PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság"

Átírás

1 PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: május 02. Hatályos: október 16. Utolsó módosítás idıpontja: szeptember 13. 1

2 Tartalomjegyzék Tartalom 1. Általános adatok, elérhetıség A Szolgáltató neve és címe: A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetıségei: A Szolgáltató hibabejelentıjének elérhetıségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség, nyitvatartási idı): A Szolgáltató Internetes honlapjának címe: A felügyeleti szervek elérhetıségét az 1. számú melléklet tartalmazza Az általános szerzıdési feltételek elérhetısége Az általános szerzıdési feltételek alkalmazása Az elıfizetıi Szerzıdés megkötése és feltételei Az elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás A szerzıdés megkötésére vonatkozó ajánlat tartalmi elemei: Az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatás igénybevételének idıbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésének egyéb szabályai A szerzıdéskötéstıl számítva a Szolgáltatás nyújtása megkezdésére vállalt határidı Az elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevı és az Elıfizetı adataiban Az elıfizetıi szerzıdés megkötése, létrejötte Az írásban kötött Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Automatikusan végrehajtott részleges szolgáltatás felfüggesztés Ráutaló magatartással történı szerzıdéskötés Az elıfizetıi szolgáltatás tartalma A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatás tartalma A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e A Szolgáltató felelısségi határait jelentı elıfizetıi hozzáférési pont helye Az elıfizetıi szolgáltatás minısége, biztonsága A szolgáltatásminıségi követelmények célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenırzésének mérési módszere A forgalommérésre, átirányításra, menedzselésre vonatkozó szabályok

3 4.3. A Szolgáltató általi intézkedések, amelyeket a Szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint a sebezhetı pontokkal kapcsolatban tehet Az elıfizetıi végberendezés csatlakoztatásának feltételei A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása A szüneteltetés esetei, feltételei, idıtartama, díjai A Szolgáltató érdekkörében bekövetkezı szüneteltetés Szüneteltetés az Elıfizetı kérésére Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának esetei, feltételei, idıtartama, díjai A korlátozás esetén biztosított szolgáltatások A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárításra vonatkozó eljárás Az elıfizetıi bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Díjreklamáció intézése Kötbérfizetés intézése Kártérítési igények intézése Az Elıfizetı jogai az elıfizetıi szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Elıfizetıt megilletı kötbér mértéke, az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A Szolgáltató kötbér fizetésére köteles: A kötbér meghatározásához szükséges vetítési alap: A kötbér mértéke a vetítési alap Az elıfizetıi szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja A panaszok kezelési rendje, az ügyfelek Szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje A tudakozó szolgáltatás igénybe vétele Az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az alábbi szervekhez fordulhat Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér A szolgáltatás elıfizetési díjért vehetı igénybe, a díjazás szabadáras Egyszeri díjak Rendszeres és forgalmi díjak Díjazási idıszakok Díjcsomagok Hibajavításhoz kapcsolódó díjak Kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések A szerzıdés megszőnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak

4 A végberendezéssel kapcsolatos költségszámítás A díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége Számlamelléklet, hívásrészletezı A számlák kézbesítésének idıpontja Késedelmi kamat A kínált díjfizetési módok, a különbözı fizetési módokból adódó, Elıfizetıt érintı eltérések Az akciók és akciós díjak elérhetısége A kártérítési eljárás szabályai A kötbérfizetésre vonatkozó szabályok A számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai A szerzıdés idıtartama Az elıfizetıi szerzıdés idıtartama A szolgáltatás nyújtásának feltételei és esetei A szolgáltatás korlátozásának feltételei és esetei A szolgáltatás szüneteltetésének feltételei és esetei Az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltató általi módosítása Az elıfizetıi szerzıdés Szolgáltató általi módosításának feltételei és esetei A Szolgáltató az ÁSZF-et a pontban meghatározott okokon felül, az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: Az Elıfizetı tájékoztatásának módja a Szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosításáról Az Elıfizetıt megilletı jogok a Szolgáltató egyoldalú szerzıdésmódosításának esetére Az Elıfizetı szerzıdés Elıfizetı általi módosítása, feltételei és esetei, teljesítésük határideje Áthelyezés Átírás Adatok módosítása Adatkezelés, adatbiztonság A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái Az adatok tárolásának idıtartama Az adatok továbbításának feltételei Jogszabályon, illetve elıfizetıi kérelmen alapuló adatátadás Adatátadás hivatalos, vagy más szervek részére Adatátadás más távközlési Szolgáltatónak; közös adatállomány kezelése Átadás közremőködı Szolgáltató számára

5 Adatátadás elıfizetıi kérelemre Az adatok kezelésének jogcíme Kötelezı adatkezelés Az érintett hozzájárulásával történı adatkezelés A kötelezı adatkezelést elrendelı törvény; Az adat kezelésének célja A Szolgáltató és az Elıfizetı felelıssége Az elıfizetıi ügyfélszám alkalmazása Szolgáltató felelıssége a szolgáltatás keretében kapott adatok kezeléséért Változás az Elıfizetı adataiban, vagy azok kezelésében Az azonosító-kijelzésre vonatkozó rendelkezések Hívásátirányításra vonatkozó rendelkezések Nyilvános elıfizetıi listára vonatkozó rendelkezések A szolgáltatás használatával járó veszélyek Adatvédelmi biztos; Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Az Elıfizetı jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje Természetes személy Elıfizetık elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozata Kis- és középvállalkozások egyéni elıfizetıi minıségre vonatkozó nyilatkozat Az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésének esetei és feltételei, azon határidı megjelölése, ameddig az Elıfizetı díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a Szolgáltató a szerzıdést felmondaná Az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésének esetei Elıfizetıi felmondás Szolgáltatói Felmondás A Szolgáltatói felmondás alaki és tartalmi követelményei A Szolgáltató rendes felmondása A Szolgáltató rendkívüli felmondása az Elıfizetı szerzıdésszegése miatt A Szolgáltató rendkívüli felmondása az Elıfizetı díjtartozása miatt A és a pont szerinti Szolgáltatói felmondás közös szabályai Az Elıfizetı kötelezettségei az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnése esetén A közvetítıválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai A közvetítıválasztás szolgáltatás definíciói Az elıfizetıi hozzáférést biztosító Szolgáltató

6 A közremőködı Szolgáltató Közvetítı-elıválasztás A közvetítıválasztás igénybevételének elıfeltételei Igénybejelentés, szerzıdéskötés közvetítıválasztás esetén A szerzıdés hatálybalépése és idıtartama A szünetelésre vonatkozó speciális szabályok A szerzıdés módosításával kapcsolatos speciális szabályok Áthelyezés közvetítıválasztásnál Névátírás közvetítıválasztásnál Telefonszám-változás esetén követendı eljárás Címváltozás esetén követendı eljárás A csatlakozás típusának megváltoztatása (analógról ISDN-re, vagy ISDN-rıl analógra) közvetítıválasztás esetén Hívásirányok módosítása közvetítıválasztás esetén Az Elıfizetı által bonyolított forgalom korlátozására vonatkozó speciális szabályok közvetítıválasztás esetén A hibaelhárításra vonatkozó speciális szabályok Felmondás, a szerzıdés megszőnése, kedvezmény visszafizetése A közvetítıválasztás igénybevételének korlátai Hibaelhárítás a közvetítıválasztás igénybevétele során, a Szolgáltató felelıssége Az elıfizetınek a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei Az együttmőködési és tájékoztatási kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszerő használata, valamint a végberendezéssel, illetve az elıfizetınek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képezı más elektronikus hírközlı eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás Mősorterjesztési elıfizetıi szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatások és kiegészítı médiaszolgáltatások meghatározása, valamint amennyiben a Szolgáltató fel kívánja tüntetni az Eht (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok sz. Melléklet sz. Melléklet: Minıségi célértékek sz. Melléklet: Díjtáblázat sz. Melléklet sz. Melléklet: Fogalmak

7 1. Általános adatok, elérhetıség 1.1. A Szolgáltató neve és címe: Név: PRIM TELEKOM Kft. Cégjegyzékszám: Székhely: 1131 Budapest, Dolmány utca 12. sz A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetıségei: Az ügyfélszolgálat címe: 1131 Budapest Dolmány utca 12 sz. Nyitva tartás: munkanapokon Telefonszám: Telefax: A Szolgáltató hibabejelentıjének elérhetıségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetıség, nyitvatartási idı): Az Elıfizetı Hibabejelentést a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáiban személyesen, és telefonos ügyfélszolgálatán vagy üzenetrögzítın, továbbá elektronikus úton a keresztül tehet. A Szolgáltató Hibabejelentés megtételére egyéb felületeket és módokat is biztosíthat, melyek elérhetıségét honlapján közzéteszi. Az ügyfélszolgálat és a telefonos Hibabejelentı szolgálat országos, egységes, közös telefonszáma: A Szolgáltató Internetes honlapjának címe: A felügyeleti szervek elérhetıségét az 1. számú melléklet tartalmazza 1.6. Az általános szerzıdési feltételek elérhetısége A Szolgáltató az Általános Szerzıdési Feltételeit a személyes ügyfélszolgálatán és interneteshonlapján teszi közzé Az általános szerzıdési feltételek alkalmazása Az elektronikus hírközlési elıfizetıi szerzıdések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. -alehetıvé teszi az elektronikus hírközlési Szolgáltató számára, hogy az üzleti/intézményi Elıfizetık (üzleti Elıfizetık) számáranyújtott elıfizetıi szolgáltatások feltételeinek kialakítása és alkalmazása során: a.) a Rendelet által meghatározott jogszabályhelyek tekintetében azoktól általános szerzıdési feltételeiben eltérjen, b.) a Rendelet által meghatározott jogszabályhelyek tekintetében azoktól az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésekben egyezıakarattal eltérjen, c.) egyezı akarattal eltérjen az általános szerzıdési feltételeikben foglaltaktól, 7

8 d.) az elızı pontokban foglaltak értelemszerő kivételével megállapodjanak azon feltételekben, amelyekre tekintettel a Szolgáltató jogosulttá válik az elıfizetıi szerzıdés egyoldalú módosítására. A Rendeletre és a fentiekre tekintettel Szolgáltató az üzleti elıfizetıkre vonatkozó eltérı feltételeket a jelen ÁSZF fejezetein és/vagy alfejezetein belül megjelöli, utalva arra, hogy üzleti Elıfizetık részére a részletes szabályok azáltalános szerzıdési feltételektıl eltérhetnek és az egyedi Elıfizetı szerzıdésben kerülnek szabályozásra. A jelen általános szerzıdési feltételekben, illetve az annak alapján a felek között létrejött Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben nemszabályozott kérdésekben a feleknek (ebben a sorrendben): a.) a Szolgáltató hatályos általános szerzıdési feltételeit, b.) a Rendelet, vagy c.) az évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.)és az évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni; 2. Az elıfizetıi Szerzıdés megkötése és feltételei Üzleti Elıfizetık esetében a szerzıdés létrejöttére vonatkozó folyamat, és a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidık alkalmazása nem kötelezı, az eltérı szabályozást az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés tartalmazhatja Az elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó eljárás A szerzıdés megkötésére irányuló ajánlatot, igényt (a továbbiakban: ajánlat) a szerzıdés kitöltésével lehet elfogadni. Az ajánlatot az igénylınek, vagy törvényes képviselıjének (meghatalmazottjának) kell elfogadnia. Az ajánlatot igénylı a Szolgáltatónak címezve visszaküldheti postán, telefax útján, vagy egyéb elektronikus úton, illetıleg az ajánlat elfogadása történhet személyesen Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, vagy Szolgáltató kijelölt képviselıjénél. Az ajánlatnak az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges, a 2.2. pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia A szerzıdés megkötésére vonatkozó ajánlat tartalmi elemei: A szerzıdés megkötésére irányuló ajánlat tartalma szerint a következı elemekbıl áll: a.) Elıfizetıi Adatlap b.) Elıfizetıi Nyilatkozat (közvetítı-választásra vonatkozóan) c.) Díjszabás Az elıfizetıi szerzıdés az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl és jelen általános szerzıdési feltételekbıl áll Az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei Az elıfizetıi szolgáltatások igénybevételének feltétele az elıfizetıi szerzıdés megkötése. 8

9 A szolgáltatás igénybevételének idıbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai A Szolgáltató a szolgáltatást egyéni (természetes személy), üzleti/intézményi Elıfizetık számára nyújtja. A szolgáltatás Magyarország területén vehetı igénybe. A Szolgáltató az igényt abban az esetben elégíti ki, ha az elıfizetıi végberendezés telepítésének nincsenek mőszaki, jogi, hatósági (pl.: mőemlékvédelmi) korlátai, és a telepítés ésszerő költséghatárok mellett megvalósítható. Az Elıfizetı, illetve az ingatlan tulajdonosa a kiépített hálózaton nem szerez tulajdonjogot, tekintet nélkül ara, hogy az az ingatlanban, vagy azon kívül helyezkedik-e el. Az Elıfizetı nem jogosult a telefonos rendszert bıvíteni, vagy az Elıfizetıi Hozzáférési Pontot áthelyezni. A Szolgáltatás igénybevételének mőszaki feltétele az Ügyfél vagy Elıfizetı ingatlanáig kiépített hálózat megléte, amelyen a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások a Szolgáltató Földrajzi Szolgáltatási Területén, vagy Társszolgáltató szolgáltatási területén vehetık igénybe. Arról, hogy az adott településen vagy településen belül az Elıfizetı által megjelölt címen elérhetı-e az igényelt Szolgáltatás, a Szolgáltató internetes honlapján, illetıleg az ügyfélszolgálati elérhetıségein tájékozódhat. A Szolgáltató az elıfizetıi szerzıdés megkötését jogosult bármikor megtagadni, különösen, amennyiben: a.) az ajánlat az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat nem tartalmazza, aszolgáltató azt nem tudja érdemben elbírálni. Ebben az esetben a Szolgáltató az ajánlat megérkezését követı 15 (tizenöt) napon belül határidı kitőzésével írásban felkéri igénylıt az adatok megfelelı kiegészítésére. Ilyen esetben ahiánytalan ajánlat Szolgáltatóhoz való beérkezése tekintendı az ajánlat elfogadására vonatkozó idıpontnak; b.) a Szolgáltató nyilvántartása szerint az igénylınek más szolgáltatásból eredı számlatartozása van, az igénylıkorábban igénybevett szolgáltatását Szolgáltató az igénylı súlyos szerzıdésszegése miatt, rendkívüli felmondássalszüntette meg; c.) a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mőszaki feltételek a kért szolgáltatási címen nem állnak rendelkezésre vagy azokat az igénylı nem tudja biztosítani; d.) az igénylı ajánlatában a szolgáltatás megkezdésére a szerzıdéskötés idıpontját 30 (harminc) nappal meghaladó idıpontotjelölt meg Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez szükséges elıfizetıi adatok listája Az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez az alábbi adatok szükségesek: a.) Az üzleti/intézményi Elıfizetı cégszerő elnevezése, az egyéni Elıfizetı neve b.) Az üzleti/intézményi Elıfizetı székhelye, az egyéni Elıfizetı címe c.) Az üzleti/intézményi Elıfizetı bank/pénzforgalmi számlaszáma, d.) Az Elıfizetı anyja neve (egyéni Elıfizetı, és egyéni vállalkozó esetén), e.) Az egyéni Elıfizetı személyi igazolvány száma - kizárólag az Elıfizetı hozzájárulása esetén, f.) Az üzleti/intézményi Elıfizetı cégjegyzékszáma, vagy nyilvántartási száma (adószáma), g.) Napközbeni elérhetıség (értesítési cím, mobil telefonszám, egyéb telefonszám), 9

10 h.) Kapcsolattartó személy neve, külön megjelölve az értesítési és számlázási kapcsolattartó, i.) Számlaküldési cím, j.) A szolgáltatás hozzáférési pont pontos címe (telepítési címe); Az üzleti/intézményi Elıfizetı az elıfizetıi szerzıdés megkötése során az alábbi dokumentumokat köteles a Szolgáltatószámára eredeti, vagy hiteles másolati példányban bemutatni: a.) Cégkivonat hatályos másolata; b.) Az aláíró aláírási címpéldánya, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba, vagy közokiratba foglalt, a törvényesképviselı által aláírt meghatalmazásának egy példánya. A jelen pontban írt adatok, dokumentumok átadásának megtagadása vagy elmulasztása esetén, a Szolgáltatót szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli Az Elıfizetıi Szerzıdés megkötésének egyéb szabályai Az Elıfizetı a szerzıdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást Egyéni vagy Üzleti / Intézményi Elıfizetıként kívánja igénybe venni. Amennyiben az Elıfizetı Szolgáltatást nem saját tulajdonát képezı ingatlanban kívánja igénybe venni, úgy köteles nyilatkozni az ingatlanhasználat jogszerőségérıl. Abban az esetben, ha az Elıfizetıi Szerzıdés nem írásban jön létre a Felek között, úgy az Elıfizetı a szerzıdéskötési folyamat során a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetıségein ingyenesen biztosítja, hogy az Elıfizetı elıfizetıi minıségérıl nyilatkozzon. Az üzleti/intézményi Elıfizetı, írásbeli Elıfizetıi Szerzıdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezı, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelı igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendı megfelelınek, ha megfelel a 2.2. pontban írtaknak. Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdésben az Elıfizetı és a Számlafizetı személye eltérı, úgy az Elıfizetıi Szerzıdésben vállalt jogok és kötelezettségek teljesítéséért a Szolgáltató irányába az Elıfizetı és a Számlafizetı egyetemlegesen felelnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Elıfizetı által megadott adatok valódiságát ellenırizze. Amennyiben az Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat az Elıfizetı nem, vagy hamisan adja meg, továbbá ha az Elıfizetıi minıségére (egyéni vagy üzleti elıfizetı) vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a Szolgáltató a szerzıdéskötést megtagadhatja A szerzıdéskötéstıl számítva a Szolgáltatás nyújtása megkezdésére vállalt határidı Az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés megkötéséhez szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentést, vagy szerzıdéskötést követı 15 (tizenöt) naptári napon belül - amennyiben fennállnak az ÁSZF-ben (például a pontjában) meghatározott elıfeltételek és nem állnak fenn az ÁSZF-ben (például a pontjában) rögzített korlátok - a Szolgáltató aktiválja a szolgáltatást, és Elıfizetı a nyújtott szolgáltatást az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés idıtartama alatt igénybe veheti. 10

11 Nem minısül késedelmes teljesítésnek amennyiben: a.) az igénylı, Elıfizetı a Szolgáltatóval elızetesen egyeztetett idıpontban a helyszíni szerelés feltételeit nembiztosítja vagy b.) a felek az elıfizetıi hozzáférési pont létesítésére, vagy a szolgáltatás megkezdésére 30 (harminc) napnál késıbbiidıpontban állapodnak meg, valamint c.) vis maior, vagy az Igénylı, illetve harmadik személy magatartása (használati, kábelátvezetési engedély hiánya,társszolgáltató általi létesítés ennél hosszabb idı alatt történik meg) miatt a hálózatra csatlakozás nem, vagy csakkésve valósulhat meg. A Szolgáltató jogosult elállni az Elıfizetıi Szerzıdéstıl, amennyiben az abban megjelölt Szolgáltatást, vagy Elıfizetıi Hozzáférési Pont létesítésétobjektív, a Szerzıdés megkötésekor a Szolgáltató által bármely okból nem ismert mőszaki ok miatt nem lehetteljesíteni Az elıfizetıi Szerzıdés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás azajánlattevı és az Elıfizetı adataiban Az ajánlat Szolgáltatóhoz történı beérkezését követıen haladéktalanul, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül Szolgáltató elvégzi azajánlat teljesíthetıségével kapcsolatos vizsgálatait, és ezen határidın belül az ajánlat beérkezésének megfelelı módonnyilatkozik és értesíti az igénylıt arról, hogy: a.) az ajánlatot elfogadja és az ajánlat elfogadásával egyidejőleg az általa aláírt Egyedi Elıfizetıi Szerzıdést átadja,megküldi igénylı részére, b.) a szolgáltatás nyújtását mőszaki lehetıség hiányában az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés létrejöttét követı 15 (tizenöt) naponbelül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejőleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásánakmegkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésıbbi idıpontját (év, hónap, nap), amely nem haladhatja megaz ajánlat beérkezésétıl számított 3 (három) hónapot, c.) az ajánlatot elutasítja; Az ajánlattételt követı idıszakban bekövetkezett bármilyen változást, amely a Szolgáltató, vagy az igénylı személyét, adataitérinti, a fél a változás bekövetkeztét követı 8 (nyolc) napon belül írásban köteles bejelenteni a másik félnek. Amennyiben az adatváltozás bejelentésének elmulasztása kárt okoz, vagy emiatt Szolgáltatót hátrány éri, az felmondási okkéntszolgálhat a Szolgáltató számára, ezen kívül Elıfizetı/igénylı e károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Üzleti elıfizetık esetében a jelen pontban írtak alkalmazása nem kötelezı Az elıfizetıi szerzıdés megkötése, létrejötte Az Elıfizetı a szerzıdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást Egyéni vagy Üzleti/Intézményi Elıfizetıként kívánja igénybe venni. A felek az elıfizetıi szerzıdést írásban, ráutaló magatartással - így különösen az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételével köthetik meg. A felek az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben az általános szerzıdési feltételekben foglaltaktól az Egyéni Elıfizetı javáraegyezı akarattal eltérhetnek.üzleti elıfizetık esetében a felek egyezı akarattal eltérhetnek a Szolgáltató általános szerzıdési feltételeitıl. 11

12 Az Elıfizetıi Szerzıdés a.) jelenlévık között különösen ügyfélszolgálati helyiségben tett szerzıdéses jognyilatkozatok esetében az EgyediElıfizetıi Szerzıdés aláírásával, b.) írásban a Szolgáltatóhoz beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésmegküldésével, illetve a szerzıdés hozzáférhetıvé tételének idıpontjában, c.) amennyiben a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplı szolgáltatás nyújtását mőszaki lehetıséghiányában a Szolgáltató a szerzıdéskötéstıl számított 15 (tizenöt) napon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja,akkor az ezen értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott idıpont Elıfizetı általi elfogadásárólszóló nyilatkozat megküldésével, d.) ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával jön létre; 2.6. Az írásban kötött Egyedi Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei Az írásban létrejött Elıfizetıi Szerzıdés kötelezı tartalmi elemei: a.) az Elıfizetı 2.2. pontban meghatározott személyes adatai; b.) a Szolgáltató adatai; c.) az Elıfizetıi Szerzıdés tárgyát képezı Szolgáltatás; d.) az Elıfizetıi Szerzıdés idıtartama; e.) az általános szerzıdési feltételek elérhetısége; f.) az elıfizetı adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje; g.) az Elıfizetıi Szerzıdés egyoldalú módosítása kapcsán az Elıfizetıt megilletı jogok; h.) az Elıfizetı nyilatkozata a szolgáltatás igénybevételének korlátjaként a Szolgáltató által meghatározott összeghatárok vagy adatmennyiségek túllépése esetén végrehajtott korlátozás során alkalmazott külön feltételek elfogadásáról; i.) Elıfizetıi Szerzıdés módosításának legfıbb esetei, feltételei; j.) az Elıfizetıi Szerzıdés megszőnésének legfıbb esetei, feltételei; k.) az Elıfizetı tájékoztatása arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére; l.) az Elıfizetı tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; m.) utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák a szolgáltatói szerzıdésszegés jogkövetkezményeit; n.) utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák az Elıfizetıi Szerzıdés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; o.) a Hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás az általános szerzıdési feltételek azon pontjaira, melyek tartalmazzák a Hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat; A Szolgáltató az Elıfizetıi Szerzıdés mindenkor alkalmazott teljes szövegét Honlapján megjeleníti. Az Elıfizetıi Szerzıdés a Szolgáltató aláírása nélkül, vagy a Szolgáltató képviselıjének szkennelt aláírásával ellátva is hiteles. A jelen pontban írt tartalmi elemek Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben történı szerepeltetésétıl az üzleti Elıfizetık esetében, a felek egyezı akarattal eltérhetnek. 12

13 2.7 Automatikusan végrehajtott részleges szolgáltatás felfüggesztés A 3. mellékletben felsorolt Szolgáltatások tekintetében, amennyiben az Elıfizetı és a Szolgáltató az egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben nem állapodnak meg eltérıen, az elıfizetı az emeltdíjas (SHS=90) és az emeltdíjas megkülönböztetett (SHS=91) szolgáltatásokat számlázási ciklusonként havi ,- Ft + ÁFA összegő értékhatárig veheti igénybe azzal, hogy az értékhatár napi összege ,- Ft + ÁFA. Az Elıfizetı által az emeltdíjas (SHS=90) és az emeltdíjas megkülönböztetett (SHS=91) szolgáltatásokra vonatkozóan igénybe vehetı érték számítása a számlázási ciklus indulónapjával havonta újra kezdıdik. A Szolgáltató az emeltdíjas (SHS=90) és az emeltdíjas megkülönböztetett (SHS=91) szolgáltatásokra meghatározott napi vagy havi értékhatár elérésekor felfüggesztheti az Elıfizetı Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett emeltdíjas (SHS=90) és az emeltdíjas megkülönböztetett (SHS=91) hívások indítását. Ha az Elıfizetı ezt követıen kísérel meg hívást kezdeményezni, a Szolgáltató tájékoztatja az Elıfizetıt az értékhatár elérésének tényérıl, és arról, hogy a legalább az aktuális egyenleggel azonos összegnek a szolgáltató bankszámláján történı jóváírást követıen a Szolgáltató ismét lehetıvé teszi az Elıfizetı Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett hívások indításátés az Elıfizetı teljes körően veheti igénybe a Szolgáltatást. Az egyenlegnek az értékhatár elérését követı megfizetése vagy az Elıfizetıi Szerzıdés módosítása hiányában az Elıfizetı az adott számlázási ciklus hátralevı idıtartama alatt nem veheti igénybe a híváskezdeményezés szolgáltatást az emeltdíjas (SHS=90) és az emeltdíjas megkülönböztetett (SHS=91) szolgáltatásokra vonatkozóan. Az Elıfizetı az emeltdíjas (SHS=90) és az emeltdíjas megkülönböztetett (SHS=91) szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási értékhatárnak az egyedi Elıfizetıi Szerzıdésben való módosítását bármikor kezdeményezheti Ráutaló magatartással történı szerzıdéskötés Ráutaló magatartással létrejön a szerzıdés, amennyiben az igénylı igénybejelentése alapján a Szolgáltató a kért elıfizetıiszolgáltatást írásos szerzıdés létrejöttének elmaradása (vagy létrejöttének elhúzódása) esetén is teljesítette, az igénylı azelıfizetıi szolgáltatást bizonyítható módon igénybe vette. Ráutaló magatartással történı szerzıdéskötés esetén a szerzıdés létrejöttének a szolgáltatás átadás/átvételének, vagy aszolgáltatás ellenértékét tartalmazó számla megfizetésének a napja tekintendı. Amennyiben az elıfizetıi hozzáférési pont üzembe helyezésére valamely okból a szerzıdés a Szolgáltatóhoz történıvisszaérkezése elıtt kerül sor, a szerzıdés ráutaló magatartással jön létre a szolgáltatás igénybevételével, illetıleg a számla megfizetésével. 13

14 3. Az elıfizetıi szolgáltatás tartalma 3.1. A Szolgáltató által nyújtott elıfizetıi szolgáltatás tartalma A Szolgáltató a jelen általános szerzıdési feltételek alapján vállalja az alábbi szolgáltatások nyújtását: a.) Nyilvános helyi távbeszélı szolgáltatás; b.) Nyilvános belföldi távbeszélı szolgáltatás; c.) Nyilvános nemzetközi távbeszélı szolgáltatás; a.) Nyilvános helyi távbeszélı szolgáltatás: A szolgáltatás helyi hívási területen (primer) belül biztosít telefon kapcsolatot az egyes Elıfizetık között. A szolgáltatásmegkötött elıfizetıi szerzıdés alapján vehetı igénybe. aa.) közvetítı-elıválasztással ab.) hívásonkénti elıtétválasztással b.) Nyilvános belföldi távbeszélı szolgáltatás: A szolgáltatás helyi hívási területen (primer) kívül biztosít telefon kapcsolatot az egyes Elıfizetık között. A szolgáltatásmegkötött elıfizetıi szerzıdés alapján vehetı igénybe. aa.) közvetítı-elıválasztással ab.) hívásonkénti elıtétválasztással c.) Nyilvános nemzetközi távbeszélı szolgáltatás: A szolgáltatás a belföldi Elıfizetık, vagy felhasználók számára nemzetközi telefon kapcsolatot biztosít. A szolgáltatás megkötöttelıfizetıi szerzıdés alapján vehetı igénybe. aa.) közvetítı-elıválasztással ab.) hívásonkénti elıtétválasztással A közvetítı elıválasztást és a hívásonkénti elıtétválasztást Szolgáltató a jelen általános szerzıdési feltételek 13. pontjábanleírtak alapján biztosítja az Elıfizetık számára A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás Szolgáltató Elıfizetı részére biztosítja a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetıségét még akkor is, ha valamelyokból korlátozza Elıfizetı részére a szolgáltatás igénybevételét. A segélyhívó szolgáltatások az alábbiakban felsorolt hívószámokon a Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási idıben díjmentesen érhetık el. Hívószámok: Mentık Tőzoltóság Rendırség Európai egységes segélyhívó Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e A PRIM TELEKOM Kft. nem egyetemes szolgáltatóként nyújtja szolgáltatásait. 14

15 3.4. A Szolgáltató felelısségi határait jelentı elıfizetıi hozzáférési pont helye Az elıfizetıi hozzáférési pont a hálózat részét képezı azon fizikai kapcsolódási pont, ahol az Elıfizetı végberendezésecsatlakoztatható a Szolgáltató hálózatához. Az elıfizetıi hozzáférési pont a Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatosfelelısségének átadási pontja (határa). 4. Az elıfizetıi szolgáltatás minısége, biztonsága A minıségi célértékekre vonatkozó szabályozástól, és a célértékeket tartalmazó 2. számú mellékletben foglaltaktól üzletielıfizetık esetében a felek egyezı akarattal eltérhetnek A szolgáltatásminıségi követelmények célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenırzésénekmérési módszere A szolgáltatásminıség alatt a szolgáltatási képességek azon együttes hatását értjük, amely a szolgáltatás elıfizetıjénekelégedettségi fokát meghatározza. A szolgáltatásminıségi követelmények a Szolgáltató által jelen általános szerzıdésifeltételeiben vállalt, kötelezıen teljesítendı célértékek és minıségi követelmények összessége, amelyek teljesülése vagy túlteljesülése esetén a jogkövetkezmények tekintetében - a szolgáltatás megfelelınek, vagy a célértékek nem teljesüléseesetén pedig alulteljesítettnek, végsı soron igénybe nem vehetınek minısül. A Szolgáltató minıségi célértékeit, értelmezéseit és mérési módszereit az általános szerzıdési feltételek 2. számú mellékletetartalmazza a 229/2008. (IX.12.)Kormányrendeletben foglalt követelményekkel összhangban A forgalommérésre, átirányításra, menedzselésre vonatkozó szabályok A címben foglaltak a szolgáltatás szempontjából nem relevánsak, a jelen ÁSZF ezek tekintetében rendelkezést nem tartalmaz A Szolgáltató általi intézkedések, amelyeket a Szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységétbefolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint a sebezhetı pontokkal kapcsolatban tehet Ha a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát érintı vagy veszélyeztetı esemény következtében korábban nemismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja azelıfizetıt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az Elıfizetı által tehetı intézkedésekrıl, ésazok várható költségeirıl. A Szolgáltató a tájékoztatásért külön díjat nem kér az Elıfizetıtıl. A szolgáltató által nyújtotttájékoztatás nem mentesíti a Szolgáltatót a védelem érdekében teendı, a hálózat egységességével és a szolgáltatásmegszokott biztonsági szintjének visszaállítása érdekében szükséges intézkedések megtétele alól. Az elıre nem látható és el nem hárítható külsı oknak (vis maior) tekinthetı, biztonságot és a hálózat egységét befolyásolóesemények vagy fenyegetések esetén a szolgáltató a jelen általános szerzıdési feltételek pontja szerintszüneteltetheti a szolgáltatást.a Szolgáltató letiltja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartott, "betárcsázó és egyéb gyanús számok" listájánszereplı számok automatikus kapcsolását. 15

16 4.4. Az elıfizetıi végberendezés csatlakoztatásának feltételei A Szolgáltató kötelezettsége nem terjed ki a végberendezés szolgáltatására és nem vállal felelısséget az Elıfizetı által csatlakoztatott végberendezés mőszaki paraméterei tekintetében. A hálózathoz csak a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak megfelelı, megfelelıségi tanúsítással ellátott végberendezés csatlakoztatható, így a Szolgáltató az Elıfizetı által használt berendezések alkalmatlanságára visszavezethetı hibákért nem vállal felelısséget. A telefon hálózathoz csak az 5/2004 (IV.13) IHM rendeletben elıírt, tanúsítással rendelkezı Végberendezés csatlakoztatható. A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzıdés megkötése elıtt a Szolgáltató az igénylıt kérésére elızetesen tájékoztatja a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális és ajánlott mőszaki követelményekrıl. A Szolgáltató nem köteles az igénylı hardvereinek és szoftvereinek a Szolgáltatás igénybevételére való alkalmassá tételére, illetıleg az Elıfizetı által használt berendezések alkalmatlanságára visszavezethetı hibákért a Szolgáltató felelısséget vállalni nem tud. Egy Elıfizetıi Hozzáférési Ponthoz egy darab, jogszabályoknak megfelelı Végberendezés csatlakoztatható. Amennyiben az Elıfizetı egy Elıfizetıi Hozzáférési Ponthoz egynél több Végberendezést kíván csatlakoztatni, vagy a Szolgáltatáshoz használt berendezést át kívánja alakítani, illetve azokat nem hírközlı berendezésekkel kívánja összekapcsolni, úgy ehhez a Szolgáltató hozzájárulását kell kérnie. A Végberendezések maximális számát, valamint egyes berendezések (pl. telefax, adatmodem, alközponti berendezés) alkalmazhatóságát a távközlési hálózat megvalósítása korlátozhatja. A Szolgáltatónak jogában áll a Szolgáltatás igénybevételéhez használt hálózatot ellenırizni. A Szolgáltató az ellenırzés elvégzése érdekében jogosult a Elıfizetıi Hozzáférési Pontnak helyt adó ingatlanba belépni, és az Elıfizetı szükségtelen zavarása nélkül ott a szükséges ellenırzést elvégezni. Ezt az Elıfizetı, illetve az ingatlan használója és tulajdonosa köteles tőrni. Az Elıfizetınek a Hibát annak észlelésekor haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltatónak, és a Hibabehatárolás és Hibaelhárítás érdekében a Szolgáltatóval együttmőködni, az ellenırzés és Hibaelhárítás lehetıségét Elıfizetıi Hozzáférési Ponton, illetve az annak helyt adó ingatlanban, vagy ingatlanrészen biztosítani. Az Elıfizetı érdekkörében felmerült meghibásodások, vagy az ı érdekkörében felmerült üzemzavar javítási költségeit az Elıfizetı köteles a Szolgáltatónak megfizetni. A Végberendezés rendeltetésszerő használata és az üzemképességének biztosítása az Elıfizetı felelıssége. A jelen pont - megszegése esetén Szolgáltató a szerzıdést jogosult felmondani.az Elıfizetı köteles gondoskodni arról, hogy az elıfizetıi ponthoz csatlakozó, és a tulajdonában, vagy fenntartásában lévı végberendezésmőszaki és megbízhatósági paraméterei a mőködtetés során teljesítik a hatósági elıírásokban és a szolgáltatás megfelelıminıségben történı vételéhez szükséges feltételeket. 16

17 5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása 5.1. A szüneteltetés esetei, feltételei, idıtartama, díjai Az 5.1. pont és ennek alpontjaiban meghatározott rendelkezések alkalmazása az üzleti Elıfizetık esetében nem kötelezı A Szolgáltató érdekkörében bekövetkezı szüneteltetés Amennyiben a szolgáltatás nyújtása átmeneti jelleggel akadályba ütközik, a szolgáltatás szünetel.a Szolgáltatás szünetelésére vagy szüneteltetésére sor kerülhet mind az Elıfizetı, mind a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból, Elıfizetıi vagy Szolgáltatói kezdeményezésre, valamint a Felek érdekkörén kívül esı Vis Maior következtében, illetve a jelen ÁSZF-ben vagy jogszabályban meghatározott események bekövetkezése esetén. Amennyiben a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre - ide nem értve az ÁSZF-benmeghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés idıtartamaalatt az Elıfizetı a szünetelés idıtartamára vonatkozó díj fizetésére nem köteles. Ha a szüneteltetés egy adott naptárihónapban meghaladja a 48 (negyvennyolc) órát, abban az esetben a Szolgáltató köteles visszatéríteni az 1 (egy) hónapra esı elıfizetési díjat. Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis major, feltéve, hogy a Szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltóok határidın belüli megszüntetésére minden tıle elvárhatót megtett. Üzleti Elıfizetık esetében felszámolás, csıdeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a Szolgáltató jogosult aszolgáltatást e körülmény bekövetkezésétıl kezdve szüneteltetni, amíg az Elıfizetı nem ad a Szolgáltató részére a szolgáltatás12 (tizenkettı) havi díjának megfelelı vagyoni biztosítékot. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínősíthetı, hogy az Elıfizetı a szerzıdés megkötése vagyszolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatót lényeges körülmény így különösen a személyes adatok vonatkozásábanmegtévesztette, a Szolgáltató jogosult az elıfizetıi szerzıdést legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idıvel megszüntetni, amelynektartamára jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni. Tervezett üzemfenntartási munkának minısül minden olyan tevékenység, amely a szolgáltatás megszakadását, illetveminıségének romlását okozza vagy okozhatja. A tervezett üzemszünetet eredményezı tevékenységek kategóriái: a.) normál üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenység; b.) beruházási fejlesztési tevékenység; c.) szolgáltatás bevezetésével, bıvítésével kapcsolatos tevékenység; d.) szükséghelyzet miatt történı helyreállítás. A Szolgáltatást érintı esetek: a.) elıfizetıi végpont; végponti eszköz karbantartása; végponti eszköz csere; b.) szoftver frissítés; szoftver csere; adatbázis karbantartása; átterhelés; bıvítés; csere; c.) karbantartási, hálózatbıvítési, beruházási, fejlesztési tevékenységek. A szünetelés a jogviszony folytonosságát nem érinti.a szüneteltetés díjait a díjszabásról szóló 3. számú melléklet tartalmazza Szüneteltetés az Elıfizetı kérésére Szolgáltató köteles az Szolgáltatást - akár Egyéni, akár Üzleti/ Intézményi Elıfizetı - kérésére szüneteltetni. Az Elıfizetı köteles közölni a szüneteltetés kezdı idıpontját, 17

18 valamint a szüneteltetés idıtartamát, a szüneteltetés kezdı idıpontját megelızıen legalább 5 (öt) munkanappal. Az Elıfizetı a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozatát legkorábban a szünetelésnek az Elıfizetı által szándékolt megvalósulását megelızı 30. naptól teheti meg. Az Elıfizetı kérésére történı szünetelés legrövidebb idıtartama 1 (egy) hónap, míg az adott naptári évben az Elıfizetı kérésére történı szünetelés maximuma összesen 6 (hat) hónap. Határozott idıtartamú szerzıdések esetén az Elıfizetıi Szerzıdés idıtartama a szüneteltetés idıtartamával meghosszabbodik. A szünetelés idıtartama alatt miután a Szolgáltató a szünetelés idıtartama alatt fenntartja az Elıfizetıi jogviszonyt - az Elıfizetı csökkentett elıfizetési díj megfizetésére köteles, amelynek mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza. Ha az Szolgáltatás az Elıfizetı kérésére szünetel, a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében az Elıfizetı - amennyiben a visszakapcsoláshoz helyszíni intézkedés szükséges egyszeri visszakapcsolási díjat köteles fizetni. Az Elıfizetı által kérelmében meghatározott szünetelési idıtartam lejártával, amennyiben az Elıfizetı másként nem nyilatkozik, a Szolgáltató külön értesítés nélkül visszakapcsolja a szolgáltatást Az elıfizetıi szolgáltatás korlátozásának esetei, feltételei, idıtartama, díjai Az elıfizetıi szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Elıfizetı által indított, vagy az elıfizetınélvégzıdtetett (az Elıfizetı hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, illetve a szolgáltatás nyújtásánakfelfüggesztésére, az elıfizetıi szolgáltatás minıségi, vagy más jellemzıinek csökkentésére a Szolgáltató az Elıfizetı egyidejőértesítésével a következı esetekben jogosult: a.) az Elıfizetı akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerő mőködését, így különösen, ha azelıfizetı az elıfizetıi hozzáférési ponthoz megfelelıség-tanúsítással nem rendelkezı végberendezést csatlakoztatott; b.) az Elıfizetı az elıfizetıi szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagyazt hálózati szolgáltatás céljára használja; c.) az elıfizetınek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - fizetési határidı elteltét követıen isesedékes díjtartozása van, és az Elıfizetı a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott azáltalános szerzıdési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot; d.) az Elıfizetı fogyasztása túllépte az adott szolgáltatás tekintetében az általános szerzıdési feltételekben, illetve az EgyediElıfizetıi Szerzıdésben az igénybevétel felsı korlátjaként meghatározott összeget vagy adatmennyiséget; Szolgáltató köteles a korlátozást 72 órán belül megszüntetni, ha az Elıfizetı a korlátozás okát megszünteti, és errıl aszolgáltató hitelt érdemlı módon tudomást szerez. A Szolgáltató a szolgáltatás korlátozásának megszőntetéséért ügyviteli és adminisztrációs díjként a 3. számú mellékletbenmeghatározott mértékő visszakapcsolási díjat számíthat fel. ASzolgáltatás 15 (tizenöt) napot meghaladó korlátozását követıen, amennyiben a Szolgáltató nem él az Eht (7) bekezdésébenbiztosított felmondási jogosultságával, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig felfüggesztheti. A Szolgáltató a szolgáltatásfelfüggesztése alatt díjat nem számíthat fel. Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, a Szolgáltató aszolgáltatás felfüggesztés idıtartamának utolsó napjára 15 napos felmondási idıvel az elıfizetıi szerzıdést felmondhatja. 18

19 Amennyiben az Elıfizetı és a Szolgáltató az egyedi elıfizetıi szerzıdésben nem állapodnak meg eltérıen, az Elıfizetı által igénybevett híváskezdeményezési szolgáltatást számlázási ciklusonként havi ,- Ft + ÁFA összegő értékhatár elérését követıen vizsgálja azzal, hogy az értékhatár napi összege Ft +ÁFA. Az Elıfizetı által a híváskezdeményezési szolgáltatásra vonatkozóan igénybe vehetı érték számítása a számlázási ciklus indulónapjával havonta újra kezdıdik. A Szolgáltató a híváskezdeményezésre meghatározott napi vagy havi értékhatár elérését követıen a helyi, az osztott díjas és a díjmentes hívószámok kivételével korlátozhatja az Elıfizetı Hozzáférési Pontjáról kezdeményezett hívások indítását. Amennyiben az Elıfizetı a telefon forgalom 80%-át eléri, a Szolgáltató errıl értesíti az Elıfizetıt. Legalább az aktuális egyenleggel azonos összegnek a Szolgáltató bankszámláján történı jóváírást követıen a Szolgáltató ismét lehetıvé teszi az elıfizetı hozzáférési pontjáról kezdeményezett hívások indításátés az Elıfizetı teljes körően veheti igénybe a Szolgáltatást. Az egyenlegnek az értékhatár elérését követı megfizetése vagy az Elıfizetıi Szerzıdés módosítása hiányában a helyi, az osztott díjas és a díjmentes hívószámok kivételével az Elıfizetı az adott számlázási ciklus hátralevı idıtartama alatt nem veheti igénybe a híváskezdeményezés szolgáltatást. Az emeltdíjas (SHS=90) és az emeltdíjas megkülönböztetett (SHS=91) szolgáltatások az elıfizetı késére alapján kerülnek ismételten visszakapcsolásra. Az egyenlegnek az értékhatár elérését követı megfizetése vagy az Elıfizetıi Szerzıdés módosítása hiányában a helyi, az osztott díjas és a díjmentes hívószámok kivételével az Elıfizetı az adott számlázási ciklus hátralevı idıtartama alatt nem veheti igénybe a híváskezdeményezés szolgáltatást A korlátozás esetén biztosított szolgáltatások A Szolgáltató az elıfizetıi szolgáltatás korlátozása esetén is köteles biztosítani: a.) az Elıfizetı hívhatóságát, b.) a segélykérı hívások továbbítását, c.) a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetıségét, d.) a hibabejelentıjének elérhetıségét. 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták 6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárításra vonatkozó eljárás A hibaelhárításra vonatkozó szabályozástól üzleti Elıfizetık esetében a felek egyezı akarattal eltérhetnek. Az Elıfizetı, vagy Elıfizetı érdekkörében eljáró más személy az észlelt hibát, vagy a mőködésképtelenséget bejelentheti a.) a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, b.) a Szolgáltató hibabejelentıjén, c.) levélben, vagy egyéb elektronikus elérhetıségen A hibabejelentı címe: 1131 Budapest, Dolmány utca 12. Nyitva tartás: Telefonszám:

20 Telefax: Honlap: A kármegelızési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként Elıfizetı vállalja, hogy Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, haészleli, hogy a szolgáltatás nem, vagy nem kielégítıen mőködik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért illetve költségekért, melyek abból kifolyólag merülnek fel, hogy Elıfizetı a fenti kötelezettségét nem, vagy csakkésedelmesen teljesíti. A Szolgáltató a hibabejelentést az Elıfizetı részére visszaigazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba veszi. Anyilvántartás tartalmazza: a.)az elıfizetıi azonosítót; b.) az elıfizetıi hívószámot; c.)a hibajelenség leírását; d.) a hibabejelentés idıpontját (év, hónap, nap, óra); e.) a hiba okának behatárolására tett intézkedéseket és azok eredményét; f.)a hiba okát; g.)a hiba elhárításának módját és idıpontját (év, hónap, nap, óra), eredményét(eredménytelenségét és annak okát); h.)az Elıfizetı értesítésének módját és idıpontját. A Szolgáltató a hibabejelentéseket 48 (negyvennyolc) órán belül kivizsgálja és az elvégzett vizsgálat alapján az Elıfizetıt értesíti arról, hogy: a.) további helyszíni, az elıfizetıi hozzáférési ponton, vagy azt is érintıen lefolytatandó vizsgálat szükséges, annakidıpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás idıszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy b.) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhetı, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel. Az Elıfizetınek a Hibaelhárítás során a Szolgáltatóval együtt kell mőködnie, a Hibaelhárítás lehetıségét az Elıfizetıi Hozzáférési Ponton, illetve az Elıfizetıi Hozzáférési Pontnak helyet adó ingatlanban biztosítani köteles. Ha a Szolgáltató az Elıfizetı kérésére az Elıfizetıvel egyeztetett idıpontban a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett ponthoz kiszáll, az Elıfizetı a 3. számú mellékletben meghatározott mértékő kiszállási díjat köteles megfizetni, kivéve, ha a kiszállásra a Szolgáltató oldalán felmerült okból kerül sor. A díjfizetési kötelezettség az Elıfizetıt abban az esetben is terheli, ha a Szolgáltató az Elıfizetı hibájából nem tud az érintett ingatlanra bejutni, vagy amennyiben a Hiba oka az Elıfizetınél merült fel (pl. Elıfizetı hibás Végberendezése, rongálása, stb.), továbbá téves Hibabejelentés, illetve megtévesztés esetén. A Szolgáltató az Elıfizetınek az ismételt kiszállás díját a 3. számú mellékletben meghatározott mértékben felszámítja. Kizárólag a Szolgáltató illetve megbízottja - jogosult a tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett hálózattal kapcsolatos Hibák kijavítására. Ha a Szolgáltató a Hibaelhárítás során azt állapítja meg, hogy az Elıfizetı a meghibásodott hálózat javítására a Szolgáltatón kívül mást vett igénybe vagy saját maga kívánta megjavítani, és ezzel kárt okozott, a teljes okozott kárt köteles megtéríteni, valamint köteles viselni a Szolgáltatónak a Hiba elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit. 20

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei Készítés idıpontja: 2012. május 02. Hatályos: 2015. január 01.

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelısségő Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerzıdési Feltételei 1 Készítés idıpontja: 2013.

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2013. november 29. napján 2014. január 1-jei hatállyal a jogszabályi elıírásoknak és a felügyeleti szervek elıírásainak megfelelıen

Részletesebben

FIX TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

FIX TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság FIX TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK (NOMADIKUS TELEFONSZOLGÁLTATÁS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2016. Április

Részletesebben

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés

Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Nem egyéni internet elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám:... Ügyfélszám:... Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2009. július 10-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05.

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. november 15-tıl Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató neve, székhelye...

Részletesebben

KTV elıfizetıi szerzıdés

KTV elıfizetıi szerzıdés Szerzıdésszám: Ügyfélszám: SIM kártya száma: Set Top Box száma:.. KTV elıfizetıi szerzıdés Elıfizetı és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerzıdési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Nyitvatartási idıben az ügyfélszolgálaton és a http://www.pendolatelecom.hu weboldalon Cím: 1076 Budapest, Garay tér 20. Pendola Telecom Kft. Internet hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata. A jelen ÁSZF kivonat a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet melléklete szerinti kötelezı tartalommal

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2007.10.09. Elızı mód.: 2010.08.01. Utolsó módosítás: 2011.10.8. Hatályos: 2011.11.01.-tıl Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2010. február 01. Hatályos: 2010. február 01. TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK UNICOMM - United Communication Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Dévai utca 26-28 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2008. szeptember 15-től Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OROSCOM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek Oros-Com Kft.

Részletesebben

SOPTV Kft. szolgáltató

SOPTV Kft. szolgáltató SOPTV Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes mősorjel-elosztás (nyilvános

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. NOVEMBER 30.

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek KTV szolgáltatás nyújtásához Készült: 2006.06.01 Utolsó módosítás: 2011.11.01. Hatályos: 2012.01.01.-tıl Hungary - 1173 Budapest, Összekötı u.2. Tel: 06/40/10-46-46; +36

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 A szolgáltató neve, címe... 3 2 A Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Hatályos: 2009. július 15-tıl Az Ügyfélszolgálat elérhetısége: munkanapokon 9:00-18:00 óra között Az Ügyfélszolgálat címe: 1026 Budapest,

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Invitel International Hungary Kft. Általános Szerzıdési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Invitel International Hungary Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerzıdési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 december 27. Utolsó módosítás kelte: 2008 november 24. Hatályba lépés kelte: 2009 január 1. Általános Szerzıdési Feltételek Kondorosi Kábeltelevíziós

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot.

KÖZLEMÉNY. Szolgáltató az igény visszaigazolását számított maximum 45 naptári napon belül köteles elvégezni a mőszaki alkalmassági vizsgálatot. KÖZLEMÉNY Tisztelt Ügyfelünk! Az Actel Távközlési Zrt. tájékoztatja Tisztelt Elıfizetıit, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeit az alábbiaknak megfelelıen változtatja meg. A 2009. november 15-én hatályba

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Ergonet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2009. 07 17. Oldalak: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató általános adatai, az ÁSZF hatálya...5 1.1. A Szolgáltató neve és címe...5 1.2. Ügyfélszolgálat

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VEZETÉKES MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÉSZÍTÉS IDİPONTJA: 2006. NOVEMBER 24. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2010. JÚNIUS 15. UTOLSÓ

Részletesebben

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés

Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés Felügyeleti szervek elérhetısége, panaszkezelés A Szolgáltató neve és címe A Szolgáltató cégneve: LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft. Rövidített cégneve: LRT-COM Kft. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére

Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi szerzıdés egyéni elıfizetı / üzleti / közületi elıfizetı részére helyhez kötött telefon szolgáltatás igénybevételére Elıfizetıi jelszó: Szerzıdés dátuma Aktiválás dátuma Ügyintézı neve Ügyintézı

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra

Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szerződésszám: amely létrejött egyrészről ZNET Telekom Zrt. (székhelye:.; cégjegyzékszám: 20-10- 040332, mint Szolgáltató, másrészről az

Részletesebben

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA NaményNET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Készült: 2008.11.25. Elızı módosítás: 2009.09.30. Utolsó módosítás: 2010.08.10. Hatályos 30 nap után TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA KIVONAT 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1.1 A szolgáltató neve: DATA-GRAL Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. Rövidített neve: Data-Gral Kft. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat

N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom KFT 1 ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő társaság (továbbiakban N-Telekom

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Internet szolgáltatáshoz P4A-Net Bt. 6764 Balástya, Tanya 90. Készült: Balástya, 2010. január 15. Hatályos: 2010. február 01. Tartalomjegyzék 1 Szolgáltató adatai... 4 1.1

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

XYTON KFT. Általános Szerzıdési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2012. március 24. napján Hatályos: 2012. április 24.

XYTON KFT. Általános Szerzıdési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2012. március 24. napján Hatályos: 2012. április 24. XYTON KFT. Általános Szerzıdési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2012. március 24. napján Hatályos: 2012. április 24. napjától Az ügyfélszolgálat és hibabejelentı elérhetısége: Telefon: (06-1)-555-7777

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2010. január20. Az utolsó módosítás hatályos: 2013. december 15-tól 1 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 7 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására PENDOLA INVEST KFT. 1084 Budapest Víg utca 9. Cg.: 01-09-861517 Adószám: 13557478-2-42 Általános Szerzıdési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 1084 Budapest, Víg u.

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA

AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA InterEuro Computer Internet ÁSZF KIVONAT 2014. február 10. AZ INTEREURO COMPUTER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLTOZÁSÁNAK KIVONATA Az

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Digitális és Internet Alapú Helyhez kötött távközlési szolgáltatásokra Hatályos: 2015. október 15. Utolsó módosítás: 2015.07.25. CBN Telekom Kft. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK BLACKIT BOX SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata elérhetı a http://www.blackitbox.hu weboldalon, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2010. január20. Az utolsó módosítás hatályos: 2015. június 01-től 1 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 6 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata

Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata Az Interware Zrt. Általános Szerzıdési Feltételeinek kivonata (A jelen ÁSZF kivonat csupán tájékoztató jellegő. Az Elıfizetı és a Szolgáltató közötti teljes Elıfizetıi Szerzıdés az Egyedi Elıfizetıi Szerzıdésbıl

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerzıdési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.04.01. 1. oldal, összesen:40 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A DUNAKANYAR HOLDING KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A DUNAKANYAR HOLDING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A DUNAKANYAR HOLDING KFT. VIVAFONE CPS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSÁRA Készítés dátuma: 2008. június 16. TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Digitális és Internet Alapú Helyhez kötött távközlési szolgáltatásokra Hatályos: 2013. július 1. CBN Telekom Kft. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra

Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Készült:2007.05.02. Utolsó módosítás:2009.11.29. 1. oldal, összesen:39 Általános Szerzıdési Feltételek adathálózati Internet szolgáltatásra Név:Novi-Com KFT. A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Digitális és Internet Alapú Helyhez kötött távközlési szolgáltatásokra Hatályos: 2013. szeptember 6. Utolsó módosítás: 2013.09.01. CBN Telekom Kft. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK NETSURF CLUB KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerzıdési Feltételek aktuális változata hozzáférhetı a http://www.netsurfclub hu weblapon.

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Általános szerzıdési feltételek. Tartalomjegyzék

Általános szerzıdési feltételek. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet...2 Az elıfizetıi jogviszony létrejötte, módosulása, megszőnése...2 Az elıfizetıi szerzıdéskötés formai és eljárási szabályai...2 1. Igénybejelentés...2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes!

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes! Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051. Budapest,

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben