UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság"

Átírás

1 UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: november 2. Hatályos: február 6. Utolsó módosítás idıpontja: február 1.

2 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETİSÉG A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS CÍME A SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETİSÉGEI (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETİSÉG, NYITVATARTÁSI IDİ) ÉS ANNAK A HELYNEK, ELÉRHETİSÉGNEK, INTERNETES ELÉRHETİSÉGNEK A MEGNEVEZÉSE, AHOL EGYÉB ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINAK ELÉRHETİSÉGEI NAPRAKÉSZEN MEGISMERHETİK A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTİJÉNEK ELÉRHETİSÉGEI (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETİSÉG, NYITVATARTÁSI IDİ) A SZOLGÁLTATÓ INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME A FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETİSÉGE (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETİSÉG), AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETİSÉGE AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ 5. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ AJÁNLAT TARTALMI ELEMEI, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDİBELI, FÖLDRAJZI, SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS EGYÉB KORLÁTAI Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Az Elıfizetıi Szerzıdés létrejöttének módja Az egyedi írásbeli Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésének egyéb szabályai A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai Kábelmodemes hozzáférés Bérelt vonali internet hozzáférés Bérelt vonali szolgáltatás: ADSL hozzáférés LAN alapú hozzáférés A szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó egyéb feltételek A szolgáltatás elérhetısége más hálózatokból AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA A SZERZİDÉSKÖTÉSTİL SZÁMÍTVA AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE, VAGY HÁLÓZATI VÉGPONTHOZ, HÁLÓZATHOZ TÖRTÉNİ CSATLAKOZÁSÁRA, ÉS A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉRE VÁLLALT HATÁRIDİ AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLATOK KEZELÉSE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, VÁLTOZÁS AZ ÜGYFÉL ÉS AZ ELİFIZETİ ADATAIBAN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK AZ SZOLGÁLTATÁS TARTALMA A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS TARTALMA A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEHETİSÉGÉNEK FÖLDRAJZI TERÜLETE A SEGÉLYHÍVÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS A HÍVÓ HELYÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ LEÍRÁS TÁJÉKOZTATÁS ARRÓL, HOGY A SZOLGÁLTATÁS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS-E Hatályos: február 6. napjától 2/165

3 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési 3.5. A SZOLGÁLTATÓ FELELİSSÉGI HATÁRÁT JELENTİ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT HELYE AZ SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGE, BIZTONSÁGA AZ SZOLGÁLTATÁS AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGÉNEK AZ ELİFIZETİK ÉS FELHASZNÁLÓK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGİ KÖVETELMÉNYEIRİL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETBEN MEGHATÁROZOTT, VAGY A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSMINİSÉGI KÖVETELMÉNYEINEK CÉLÉRTÉKEI, EZEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENİRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ HÁLÓZATÁBAN FORGALOMMÉRÉST, IRÁNYÍTÁST, MENEDZSELÉST ALKALMAZ, ÉS EZ HATÁSSAL VAN A SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGÉRE, VAGY AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS ÚTJÁN ELÉRHETİ MÁS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, TARTALMAKHOZ, ALKALMAZÁSOKHOZ TÖRTÉNİ HOZZÁFÉRÉSRE, AZ ERRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE TÁJÉKOZTATÁS AZON INTÉZKEDÉSRİL, AMELYEKET A SZOLGÁLTATÓ A BIZTONSÁGOT ÉS A HÁLÓZAT EGYSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ ESEMÉNYEKKEL ÉS FENYEGETÉSEKKEL, VALAMINT SEBEZHETİ PONTOKKAL KAPCSOLATBAN TEHET AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A csatlakoztatás feltételei A Végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége Az Elıfizetıi Hozzáférési Pont ellenırzésének és a Hibaelhárításának a lehetıvé tétele A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, KORLÁTOZÁSA: AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK ESETEI, FELTÉTELEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELTETÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE Általános szabályok Az Elıfizetı által kérhetı, illetve az Elıfizetı érdekkörében felmerülı szüneteltetés szabályai A szolgáltatás Elıfizetı érdekkörében felmerülı okból történı felfüggesztésének szabályai Szolgáltató érdekkörében felmerülı vagy mindkét fél érdekkörén kívül esı okból történı szüneteltetés Rendszeres karbantartás AZ SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI A Szolgáltató hálózatának veszélyeztetése miatti korlátozás Extrém használat Tömeges levélküldés Egyéb elektronikus levelek küldése Díjtartozás miatti szolgáltatás-korlátozás ÜGYFÉLKAPCSOLAT, HIBAELHÁRÍTÁS, PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE ÉS A HIBAELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS A HIBAELHÁRÍTÁS MÓDJA Hatályos: február 6. napjától 3/165

4 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési A KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK KEZELÉSE, FOLYAMATA (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE) Számlapanaszok intézése Kötbérigények intézése AZ ELİFIZETİ JOGAI AZ SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, AZ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén Az Elıfizetıt megilletı kötbér mértéke Az Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltatás minıségével kapcsolatos viták AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, A PANASZOK KEZELÉSI RENDJE, AZ ÜGYFELEK SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÁLLALT KISZOLGÁLÁSI IDEJE Az ügyfélszolgálat mőködése A Panaszok kezelési rendje Az Ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje A TUDAKOZÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGİ JOGVITÁK PERES ÉS PEREN KÍVÜLI KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK LEHETİSÉGÉRİL ÉS FELTÉTELEIRİL, A BÉKÉLTETİ TESTÜLETHEZ VALÓ FORDULÁS JOGÁRÓL, AZ ELJÁRÁSRA JOGOSULT HATÓSÁGOK, BÉKÉLTETİ TESTÜLET ÉS EGYÉB SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETİSÉGEIK FELTÜNTETÉSE DÍJAK, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR: AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDİ DÍJAK MEGHATÁROZÁSA, MÉRTÉKE, ENNEK KERETÉBEN AZ EGYSZERI, RENDSZERES ÉS FORGALMI DÍJAK, DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, DÍJCSOMAGOK, HIBAJAVÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, KEDVEZMÉNYES FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, IDEÉRTVE A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS HASZNÁLATRA VAGY IDİTARTAMRA VONATKOZÓ BÁRMELY KÖVETELMÉNYT, A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE, SZÜNETELTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, KORLÁTOZÁS FELOLDÁSA ALKALMÁVAL ESEDÉKESSÉ VÁLÓ DÍJAK, DÍJAZÁSI FELTÉTELEK, BELEÉRTVE A VÉGBERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁST, DÍJ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET IS, A DÍJFIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS MÓDJA, RENDSZERESSÉGE, A SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSÉNEK IDİPONTJA, MINDEN EGYÉB DÍJ HAVI ELİFIZETÉSI DÍJAK Havi elıfizetési díj Csökkentett elıfizetési (szüneteltetési) díj EGYSZERI DÍJAK Számlázás ideje, módja, gyakorisága A díjfizetés módja és ideje, a díjkiegyenlítés határideje Kedvezmények Feltételes kedvezmény, hőségnyilatkozat Társasházi kedvezmény Határozott idıtartamú szerzıdéshez főzıdı kedvezmény HATÁROZATLAN IDİTARTAMÚ SZERZİDÉSHEZ FŐZİDİ KEDVEZMÉNY Késedelmi kamat Állandó kedvezmények Hatályos: február 6. napjától 4/165

5 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési DolgozóNet internet 15 és internet 30 szolgáltatási csomagok A KÍNÁLT DÍJFIZETÉSI MÓDOK, A KÜLÖNBÖZİ FIZETÉSI MÓDOKBÓL ADÓDÓ, ELİFIZETİT ÉRINTİ ELTÉRÉSEK Fizetési módok Készpénzes fizetési módok: Pénzintézeten keresztül történı fizetési módok: Pénzhelyettesítıvel történı fizetési mód A Szolgáltatási Díjak számítása Összevont számlázás AZ AKCIÓK ÉS AKCIÓS DÍJAK ELÉRHETİSÉGE A KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI A KÖTBÉR MEGHATÁROZÁSA, MÉRTÉKE ÉS MÓDJAI A TELEFONSZOLGÁLTATÓK ESETÉBEN A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI SZERZİDÉS IDİTARTAMA A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK, KORLÁTOZÁSÁNAK, SZÜNETELTETÉSÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ESETEI, KÜLÖNÖSEN A HATÁROZOTT IDEJŐ ELİFIZETİI SZERZİDÉS RENDKÍVÜLI FELMONDÁSÁNAK ESETEI A szerzıdés idıtartama, a legrövidebb szerzıdési idıszak AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGOSULTSÁGA AZ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİ ERRİL TÖRTÉNİ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, AZ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ JOGOK Szerzıdésmódosítás fajtái, alakisága A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: A Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételeket a pontban meghatározott, és az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: Az Elıfizetıt, Ügyfelet az Elıfizetıi Szerzıdés és az Általános Szerzıdési Feltételek egyoldalú módosítása esetén megilletı jogok Az Elıfizetıi Szerzıdés Felek általi, kölcsönös akarat-elhatározással történı módosítása AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI, FELTÉTELEI, A MÓDOSÍTÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE Áthelyezés Átírás Csomagmódosítás Változás az Elıfizetı adataiban ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA, IDİTARTAMA AZ ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOKRÓL, TOVÁBBÁ AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL Hatályos: február 6. napjától 5/165

6 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Felhasználónevek, valamint jelszavak kezelése AZ ELİFIZETİ JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT NYILATKOZATAI MEGADÁSÁNAK, A NYILATKOZATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK, VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJAI, ESETEI ÉS HATÁRIDEJE (KÜLÖNÖSEN ELİFIZETİI NÉVJEGYZÉKHEZ, A FORGALMI ADATOKON KÍVÜLI HELYMEGHATÁROZÓ ADATOK NYÚJTÁSÁHOZ, ÉRTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ, ÉS ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNİ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ, TÉTELES SZÁMLA IGÉNYLÉSÉHEZ, AZ ELİVÁLASZTÁSSAL VÁLASZTOTT KÖZVETÍTİ SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, EGYÉNI ELİFIZETİI MINİSÉGRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT) AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ELİFIZETİI FELMONDÁS SZOLGÁLTATÓI FELMONDÁS A Szolgáltatói felmondás alaki és tartalmi követelményei A Szolgáltató rendes felmondása A Szolgáltató rendkívüli felmondása az Elıfizetı szerzıdésszegése miatt Az Elıfizetı szerzıdésszegésének különös esetei - jogosulatlan adatszerzés és adatküldés: A Szolgáltató rendkívüli felmondása az Elıfizetı díjtartozása miatt A és pont szerinti Szolgáltatói felmondás közös szabályai Az Elıfizetı kötelezettségei a szerzıdés megszőnése esetén A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZİDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN; AZ ELİFIZETİNEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI: AZ EGYÜTTMŐKÖDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A SZOLGÁLTATÁS RENDELTETÉSSZERŐ HASZNÁLATA A VÉGBERENDEZÉSSEL, ILLETVE AZ ELİFIZETİNEK ÁTADOTT, DE A SZOLGÁLTATÓ TULAJDONÁT KÉPEZİ MÁS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLİ ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE, ADATSZOLGÁLTATÁS MŐSORTERJESZTÉSI ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ESETÉN A DÍJCSOMAGBA TARTOZÓ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTİ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ FEL KÍVÁNJA TÜNTETNI AZ EHT (2A) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI ADATOK Hatályos: február 6. napjától 6/165

7 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési MELLÉKLETEK JEGYZÉKE: SZ. MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA /A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA KÁBELHÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN ÉRTÉKESÍTÉSBİL KIVEZETETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK internet 15 csomag internet 30 csomag internet start szolgáltatási csomag Fiber Power 30 szolgáltatási csomag Fiber Power 60 szolgáltatási csomag UPC INTERNET SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK Fiber Power 10 szolgáltatási csomag Fiber Power 25 szolgáltatási csomag Fiber Power 50 szolgáltatási csomag Fiber Power 120 szolgáltatási csomag ÉRTÉKESÍTÉSBİL KIVEZETETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE chello business szolgáltatási csomag chello business fix IP címmel szolgáltatási csomag FIBER POWER BUSINESS SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE Fiber Power Business 30 szolgáltatási csomag Fiber Power Business 60 szolgáltatási csomag Fiber Power Business 120 szolgáltatási csomag Fiber Power Business Fiber Power Business Fiber Power Business UPC BUSINESS INTERNET SZOLGÁLTATÁS Business internet 2/ Business internet 4/ Business internet 6/ /B SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA 29-ES KÖRZETEN BELÜLI OPTIKAI VAGY RÉZÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK adsl egyéni csomagok adsl minimum adsl professional adsl távmunka csomag adsl medium adsl extreme adsl start adsl bronze adsl silver adsl gold adsl platinum UPC BUSINESS ADSL ÜZLETI CSOMAGOK Hatályos: február 6. napjától 7/165

