BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék A szolgáltató neve, címe A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetısége, internetes honlapjának címe A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás iigénybevételének idıbeli és földrajzi korlátai Az elıfizetıi szerzıdés megkötésre vonatkozó eljárás A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésére vállalt idı (célérték) Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak A szerzıdés létrejöttének módja Az egyedi írásbeli elıfizetıi szerzıdés kötelezı tartalmi elemei A szerzıdés idıtartama A szerzıdéskötés Szolgáltató általi megtagadása Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosításának eseteiben megilletı jogok, egyoldalú szerzıdésmódosítás esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és a fizetendı díj mértéke, az áthelyezés és átírás teljesítésének határideje A szerzıdés módosítása Az ÁSZF módosítása Az elıfizetıi szerzıdés egyoldalú módosításának esetei Az elıfizetıi szerzıdés kétoldalú módosítása Díjmódosítás Változás az elıfizetı adataiban Átírás Áthelyezés Díjcsomag módosítás Az elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelsé esetei és a fizetendı díj mértéke Az elıfizetı által kérhetı szünetelés A szolgáltató részérıl sorra kerülı elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetés Felektıl független okok miatti szünetelés Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elıfizetı által indított vagy az elıfizetınél végzıdtetett forgalom korlátozásának esetei és feltételei A szolgáltatás korlátozása A szolgáltatás minıségi jellemzıinek csökkentése Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei és feltételei, azon határidı megjelölése, ameddig az elıfizetı díjfizetési kötelezettségeinek eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerzıdést felmondaná A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendes felmondással A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendkívüli felmondással A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendkívüli felmondása Az Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése a hiba kijavításának tartós lehetetlenülése esetén Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 1

3 10.5 Eljárás rendkívüli felmondás esetén Közös szabályok felmondás esetén A hibabejelentı elérhetısége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Hibabejelentés, hibaelhárítás Hibabejelentés nyilvántartásba vétele A hiba behatárolása A hibaelhárítás folyamata Adatok megırzése, tárolása Kiszállási díj Az Ügyfélszolgálat mőködése, az elıfizetıi bejelentések, panaszok intézése Az ügyfélszolgálat mőködése Elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése Díjreklamáció Eljárás a bejelentés, díjreklamáció elutasítása esetén Eltérı szabályok Egyéni Elıfizetı díjreklamációja, panasza esetén Az elıfizetı jogai a szolgáltatás hibás teljesítése során, az elıfizetıt megilletı kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti, vagy tartós lehetetlensége esetén az elıfizetıt megilletı díjcsökkenés mértéke, az elıfizetı szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az Elıfizetı jogai a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén Hibás teljesítés esetén az Elıfizetıt megilletı kötbér A hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az Elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke (kötbér hibaelhárítás esetén) A Szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az elıfizetıi végberendezések (készülék) csatlakoztatásának feltételei A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver eszközök Alapvetı követelmények Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog Saját eszközök karbantartása Hibaelhárítás és karbantartás lehetıvé tétele Tápellátás biztosítása Ellenırzés, karbantartás Mentesülés a felelısség alól Végberendezés okozta kárért való felelısség Szolgáltató által kihelyezett technikai berendezések megóvása Adatkezelés, adatbiztonság Az Elıfizetıi Szolgáltatások Díja, az egyszeri díjak, egyszeri díjak számszerő és egyértelmő mértéke, díjazási idıszakok, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje A díjak mértéke Számlázás módja és a díjbeszedés rendje Díjfizetési gyakoriság, számlázási idıszak Díjfizetési módok A számlázás Elıfizetési díjak Felügyeleti szerv címe és telefonszáma Vegyes rendelkezések elérhetısége Alkalmazandó jogszabályok Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 2

4 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME Név: Bóly Város Önkormányzata Székhely: 7754 Bóly, Rákóczi utca 3. Adószám: Önkormányzati törzsszám: KSH szám: Az ÁSZF az Elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény és az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII.27) IHM rendelet alapján december 01. napjától határozatlan ideig hatályos. Készítés idıpontja: november 24. Utolsó módosítás dátuma: augusztus 22. Utolsó módosítás hatályba lépése: október A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETİSÉGE, INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME Bóly Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Az ügyfélszolgálat levélcíme: 7754 Bóly, Rákóczi utca 3. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (69) Az ügyfélszolgálat fax száma: +36 (69) Az ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme: Internetes honlap címe: Nyitvatartási idı: Hétfı: Kedd: 7, Szerda: Csütörtök: 7, Péntek: 7, A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA Bóly Város Önkormányzata lakossági végpontig terjedı optikai hálózatot (fiber to the home) építtetett ki, mely alkalmas 3play (hang, kép, adat) szolgáltatás azaz vezetékes mősorelosztási, internet hozzáférés-, ellátás, valamint nyilvános távbeszélı szolgáltatás nyújtására. Az Elıfizetı végberendezésével összeköttetést létesít a Szolgáltató switch-elt IP hálózatán keresztül a Szolgáltató szerverével, annak IP adatátviteli protokollt biztosító portján keresztül. A Szolgáltató a lakossági csomagban elıfizetıt dinamikusan változó egyedi publikus IP címmel, míg az üzleti csomagban fix egyedi IP címmel látja el. Az Elıfizetı az internet alkalmazásait a saját végberendezésén futtatott megfelelı programok segítségével veszi igénybe. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 3

