Üzletköt El zet Szolgáltató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzletköt El zet Szolgáltató"

Átírás

1 NánásKábel Egyedi el zet i szerz dés Sorsz: amely a Szolgáltatói Információk pontban leírt Szolgáltató és az El zet i információk pontban leírt El zet között jött létre a keltezés napján A szolgáltatás pontban leírt szolgáltatás tárgyában határozatlan id re. Szolgáltató információk Neve: Hajdúnánási Ruhaipari Ker. Szolg. Kft. Székhelye: Hajdúnánás Cégjegyzékszáma: Cg Postacíme: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4. Honlap: El zet i információk (egyéni) El zet azonosító: Szem. ig. sz.: AU-IV El zet neve: Példa Béláné Lakcíme: 4080 Hajdúnánás Kossuth u. 4. Születési neve: Teszt Edit Telefon: Anyja születési neve: Kis Katalin Telefonos üf.jelszó: micicica Születési hely, id : Hajdúnánás, Küls cím: Számlázási információk Számlázási cím: 4080 Hajdúnánás Kossuth u. 4. Számlaszám: Fizetési mód: készpénz Csoportos beszedési (GIRO) azonosító: A szolgáltatás: II. program csomag Szolgáltatási hely: 4080 Hajdúnánás Kossuth u. 4. Szolgáltatás leírása: Kábeltelevíziós m sorterjesztési (SZJ ) szolgáltatás. Kezdés határideje: június 6. Id tartam: határozatlan idej Nettó/Bruttó díja: 2677 HUF/3400 HUF ÁFA kulcsa: 27 % Ügyfélszolgálat információk Ügyfélszolgálat címe: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4. Nyitvatartási id : hétf,szerda,csütörtök,péntek: 8:00-14:30 kedd: 7:00-19:00, szombat: 8:00-10:00. Ügyfélszolgálat tel.: (52) , (40) Hibabejelent Hibabejelent tel.: (52) , (40) Alulírott elfogadom az Általános Szerz dési Feltételekben foglaltakat, annak rendelkezéseit magamra illetve a velem egy háztartásban él kre nézve tudomásul veszem és megtartom. Az ÁSZF az ügyfélszolgálati irodán megtekinthet vagy letölthet a weboldalról. Hajdúnánás, Üzletköt El zet Szolgáltató

2 1. Adatkezelési nyilatkozatok A nyilatkozat megadásával az El zet : 1. visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a szolgáltató a Számviteli törvény el írásainak való megfelelés céljából kezelje (kötelez adatkezelés). Ezen nyilatkozat hiánya a szerz dést lehetetlenné teszi. 2. hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató személyes adatait díjtartozása esetén követeléskezel cégnek átadhassa 3. hozzájárul elérhet ségei önkéntes adatkezeléséhez, mely nyilatkozatát kés bb szabadon módosíthatja. 4. hozzájárul (kötelez adatkezelés), hogy az ügyfélszolgálattal történ kapcsolattartás eseményeit a évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info trv.) szabályai szerint rögzítsük. 5. a hálózatra kötött eszközeinek azonosítására szolgáló adatokat a évi C. törvény az elektronikus hírközlésr l (továbbiakban Eht.) szabályai szerint kezeljük. 6. felel sségének teljes tudatában nyilatkozott arról, hogy a szolgáltatást egyéni vagy üzleti/kis és középvállalkozói min ségben kívánja igénybe venni. 7. az egyedi el zet i szerz désben foglaltakat megismerte. 8. tudomásul vette az Eht-ban foglaltak alapján az elállási jogról szóló tájékoztatást A Szolgáltató tájékoztatja az El zet t, hogy a Szolgáltató nem készít el zet i névjegyzéket, nem gy jt helymeghatározási adatokat, a tudomására jutott személyes adatokat üzletszerzési céllal másnak át nem adja, így ezekre nem kér adatkezelési nyilatkozatot. Az El zet jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjait, eseteit és határidejét az ÁSZF 11. pontja tartalmazza. IGEN, az elállási jogomról szóló tájékoztatót megkaptam és tudomásul vettem. A szolgáltatást egyéni el zet ként veszem igénybe. IGEN, az adatkezeléshez hozzájárulok: 2. El zet i tájékoztató El zet 1. A szolgáltatás min ségi célértékeinek leírása az ÁSZF 4. pontjában és az ÁSZF 3. számú mellékletében található. 2. A szolgáltatás megkezdésének határidejét az Egyedi el zet i szerz dés tartalmazza, amely nem lehet nagyobb mint a szerz dés kötést l számított 15 nap. 3. A szolgáltatás a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott el zetési díjért vehet igénybe. A díjazás szabadáras. Az el zetési díj alapdíjból áll, nem tartalmaz forgalomtól vagy túlhasználattól függ tételeket. A díjazás magában foglalja azokat a szolgáltatásokat is amelyeket nem közvetlenül a Szolgáltató végez, hanem más Szolgáltatótól rendel meg, és azt változatlan formában továbbértékesíti az El zet részére (közvetített szolgáltatás). A közvetítés tényét a Szolgáltató az El zet részére kiállított számlában szerepelteti. A Szolgáltatót megillet díjak megzetése a Szolgáltató által kiállított számla alapján történik. A Szolgáltató havonta állít ki számlát az el zet felé. A szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértékét az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. A rendszeres díjak megzetése havonta el re, az egyéb díjak az igénybevételt követ számlázási id szakban utólag esedékesek. A rendszeres díjak megzetése egyéni el zet k esetén történhet készpénzzel az ügyfélszolgálaton vagy csoportos díjbeszedéssel pénzintézeten keresztül, üzleti el zet k esetében készpénzzel az ügyfélszolgálaton vagy banki átutalással. A banki átutalással és a csoportos díjbeszedéssel zet k részére a Szolgáltató a tárgyhó 10. napjáig eljuttatja a tárgyhavi számlákat. A készpénzzel zet k bezetéskor az ügyfélszolgálaton kapják kézhez a kiegyenlített számlát. 4. Az el zet i szerz dés egyoldalú módosítása kapcsán az el zet t megillet jogok:

3 Amennyiben a módosítás az elzet számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az el zet az értesítés kézhezvételét l, illet leg a közlemény megjelenését l számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult azonnali hatállyal felmondani az El zet i Szerz dést. Amennyiben a Szolgáltató az egyoldalú El zet i Szerz dés vagy az ÁSZF módosításáról szóló értesítésében megadott határid n belül az El zet nem él a Szolgáltatói szerz désmódosítás esetére megillet jogával, úgy ezen magatartások az el zet részér l a módosított feltételek elfogadását jelentik. Amennyiben az el zet i szerz dés módosítására díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak min sül. Amennyiben a szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követ en a Szolgáltató az ÁSZFet módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követ nyolc napon belül az igényl minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat az El zet i Szerz dés megkötését l. 5. A szerz dés módosításának esetei és feltételei: Az el zet i szerz dés módosításának eseteit és feltételeit az ÁSZF 9.2 pontja tartalmazza. Az El zet által kezdeményezett szerz désmódosítás eseteit és feltételeit az ÁSZF 9.3 pontja tartalmazza. 6. Az El zet i Szerz dés megsz nésének eseteit és feltételeit az ÁSZF 12. pontja tartalmazza. 7. Jogvita esetén alkalmazandó eljárások: a szolgáltatás teljesítésével összefügg jogvita esetén az El zet által igénybe vehet eljárásokat, és azok igénybevételével kapcsolatos tájékoztatásokat az ÁSZF 6.6 pontja tartalmazza. 8. Az El zet felszólamlási lehet ségeit a Szolgáltatóval való jogvita esetén az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. 9. A szolgáltatás egyetemessége: a szolgáltatás nem egyetemes szolgáltatás. 10. A szolgáltatói szerz désszegés jogkövetkezményei: A szolgáltatói szerz désszegés jogkövetkezményeit az ÁSZF A szolgáltató kötbér zetésére köteles az alábbi esetekben pontja tartalmazza. Az El zet t megillet jogokat, a díjvisszatérítés rendjét és az El zet t megillet kötbér mértékét az ÁSZF 6.3 pontja tartalmazza. 11. A szolgáltatás korlátozásának és a szerz dés szüneteltetésének feltételeit az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. 12. Hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai: Az El zet k hibabejelentéseiket, számlapanaszaikat vagy más egyéb panaszaikat megtehetik személyesen az ügyfélszolgálaton valamint telefonon, telefonos üzenetrögzít n, írásban, elektronikus levél formájában tett bejelentés útján. Az ügyfélszolgálat és a hibabejelentés elérhet ségeit az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A hibabejelentések és díjreklamációk elintézési rendjét, valamint a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat az ÁSZF 6. pontja tartalmazza.

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.

Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar. Cím: 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a. Tel.: 26/400-000 Fax.: 26/400-040 E-mail: iroda@dunakanyar.net Internet: www.dunakanyar.net Egyedi Előfizetői Szerződés HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA ( EGYÉNI

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása)

S Z E R Z Ő D É S VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSHOZ MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA ELFOGADÁSÁVAL (kiskereskedelmi egység vendéglátás szolgáltatása) (Intézmény tölti ki!) Szolgáltató azonosítója: S Ez a szám az internetes és telefonos engedélyeztetéshez nem alkalmas! Az internetes és telefonos engedélyeztetéshez szükséges telephely azonosító(k) az

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Telenor példánya LAKOSSÁGI SZÁMLÁS/ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS egyéni előfizetőként történő kezelés esetén ver. 00 EES PST 000 024 1. AZ ELŐFIZETŐ ADATAI vezetéknév:... keresztnév:...

Részletesebben

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek

Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek Hirdetői szám szolgáltatás Általános Szolgáltatási Feltételek 1. Szolgáltatás nyújtói A Magyar Telekom, mint hírközlési szolgáltató Magyar Telekom Nyrt. Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Adószám:

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához

VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához VIZSGÁLATI TERV Egyéb hangátviteli szolgáltatás megfelelőség igazolásához A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

1.A rendelés menete. 2.Fizetés módja

1.A rendelés menete. 2.Fizetés módja 1.A rendelés menete A webáruházba való regisztráció nélkül is van lehetőség böngészni a webáruház termékei között, kiválaszthat termékeket, amelyeket a kosárba is tehet, de csak regisztráció után, az adatai

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben