Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés"

Átírás

1 Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg jelen szolgáltatási szerzıdést. 1. Szolgáltató Szolgáltató adatai Ügyfélszolgálat, hibabejelentés cég neve: Telephant Zrt. címe: 1132 Budapest, Visegrádi utca 78. székhelye: 1173 Budapest, Összekötı nyitva tartás: hétfı-péntek: utca 2. adószáma: telefon: telefon: 06/40/ cégjegyzékszáma: fax: bankszámla száma: Elıfizetı Nem egyéni elıfizetı adatai cég neve: székhelye: adószáma: cégjegyzékszáma: pénzforgalmi számla száma: telefonszáma: címe: számlaküldés címe: web: 3. Elıfizetıi végpont Lakópark neve: Lakás címe: Lakás száma: A végponti aljzat száma: Igényelt webes elérése: webmail2.integrity.hu 4. Szerzıdés tartalma Szolgáltató Internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatást (SZJ TEÁOR 03) nyújt Elıfizetı részére az árlistában szereplı áron. a szolgáltató tölti ki! Felhasználónév Jelszó Jelszó POP3 SMTP (username) (password) ( ) mail.integrity.hu mail.rnethungary.com, mail.acetelecom.hu IP cím (IP address) Alhálózati maszk (subnet mask) Átjáró (gateway) DNS DNS

2 Csatlakozási díj (határozatlan idı)(bruttó) Ft Csatlakozási díj 1 éves hőségnyilatkozattal Ft Csatlakozási díj 2 éves hőségnyilatkozattal 0 Ft Igényelt internetcsomag (bruttó) Nem egyéni Szerzıdéskötéskor érvényes havi elıfizetési díj elıfizetı esetén Net Ft Net Ft 5. Díjfizetés módja A szolgáltató az igénybevett szolgáltatásokról minden esetben tételes számlát állít ki, melyet elıfizetınek tárgyhó 16-ig kell kiegyenlítenie. Postai csekken Banki utalással 6. Szolgáltatás idıtartama A szerzıdés idıtartama (aláhúzandó): határozott Határozatlan ( min.3 hónap) Szerzıdéskötés hőségnyilatkozat nélkül Felek az elıfizetıi szerzıdést határozatlan idıtartamra kötik, az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az igény megvalósítható, a csatlakozást igénybejelentéstıl számított 30 napon belül kiépíti és a szolgáltatás nyújtását Elıfizetı részére megkezdi. Szerzıdéskötés hőségnyilatkozattal Felek az elıfizetıi szerzıdést 1 illetve 2 éves idıtartamra kötik, az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az igény megvalósítható, a csatlakozást 30 napon belül kiépíti és a szolgáltatás nyújtását Elıfizetı részére megkezdi. Az Elıfizetı a hőségnyilatkozat ( 1.sz. melléklet) aláírásával vállalja, hogy az idı elıtti szerzıdésbontás esetén a hőségnyilatkozat aláírásával kapott kedvezményeket (egy összegben történı kifizetés formájában) köteles a Szolgáltató részére befizetni. Az aláírt 1 illetve 2 éves idıtartam lejárta után az elıfizetıi szerzıdés a Felek közös akarattal, határozatlan idıtartamra írhatják alá. Eltérések az Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezéseitıl**:

