Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20."

Átírás

1 Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal készült. Az ÁSZF kivonat a teljes ÁSZF rövidített változata és csak tájékoztató jellegő! 1 SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETİSÉGEI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, ÁSZF 1.1 Elérhetıségek, ÁSZF, ügyfélszolgálat Szolgáltató neve Pendola Telecom Kft. Szolgáltató címe 1084 Budapest, Víg u Szolgáltató honlapja Általános Feltételek elérhetıség Ügyfélszolgálat elérhetısége: Ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje Internetes Szerzıdési (ÁSZF) Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Telefonszám: Telefax: Hétfı - Csütörtök 9:30 18:00 Péntek 9:30 13:00 (2007. augusztus 1-ig: 1084 Budapest, Víg u ) 2 VITARENDEZÉS MÓDJA, FELÜGYELETI SZERVEK ÉS ELÉRHETİSÉGEIK 2.1 Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezési módja Az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve ennek regionális felügyelıségeihez (honlapja: ; központi cím: 1088 Budapest, József krt. 6.; levélcím: Budapest, Pf. 234.; telefon: ). A Gazdasági és Versenyhivatalhoz (honlapja: ; cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.; telefon: ). A Nemzeti Hírközlési Hatósághoz (honlapja: ; központi cím: 1015 Budapest, Ostrom u ; telefon: ). A Megyei illetve Területi Békéltetı Testülethez (honlapja: Testulet; központi cím: 1016 Budapest, Krisztina rt. 99. I. em Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.). A Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjéhez, illetıleg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı polgári bírósághoz. A fogyasztóvédelmi felügyelıség csak az egyéni elıfizetık (fogyasztók) panaszai alapján jár el. A Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselıjéhez bejelentéssel élhet bármely Elıfizetı, fogyasztó, amennyiben megítélése szerint a Szolgáltató tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetıleg valamely intézkedése elmulasztása következtében a fogyasztót vagy Elıfizetıt elektronikus hírközlésre vonatkozószabályban vagy az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn. 2.2 Felügyeleti szervek és elérhetıségeik Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıje Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség Gazdasági Versenyhivatal Nemzeti Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: (1) , Telefax: (1) , Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 1133 Budapest, Visegrádi u Telefon: (1) , Telefax: (1) , Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselıjének Hivatala (HFJKH) 1015 Budapest, Ostrom u Telefon: (1) , Telefax: (1) Budapest, József krt. 6.; levélcím: Budapest, Pf. 234.; telefon: , web: Budapest, Alkotmány u. 5.; telefon: , web: 3 AZ ELİFIZETİ SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAI A Szolgáltató az Elıfizetırıl tudomására jutott adatokat és információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelıen köteles kezelni. A Szolgáltató az elektronikus hírközlési Szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirıl, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. -a szerint adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített és tett közzé. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elérhetı a Szolgáltató weboldalán, valamint az ügyfélszolgálaton. 1

2 4 AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETES MEGHATÁROZÁSA AZ ÁSZF-BEN Tartalom ÁSZF-ben való elhelyezkedése Elıfizetıi szolgáltatások részletes meghatározása ÁSZF 2. fejezet és 3. melléklet Szolgáltatások díjainak leírása ÁSZF 12.3 alfejezet, 16. fejezet és 2. melléklet Kedvezmények feltételeinek leírása ÁSZF 6.3.1, 7.5.2, , , Minıségi célértékek leírása ÁSZF 5. fejezet és 3. melléklet 5 A SZÁMLÁZÁS MÓDJA Elıfizetı köteles a kiállított számla alapján a Díjszabásban foglaltak szerint kiszámított Szolgáltatási Díjat kifizetni. A Szolgáltatási Díj egyszeri díjból (így különösen egyszeri bekapcsolási díjból), rendszeres díjból (idıszaki vagy rendelkezésre állási díjból), forgalmi díjból és alapdíjból állhat. A rendszeres díjat Szolgáltató a tárgyidıszakra (hónapra) vonatkozóan elıre számlázza ki. Ha a Szolgáltatás nyújtásának kezdı napja nem a hónap (vagy más számlázási idıszak: a továbbiakban: hónap) elsı napja, vagy a Szolgáltatás nyújtásának utolsó napja nem a hónap utolsó napja, úgy a Szolgáltató csak azokért a napokért számít fel rendszeres díjat vagy alapdíjat, amelyeken a Szolgáltatást nyújtotta. Minden megkezdett szolgáltatásnyújtási idıtartam teljes napnak számítandó. A fizetési kötelezettségek teljesítésének határideje az adott számlán megjelölt nap, de nem lehet kevesebb mint a számla kézhezvételétıl számított 8 nap. Ha Elıfizetı az ÁSZF-ben vagy az Egyedi Szerzıdésben meghatározott számlázási idıszakra tekintettel nem kapja idıben kézhez a számlát, köteles azt a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén Szolgáltató jogosult Elıfizetınek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı mértékő késedelmi kamatot felszámítani. 6 HIBABEJELENTÉS, SZÁMLAPANASZ, KARBANTARTÁS 6.1 A hibabejelentı elérhetısége Szolgáltató a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhetı hibabejelentı szolgálatot mőködtet, az ügyfélszolgálat mőködési idején kívül üzenetrögzítıvel. Elıfizetı a hibabejelentıt a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül érheti el (ld. 1.1 pont). A hibabejelentés történhet írásban, ben vagy telefaxon. 6.2 Hibabejelentések elintézési rendje Ha Elıfizetı a hibát telefonon vagy személyesen jelenti be, Szolgáltató az írásbeli hibabejelentés követelményérıl az Elıfizetıt a hiba bejelentésekor tájékoztatja. Szolgáltató az Elıfizetı azonosítására jogosult elkérni az Elıfizetınek átadott Elıfizetıi jelszót és a további lépéseket csak a jelszóval történt azonosítás után megtenni. Szolgáltató a bejelentett hibáról hibalapot állít ki, amelyen feltünteti a problémával kapcsolatos intézkedéseket, és azok eredményét. Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megırizni. Szolgáltató a Szerzıdésben foglaltaknak megfelelı módon tett hibabejelentést Elıfizetı részére visszaigazolja, és azt a rögzítésen túl is nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás a következı adatokat tartalmazhatja: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) az Elıfizetı értesítési címe vagy más hasonló célú azonosítója, az Elıfizetı hívószáma vagy más azonosítója, a hibajelenség leírása, a hibabejelentés idıpontja (év, hónap, nap, óra, perc), a hiba oka, a hiba elhárításának módja és idıpontja (év, hónap, nap, óra, perc), a hiba elhárítását végzı személy neve, az Elıfizetı értesítésének módja és idıpontja. 6.3 A hibajavítás Szolgáltató az elismert hiba elhárítását amennyiben az Egyedi Szerzıdés eltérıen nem rendelkezik munkanapokon 8-16 óra között négy órán belül megkezdi. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelı indokolással értesíti az Elıfizetıt arról, hogy (a) (b) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel, a hiba kijavítását megkezdte; 2

