Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére"

Átírás

1 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Magyar Telekom Nyrt.) 1013 Budapest Krisztina krt A Szolgáltató internetes honlapjának címe Az ügyfélszolgálatok elérhetősége Üzleti Megoldások Üzletág ügyfélkapcsolati pontja Postacím Telefon Fax (munkanapokon ) Lakossági Szolgáltatások Üzletág ügyfélkapcsolati pontjai Postacím Telefon Fax T-Com Belföldi társszolgáltatói divízió Nagykereskedelmi értékesítési terület Alternatív szolgáltatók osztály Hozzáférési hálózati szolgáltatók osztály Ügyfélszolgálati osztály Kiskereskedelmi értékesítési terület 7647 Pécs Pf. 256 *Ingyenesen hívható zöld számok 1.4. Hibabejelentő elérhetősége (H-CS: P: ) telekom.hu * (H-CS: P: ) * * * * (H-Cs: , P: ) Értékesítési szervezet Telefon Üzleti Megoldások Üzletág ügyfeleinek Lakossági Szolgáltatások Üzletág nagykereskedelmi ügyfeleinek Lakossági Szolgáltatások Üzletág /5

2 Értékesítési szervezet kiskereskedelmi ügyfeleinek Telefon 2. Az előfizető adatai Szerződés azonosítója Szolgáltató Cégnév Magyar Telekom Nyrt. Székhely (vagy telephely vagy fióktelep) Ügyfélkapcsolati hely neve Ügyfélkapcsolati hely nyitvatartása Ügyfélkapcsolati hely telefonszáma Ügyfélkapcsolati hely faxszáma Előfizető Cégnév (Név) Székhely (Cím) Kapcsolattartó Munkanapokon Munkaszüneti napokon Neve Telefonszáma Faxszáma Költségviselő Cégnév (Név) Székhely (Cím) Bankszámlaszám Adószám Kapcsolattartó Munkanapokon Munkaszüneti napokon Neve Telefonszáma Faxszáma Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az alábbi adatok kezelésére kapott törvényi felhatalmazást:! az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye! természetes személy előfizető esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje! nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma;! az előfizetői állomás(ok) száma vagy egyéb azonosítója;! az előfizető címe és az állomás típusa! az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma! a hívó és a hívott előfizetői számok! a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók! a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma! a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok! tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei Hozzájárulok, hogy jelen egyedi előfizető szerződés keretében foglalt szolgáltatások teljesítéséhez, üzemeltetéséhez és hibaelhárításához szükséges minden egyéb adatot a Szolgáltató a törvényben meghatározott szerint kezeljen. 3. A szolgáltatás tartalma 3.1. A garantált sávszélességű TCP/IP hozzáférés definíciója Az előfizető igénye szerinti adatátviteli sebességgel nemzetközi TCP/IP hozzáférést bérel a szolgáltatótól. Az igényelt sávszélesség legalább 64 kbit/s, illetve annak kétszeres szorzó szerinti többszöröse lehet a mindenkori kapacitásnak megfelelő 2/5

3 maximális mértékben. A szolgáltató garantálja, hogy a felhasználók által bérelt sávszélességek mindösszesen legfeljebb 10%-al haladhatják meg a mindenkor rendelkezésre álló nemzetközi sávszélességet. Ebben az esetben a felhasználó a vásárolt sávszélesség erejéig közvetlen nemzetközi hozzáféréshez jutott, azaz garantált, hogy adatcsomagjai legalább a vásárolt sávszélességnek megfelelő sebességgel hagyják el az országot. Az előfizető telephelyén felállított router (útvonal-választó számítógép) a szolgáltató adott telephelyén felállított router megfelelő portjához bérelt adatátviteli szolgáltatáson keresztül csatlakozik Átlagos sávszélességű belföldi és nemzetközi TCP/IP hozzáférés A szolgáltatás felhasználója igénye szerinti sávszélességben általános TCP/IP hozzáférést bérel a szolgáltatótól. Az igényelt sávszélesség legalább 64 kbit/s, illetve annak kétszeres szorzó szerinti többszöröse lehet. A szolgáltató routere a bejövő forgalmat adott sávszélességben a nemzetközi, illetve a hazai gerinchálózatra irányítja. A szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a router-t a gerinchálózatokkal összekötő vonalakon az átlagos kihasználtság meghaladja a 65%-ot, úgy bővítést hajt végre. Ekkor a kimenő sávszélesség lényegesen kisebb lehet a bemenő (eladott) sávszélességek összegénél, azonban viszonylag egyenletes kihasználtság, illetve kezdeti kisebb forgalom esetén így is kielégítő válaszidők biztosíthatók. Az előfizető telephelyén felállított router a szolgáltató adott telephelyén felállított router megfelelő portjához bérelt adatátviteli szolgáltatáson keresztül csatlakozik. Garantált sávszélességű nemzetközi TCP/IP hozzáférés esetén a felhasználó telephelyén felállított router (útvonal-választó számítógép) a szolgáltató megfelelő (jelenleg Budapesti) telephelyén felállított, garantált nemzetközi elérést biztosító router egy portjának, az előfizető által igényelt sávszélességnek megfelelő számú időréséhez csatlakozik bérelt adatátviteli szolgáltatáson keresztül (Flex-Com). Átlagos sávszélességű belföldi és nemzetközi TCP/IP hozzáférés esetén a felhasználó telephelyén felállított router (útvonalválasztó számítógép) a szolgáltató felhasználóhoz legközelebbeső telephelyén felállított router egy portjának, az előfizető által igényelt sávszélességnek megfelelő számú időréséhez csatlakozik bérelt adatátviteli szolgáltatáson keresztül (Flex-Com). 4. A szolgáltatási szerződés időtartama, a szolgáltatás létesítésének, a szolgáltatás megkezdésének határideje Az előfizetői szerződés Időtartama A szolgáltatás létesítésének határideje A szolgáltatás megkezdésének határideje, amennyiben eltér a létesítési határidőtől 5. A szolgáltatás fizetendő bruttó díjai Egyszeri díj* Havi előfizetési díj* Kedvezmények (csak Magyar Telekom díjából) Az előfizető kedvezményben részesül (%) A kedvezmény feltételei Az egyszeri díj részletben fizetendő (részlet) A törlesztő részlet (Ft) A szolgáltatónak fizetendő díjak* Egyszeri díj Szerelési költség Havi díj *A díjak az ÁFA-t tartalmazzák Új Módosítás Megjegyzés: Határozatlan idejű Meghatározott: től ig /5

4 6. A díjak megfizetésének ideje és módja A Szolgáltató számlát bocsát ki az előfizető számára, amely tartalmaz minden alkalmazható egyszeri és ismétlődő díjat az egyedi előfizető szerződés 5. pontja alapján. A szolgáltató az esedékes díjakról legalább havonta számlát készít, és azt az előfizető részére megküldi. Az előfizető köteles a szolgáltató által kiállított számla alapján az egyedi szolgáltatási szerződésben megállapított egyszeri és ismétlődő díjakat a számlán meghatározott határidőben megfizetni. A számlák megfizetése átutalással történik. Az előfizető a szolgáltató által megküldött számlát a számlában szereplő fizetési határidőben kifogásolhatja meg. Ha az előfizető a szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a szolgáltató a bejelentés meg-vizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést díjtartozásra való hivatkozással felmondani. Előfizető a szolgáltató által megküldött számlát a számlában szereplő fizetési határidőben kifogásolhatja meg. A lejárt befizetési határidejű számlára benyújtott reklamációnak a fizetésre nincs halasztó hatálya. Ha az előfizető egy már befizetett számla összegének helyességét vitatja, úgy a reklamációra csak a számla teljesítését követő 6 hónapon belül van lehetősége. Az előfizetői szerződésből származó igények egy év alatt évülnek el, amelyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés esetén azok bekövetkezésétől kell számítani. A szolgáltató a szolgáltatási díjakat az ÁSZF-ben meghatározott módon jogosult módosítani. A módosításról szóló előfizetői értesítés megküldését követően az előfizetőnek a díjmódosítás elutasítására vonatkozó előfizetői nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás a módosítás előfizető részéről történő elfogadásának minősül. 7. A szerződés megszüntetésének esetei és feltételei Az egyedi előfizetői szerződés megszüntetésének, szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit az ÁSZF 8.,9.,10. pontja tartalmazza. 8. Szerződésszegés és az előfizetőt megillető kötbér mértéke A szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét az ÁSZF 13. pontja tartalmazza. 9. A hibabejelentés és számlapanasz megtételének módjai Az előfizetői hibabejelentések és számlapanaszok megtételének helyeit a jelen egyedi előfizetői szerződés és az ÁSZF tartalmazza. A hibabejelentések és számlapanaszok bejelentésének módjait, elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat az ÁSZF 11. pontja tartalmazza. 10. Szerződésmódosítás Az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési módosításának feltételeit, a szerződésmódosítás esetén az előfizetőt megillető jogosultságokat az ÁSZF 7. pontja tartalmazza. 11. Jogvita Ezen előfizetői szerződésből eredő esetleges jogvita esetén előfizető jogosult a vitát az arra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság elé terjeszteni. Az előfizető jogvita elbírálására hatáskörrel rendelkező hatóságok megnevezését továbbá elérhetőségük megjelölését az ÁSZF 11. pontja tartalmazza. 12. ÁSZF elérhetősége Szolgáltató az ÁSZF-et és annak kivonatát bármely ügyfélszolgálati helyiségében illetve a internetes oldalán közzé teszi, továbbá az abban foglaltakról a telefon szolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat (tel.: 1412 ) szóbeli tájékoztatást ad. 13. Eltérések az Általános szerződési től Eltérések az Általános szerződési től 4/5

5 Az egyedi előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Internet hozzáférés-, ellátás távközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési annak vonatkozó függelékeivel együttesen A jelen egyedi előfizetői szerződésben és az általános szerződési ben foglaltakat előfizető megismerte, az általános szerződési kivonatát átvette és az egyedi előfizetői szerződés aláírásával a bennük foglaltakat elfogadja. Kelt:..., Magyar Telekom Nyrt. Kelt:..., Előfizető 5/5

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szolgáltató adatai: Név: Haricomp Távközlési és Szolgáltató Kft. Cím: 7630 Pécs, Basamalom u. 27. Adószám: 24323257-2-02 Bankszámla: 12072569-00151104-00100009 Cégjegyzékszám: 02-09-079991 Weboldal: www.haricomp.hu

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez szerződés száma:. Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez Ügyfélszolgálat címe: 3630 Putnok, Péczeli József út 3. Ügyfélszolgálat telefonszáma: (48) 430-845, Kék szám:

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Kapcsolási szám: Számla tulajdonos kódja: IGÉNYBEJELENTŐ / EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére 1.Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Biatorbágyi KTV Kft. Bankszámlaszám:

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatálya: 2012. január 1-jétől Utolsó módosítás dátuma: 2011. december 1. Készítés dátuma: 2002. Jelen módosítás

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató

Cégjegyzékszám: Adószám: Váll. eng. száma: Szolgáltató WANNET 1/8 oldal ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 2013-1. Előfizető adatai Előfizető jellege: egyéni üzleti Igénybevétel jogcíme: tulajdonos bérlő hozzátartozó Egyéni előfizető esetében: (Kiskorú Előfizetőnél

Részletesebben

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

%0^lo^. .11.. osztályvezető 2010. ÓM. V># W. 0<í & ^ / _ 2 01 o. o l - 1 - Budapest,.3.SkAk...Si t $.h. Kapja : Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály

%0^lo^. .11.. osztályvezető 2010. ÓM. V># W. 0<í & ^ / _ 2 01 o. o l - 1 - Budapest,.3.SkAk...Si t $.h. Kapja : Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály / _ 2 01 o. o l - 1 - Ügyiratszám: /.../....../..... Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : A szerződés tárgya:...^j^2á^qjb.k^.^b^.^x PO 005/02 Í7 A kötelezettségvállalás Költségvetés,...%.lll2s>.A...

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2014.08.01-től Tartalom 1.) ÁLTALÁNOS ADATOK: A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, TELEFONSZÁMA, INTERNETES HONLAPJÁNAK

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt 1 Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte: 2008.01.01.

Részletesebben

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01

Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Alföld Kábel Kft. Internet szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat 2012.01.01 Ebben a kivonatban a sorszámok után zárójelben jeleztük az Általános szerződési feltételek eredeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra

R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. internet szolgáltatásra ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI internet szolgáltatásra Készült: 2012.március 2. Utolsó változtatás: 2012.március 2. Hatálybalépés: 2012.március 2. 1.oldal ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék

Részletesebben