8 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési adsl explorer adsl navigátor adsl enterprise adsl enterprise adsl enterprise adsl dolgozónet konstrukció adsl solo egyéni szolgáltatási csomagok adsl solo minimum Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Elıfizetıi szerzıdést, illetve szerzıdésmódosítást február 01. napját követıen nem tesz lehetıvé adsl solo professional Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Elıfizetıi szerzıdést, illetve szerzıdésmódosítást február 01. napját követıen nem tesz lehetıvé adsl solo medium adsl solo extreme adsl solo start adsl solo bronze adsl solo silver adsl solo gold adsl solo platinum adsl solo csomagok Üzleti Elıfizetık részére adsl solo explorer adsl solo navigátor adsl enterprise adsl enterprise adsl enterprise NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK TÁRSSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁS Nyílt Internet szolgáltatás dial-up 0-24 egyéni díjcsomag dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE upc business analóg bérelt vonali szolgáltatás upc business digitális bérelt vonali szolgáltatás Alkalmi szolgáltatás /C MELLÉKLET - SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA 29-ES KÖRZETEN KÍVÜLI OPTIKAI VAGY RÉZÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁS ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MAGYAR TELEKOM ÉS INVITEL HÁLÓZATON TÖRTÉNİ IGÉNYBE VÉTELLEL UPC BUSINESS ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MAGYAR TELEKOM HÁLÓZATON TÖRTÉNİ IGÉNYBE VÉTELLEL adsl economy adsl bronze adsl silver adsl economy Hatályos: február 6. napjától 8/165

9 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési 1.5 adsl bronze adsl silver adsl silver adsl gold adsl solo economy adsl solo bronze adsl solo silver adsl solo silver adsl solo gold UPC BUSINESS ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK INVITEL HÁLÓZATON KERESZTÜL adsl economy adsl bronze adsl silver adsl gold BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁS Nyílt Internet szolgáltatás dial-up 0-24 egyéni díjcsomag dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE upc business analóg bérelt vonali szolgáltatás upc business digitális bérelt vonali szolgáltatás Alkalmi szolgáltatás /D MELLÉKLET - SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA SZÁZHALOMBATTA TELEPÜLÉSEN IGÉNYBEVEHETİ LAN SZOLGÁLTATÁS ESETÉN /E MELLÉKLET - KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK POSTAFIÓK SZOLGÁLTATÁS EK KÖZPONTI VÍRUSELLENİRZÉSE KÉRETLEN LEVELEK (SPAM) KÖZPONTI SZŐRÉSE UPC SMART GUARD VÉDELMI SZOFTVERCSOMAG UPC WIFI VEZETÉK NÉLKÜLI KIEGÉSZÍTİ CSOMAG (KIZÁRÓLAG AZ 1/A MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) UPC WEBTÁROS TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/A MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) FIX IP CÍM BIZTOSÍTÁSA (KIZÁRÓLAG AZ 1/A MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) TURBÓ GOMB SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/B MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) ADSL UP2MAX SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/B MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) SLA RIPORT SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/B ÉS 1/C MELLÉKLETEKBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) DEFINÍCIÓ SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK TARTALMA A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI: A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETİSÉGE: Hatályos: február 6. napjától 9/165

10 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési A SZOLGÁLTATÁS DÍJAZÁSA A szolgáltatás díjazását a 3. sz melléklet tartalmazza UPC TÁVSZERVÍZ SZOLGÁLTATÁS SZ. MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK SZ. MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK /A MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK KÁBELHÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN KÁBELMODEMES INTERNET-SZOLGÁLTATÁS EGYSZERI DÍJAK A kábelmodemes internet-szolgáltatás egyszeri díjai A kábelmodemes internet-szolgáltatás egyszeri díjai Üzleti Elıfizetık részére KÁRTÉRÍTÉSI DÍJAK UPC TÁVSZERVIZ KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁS HAVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉRTÉKESÍTÉSBİL KIVEZETETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK A JELEN PONTBAN RÖGZÍTETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGRA A SZOLGÁLTATÓ ÚJ ELİFIZETİI SZERZİDÉST, ILLETVE SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁST SZEPTEMBER 06. NAPJÁT KÖVETİEN NEM TESZ LEHETİVÉ chello szolgáltatási csomagok upc internet szolgáltatási csomagok DÍJTARTOZÁS MIATTI KORLÁTOZÁS ESETÉN, A KORLÁTOZÁS IDİTARTAMA ALATT FIZETENDİ HAVIDÍJ UPC SMART GUARD SZOFTVERCSOMAG UPC WIFI VEZETÉK NÉLKÜLI KIEGÉSZÍTİ CSOMAG UPC WEBTÁROS TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS HAVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZRE upc internet szolgáltatási csomagok UPC BUSINESS INTERNET-SZOLGÁLTATÁS ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE upc business internet-szolgáltatás egyszeri díjai upc business internet szolgáltatás havi díja FIX IP SZOLGÁLTATÁS /B MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 29-ES KÖRZETEN BELÜLI OPTIKAI VAGY RÉZ-ÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK EGYSZERI DÍJAK Belépési díj Egyéni Elıfizetık, valamint DolgozóNet konstrukciót igénybe vevık részére Belépési díj Üzleti/Intézményi Elıfizetık részére adsl távmunka csomag adsl mikroszőrı egyszeri használatba vételi díja adsl modem kártérítési díj UPC Távszerviz szolgáltatás HAVI ELİFIZETÉSI DÍJAK Hatályos: február 6. napjától 10/165

11 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Egyéni Elıfizetık, valamint DolgozóNet konstrukciót igénybe vevık részére Üzleti/Intézményi Elıfizetık részére adsl távmunka csomag egyéb havi díjak kiegészítı szolgáltatások havi díjai Eljárási díjak BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK EGYSZERI DÍJAK Belépési díj Üzleti Elıfizetık részére SLA riport szolgáltatás csomagok Eljárási díjak *ELÕFIZETÕI BEJELENTÉSENKÉNT EGY ALKALOMMAL INGYENESEN HAVI ELİFIZETÉSI DÍJAK Havi elıfizetési díjak upc smart guard védelmi szoftvercsomag SLA riport szolgáltatás DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Dial-up 0-24 egyéni díjcsomag Dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag Forgalmi Díjak nyílt internet (Ft/perc) BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Analóg bérelt vonali szolgáltatás (értékesítésbıl kivezetve) Digitális bérelt vonali szolgáltatás /C SZOLGÁLTATÁS DÍJAK 29-ES KÖRZETEN KÍVÜLI OPTIKAI VAGY RÉZ- ÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁS ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK EGYSZERI DÍJAK Bekapcsolási díj Egyéni Elıfizetık, adsl szolgáltatási csomagok Magyar Telekom hálózaton keresztül adsl szolgáltatási csomagok Invitel hálózaton keresztül UPC Távszerviz szolgáltatás ELİFIZETÉSI DÍJAK adsl szolgáltatási csomagok Magyar Telekom hálózaton keresztül adsl szolgáltatási csomagok Invitel hálózaton keresztül egyéb havi díjak kiegészítı szolgáltatások havi díjai Eljárási díjak T-com valamint Invitel hálózatán keresztül nyújtott adsl szolgáltatás esetén BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Egyszeri díjak Belépési díj SLA riport szolgáltatás csomagok Eljárási díjak *elõfizetõi bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen Elıfizetési díjak Hatályos: február 6. napjától 11/165

12 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Havi elıfizetési díjak upc smart guard védelmi szoftvercsomag SLA riport szolgáltatás DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Dial-up 0-24 egyéni díjcsomag Dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag Forgalmi Díjak nyílt internet (Ft/perc) BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Analóg bérelt vonali szolgáltatás (értékesítésbıl kivezetve) Digitális bérelt vonali szolgáltatás /D SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK LAN SZOLGÁLTATÁS ESETÉN SZÁMÚ MELLÉKLET: MINİSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSOKRA MEGHATÁROZOTT MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK UPC DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK UPC BUSINESS BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK. 139 LAN SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK SZ. MELLÉKLET SZ. MELLÉKLET A FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETİSÉGE (CÍME, TELEFONSZÁMA, EGYÉB ELÉRHETİSÉG) NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELİSÉGEI A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták VITARENDEZÉS, ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZ. MELLÉKLET BELÉPÉSI DÍJ ESETI (ADMINISZTRÁCIÓS) DÍJAK Installálási díj Visszakapcsolási díj Behajtási eljárási és visszakapcsolási díj Áthelyezési díj Kiszállási díj Átírási díj Csomagmódosítási díj Eszközcsere adminisztrációs díj Részletfizetési kedvezmény engedélyezési díja Számlamásolat díja Kártérítési díj Elállási díj Domain név szolgáltatás egyszeri díja Kihelyezett hírközlési berendezés óvadék SZ. MELLÉKLET: SZÁMLÁZÁSI CIKLUSOK Hatályos: február 6. napjától 12/165

13 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési 9. SZ. MELLÉKLET: MEGHATÁROZÁSOK SZÁMÚ MELLÉKLET: SZÜNETMENTES ISP-VÁLTÁS ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE ESETÉN (A HÍRKÖZLÉSI FOGYASZTÓI JOGOK BIZTOSÁNAK AJÁNLÁSA) IGÉNYBEJELENTÉS ÉS SZERZİDÉSKÖTÉS FOLYAMATA SZOLGÁLTATÓ VÁLTÁS ESETÉN AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT ELLENİRZÉSÉNEK ÉS A HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK A LEHETİVÉ TÉTELE DEFINÍCIÓK Hatályos: február 6. napjától 13/165

14 A jelen Általános Szerzıdési Feltételek ( ÁSZF ) egy dokumentumba szerkesztve tartalmazza a Szolgáltató korábban külön dokumentumként kezelt volt Fibernet és Dunaweb területekre vonatkozó (helyhez kötött internet) Általános Szerzıdési Feltételeit. Ez az egységes szerkezető ÁSZF dokumentum a hatályba lépése napjától ezen Általános Szerzıdési Feltételek helyébe lép. 1. Általános adatok, elérhetıség 1.1. A Szolgáltató neve és címe Név: UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. Cégjegyzékszám: Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u sz A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetıségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség, nyitvatartási idı) és annak a helynek, elérhetıségnek, internetes elérhetıségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetıségei naprakészen megismerhetık A Szolgáltató központi ügyfélszolgálati irodájának elérhetısége az alábbi: Cím Nyitvatartási idı Budapest, 5.sz.kirendeltség 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca H-Szo.: , V: Allee bevásárlóközpont 2. emelet A Szolgáltató egyéb ügyfélszolgálatainak itt meghatározott adatai a Szolgáltató Honlapján érhetık el A Szolgáltató hibabejelentıjének elérhetıségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség, nyitvatartási idı) Az Elıfizetı Hibabejelentést a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban személyesen, és telefonos ügyfélszolgálatán vagy üzenetrögzítın, továbbá elektronikus úton a elérhetıségen a Technikai információ és segítségnyújtás menüponton keresztül tehet. A Szolgáltató Hibabejelentés megtételére egyéb felületeket és módokat is biztosíthat, melyek elérhetıségét Honlapján közzéteszi. Az ügyfélszolgálat és a telefonos Hibabejelentı szolgálat országos, egységes, közös telefonszáma: A Szolgáltató Internetes honlapjának címe A Szolgáltató Internetes honlapjának címe: és www. business.upc.hu 1.5. A felügyeleti szervek elérhetısége (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség), A felügyeleti szervek elérhetıségét a 6. számú melléklet tartalmazza Az Általános Szerzıdési Feltételek elérhetısége A Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételeit a személyes ügyfélszolgálatán, internetes honlapján közzéteszi.

15 2. Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötése és feltételei 2.1 Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. (1) bekezdése szerinti Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Az Elıfizetıi Szerzıdés az egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl, valamint a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl áll. Az Elıfizetıi Szerzıdés részét képezik továbbá a szerzıdés megkötésekor ilyenként meghatározott egyéb dokumentumok, különösen az Elıfizetı által kedvezmény igénybe vételével összefüggésben megtett nyilatkozatok. Az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére irányuló Ajánlatát a Szolgáltató erre a célra biztosított elérhetıségein, különösen személyes és telefonos ügyfélszolgálatánál vagy erre jogosított képviselıjénél illetıleg a Szolgáltató kiemelt ajánlatai tekintetében a Szolgáltató Honlapján található elektronikus felületen teheti meg, legalább a pont szerinti adatai és nyilatkozatai megadásával. Az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó akciós feltételek, és ÁSZF-ek közzététele nem minısülnek a Szolgáltató által tett szerzıdéses ajánlatnak, így a Szolgáltatót ezekkel összefüggésben ajánlati kötöttség nem terheli. Az Ügyfél a Szolgáltatás Hozzáférési Pont létesítését olyan ingatlanba kérheti, mely a Szolgáltató Szolgáltatási Területén helyezkedik el, melyet jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeinek például, de nem kizárólagosan ellenırzés, Hibaelhárítás biztosítása eleget tud tenni. A hiánytalan Ajánlat Szolgáltatóhoz történı beérkezését vagy arról történı szolgáltatói tudomásszerzést követı legfeljebb 15 napon belül a Szolgáltató az ajánlat beérkezésének megfelelı módon nyilatkozik, és értesíti az Ügyfelet arról, hogy a) az Ajánlatot elfogadja, és az Ajánlat elfogadásával egyidejőleg az általa aláírt Egyedi Elıfizetıi Szerzıdést átadja, postai vagy elektronikus úton megküldi, vagy távollévık között (például telefonon), vagy elektronikus úton kötött szerzıdés esetén az általa írásba foglalt Elıfizetıi Szerzıdést elektronikus úton hozzáférhetıvé teszi; b a Szolgáltatás nyújtását mőszaki lehetıség hiányában az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésétıl számított 15 napon belül nem tudja biztosítani, de az Ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejőleg megjelöli a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésıbbi idıpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétıl számított 3 hónapot; vagy c az Ajánlatot elutasítja és nyilvántartásából törli. A Szolgáltató a szerzıdés a) pont alatti egyidejő megküldésének vagy átadásának eleget tehet azzal is, hogy az Elıfizetıi Szerzıdés szövegét, vagy a szerzıdéskötés módjától függıen fizikai példányát az Ajánlat elfogadását megelızıen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés kötését jogosult bármikor megtagadni, különösen, (a) ha az Ajánlat nem tartalmazza a szerzıdéskötéshez lényeges és szükséges tartalmi elemeket; (b) a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Ügyfélnek más szolgáltatásból eredı számlatartozása van, az Ügyfél korábban igénybevett szolgáltatását Szolgáltató az Ügyfél súlyos szerzıdésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg; Hatályos: február 1. napjától 15/165

16 (c) a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mőszaki feltételek a kért szolgáltatási címen nem állnak rendelkezésre, vagy azokat az Ügyfél nem tudja biztosítani; (d) az Ügyfél vagy Elıfizetı Ajánlatában a Szolgáltatás megkezdésére a szerzıdéskötés idıpontját 30 nappal meghaladó idıpontot jelölt meg. A Szolgáltató az Ügyfél Érdeklıdése esetén kérésére az Ajánlat megtételéhez és így az Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez szükséges, és a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos lényeges, jelen ÁSZF-ben nem szabályozott információkat ügyfélszolgálati elérhetıségein megadja, Az Elıfizetıi Szerzıdés létrejöttének módja A Felek az Elıfizetıi Szerzıdést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással így különösen a Szolgáltatás igénybevételével - köthetik meg. Ha a felek az Elıfizetıi Szerzıdést írásban kötik meg, úgy a Szolgáltató köteles a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az egyedi Elıfizetıi Szerzıdést írásban, valamint - az Elıfizetı kérése és választása alapján az általa igényelt módon és formában - tartós adathordozón, elektronikus levélben vagy nyomtatott formában - a rendelkezésére bocsátani. Egyéb módon szóban, vagy ráutaló magatartással- történı szerzıdéskötés esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatni az Elıfizetıt az általános szerzıdési feltételek elérhetıségérıl. Írásban jön létre az Elıfizetıi Szerzıdés: a) jelenlévık között az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés aláírásával,; b) az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhetı szerzıdéskötési felület, vagy elektronikus levél útján) kötött Elıfizetıi Szerzıdés elektronikus úton történı hozzáférhetıvé tétele idıpontjában; c) a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés megküldése, illetve elektronikus úton történı hozzáférhetıvé tétele idıpontjában; vagy d) a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplı szolgáltatás nyújtásáról szóló b) pontja szerinti értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott idıpont Elıfizetı általi elfogadásáról szóló nyilatkozatnak megküldésével, amennyiben az a Szolgáltató ajánlatának kézhezvételétıl számított 15 napon belül a Szolgáltatóhoz megérkezik; Létrejön továbbá az Elıfizetıi Szerzıdés jelenlévık között szóban tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával. A fenti b) pont esetében az írásban létrejött Elıfizetıi Szerzıdést a Szolgáltató köteles elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolni és iktatni, valamint azt az iktatástól számított 5 napon belül az Elıfizetınek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy annak a hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni. Telefonon történı szerzıdéskötés esetén a Szolgáltató a távollevık között kötött szerzıdésekrıl szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket alkalmazza a jelen bekezdésben foglalt eltérésekkel. Az Elıfizetıi Szerzıdés távollévık között szóban (telefonon) tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással jön létre. Ilyen esetben az Elıfizetı legkésıbb a szerzıdés létrejöttétıl számított 5 napon belül a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozattal elállhat az Elıfizetıi Szerzıdéstıl, kivéve, amennyiben ezen idın belül a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az Elıfizetıi Szerzıdésnek megfelelıen megkezdte. Ráutaló magatartással történı szerzıdéskötésnek minısül, ha az Elıfizetı oly módon fogadja el a Szolgáltató szolgáltatás nyújtásában megnyilvánuló szerzıdéses ajánlatát, hogy az igénybe vett Szolgáltatás díját vagy az annak igénybevételéhez szükséges eszközök, illetıleg kiegészítı szolgáltatások díját megfizeti, vagy a Szolgáltatást egyébként ténylegesen igénybe veszi. Ha az Elıfizetı képviseletében harmadik személy az Elıfizetıvel már hatályban lévı (bármely módon létrejött) elıfizetıi szerzıdés ügyfélszámának megadásával az Elıfizetı javára újabb elıfizetıi szerzıdés megkötését kezdeményezi, a Szolgáltató a harmadik személyt az Elıfizetı által szerzıdéskötésre Hatályos: február 1. napjától 16/165

17 meghatalmazott képviselınek tekinti. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval közölt írásbeli nyilatkozatban eltérıen rendelkezett. Az igényelt internet szolgáltatási csomagra és a kiegészítı szolgáltatásokra külön elıfizetıi szerzıdések jönnek létre. Kiegészítı szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötésének és hatályban tartásának feltétele, hogy az elıfizetı hatályos internet szolgáltatási elıfizetıi szerzıdéssel rendelkezzen. A kiegészítı szolgáltatásra vonatkozó elıfizetıi szerzıdés megszőnése az internet szolgáltatási elıfizetıi szerzıdés hatályát nem érinti Az egyedi írásbeli Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Az írásban létrejött Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei: a) az Elıfizetı 2.2. pontban meghatározott személyes adatai; b) a Szolgáltató adatai; c) az Elıfizetıi Szerzıdés tárgyát képezı Szolgáltatás; d) az Elıfizetıi Szerzıdés idıtartama; e) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége; f) az elıfizetı adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje; g) az Elıfizetıi Szerzıdés egyoldalú módosítása kapcsán az Elıfizetıt megilletı jogok; h) az Elıfizetı nyilatkozata a szolgáltatás igénybevételének korlátjaként a Szolgáltató által meghatározott összeghatárok vagy adatmennyiségek túllépése esetén végrehajtott korlátozás során alkalmazott külön feltételek elfogadásáról; i) Elıfizetıi Szerzıdés módosításának legfıbb esetei, feltételei; j) az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésének legfıbb esetei, feltételei; k) az Elıfizetı tájékoztatása arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére; l) az Elıfizetı tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; m) utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák a szolgáltatói szerzıdésszegés jogkövetkezményeit; n) utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák az Elıfizetıi Szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; o) a Hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák a Hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat. A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés mindenkor alkalmazott teljes szövegét Honlapján megjeleníti. Az Elıfizetıi Szerzıdés a Szolgáltató aláírása nélkül, vagy a Szolgáltató képviselıjének szkennelt aláírásával ellátva is hiteles Hatályos: február 1. napjától 17/165

18 2.1.4 Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésének egyéb szabályai Az Elıfizetı a szerzıdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást Egyéni vagy Üzleti / Intézményi Elıfizetıként kívánja igénybe venni. Amennyiben az Elıfizetı Szolgáltatást nem saját tulajdonát képezı ingatlanban kívánja igénybe venni, úgy köteles nyilatkozni az ingatlanhasználat jogszerőségérıl. Abban az esetben, ha az Elıfizetıi Szerzıdés nem írásban jön létre a Felek között, úgy az Elıfizetı a szerzıdéskötési folyamat során a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetıségein ingyenesen biztosítja, hogy az Elıfizetı elıfizetıi minıségérıl nyilatkozzon. Az Üzleti/Intézményi Elıfizetı, írásbeli Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezı vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelı igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendı megfelelınek, ha a képviselıje bemutatja az Üzleti/Intézményi Elıfizetı cégbírósági bejegyzésérıl, illetve nyilvántartásba vételérıl szóló cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdésben az Elıfizetı és a Számlafizetı személye eltérı, úgy az Elıfizetıi Szerzıdésben vállalt jogok és kötelezettségek teljesítéséért a Szolgáltató irányába az Elıfizetı és a Számlafizetı egyetemlegesen felelnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Elıfizetı által megadott adatok valódiságát ellenırizze. Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az Elıfizetı nem, vagy hamisan adja meg, továbbá ha az Elıfizetıi minıségére (egyéni vagy üzleti elıfizetı) vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a Szolgáltató a szerzıdéskötést megtagadhatja A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltétele az Igénylı/Elıfizetı ingatlanáig kiépített hálózat, amelyen a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások a jelen ÁSZF 2 sz. Mellékletében megjelölt településeken (területen), a Szolgáltató Földrajzi Szolgáltatási Területén, vagy Társszolgáltató szolgáltatási területén vehetık igénybe. Arról, hogy az adott településen, vagy településen belül az Elıfizetı által megjelölt címen elérhetı-e az igényelt szolgáltatás, a Szolgáltató internetes honlapján, illetıleg az ügyfélszolgálati elérhetıségein tájékozódhat. Az Elıfizetıi Hozzáférési Pont kiépítése olyan módon történik, hogy a Szolgáltató a kábeleket az Elıfizetı által biztosított befogadó létesítményben (védıcsı, kábelcsatorna) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a lépcsıházban (társasház) és a ház külsı falán vezetékcsatornában vezeti. A Szolgáltató egy ingatlanban csak egy Elıfizetıi Hozzáférési Pontot létesít. Az Elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített hálózaton nem szerez tulajdonjogot. Az Elıfizetı tulajdonában levı Végberendezés mőszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelı minıségébıl adódó hibákért a Szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal. Az adsl minimum, medium, extreme, professional, adsl start, adsl bronze, adsl silver, adsl gold, adsl platinum, valamint adsl navigátor, adsl enterprise, adsl enterprise+, adsl enterprise 2+ szolgáltatási csomagok esetén a szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató valamely helyhez kötött telefon szolgáltatása mellett vehetı igénybe. Az Elıfizetıi Hozzáférési Pont a mindenkor érvényben levı belépési díj megfizetése mellett igényelhetı. Adsl solo csomagok esetén, kiépített Elıfizetıi Hozzáférési Ponttal nem rendelkezı új Elıfizetı esetén az Elıfizetıi hálózatot ki kell építenie a Szolgáltatónak. Az Elıfizetıi hálózat kiépítésért az egyszeri belépési Hatályos: február 1. napjától 18/165

19 díjon felül ún. vonallétesítési díjat köteles fizetni az Elıfizetı, melyet egyedi felmérés alapján határoz meg a Szolgáltató. Ennek mértéke függ a kiépítés költségétıl. A szolgáltatás használatához az Elıfizetınél kihelyezett hírközlési berendezések (modem és telefonnal igénybevehetı ADSL szolgáltatás esetén mikroszőrı(k))kerülnek telepítésére. Az ilyen berendezések a Szolgáltató/Társszolgáltató tulajdonai maradnak a szerzıdés teljes idıtartama alatt, és annak megszőnését követıen is. Minden további mikroszőrı, amely felszerelésre kerül, az Elıfizetı tulajdonát képezi, amelynek egyszeri használatba vételi díját a 3. sz. melléklet tartalmazza. A berendezések részére szükséges helyrıl, valamint az azok mőködéséhez szükséges tápellátásról az Elıfizetınek kell gondoskodnia. A LAN Internet hozzáférés (elérési) szolgáltatás esetén az elıfizetıi hozzáférési pont a házhálózati elosztó szekrényben lévı a szolgáltató tulajdonába tartozó hálózati eszköz kimeneti portja. Az Elıfizetı a csatlakozóhoz csak ethernet szabványnak megfelelı_ kábelt és hálózati eszközt csatlakoztathat. Hibás vagy nem szabványos eszköz csatlakoztatásával okozott kárért az elıfizetı anyagi felelısséggel tartozik. LAN alapú hozzáférés esetén a Szolgáltatás meghatározott helyeken érhetı el (Szolgáltató minden esetben egyedi felmérés alapján határozza meg az adott helyszínen kiépítendı LAN alapú Hozzáférés mőszaki megvalósíthatóságát). Amennyiben a kiépítés mőszaki lehetısége nem biztosított, a távközlési szolgáltató jelentéstıl számított 15 napon belül értesíti Elıfizetıt. Kiegészítı szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötésének és hatályban tartásának feltétele, hogy az elıfizetı hatályos internet szolgáltatási elıfizetıi szerzıdéssel rendelkezzen. Szolgáltató által biztosított szolgáltatásoknak nincsen idıbeli korlátja. A Szolgáltató elfogadja, és magára nézve kötelezınek tekinti az Internet használata kapcsán kialakult és nemzetközileg elfogadott Hálózathasználati Elveket (AUP Acceptable Use Policy ), amelyet Magyarországon az Internet Szolgáltatók Tanácsa tesz közzé és vizsgál felül rendszeresen. A Hálózathasználati Elvek a címen érhetıek el az Interneten Kábelmodemes hozzáférés Az 1/a mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagok a Szolgáltató által biztosított kábelmodem segítségével vehetık igénybe, a szolgáltatás nyújtása HFC (hibrid optikai-koax) kábelhálózaton történik. A kábelmodem a Szolgáltató tulajdonát képezi, de az Elıfizetı birtokába kerül, ezáltal az Elıfizetı felel a modem biztonságáért, beleértve a modemen áthaladó forgalom mennyiségi mértékét is. A modem az Elıfizetı azonosítására is szolgál. A modem használata helyhez kötött, csak az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott Elıfizetıi Hozzáférési Ponton jogosult az Elıfizetı használni Bérelt vonali internet hozzáférés A szolgáltatás igénybevételéhez az Elıfizetı és a Szolgáltató között bérelt vonali hálózat kiépítése szükséges. A Bérelt vonali Internet-hozzáférési csomagok esetében a Szolgáltató kizárólag a szolgáltatást igénybevevı Elıfizetıhöz rendel, és folyamatosan felügyel kábelrendszerén egy meghatározott sávszélességet. A bérelt vonali Elıfizetı a vonatkozó jogszabályokban elıírt megfelelıség tanúsítással rendelkezı routerrel vagy más Végberendezéssel kapcsolódhat a hálózathoz Bérelt vonali szolgáltatás: Az a hírközlési szolgáltatás, amelyben a UPC Magyarország Kft, mint Szolgáltató a felhasználó által megjelölt Elıfizetıi Hozzáférési Pontok között igényelt szabványos összekötı áramkört vagy virtuális áramkör szakaszokat díj ellenében, elektronikus hírközlési tevékenység céljából más a felhasználó által meghatározott harmadik személyek vagy ezek csoportja részére kizárólagos használatra átenged. Az áramkör szakaszok a Szolgáltató esetében nyomvonalas távközlési összeköttetések. Az összekötött áramkörszakaszok nem tartalmaznak az Elıfizetı által vezérelhetı kapcsoló berendezést. Hatályos: február 1. napjától 19/165

20 ADSL hozzáférés Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételek Az adsl szolgáltatás kizárólag olyan Elıfizetıknél nyújtható, ahol az Elıfizetı a Szolgáltató réz-érpáras hálózattal kiépített Földrajzi Szolgáltatási Területén, vagy Társszolgáltató ilyen hálózatán a helyi központba vagy kihelyezett fokozatba közvetlenül sodrott rézérpáron van bekötve. Az ADSL szolgáltatás mellett ugyanazon az érpáron egy idıben nyújtható analóg telefon vagy ISDN2 szolgáltatás. ISDN Elıfizetı esetén új Elıfizetı Hozzáférési Pont kerül kiépítésre. Az adsl szolgáltatásnál alkalmazott rendszer hatótávolsága ideális hálózati körülmények és környezeti feltételek megléte mellett kb. 4.5 km. Ez a távolság az adsl minimum és adsl start csomagokra érvényes, a nagyobb sebességő csomagok esetében a hatótávolság a szabványoknak megfelelıen csökken. Az átviteltechnikai rendszerrel fizikailag elérhetı legnagyobb adatátviteli sebesség az elızetes vonalmérés eredményének függvényében határozató meg. A ténylegesen elérhetı sebesség függ a hálózat paramétereitıl, elsısorban az elıfizetı, és a távbeszélı központ távolságától. Az adsl szolgáltatás nem nyújtható annak az Elıfizetınek, aki a helyi központba vagy kihelyezett fokozatba vonaltöbbszörözın vagy V.5.1. muxon keresztül van bekötve. A Szolgáltató az Igénylı megrendelését követıen felméri, hogy a kért szolgáltatás a kért ingatlanban mőszaki szempontból teljesíthetı-e. A szolgáltatás kizárólag ingatlanban, vagy már kiépített hozzáférési ponton létesíthetı, ahol az Elıfizetı csatlakozását biztosító helyi központ vagy kihelyezett fokozat a Szolgáltató vagy Társszolgáltató által biztosított ADSL hozzáférés lefedettségi területén belül helyezkedik el LAN alapú hozzáférés Az a hírközlési szolgáltatás, melynek során az Elıfizetı saját tulajdonú, szabványos ethernet csatlakozási felületen keresztül (számítógép hálózati kártyája, router, stb.) csatlakozik a Szolgáltató által kiépített szabványos ethernet aljzathoz, mely a szolgáltató 1 db switchelt hálózati portjához kapcsolódik. Az Elıfizetı azon keresztül kapcsolódik az Internethez A szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó egyéb feltételek A Szolgáltató a upc internet szolgáltatási csomagok tekintetében olyan hálózatkezelési rendszert alkalmaz, amely a szőkös kapacitású erıforrások a Szolgáltató hálózata biztonságának fenntartása és az Elıfizetık közössége érdekeinek elsıdlegességén alapuló hatékony kihasználását teszi lehetıvé. A hálózat osztott erıforrás jellegére való tekintettel, azaz hogy a rendelkezésre álló sávszélességen egy meghatározott idıpillanatban a szolgáltatást igénybe vevı összes Elıfizetı osztozik, a Szolgáltató jogosult a hálózatán ún. hálózatmenedzsment eljárásokat alkalmazni. A Szolgáltató a hálózatmenedzsment eszközével akkor él, amikor a hálózaton adatforgalmi torlódások alakulnak ki (általában 14:00 és 23:00 óra között, mely idıszakot a Szolgáltató adatforgalmi csúcsidıszaknak tekinti). A hálózatmenedzsment alkalmazása befolyásolja bizonyos nem valós idejő alkalmazások (egyes, ún. peer-to-peer alkalmazások) használatát. A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a hálózatmenedzsment a szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó speciális feltétel, és mint ilyen, nem tekinthetı az Eht a szerinti korlátozásnak. A fentieken túl a Szolgáltató a hálózatának, Elıfizetıinek valamint az Elıfizetıi Végberendezés és az azon tárolt adatok megóvásának és biztonságának érdekében a szolgáltatás rendeltetésszerő használhatóságát nem befolyásoló módon portszőrést alkalmazhat valamennyi internet szolgáltatási csomag tekintetében( kábelhálózaton, rézérpáron, optikai hálózaton elérhetı szolgáltatás esetében is) és egyes portok forgalmát letilthatja, valamint elıírhatja a Szolgáltató SMTP szerverének használatát, azaz korlátozhatja az Internet kapcsolaton keresztül küldött, de nem a Szolgáltató (SMTP) szerverén át folytatott kommunikációt annak tartalmi vizsgálata és rögzítése nélkül. Hatályos: február 1. napjától 20/165

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén

3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 1. Kábelmodemes internet-szolgáltatás 1.1. Egyszeri díjak 1.1.1 A kábelmodemes internet-szolgáltatás egyszeri díjai

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén

3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 3. sz. melléklet: Szolgáltatási Díjak 3/a melléklet Szolgáltatási díjak kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén 1. Kábelmodemes internet-szolgáltatás 1.1. Egyszeri díjak 1.1.1 A kábelmodemes

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság. internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság. internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Internet ÁSZF) Hatályos: 2013. május 01-től Készült: 2012.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet (R.) szerinti 2017 évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásáról

KÖZLEMÉNY 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet (R.) szerinti 2017 évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásáról KÖZLEMÉNY 13/2011. (XII.27.) NMHH rendelet (R.) szerinti 2017 évre vonatkozó szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásáról Tisztelt Előfizetőink! Értesítjük, hogy a UPC Magyarország Kft. az elektronikus

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja:

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság. internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság. internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Internet ÁSZF) Készült: 2012. június 01. Utolsó módosítás

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték

Megnevezés Meghatározás Mérési módszer Célérték Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői hozzáférés létesítési idő

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2007.10.09. Elızı mód.: 2010.08.01. Utolsó módosítás: 2011.10.8. Hatályos: 2011.11.01.-tıl Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Internet szolgáltatás

Internet szolgáltatás Internet szolgáltatás Kábelhálózaton nyújtott Internet szolgáltatás hálózati célértékei, a célértékek értelmezése és teljesülésük ellenőrzésének mérési módszere Új előfizetői 15 nap hozzáférés létesítési

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek KTV szolgáltatás nyújtásához Készült: 2006.06.01 Utolsó módosítás: 2011.11.01. Hatályos: 2012.01.01.-tıl Hungary - 1173 Budapest, Összekötı u.2. Tel: 06/40/10-46-46; +36

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerzıdési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2012. május 02. Hatályos: 2015. január 01.

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2012. május 02. Hatályos: 2013. október

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

K I V O N A T. A változások törvény módosítás miatt váltak szükségessé, egyéb, az Előfizetőkre hátrányos változtatás nem történt

K I V O N A T. A változások törvény módosítás miatt váltak szükségessé, egyéb, az Előfizetőkre hátrányos változtatás nem történt K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.10.24. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.11.29. 1. oldal, összesen:39 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás időpontja: 2017.01.10. Jelen verzió hatálybalépésének időpontja: 2017.01.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Hatályba lépés: január 01.

Hatályba lépés: január 01. Vodafone Magyarország Zrt. VEZETÉKES ADAT ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2018. január 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

GERGI HÁLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

GERGI HÁLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft GERGI HÁLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2012. 08. 01. Utolsó módosítás kelte: 2011. 07. 20.

Részletesebben

Közlemény szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról. A módosításokat tartalmazó ÁSZF- kivonat:

Közlemény szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról. A módosításokat tartalmazó ÁSZF- kivonat: Közlemény 2017. szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2017. október 24- től az ÁSZF

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/ÍRÁSBELI ÉRTESÍTÉS. MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/ÍRÁSBELI ÉRTESÍTÉS. MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan * EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/ÍRÁSBELI ÉRTESÍTÉS MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió&Internet szolgáltatás *Jelen dokumentum

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

Akciók leírása október 24. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása október 24. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános televízió-mősorelosztási és nyilvános rádió mősorelosztási) szolgáltatáshoz Pereszteg, Sopronkıhida

Részletesebben

OverNet Korlátolt Felelısségő Társaság

OverNet Korlátolt Felelısségő Társaság OverNet Korlátolt Felelısségő Társaság Székhelye: 5650 Mezıberény, Fortuna tér 10. Általános Szerzıdési Feltételei Internet elérési szolgáltatáshoz Készült: 2014.11.13 Utolsó módosítás idıpontja: 2014.11.13

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képező Szolgáltatásra vonatkozó tájékoztató adatlapon szereplő felek között. 1. Az Előfizetői Szerződés részei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

XYTON KFT. Általános Szerzıdési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2012. március 24. napján Hatályos: 2012. április 24.

XYTON KFT. Általános Szerzıdési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2012. március 24. napján Hatályos: 2012. április 24. XYTON KFT. Általános Szerzıdési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2012. március 24. napján Hatályos: 2012. április 24. napjától Az ügyfélszolgálat és hibabejelentı elérhetısége: Telefon: (06-1)-555-7777

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: szeptember 1. Készítés dátuma Utolsó módosítás dátuma:

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: szeptember 1. Készítés dátuma Utolsó módosítás dátuma: SzivárványNet H-8000 Székesfehérvár Berényi út 101. (VOK) +36 (22) 506-555 Fax: +36 (22) 506-554 http://www.szivarvanynet.hu e-mail:info@szivarvanynet.hu Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015.

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft.

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. Általános szerződési feltételei Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatáshoz Készítés időpontja: 2013. Október 1. Hatályos: 2013. November 1.. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo.

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo. Gergi Háló Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére 1. oldal Változások kivonata 2. Ügyfélszolgálat és Hibabejelentı Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat címe 1087 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja: 2011.11.01. Utolsó módosítás napja: 2011.10.29. Elkészítés napja: 2011.10.29.

Részletesebben

FIX TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

FIX TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság FIX TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS és VOIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2016.08.01 Hatályos: 2016.09.01 Utolsó módosítás

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató mindenkor hatályos, az egyes Szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UNICOMM - United Communication Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Dévai utca 26-28 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2008. szeptember 15-től Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás

2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása. 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás A szolgáltatás leírása: 2. számú melléklet Egyes szolgáltatástípusok leírása 2.a. melléklet: DSL internet szolgáltatás DSL internet szolgáltatás Az Előfizető/használó ADSL vagy más DSL (VDSL, SHDSL, stb.)

Részletesebben