3 (c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az Elıfizetı részére az adott idıszakra vonatkozóan nem számít fel rendszeres díjat, ha a hiba folytán a Szolgáltatások nem érhetıek el vagy azokat a meghatározott minıségi célértékekhez képest 10 %-kal csökkentett értékben képes csak teljesíteni; (d) a hiba elhárítását befejezte. Szolgáltató a hibabehatároló eljárás során valósnak bizonyult azon hibákat, amelyekért a Szolgáltató felelıs, a nyilvántartásba vételtıl számított 120 órán belül kijavítja. A hibajavítási határidı nem teljesítése esetén Szolgáltató a hiba bejelentése esetén kötbér fizetésére köteles, a valós hiba bejelentésétıl számított 120. órától a hiba elhárításáig. Ha a hiba behatárolása, illetve a hibajavítás csak az Elıfizetı helyiségében hajtható végre, és arra a Felek megegyezése szerinti idıpontban Szolgáltatón kívüli okok miatt nem volt lehetıség, vagy a hibajavítást vagy behatárolást az Elıfizetı vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül esı harmadik személyek közremőködésének nem megfelelı volta akadályozza, úgy a hibabehatárolási és a hibajavítási idı az okozott idıkieséssel megfelelıen meghosszabbodik. A Szolgáltató által tulajdonában lévı Elıfizetıi végberendezés hibája esetén a Szolgáltató a berendezést 5 munkanapon belül kicseréli. Ha a hiba vizsgálata vagy a hibajavítás során kiderül, hogy a hibát a Szolgáltató nem köteles kijavítani, mert az nem az érdekkörébe tartozó okból merült fel, vagy a Szolgáltató a hiba kijavítására az elıfizetınek betudható ok miatt nem volt lehetıség (azért nem Szolgáltató a felelıs), a Szolgáltató jogosult az Elıfizetınek a hiba vizsgálata vagy hibajavítás miatti kiszállással kapcsolatban felmerült indokolt költségeket kiszámlázni. 6.4 Számlapanaszok Szolgáltató köteles az írásbeli díjreklamációt azonnal nyilvántartásba venni és azt 30 napon belül kivizsgálni. Abban az esetben, ha Elıfizetı vitatja a Szolgáltató által megállapított Szolgáltatási Díj összegét, Szolgáltatónak bizonyítania kell, hogy a tárcsázó berendezés mőködésében, valamint a Szolgáltatási Díj számításának módjában nem volt hiba. Ha az Elıfizetı a díjreklamációt a díjfizetési határidı lejárta elıtt nyújtja be a Szolgáltatóhoz, a díjfizetési határidı a díjreklamáció megvizsgálásának idıtartamával meghosszabbodik. A díjfizetési határidı lejárta után benyújtott díjreklamáció a díjfizetési határidıt nem érinti. A díjreklamáció megvizsgálására vonatkozó határidı be nem tartása esetén a Szolgáltató nem jogosult a Szerzıdést a díjfizetés elmaradása indokával felmondani. Ha a Szolgáltató a díjreklamációnak helyt ad, a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az Elıfizetı számlaegyenlegén egyösszegben jóváírja. A díjkülönbözet jóváírása esetén az Elıfizetıt megilletı kamat mértéke megegyezik a Ptk. szerinti késedelmi kamat mértékével. Ha Szolgáltató az Elıfizetı reklamációját nem, vagy csak részben fogadja el, köteles az Elıfizetıt a reklamáció vizsgálatának lezárását követı 15 napon belül értesíteni a reklamáció elutasításáról, illetve arról, hogy a reklamációt csak részben tudja elfogadni, valamint köteles az Elıfizetıt értesíteni (tájékoztatni) arról, hogy (a) a reklamáció elutasítása miatt az Elıfizetı a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalához fordulhat avégett, hogy a Hivatal a Szolgáltatónál minıségfelügyeleti vizsgálatot folytasson a reklamációban foglaltakkal kapcsolatban; továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve ennek regionális felügyelıségeihez; a Gazdasági és Versenyhivatalhoz; a Hírközlési Jogok Képviselıjéhez; az illetékes városi bíróságokhoz és a Megyei, illetve Területi Békéltetı Testülethez. (b) igényét polgári eljárás keretében érvényesítheti, ennek keretében a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál fizetési meghagyás kibocsátását kérheti, ha a vitatott követelés összege a kettıszázezer forintot nem haladja meg, egyéb esetekben pedig hatáskörtıl függıen a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz vagy a Fıvárosi Bírósághoz keresetlevelet nyújthat be. Az Elıfizetı kérésére a Szolgáltató külön díj fizetése nélkül ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad az Elıfizetı által hívott számokról, a hívások idıpontjáról és idıtartamáról. 6.5 Karbantartási szolgáltatások biztosítása Elıfizetı a Szolgáltatásokban bekövetkezı esetleges hibák kijavítása érdekében köteles a Szolgáltató vagy képviselıje részére lehetıvé tenni az Elıfizetıi hozzáférési pont és a tárcsázó berendezés ellenırzését, a feltárt hibák elhárítását, illetve a szükséges karbantartás elvégzését. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását szüneteltetni, ha a Szolgáltató hálózatának rendszeres karbantartására, felújítására, átalakítására, cseréjére van szükség, feltéve, hogy Szolgáltató az Elıfizetıt a szüneteltetést megelızıen 15 nappal elıre értesítette a szünetelés kezdetérıl, valamint annak várható idıtartamáról, és ennek idıtartam nem haladja meg alkalmanként a 8 órát, és naptári évenként 24 órát. Elıfizetı a Szolgáltató honlapján tájékozódhat a Szolgáltatás várható kiesésérıl. Ilyen esetekben a szünetelés Elıfizetı díjfizetési kötelezettségét nem érinti. 7 A SZERZİDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 7.1 Hibás teljesítés esetén az Elıfizetı jogai Hibás teljesítés esetén az Elıfizetıt a jelen kivonat 7.3 pontja szerinti kötbért igényelheti Szolgáltatótól, illetve jogosulttá válhat az Elıfizetıi Szerzıdés felmondására a jelen pontja szerint. A Szolgáltató mentesül a kötbérfizetési és kártérítési felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elkerülése, illetıleg a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tıle elvárható. Nem minısülnek hibás teljesítésnek különösen az alábbi esetek: a) a hibát az Elıfizetı által használt, megfelelıségi tanúsítvánnyal nem rendelkezı végberendezés okozta; b) a hiba az Elıfizetı tulajdonában lévı végberendezésben van; 3

4 c) hibát a végberendezés nem rendeltetésszerő használata okozta; d) a hibát nem jelentették be; e) a hibát a Szolgáltató a hibaelhárítási idın belül elhárította; f) az Elıfizetı nem biztosította a hibaelhárítás lehetıségét az érintett ingatlanon, feltéve hogy a hiba elhárításához szükséges a bejutás; g) a szolgáltatás szünetelése. 7.2 Díjvisszatérítés rendje A kötbérigény kivizsgálásától számított 30 napon belül a Szolgáltató a vonatkozó kötbért Elıfizetı egyenlegén jóváírja, vagy az elıfizetıi jogviszony megszőnése esetén az Elıfizetı választása szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt az Elıfizetı részére egy összegben visszafizeti. 7.3 Az Elıfizetıt megilletı kötbér mértéke Kiépítési kötbér Amennyiben a Szolgáltatás kiépítése a Szolgáltatónak felróható okból az ÁSZF pont vagy az Egyedi Szerzıdés szerinti határidıben nem történik meg, úgy Szolgáltató Elıfizetınek kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden teljes késedelmes nap után a minden késedelmes nap után a Szolgáltatásra vonatkozó kiépítési díj 5 %-a, de az összes kötbér legfeljebb a kiépítési díjnak megfelelı összeg lehet.. Hibajavítási kötbér Ha Elıfizetı a hiba következtében a Szolgáltatást a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból nem tudja igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelızı az elızı hat hónapban az Elıfizetı által a Szerzıdés alapján az adott Elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban felhasznált díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb idıtartam óta hatályos Szerzıdés esetén a vetítési alap a Szerzıdés hatályának teljes idıtartama alatt felhasznált díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Elıfizetı a Szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minıséghez képest gyengébb minıségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltató az elızı pontban meghatározott kötbér felét köteles megfizetni. Átírási és áthelyezési kötbér Az átírás és az áthelyezés késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató által fizetendı kötbért az ÁSZF és pontjai tartalmazzák. 7.4 Felelısség mértéke Elıfizetı tudomásul veszi, hogy az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény 143. értelmében, valamint a Szolgáltatások nyújtásának sajátosságai miatt Szolgáltató a Szerzıdés felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítése esetén csak az Elıfizetı vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. 8 A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 8.1 Az Elıfizetıi Szerzıdés felépítése, szerkezete Az Elıfizetıi Szerzıdés az Általános Szerzıdési Feltételekbıl (ÁSZF) és az Egyedi Szerzıdésbıl áll. Az ÁSZF és az Egyedi Szerzıdés ellentmondása vagy eltérı rendelkezése esetén az Egyedi Szerzıdés szövege az irányadó. Amennyiben az Egyedi Szerzıdéshez a Felek kiegészítı szerzıdéses feltételeket csatolnak (pl. akciós díjcsomagra vonatkozó kiegészítı mellékletet), úgy az az Elıfizetıi Szerzıdés részét képezi és ellentmondás vagy eltérı rendelkezés esetén az ilyen kiegészítı szerzıdés feltétel lesz az irányadó. 8.2 Egyoldalú módosítás esetei Figyelembe véve az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdések tömegesen megkötött jellegét, Szolgáltató a szolgáltatási környezet feltételeinek változására tekintettel csak úgy tudja vállalni a Szolgáltatások nyújtását, ha fenntartja magának az ÁSZF és az Egyedi Szerzıdés egyoldalú, Elıfizetı elızetes értesítését követıen hatályos módosítását (beleértve a zónabesorolások és az alapdíj megváltoztatását is) a következı esetekben: a) megváltoznak a társszolgáltatók díjai vagy szerzıdési feltételei; b) megváltoznak a Szolgáltatás nyújtásának mőszaki feltételei; c) a Szolgáltató meg kívánja változtatni a szolgáltatási portfólióját vagy a szolgáltatásaival megcélzott elıfizetıi kört, így különösen, ha egyes szolgáltatásait ki kívánja vonni a piacról; d) a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályok megváltoznak; e) bármely hatáskörrel rendelkezı hatóságnak a Szolgáltatást érintı döntése miatt, így különösen, ha a hatóság a Szolgáltatóra új elektronikus hírközlési szolgáltatói kötelezettséget szab ki, vagy a társszolgáltatókra kiszabott kötelezettségeket módosítja 4

5 (eltérı költségő díjakat vagy referencia ajánlatot hagy jóvá, eltérı díjakat állapít meg, megváltoznak a közös eszközhasználat és helymegosztás feltételei, stb.); f) a körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változások indokolják. A szerzıdéskötésre jogosult aláírásával egyoldalú írásbeli bejelentéssel módosíthatják az Egyedi Szerzıdés kapcsolattartóra (és nem az Elıfizetıre) vonatkozó adatait. Az egyoldalú módosítási jog gyakorlása során Szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének tisztességtelen általános szerzıdési feltétételekre vonatkozó elıírásait, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVI. törvény rendelkezéseit betartani. A Szolgáltató egyoldalú módosítási jogára tekintettel az egyoldalú módosítás hatálybalépéséhez nincsen szükség az Elıfizetı elfogadó nyilatkozatára, sem hallgatólagos, sem kifejezett formában. Határozatlan idejő Szerzıdés esetén Elıfizetı jogosult a már igénybevett díjcsomagról másik díjcsomagra szerzıdésmódosítással áttérni. Amennyiben Elıfizetı határozott idejő szerzıdéssel vesz igénybe valamely díjcsomagot, úgy a határozott idı alatt kizárólag olyan díjcsomagra jogosultak áttérni, amelynek havi elıfizetési díja magasabb összegő, mint az eredetileg igénybevett díjcsomag. Alacsonyabb díjú díjcsomagra áttérésnél a kapott kedvezmények tekintetében a jelen kivonat pontja szerinti jogkövetkezményeit jogosult Szolgáltató alkalmazni. Felek eltérı megállapodása hiányában a díjcsomag módosítása a következı naptári hónap elsı napjától hatályos. 8.3 Elıfizetı jogai egyoldalú módosítás esetén (tájékoztatás, felmondás) Szolgáltató az egyoldalú módosításra abban az esetben jogosult, ha errıl az Elıfizetıt a módosítás hatályba lépése elıtt legalább 30 nappal elıre, írásban (levélpostai küldeményben, vagy az Elıfizetı által megadott es kapcsolattartói címen) értesítette. Az egyoldalú módosításról szóló értesítés a következıket tartalmazza: a) utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire; b) a módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének idıpontját; d) a közzétett ÁSZF elérhetıségét; e) ha a Szolgáltató a Szolgáltatási Díjat módosítja, a módosított díj összegét; f) azt az ÁSZF szerinti feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, vagy a körülményekben bekövetkezett más lényeges változást, amely a módosítást indokolja; g) az Elıfizetıt az egyoldalú módosítás esetén a jelen kivonat pont szerint megilletı jogosítványokat. Szolgáltató nem köteles az Elıfizetıt a Szerzıdés azon módosításairól 30 nappal elıre értesíteni, amely módosítások a) új szolgáltatás bevezetése miatt válnak szükségessé, és amely módosítások a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerzıdési feltételeket nem érintik, vagy b) Szolgáltatási Díj csökkentését jelentik. A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga esetén az Elıfizetı jogosult a Szerzıdést jelen kivonat pontja szerint felmondani. 8.4 Áthelyezés és átírás Áthelyezés Szolgáltató köteles Elıfizetıt az áthelyezés végrehajtásának ütemezésérıl tájékoztatni, és az áthelyezés mőszaki lehetıségei függvényében az áthelyezést 30 napon belül teljesíteni. Áthelyezés csak olyan fölrajzi területre hajtható végre, ahol a Szolgáltatás nyújtásának feltételei fennállnak. Szolgáltató az áthelyezés végrehajtására csak akkor köteles, ha az új helyszínen az Elıfizetıi Hozzáférési Pont kiépítése mőszakilag megvalósítható és az a Szolgáltató által ellátott földrajzi területen helyezkedik el. Amennyiben az áthelyezési igény nem teljesíthetı, Szolgáltató errıl a tényrıl 15 napon belül Elıfizetıt tájékoztatja. Az áthelyezésért Elıfizetı a Díjszabásban meghatározott díj megfizetésére köteles a kérelmével egyidejőleg. A kérelem akkor tekintendı hatályosnak, amikor az áthelyezési díj Szolgáltatónak megfizetésre került. Ha a Szolgáltató e határidıt az áthelyezési díj megfelelı kérelmezésétıl (ideértve az átírási díj megfizetését is) számított 15 napon túl sem teljesíti, a Szolgáltató minden késedelmes nap után az áthelyezés díja egyharmadának megfelelı összegő kötbért köteles fizetni, de legfeljebb az áthelyezési díjnak megfelelı összeget. Amennyiben Elıfizetı az Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott határozott idıtartam alatt kéri az áthelyezést, illetve a Szolgáltatást kedvezményes (akciós) értékesítés során megkötött Elıfizetıi Szerzıdés keretében veszi igénybe, úgy felek az Elıfizetıi Hozzáférési Pont áthelyezésérıl egyedileg állapodnak meg. Átírás Ha Elıfizetı személyében jogutódlás következett be, vagy a Szolgáltatás igénybevételének helyén, földrajzi helyén tulajdonos-, illetve bérlıcsere történt, Elıfizetı és a jogutód közösen ha az Elıfizetı idıközben jogutódlással megszőnt, a jogutód önállóan, a jogutódlás hitelt érdemlı igazolásával kezdeményezheti az Elıfizetıi Szerzıdés jogutódra történı átírásával kapcsolatos feltételek megvizsgálását. 5

6 Az átírással kapcsolatos feltételek megvizsgálásának kérelmezésétıl számított 8 napon belül Szolgáltató megvizsgálja a jogutód hitelképességét, és ha a Szolgáltató az elıfizetıi kötelezettségek teljesítését csak bizonyos további feltételek teljesülése esetén (vagyoni biztosíték, igazolások, nyilatkozatok) látja biztosítottnak, az értesítéssel egyidejőleg ezekrıl a feltételekrıl tájékoztatja az átírást kezdeményezıt. A jogutód hitelképességének megfelelısége esetén Szolgáltató tájékoztatja a jogutódot arról, hogy az átírás feltételei teljesülnek, és az átírási díjat kiszámlázza a jogutódnak. Az átírási díj megfizetésétıl (azaz az átírás hatályos kérelmezésétıl) számított 15 napon belül a Szolgáltató az átírást végrehajtja. Ha a Szolgáltató e határidıt az átírási díj megfelelı kérelmezésétıl (ideértve az átírási díj megfizetését is) számított 15 napon túl sem teljesíti, a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díja egyharmadának megfelelı összegő kötbért köteles fizetni, de legfeljebb az átírási díjnak megfelelı összeget. A polgári jogi szabályoknak megfelelıen, ha Elıfizetı a Szolgáltatás igénybevételének földrajzi helyérıl elköltözik, mindaddig köteles az adott helyen igénybevett Szolgáltatások teljes díját megfizetni, amíg a Szerzıdést nem mondta fel vagy azt másra a fentiek szerint nem íratja át, függetlenül attól, hogy az Elıfizetı elköltözése után ki vette igénybe a Szolgáltatásokat. Az átírás díja a Díjszabásban kerül meghatározásra. Átírás esetén az Elıfizetı nem köteles egyszeri bekapcsolási díjat fizetni. Szolgáltató az átírás teljesítésének idıpontját követı naptári hónap elsı napjától nyújtott Szolgáltatások tekintetében köteles a számlát a jogutód Elıfizetı nevére kiállítani, így az átírás teljesítésének hónapjában kiállított számlát jogelıd köteles megfizetni Szolgáltatónak Szolgáltató a számla visszavonására és új számla kiállítására nem köteles. 9 SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK ÉS SZÜNETELÉSÉNEK FELTÉTELEI 9.1 Elıfizetı által kérhetı szünetelés Szolgáltató köteles a Szolgáltatások nyújtását az Elıfizetı kérésére szüneteltetni. Az Elıfizetı a szünetelést írásban kérheti, legalább a szünetelés kért idıtartamát 5 munkanappal megelızıen. Az üzleti Elıfizetı által kérhetı szüneteltetés idıtartama egy naptári évben összesen nem haladhatja meg az egy hónapot, a nem üzleti Elıfizetı által kérhetı szünetelés pedig egy naptári évben összesen a hat hónapot. A szüneteltetés idıtartamát Elıfizetı köteles megjelölni. A szüneteltetés idıtartamának elteltét követıen az Elıfizetıt minden az Elıfizetıi Szerzıdésbıl eredı kötelezettség automatikusan (külön jognyilatkozat tétele nélkül) terheli és az azt követı idıtartamra a teljes Szolgáltatási Díjat köteles megfizetni. Az Elıfizetı által kért szünetelés idıtartama alatt az Elıfizetı díj fizetésére nem köteles. A szünetelés ideje alatt a határozott idejő Szerzıdésben meghatározott határozott idıtartam nem telik tovább (a határozott idıtartam nyugszik), annak eltelése a szünetelés megszőnését követıen folytatódik. Egy naptári éven belül kért második szüneteltetéstıl (szüneteltetési alkalmanként) a szüneteltetésért Szolgáltató szüneteltetési díjat jogosult felszámítani. 9.2 Szüneteltetés a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását szüneteltetni, ha a Szolgáltató hálózatának rendszeres karbantartására, felújítására, átalakítására, cseréjére van szükség, feltéve, hogy Szolgáltató az Elıfizetıt a szüneteltetést megelızıen 15 nappal elıre értesítette a szünetelés kezdetérıl, valamint annak várható idıtartamáról, és ennek idıtartam nem haladja meg alkalmanként a 8 órát, és naptári évenként 24 órát. Elıfizetı a Szolgáltató honlapján tájékozódhat a Szolgáltatás várható kiesésérıl. Ilyen esetekben a szünetelés Elıfizetı díjfizetési kötelezettségét nem érinti. Ha az elızıpontban foglaltakon kívül a szünetelésre a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból, vagy egyik Fél érdekkörébe sem tartozó okból kerül sor, az Elıfizetı a szünetelés idıtartamára nem köteles díjat fizetni. Egyébként az elızı pont szerinti kivétellel a szünetelés Elıfizetı díjfizetési kötelezettségét nem érinti. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból a szünetelés idıtartama egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató az adott hónapra vonatkozó rendszeres díjat az Elıfizetı részére visszatéríti, kivéve, ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó szünetelés oka elıre nem látható és el nem hárítható ok (Vis Maior Esemény, lásd ÁSZF 8.3 és 17.7 pontjai). 9.3 Szünetelés a Felektıl független okból A Szolgáltatás szünetelhet még a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (Vis Maior Esemény) (háború, földrengés stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által elıírt módon. A Szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidıben megtette. 9.4 Visszakapcsolási díj A Szolgáltatás szünetelése vagy korlátozása utáni visszakapcsolás esetén Elıfizetı az alábbi esetekben a Díjszabás szerinti Visszakapcsolási díj fizetésére köteles: a) Ha a Szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel; vagy b) Ha a Szolgáltatás az Elıfizetı által elıidézett korlátozás miatt került leállításra (ld. ÁSZF pont). 9.5 Korlátozás esetei és feltételei Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével jogosult a Szolgáltatások igénybe vételének lehetıségét részben (idıben, forgalmi mennyiségben) vagy egészében korlátozni, ha (a) az Elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató tulajdonában álló végberendezés vagy a Szolgáltató hálózatának mőködését, 6

7 (b) az Elıfizetınek lejárt díjtartozása van, és nem adott a Szolgáltató által elfogadott, a díjtartozást fedezı értékő biztosítékot (így különösen óvadékot); (c) (d) (e) az Elıfizetı a Szolgáltatást törvénybe ütközı módon vagy célokra használja, Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi Elıfizetı az ÁSZF és/vagy pontokban foglaltakat megszegi. A Szolgáltatás korlátozása esetén a Szolgáltató változatlanul biztosítja az Elıfizetı hívhatóságát, a segélykérı hívások továbbítását, valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatának (hibabejelentıjének) elérhetıségét. Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az Elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez, vagy ha a korlátozást elrendelı jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik. A korlátozás megszüntetésekor Szolgáltató a Díjszabás szerinti visszakapcsolási díjra jogosult. A korlátozás a forgalom alapú díjak kivételével Elıfizetı díjfizetési kötelezettségét nem érinti. 10 A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK FELTÉTELEI 10.1 A Szerzıdés megszőnésének esetei A Szerzıdés megszőnik a) határozott idejő szerzıdés (legrövidebb szerzıdéses idıszak) esetén az ÁSZF pont szerinti megszüntetı nyilatkozatával a határozott idı utolsó napját követı napon; b) bármely Fél rendkívüli felmondásával; c) bármely Fél rendes felmondásával; d) bármely Fél jogutód nélküli megszőnésével; e) a Felek közös megegyezésével; f) ha ugyanaz a személy lesz a Szolgáltató és az Elıfizetı A Szerzıdés felmondása akkor hatályos, ha azt az egyik Fél kézbesítıje útján közvetlenül, vagy tértivevényes levélben kikézbesítették a másik Félhez. A tértivevénnyel feladott figyelmeztetı és felmondó leveleket kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az kétszer nem kereste vagy átvételt megtagadta jelzéssel érkezett vissza. A felmondásnak tartalmaznia kell: a) rendkívüli felmondás esetén a felmondás indokát, b) a Szolgáltató felmondása esetén a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját, c) ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az Elıfizetı tájékoztatását a jelen kivonat pontjában foglaltakról A Szolgáltatási Díj visszafizetésének kötelezettsége a Szerzıdés megszőnése esetén A Szerzıdés megszőnése esetén Szolgáltató az Elıfizetı számlaegyenlegén lévı díjtöbbletet (túlfizetést) Elıfizetınek az Elıfizetı által megjelölt bankszámlaszámára 30 napon belül visszautalja vagy egyéb módon az Elıfizetıvel egyeztetve visszafizeti A Szerzıdés megszőnése esetén Szolgáltató egyszeri bekapcsolási (kiépítési) díjat nem fizet vissza, kivéve, ha a Szerzıdés megszőnése Szolgáltató súlyos szerzıdésszegése miatt következett be Rendes felmondás Elıfizetı bármikor jogosult a határozatlan idıtartamú Szerzıdést indokolás nélkül felmondani. A felmondási idı 8 nap Ha az Egyedi Szerzıdés eltérıen nem rendelkezik, az Elıfizetı a határozott idıtartamú Szerzıdést is felmondhatja rendes felmondással, 15 napra. A felmondástól függetlenül Elıfizetı köteles kötbérként ( Felmondási Kötbér ) a) megfizetni a legrövidebb szerzıdéses idıszak vállalására tekintettel kapott kedvezményeket (pl. elengedett egyszeri bekapcsolási díjat) vagy az Egyedi Szerzıdésben meghatározott más összeget (lásd még az ÁSZF pontot), valamint b) megfizetni a legrövidebb idıszakból még hátralevı hónapokra vonatkozó rendszeres (havi) díjat. A Szolgáltató által megküldött számlában vagy kötbér értesítıben foglalt összeget Elıfizetı egy összegben, a számla vagy értesítı megérkezésétıl számított 15 napon belül köteles megfizetni Szolgáltató bármikor jogosult a Szerzıdést 60 napos felmondási idıvel felmondani. Az ÁSZF pontja szerinti extrém használat esetén, amennyiben az Elıfizetı olyan határozott idejő díjcsomagot vesz igénybe, amelyben a Szolgáltatás más elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal van kombinálva és erre tekintettel Elıfizetı kedvezményt kapott, úgy extrém használat miatti rendes felmondás esetén az egyéb szolgáltatásokkal kapott kedvezményeket elveszíti, vagyis a fennmaradó elıfizetıi szerzıdések a jövıben a kedvezmények nélküli díjon kerülnek nyújtásra 7

8 10.4 Rendkívüli felmondás Szolgáltató jogosult a Szerzıdést 15 napos határidıvel felmondani, ha az Elıfizetı az elızetes írásbeli felszólításban megjelölt határnapra sem szünteti meg az alábbi szerzıdésszegéseket: a) Elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, és ezt a szerzıdésszegést a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést (értesítést) követı 3 napon belül sem szünteti meg; b) Elıfizetı a felmondás jogkövetkezményeire utaló figyelmeztetést követıen sem teszi lehetıvé, hogy Szolgáltató a Szerzıdés feltételei szerint a bejelentett hibák kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze; c) Elıfizetı a Szolgáltatást jogszabályba ütközı módon vagy célokra használja d) Elıfizetı az ÁSZF és/vagy pontokban foglaltakat vagy az ÁSZF 5. mellékletében foglalt irányelveket megszegi Szolgáltató jogosult a Szerzıdést 30 napos határidıvel felmondani, ha az Elıfizetı az esedékes Szolgáltatási Díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlíti ki Szolgáltató az elızı bekezdésben (díjfizetés elmulasztása) foglaltak esetén sem jogosult felmondani a Szerzıdést a díjfizetés elmaradása indokával, ha a) a díjtartozás összege nem éri el (i) az 4000 Ft + ÁFA-t (bruttó 5000 Ft) összeget, vagy (ii) ha a rendszeres díj vagy alapdíj ennél az összegnél alacsonyabb, a rendszeres díjnak vagy alapdíjnak megfelelı összeget; b) az Elıfizetı a lejárt díjtartozás összegszerőségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a jogvita elbírálására jogosult hatósághoz vagy bírósághoz fordult, feltéve, hogy az Elıfizetı a vitatott díjtartozáson kívüli díjakat késedelem nélkül megfizeti A Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését akadályozó vagy veszélyeztetı tevékenységnek minısül különösen, ha az Elıfizetı az EHP-hoz megfelelıségi jelöléssel vagy hatósági engedéllyel nem rendelkezı, illetve nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezéseket csatlakoztatott, vagy a Szolgáltató tulajdonában lévı és a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elıfizetıi végberendezéseket nem rendeltetésszerően, illetve a Szerzıdés feltételei szerint üzemelteti, vagy azokat Szerzıdésbe ütközı módon átalakítja A Szolgáltató törvény alapján köteles a Szerzıdést rendkívüli felmondással felmondani, ha egy másik elektronikus hírközlési szolgáltató a Szerzıdés rendkívüli felmondása végett fordul hozzá azért, mert (i) a Szolgáltató elektronikus hírközlı hálózatát a másik szolgáltató használja, vagy (ii) a Szolgáltató a díjat a másik szolgáltató helyett szedi be, és (iii) a másik szolgáltató a saját szolgáltatása korlátozására vagy megszüntetésére nem jogosult, illetve nem képes Határozott idejő Szerzıdés esetén, ha a legrövidebb szerzıdéses idıszak még nem telt el, a Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén Elıfizetı köteles a fentebb leírt Felmondási Kötbér összegeket a Szolgáltató által megküldött számla alapján egy összegben, a számla megérkezésétıl számított 15 napon belül megfizetni Ha vis maior esemény (ÁSZF 17.7 pont) miatt a szünetelés idıtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerzıdést azonnali hatállyal következmények nélkül felmondani Bármely Fél jogosult a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél ellen felszámolási eljárás vagy csıdeljárás indul Ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése és az Elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, továbbá errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez, a Szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató általi felmondással. A szerzıdésszegés megszőnésérıl és a Szerzıdés hatályának fennmaradásáról a Szolgáltató köteles az Elıfizetıt haladéktalanul értesíteni Tartós hiba esetén az Elıfizetı jogosult a Szerzıdés azonnali hatályú felmondására, azaz akkor, ha a hibabehatároló eljárás eredményeként a Szolgáltató arról tájékoztatja az Elıfizetıt, hogy a hibát nem tudja kijavítani 30 napon belül Elıfizetı rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerzıdést akkor is, ha a Szolgáltató a jelen kivonat 8.2 pontja szerint egyoldalúan módosította a Szerzıdést. Elıfizetıt a rendkívüli felmondási jog az arról szóló értesítést követı 8 napon belül, ha pedig a módosított feltételek hátrányosan érintik az Elıfizetıt, 15 napon belül illeti meg. Az Elıfizetı ebben az esetben sem mondhatja fel a Szerzıdést, ha kedvezmény fejében legrövidebb szerzıdéses idıszakra vonatkozó kötelezettséget vállalt (ÁSZF pont), és a Szolgáltató egyoldalú módosítása a kapott kedvezményeket nem érinti. 8

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata (A jelen ÁSZF kivonat csupán tájékoztató jellegő. Az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti teljes Elıfizetıi Szerzıdés az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Telefonszolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u. 11-13. hétköznap:

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata elérhetı a http://www.blackitbox.hu weboldalon, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás Nyújtására

Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás Nyújtására PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás Nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest,

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton elérhető ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendő, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF)

4. számú melléklet. Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 4. számú melléklet Kivonat az Általános Szerzdési Feltételekbl (ÁSZF) 1. A Szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az Általános Szerzdési Feltételek elérhetsége, az ügyfélszolgálat

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés A Szolgáltató neve és címe A Szolgáltató cégneve: LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft. Rövidített cégneve: LRT-COM Kft. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek

IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek IW Online Kft. Webcorner Általános Szerződési Feltételek Budapest, 2012. június 12. Verzió : 1.0 Fogalmak... 3 1. Domain szolgáltatásokra vonatkozó feltételek... 4 1.1. Az Előfizetőre vonatkozó szabályozások...

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UNICOMM - United Communication Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Dévai utca 26-28 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2008. szeptember 15-től Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-492-0000

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

INTERWARE ZRT. Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változatáról felvilágosítást a 1213 ügyfélszolgálati telefonszámon lehet kérni.

INTERWARE ZRT. Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változatáról felvilágosítást a 1213 ügyfélszolgálati telefonszámon lehet kérni. INTERWARE ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata hozzáférhetı a http://www.interware.hu weblapon, illetve az Interware Zrt. ügyfélszolgálatán: (1132

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2010. február 01. Hatályos: 2010. február 01. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21.

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21. A szolgáltató neve, címe 1.1 A szolgáltató neve: Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített neve: Cégjegyzékszáma: Pázmány Kábel Kft. Cg.:14-09-303731 1.2. Székhelyének címe: 7400

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1.

Timenet Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatásokra. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Budapest, 2006. november 1. Timenet Kft. 1036 Budapest, Kiskorona u. 14. Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Budapest, 2006. november 1. 2006. november 1. 1 A Timenet Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Hatályos: 2009. július 15-tıl Az Ügyfélszolgálat elérhetısége: munkanapokon 9:00-18:00 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 1026 Budapest,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. COLLECT HUNGÁRIA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Általános szerzıdési feltételek Készült: Pécs, 2002.03.12 Utolsó módosítás: 2009. május 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 3 1.1 A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata hozzáférhetı a http://www.netsurfclub hu weblapon.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Helytől független VOIP telefon szolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft helytől független telefonszolgáltatására

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerződési Feltételek Vezetékes műsor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PANASZKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1.1.A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibaelhárításra vonatkozó eljárás. 1.1.1. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2012. május 02. Hatályos: 2013. október

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1. A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei A Szolgáltató neve, címe, szervezeti felépítése: INTEGRANET

Részletesebben