye. (5) A perben az e\äüs szünetel6sönek csak a Pp S (1) bekezdesenek c) ös d) pontja esetöben van helye. 19. S (1) A referenciaadat-szolgältatöt, illetve a KHRt kezelö pönzügyi vällalkozäst terheli annak bizonyitäsa, hogy a referenciaadat ätadäsänak, illetve KHR-ben törtönö kezel6sönek e törvönyben meghatärozott feltetelei fennälltak. E körben a bizonyitäs elmaradäsa vagy eredmönytelensöge a referenciaadat-szolgältatöt, illetöleg a KHR-t kezelö pönzügyi vällalkozäst terheli. (2) Az itelet jogeröre emelkedeseig a referenciaadatot a 18. S (3) bekezdese szerint kell kezelni, ha az elsöfokü itölet a referenciaadat törlösöt rendelt el. (3) A referenciaadat zäroläsät, a zäroläs megszüntetösöt, illetve a referenciaadat helyesbitesöt, törlösöt a birösäg erre vonatkozö jogerös hatärozatänak közhezvötelöt követöen haladektalanul, legkösöbb köt munkanapon belül vögre kell hajtani. (4) A birösäg a referenciaadat mödositäsära vagy törlösere vonatkozö jogerös hatärozatät a Felügyeletnek is megküldi 20. S A S-ban foglalt rendelkezösek a mäsodfokü eljäräsban is megfelelöen iränyadök. Nyirb6lteki Közeti Taka16kszövetkezet Hatälvos: märcius'15-töl 16

Ad6s: az a Fogyasztönak minösijlö termöszetes szemöly, aki a Hitelintözettel kölcsönszerzödöst köt.

Ad6s: az a Fogyasztönak minösijlö termöszetes szemöly, aki a Hitelintözettel kölcsönszerzödöst köt. Nyirb6lteki Körzeti Takar6kszövetkezet 4372 Nyirb6ltek, Kossuth üt 16. Enged6f yszäm:837 I 1997 lf. szämü hatärozat Enged6fy kelte: 1gg7.novembet 27. 9.szämü mell6klet Hiteliktatöszäm:.. sz. szerzödös

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek : Hatályos: 2011. július 6. napjától Tevékenységi engedély száma: 22/1992. Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. KIS- és KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS Általános Szerzıdési Feltételek Felek a Szerzıdésben,

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt,

számra hitelt érdemlően (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatával) azt, Érvényes: 2014. június 23. napjától kötött pénzügyi lízingszerződésekre Hatályos: 2014. június 23. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELKIVÁLT ÁSR A IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000.

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000. Kondíciós lista és Terméktájékoztató Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben