Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság"

Átírás

1 Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma: június július Hatályba lépés dátuma: augusztus 01. Hungary Budapest, Összekötı u.2. Tel: 06/40/ ; , Fax:

2 1. A szolgáltató neve, címe 5 2. Az ügyfélszolgálat elérhetısége (cím, telefonszám, nyitvatartási idı) illetve internetes honlapjának címe 5 3. Az ászf célja, tárgyi, személyi, területi és idıbeli hatálya 6 4. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok 7 5. A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása 8 6. Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai 9 7. Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítése A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere, rendelkezésre állás Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi jogviszony létrejötte, legrövidebb szerzıdési idıszak Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosításának eseteiben megilletı jogok, egyoldalú szerzıdésmódosítás esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és a fizetendı díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje Az elıfizetıi szolgáltatás szünetelésének esetei, az elıfizetı által kérhetı szünetelés leghosszabb idıtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei és a fizetendı díj mértéke Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának, így különösen az elıfizetıi szolgáltatás minıségi vagy más jellemzıi csökkentésének az esetei és feltételei Az elıfizetıi szerzıdés megszőnésének esetei és feltételei, azon határidı megjelölése, ameddig az elıfizetı díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerzıdést felmondaná A hibabejelentı elérhetısége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete Az ügyfélszolgálat mőködése, az elıfizetıi bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Az elıfizetı jogai az elıfizetıi szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az elıfizetıt megilletı kötbér mértéke, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az elıfizetıt megilletı díjcsökkentés mértéke, az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja Elıfizetıi végberendezés (készülékek) csatlakoztatásának feltételei Adatkezelés, adatbiztonság számozott oldalból 2. oldal

3 19. Az elıfizetıi szolgáltatások díja, ezen belül az egyszeri díjak, rendszeres díjak és forgalmi díjak számszerő és egyértelmő mértéke, díjazási idıszakok, kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások, a kedvezményre jogosultság elvesztése esetén a kedvezmény visszafizetésének feltételei, a díjfizetés és a számlázás módja és ideje, a díjnak az elıfizetı igénye szerinti elıre történı megfizetésére vonatkozó szabályok A felügyeleti szervek címe, telefonszáma Az általános szerzıdési feltételek elérhetısége számozott oldalból 3. oldal

4 ÁSZF MELLÉKLETEK: A MELLÉKLETEK SZÁMOZÁSA ÖNÁLLÓAN TÖRTÉNIK! A. MELLÉKLET: Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak B. MELLÉKLET: Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat C. MELLÉKLET: Szolgáltatási területenkénti adatlap Benne: - Szolgáltatási terület - Telephelyek, ügyfélszolgálatok - Helyi, területi szolgáltatások - Helyi díjszabások - Helyi felügyeleti szervek, hatóságok A mellékletek szolgáltatási területenkénti számozása folyamatos C.1, C.2.C.20, stb. D. MELLÉKLET: A létesítés különleges esetei, egyszeri díjak Benne: - Díjak fogalmi meghatározása - Díjtételek E. MELLÉKLET: Elıfizetıi szerzıdés nyomtatvány F. MELLÉKLET: A szolgáltatás minıségi mutatói 48 számozott oldalból 4. oldal

5 1. A szolgáltató neve, címe A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató cégneve: Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság A Szolgáltató rövidített cégneve: A Szolgáltató székhelye: 1173 Budapest, Összekötı utca 2. Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A Szolgáltató egyéb telephelyeinek és fióktelepeinek felsorolása jelen Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) C jelő mellékleteiben találhatók. 2. Az ügyfélszolgálat elérhetısége (cím, telefonszám, nyitvatartási idı) illetve internetes honlapjának címe A Szolgáltató által mőködtetett ügyfélszolgálati irodák és hibabejelentı szolgálat címét, elérhetıségét, nyitvatartási idejét jelen ÁSZF C jelő mellékletei tartalmazzák. Internetes honlap címe: Központi ügyfélszolgálat: Budapest Cím: 1173 Budapest, Összekötı utca 2. Levelezési cím: 1173 Budapest, Összekötı utca 2. Személyes nyitva tartás: Hétfıtıl Péntekig órás ügyelet: Telefon: 06 (40) Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) számozott oldalból 5. oldal

6 3. Az ászf célja, tárgyi, személyi, területi és idıbeli hatálya Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása. Az ÁSZF tárgyi hatálya a címben specifikált elektronikus távközlési szolgáltatásra terjed ki. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Elıfizetı, Felhasználó Szolgáltató: az 1. pontban megjelölt gazdálkodó szervezet Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki vagy amely használja vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. Elıfizetı: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerzıdéses viszonyban áll. Egyéni Elıfizetı: az a természetes személy Elıfizetı, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az elıfizetıi szolgáltatást. Nem egyéni (üzleti/intézményi) Elıfizetı: a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, továbbá az a természetes személy, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén belül veszi igénybe a szolgáltatást. Az ÁSZF területi hatálya kiterjed mindazon közigazgatási egységre (város, község), ahol a Szolgáltató tulajdonjoga vagy más jog (pl. bérlés) alapján távközlési hálózatot üzemeltet a hírközlési hatóság által elfogadott és nyilvántartásba bejegyzett bejelentése alapján. Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Szolgáltatóval vagy jogelıdével kötött hatályos elıfizetıi szerzıdésre, beleértve - tekintettel a Szolgáltatás folyamatosságára - minden olyan elıfizetıi szerzıdést is, melyet hálózat vásárlás, akvizíció, stb. során jogokkal és kötelezettségekkel átvett hálózaton a korábbi Szolgáltató kötött ugyan, de ezen Szerzıdéseket engedményezte az új Szolgáltatóra és a Szolgáltató személyében bekövetkezett változásról Szolgáltató értesítette az elıfizetıt. A Szolgáltató, az Elıfizetı, illetıleg az igénylı az egyedi Elıfizetıi szerzıdésben ezen általános szerzıdési feltételektıl egyezı akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek. 48 számozott oldalból 6. oldal

7 Az ÁSZF-et a Szolgáltató WEB oldalán és a C jelő mellékletben megjelölt valamennyi ügyfélszolgálaton megtekintés céljából rendelkezésre bocsátja, arról másolat - térítés ellenében - kérhetı. Az ÁSZF az Elektronikus hírközlésrıl szóló évi C. törvény és az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27). IHM rendelet alapján a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban hatóság) nyilvántartásba vételétıl határozatlan ideig hatályos. 4. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok 4.1. Az Elıfizetı nyilatkozat tételei Az Elıfizetı nyilatkozatait a Szolgáltató székhelyére vagy ügyfélszolgálatára postai úton feladva vagy személyesen benyújtva írásban jogosult megtenni A Szolgáltató közzétételi kötelezettsége A Szolgáltató ügyfélszolgálaton történı közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti: a) a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben, ennek hiányában internetes honlapján és információs csatornáján(képújság) közzéteszi, továbbá b) az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhetı ügyfélszolgálat szóbeli tájékoztatást ad A Szolgáltató Elıfizetıvel szemben fennálló értesítési kötelezettsége A Szolgáltató Elıfizetıvel szemben fennálló értesítési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti: a) az Elıfizetı közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben ) vagy, b) elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján akkor, ha a Szolgáltató maradandó módon rögzíteni tudja, hogy a szóbeli értesítést az Elıfizetı tudomásul vette. c) az értesítendı Elıfizetık körétıl függıen országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejőleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni Az 4.3.c) pont szerinti értesítési módot a Szolgáltató a hálózat karbantartása, felújítása, cseréje, átalakítása valamint vis major és a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelme miatt jogszabályban elıírt szolgáltatás-szüneteltetés, valamint az ÁSZF elıfizetıi szerzıdést érintı módosítása esetén teljesítheti A Szolgáltató az ÁSZF elıfizetıi szerzıdést érintı módosítására vonatkozó értesítési kötelezettségének további módjai A Szolgáltató az ÁSZF elıfizetıi szerzıdést érintı módosítására vonatkozó értesítési kötelezettségét a módosítás hatályba lépését megelızı 30 nappal korábban a fentieken kívül még az alábbiak szerint is teljesítheti: 48 számozott oldalból 7. oldal

8 a) az értesítendı elıfizetık köréhez igazodó terjesztéső, ingyenes idıszaki lapban feladott közlemény útján, vagy b) amennyiben idıszaki lap az adott földrajzi területen nem áll rendelkezésre, úgy Szolgáltató web lapján és/vagy egyéb információs csatornáin legalább 15 napig való közzététellel. A fenti pontok szerinti értesítéssel egyidejőleg a Szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni. Az ÁSZF módosítására vonatkozó értesítési módok közül a 4.3.c) és 4.5. pont szerinti mód nem alkalmazható a szolgáltatási csomag összetételére, illetve a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosítás esetén. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következıket kell tartalmaznia: a) pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire; b) a módosítások lényegének rövid leírását; c) a módosítások hatálybalépésének idıpontját; d) a közzétett Általános Szerzıdési Feltételek elérhetıségét; e) ha a Szolgáltató az elıfizetıi szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét; f) azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja; g) az Elıfizetıt az általános szerzıdési feltételek egyoldalú módosítása esetén megilletı jogosítványokat, felmondás feltételeirıl szóló tájékoztatást. 5. A szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatások meghatározása A vezetékes mősorelosztás a mősorszolgáltatók által elıállított jelek (tv és rádió mősorjelek) egyidejő, változatlan továbbítása vezetékes (kábeles) mősorelosztó hálózaton az arra jogosult felhasználó vevıkészülékéhez, a tíznél kevesebb vevıkészülék csatlakoztatására alkalmas hálózat segítségével történı jeltovábbítás kivételével. Nem minısül mősorelosztásnak a telekhatáron belüli vezetékrendszeren végzett tevékenység. Statisztikai besorolása: SZJ Vezetékes mősorjel-elosztás. A szolgáltatások leírását, valamint díjait a Szolgáltató ügyfélszolgálatán elérhetıvé teszi, változásáról az Elıfizetıket 30 nappal a változás hatályba lépése elıtt értesíti. A Szolgáltató egyes mőködési területeinek speciális feltételeit, helyi szolgáltatásait és díjait az ÁSZF C jelő mellékletei tartalmazzák. 48 számozott oldalból 8. oldal

9 6. Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai, az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges idıbeli és földrajzi korlátai A nyilvánosan elérhetı elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásáról a Szolgáltató, az Elıfizetı, illetve igénylı (a továbbiakban együtt: Felek) elıfizetıi szerzıdést kötnek, amely a jelen Általános Szerzıdési Feltételekbıl, az E jelő melléklet szerinti egyedi elıfizetıi szerzıdésbıl és annak esetleges kiegészítı mellékleteibıl áll. Szerzıdı felek az elıfizetıi szerzıdést írásban kötik meg, kivételes esetben az elıfizetıi szerzıdés ráutaló magatartással is létrejöhet. Ráutaló magatartással létrejöttnek tekinthetı a szerzıdés, amennyiben az igénylı igénybejelentése alapján a Szolgáltató a kért elıfizetıi szolgáltatást írásos szerzıdés létrejöttének elmaradása esetén is teljesítette, az igénylı a szolgáltatást igazolható módon igénybe vette Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai Az igénylı személyesen, írásban (fax, levél, ) vagy telefonon jelezheti a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató az igénybejelentést nem köteles befogadni ill. nyilvántartásba venni. Ebben az esetben az igénybejelentés idıpontja a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való beérkezése Az igénybejelentés kötelezı tartalmi elemei: a) az igénylı neve (cégszerő megnevezése), b) Elıfizetıi kategóriája (magán, közületi), c) állandó címe és tartózkodási helye, (értesítési címe), illetve székhelye, telefonszáma d) természetes személy Elıfizetı esetén: az Elıfizetı neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma. Korlátozottan cselekvıképes és kiskorú személy esetén a törvényes képviselı fenti adatai is szükségesek. e) nem természetes személy Elıfizetı esetén: az Elıfizetı neve, címe, cégjegyzék száma, vagy más nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma. f) az igényelt fizetési mód és gyakoriság és szolgáltatás szint (programcsomag) megjelölése g) Az Elıfizetı nyilatkozata adatainak kezelésérıl h) Az Elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelezı adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak a vonatkozó jogszabályban meghatározott céloktól eltérı felhasználásához; i) A kért elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének helye és a csatlakoztatni kívánt tv és rádió készülékek darabszáma a normál feltételektıl eltérı kiviteli igény vagy idıpont, j) nyilatkozat az ingatlan használatának jellegérıl (tulajdonos, használó) 48 számozott oldalból 9. oldal

10 k) az igénylı az elıfizetıi hozzáférési pont létesítését olyan ingatlanba vagy ingatan részbe kérheti, amelyet jogszerően használ, és ahol a szerzıdésbıl fakadó kötelezettségeinek - az ellenırzés, hibaelhárítás biztosítása - eleget tud tenni), l) tulajdonosi hozzájárulás (ha az igénylı nem tulajdonosa az ingatlannak és ezt a Szolgáltató tudomására hozza) m az igényben érintett ingatlanon van-e kiépített lakáshálózat n) az igénybejelentés helye és idıpontja, az igénylı vagy szerzıdéskötésre feljogosított képviselıjének aláírása A Szolgáltató a hiánytalan igénybejelentést a bejelentés napjával (a Szolgáltató telephelyére történı megérkezés napja) nyilvántartásba veszi. Ha az igénybejelentés az elıfizetıi szerzıdés megkötésével egyidejőleg történik, akkor az igény bejelentési eljárás mellızhetı. A szerzıdés megkötéséig az igénylı a megjelölt adatokat bármikor megváltoztathatja, az igényt díjmentesen átírathatja. Szolgáltató jogosult üzemeltetési, fejlesztési és marketing vizsgálatok céljára az igénylıktıl egyéb adatokat is bekérni szigorúan belsı felhasználásra. A Szolgáltató az igény nyilvántartásba vételétıl számított 15 napon belül nyilatkozik a szolgáltatás biztosításának lehetıségérıl: a) Amennyiben a szolgáltatás 30 napon belül teljesíthetı, a Szolgáltató felajánlja az elıfizetıi szerzıdés megkötését. b) Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, egyes területeken elıszerzıdés megkötését indítványozhatja az elıszerzıdés megkötésére vonatkozó szabályok szerint. c) Amennyiben a szolgáltatás az igény nyilvántartásba vételétıl számított 30 napon belül a Szolgáltatónál fennálló okból nem teljesíthetı, a Szolgáltató az igény elutasításáról az Igénylıt írásban, megfelelı indoklással köteles értesíteni és egyúttal tájékoztatni arról, hogy az igény kielégítésére várhatóan mely más idıpontban kerülhet sor Szerzıdéskötés A Szolgáltató és az Elıfizetı (a továbbiakban együtt: Felek) az elıfizetıi szerzıdést írásban kötik meg. Az elıfizetıi szerzıdésbıl fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése akkortól történik, amikortól a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételét biztosítja Az egyedi elıfizetıi szerzıdés kötelezı tartalmi elemei: a) Szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentı szolgálat elérhetısége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe; b) az Elıfizetı neve, állandólakóhelye illetve székhelye, tartózkodási helye (levelezési címe), c) természetes személy Elıfizetı esetén az Elıfizetı (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje; személyi igazolvány száma 48 számozott oldalból 10. oldal

11 d) nem természetes személy Elıfizetı esetén az Elıfizetı cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, adószáma valamint az Elıfizetı bankszámlaszáma; e) az Elıfizetı hozzájárulása a Szolgáltató által jogszabály alapján kezelt kötelezı adatállományon túli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplı adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérı felhasználásához; f) a szerzıdés tartama; g) a szolgáltatás létesítési helyének címe h) a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje; i) a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja; j) a szerzıdés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; k) utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerzıdésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minıségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az Elıfizetıt megilletı jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az Elıfizetıt megilletı kötbér mértékét; l) a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; m) a szerzıdésmódosítás feltételei, az Elıfizetı jogai szerzıdésmódosítás esetére; n) tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az Elıfizetı jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az általános szerzıdési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkezı hatóságok pontos megnevezését, továbbá elérhetıségük megjelölését; o) az elıfizetıi végberendezés felszerelésének helye, a Szolgáltató felelısségi határát jelentı elıfizetıi hozzáférési pont helye. Az elıfizetıi hozzáférési pont meghatározása tekintetében az Elıfizetık által szokásosan megjelölt pont az irányadó, amely csak az Elıfizetı kifejezett kérésére létesíthetı az Elıfizetı helyiségén kívül; p) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége, valamint az Elıfizetı azon nyilatkozata, amely szerint az e szerzıdésben foglaltakat megismerte és elfogadja. A szerzıdés létrejöttével egyidejőleg a Szolgáltató az egyedi elıfizetıi szerzıdés egy példányát és az ÁSZF kivonatát térítésmentesen köteles az Elıfizetı rendelkezésére bocsátani. Az Elıfizetı kérésére a Szolgáltató a teljes ÁSZF egy példányát is az Elıfizetı rendelkezésére bocsátja a D jelő mellékletben megjelölt díj ellenében. Egyedi esetekben mindez kibıvülhet az elıfizetıi szerzıdésben rögzített egyéb mellékletekkel. 48 számozott oldalból 11. oldal

12 Amennyiben Szolgáltató az igénylınek postai úton küld szerzıdési ajánlatot, az igénylınek 30 nap áll rendelkezésére a szerzıdés elfogadására, ennek hiányában a Szolgáltató az igényt törli. Ebben az esetben az elıfizetıi szerzıdés akkor jön létre, amikor az mindkét fél által aláírva visszaérkezik a Szolgáltató telephelyére, vagy azt a mindkét fél általi aláírást követıen a Szolgáltató képviselıje átveszi az Elıfizetıtıl. Ráutaló magatartással történı szerzıdéskötés esetén a szerzıdés létrejöttének idıpontjának a szolgáltatás átadás/átvételének napja tekintendı A szerzıdést az Elıfizetı részérıl a) természetes személy Elıfizetı esetén az Elıfizetı saját kezőleg, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban meghatalmazott képviselıje b) nem természetes személy Elıfizetı esetén a képviseletre jogosult személy(ek), a Szolgáltató részérıl a) az Ügyfélszolgálati Irodában történı szerzıdéskötés esetén a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársa, vagy b) az Ügyfélszolgálati Irodán kívül megkötött szerzıdés esetén a Szolgáltató aláírásra felhatalmazott képviselıje írja alá Elıszerzıdés megkötése A Szolgáltató kikötheti elıfizetıi elıszerzıdés megkötését. Az elıszerzıdés megkötésekor az Elıfizetı a Szolgáltató számlája alapján belépési díjelıleget fizet. A díjelıleg mértéke a Szolgáltató döntésétıl függıen a belépési díj összegéig terjedhet, amelynek befizetése a létesítés feltétele. Amennyiben az Elıfizetı a díjelıleget a számlán feltüntetett határidıt követı 8 napon belül nem fizeti be, megrendelése hatálytalanná válik. Amennyiben az Elıfizetı az elıszerzıdés megkötését követıen a szerzıdést neki felróható okból nem köti meg, úgy az Elıfizetı köteles a Szolgáltató költségeit, legfeljebb a befizetett díjelıleg erejéig megtéríteni. Amennyiben a Szolgáltató a szerzıdést neki felróható okból nem köti meg, a befizetett díjelıleget késedelmi kamattal megnövelve 8 napon belül visszafizeti az Elıfizetınek Szerzıdéskötés megtagadása A Szolgáltatót az EHT 129..(1) bekezdése alapján nem terheli szerzıdéskötési kötelezettség, ezért fenntartja magának a jogot, hogy egyedi döntés alapján megtagadhassa az új elıfizetıi szerzıdés megkötését. Így többek között a Szolgáltató megtagadhatja a szerzıdéskötést és törölheti az elıfizetıi igényt nyilvántartásából: - ha az Elıfizetı a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mőszaki feltételeket nem tudja biztosítani, - ha a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Elıfizetınek a Szolgáltató felé tartozása van, vagy - ha a Szolgáltatónál korábban igénybevett szolgáltatást az Elıfizetı súlyos szerzıdésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg, - ha - különös tekintettel az akciókhoz kötıdı igénylések esetében - az Elıfizetı a Szolgáltatónak az elıfizetıi hozzáférési pont (fizikai) létesítése idıpontjának 48 számozott oldalból 12. oldal

13 egyeztetésére irányuló megkeresésétıl számított 30 napon belül nem biztosítja Szolgáltató részére a megvalósítás (bekötés) feltételeit. Ha az Elıfizetı tartozását csak jelentıs késedelemmel egyenlítette ki, és a szerzıdést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerzıdéskötést az Elıfizetı korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelı elıleg megfizetéséhez kösse, vagy határozott idejő szerzıdést kössön. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az igénylı fizetıképességét más távközlési Szolgáltatóknál ellenırizze A szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltételei, földrajzi, idıbeli és esetleges egyéb korlátai A szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által a hírközlési hatósághoz bejelentett és ott nyilvántartásba vett területeken érhetı el, az egyes szolgáltatási területek meghatározása jelen ÁSZF C jelő mellékleteiben találhatók. A szolgáltatás az elıfizetıi hozzáférési pont létesítése, illetve a szolgáltatáscsomag bekapcsolása után az Elıfizetı és a Szolgáltató között megkötött elıfizetıi szerzıdés alapján vehetı igénybe. A vevıkészülék alkalmassága tekintetében az Elıfizetı tartozik felelısséggel, a Szolgáltató azt nem köteles a szerzıdés megkötése elıtt vizsgálni. Az Elıfizetı szerzıdésének keretein belül jelen ÁSZF C jelő melléklete szerint választhat szolgáltatáscsomagot. A Szolgáltató a szolgáltatás tartalmát az Elıfizetı elızetes értesítése mellett megváltoztathatja, és új szolgáltatáscsomagokat alakíthat ki. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatásnak nincs idıbeli korlátja. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt Szolgáltató az Igénylıt annak kérésére - elızetesen tájékoztatja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális és ajánlott mőszaki követelményekrıl. Az Elıfizetı nem jogosult arra, hogy az elıfizetıi szerzıdés megkötésével az ıt megilletı jogokat harmadik személyre átruházza. Az Elıfizetı teljes körő felelısséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés az ingatlanán kiépített elıfizetıi hozzáférési ponton keresztül történik. 7. Az elıfizetıi hozzáférési pont létesítése 7.1.Elıfizetıi hozzáférési pont Elıfizetıi hozzáférési pont azon hálózati végpont, amelyen keresztül az Elıfizetı egy elektronikus hírközlı végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. A Szolgáltató jogosult az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésekor egyszeri díjat (belépési díj) felszámítani. 48 számozott oldalból 13. oldal

14 A Szolgáltató további elıfizetıi hozzáférési pontot az Elıfizetı igénybejelentése alapján külön díjfizetés ellenében (kiegészítı létesítési díj) épít ki. A díjak a D jelő melléklet alapján kerülnek megállapításra Elıfizetıi hozzáférési pont létesítésének határideje Az Elıfizetıi szerzıdés alapján az elıfizetıi hozzáférést nyújtó Szolgáltató az F jelő mellékletben vállalt célértéknek megfelelıen - a hálózatához kapcsolódó elıfizetıi hozzáférési pontot létesít, amelyen az Elıfizetı a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a szerzıdés idıtartama alatt a szerzıdés feltételei szerint igénybe veheti. Amennyiben a szolgáltató az F jelő mellékletben vállalt célértéken belül nem létesít elıfizetıi hozzáférési pontot, illetve nem biztosítja a szolgáltatást, kötbér fizetésére köteles. Nem minısül a Szolgáltató vonatkozásában késedelmes teljesítésnek az igénybejelentéstıl számított, az F jelő mellékletben vállalt célértéken túli Elıfizetıi hozzáférési pont létesítés vagy jelszolgáltatás megkezdés, ha: a) a Felek az F jelő mellékletben vállalt célértéknél késıbbi idıpontban állapodtak meg, vagy b) az Elıfizetı a kiszámlázott belépési díjat / egyszeri létesítési díjat a számla határidejéig nem fizeti be, vagy c) az Elıfizetı a helyszíni munkálatok feltételeit az elızetesen egyeztetett idıpontban nem biztosítja, vagy d) az Elıfizetı vagy harmadik személy magatartása miatt (különösen használati, kábel-átvezetési engedély hiánya) a rendszerre való csatlakozás késve vagy nem valósulhat meg Az elıfizetıi hozzáférési pont A Szolgáltató az ingatlanon belüli elıfizetıi hozzáférési pont kiépítésével kapcsolatban az Elıfizetıvel állapodik meg. A belépési díj egy hozzáférési pont, kiépítését tartalmazza oly módon, hogy az Elıfizetı ingatlanában a falon kívül, a lakásban vezetékcsatorna nélkül, lépcsıházban és a ház külsı falán általában vezetékcsatornában van vezetve. A fentiekben megjelöltektıl eltérı feltételek esetén a Szolgáltató az elıfizetıi hozzáférési pont kiépítését megtagadhatja, vagy egyedi kalkuláción alapuló díjazásért vállalhatja, illetve a kiépítést egyéb feltételek (pl. harmadik személyek hozzájáruló nyilatkozata, vonalhálózati rész kiépítése, stb.) fennállásától teheti függıvé. A Szolgáltató az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésével kapcsolatos, a technológiai elıírásoktól eltérı elıfizetıi igény esetén kiegészítı létesítési díjat számíthat fel. A kiegészítı díj mértékét a Szolgáltató a létesítés elıtt egyezteti az Elıfizetıvel. A kiegészítı létesítési díj mértékének meghatározásához használatos egységtétel táblázat az ügyfélszolgálati irodákban tekinthetı meg. A létesítés különleges eseteit és ilyen esetben a beruházás részletes feltételeit Felek megállapodásban rögzítik, amely az egyedi elıfizetıi szerzıdés része. Amennyiben a kiegészítı létesítési díj összege elıre nem kalkulálható, a Szolgáltató a bekötési munkalapon, megállapodásban vagy egyedi megállapodásban jelzi a kiegészítı díj összegét, amely az általánosan használt D jelő melléklet szerinti egységtételeibıl kalkulált. Az Elıfizetı a megállapodás, egyedi megállapodás, illetve a munkalap aláírásával fogadja el a díj összegét. 48 számozott oldalból 14. oldal

15 A helyben telepített és a szolgáltatás mőködéséhez szükséges Szolgáltatói berendezések/eszközök áramellátását az Elıfizetı köteles biztosítani Különleges esetnek minısülnek többek között az alábbiak a) Ha az Elıfizetı hozzáférési pontja a leágazási ponttól több mint 40 m távolságra van, b) Ha több Elıfizetıi hozzáférési pont kiépítését kéri, c) Egyéb Szolgáltatói berendezések/eszközök felszerelését kéri, d) A Szolgáltatónál alkalmazott technológiától eltérı megoldást igényel az Elıfizetı, e) Ha az Elıfizetı ingatlanán a kábel vezetését nem az optimális, legrövidebb úton vagy a legoptimálisabb technológiai megoldással kéri, illetve f) Esztétikai elvárások miatt többletkiépítési igényt támaszt az Elıfizetı. Szolgáltató lehetıvé teheti, hogy az elıfizetıi hozzáférési pontot ne saját hálózatán létesítse. Az elıfizetıi hálózatot Szolgáltató csatlakoztathatja saját hálózatához, annak érdekében, hogy azon Szolgáltató az Elıfizetıi hozzáférési ponton szolgáltatását biztosítani tudja. Ebben az esetben, az Elıfizetı a saját érdekkörében megépített hálózatot az elıfizetıi szerzıdés fennállása alatt térítésmentesen átengedi Szolgáltató számára. A Szolgáltató érdekkörén kívül álló hálózatot Szolgáltató a csatlakozás elıtt a D melléklet szerinti külön díj fejében bevizsgálja, azt követıen dönt arról, hogy megköti-e az elıfizetıi szerzıdést. Az Elıfizetı érdekkörébe tartozó hálózatszakasz hibájáért Szolgáltatót felelısség nem terheli, az azon keletkezett hibák elhárítását nem, vagy csak külön díjazásért - megállapodás alapján vállalja. Ha az Elıfizetı nem engedélyezi a Szolgáltató számára a lakáshálózat, illetve a házhálózat kialakítását, a Szolgáltató megtagadhatja a szerzıdéskötést Elıfizetıi nyilatkozatok Az Elıfizetı térítésmentesen hozzájárul a hálózat vezetékeinek (kábeleinek), berendezéseinek és szerelvényeinek elhelyezéséhez, továbbvezetéséhez a saját ingatlanában, valamint lehetıségei szerint gondoskodik azok vagyonvédelmérıl. A szolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a rendszerhez csatlakozó és nem csatlakozó ingatlanok tulajdonosai vagy képviselıjük a vezetékek (kábelek) és szerelvényeik átvezetéséhez, illetve telepítéséhez hozzájáruljanak, illetve azokra használati jogot engedélyezzenek. Hozzájárulás hiányában, illetve a Szolgáltató tulajdonos általi akadályozása esetén a Szolgáltató nem tartozik felelısséggel a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásért, és kötelezettségek teljesítéséért, mentesül az esetleges jogkövetkezmények alól. Az Elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített kábelrendszeren nem szerez tulajdonjogot. Az Elıfizetı kiegészítı létesítési díj megfizetése esetén sem válik tulajdonosává a hálózatnak, illetve az érintett hálózati szakasznak, eszközöknek. 48 számozott oldalból 15. oldal

16 8. A szolgáltatások minıségi célértékei, a minıségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere, rendelkezésre állás 8.1. Rendelkezésre állás A Szolgáltató az elıfizetıi szolgáltatásokra az F jelő mellékletben meghatározott minıségi célértékeket biztosítja az Elıfizetı által rendeltetésszerően használt és fenntartott elıfizetıi hozzáférési ponton a tényleges rendelkezésre állási idınek az F jelő mellékletben megadott %-ában A rendelkezésre állás számítási módja A szolgáltatás tényleges rendelkezésre állási idejének számítási módját az F jelő melléklet részletezi A szolgáltatás minıségének ellenırzése A szolgáltatás minıségét a Szolgáltató ellenırzi a) a központi berendezések ellenırzésével folyamatosan és méréssel legalább félévente rendszeresen, b) a gerinchálózaton meglevı mérıpontokon keresztül rendszeresen, c) az Elıfizetıi hozzáférési pontokon idıszakonkénti szúrópróbaszerő méréssel, illetve d) az Elıfizetı minıségre vonatkozó panasza esetén az Elıfizetı elıfizetıi hozzáférési pontján a panasztól függıen objektív módon méréssel és/vagy szubjektív módon szemrevételezéssel. A méréshez a Szolgáltató megfelelı mőszert és szükség esetén ellenırzı vevıberendezést alkalmaz. A mérés eredményeit a Szolgáltató dokumentálja A minıségi célértékek értelmezése A minıségi célértékek értelmezését az F jelő melléklet tartalmazza A minıségi célértéktıl való eltérés A Szolgáltató kivételesen indokolt esetben jogosult a minıségi célérték vállalt paraméterektıl eltérı, csökkentett minıségi célértékekkel való szolgáltatás nyújtására. Ezen szolgáltatásokat a Szolgáltató a C jelő mellékletben jelöli meg, ahol Szolgáltató a célértékeket is külön köteles a szolgáltatás/részszolgáltatás megnevezésével tételesen feltüntetni. E szolgáltatás vonatkozásában minıségi reklamációt az Elıfizetı csak a csökkentett minıségi követelményeket el nem érı vételi minıség esetén tehet. Csökkentett minıségi követelményő szolgáltatás nyújtására a) csökkentett mőszaki minıségő részszolgáltatás felhasználásával vagy b) a teljes értékő szolgáltatás követelményeinek meg nem felelı minıségő bejövı szolgáltatás esetén kerülhet sor. 48 számozott oldalból 16. oldal

17 Csökkentett mőszaki minıségő részszolgáltatás igénybe vétele akkor indokolt, ha a) a szolgáltatáscsomagban másik, teljes értékő részszolgáltatás felhasználása telítettség miatt már nem lehetséges, vagy b) a rendelkezésre álló teljes értékő szolgáltatás kapacitás olyan mőszaki megoldás mellett nyújtható, hogy így a felhasználást a régebbi elıfizetıi eszközök nem teszik lehetıvé, de a szolgáltatást az elıfizetık többsége igényli. A teljes értékő szolgáltatás követelményeinek meg nem felelı minıségő részszolgáltatás igénybe vétele esetén a részszolgáltatás szolgáltatáscsomagba foglalása akkor indokolt, ha az adott részszolgáltatást annak tartalma miatt az elıfizetık többsége igényli Minıségi célérték miatti elıfizetıi vita Ha a Szolgáltató a 8.5. pont szerinti vállalását az elıfizetés idıtartama alatt nem tudja betartani, az Elıfizetı a késıbbiekben részletezett feltételek szerinti elıfizetési díj visszatérítésre jogosult. Ha az elıfizetıi panasz miatt lefolytatott mérés eredményét az Elıfizetı vitatja, a vita eldöntése érdekében az Elıfizetı jogosult a hírközlési hatóságtól minıség vizsgálatot kérni. Amennyiben a hatóság által elvégzett mérés eredményeként bebizonyosodik, hogy a szolgáltatás minısége nem megfelelı, a Szolgáltató köteles a szolgáltatás minıségét a vállalt minıségi célértékeknek megfelelıre kijavítani. Amennyiben az Elıfizetı ugyanazt a hibajelenséget indokolatlanul ismételten jelzi és a megismételt vizsgálatot igényli, úgy a Szolgáltató jogosult a hatósággal közösen azt elvégezni. Amennyiben a vizsgálat bizonyíthatóan indokolatlan volt, úgy annak költségeit - D jelő melléklet szerint meghatározott vizsgálati díj, valamint a hatóság által a Szolgáltatóval szemben érvényesített további díj - a Szolgáltató jogosult az Elıfizetıre áthárítani. Szolgáltató jogosult a minimálisan vállalt mőszaki paramétereket meghaladó értékő maximált teljesítési értéket meghatározni, szolgáltatásonként. A szolgáltatás észlelhetı hiányosságait az Elıfizetınek haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató hibaelhárító szolgálatánál. Az Elıfizetı kötelezettsége a hibaelhárítás és karbantartás lehetıvé tétele. Amennyiben az Elıfizetı jogellenes magatartásával más Elıfizetıket is érintı hibaelhárítást hiúsít meg, a Szolgáltatónak okozott kárért felelısséggel tartozik. 9. Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája, az elıfizetıi jogviszony létrejötte, legrövidebb szerzıdési idıszak A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor megkülönbözteti az egyéni (természetes személy) és az üzleti (közületi) elıfizetıt. Az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor a természetes személy Elıfizetı köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni elıfizetıként vagy nem egyéni 48 számozott oldalból 17. oldal

18 elıfizetıként kívánja igénybe venni. Az Elıfizetı ezt a nyilatkozatát az elıfizetıi szerzıdés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja. 9.1.Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges adatok Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez a 6.2. pont szerinti adatok szükségesek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenırizze. Amennyiben az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az Elıfizetı nem vagy hamisan adja meg, továbbá ha az egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdést érvénytelennek tekinti. A Szolgáltató az Elıfizetı által szolgáltatott adatok valódiságának ellenırzése céljából az alábbi eredeti dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bemutatását kérheti: a) Cégjegyzékben nyilvántartott szervezetek (korlátolt felelısségő társaság, részvénytársaság, betéti társaság, közkereseti társaság, közös vállalat, szövetkezet, közhasznú társaság, egyesülés, egyéni cég, oktatói munkaközösség, vízgazdálkodási társulat) esetében: - 30 napon belüli és hatályos adatokat tartalmazó cégbírósági bejegyzés, vagy cégkivonat, amennyiben még nincs bejegyezve a Cégbíróság által érkeztetett bejegyzési kérelem teljes példánya, - aláírási címpéldány, - a képviseletre jogosult személy azonosító okmánya, - meghatalmazás teljes bizonyító erejő magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) b) Cégjegyzékben nem nyilvántartott szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai pártok, társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák, stb.) esetében: - az illetékes Megyei Bíróság végzése vagy bejegyzése elıtt az alapszabály bíróság által érkeztetett példánya, - a képviseletre jogosult személy azonosító okmánya, - meghatalmazás teljes bizonyító erejő magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) c) Egyéni vállalkozók esetében: - a vállalkozó igazolvány eredeti példánya, - azonosító okmány, - meghatalmazás teljes bizonyító erejő magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) d) Természetes személy esetében: - azonosító okmány, - meghatalmazás teljes bizonyító erejő magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el). A Szolgáltató jogosult marketing vizsgálatok és felhasználás céljára az igénylıtıl egyéb adatokat is kérni. Az igénylı ezen adatok szolgáltatását megtagadhatja. 48 számozott oldalból 18. oldal

19 9.2. Az elıfizetıi jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzıdési idıszak Az elıfizetıi szerzıdés megkötésekor a 6. pont szerint kell eljárni. Az elıfizetıi szerzıdés határozatlan vagy határozott idıre jön létre. Abban az esetben, ha az igénybejelentı az ingatlan használatára nem tulajdonosi jogviszony alapján jogosult, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kizárólag határozott idejő jogviszonyt létesítsen. A Szolgáltató jogosult határozott idejő elıfizetési szerzıdés esetén, az egyedi elıfizetıi szerzıdés megkötésekor a szerzıdésben meghatározott idıtartamra fizetendı díjat egy összegben elıre elkérni az Elıfizetıtıl. Legrövidebb szerzıdési idıszak határozott idejő szerzıdés esetén: természetes személy elıfizetık esetén 6 hónap, egyéb elıfizetık esetén egyedi megállapodás szabályozza. Ettıl a rendelkezéstıl a Szolgáltató az elıfizetıi igények kielégítése érdekében eltérhet. 10. Az elıfizetıi szerzıdés módosításának egyes esetei és a szerzıdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzıdésmódosításra, az elıfizetıt a szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosításának eseteiben megilletı jogok, egyoldalú szerzıdésmódosítás esetén az elıfizetı tájékoztatásának módja, a díjfizetéshez kötött szerzıdésmódosítás esetei és a fizetendı díj mértéke, az áthelyezés és az átírás teljesítésének határideje Szerzıdés módosítása. A szerzıdés általában a Felek egyezı akaratával módosítható Az egyedi elıfizetıi szerzıdés módosítása írásban, a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen, egyebekben az elıfizetıi szerzıdés megkötésének szabályai szerint történhet. Az elıfizetı bármilyen szerzıdésmódosítási kérelmének Szolgáltató csak akkor tesz eleget, ha az Elıfizetınek a Szolgáltatóval szemben díjtartozása nincs. Az Elıfizetı írásban kötött szerzıdését bizonyos esetekben szóban is módosíthatja. Így szolgáltatásának módosítását - ügyfélszám megadásával - kérheti telefonon is. A Szolgáltató ebben az esetben a módosítást végrehajtja, és ennek megtörténtérıl az ügyfelet értesíti. Ezzel Felek a szerzıdésmódosítás tényét kölcsönösen elfogadottnak tekintik Az ÁSZF módosítása Szolgáltató az ÁSZF-et bizonyos feltételek esetén (pl. jogszabály módosulása alapján, a díjakat pedig a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló mindenkor hatályos jogszabályok keretei között) jogosult egyoldalúan módosítani. Ekkor a Szolgáltató köteles az általános szerzıdési feltételek megváltozásáról a módosítás hatályba lépését megelızıen a 4.2. pont szerint az Elıfizetıt értesíteni, kivéve, ha az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános 48 számozott oldalból 19. oldal

20 szerzıdéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag az Elıfizetı számára kedvezı változásokat tartalmaz A Szolgáltató egyoldalú szerzıdés módosításának esetei A Szolgáltató a jelen Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, különösen, ha a Szolgáltató: a) a hálózat mőszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb indokolt és szolgáltatással összefüggı üzleti ok miatt az elıfizetıi szolgáltatások körét illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit kívánja változtatni, b) az általa szolgáltatott mősorcsomagokban levı mősorokat, illetve azok mősorcsomagon belüli elhelyezését kívánja változtatni az elıfizetıi igények vagy a mősordíjak gazdasági hatása és a mősorok minıségi jellemzıi adatainak összevetése alapján, c) a jelen ÁSZF-ben szereplı díjakat meg kívánja változtatni, vagy d) jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy e) egyéb, vis major vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben (különösen valamely szolgáltatott mősor megszőnése vagy a mősortulajdonosnak mősora terjesztésére vonatkozó rendelkezésének megváltozása) bekövetkezett lényeges változás indokolja. Nem minısül szerzıdésmódosításnak, ha a Szolgáltató a kiesett forrást más forrásból jövı jellel pótolja más szolgáltatónak felróható, vagy egyéb a Szolgáltató érdekkörén kívüli okból. Ha a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult az általános szerzıdési feltételeket egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelızıen legalább 30 nappal az Elıfizetıket az ÁSZF 4.5. pontban foglaltak szerint értesíteni, kivéve: a) a 10.3.d) pont miatti módosításokat, mely esetben a jogszabályokban foglaltak az irányadók, b) a 10.3.e) pontja miatti módosításokat, mely esetben az Elıfizetık értesítésére a Szolgáltató az esemény miatti, az ÁSZF módosítását igénylı intézkedésével egyidejőleg köteles. A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidı betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely Elıfizetıi számára kedvezı változásokat tartalmaz Az Elıfizetı, ÁSZF módosítás miatti szerzıdés felmondási joga Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et a pontban megjelöltek vonatkozásában módosítja, az Elıfizetı jogosult a módosítás tárgyában tett és 4.5. pont szerinti Szolgáltatói értesítést követı 8 napon belül a szerzıdés azonnali hatályú felmondására. Ha a módosítás az Elıfizetı számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Elıfizetı a 4.5. pont szerinti értesítéstıl számított 15 napon belül további 48 számozott oldalból 20. oldal

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött-, és Internet Protokoll Alapú Helyhez Nem Kötött Távbeszélı Szolgáltatáshoz

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz RÉVFÜLÖP település területén Hatályba lépés kelte: 2006. Készült: 2005.

Részletesebben

Savariatelecom Kft Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Savariatelecom Kft Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Savariatelecom Kft Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2008.04.01. Utolsó módosítás: 2008.02.28. Tartalomjegyzék 2. Ügyfélszolgálatának elérhetısége

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. számú melléklet:egyedi ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Telephant Távközlési és Telekommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Készítés dátuma: Utolsó módosítás dátuma:

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

Egyedi Előfizetői szerződésben Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. Az ÁSZF kivonatának és a szerződés egy példányának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BARCIKA COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2009. április 1. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT.

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2008. június 01. Készült: 2008. április 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának

Közlemény. A Díjszabás B fejezete kiegészül az alábbi, 18. Elıfizetıi Szerzıdés másolatának Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Elıfizetıit, hogy 2009. április 25-i hatállyal az Általános Szerzıdési Feltételek az alábbiak szerint módosul: A törzsrész 9.4., Csomagkapcsolt

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Data-Gral Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Data-Gral Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Data-Gral Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2009. február 1. Utolsó módosítás kelte: 2009. január 21. Készült:

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Általános Szerzıdési Feltételek

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Általános Szerzıdési Feltételek HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Általános Szerzıdési Feltételek Hét, Sajónémeti, Serényfalva településeken 2008 február 12. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...5 2. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELİFIZETİI

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21.

Cg.:14-09-303731. Ügyfélszolgálat címe Nyitva tartási ideje Telefonszáma, telefaxszáma 7400 Kaposvár Németh István fasor 21. A szolgáltató neve, címe 1.1 A szolgáltató neve: Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített neve: Cégjegyzékszáma: Pázmány Kábel Kft. Cg.:14-09-303731 1.2. Székhelyének címe: 7400

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

RubiCom Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek kábeltelevíziós vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

RubiCom Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek kábeltelevíziós vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz RubiCom Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek kábeltelevíziós vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya, Szihalom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz DRÁVA KÁBEL Bt. 7900 Szigetvár Deák F. tér 16. Szolgáltató az MKHSZ tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Basal Csertı Csokonyavisonta Darány Drávagárdony Felsıszentmárton

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Nyilvános televíziómősor-elosztás és nyilvános rádiómősor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére AKTV Algyıi Kábeltelevízió Üzemeltetı Kft. a tagja Algyı, 2009.

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Fájnév: Összes oldalszám: 77 Bácskábel Internet ÁSZF.doc Készült: 2009.06.30. Utolsó módosítás: 2009. 06.30. Hatálybalépés idıpontja: 2009.08.

Fájnév: Összes oldalszám: 77 Bácskábel Internet ÁSZF.doc Készült: 2009.06.30. Utolsó módosítás: 2009. 06.30. Hatálybalépés idıpontja: 2009.08. Fájnév: Utolsó módosítás: 2009. 06.30. Hatálybalépés idıpontja: 2009.08.01 Bácskábel Kft. szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pirtó, Balotaszállás, Harkakötöny,

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Gergi Háló Kft. szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Gergi Háló Kft. szolgáltató. Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Gergi Háló Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére 1. oldal Gergi Háló Kft. szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz.. Gergi Háló

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek AKTV Algyıi Kábeltelevízió Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Algyı, 2008. április 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 7 1.1. Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágyi Kábeltévé kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

1.1 A szolgáltató neve: Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság

1.1 A szolgáltató neve: Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 1. A szolgáltató neve, címe 1.1 A szolgáltató neve: Pázmány Kábel Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített neve: Pázmány Kábel Kft Cégjegyzékszáma: Cg.:14-9-303731 1.2. Székhelyének címe:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek

SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek SEMIRAMIS IRODAHÁZ KFT. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2006. szeptember 1. Készült: 2006.07.25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UNICOMM - United Communication Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Dévai utca 26-28 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2008. szeptember 15-től Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

Üzletköt El zet Szolgáltató

Üzletköt El zet Szolgáltató NánásKábel Egyedi el zet i szerz dés Sorsz: 022132 amely a Szolgáltatói Információk pontban leírt Szolgáltató és az El zet i információk pontban leírt El zet között jött létre a keltezés napján A szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz Készült: 2003. március 25. Utolsó módosítás: 2009. június 30. Hatályos: 2009. augusztus 01-tıl TARTALOMJEGYZÉK 1. Szolgáltató neve, címe, elérhetısége...

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Általános Szerzıdési Feltételek. VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Általános Szerzıdési Feltételek VisData Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Készült: Siófok, 2003. december 10. Módosítva: 2005. 11. 16. Módosítva: 2009. 10. 01. 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahám-sat BT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahámhegy, Hegyesd, Balatonederics, Balatonrendes,Bazsi,Uzsa,Révfülöp települések területén

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai

4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai 4. sz. melléklet Szolgáltató által felszámított egyéb díjak típusai Díjfogalmak 4.1. Belépési díj Az előfizető mind a kábeltelevízió szolgáltatás, mind az internet szolgáltatás, mind a telefon szolgáltatás

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP 6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo.

Változások kivonata. Elérhetıség Telefon. +36 1 291-4056 vagy +36 40 200-599 Telefax +36 1 333-9577 Elektronikus elérhetıség gergi@gergihalo. Gergi Háló Kft. Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére 1. oldal Változások kivonata 2. Ügyfélszolgálat és Hibabejelentı Ügyfélszolgálat Ügyfélszolgálat címe 1087 Budapest,

Részletesebben