Ad6s: az a Fogyasztönak minösijlö termöszetes szemöly, aki a Hitelintözettel kölcsönszerzödöst köt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ad6s: az a Fogyasztönak minösijlö termöszetes szemöly, aki a Hitelintözettel kölcsönszerzödöst köt."

Átírás

1 Nyirb6lteki Körzeti Takar6kszövetkezet 4372 Nyirb6ltek, Kossuth üt 16. Enged6f yszäm:837 I 1997 lf. szämü hatärozat Enged6fy kelte: 1gg7.novembet szämü mell6klet Hiteliktatöszäm:.. sz. szerzödös Ältalänos Szerzöddsi Szabälyok Fogyasztoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben A fenti hiteliktatöszämü hitelügyletre vonatkozö egyedi szerzödösben (toväbbiakban: Szerzödös) nevezett Adös küelenti, hogy a jelen Altalänos Szerzödesi Szabälyokban (toväbbiakban: ASZSZ) foglalt ältalänos szerzödösi felteteleket megismerte, ezen feltöteleket megtärgyaläs ös közös 6rtelmezös utän magära nözve kötelezö 6rvenyünek tekinti, 6s az ASZSZ rendelkezöseit annak aläiräsäval elfogadja. Jelen ÄSZSZ hatälya nem terjed ki a fogyaszt6knak nyüjtott jelzäloghitelekre. A Nyirbölteki Körzeti Takarekszövetkezet (toväbbiakban: Takarökszövetkezet) csatlakozott a lakossäg reszöre hitelt nyüjtö pönzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztessöges magatartäsäröl szölö Magatartäsi Ködexhez, melynek szabälyait magära nözve kötelezönek ismeri el, ös a jelen ASZSZ-ben foglalt jogait azzal összhangban gyakorolja 6s kötelezettsögeit annak megfelelöen teljesiti. 1. Szerzöd6sben hasznältfogalmak: Ad6s: az a Fogyasztönak minösijlö termöszetes szemöly, aki a Hitelintözettel kölcsönszerzödöst köt. ÄSZSZ: jelenti a jelen Ältalänos Szerzödösi Felteteleket. BUBOR: (Budapest lnterbank Offered Rate): azl az eves szäzalekban kifejezett, budapesti bankközi ajänlati kamatläbat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabälyzatänak mindenkori elöiräsai szerint ällapitanak meg ös a Reuters monitor "BUBOR" oldalän (vagy ennek hiänyäban a Telerate monitor megfelelö oldalän) BUBOR-könt megjelenik. Felügyeleti hatösäg: a Magyar Nemzeti Bank (szökhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.). Fizet6si szämla: a fizetösi müveletek teljesitesöre szolgälö, a pönzforgalmi szolgältatö egy vagy több ügyfele nevöre megnyitott szämla, ideertve a bankszämlät es a pönzforgalmi szämlät is. Fizet6si szämlähoz kapcsol6d6 hitelkeret-szezöd6s: olyan hitelszerzödes, amellyel a hitelintözet a fogyasztö fizetesi szämläjänak egyenlegöt meghaladösszeget bocsät a fogyasztö rendelkezösöre, Fogyasztö: az a termöszeteszemely Adös, aki a szakmäja, az önällö foglalkozäsa vagy üzleti tevökenysöge kören kivül eljärva vesz igönybe valamely pönzügyi szolgältatäst. Forräskölts6g: azt az összesitett költsögszintet jelenti (jdeertve a kamaf, swap- 6s egyöb järulökos költsögeket), amely mellett az adott idöszakban, adott pönznemben, adott lejäratra atakarökszövetkezetre finansziroztatni tudja magät. Hitelelszämoläsi szämla: a Hitelintözet ältal az Adös röszere nyitott azon szämla, melyre az Adös a Kölcsönt a Szerzödesben meghatärozott feltötelek szerint es röszletekben törleszti, amennyiben az Adös nem rendelkezik a Hitelintezetnöl fizet6si szämläval. Hitelint6zet: a Nyirbölteki Körzeti Takarekszövetkezet (szökhely: 4372 Nyirbeltek, Kossuth üt 16.; cegjegyzekszäm: , tevekenysegi engedöly szäma: F. szämü\ Hitefkamat: a fogyasztö ältal igenybe vett hitelösszeg rögzitett vagy vältoz' szäzabkäban, öves szinten meghatärozott p0nzösszeg. Hatälyos: 2014 märcius 1s-töl

2 Hitel teljes dija: a hitelezö ältal ismed minden olyan - a teljes hiteldij mutatö szämitäsänäl a külön jogszabäly szerint figyelembe veendö - ellenszolgältatäs, amelyet a fogyasztö a hitelszerzödes kapcsän megfizet Hirdetm6ny/Kondici6s lista: az egyes Szerzödesekhez kapcsolödö azon dokumentum, melyben az adott Szerzödös alapjän a Hitelintezet ältal az Ugyfelnek nyüjtott szolgältatäshoz kapcsolödö kondiciök (kamat, dij, költsög) feltüntetesre kerülnek. Honlap: jelenti a www. nvirbeltektksz. hu weboldalt. Hpt.: jelenti a hitelintözetekröl ös a pönzügyi vällalkozäsokröl szölö 20'13. 6vi CCXXXVII törvönyt. Kamatfefär: az az eves szäzalekban kifejezett 6rtök, mely a referenciakamattal (kamatbäzis) összeadva alkotja az Ügyleti Kamatot. Az indulö kamatfelär az Adössal valö megällapodäs alapjän, egyedi (kockäzati) döntössel, atakarökszövetkezet belsö szabälyzatäban rögzitett ärazäsi elveinek megfelelöen kertll meghatärozäsra Kamatfizet6si nap: a Szezödösben kerül meghatärozäsra. Eltörö megällapodäs hiänyäban minden naptäri hönap/negyedöv utolsö napjät jelenti. Amennyiben bärmely kamatfizetösi nap nem banki munkanapra esik, akko( a kamatfizetasi napnak az ezt követö banki munkanap minösü. Kamatfordulö: a következö kamatperiödusra örvönyes kamat rögzlt6s6nek napjät jelenti, amely - eltörö megällapodäs hiänyäban - minde naptäri hönap/negyedev/fölev/ev utolsö napja. Kamatperiödus: az a Szezödesben meghatärozott idötartam, amely alatt a kamat mödek egyoldalüan a hitelintözet ältal nem vältoztathatö meg. Az elsö kamatperiödus a kölcsön folyösitäsa napjän kezdödik es a folyösitäs napjät követö elsö kamatfordulöig tart, illetve minden toväbbi kamatperiödus az elö26 kamatperiödus utolsö napjät követö elsö napon kezdödik es a következö kamatperiödus utolsö napjän, illetve az utolsö kamatperiödus eseteben a kölcsön lejäratänak napjän vögzödik. Havi/negyedöves kamatperiödus esetön, ha a hönap/negyedöv utolsö napja nem banki munkanapra esik, akkor a hönap/negyedöv utolsö napjära esö kamatot is meg kell fizetni a kamatfizetösi napot követö elsö munkanapon. Központi hitelinformäciös rendszer (KHR): olyan zärt rendszerü adatbäzis, amelynek c6lja a hitelköpessög megalapozottabb megitölöse, valamint a felelös hitelezes feltötelei teljesitösönek es a hitelezösi kockäzat csökkentösenek elömozditäsa az adösok ös a referenciaadat-szoloältatök biztonsägänak ördeköben. Magatartäsi K6dex: a piaci önszabälyozäs kereteben lötrehozott megällapodäs es szabälyegyüttes, amely lakossäg röszere nyüjtott pönzügyi szolgältatäs (hitel/kölcsön, pönzilgyi lizing) tevekenysögi ägazat vonatkozäsäban követendö magatartäsi szabälyokat hatäroz meg azon pönzügyi szervezetek szämäta, amelyek a ködexet magukra nözve kötelezönek ismerik el. Referencia-kamatläb: bärmilyen alkalmazandö kamat szämitäsänak alapjäul szolgälö, a nyilvänossäg szämäta nozzäferhetö mindenkori kamatläb, amelynek mörteköre a Takarökszövetkezetnek nincs rähatäsa. A Takarekszövetkezet ältal a forintban nyüjtott hitel/kölcsönök esetöben alkalmazott referencia-kamatiäb a belföldi bankközi pönzpiacon hivatalosan elfogadott BUBOR kamatläb. A különbözö futamidejü BUBOR-oközül az adott ügyletre alkalmazandöt - a kamatperiödusok elsö napjät megelözö mäsodik munkanapon örvenyes BUBOR jegyzes alapjän - a Szerzödes! ftalmazza. Rögzitett hitelkamat a Szezödösben, annak megköt6sekor meghatärozott, a teljes futamidöre vonatkozö egy, vagy a futamidö röszeire vonatkozö több, szäzalökos mörtök hasznälatäval meghatärozott hitelkamat; a hitelkamat kizärölag ara az idöszakta tekinthetö rögzitettnek, amelyre vonatkozöan a Szerzödösben a szäza16kos merteke meohatärozäsra került. Tartos adathordozd: olyan eszköz, amely az Adös szämära lehetövö teszi a neki cimzett adatoknak az adat cöljänak megfelelö ideig törtönö tartös täroläsät 6s a tärolt adatok vältozatlan formäban ös tartalommal törtönö megjelenitöset. Telies hiteldii mutatö: a hitel teljes dijänak aränya a hitel teljes összegöhez öves szäzal6käban kifejezve. Hatälyos: märcius 15-töl

3 Ügyleti kamat: a Szerzödösben meghatärozott mört6kü hitelkamat, amely lehet vältozö vagy rögzitett. vältozö hitelkamat: minden olyan kamat, ami nem minösül rögzitett hitelkamatnak. 2. A felszämithat6 hiteldii (kamatok, düak, költs6gek) Az Adös a hitel/kölcsön szolgältatäs6rt hiteldijat köteles fizetni, mely magäban foglalj a Szerzödösben meghatärozott ugyieti kamatot, valamint a Szerzödösben ös - elterö megällapodäs hiänyäban - az ASZSZ-ben meghatärozott dijakat, költsegeket ös egy6b järulökos fizet6si kötelezettsögeket. 2.1 Ügyleti kamat: A Szezödösben megällapodott mörtökü hitelkamat, amely egyedi kamatkönt vagy referencia-kamatläbhoz kötött kamatkönt kerül meghatärozäsra. Referencia kamatläbhoz kötött kamat eseteben az adott ügyletre alkalmazott 6rv6nyes referencia-kamatläb (kamatbäzis) ös az egyedileg meghatärozott Kamatfelär összege alkotja az Ugyleti kamatot. A Referencia-kamatläbhoz kötött kamat a referencia kamat vältozäsähoz igazodöan kamatperiödusonkönt automatikusan vältozik, Kamatperiöduson belül rögzitett A Szerzödösben a Takarökszövetkezet a szerzödöskötös napja szerinti tärgyhöra, uagy az elsö Kamatperiödusra örvenyes ügyleti kamat mertöket tünteti fel, melytöl a folyösitäs napjän a folyösitäs napja szerinti kamatperiödusra iränyadö Referencia-kamatläb, ös annak megfelelöen a tenylegesen felszämitäsra kerülö ügyleti kamat mörtekeltörhet. Az Ugyleti Kamatot a Takarekszövetkezet a folyösitott kölcsön összege utän naptäri napokra szämitja fel. Az elsö kamatnap a folyösitäs napja, az utolsö kamatnap a törlesztöst megelözö nap. Az utolsö kamatfizetös a kölcsön lejäratänak a napjän esedekes. Ha az Adös a kölcsönt lejärat elött fizeti vissza, az ügyleti kamat a kölcsön visszafizet6sönek a napjän välik esedökesse. A Takarökszövetkezet az ügyleti kamatot a tenyleges visszafizetes napjät megelözö napig szämitja fel. 2.2.HitelbiÄlati dij: A Takarökszövetkezet- eltörö megällapodäs hiänyäban - az Adös ältal benyüjtott hitelkerelem hitelbirälati eljäräsä6rt dijat szämit fel, melynek mertöket a körelmezett hitel/kölcsönösszeg szäzalökäban vagy konkröt összegben halätozza meg. A hitelbirälati dij mödeköt az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmöny tartalmazza. A hitelbiälati dij megfizetöse üj ügylet eseten a hitelkerelem benyüjtäsakor, meglevö ügylet megüjitäsa esetön a megüjitäst követö elsö folyösitäskor (illetve folyöszämlahitel eseten a hitelkeret megüjitäsakor) teljes összegben esedökes. A hitelkörelem elutasitäsa esetön nem terithetö vissza, elfogadäs eseten az egyeb düakba nem beszämithatö. 2.3.Kezel6si költs6g: a Szezödösben a mindenkori fennällö hitelösszeg szäzalekäban vagy konkröt összegben meghatärozott dij, megfizetöse a Szerzödösben rögzitett idöpontokban esedökes. Meflekere - eltörö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö hatälyos Hirdetmöny az iränyadö Rendelkez6sre tartäsi dii: a Szerzödösben az Adös rendelkezösöre tartott, le nem hivott hitelresz /kölcsön, illetve igönybe nem vett hitelkeret szäzaläkäban meghatärozott dij, melynek, megfizetese - elterö megällapodäs hiänyäban - a rendelkezösre tartäsidöszak alatt minden naptäri hönap vögen, illetue a Szerzödös megszünösekor esedökes. A rendelkezösre tartäsi dü felszämitäsänak kezdö idöpontja hitel/kölcsön ig6nybe veteli lehetösög megnyiläsänak a Szerzödesben rögzitett idöpontja, vegsö idöpontjaz igönybevöteli lehetösög utolsö napjät megelözö nap, illetve a tönyleges igönybevetel (folyösitäs) napjät megelözö nap. Mörtököre - elterö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmeny az ienyadö Fofyösitäsi dij: a Szerzödösben a folyösitott kölcsön/ igönybevett hitelösszeg szäzaläkäban vagy konkret összegben meghatärozott dü, melynek megfizetese az elsö folyösitässal illetve az aktuälis lehivässal egyidejüleg esedökes. Megfizetöse - eltörö megällapodäs hiänyäban - oly mödon törtönik, hogy atakarökszövetkezet az aktuälis lehiväs összegöt a folyösitäsi dij összegövel csökkenti. Mertököre - eltörö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmöny az iränyadö Szerz6dt6sköt6si dij: a szerzödes megkötös6vel egy idöben esedökes dü, ältaläban a hitelösszeg meghatärozott szäzal6käban vagy hatärozott összegben a Szerzödesben kerül megällapitäsra. Amennyiben a Felek mäskepp nem ällapodnak meg, mertököre az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmöny az iränyadö Szerzöd6smddositäsi dij: az Adössal megkötött Szerzödes illetve az ahhoz kapcsolödö biztositöki szerzödösek aläiräsät követöen vögrehajtott, a jogviszony tartalmät, a szerzödös(ek) bärmely feltötelöt, Hatälyos: märcius'1s-töl

4 6s/vagy idötartamät örintö vältoztatäs (ideörtve a prolongäläst, futamidö hosszabbitäst, szerzödös megüjitäst, fizetesi ätütemezöst, fedezetcseröt is) esetön a Takarökszövetkezet szerzödesmödositäsi dijat szämit fel, kivöve a Takarekszövetkezet ältal vögrehajtott egyoldalü szerzödesmödositäsi eseteket, valamint a lakäscelü jelzäloghitel futamidejenek meghosszabbitäsät. Mertöke szerzödesmödositäsonkönt a mödositässal 6rintett összeg szäzabkäban vagy hatärozott összegben kerül megällapitäsra, megfizetöse a szerzödösmödositäs aläiräsakor esedekes Mörtököre - eltörö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmöny aziänyadö Felt6teles hitelig6rv6ny kiadäsi dij: a hiteligörveny kiadäsäval egy idöben esedökes dij, ältaläban a hitelösszeg meghatärozott szezalekäban vagy hatärozott összegben kerül megällapitäsra. Amennyiben a Felek mäskepp nem ällapodnak meg, mörtököre az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmöny az iänyadö. 2.9 El6törleszt6si dij: a Szezöd6sben megällapitott teljesitösi hatäridö elötti röszleges vagy teljes törlesztös eseten, a Takarekszövetkezet oldalän felmerülö, az elötörleszteshez közvetlenül kapcsolödö, esetleges, möltänyos 6s objektive indokolt költsegek, melyek mörtökere - elterö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetm6ny az ienyad' Kamat-, dij-, költs6g fizet6sek teliesit6se: a Szerzödösben meghatärozott kamat, költs69 6s egyöb dijak megfizetöse - eltörö megällapodäs hiänyäban - az Adös Szerzödes megkötesekor adott felhatalmazäsalapjän oly mödon törtönik, hogy azok esedökes összegevel atakarökszövetkezet az Adös näla vezetett fizetesi szämläjät az esedökessög napjän megterheli. Amennyiben a hiteldij esedökessöge munkaszüneti napra esik, ügy az esedökessög napla az ezt követö elsö munkanap. 3. A kölcsönök hiteldijänak meghatärozäsa Takarökszövetkezet a hiteldij mörtökenek meghatärozäsät a Hpt. kölcsönök ätazäse? vonatkozö rendelkezesei, a Magatartäsi Ködex, valamint a Hpt.279. S (3)-(4) bekezdöseinek megfelelö belsö szabälyzatäban rögzitett ärazäsi elvek alapjän hajtja vegre. Az Aazäsi elvek üzleti titoknak minösülnek, az adösok fele nem nyilvänosak, azonban az ärazäsi elvek megfelelösögöt ös alkalmazäsänak gyakorlatät a Magyar Nemzeti Bank (a toväbbiakban: Felügyelet) ellenörizheti fogyasztönak nyüjtott hitelfkölcsön teljes hiteldij mutatöja - a 3.3. pontban meghatärozott kivetellel - a szerzödeskötes idöpontjäbanem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 24 szäzalökponttal növelt mörteköt Hitelkärtya-szerzödeshez vagy fizetesi szämlähoz kapcsolödö, vagy a mindennapi ölet felszerelösi tärgyainak, tartös fogyasztäsi cikkeinek (ide nem 6rtve a gepjärmüvet) megväsärläsähoz, szolgältatäsok igönybevötelöhez nyüjtott kölcsönre, valamint a kezizälog fedezete mellett nyüjtott kölcsönre vonatkozö teljes hiteldij mutatö nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 szäzalökponttal növelt mörteket 3.4. A teljes hiteldij mutatö merteköre vonatkozö fenti rendelkezesek alkalmazäsänäl az örintett naptäri fölövet megelözö hönap elsö napjän örvönyes jegybanki alapkamat tänyadö az adott naptäri föl6v teljes idej6re. 4. Egyoldalü szerzöd6sm6dositäs Takarökszövetkezet a Szerzödös bärmely feltötelöt jogosult mödositani, ha a mödositäs az Adös szämära nem kedvezötlen. Az Adös szämära kedvezö egyoldalü szerzödösmödositäst a Takarekszövetkezet az izlelszabälyzala vagy az ältalänos szezödesr feltötelek mödositäsäval is vögrehajthatja, ebben az esetben az üzletszabälyzat vagy az ältalänos szerzöd6si feltetelek vonatkozö rendelkezese välik a szerzödös reszevö. A mödositäsröl az erintett ügyfeleket - legkesöbb a mödositäs hatälybalöpöset követö legközelebbi szämlakivonattal együttesen - postai üton vagy mäs, a szerzödesben meghatärozott közvetlen mödon is 6rtesiti, toväbbä elektronikus kereskedelmi szolgältatäs nyüjtäsa esetön a mödositäst az ügyfelek szämära folyamatosan es könnyen hozzäförhetö mödon, elektronikus üton is elörhetövö teszi A kamat, dij, költseg Adös szämära kedvezötlen mödositäsära az adoft kamat, dij- vagy költsegelemre kihatässal birö, a Magatartäsi Ködexben meghatärozott valamely aläbbi feltötel, illetve körülmöny (a toväbbiakban együttesen: Oklista) bekövetkezese eseten jogosult a Takarekszövetkezet: Hatälyos: 20'14. märcius '15{öl

5 A jogt, szabälyozöi környezet vältozäsa a) a Takarekszövetkezet - hitelszezödes vagy pönzügyi lizingszerzödes szerinti jogviszonyokat szorosan 6s közvetlenirl erintö - tevekenysögöre, müködesi feltöteleire vonatkozö vagy ahhoz kapcsolödö jogszabäly, jegybanki rendelkezes vagy a Takarökszövetkezetre kötelezö egyöb szabälyozök megvältozäsa; b) a Takarökszövetkezet - hitelszezödös vagy pönzügyi lizingszerzödös szerintl jogviszonyokat szorosan ös közvetlenül erintö - tevökenysegehez kapcsolhatö közteher- (pl. adö-) vältozäsa, a kötelezö tartalökoläsi szabälyok vältozäsa; c) kötelezö betötbiztositäs összegenek, vagy dijänak vältozäsa A pönzpiaci feltötelek, makrogazdasägi környezet mödosuläsa, ezen belül a Takarökszövetkezet forräsköltsögeinek vältozäsa / pönzpiaci forrässzerzesi lehetösögek vältozäsa, igy különösen, de nem kizärölagosan: - Magyarorszäg hitelbesoroläsänakvältozäsa, - az orszägkockäzati telä( vältozäsa (credit default swap), - a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- ös betöti kamatläbak vältozäsa; - a bankközi penzpiaci kamatläbak/ hitelkamatok vältozäsa; - a Magyar Ällam vagy a Takarekszövetkezet ältal kibocsätott kötvöny ös SWAP hozamgörbek egymäshoz kepestörtenö elmozduläsa; - refinanszirozäst biztositö, nyilvänosan kibocsätott örtökpapir hozamänak, illetve kibocsätöja elismert külsö hitelminösitö szervezet ältali kockäzati besoroläsänak vältozäsa vagy az ilyen besoroläshoz kapcsolödö költsegek megvältozäsa; - a Takarekszövetkezet lekötött ügyfelbetetei kamatänak vältozäsa Pz Adös kockäzati megitölesönek megvältozäsa a) az Adös, illetve a hitelügylet mäs kockäzati kategöriäba törtönö ätsoroläsa a Takarökszövetkezet vonatkozö jogszabälyi elöiräsoknak megfelelö eszközminösit6si szabälyzata, vagy belsö adösminösitesi szabälyzatalapjän - különös tekinteftel az Adös pönzügyi helyzetöben es fizetököpessegi stabilitäsäban bekövetkezö vältozäsokra -, ha azl az üj kockäzati kategöriäba törtönö ätsoroläs az örtökvesztes, ös ezältal az alkalmazott kockäzati felär mörtökönek vältoztatäsät teszi indokolttä. b) A Takarekszövetkezet vonatkozö jogszabälyi elöiräsoknak megfelelö eszközminösitesi szabälyzata, vagy a Takarekszövetkezet belsö adösminösitösi szabälyzata alapjän azonos kockäzati kategöriäba tartozö hitelügyletek, illetve ügyfelek kockäzatänak vältozäsa, ha a kockäzat megvältozäs az adott kockäzati kategöriäban az örtökvesztös, 6s ezältal az alkalmazott kockäzati felär mörtökönek vältoztatäsät teszi indokolttä. c) A nyüjtott kölcsön vagy hitel fedezeteül szolgälö ingatlanfedezet ödökeben bekövetkezett legaläbb 10%-os vältozäs. 4.3.A TakarÖkszövetkezet nem automatikusan, hanem a megvältozott ok, körülmöny vältozäsa hatäsainak vizsgälata ös alapos elemzese alapjän dönt a kamat-, dij-, vagy költs6gelem egyoldalü mödositäsärö, ös a mödositäst a Magatartäsi Ködex, valamint ärazäsi elvek figyelembe vötelevel hajtja vegre. 4.4.A Szerzödösben meghatärozott referencia kamatläbhoz kötött ügyleti kamat a referencia kamatläb vältozäsäval együtt automatikusan, kamatperiödusonkent vältozik. A referencia kamatläb vältozäsäböl eredö kamatvältozäs nem minösül egyoldalü kamatmödositäsnak. 4.5.A Takarekszövetkezet az egy övet meg nem haladö futamidejü Szerzödöst az Adös szämära kedvezötlenül nem jogosult mödositani. 4.6.A Takarökszövetkezet az adott kamat-, dij-, vagy költsögelemre kihatässal birö feltetelek vagy körülmönyek kedvezö iränyü vältozäsät is köteles örvönyesiteni, azaz a felt6telek, körülmönyek kedvezö vältozäsa eseten az örintett kamat-, dij-, ös/vagy költsögelemet megfelelöen csökkenteni. 4.7.A Takarökszövetkezet a kockäzati megitölös vältozäs alapjän nem örvönyesit kamatemelöst azon Adösoknä, akik szezödösi kötelezettsegeiket folyamatosan teljesitettek, a hitel futamideje alatt nem estek fizetösi kösedelembe. Amennyiben az Adös bärmely fizetösi kötelezettsögevel kösedelembe esik, ös az Adös banki kockäzati besoroläsa (minösitöse) megvältozik, a Takarökszövetkezet jogosult kamatemelöst örvenyesiteni. A kockäzati besoroläs vältozäsa esetön a kamau kamatfelär a minösites vältozäs aränyähoz igazodö mörtökben kerül mödositäsra, az ezt megällapitö banki döntöst követö Kamatperiödus kezdö napjätöl a teljes fennällö hitelösszegre. Kösedelmes tötelnek minösülö fizetösi Hatälyos: märcius'15{öl

