7HUPLQROyJLDLHODGiVRN Temesváron, Nagyváradon és Brassóban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7HUPLQROyJLDLHODGiVRN Temesváron, Nagyváradon és Brassóban"

Átírás

1 $= (5'e/<, 0$*<$5 0%6=$., 78'20È1<26 7È56$6È* +$9217$ 0(*-(/(1 +Ë5/(9(/( Kolozsváron sikerrel zárultak D]HOVIplpYPDJ\DUQ\HOY& szakeladásai Az Apáczai Közalapítvány támoga- WiViYDO D] (UGpO\L 0DJ\DU 0&V]DNL 7udományos Társaság (EMT) fakultatív PDJ\DU P&V]DNL WHUPLQROyJLD HODGissorozatokat indított be a 2000/2001-es WDQpYEHQ LV D.ROR]VYiUL 0&V]DNL (J\etemen négy pstwppuq NL JpSpV]Pprnöki, számítástechnika, villamosmérnöki YDODPLQW D %DEHú-Bolyai Tudományegyetem vegyészmérnöki karán. $] HOV IpOpYEHQ NDURQNpQW -10 HODGiVW WDUWRWW PLQWHJ\ WDnár: pstwppuq NL NDU dr. Bucur Ildikó, dr. Kiss Zoltán, dr. Kopenetz La- MRV GU. OO *ieru IHOHOV Wanár), dr. Szabó Bálint a Kolozsvári 0&V]DNL (J\HWHP WDQiUDL Yalamint dr. Balázs György, dr. Kazinczy László, dr. Lenkei Péter, dr. Madaras Gábor magyarországi vendégeladók; gépészmérnöki kar: dr. Bicsak Je- Q GU *\HQJH &VDED GU.HUekes László; Kovács István a Kolozs- YiUL 0&V]DNL (J\HWHP WDQiUDL Yalamint dr. Tímár Imre magyarországi vendégtanár; számítástechnika kar: dr. Baruch Zoltán, dr. Búzás Gábor, Cebuc Emil, dr. Farkas György, Sebestyén *\ UJ\ IHOHOV WDQiU GU 3XV]WDL Kálmán, Enyedi Szilárd, Kis Csaba, Somodi Zoltán.ROR]VYiUL 0&V]aki Egyetem, illetve dr. Borbély Endre magyarorv]ijl HODGy vegyészmérnöki kar: dr. Bolla Csa- ED GU 0DMGLN.RUQpOLD IHOHOV Wanár), dr. Muzsnay Csaba; dr. Paizs Csaba, Szabó Gabriella, Veress Erzsébet, Szász Gábor kolozsvári egyetemi tanárok, valamint dr. Poppe László és Simándi Béla magyarországi vendégtanárok; villamosmérnöki kar: dr. Bíró Ká- URO\ IHOHOV WDQiU GU,PHFV 0ária, dr. Marschalko Richard, dr. Szabó Lóránd a Kolozsvári M& szaki Egyetem tanárai. (folytatás az 6-ik oldalon) Fazakas Annamária 7HUPLQROyJLDLHODGiVRN Temesváron, Nagyváradon és Brassóban $] (UGpO\L 0DJ\DU 0&V]DNL 7XGRPiQ\RV 7iUVDViJ (07 D] $SiF]DL. ]DODSttvány támogatásával a 2001/2002-HV WDQpY HOV IpOpYpEHQ 7emesváron, Nagyváradon és Brassóban LV V]HUYH]HWW WHUPLQROyJLDL HODGiVVorozatot. Temesváron ennek lebonyolításában nagy szerepet játszott a Temesvári Magyar Diákszervezet (TMD) valamint a Techné Egyesület.. ]HO HJ\ KyQDSRV HONpV] OHW HUHGPpQ\HNpQW QRYHPEHU 17-én, szombaton há- URP D] pstwppuq NL D JpSpV]PpUQ NL pv D YLOODPRVPpUQ NL NDURQ V]HUYH]HWW PDJ\DU Q\HOY& P&V]DNL HODGiVRNDW KDOOJDWKDWWiN PHJ D Wemesvári diákok. Eredeti elképzelések szerint még egy negyedik, vegyészmérq NL HODGiV LV V]HUHSHOW D SURgramban, viszont ez elmaradt. $ GLiNRN HO]HWHVHQ PLQWHJ\ KHWYHQHJ\ QHYHW WDUWDOPD]y NpUpVW Q\~MWRWWDN EH D 7HPHs- YiUL 0&V]DNL (J\HWHP UHNWRUiKR] (QQHN MyYiKDJ\iViYDO OHKHWVpJ DGyGRWW KRJ\ D] HODGásokat az intézmény épületében tartsák meg. $ N YHWNH] HODGiVokat tartották: villamosmérnöki kar: dr. Preitl István Folyamatszabályozás; gépészmérnöki kar: dr. Ferencz András Az új Ford Mondeo; pstwppuq NL kar: Nagy György Tamás 6]HUNH]HWHN PHJHUVtWése kompozitokkal; pstwppuq NL kar: dr. Pogány András Módszerek és eljárások a régi hulladéktárolókból származó környezetszennyezés megszüntetésére $ V]tQHV JD]GDJ HODGiVRNRQ D] HODGyN IyOLiNDW PXWDWWDN EH pv MHJ\]HWHNHW LV RV]WRWtak. $] HODGiVRN YpJpQ D UpV]WYHY GLiNRN D] (07 D 70' pv D 7HFQKp (gyesület lógóját tar- WDOPD]y UpV]YpWHOL RNOHYHOHW YHKHWWHN iw D V]HUYH]kWO $ WHPHVYiUL HODGiVVRUR]DWRW D QDJ\YiUDGL N YHWWH $] (07 pv D 1DJ\YiUDGL 0agyar Diákszövetség (NMD) november 23-án az Ady Endre Líceumban szervezte meg a magyar Q\HOY& P&V]DNL HODGiVVRUozatot. (]W PHJHO]HQ D] 10'-sek fórumot szerveztek, hogy felmérjék az igényeket: milyen WHPDWLNiM~ HODGiVRNDW KDOOJDWKDWQiQDN V]tYHVHQ D QDJ\YiUDGL PDJ\DU P&V]DNLV Giákok. A PHJEHV]pOpV HUHGPpQ\HNpQW D N YHWNH] HODGiVRN PHOOHWW G ntöttek: dr. Zétényi Zsigmond A világegyetem egy egyenletben; dr. Vári Kakas Ákos Elosztott rendszerek az internet alapjai; Barabás Tibor Robottechnikai alapfogalmak; dr. Gacsádi Sándor Celluláris neurális hálózatok alapjai; Vesselényi Tibor 6]iPYH]pUOpV& szerszámgépek. $ V]HUYH]pV HOV OpSpVpEHQ D GLiNV] YHWVpJ NpSYLVHOL N ]HO KDUPLQF W DOitUiVW J\&MW ttek össze. Végül a termek biztosításának érdekében nem fordultak az egyetem rektorához, hanem az Ady Endre Líceum mellett döntöttek. $] HODGiVRNDW PHJKLUdették a helyi napilapban (a Bihari Naplóban), valamint plakátokat függesztettek ki az NMD székhelyén és a bentlakásokban. 1RYHPEHU YpJpQ GHFHPEHU HOHMpQ D %UDVVyL 0&V]DNL (J\HWHPHQ V]HUYH]WHN Pagyar Q\HOY& P&V]DNL V]DNHODGiVRNDW (QQHN OHERQ\ROtWiViEDQ a Brassói Magyar Diákszövetség (BMD) valamint az EMT brassói fiókszervezete segített. $] HODGiVVRUR]DWRW PHJHO]HQ D %0'-VHN pv D ILyNV]HUYH]HW YH]HWL PHJEHV]élést szerveztek a faipari és a mechanika kar hallgatóinak, hogy felmérjék az igényeket. A talionr]y HUHGPpQ\HNpQW D N YHWNH] HODGiVRN PHOOHWW G QW WWHN HUGPpUQ NL NDU GU 6]iYD -iqrv FaköWpVHN URQFVROiVPHQWHV HOOHQU]pVH mechanika kar: dr. Varga Béla Gépkocsiipar és alumínium; mechanika kar: dr. Watzatka Gábor Kerékágycsapágyazások az autóiparban. $ PHFKDQLND NDURQ WDUWRWW HODGiVRNQiO D] HOPpOHW LVPHUWHWpVH PHOOHWW D] HOPRQGRttakat J\DNRUODWEDQ LV EHPXWDWWiN D] HODGyN $] HOV pv PiVRG pyhv GLiNRN PiU D PHgbeszélésen MHOH]WpN KRJ\ QHKp]VpJHN DGyGWDN HJ\HV HODGiVRN PHJpUWpVpQpO tj\ D] HODGyWDQiURN D KRVV]DEEUD WHUYH]HWW HODGiVRNRQ NLWpUWHN H]HN PHJEHV]pOpVpUH HOPDJ\arázására is. A visszaérkezett pozitív visszhangokból a M YEHQL PDJ\DU Q\HOY& V]DNHODGiVRN XWiQL pughnogpv LV NLFVHQJHWW $ PiVRGLN IpOpYEHQ isulolv HOHMpUH WHUYH]WpN D PDJ\DU Q\HOY& V]Dk- HODGiVokat.

2 2 Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia OGÉT 2002 $] (UGpO\L 0DJ\DU 0&V]DNL 7XGRPiQ\RV 7iUVDViJ *épészeti Szakosztálya idén tizedik alkalommal szervez szaktalálkozót OGÉT 2002 elnevezéssel. E nagy hagyománnyal rendelkh] NRQIHUHQFLiUD LGpQ 6]pNHO\XGYDUKHO\HQ NHU O VRU abban a városban, ahol 1990-EHQ D OHJHOV 2*e7-ot szervez- W N $ UHQGH]YpQ\ LGSRQWMD isulolv -28., témája: Gépészet és informatika. A konferencia tervezett programja: ƒ április 25., csütörtök: délután megérkezés; este vacsora, ismerkedési est ƒ április 26., péntek: egésznapos szakmai kirándulás ƒ április 27., szombat: tudományos konferencia, szekció- HODGiVRN FpJEHPXWDWyN V]DNPDL NLiOOtWiV HVWH IRJadás ƒ április 28., vasárnap: hazautazás A X. OrsziJRV *pspv] 7DOiONR]y GpOHOWWL SOHQiULV HO adásait angliai, magyarországi és romániai meghívott szak- HPEHUHN WDUWMiN PDMG D GpOXWiQL V]HNFLyHODGiVRN D N YHWNe- ] WpPDN U NEHQ ]DMOanak: ƒ matrica-, szerszámtervezés és gyártás ƒ PLQVpJEL]WRVtWiV pv N UQ\H]HWYpdelem ƒ finommechanika, mechatronika ƒ általános gépészet $ NRQIHUHQFLD WiUVV]HUYH]L ƒ Matplast Rt., Székelyudvarhely ƒ Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar ƒ %XGDSHVWL 0&V]DNL pv *D]GDViJWXGRPiQ\L (J\HWHP Gépészmérnöki Kar, Finommechanika Optika Tanszék A konferencia hivatalos nyelve magyar. RpV]WYHYN HO adók és kiállítók jelentkezését várjuk %YHEE IHOYLOiJRVtWásért, jelentkezési lapokért forduljanak az EMT titkárságához. $] (UGpO\L 0DJ\DU 0&V]DNL 7XGományos Társaság országos elnöksége és a sepsiszentgyörgyi fiókszervezet tisztelettel meghívja a ORSZÁGOS SZAKMAI NAPOK konferenciára és az SEPSISZENTGYÖRGYI EMT NAPOK rendezvénysorozatra A konferencia helyszíne: Témája: Célja: Sepsiszentgyörgy DP&V]DNL V]DNHPEHUHN V]HUHSH a versenyképes termékfejlesztésben termékfejlesztési módszerek és új technológiák ismertetése, szakemberek tapasztalatcseréje ORSZÁGOS SZAKMAI NAPOK konferencia programtervezete: N V] QW plenáris eladások rövid hangverseny ebédszünet HODGiVRN állófogadás április 5-7., Menyháza (Moneasa), Park Szálló Társaságunk Bányászati-Kohászati-Földtani Szakosztálya április 5-7. között újra megszervezi az immár hagyomá- Q\RVVi YiOW My KtUQpYQHN UYHQG WXGRPiQ\RV NRQIerenciáját. Szeretnénk e rendezvénynek folyamatosságot biztosítani, mivel tapasztalataink alapján erre igény van. Ez megmutatkozott az egyetemi ifjúság nagyszámú, aktív jelenlétében is, mely annak bizonyítéka, hogy van lelkes utánpótlás. $ NRQIHUHQFLD WXGRPiQ\RV V]HUYH]EL]RWWViJD Ambrus Zoltán bányászat, Varga Béla kohászat, Wanek Ferenc földtan A Bányászati Kohászati Földtani Konferencia GpOHOWWL SOHQiULV HODGiVDLt magyarországi és romániai meghívott szakemberek tartják: A délutáni HODGiVRN három szekcióban zajlanak: bányászat, kohászat, földtan A konferencia programja: április 5., délután regisztráció, elszállásolás április 6., GpOHOWW konferencia megnyitó SOHQiULV HODGiVRN délután: V]HNFLyHODGiVRN április 7., GpOHOWW szakmai kirándulás* délután: elutazás * Kirándulás Menyháza környékére: Permkori homokkövek, riolitok, menyházai márványbánya IHOVWULiV] kövületes mészkövek, harmadkori mészalkáli vulkanitok, pannon üledékek, hévízforrások, a Béli-hegység leghosszabb barlangjának bejárata, a menyházai kohó-ipari m& emlék, Czárán Gyula sírja, séta a déznai, Árpád-kori várhoz. EMT tagok pályázatot nyújthatnak be a szállás, étkezési költségek támogatására a Pro Technica Alapítványhoz, az EMT kolozsvári irodájánál. május 9., csütörtök: május 10., péntek: május 11., szombat: május 12., vasárnap SEPSISZENTGYÖRGYI EMT NAPOK programtervezet diáktalálkozó, EMTszervezéssel és támogatással megvalósuló tanulmányi versenyek résztve- YLQHN diákok és tanárok tapasztalatcseréje érkezés, vendégek fogadása, elszállásolás, városnézés szakmai kirándulás, új automatizált technológiai vonalak bemutatása és új termékskálák megismertetése tanulmányút a Sepsiszentgyörgyi Dohánygyárba 26=1 NRQIHUHQFLD UpV]WYHYN punh]pvh elszállásolása Országos Szakmai Napok konferencia romániai és külföldi meghívott szakemberek plenáulv HODGiVDL UpV]WYHYN (07 V]DNRV]WiO\RN WDJViJD Eányász kohász földtan, építéstudományi, energetika elektrotechnika, faipari, fizika, földmérés, gépészet, kémia, számítástechnika, erdészet kirándulás, D.RPDQGyL LSDUW UWpQHWL P&Hmlék (sikló) megtekintése UpV]WYHYN HOXWD]iVD

3 3 ',É.5(1'(=9e1<(. Kémia- és Fizikaverseny iránt pughnogknek! Társaságunk 2002-ben újra megszervezi hagyományos fizika és kémia tantárgyversenyeit. $ NpPLD LUiQW pughnog iowdoiqrv pv N ]pslvnroiv WDQulóknak a Hevesy György, illetve az Irinyi János Kémiaversenyeket szervezzük. Az általános iskolásoknak szóló Hevesy György verseny G QWMH 1\tUHJ\Ki]án lesz május között. A IX-XI. osztályos tanulók számára kiírt Irinyi János YHUVHQ\ G QWMpW Ka- J\RPiQ\RVDQ *\UEHQ V]Hrvezik május 4-5. között. A két YHUVHQ\ HOV NpW IRUGXOyMiW D V]HUYH]pV PHJN nnyítése végett D]RQRV LGSRQtokban tartjuk: I. forduló: március 1. helyi szakasz II. forduló: április 13., Marosvásárhely erdélyi dönw $] HOV IRUGXOyQ D UpV]WYHYNQHN D MHOHQWNH]pVL ODSRN DODpján igényelt példányszámban) kiküldött írásbeli feladatokat kell megoldaniuk. Felhívjuk a kedves tanárok figyelmét, hogy a Hevesy verseny I. fordulójára minden iskolából, osztályonként (VII-VIII. osztály) maximálisan csak 3-3 dolgozatot küldjenek be! A be- N OG WW GROJR]DWRNDW D V]HUYH]EL]RWWViJ NLpUWpNHOL pv D] HOpUW pontszámok alapján a legjobbak (15-15 diák a Hevesy, valamint 20 diák az Irinyi versenyen) vesznek részt az erdélyi dön- WQ. $,, IRUGXOyQ D OHJMREE HUHGPpQ\HNHW HOpUW YHUVHQ\]N Wo- YiEEMXWQDN D J\UL LOO Q\tUHJ\Ki]L G QWNUH $] HUGpO\L pv D Pa- J\DURUV]iJL G QWN Q D GLiNRN J\akorlati próbán is megmérettetnek. %HN OGpVL KDWiULG február 15. Hevesy György Irinyi János Kémiaverseny Jelentkezési lap Iskola neve:... Címe: Tel.:... Fax: )HOHOV WDQiU... Tanár telefonszáma:... 5pV]WYHY GLiNRN V]iPD 9,, RV]W...., VIII. oszt.... IX. oszt....., X. oszt...., XI. oszt.... A IX-XI. osztályos diákok számára a Heinrich László Vermes Miklós Fizikaversenyt V]HUYH]] N D] DOiEEL LGSRQWRkban: I. forduló: március 11. helyi szakasz II. forduló: május 4., Kolozsvár erdélyi dönw III. forduló: június , Sopron magyarországi dönw $] HOV KHO\L V]DNDV]UD a mellékelt jelentkezési lap alapján LJpQ\HOKHWN IHODGDWODSRN Az írásbeli dolgozatokat az EMT kolozsvári titkárságához kell beküldeni, A legjobb eredményeket elért diákok továbbjutnak a második fordulóra HUGpO\L G QW, melynek idén a kolozsvári Unitárius Kollégium ad otthont. A harmadik fordulóra (a srsurql G QWUH) D] HOV NpW IRUGXOyQ VLNe- UHVHQ V]HUHSO GLiNRN MXWQDN Wovább. Beküldési hdwiulg március 2. Heinrich László Vermes Miklós fizikaverseny Jelentkezési lap Iskola neve:... Címe: Tel.:... Fax: )HOHOV WDQiU... Tanár telefonszáma:... 5pV]WYHY GLiNRN V]iPD RV]WiO\RQNpQW IX. oszt....., X. oszt....., XI. oszt.... Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk! Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny II. forduló Az idei iskolai évben tizenhetedik alkalommal hirdette meg a budapesti Neumann János Számítógéptudományi Társaság a Nemes Tihamér Számítástechnikai Versenyt. A novemberben lezajlott helyi szakasz erdélyi továbbjutói számára társaságunk január 19-én Kolozsvárott szervezte meg a II. fordulót, az erdélyi G QWW $ YHUVHQ\QHN D NROR]svári Báthory István, Brassai Sámuel és Apáczai Csere János Líceumok informatika laborjai adtak ott- KRQW $ G QWQ HUGpO\L YiURV Brassó, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagybánya, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely és Temesvár 14 iskolájának 51 tanulója vett részt. A diákok három kategóriában versenyeztek: az I. kategóriában az 7-8. osztályosok, a II. kategóriában a osztályosok, míg a III. kategóriában a osztályosok mérték össze tudásukat. A legjobb eredményeket elért diákok továbbjutottak a buda- SHVWL G QWUH PHO\QHN LGSRQWMD Pircius 23. $ EXGDSHVWL G QWUH WRYiEEMXWRWW GLiNRN Qpvsora: I kat.: Vandra Ákos, 8-as számú Általános Iskola, Brassó Daday Csaba, Ady Endre Líceum, Nagyvárad II kat: *\ UJ\ (OG 7DPiVL ÈURQ /tfhxp 6]pNHO\udvarhely Török Edwin, Bartók Béla Líceum, Temesvár Driényovszky Dániel, Ady Endre Líceum, Nagyvárad Gazdag Lehel, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy Áfra Attila, Kölcsey Ferenc Líceum, Szatmárnémeti Tasi Eszter, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy III kat.: Bors Vencel, Ady Endre Líceum, Nagyvárad Balázs Attila, Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely Takács Gábor, Ady Endre Líceum, Nagyvárad Máthé Zsolt, Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely 0LQGHQ YHUVHQ\] GLiNQDN pv IHONpV]tW WDQiUQDN JUDWXOá- OXQN PXQNiMXNKR] D M YEHQ LV VRN VLNHUW NtYiQXQN Végül, de nem utolsó sorban köszönetünket fejezzük ki azon cégeknek, amelyek évek óta adományokkal járulnak hozzá a diákok jutalmazásához, valamint a verseny lebonyolításához: Erdélyi Magyar Könyvklub Egyesület, Incitato Kft., Kopiernicus Birotica Kft., Krónika Erdélyi Magyar Közéleti Napilap, Microinformatica Kft., Perfetti Van Melle Fundy Kft. M.H.

4 4 5HIOH[LyND)pOL[I UGL Vegyészkonferenciáról Beszámoló Várad felé ragyogott az ég az idén, november N ] WW D] (UGpO\L 0DJ\DU 0&V]DNL 7XGRPiQ\RV 7iUVDViJ 9,, Vegyészkonferenciája alatt, a szó minden értelmében. A hara- SyVDQ K&Y V GH J\ Q\ U& V]XWyL LGEHQ HOV] U YROW V]HUHncsém részt venni az erdélyi kémikusok Magyarországról, és tá- YRODEEL WiMDNUyO M WW PDJ\DU UpV]WYHYNNHO G~VtWRWW pyhv NRQg- UHVV]XViQ D] (07 QDJ\V]HU& pv YLOiJV]tQYRQDO~ KLYatásos szervezésében. Soraimmal nem a program magas színvonalá- UyO D VLNHUHV HODGiVRN WDUWDOPiUyO pv PpOWDWiViUyO D NRQIHUHn- FLD UHPHN NROOHJLiOLV V]HOOHPpUO NtYiQRN PHJHmlékezni. Sokkal inkább szeretnék írni a számomra nagy élppq\w MHOHQW ragyogóan tehetséges fiataloknak és fiatalokról, jelen és jöv EHOL HVHWOHJHV V]HUHS NUO D PDJ\DU Q\HOY pv D] HUGpO\L Pa- J\DURUV]iJL pv iowdoiqrv PDJ\DU P&V]DNL-természettudomá- Q\RV IHMOGpV YRQDtkozásában. %iu NDSFVRODWDLPQDN D.ROR]VYiUL %DEHú-Bolyai Tudományegyetem Kémia Karának tanáraival és diákjaival évek- EHQ PpUKHW W UWpQHWH YDQ D] (07 NRQIHUHQFLiMiW QHP PLQW bennihqwhv KDQHP NLVVp PLQW N OV V]HPOpO puwhp PHJ PLQW D YLOiJ V]iPRV RUV]iJiEDQ WHYpNHQ\NHG PDJ\DURN +Rl- ODQGLiEDQ po HJ\LN NpSYLVHOMH. OI OG Q po PDgyarok szá- PiUD D PDJ\DU Q\HOY DQQDN PLQGHQ QDJ\V]HU&VpJpYHO JDzdagságával, ugyanakkor a világ nyelvei közötti elszigeteltségével együtt még inkább központi kérdés, mint amit az a magyarországi magyarok számára jelent. Talán emiatt nem ha- V]RQWDODQ KD IOeg a mostani egyetemistáknak ajánlva, összeírok és megosztok néhány gondolatot ezen sorok olvasóival, melyeket az én saját szemüvegemen keresztül láttam és értelmeztem, két kontinens négy országával a hátam mögött. A tudományos teljesítmény alapja mindenkor a megfi- J\HOW WpQ\HN pv D] HEEO OHYRQW N YHWNH]WHWpVHN WpWHOHN pv Hlméletek szigorú és logikus megfogalmazása. KözhelyQHN W&QLN annak a leszögezése, hogy a tudomány mind fiatal, mind öre- JHEE PXQNiViQDN H]W HOV] U D] DQ\DQ\HOYpQ NHOO D OHKHW legmagavdee V]tQYRQDORQ P&YHOQLH (] D]RQEDQ NRUXQN JOREalizálódó, egyre inkább nemzetközivé váló, a politikai határo- NRQ PHVV]H W~OQ\~Oy KDWiVDLW LV V]HP HOWW WDUWYD D] HOV V] kséges, de nem elégséges lépés. Szükséges, mert az anyanyelv minél tökéletesebb ismerete nélkül semmilyen más nyelven nincs továbbképzés. Nem elégséges, mert korunk latinjának, D] DQJRO Q\HOYQHN PDJDV V]LQW& HOVDMiWtWiVD QpON O VLQFV WovábbléSpV $ IHODGDW WHKiW NHWWV D] DQ\DQ\HOY PDJDV V]LQW& P&YHOpVH pv D QHP]HWN ]L YpUNHULngésbe való bekapcsolódást MHOHQW DQJRO Q\HOY PLQpO W NpOHWHVHEE LVPHUHWH $] (rdélyben po PDJ\DURN V]iPiUD D N U OPpQ\HN D KXV]DGLN V]i]DG Pásodik felében, jól ismert okok miatt, sajnos nem kedveztek egyik cél elérésének sem. Az EMT célkiw&]pvhl N ]p WDUWR]LN D PDJ\DU Q\HOY isroivd D] DQ\DQ\HOY&HN V]iPiUD DPL N O Qösen a fiatalok részére rendkívül jelenwv D WXGRPiQ\RV- P&V]DNL PDJ\DU Q\HOY YRQDWNR]iViEDQ Wehát történtek (ilyen NRQNUpW pv HKKH] KDVRQOy HOUHOpSések. Angol nyelv nélkül azonban bár sok nagyobb nemzet ezt csak fogcsikorgatva veszi tudomásul globális kapcsolattartás manapság nem lehetséges. Ez utóbbi nélkül pedig nincs megértés és szellemiség, nincs termelés és nemzetközi közösség. Az új évezredben az igény a nyelvtudás vonatkozásában központi kérdéssé vált. Ennek mindenkori alapja az anyanyelv HOVDMiWtWiVD pv P&YHOpVH 0LQW HJ\HWHPL WDQiU W EE WXFDWQ\L QHP]HWEO V]iUPD]y GLiNNDO GROJR]WDP HJ\ WW D] HOP~OW pyhn folyamán. Tapasztalataim alapján állíthatom, hogy legyen a diák kínai, brazil, kanadai indián vagy magyarországi magyar, ha D] HOV Q\HOYHQ DPLW DQ\MiWyO WDQXOW QHP WXGWD PDJiW NLIHMHzni, ez semmilyen más nyelven nem sikerült. A nyelv eszköz gondolataink kifejezésére, azonban kommunikációs gyakorlat nélkül a nyelvet nem lehet magas fokoq P&YHOQL $ WXGRPiQ\RV NRPPXQLNiFLy J\DNRrlatának az egyik igen fontos fóruma a tudományos konferencia. A tu- GRPiQ\RV puyhopv NRQIHUHQFLDL HODGiVRN SRV]WHUHN beszélgetések DODWW IHMOGLN 9HUVHQ\ QpON O D]RQEDQ QLQFV PDJDV V]tnvonal, emiatt egy egészséges, nemes verseny is hozzátartozik a folyamathoz, különösen a fiatalok számára. Konferenciákon való részvétel, a programhoz való hozzájárulás, egy poszterdíj elnyerése, diákköri szimpóziumok, az HJ\HWHPLVWiN ILVNROiVRN V]iPiUD HPEHUIRUPiOy poppq\ Oehet. Ha a bemutatkozás az idén nem volt sikeres, majd sikerül jövre, vagy azután, amennyiben van kemény munkával kísért tehetség, kitartás és megfeoho V]LQW& WXGiV (]puw WDUWRWWDP D IpOL[I UGL Vegyészkonferencia programja egyik igen fontos pontjának az egyetemisták számára kiírt, és sikeresen lebonyolított poszter-versenyt. A poszterek szerkesztése, az eredmények vitákban való megvédése, a munka motivációjának és je- OHQWVpJpQHN PHJIRJDOPD]iVD D IHOVEE pyiro\dmokon tanuló GLiNRN V]iPiUD PiU DODSYHW IRQWRVVágú. Az EMT Kémia Szakosztályának elnöke, Dr. Majdik Kornélia kezdeményezése DODSMiQ D] LGpQ WDUWRWW HOV] U GLiNRNQDN LIM~ViJL SRV]WHU V]Hkciót és versenyt. Ehhez az ötlethez csak gratulálni lehet. A sikerhez természetesen a javaslat nem lett volna elég: színvonalas poszterek bemutatása nélkül a kezdeményezés sikertelenségre lett volna ítélve. Megítélésem szerint azonban a bemutatott munkák zöme magas színvonalú volt, és elérte a PHJIHOHO QHP]HWN ]L iwodjrw tj\ D] pughnogpv PHOOHWW V]tnvonalban sem volt hiány. Örömteli kötelességemnek tartom, hogy ezúton is gratuláljak azon lelkes és tehetséges diákoknak, akik ebben a szekcióban aktívan részt vettek, és annak sikerét színvonalas, eredményes munkájukkal biztosították. Az EMT-nek pedig azt kívánom, hogy OHJ\HQ OHKHWVpJH WRYiEE HUVtWHQL pv IHMOHVzteni az elindított folyamatot, támogatni a fiatalok vegyészkonferenciai részvételét, és folytatni a sikeres ifjúsági poszter szekció és verseny szervezését. Prof. Dr. Vancsó J. Gyula, Twentei Egyetem, Enschede, Hollandia V. Nemzetközi Kozmetikai és Háztartásvegyipari Kongresszus A Magyar Kémikusok Egyesülete április között Budapesten rendezi meg az V. Nemzetközi Kozmetikai és HáztartásYHJ\LSDUL.RQJUHVV]XVW PHO\UH HODGyN pv UpV]t- YHYN MHOHQWNH]pVpW Yirják. $] pughnogn WRYiEEL LQIRUPiFLyNDW D] DOiEEL WHOHIRQszámokon, illetve címen igényelhetnek: Magyar Kémikusok Egyesülete Postacím: H- %XGDSHVW ) X Tel.: , Fax: , e-mal:

5 5 EMT RENDEZVÉNYNAPTÁR konferenciák, szakmai találkozók,gsrqw Rendezvény neve Helyszín április 5 7. Bányászati Kohászati Földtani Konferencia Menyháza április Országos Gépész Találkozó OGÉT 2002 Székelyudvarhely április Faipari szakkiállítás és Konferencia Székelyudvarhely május Sepsiszentgyörgyi EMT Napok Sepsiszentgyörgy május Országos Szakmai Napok OSZN 2002 Sepsiszentgyörgy június 6 9. Építéstudományi Konferencia ÉPKO 2002 Csíksomlyó július ) OGPpU 7DOiONR]y Csíksomlyó augusztus Linux- tábor Kolozsvár szeptember Körmöczi János Fizikusnapok Marosvásárhely október 4 6. Energetika elektrotechnika Konferencia Kolozsvár október Erdészeti Szakkonferencia Kovászna október SzámOkt Számítástechnika Konferencia és Tanártovábbkép] Kolozsvár november Vegyészkonferencia Kolozsvár 2002 tanulmányi versenyek, szaktáborok, FIRKA,GSRQW Rendezvény neve Helyszín január 19. Nemes Tihamér számítástechnika verseny II. forduló Kolozsvár február 8. FIRKA /4 Kolozsvár március 1. Irinyi János, Hevesy György kémiaversenyek, helyi szakasz március 11. Vermes Miklós, Heinrich László fizikaverseny, helyi szakasz március 23. Nemes Tihamér számítástechnikai verseny, G QW Budapest március 16. FIRKA /5 Kolozsvár április 13. Irinyi János, Hevesy György kémiaversenyek, erdéo\l G QW Marosvásárhely május 4. Vermes Miklós, Heinrich László fizikaverseny, II. forduló Kolozsvár május 4 5. Irinyi János kémiaverseny, G QW *\U május 10. FIRKA /6 Kolozsvár május Hevesy György kémiaverseny G QW Nyíregyháza június Vermes Miklós fizikaverseny G QW Sopron június természetkutató tábor Vársonkolyos július számítástechnika diáktábor szeptember 6. FIRKA /1 Kolozsvár október 21. FIRKA /2 Kolozsvár november 12. Nemes Tihamér számítástechnikai verseny, helyi szakasz november 29. FIRKA /3 Kolozsvár

6 6 EMT TÁJÉKOZTATÓ (folytatás az 1. oldalról) KROR]VYiURQVLNHUUHO]iUXOWDND]HOVIplév PDJ\DUQ\HOY&V]DNHOadásai $] HODGiVRNRQ D GLiNRN UpV]YpWHOH YiUDNR]iVRQ IHOüli H] LJD]ROMD KRJ\ D PDJ\DU HODGiVRNUD LJpQ\ YDQ $] Hl- V IpOpYEHQ WDQiU HODGiVW WDUWRWW pv D] HODGiVRNRQ összesen 277 diák vett részt legalább egyszer, karonként: pstwppuq NL NDU Giák; gépészmérnöki kar: 34 diák; számítástechnika kar: 55 diák; vegyészmérnöki kar: 55 diák; villamosmérnöki kar: 22 diák. $] HOV IpOpYEHQ Wt]-Wt] HODGiVW hetente egyet tartottak, figyelembe véve bizonyos eseményeket (pl. az EMT által szervezett konferenciák), amelyeken sok diák vett részt. $ GLiNRN NpUpVpUH D] HJ\HWHPHN MyYiKDJ\WiN D] HODGások megtartását az öt karon több mint 225 magyar egyetemi hallgató írta alá a kérést. Mivel a magyarországi vendégtanár-programot az Illyés Közalapítvány valamint a Sapientia Alapítvány is támogatta, több magyarországi vendégtanárt tudtunk meghívni. (]HN D] HODGiVRN QDJ\ pughnogpvqhn UYHQGWHN D Giákok és az egyetemi tanárok, szakemberek körében is, mert olyan témákat mutattak be, amelyek hiányoztak az itteni WDQWHUYEO (J\HV D] pstwppuq NL pv D YHJ\pV]PpUQ NL Na- URQ WDUWRWW HODGiVQDN W EE PLQW WYHQ KDOOJatója is volt. $ PDJ\DU Q\HOY& V]DNHODGiVRN IRO\WDWyGQDN D YDNáció után. Az EMT Elnökségének határozata értelmében a évre a tagsági díj lej, nyugdíjasoknak, diákoknak lej. Jogi személyek tagsági díja min lej. Felkérjük szervezetünk tagságát, hogy szíveskedjenek a tagdíjat a folyó évre kifizetni. Szerkesztik: Égly János, Fazakas Annamária, Gaál Tünde, Horváth Erika, Matekovits Hajnalka, Prokop Zoltán, Tibád Zoltán Cím: Kolozsvár, December 21. sugárút (Magyar u.) 116. sz., Postacím: 3400 Cluj, C.P Tel./Fax: ; ; , Honlap: Bankszámlaszám: BRD Suc. Cluj / ROL BRD Suc. Cluj / USD BCR Suc. Cluj / ROL, BCR Suc. Cluj / USD EMT tagok figyelmébe Társaságunk is azon országos civil szervezetek közé tartozik, amelyek igazolást bocsáthatnak ki tagjaik számára a Magyar igazolvány megszerzéséhez (amely igazolást a kérvényhez kell csatolni). Társaságunk azok számára bocsát ki a tagságot igazoló okiratot, akik a tavalyi évre befizették tagsági díjukat, illetve azoknak, akik most fizetik be tagdíjukat. Az igazolást a központi iroda állítja ki. Igénylésüket a központi titkárságon, vagy a fiókszervezeti elnököknél jelezhetik. Megjelent a Firka 4. száma A tartalomból: Fizika A PC vagyis a személyi számítógép, Kozmológia, Kísérletek elektromágneses rezgésekkel és hullámokkal, Fizikalecke tervezése az RWCT módszere alapján, Alfa-fizikusok versenye,.lw&] WW IL]LND IHODGDWRN Megoldott fizika feladatok Kémia Kémiatörténeti évfordulók, Sajátos biomolekulák: a hormonok, Gombák, tápanyagok, mérgek, Kémia vetélnhg.lw&]ött kémia feladatok Informatika Komponensorientált paradigma, Híradó, Megoldott informatika feladatok Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája (OYiORJDWy V]DNDV] Kolozsvár, február 16. A kolozsvári BBTE Módszertani Tanszéke pályázatot hirdet középiskolás diákok számára négy szakterületen (matematika, fizika, informatika, környezetvédelem) végzett eredeti tudományos kutatávrn DQJRO Q\HOY& EHPXWDWyMiUD Az egy oldalon angolul megfogalmazott beszámolót (címük, telefonszámuk feltüntetésével) kérjük az alábbi címre január 31-ig eljuttatni: Dr. Kovács Zoltán, 3400 Cluj- Napoca, Str. M. Kogãlniceanu nr. 4. Metodica predãrii fizicii. A dolgozatot en is el lehet küldeni a címre. A beszámolók alapján hív- MXN PHJ D NROR]VYiUL HOG QWUH IHbruár 16-án 12 órára, a fenti címre azokat, akiknek a pályázatát elfogadtuk. (NNRU D YHUVHQ\]N SHUFEHQ DQJRO Q\HOYHQ EHPXWDWMiN D ]V&UL HOWW D] HUHGPpQ\HLNHW $ J\]WHVHNHW GtMD]]XN. ]ülük választjuk ki azokat, akiket a 2002 áprilisában a kül- I OG Q VRUUD NHU O G QWEH MDYDVROXnk. A külföldi utazás N OWVpJHLW D YHUVHQ\]NQHN PDJXknak kell megszerezni. Tel.:

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M3SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN5 HÍRLEVELE XVII. ÉVFOLYAM, 1 2. SZÁM 2006. JANUÁR FEBRUÁR Vezet8tanácsi ülés Múlt év december 17-én zajlott az EMT kolozsvári székhelyén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 1999. JANUÁR - FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 1999. JANUÁR - FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 1999. JANUÁR - FEBRUÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA 1999. január 15-16-án a on lezajlott Civil Szféra az Ezredfordulón című konferencia egyben

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro Elhunyt Pusztai Kálmán Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t!

www.emt.ro emt@emt.ro Elhunyt Pusztai Kálmán Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t! 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M'SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN- HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t! 2004. december 28-án aláírta Mihai T:n:sescu pénzügyminiszter az 1941. számú rendeletet,

Részletesebben

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Idén is, mint minden évben, az adófizető állampolgár felajánlhatja jövedelemadója 2%-át valamely civil

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro III. FÖLDMÉRO TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2002. július 11-14.

www.emt.ro emt@emt.ro III. FÖLDMÉRO TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2002. július 11-14. AZ ERDÉLYI MAGYAR MUSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENO HÍRLEVELE Bolyai-Gauss-Lobachevsky nemzetközi konferencia Marosvásárhely, 2002. július 3-6. A 2002-es évet, mint ismeretes, Bolyai János

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 3 SZÁM 1999. MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 3 SZÁM 1999. MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 3 SZÁM 1999. MÁRCIUS AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA Fiókszervezeti gyűlés Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön Uraim, a gazdasági alap az önök, a műszakiak

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE IVETÁR-EMT Workshop 2010. május 28-án az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság (EMT) képviseletében Brem Walter, a Codespring Kft. igazgatója és Dr.

Részletesebben

Országos Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyűlése

Országos Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyűlése 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 A Kárpát-medence magyar energetikusainak 17. találkozója. 2013. szeptember 26-án Budapesten a Klebelsberg Kultúrkúriában

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság. VIII. Országos Gépész Találkozó. - Gépészet az évezred végén - Marosvásárhely 2000. április 7-9.

Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság. VIII. Országos Gépész Találkozó. - Gépészet az évezred végén - Marosvásárhely 2000. április 7-9. Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság OGÉT 2000 VIII. Országos Gépész Találkozó - Gépészet az évezred végén - Marosvásárhely 2000. április 7-9. Szervez: Az Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

2005. május. Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon. (Cikkünk a 8. oldalon)

2005. május. Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon. (Cikkünk a 8. oldalon) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon 12. Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI 2005) (Cikkünk a 8. oldalon)

Részletesebben

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 1 A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán Budapest, 2000. november 2 Köszönetünket fejezzük ki Pokorni Zoltán miniszter úrnak és PLQGD]RNQDNDNLNHWDQXOPiQ\PHJV] OHWpVpWSUREOpPiUDILJ\HO

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 1-jei ülésérõl Beszámoló a szakmai szervezetek munkájáról Benedek Balázs, a szakmai szervezetekért felelõs alelnök részletesen

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám

2005. szeptember 20. Hírlevél. www.innovacio.hu. 17. szám 17. szám XV. évf. 17. szám Hírlevél www.innovacio.hu 17. szám XV. évfolyam 32 Elnökség Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt. Ügyvezető Igazgató

Részletesebben

Magyar fiatalok a diákolimpiákon

Magyar fiatalok a diákolimpiákon Magyar fiatalok a diákolimpiákon Múlt havi számunkban beszámoltunk a Fizikai Diákolimpián elért nagyszerű magyar sikerről. Mostani mellékletünkben a nemzetközi kémiai, matematikai, földrajzi, illetve informatikai

Részletesebben

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY.

MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY. MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROK SZÖVETSÉGE KERESZTSZÜLÕK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Naputánjáró A moldvai magyar oktatási program hírlevele ///. évfolyam 2. szám

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban

Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban 2010.12.28. Népujság Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban Marosvásárhely testvérvárosában, Kecskeméten évente nagy tisztelettel emlékeznek városunk szülöttére, a híres matematikus Bolyai Jánosra, születésnapja

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátusával és a Magyar Mágnás Egyesülettel közösen, idén is

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátusával és a Magyar Mágnás Egyesülettel közösen, idén is Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 17 (4 5), 219 236. 2014/4 5 219 Országos RMKT Idén is megrendezésre került a Pénzmágnes Kulcs a gyarapodáshoz pénzügyi verseny A Romániai Magyar Közgazdász

Részletesebben

A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei

A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei 2011.12.13. Népujság A Marosvásárhelyi Kulturális Központ által kezdeményezett online vetélkedı a végéhez érkezett. Az október utolsó hetében indult verseny végleges

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben