ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól

2 A kivonat tartalomjegyzéke 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, az ügyfélszolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje. 2. Az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetıségeik megjelölése. 3. Az elıfizetı személyes adatai kezelésének szabályai az Eht alapján. 4. Utalás arra, hogy az elıfizetıi szolgáltatások részletes meghatározása, így különösen a szolgáltatások díjainak, kedvezményeknek, szolgáltatások minıségi célértékeinek leírása pontosan hol találhatóak az általános szerzıdési feltételekben. 5. A számlázás módja. 6. A hibabejelentı elérhetısége, a hibabejelentések, számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási szolgáltatások biztosítása. 7. A szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogok, a díjvisszatérítés rendje, az elıfizetıt megilletı kötbér mértéke. 8. A szerzıdés módosításának feltételei, a szerzıdés egyoldalú módosításának esetei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére, különös tekintettel az elıfizetı tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai. 9. Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, illetve szünetelésének feltételei. 10. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei, feltételei.

3 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, az ügyfélszolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje. I. A Szolgáltató neve, címe Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 1132 Budapest, Victor Hugo u II. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetısége, illetve internetes honlapjának címe Az ügyfélszolgálat elérhetısége: Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u em Telefon: Telefax: Nyitvatartás: munkanapokon 9-17 óráig honlap: Cégjegyzékszám: Adószám: Technikai ügyfélszolgálat: Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u Nyitvatartás: az év minden napján, 0-24 órában Telefon: Az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetıségeik megjelölése. 14. Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Elıfizetıt megilletı kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az Elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke, az Elıfizetıi Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén Az Elıfizetıi Szerzıdések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a szolgáltató az elıfizetı vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. A szolgáltató mentesül a kártérítési felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetıleg a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tıle elvárható. Nem minısül hibás teljesítésnek: a) a hibát az elıfizetı által használt, megfelelıségi tanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezés okozta; b) a hiba az elıfizetı tulajdonában lévı végberendezésben van; c) hibát a végberendezés nem rendeltetésszerő használata okozta; d) a hibát nem jelentették be; e) a hibát a szolgáltató a hibaelhárítási idın belül elhárította; f) az elıfizetı nem biztosította a hibaelhárítás lehetıségét az érintett ingatlanon, feltéve hogy a hiba elhárításához szükséges a bejutás; g) a szolgáltatás szünetelése.

4 Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az elıfizetı a kár elhárítása, illetıleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. A hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az Elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke Amennyiben az elıfizetın kívülálló okból a rendszerre csatlakozás nem lehetséges, a szolgáltató az elıfizetı által megfizetett bekapcsolási díjat az elıfizetı részére kamataival együtt visszafizeti. Amennyiben a szolgáltató az elıfizetı által bejelentett és valósnak minısülı hiba kijavítását három hónapig tartó, legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható átmeneti ideig nem tudja vállalni, ezért az elıfizetı részére díjcsökkentést nyújt, amelynek mértéke havonta a havi elıfizetési díj legalább 15 %-a. Az Elıfizetıi Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltatás minıségével kapcsolatos viták Ha az Elıfizetı nincsen megelégedve a szolgáltatás minıségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független mőszaki szakértıket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független mőszaki szakértıi vizsgálat végzésekor a szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzıkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés elıfizetı részérıl történı igazolásául figyelembe venni. A Szakértı költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak. A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Elıfizetı jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat: Nemzeti Hírközlési Hatóság Igazgatósága 1015 Budapest, Ostrom u telefon: (1) , telefax: (1) Nemzeti Hírközlési Hatóság Budapesti Iroda 1133 Budapest, Visegrádi u telefon: (1) , telefax: (1) , Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség 1088 Budapest, József krt. 6. telefon: (1) Budapest Fıváros Közigazgatási Hivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 1088 Budapest, József krt. 6, Telefon: (1) , telefax: (1) Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest Alkotmány u. 5., telefon: (1) , telefax: (1) A felek az Elıfizetıi Szerzıdésbıl eredı peres jogvitáik esetére alávetik magukat hatáskörtıl függıen a Fıvárosi Bíróság, illetıleg a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Felek a perindítás elıtt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett mőködı Békéltetı Testület segítségével is megkísérelhetik a vita rendezését. 3. Az elıfizetı személyes adatai kezelésének szabályai az Eht alapján.