3 7.A SZERZİDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, A SZOLGÁLTATÁS MEGKEZDÉSE 7.1. A jelen Szerzıdés az aláírással lép hatályba. A vállalt kezdési idıpont: 1.2. A Szolgáltató a Szolgáltatást az igénybejelentéstıl számított 30 napon belül, vagy a elıfizetıi szerzıdés megkötésétıl számított 15 napon belül köteles megkezdeni, ha minden mőszaki feltétel adott, és ha az elıfizetıvel nem ettıl eltérı külön megállapodás kötıdött A jelen szerzıdés aláírásával a leendı elıfizetı hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató képviselıje a csatlakozási pont kiépítése céljából, elıre egyeztetett idıpontban ingatlanába bemenjen és ott a szükséges hálózatépítési-, szerelési munkákat elvégezze Az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésének esetei a) Határozott idejő szerzıdés esetén a szerzıdésben meghatározott idı elteltével; b) szolgáltatói, illetve elıfizetıi rendkívüli felmondással; c) határozatlan idejő szerzıdés esetén szolgáltatói, illetve elıfizetıi rendes felmondással; d) a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnésével; e) egyéni Elıfizetı elhalálozása esetén; ha nincs átírásra jogosult örökös; f) üzleti/intézményi elıfizetı jogutód nélküli megszőnésével; g) a felek közös megegyezésével. Szerzıdésmódosítás legfıbb estei, fajtái, alakisága Az elıfizetıi szerzıdés közös megegyezéssel a felek egyezı akaratnyilvánításával módosítható, illetıleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Ptk. általános szerzıdési feltételekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. A szerzıdésmódosításra a szerzıdéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az elıfizetı bármilyen szerzıdésmódosítási kérelmének a Szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha elıfizetınek a Szolgáltatóval szemben fennálló, nem vitatott díjtartozása nincs A hiba és számlapanasz bejelentés módja A Szolgáltató köteles a bejelentett hibákat a lehetı legrövidebb idın belül elhárítani, de a hibás mőködés miatt kártérítési kötelezettség nem, csak az ÁSZF vonatkozó. pontjában részletezett kötbér terheli. A hibaelhárítás érdekében a Szolgáltató 24 órán keresztül hívható hibabejelentı szolgálatot mőködtet. A hibabejelentı szolgálat hívható az ügyfélszolgálat jelen ÁSZF 1 fejezetében megadott telefonszámain. A hibabejelentı szolgálat az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében élıhangos, amely az ügyfél hibabejelentését, az elıfizetıi azonosító és az Elıfizetıt egyértelmően azonosító (elıfizetıi szerzıdésben szereplı) adatok megadását követıen regisztrálja. Ha ezen azonosítók valamelyike nem megfelelı, akkor a Szolgáltató szabálytalannak minısíti a hibabejelentést. Ezt követıen az ügyfél hibabejelentésre csak az ügyfélszolgálati irodában jogosult. Jelen ÁSZF alkalmazása során elıfizetıi hibabejelentésnek minısül minden olyan, az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítın, illetve telefaxon tett bejelentés, amely szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy az igénybe vehetıség hiányára irányul. A szabályos hiba és/vagy számlapanasz bejelentés adatait, a hibabejelentést felvevı köteles rögzíteni, és azt az adatkezelés szabályainak megfelelıen legalább 1 évig köteles megırizni. A Szolgáltatónak a hibabejelentést az Elıfizetı részére vissza kell igazolnia, és nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásban rögzítendı adatok: az elıfizetı neve, címe, a hiba és/vagy számlapanasz jelenség leírása, a hibabejelentés idıpontja, a hiba oka, a hiba elhárításának módja és idıpontja, az elıfizetı elektronikus azonosításához szükséges adatok. Köteles a szerzıdés teljesítése során, vagy a szerzıdés megkötését megelızıen az elıfizetıtıl kapott, vagy tudomására jutott információt bizalmasan kezelni. (lsd ÁSZF 9.pontja és Adatvédelmi szabályzat) Utalások az ÁSZF vonatkozó részeire: Az Elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendı díj mértéke, ÁSZF 5. pont, A szolgáltatást jellemzı, az elektronikus hírközlési szolgáltatás minıségének az elıfizetık és felhasználók védelmével összefüggı követelményeirıl szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminıségi követelmények célértékeit, a ÁSZF 4. pont

4 A szerzıdésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésre vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogok, a díjvisszatérítés rendjét, és az elıfizetıt megilletı kötbér mértékét ÁSZF 11. pont és Adatvédelmi tájékoztató) részletesen tartalmazza. Az Elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elıfizetıi szolgáltatás minıségi, vagy más jellemzıi csökkentésének az esetei és feltételei, ÁSZF 5. pont. a tervszerő karbantartásnál alkalmazandó eljárásról a ÁSZF 2. pont rendelkezik Az Elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei és feltételei, azon határidı megjelölése, ameddig az elıfizetı díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerzıdést felmondaná, ÁSZF11. pont, A hibabejelentı elérhetısége, vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete ÁSZF 6. pont; Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Elıfizetıt megilletı kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az Elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke, az Elıfizetıi Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja ÁSZF pont. Jogvita esetén milyen eljárások állnak a rendelkezésére, ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást az ÁSZF 1. pontja és ÁSZF 6. pontja tartalmazzák; Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minıségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhetı más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történı hozzáférés a részletes feltételeit ÁSZF 4. pontja és az Elıfizetı tájékoztató tartalmazza, Az elıfizetınek nyújtott elıfizetıi szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó alapvetı díjszabás (díjcsomag), a díjszámítás alapja, ÁSZF 7. pont kapcsolódó egyéb díjak a szolgáltatás jellemzı feltételétıl eltérı használati mód (így különösen: külföldi használat, adatkorlát átlépése, a határozott idejő szerzıdés lejáratát követı használat) díjai az általános szerzıdési feltételekben a Díjak mellékletben találhatóak, amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pontja szerintikorlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek, ÁSZF 7. pontja tartalmazza A határozott idejő szerzıdés lejáratát követıen a szolgáltatás milyen díj és feltételek mellett vehetı igénybe, ÁSZF 8. pontja a határozott idejő szerzıdés rendkívüli felmondásának a szolgáltató általános szerzıdési feltételeiben,valamint e rendeletben meghatározott eseteit ÁSZF 8. pontja tartalmazza. 8. AZ ELİFIZETİ JOGAI ÉS ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT 8.1. Az Elıfizetıt, igénylıt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megilletı jogok Az Elıfizetı jogosult az egyoldalú módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követı 8 napon belül az Elıfizetıi Szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben az Elıfizetı az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt, az ebbıl eredı kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Elıfizetı a szerzıdést csak akkor mondhatja fel 15 napos felmondással, ha a módosítás az általa igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Elıfizetı e feltételekkel mondja fel a szolgáltatásra irányuló szerzıdést, úgy a Szolgáltató nem követelheti a kedvezményeknek a felmondást követı idıszakra esı összegét. Amennyiben a szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követıen a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követı 8 napon belül az igénylı minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a szerzıdés megkötésétıl. Az elıfizetı jogvita esetén a következı eljárások állnak az elıfizetı rendelkezésére: - bejelentést tehet az NMHH felé, a Hírközlési és Média Biztos felé, - panaszt tehet az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelıség felé, - bejelentést tehet a Gazdasági Verseny Hivatalhoz és az illetékes jegyzıhöz, - fordulhat békéltetı testülethez A szolgáltató az Elıfizetı személyes adatait a szolgáltatás nyújtásához és számlázáshoz szükséges mértékben nyilvántartja, azokat titkosan kezeli, harmadik személynek csak az elıfizetı

5 külön írásos hozzájárulása esetén adja ki. A Szolgáltató adatkezelésére az általános szerzıdési feltételek mellékletét képezı adatvédelmi tájékoztató irányadó, amelyet az Elıfizetı megismert Elıfizetıi nyilatkozatok Elıfizetıi névjegyzékben, a szolgáltató által biztosított adattartalommal,(külön mellékleve) kíván szerepelni nem kíván szerepelni A szolgáltatás igénybe vételének minısége Egyéni elıfizetı nem egyéni elıfizetı Kis és középvállalkozás üzleti elıfizetı* Az Eht. 157 (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez (aláhúzandó): Hozzájárulok Nem járulok hozzá illetve az adatállományban szereplı adatainak az Eht.-ban rögzített céloktól eltérı felhasználásához (aláhúzandó): Hozzájárulok Nem járulok hozzá Az elıfizetı hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait a 8.2 pont szerint kezelje. Az itt tett nyilatkozatokat az elıfizetı, írásban módosíthatja a Szolgáltatónál. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan része a Általános Szerzıdési Feltételek, különösen a Díjak melléklet és a Elıfizetıi tájékoztató, melyet az elıfizetı megkapott, elolvasott, tudomásul vett, és azt magára és a vele egy háztartásban élıkre nézve is kötelezınek elfogadta. Az Általános Szerzıdési Feltételek elérhetıek az ügyfélszolgálati irodákban és a honlapon. Felek kijelentik, hogy a jelen elıfizetıi szerzıdést, kölcsönösen, a közös értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták alá. Jelen elıfizetıi szerzıdés csak mőszaki megvalósíthatóság esetén lép érvénybe! Kelt: Szolgáltató Elıfizetı Elválaszthatatlan Melléklet: Elıfizetıi Tájékoztató, Díjtáblázat * üzleti elıfizetı értelmezését lsd a mellékletben.

6 HŐSÉGNYILATKOZAT Nem egyéni elıfizetı Nem egyéni elıfizetı adatai cég neve: székhelye: adószáma: cégjegyzékszáma: pénzforgalmi számla száma: telefonszáma: címe: számlaküldés címe: Elıfizetıi végpont Lakópark neve: Lakás címe: Lakás száma: A végponti aljzat száma: Kijelentem, hogy az aláírástól számított 1 évig / 2 évig* a Telephant Zrt. Internet szolgáltatásának elıfizetıje kívánok maradni. Elfogadom, hogy amennyiben az elıfizetıi szerzıdést rendes felmondás útján a vállalt határidın belül megszüntetem, vagy pedig az nekem felróható okból szőnik meg, úgy köteles vagyok a Telephant Zrt. részére a megkapott kedvezményeket egyösszegő díjfizetéssel megtéríteni csekkes befizetéssel, ill. banki átutalással. A fizetés határideje a hőségnyilatkozat felmondásának dátumától számított 8 banki munkanap. Tudomásul veszem továbbá, hogy abban az esetben, ha esetleges szerzıdésbontás miatt, illetve csatlakozási, vagy elıfizetési díj késedelmes fizetése miatt tartozásom van a Telephant Zrt. felé, e díjtartozások miatt a Telephant Zrt. a jelszolgáltatást megtagadhatja, illetve más szolgáltató jelcsomagját sem továbbítja hálózatán a tartozás rendezéséig. * a kívánt rész aláhúzandó Budapest, SZOLGÁLTATÓ ELİFIZETİ

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra

Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra OKSZI Kft. 6725,Szeged,Kormányos u. 11. Levelezési cím: 6725,Szeged, Bécsi krt. 24. A Szolgáltató cégjegyzékszáma:

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1. Szerződő felek adatai: Szolgáltató: Widenet Internet Szolgáltató Kft. Székhely: 8300 Tapolca Kazinczy tér 15/A fsz. Ügyfélszolgálat/Hibabejelentő.:

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK CSOKI-NET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005 november 22 Utolsó módosítás kelte: 2007 December 01. Hatályba lépés kelte: 2008 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek csoki-net Oldalak:

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2012. május 02. Hatályos: 2013. október

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt mősorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei

MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt mősorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerzıdési Feltételei Antenna Hungária Magyar Mősorszóró és Rádióhírközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság MinDigTV Extra Digitális földfelszíni kódolt mősorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.)

Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Voice-Com Kft.) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE HATÁLYOS: 2012. Január 1. Kelt: Szeged 2011. November 30. Ügyvezetı Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó módosítás: 2009. május 31. Hatályos: 2009.

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁSZF készítésének dátuma: 2009.

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: INTEGRANET

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz

E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz E-Piac Kft 6726. Szeged, Akácfa u. 18. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2004. szeptember 1. Utolsó módosítás dátuma: 2005. október 30. Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Hatályba lépés kelte: 2006. Készült: 2005.

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Budapest, 2008.12.09. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 5 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2009. április 1. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja: 2011.11.01. Utolsó módosítás napja: 2011.10.29. Elkészítés napja: 2011.10.29.

Részletesebben