6 kösedelem esetön a kamav kamatfelär emeles möfteköt a Takarökszövetkezet az aläbbi 4.'13. pont szerint közzeteft hirdetmönyben halätozza meg. Amennyiben a fizetösi kösedele megszünik, illetve az Adös minösitöse az eredeti kockäzati besoroläs szerint visszaäll, a kamaukamatfelär a következö Kamatperiödus kezdönapjäval az eredeti mörtökre csökkentesre kerü Takarökszövetkezet a Szerzödesben meghatärozott költsegeket ös dijakat övente maximälisan a Központi Statisztikai Hivatal ältal közzötett 6ves fogyasztöi ärindex mertekeben emeli. 4.9.A jelen ÄSZSZ-ben meghatärozott eseteken kivül csak vis maior esemönyek - hirtelen bekövetkezö nagyfokü penz- Ös tökepiaci zavarok - bekövetkezesesetön ätmenetileg, a zavarck fennälläsäig alkalmazhatö egyoldalü kamat, dü- vagy költsögmödositäs, a Felügyeletet egyidejü örtesitese, ös a mödositäs nyilvänossägra hozatala mellett A Takarekszövetkezet a Szerzödösben meghatärozott ügyleti-, kösedelmi kamatot, dijat vagy költsöget örintö, az Adös szämära kedvezötlen egyoldalü mödositäst - a referenciakamatläbhoz kötött kamatnäl a referenciakamatläb vältozäsäböl eredö kamatvältozäs kivetelövel - a mödositäs hatälybalöpeset megelözöen legaläbb hatvan nappal hirdetmönyben közzeteszi. Az 6rintett Adösokat a mödositäs hatälybal6pöset legaläbb hatvan nappal megelözö idöpontban feladott postai küldem6nyben vagy mäs, a Szerzödesben meghatärozottartös adathordozön örtesiti - a referencia-kamatläb vältozäsäböl eredö kamatvältozäs kivötelövel - a mödositäs tönyörö, a kamat ös az azon felül az Adös ältal a Takarökszövetkezetnek fizetendö minden egyeb ellenszolgältatäs (dij, költsög) üj mefteköröl; a mödositäst követöen az Adös ältal värhatöan fizetendö törlesztöröszletrö, 6s ha a mödositäs kapcsän a törlesztöröszletek szäma, vagy gyakorisäga vältozik, ennek tenyöröl A mödositässal kapcsolatos täjökoztatäst elektronikus kereskedelmi szolgältatäs nyüjtäsa eseten az ügyfelek szämära folyamatosan ös könnyen nozzäiethetö mödon elektronikus üton is elörhetövö teszi Az ügyleti kamat, kösedelmi kamat, dij, költseg Adös szämära kedvezötlen mödositäsa eseten - a referencia-kamatläb vältozäsäböl eredö kamatvältozäs kivötelövel - az Adös a mödositäs hatälybalepöse elött jogosult a Szerzödös dümentes felmondäsära Ha az Adös a megadott hatäridöben a SzerzödÖst iräsban nem mondja fel, vagy a felmondäs a pont szerint hatälyät veszti, ügy a Takarökszövetkezet az 6rtesitösben meghatärozott hatälybalöpös idöpontjätöl kezdödöen a mödositott mörtökü kamatot jogosult felszämitani. A mödositäs az örtesitesben megjelölt hatälybalöpösi idöpontot megelözö idöszaka megällapitott ügyleti kamatot, dijakat, es egyeb feltöteleket nem örinti A fakarckszövetkezet az Adös ältal iräsban megtett, legkösöbb a mödositäs hatälybalöpesönek napjät megelözö napig a Takarökszövetkezethez benyüjtott felmondäst tekinti joghatälyosnak. Ebben az esetben a Takar6kszövetkezet Ös az Adös kötelesek elszämolni egymässal, ös az Adös köteles az eredeti ügyleti kamattal ös egyöb järulekokkal a teljes tartozäsät haladöktalanul visszafizetni. Az Adös felmondäsa hatälyät veszti, ha a kamatperiödus vögöig a felmondässal Örintett szezödesböl eredö tartozäs teljes összegöt a hitelintözet röszöre nem fizeti meg. 5. Törleszt6s 5 1 Az Adös a kölcsön összegöt 6s järulökait (kamat, dü, költseg) a Szerzödösben meghatärozott teljesitösi idöpontokban 6s törlesztesi összegekben tartozik megfizetni. Ha valamely fizetesi kötelezeftseg esedekessöge olyan napra esik, amely nem banki munkanap, akkor a teljesites napja az ezl követö elsö banki munkanap AdÖs fizetösi kötelezettsögöt - elterö megällapodäs hiänyäban - a Szerzödesben feltirntetett fizetesi szämläiätöl köteles teljesiteni, ennek megfelelöen köteles a fizetösi szämläjät legaläbb a Szerzödös szerint esedökes összeg erejeig feltölteni legkösöbb az esedökessög napjäig Adös a Szerzödös aläiräsäval felhatalmazza Takarökszövetkezetet, hogy a Takarekszövetkezetnöl vezetett bärmely fizetösi szämläjät a Szerzödes szerint bärmely esedekes összeggel megterhelje az Adös ez iränyü toväbbi külön rendelkezöse (felhatalmazäsa) n0tkül is. 6. Elötörleszt6s Adösnak lehetösöge van a kölcsönt a Szezöd6sben rögzitett esedekesseg illetve lejärat elött a Takar0kszövetkezetnek visszaf izetn i. Hatälyos: märcius'15{öl

7 6.2. Elötörlesztes eseten a Takarekszövetkezet csökkenti a kölcsön teljes dijät az elötörlesztett röszlet vonatkozäsäban a Szerzödes eredeti lejärata szerint fennmaradö idötartamära vonatkozö hitelkamattal ös a hitelkamaton kivüli minden egyöb ellenszolgältatässal. 6 3.Az Adössal törtönö elterö megällapodäs hiänyäban elötörlesztös esetön a futamidö vegön esedökes utolsö törlesztö röszlet csökken A Takarökszövetkezet az Adös röszleges vagy teljes elötörlesztös esetön az elötörleszteshez közvetlenül kapcsolödö, esetleges, möltänyos, ös objektive indokolt költsegeinek Adös ältali megtöritesöre az aläbbi korlätozäsokkal jogosult, ha az elötörlesztös olyan idöszakra esik, amikor a kamat rögzitett: - az Adös ältal megtöritendö költsegek mörtöke nem haladhatja meg az elötörlesztett összeg egy szäzalökät, ha az elötörlesztös idöpontja 6s a kölcsön Szerzödös szerinti lejäratänak idöpontja közöttidötartam az egy övet meghaladja; - az Adös ältal megtöritendö költsegek mörteke nem haladhatja meg az elötörlesztett összeg f6l szäzabkä, ha az elötörlesztes idöpontja 6s a kölcsön Szerzödös szerinti lejäratänak idöpontja közöttidötartam az egy 6vet nem haladja meg; - az Adös ältal megtöritendö költsögek nem haladhatjäk meg az elötörlesztös idöpontja 6s a kölcsön Szerzödeszerinti lejäratänak idöpontja közöttidötartamraz Adös ältal fizetendö kamat összeget az elötörleszt s idöpontjäban örvönyes feltötelek figyelembevetelövel Nem szämithatö fel elötörlesztösi dij az Adös pont szerinti felmondäsa eseten, a fizetösi szämlähoz kapcsolödö hitelkeret-szerzödös eseten, valamint abban az esetben, ha az elötörlesztös visszafizetösi biztositökkönt kötött biztositäsi szerzödös alapjän törtönt, toväbbä ha tizenket hönap alatt egy alkalommal a fogyasztö ältal teljesitett elötörlesztös összege nem haladja meg a kötszäzezer forintot. 6.6.A2 elötörlesztes nem mentesiti az Adöst a szerzödösben vällalt havi törlesztö reszletek rendszeres megfizetese alö, kivöve, ha az Adös az elötörlesztössel a teljes tartozäsät kiegyenlitette. A teljes tartozäs kiegyenlitösekor a Takarökszövetkezet - az idöközbeni elötörlesztesek figyelembevetelövel - elszämol az Adössal. 7. Fizet6si k6sedelem 7.1. A TakarÖkszövetkezet az Adös fizetösi kösedelmeseten jogosult a kösedelem Szezödösben, ÄSZSZben 6s a hatälyos jogszabälyokban meghatärozott jogkövetkezmenyeit örvönyesiteni. Az Adös tudomäsul veszi, hogy amennyiben az esedökessög/lejärat napjära fizetesi kötelezettsöget a Szerzödeszerint nem tejesiti, illetve a tödesztöshez szüksöges forint fedezetel az esedökessög/lejärat napjära fizetesi szämläjän nem biztositja, ügy az ezl követö naptöl a Takarekszövetkezet a lejärt kölcsön ös hiteldij tartozäs (töke, kamat, dü, költseg) összege utän kesedelmi kamatot szämit fel, melynek mörtöke - eltörö megällapodäs hiänyäban - az adott hitel/kölcsönügyletre vonatkozö Hirdetmönyben közzötett mertökü kesedelmi kamat A Takaftkszövetkezet az Adösnak a kesedelembesest követöen iräsban fizetösi felszölitäst küld, melyben közli a lejärt megfizetendö tartozäs összegöt, a kesedelmi kamat mörtöket, 0s täjekoztatäst arrö, hogy amennyiben az Adös a felszölitäsban megjelölt hatäridöre sem teljesit, a kesedelmi kamat felszämitäsän kivül a nem fizetes mely egyeb jogkövetkezmenyei kerülhetnek alkalmazäsra Az Adössal szemben fennällö lejärt követelös örvönyesitesövel kapcsolatban felmerülö valamennyi költseget az Adös köteles viselni. A Takarökszövetkezet a követelös 0rvönyesitösövel felmerült 6s ältala megfizetett költsegeket jogosult a megfizetössel egyidejüleg tökösiteni, ös ettöl a naptöl kezdödöen, az igy megällapitott tökeösszeg utän kesedelmi kamatot felszämitani. 7.4.A2 Adös a Szerzödös aläiräsäval felhatalmazza a Takarekszövetkezetet arra, hogy a Takarökszövetkezet a näla vezetett bärmely szämläjät az esedekes, de az Adös ältal meg nem fizetett összeggel az esedökessög napjät követöen megterhelje. Az Adös tudomäsul veszi, hogy amennyiben fizetesi kötelezettsögeit az esedökesseg napjän nem, vagy csak reszben teljesiti, a Takarökszövetkezet jogosult az Adös elözetes örtesitöse nölkül az Adös bärmely, Takarekszövetkezetnöl vezetett fizetesi szämläjät a lejärt összeg erejöig megterhelni, azaz a lejärt követelest beszämitäs ütjän kiegyenliteni. Hatälyos: 2014 märcius '15{öl

8 7.5. Az Adös tudomäsul veszi, hogy a lejärt kölcsön összegönek az Adös bärmely fizetösi szämläjäröl törtönö beszedösevel összefüggösben felmerült összes többletköltseg kizärölag az Adöst terheli. L Biztositekok; az Ad6s kötelezetts6gvällaläsai 8.1. Az Adös fizetesi kötelezettsögei biztositekäul a Szerzödösben meghatärozolt fedezetek - azaz Szerzödöst biztositö mellökkötelezettsegek - szolgälnak, melyek örv6nyesitösenek mödjät es következmönyeit a Szerzödös elvälaszthatatlan mellökletöt kepezö biztositeki szerzödösek - a toväbbiakban: Biztositöki Szerzödös/ek - taftalmazzäk. 8.2.A2 Adös köteles a Szerzödös alapjän folyösitandö kölcsön 6s järulekai fedezetekönt szolgälö, a Takarökszövetkezet zälogjogäval terhelt ingö 6s/vagy ingatlan vagyonra (toväbbiakban: fedezeti vagyontärgy) üj, de legfeljebb a kölcsön forintban kifejezett indulö összege ös härom hönapra szämitott järulökai összegenek megfelelörteköre vagyonbiztositäsi szezöd6st kötni. A fenti követelm6nyeknek megfelelö biztositäsi szerzödöst az Adös a Szerzödös aläiräsät megelözöen köteles a Takarekszövetkezet rendelkezösöre bocsätani. A Takarökszövetkezet örtesiti a biztositö tärsasägot arrö, hogy a fedezeti vagyontärgyon zälogjoga van, 6s erre tekintettel a fedezeti vagyontärgy ertekcsökkenöse vagy elpusztuläsa esetön järö biztositäsi összeg, kärteritös vagy mäs örtök, illetve az ezekre vonatkozö követelös a biztositott vagyontärgy helyöbe löp vagy a hitelfedezet kiegeszitösere szolgä. A biztositö tärsasäg az 6rtesitest követöen a biztositäsi szerzödös alapjän kifizetendösszeget kizärölag a zälogjogosult röszöre teljesitheti 8.3.A Takarökszövetkezet zälogjogäval terhelt vagyontärgy helyebe löpö biztositäsi összeg, kärtöritös, kärtalanitäs vagy mäs edök, illetve az ezekre vonatkozö követelös felett a Takarökszövetkezetet a Szerzödösböl eredöen az Adössal szemben fennällö követelöse biztositökäul övadöki jog illeti meg, a fennällö követelöst meghaladösszeg az Adöst illetve a Biztositöknyüjtöt illeti. 8.4.A2 Adös illetve a Biztositöknyüjtö köresöre a Takarekszövetkezet a biztositökul szolgälö fedezeti vagyontärgy helyöbe löpett biztositäsi összeget a fedezeti vagyontärgy helyreällitäsa cöljäböl akkor engedi ki az övadökbö, ha ez a Takarökszövetkezet Adössal szembeni követelöse kielögitöset nem veszelyezteti, ös a fedezeti vagyontärgy helyreällitäsät az Adös illetve Biztositöknyüjtö szämläval igazolja Amennyiben a käresemeny következteben a fedezeti vagyontärgy megsemmisü, vagy olyan mertökben kärosodik, hogy az eredeti ällapot a fedezeti 6rtök csökkenese nölkül nem ällithatö helyre, a Takarekszövetkezet jogosult az Adössal szemben a Szerzödest felmondani, ös a biztositäsi összeget - elszämoläsi kötelezettseggel - a felmondässal lejärttä tett követel6se törlesztesöre forditani Az Adös felhatalmazzatakatökszövetkezetet, hogy a biztositäsi dij fizetöset 6s a biztositäsi szerzödös fennälläsät az erintett biztositönäl a biztositö közvetlen megkeresöse ütjän bärmikor ellenörizhesse, akär a Szerzödös biztositönak törtenö megküldösevel. Az Adös köteles a biztositäsi jogviszonyt a kölcsön teljes visszafizetöseig fenntartani, es annak fennälläsät, valamint a Takarökszövetkezet felszölitäsära biztositäsi dij megfizetösönek rendszeressögöt folyamatosan igazolni Ingatlanfedezet esetön az ingatlan kisajätitäsäört kapott kärtalanitäs vagy az erre vonatkozö követeles a biztositökul szolgälö ingatlan helyebe löp. 8.7.A2 Adös kijelenti, hogy az ältala eddig felvett, illetve a jövöben felvötelre kerulö hitelek biztositekai nem nyüjtanak kedvezöbb pönzügyi vagy jogi helyzetet mäs hitelezöknek, mint amilyet az Adös a Szerzödösben a Takarökszövetkezet szämära biztosit. Az Adös kijelenti, hogy a hitel futamideje alatt a hitel/kölcsön biztositekäul szolgälö vagyontärgyait, egyeb eszközeit - kivöve, ha a Takarekszövetkezet ehhez kifejezetten, iräsban hozzäjärul - nem adja el, nem adja börbe, lizingbe, nem apportälja vagy bärmilyen egyöb mödon nem bocsätja mäs rendelkezesöre, valamint semmilyen mödon nem terheli meg (negativ pledge - negativ biztositöki zätadek) Az Adös kötelezettsöget vällal arra, hogy a Szerzödössel kapcsolatban felmerült 6s felmerülö fizetesi kötelezettsegeit mindenkor legaläbb azonos mödon kezeli minden mäs jelenlegi es jövöbeli kötelezettsögeivel, valamint kljelenti, hogy amennyiben a jövöben a Szerzödeszerinti kölcsön Ös järulökainak teljes visszafizetöse elött - a Takarekszövetkezet iräsbeli hozzäjäruläsäval - mäs, harmadik szemölynek a töle felvett hitel fedezetöül kedvezöb biztositökot nyüjt, mint amilyet a Szerzödös alapjän a Takarekszövetkezetnek nyüjtott, akkor ezen kedvezöbb biztositökot a Takarekszövetkezet szämära is egyidejüleg iräsban felajänlja (pari passu - egyenrangüsägi zärad6k). Hatälyos: 2014 märcius 1s-töl

9 8.9. Amennyiben a biztositökok ertököben a hitel/kölcsön futamideje alatt a hitel pönznemeben szämitva 1O%-ot elerö fedezeti ertekcsökkenös következik be, a Takarekszövetkezet a hitel/kölcsön fedezettsögönek helyreällitäsära toväbbi fedezetek nyüjtäsära szölithatja fel az Adöst. Amennyiben az Adös a Takarekszövetkezet felszölitäsära a hitel/kölcsön fedezeteit nem egösziti ki, a Takarekszövetkezetet megilleti az azonnali hatäiyü felmondäs joga Ha a kölcsön biztositökakönt felajänlott bärmely vagyontärgyat örintöen vegrehajtäsi eljäräs indul vagy vögrehajtäsi cselekmöny kerül foganatositäsra, illetve ha a biztositeknyüjtöval szemben csödvagy felszämoläsi eljäräst kezdemönyeznek, akkor a Takarekszövetkezet jogosult a Szerzödöst azonnali hatällyal felmondani, 0s a Szerzödesböl eredö teljes követelösöt lejärttä tenni Pz Adös a SzerzödÖs aläiräsävalelhatalmazza Takarekszövetkezetet arra, hogy amennyiben a Szerzödes szerinti lejäratkor m6g fennällö tartozäsät a Takarekszövetkezetnek nem fizeti meg, a pönzforgalomröl szölö övi L[üV. törvönyben meghatärozott, elsöbbsöggel teljesitendö fizetösi megbizäsokat (hatösägi ätutaläs, ätutaläsi v6gzös) követöen, de minden mäs fizetösi megbizäst megelözöen a Takarökszövetkezet a tartozäs összegevel bärmelyik, a Szerzödesben megjelölt forinudeviza fizetösi szämläjät beszedösi megbizäs alkalmazäsäval megterhelje Az Adös kötelezettseget vällal arra, hogy a mäs hitelintezetnel vezetett szämläi vonatkozäsäban a szämlavezetö hitelintözet ältal elfogadott formäban a Takarekszövetkezet röszöre a Szerzödös megkötösövel egyidejüleg, ältala aläirva ätadja a Szeeödesben megjelölt fizetösi szämläi ellen a beszedesi megbizäs benyüjtäsära felhatalmazö - a kölcsön es järulökai teljes megfizet6seig az Adös ältal egyoldalüan vissza nem vonhatö - nyilatkozatait Pz Adös kötelezettseget vällal arra, hogy a kölcsön ös järulökai teljes visszafizetöseig csak a Takarökszövetkezet haladöktalan, iräsbeli täjökoztatäsa mellett nyit üjabb fizetösi szämlät. Vällalja toväbbä, hogy e fizetesi szämläk tekintetöben a Takarekszövetkezetet, mint beszedösi megbizäs benyüjtäsära jogosultat bejelenti a fizetesi szämlät vezetö p6nzforgalmi szolgältatönak, es az ezt igazolö, a szämlavezetö ältal befogadott - a kölcsön ös järulekai teljes megfizetösöig az Adös ältal egyoldalüan vissza nem vonhatö - felhatalmazö nyilatkozatät a szämla megnyitäsät követö 5 (öt) munkanapon belirl eljuttatja Takarökszövetkezethez Az Adös kötelezettsöget vällal arra, hogy a Szerzödesböl eredö teljes tartozäsainak kiegyenlitöseig a Takarökszövetkezet hozzäjätuläsa nölkül nem ad harmadik szemölynek (hitelintözetnek, gazdälkodö szervezetnek, egyeb jogf vagy nem jogi szemelynek, vagy termöszetes szemelynek) felhatalmazäst beszedösi megbizäs benyüjtäsära Takarökszövetkezetnöl vezetett fizetösi szämläira A Szerzödeshez kapcsolödö, jelen 8. pontban meghatärozott biztositökokra ös a felhatalmazäsokra vonatkozöan az Adös ältal vällalt kötelezettsegek megszegöse sülyos szerzödösszegösnek minösü1, melynek alapjän a Takarekszövetkezet jogosult a Szerzödöst azonnali hatällyal felmondani 6s az Adös szerzödöses kötelezetts6geit lejärttä tenni 9, Ellen6rz6s Takarökszövetkezet jogosult Adös fizetökepessögöt, pönzügyi helyzetet ös a biztositökokat folyamatosan ellenörizni Az ellenörzesi jog különösen az Adös jövedelmi- vagyoni-, pönztrgyi helyzetere vonatkozö azon adatok ös tenyek bekereset, illetve helyszini ellenörzösöt jelentik, amelyek alapjän az Adös a Takarekszövetkezet ältali minösitös elvögezhetö, teherviselököpessöge megitelhetös fizetököpessögenek alakuläsa nyomon követhetö. Csoportfinanszirozäs eseten a Takarekszövetkezet ellenözesi joga az ügyfölcsoportba tartozö vällalkozäsokra, termöszeteszemölyekre is kiterjed z Adös tudomäsul veszi, hogy a Szerzöd6s fennälläsa alatt mäs hitelintözettöl csak a Takarekszövetkezet elözetes, iräsbeli hozzäjäruläsäval vehet igönybe hitelt, illetöleg kölcsönt, vällalhat garanciät vagy kezessöget, köthet penzügyi lizingszerzödest vagy vällalhat mäs ilyen tipusü kötelezettsöget. Az Adös köteles toväbbä a Takarökszövetkezetet haladektalanul, iräsban täjökoztatni a szezöd6skötest követöen keletkezett minden toväbbi, ebbe a körbe tartozö olyan kötelezettsegvällaläsärö1, amely fizetököpess6göt alapvetöen befolyäsolja. Hatälyos: märcius 15{öl

10 9.3 Az Adös a Szezödös aläiräsäval egyidejüleg külön teljes bizonyitö erejü magänokiratban felhatalmazza a TakarÖkszövetkezetet, hogy a Szerzödösböl szätmazö laftozäsa teljes megfizeteseig köztartozäsairö1, igy különösen adö, väm es jövedök (NAV), tärsadalombiztositäsi (TB), tartozäsairöl az illetökes hatösägoktöl minden toväbbi hozzäjätuläsa vagy felhatalmazäsa n6lkill informäciöt körhessen, toväbbä hozz ätul ahhoz, hogy a megkeresett hatösäg - az Adös minden toväbbi hozzäjäruläsa vagy felhatalmazäsa nelkül - az ältala nyilväntartott Adös tartozäsokröl adatot szolgältasson a Takarekszövetkezet 16sz0re A Takarekszövetkezetet megilleti az Adös, illetve biztositökot nyüjtö harmadik szemely ältal nyüjtott fedezetek meglötenek ös örtekenek rendszeres ellenözesi joga Adös a Takarökszövetkezet fedezetellenörzösi jogänak biztositäsa ördeköben az aläbbi kötelezettsegeket vällalja: a) Amennyiben a biztositökul szolgälö vagyontärgyak örtekenek megällapitäsähoz szakörtö igenybevötele szükseges, az Adös a Takarekszövetkezet ältal elfogadott független örtökbecslövel szerzödöst köt a fedezetek felülvizsgälatänak elvögzöseröl legfeljebb 6ves gyakorisäggal. Amennyiben az AdÖs nem közvetlenül köt szezödest az örtekbecslövel, ügy a Szerzödös aläiräsäval felhalalmazz a Takarökszövetkezetet, hogy a fedezetek felülvizsgälatät a maga nevöben rendelje meg, ös a laköingatlan piaci örtöket legaläbb häromevente, lakölngatlannak nem minösülö ingatlan piaci eneket legaläbb evente egyszer, jelentös vältozäsoknak kitett ingatlanpiac eseten enn6l gyakrabban felülvlzsgälja, s ennek költsöget az Adösra häritsa. Az Adös - amennyiben a felek SzezödÖsben mäsköpp nem ällapodnak meg - az ertökbecslös költsögöt az örtökbecslö ältal kiällitoft szämla alapjän az örtekbecslönek hatäridöben megfizeti. Ha az Ad6s az Örtekbecslös dijät megfizeti, jogosult az elköszült örtökbecslös üzleti titkot nem tartalmazö reszet megismerni, Ös annak egy peldänyät megtartani Amennyiben az Adös az 6rt6kbecsl6ssel kapcsolatos kötelezettsögeit iräsbeli felszölitäsra sem teljesiti, az a Szerzödes azonnali hatälyü felmondäsära ad jogalapot b) Az AdÖs a Takar6kszövetkezet felhiväsära övente legfeljebb ket alkalommal köteles sajät költsögere a biztositekul szolgälö zälogtärgyakröl, illetve a megterhelt vagyonröl a zälogjogi nyilväntartäs aktuälis adatait tartalmazö eredeti közjegyzöi tanüsitvänyt, vagy ezek hiteles kiadmänyät becsatolni. Amennyiben a Takarekszövetkezet felhiväsära ezen dokumentumok nem kerülnek becsatoläsra, ügy az Adös felhatalmazz a Takarökszövetkezetet, hogy az eredeti közjegyzöi tanüsitväny, vagy ezek hiteles kiadmänyänak beszerzösöröl gondoskodjon, s ennek költsögöt az Adösra häritsa Az Adös tudomäsul veszi, hogy a beszerzös költsege annak felmerülösekor azonnal esedekessö välik, 6s a Takarökszövetkezet a beszerzös költsegönek összegövel a felmerülöse napjän azonnal megterheli az Adös näla vezetett fizetösi szämläjät vagy az Adös nevön megnyitott takarökbanki hitel-elszämoläsi technikai szämlät. Amennyjben az Adös a fedezetellenörzössel kapcsolatos kötelezettsegeit iräsbeli felszölitäsra sem teljesiti, az a Szezödös azonnali hatälyü felmondäsära ad jogalapot. 10. Täj6koztatäsi kötelezetts6gek A Takar6kszövetkezet a hitelszerzödes fennälläsa alatt az Adös körösöre täjökoztatäst ad a tartozäsröl törlesztösi täbläzat formäjäban a dij-, költseg- ös egy6b fizetösikötelezettseg-mentesen A törlesztösi täbläzat a törlesztöröszletek összegöt, a törlesztes gyakorisägät 6s felteteleit, valamint az egyes törlesztesek töke- Ös hitelkamat ös hitelkamaton kivüli minden egyöb ellenszolgältatäs elemöt - ideertve düat, jutalekot, költseget - elkülönitetten tatlalmazza Ha a hitelkamat mörtöke nem rögzitett, vagy a hitelkamaton kivüli minden egyöb ellenszolgältatäs - ideertve dijat, jutalekot, költsöget - a hitelszezödösben meghatärozottak szerint vältozhat, a törlesztösi täbläzatban egyörtelmüen ös tömören jelezni kell, hogy a rendelkezösre bocsätott adatok a vältozäs idöpontjäig örvönyesek A hitelkamat Ös a hitelkamaton kivüli minden egyöb ellenszolgältatäs - ideörtve dijat, jutalökot ös költseget - mödositäsa esetön a Takarökszövetkezet az Adöst a mödositäs hatälybalöpösöt megelözöen a pontban irt mödon täjekoztatja A referencia-kamatläbhoz kötött hitelkamat esetön a Takarökszövetkezet a honlapiän ös az ügyfelek szämära nyitva ällö helyisögeben kifüggesztett hirdetmönyben täjökoztatjaz ÄüOst a referenciakamatläb vältozäsärö1. Hatälyos: märcius 15{öl 10

11 10.5. A fizetösi szämlähoz kapcsolödö hitelkeret esetön hitelintözet a fogyasztöt rendszeresen papiron vagy mäs tartös adathordozön a következö adatokröl täjekoztatja fogyasztöt: a) afiöl az idötartamrö1, amelyre a täjekoztatäs vonatkozik, b) a hitelehiväsänak összegöröl a lehiväs idöpontjärö, c) a täj6koztatäst megelözö legutöbbi täjökoztatäs idöpontjäröl ös ezen idöpontban fennällö, a fizetösi szämlähoz kapcsolödö hitelegyenlegrö1, d) a täjökoztatäs idöpontjäban fennällö, a fizet6si szämlähoz kapcsolödö hitelegyenlegrö1, e) a teljesltett törlesztes összegöröl ös a teljesitös idöpontjärö1, 0 a hitelkamatrö, g) a felmerült hitelkamaton kivüli minden egyöb ellenszolgältatäsröl - ideörtve dijat, jutalökot, költsöget -, h) a törlesztös minimälis összegörö, ilyen kikötös eset6n. Az elözö bekezde szerinti täjekoztatäs a pönzforgalmi szolgältatäs nyüjtäsäröl szölö övi L)üXV törveny 24. S-änak (2) bekezdese szerinti utölagos täjökoztatäs formäjäban törtenik, amelynek gyakorisägäröl a felek a fizetesi szämlähoz kapcsolödö hitelkeret szezödösben ällapodnak meg Az Adösnak a kölcsön ös järulekai teljes visszafizeteseig haladektalanul Örtesitenie kell a Takarekszövetkezetet az aläbbi tönyek ös esemönyek bekövetkezöserö1, a hitel/kölcsön visszafizeteset 6rintö körülmenyek megvältozäsäröl: a) vegrehajtäsi eljäräs kezdem6nyezöse az Adös ellen; b)ha a biztositökot nem az Adös, hanem harmadik szemöly - biztositöknyüjtö - nyüjtja, a Szerzödös bärmely biztositökät örintö vögrehajtäsi, illetve a biztositeknyüjtöval szemben kezdemönyezett vegrehajtäsi-, csöd- vagy felszämoläsi eljäräsröl; c) bärmilyen hatösägi vagy birösägi hatärozatröl - függetlenül attö, hogy az jogerös-e -, amely az AdÖs szämäta az Adös Takarökszövetkezettel szemben fennällö kölcsöntartozäsänak 10%-ät (tiz szäzalek \ meghaladö fizetösi kötelezettsöget ir elö; d)bärmely, az Adössal, illetve a biztositöknyüjtöval szemben foganatositoft vegrehajtäsi cselekmönyröl; e)az Adös teherviselö köpessöget befolyäsolö körülmönyekben, jövedelmi, vagyoni, penzügyi helyzetöben bekövetkezett vältozäsokröl f) az Adös ältal olyan tärsasägban szerzett tulajdonosi röszesedösrö, amely tärsasäg szint6n hitelezösi kapcsolatban äll a Takarekszövetkezettel, amennyiben az Adös erröl tudomäst szerez; g) az Adösnak harmadik szemöllyel szemben fennällö 30 (harminc) napon tüli, lejärt fizetösi kötelezettsögeröl; h)az Adös Szerzödös megkötöse idöpontjäban tehermentes vagyontärgyainak megterhelösöröl vagy biztositekul adäsäröl; i) a TakarÖkszövetkezet ös az Adös közötti szerzödöses kapcsolat fennälläs alatt az azonositäsorän megadott adatokban, illetve a tönyleges tulajdonos szemölyöt 6rintöen bekövetkezett vältozäsokrö1, a tudomässzezöst követö 5 (öt) munkanapon belül; j) az Adös 9.2. pontban foglalt kötelezettsögvällaläsairö1. Az Adös jelen pontban irt täjökoztatäsi kötelezettsögei elmulasztäsa sülyos szerzödösszegösnek minösü1, melynek alapjän a Takarökszövetkezet jogosult a Szerzöd6st azonnali hatällyal felmondani es az Adös szerzödöses kötelezettsögeit lejärttä tenni. 11. Központi Hitelinformäciös Rendszer A Szetzödes aläiräsäval az Adös megerösiti, hogy Központi Hitelinformäciös Rendszerröl szölö - a Szerzödös elvälaszthatatlan röszöt köpezö 4. szämü mellekletben foglalt - täjekoztatäst a Szerzödös megkötösöt megelözöen megismerte 6s annak tudomäsul vötelere vonatkozö nyilatkozatot (1. szämü mel16klet) a szerzödöskötös elött aläirta. 12. A Szerzöd6s megszüntet6se A Szetzödösben illetve a jelen ÄSZSZ-ben meghatärozott szerzödesszegösi esem6nyek bekövetkezte/fennällta esetön a Takarökszövetkezet jogosult - a rendeltetesszerü joggyakorläs elvenek megfelelöen, az adott körülmönyek ältal megengedett mörtökben az Adös ördekeit lehetösög szerint figyelembe veve - a Szerzödöst azonnali hatällyal felmondani ös a fennällö hitel/kölcsön tartozäst egy összegben lejärttä tenni A Takarekszövetkezet azonnali hatällyal jogosult felmondani a Szerzödöst, ha: Hatälyos: märcius 15{öl 11

12 a) a cölhoz kötött kölcsönnek a Szerzödösben meghatärozott celra forditäsa lehetetlen; vagy az AdÖs a kölcsönösszeget nem erre a celra hasznälja fel; b) az Adös körülmönyeiben lönyeges kedvezötlen vältozäs ällt be es az Adös felszölitäs ellen6re nem ad megfelelö biztositökot; c) az Adös vagy a biztositökot nyüjtö szemöly jövedelemi, vagyoni, pönzügyi helyzetöt negativan örintö olyan körülmöny felmerü, amely veszölyezteti az Adös vagy a biztositekot nyüjtö szemely azon köpessögöt, hogy a Szezödösben, vagy a Biztositöki Szerzöd6sben foglalt kötelezettsegeit teljesitse; d) az Adös a Takarökszövetkezetet megtevesztette, amennyiben ez a szetz1des megkötesöt vagy annak tartalmät befolyäsolta; e) az Adösnak valamely Szerzödösben tett nyilatkozata, vagy az ältala a Takarökszövetkezetnek adott jövedelmi-, jogi-, pönzügyi helyzetöre vonatkozö adat ös egyöb informäciö valötlannak, hiänyosnak bizonyul, illetve az Adös a Takarekszövetkezetet bärmely egyöb mödon megtöveszti; f) az Adös a fizetököpessögöre vonatkozö, valamint a kölcsön fedezetövel, biztositökäval vagy cöljänak megvalösuläsäval kapcsolatos vizsgälatol akadäly ozza, g)az Adös fedezet elvonäsära iränyulö magtartäsa veszölyezteti a kölcsön visszafizet6senek lehetöseget h)a kölcsönre nyüjtott biztositök örtöke vagy 6rvönyesithetösöge jelentösen csökkent 6s azt az AdÖs a Takarekszövetkezet felszölitäsära nem egösziti ki, i) az Adös a Szezödös alapjän fizetendö bärmely törlesztö reszletet, kamatot, dijat egyeb megfizetendösszeget esedökessögkor elmulasztja megfizetni, es azl az Adös a Takarekszövetkezet ältal megküldött felszölitäsra sem teljesiti; j) az Adös a Szerzödösben vällalt, ös az Adös szerzödösszerü teljesitöse szempontjäböl lönyeges kötelezetts6get nem vagy nem szerzödesszerüen teljesiti, kiv6ve, ha a Takarökszövetkezet egyedi mörlegel6s alapjän meghozott döntösövel a szerzödösszerü teljesitösre, illetve a teljesitesre pöthatäridöt biztositott ös erröl az Adöst iräsban örtesiti; k) az Adös olyan fizetösi kötelezettseget vällal - ideörtve a 9.2.pontban foglaltak megszegesevel vällalt kötelezettsegeket is -, mely a Takarökszövetkezet kockäzati megitölöse szerint veszelyezteti a TakarÖkszövetkezettel szembeni kötelezettsögei teljesitöset. l) az Adös, vagy a biztositekot nyüjtö harmadik szemöly ellen vegrehajtäsf, vagy - gazdälkodö szervezet biztositöknyüjtö esetön - csöd-, felszämoläsi vagy vögelszämoläsi eljäräs indul, vagy ezen eljäräsok bärmelyiköt kezdemönyezik;. m) az Adös, az Adössal egy ügyf6lcsoportba tartozö vällalkozäs, vagy a biztositökot nyüjtö harmadik szemely a Takarekszövetkezettel, a Takarökszövetkezet ördekeltsögi köröbe tartozö, illetve a Takarökszövetkezet ältal röszben vagy teljessöggel tulajdonolt jogalannyal, vagy bärmely hitelintezettel/ gazdälkodö szervezeftel kötött bärmely szerzödösöt jelentös mörtökben megszegi, Ös ezzel a Szeeödes teljesitesöt, a hozzä kapcsolödö biztositökok örvönyesithetösöget veszölyezteti (cross default - közvetett mulasztäs); n) az Adös a Takarökszövetkezet elözetes iräsbeli hozzäjäruläsa nölkül elidegeniti, ättuhäzza, vagy megterheli vagyonänak (megl6vö vagy jövöbeli jogainak, követelöseinek, beveteleinek, eszközeinek, ingö 6s ingatlan vagyontärgyainak) egeszet vagy annak egy reszöt, ide nem Örtve a mindennapi szokäsos tevökenysöge köreben törtönö elidegenitöst, ätruhäzäst, illetve a jogszabäly ältal alapitott terheket ös ügyleti biztositekokat, feltöve, hogy ez utöbbiak nem veszelyeztetik a SzerzödÖs alapjän az Adöst terhelö kötelezettsegek maradöktalan teljesitesöt; o) a Biztositöki Szerzödes bärmilyen okböl örvönytelennö välik, vagy az abban foglalt kötelezettsögvällaläsok örvönyesithetösege, kikönyszerithetösöge csökken vagy megszünik, p) az Adös mäs, a jelen ASZSZ-ben, illetve a Szezödösben meghatärozott sülyos szerzödösszegöst követ el Takarökszövetkezet jogosult a kölcsönszerzödöst az Adös megfelelö biztositek adäsära törtenö felszölitäsa nölkül felmondani, ha nyilvänvalö, hogy az Adös megfelelö biztositek nyü.jtäsära nem köpes Pz Adös a Szerzödöstöl annak aläiräsa napjätöl szämitott 14 napon belül indokoläs nölkül elällhat, amennyiben a kölcsön folyösitäsära m6g nem került sor Az Adös a Szerzödes aläiräsänak napjätöl szämitott '14 napon belül dijmentesen felmondhatja SzerzödÖst, amennyiben a Kölcsönt a Takarökszövetkezet mär folyösitotta. Az elälläsi/felmondäsi jogot hatäridöben örvenyesitettnekell tekinteni, amennyiben az Adös erre vonatkozö nyilatkozatät a hatäridö lejärtäig postäradja vagy egyöb igazolhatö mödon azt a Takarekszövetkezetnek elküldi. Az Adös a felmondäsra vonatkozö nyilatkozatänak Takarökszövetkezet röszöre törtönt elküldöset követöen haladektalanul, legkesöbb 30 napon belül köteles a felvett Kölcsön összegöt, valamint a Kölcsön folyösitäsänak idöpontjätöl a visszafizetes idöpontjäig felszämithatö, a Szerzöd6s szerint megällapitott hitelkamatot a Takarökszövetkezetnek visszafizetni Hatälyos: 2014 märcius 15{öl

13 Az Adös elälläsi/felmondäsi jogänak gyakorläsazt a Kölcsönhöz kapcsolödö järulökoszolgältatäsra vonatkozö szezödöst is felbontja, amely a Takarökszövetkezet ältal vagy egy harmadik föl 6s a Takarökszövetkezet elözetes megällapodäs alapjän a harmadik föl ältal nyüjtott szolgältatäsra vonatkozik. 13. K6zbesit6si szabälyok A szetzödö feleknek egymäs közötti kapcsolattartäsuk sorän valamennyi örtesitöst ös közlest iräsban kell elküldeni a mäsik f6l röszöre. Ennek mödja lehet: (a) szemelyes ätadäs, mely esetben a kezbesites megtörtöntönek tönyet es idöpontjät, az ätadäs illetve ätvetel tönyöt köt együttesen jelenlövö tanü aläiräsäval igazo\a (a köt tanü együttes jelenlötöben ätadott küldemöny közbesitettnek tekintendö akkor is, ha az ätvötelt a cimzett megtagadja, ös ennek tenye kerül a jegyzökönyvben rögzitösre); (b) ajänlott vagy törtivevönyes postai küldemeny ütjän, mely esetben az ajänlott postai küldemönyt a közbesites megkisörl6sönek napjän a feladö föl közbesitettnek tekinti, ha a cimzett föl az ätvötelt megtagadta. Ha a közbesitös azert volt eredmenytelen, mert a cimzett rcl az iratot nem vette ät (az a feladö fölhez,,nem kereste" jelzössel erkezett vissza), az iratot - az ellenkezö bizonyitäsäig - a postai kezbesites mäsodik megkisörlösönek napjät követö ötödik munkanapon a feladö föl közbesitettnek tekinti; (c) az Adös ältal a Szezöd6sben meghatärozott telefaxszämra megküldött telefax üzenet ütjän, mely esetben az örtesitesuközlöst az activity reportban megjelölt idöpontban kell közbesitettnek tekinteni Aa Adös sajät felelössögöre köteles gondoskodni arrö, hogy az örtesitöst a megjelölt telefonszämon müködö telefaxra Takarökszövetkezet mindenkor köpes legyen elküldeni Az Adös ez iränyü igönye esetön a Takarekszövetkezet az örtesitösekevközlöseket az Adös ältal a Szerzödösben meghatärozott cimre is elküldi. 14. Egy6b rendelkez6sek Pz Adös a Szezödös aläiräsäval felhatalmazhatja Takarökszövetkezetet, hogy a Szerzödesbe foglalt kölcsön visszafizetösönek vögsö idöpontjät legkösöbb a lejärat napjät 5 nappal megelözöen postära adott nyilatkozatäval egy izben, legfeljebb 92 (kilencvenkettö) nappal meghosszabbitsa a kamat, dij, költsög fizetösi kötelezettsegek Szezödösben meghatärozott üteme fenntartäsa mellett, amennyiben az Adös a kölcsön meghosszabbitäsät a Szerzödös lejäratät legaläbb I nappal megelözöen kezdemenyezte, ös azt iräsban bejelentette a Takarekszövetkezetnek A Takarökszövetkezet elözetes, iräsbel hozzäjäruläsa nölkül az Adös a Szerzödesböl eredö jogait mäsra nem engedmönyezheti, illetve kötelezettsegeit tartozäsätuällaläs ütjän nem ruhäzhatja ät A Takarökszövetkezet jogosult a Szerzödesböl eredö jogait az Adös elözetes engedelye nölkül reszben vagy egöszben engedmönyezni, ätruhäzni. Az engedmönyezes megtörtöntöröl a Takarekszövetkezet az Adöst iräsban täjökoztatja Amennyiben a Takarökszövetkezet nem örvönyesit a Szerzödös alapjän öt megilletö valamely jogot, vagy ilyen jog gyakorläsäval köslekedik, vagy azokat csak röszben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Takarökszövetkezet erröl a jogärölemond A Takarekszövetkezet a Szerzödös elököszitöse ös megkötöse sotän az Adös azonositäsät eredeti iratok, okmänyok vagy ezek hiteles mäsolatalapjän vögzi, 6s jogosult azokröl - az Adös kifejezett tiltäsa hiänyäban - mäsolatot kösziteni A Szerzödes - eltörö megällapodäs hiänyäban - a szezödö felek ältali együttes aläiräs napjän l6p hatälyba Amennyiben a Szezödösröl idegen nyelvü pöldäny is keszü, akkor örtelmezösi vita eseten a Szerzödös magyar nyelvü vältozat az iänyadö Az ASZSZ rendelkezösei mind az Adösra, mind a Takarekszövetkezetre nezve kötelezöek, de a Szerzödesben azoktöl kölcsönös egyetertessel iräsban el lehet törni amennyiben az nem ütközik a Magatartäsi Ködex illetve valamely jogszabäly rendelkezöseibe. Ha a Szerzöd6s egyedi rendelkezösei Hatälyos: märcius 15{öl I J