5 A Szolgáltató biztosítja az Elıfizetı részére a választott szolgáltatás-csomagban meghatározott számú és (Mbyte-ban meghatározott) mérető postafiók, valamint FTP és WEB tárhely elérhetıséget. A postafiók elnevezését lehetıség szerint az Elıfizetı igényei szerint állapítja meg. A szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokat az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Elıfizetı alatt azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet értendı aki vagy amely a nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával (a továbbiakban szolgáltató) ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerzıdéses viszonyban áll. Egyéni elıfizetı vagy fogyasztó alatt azon természetes személy elıfizetı értendı, aki szakmáján, üzleti tevékenységén vagy hivatásán kívül esı célból nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel. Közületi/üzleti elıfizetı: az a nem természetes személy, aki az elıfizetési szerzıdés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül veszi igénybe az elıfizetıi szolgáltatást. Elıfizetıi szerzıdés: A nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az elıfizetı, illetve igénylı (a továbbiakban együtt: felek) elıfizetıi szerzıdést kötnek, amely a jelen általános szerzıdési feltételekbıl és az egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl áll. 4 AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS IIGÉNYBEVÉTELÉNEK IDİBELI ÉS FÖLDRAJZI KORLÁTAI 4.1 Az elıfizetıi szerzıdés megkötésre vonatkozó eljárás Az elıfizetıi szerzıdés az egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl, valamint a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl áll. Az igénylı a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, írásban (fax, levél, ), vagy szóban (telefonon, ügyfélszolgálaton személyesen) teheti meg az alábbi minimális tartalommal: a) az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; b) nem természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az elıfizetı bankszámlaszáma; c) az igényelt szolgáltatás, csomag felsorolása d) az elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelezı adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak a hírközlési jogszabályokban meghatározott céloktól eltérı felhasználásához; Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 4

6 e) az elıfizetıi hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések jellege és darabszáma f) az igénybejelentés helye, idıpontja Az igénylı a szolgáltatás hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba kérheti, melyet jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeinek ellenırzés, hibaelhárítás biztosítása eleget tud tenni. Amennyiben az igénybejelentés a szerzıdéskötéshez szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követı 15 napon belül írásban, hírközlési úton vagy szóban felhívja az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés idıpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való megérkezése. Ha a szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, köteles a hiánytalan igénybejelentés alapján szerzıdéskötési ajánlatát 15 napon belül írásban, szóban vagy ráutaló magatartással megtenni. Ha az igénylı az ajánlatot 15 napon belül nem fogadja el, vagy arra nem nyilatkozik, igénybejelentése a nyilvántartásból törölhetı. Amennyiben a szolgáltató a hozzáférési pont létesítését nem vállalja, vagy arra nem képes, errıl a tényrıl az elıfizetıt 30 napon belül értesíti. Az értesítést követıen az elıfizetı igénybejelentése a nyilvántartásból törölhetı. A szolgáltató mind az igénybejelentés elfogadásáról, mind annak elutasításáról köteles az igénylıt írásban értesíteni, mely értesítés kötelezı tartalmi elemei az alábbiak: elfogadás esetén annak megjelölését, hogy a szolgáltató az igénylıvel egyedi elıfizetıi szerzıdés megkötésére mely idıpontban (év, hó, nap) vállal kötelezettséget, vagy az igénybejelentés elutasítása esetén annak az oknak a megjelölését, amely miatt a szolgáltatót szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli, valamint annak megjelölését, hogy az igénylı milyen szervekhez fordulhat, ha vitatja a szolgáltató által megjelölt elutasítási ok indokoltságát Az Igénylınek az igénybejelentés vagy a szerzıdéskötési ajánlat tartalmi elemei közül bármelyik adatában bekövetkezett változást a Szolgáltatónak a változás bekövetkezésétıl számított - 15 (tizenöt) napon belül írásban be kell jelentenie. Amennyiben fenti bejelentésnek az Igénylı határidıben nem tesz eleget, a jogkövetkezmények kizárólag İt terhelik. 4.2 A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai A jelen ÁSZF 3. pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételére általánosságban érvényes, azonban egy adott szolgáltatás nyújtására konkrét formában az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti egyedi elıfizetıi szerzıdés vonatkozik. A Szolgáltató a jelen ÁSZF 3. pontjában meghatározott valamennyi szolgáltatásnak nincsen idıbeli korlátja. Földrajzilag Bóly Város belterületén vehetık igénybe. Arról, hogy a településen belül a Szolgáltató képes-e a szolgáltatás nyújtására, az igénylı a Szolgáltató az ügyfélszolgálati irodájában tájékozódhat. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 5

7 Elıfizetıi hozzáférési pont a hálózat részét képezı azon fizikai kapcsolódási pont, ahol az elıfizetı által megjelölt számú végberendezés a szolgáltató által kiépített csatlakozó szakasz útján csatlakoztatható. A szolgáltatás-hozzáférési pont létesítéséért belépési díj, a szolgáltatáshozzáférési pont kiépítettsége esetén a jeltovábbítás megkezdéséért bekapcsolási díj fizetendı. A belépési díj egy hozzáférési pont kiépítését tartalmazza olyan módon, hogy a Szolgáltató a kábeleket az elıfizetı által biztosított befogadó létesítményben (védıcsı, kábelcsatorna) elhelyezi, vagy ennek hiányában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, a lépcsıházban (társasház) és a ház külsı falán vezetékcsatornában vezeti. A kiépítéskor a készülék elsı behangolása ingyenes. A szolgáltató az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos, ezen elıírásoktól eltérı elıfizetıi igény esetén külön megállapodás alapján kiegészítı bekapcsolási díjat számíthat fel. Különleges esetnek minısülnek az alábbiak: - amennyiben az igénylı az elıfizetıi leágazástól (TAP) légkábeles csatlakozással köthetı be, de az igénylı földalatti létesítést igényel, - ha az elıfizetı hozzáférési pontja a leágazási ponttól több mint 50m távolságra van, - ha több elıfizetıi hozzáférési pont kiépítését kéri, - ha a szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérı megoldást igényel az igénylı, feltéve, ha azt a szolgáltató teljesíteni tudja, - ha az igénylı ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton kéri, - ha esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az igénylı. A szerzıdı felek az igénylı kezdeményezése alapján a fentiek teljesítésére 30 napnál hosszabb határidıben is megállapodhatnak. A szolgáltatás igénybevételéhez, illetve egyes mősorok vételéhez meghatározott funkcióval rendelkezı vevıkészülék és/vagy kiegészítı berendezés szükséges. A szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés szolgáltatására és nem vállal felelısséget a végberendezés mőszaki paraméterei tekintetében. Az elıfizetı tulajdonában levı vevıkészülék mőszaki alkalmatlanságából, technikai adataiból, vagy nem megfelelı minıségébıl adódó vételi hibákért a szolgáltató semmilyen felelısséget nem vállal. A készülék behangolása a csatlakozáskor történı elsı behangoláson túl nem a szolgáltató feladata, sem esetleges változások esetén, sem az üzemeltetés során. Az elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren és a végberendezési eszközön (DRG) sem szerez tulajdonjogot. Az elıfizetı térítésmentesen és határozatlan idıre hozzájárul a hálózat vezetékeinek (kábeleinek), berendezéseinek és szerelvényeinek elhelyezéséhez, továbbvezetéséhez a saját, illetıleg a tulajdoni hányadának arányában közös tulajdonban álló ingatlanban, valamint lehetıségei szerint gondoskodik azok vagyonvédelmérıl. A létesítés teljesítésének feltétele, hogy a rendszerhez csatlakozó és nem csatlakozó ingatlanok tulajdonosai a vezetékek (kábelek) és szelvényeik átvezetéséhez, illetve telepítéséhez hozzájáruljanak. Hozzájárulás hiányában, illetve a szolgáltató tulajdonos általi akadályozása esetén a szolgáltató nem tartozik felelısséggel a jelen ÁSZF szerinti létesítésért, mentesül az esetleges jogkövetkezmények alól. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 6

8 Az elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren nem szerez tulajdonjogot. Az elıfizetı kiegészítı szerelési díj megfizetése esetén sem válik tulajdonosává a hálózatnak, illetve az érintett hálózati szakasznak, eszközöknek. Szerzıdéskötési kötelezettség a szolgáltatót nem terheli. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés kötését jogosult megtagadni, amennyiben a hozzáférési pont létesítésének mőszaki vagy gazdasági korlátai vannak, illetıleg az igénylınek díjtartozása van, vagy Bóly Város Önkormányzata az igénylı korábbi elıfizetıi szerzıdését szerzıdésszegés miatt mondta fel. 5 AZ ELİFIZETİI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT BIZTOSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSÉRE VÁLLALT IDİ (CÉLÉRTÉK) A szolgáltatás igénybevételének lehetısége (bekapcsolás) az elıfizetıi hozzáférési pontban az elıfizetıi szerzıdés létrejöttétıl számított 30 (harminc) napon belül az Elıfizetı rendelkezésre áll, amennyiben a mőszaki feltételek ehhez adottak. A mőszaki feltételekrıl a szolgáltató az elıfizetıt a szerzıdés megkötése elıtt tájékoztatja. Az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben a Felek ettıl eltérı idıtartamban is megállapodhatnak. Nem minısül késedelmes teljesítésnek, ha az Elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen írásban egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha a felek az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére 30 (harminc) napnál késıbbi idıpontban állapodnak meg. A szolgáltatás rendelkezésre állása (használhatóság) Az Elıfizetı a Szolgáltatást a hozzáférés díjának (elıfizetési díj) ellenében legalább 90%-os (kilencven százalékos) átlagos éves rendelkezésre állással (használhatósággal) veheti igénybe. Az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben a felek a fentiektıl eltérı rendelkezésre állásban is megállapodhatnak. Nem számít hibás teljesítésnek a Szolgáltató általi (karbantartás, vagy egyéb ok miatt történı), illetve az Elıfizetı igénye alapján történı szüneteltetés idıtartama. A szolgáltatás rendelkezésre állásának nem teljesítése Egy adott szolgáltatás esetében a szolgáltatáskiesés összes idıtartamának meghatározása a meghibásodásokból származó kiesési idıtartamok (percek) összeadásával történik. Az éves rendelkezésre állás nem teljesítése esetén az Elıfizetıt az Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott minıségi kötbér illeti meg. A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük ellenırzésének mérési módszere Szolgáltatásminıség meghatározása A szolgáltatás minısége a szolgáltatási képességeknek azon együttes hatása, amely a szolgáltatás felhasználójának elégedettségi fokát meghatározza. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 7

9 Szolgáltatásminıségi célértékek A hibaelhárítás vállalt ideje A maximális hibaelhárítási idı a hiba bejelentésétıl számított 72 óra. A szolgáltatások minıségi mutatói A szolgáltatás minıségi mutatóira vállalt célértékeket az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott minıségi 9., 10., 11., 12. mutatóazonosítóval jelölt célértékek szerint vállalja a szolgáltató. Mérési módszerek A minıségi mutatók mérésének módszere az ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott minıségi 2., 9., 10., 11., 12. mutatóazonosítóval jelölt célértékeknél meghatározott módszerek szerint történik. 6 AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELİFIZETİI ADATOK LISTÁJA, AZ ELİFIZETİI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZİDÉSI IDİSZAK 6.1 A szerzıdés létrejöttének módja Bármely szolgáltatás igénybevételéhez elıfizetıi szerzıdés megkötése szükséges. A Felek az elıfizetıi szerzıdést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással így különösen az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételével- köthetik meg. Szóbeli megállapodás esetén a szerzıdés létrejötte a szerelési munkalap, mint teljesítési igazolás aláírásával bizonyítható. 6.2 Az egyedi írásbeli elıfizetıi szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Az írásban létrejött Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei: Szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentı szolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe; az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; nem természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az elıfizetı bankszámlaszáma; A létesítés címe Az igényelt szolgáltatás meghatározása Az igényelt fizetési módok és szolgáltatási szint megjelölése Az elıfizetı nyilatkozata adatainak kezelésérıl az elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelezı adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérı felhasználásához; Ha az egyéni elıfizetı életkora miatt korlátozottan cselekvıképes, az elıfizetıi szerzıdésnek a természetes személy elıfizetı törvényes képviselıjének nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, illetıleg tartózkodási helyét is tartalmaznia kell. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 8