5 15. A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja és idıtartama, az adatbiztonság, valamint az elıfizetıknek, illetve felhasználóknak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól szóló tájékoztatás Személyes adatok kezelése A szolgáltató köteles az elıfizetırıl az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adat és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint kezelni. A szolgáltató az elıfizetık személyes adatainak kezelésének feltételeirıl adatvédelmi tájékoztatót tart hatályban, amely a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi. A szolgáltató az adatvédelmi követelmények érvényesítése, és az azokkal kapcsolatos feladatok ellátása céljából belsı adatvédelmi felelıst nevez ki. Az adatvédelmi felelıs nevét, beosztását és elérhetıségét az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 4. Utalás arra, hogy az elıfizetıi szolgáltatások részletes meghatározása, így különösen a szolgáltatások díjainak, kedvezményeknek, szolgáltatások minıségi célértékeinek leírása pontosan hol találhatóak az általános szerzıdési feltételekben. 3. A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása Jelen Általános Szerzıdési Feltételek alapján a Szolgáltató a távközlési hálózatát felhasználva Bérelt-vonali Internet hozzáférési szolgáltatást nyújt az Elıfizetı részére, melynek ellenében az Elıfizetı díjat fizet. A Bérelt-vonali Internet Szolgáltatás keretében Elıfizetı az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott sávszélességő TCP/IP hozzáférést vesz igénybe Szolgáltatótól. A hozzáférés keretében Szolgáltató a központjába a bérelt-vonalon beérkezı forgalmat az Internet hálózatra illeszti. A Bérelt-vonali Internet szolgáltatást a Szolgáltató transzparens átviteli úttal és Elıfizetıi Hozzáférési Pont kiépítésével biztosítja Elıfizetı és Szolgáltató távközlı (IP alapú) hálózata között, amelyen keresztül Elıfizetı Szolgáltató távközlı hálózatához folyamatosan kapcsolódik. Az átviteli út kiépítése megvalósulhat optikai kábel, rézkábel, lézeres, rádiós mikrohullámú, illetve egyéb a technika fejlıdése nyomán alkalmazható közegen (átviteli médiumon) keresztül A Szolgáltató Bérelt-vonali Internet Szolgáltatást átalánydíj ellenében, idıkorlátozás nélkül biztosítja. Az igénybevett Bérelt-vonali Internet Szolgáltatás sávszélességét az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés tartalmazza. Az Adathálózati szolgáltatás keretében a Szolgáltató Elıfizetıi részére az alábbi távközlési alapszolgáltatásokat nyújtja a.) Bérelt vonali Internet hozzáférési szolgáltatás, Az Adathálózati szolgáltatás keretében a Szolgáltató Elıfizetık részére az alábbi Kiegészítı szolgáltatásokat nyújtja: a.) b.) c.) d.) e.) Extra cím szolgáltatás Csoportos cím szolgáltatás Mail-relay szolgáltatás Fix IP cím Domain név regisztrálás és fenntartás szolgáltatás A szolgáltatások részletes meghatározása a jelen ÁSZF mellékleteiben található.

6 5.. Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idı (célérték), az igénybejelentéstıl számítva Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentést követı 30 (harminc) naptári napon belül amennyiben nem állnak fenn a jelen ÁSZF 4.1 pontjában meghatározott teljesítési korlátok - a Szolgáltató állandó elıfizetıi-hozzáférési pontot létesít, amelyen az elıfizetı a hálózaton nyújtott hozzáférési szolgáltatást az Elıfizetıi szerzıdés idıtartama alatt igénybe veheti. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az igénylı a Szolgáltatóval elızetesen egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; vagy ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a jeltovábbítás megkezdésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg, valamint, ha az igénylı, vagy harmadik személy magatartása miatt a rendszerre csatlakozás nem, vagy csak késve valósulhat meg. 6. A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének mérési módszere A szolgáltató felelıssége az általa kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a szolgáltató a jogszabályi elıírásoknak megfelelı mőszaki követelményeket, így különösen az érvényes szabványban meghatározottakat teljesíteni. A megfelelı sávszélesség biztosítása a hazai és nemzetközi hálózatok felé Az Internet gerinchálózat felé irányuló sávszélesség és az összes felhasználói sávszélesség igény hányadosa ( Q paraméter) a szolgáltatás típusától függıen 0,1 és 0,3 értékek közötti érték. A szolgáltatás rendelkezésre állása: A rendelkezésre állás az az évre vetített idıtartam, amely alatt a szolgáltatás igénybe vehetı. A teljes üzemidı 24 óra 365 nap, a vállalt rendelkezésre állás 357, mely 98 %-nak felel meg. A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége: A teljes üzemidı 24 óra 365 nap, a vállalt összes hibamentes napok száma 357, mely 98 %-nak felel meg IP hálózat csomagvesztése esetén. A csomagvesztés a hálózat tetszıleges 2 pontja között nem lehet nagyobb, mint 10% az esetek 98%- ban. Használhatóság a felhasználói hozzáférési ponton A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az általános szerzıdési feltételekben foglalt minıségi követelményeknek. A szolgáltató a vállalt minıségi mutatókat a szolgáltatás-hozzáférési ponton köteles teljesíteni. A szolgáltatás használhatósága a felhasználói hozzáférési ponton a tervezett forgalmi viszonyok figyelembe vételével: 98 %. A hozzáférési pont megengedett forgalma A felhasználó a szolgáltatás-hozzáférési ponton keresztül a szerzıdés szerinti sávszélességnek megfelelı forgalmat bonyolíthat le folyamatosan a nap 24 órájában. Minıségi célértékek teljesülése mérésének módszere A szolgáltatás rendelkezésre állás mérés: Szolgáltató folyamatosan rögzíti a hálózati hibákat, ez alapján számítása [1-(összes kiesés napokban/365)]x100 %. A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége Szolgáltató folyamatosan rögzíti a hálózati hibákat, ez alapján számítása (összes hibamentes napok száma/365)x100 %. IP hálózat csomagvesztése elküldött csomag esetén az (elveszett csomagok száma/összes csomag száma)x100%, a hálózat különbözı pontjai között. Ellenırzés havonta 1 alkalommal teljes hálózat kijelölt pontjain, hibabejelentés, egyéb szükség esetén. A szolgáltatást akkor tartjuk elfogadható minıségőnek, ha a

7 felhasználó adatforgalmat képes bonyolítani az WLA Interservice Kft. gerinchálózata és a szolgáltatási végpont között. A mérést adatforgalmi teszteléssel lehet ellenırizni. - Pillanatnyi kapcsolat ellenırzése azonnali adatforgalommal. (Pl.: ICMP csomagok küldése és fogadása.) - Átlagos hozzáférés ellenırzés: A felhasználó forgalmát számlálóink folyamatosan rögzítik, amely alapján ellenırizni lehet, hogy adott felhasználónak adott idıszakban volt-e forgalma. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés hatályának fennállása alatt biztosítja a felhasználó számára a szolgáltatás szerzıdés szerinti rendelkezésre állását. A szolgáltatás a jelen általános szerzıdési feltételekben, illetve az egyedi elıfizetıi szerzıdésben meghatározott minıségi célértékeinek folyamatos megvalósulását a hálózat rendszeres ellenırzése biztosítja. Ha az elıfizetı nincs megelégedve a szolgáltatás minıségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független mőszaki szakértıket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független mőszaki szakértıi vizsgálat végzésekor a szolgáltató képviselıje jogosult jelen lenni. E személyek jegyzıkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés elıfizetı részérıl történı igazolásául figyelembe venni. Amennyiben a szakértıi vizsgálat nem állapít meg hibás teljesítést a szolgáltatói oldalon, úgy a szakértıi költséget az elıfizetı köteles megfizetni. Ellenkezı esetben a szakértıi költség a Szolgáltatót terheli. 5. A számlázás módja. 17. Az Elıfizetıi Szolgáltatások Díja, az egyszeri díjak, egyszeri díjak számszerő és egyértelmő mértéke, díjazási idıszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre való jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az Elıfizetı igénye szerinti elıre történı megfizetésének szabályai A szolgáltatás elıfizetési díjért vehetı igénybe, a szolgáltatás árazása versenyszerő és a díjazás szabadáras. A díjazás magában foglalja azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket nem közvetlenül a szolgáltató végez, hanem más szolgáltatótól rendel meg, és azt változatlan formában továbbértékesíti az elıfizetı részére. A közvetítés tényét a szolgáltató az elıfizetı irányába kiállított számlában szerepelteti. Az elıfizetıt a szolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli az egyedi elıfizetıi szerzıdésben feltüntetett módon. A díjak mértékének meghatározását az 1. számú melléklet szerinti Díjszabás tartalmazza. Az Elıfizetıt terhelı szolgáltatási díjak két csoportot alkotnak: a) egyszeri díjak, valamint b) rendszeres díjak Egyszeri díjak Bekapcsolási díj Az elıfizetı bekapcsolása érdekében hozzáférési pont létesítéséért díjat kell fizetni. A bekapcsolási díj tartalmazza az elıkészítési (szervezés, mőszaki felmérés, kapcsolódó adminisztratív költségek) díjat, továbbá a létesítési díjat (anyag és munkadíj). A bekapcsolási díj fejében egy hozzáférési pont kerül kiépítésre, további hozzáférési pontokat a Szolgáltató csak a kiépítési költség felszámolásával építi ki. A belépési díj mértékét a Díjszabás tartalmazza.

8 Visszakapcsolási díj Ha a havi díj megfizetése határidıben nem történik meg és a felszólítás kézhezvételétıl számított 30 nap is eredménytelenül telik el, 30 napos felmondási idı letelte után a szerzıdés megszőnik és a szolgáltatást meg kell szüntetni. Amennyiben az elıfizetı kéri a visszakapcsolást, úgy a szolgáltatás helyreállítására a díjtartozás késedelmi kamattal növelt összegének kifizetése után visszakapcsolási díj ellenében van mód Visszakapcsolási díjat kell fizetni az elıfizetı kérelmére történt szolgáltatás szüneteltetésének befejezése után. A visszakapcsolási díj összege a Díjszabásban található. Kiszállási díj Ha a Szolgáltató kiszáll a hozzáférési ponthoz, és a hiba az elıfizetı oldaláról merül fel (pl. vevıkészülék hiba) a Szolgáltató jogosult kiszállási díjat felszámolni, továbbá ha elızetes egyeztetett idıpontban az elıfizetıhöz kiszáll, de a bejutás akadályozott, a Szolgáltató jogosult kiszállási díjat felszámolni az újbóli kiszálláskor. A Kiszállási díj mértéke az Díjszabásban került meghatározásra. Sürgısségi kiszállási díj A Szolgáltató sürgısségi kiszállási díjat érvényesít, ha az Elıfizetı kérésének megfelelıen a hibabejelentéstıl számított 6 órán belül teljesíti a kiszállást. A Sürgısségi kiszállási díj mértéke a Díjszabásban került meghatározásra. Kedvezmények az egyszeri díjakban A szolgáltató dönthet kedvezményekrıl, határozott ideig tartó akciókról, amelyek az egyszeri díjakat csökkenthetik. A szolgáltató a kedvezmények, akciók mértékét és feltételeit közzéteszi. A szolgáltató jogosult a hozzáférési díjakban elıre meghirdetett akciókban az azonos helyzetben lévık azonos elbírálása elvének figyelembevételével kedvezmények nyújtásárat. Adminisztrációs díjak Számlamásolat díja A Szolgáltató az elıfizetı által kért számlamásolatért egyösszegő díjat számol fel. Rendszeres díjak Elıfizetési díj Az elıfizetési díj a Szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendı havi átalánydíj. Az elıfizetési díj mértéke az elıfizetı által igényelt Internet-hozzáférés sávszélességére tekintettel különbözı mértékő. Az elıfizetési díjak Díjszabásban találhatók. Számlázás gyakorisága A szolgáltató havonta egyszer számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekrıl (a továbbiakban: díjak). A Szolgáltató üzletpolitikai megfontolásból meghatározott idıszakra a fentiektıl eltérı számlázási gyakoriságot is biztosíthat az elıfizetık részére (éves, féléves, negyedéves számlázási gyakoriság). A szolgáltató az azonos helyzetben lévık azonos elbírálásának elvének figyelembevételével nyújthat kedvezményt. Új elıfizetı esetében a Szolgáltató jogosult a szerzıdés aláírásakor készpénzben kérni az esedékes egyszeri és havi díjakat, melyrıl készpénzfizetési számlát állít ki. A számlák kiküldése folyamatosan történik az elıfizetık részére, mely idıpont nem változtatható elıfizetıi kérésre.

9 A díjkiegyenlítés határideje A számlák befizetésének határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve. A szolgáltató köteles számláját az azon feltüntetett befizetési határidı elıtt 8 nappal az elıfizetı részére megküldeni. Amennyiben az elıfizetı a havi rendszerességgel fizetendı díjakról a hónap végéig, ill. az ettıl eltérı számlázási gyakoriságú ügyfél a számlázási idıszak elsı hónapjának 20. napjáig nem kap számlát, ezt be kell jelentenie az illetékes ügyfélszolgálaton. A rendszeres díjak megfizetése a számlázási gyakoriságnak megfelelı tárgyidıszakra vonatkozóan elıre, az egyéb díjak az igénybevételt követı számlázási idıszakban, utólag esedékesek. Fizetési módok Az elıfizetı saját választása szerint készpénzben vagy pénzintézeten keresztül egyenlítheti ki számláit. Készpénzes fizetési módok: a) a szolgáltató által biztosított postai készpénz-átutalási megbízással b) az ügyfélszolgálati irodában történı befizetéssel; c) beszedési megbízás útján. Pénzintézeten keresztül történı fizetési módok: a) az elıfizetı által adott megbízás alapján pénzintézetnél vezetett folyószámláról (csoportos beszedési megbízás). Két egymást követı sikertelen beszedési kísérlet esetén azonban a Szolgáltató jogosult postai készpénzátutalási megbízáson beszedni az elmaradt szolgáltatási díjakat. b) az elıfizetı részérıl banki átutalással; c) felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízással; A b) és c) pontban meghatározott fizetési módok esetében elıfizetınek kell gondoskodnia a pénz egyértelmő azonosítására vonatkozó adatok közlésérıl, melynek elmulasztásából eredı következményekért az elıfizetı felel. Késedelmi kamat Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot felszámolni elıfizetı felé. A késedelmi kamat mértéke: a tartozás összegének, a jogszabályban meghatározott késedelmi kamat százaléknak és a késedelmes napok számának szorzata. A késedelmes idıszak elsı napja a befizetési határidıt követı nap. A késedelmi kamat százalékos mértéke a Ptk ában meghatározott mérték. Késedelmi kamat illeti meg a szolgáltatót az alaptalanul reklamált, illetve a befizetési határidıt követıen megkifogásolt számlák esetében is, a fizetési határidıig be nem fizetett számlaösszeg erejéig. A szolgáltató által hibásan kiszámlázott és pénzügyileg rendezett tételek esetében - az elıfizetıi reklamáció jogossága esetén - az elıfizetıt a késedelmi kamattal egyezı mértékő kamattal számolt jóváírás illeti meg, a befizetés és az elıfizetınek való visszautalás közti idıszakra. 6. A hibabejelentı elérhetısége, a hibabejelentések, számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási szolgáltatások biztosítása. A hibabejelentı elérhetısége, vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete A hibabejelentés módja

10 A hibaelhárítás érdekében a szolgáltató 24 órán keresztül hívható hibabejelentı szolgálatot mőködtet. A hibabejelentı szolgálat hívható az ügyfélszolgálatok jelen ÁSZF II. fejezetében megadott telefonszámain. A hibabejelentı szolgálat az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében élıhangos, amely az ügyfél hibabejelentését, az elıfizetıi azonosító és az Elıfizetıt egyértelmően azonosító (elıfizetıi szerzıdésben szereplı) adatok megadását követıen regisztrálja. Ha ezen azonosítók valamelyike nem megfelelı, akkor a szolgáltató szabálytalannak minısíti a hibabejelentést. Ezt követıen az ügyfél hibabejelentésre csak az ügyfélszolgálati irodában jogosult. Jelen ÁSZF alkalmazása során elıfizetıi hibabejelentésnek minısül minden olyan, az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítın, illetve telefaxon tett bejelentés, amely szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy az igénybe vehetıség hiányára irányul. A szabályos hibabejelentés adatait, a hibabejelentést felvevı köteles rögzíteni, és azt az adatkezelés szabályainak megfelelıen legalább 1 évig köteles megırizni. A szolgáltatónak a hibabejelentést az Elıfizetı részére vissza kell igazolnia, és nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásban rögzítendı adatok: az elıfizetı neve, címe, a hibajelenség leírása, a hibabejelentés idıpontja, a hiba oka, a hiba elhárításának módja és idıpontja, az elıfizetı elektronikus azonosításához szükséges adatok. Hibaelhárítás módja A lefolytatott vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul, indoklással ellátott és a megfelelıség igazolására alkalmas értesítéssel köteles az elıfizetıt tájékoztatni írásban vagy egyéb dokumentált módon az alábbi körülmények valamelyikérıl: a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı vagy az az Elıfizetı érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba kijavítását megkezdte, c) a hiba kijavítását meghatározott ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az elıfizetı részére díjcsökkentést nyújt. A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása érdekében ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen lehetséges -, az ingatlan tulajdonosa (használója) tőrni köteles, hogy elızetes értesítés alapján a szolgáltató erre felhatalmazott képviselıje az ingatlan területére kivizsgálás, karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen, illetve ha mőszaki indokok miatt a hiba elhárítása másként nem oldható meg, az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetıleg abban a szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (pl.: távközlı berendezést, vezetéket, antennát) elhelyezzen. Amennyiben a szolgáltató tevékenysége az ingatlan tulajdonosát tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, a korlátozás mértékének megfelelı kártalanítás illeti meg. Az elıfizetınek a hibaelhárítás során a szolgáltatóval együtt kell mőködnie, a hibaelhárítás lehetıségét a szolgáltatás-hozzáférési ponton, illetve a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban biztosítani köteles. Ha a hibaelhárítást az elıfizetı bejelentése alapján végzi a szolgáltató, az elıfizetıt csak akkor kell értesíteni, ha a hiba elhárításához szükséges bejutni arra az ingatlanra, ahol az elıfizetı által használt szolgáltatás-hozzáférési pont található. Ha a hibaelhárítás során a szolgáltató megbízottja nem tud az érintett ingatlanra bejutni, értesítés hátrahagyásával tájékoztatja az elıfizetıt a helyszíni kiszállás következı idıpontjáról vagy az idıpontegyeztetés lehetıségérıl. Ha a szolgáltató az elıfizetı kérésére az elıfizetıvel egyeztetett idıpontban a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az elıfizetı az 1. számú mellékletben meghatározott mértékő kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a szolgáltatónál felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az elıfizetıt abban az esetben is terheli, ha a szolgáltató az elıfizetı hibájából

11 nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az elıfizetınél merült fel (pl. elıfizetı hibás végberendezése, rongálása, stb.), továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. A szolgáltató az elıfizetınek az ismételt kiszállás díját az 1. számú mellékletben meghatározott mértékben felszámítja. Amennyiben ennek feltételei adottak, a szolgáltató a kiszállást az elıfizetı kérésére soron kívül teljesíti. Ez esetben a szolgáltató az elıfizetı kérésének elfogadásától számított hat órán belül a kiszállást az 1. számú mellékletben meghatározott mértékő sürgısségi kiszállási díj ellenében teljesíti. Kizárólag a szolgáltató illetve megbízottja - jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatos hibák kijavítására. Ha a szolgáltató a hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy az elıfizetı a meghibásodott hálózat javítására a szolgáltatón kívül mást vett igénybe vagy saját maga kívánta megjavítani és ezzel kárt okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit. Amennyiben az elıfizetı jogellenes magatartásával más elıfizetıket is érintı hibaelhárítást hiúsít meg, felel a szolgáltatónak okozott kárért. Minıségi jellemzı Hibaelhárítás megkezdésének ideje szolgáltatás tömeges kiesése esetén a hibabejelentéstıl számított: Hibaelhárítás megkezdésének ideje szolgáltatás egyedi elıfizetıt érintı kiesése esetén a hibabejelentéstıl számított: Paraméter érték 4 óra 48 óra A szolgáltató köteles az elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani, ha e határidın belül a hiba kijavítására nem képes, abban az esetben a Szolgáltató kötbér megfizetésére köteles. Kötbérfizetési kötelezettség Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a szolgáltató az elıfizetı, vagy az elıfizetı érdekkörében felmerült ok, vagy a szolgáltató tevékenységétıl független, külsı, általa elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg az akadályoztatás el nem hárul. Ha a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı az elızı hat hónapban az elıfizetı által az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a fentiekben meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az elıfizetı választása szerint az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. Az Ügyfélszolgálat mőködése, az elıfizetıi bejelentések, panaszok intézése

12 Elıfizetık bejelentéseiket, panaszaikat megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítın, illetve telefaxon tett bejelentés útján. Az elıfizetı által elıterjesztett kérelmet, bejelentést, illetıleg panaszt a szolgáltató nyilvántartásba veszi. A szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevı elıfizetıket, igénylıket, stb., a szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati idıben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja. A szolgáltató a nyilvántartásba vett bejelentést, illetıleg a panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésıbb 30 napon belül megvizsgálja. A vizsgálat lefolytatását követıen - az összes információ birtokában - a szolgáltató elbírálja a panasz jogosságát, és errıl - annak elutasítása esetén - a válaszát írásba foglalja és egy példányát az elıfizetınek átadja, vagy kézbesíti (elektronikus formában megküldi) részére. A telefonon érkezı reklamáció esetén a szolgáltató a reklamáció természetétıl függıen - indokolt esetben válaszol csak írásban. Az elıfizetı kérésére a szolgáltató biztosítja, hogy az elıfizetı az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa fizetendı díjak számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. Amennyiben az elıfizetı a számlán szereplı díj összegszerőségét vitatja, az ezzel kapcsolatos bejelentését az általános szabályok szerint teheti meg a szolgáltató ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A bejelentés megvizsgálásának befejezéséig a szolgáltató nem jogosult az elıfizetıi szerzıdést az elıfizetı vitatott díjtartozására hivatkozással felmondani. Ha az elıfizetı a számlán szereplı díj összegszerőségét vitató bejelentését a vitatott díj megfizetésére irányadó határidı lejárta elıtt nyújtja be a szolgáltatóhoz és a bejelentést a szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követı 5 napon belül, abban az esetben a bejelentéssel érintett díj(tétel) vonatkozásában a díjfizetési határidı a díjreklamáció megvizsgálásának idejével meghosszabbodik. A reklamációnak a tárgyhavi számla nem vitatott díjtételeinek kifizetésére azonban nincs halasztó hatálya. Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltató által követelt díj összegszerőségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáférésektıl védett és számlázási rendszere zárt, a díj számítása, továbbá megállapítása helyes volt. A vizsgálat folyamán többek között - a következı adatokat győjti be a szolgáltató: a) volt-e az Elıfizetınek korábbi reklamációja az elmúlt egy évben; b) a vonatkozó területen folytatott hibaelhárítási és építési-szerelési munkák áttekintése, vizsgálata. Indokolt esetben az ügyintézı helyszíni vizsgálatot rendel el, amely vizsgálat az elıfizetıi hálózat zártságára, az ingatlanon belüli hálózatra, a végberendezésekre is kiterjedhet. Az összes adat birtokában a szolgáltató (hangrögzítés tényérıl való tájékoztatást követıen) telefonon keresztül is felveheti a kapcsolatot a panaszos ügyféllel, mely személyes beszélgetés fényt deríthet egyes még tisztázatlan körülményekre. A fenti vizsgálat lefolytatását követıen a szolgáltató elbírálja a számlapanasz jogosságát, és errıl írásban, indokolt értesítéssel tájékoztatja az ügyfelet. Ha a szolgáltató a számlareklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy ha ez nem lehetséges, abban az esetben a díjkülönbözetet és annak kamatait az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az elıfizetıt megilletı kamat mértékének el kell érnie a szolgáltatót az elıfizetı díjfizetési késedelme esetén megilletı kamat mértékét. A szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban a személyes ügyfélfogadást, valamint ügyfélszolgálatának telefonon, telefaxon való elérhetıségét biztosítja az elıfizetık számára.

13 7. A szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogok, a díjvisszatérítés rendje, az elıfizetıt megilletı kötbér mértéke. 9. Az Elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendı díj mértéke A szolgáltatás szünetelhet mind az elıfizetı, mind a szolgáltató érdekkörében felmerült okból, elıfizetıi, ill. szolgáltatói kezdeményezésre, valamint a Feleken kívül álló, elháríthatatlan okok következtében. Az Elıfizetı által kérhetı szünetelés szabályai A szolgáltató köteles az elıfizetıi szolgáltatást az elıfizetı kérésére szüneteltetni. Az elıfizetı köteles közölni a szüneteltetés kezdeti idıpontját, valamint a szüneteltetés idıtartamát, a szüneteltetést megelızıen legalább 5 munkanappal. A szolgáltatás szünetelésének egy naptári év alatt elıfizetıi kérelem alapján kérhetı minimuma 1 hónap, míg leghosszabb idıtartama maximum 12 hónap. A szünetelés idıtartama alatt miután a Szolgáltató a szünetelés idıtartama alatt fenntartja az Elıfizetıi jogviszonyt az elıfizetı csökkentett elıfizetési díj megfizetésére köteles, amelynek mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az elıfizetı kérésére szünetel, a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az elıfizetı visszakapcsolási díjat köteles fizetni. A határozott idı lejártával amennyiben az elıfizetı másként nem nyilatkozik a szolgáltató külön értesítés nélkül visszakapcsolja a szolgáltatást. Szolgáltató érdekkörében felmerülı okból történı szüneteltetés Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve a jelen ÁSZFben meghatározott rendes karbantartások esetét -, a szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı díj fizetésére nem köteles. A szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelésrıl amennyiben a szünetelést nem igénylı más gazdaságos mőszaki megoldás nem áll rendelkezésre - az Elıfizetıket 15 nappal korábban, elızetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg naptári hónaponként az 1 napot. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a Szolgáltatás szünetelésére, és az meghaladja a 48 órát, abban az esetben a Szolgáltató a szünetelés hónapjára járó elıfizetési díjat a következı havi számlában az Elıfizetı számára jóváírja. Felektıl független okok miatti szünetelés A Szolgáltatás szünetelhet még a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (háború, földrengés, stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által elıírt módon. A szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidıben megtette. Adatvédelmi Tájékoztató 8. A szerzıdés módosításának feltételei, a szerzıdés egyoldalú módosításának esetei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére, különös tekintettel az elıfizetı tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai.

14 8. Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén megilletı jogok Szerzıdésmódosítás fajtái, alakiságai Az elıfizetıi szerzıdés közös megegyezéssel a felek egyezı akaratnyilvánításával módosítható, illetıleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Ptk. általános szerzıdési feltételekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. A szerzıdés módosításra a szerzıdéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az elıfizetı bármilyen szerzıdésmódosítási kérelmének a szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha elıfizetınek a Szolgáltatóval szemben fennálló, nem vitatott díjtartozása nincs. A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; b) ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja; így például, ha az elıfizetıi szerzıdésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének körülményei mőszaki okból megváltoznak. Amennyiben jogszabály, vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másképp nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minısül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minıségi célértékeire vonatkozó változtatás. A Szolgáltató a fentiekben meghatározott esetekben az Elıfizetıt a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal köteles értesíteni, az alábbi tartalommal: a) pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire, b) a módosítások lényegének rövid leírása, c) a módosítások hatálybalépésének idıpontja, d) a módosított és közzétett ÁSZF elérhetısége, e) a módosítás indokolása, f) az elıfizetıt az egyoldalú módosításra tekintettel megilletı jogosítványok. A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidı betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken. Az Elıfizetıt, igénylıt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megilletı jogok Az Elıfizetı jogosult az egyoldalú módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követı 8 napon belül az Elıfizetıi Szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben az Elıfizetı az egyedi elıfizetıi szerzıdésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt, az ebbıl eredı kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Elıfizetı, a szerzıdést csak akkor mondhatja fel 15 napos felmondással, ha a módosítás az általa igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Elıfizetı e feltételekkel mondja fel a Szolgáltatásra irányuló szerzıdést, úgy a Szolgáltató nem követelheti a kedvezményeknek a felmondást követı idıszakra esı összegét. Amennyiben a Szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követıen a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követı 8 napon belül az igénylı minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerzıdés megkötésétıl.

15 A szerzıdésmódosítás egyéb esetei A 8.2. pontban nem szabályozott esetekben, ideértve a díjakban bekövetkezett változásokat, a szerzıdésmódosítás folyamata az alábbi: A szerzıdésmódosítási ajánlatnak tartalmaznia kell a 8.2., 8.3. pontokban felsoroltakat, a ténylegesen alkalmazni kívánt díj összegét, valamint az elıfizetı figyelmeztetését arra, hogy amennyiben a szerzıdésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstıl számított 8 napon belül a szolgáltatónál írásban ellentmondással él, a módosítás nem tekinthetı elfogadottnak. A módosítás el nem fogadása esetén a szolgáltató a szerzıdésmódosítás létrehozása végett bírósághoz fordulhat. Az egyszeri díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei Áthelyezés Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja, a szolgáltató köteles ennek a kérelem beérkezésétıl számított 30 napon belül eleget tenni. Áthelyezés csak akkor biztosítható, ha a kért helyen a szolgáltató megfelelı mőszaki feltételekkel rendelkezik (az elıfizetıi hozzáférési pont kiépített). Ha a szükséges mőszaki feltételek nem állnak fenn, akkor a szolgáltató az elıfizetıt 15 napon belül értesíti, a teljesítés idıpontjának (év, negyedév) megjelölésével. Amennyiben a Szolgáltató az Elıfizetıvel közölt teljesítési idıpontot nem tartja be, úgy a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A Szolgáltató a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán írja jóvá. Az áthelyezési díj mértékét az 1. számú Melléklet tartalmazza. Ha a szolgáltató az elıfizetı áthelyezésre irányuló kérésének 30 napon belül mőszaki lehetıség hiányában nem tud eleget tenni, azt nyilvántartásba veszi és a mőszaki lehetıség létrejötte esetén teljesíti. Az áthelyezési igény teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel. A szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az elıfizetı kérésére akkor, ha az elıfizetınek a szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn. Átírás A szolgáltató az elıfizetı kérésére módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az elıfizetıi hozzáférési pont helye megváltozna (átírás). Nem tekintendı átírásnak az elıfizetı nevének megváltozása, amennyiben személye nem változik. Az elıfizetı átírás esetén belépési díj fizetésére nem kötelezhetı. Az elıfizetı és az új igénylı közös kérelme alapján a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 15 napon belül átírja az új igénylıre, amennyiben a mőszaki feltételek nem változnak és az új igénylı az elıfizetıi hozzáférési pontnak helyt adó ingatlan jogszerő használója, a felek valamelyike az elıfizetı esetleges díjhátralékát rendezi. A teljesítési határidı a formai követelményeknek megfelelı átírási kérelem beérkezését követıen kezdıdik meg. A határidı be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával megegyezı összegő kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Az elıfizetı halála esetén a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyének örököse kérelme alapján a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 15 napon belül az örökösre átírja, feltéve, hogy a jogutód az elıfizetı esetleges díjhátralékát megfizeti.

16 Csomagmódosítás Az elıfizetı az 1. sz. mellékletben található Díjszabás szerinti összeg megfizetése ellenében legkésıbb a tárgyhónapot megelızı hónap 15. napjáig jogosult az általa korábban igénybevett szolgáltatáscsomag (sávszélesség) helyett a szolgáltató által ajánlott másik szolgáltatás csomagot igényelni. A szolgáltatás-csomagra vonatkozó szerzıdés-módosítás az igénybejelentést követı elsı számlázási idıszak elsı napján lép hatályba. Amennyiben a elıfizetıi csomag változtatás a Szolgáltató részérıl kiszállással jár, úgy az Elıfizetı köteles kiszállási díjat fizetni. Változás az elıfizetı adataiban Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdésben szereplı adatokban bekövetkezett változást ideértve a számlázási cím változását is - köteles haladéktalanul, de legkésıbb az adatváltozást követı 15 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredı kárért a szolgáltató nem felel. 9. Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, illetve szünetelésének feltételei. 10. Az Elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elıfizetıi szolgáltatás minıségi, vagy más jellemzıi csökkentésének az esetei és feltételei Az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételének korlátozására, az elıfizetıi szolgáltatás minıségi, vagy más jellemzıinek csökkentésére a szolgáltató az elıfizetı egyidejő értesítésével az alábbi esetekben jogosult: a) Ha az elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıségtanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezést, vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztat, b) Ha az Elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - legalább 30 napos - határidı lejártát követıen is esedékes díjtartozása van, és az Elıfizetı nem adott az ilyen díjtartozások fedezetére a Szolgáltatónak vagyoni biztosítékot. Ezen esetben a szolgáltatás korlátozása annak elsı 3 hónapjában csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az Elıfizetınek más szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló elıfizetıi jogviszonyából eredı jogainak gyakorlását indokolatlanul ne akadályozza, vagy veszélyeztesse, kivéve, ha az elıfizetı magatartása a díjfizetési kötelezettségének megszegésére irányul. c) Az elıfizetı a szolgáltatást harmadik személynek jogellenesen továbbítja. A szolgáltató a korlátozást haladéktalanul megszünteti, amennyiben az elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. A szolgáltató a szolgáltatás visszaállításáért az 1. sz. Mellékletben meghatározott emelt összegő visszakapcsolási díjat számolhatja fel. 10. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei, feltételei. 11. Az Elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei és feltételei, azon határidı megjelölése, ameddig az elıfizetı díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerzıdést felmondaná Az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésének esetei a) Határozott idejő szerzıdés esetén a szerzıdésben meghatározott idı elteltével; b) szolgáltatói, illetve elıfizetıi rendkívüli felmondással; c) határozatlan idejő szerzıdés esetén szolgáltatói, illetve elıfizetıi rendes felmondással;

17 d) a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnésével; e) egyéni Elıfizetı elhalálozása esetén; ha nincs átírásra jogosult örökös; f) üzleti/intézményi elıfizetı jogutód nélküli megszőnésével; g) a felek közös megegyezésével. Elıfizetıi felmondás Az Elıfizetı a határozatlan idıre kötött szerzıdést bármikor, indoklás nélkül legfeljebb 8 napos felmondási idıvel írásban felmondhatja. Rendes felmondás esetén a szerzıdés a felmondási idı elteltével szőnik meg. Az Elıfizetı a szerzıdést azonnali hatállyal írásban a Szolgáltató súlyos szerzıdésszegı magatartása esetén mondhatja fel, azt követıen, hogy a szerzıdésszegı magatartás megszüntetésére írásban legalább 15 napos határidıvel felszólította a Szolgáltatót és ez a határidı eredménytelenül telt el. Azonnali hatályú felmondási ok különösen, ha a Szolgáltató a szolgáltatást jogosulatlanul szünetelteti vagy megszünteti. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerzıdés a felmondás Szolgáltató általi kézhezvételének idıpontjában szőnik meg. Az Elıfizetınek a felmondást a Szolgáltatónak a II. fejezetben megjelölt ügyfélszolgálathoz kell eljuttatnia. Felmondás esetén az Elıfizetı által a szolgáltatásra elızetesen megfizetett díjat, vagy töredékdíjat a Szolgáltató az Elıfizetı részére a szerzıdés megszőnését követı 30 napon belül visszafizeti. Szolgáltatói Felmondás Elıfizetı szerzıdésszegése miatt A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megszegése esetén az elıfizetıi szerzıdést 15 napos határidıvel felmondhatja, ha a) az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és az elıfizetı ezt a szerzıdésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követı 3 napon belül sem szünteti meg; b) az elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követıen sem teszi lehetıvé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, vagy c) az elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követıen is jogosulatlanul vételezi a mősorjelet, azt harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt mősorjelet jogosulatlanul dekódolja. A szolgáltató a szerzıdésszegés megszüntetésére értesítésében a (b) pont esetében 8 napot, egyéb szerzıdésszegés esetében 3 napot biztosít. Elıfizetı díjtartozása miatt A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani az Elıfizetıi Szerzıdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az elıfizetı havi elıfizetési díjának megfelelı összeget, illetıleg havi elıfizetési díj hiányában, vagy 5000 forintnál magasabb elıfizetési díj esetén az 5000 forintot, vagy ha az elıfizetı a díjtartozás összegszerőségét vitatja és a vita rendezése érdekében a hatósághoz, vagy a jogvita elbírálására jogosult más

18 szervezethez kérelmet terjesztett elı, feltéve, hogy a szolgáltatás nem vitatott esedékes, illetıleg további díjait megfizeti. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felmondása helyett az Elıfizetı díjtartozása esetén 3 havi elıfizetıi díjnak megfelelı vagyoni biztosítékot kérni. Amennyiben az Elıfizetı a biztosítékadási kötelezettségének eleget tesz, úgy a Szolgáltató a Szerzıdést nem mondja fel. Ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése, és az elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a szolgáltató felmondásával. Errıl a szolgáltató köteles az elıfizetıt írásban, egyéb hírközlési úton haladéktalanul értesíteni. Szolgáltató általi felmondás esetén az Szolgáltató a felmondási idı alatt amennyiben annak oka az elıfizetı szerzıdésszegése - jogosult az elıfizetıi szolgáltatást(sokat) korlátozni. A Szolgáltató jogosult a szerzıdés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az elıfizetı a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. A szolgáltató érdekkörében bekövetkezı más okból A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést egyebekben 60 (hatvan) napos határidıvel jogosult felmondani. A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles az elıfizetınek megküldeni. A Szolgáltató általi felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a) a felmondás indokát, és b) a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját, és c) ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az elıfizetı tájékoztatását arról, hogy ha az elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a szolgáltató felmondásával.