14 ös az ASZSZ-ben irt szerzödesi feltöteleközött eltörös van, ügy az egyedi szerzödöses rendelkezösek az iränyadök A szetzödö felek megällapodnak, hogy amennyiben a Szerzödös nem kerül közokiratba foglaläsra Ös a näluk l6vö szerzödösi pöldänyoközött elt6rös van, ügy a Takarökszövetkezet ältal örzött pöldäny rendelkezöseit fogadjäk el iränyadönak. '1410.A Szezödös aläiräsäval az Adös megerösiti, hogy a szemelyes adatait örintö adatkezelösre vonatkozö, a Szerzödes mellökletöt köpezö täjökoztatäst a Szerzödes megköteset megelözöen megismerte ös annak tudomäsul vötelöre vonatkozö nyilatkozatot a szerzödösköt6s elött aläirta A Sze.zödes, az ASZSZ, valamint a Hirdetmöny alatt a Szerzödös aläiräsakor hatälyoszerzödes, ÄSZSZ, valamint Hirdetm6ny illetve azoknak a Takarökszövetkezet ältal a hitelintözetekröl Ös a pönzügyi vällalkozäsokröl szölö övi CCX)üV l. törvenynek megfelelö mödon vögrehajtott egyoldalü, illetve a felek ältali kötoldalü mödositäsa alapjän mindenkor hatälyoszövege örtendö Felek kötelezettsöget vällalnak arra, hogy a Szerzödesböl eredö vitäikat megkisörlik polgäri peres eljäräson kivü, tärgyaläsos üton rendezni Ennek eredmönytelensöge eseten a Szerzödös lötrejöttövel, örvönyessegövel, joghatäsaival ös megszünösövel, toväbbä a szerzödösszegössel Ös annak joghatäsaival kapcsolatos jogvita esetön a Szämlatulajdonos Pönz-ös Tökepiaci Allandö Välasztottbirösäghoz fordulhat, vagy a Magyar Nemzeti Bank mellett müködö Pönzügyi BÖkÖltetö Testület eljäräsät kezdemönyezheti A P6nzügyi Beköltetö Testületnöl kezdem6nyezett eljäräs eseten a Takarekszövetkezet a jogvita összes körülmönyeit merlegelve dönt arrö1, hogy az eljäräsnak aläveti-e magat. Az Adös a Szerzödös aläiräsäval kijelenti, hogy a Takarökszövetkezet üzletszabälyzatät, annak tartalmät megismerte ös elfogadja. A jelen Altalänos Szerzödesi Szabälyok elvälaszthatatlan mel16kletei: 1. szämü mellöklet: Nyilatkozat a KHR-re vonatkozöan termöszetes szemöly Ugyföl eseten 2. szämu mell6klet: Nyilatkozat Központi H itelinformäciös Rendszerben törtönö adatkezelösröl 3. szämü mellöklet: Nyilatkozat Központi H itelinformäci6s Rendszerben a szerzödöses jogviszony megszünösöt követö adatkezel6si hozzäjäruläs visszavonäsäröl 4. szämü mellöklet: Täjekoztatö a központi hitelinformäciös rendszer-re (a toväbbiakban: KHR) iränyadö szabälyokrö, a nyilväntartäs c6ljärö1, a nyilväntartott szemölyt megilletö jogokrö, a KHR ältal kezelt adatok felhasznäläsärö1. valamint az adatok ätadäsäröl Kelt:......,,..,,.ev hö nap Ad6s Nyirb6lteki Körzeti Takar6kszövetkezet Ad6stärs Addstärs Kdszfizetö kezes Köszfizetö kezes Kdszfizetö kezes Köszfizetö kezes Hatälyos: 2014 märcius 15{öl 14

15 Elöttünk, mint tanük elött: 1 ) Növ: Lakcim: alä iräs 2.) Növ: Lakcim: Hatälyos: märcius 15{öl 15

16 t6...iktatöszämü szenödös 1. szämü függelökenek 1. szämü mell1klete NYILATKOZAT jelen nyilatkozat alälräsäval kijelentem, hogy a...iktatöszämü szerzödes 1. szämü függelökenek 4. szämü mellekletöt köpezö "Täi'koztatö a központi hitelinformäciös rendszer-re (a toväbbiakban: KHR) iränyad1 szabälyokrö\, a nyilväntartäs celjärö, a nyilväntaftoft szemölyt megilletö jogokrö\, a KHR ältal kezelt adatok felhasznäläsärö\, valamint az adatok ätadäsäröl " cimü dokumentum tartalmät a fenti iktatöszämü szerzödes megkötösöt ös aläiräsät megelözöen megismertem, azt elolvastam es az abban foglaltakat megörtettem 6s tudomäsul veszem. Ad6s Nyirb6lteki Körzeti Takar6kszövetkezet Addstdrs Adöstärs K6szfizetöi kezes Kdszfizetöi kezes Kdszfizetö kezes Köszfizetö kezes Elöftünk, mint tanük elött: 1.) Nev: Lakcim: aläiräs z.) NÖV: Lakcim: Hatälyos: märcius 15{öl

17 Alulirott, Növ: Születösi növ: Anyja neve: Születesi hely, idö: Allandö lakcim: Szem lyazonositö okmäny tipusa Szem6lyazonositö okmäny szäma: Szerzödes tipusa: Szerzödös azonositö (iktatö) szäma: L I...iktatöszämü szerzödös 1. szänü függerckenek 2. szämü mell'klete NYILATKOZAT Központi Hitelinformäci6s Rendszerben tört6n6 adatkezel6sröl - toväbbiakban: Ugyfel a Nyirbölteki Körzeti Takarökszövetkezet,mint referenciaadat-szolgältatö (toväbbiakban: Referenciaadat-szolgältatö) ütjän a Központi Hitelinformäciös Rendszert (KHR) müködtetö pönztrgyi vällalkozäs (BISZ Központi Hitelinformäciös Rendszer Zrt.) täszerc az aläbbi nyilatkozatot teszem: l. Nyilatkozat referenciaadatok mäs referenciaadat-szolgältat6 ältali ätv6tel6röl A Referenciaadat-szolgältatö a penzügyi szolgältatäsra - a hitelintözetekröl es penzügyi vällalkozäsokröl szölö vi CCXXXVII. törveny (Hpt.) 3.S (1) bekezdös b)-c) ös f)-g) pontjäban foglalt pönzügyi szolgältatäsra vonatkozö szerzödes, igy - hitel- es penzkölcsön-, - penzirgyi lizing-, - olyan papir alapü köszpönz-helyettesitö fizet6si eszköz (pöldäul papir alapü utazäsi csekk, vältö) kibocsätäsa, illetve az ezzel kapcsolatoszolgältatäs nyüjtäsa, amely nem minösül penzforgalmi szolgältatäsnak-, - kezessög ös garancia- 0s egyöb bankäri kötelezetts6g vällaläs nyüjtäsära vonatkozö szerzödös (toväbbiakban: szerzödös) megkötösöt követöen - 5 munkanapon belül - ätadja a KHR reszöre a központi hitelinformäciös rendszerröl sz6l övi CXX l. törvöny (KHR tv.) 5 S (2) bekezdös a) pontja alapjän az aläbbi referenciaadatokat: - azonositö adatok: nev, születesi nev, születösi idö, hely, anyja születösi neve, szemelyi igazolväny (ütlevöl) szäm vagy egy6b, a szemölyazonossäg igazoläsära a polgärok szemölyi adatainak 6s lakcimenek nyilväntadäsär6l sz6lö vi LXVI. töneny szerint alkalmas igazolväny szäma, lakcim, levelezesi cim, elektronikus levelezesi cim - szezöd'ses adatok: a szerzödes fipusa 6s azonositöja (szäma); a szerzödes megkötesenek, lejäratänak, megszünesenek idöpontja; ügyfe minöseg (ad6s, ad6stärs); a szenödes összege 6s devizaneme, valamint a törlesztes mödja es gyakorisäga; a szerzödöses összeg törlesztö röszletönek összege ds oevtzaneme. Täjekoztatjuk, hogy az ätadäst megelözöen az On hozzäiätuläsa szükseges adatainak KHR-böl törtönö mäs referenciaadat-szolgältatö ältali ätvötelehez. Körjük, sziveskedjenyilatkozni, hogy a KHR tv. 5.S (3) bekezdes alapjän hozz4ätul-e, hogy a KHR-t kezelö pönzügyi vällalkozäs ältal kezelt referenciaadatait mäs referencia-szolgäliatö a KHR-t müködtetö pönzügyi vällalkozästöl ätvehesse Amennyibenem järul hozzä adatai KHR-böl törtönö ätvetelehez, a KHR a következö adatokatartalmazza: - azonositö adatok: nev, szilbrcsi n6v, születösi idö, hely, anyja szület1si neve, szem'lyi igazolväny (ütlevel) szäm vagy egy6b, a szemölyazonossäg igazoläsära a polgärok szemölyi adatainak es hkcimönek nyilväntaftäsär1l szö övi LXVI. törveny szerint alkalmas igazolväny szäma, lakcim, levelezesi clm, elektronikus levelezesi clm - szerzöd'ses adatok: a szerzödes ffpusa es azonositöja (szäna); a szerzödes megkötösanek, lejäratänak, megszünesenek idöpontja; ügyfali minös'g (adös, ad6stärs); a szerzödes összege 6s devizaneme, valamint a törlesztes mödja 6s gyakorß69a. - a hozzäiäruläs meotaaadäsäval kapcsolatos adatok: a nyilatkozat kelte (hely, dätum), a referenciaadatszolgältatö azonositö adatai,az ügyfel azonosit1 adatai,a hozzäjärula)s megtagadäsära utalö megjegyzös. Hatälyos: 2014 märcius 15{öl

18 18 Felhivjuk szives figyelmöt, hogy jelen iräsbeli nyilatkozata vonatkozik valamennyi szerzödösere. Amennyiben a szerzödesei vonatkozäsäban a jelen iräsbeli nyilatkozata tartalmän a kesöbbiekben vältoztat, 6s iräsbeli hozzällätuläsät visszavonja vagy megadja, ügy minden esetben az idöben legkösöbb keletkezett iräsbeli nyilatkozata lesz iränyadö minden szerzödösöre. Alulirott, ügyf6l a KHR tv. 5.S (3) bekezd6s alapjän küelentem, hogy a Referenciaadat-szolgältat6 ältal a KHR r6sz6re toväbbitott 6s a KHR ältal kezelt, a fentiekben meghatärozott referenciaadataim mäs referenciaadat-szolgältatö ältali ätv6tel6hez El hozzäjärulok El nem järulok hozzä. ll. Nyilatkozat a KHR-ben a szez6d6ses jogviszony megszün6s6t követö adatkezel6shez adott hozzäjäruläs16l Kerjük, sziveskedjen nyilatkozni, hogy a KHR tv. 9. S (2) bekezdqs alapjän keri-e a KHR-I nüködtetö penzügyi vällalkozästöl 6s egyben hozzäjärul-e ahhoz, hogy a Referenciaadat-szolgältat6näl lövö, jelen täjökoztatö aläiresäval egyidejüleg igönyelt p'nzügyi szolgältatäsi szenödösevel kapcsolatosan a KHR röszöre a szenödeskötöst követöen a KHR tv. 5.5 e) bekezdöse alapjän ätadoft - jelen nyilatkozat l. fejezete szerinti - referenciaadatait a KHRI müködtetö pönzügyi vällalkozäs a szetzödeses jogviszony megszünöset követöen legfeljebb 5 övig kezelje. Hozzäjärul1sa eseten tudomäsul veszi toväbbä, hogy a jelen Ejekoztatö aläiräsäval egyidejüleg kezdemenyezeft szerzödeses jogviszony megszünesü követö adatkezeeshez valö hozzäjäruläsät a szerzöd'ses jogviszony megszünesöig a Referenciaadat-szolgältat' ütjän, azt követöen a KHR-I kezelö penzilgyi vällalkozäsnäl közvetlenü1, Ir'sban bärmikor visszavonhatja. Alulirott Ügyf6l a KHR tv. 9.S (2) bekezd6se alapjän ahhoz, hogy a Referenciaadat-szolgältat6näl 16v6, jelen nyilatkozatban rögzitett azonosit6 szämü p6nzügyi szolgältatäsi szezödesemmel kapcsolatosan a KHR r6sz6re a szerzöd6sköt6st követöen a KHR tv. 5.S (2) bekezd6se alapjän ätadott - a jelen nyilatkozat l. fejezete szerinti - referenciaadataimat a KHR-t müködtetö p6nzügyi vällalkozäs a szerzöd6ses jogviszony megszün6s6t követden legfeljebb 5 6vig kezelje. tr hozzäjärulok E nem järulok hozzä. Ugyföl aläiräsa Hatälyos: märcius 15{öl

19 19...iktatöszämü szerzödös 1. szämü függel'könek 3. szäm(t mell'klete NYILATKOZAT Központi Hitelinformäci6s Rendszerben a szerz6d6ses jogviszony megszün6s6t követd adatkezel6si hozzäjäruläs visszavonäsäröl Alulirott, Növ: Születösi nev: Anyja neve: Születösi hely, idö: Allandö lakcim: Szemölyazonos[tö okmäny tipusa Szemelyazonositö okmäny szäma: Szerzödös tipusa: Szerzödes azonositö (iktatö) szäma: - toväbbiakban: Ügyföl a Nyirbölteki Körzeti Takarekszövetkezet,mint referenciaadalszolgältatö ütjän a Központi Hitelinformäciös Rendszert müködtetö pönzügyi vällalkozäs (BISZ Központi Hitelinformäciös Rendszer Zrt.) teszete az aläbbi nyilatkozatot teszem. A központi hitelinformäciös rendszerröl szö övi CXX l. törveny (KHR tv.) 9.S (2) bekezdese alapjän a Központi Hitelinformäciös Rendszert müködtetö penzügyi vällalkozäs röszöre kijelentem, hogy a Referenciaadat-szolgältatönäl lövö, fent megjelölt iktatöszämü ös tipusü pönzügyi szolgältatäsi szerzödesemmel kapcsolatosan a KHR-t müködtetö pönzügyi vällalkozäs röszöre szezödöses jogviszony megszüneset követö legfeljebb 5 övig törtenö KHR-ben valö adatkezelesehez hozzä4ätultam - a mai nappal visszavonom. Kelt, Ugyföl aläiräsa Hatälvos: 20'14. märcius 15{öl

20 20....iktatöszämü szerzödös 1. szänü füooerckenek 4. szämü me ekbte TÄJEKoZTATÖ A KöZPoNTI HITELINFoRMÄCIÖS RENDSZERRE (A ToVÄBBIAKBAN: KHR} rränyadö szabär-yoxröt-, I trtytlväntartäs celjärö1, A NyilvÄHnnrorr szemelvt MEGILLETÖ JOGOKRÖL, A KHR ÄLTAL KEZELT ADAToK FELHASZNÄLÄSÄRÖL. VALAMINT Az ADATOK ÄTADÄsÄRÖL A Nyirbelteki Köneti Takarökszövetkezet, mint referenciaadat-szolgältatö (toväbbiakban: ReferenciaadatszolgältatÖ) a központi hitelinformäciös rendszerröl szö vi CXX l. (a toväbbiakban: KHR tv.) alapjän termöszetes szemelynek minösülö ügyfeleiröl az aläbbi täjökoztatöban ismertetett esetekben a hitelköpessög megalapozottabb megitöl6se, valamint a felelös hitelezös feltötelei teljesitösönek 6s a hitelezösi kockäzat csökkentösönek elömozditäsa az adösok ös a referenciaadat-szolgältatök - többek között a pönzügyi intezmenyek - biztonsägänak ördeköben, a jelen täjekoztatöban felsorolt, KHR tv. szerinti referenciaadatokat (toväbbiakban: referenciaadat) adja ät a Központi Hitelinformäciös Rendszert (toväbbiakban: KHR) kezelö pönzügyl vällalkozäs (BISZ Központi H itelinformäciös Zärtkörüen Müködö Röszvönytärsasäg) reszöre. L Adatszoloältatäs szerzödöskötösröl A Referenciaadatszolgältatö a penzügyi szolgältatäsra - a hitelintözetekröl 6s penzugyi vällalkozäsokröl szölö 2013 övi CCXXXVII. törvöny (Hpt.) 3.S (1) bekezdös b)-c) ös 0-g) pontjäban foglalt pönzügyi szolgältatäsra vonatkozö szerzödes, igy - hitel- es oönzkölcsön-. - pönzügyi lizing-, - olyan papir alapü köszpönz-helyettesitö fizetesi eszköz (pöldäul papir alapü utazäsi csekk, vältö) kibocsätäsa, illetve az ezzel kapcsolatoszolgältatäs nyüjtäsa, amely nem minösül penzforgalmi szolgältatäsnak-, - kezessög 0s garancia- 6s egyöb bankäri kötelezettsög vällaläs nyüjtäsära vonatkozö szerzöd6s (toväbbiakban együtt: a p6nzügyi szolgältatäsra vonatkozö szerzödös) megkötöset követöen - 5 munkanapon belül - ätadja a KHR reszere a központi hitelinformäciös rendszerröl szö övi CXX l. törvöny (KHR tv.) 5.S (2) bekezdös a) pontja alaplän az aläbbi referenciaadatokat: - azonositö adatok: nev, születösr növ, születösidö, hely, anyja születösi neve, szemölyigazolväny (ütlevöl) szäm vagy egyöb, a szemelyazonossäg igazoläsära polgärok szemölyi adatainak 6s lakcimönek nyilväntartäsäröl szölö övi LXVI. törveny szerint alkalmas igazolväny szäma, lakcim, levelez6si cim, elektronikus levelezösi cim - szerzödöses adatok: a szerzödes tipusa es azonositöja (szäma); a szerzödös megkötösönek, lejäratänak, megszünösenek idöpontja; ügyfeli minöseg (adös, adöstärs); a szezödös összege ös devizaneme, valamint a törlesztös mödja ös gyakorisäga; a szerzödöses összeg törlesztö röszletönek összege ös devizaneme. Täjekoztatjuk, hogy az ätadäst megelözöen az On hozzä4äruläsa szüksöges adatainak KHR-böl törtönö mäs referenciaadat-szolgältatö ältali ätvötelöhez. TäjÖkoztatjuk, hogy az adatätadäsi kötelezettsög a mär ätadott referenciaadatok mödosuläsa esetön is fennäll. Ebben az esetben a Referenciaadat-szolgältatö az adatot, az arröl valö tudomässzerzöst követö öt munkanapon belül iräsban ätadja a KHR-t kezelö pönzügyi vällalkozäs reszere. ll. Adatszol0ältatäs a tärqvhöt követö hönao 5. munkanaojäig. valamint elötörlesztös esetön A Referenciaadat-szolgältatö a tärgyhöt követö ötödik munkanapig ätadja a KHR-I kezelö pönzügyi vällalkozäs röszere a penzügyi szolgältatäsra vonatkozö szerzödessel kapcsolatosan az aläbbi referenciaadatot: - Az adatszolgältatäs tärgyät köpezö szezödes adatai: fennällö töketartozäs összege ös oenzneme - a szerzödeses összeg törlesztö röszletönek összege 6s devizaneme Hatälyos: märcius 15{öl

Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben

Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben Nyirb6lteki Körzeti Taka16kszövetkezet 4372 Nyirb6ltek, Kossuth üt 16. Enged6f yszäm:837 11997 lf. szämü hatärozat Enged6fy kelte: 1997.november 27, 7.szäm(t mel16klet Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban lakáscélú, illetve szabad felhasználású hitel, személyi hitel, áruhitel, vagy gépjárműhitel

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános szerződési szabályok

Általános szerződési szabályok Hitelszám:.. sz. szerződés 1. számú függeléke Általános szerződési szabályok A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hitel számú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés)

LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) Szerződésszám:.. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS (fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés) amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez

Örkényi Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei. Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Általános Szerződési Feltételei Lakossági folyószámlahitel-szerződésekhez Hatályos 2015. 11.10. napjától I. Bevezető rendelkezések 1. A lakossági folyószámlahitelek általános szerződési feltételeinek hatálya

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: 1-2-15-4300-0546-1 KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.07.13.-tól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 21. napjától 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. ALAPADATOK, ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Az Üzletszabályzat legutolsó módosítását a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 13/7/2015 számú határozatával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám:

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet HB szám: Kölcsönszám: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lép: 2015. február 1-én. Módosítva: 2015. október 1-én. Hatályon kívül helyezve a 2013. január 21-én az I/5/2013. számú igazgatósági határozattal

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által lakásépítés céljára nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 1/2015 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 24/2016 számú Ügyvezetői

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú takarékszövetkezeti kölcsönhöz 5/2 számú amely a Takarékszövetkezet (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztikai számjel: ) képviseletében eljáró:... kirendeltség

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata

Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata Üzletszabályzat 18 sz melléklete Üzletszabályzat Fogyasztóknak nyújtott hitelek és kölcsönök Üzletszabályzata 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex A jelen üzletszabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016. július 1. napjától 1.Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, közlése, elfogadása, alapfogalmak 1.1. Az Általános

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00%

Kamatperiódus hossza és az ügyleti kamat mértéke. 3 hónap 12 hónap 3 év 5 év. 12 havi BUBOR+ 3,50% 12 havi BUBOR+ 4,75% 12 havi BUBOR+ 4,00% K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A forint alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek és K&H zöldhitel

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000.

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000. Kondíciós lista és Terméktájékoztató Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907 www.bakonyvideketksz.hu L-IV/2016/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: 2016.05.01. Egyoldalú

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: A 3 havi BUBOR referencia kamat mellett nyújtott hitelek kamatának, THMjének módosulása, a TakarékPont Személyi Kölcsön, a Classic

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT Raiffeisen Bank Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:...

Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakás-előtakarékossági szerződések szerződéses összegének

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 17-től A Kaposmenti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi

Részletesebben