10 Amennyiben a szolgáltatást az elıfizetı bérlıi minıségben kívánja igénybe venni, úgy a szerzıdéskötés elengedhetetlen feltétele a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatának az elıfizetıi szerzıdéshez történı csatolása. Az elıfizetı a szerzıdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az elıfizetıi szolgáltatást egyéni vagy üzleti / intézményi elıfizetıként kívánja igénybe venni. Abban az esetben, ha az elıfizetıi szerzıdés szóban jön létre a Felek között, úgy az elıfizetı a szóbeli szerzıdéskötési folyamat során az ügyfélszolgálat kérdésére köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást milyen- a fentiekben hivatkozott- minıségben kívánja igénybe venni. Az elıfizetı ezen nyilatkozatát az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. Üzleti/intézményei elıfizetı az, akinél mind a szolgáltatási, mind pedig a számlázási címben ugyanaz a társaság veszi igénybe a megrendelt szolgáltatást. Az üzleti/intézményi, írásbeli elıfizetıi szerzıdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezı, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelı igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendı megfelelınek, ha a képviselıje bemutatja az üzleti/intézményi elıfizetı cégbírósági bejegyzésérıl, illetve nyilvántartásba vételérıl szóló cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát. Amennyiben az elıfizetıi szerzıdésben elıfizetı és számlafizetı személye eltérı, úgy az elıfizetıi szerzıdésben vállalt jogok és kötelezettségek teljesítésért a szolgáltató irányába az elıfizetı és a számlafizetı egyetemlegesen felelnek. Az egyedi elıfizetıi szerzıdésekben a kötelezı tartalmi elemeken kívül a felek további feltételeket is meghatározhatnak. Az írásbeli egyedi Elıfizetıi Szerzıdés két példányban jön létre, amelybıl egy a Szolgáltatót, egy pedig az Elıfizetıt illeti meg. 6.3 A szerzıdés idıtartama Az elıfizetıi szerzıdés határozatlan vagy határozott idıre jön létre. Abban az esetben, ha az elıfizetı az ingatlan használatára nem tulajdonosi jogviszony alapján jogosult (bérlı, albérlı), a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kizárólag határozott idejő jogviszonyt létesítsen. Legrövidebb szerzıdési idıszak határozott idejő szerzıdés esetén: természetes személy elıfizetık esetén 1 év, egyéb elıfizetık esetén egyedi megállapodás szabályozza. Ettıl a rendelkezéstıl a szolgáltató az elıfizetık igényei kielégítése érdekében eltérhet. Az elıfizetı - ellenkezı megállapodás hiányában - a díjcsomagok közül bármelyiket igénybe veheti, az elıfizetıi szerzıdés fennállta alatt. Az elıfizetı a szerzıdésének keretein belül jelen ÁSZF 7.9 pontja szerint választhat másik díjcsomagot. Az elıfizetı nem jogosult arra, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötésével az ıt megilletı jogokat harmadik személyre átruházza. Az elıfizetı teljes körő felelısséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés az ingatlanán kiépített elıfizetıi hozzáférési ponton keresztül történik. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 9

11 6.4 A szerzıdéskötés Szolgáltató általi megtagadása A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi döntés alapján megtagadhassa új elıfizetıi szerzıdés megkötését, ha: az elıfizetınek távközlési szolgáltatás igénybevételébıl eredı díjtartozása van, a korábbi elıfizetıi szerzıdés megszőnését az elıfizetı érdekkörében felmerülı okból eredı, 1 éven belüli felmondás okozta. jelen elıfizetınek a Ptk szerinti közeli hozzátartozója vagy vele közös háztartásban élı személy korábbi elıfizetıi szerzıdése megszőnését ugyanazon vételi hely vonatkozásában az elıfizetı érdekkörében felmerülı okból eredı 1 éven belüli felmondás okozta. Ha az elıfizetı tartozását csak jelentıs késedelemmel egyenlítette ki, és a szerzıdést a szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerzıdéskötést az elıfizetı korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelı elıleg megfizetéséhez kösse, vagy határozott idejő szerzıdést kössön. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az igénylı fizetıképességét más távközlési szolgáltatóknál ellenırizze. Az elıfizetıi szerzıdésekbıl eredı igények egy év alatt évülnek el. 7 AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI ÉS A SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÓ JOGA EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSRA, AZ ELİFIZETİT A SZOLGÁLTATÓ EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEIBEN MEGILLETİ JOGOK, EGYOLDALÚ SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETÉN AZ ELİFIZETİ TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZERZİDÉSMÓDOSÍTÁS ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ÁTHELYEZÉS ÉS ÁTÍRÁS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE 7.1 A szerzıdés módosítása A szerzıdés általában a felek egyezı akaratával módosítható. A szerzıdés módosítására a szerzıdéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a szolgáltató az elıfizetı módosítási kérelmét 30 napon belül teljesíti, kivétel az átírás. Ettıl a szolgáltató és az elıfizetı egyezı akarata esetén el lehet térni. Az elıfizetı szerzıdés módosítási szándékát jelezheti telefonon is. A szolgáltató ebben az esetben a bejelentéssel egy idıben postázza a módosításhoz szükséges nyomtatványt. A nyomtatvány egy példányát az elıfizetı köteles a szolgáltatóhoz visszaküldeni a módosítás végrehajtása érdekében. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 10

12 7.2 Az ÁSZF módosítása A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ekkor a szolgáltató köteles az általános szerzıdési feltételek megváltozását a módosítás hatályba lépését megelızıen az ÁSZF 18.1 pontja szerint az elıfizetıt értesíteni, kivéve ha az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és az nem érinti a már megkötött elıfizetıi szerzıdéseket, vagy a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken. Nem minısül szerzıdésmódosításnak, ha a szolgáltató a kiesett mősorcsatornát más mősorral pótolja. 7.3 Az elıfizetıi szerzıdés egyoldalú módosításának esetei A szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: az egyedi elıfizetıi szerzıdésben vagy általános szerzıdési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását; jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja, így például, ha az elıfizetıi szerzıdésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének körülményei mőszaki okból megváltoznak A szolgáltató jogosult negyedévente egy alkalommal az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani ha a szolgáltatás minıségi javítása érdekében a beérkezett ügyféligények alapján ez szükséges, azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását. ha az elıfizetıi szerzıdésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételi feltételei mőszaki okból megváltoznak (pl. fejállomás cseréje, a hálózat jellégének megváltozása). Ha a szolgáltató az általános szerzıdési feltételekben meghatározott esetekben jogosult az általános szerzıdési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal az elıfizetıket pontban foglaltak szerint értesíteni, az elıfizetıket megilletı felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben jogszabály, vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másképp nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerzıdés lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minısül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minıségi célértékeire vonatkozó változtatás. A Szolgáltató a fentiekben meghatározott esetekben az Elıfizetıt a módosítás hatálybalépését megelızıen legalább 30 (harminc) nappal köteles értesíteni, az alábbi tartalommal: a) pontos utalás az ÁSZF módosított rendelkezéseire b) a módosítások lényegének rövid leírása c) a módosítások hatálybalépésének idıpontja d) a módosított és közzétett ÁSZF elérhetısége e) a módosítás indokolása f) az elıfizetıt az egyoldalú módosításra tekintettel megilletı jogosítványok Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 11

13 A szolgáltató nem köteles az értesítési határidıket az általános szerzıdési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerzıdési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elıfizetıi díj csökken. 7.4 Az elıfizetıi szerzıdés kétoldalú módosítása Lényeges módosításnak minısül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minıségi célértékeire vonatkozó változtatás. Amennyiben a módosítás az elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az elıfizetı az értesítéstıl számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az elıfizetıi szerzıdést. Nem mondhatja fel az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott idıtartam alatt igénybe veszi és az elıfizetıi szerzıdést az ebbıl eredı kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az elıfizetı felmondja az elıfizetıi szerzıdést, a szolgáltató az elıfizetıtıl nem követelheti a szerzıdés felmondását követı idıszakra esı kedvezmény összegét. A nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minısül, ha a felek errıl az egyedi elıfizetıi szerzıdésben elızetesen megállapodtak. Vita esetén a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az elıfizetıt a törvényben elıírt módon és idıpontban értesítette. A szolgáltató az elıfizetı (vagy elhalálozás esetén az örökös) kérésére csak az általános szerzıdési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az egyedi elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében szerzıdés, öröklés vagy egyéb jogcímen történı jogutódlás következtében változás következik be (átírás). 7.5 Díjmódosítás A szolgáltatás elıfizetési díjért vehetı igénybe, a díjazás szabadáras. Az elıfizetési díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított elızı évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módosulhatnak, valamint ezen túlmenıen a szolgáltatás díját a szolgáltató jogosult módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetıleg a kábeltelevíziós szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: a) üzemeltetési, mőködési költségek emelkedése, b) programválaszték módosítása, c) hálózat mőszaki korszerősítése, d) jogszabály módosulása. A szerzıdésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. A szolgáltató a díjakat a jelen általános szerzıdési feltételek módosítására irányadó szabályok szerint változtathatja. 7.6 Változás az elıfizetı adataiban Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 12

14 Az elıfizetı köteles az adataiban, valamint képviselıjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a szolgáltatót a változás bekövetkeztétıl számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Az elıfizetı köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csıdeljárásról a szolgáltatót az eljárás megindítását követıen haladéktalanul írásban tájékoztatni. A szolgáltató az elıfizetıi adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredı károkért nem vállal felelısséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülı kárának megtérítését követelheti az elıfizetıtıl. 7.7 Átírás A szolgáltató az elıfizetı kérésére az általános szerzıdési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az elıfizetıi szerzıdést, ha az elıfizetı személyében változás vagy jogutódlás következtében változás következik be (átírás). Átírás esetén az elıfizetı nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírási díj összege az 1. sz. mellékletben található. Az átírás teljesítésének határideje az átírás kérelmezésétıl számított 15 nap. Ezen határidı be nem tartása esetén a szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával, megegyezı összegő kötbért köteles fizetni, és a kötbér összegét az átírás díját tartalmazó számlán jóváírnia. Nem lehet az elıfizetıi hozzáférési pont átírását kérni, ha az elıfizetı annak áthelyezését kérte. Az elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezése és átírása kölcsönösen kizárják egymást. 7.8 Áthelyezés Ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles a kérelem beérkezését követı 30 napon belül teljesíteni. Az áthelyezési díj összege az 1. sz. mellékletben található. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha egyidejőleg az elıfizetıi szerzıdés átírását is kérték. Az elıfizetıi hozzáférési pont áthelyezése és átírása kölcsönösen kizárják egymást Az áthelyezési kérelem beadásakor az elıfizetı köteles megadni, hogy a szolgáltatási hozzáférési pontot mely címre kéri. Amennyiben az áthelyezési kérelem beadásakor az elıfizetı a létesítési címet megadni nem tudja, a szolgáltató az áthelyezési igényt 60 napig tartja nyilván. Ezt követıen az elıfizetıi szerzıdés megszőnik. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának mőszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az elıfizetıt a teljesítési idıpont megjelölésével értesíti, az áthelyezés kérelmezésétıl számított 15 napon belül. Az elıfizetıi hozzáférési pont megszüntetésétıl az áthelyezés teljesítéséig az elıfizetıi jogviszony szünetel. A meghatározott határidık be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A kötbér összegét az áthelyezés díját tartalmazó számlán kell jóváírnia az adott szolgáltatónak. 7.9 Díjcsomag módosítás Díjcsomag módosítást a Szolgáltató a kérelem beérkezését követı 30 (harminc) napon belül vállalja elintézni. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 13

15 8 AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI, AZ ELİFIZETİ ÁLTAL KÉRHETİ SZÜNETELÉS LEGHOSSZABB IDİTARTAMA, A DÍJFIZETÉSHEZ KÖTÖTT SZÜNETELSÉ ESETEI ÉS A FIZETENDİ DÍJ MÉRTÉKE A szolgáltatás az elıfizetı érdekkörébe tartozó ok miatt, vagy a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt szünetelhet. 8.1 Az elıfizetı által kérhetı szünetelés Az elıfizetınek (akár egyéni, akár üzleti/közületi) a szüneteltetésre vonatkozóan írásbeli kérelme alapján a szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az elıfizetı ilyen irányú kérelmének végrehajtását a szolgáltató a kérelem kézhezvételét követı 30 napon belül teljesíti. Ekkor a szünetelés a kezdı idıpontjától a visszakapcsolás vagy az elıfizetıi szerzıdés felmondás útján történı megszőnésének idıpontjáig tart. A szüneteltetés az elıfizetıi jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés kérhetı legrövidebb idıtartama 1 (egy) hónap, leghosszabb idıtartama nem lehet több 12 (tizenkettı) hónapnál. A kikapcsolás és a visszakapcsolás díját az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı semmilyen díj fizetésére nem köteles. 8.2 A szolgáltató részérıl sorra kerülı elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetés Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre a szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı díj fizetésére nem köteles. A szolgáltató a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelésrıl amennyiben a szünetelést nem igénylı más gazdaságos mőszaki megoldás nem áll rendelkezésre - az Elıfizetıket 15 (tizenöt) nappal korábban, elızetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg naptári hónaponként az 1 (egy) napot. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a Szolgáltatás szünetelésére, és az meghaladja a 48 órát, abban az esetben a Szolgáltató a szünetelés hónapjára járó elıfizetési díjat a következı havi számlában az Elıfizetı számára jóváírja. 8.3 Felektıl független okok miatti szünetelés A Szolgáltatás szünetelhet még a Feleken kívüli elháríthatatlan esemény következtében (háború, földrengés stb.), valamint a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekében a jogszabályok által elıírt módon. A szolgáltató a jelen pontban meghatározott szünetelés esetén díj visszatérítésre nem kötelezett, ha igazolja, hogy a szünetelés oka rajta kívül áll és annak elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket határidıben megtette. A vis maior események által érintett felek kötelesek írásban haladéktalanul értesíteni egymást a vis maior esemény bekövetkezésérıl és megszőnésérıl, valamint annak fennállása alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményrıl. A vis maior események, valamint azok következményeinek elhárításával kapcsolatban a felek kötelesek a Polgári Törvénykönyv megfelelı szabályai szerint, egymással ésszerően és indokoltan együttmőködve eljárni. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 14

16 9 AZ ELİFIZETİI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, ÍGY KÜLÖNÖSEN AZ ELİFIZETİ ÁLTAL INDÍTOTT VAGY AZ ELİFIZETİNÉL VÉGZİDTETETT FORGALOM KORLÁTOZÁSÁNAK ESETEI ÉS FELTÉTELEI 9.1 A szolgáltatás korlátozása A Szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Elıfizetı által indított vagy az Elıfizetınél végzıdtetett (az elıfizetıi hozzáférési pontra irányuló) forgalom korlátozására, a Szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıinek csökkentésére a Szolgáltató az Elıfizetı egyidejő értesítésével a következı esetekben jogosult: a) az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az Elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség-tanúsítással nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztatott; b) az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerzıdésekrıl szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja; c) az Elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt de legalább 30 (harminc) napos határidı elteltét követıen is esedékes díjtartozása van, és az Elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az ben meghatározott vagyoni biztosítékot. A Szolgáltató köteles a korlátozást haladéktalanul megszüntetni, ha az Elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl a Szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. A szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetıségének újbóli biztosításáért az elıfizetıi szerzıdésben feltüntetett - indokolt és méltányos - díjat számolhat fel. 9.2 A szolgáltatás minıségi jellemzıinek csökkentése Az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásminıségi célértékektıl eltérı célértékeket határozhat meg. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásminıségi célértékektıl rosszabb célértékeket kizárólag Üzleti/Intézményi Elıfizetı esetén állapíthat meg, amennyiben az eltérı minıségi célértékhez eltérı díjazást alkalmaz. A minıségi célértékek be nem tartása esetén a Szolgáltató a jelen ÁSZF pontjában megállapított minıségi kötbért köteles az Elıfizetı számára biztosítani. 10 AZ ELİFIZETİI SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI, AZON HATÁRIDİ MEGJELÖLÉSE, AMEDDIG AZ ELİFIZETİ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK ELEGET TEHET ANÉLKÜL, HOGY A SZOLGÁLTATÓ A SZERZİDÉST FELMONDANÁ 10.1 A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendes felmondással Az Elıfizetı a határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdést legfeljebb 8 (nyolc) napos felmondási határidıvel bármikor jogosult felmondani. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 15

17 A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdésnek a Szolgáltató általi rendes felmondásának felmondási ideje a pontban meghatározottak kivételével nem lehet kevesebb, mint 60 (hatvan) nap A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendkívüli felmondással A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdést bármelyik Fél jogosult 15 (tizenöt) napos határidıvel felmondani, ha a másik Fél ellen csıd- vagy felszámolási eljárást, illetve végelszámolást jogerısen elrendelték. A határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdést a szolgáltató jogosult 15 (tizenöt) napos határidıvel felmondani, ha a másik Félsúlyosan megsérti az Elıfizetıi Szerzıdésbe foglalt rendelkezéseket, különösen: Súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha az Elıfizetı: a) akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését; b) a jogkövetkezményekre figyelmeztetı értesítését követıen sem teszi lehetıvé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenırzéseket elvégezze; c) a szolgáltatáshoz használt távközlı berendezésnek, az Elıfizetıi Szerzıdésben foglaltaktól eltérı d) üzemeltetése, átalakítása; e) a szolgáltatáshoz használt berendezések ellenırzésének akadályozása; f) karbantartási munka elvégzésének akadályozása; A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést 45 (negyvenöt) napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı pontban foglalt felszólítást követıen sem egyenlítette ki A határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése rendkívüli felmondása A Szolgáltató a határozatlan idejő Elıfizetıi Szerzıdést a 10.2./ pontban foglaltak esetén 15 (tizenöt) napos határidıvel mondhatja fel. A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdést 30 (harminc) napos felmondási idıvel mondhatja fel, amennyiben az Elıfizetı az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztetı elsı értesítés elküldését legalább 15 (tizenöt) nappal követı második értesítés megtörténtét követıen sem egyenlítette ki Az Elıfizetıi Szerzıdés megszüntetése a hiba kijavításának tartós lehetetlenülése esetén A Szolgáltató a hiba kijavításának tartós lehetetlenülése esetén mind a határozatlan, illetve mind a határozott idejő Elıfizetıi Szerzıdést jogosult rendkívüli felmondással, 60 (hatvan) nap felmondási idıvel megszüntetni. Jelen pontban foglalt esetben a 10.5./ pontban megjelölt rendelkezéseket nem kell alkalmazni Eljárás rendkívüli felmondás esetén Szerzıdésszegés esetén a másik Fél köteles a szerzıdésszegı felet 15 (tizenöt) napos határidı kitőzésével a szerzıdésellenes magatartás megszüntetésére felszólítani. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 16

18 Amennyiben a kitőzött határidı eredménytelenül telik el, a Fél jogosult az Elıfizetıi Szerzıdést írásban, a rendkívüli felmondásra irányadó szabályok szerint felmondani Közös szabályok felmondás esetén A felmondásnak tartalmaznia kell a) a felmondás indokát, és b) a felmondási idıt, a felmondási idı lejártának napját, c) ha a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, akkor az Elıfizetı tájékoztatását arról, hogy amennyiben az Elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az Elıfizetıi Szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató felmondásával. Amennyiben a felmondás indoka az Elıfizetı szerzıdésszegése, és az Elıfizetı a felmondási idı alatt a szerzıdésszegést megszünteti, az Elıfizetıi Szerzıdés nem szőnik meg a Szolgáltató felmondásával. Errıl a Szolgáltató az Elıfizetıt haladéktalanul értesíti. 11 A HIBABEJELENTİ ELÉRHETİSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE 11.1 Hibabejelentés, hibaelhárítás Hibabejelentés fogadása Hibabejelentést az Elıfizetı levélben, telefonon, telefaxon és elektronikus levélben tehet. A Szolgáltató ügyfélszolgálati idıben élıhangos azt követıen és hétvégén üzenetrögzítıs hibabejelentıt mőködtet. A hibabejelentı telefonszáma: +36 (69) A hibabejelentı fax-száma: +36 (69) A hibabejelentı elektronikus levélcíme: Internetes honlapjának címe: Levelezési címe: Polgármesteri Hivatal (7754 Bóly, Rákóczi u. 3.) Az Elıfizetınek a szolgáltatással kapcsolatos panasza csak akkor tekintendı valósnak, ha azt az Elıfizetı írásban jelentette be. Hibabejelentés esetén a hiba akkor tekinthetı valósnak, ha a hiba tényét a Szolgáltató megállapította. A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a) bejelentı neve, címe, telefonszáma, b) a hiba jellege, c) az Elıfizetı azonosítási adatait (név, cím, ügyfél azonosító), d) amennyiben szükséges: tájékoztatás az Elıfizetınél létesítetett elıfizetıi hozzáférési ponthoz történı, munkaidın kívüli hozzáférés módjáról, idıpontjáról. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 17

19 11.2 Hibabejelentés nyilvántartásba vétele A Szolgáltató a hibabejelentést az Elıfizetı részére visszaigazolja, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) az Elıfizetı értesítési címét vagy más azonosítóját; b) az Elıfizetıi hívószámot; c) a hibajelenség leírását; d) a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra); e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét; f) a hiba okát; g) a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát); h) az Elıfizetı értesítésének módját és idıpontját A hiba behatárolása A Szolgáltató a hiba bejelentését követıen haladéktalanul megkezdi a hiba behatárolását. Valós hiba esetén a Szolgáltató azonnal megkezdi a hiba elhárítását, melyrıl az Elıfizetıt értesíti. A hiba akkor tekinthetı valósnak, ha azt az Elıfizetı a pontban meghatározottak szerint bejelentette, és a hiba tényét a Szolgáltató megállapította A hibaelhárítás folyamata A Szolgáltató az Elıfizetı által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát az adott szolgáltatásra figyelemmel az 5. pontban foglalt határidın belül javítja ki. A fent leírtak nem teljesítése esetén a Szolgáltató a 13.3 pontban meghatározott mértékő kötbér fizetésére köteles, a hibaelhárításra nyitva álló határidı eredménytelen elteltétıl a hiba elhárításáig terjedı idıtartamra. A Szolgáltató a hiba kivizsgálásának módját és a valós hiba elhárításának idıpontját a hibajegyen rögzíti. Amennyiben a hiba elhárítása távközlési berendezés cseréjét igényli, úgy a Szolgáltató ezt a hibajegyen rögzíti. Ha a kivizsgálás vagy a kijavítás kizárólag a helyszínen, az Elıfizetı helyiségében és az Elıfizetı által meghatározott idıpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a Szolgáltató és az Elıfizetı megállapodása szerinti idıpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül esı okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidı a kiesés idıtartamával meghosszabbodik Adatok megırzése, tárolása A hibabejelentésre és elhárítására vonatkozó adatokat a Szolgáltató a hibaelhárítás napjától számított 1 (egy) évig ırzi meg az adatkezelési szabályok betartásával. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 18

20 11.6 Kiszállási díj Az elıfizetı kiszállási díj fizetésére köteles az 1. számú mellékletben megjelölt mértékben, ha: a) a Szolgáltató helyszíni vizsgálat alapján megállapítja, hogy a hiba oka az Elıfizetı érdekkörébe tartozik, b) a helyszínen végezhetı kijavítás idıpontjában a Szolgáltató és az Elıfizetı megállapodott, azonban az Elıfizetı az ingatlanba való bejutást vagy az elıfizetıi hozzáférési ponthoz való jutást nem biztosította, c) az Elıfizetı téves vagy megtévesztı vagy nem valós hibára irányuló bejelentést tett, d) a hiba nem a Szolgáltató érdekkörében merült fel. 12 AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSE, AZ ELİFIZETİI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE 12.1 Az ügyfélszolgálat mőködése A szolgáltatással kapcsolatos elıfizetıi igények kezelése, illetve az elıfizetık megfelelı tájékoztatása, kiszolgálása érdekében a szolgáltató ügyfélszolgálatot mőködtet. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amirıl a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelızıen tájékoztatja. A szolgáltató a rögzített hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási idın belül rendelkezésre bocsátja. Az ügyfélszolgálat elérhetıségének biztosítása keretében a szolgáltató köteles havi átlagban az ügyfélszolgálatra érkezı hívások legalább 75%-a (hetvenöt százaléka) esetében legfeljebb 120 (egyszázhúsz) másodpercen belül ügyintézı bejelentkezését is biztosítani Elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése Az ügyfélszolgálat az elıfizetınek a szolgáltatással kapcsolatban - írásban, telefonon vagy személyesen tett - észrevételét, reklamációját kivizsgálja, és errıl az észrevétel, reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül a bejelentéssel megegyezı módon, általában írásban vagy -en tájékoztatja az elıfizetıt. Telefonon érkezı észrevételt, reklamációt a szolgáltató az ügyfélszám bemondásával fogadja el, ez esetben a szolgáltató az észrevétel, reklamáció természetétıl függıen, indokolt esetben írásban válaszol. A szolgáltató köteles az elıfizetıt az ügyfélszolgálaton kihelyezett hirdetményben tájékoztatni a reklamáció kezelésével kapcsolatos eljárásról, mely az alábbiakat tartalmazza: Az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat írásban és személyesen teheti meg a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelıségnél és Hírközlési Hatóságnál, vagy az illetékes bíróságnál. A szolgáltató az ügyfélszolgálathoz érkezı panaszokat 30 napon belül kivizsgálja, és annak eredményérıl az elıfizetıt értesíti. Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás 19

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UNICOMM - United Communication Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Dévai utca 26-28 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2008. szeptember 15-től Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.11.29. 1. oldal, összesen:39 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek AKTV Algyıi Kábeltelevízió Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Algyı, 2008. április 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 7 1.1. Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Általános Szerzıdési Feltételek

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Általános Szerzıdési Feltételek HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Általános Szerzıdési Feltételek Hét, Sajónémeti, Serényfalva településeken 2008 február 12. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...5 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Nyilvános televíziómősor-elosztás és nyilvános rádiómősor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére AKTV Algyıi Kábeltelevízió Üzemeltetı Kft. a tagja Algyı, 2009.

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerzıdési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 11. 16. Módosítva: 2009. 10. 01. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek PENDOLA TELECOM KFT. 1084 Budapest Víg utca 11-13. Cg.: 01-09-880381 Adószám: 13929354-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1076 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Szélessávú Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek Szélessávú Internet szolgáltatásra Általános Szerzıdési Feltételek Szélessávú Internet szolgáltatásra N-Telekom Kft Kiskunhalas, 2009. Július 15. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2009.06.08. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Hatályos: 2009. július 15-tıl Az Ügyfélszolgálat elérhetısége: munkanapokon 9:00-18:00 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 1026 Budapest,

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21.

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21. A szolgáltató neve, címe 1.1 A szolgáltató neve: Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített neve: Cégjegyzékszáma: Pázmány Kábel Kft. Cg.:14-09-303731 1.2. Székhelyének címe: 7400

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÁTRACOMP KFT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és helyhez kötött telefon szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési címe A Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2010. február 01. Hatályos: 2010. február 01. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz P4A-Net Bt. 6764 Balástya, Tanya 90. Készült: Balástya, 2010. január 15. Hatályos: 2010. február 01. Tartalomjegyzék 1 Szolgáltató adatai... 4 1.1

Részletesebben

Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött-, és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélı Szolgáltatáshoz

Részletesebben

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata (A jelen ÁSZF kivonat csupán tájékoztató jellegő. Az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti teljes Elıfizetıi Szerzıdés az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19

TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 TRIOTEL Távközlési Kft. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Adószám: 13724159-2-19 ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ( ÁSZF ) HELYHEZ KÖTÖTT - ÉS HELYTİL FÜGGETLEN TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA... Utolsó módosítás:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhetı a http://www.hunnet.hu/ webcímen, valamint a HunNet Hungarian Networks Bt. ügyfélszolgálatán.

Részletesebben

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata elérhetı a http://www.blackitbox.hu weboldalon, illetve

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek Helytıl független VOIP telefon szolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató adatai 5 2. Az Ügyfélszolgálat

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Vezetékes mősor elosztási (KábelTV) szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorelosztási szolgáltatásra Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Kiskunhalas, 2011.01.01. készítés ideje:2005/01 utolsó mód:2010.11.29. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

BELTÁV. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A BELTÁV Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. Telefon: 06-1-492-0000 Fax: 06-1-299-0316 Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2006. február 01. 1. / 62. Utolsó módosítás:2006. szeptember 15 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGE 4 3.

Részletesebben

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo.

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo. Gergi Háló Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére 1. oldal Változások kivonata 2. Ügyfélszolgálat és Hibabejelentı Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat címe 1087 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Szolgáltató: Szolgáltatási terület: Colonial Computer Bt. Magyar Köztársaság területe Készült: 2003. április 6. Utolsó módosítás: 2009. május 31. Hatályos: 2009.

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Székhely: 7400 Kaposvár Németh István fasor 21

Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Székhely: 7400 Kaposvár Németh István fasor 21 A Szolgáltató adatai Teljes név: Rövidített név: Pázmány Kábel Kft. Székhely: 7400 Kaposvár Németh István fasor 21 Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Az Ügyfélszolgálat elérhetısége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. január 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE...3

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata hozzáférhetı a http://www.netsurfclub hu weblapon.

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató. Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon: 06-1-492-0000

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés A Szolgáltató neve és címe A Szolgáltató cégneve: LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft. Rövidített cégneve: LRT-COM Kft. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben