ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól

2 A kivonat tartalomjegyzéke 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, az ügyfélszolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje. 2. Az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetıségeik megjelölése. 3. Az elıfizetı személyes adatai kezelésének szabályai az Eht alapján. 4. Utalás arra, hogy az elıfizetıi szolgáltatások részletes meghatározása, így különösen a szolgáltatások díjainak, kedvezményeknek, szolgáltatások minıségi célértékeinek leírása pontosan hol találhatóak az általános szerzıdési feltételekben. 5. A számlázás módja. 6. A hibabejelentı elérhetısége, a hibabejelentések, számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási szolgáltatások biztosítása. 7. A szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogok, a díjvisszatérítés rendje, az elıfizetıt megilletı kötbér mértéke. 8. A szerzıdés módosításának feltételei, a szerzıdés egyoldalú módosításának esetei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére, különös tekintettel az elıfizetı tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai. 9. Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, illetve szünetelésének feltételei. 10. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei, feltételei.

3 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, az ügyfélszolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje. I. A Szolgáltató neve, címe Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 1132 Budapest, Victor Hugo u II. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetısége, illetve internetes honlapjának címe Az ügyfélszolgálat elérhetısége: Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u em Telefon: Telefax: Nyitvatartás: munkanapokon 9-17 óráig honlap: Cégjegyzékszám: Adószám: Technikai ügyfélszolgálat: Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u Nyitvatartás: az év minden napján, 0-24 órában Telefon: Az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetıségeik megjelölése. 14. Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Elıfizetıt megilletı kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az Elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke, az Elıfizetıi Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén Az Elıfizetıi Szerzıdések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a szolgáltató az elıfizetı vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. A szolgáltató mentesül a kártérítési felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetıleg a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tıle elvárható. Nem minısül hibás teljesítésnek: a) a hibát az elıfizetı által használt, megfelelıségi tanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezés okozta; b) a hiba az elıfizetı tulajdonában lévı végberendezésben van; c) hibát a végberendezés nem rendeltetésszerő használata okozta; d) a hibát nem jelentették be; e) a hibát a szolgáltató a hibaelhárítási idın belül elhárította; f) az elıfizetı nem biztosította a hibaelhárítás lehetıségét az érintett ingatlanon, feltéve hogy a hiba elhárításához szükséges a bejutás; g) a szolgáltatás szünetelése.

4 Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az elıfizetı a kár elhárítása, illetıleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. A hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az Elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke Amennyiben az elıfizetın kívülálló okból a rendszerre csatlakozás nem lehetséges, a szolgáltató az elıfizetı által megfizetett bekapcsolási díjat az elıfizetı részére kamataival együtt visszafizeti. Amennyiben a szolgáltató az elıfizetı által bejelentett és valósnak minısülı hiba kijavítását három hónapig tartó, legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható átmeneti ideig nem tudja vállalni, ezért az elıfizetı részére díjcsökkentést nyújt, amelynek mértéke havonta a havi elıfizetési díj legalább 15 %-a. Az Elıfizetıi Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltatás minıségével kapcsolatos viták Ha az Elıfizetı nincsen megelégedve a szolgáltatás minıségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független mőszaki szakértıket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független mőszaki szakértıi vizsgálat végzésekor a szolgáltató jogosult jelen lenni. E személyek jegyzıkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés elıfizetı részérıl történı igazolásául figyelembe venni. A Szakértı költségeit utólagosan az a fél köteles viselni, akinek állításai valótlannak bizonyultak. A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Elıfizetı jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat: Nemzeti Hírközlési Hatóság Igazgatósága 1015 Budapest, Ostrom u telefon: (1) , telefax: (1) Nemzeti Hírközlési Hatóság Budapesti Iroda 1133 Budapest, Visegrádi u telefon: (1) , telefax: (1) , Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség 1088 Budapest, József krt. 6. telefon: (1) Budapest Fıváros Közigazgatási Hivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelıség 1088 Budapest, József krt. 6, Telefon: (1) , telefax: (1) Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest Alkotmány u. 5., telefon: (1) , telefax: (1) A felek az Elıfizetıi Szerzıdésbıl eredı peres jogvitáik esetére alávetik magukat hatáskörtıl függıen a Fıvárosi Bíróság, illetıleg a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Felek a perindítás elıtt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett mőködı Békéltetı Testület segítségével is megkísérelhetik a vita rendezését. 3. Az elıfizetı személyes adatai kezelésének szabályai az Eht alapján.

5 15. A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja és idıtartama, az adatbiztonság, valamint az elıfizetıknek, illetve felhasználóknak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól szóló tájékoztatás Személyes adatok kezelése A szolgáltató köteles az elıfizetırıl az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adat és titokvédelmi jogszabályi rendelkezések szabályai szerint kezelni. A szolgáltató az elıfizetık személyes adatainak kezelésének feltételeirıl adatvédelmi tájékoztatót tart hatályban, amely a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi. A szolgáltató az adatvédelmi követelmények érvényesítése, és az azokkal kapcsolatos feladatok ellátása céljából belsı adatvédelmi felelıst nevez ki. Az adatvédelmi felelıs nevét, beosztását és elérhetıségét az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. 4. Utalás arra, hogy az elıfizetıi szolgáltatások részletes meghatározása, így különösen a szolgáltatások díjainak, kedvezményeknek, szolgáltatások minıségi célértékeinek leírása pontosan hol találhatóak az általános szerzıdési feltételekben. 3. A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása Jelen Általános Szerzıdési Feltételek alapján a Szolgáltató a távközlési hálózatát felhasználva Bérelt-vonali Internet hozzáférési szolgáltatást nyújt az Elıfizetı részére, melynek ellenében az Elıfizetı díjat fizet. A Bérelt-vonali Internet Szolgáltatás keretében Elıfizetı az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott sávszélességő TCP/IP hozzáférést vesz igénybe Szolgáltatótól. A hozzáférés keretében Szolgáltató a központjába a bérelt-vonalon beérkezı forgalmat az Internet hálózatra illeszti. A Bérelt-vonali Internet szolgáltatást a Szolgáltató transzparens átviteli úttal és Elıfizetıi Hozzáférési Pont kiépítésével biztosítja Elıfizetı és Szolgáltató távközlı (IP alapú) hálózata között, amelyen keresztül Elıfizetı Szolgáltató távközlı hálózatához folyamatosan kapcsolódik. Az átviteli út kiépítése megvalósulhat optikai kábel, rézkábel, lézeres, rádiós mikrohullámú, illetve egyéb a technika fejlıdése nyomán alkalmazható közegen (átviteli médiumon) keresztül A Szolgáltató Bérelt-vonali Internet Szolgáltatást átalánydíj ellenében, idıkorlátozás nélkül biztosítja. Az igénybevett Bérelt-vonali Internet Szolgáltatás sávszélességét az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés tartalmazza. Az Adathálózati szolgáltatás keretében a Szolgáltató Elıfizetıi részére az alábbi távközlési alapszolgáltatásokat nyújtja a.) Bérelt vonali Internet hozzáférési szolgáltatás, Az Adathálózati szolgáltatás keretében a Szolgáltató Elıfizetık részére az alábbi Kiegészítı szolgáltatásokat nyújtja: a.) b.) c.) d.) e.) Extra cím szolgáltatás Csoportos cím szolgáltatás Mail-relay szolgáltatás Fix IP cím Domain név regisztrálás és fenntartás szolgáltatás A szolgáltatások részletes meghatározása a jelen ÁSZF mellékleteiben található.

6 5.. Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt idı (célérték), az igénybejelentéstıl számítva Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentést követı 30 (harminc) naptári napon belül amennyiben nem állnak fenn a jelen ÁSZF 4.1 pontjában meghatározott teljesítési korlátok - a Szolgáltató állandó elıfizetıi-hozzáférési pontot létesít, amelyen az elıfizetı a hálózaton nyújtott hozzáférési szolgáltatást az Elıfizetıi szerzıdés idıtartama alatt igénybe veheti. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az igénylı a Szolgáltatóval elızetesen egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; vagy ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a jeltovábbítás megkezdésére 30 napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg, valamint, ha az igénylı, vagy harmadik személy magatartása miatt a rendszerre csatlakozás nem, vagy csak késve valósulhat meg. 6. A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének mérési módszere A szolgáltató felelıssége az általa kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a szolgáltató a jogszabályi elıírásoknak megfelelı mőszaki követelményeket, így különösen az érvényes szabványban meghatározottakat teljesíteni. A megfelelı sávszélesség biztosítása a hazai és nemzetközi hálózatok felé Az Internet gerinchálózat felé irányuló sávszélesség és az összes felhasználói sávszélesség igény hányadosa ( Q paraméter) a szolgáltatás típusától függıen 0,1 és 0,3 értékek közötti érték. A szolgáltatás rendelkezésre állása: A rendelkezésre állás az az évre vetített idıtartam, amely alatt a szolgáltatás igénybe vehetı. A teljes üzemidı 24 óra 365 nap, a vállalt rendelkezésre állás 357, mely 98 %-nak felel meg. A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége: A teljes üzemidı 24 óra 365 nap, a vállalt összes hibamentes napok száma 357, mely 98 %-nak felel meg IP hálózat csomagvesztése esetén. A csomagvesztés a hálózat tetszıleges 2 pontja között nem lehet nagyobb, mint 10% az esetek 98%- ban. Használhatóság a felhasználói hozzáférési ponton A szolgáltató szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel az általános szerzıdési feltételekben foglalt minıségi követelményeknek. A szolgáltató a vállalt minıségi mutatókat a szolgáltatás-hozzáférési ponton köteles teljesíteni. A szolgáltatás használhatósága a felhasználói hozzáférési ponton a tervezett forgalmi viszonyok figyelembe vételével: 98 %. A hozzáférési pont megengedett forgalma A felhasználó a szolgáltatás-hozzáférési ponton keresztül a szerzıdés szerinti sávszélességnek megfelelı forgalmat bonyolíthat le folyamatosan a nap 24 órájában. Minıségi célértékek teljesülése mérésének módszere A szolgáltatás rendelkezésre állás mérés: Szolgáltató folyamatosan rögzíti a hálózati hibákat, ez alapján számítása [1-(összes kiesés napokban/365)]x100 %. A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége Szolgáltató folyamatosan rögzíti a hálózati hibákat, ez alapján számítása (összes hibamentes napok száma/365)x100 %. IP hálózat csomagvesztése elküldött csomag esetén az (elveszett csomagok száma/összes csomag száma)x100%, a hálózat különbözı pontjai között. Ellenırzés havonta 1 alkalommal teljes hálózat kijelölt pontjain, hibabejelentés, egyéb szükség esetén. A szolgáltatást akkor tartjuk elfogadható minıségőnek, ha a

7 felhasználó adatforgalmat képes bonyolítani az WLA Interservice Kft. gerinchálózata és a szolgáltatási végpont között. A mérést adatforgalmi teszteléssel lehet ellenırizni. - Pillanatnyi kapcsolat ellenırzése azonnali adatforgalommal. (Pl.: ICMP csomagok küldése és fogadása.) - Átlagos hozzáférés ellenırzés: A felhasználó forgalmát számlálóink folyamatosan rögzítik, amely alapján ellenırizni lehet, hogy adott felhasználónak adott idıszakban volt-e forgalma. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés hatályának fennállása alatt biztosítja a felhasználó számára a szolgáltatás szerzıdés szerinti rendelkezésre állását. A szolgáltatás a jelen általános szerzıdési feltételekben, illetve az egyedi elıfizetıi szerzıdésben meghatározott minıségi célértékeinek folyamatos megvalósulását a hálózat rendszeres ellenırzése biztosítja. Ha az elıfizetı nincs megelégedve a szolgáltatás minıségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független mőszaki szakértıket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független mőszaki szakértıi vizsgálat végzésekor a szolgáltató képviselıje jogosult jelen lenni. E személyek jegyzıkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés elıfizetı részérıl történı igazolásául figyelembe venni. Amennyiben a szakértıi vizsgálat nem állapít meg hibás teljesítést a szolgáltatói oldalon, úgy a szakértıi költséget az elıfizetı köteles megfizetni. Ellenkezı esetben a szakértıi költség a Szolgáltatót terheli. 5. A számlázás módja. 17. Az Elıfizetıi Szolgáltatások Díja, az egyszeri díjak, egyszeri díjak számszerő és egyértelmő mértéke, díjazási idıszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre való jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az Elıfizetı igénye szerinti elıre történı megfizetésének szabályai A szolgáltatás elıfizetési díjért vehetı igénybe, a szolgáltatás árazása versenyszerő és a díjazás szabadáras. A díjazás magában foglalja azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket nem közvetlenül a szolgáltató végez, hanem más szolgáltatótól rendel meg, és azt változatlan formában továbbértékesíti az elıfizetı részére. A közvetítés tényét a szolgáltató az elıfizetı irányába kiállított számlában szerepelteti. Az elıfizetıt a szolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli az egyedi elıfizetıi szerzıdésben feltüntetett módon. A díjak mértékének meghatározását az 1. számú melléklet szerinti Díjszabás tartalmazza. Az Elıfizetıt terhelı szolgáltatási díjak két csoportot alkotnak: a) egyszeri díjak, valamint b) rendszeres díjak Egyszeri díjak Bekapcsolási díj Az elıfizetı bekapcsolása érdekében hozzáférési pont létesítéséért díjat kell fizetni. A bekapcsolási díj tartalmazza az elıkészítési (szervezés, mőszaki felmérés, kapcsolódó adminisztratív költségek) díjat, továbbá a létesítési díjat (anyag és munkadíj). A bekapcsolási díj fejében egy hozzáférési pont kerül kiépítésre, további hozzáférési pontokat a Szolgáltató csak a kiépítési költség felszámolásával építi ki. A belépési díj mértékét a Díjszabás tartalmazza.

8 Visszakapcsolási díj Ha a havi díj megfizetése határidıben nem történik meg és a felszólítás kézhezvételétıl számított 30 nap is eredménytelenül telik el, 30 napos felmondási idı letelte után a szerzıdés megszőnik és a szolgáltatást meg kell szüntetni. Amennyiben az elıfizetı kéri a visszakapcsolást, úgy a szolgáltatás helyreállítására a díjtartozás késedelmi kamattal növelt összegének kifizetése után visszakapcsolási díj ellenében van mód Visszakapcsolási díjat kell fizetni az elıfizetı kérelmére történt szolgáltatás szüneteltetésének befejezése után. A visszakapcsolási díj összege a Díjszabásban található. Kiszállási díj Ha a Szolgáltató kiszáll a hozzáférési ponthoz, és a hiba az elıfizetı oldaláról merül fel (pl. vevıkészülék hiba) a Szolgáltató jogosult kiszállási díjat felszámolni, továbbá ha elızetes egyeztetett idıpontban az elıfizetıhöz kiszáll, de a bejutás akadályozott, a Szolgáltató jogosult kiszállási díjat felszámolni az újbóli kiszálláskor. A Kiszállási díj mértéke az Díjszabásban került meghatározásra. Sürgısségi kiszállási díj A Szolgáltató sürgısségi kiszállási díjat érvényesít, ha az Elıfizetı kérésének megfelelıen a hibabejelentéstıl számított 6 órán belül teljesíti a kiszállást. A Sürgısségi kiszállási díj mértéke a Díjszabásban került meghatározásra. Kedvezmények az egyszeri díjakban A szolgáltató dönthet kedvezményekrıl, határozott ideig tartó akciókról, amelyek az egyszeri díjakat csökkenthetik. A szolgáltató a kedvezmények, akciók mértékét és feltételeit közzéteszi. A szolgáltató jogosult a hozzáférési díjakban elıre meghirdetett akciókban az azonos helyzetben lévık azonos elbírálása elvének figyelembevételével kedvezmények nyújtásárat. Adminisztrációs díjak Számlamásolat díja A Szolgáltató az elıfizetı által kért számlamásolatért egyösszegő díjat számol fel. Rendszeres díjak Elıfizetési díj Az elıfizetési díj a Szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendı havi átalánydíj. Az elıfizetési díj mértéke az elıfizetı által igényelt Internet-hozzáférés sávszélességére tekintettel különbözı mértékő. Az elıfizetési díjak Díjszabásban találhatók. Számlázás gyakorisága A szolgáltató havonta egyszer számlát állít ki az esedékes díjakról és egyéb fizetési kötelezettségekrıl (a továbbiakban: díjak). A Szolgáltató üzletpolitikai megfontolásból meghatározott idıszakra a fentiektıl eltérı számlázási gyakoriságot is biztosíthat az elıfizetık részére (éves, féléves, negyedéves számlázási gyakoriság). A szolgáltató az azonos helyzetben lévık azonos elbírálásának elvének figyelembevételével nyújthat kedvezményt. Új elıfizetı esetében a Szolgáltató jogosult a szerzıdés aláírásakor készpénzben kérni az esedékes egyszeri és havi díjakat, melyrıl készpénzfizetési számlát állít ki. A számlák kiküldése folyamatosan történik az elıfizetık részére, mely idıpont nem változtatható elıfizetıi kérésre.

9 A díjkiegyenlítés határideje A számlák befizetésének határideje a számlán minden esetben fel van tüntetve. A szolgáltató köteles számláját az azon feltüntetett befizetési határidı elıtt 8 nappal az elıfizetı részére megküldeni. Amennyiben az elıfizetı a havi rendszerességgel fizetendı díjakról a hónap végéig, ill. az ettıl eltérı számlázási gyakoriságú ügyfél a számlázási idıszak elsı hónapjának 20. napjáig nem kap számlát, ezt be kell jelentenie az illetékes ügyfélszolgálaton. A rendszeres díjak megfizetése a számlázási gyakoriságnak megfelelı tárgyidıszakra vonatkozóan elıre, az egyéb díjak az igénybevételt követı számlázási idıszakban, utólag esedékesek. Fizetési módok Az elıfizetı saját választása szerint készpénzben vagy pénzintézeten keresztül egyenlítheti ki számláit. Készpénzes fizetési módok: a) a szolgáltató által biztosított postai készpénz-átutalási megbízással b) az ügyfélszolgálati irodában történı befizetéssel; c) beszedési megbízás útján. Pénzintézeten keresztül történı fizetési módok: a) az elıfizetı által adott megbízás alapján pénzintézetnél vezetett folyószámláról (csoportos beszedési megbízás). Két egymást követı sikertelen beszedési kísérlet esetén azonban a Szolgáltató jogosult postai készpénzátutalási megbízáson beszedni az elmaradt szolgáltatási díjakat. b) az elıfizetı részérıl banki átutalással; c) felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízással; A b) és c) pontban meghatározott fizetési módok esetében elıfizetınek kell gondoskodnia a pénz egyértelmő azonosítására vonatkozó adatok közlésérıl, melynek elmulasztásából eredı következményekért az elıfizetı felel. Késedelmi kamat Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot felszámolni elıfizetı felé. A késedelmi kamat mértéke: a tartozás összegének, a jogszabályban meghatározott késedelmi kamat százaléknak és a késedelmes napok számának szorzata. A késedelmes idıszak elsı napja a befizetési határidıt követı nap. A késedelmi kamat százalékos mértéke a Ptk ában meghatározott mérték. Késedelmi kamat illeti meg a szolgáltatót az alaptalanul reklamált, illetve a befizetési határidıt követıen megkifogásolt számlák esetében is, a fizetési határidıig be nem fizetett számlaösszeg erejéig. A szolgáltató által hibásan kiszámlázott és pénzügyileg rendezett tételek esetében - az elıfizetıi reklamáció jogossága esetén - az elıfizetıt a késedelmi kamattal egyezı mértékő kamattal számolt jóváírás illeti meg, a befizetés és az elıfizetınek való visszautalás közti idıszakra. 6. A hibabejelentı elérhetısége, a hibabejelentések, számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási szolgáltatások biztosítása. A hibabejelentı elérhetısége, vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete A hibabejelentés módja

10 A hibaelhárítás érdekében a szolgáltató 24 órán keresztül hívható hibabejelentı szolgálatot mőködtet. A hibabejelentı szolgálat hívható az ügyfélszolgálatok jelen ÁSZF II. fejezetében megadott telefonszámain. A hibabejelentı szolgálat az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében élıhangos, amely az ügyfél hibabejelentését, az elıfizetıi azonosító és az Elıfizetıt egyértelmően azonosító (elıfizetıi szerzıdésben szereplı) adatok megadását követıen regisztrálja. Ha ezen azonosítók valamelyike nem megfelelı, akkor a szolgáltató szabálytalannak minısíti a hibabejelentést. Ezt követıen az ügyfél hibabejelentésre csak az ügyfélszolgálati irodában jogosult. Jelen ÁSZF alkalmazása során elıfizetıi hibabejelentésnek minısül minden olyan, az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítın, illetve telefaxon tett bejelentés, amely szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy az igénybe vehetıség hiányára irányul. A szabályos hibabejelentés adatait, a hibabejelentést felvevı köteles rögzíteni, és azt az adatkezelés szabályainak megfelelıen legalább 1 évig köteles megırizni. A szolgáltatónak a hibabejelentést az Elıfizetı részére vissza kell igazolnia, és nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásban rögzítendı adatok: az elıfizetı neve, címe, a hibajelenség leírása, a hibabejelentés idıpontja, a hiba oka, a hiba elhárításának módja és idıpontja, az elıfizetı elektronikus azonosításához szükséges adatok. Hibaelhárítás módja A lefolytatott vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul, indoklással ellátott és a megfelelıség igazolására alkalmas értesítéssel köteles az elıfizetıt tájékoztatni írásban vagy egyéb dokumentált módon az alábbi körülmények valamelyikérıl: a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı vagy az az Elıfizetı érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba kijavítását megkezdte, c) a hiba kijavítását meghatározott ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az elıfizetı részére díjcsökkentést nyújt. A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása érdekében ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen lehetséges -, az ingatlan tulajdonosa (használója) tőrni köteles, hogy elızetes értesítés alapján a szolgáltató erre felhatalmazott képviselıje az ingatlan területére kivizsgálás, karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen, illetve ha mőszaki indokok miatt a hiba elhárítása másként nem oldható meg, az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetıleg abban a szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (pl.: távközlı berendezést, vezetéket, antennát) elhelyezzen. Amennyiben a szolgáltató tevékenysége az ingatlan tulajdonosát tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, a korlátozás mértékének megfelelı kártalanítás illeti meg. Az elıfizetınek a hibaelhárítás során a szolgáltatóval együtt kell mőködnie, a hibaelhárítás lehetıségét a szolgáltatás-hozzáférési ponton, illetve a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban biztosítani köteles. Ha a hibaelhárítást az elıfizetı bejelentése alapján végzi a szolgáltató, az elıfizetıt csak akkor kell értesíteni, ha a hiba elhárításához szükséges bejutni arra az ingatlanra, ahol az elıfizetı által használt szolgáltatás-hozzáférési pont található. Ha a hibaelhárítás során a szolgáltató megbízottja nem tud az érintett ingatlanra bejutni, értesítés hátrahagyásával tájékoztatja az elıfizetıt a helyszíni kiszállás következı idıpontjáról vagy az idıpontegyeztetés lehetıségérıl. Ha a szolgáltató az elıfizetı kérésére az elıfizetıvel egyeztetett idıpontban a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az elıfizetı az 1. számú mellékletben meghatározott mértékő kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a szolgáltatónál felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az elıfizetıt abban az esetben is terheli, ha a szolgáltató az elıfizetı hibájából

11 nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az elıfizetınél merült fel (pl. elıfizetı hibás végberendezése, rongálása, stb.), továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. A szolgáltató az elıfizetınek az ismételt kiszállás díját az 1. számú mellékletben meghatározott mértékben felszámítja. Amennyiben ennek feltételei adottak, a szolgáltató a kiszállást az elıfizetı kérésére soron kívül teljesíti. Ez esetben a szolgáltató az elıfizetı kérésének elfogadásától számított hat órán belül a kiszállást az 1. számú mellékletben meghatározott mértékő sürgısségi kiszállási díj ellenében teljesíti. Kizárólag a szolgáltató illetve megbízottja - jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatos hibák kijavítására. Ha a szolgáltató a hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy az elıfizetı a meghibásodott hálózat javítására a szolgáltatón kívül mást vett igénybe vagy saját maga kívánta megjavítani és ezzel kárt okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit. Amennyiben az elıfizetı jogellenes magatartásával más elıfizetıket is érintı hibaelhárítást hiúsít meg, felel a szolgáltatónak okozott kárért. Minıségi jellemzı Hibaelhárítás megkezdésének ideje szolgáltatás tömeges kiesése esetén a hibabejelentéstıl számított: Hibaelhárítás megkezdésének ideje szolgáltatás egyedi elıfizetıt érintı kiesése esetén a hibabejelentéstıl számított: Paraméter érték 4 óra 48 óra A szolgáltató köteles az elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani, ha e határidın belül a hiba kijavítására nem képes, abban az esetben a Szolgáltató kötbér megfizetésére köteles. Kötbérfizetési kötelezettség Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a szolgáltató az elıfizetı, vagy az elıfizetı érdekkörében felmerült ok, vagy a szolgáltató tevékenységétıl független, külsı, általa elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg az akadályoztatás el nem hárul. Ha a hiba következtében az elıfizetıi szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı az elızı hat hónapban az elıfizetı által az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartamú elıfizetıi jogviszony esetén a vetítési alap az elıfizetıi jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a fentiekben meghatározott kötbér felét kell fizetnie. A szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az elıfizetı választása szerint az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. Az Ügyfélszolgálat mőködése, az elıfizetıi bejelentések, panaszok intézése

12 Elıfizetık bejelentéseiket, panaszaikat megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítın, illetve telefaxon tett bejelentés útján. Az elıfizetı által elıterjesztett kérelmet, bejelentést, illetıleg panaszt a szolgáltató nyilvántartásba veszi. A szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy ügyfeleit, azaz a szolgáltatást igénybevevı elıfizetıket, igénylıket, stb., a szolgáltató által megadott ügyfélszolgálati idıben indokolatlan várakozás nélkül kiszolgálja. A szolgáltató a nyilvántartásba vett bejelentést, illetıleg a panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésıbb 30 napon belül megvizsgálja. A vizsgálat lefolytatását követıen - az összes információ birtokában - a szolgáltató elbírálja a panasz jogosságát, és errıl - annak elutasítása esetén - a válaszát írásba foglalja és egy példányát az elıfizetınek átadja, vagy kézbesíti (elektronikus formában megküldi) részére. A telefonon érkezı reklamáció esetén a szolgáltató a reklamáció természetétıl függıen - indokolt esetben válaszol csak írásban. Az elıfizetı kérésére a szolgáltató biztosítja, hogy az elıfizetı az adatkezelési szabályok figyelembevételével, a kezelt adatok törléséig díjmentesen megismerhesse az általa fizetendı díjak számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. Amennyiben az elıfizetı a számlán szereplı díj összegszerőségét vitatja, az ezzel kapcsolatos bejelentését az általános szabályok szerint teheti meg a szolgáltató ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a bejelentést haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A bejelentés megvizsgálásának befejezéséig a szolgáltató nem jogosult az elıfizetıi szerzıdést az elıfizetı vitatott díjtartozására hivatkozással felmondani. Ha az elıfizetı a számlán szereplı díj összegszerőségét vitató bejelentését a vitatott díj megfizetésére irányadó határidı lejárta elıtt nyújtja be a szolgáltatóhoz és a bejelentést a szolgáltató nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követı 5 napon belül, abban az esetben a bejelentéssel érintett díj(tétel) vonatkozásában a díjfizetési határidı a díjreklamáció megvizsgálásának idejével meghosszabbodik. A reklamációnak a tárgyhavi számla nem vitatott díjtételeinek kifizetésére azonban nincs halasztó hatálya. Amennyiben az Elıfizetı a Szolgáltató által követelt díj összegszerőségét vitatja, a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a hálózata az illetéktelen hozzáférésektıl védett és számlázási rendszere zárt, a díj számítása, továbbá megállapítása helyes volt. A vizsgálat folyamán többek között - a következı adatokat győjti be a szolgáltató: a) volt-e az Elıfizetınek korábbi reklamációja az elmúlt egy évben; b) a vonatkozó területen folytatott hibaelhárítási és építési-szerelési munkák áttekintése, vizsgálata. Indokolt esetben az ügyintézı helyszíni vizsgálatot rendel el, amely vizsgálat az elıfizetıi hálózat zártságára, az ingatlanon belüli hálózatra, a végberendezésekre is kiterjedhet. Az összes adat birtokában a szolgáltató (hangrögzítés tényérıl való tájékoztatást követıen) telefonon keresztül is felveheti a kapcsolatot a panaszos ügyféllel, mely személyes beszélgetés fényt deríthet egyes még tisztázatlan körülményekre. A fenti vizsgálat lefolytatását követıen a szolgáltató elbírálja a számlapanasz jogosságát, és errıl írásban, indokolt értesítéssel tájékoztatja az ügyfelet. Ha a szolgáltató a számlareklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következı havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az elıfizetı számláján egy összegben jóváírja, vagy ha ez nem lehetséges, abban az esetben a díjkülönbözetet és annak kamatait az elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén az elıfizetıt megilletı kamat mértékének el kell érnie a szolgáltatót az elıfizetı díjfizetési késedelme esetén megilletı kamat mértékét. A szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban a személyes ügyfélfogadást, valamint ügyfélszolgálatának telefonon, telefaxon való elérhetıségét biztosítja az elıfizetık számára.

13 7. A szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogok, a díjvisszatérítés rendje, az elıfizetıt megilletı kötbér mértéke. 9. Az Elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendı díj mértéke A szolgáltatás szünetelhet mind az elıfizetı, mind a szolgáltató érdekkörében felmerült okból, elıfizetıi, ill. szolgáltatói kezdeményezésre, valamint a Feleken kívül álló, elháríthatatlan okok következtében. Az Elıfizetı által kérhetı szünetelés szabályai A szolgáltató köteles az elıfizetıi szolgáltatást az elıfizetı kérésére szüneteltetni. Az elıfizetı köteles közölni a szüneteltetés kezdeti idıpontját, valamint a szüneteltetés idıtartamát, a szüneteltetést megelızıen legalább 5 munkanappal. A szolgáltatás szünetelésének egy naptári év alatt elıfizetıi kérelem alapján kérhetı minimuma 1 hónap, míg leghosszabb idıtartama maximum 12 hónap. A szünetelés idıtartama alatt miután a Szolgáltató a szünetelés idıtartama alatt fenntartja az Elıfizetıi jogviszonyt az elıfizetı csökkentett elıfizetési díj megfizetésére köteles, amelynek mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza. Ha az elıfizetıi szolgáltatás az elıfizetı kérésére szünetel, a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az elıfizetı visszakapcsolási díjat köteles fizetni. A határozott idı lejártával amennyiben az elıfizetı másként nem nyilatkozik a szolgáltató külön értesítés nélkül visszakapcsolja a szolgáltatást. Szolgáltató érdekkörében felmerülı okból történı szüneteltetés Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve a jelen ÁSZFben meghatározott rendes karbantartások esetét -, a szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı díj fizetésére nem köteles. A szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelésrıl amennyiben a szünetelést nem igénylı más gazdaságos mőszaki megoldás nem áll rendelkezésre - az Elıfizetıket 15 nappal korábban, elızetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg naptári hónaponként az 1 napot. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a Szolgáltatás szünetelésére, és az meghaladja a 48 órát, abban az esetben a Szolgáltató a szünetelés hónapjára járó elıfizetési díjat a következı havi számlában az Elıfizetı számára jóváírja. Felektıl független okok miatti szünetelés A Szolgáltatás szünetelhet még a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (háború, földrengés, stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által elıírt módon. A szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidıben megtette. Adatvédelmi Tájékoztató 8. A szerzıdés módosításának feltételei, a szerzıdés egyoldalú módosításának esetei, az elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére, különös tekintettel az elıfizetı tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai.

14 8. Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosítása esetén megilletı jogok Szerzıdésmódosítás fajtái, alakiságai Az elıfizetıi szerzıdés közös megegyezéssel a felek egyezı akaratnyilvánításával módosítható, illetıleg az alább meghatározott esetekben egyoldalúan, a Ptk. általános szerzıdési feltételekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. A szerzıdés módosításra a szerzıdéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az elıfizetı bármilyen szerzıdésmódosítási kérelmének a szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha elıfizetınek a Szolgáltatóval szemben fennálló, nem vitatott díjtartozása nincs. A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; b) ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja; így például, ha az elıfizetıi szerzıdésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének körülményei mőszaki okból megváltoznak. Amennyiben jogszabály, vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másképp nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minısül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minıségi célértékeire vonatkozó változtatás. A Szolgáltató a fentiekben meghatározott esetekben az Elıfizetıt a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal köteles értesíteni, az alábbi tartalommal: a) pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire, b) a módosítások lényegének rövid leírása, c) a módosítások hatálybalépésének idıpontja, d) a módosított és közzétett ÁSZF elérhetısége, e) a módosítás indokolása, f) az elıfizetıt az egyoldalú módosításra tekintettel megilletı jogosítványok. A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidı betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken. Az Elıfizetıt, igénylıt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megilletı jogok Az Elıfizetı jogosult az egyoldalú módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követı 8 napon belül az Elıfizetıi Szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben az Elıfizetı az egyedi elıfizetıi szerzıdésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt, az ebbıl eredı kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Elıfizetı, a szerzıdést csak akkor mondhatja fel 15 napos felmondással, ha a módosítás az általa igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Elıfizetı e feltételekkel mondja fel a Szolgáltatásra irányuló szerzıdést, úgy a Szolgáltató nem követelheti a kedvezményeknek a felmondást követı idıszakra esı összegét. Amennyiben a Szolgáltatásra irányuló igénybejelentés megtételét követıen a Szolgáltató az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, abban az esetben az ÁSZF közzétételét követı 8 napon belül az igénylı minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerzıdés megkötésétıl.

15 A szerzıdésmódosítás egyéb esetei A 8.2. pontban nem szabályozott esetekben, ideértve a díjakban bekövetkezett változásokat, a szerzıdésmódosítás folyamata az alábbi: A szerzıdésmódosítási ajánlatnak tartalmaznia kell a 8.2., 8.3. pontokban felsoroltakat, a ténylegesen alkalmazni kívánt díj összegét, valamint az elıfizetı figyelmeztetését arra, hogy amennyiben a szerzıdésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstıl számított 8 napon belül a szolgáltatónál írásban ellentmondással él, a módosítás nem tekinthetı elfogadottnak. A módosítás el nem fogadása esetén a szolgáltató a szerzıdésmódosítás létrehozása végett bírósághoz fordulhat. Az egyszeri díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei Áthelyezés Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja, a szolgáltató köteles ennek a kérelem beérkezésétıl számított 30 napon belül eleget tenni. Áthelyezés csak akkor biztosítható, ha a kért helyen a szolgáltató megfelelı mőszaki feltételekkel rendelkezik (az elıfizetıi hozzáférési pont kiépített). Ha a szükséges mőszaki feltételek nem állnak fenn, akkor a szolgáltató az elıfizetıt 15 napon belül értesíti, a teljesítés idıpontjának (év, negyedév) megjelölésével. Amennyiben a Szolgáltató az Elıfizetıvel közölt teljesítési idıpontot nem tartja be, úgy a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A Szolgáltató a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán írja jóvá. Az áthelyezési díj mértékét az 1. számú Melléklet tartalmazza. Ha a szolgáltató az elıfizetı áthelyezésre irányuló kérésének 30 napon belül mőszaki lehetıség hiányában nem tud eleget tenni, azt nyilvántartásba veszi és a mőszaki lehetıség létrejötte esetén teljesíti. Az áthelyezési igény teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel. A szolgáltató nem köteles áthelyezni a szolgáltatás hozzáférési pontot az elıfizetı kérésére akkor, ha az elıfizetınek a szolgáltatóval szemben díjtartozása áll fenn. Átírás A szolgáltató az elıfizetı kérésére módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be anélkül, hogy az elıfizetıi hozzáférési pont helye megváltozna (átírás). Nem tekintendı átírásnak az elıfizetı nevének megváltozása, amennyiben személye nem változik. Az elıfizetı átírás esetén belépési díj fizetésére nem kötelezhetı. Az elıfizetı és az új igénylı közös kérelme alapján a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 15 napon belül átírja az új igénylıre, amennyiben a mőszaki feltételek nem változnak és az új igénylı az elıfizetıi hozzáférési pontnak helyt adó ingatlan jogszerő használója, a felek valamelyike az elıfizetı esetleges díjhátralékát rendezi. A teljesítési határidı a formai követelményeknek megfelelı átírási kérelem beérkezését követıen kezdıdik meg. A határidı be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával megegyezı összegő kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírni. Az elıfizetı halála esetén a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítési helyének örököse kérelme alapján a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 15 napon belül az örökösre átírja, feltéve, hogy a jogutód az elıfizetı esetleges díjhátralékát megfizeti.

16 Csomagmódosítás Az elıfizetı az 1. sz. mellékletben található Díjszabás szerinti összeg megfizetése ellenében legkésıbb a tárgyhónapot megelızı hónap 15. napjáig jogosult az általa korábban igénybevett szolgáltatáscsomag (sávszélesség) helyett a szolgáltató által ajánlott másik szolgáltatás csomagot igényelni. A szolgáltatás-csomagra vonatkozó szerzıdés-módosítás az igénybejelentést követı elsı számlázási idıszak elsı napján lép hatályba. Amennyiben a elıfizetıi csomag változtatás a Szolgáltató részérıl kiszállással jár, úgy az Elıfizetı köteles kiszállási díjat fizetni. Változás az elıfizetı adataiban Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdésben szereplı adatokban bekövetkezett változást ideértve a számlázási cím változását is - köteles haladéktalanul, de legkésıbb az adatváltozást követı 15 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredı kárért a szolgáltató nem felel. 9. Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, illetve szünetelésének feltételei. 10. Az Elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elıfizetıi szolgáltatás minıségi, vagy más jellemzıi csökkentésének az esetei és feltételei Az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételének korlátozására, az elıfizetıi szolgáltatás minıségi, vagy más jellemzıinek csökkentésére a szolgáltató az elıfizetı egyidejő értesítésével az alábbi esetekben jogosult: a) Ha az elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıségtanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezést, vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztat, b) Ha az Elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - legalább 30 napos - határidı lejártát követıen is esedékes díjtartozása van, és az Elıfizetı nem adott az ilyen díjtartozások fedezetére a Szolgáltatónak vagyoni biztosítékot. Ezen esetben a szolgáltatás korlátozása annak elsı 3 hónapjában csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az Elıfizetınek más szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló elıfizetıi jogviszonyából eredı jogainak gyakorlását indokolatlanul ne akadályozza, vagy veszélyeztesse, kivéve, ha az elıfizetı magatartása a díjfizetési kötelezettségének megszegésére irányul. c) Az elıfizetı a szolgáltatást harmadik személynek jogellenesen továbbítja. A szolgáltató a korlátozást haladéktalanul megszünteti, amennyiben az elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. A szolgáltató a szolgáltatás visszaállításáért az 1. sz. Mellékletben meghatározott emelt összegő visszakapcsolási díjat számolhatja fel. 10. Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei, feltételei. 11. Az Elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei és feltételei, azon határidı megjelölése, ameddig az elıfizetı díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerzıdést felmondaná Az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésének esetei a) Határozott idejő szerzıdés esetén a szerzıdésben meghatározott idı elteltével; b) szolgáltatói, illetve elıfizetıi rendkívüli felmondással; c) határozatlan idejő szerzıdés esetén szolgáltatói, illetve elıfizetıi rendes felmondással;

17 d) a Szolgáltató jogutód nélküli megszőnésével; e) egyéni Elıfizetı elhalálozása esetén; ha nincs átírásra jogosult örökös; f) üzleti/intézményi elıfizetı jogutód nélküli megszőnésével; g) a felek közös megegyezésével. Elıfizetıi felmondás Az Elıfizetı a határozatlan idıre kötött szerzıdést bármikor, indoklás nélkül legfeljebb 8 napos felmondási idıvel írásban felmondhatja. Rendes felmondás esetén a szerzıdés a felmondási idı elteltével szőnik meg. Az Elıfizetı a szerzıdést azonnali hatállyal írásban a Szolgáltató súlyos szerzıdésszegı magatartása esetén mondhatja fel, azt követıen, hogy a szerzıdésszegı magatartás megszüntetésére írásban legalább 15 napos határidıvel felszólította a Szolgáltatót és ez a határidı eredménytelenül telt el. Azonnali hatályú felmondási ok különösen, ha a Szolgáltató a szolgáltatást jogosulatlanul szünetelteti vagy megszünteti. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerzıdés a felmondás Szolgáltató általi kézhezvételének idıpontjában szőnik meg. Az Elıfizetınek a felmondást a Szolgáltatónak a II. fejezetben megjelölt ügyfélszolgálathoz kell eljuttatnia. Felmondás esetén az Elıfizetı által a szolgáltatásra elızetesen megfizetett díjat, vagy töredékdíjat a Szolgáltató az Elıfizetı részére a szerzıdés megszőnését követı 30 napon belül visszafizeti. Szolgáltatói Felmondás Elıfizetı szerzıdésszegése miatt A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megszegése esetén az elıfizetıi szerzıdést 15 napos határidıvel felmondhatja, ha a) az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és az elıfizetı ezt a szerzıdésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követı 3 napon belül sem szünteti meg; b) az elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követıen sem teszi lehetıvé a szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze, vagy c) az elıfizetı a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítést követıen is jogosulatlanul vételezi a mősorjelet, azt harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt mősorjelet jogosulatlanul dekódolja. A szolgáltató a szerzıdésszegés megszüntetésére értesítésében a (b) pont esetében 8 napot, egyéb szerzıdésszegés esetében 3 napot biztosít. Elıfizetı díjtartozása miatt A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést 30 napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani az Elıfizetıi Szerzıdést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az elıfizetı havi elıfizetési díjának megfelelı összeget, illetıleg havi elıfizetési díj hiányában, vagy 5000 forintnál magasabb elıfizetési díj esetén az 5000 forintot, vagy ha az elıfizetı a díjtartozás összegszerőségét vitatja és a vita rendezése érdekében a hatósághoz, vagy a jogvita elbírálására jogosult más

18 szervezethez kérelmet terjesztett elı, feltéve, hogy a szolgáltatás nem vitatott esedékes, illetıleg további díjait megfizeti. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felmondása helyett az Elıfizetı díjtartozása esetén 3 havi elıfizetıi díjnak megfelelı vagyoni biztosítékot kérni. Amennyiben az Elıfizetı a biztosítékadási kötelezettségének eleget tesz, úgy a Szolgáltató a Szerzıdést nem mondja fel. Ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése, és az elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a szolgáltató felmondásával. Errıl a szolgáltató köteles az elıfizetıt írásban, egyéb hírközlési úton haladéktalanul értesíteni. Szolgáltató általi felmondás esetén az Szolgáltató a felmondási idı alatt amennyiben annak oka az elıfizetı szerzıdésszegése - jogosult az elıfizetıi szolgáltatást(sokat) korlátozni. A Szolgáltató jogosult a szerzıdés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az elıfizetı a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak. A szolgáltató érdekkörében bekövetkezı más okból A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést egyebekben 60 (hatvan) napos határidıvel jogosult felmondani. A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles az elıfizetınek megküldeni. A Szolgáltató általi felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a) a felmondás indokát, és b) a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját, és c) ha a felmondás indoka az elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az elıfizetı tájékoztatását arról, hogy ha az elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az elıfizetıi szerzıdés nem szőnik meg a szolgáltató felmondásával.

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták A Szolgáltató neve, címe NAMÉNYNET Kft. A Szolgáltató székhelye: 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 32 Az Ügyfélszolgálati Iroda Vásárosnamény, Szabadság tér 14 Tel+hibabejelentés 20/211-7971 30/539-1642

Részletesebben

ÁSZF kivonata Lövei Istvánné Internet szolgáltatás

ÁSZF kivonata Lövei Istvánné Internet szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe Lövei Istvánné. Székhely: 4150 Püspökladány Attila u. 50/1. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: ES- 459375 A Szolgáltató adószáma: 47494888-2-29 4150 Püspökladány Petőfi u. 1. (Hanza

Részletesebben

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták A Szolgáltató neve, címe A Szolgáltató neve: LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság A Szolgáltató rövidített neve: LCCK Bt. A Szolgáltató székhelye: 2518 Leányvár Kálvária utca 53. Az Ügyfélszolgálati

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták

6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- +36 1 6000 289 +36 1 6000 329 atw.hu info@atw.co.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA LCCK Számítástechnikai és Informatikai Betéti Társaság Hatályos 2007.03.09. Utolsó módosítás: 2009. 03. 15. Hatályos 2009. 10. 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA DITEL 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA DITEL 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA DITEL 2000 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004 Korm. Rend.

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21.

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21. A szolgáltató neve, címe 1.1 A szolgáltató neve: Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített neve: Cégjegyzékszáma: Pázmány Kábel Kft. Cg.:14-09-303731 1.2. Székhelyének címe: 7400

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Duna-Kábel 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Baracs, Nagykarácsony, Nagyvenyim területére Érvényes: 2011. március

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005. december 1 Utolsó módosítás időpontja: 2012.12.18. Hatályos: 2013.01.18.-től Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság internet kábelmodemes szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. Helyhez kötött telefonszolgáltatás

LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. Helyhez kötött telefonszolgáltatás Általános Szerződési Feltételek kivonata 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME cégnév: LCCK Bt. székhely 2518 Leányvár Kálvária utca 53. telefon: 06 40 620 116; 06 30 466 3340; 06 70 567 3155 Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz P4A-Net Bt. 6764 Balástya, Tanya 90. Készült: Balástya, 2010. január 15. Hatályos: 2010. február 01. Tartalomjegyzék 1 Szolgáltató adatai... 4 1.1

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételei

Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005. március 1. Utolsó módosítás időpontja: 2013.12.18. Hatályos: 2014.01.17. Uniport Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2007.10.09. Elızı mód.: 2010.08.01. Utolsó módosítás: 2011.10.8. Hatályos: 2011.11.01.-tıl Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerzıdési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 11. 16. Módosítva: 2009. 10. 01. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Budapest, 2012. június 12. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó szabályozások...

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók VII. számú melléklet: Minıségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata 1. Szolgáltató adatai: Név: Sasip-5.Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Sasip-5.Kft.) Székhely: 6775 Kiszombor Makói, u.6. Adószáma: 11591355-206 Vállalkozás szervezeti

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata (A jelen ÁSZF kivonat csupán tájékoztató jellegő. Az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti teljes Elıfizetıi Szerzıdés az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl

Részletesebben