UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság"

Átírás

1 UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: november 2. Hatályos: február 6. Utolsó módosítás idıpontja: február 1.

2 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETİSÉG A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS CÍME A SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETİSÉGEI (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETİSÉG, NYITVATARTÁSI IDİ) ÉS ANNAK A HELYNEK, ELÉRHETİSÉGNEK, INTERNETES ELÉRHETİSÉGNEK A MEGNEVEZÉSE, AHOL EGYÉB ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINAK ELÉRHETİSÉGEI NAPRAKÉSZEN MEGISMERHETİK A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTİJÉNEK ELÉRHETİSÉGEI (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETİSÉG, NYITVATARTÁSI IDİ) A SZOLGÁLTATÓ INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME A FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETİSÉGE (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETİSÉG), AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETİSÉGE AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ 5. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ AJÁNLAT TARTALMI ELEMEI, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ESETLEGES IDİBELI, FÖLDRAJZI, SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS EGYÉB KORLÁTAI Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Az Elıfizetıi Szerzıdés létrejöttének módja Az egyedi írásbeli Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésének egyéb szabályai A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai Kábelmodemes hozzáférés Bérelt vonali internet hozzáférés Bérelt vonali szolgáltatás: ADSL hozzáférés LAN alapú hozzáférés A szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó egyéb feltételek A szolgáltatás elérhetısége más hálózatokból AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA A SZERZİDÉSKÖTÉSTİL SZÁMÍTVA AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE, VAGY HÁLÓZATI VÉGPONTHOZ, HÁLÓZATHOZ TÖRTÉNİ CSATLAKOZÁSÁRA, ÉS A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSÉRE VÁLLALT HATÁRIDİ AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ AJÁNLATOK KEZELÉSE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, VÁLTOZÁS AZ ÜGYFÉL ÉS AZ ELİFIZETİ ADATAIBAN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK AZ SZOLGÁLTATÁS TARTALMA A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS TARTALMA A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVEHETİSÉGÉNEK FÖLDRAJZI TERÜLETE A SEGÉLYHÍVÓ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS A HÍVÓ HELYÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ LEÍRÁS TÁJÉKOZTATÁS ARRÓL, HOGY A SZOLGÁLTATÁS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS-E Hatályos: február 6. napjától 2/165

3 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési 3.5. A SZOLGÁLTATÓ FELELİSSÉGI HATÁRÁT JELENTİ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT HELYE AZ SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGE, BIZTONSÁGA AZ SZOLGÁLTATÁS AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGÉNEK AZ ELİFIZETİK ÉS FELHASZNÁLÓK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGİ KÖVETELMÉNYEIRİL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETBEN MEGHATÁROZOTT, VAGY A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ÖNKÉNT VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSMINİSÉGI KÖVETELMÉNYEINEK CÉLÉRTÉKEI, EZEK ÉRTELMEZÉSE ÉS TELJESÍTÉSÜK ELLENİRZÉSÉNEK MÉRÉSI MÓDSZERE AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ HÁLÓZATÁBAN FORGALOMMÉRÉST, IRÁNYÍTÁST, MENEDZSELÉST ALKALMAZ, ÉS EZ HATÁSSAL VAN A SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGÉRE, VAGY AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS ÚTJÁN ELÉRHETİ MÁS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, TARTALMAKHOZ, ALKALMAZÁSOKHOZ TÖRTÉNİ HOZZÁFÉRÉSRE, AZ ERRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE TÁJÉKOZTATÁS AZON INTÉZKEDÉSRİL, AMELYEKET A SZOLGÁLTATÓ A BIZTONSÁGOT ÉS A HÁLÓZAT EGYSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ ESEMÉNYEKKEL ÉS FENYEGETÉSEKKEL, VALAMINT SEBEZHETİ PONTOKKAL KAPCSOLATBAN TEHET AZ ELİFIZETİI VÉGBERENDEZÉS CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI A csatlakoztatás feltételei A Végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége Az Elıfizetıi Hozzáférési Pont ellenırzésének és a Hibaelhárításának a lehetıvé tétele A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, KORLÁTOZÁSA: AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSÉNEK ESETEI, FELTÉTELEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELTETÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELÉS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE Általános szabályok Az Elıfizetı által kérhetı, illetve az Elıfizetı érdekkörében felmerülı szüneteltetés szabályai A szolgáltatás Elıfizetı érdekkörében felmerülı okból történı felfüggesztésének szabályai Szolgáltató érdekkörében felmerülı vagy mindkét fél érdekkörén kívül esı okból történı szüneteltetés Rendszeres karbantartás AZ SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK, AZ SZOLGÁLTATÁS MINİSÉGI VAGY MÁS JELLEMZİI CSÖKKENTÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI A Szolgáltató hálózatának veszélyeztetése miatti korlátozás Extrém használat Tömeges levélküldés Egyéb elektronikus levelek küldése Díjtartozás miatti szolgáltatás-korlátozás ÜGYFÉLKAPCSOLAT, HIBAELHÁRÍTÁS, PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE ÉS A HIBAELHÁRÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS A HIBAELHÁRÍTÁS MÓDJA Hatályos: február 6. napjától 3/165

4 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési A KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK KEZELÉSE, FOLYAMATA (DÍJREKLAMÁCIÓ, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK INTÉZÉSE) Számlapanaszok intézése Kötbérigények intézése AZ ELİFIZETİ JOGAI AZ SZOLGÁLTATÁS HIBÁS TELJESÍTÉSE ESETÉN, AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ KÖTBÉR MÉRTÉKE, AZ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén Az Elıfizetıt megilletı kötbér mértéke Az Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltatás minıségével kapcsolatos viták AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, A PANASZOK KEZELÉSI RENDJE, AZ ÜGYFELEK SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÁLLALT KISZOLGÁLÁSI IDEJE Az ügyfélszolgálat mőködése A Panaszok kezelési rendje Az Ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje A TUDAKOZÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGİ JOGVITÁK PERES ÉS PEREN KÍVÜLI KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK LEHETİSÉGÉRİL ÉS FELTÉTELEIRİL, A BÉKÉLTETİ TESTÜLETHEZ VALÓ FORDULÁS JOGÁRÓL, AZ ELJÁRÁSRA JOGOSULT HATÓSÁGOK, BÉKÉLTETİ TESTÜLET ÉS EGYÉB SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETİSÉGEIK FELTÜNTETÉSE DÍJAK, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR: AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FIZETENDİ DÍJAK MEGHATÁROZÁSA, MÉRTÉKE, ENNEK KERETÉBEN AZ EGYSZERI, RENDSZERES ÉS FORGALMI DÍJAK, DÍJAZÁSI IDİSZAKOK, DÍJCSOMAGOK, HIBAJAVÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, KEDVEZMÉNYES FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, IDEÉRTVE A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS HASZNÁLATRA VAGY IDİTARTAMRA VONATKOZÓ BÁRMELY KÖVETELMÉNYT, A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE, SZÜNETELTETÉSE, MÓDOSÍTÁSA, KORLÁTOZÁS FELOLDÁSA ALKALMÁVAL ESEDÉKESSÉ VÁLÓ DÍJAK, DÍJAZÁSI FELTÉTELEK, BELEÉRTVE A VÉGBERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁST, DÍJ VISSZATÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET IS, A DÍJFIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS MÓDJA, RENDSZERESSÉGE, A SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSÉNEK IDİPONTJA, MINDEN EGYÉB DÍJ HAVI ELİFIZETÉSI DÍJAK Havi elıfizetési díj Csökkentett elıfizetési (szüneteltetési) díj EGYSZERI DÍJAK Számlázás ideje, módja, gyakorisága A díjfizetés módja és ideje, a díjkiegyenlítés határideje Kedvezmények Feltételes kedvezmény, hőségnyilatkozat Társasházi kedvezmény Határozott idıtartamú szerzıdéshez főzıdı kedvezmény HATÁROZATLAN IDİTARTAMÚ SZERZİDÉSHEZ FŐZİDİ KEDVEZMÉNY Késedelmi kamat Állandó kedvezmények Hatályos: február 6. napjától 4/165

5 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési DolgozóNet internet 15 és internet 30 szolgáltatási csomagok A KÍNÁLT DÍJFIZETÉSI MÓDOK, A KÜLÖNBÖZİ FIZETÉSI MÓDOKBÓL ADÓDÓ, ELİFIZETİT ÉRINTİ ELTÉRÉSEK Fizetési módok Készpénzes fizetési módok: Pénzintézeten keresztül történı fizetési módok: Pénzhelyettesítıvel történı fizetési mód A Szolgáltatási Díjak számítása Összevont számlázás AZ AKCIÓK ÉS AKCIÓS DÍJAK ELÉRHETİSÉGE A KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI A KÖTBÉR MEGHATÁROZÁSA, MÉRTÉKE ÉS MÓDJAI A TELEFONSZOLGÁLTATÓK ESETÉBEN A SZÁMHORDOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI SZERZİDÉS IDİTARTAMA A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK, KORLÁTOZÁSÁNAK, SZÜNETELTETÉSÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS ESETEI, KÜLÖNÖSEN A HATÁROZOTT IDEJŐ ELİFIZETİI SZERZİDÉS RENDKÍVÜLI FELMONDÁSÁNAK ESETEI A szerzıdés idıtartama, a legrövidebb szerzıdési idıszak AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGOSULTSÁGA AZ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİ ERRİL TÖRTÉNİ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, AZ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN AZ ELİFIZETİT MEGILLETİ JOGOK Szerzıdésmódosítás fajtái, alakisága A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: A Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételeket a pontban meghatározott, és az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: Az Elıfizetıt, Ügyfelet az Elıfizetıi Szerzıdés és az Általános Szerzıdési Feltételek egyoldalú módosítása esetén megilletı jogok Az Elıfizetıi Szerzıdés Felek általi, kölcsönös akarat-elhatározással történı módosítása AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI, FELTÉTELEI, A MÓDOSÍTÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE Áthelyezés Átírás Csomagmódosítás Változás az Elıfizetı adataiban ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT ADATOK FAJTÁI, TÁROLÁSUK ÉS ESETLEGES TOVÁBBÍTÁSUK CÉLJA, IDİTARTAMA AZ ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOKRÓL, TOVÁBBÁ AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL Hatályos: február 6. napjától 5/165

6 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Felhasználónevek, valamint jelszavak kezelése AZ ELİFIZETİ JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT NYILATKOZATAI MEGADÁSÁNAK, A NYILATKOZATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK, VISSZAVONÁSÁNAK MÓDJAI, ESETEI ÉS HATÁRIDEJE (KÜLÖNÖSEN ELİFIZETİI NÉVJEGYZÉKHEZ, A FORGALMI ADATOKON KÍVÜLI HELYMEGHATÁROZÓ ADATOK NYÚJTÁSÁHOZ, ÉRTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ, ÉS ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNİ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ, TÉTELES SZÁMLA IGÉNYLÉSÉHEZ, AZ ELİVÁLASZTÁSSAL VÁLASZTOTT KÖZVETÍTİ SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, EGYÉNI ELİFIZETİI MINİSÉGRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT) AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ELİFIZETİI FELMONDÁS SZOLGÁLTATÓI FELMONDÁS A Szolgáltatói felmondás alaki és tartalmi követelményei A Szolgáltató rendes felmondása A Szolgáltató rendkívüli felmondása az Elıfizetı szerzıdésszegése miatt Az Elıfizetı szerzıdésszegésének különös esetei - jogosulatlan adatszerzés és adatküldés: A Szolgáltató rendkívüli felmondása az Elıfizetı díjtartozása miatt A és pont szerinti Szolgáltatói felmondás közös szabályai Az Elıfizetı kötelezettségei a szerzıdés megszőnése esetén A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A KÖZVETÍTİVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZİDÉSEKBEN FOGLALTAKKAL ÖSSZHANGBAN; AZ ELİFIZETİNEK A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI: AZ EGYÜTTMŐKÖDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A SZOLGÁLTATÁS RENDELTETÉSSZERŐ HASZNÁLATA A VÉGBERENDEZÉSSEL, ILLETVE AZ ELİFIZETİNEK ÁTADOTT, DE A SZOLGÁLTATÓ TULAJDONÁT KÉPEZİ MÁS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLİ ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE, ADATSZOLGÁLTATÁS MŐSORTERJESZTÉSI ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA ESETÉN A DÍJCSOMAGBA TARTOZÓ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTİ MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT AMENNYIBEN A SZOLGÁLTATÓ FEL KÍVÁNJA TÜNTETNI AZ EHT (2A) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI ADATOK Hatályos: február 6. napjától 6/165

7 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési MELLÉKLETEK JEGYZÉKE: SZ. MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA /A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA KÁBELHÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN ÉRTÉKESÍTÉSBİL KIVEZETETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK internet 15 csomag internet 30 csomag internet start szolgáltatási csomag Fiber Power 30 szolgáltatási csomag Fiber Power 60 szolgáltatási csomag UPC INTERNET SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK Fiber Power 10 szolgáltatási csomag Fiber Power 25 szolgáltatási csomag Fiber Power 50 szolgáltatási csomag Fiber Power 120 szolgáltatási csomag ÉRTÉKESÍTÉSBİL KIVEZETETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE chello business szolgáltatási csomag chello business fix IP címmel szolgáltatási csomag FIBER POWER BUSINESS SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE Fiber Power Business 30 szolgáltatási csomag Fiber Power Business 60 szolgáltatási csomag Fiber Power Business 120 szolgáltatási csomag Fiber Power Business Fiber Power Business Fiber Power Business UPC BUSINESS INTERNET SZOLGÁLTATÁS Business internet 2/ Business internet 4/ Business internet 6/ /B SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA 29-ES KÖRZETEN BELÜLI OPTIKAI VAGY RÉZÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK adsl egyéni csomagok adsl minimum adsl professional adsl távmunka csomag adsl medium adsl extreme adsl start adsl bronze adsl silver adsl gold adsl platinum UPC BUSINESS ADSL ÜZLETI CSOMAGOK Hatályos: február 6. napjától 7/165

8 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési adsl explorer adsl navigátor adsl enterprise adsl enterprise adsl enterprise adsl dolgozónet konstrukció adsl solo egyéni szolgáltatási csomagok adsl solo minimum Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Elıfizetıi szerzıdést, illetve szerzıdésmódosítást február 01. napját követıen nem tesz lehetıvé adsl solo professional Az alábbi szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Elıfizetıi szerzıdést, illetve szerzıdésmódosítást február 01. napját követıen nem tesz lehetıvé adsl solo medium adsl solo extreme adsl solo start adsl solo bronze adsl solo silver adsl solo gold adsl solo platinum adsl solo csomagok Üzleti Elıfizetık részére adsl solo explorer adsl solo navigátor adsl enterprise adsl enterprise adsl enterprise NAGYKERESKEDELMI ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK TÁRSSZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁS Nyílt Internet szolgáltatás dial-up 0-24 egyéni díjcsomag dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE upc business analóg bérelt vonali szolgáltatás upc business digitális bérelt vonali szolgáltatás Alkalmi szolgáltatás /C MELLÉKLET - SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA 29-ES KÖRZETEN KÍVÜLI OPTIKAI VAGY RÉZÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁS ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MAGYAR TELEKOM ÉS INVITEL HÁLÓZATON TÖRTÉNİ IGÉNYBE VÉTELLEL UPC BUSINESS ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MAGYAR TELEKOM HÁLÓZATON TÖRTÉNİ IGÉNYBE VÉTELLEL adsl economy adsl bronze adsl silver adsl economy Hatályos: február 6. napjától 8/165

9 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési 1.5 adsl bronze adsl silver adsl silver adsl gold adsl solo economy adsl solo bronze adsl solo silver adsl solo silver adsl solo gold UPC BUSINESS ADSL SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK INVITEL HÁLÓZATON KERESZTÜL adsl economy adsl bronze adsl silver adsl gold BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁS Nyílt Internet szolgáltatás dial-up 0-24 egyéni díjcsomag dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE upc business analóg bérelt vonali szolgáltatás upc business digitális bérelt vonali szolgáltatás Alkalmi szolgáltatás /D MELLÉKLET - SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA SZÁZHALOMBATTA TELEPÜLÉSEN IGÉNYBEVEHETİ LAN SZOLGÁLTATÁS ESETÉN /E MELLÉKLET - KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK POSTAFIÓK SZOLGÁLTATÁS EK KÖZPONTI VÍRUSELLENİRZÉSE KÉRETLEN LEVELEK (SPAM) KÖZPONTI SZŐRÉSE UPC SMART GUARD VÉDELMI SZOFTVERCSOMAG UPC WIFI VEZETÉK NÉLKÜLI KIEGÉSZÍTİ CSOMAG (KIZÁRÓLAG AZ 1/A MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) UPC WEBTÁROS TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/A MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) FIX IP CÍM BIZTOSÍTÁSA (KIZÁRÓLAG AZ 1/A MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) TURBÓ GOMB SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/B MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) ADSL UP2MAX SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/B MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) SLA RIPORT SZOLGÁLTATÁS (KIZÁRÓLAG AZ 1/B ÉS 1/C MELLÉKLETEKBEN MEGHATÁROZOTT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK MELLETT VEHETİ IGÉNYBE) DEFINÍCIÓ SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK TARTALMA A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI: A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETİSÉGE: Hatályos: február 6. napjától 9/165

10 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési A SZOLGÁLTATÁS DÍJAZÁSA A szolgáltatás díjazását a 3. sz melléklet tartalmazza UPC TÁVSZERVÍZ SZOLGÁLTATÁS SZ. MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEK SZ. MELLÉKLET: SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK /A MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK KÁBELHÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN KÁBELMODEMES INTERNET-SZOLGÁLTATÁS EGYSZERI DÍJAK A kábelmodemes internet-szolgáltatás egyszeri díjai A kábelmodemes internet-szolgáltatás egyszeri díjai Üzleti Elıfizetık részére KÁRTÉRÍTÉSI DÍJAK UPC TÁVSZERVIZ KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁS HAVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉRTÉKESÍTÉSBİL KIVEZETETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK A JELEN PONTBAN RÖGZÍTETT SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGRA A SZOLGÁLTATÓ ÚJ ELİFIZETİI SZERZİDÉST, ILLETVE SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁST SZEPTEMBER 06. NAPJÁT KÖVETİEN NEM TESZ LEHETİVÉ chello szolgáltatási csomagok upc internet szolgáltatási csomagok DÍJTARTOZÁS MIATTI KORLÁTOZÁS ESETÉN, A KORLÁTOZÁS IDİTARTAMA ALATT FIZETENDİ HAVIDÍJ UPC SMART GUARD SZOFTVERCSOMAG UPC WIFI VEZETÉK NÉLKÜLI KIEGÉSZÍTİ CSOMAG UPC WEBTÁROS TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS HAVI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZRE upc internet szolgáltatási csomagok UPC BUSINESS INTERNET-SZOLGÁLTATÁS ÜZLETI ELİFIZETİK RÉSZÉRE upc business internet-szolgáltatás egyszeri díjai upc business internet szolgáltatás havi díja FIX IP SZOLGÁLTATÁS /B MELLÉKLET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 29-ES KÖRZETEN BELÜLI OPTIKAI VAGY RÉZ-ÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK EGYSZERI DÍJAK Belépési díj Egyéni Elıfizetık, valamint DolgozóNet konstrukciót igénybe vevık részére Belépési díj Üzleti/Intézményi Elıfizetık részére adsl távmunka csomag adsl mikroszőrı egyszeri használatba vételi díja adsl modem kártérítési díj UPC Távszerviz szolgáltatás HAVI ELİFIZETÉSI DÍJAK Hatályos: február 6. napjától 10/165

11 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Egyéni Elıfizetık, valamint DolgozóNet konstrukciót igénybe vevık részére Üzleti/Intézményi Elıfizetık részére adsl távmunka csomag egyéb havi díjak kiegészítı szolgáltatások havi díjai Eljárási díjak BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK EGYSZERI DÍJAK Belépési díj Üzleti Elıfizetık részére SLA riport szolgáltatás csomagok Eljárási díjak *ELÕFIZETÕI BEJELENTÉSENKÉNT EGY ALKALOMMAL INGYENESEN HAVI ELİFIZETÉSI DÍJAK Havi elıfizetési díjak upc smart guard védelmi szoftvercsomag SLA riport szolgáltatás DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Dial-up 0-24 egyéni díjcsomag Dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag Forgalmi Díjak nyílt internet (Ft/perc) BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Analóg bérelt vonali szolgáltatás (értékesítésbıl kivezetve) Digitális bérelt vonali szolgáltatás /C SZOLGÁLTATÁS DÍJAK 29-ES KÖRZETEN KÍVÜLI OPTIKAI VAGY RÉZ- ÉRPÁRAS HÁLÓZATON NYÚJTOTT INTERNET SZOLGÁLTATÁS ESETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK EGYSZERI DÍJAK Bekapcsolási díj Egyéni Elıfizetık, adsl szolgáltatási csomagok Magyar Telekom hálózaton keresztül adsl szolgáltatási csomagok Invitel hálózaton keresztül UPC Távszerviz szolgáltatás ELİFIZETÉSI DÍJAK adsl szolgáltatási csomagok Magyar Telekom hálózaton keresztül adsl szolgáltatási csomagok Invitel hálózaton keresztül egyéb havi díjak kiegészítı szolgáltatások havi díjai Eljárási díjak T-com valamint Invitel hálózatán keresztül nyújtott adsl szolgáltatás esetén BÉRELT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Egyszeri díjak Belépési díj SLA riport szolgáltatás csomagok Eljárási díjak *elõfizetõi bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen Elıfizetési díjak Hatályos: február 6. napjától 11/165

12 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Havi elıfizetési díjak upc smart guard védelmi szoftvercsomag SLA riport szolgáltatás DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Dial-up 0-24 egyéni díjcsomag Dial-up 0-24 Üzleti díjcsomag Forgalmi Díjak nyílt internet (Ft/perc) BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK Analóg bérelt vonali szolgáltatás (értékesítésbıl kivezetve) Digitális bérelt vonali szolgáltatás /D SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK LAN SZOLGÁLTATÁS ESETÉN SZÁMÚ MELLÉKLET: MINİSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSOKRA MEGHATÁROZOTT MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK UPC DIAL-UP INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK UPC BUSINESS BÉRELT VONALI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK. 139 LAN SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MINİSÉGI CÉLÉRTÉKEK SZ. MELLÉKLET SZ. MELLÉKLET A FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETİSÉGE (CÍME, TELEFONSZÁMA, EGYÉB ELÉRHETİSÉG) NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELİSÉGEI A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták VITARENDEZÉS, ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZ. MELLÉKLET BELÉPÉSI DÍJ ESETI (ADMINISZTRÁCIÓS) DÍJAK Installálási díj Visszakapcsolási díj Behajtási eljárási és visszakapcsolási díj Áthelyezési díj Kiszállási díj Átírási díj Csomagmódosítási díj Eszközcsere adminisztrációs díj Részletfizetési kedvezmény engedélyezési díja Számlamásolat díja Kártérítési díj Elállási díj Domain név szolgáltatás egyszeri díja Kihelyezett hírközlési berendezés óvadék SZ. MELLÉKLET: SZÁMLÁZÁSI CIKLUSOK Hatályos: február 6. napjától 12/165

13 Feltételek Internet -hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési 9. SZ. MELLÉKLET: MEGHATÁROZÁSOK SZÁMÚ MELLÉKLET: SZÜNETMENTES ISP-VÁLTÁS ADSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE ESETÉN (A HÍRKÖZLÉSI FOGYASZTÓI JOGOK BIZTOSÁNAK AJÁNLÁSA) IGÉNYBEJELENTÉS ÉS SZERZİDÉSKÖTÉS FOLYAMATA SZOLGÁLTATÓ VÁLTÁS ESETÉN AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT ELLENİRZÉSÉNEK ÉS A HIBA ELHÁRÍTÁSÁNAK A LEHETİVÉ TÉTELE DEFINÍCIÓK Hatályos: február 6. napjától 13/165

14 A jelen Általános Szerzıdési Feltételek ( ÁSZF ) egy dokumentumba szerkesztve tartalmazza a Szolgáltató korábban külön dokumentumként kezelt volt Fibernet és Dunaweb területekre vonatkozó (helyhez kötött internet) Általános Szerzıdési Feltételeit. Ez az egységes szerkezető ÁSZF dokumentum a hatályba lépése napjától ezen Általános Szerzıdési Feltételek helyébe lép. 1. Általános adatok, elérhetıség 1.1. A Szolgáltató neve és címe Név: UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. Cégjegyzékszám: Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u sz A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetıségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség, nyitvatartási idı) és annak a helynek, elérhetıségnek, internetes elérhetıségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetıségei naprakészen megismerhetık A Szolgáltató központi ügyfélszolgálati irodájának elérhetısége az alábbi: Cím Nyitvatartási idı Budapest, 5.sz.kirendeltség 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca H-Szo.: , V: Allee bevásárlóközpont 2. emelet A Szolgáltató egyéb ügyfélszolgálatainak itt meghatározott adatai a Szolgáltató Honlapján érhetık el A Szolgáltató hibabejelentıjének elérhetıségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség, nyitvatartási idı) Az Elıfizetı Hibabejelentést a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban személyesen, és telefonos ügyfélszolgálatán vagy üzenetrögzítın, továbbá elektronikus úton a elérhetıségen a Technikai információ és segítségnyújtás menüponton keresztül tehet. A Szolgáltató Hibabejelentés megtételére egyéb felületeket és módokat is biztosíthat, melyek elérhetıségét Honlapján közzéteszi. Az ügyfélszolgálat és a telefonos Hibabejelentı szolgálat országos, egységes, közös telefonszáma: A Szolgáltató Internetes honlapjának címe A Szolgáltató Internetes honlapjának címe: és www. business.upc.hu 1.5. A felügyeleti szervek elérhetısége (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség), A felügyeleti szervek elérhetıségét a 6. számú melléklet tartalmazza Az Általános Szerzıdési Feltételek elérhetısége A Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételeit a személyes ügyfélszolgálatán, internetes honlapján közzéteszi.

15 2. Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötése és feltételei 2.1 Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. (1) bekezdése szerinti Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás Az Elıfizetıi Szerzıdés az egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl, valamint a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl áll. Az Elıfizetıi Szerzıdés részét képezik továbbá a szerzıdés megkötésekor ilyenként meghatározott egyéb dokumentumok, különösen az Elıfizetı által kedvezmény igénybe vételével összefüggésben megtett nyilatkozatok. Az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerinti Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére irányuló Ajánlatát a Szolgáltató erre a célra biztosított elérhetıségein, különösen személyes és telefonos ügyfélszolgálatánál vagy erre jogosított képviselıjénél illetıleg a Szolgáltató kiemelt ajánlatai tekintetében a Szolgáltató Honlapján található elektronikus felületen teheti meg, legalább a pont szerinti adatai és nyilatkozatai megadásával. Az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó akciós feltételek, és ÁSZF-ek közzététele nem minısülnek a Szolgáltató által tett szerzıdéses ajánlatnak, így a Szolgáltatót ezekkel összefüggésben ajánlati kötöttség nem terheli. Az Ügyfél a Szolgáltatás Hozzáférési Pont létesítését olyan ingatlanba kérheti, mely a Szolgáltató Szolgáltatási Területén helyezkedik el, melyet jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeinek például, de nem kizárólagosan ellenırzés, Hibaelhárítás biztosítása eleget tud tenni. A hiánytalan Ajánlat Szolgáltatóhoz történı beérkezését vagy arról történı szolgáltatói tudomásszerzést követı legfeljebb 15 napon belül a Szolgáltató az ajánlat beérkezésének megfelelı módon nyilatkozik, és értesíti az Ügyfelet arról, hogy a) az Ajánlatot elfogadja, és az Ajánlat elfogadásával egyidejőleg az általa aláírt Egyedi Elıfizetıi Szerzıdést átadja, postai vagy elektronikus úton megküldi, vagy távollévık között (például telefonon), vagy elektronikus úton kötött szerzıdés esetén az általa írásba foglalt Elıfizetıi Szerzıdést elektronikus úton hozzáférhetıvé teszi; b a Szolgáltatás nyújtását mőszaki lehetıség hiányában az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésétıl számított 15 napon belül nem tudja biztosítani, de az Ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejőleg megjelöli a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésıbbi idıpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétıl számított 3 hónapot; vagy c az Ajánlatot elutasítja és nyilvántartásából törli. A Szolgáltató a szerzıdés a) pont alatti egyidejő megküldésének vagy átadásának eleget tehet azzal is, hogy az Elıfizetıi Szerzıdés szövegét, vagy a szerzıdéskötés módjától függıen fizikai példányát az Ajánlat elfogadását megelızıen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés kötését jogosult bármikor megtagadni, különösen, (a) ha az Ajánlat nem tartalmazza a szerzıdéskötéshez lényeges és szükséges tartalmi elemeket; (b) a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Ügyfélnek más szolgáltatásból eredı számlatartozása van, az Ügyfél korábban igénybevett szolgáltatását Szolgáltató az Ügyfél súlyos szerzıdésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg; Hatályos: február 1. napjától 15/165

16 (c) a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mőszaki feltételek a kért szolgáltatási címen nem állnak rendelkezésre, vagy azokat az Ügyfél nem tudja biztosítani; (d) az Ügyfél vagy Elıfizetı Ajánlatában a Szolgáltatás megkezdésére a szerzıdéskötés idıpontját 30 nappal meghaladó idıpontot jelölt meg. A Szolgáltató az Ügyfél Érdeklıdése esetén kérésére az Ajánlat megtételéhez és így az Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez szükséges, és a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos lényeges, jelen ÁSZF-ben nem szabályozott információkat ügyfélszolgálati elérhetıségein megadja, Az Elıfizetıi Szerzıdés létrejöttének módja A Felek az Elıfizetıi Szerzıdést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással így különösen a Szolgáltatás igénybevételével - köthetik meg. Ha a felek az Elıfizetıi Szerzıdést írásban kötik meg, úgy a Szolgáltató köteles a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az egyedi Elıfizetıi Szerzıdést írásban, valamint - az Elıfizetı kérése és választása alapján az általa igényelt módon és formában - tartós adathordozón, elektronikus levélben vagy nyomtatott formában - a rendelkezésére bocsátani. Egyéb módon szóban, vagy ráutaló magatartással- történı szerzıdéskötés esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatni az Elıfizetıt az általános szerzıdési feltételek elérhetıségérıl. Írásban jön létre az Elıfizetıi Szerzıdés: a) jelenlévık között az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés aláírásával,; b) az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhetı szerzıdéskötési felület, vagy elektronikus levél útján) kötött Elıfizetıi Szerzıdés elektronikus úton történı hozzáférhetıvé tétele idıpontjában; c) a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés megküldése, illetve elektronikus úton történı hozzáférhetıvé tétele idıpontjában; vagy d) a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplı szolgáltatás nyújtásáról szóló b) pontja szerinti értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott idıpont Elıfizetı általi elfogadásáról szóló nyilatkozatnak megküldésével, amennyiben az a Szolgáltató ajánlatának kézhezvételétıl számított 15 napon belül a Szolgáltatóhoz megérkezik; Létrejön továbbá az Elıfizetıi Szerzıdés jelenlévık között szóban tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával. A fenti b) pont esetében az írásban létrejött Elıfizetıi Szerzıdést a Szolgáltató köteles elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolni és iktatni, valamint azt az iktatástól számított 5 napon belül az Elıfizetınek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy annak a hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni. Telefonon történı szerzıdéskötés esetén a Szolgáltató a távollevık között kötött szerzıdésekrıl szóló 17/1999 (II.5.) Kormányrendeletben foglalt rendelkezéseket alkalmazza a jelen bekezdésben foglalt eltérésekkel. Az Elıfizetıi Szerzıdés távollévık között szóban (telefonon) tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással jön létre. Ilyen esetben az Elıfizetı legkésıbb a szerzıdés létrejöttétıl számított 5 napon belül a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozattal elállhat az Elıfizetıi Szerzıdéstıl, kivéve, amennyiben ezen idın belül a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az Elıfizetıi Szerzıdésnek megfelelıen megkezdte. Ráutaló magatartással történı szerzıdéskötésnek minısül, ha az Elıfizetı oly módon fogadja el a Szolgáltató szolgáltatás nyújtásában megnyilvánuló szerzıdéses ajánlatát, hogy az igénybe vett Szolgáltatás díját vagy az annak igénybevételéhez szükséges eszközök, illetıleg kiegészítı szolgáltatások díját megfizeti, vagy a Szolgáltatást egyébként ténylegesen igénybe veszi. Ha az Elıfizetı képviseletében harmadik személy az Elıfizetıvel már hatályban lévı (bármely módon létrejött) elıfizetıi szerzıdés ügyfélszámának megadásával az Elıfizetı javára újabb elıfizetıi szerzıdés megkötését kezdeményezi, a Szolgáltató a harmadik személyt az Elıfizetı által szerzıdéskötésre Hatályos: február 1. napjától 16/165

17 meghatalmazott képviselınek tekinti. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval közölt írásbeli nyilatkozatban eltérıen rendelkezett. Az igényelt internet szolgáltatási csomagra és a kiegészítı szolgáltatásokra külön elıfizetıi szerzıdések jönnek létre. Kiegészítı szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötésének és hatályban tartásának feltétele, hogy az elıfizetı hatályos internet szolgáltatási elıfizetıi szerzıdéssel rendelkezzen. A kiegészítı szolgáltatásra vonatkozó elıfizetıi szerzıdés megszőnése az internet szolgáltatási elıfizetıi szerzıdés hatályát nem érinti Az egyedi írásbeli Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Az írásban létrejött Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei: a) az Elıfizetı 2.2. pontban meghatározott személyes adatai; b) a Szolgáltató adatai; c) az Elıfizetıi Szerzıdés tárgyát képezı Szolgáltatás; d) az Elıfizetıi Szerzıdés idıtartama; e) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége; f) az elıfizetı adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje; g) az Elıfizetıi Szerzıdés egyoldalú módosítása kapcsán az Elıfizetıt megilletı jogok; h) az Elıfizetı nyilatkozata a szolgáltatás igénybevételének korlátjaként a Szolgáltató által meghatározott összeghatárok vagy adatmennyiségek túllépése esetén végrehajtott korlátozás során alkalmazott külön feltételek elfogadásáról; i) Elıfizetıi Szerzıdés módosításának legfıbb esetei, feltételei; j) az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésének legfıbb esetei, feltételei; k) az Elıfizetı tájékoztatása arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére; l) az Elıfizetı tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; m) utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák a szolgáltatói szerzıdésszegés jogkövetkezményeit; n) utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák az Elıfizetıi Szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; o) a Hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák a Hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat. A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés mindenkor alkalmazott teljes szövegét Honlapján megjeleníti. Az Elıfizetıi Szerzıdés a Szolgáltató aláírása nélkül, vagy a Szolgáltató képviselıjének szkennelt aláírásával ellátva is hiteles Hatályos: február 1. napjától 17/165

18 2.1.4 Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésének egyéb szabályai Az Elıfizetı a szerzıdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást Egyéni vagy Üzleti / Intézményi Elıfizetıként kívánja igénybe venni. Amennyiben az Elıfizetı Szolgáltatást nem saját tulajdonát képezı ingatlanban kívánja igénybe venni, úgy köteles nyilatkozni az ingatlanhasználat jogszerőségérıl. Abban az esetben, ha az Elıfizetıi Szerzıdés nem írásban jön létre a Felek között, úgy az Elıfizetı a szerzıdéskötési folyamat során a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetıségein ingyenesen biztosítja, hogy az Elıfizetı elıfizetıi minıségérıl nyilatkozzon. Az Üzleti/Intézményi Elıfizetı, írásbeli Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezı vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelı igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendı megfelelınek, ha a képviselıje bemutatja az Üzleti/Intézményi Elıfizetı cégbírósági bejegyzésérıl, illetve nyilvántartásba vételérıl szóló cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdésben az Elıfizetı és a Számlafizetı személye eltérı, úgy az Elıfizetıi Szerzıdésben vállalt jogok és kötelezettségek teljesítéséért a Szolgáltató irányába az Elıfizetı és a Számlafizetı egyetemlegesen felelnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Elıfizetı által megadott adatok valódiságát ellenırizze. Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az Elıfizetı nem, vagy hamisan adja meg, továbbá ha az Elıfizetıi minıségére (egyéni vagy üzleti elıfizetı) vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a Szolgáltató a szerzıdéskötést megtagadhatja A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltétele az Igénylı/Elıfizetı ingatlanáig kiépített hálózat, amelyen a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások a jelen ÁSZF 2 sz. Mellékletében megjelölt településeken (területen), a Szolgáltató Földrajzi Szolgáltatási Területén, vagy Társszolgáltató szolgáltatási területén vehetık igénybe. Arról, hogy az adott településen, vagy településen belül az Elıfizetı által megjelölt címen elérhetı-e az igényelt szolgáltatás, a Szolgáltató internetes honlapján, illetıleg az ügyfélszolgálati elérhetıségein tájékozódhat. Az Elıfizetıi Hozzáférési Pont kiépítése olyan módon történik, hogy a Szolgáltató a kábeleket az Elıfizetı által biztosított befogadó létesítményben (védıcsı, kábelcsatorna) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a lépcsıházban (társasház) és a ház külsı falán vezetékcsatornában vezeti. A Szolgáltató egy ingatlanban csak egy Elıfizetıi Hozzáférési Pontot létesít. Az Elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített hálózaton nem szerez tulajdonjogot. Az Elıfizetı tulajdonában levı Végberendezés mőszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelı minıségébıl adódó hibákért a Szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal. Az adsl minimum, medium, extreme, professional, adsl start, adsl bronze, adsl silver, adsl gold, adsl platinum, valamint adsl navigátor, adsl enterprise, adsl enterprise+, adsl enterprise 2+ szolgáltatási csomagok esetén a szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató valamely helyhez kötött telefon szolgáltatása mellett vehetı igénybe. Az Elıfizetıi Hozzáférési Pont a mindenkor érvényben levı belépési díj megfizetése mellett igényelhetı. Adsl solo csomagok esetén, kiépített Elıfizetıi Hozzáférési Ponttal nem rendelkezı új Elıfizetı esetén az Elıfizetıi hálózatot ki kell építenie a Szolgáltatónak. Az Elıfizetıi hálózat kiépítésért az egyszeri belépési Hatályos: február 1. napjától 18/165

19 díjon felül ún. vonallétesítési díjat köteles fizetni az Elıfizetı, melyet egyedi felmérés alapján határoz meg a Szolgáltató. Ennek mértéke függ a kiépítés költségétıl. A szolgáltatás használatához az Elıfizetınél kihelyezett hírközlési berendezések (modem és telefonnal igénybevehetı ADSL szolgáltatás esetén mikroszőrı(k))kerülnek telepítésére. Az ilyen berendezések a Szolgáltató/Társszolgáltató tulajdonai maradnak a szerzıdés teljes idıtartama alatt, és annak megszőnését követıen is. Minden további mikroszőrı, amely felszerelésre kerül, az Elıfizetı tulajdonát képezi, amelynek egyszeri használatba vételi díját a 3. sz. melléklet tartalmazza. A berendezések részére szükséges helyrıl, valamint az azok mőködéséhez szükséges tápellátásról az Elıfizetınek kell gondoskodnia. A LAN Internet hozzáférés (elérési) szolgáltatás esetén az elıfizetıi hozzáférési pont a házhálózati elosztó szekrényben lévı a szolgáltató tulajdonába tartozó hálózati eszköz kimeneti portja. Az Elıfizetı a csatlakozóhoz csak ethernet szabványnak megfelelı_ kábelt és hálózati eszközt csatlakoztathat. Hibás vagy nem szabványos eszköz csatlakoztatásával okozott kárért az elıfizetı anyagi felelısséggel tartozik. LAN alapú hozzáférés esetén a Szolgáltatás meghatározott helyeken érhetı el (Szolgáltató minden esetben egyedi felmérés alapján határozza meg az adott helyszínen kiépítendı LAN alapú Hozzáférés mőszaki megvalósíthatóságát). Amennyiben a kiépítés mőszaki lehetısége nem biztosított, a távközlési szolgáltató jelentéstıl számított 15 napon belül értesíti Elıfizetıt. Kiegészítı szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötésének és hatályban tartásának feltétele, hogy az elıfizetı hatályos internet szolgáltatási elıfizetıi szerzıdéssel rendelkezzen. Szolgáltató által biztosított szolgáltatásoknak nincsen idıbeli korlátja. A Szolgáltató elfogadja, és magára nézve kötelezınek tekinti az Internet használata kapcsán kialakult és nemzetközileg elfogadott Hálózathasználati Elveket (AUP Acceptable Use Policy ), amelyet Magyarországon az Internet Szolgáltatók Tanácsa tesz közzé és vizsgál felül rendszeresen. A Hálózathasználati Elvek a címen érhetıek el az Interneten Kábelmodemes hozzáférés Az 1/a mellékletben meghatározott szolgáltatási csomagok a Szolgáltató által biztosított kábelmodem segítségével vehetık igénybe, a szolgáltatás nyújtása HFC (hibrid optikai-koax) kábelhálózaton történik. A kábelmodem a Szolgáltató tulajdonát képezi, de az Elıfizetı birtokába kerül, ezáltal az Elıfizetı felel a modem biztonságáért, beleértve a modemen áthaladó forgalom mennyiségi mértékét is. A modem az Elıfizetı azonosítására is szolgál. A modem használata helyhez kötött, csak az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott Elıfizetıi Hozzáférési Ponton jogosult az Elıfizetı használni Bérelt vonali internet hozzáférés A szolgáltatás igénybevételéhez az Elıfizetı és a Szolgáltató között bérelt vonali hálózat kiépítése szükséges. A Bérelt vonali Internet-hozzáférési csomagok esetében a Szolgáltató kizárólag a szolgáltatást igénybevevı Elıfizetıhöz rendel, és folyamatosan felügyel kábelrendszerén egy meghatározott sávszélességet. A bérelt vonali Elıfizetı a vonatkozó jogszabályokban elıírt megfelelıség tanúsítással rendelkezı routerrel vagy más Végberendezéssel kapcsolódhat a hálózathoz Bérelt vonali szolgáltatás: Az a hírközlési szolgáltatás, amelyben a UPC Magyarország Kft, mint Szolgáltató a felhasználó által megjelölt Elıfizetıi Hozzáférési Pontok között igényelt szabványos összekötı áramkört vagy virtuális áramkör szakaszokat díj ellenében, elektronikus hírközlési tevékenység céljából más a felhasználó által meghatározott harmadik személyek vagy ezek csoportja részére kizárólagos használatra átenged. Az áramkör szakaszok a Szolgáltató esetében nyomvonalas távközlési összeköttetések. Az összekötött áramkörszakaszok nem tartalmaznak az Elıfizetı által vezérelhetı kapcsoló berendezést. Hatályos: február 1. napjától 19/165

20 ADSL hozzáférés Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételek Az adsl szolgáltatás kizárólag olyan Elıfizetıknél nyújtható, ahol az Elıfizetı a Szolgáltató réz-érpáras hálózattal kiépített Földrajzi Szolgáltatási Területén, vagy Társszolgáltató ilyen hálózatán a helyi központba vagy kihelyezett fokozatba közvetlenül sodrott rézérpáron van bekötve. Az ADSL szolgáltatás mellett ugyanazon az érpáron egy idıben nyújtható analóg telefon vagy ISDN2 szolgáltatás. ISDN Elıfizetı esetén új Elıfizetı Hozzáférési Pont kerül kiépítésre. Az adsl szolgáltatásnál alkalmazott rendszer hatótávolsága ideális hálózati körülmények és környezeti feltételek megléte mellett kb. 4.5 km. Ez a távolság az adsl minimum és adsl start csomagokra érvényes, a nagyobb sebességő csomagok esetében a hatótávolság a szabványoknak megfelelıen csökken. Az átviteltechnikai rendszerrel fizikailag elérhetı legnagyobb adatátviteli sebesség az elızetes vonalmérés eredményének függvényében határozató meg. A ténylegesen elérhetı sebesség függ a hálózat paramétereitıl, elsısorban az elıfizetı, és a távbeszélı központ távolságától. Az adsl szolgáltatás nem nyújtható annak az Elıfizetınek, aki a helyi központba vagy kihelyezett fokozatba vonaltöbbszörözın vagy V.5.1. muxon keresztül van bekötve. A Szolgáltató az Igénylı megrendelését követıen felméri, hogy a kért szolgáltatás a kért ingatlanban mőszaki szempontból teljesíthetı-e. A szolgáltatás kizárólag ingatlanban, vagy már kiépített hozzáférési ponton létesíthetı, ahol az Elıfizetı csatlakozását biztosító helyi központ vagy kihelyezett fokozat a Szolgáltató vagy Társszolgáltató által biztosított ADSL hozzáférés lefedettségi területén belül helyezkedik el LAN alapú hozzáférés Az a hírközlési szolgáltatás, melynek során az Elıfizetı saját tulajdonú, szabványos ethernet csatlakozási felületen keresztül (számítógép hálózati kártyája, router, stb.) csatlakozik a Szolgáltató által kiépített szabványos ethernet aljzathoz, mely a szolgáltató 1 db switchelt hálózati portjához kapcsolódik. Az Elıfizetı azon keresztül kapcsolódik az Internethez A szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó egyéb feltételek A Szolgáltató a upc internet szolgáltatási csomagok tekintetében olyan hálózatkezelési rendszert alkalmaz, amely a szőkös kapacitású erıforrások a Szolgáltató hálózata biztonságának fenntartása és az Elıfizetık közössége érdekeinek elsıdlegességén alapuló hatékony kihasználását teszi lehetıvé. A hálózat osztott erıforrás jellegére való tekintettel, azaz hogy a rendelkezésre álló sávszélességen egy meghatározott idıpillanatban a szolgáltatást igénybe vevı összes Elıfizetı osztozik, a Szolgáltató jogosult a hálózatán ún. hálózatmenedzsment eljárásokat alkalmazni. A Szolgáltató a hálózatmenedzsment eszközével akkor él, amikor a hálózaton adatforgalmi torlódások alakulnak ki (általában 14:00 és 23:00 óra között, mely idıszakot a Szolgáltató adatforgalmi csúcsidıszaknak tekinti). A hálózatmenedzsment alkalmazása befolyásolja bizonyos nem valós idejő alkalmazások (egyes, ún. peer-to-peer alkalmazások) használatát. A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a hálózatmenedzsment a szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó speciális feltétel, és mint ilyen, nem tekinthetı az Eht a szerinti korlátozásnak. A fentieken túl a Szolgáltató a hálózatának, Elıfizetıinek valamint az Elıfizetıi Végberendezés és az azon tárolt adatok megóvásának és biztonságának érdekében a szolgáltatás rendeltetésszerő használhatóságát nem befolyásoló módon portszőrést alkalmazhat valamennyi internet szolgáltatási csomag tekintetében( kábelhálózaton, rézérpáron, optikai hálózaton elérhetı szolgáltatás esetében is) és egyes portok forgalmát letilthatja, valamint elıírhatja a Szolgáltató SMTP szerverének használatát, azaz korlátozhatja az Internet kapcsolaton keresztül küldött, de nem a Szolgáltató (SMTP) szerverén át folytatott kommunikációt annak tartalmi vizsgálata és rögzítése nélkül. Hatályos: február 1. napjától 20/165

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja:

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011.

Részletesebben

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés ideje: 2008. április 29. Érvényes: 2014. augusztus 24. Utolsó módosítás: 2014. július 24. Tartalomjegyzék

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. május 27. HATÁLYOS: 2015. május 27. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2015. május 27.

KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. május 27. HATÁLYOS: 2015. május 27. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2015. május 27. U P C D T H S. À R. L. EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT VEZETÉKES TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ÉS INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2015. május 27. HATÁLYOS:

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H E L Y H E Z K Ö T Ö T T I N T E R N E T H O Z Z Á F É R É S I (E L É R É S I) S Z O L G Á L T A T Á S R A és N O M A D I KUS I N T E R N E T

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. augusztus 1. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok,

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezeték nélküli (Wi-Fi) internet elérési szolgáltatáshoz Enying

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Berente, Boldva, Edelény, Hangács, Nyomár, Ziliz települések területén Általános Szerződési Feltételek internet elérési

Részletesebben

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek 1/88 TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Edelény-Felsőtelekes-Kazincbarcika-Izsófalva-Kánó-Múcsony-Ormosbánya-

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

PR-TELECOM Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Magyarország területén Utolsó módosítás kelte: 2014.01.29. Hatálybalépés időpontja: 2014.03.01. PR-TELECOM

Részletesebben

Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén

Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Budajenő Budapest Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén Hatályba lépés kelte: 2013.10.01. Utolsó

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. március 15. napjával hatályba lépő

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. március 15. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. március 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék

Részletesebben

. Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 15. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 . 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2013.03.05 szolgáltató cégszerű aláírása 2. oldal, összesen: 117

Részletesebben

Vitech Uno Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Vitech Uno Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Vitech Uno Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Felpéc, Gyömöre, Kajárpéc, Szerecseny települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.03.01 Utolsó

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2014. november 01-től 1. oldal Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános

Részletesebben

NET-TV Zrt. szolgáltató

NET-TV Zrt. szolgáltató NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Budajenő, Budapest, Páty, Szigetszentmiklós, Telki, Bácsbokod, Bácsborsód, Csávoly, Gara, Katymár, Madaras,

Részletesebben

HFC-Network Kft. szolgáltató

HFC-Network Kft. szolgáltató HFC-Network Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtására Dány, Kartal, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok települések

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Pápa, Devecser, Zirc, Nagyesztergár,

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2011. november 21. szolgáltató cégszerű aláírása 2. oldal, összesen:

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Hatályba lépés kelte: 2006. Készült: 2005.

Részletesebben