Általános Szerzıdési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerzıdési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: Elızı mód.: Utolsó módosítás: Hatályos: tıl

2 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség A szolgáltató neve és címe, A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetıségei A szolgáltató hibabejelentıjének elérhetıségei A szolgáltató internetes honlapjának címe, A felügyeleti szervek elérhetısége... 5 A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták Az általános szerzıdési feltételek elérhetısége Alkalmazandó jogszabályok Az ÁSZF elérhetısége Az ÁSZF hatálybalépése Az elıfizetıi szerzıdés megkötése és feltételei: Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás részletes szabályai Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei Az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, A szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai, Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája A szerzıdéskötéstıl számítva az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére, vállalt határidı Hálózati végponthoz, hálózathoz történı csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidı Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele Változás az ajánlattevı és az elıfizetı adataiban; Az elıfizetıi szolgáltatás tartalma: a szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatás tartalma a szolgáltatás igénybevehetıségének földrajzi területe Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e A szolgáltató felelısségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont helye Az elıfizetıi szolgáltatás minısége, biztonsága Az elıfizetıi szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minıségének az elıfizetık és felhasználók védelmével összefüggı követelményeirıl szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminıségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének mérési módszere, A szolgáltatás minıségére hatással lévı egyéb szolgáltatásokhoz történı hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése A szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minıségére Az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhetı más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történı hozzáférés szabályai Tájékoztatás azon intézkedésrıl, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhetı pontokkal kapcsolatban tehet Az elıfizetıi végberendezés csatlakoztatásának feltételei; A végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenırzésének és a hibaelhárításának a lehetıvé tétele A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása Az elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei Az elıfizetı által kérhetı szüneteltetés leghosszabb idıtartama A díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendı díj mértéke Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıi csökkentésének esetei, feltételei Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták A hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás

3 A vállalt hibaelhárítási célértékek Az elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése, folyamata díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése az elıfizetı jogai az elıfizetıi szolgáltatás hibás teljesítése esetén, Az elıfizetıt megilletı kötbér mértéke Az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Az ügyfélszolgálat mőködése, a panaszok kezelési rendje az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggı jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetıségérıl és feltételeirıl, A Felek a szolgáltatással teljesítésével összefüggı jogvitáikat egymással tárgyalásos úton, békéltetı testületeken keresztül, illetve a lent felsorolt valamelyik szervhez fordulva rendezhetik A békéltetı testülethez való fordulás jogáról Az eljárásra jogosult hatóságok, békéltetı testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetıségeik feltüntetése; díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér: az elıfizetıi szolgáltatásokért fizetendı díjak meghatározása, mértéke Egyszeri díjak Rendszeres díjak és forgalmi díjak Díjazási idıszakok, díjcsomagok A díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének idıpontja, Kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy idıtartamra vonatkozó bármely követelményt A szerzıdés megszőnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, A kínált díjfizetési módok, a különbözı fizetési módokból adódó, elıfizetıt érintı eltérések Az akciók és akciós díjak elérhetısége A kártérítési eljárás szabályai Szolgáltató általi kártérítési igény érvényesítése Elıfizetıi kártérítési igények kezelése Szolgáltató mentessége a kártérítési felelısség alól Vis maior A kötbér meghatározása, mértéke és módjai A szerzıdés idıtartama a szerzıdés idıtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott idejő elıfizetıi szerzıdés rendkívüli felmondásának esetei A szerzıdés idıtartama Az elıfizetıi szolgáltatások korlátozása Az Elıfizetı által kérhetı szünetelés szabályai a. Szolgáltató érdekkörében felmerülı okból történı szüneteltetés b. Felektıl független okok miatti szünetelés Az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésének esetei az elıfizetıi szerzıdés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerzıdésmódosításra, az elıfizetı errıl történı tájékoztatásának módja Az elıfizetıi szerzıdés módosítása Az elıfizetıt megilletı jogok egyoldalú szerzıdés módosítás esetén az elıfizetı által kezdeményezett szerzıdésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje Elıfizetıi felmondás Átírás Áthelyezés Csomagmódosítás

4 9. adatkezelés, adatbiztonság: a szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, idıtartama, Az elıfizetıi listák, az elıfizetıi névjegyzékek, címtárak Adatszolgáltatás, publikus Forgalmi és számlázási adatok az elıfizetı tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirıl Az elıfizetı jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei és feltételei, Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése az elıfizetı részérıl Az elıfizetıi szerzıdés megszőnése a szolgáltató részérıl Azon határidı megjelölése, ameddig az elıfizetı díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerzıdést felmondaná Az elıfizetınek és a Szolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei Az együttmőködési és tájékoztatási kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszerő használata A végberendezéssel, illetve az elıfizetınek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képezı más elektronikus hírközlı eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás Mellékletek: 1. sz. melléklet Díjak 2. sz. melléklet Adatvédelmi tájékoztató 3. sz. melléklet Célérték melléklet 4. sz. melléklet Elıfizetıi szerzıdés minta 5. sz. melléklet Elıfizetıi Tájékoztató a biztonsági kérdésekrıl 6. sz. melléklet Fogalmak értelmezése 7. sz. melléklet Hálózat használati irányelvek 4

5 1. Általános adatok, elérhetıség A jelen általános szerzıdési feltételek szabályozza Lövei Istvánné egyéni vállalkozó L & L Computer,4150 Püspökladány Attila u. 50/1 mint Szolgáltató, és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe vevı Elıfizetı szerzıdéses kapcsolatát, melyet a Szolgáltató és az Elıfizetı által megkötött egyedi Elıfizetıi szerzıdés hoz létre. A fogalmak értelmezését az 6. sz melléklet tartalmazza részletesen A szolgáltató neve és címe, Név Cím Lövei Istvánné EV 4150 Püspökladány Attila u. 50/ A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetıségei Ügyfélszolgálat: Cím: 4150 Püspökladány Petıfi u. 1 Levelezési cím: Püspökladány Attila u. 50/1 Tel.: / / , 20/ , 70/ , A Szolgáltató az ügyfélszolgálati vonalon folytatott beszélgetésekrıl hangfelvételt készít! Nyitvatartási idı Hétfıtıl Péntekig: 09:00 17:30 Szombaton: 09:00 12: A szolgáltató hibabejelentıjének elérhetıségei Tel.: Tel.: / / , 20/ , 70/ , Hétfıtıl Péntekig: 09:00 17: A szolgáltató internetes honlapjának címe, Honlap: A felügyeleti szervek elérhetısége A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos általános viták Eredménytelen vitás kérdések eldöntésében az Elıfizetı jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala 1015 Budapest, Ostrom u telefon: (1) , telefax: (1) Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Központi Ügyfélszolgálat 1133 Budapest, Visegrádi u telefon: (1) , telefax: (1) , Média- és Hírközlési Biztos Cím: 1525 Budapest, Pf. 75. Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest, József krt. 6. telefon: (1) Területileg illetékes fogyasztóvédelmi Hatóság : Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Észak-Alföldi Regionális Felügyelısége 4024 Debrecen Szent Anna u 36 Tel: 52/

6 Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest Alkotmány u. 5., telefon: (1) , telefax: (1) A felek az Elıfizetıi Szerzıdésbıl eredı peres jogvitáik esetére alávetik magukat hatáskörtıl függıen a Püspökladányi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Felek a perindítás elıtt a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett mőködı Békéltetı Testület segítségével is megkísérelhetik a vita rendezését Az általános szerzıdési feltételek elérhetısége Alkalmazandó jogszabályok Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetıleg az elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadóak Az ÁSZF elérhetısége A szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételek hatályos rendelkezéseit az ügyfélszolgálaton, internetes honlapján közzéteszi, illetıleg az abban foglaltakról a távbeszélın mőködtetett ügyfélszolgálaton tájékoztatást ad Az ÁSZF hatálybalépése A jelen Általános Szerzıdési Feltételek eredeti változata napján lépett hatályba. Az ÁSZF módosítása(i) hatálybalépésének napja:

7 2. Az elıfizetıi szerzıdés megkötése és feltételei: Általános szabályok - Az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásáról a szolgáltató, az elıfizetı, és az elıfizetıi szolgáltatást igénylı más felhasználók (a továbbiakban együtt: felek) kizárólag elıfizetıi szerzıdést köthetnek, amely az általános szerzıdési feltételekbıl, valamint egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl áll. - Az elıfizetıi szerzıdésekre e törvény rendelkezéseit és e törvény felhatalmazása alapján kibocsátott elıfizetıi szerzıdésekre vonatkozó elnöki rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Eht. törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kibocsátott elıfizetıi szerzıdésekre vonatkozó elnöki rendeletekben nem szabályozott esetekre a Ptk. szerzıdésekre vonatkozó rendelkezései megfelelıen irányadók. - A törvényben foglaltaktól a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdésekben és az általános szerzıdési feltételekben csak akkor térhet el, ha az eltérést a törvény, illetve a felhatalmazása alapján kiadott Elnök által hozott rendelet kifejezetten megengedi. - Az Elnök rendeletben meghatározta azon elıfizetı szerzıdésekre és általános szerzıdési feltételekre vonatkozó rendelkezések körét, amelyek alkalmazása üzleti elıfizetık esetében nem kötelezı. - Kis és középvállalkozások az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az egyéni elıfizetıkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történı alkalmazását, amelyrıl a szolgáltató köteles részletes - az elınyöket és hátrányokat bemutató - tájékoztatást adni. A tájékoztatás megtörténtét a szolgáltató köteles igazolni. A tájékoztatás elmaradása esetén az elıfizetıi szerzıdés semmis. - A felek az egyedi elıfizetıi szerzıdésben az e törvényben, illetve az általános szerzıdési feltételekben foglaltaktól az elıfizetı javára egyezı akarattal eltérhetnek. - Az elıfizetıi szerzıdés idıtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy határozott. - A határozott idıtartamú elıfizetıi szerzıdés legfeljebb 24 hónapra köthetı meg azzal, hogy a szerzıdés megkötését megelızıen fel kell ajánlani a 12 hónapig tartó, valamint a határozatlan idıtartalmú elıfizetıi szerzıdés megkötésének lehetıségét, és bemutatni azok részletes feltételeit. - Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott szolgáltatást a szerzıdés idıtartama alatt jogosult bármikor igénybe venni, és a hálózaton biztosított elıfizetıi interfészhez az alapvetı követelményeknek megfelelı elektronikus hírközlı végberendezést csatlakoztatni. - Az elektronikus hírközlési szolgáltató nem teheti függıvé valamely elıfizetıi szolgáltatás igénybevételét az adott elıfizetıi szolgáltatáshoz nem nélkülözhetetlen más elıfizetıi szolgáltatás igénybevételétıl, vagy az adott elıfizetıi szolgáltatáshoz nem nélkülözhetetlen más szolgáltatás vagy termék megvásárlásától vagy igénybevételétıl Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás részletes szabályai Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei Az igénylı a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, vagy kijelölt képviselıjénél írásban, teheti meg az alábbi minimális tartalommal: a) az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye; b) nem természetes személy elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az elıfizetı bankszámlaszáma; c) választott szolgáltatás-csomag (sávszélesség) d) az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye, az ahhoz csatlakozó berendezések megnevezése és darabszáma. e) az igénybejelentés helye, idıpontja A /2001 NMHH elnöki rendelet 5. (1) bekezdése szerinti elemek: A szolgáltató az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a szolgáltató általános szerzıdési feltételeiben meghatározottak szerinti elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló ajánlat, igény (a továbbiakban: ajánlat) szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve jelenlévık között az igénylı erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzést követıen amennyiben szükséges és a szerzıdés megkötésére egyidejőleg nem kerül sor haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az 7

8 ajánlat teljesíthetısége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen határidın belül a szerzıdéses ajánlat beérkezésének megfelelı módon nyilatkozik és értesíti az ajánlattevıt arról, hogy a) az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidejőleg az általa aláírt egyedi elıfizetıi szerzıdést átadja,megküldi, vagy távollévık között szóban kötött szerzıdés esetén az általa írásba foglalt szerzıdést a (4) bekezdés értelemszerő alkalmazásával hozzáférhetıvé teszi, b) a szolgáltatás nyújtását mőszaki lehetıség hiányában az (5) bekezdésben foglalt idıpontig nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejőleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésıbbi idıpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétıl számított 3 hónapot vagy c) az ajánlatot elutasítja Az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, A szolgáltatás a Szolgáltató szolgáltatási területén, a szolgáltató által kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontra csatlakoztatott végberendezéssel vehetı igénybe. A szolgáltatás nyújtása egyéni formában az elızetesen megkötött elıfizetıi szerzıdés szerinti idıponttól a csatlakozási díj befizetése után történik. A szolgáltatás igénybevételének folyamata: 1. Az igényelhetı szolgáltatás ismertetése. 2. Az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés megkötése a szolgáltatásnyújtás feltételeinek rögzítése után. 3. A szolgáltatás nyújtás technikai feltételének teljesítése 4. A szolgáltatás megkezdése az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben, valamint a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben rögzítettek szerint. - Az elıfizetıi szerzıdés a) jelenlévık között különösen ügyfélszolgálati helyiségben tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében az egyedi elıfizetıi szerzıdés aláírásával, illetve jelenlévık között szóban tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, b) írásban a szolgáltatóhoz beérkezett ajánlat esetében a szolgáltató által aláírt egyedi elıfizetıi szerzıdés megküldése, illetve a (4) bekezdés szerinti hozzáférhetıvé tétel idıpontjában, a c) pontban foglalt esetet kivéve, c) amennyiben a szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplı szolgáltatás nyújtását mőszaki lehetıség hiányában a szolgáltató az (5) bekezdésben foglalt idıpontig nem tudja biztosítani, de az ajánlatot az (1) bekezdés b) pontja szerint elfogadja, akkor az ezen értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott idıpont elıfizetı általi elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével, d) távollévık között szóban (telefonon) tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében kifejezett elfogadással, e) ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával jön létre. - Amennyiben az elızı bekezdés c) pontja szerinti esetben az elıfizetı elfogadó nyilatkozata a szolgáltatóhoz a szolgáltató ajánlatának kézhezvételétıl számított 15 napon belül nem érkezik meg, a szolgáltató ajánlati kötöttsége megszőnik. - Ha a felek az elıfizetıi szerzıdést írásban kötik meg, a szolgáltató köteles a szerzıdés megkötésével egyidejőleg az egyedi elıfizetıi szerzıdést írásban, az általános szerzıdési feltételeket, pedig az elıfizetı kérése és választása alapján az általa igényelt módon és formában - tartós adathordozón, elektronikus levélben, vagy nyomtatott formában - a rendelkezésére bocsátani. Egyéb módon történı szerzıdéskötés esetén a szolgáltató köteles tájékoztatni az elıfizetıt az általános szerzıdési feltételek elérhetıségérıl. - Ha a felek az elıfizetıi szerzıdést írásban kötik meg, a természetes személy elıfizetınek a szerzıdéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy az elıfizetıi szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy 8

9 nem egyéni elıfizetıként kívánja igénybe venni. Ha az elıfizetıi szerzıdést nem írásban kötik, a szolgáltató köteles biztosítani, hogy az elıfizetı egyszerő módon és ingyen megtehesse az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatát. A nyilatkozat megtételének módját, annak határidejét egyebekben a szolgáltatói általános szerzıdési feltételek határozzák meg. - Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt az elızı bekezdésben meghatározott nyilatkozatot az általános szerzıdési feltételekben meghatározott módon vonhatja vissza vagy módosíthatja. - Ha a természetes személy elıfizetı korlátozottan cselekvıképes, az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó elıfizetıi szerzıdés személyes adatok pontjában a természetes személy elıfizetı törvényes képviselıjének adatait is tartalmaznia kell. - (4)Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhetı szerzıdéskötési felület, vagy elektronikus levél útján) kötött elıfizetıi szerzıdés írásba foglalt (írásban megkötött) szerzıdésnek minısül, azt a szolgáltató köteles elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolni és iktatni. Az iktatott szerzıdést a szolgáltató az iktatástól számított 5 napon belül köteles az elıfizetınek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy az iktatott szerzıdés hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni. - A távollévık között szóban megkötött szerzıdés esetén az elıfizetı a szerzıdés megkötésétıl számított 5 napon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállhat a szerzıdéstıl. Az elıfizetı elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdésnek megfelelıen a szolgáltatás nyújtását megkezdte. -Az Eht (15) bekezdése szerinti jogkövetkezményt a szolgáltatásnyújtás megkezdésétıl kell számítani. -A szolgáltató elektronikus úton történı szerzıdéskötéskor is köteles biztosítani, hogy a kis- és középvállalkozások az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor kérhessék az egyéni elıfizetıkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történı alkalmazását, amennyiben az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatás az egyéni elıfizetık számára is elérhetı a szolgáltató általános szerzıdési feltételei szerint. Ebben az esetben a szolgáltató a részletes az elınyöket és hátrányokat bemutató tájékoztatást elektronikus úton köteles megadni, a tájékoztatás megtörténtét a szolgáltató elektronikus úton, a tájékoztatás módjához igazodóan köteles igazolni. - Az Eht (4b) bekezdésében foglalt ajánlat és tájékoztatás megtörténtét a szolgáltató köteles igazolni. A tájékoztatás elmaradása esetén az elıfizetıi szerzıdésben az elıfizetıt érintı, a hosszabb határozott idıbıl eredı bármilyen hátrányos jogkövetkezmény semmis. - A szolgáltató nem követelhet az elıfizetıtıl díjat, ellenszolgáltatást, ha olyan szolgáltatást, terméket vagy elektronikus hírközlı eszközt értékesít, amelyet az elıfizetı nem rendelt meg. A szolgáltató erre vonatkozó ajánlatának hallgatólagos vagy ráutaló magatartással történı elfogadását az elıfizetı elfogadó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni. - Az Elnöki rendelet 5 6. rendelkezéseit a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékő egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján kötött elıfizetıi szerzıdésekre is alkalmazni kell A szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai, - A szolgáltatás csak a Szolgáltatás földrajzi területén létesített végpontokon vehetı igénybe. A Szolgáltatás földrajzi területe: Magyarország - A szolgáltatás igénybevételét akadályozhatják tervezett karbantartások és esetlegesen bekövetkezı üzemszünetek. Kétféle üzemszünet fordulhat elı tervezett és elıre nem látható okból bekövetkezı üzemszünet. - Tervezett üzemszünetet tart a szolgáltató karbantartás, felújítás bıvítés vagy más ehhez hasonló tevékenységek elvégzése céljából, melyrıl 15 nappal elıtte értesíti a felhasználót. - Nem tervezett üzemszünet esetével a szolgáltató elıre nem tud számolni, azonban a vállalt hibaelhárítási idıt, illetve rendelkezésre állást nem haladhatja meg. A szolgáltatás igénybevételének egyéb idıbeli korlátja nincs. A szolgáltatást a Szolgáltató sem idıben, sem adatforgalomban nem korlátozza kivéve a díjmellékletben esetlegesen felsorolt adatforgalmi korlát felett külön forgalmi díjat tartalmazó csomagokat -,de csak az NMHH által bejegyzett eszközökkel, illetve a ÁSZF 4 fejezetében megadott végberendezésekkel (rádiós eszközök routerek, modemek stb.) vehetı igénybe. 9

10 2.2. Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája Az írásban megkötött egyedi elıfizetıi szerzıdésnek az Eht (5) bekezdésére figyelemmel a következıket kell tartalmaznia, amennyiben azt a szolgáltatás jellege indokolja: a) személyes adatok: aa) az elıfizetı neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, ab) az elıfizetıi hozzáférési pont helye, ac) az elıfizetı számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, ad) egyéni elıfizetı esetén az elıfizetı születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, ae) korlátozottan cselekvıképes elıfizetı esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó elıfizetıi szerzıdésben a törvényes képviselı aa), ac) ad) pont szerinti adatai, af) nemegyéni elıfizetı esetén az elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén az elıfizetı pénzforgalmi számlaszáma, ag) kapcsolattartásra alkalmas elérhetıségek; b) a szolgáltató adatai: ba) a szolgáltató neve, székhelye, postacíme, bb) a szolgáltató cégjegyzékszáma, bc) a központi ügyfélszolgálat telefonszáma és internetes elérhetısége, bd) a hibabejelentı elérhetısége, be) az internetes honlap elérhetısége; c) a szerzıdés tárgyát képezı elıfizetıi szolgáltatás: ca) a szolgáltatás rövid leírása, a díjcsomag megnevezése, az elıfizetı által kért szolgáltatások, cb) utalás az általános szerzıdési feltételek azon vonatkozó pontjaira, amelyek meghatározzák a szolgáltatást jellemzı, az elektronikus hírközlési szolgáltatás minıségének az elıfizetık és felhasználók védelmével összefüggı követelményeirıl szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminıségi követelmények célértékeit, cc) amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minıségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhetı más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történı hozzáférésre, akkor az elıfizetı erre vonatkozó tájékoztatása, és utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjára, amely ennek részletes feltételeit tartalmazza, cd) a szolgáltatás megkezdésének határideje, ce) az elıfizetınek nyújtott elıfizetıi szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó alapvetı díjszabás (díjcsomag), a díjszámítás alapja, utalás arra, hogy a kapcsolódó egyéb díjak a szolgáltatás jellemzı feltételétıl eltérı használati mód (így különösen: külföldi használat, adatkorlát átlépése, a határozott idejő szerzıdés lejáratát követı használat) díjai az általános szerzıdési feltételekben hol találhatóak, azzal, hogy e díjak az egyedi elıfizetıi szerzıdés részét képezik anélkül, hogy azok az egyedi elıfizetıi szerzıdésben tételesen fel lennének sorolva, cf) forgalomtól függı díjazású díjcsomagok estében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja, cg) amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pontja szerinti korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek, ch) a díjfizetés módja, ci) a számlakibocsátás határideje, cj) értelemszerően a támogatott készülékek (végberendezések) támogatási összege és kedvezményes ára, a határozott idejő szerzıdés felmondásának a készüléktámogatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményei, ck) az elıfizetı hívószáma, amennyiben a szolgáltató a szolgáltatáshoz telefonszámot rendelt és az rendelkezésre áll, illetve amennyiben a szerzıdéskötés idıpontjában nem áll rendelkezésre, az elıfizetıi hívószám közlésének határideje, 10

11 cl) a határozott idejő szerzıdés tárgyát képezı elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban a díjcsomagban igénybe vehetı médiaszolgáltatások száma, az ingyenesen letölthetı adatmennyiség, az ingyenesen lebeszélhetı percek, az ingyenesen küldhetı SMS-ek, MMS-ek száma, valamint a nyújtott kedvezmények mértéke; d) az elıfizetıi szerzıdés idıtartama: da) az elıfizetıi szerzıdés hatálybalépése, idıtartama, db) a kedvezményes feltételek igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy idıtartamra vonatkozó követelmény, beleértve a megszüntetésre, és megszüntetés esetén a készülékre, végberendezésre vonatkozó megállapodást is, dc) a határozott idıtartamú szerzıdés megszüntetésének jogkövetkezményei, dd) utalást az általános szerzıdési feltételek azon pontjára, mely meghatározza, hogy a határozott idejő szerzıdés lejáratát követıen a szolgáltatás milyen díj és feltételek mellett vehetı igénybe, de) a határozott idejő szerzıdés rendkívüli felmondásának a szolgáltató általános szerzıdési feltételeiben,valamint e rendeletben meghatározott esetei, illetve utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjára, e) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetık, a fejezetek elérhetısége; f) az elıfizetı adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott értelemszerő nyilatkozatai megadása, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje: fa) az elıfizetıi névjegyzékkel, fb) a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával, fc) az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történı személyes adatok kezelésével, fd) a tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletezı igénylésével, fe) az elıválasztással választott közvetítı szolgáltatóval, ff) az egyéni elıfizetıi minıséggel, fg) a kis- és középvállalkozási minıséggel, fh) az egyedi elıfizetıi szerzıdésben foglaltak megismerésével, fi) a 6. (3) bekezdés szerinti, az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével kapcsolatos, egyértelmő (igen/nem) nyilatkozat az Eht.-ban foglaltaknak megfelelıen; g) az elıfizetıi szerzıdés egyoldalú módosítása kapcsán az elıfizetıt megilletı jogok; h) amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat, vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pont szerinti korlátozással él, az elıfizetı nyilatkozata az erre vonatkozó külön feltételek elfogadásáról; i) a szerzıdés módosításának legfıbb esetei, feltételei, utalva az általános szerzıdési feltételekre; j) az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének legfıbb esetei, feltételei, utalva az általános szerzıdési feltételekre; k) az elıfizetı tájékoztatása arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére, valamint az általános szerzıdési feltételek azon rendelkezéseinek megjelölése, melyek ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazzák; l) az elıfizetı tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; m) utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói szerzıdésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az elıfizetıt megilletı jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az elıfizetıt megilletı kötbér mértékét; 11

12 n) utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; o) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat. Egyéb elıírások - Az elıfizetı kérésére a szolgáltató tájékoztatásként köteles csatolni a szerzıdéskötéskor hatályos, az elıfizetı lakcíme, tartózkodási helye szerint ésszerő, általános szerzıdési feltételei szerinti ügyfélszolgálatai címét, telefonszámát és nyitvatartási idejét, amennyiben ez eltér az (1) bekezdés bc),vagy bd) pontban feltüntetettektıl. - A szolgáltató által az Eht (1) bekezdése alapján a számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az elıfizetıi szerzıdések figyelemmel kísérése céljából kezelhetı adatok körét az ÁSZF és egyedi elıfizetıi szerzıdés is tartalmazza. - Az egyedi elıfizetıi szerzıdések mintáit a szolgáltató köteles honlapján az általános szerzıdési feltételek mellett közzétenni. - Fogyasztó esetében semmis az egyéni elıfizetıi szerzıdés azon rendelkezése, amely szerint az elıfizetı az általános szerzıdési feltételeket átolvasta, és az abban foglaltakat tudomásul vette A szerzıdéskötéstıl számítva az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére, vállalt határidı Az elıfizetıi szerzıdés alapján az elıfizetıi hozzáférést nyújtó szolgáltató az bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével legfeljebb az elıfizetıi szerzıdés megkötésétıl számított 15 napon belül, vagy az elıfizetı által az elıfizetıi szerzıdésben megjelölt késıbbi idıpontban, de legfeljebb a szerzıdés megkötésétıl számított 3 hónapon belül köteles a szolgáltatás nyújtását megkezdeni. Az elızı bekezdésben meghatározott, illetve a szolgáltató által az bekezdés b) pontja szerint vállalt határidı elmulasztása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd része, belépési díj hiányában az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban fizetendı havi elıfizetési díj, illetve az elıre fizetett szolgáltatások esetén az elıre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa. Amennyiben az elıfizetıi szerzıdésben foglalt határidı teljesítésére a szolgáltató mőszaki okból nem képes, és ezért az elıfizetıi szerzıdést rendes felmondással megszünteti, a szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidı eredménytelen elteltétıl a szerzıdés megszőnéséig az elızı bekezdés szerinti kötbér felét köteles megfizetni. Ha a szolgáltató az elıfizetıi szerzıdésben a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére meghatározott határidıt túllépi, akkor az elıfizetıi hozzáférési pont létesítését megelızıen az elıfizetı jogosult a szerzıdéstıl hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni. Az elıfizetı elállása esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a szolgáltató köteles az adott szerzıdés alapján befizetett díjakat legfeljebb az elállást követı 30 napon belül visszatéríteni az elıfizetı számára, az elıfizetı pedig egyidejőleg köteles a szolgáltató által részére átadott eszközöket a szolgáltatónak átadni Hálózati végponthoz, hálózathoz történı csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidı A 2.3. pontban meghatározott határidıket vállalja a szolgáltató, ettıl eltérıen csak közös megegyezéssel térhet el. A Szolgáltató hálózati végpontjához, hálózatához történı csatlakozást és a szolgáltatás megkezdésének határidejét az elıfizetıi szerzıdésben rögzítik a Felek. 12

13 2.4. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele A szolgáltató az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a szolgáltató általános szerzıdési feltételeiben meghatározottak szerinti elıfizetıi szerzıdés megkötésére irányuló ajánlat, igény (a továbbiakban: ajánlat) szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve jelenlévık között az igénylı erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzést követıen amennyiben szükséges és a szerzıdés megkötésére egyidejőleg nem kerül sor haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az ajánlat teljesíthetısége érdekében szükséges vizsgálatait. A Szolgáltató az ajánlatot nyilvántartásba veszi a pont szerinti adattartalommal, majd az elıfizetıi szerzıdés aláírását követıen az elıfizetıi nyilvántartásban rögzíti az elıfizetıi nyilvántartásához, a felügyeleti szervek adatszolgáltatásához, illetve az egyéb például bőnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi adatmegırzési feladatokhoz Változás az ajánlattevı és az elıfizetı adataiban Változás a szolgáltató személyében Amennyiben az elektronikus hírközlési szolgáltató helyébe (a továbbiakban: régi szolgáltató) - a szolgáltató gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti átalakulása, vagy a szolgáltatás nyújtásának adott területen történı megszüntetése vagy szerzıdés következtében - más szolgáltató (a továbbiakban: új szolgáltató) lép, az érintett elıfizetık felé a régi szolgáltató e törvénynek az elıfizetıi szerzıdés szolgáltató általi egyoldalú módosítására vagy az elıfizetıi szerzıdés szolgáltató általi felmondására vonatkozó szabályai szerint köteles eljárni. - A régi szolgáltató az egyoldalú szerzıdésmódosítást csak abban az esetben alkalmazhatja, ha a) a régi szolgáltató általános szerzıdési feltételei lehetıvé teszik az elıfizetıi szerzıdés szolgáltató általi egyoldalú módosítását és tartalmazzák a 132. (2) bekezdésének megfelelı indokot, a szolgáltató érdekkörében felmerült, azaz belsı körülményekben bekövetkezett változást; b) a módosítás nem eredményezi a szerzıdés feltételeinek lényeges módosítását, mint a szolgáltatás igénybevételének feltételeit, minıségi célértékeket; c) az új szolgáltató általános szerzıdési feltételei a régi szolgáltató általános szerzıdési feltételeihez való közelítés érdekében úgy módosulnak, hogy annak lényeges elemei nem változnak; d) a régi szolgáltató az alanyváltozásról a 132. (4) bekezdése szerint értesíti az érintett elıfizetıket; e) az új szolgáltató a módosított általános szerzıdési feltételeit a 130. (2a) bekezdése szerint megküldi a Hatóságnak; f) mind a régi mind az új szolgáltató eleget tesz bejelentési kötelezettségének a 76. -a szerint. Változás az elıfizetı adataiban Az elıfizetı az elıfizetıi szerzıdésben szereplı adatokban bekövetkezett változást ideértve a számlázási cím változását is - köteles haladéktalanul, de legkésıbb az adatváltozást követı 15 napon belül bejelenteni a szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredı kárért a szolgáltató nem felel. 3. Az elıfizetıi szolgáltatás tartalma: 3.1. a szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatás tartalma Jelen Általános Szerzıdési Feltételek alapján a Szolgáltató a távközlési hálózatát felhasználva Internet hozzáférési szolgáltatást nyújt az Elıfizetı részére, melynek ellenében az Elıfizetı díjat fizet. Az Internet Szolgáltatás keretében Elıfizetı az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben meghatározott sávszélességő TCP/IP hozzáférést vesz igénybe Szolgáltatótól. A hozzáférés keretében Szolgáltató a központjába a bérelt-vonalon beérkezı forgalmat az Internet hálózatra illeszti. Az Internet szolgáltatást a Szolgáltató transzparens átviteli úttal és Elıfizetıi Hozzáférési Pont kiépítésével biztosítja Elıfizetı és Szolgáltató távközlı (IP alapú) hálózata között, amelyen keresztül Elıfizetı Szolgáltató távközlı hálózatához folyamatosan kapcsolódik. Az átviteli út kiépítése megvalósulhat optikai kábel, rézkábel, lézeres, rádiós mikrohullámú, illetve egyéb a technika fejlıdése nyomán alkalmazható közegen (átviteli médiumon) keresztül. 13

14 A Szolgáltató az Internet Szolgáltatást átalánydíj ellenében, idıkorlátozás nélkül biztosítja. Az igénybevett rádiós-vonali Internet Szolgáltatás sávszélességét az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés tartalmazza a szolgáltatás igénybevehetıségének földrajzi területe Szolgáltatás földrajzi területe: Magyarország, Püspökladány 3.3. Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e A szolgáltatás nem tartozik az egyetemes szolgáltatások körébe A szolgáltató felelısségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont helye A hozzáférési pont pontos meghatározását (helység neve, közterület megnevezése, házszám, stb.) az ajánlat illetve késıbb az Elıfizetıi szerzıdés tartalmazza. Elıfizetıi hozzáférési pont: azon hálózati végpont, amelyen keresztül az elıfizetı, vagy felhasználó egy elektronikus hírközlı végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. 4. Az elıfizetıi szolgáltatás minısége, biztonsága Felelısség az elıfizetıi szerzıdések teljesítéséért (1) Az elıfizetıi szerzıdések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében az elektronikus hírközlési szolgáltató a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével. (2) Az elıfizetıi szerzıdésekbıl eredı igények egy év alatt évülnek el, amelyet az (1) bekezdés szerinti esetekben a késedelem, illetve a hibás teljesítés bekövetkezésétıl kell számítani. (3) Az elıfizetıi szerzıdés megszegése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott mértékő kötbért köteles fizetni Az elıfizetıi szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minıségének az elıfizetık és felhasználók védelmével összefüggı követelményeirıl szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminıségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének mérési módszere, A szolgáltató általános szerzıdési feltételeiben a okban és az Elnök által rendeletben meghatározott módon köteles meghatározni az elıfizetıi szolgáltatásokra vonatkozó minıségi célértékeket. A szolgáltató köteles a minıségi célértékek teljesítésére vonatkozó információkat rendszeresen közzétenni a jogszabályban meghatározott tartalommal, formában és módon, hogy az elıfizetık - beleértve a fogyatékos személyeket is - átfogó, áttekinthetı, összehasonlítható, megbízható, felhasználóbarát, naprakész információhoz juthassanak. A szolgáltató felelıssége az általa kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a szolgáltató a jogszabályi elıírásoknak megfelelı mőszaki követelményeket, így különösen az érvényes szabványban meghatározottakat teljesíteni. Új hozzáférés létesítési idı: A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített határideje (HLI) [megkezdett naptári nap]): A megvalósult létesítés idıpontja és az érvényes megrendelés idıpontja között eltelt idı. A szolgáltatás rendelkezésre állása: A rendelkezésre állás az az évre vetített idıtartam, amely alatt a szolgáltatás igénybe vehetı. A teljes üzemidı 24 óra 365 nap, a vállalt rendelkezésre állás 357, mely 98 %-nak felel meg. Minıségi panasz hibaelhárítási ideje: Bejelentett minıségi panaszok, az esetek 80%-ban teljesített hibaelhárítási ideje (MHI): A szolgáltató hálózatában, vagy bármely azzal összekapcsolt hálózatban, a - szolgáltatót terhelı - hibák kijavítási ideje, amely a hibafelvételtıl a szolgáltatás megfelelı minıségő ismételt rendelkezésre állásáig eltelt idı. 14

15 A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézıjének 120 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkezı hívások esetén: Összhangban az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet 11. -ának (2) bekezdésével, százalékban. Garantált le és feltöltési sebesség: A szolgáltató hálózaton belül az elıfizetıi hozzáférési pontokon garantált le- és feltöltési sebesség [kbit/s], amelyet a szolgáltató az elıfizetıi számára az esetek 80%- ában garantál; A megfelelı sávszélesség biztosítása a hazai és nemzetközi hálózatok felé: Az Internet gerinchálózat felé irányuló sávszélesség és az összes felhasználói sávszélesség igény hányadosa ( Q paraméter) a szolgáltatás típusától függıen 0,1 és 0,3 értékek közötti érték. A hozzáférési pont megengedett forgalma: A felhasználó a szolgáltatás-hozzáférési ponton keresztül a szerzıdés szerinti sávszélességnek megfelelı forgalmat bonyolíthat le folyamatosan a nap 24 órájában. A szolgáltatás rendelkezésre állás mérés: Szolgáltató folyamatosan rögzíti a hálózati hibákat, ez alapján számítása [1-(összes kiesés napokban/365)]x100 %. A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége Szolgáltató folyamatosan rögzíti a hálózati hibákat, ez alapján számítása (összes hibamentes napok száma/365)x100 %. IP hálózat csomagvesztése: elküldött csomag esetén az (elveszett csomagok száma/összes csomag száma)x100%, a hálózat különbözı pontjai között. Ellenırzés havonta 1 alkalommal teljes hálózat kijelölt pontjain, hibabejelentés, egyéb szükség esetén. A szolgáltatást akkor tartjuk elfogadható minıségőnek, ha a felhasználó adatforgalmat képes bonyolítani az partnerszolgáltatónk gerinchálózata és a szolgáltatási végpont között. Az új létesítési idıt valamint a minıségi panaszok, számla reklamációk kezelésének idejét a szolgáltató belsı nyilvántartási rendszerében tartja nyilván. Az ügyfélszolgálati válaszidıt próbahívásokkal ellenırzi és ezekrıl jegyzıkönyvet vesz fel. A garantált le és feltöltési értékeket az ellenırzési tervben meghatározott rendszerességgel méri és ezekrıl jegyzıkönyvet vesz fel. A mérések ellenırzésére ajánlja a oldalt. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés hatályának fennállása alatt biztosítja a felhasználó számára a szolgáltatás szerzıdés szerinti rendelkezésre állását. A szolgáltatás a jelen általános szerzıdési feltételekben, illetve az egyedi elıfizetıi szerzıdésben meghatározott minıségi célértékeinek folyamatos megvalósulását a hálózat rendszeres ellenırzése biztosítja. A mért tény adatokat a honlapon rendszeresen közzéteszi a szolgáltató. Ha az elıfizetı nincs megelégedve a szolgáltatás minıségével, ennek bejelentésekor - amennyiben a szolgáltató a bejelentésben állítottakkal nem ért egyet - jogosult hatósági-, vagy független mőszaki szakértıket felkérni a meg nem felelés igazolására. A hatósági-, vagy független mőszaki szakértıi vizsgálat végzésekor a szolgáltató képviselıje jogosult jelen lenni. E személyek jegyzıkönyvben rögzített véleményét (mérési eredményeket) a szolgáltató köteles a meg nem felelés elıfizetı részérıl történı igazolásául figyelembe venni. Amennyiben a szakértıi vizsgálat nem állapít meg hibás teljesítést a szolgáltatói oldalon, úgy a szakértıi költséget az elıfizetı köteles megfizetni. Ellenkezı esetben a szakértıi költség a Szolgáltatót terheli A szolgáltatás minıségére hatással lévı egyéb szolgáltatásokhoz történı hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése A Szolgáltató az Elıfizetıi tájékoztatóban részletezi a szabályokat A szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minıségére A szolgáltató a minıségi célértékek vállalásánál figyelembe veszi a hálózatában alkalmazott hálózat irányítási, menedzselési feladatokat és ennek ismeretében határozza meg a célértékeket Az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhetı más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történı hozzáférés szabályai A Szolgáltató Elıfizetıi tájékoztatóban ismerteti az egyes szolgáltatásoknál tapasztalható külsı veszélyeket és azok ellenei védekezés lehetséges formáit. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás 15

16 korlátozására, ha az elıfizetı magatartása veszélyezteti a hálózat mőszaki paramétereit. Az Elıfizetıt terhel minden olyan tartalom elérésbıl eredı kár, amit a Szolgáltató hálózatával ér el ugyan, de nem a szolgáltató szolgáltatásának részét képezi. A szolgáltatás igénybe vétele során a hálózat használati irányelveket az elıfizetınek kötelessége betartani. A Szolgáltató köteles együttmőködni a bőnüldözési, honvédelmi, nemzetbiztonsági és pénzügyi szervezetekkel a jogtalan vagy törvénytelen események kiderítésével kapcsolatban Tájékoztatás azon intézkedésrıl, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhetı pontokkal kapcsolatban tehet A Szolgáltató a szolgáltatást szüneteltetheti, korlátozhatja vagy végsı esetben fel is mondhatja, ha az elıfizetı részérıl a szolgáltató hálózatát veszélyeztetı magatartást tapasztal. Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat az ÁSZF Elıfizetıi Tájékoztató. melléklete tartalmazza Az elıfizetıi végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltatás csatlakozáshoz szükséges adatáramköri berendezést a Szolgáltató, az végberendezést az Elıfizetı biztosítja. Elıfizetı a Szolgáltatást a kiépített Elıfizetıi Hozzáférési Pont ITU-T G.703 szabványnak megfelelı Ethernet interfészén keresztül veheti igénybe, amelyhez az Elıfizetı által biztosított útválasztó (router) csatlakozik. Az útválasztónak alkalmasnak kell lennie az ITU-T X.21-es csatlakozás fogadására. Egyéni elıfizetı esetén az interfész RJ45. Az Elıfizetıi Hozzáférési Pontot alkotó és az ahhoz csatlakozó berendezések és a Szolgáltató által telepített egyéb berendezések elhelyezésérıl, folyamatos tápáramellátásáról, megfelelı üzemeltetési körülményeirıl, valamint azok vagyonvédelmérıl Elıfizetı gondoskodik. Az Elıfizetı köteles a hálózatot rendeltetésszerően használni és azon csak üzemképes mőszaki végberendezést mőködtetni. Az Elıfizetıt felelısség terheli a szolgáltatás nem rendeltetésszerő használatából eredı, a Szolgáltatónak okozott kárért. A szolgáltatás csak olyan berendezésekkel végezhetı, illetve vehetı igénybe, amelyek rendelkeznek a hírközlési hatóság típus-, forgalomba hozatali-, vagy egyedi engedélyével, vagy ellátták a külön jogszabály [208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet az egységes megfelelıségi jelölés használatáról] szerinti CE, illetıleg H megfelelıségi jelöléssel, és megfelelı létesítés és rendeltetésszerő használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban [A Miniszterelnöki Hivatalt vezetı miniszter 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelete a rádió berendezésekrıl és a távközlı végberendezésekrıl, valamint megfelelıségük elismerésérıl] meghatározott alapvetı követelményeket és teljesítik a rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Az Elıfizetınek a Szolgáltató által felszerelt szolgáltatás hozzáférési pont, fali csatlakozó aljzat megbontásához, esetleges áthelyezéséhez a Szolgáltató engedélyét, illetve közremőködését kell kérni A végberendezés rendeltetésszerő használata és üzemképessége A rendeltetésszerő használat és az üzemképesség biztosítása az elıfizetı felelıssége. Az Internet hozzáférés szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szoftver és felhasználói berendezések biztosítása az Elıfizetı feladata. Az Elıfizetı tartozik a szoftverekre vonatkozó szerzıi jogi szabályok betartásával biztosítani a szükséges szoftvereket A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenırzésének és a hibaelhárításának a lehetıvé tétele A szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot ellenırizni. A szolgáltató az ellenırzés elvégzése érdekében jogosult a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyt adó ingatlanba belépni, ott a szükséges ellenırzést elvégezni. Ezt az elıfizetı, illetve az ingatlan használója és tulajdonosa köteles tőrni. Az elıfizetınek a hibát, az elıfizetéstıl eltérı szolgáltatást, annak észlelésekor haladéktalanul be kell jelenteni a szolgáltatónak, és a hibaelhárítás érdekében a szolgáltatóval együttmőködni, az ellenırzés és hibaelhárítás lehetıségét a szolgáltatás-hozzáférési, illetve csatlakozási ponton, illetve az azoknak helyt adó ingatlanban, vagy ingatlanrészen biztosítani. Az elıfizetı érdekkörében felmerült meghibásodások, vagy az ı érdekkörében felmerült üzemzavar javítási költségeit az elıfizetı köteles a szolgáltatónak megfizetni. 16

17 A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt a szolgáltató az igénylıt elızetesen tájékoztatja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális és ajánlott mőszaki követelményekrıl. 5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 5.1. Az elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei A szolgáltatás szüneteltetése általános feltételei (1) A szolgáltató köteles az elıfizetıi szolgáltatást az elıfizetı kérésére - amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetıvé teszik - szüneteltetni. (2) Amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínősíthetı, hogy az elıfizetı a szerzıdés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény így különösen a személyes adatok vonatkozásában megtévesztette, a szolgáltató jogosult az elıfizetıi szerzıdést legalább 15 napos felmondási idıvel megszüntetni, amelynek tartamára jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni. (3) Egy elıfizetıi szerzıdésben foglalt több szolgáltatás esetén a felek megállapodhatnak, hogy a szüneteltetés kizárólag az elıfizetı által kért szolgáltatásra terjedjen ki. Az elıfizetıi szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet: a) az elıfizetı a szünetelést legalább 15 nappal megelızı elızetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - amennyiben a szüneteltetést nem igénylı más gazdaságos mőszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; b) elıre nem látható és el nem hárítható külsı ok (vis maior) esetén; c) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által elıírt módon. - Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve az általános szerzıdési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idıtartama alatt az elıfizetı a szünetelés idıtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra esı elıfizetési díjat. - Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidın belüli megszüntetésére minden tıle elvárhatót megtett. - Az elektronikus hírközlési szolgáltató a számlák meg nem fizetése esetén arányos, az egyenlı elbánás követelményének megfelelı, és megfelelı módon közzétett intézkedéseket tehet. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy az elıfizetı elızetesen megfelelı figyelmeztetést kapjon a szolgáltatás nemfizetésébıl következı bármilyen korlátozásáról vagy megszakításáról Az elıfizetı által kérhetı szüneteltetés leghosszabb idıtartama (1) A szolgáltatás 15 napot meghaladó korlátozását követıen, amennyiben a szolgáltató nem él az Eht (7) bekezdésében biztosított felmondási jogosultságával, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig felfüggesztheti. A szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számíthat fel. Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztés idıtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idıvel az elıfizetıi szerzıdést felmondhatja. (2) A szolgáltató az általános szerzıdési feltételeiben meghatározhatja a szünetelés kérhetı leghosszabb idıtartamát, amely azonban egyéni elıfizetı esetén nem lehet kevesebb 6 hónapnál. (3) A szolgáltatás elıfizetı kérésére legfeljebb 6 hónapig tartó szüneteltetését a szolgáltató határozott idıtartamú szerzıdéseknél sem zárhatja ki, ebben az esetben azonban az elıfizetıi szerzıdés idıtartama a szüneteltetés idıtartamával meghosszabbodik. (4) A szolgáltató az elıfizetı által kért szünetelési idıszak végén a szolgáltatást köteles visszakapcsolni. Amennyiben a visszakapcsoláshoz nem szükséges helyszíni intézkedés, a szolgáltató külön díjat nem számíthat fel. Amennyiben a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges, a szolgáltató indokolt, méltányos egyszeri díjat számíthat fel. (5) Üzleti elıfizetık esetében felszámolás, csıdeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétıl kezdve szüneteltetni, amíg az 17

18 elıfizetı nem ad a szolgáltató általános szerzıdési feltételeiben meghatározott, de legfeljebb a szolgáltatás 12 havi díjának megfelelı vagyoni biztosítékot A díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendı díj mértéke Ha az elıfizetıi szolgáltatás az elıfizetı kérésére szünetel, a szünetelés idıtartamára az elıfizetıt csak - az elıfizetıi szerzıdésben feltüntetett - csökkentett, indokolt és méltányos díj fizetésére lehet kötelezni. A Szolgáltató a szüneteltetés idıtartamára havi alapdíjat, mint rendelkezésre állási díjat számlázhatja. Amennyiben a havi számlázott összeg tartalmaz forgalmi díjat is és nem bontható, akkor a számlázott díj Díjak mellékletben meghatározott %-át számlázza a Szolgáltató Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei A szolgáltatás korlátozása (1) Az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az elıfizetı által indított vagy az elıfizetınél végzıdtetett (az elıfizetı hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıinek csökkentésére a szolgáltató az elıfizetı egyidejő értesítésével a következı esetekben jogosult: a) az elıfizetı akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha az elıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıségtanúsítással nem rendelkezı végberendezést vagy nem megfelelı interfésszel rendelkezı végberendezést csatlakoztatott; b) a szolgáltatást igénybe vevı elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja; c) az elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidı elteltét követıen is esedékes díjtartozása van, és az elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott az általános szerzıdési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot; d) az elıfizetı fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében az általános szerzıdési feltételekben, illetve az egyedi elıfizetıi szerzıdésben az igénybevétel felsı korlátjaként meghatározott összeget vagy adatmennyiséget. (2) A szolgáltató köteles az elıfizetı kérelmére - kivéve a 118. (4) bekezdésében foglalt esetet - újra biztosítani a szolgáltatást, ha a korlátozás indoka megszőnt. A szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetıségének újbóli biztosításáért az elıfizetıi szerzıdésben feltüntetett - indokolt és méltányos - díjat számolhat fel. Egyéb okok a korlátozásra, korlátozás megszüntetése, kötbér (1) Ha az elıfizetı az Eht (1) bekezdés, vagy e (3) bekezdése szerinti korlátozás okát megszünteti és errıl a szolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez, a szolgáltató köteles az elıfizetı kérésétıl számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. (2) A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a szolgáltató minden megkezdett késedelmes nap után kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada. Amennyiben a szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke az elıfizetıi szerzıdés alapján az adott elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatban fizetendı havi elıfizetési díj, illetve elıre fizetett szolgáltatás esetén az elıre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese. - A szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni, ha a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínősíthetı, hogy az elıfizetı a szerzıdés megkötése vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából a szolgáltatót lényeges körülmény így különösen a személyes adatok vonatkozásában megtévesztette Az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıi csökkentésének esetei, feltételei (1) Amennyiben a szolgáltató az (1) bekezdés d) pontja szerint az általános szerzıdési feltételeiben valamely általa nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat, adatmennyiségeket határoz meg, az erre vonatkozó rendelkezéseket az egyedi elıfizetıi szerzıdésben meg kell jelenítenie és azt az elıfizetınek, mint az általánostól eltérı szerzıdési feltételt külön nyilatkozattal el kell fogadnia. A korlátozó feltételektıl az elıfizetı és a szolgáltató az egyedi elıfizetıi szerzıdésben egyezı akarattal eltérhetnek. 18

19 (2) A szolgáltató köteles a korlátozó feltételeket, és az azok bekövetkezéséhez főzıdı jogkövetkezményeket átlátható és ellentmondásmentes módon meghatározni. (3) Amennyiben a szolgáltatás természete lehetıvé teszi, a korlátozó feltételt számszerő és egyértelmő mértékben (értékhatár, adatmennyiség stb.) kell meghatározni. A pénzügyi vagy adatforgalmi korlát 80%-ának elérését követıen a szolgáltató köteles haladéktalanul SMS üzenet, e- mail, vagy a számítógépen felugró ablak formájában az elıfizetıt errıl értesíteni és figyelmeztetni a korlát túllépésének következményeire. (4) A pénzügyi vagy adatforgalmi korlát túllépésérıl a szolgáltató a (7) bekezdés szerint köteles értesíteni az elıfizetıt és tájékoztatni a teljes körő szolgáltatás további igénybevételéhez szükséges teendıirıl, feltüntetve a határértéken felüli igénybevétel költségeit. 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták Az ügyfélszolgálat elérhetıségének biztosítása - A szolgáltató a nyilvános elektronikus hírközlı hálózaton elérhetı ügyfélszolgálat elérését köteles a megfizetendı, legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású hívhatósággal is biztosítani. E szabályt a belföldi hálózatból indított hívásokra kell alkalmazni. - Az elıfizetıi hozzáférést nyújtó szolgáltató a mőszaki szolgáltatási feltételek megléte esetén saját hálózatából díjmentesen köteles biztosítani ügyfélszolgálatának elérhetıségét. - Az elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatás meghibásodását a szolgáltató által biztosított hibabejelentı szolgálatnál jelentheti be, amelyet a szolgáltató az ügyfélszolgálatán keresztül vagy közvetlenül köteles elérhetıvé tenni, az ügyfélszolgálat elérhetıségével azonos feltételek szerint. - Az ügyfélszolgálat elérhetıségét biztosító telefonszolgáltatáson keresztül reklámközlemény vagy ajánlat csak abban az esetben továbbítható, ha ezt az elıfizetı kérte vagy ehhez a hívó fél elızetesen hozzájárul. Az ügyfélszolgálat elérhetısége e hozzájáruláshoz nem köthetı A hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás A hibabejelentés módja A hibaelhárítás érdekében a szolgáltató. órán keresztül hívható hibabejelentı szolgálatot mőködtet. A hibabejelentı szolgálat hívható az ügyfélszolgálatok jelen ÁSZF 1 fejezetében megadott telefonszámain. A hibabejelentı szolgálat az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében élıhangos, amely az ügyfél hibabejelentését, az elıfizetıi azonosító és az Elıfizetıt egyértelmően azonosító (elıfizetıi szerzıdésben szereplı) adatok megadását követıen regisztrálja. Ha ezen azonosítók valamelyike nem megfelelı, akkor a szolgáltató szabálytalannak minısíti a hibabejelentést. Ezt követıen az ügyfél hibabejelentésre csak az ügyfélszolgálati irodában jogosult. Jelen ÁSZF alkalmazása során elıfizetıi hibabejelentésnek minısül minden olyan, az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon vagy üzenetrögzítın, illetve telefaxon tett bejelentés, amely szolgáltatás korlátozott használhatóságára vagy az igénybe vehetıség hiányára irányul. A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethetı módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megırizni. A szolgáltatónak a hibabejelentést az elıfizetı részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) az elıfizetı értesítési címét vagy más azonosítóját; b) az elıfizetıi hívószámot vagy más azonosítót; c) a hibajelenség leírását; d) a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra); e) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét; f) a hiba okát; g) a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét (eredménytelenségét és annak okát); h) az elıfizetı értesítésének módját és idıpontját. A szolgáltató a saját érdekkörébe tartozó hiba elhárítását díjfizetéshez nem kötheti, vagy egyéb, az elıfizetı közremőködését igénylı feltételt nem támaszthat. A Szolgáltató a hibabejelentésre használt ügyfélszolgálati vonalon folytatott beszélgetésekrıl hangfelvételt készít! 19

20 - A több mint százezer elıfizetıvel rendelkezı szolgáltató köteles az ügyfélszolgálatra érkezı hívások esetén, a hívás megkezdésétıl számított legfeljebb száznyolcvan másodpercen belül ügyintézı bejelentkezését biztosítani. Hibaelhárítás módja A lefolytatott vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul, indoklással ellátott és a megfelelıség igazolására alkalmas értesítéssel köteles az elıfizetıt tájékoztatni írásban vagy egyéb dokumentált módon az alábbi körülmények valamelyikérıl: a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı vagy az az Elıfizetı érdekkörébe tartozó okból merült fel; b) a hiba kijavítását megkezdte, c) a hiba kijavítását meghatározott ideig, vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az elıfizetı részére díjcsökkentést nyújt. - A hibaelhárítás, a hiba okának kivizsgálása érdekében ha a kivizsgálás, vagy a hiba kijavítása kizárólag a helyszínen lehetséges -, az ingatlan tulajdonosa (használója) tőrni köteles, hogy elızetes értesítés alapján a szolgáltató erre felhatalmazott képviselıje az ingatlan területére kivizsgálás, karbantartás és hibaelhárítás céljából belépjen, illetve ha mőszaki indokok miatt a hiba elhárítása másként nem oldható meg, az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt vagy felett, illetıleg abban a szolgáltatás céljára szolgáló eszközt (pl.: távközlı berendezést, vezetéket, antennát) elhelyezzen. Amennyiben a szolgáltató tevékenysége az ingatlan tulajdonosát tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, a korlátozás mértékének megfelelı kártalanítás illeti meg. - Az elıfizetınek a hibaelhárítás során a szolgáltatóval együtt kell mőködnie, a hibaelhárítás lehetıségét a szolgáltatás-hozzáférési ponton, illetve a szolgáltatás-hozzáférési pontnak helyet adó ingatlanban biztosítani köteles. Ha a hibaelhárítást az elıfizetı bejelentése alapján végzi a szolgáltató, az elıfizetıt csak akkor kell értesíteni, ha a hiba elhárításához szükséges bejutni arra az ingatlanra, ahol az elıfizetı által használt szolgáltatás-hozzáférési pont található. - Ha a hibaelhárítás során a szolgáltató megbízottja nem tud az érintett ingatlanra bejutni, értesítés hátrahagyásával tájékoztatja az elıfizetıt a helyszíni kiszállás következı idıpontjáról vagy az idıpontegyeztetés lehetıségérıl. - Ha a szolgáltató az elıfizetı kérésére az elıfizetıvel egyeztetett idıpontban a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az elıfizetı az 1. számú mellékletben meghatározott mértékő kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a szolgáltatónál felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az elıfizetıt abban az esetben is terheli, ha a szolgáltató az elıfizetı hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a hiba oka az elıfizetınél merült fel (pl. elıfizetı hibás végberendezése, rongálása, stb.), továbbá téves hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. - Ha a hibaelhárítási kötelezettségét a szolgáltató az elıfizetı, vagy az elıfizetı érdekkörében felmerült ok, vagy a szolgáltató tevékenységétıl független, külsı, általa elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni, mindaddig nem esik késedelembe, amíg az akadályoztatás el nem hárul. A szolgáltató az elıfizetınek az ismételt kiszállás díját az 1. számú mellékletben meghatározott mértékben felszámítja. Amennyiben ennek feltételei adottak, a szolgáltató a kiszállást az elıfizetı kérésére soron kívül teljesíti. Ez esetben a szolgáltató az elıfizetı kérésének elfogadásától számított hat órán belül a kiszállást az 1. számú mellékletben meghatározott mértékő sürgısségi kiszállási díj ellenében teljesíti. Kizárólag a szolgáltató illetve megbízottja - jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatos hibák kijavítására. Ha a szolgáltató a hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy az elıfizetı a meghibásodott hálózat javítására a szolgáltatón kívül mást vett igénybe vagy saját maga kívánta megjavítani és ezzel kárt okozott, az okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a szolgáltatónak a hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit. Amennyiben az elıfizetı jogellenes magatartásával más elıfizetıket is érintı hibaelhárítást hiúsít meg, felel a szolgáltatónak okozott kárért A vállalt hibaelhárítási célértékek Minıségi jellemzı Hibaelhárítás megkezdésének ideje Paraméter érték 4 óra 20

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek KTV szolgáltatás nyújtásához Készült: 2006.06.01 Utolsó módosítás: 2011.11.01. Hatályos: 2012.01.01.-tıl Hungary - 1173 Budapest, Összekötı u.2. Tel: 06/40/10-46-46; +36

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01.

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére. Érvényes 2015. szemptember 01. MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015. szemptember 01. Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A Szolgáltató neve, címe... 6 1.2.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008.06.01. Utolsó módosítás: 2011.11.01. Hatályos: 2012.01.01.-tıl Hungary - 1173 Budapest, Összekötı u.2. Tel: 06/40/10-46-46;

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFORM Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE KÉSZÜLT: 2003. június 16. VERZIÓ: 2.0.8 Utolsó módosítás: 2012. március 28. Hatályos:

Részletesebben

Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2152 Fót, Szent Benedek park 75-77.sz) Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes: 2012.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2014.12.01. Utolsó módosítás: 2014.12.01 Hatályos: 2014.12.

Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2014.12.01. Utolsó módosítás: 2014.12.01 Hatályos: 2014.12. Comp-Net-Tel Kft. 1031 Budapest, Vízimolnár u. 2. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2014.12.01. Utolsó módosítás: 2014.12.01 Hatályos: 2014.12.01-től Készült:

Részletesebben

Mikroháló Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Mikroháló Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mikroháló Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 137.) Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes: 2015. szeptember

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

Datron Távközlési Zrt.

Datron Távközlési Zrt. Datron Távközlési Zrt. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 137.sz) Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes: 2015. szeptember 01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött és nomadikus telefon szolgáltatás nyújtásához Előző módosítás 2012.07.1. Előző módosítás 2012.09.30. 2013.01.15., 2013,02,15, 2013.11.15.,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFORM Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE KÉSZÜLT: 2003. június 16. VERZIÓ: 2.0.10 Utolsó módosítás: 2015. október 1. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2015.10.01. Hatályos:2015.10.01.-től Tartalomjegyzék Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség...6 1.1.

Részletesebben

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2007.06.09. előző módosítás: 2012.04.15.2012.07.01. Utolsó módosítás: 2013.09.15. Hatályos: 2013.10.15.-től

Részletesebben

OKSZI KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

OKSZI KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához OKSZI KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008.09. 30. Elsőző módosítás: 2010. 08. 25. Elsőző módosítás: 2011. 10. 08. Elsőző módosítás: 2012. 01. 04.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek EgomNET Kft. Nyergesújfalu Paskom u. 13. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Módosítva : 2014.06.01. Hatályos: 2014-07-01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Internet szolgáltatásra vonatkozó

Internet szolgáltatásra vonatkozó Mikrointernet Kft. (Szolgáltató) Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei ÁSZF Utolsó módosítás: 2014.07.24. Hatálybalépés kelte: 2014.08.23 Készült: 2011. június 30. Kovács Enikő

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra

Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szerződésszám: amely létrejött egyrészről ZNET Telekom Zrt. (székhelye:.; cégjegyzékszám: 20-10- 040332, mint Szolgáltató, másrészről az

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004 Korm. Rend. alapján (minőségi célértékek) Hatályos

Részletesebben

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004 Korm. Rend. alapján (minőségi célértékek) Hatályos

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához 2004. szeptember 1., 2005.07.20. 2005.08.20.-tól. 2006. 12. 05., 2007.,01.05., 2007.03.01. 2007.04.01. 2007.12.01.

Részletesebben

Cdc Network Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

Cdc Network Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Cdc Network Hungary Kft Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához módosítás: 2013.01.31, 2013.04.01. Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15,

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. előző módosítás: 2012.10.01. Hatályos: 2013.12.15-től 2013.12.15.

Részletesebben

ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft Budapest Árpád utca 21/b

ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft Budapest Árpád utca 21/b ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1039 Budapest Árpád utca 21/b Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához módosítás: 2011.11.01., 2012.04.15 utolsó 2012.08.01.

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15,

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15,

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek KTV szolgáltatás nyújtásához 2005.07.20. 2006. 12. 05. 2007.03.01. 2007.07.27. 2007.11.10. 2007.12.11. 2008.02.29. 2009.01.16. 2009.9.30. 2009.11.20. 2010.05.17

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: Hatályos: től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: Hatályos: től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2015.08.01. Hatályos: 2015.09.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Naménynet kft. Általános Szerződési Feltételek

Naménynet kft. Általános Szerződési Feltételek Naménynet kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2008.11.25. Előző mód.: 2009.09.30.,2010.08.10., 2012.04.15. 2012.06.01. Utolsó módosítás: 2012.09.15. Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Rf-theme Bt Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához ÁSZF készítésének dátuma: 2009.07.01. Előző mód. 2012.04.15 Utolsó módosítás: 2012.06.01 Hatályos: 2012.07.01.-től

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2015.04.20. Hatályos:2015.05.01.-től Tartalomjegyzék Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség...6 1.1.

Részletesebben

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2007.06.09. előző módosítás: 2012.04.15.2012.07.01.,2013.10.15., 2014.04.15 Hatályos: 2014.09.15.-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Comp-Net-Tel Kft. 1031 Budapest, Vízimolnár u. 2. Készült: 2014. 12.01. Dokumentum név: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA

Comp-Net-Tel Kft. 1031 Budapest, Vízimolnár u. 2. Készült: 2014. 12.01. Dokumentum név: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA Comp-Net-Tel Kft. 1031 Budapest, Vízimolnár u. 2. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2014. 12.01. Utolsó módosítás: 2014.12.01. Hatályos: 2014.12.01.-től

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jászdózsa u. 37

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jászdózsa u. 37 ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jászdózsa u. 37 Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2013.04.17. Hatályos: 2013.05.17.-től

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2007.06.09. előző módosítás: 2012.04.15.2012.07.01.,2013.10.15. Hatályos: 2014.04.15.-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók

VII. számú melléklet: Minıségi mutatók VII. számú melléklet: Minıségi mutatók Az Internet szolgáltatásnak a megfelelı, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerő követelmények a 345/2004. Kormány Rendelet (XII. 22.) szerint Hozzáférés

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerzıdési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15, 07.01.,07.15, 08.15, 09.01,11.01.,

Részletesebben

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes!

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes! Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051. Budapest,

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához előző módosítás: 2015.09.01 Hatályos: 2015.12.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2014.01.15. Hatályos: 2014.02.15.-től

Részletesebben

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek KTV szolgáltatás nyújtásához Módosítva 2005.07.20. Módosítva 2006. 12. 05. Módosítva 2007.03.01. Módosítva 2007.07.27. Módosítva 2007.11.10. Módosítva 2007.12.11.

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET INTERNET, TELEFON ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Az (továbbiakban: ) az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési Előfizetői

Részletesebben

HITELES KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési Szolgáltatás biztosításához

HITELES KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési Szolgáltatás biztosításához HITELES KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési Szolgáltatás biztosításához Utolsó módosítás: 2016. december 10. Hatálybalépés ideje: 2017. január 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek

Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Készült: 2010.03.12. Előző módosítás: 2012.07.1. Előző módosítás: 2012.09.30. Előző módosítás: 2012.12.01.

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Naménynet kft. Általános Szerződési Feltételek

Naménynet kft. Általános Szerződési Feltételek Naménynet kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2008.11.25. Előző mód.: 2009.09.30.,2010.08.10., 2012.04.15.,2012.10.15 Utolsó módosítás: 2012.11.15. Hatályos:

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja: 2011.11.01. Utolsó módosítás napja: 2011.10.29. Elkészítés napja: 2011.10.29.

Részletesebben

GERGI HÁLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

GERGI HÁLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft GERGI HÁLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2012. 08. 01. Utolsó módosítás kelte: 2011. 07. 20.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8.

8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz)

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) szerződés száma:. Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2011. november

Részletesebben

OverNet Korlátolt Felelısségő Társaság

OverNet Korlátolt Felelısségő Társaság OverNet Korlátolt Felelısségő Társaság Székhelye: 5650 Mezıberény, Fortuna tér 10. Általános Szerzıdési Feltételei Internet elérési szolgáltatáshoz Készült: 2014.11.13 Utolsó módosítás idıpontja: 2014.11.13

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben