UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság"

Átírás

1 UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: november 2. Hatályos: március 1. Utolsó módosítás idıpontja: február 6.

2 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETİSÉG A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS CÍME A SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETİSÉGEI (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETİSÉG, NYITVATARTÁSI IDİ) ÉS ANNAK A HELYNEK, ELÉRHETİSÉGNEK, INTERNETES ELÉRHETİSÉGNEK A MEGNEVEZÉSE, AHOL EGYÉB ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINAK ELÉRHETİSÉGEI NAPRAKÉSZEN MEGISMERHETİK A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTİJÉNEK ELÉRHETİSÉGEI (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETİSÉG, NYITVATARTÁSI IDİ) A SZOLGÁLTATÓ INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME A FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETİSÉGE (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETİSÉG), AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETİSÉGE AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ 5. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ AJÁNLAT TARTALMI ELEMEI, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDİBELI, FÖLDRAJZI, SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS EGYÉB KORLÁTAI Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Az Elıfizetıi Szerzıdés létrejöttének módja Az egyedi írásbeli Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésének egyéb szabályai A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai Kábelmodemes hozzáférés Bérelt vonali internet hozzáférés Bérelt vonali szolgáltatás: ADSL hozzáférés LAN alapú hozzáférés A szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó egyéb feltételek A szolgáltatás elérhetısége más hálózatokból AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA A SZERZİDÉSKÖTÉSTİL SZÁMÍTVA AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE, VAGY HÁLÓZATI VÉGPONTHOZ, HÁLÓZATHOZ TÖRTÉNİ CSATLAKOZÁSÁRA, ÉS A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉRE VÁLLALT HATÁRIDİ AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLATOK KEZELÉSE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, VÁLTOZÁS AZ ÜGYFÉL ÉS AZ ELİFIZETİ ADATAIBAN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK AZ SZOLGÁLTATÁS TARTALMA A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS TARTALMA A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEHETİSÉGÉNEK FÖLDRAJZI TERÜLETE A SEGÉLYHÍVÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS A HÍVÓ HELYÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ LEÍRÁS TÁJÉKOZTATÁS ARRÓL, HOGY A SZOLGÁLTATÁS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS-E Hatályos: március 1. napjától 2/167

3 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési 3.5. A SZOLGÁLTATÓ FELELİSSÉGI HATÁRÁT JELENTİ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT HELYE AZ SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGE, BIZTONSÁGA AZ SZOLGÁLTATÁS AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGÉNEK AZ ELİFIZETİK ÉS FELHASZNÁLÓK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGİ KÖVETELMÉNYEIRİL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETBEN MEGHATÁROZOTT, VAGY A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSMINİSÉGI KÖVETELMÉNYEINEK CÉLÉRTÉKEI, EZEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENİRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ HÁLÓZATÁBAN FORGALOMMÉRÉST, IRÁNYÍTÁST, MENEDZSELÉST ALKALMAZ, ÉS EZ HATÁSSAL VAN A SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGÉRE, VAGY AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS ÚTJÁN ELÉRHETİ MÁS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, TARTALMAKHOZ, ALKALMAZÁSOKHOZ TÖRTÉNİ HOZZÁFÉRÉSRE, AZ ERRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE TÁJÉKOZTATÁS AZON INTÉZKEDÉSRİL, AMELYEKET A SZOLGÁLTATÓ A BIZTONSÁGOT ÉS A HÁLÓZAT EGYSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ ESEMÉNYEKKEL ÉS FENYEGETÉSEKKEL, VALAMINT SEBEZHETİ PONTOKKAL KAPCSOLATBAN TEHET AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A csatlakoztatás feltételei A Végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége Az Elıfizetıi Hozzáférési Pont ellenırzésének és a Hibaelhárításának a lehetıvé tétele A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, KORLÁTOZÁSA: AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK ESETEI, FELTÉTELEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELTETÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE Általános szabályok Az Elıfizetı által kérhetı, illetve az Elıfizetı érdekkörében felmerülı szüneteltetés szabályai A szolgáltatás Elıfizetı érdekkörében felmerülı okból történı felfüggesztésének szabályai Szolgáltató érdekkörében felmerülı vagy mindkét fél érdekkörén kívül esı okból történı szüneteltetés Rendszeres karbantartás AZ SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI A Szolgáltató hálózatának veszélyeztetése miatti korlátozás Extrém használat Tömeges levélküldés Egyéb elektronikus levelek küldése Díjtartozás miatti szolgáltatás-korlátozás ÜGYFÉLKAPCSOLAT, HIBAELHÁRÍTÁS, PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE ÉS A HIBAELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS A HIBAELHÁRÍTÁS MÓDJA Hatályos: március 1. napjától 3/167

4 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési A KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK KEZELÉSE, FOLYAMATA (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE) Számlapanaszok intézése Kötbérigények intézése AZ ELİFIZETİ JOGAI AZ SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, AZ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén Az Elıfizetıt megilletı kötbér mértéke Az Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltatás minıségével kapcsolatos viták AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, A PANASZOK KEZELÉSI RENDJE, AZ ÜGYFELEK SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÁLLALT KISZOLGÁLÁSI IDEJE Az ügyfélszolgálat mőködése A Panaszok kezelési rendje Az Ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje A TUDAKOZÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGİ JOGVITÁK PERES ÉS PEREN KÍVÜLI KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK LEHETİSÉGÉRİL ÉS FELTÉTELEIRİL, A BÉKÉLTETİ TESTÜLETHEZ VALÓ FORDULÁS JOGÁRÓL, AZ ELJÁRÁSRA JOGOSULT HATÓSÁGOK, BÉKÉLTETİ TESTÜLET ÉS EGYÉB SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETİSÉGEIK FELTÜNTETÉSE DÍJAK, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR: AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDİ DÍJAK MEGHATÁROZÁSA, MÉRTÉKE, ENNEK KERETÉBEN AZ EGYSZERI, RENDSZERES ÉS FORGALMI DÍJAK, DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, DÍJCSOMAGOK, HIBAJAVÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, KEDVEZMÉNYES FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, IDEÉRTVE A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS HASZNÁLATRA VAGY IDİTARTAMRA VONATKOZÓ BÁRMELY KÖVETELMÉNYT, A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE, SZÜNETELTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, KORLÁTOZÁS FELOLDÁSA ALKALMÁVAL ESEDÉKESSÉ VÁLÓ DÍJAK, DÍJAZÁSI FELTÉTELEK, BELEÉRTVE A VÉGBERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁST, DÍJ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET IS, A DÍJFIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS MÓDJA, RENDSZERESSÉGE, A SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSÉNEK IDİPONTJA, MINDEN EGYÉB DÍJ HAVI ELİFIZETÉSI DÍJAK Havi elıfizetési díj Csökkentett elıfizetési (szüneteltetési) díj EGYSZERI DÍJAK Számlázás ideje, módja, gyakorisága A díjfizetés módja és ideje, a díjkiegyenlítés határideje Kedvezmények Feltételes kedvezmény, hőségnyilatkozat Társasházi kedvezmény Határozott idıtartamú szerzıdéshez főzıdı kedvezmény HATÁROZATLAN IDİTARTAMÚ SZERZİDÉSHEZ FŐZİDİ KEDVEZMÉNY Késedelmi kamat Állandó kedvezmények Hatályos: március 1. napjától 4/167

5 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési DolgozóNet internet 15 és internet 30 szolgáltatási csomagok A KÍNÁLT DÍJFIZETÉSI MÓDOK, A KÜLÖNBÖZİ FIZETÉSI MÓDOKBÓL ADÓDÓ, ELİFIZETİT ÉRINTİ ELTÉRÉSEK Fizetési módok Készpénzes fizetési módok: Pénzintézeten keresztül történı fizetési módok: Pénzhelyettesítıvel történı fizetési mód A Szolgáltatási Díjak számítása Összevont számlázás AZ AKCIÓK ÉS AKCIÓS DÍJAK ELÉRHETİSÉGE A KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI A KÖTBÉR MEGHATÁROZÁSA, MÉRTÉKE ÉS MÓDJAI A TELEFONSZOLGÁLTATÓK ESETÉBEN A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI SZERZİDÉS IDİTARTAMA A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK, KORLÁTOZÁSÁNAK, SZÜNETELTETÉSÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ESETEI, KÜLÖNÖSEN A HATÁROZOTT IDEJŐ ELİFIZETİI SZERZİDÉS RENDKÍVÜLI FELMONDÁSÁNAK ESETEI A szerzıdés idıtartama, a legrövidebb szerzıdési idıszak AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGOSULTSÁGA AZ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİ ERRİL TÖRTÉNİ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, AZ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ JOGOK Szerzıdésmódosítás fajtái, alakisága A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: A Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételeket a pontban meghatározott, és az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: Az Elıfizetıt, Ügyfelet az Elıfizetıi Szerzıdés és az Általános Szerzıdési Feltételek egyoldalú módosítása esetén megilletı jogok Az Elıfizetıi Szerzıdés Felek általi, kölcsönös akarat-elhatározással történı módosítása AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI, FELTÉTELEI, A MÓDOSÍTÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE Áthelyezés Átírás Csomagmódosítás Változás az Elıfizetı adataiban ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA, IDİTARTAMA AZ ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOKRÓL, TOVÁBBÁ AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL Hatályos: március 1. napjától 5/167

6 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Felhasználónevek, valamint jelszavak kezelése AZ ELİFIZETİ JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT NYILATKOZATAI MEGADÁSÁNAK, A NYILATKOZATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK, VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJAI, ESETEI ÉS HATÁRIDEJE (KÜLÖNÖSEN ELİFIZETİI NÉVJEGYZÉKHEZ, A FORGALMI ADATOKON KÍVÜLI HELYMEGHATÁROZÓ ADATOK NYÚJTÁSÁHOZ, ÉRTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ, ÉS ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNİ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ, TÉTELES SZÁMLA IGÉNYLÉSÉHEZ, AZ ELİVÁLASZTÁSSAL VÁLASZTOTT KÖZVETÍTİ SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, EGYÉNI ELİFIZETİI MINİSÉGRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT) AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ELİFIZETİI FELMONDÁS SZOLGÁLTATÓI FELMONDÁS A Szolgáltatói felmondás alaki és tartalmi követelményei A Szolgáltató rendes felmondása A Szolgáltató rendkívüli felmondása az Elıfizetı szerzıdésszegése miatt Az Elıfizetı szerzıdésszegésének különös esetei - jogosulatlan adatszerzés és adatküldés: A Szolgáltató rendkívüli felmondása az Elıfizetı díjtartozása miatt A és pont szerinti Szolgáltatói felmondás közös szabályai Az Elıfizetı kötelezettségei a szerzıdés megszőnése esetén A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZİDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN; AZ ELİFIZETİNEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI: AZ EGYÜTTMŐKÖDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A SZOLGÁLTATÁS RENDELTETÉSSZERŐ HASZNÁLATA A VÉGBERENDEZÉSSEL, ILLETVE AZ ELİFIZETİNEK ÁTADOTT, DE A SZOLGÁLTATÓ TULAJDONÁT KÉPEZİ MÁS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLİ ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE, ADATSZOLGÁLTATÁS MŐSORTERJESZTÉSI ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ESETÉN A DÍJCSOMAGBA TARTOZÓ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTİ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ FEL KÍVÁNJA TÜNTETNI AZ EHT (2A) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI ADATOK Hatályos: március 1. napjától 6/167

7 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési MELLÉKLETEK JEGYZÉKE: SZ. MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA /A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA KÁBELHÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN ÉRTÉKESÍTÉSBİL KIVEZETETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK internet 15 csomag internet 30 csomag internet start szolgáltatási csomag Fiber Power 30 szolgáltatási csomag Fiber Power 60 szolgáltatási csomag UPC INTERNET SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK Fiber Power 10 szolgáltatási csomag Fiber Power 25 szolgáltatási csomag Fiber Power 50 szolgáltatási csomag Fiber Power 120 szolgáltatási csomag ÉRTÉKESÍTÉSBİL KIVEZETETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE chello business szolgáltatási csomag chello business fix IP címmel szolgáltatási csomag FIBER POWER BUSINESS SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE Fiber Power Business 30 szolgáltatási csomag Fiber Power Business 60 szolgáltatási csomag Fiber Power Business 120 szolgáltatási csomag Fiber Power Business Fiber Power Business Fiber Power Business UPC BUSINESS INTERNET SZOLGÁLTATÁS Business internet 2/ Business internet 4/ Business internet 6/ /B SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA 29-ES KÖRZETEN BELÜLI OPTIKAI VAGY RÉZÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK adsl egyéni csomagok adsl minimum adsl professional adsl távmunka csomag adsl medium adsl extreme adsl start adsl bronze adsl silver adsl gold adsl platinum UPC BUSINESS ADSL ÜZLETI CSOMAGOK Hatályos: március 1. napjától 7/167

8 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési adsl explorer adsl navigátor adsl enterprise adsl enterprise adsl enterprise adsl dolgozónet konstrukció adsl solo egyéni szolgáltatási csomagok adsl solo minimum Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Elıfizetıi szerzıdést, illetve szerzıdésmódosítást február 01. napját követıen nem tesz lehetıvé adsl solo professional Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Elıfizetıi szerzıdést, illetve szerzıdésmódosítást február 01. napját követıen nem tesz lehetıvé adsl solo medium adsl solo extreme adsl solo start adsl solo bronze adsl solo silver adsl solo gold adsl solo platinum adsl solo csomagok Üzleti Elıfizetık részére adsl solo explorer adsl solo navigátor adsl enterprise adsl enterprise adsl enterprise NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK TÁRSSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁS Nyílt Internet szolgáltatás dial-up 0-24 egyéni díjcsomag dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE upc business analóg bérelt vonali szolgáltatás upc business digitális bérelt vonali szolgáltatás Alkalmi szolgáltatás /C MELLÉKLET - SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA 29-ES KÖRZETEN KÍVÜLI OPTIKAI VAGY RÉZÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁS ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MAGYAR TELEKOM ÉS INVITEL HÁLÓZATON TÖRTÉNİ IGÉNYBE VÉTELLEL UPC BUSINESS ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MAGYAR TELEKOM HÁLÓZATON TÖRTÉNİ IGÉNYBE VÉTELLEL adsl economy adsl bronze adsl silver adsl economy Hatályos: március 1. napjától 8/167

9 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési 1.5 adsl bronze adsl silver adsl silver adsl gold adsl solo economy adsl solo bronze adsl solo silver adsl solo silver adsl solo gold UPC BUSINESS ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK INVITEL HÁLÓZATON KERESZTÜL adsl economy adsl bronze adsl silver adsl gold BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁS Nyílt Internet szolgáltatás dial-up 0-24 egyéni díjcsomag dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE upc business analóg bérelt vonali szolgáltatás upc business digitális bérelt vonali szolgáltatás Alkalmi szolgáltatás /D MELLÉKLET - SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA SZÁZHALOMBATTA TELEPÜLÉSEN IGÉNYBEVEHETİ LAN SZOLGÁLTATÁS ESETÉN /E MELLÉKLET - KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK POSTAFIÓK SZOLGÁLTATÁS EK KÖZPONTI VÍRUSELLENİRZÉSE KÉRETLEN LEVELEK (SPAM) KÖZPONTI SZŐRÉSE UPC SMART GUARD VÉDELMI SZOFTVERCSOMAG UPC WIFI VEZETÉK NÉLKÜLI KIEGÉSZÍTİ CSOMAG (KIZÁRÓLAG AZ 1/A MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) UPC WEBTÁROS TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/A MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) FIX IP CÍM BIZTOSÍTÁSA (KIZÁRÓLAG AZ 1/A MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) TURBÓ GOMB SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/B MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) ADSL UP2MAX SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/B MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) SLA RIPORT SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/B ÉS 1/C MELLÉKLETEKBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) DEFINÍCIÓ SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK TARTALMA A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI: A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETİSÉGE: Hatályos: március 1. napjától 9/167

10 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési A SZOLGÁLTATÁS DÍJAZÁSA A szolgáltatás díjazását a 3. sz melléklet tartalmazza UPC TÁVSZERVÍZ SZOLGÁLTATÁS SZ. MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK SZ. MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK /A MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK KÁBELHÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN KÁBELMODEMES INTERNET-SZOLGÁLTATÁS EGYSZERI DÍJAK A kábelmodemes internet-szolgáltatás egyszeri díjai A kábelmodemes internet-szolgáltatás egyszeri díjai Üzleti Elıfizetık részére KÁRTÉRÍTÉSI DÍJAK UPC TÁVSZERVIZ KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁS HAVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉRTÉKESÍTÉSBİL KIVEZETETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK A JELEN PONTBAN RÖGZÍTETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGRA A SZOLGÁLTATÓ ÚJ ELİFIZETİI SZERZİDÉST, ILLETVE SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁST SZEPTEMBER 06. NAPJÁT KÖVETİEN NEM TESZ LEHETİVÉ chello szolgáltatási csomagok upc internet szolgáltatási csomagok DÍJTARTOZÁS MIATTI KORLÁTOZÁS ESETÉN, A KORLÁTOZÁS IDİTARTAMA ALATT FIZETENDİ HAVIDÍJ UPC SMART GUARD SZOFTVERCSOMAG UPC WIFI VEZETÉK NÉLKÜLI KIEGÉSZÍTİ CSOMAG UPC WEBTÁROS TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS HAVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZRE upc internet szolgáltatási csomagok UPC BUSINESS INTERNET-SZOLGÁLTATÁS ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE upc business internet-szolgáltatás egyszeri díjai upc business internet szolgáltatás havi díja FIX IP SZOLGÁLTATÁS /B MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 29-ES KÖRZETEN BELÜLI OPTIKAI VAGY RÉZ-ÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK EGYSZERI DÍJAK Belépési díj Egyéni Elıfizetık, valamint DolgozóNet konstrukciót igénybe vevık részére Belépési díj Üzleti/Intézményi Elıfizetık részére adsl távmunka csomag adsl mikroszőrı egyszeri használatba vételi díja adsl modem kártérítési díj UPC Távszerviz szolgáltatás HAVI ELİFIZETÉSI DÍJAK Hatályos: március 1. napjától 10/167

11 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Egyéni Elıfizetık, valamint DolgozóNet konstrukciót igénybe vevık részére Üzleti/Intézményi Elıfizetık részére adsl távmunka csomag egyéb havi díjak kiegészítı szolgáltatások havi díjai Eljárási díjak BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK EGYSZERI DÍJAK Belépési díj Üzleti Elıfizetık részére SLA riport szolgáltatás csomagok Eljárási díjak *ELÕFIZETÕI BEJELENTÉSENKÉNT EGY ALKALOMMAL INGYENESEN HAVI ELİFIZETÉSI DÍJAK Havi elıfizetési díjak upc smart guard védelmi szoftvercsomag SLA riport szolgáltatás DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Dial-up 0-24 egyéni díjcsomag Dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag Forgalmi Díjak nyílt internet (Ft/perc) BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Analóg bérelt vonali szolgáltatás (értékesítésbıl kivezetve) Digitális bérelt vonali szolgáltatás /C SZOLGÁLTATÁS DÍJAK 29-ES KÖRZETEN KÍVÜLI OPTIKAI VAGY RÉZ- ÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁS ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK EGYSZERI DÍJAK Bekapcsolási díj Egyéni Elıfizetık, adsl szolgáltatási csomagok Magyar Telekom hálózaton keresztül adsl szolgáltatási csomagok Invitel hálózaton keresztül UPC Távszerviz szolgáltatás ELİFIZETÉSI DÍJAK adsl szolgáltatási csomagok Magyar Telekom hálózaton keresztül adsl szolgáltatási csomagok Invitel hálózaton keresztül egyéb havi díjak kiegészítı szolgáltatások havi díjai Eljárási díjak T-com valamint Invitel hálózatán keresztül nyújtott adsl szolgáltatás esetén BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Egyszeri díjak Belépési díj SLA riport szolgáltatás csomagok Eljárási díjak *elõfizetõi bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen Elıfizetési díjak Hatályos: március 1. napjától 11/167

12 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Havi elıfizetési díjak upc smart guard védelmi szoftvercsomag SLA riport szolgáltatás DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Dial-up 0-24 egyéni díjcsomag Dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag Forgalmi Díjak nyílt internet (Ft/perc) BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Analóg bérelt vonali szolgáltatás (értékesítésbıl kivezetve) Digitális bérelt vonali szolgáltatás /D SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK LAN SZOLGÁLTATÁS ESETÉN SZÁMÚ MELLÉKLET: MINİSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSOKRA MEGHATÁROZOTT MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK UPC DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK UPC BUSINESS BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK. 141 LAN SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK SZ. MELLÉKLET SZ. MELLÉKLET A FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETİSÉGE (CÍME, TELEFONSZÁMA, EGYÉB ELÉRHETİSÉG) NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELİSÉGEI A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták VITARENDEZÉS, ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZ. MELLÉKLET BELÉPÉSI DÍJ ESETI (ADMINISZTRÁCIÓS) DÍJAK Installálási díj Visszakapcsolási díj Behajtási eljárási és visszakapcsolási díj Áthelyezési díj Kiszállási díj Átírási díj Csomagmódosítási díj Eszközcsere adminisztrációs díj Részletfizetési kedvezmény engedélyezési díja Számlamásolat díja Kártérítési díj Elállási díj Domain név szolgáltatás egyszeri díja Kihelyezett hírközlési berendezés óvadék SZ. MELLÉKLET: SZÁMLÁZÁSI CIKLUSOK Hatályos: március 1. napjától 12/167

13 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési 9. SZ. MELLÉKLET: MEGHATÁROZÁSOK SZÁMÚ MELLÉKLET: SZÜNETMENTES ISP-VÁLTÁS ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE ESETÉN (A HÍRKÖZLÉSI FOGYASZTÓI JOGOK BIZTOSÁNAK AJÁNLÁSA) IGÉNYBEJELENTÉS ÉS SZERZİDÉSKÖTÉS FOLYAMATA SZOLGÁLTATÓ VÁLTÁS ESETÉN AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT ELLENİRZÉSÉNEK ÉS A HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK A LEHETİVÉ TÉTELE DEFINÍCIÓK Hatályos: március 1. napjától 13/167

14 A jelen Általános Szerzıdési Feltételek ( ÁSZF ) egy dokumentumba szerkesztve tartalmazza a Szolgáltató korábban külön dokumentumként kezelt volt Fibernet és Dunaweb területekre vonatkozó (helyhez kötött internet) Általános Szerzıdési Feltételeit. Ez az egységes szerkezető ÁSZF dokumentum a hatályba lépése napjától ezen Általános Szerzıdési Feltételek helyébe lép. 1. Általános adatok, elérhetıség 1.1. A Szolgáltató neve és címe Név: UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. Cégjegyzékszám: Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u sz A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetıségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség, nyitvatartási idı) és annak a helynek, elérhetıségnek, internetes elérhetıségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetıségei naprakészen megismerhetık A Szolgáltató központi ügyfélszolgálati irodájának elérhetısége az alábbi: Cím Nyitvatartási idı Budapest, 5.sz.kirendeltség 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca H-Szo.: , V: Allee bevásárlóközpont 2. emelet A Szolgáltató egyéb ügyfélszolgálatainak itt meghatározott adatai a Szolgáltató Honlapján érhetık el A Szolgáltató hibabejelentıjének elérhetıségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség, nyitvatartási idı) Az Elıfizetı Hibabejelentést a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban személyesen, és telefonos ügyfélszolgálatán vagy üzenetrögzítın, továbbá elektronikus úton a elérhetıségen a Technikai információ és segítségnyújtás menüponton keresztül tehet. A Szolgáltató Hibabejelentés megtételére egyéb felületeket és módokat is biztosíthat, melyek elérhetıségét Honlapján közzéteszi. Az ügyfélszolgálat és a telefonos Hibabejelentı szolgálat országos, egységes, közös telefonszáma: A Szolgáltató Internetes honlapjának címe A Szolgáltató Internetes honlapjának címe: és www. business.upc.hu 1.5. A felügyeleti szervek elérhetısége (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség), A felügyeleti szervek elérhetıségét a 6. számú melléklet tartalmazza Az Általános Szerzıdési Feltételek elérhetısége A Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételeit a személyes ügyfélszolgálatán, internetes honlapján közzéteszi.

15 2. Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötése és feltételei 2.1 Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. (1) bekezdése szerinti Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Az Elıfizetıi Szerzıdés az egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl, valamint a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl áll. Az Elıfizetıi Szerzıdés részét képezik továbbá a szerzıdés megkötésekor ilyenként meghatározott egyéb dokumentumok, különösen az Elıfizetı által kedvezmény igénybe vételével összefüggésben megtett nyilatkozatok. Az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére irányuló Ajánlatát a Szolgáltató erre a célra biztosított elérhetıségein, különösen személyes és telefonos ügyfélszolgálatánál vagy erre jogosított képviselıjénél illetıleg a Szolgáltató kiemelt ajánlatai tekintetében a Szolgáltató Honlapján található elektronikus felületen teheti meg, legalább a pont szerinti adatai és nyilatkozatai megadásával. Az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó akciós feltételek, és ÁSZF-ek közzététele nem minısülnek a Szolgáltató által tett szerzıdéses ajánlatnak, így a Szolgáltatót ezekkel összefüggésben ajánlati kötöttség nem terheli. Az Ügyfél a Szolgáltatás Hozzáférési Pont létesítését olyan ingatlanba kérheti, mely a Szolgáltató Szolgáltatási Területén helyezkedik el, melyet jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeinek például, de nem kizárólagosan ellenırzés, Hibaelhárítás biztosítása eleget tud tenni. A hiánytalan Ajánlat Szolgáltatóhoz történı beérkezését vagy arról történı szolgáltatói tudomásszerzést követı legfeljebb 15 napon belül a Szolgáltató az ajánlat beérkezésének megfelelı módon nyilatkozik, és értesíti az Ügyfelet arról, hogy a) az Ajánlatot elfogadja, és az Ajánlat elfogadásával egyidejőleg az általa aláírt Egyedi Elıfizetıi Szerzıdést átadja, postai vagy elektronikus úton megküldi, vagy távollévık között (például telefonon), vagy elektronikus úton kötött szerzıdés esetén az általa írásba foglalt Elıfizetıi Szerzıdést elektronikus úton hozzáférhetıvé teszi; b a Szolgáltatás nyújtását mőszaki lehetıség hiányában az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésétıl számított 15 napon belül nem tudja biztosítani, de az Ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejőleg megjelöli a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésıbbi idıpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétıl számított 3 hónapot; vagy c az Ajánlatot elutasítja és nyilvántartásából törli. A Szolgáltató a szerzıdés a) pont alatti egyidejő megküldésének vagy átadásának eleget tehet azzal is, hogy az Elıfizetıi Szerzıdés szövegét, vagy a szerzıdéskötés módjától függıen fizikai példányát az Ajánlat elfogadását megelızıen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés kötését jogosult bármikor megtagadni, különösen, (a) ha az Ajánlat nem tartalmazza a szerzıdéskötéshez lényeges és szükséges tartalmi elemeket; (b) a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Ügyfélnek más szolgáltatásból eredı számlatartozása van, az Ügyfél korábban igénybevett szolgáltatását Szolgáltató az Ügyfél súlyos szerzıdésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg; Hatályos: március 1. napjától 15/167

16 (c) a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mőszaki feltételek a kért szolgáltatási címen nem állnak rendelkezésre, vagy azokat az Ügyfél nem tudja biztosítani; (d) az Ügyfél vagy Elıfizetı Ajánlatában a Szolgáltatás megkezdésére a szerzıdéskötés idıpontját 30 nappal meghaladó idıpontot jelölt meg. A Szolgáltató az Ügyfél Érdeklıdése esetén kérésére az Ajánlat megtételéhez és így az Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez szükséges, és a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos lényeges, jelen ÁSZF-ben nem szabályozott információkat ügyfélszolgálati elérhetıségein megadja, Az Elıfizetıi Szerzıdés létrejöttének módja A Felek az Elıfizetıi Szerzıdést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással így különösen a Szolgáltatás igénybevételével - köthetik meg. Ha a felek az Elıfizetıi Szerzıdést írásban kötik meg, úgy a Szolgáltató köteles a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az egyedi Elıfizetıi Szerzıdést írásban, valamint - az Elıfizetı kérése és választása alapján az általa igényelt módon és formában - tartós adathordozón, elektronikus levélben vagy nyomtatott formában - a rendelkezésére bocsátani. Egyéb módon szóban, vagy ráutaló magatartással- történı szerzıdéskötés esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatni az Elıfizetıt az általános szerzıdési feltételek elérhetıségérıl. Írásban jön létre az Elıfizetıi Szerzıdés: a) jelenlévık között az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés aláírásával,; b) az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhetı szerzıdéskötési felület, vagy elektronikus levél útján) kötött Elıfizetıi Szerzıdés elektronikus úton történı hozzáférhetıvé tétele idıpontjában; c) a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés megküldése, illetve elektronikus úton történı hozzáférhetıvé tétele idıpontjában; vagy d) a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplı szolgáltatás nyújtásáról szóló b) pontja szerinti értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott idıpont Elıfizetı általi elfogadásáról szóló nyilatkozatnak megküldésével, amennyiben az a Szolgáltató ajánlatának kézhezvételétıl számított 15 napon belül a Szolgáltatóhoz megérkezik; Létrejön továbbá az Elıfizetıi Szerzıdés jelenlévık között szóban tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával. A fenti b) pont esetében az írásban létrejött Elıfizetıi Szerzıdést a Szolgáltató köteles elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolni és iktatni, valamint azt az iktatástól számított 5 napon belül az Elıfizetınek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy annak a hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni. Telefonon történı szerzıdéskötés esetén a Szolgáltató a távollevık között kötött szerzıdésekrıl szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket alkalmazza a jelen bekezdésben foglalt eltérésekkel. Az Elıfizetıi Szerzıdés távollévık között szóban (telefonon) tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással jön létre. Ilyen esetben az Elıfizetı legkésıbb a szerzıdés létrejöttétıl számított 5 napon belül a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozattal elállhat az Elıfizetıi Szerzıdéstıl, kivéve, amennyiben ezen idın belül a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az Elıfizetıi Szerzıdésnek megfelelıen megkezdte. Ráutaló magatartással történı szerzıdéskötésnek minısül, ha az Elıfizetı oly módon fogadja el a Szolgáltató szolgáltatás nyújtásában megnyilvánuló szerzıdéses ajánlatát, hogy az igénybe vett Szolgáltatás díját vagy az annak igénybevételéhez szükséges eszközök, illetıleg kiegészítı szolgáltatások díját megfizeti, vagy a Szolgáltatást egyébként ténylegesen igénybe veszi. Ha az Elıfizetı képviseletében harmadik személy az Elıfizetıvel már hatályban lévı (bármely módon létrejött) elıfizetıi szerzıdés ügyfélszámának megadásával az Elıfizetı javára újabb elıfizetıi szerzıdés megkötését kezdeményezi, a Szolgáltató a harmadik személyt az Elıfizetı által szerzıdéskötésre Hatályos: március 1. napjától 16/167

17 meghatalmazott képviselınek tekinti. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval közölt írásbeli nyilatkozatban eltérıen rendelkezett. Az igényelt internet szolgáltatási csomagra és a kiegészítı szolgáltatásokra külön elıfizetıi szerzıdések jönnek létre. Kiegészítı szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötésének és hatályban tartásának feltétele, hogy az elıfizetı hatályos internet szolgáltatási elıfizetıi szerzıdéssel rendelkezzen. A kiegészítı szolgáltatásra vonatkozó elıfizetıi szerzıdés megszőnése az internet szolgáltatási elıfizetıi szerzıdés hatályát nem érinti Az egyedi írásbeli Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Az írásban létrejött Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei: a) az Elıfizetı 2.2. pontban meghatározott személyes adatai; b) a Szolgáltató adatai; c) az Elıfizetıi Szerzıdés tárgyát képezı Szolgáltatás; d) az Elıfizetıi Szerzıdés idıtartama; e) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége; f) az elıfizetı adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje; g) az Elıfizetıi Szerzıdés egyoldalú módosítása kapcsán az Elıfizetıt megilletı jogok; h) az Elıfizetı nyilatkozata a szolgáltatás igénybevételének korlátjaként a Szolgáltató által meghatározott összeghatárok vagy adatmennyiségek túllépése esetén végrehajtott korlátozás során alkalmazott külön feltételek elfogadásáról; i) Elıfizetıi Szerzıdés módosításának legfıbb esetei, feltételei; j) az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésének legfıbb esetei, feltételei; k) az Elıfizetı tájékoztatása arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére; l) az Elıfizetı tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; m) utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák a szolgáltatói szerzıdésszegés jogkövetkezményeit; n) utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák az Elıfizetıi Szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; o) a Hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák a Hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat. A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés mindenkor alkalmazott teljes szövegét Honlapján megjeleníti. Az Elıfizetıi Szerzıdés a Szolgáltató aláírása nélkül, vagy a Szolgáltató képviselıjének szkennelt aláírásával ellátva is hiteles Hatályos: március 1. napjától 17/167

18 2.1.4 Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésének egyéb szabályai Az Elıfizetı a szerzıdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást Egyéni vagy Üzleti / Intézményi Elıfizetıként kívánja igénybe venni. Amennyiben az Elıfizetı Szolgáltatást nem saját tulajdonát képezı ingatlanban kívánja igénybe venni, úgy köteles nyilatkozni az ingatlanhasználat jogszerőségérıl. Abban az esetben, ha az Elıfizetıi Szerzıdés nem írásban jön létre a Felek között, úgy az Elıfizetı a szerzıdéskötési folyamat során a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetıségein ingyenesen biztosítja, hogy az Elıfizetı elıfizetıi minıségérıl nyilatkozzon. Az Üzleti/Intézményi Elıfizetı, írásbeli Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezı vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelı igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendı megfelelınek, ha a képviselıje bemutatja az Üzleti/Intézményi Elıfizetı cégbírósági bejegyzésérıl, illetve nyilvántartásba vételérıl szóló cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdésben az Elıfizetı és a Számlafizetı személye eltérı, úgy az Elıfizetıi Szerzıdésben vállalt jogok és kötelezettségek teljesítéséért a Szolgáltató irányába az Elıfizetı és a Számlafizetı egyetemlegesen felelnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Elıfizetı által megadott adatok valódiságát ellenırizze. Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az Elıfizetı nem, vagy hamisan adja meg, továbbá ha az Elıfizetıi minıségére (egyéni vagy üzleti elıfizetı) vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a Szolgáltató a szerzıdéskötést megtagadhatja A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltétele az Igénylı/Elıfizetı ingatlanáig kiépített hálózat, amelyen a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások a jelen ÁSZF 2 sz. Mellékletében megjelölt településeken (területen), a Szolgáltató Földrajzi Szolgáltatási Területén, vagy Társszolgáltató szolgáltatási területén vehetık igénybe. Arról, hogy az adott településen, vagy településen belül az Elıfizetı által megjelölt címen elérhetı-e az igényelt szolgáltatás, a Szolgáltató internetes honlapján, illetıleg az ügyfélszolgálati elérhetıségein tájékozódhat. Az Elıfizetıi Hozzáférési Pont kiépítése olyan módon történik, hogy a Szolgáltató a kábeleket az Elıfizetı által biztosított befogadó létesítményben (védıcsı, kábelcsatorna) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a lépcsıházban (társasház) és a ház külsı falán vezetékcsatornában vezeti. A Szolgáltató egy ingatlanban csak egy Elıfizetıi Hozzáférési Pontot létesít. Az Elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített hálózaton nem szerez tulajdonjogot. Az Elıfizetı tulajdonában levı Végberendezés mőszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelı minıségébıl adódó hibákért a Szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal. Az adsl minimum, medium, extreme, professional, adsl start, adsl bronze, adsl silver, adsl gold, adsl platinum, valamint adsl navigátor, adsl enterprise, adsl enterprise+, adsl enterprise 2+ szolgáltatási csomagok esetén a szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató valamely helyhez kötött telefon szolgáltatása mellett vehetı igénybe. Az Elıfizetıi Hozzáférési Pont a mindenkor érvényben levı belépési díj megfizetése mellett igényelhetı. Adsl solo csomagok esetén, kiépített Elıfizetıi Hozzáférési Ponttal nem rendelkezı új Elıfizetı esetén az Elıfizetıi hálózatot ki kell építenie a Szolgáltatónak. Az Elıfizetıi hálózat kiépítésért az egyszeri belépési Hatályos: március 1. napjától 18/167

19 díjon felül ún. vonallétesítési díjat köteles fizetni az Elıfizetı, melyet egyedi felmérés alapján határoz meg a Szolgáltató. Ennek mértéke függ a kiépítés költségétıl. A szolgáltatás használatához az Elıfizetınél kihelyezett hírközlési berendezések (modem és telefonnal igénybevehetı ADSL szolgáltatás esetén mikroszőrı(k))kerülnek telepítésére. Az ilyen berendezések a Szolgáltató/Társszolgáltató tulajdonai maradnak a szerzıdés teljes idıtartama alatt, és annak megszőnését követıen is. Minden további mikroszőrı, amely felszerelésre kerül, az Elıfizetı tulajdonát képezi, amelynek egyszeri használatba vételi díját a 3. sz. melléklet tartalmazza. A berendezések részére szükséges helyrıl, valamint az azok mőködéséhez szükséges tápellátásról az Elıfizetınek kell gondoskodnia. A LAN Internet hozzáférés (elérési) szolgáltatás esetén az elıfizetıi hozzáférési pont a házhálózati elosztó szekrényben lévı a szolgáltató tulajdonába tartozó hálózati eszköz kimeneti portja. Az Elıfizetı a csatlakozóhoz csak ethernet szabványnak megfelelı_ kábelt és hálózati eszközt csatlakoztathat. Hibás vagy nem szabványos eszköz csatlakoztatásával okozott kárért az elıfizetı anyagi felelısséggel tartozik. LAN alapú hozzáférés esetén a Szolgáltatás meghatározott helyeken érhetı el (Szolgáltató minden esetben egyedi felmérés alapján határozza meg az adott helyszínen kiépítendı LAN alapú Hozzáférés mőszaki megvalósíthatóságát). Amennyiben a kiépítés mőszaki lehetısége nem biztosított, a távközlési szolgáltató jelentéstıl számított 15 napon belül értesíti Elıfizetıt. Kiegészítı szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötésének és hatályban tartásának feltétele, hogy az elıfizetı hatályos internet szolgáltatási elıfizetıi szerzıdéssel rendelkezzen. Szolgáltató által biztosított szolgáltatásoknak nincsen idıbeli korlátja. A Szolgáltató elfogadja, és magára nézve kötelezınek tekinti az Internet használata kapcsán kialakult és nemzetközileg elfogadott Hálózathasználati Elveket (AUP Acceptable Use Policy ), amelyet Magyarországon az Internet Szolgáltatók Tanácsa tesz közzé és vizsgál felül rendszeresen. A Hálózathasználati Elvek a címen érhetıek el az Interneten Kábelmodemes hozzáférés Az 1/a mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagok a Szolgáltató által biztosított kábelmodem segítségével vehetık igénybe, a szolgáltatás nyújtása HFC (hibrid optikai-koax) kábelhálózaton történik. A kábelmodem a Szolgáltató tulajdonát képezi, de az Elıfizetı birtokába kerül, ezáltal az Elıfizetı felel a modem biztonságáért, beleértve a modemen áthaladó forgalom mennyiségi mértékét is. A modem az Elıfizetı azonosítására is szolgál. A modem használata helyhez kötött, csak az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott Elıfizetıi Hozzáférési Ponton jogosult az Elıfizetı használni Bérelt vonali internet hozzáférés A szolgáltatás igénybevételéhez az Elıfizetı és a Szolgáltató között bérelt vonali hálózat kiépítése szükséges. A Bérelt vonali Internet-hozzáférési csomagok esetében a Szolgáltató kizárólag a szolgáltatást igénybevevı Elıfizetıhöz rendel, és folyamatosan felügyel kábelrendszerén egy meghatározott sávszélességet. A bérelt vonali Elıfizetı a vonatkozó jogszabályokban elıírt megfelelıség tanúsítással rendelkezı routerrel vagy más Végberendezéssel kapcsolódhat a hálózathoz Bérelt vonali szolgáltatás: Az a hírközlési szolgáltatás, amelyben a UPC Magyarország Kft, mint Szolgáltató a felhasználó által megjelölt Elıfizetıi Hozzáférési Pontok között igényelt szabványos összekötı áramkört vagy virtuális áramkör szakaszokat díj ellenében, elektronikus hírközlési tevékenység céljából más a felhasználó által meghatározott harmadik személyek vagy ezek csoportja részére kizárólagos használatra átenged. Az áramkör szakaszok a Szolgáltató esetében nyomvonalas távközlési összeköttetések. Az összekötött áramkörszakaszok nem tartalmaznak az Elıfizetı által vezérelhetı kapcsoló berendezést. Hatályos: március 1. napjától 19/167

20 ADSL hozzáférés Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételek Az adsl szolgáltatás kizárólag olyan Elıfizetıknél nyújtható, ahol az Elıfizetı a Szolgáltató réz-érpáras hálózattal kiépített Földrajzi Szolgáltatási Területén, vagy Társszolgáltató ilyen hálózatán a helyi központba vagy kihelyezett fokozatba közvetlenül sodrott rézérpáron van bekötve. Az ADSL szolgáltatás mellett ugyanazon az érpáron egy idıben nyújtható analóg telefon vagy ISDN2 szolgáltatás. ISDN Elıfizetı esetén új Elıfizetı Hozzáférési Pont kerül kiépítésre. Az adsl szolgáltatásnál alkalmazott rendszer hatótávolsága ideális hálózati körülmények és környezeti feltételek megléte mellett kb. 4.5 km. Ez a távolság az adsl minimum és adsl start csomagokra érvényes, a nagyobb sebességő csomagok esetében a hatótávolság a szabványoknak megfelelıen csökken. Az átviteltechnikai rendszerrel fizikailag elérhetı legnagyobb adatátviteli sebesség az elızetes vonalmérés eredményének függvényében határozató meg. A ténylegesen elérhetı sebesség függ a hálózat paramétereitıl, elsısorban az elıfizetı, és a távbeszélı központ távolságától. Az adsl szolgáltatás nem nyújtható annak az Elıfizetınek, aki a helyi központba vagy kihelyezett fokozatba vonaltöbbszörözın vagy V.5.1. muxon keresztül van bekötve. A Szolgáltató az Igénylı megrendelését követıen felméri, hogy a kért szolgáltatás a kért ingatlanban mőszaki szempontból teljesíthetı-e. A szolgáltatás kizárólag ingatlanban, vagy már kiépített hozzáférési ponton létesíthetı, ahol az Elıfizetı csatlakozását biztosító helyi központ vagy kihelyezett fokozat a Szolgáltató vagy Társszolgáltató által biztosított ADSL hozzáférés lefedettségi területén belül helyezkedik el LAN alapú hozzáférés Az a hírközlési szolgáltatás, melynek során az Elıfizetı saját tulajdonú, szabványos ethernet csatlakozási felületen keresztül (számítógép hálózati kártyája, router, stb.) csatlakozik a Szolgáltató által kiépített szabványos ethernet aljzathoz, mely a szolgáltató 1 db switchelt hálózati portjához kapcsolódik. Az Elıfizetı azon keresztül kapcsolódik az Internethez A szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó egyéb feltételek A Szolgáltató a upc internet szolgáltatási csomagok tekintetében olyan hálózatkezelési rendszert alkalmaz, amely a szőkös kapacitású erıforrások a Szolgáltató hálózata biztonságának fenntartása és az Elıfizetık közössége érdekeinek elsıdlegességén alapuló hatékony kihasználását teszi lehetıvé. A hálózat osztott erıforrás jellegére való tekintettel, azaz hogy a rendelkezésre álló sávszélességen egy meghatározott idıpillanatban a szolgáltatást igénybe vevı összes Elıfizetı osztozik, a Szolgáltató jogosult a hálózatán ún. hálózatmenedzsment eljárásokat alkalmazni. A Szolgáltató a hálózatmenedzsment eszközével akkor él, amikor a hálózaton adatforgalmi torlódások alakulnak ki (általában 14:00 és 23:00 óra között, mely idıszakot a Szolgáltató adatforgalmi csúcsidıszaknak tekinti). A hálózatmenedzsment alkalmazása befolyásolja bizonyos nem valós idejő alkalmazások (egyes, ún. peer-to-peer alkalmazások) használatát. A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a hálózatmenedzsment a szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó speciális feltétel, és mint ilyen, nem tekinthetı az Eht a szerinti korlátozásnak. A fentieken túl a Szolgáltató a hálózatának, Elıfizetıinek valamint az Elıfizetıi Végberendezés és az azon tárolt adatok megóvásának és biztonságának érdekében a szolgáltatás rendeltetésszerő használhatóságát nem befolyásoló módon portszőrést alkalmazhat valamennyi internet szolgáltatási csomag tekintetében( kábelhálózaton, rézérpáron, optikai hálózaton elérhetı szolgáltatás esetében is) és egyes portok forgalmát letilthatja, valamint elıírhatja a Szolgáltató SMTP szerverének használatát, azaz korlátozhatja az Internet kapcsolaton keresztül küldött, de nem a Szolgáltató (SMTP) szerverén át folytatott kommunikációt annak tartalmi vizsgálata és rögzítése nélkül. Hatályos: március 1. napjától 20/167

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

KÖZLEMÉNY 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet (R.) szerinti 2017 évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásáról

KÖZLEMÉNY 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet (R.) szerinti 2017 évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásáról KÖZLEMÉNY 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet (R.) szerinti 2017 évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásáról Tisztelt Előfizetőink! Értesítjük, hogy a UPC Magyarország Kft. az elektronikus

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. OKTÓBER 5. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010.

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén

3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 1. Kábelmodemes internet-szolgáltatás 1.1. Egyszeri díjak 1.1.1 A kábelmodemes internet-szolgáltatás egyszeri díjai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. november 01. 1. / 76. Utolsó módosítás:2009. október 01. File név:net-portal_aszf_2009oktober01.pdf 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás

TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás hatályos: 2016.03.16-tól 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a tagja ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Hatályos: 2015. január 1-től Utolsó módosítás: 2014. november 27. Készült: 2010. július 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására 1 ES INNOTEL Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Hatályos: 2015. december 1-től A módosítás dátuma: 2015. november 1. 2 Tartalom I. Általános adatok,

Részletesebben

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei

Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei Helyhez kötött, telefon szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Az ÁSZF aktuális változata hozzáférhetı a honlapon, és a szolgáltató társaság ügyfélszolgálatán. ÁSZF készítésének

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

ELÔFIZETÔI AJÁNLATTÉTELI ADATLAP / EGYEDI ELÔFIZETÔI SZERZÔDÉS

ELÔFIZETÔI AJÁNLATTÉTELI ADATLAP / EGYEDI ELÔFIZETÔI SZERZÔDÉS ELÔFIZETÔI AJÁNLATTÉTELI ADATLAP / EGYEDI ELÔFIZETÔI SZERZÔDÉS alt_efi_20120821m UPC_alt_efi_20120821M.indd 1 2012.08.08. 16:13 Név: UPC Magyarország Kft. Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Levelezési

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs, Jakabhegyi út 27.

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT.

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (INTERNET ÁSZF) Hatálya: 2016. június 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft.

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Mosonmagyaróvár Hanságliget,Albertkázmérpuszta,Várbalog,Mosonszolnok,Újrónafő,

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Pápa, Devecser, Zirc, Nagyesztergár,

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01 Utolsó módosítás kelte: 2015.08.01.

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó-

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. november 29. Hatályos:

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői hozzáférés létesítési idő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Internet szolgáltatás

Internet szolgáltatás Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői 15 nap hozzáférés létesítési

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2016. május 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2013. június 24. Hatálybalépés:

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben