7HUPLQROyJLDLHODGiVRN Temesváron, Nagyváradon és Brassóban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7HUPLQROyJLDLHODGiVRN Temesváron, Nagyváradon és Brassóban"

Átírás

1 $= (5'e/<, 0$*<$5 0%6=$., 78'20È1<26 7È56$6È* +$9217$ 0(*-(/(1 +Ë5/(9(/( Kolozsváron sikerrel zárultak D]HOVIplpYPDJ\DUQ\HOY& szakeladásai Az Apáczai Közalapítvány támoga- WiViYDO D] (UGpO\L 0DJ\DU 0&V]DNL 7udományos Társaság (EMT) fakultatív PDJ\DU P&V]DNL WHUPLQROyJLD HODGissorozatokat indított be a 2000/2001-es WDQpYEHQ LV D.ROR]VYiUL 0&V]DNL (J\etemen négy pstwppuq NL JpSpV]Pprnöki, számítástechnika, villamosmérnöki YDODPLQW D %DEHú-Bolyai Tudományegyetem vegyészmérnöki karán. $] HOV IpOpYEHQ NDURQNpQW -10 HODGiVW WDUWRWW PLQWHJ\ WDnár: pstwppuq NL NDU dr. Bucur Ildikó, dr. Kiss Zoltán, dr. Kopenetz La- MRV GU. OO *ieru IHOHOV Wanár), dr. Szabó Bálint a Kolozsvári 0&V]DNL (J\HWHP WDQiUDL Yalamint dr. Balázs György, dr. Kazinczy László, dr. Lenkei Péter, dr. Madaras Gábor magyarországi vendégeladók; gépészmérnöki kar: dr. Bicsak Je- Q GU *\HQJH &VDED GU.HUekes László; Kovács István a Kolozs- YiUL 0&V]DNL (J\HWHP WDQiUDL Yalamint dr. Tímár Imre magyarországi vendégtanár; számítástechnika kar: dr. Baruch Zoltán, dr. Búzás Gábor, Cebuc Emil, dr. Farkas György, Sebestyén *\ UJ\ IHOHOV WDQiU GU 3XV]WDL Kálmán, Enyedi Szilárd, Kis Csaba, Somodi Zoltán.ROR]VYiUL 0&V]aki Egyetem, illetve dr. Borbély Endre magyarorv]ijl HODGy vegyészmérnöki kar: dr. Bolla Csa- ED GU 0DMGLN.RUQpOLD IHOHOV Wanár), dr. Muzsnay Csaba; dr. Paizs Csaba, Szabó Gabriella, Veress Erzsébet, Szász Gábor kolozsvári egyetemi tanárok, valamint dr. Poppe László és Simándi Béla magyarországi vendégtanárok; villamosmérnöki kar: dr. Bíró Ká- URO\ IHOHOV WDQiU GU,PHFV 0ária, dr. Marschalko Richard, dr. Szabó Lóránd a Kolozsvári M& szaki Egyetem tanárai. (folytatás az 6-ik oldalon) Fazakas Annamária 7HUPLQROyJLDLHODGiVRN Temesváron, Nagyváradon és Brassóban $] (UGpO\L 0DJ\DU 0&V]DNL 7XGRPiQ\RV 7iUVDViJ (07 D] $SiF]DL. ]DODSttvány támogatásával a 2001/2002-HV WDQpY HOV IpOpYpEHQ 7emesváron, Nagyváradon és Brassóban LV V]HUYH]HWW WHUPLQROyJLDL HODGiVVorozatot. Temesváron ennek lebonyolításában nagy szerepet játszott a Temesvári Magyar Diákszervezet (TMD) valamint a Techné Egyesület.. ]HO HJ\ KyQDSRV HONpV] OHW HUHGPpQ\HNpQW QRYHPEHU 17-én, szombaton há- URP D] pstwppuq NL D JpSpV]PpUQ NL pv D YLOODPRVPpUQ NL NDURQ V]HUYH]HWW PDJ\DU Q\HOY& P&V]DNL HODGiVRNDW KDOOJDWKDWWiN PHJ D Wemesvári diákok. Eredeti elképzelések szerint még egy negyedik, vegyészmérq NL HODGiV LV V]HUHSHOW D SURgramban, viszont ez elmaradt. $ GLiNRN HO]HWHVHQ PLQWHJ\ KHWYHQHJ\ QHYHW WDUWDOPD]y NpUpVW Q\~MWRWWDN EH D 7HPHs- YiUL 0&V]DNL (J\HWHP UHNWRUiKR] (QQHN MyYiKDJ\iViYDO OHKHWVpJ DGyGRWW KRJ\ D] HODGásokat az intézmény épületében tartsák meg. $ N YHWNH] HODGiVokat tartották: villamosmérnöki kar: dr. Preitl István Folyamatszabályozás; gépészmérnöki kar: dr. Ferencz András Az új Ford Mondeo; pstwppuq NL kar: Nagy György Tamás 6]HUNH]HWHN PHJHUVtWése kompozitokkal; pstwppuq NL kar: dr. Pogány András Módszerek és eljárások a régi hulladéktárolókból származó környezetszennyezés megszüntetésére $ V]tQHV JD]GDJ HODGiVRNRQ D] HODGyN IyOLiNDW PXWDWWDN EH pv MHJ\]HWHNHW LV RV]WRWtak. $] HODGiVRN YpJpQ D UpV]WYHY GLiNRN D] (07 D 70' pv D 7HFQKp (gyesület lógóját tar- WDOPD]y UpV]YpWHOL RNOHYHOHW YHKHWWHN iw D V]HUYH]kWO $ WHPHVYiUL HODGiVVRUR]DWRW D QDJ\YiUDGL N YHWWH $] (07 pv D 1DJ\YiUDGL 0agyar Diákszövetség (NMD) november 23-án az Ady Endre Líceumban szervezte meg a magyar Q\HOY& P&V]DNL HODGiVVRUozatot. (]W PHJHO]HQ D] 10'-sek fórumot szerveztek, hogy felmérjék az igényeket: milyen WHPDWLNiM~ HODGiVRNDW KDOOJDWKDWQiQDN V]tYHVHQ D QDJ\YiUDGL PDJ\DU P&V]DNLV Giákok. A PHJEHV]pOpV HUHGPpQ\HNpQW D N YHWNH] HODGiVRN PHOOHWW G ntöttek: dr. Zétényi Zsigmond A világegyetem egy egyenletben; dr. Vári Kakas Ákos Elosztott rendszerek az internet alapjai; Barabás Tibor Robottechnikai alapfogalmak; dr. Gacsádi Sándor Celluláris neurális hálózatok alapjai; Vesselényi Tibor 6]iPYH]pUOpV& szerszámgépek. $ V]HUYH]pV HOV OpSpVpEHQ D GLiNV] YHWVpJ NpSYLVHOL N ]HO KDUPLQF W DOitUiVW J\&MW ttek össze. Végül a termek biztosításának érdekében nem fordultak az egyetem rektorához, hanem az Ady Endre Líceum mellett döntöttek. $] HODGiVRNDW PHJKLUdették a helyi napilapban (a Bihari Naplóban), valamint plakátokat függesztettek ki az NMD székhelyén és a bentlakásokban. 1RYHPEHU YpJpQ GHFHPEHU HOHMpQ D %UDVVyL 0&V]DNL (J\HWHPHQ V]HUYH]WHN Pagyar Q\HOY& P&V]DNL V]DNHODGiVRNDW (QQHN OHERQ\ROtWiViEDQ a Brassói Magyar Diákszövetség (BMD) valamint az EMT brassói fiókszervezete segített. $] HODGiVVRUR]DWRW PHJHO]HQ D %0'-VHN pv D ILyNV]HUYH]HW YH]HWL PHJEHV]élést szerveztek a faipari és a mechanika kar hallgatóinak, hogy felmérjék az igényeket. A talionr]y HUHGPpQ\HNpQW D N YHWNH] HODGiVRN PHOOHWW G QW WWHN HUGPpUQ NL NDU GU 6]iYD -iqrv FaköWpVHN URQFVROiVPHQWHV HOOHQU]pVH mechanika kar: dr. Varga Béla Gépkocsiipar és alumínium; mechanika kar: dr. Watzatka Gábor Kerékágycsapágyazások az autóiparban. $ PHFKDQLND NDURQ WDUWRWW HODGiVRNQiO D] HOPpOHW LVPHUWHWpVH PHOOHWW D] HOPRQGRttakat J\DNRUODWEDQ LV EHPXWDWWiN D] HODGyN $] HOV pv PiVRG pyhv GLiNRN PiU D PHgbeszélésen MHOH]WpN KRJ\ QHKp]VpJHN DGyGWDN HJ\HV HODGiVRN PHJpUWpVpQpO tj\ D] HODGyWDQiURN D KRVV]DEEUD WHUYH]HWW HODGiVRNRQ NLWpUWHN H]HN PHJEHV]pOpVpUH HOPDJ\arázására is. A visszaérkezett pozitív visszhangokból a M YEHQL PDJ\DU Q\HOY& V]DNHODGiVRN XWiQL pughnogpv LV NLFVHQJHWW $ PiVRGLN IpOpYEHQ isulolv HOHMpUH WHUYH]WpN D PDJ\DU Q\HOY& V]Dk- HODGiVokat.

2 2 Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia OGÉT 2002 $] (UGpO\L 0DJ\DU 0&V]DNL 7XGRPiQ\RV 7iUVDViJ *épészeti Szakosztálya idén tizedik alkalommal szervez szaktalálkozót OGÉT 2002 elnevezéssel. E nagy hagyománnyal rendelkh] NRQIHUHQFLiUD LGpQ 6]pNHO\XGYDUKHO\HQ NHU O VRU abban a városban, ahol 1990-EHQ D OHJHOV 2*e7-ot szervez- W N $ UHQGH]YpQ\ LGSRQWMD isulolv -28., témája: Gépészet és informatika. A konferencia tervezett programja: ƒ április 25., csütörtök: délután megérkezés; este vacsora, ismerkedési est ƒ április 26., péntek: egésznapos szakmai kirándulás ƒ április 27., szombat: tudományos konferencia, szekció- HODGiVRN FpJEHPXWDWyN V]DNPDL NLiOOtWiV HVWH IRJadás ƒ április 28., vasárnap: hazautazás A X. OrsziJRV *pspv] 7DOiONR]y GpOHOWWL SOHQiULV HO adásait angliai, magyarországi és romániai meghívott szak- HPEHUHN WDUWMiN PDMG D GpOXWiQL V]HNFLyHODGiVRN D N YHWNe- ] WpPDN U NEHQ ]DMOanak: ƒ matrica-, szerszámtervezés és gyártás ƒ PLQVpJEL]WRVtWiV pv N UQ\H]HWYpdelem ƒ finommechanika, mechatronika ƒ általános gépészet $ NRQIHUHQFLD WiUVV]HUYH]L ƒ Matplast Rt., Székelyudvarhely ƒ Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar ƒ %XGDSHVWL 0&V]DNL pv *D]GDViJWXGRPiQ\L (J\HWHP Gépészmérnöki Kar, Finommechanika Optika Tanszék A konferencia hivatalos nyelve magyar. RpV]WYHYN HO adók és kiállítók jelentkezését várjuk %YHEE IHOYLOiJRVtWásért, jelentkezési lapokért forduljanak az EMT titkárságához. $] (UGpO\L 0DJ\DU 0&V]DNL 7XGományos Társaság országos elnöksége és a sepsiszentgyörgyi fiókszervezet tisztelettel meghívja a ORSZÁGOS SZAKMAI NAPOK konferenciára és az SEPSISZENTGYÖRGYI EMT NAPOK rendezvénysorozatra A konferencia helyszíne: Témája: Célja: Sepsiszentgyörgy DP&V]DNL V]DNHPEHUHN V]HUHSH a versenyképes termékfejlesztésben termékfejlesztési módszerek és új technológiák ismertetése, szakemberek tapasztalatcseréje ORSZÁGOS SZAKMAI NAPOK konferencia programtervezete: N V] QW plenáris eladások rövid hangverseny ebédszünet HODGiVRN állófogadás április 5-7., Menyháza (Moneasa), Park Szálló Társaságunk Bányászati-Kohászati-Földtani Szakosztálya április 5-7. között újra megszervezi az immár hagyomá- Q\RVVi YiOW My KtUQpYQHN UYHQG WXGRPiQ\RV NRQIerenciáját. Szeretnénk e rendezvénynek folyamatosságot biztosítani, mivel tapasztalataink alapján erre igény van. Ez megmutatkozott az egyetemi ifjúság nagyszámú, aktív jelenlétében is, mely annak bizonyítéka, hogy van lelkes utánpótlás. $ NRQIHUHQFLD WXGRPiQ\RV V]HUYH]EL]RWWViJD Ambrus Zoltán bányászat, Varga Béla kohászat, Wanek Ferenc földtan A Bányászati Kohászati Földtani Konferencia GpOHOWWL SOHQiULV HODGiVDLt magyarországi és romániai meghívott szakemberek tartják: A délutáni HODGiVRN három szekcióban zajlanak: bányászat, kohászat, földtan A konferencia programja: április 5., délután regisztráció, elszállásolás április 6., GpOHOWW konferencia megnyitó SOHQiULV HODGiVRN délután: V]HNFLyHODGiVRN április 7., GpOHOWW szakmai kirándulás* délután: elutazás * Kirándulás Menyháza környékére: Permkori homokkövek, riolitok, menyházai márványbánya IHOVWULiV] kövületes mészkövek, harmadkori mészalkáli vulkanitok, pannon üledékek, hévízforrások, a Béli-hegység leghosszabb barlangjának bejárata, a menyházai kohó-ipari m& emlék, Czárán Gyula sírja, séta a déznai, Árpád-kori várhoz. EMT tagok pályázatot nyújthatnak be a szállás, étkezési költségek támogatására a Pro Technica Alapítványhoz, az EMT kolozsvári irodájánál. május 9., csütörtök: május 10., péntek: május 11., szombat: május 12., vasárnap SEPSISZENTGYÖRGYI EMT NAPOK programtervezet diáktalálkozó, EMTszervezéssel és támogatással megvalósuló tanulmányi versenyek résztve- YLQHN diákok és tanárok tapasztalatcseréje érkezés, vendégek fogadása, elszállásolás, városnézés szakmai kirándulás, új automatizált technológiai vonalak bemutatása és új termékskálák megismertetése tanulmányút a Sepsiszentgyörgyi Dohánygyárba 26=1 NRQIHUHQFLD UpV]WYHYN punh]pvh elszállásolása Országos Szakmai Napok konferencia romániai és külföldi meghívott szakemberek plenáulv HODGiVDL UpV]WYHYN (07 V]DNRV]WiO\RN WDJViJD Eányász kohász földtan, építéstudományi, energetika elektrotechnika, faipari, fizika, földmérés, gépészet, kémia, számítástechnika, erdészet kirándulás, D.RPDQGyL LSDUW UWpQHWL P&Hmlék (sikló) megtekintése UpV]WYHYN HOXWD]iVD

3 3 ',É.5(1'(=9e1<(. Kémia- és Fizikaverseny iránt pughnogknek! Társaságunk 2002-ben újra megszervezi hagyományos fizika és kémia tantárgyversenyeit. $ NpPLD LUiQW pughnog iowdoiqrv pv N ]pslvnroiv WDQulóknak a Hevesy György, illetve az Irinyi János Kémiaversenyeket szervezzük. Az általános iskolásoknak szóló Hevesy György verseny G QWMH 1\tUHJ\Ki]án lesz május között. A IX-XI. osztályos tanulók számára kiírt Irinyi János YHUVHQ\ G QWMpW Ka- J\RPiQ\RVDQ *\UEHQ V]Hrvezik május 4-5. között. A két YHUVHQ\ HOV NpW IRUGXOyMiW D V]HUYH]pV PHJN nnyítése végett D]RQRV LGSRQtokban tartjuk: I. forduló: március 1. helyi szakasz II. forduló: április 13., Marosvásárhely erdélyi dönw $] HOV IRUGXOyQ D UpV]WYHYNQHN D MHOHQWNH]pVL ODSRN DODpján igényelt példányszámban) kiküldött írásbeli feladatokat kell megoldaniuk. Felhívjuk a kedves tanárok figyelmét, hogy a Hevesy verseny I. fordulójára minden iskolából, osztályonként (VII-VIII. osztály) maximálisan csak 3-3 dolgozatot küldjenek be! A be- N OG WW GROJR]DWRNDW D V]HUYH]EL]RWWViJ NLpUWpNHOL pv D] HOpUW pontszámok alapján a legjobbak (15-15 diák a Hevesy, valamint 20 diák az Irinyi versenyen) vesznek részt az erdélyi dön- WQ. $,, IRUGXOyQ D OHJMREE HUHGPpQ\HNHW HOpUW YHUVHQ\]N Wo- YiEEMXWQDN D J\UL LOO Q\tUHJ\Ki]L G QWNUH $] HUGpO\L pv D Pa- J\DURUV]iJL G QWN Q D GLiNRN J\akorlati próbán is megmérettetnek. %HN OGpVL KDWiULG február 15. Hevesy György Irinyi János Kémiaverseny Jelentkezési lap Iskola neve:... Címe: Tel.:... Fax: )HOHOV WDQiU... Tanár telefonszáma:... 5pV]WYHY GLiNRN V]iPD 9,, RV]W...., VIII. oszt.... IX. oszt....., X. oszt...., XI. oszt.... A IX-XI. osztályos diákok számára a Heinrich László Vermes Miklós Fizikaversenyt V]HUYH]] N D] DOiEEL LGSRQWRkban: I. forduló: március 11. helyi szakasz II. forduló: május 4., Kolozsvár erdélyi dönw III. forduló: június , Sopron magyarországi dönw $] HOV KHO\L V]DNDV]UD a mellékelt jelentkezési lap alapján LJpQ\HOKHWN IHODGDWODSRN Az írásbeli dolgozatokat az EMT kolozsvári titkárságához kell beküldeni, A legjobb eredményeket elért diákok továbbjutnak a második fordulóra HUGpO\L G QW, melynek idén a kolozsvári Unitárius Kollégium ad otthont. A harmadik fordulóra (a srsurql G QWUH) D] HOV NpW IRUGXOyQ VLNe- UHVHQ V]HUHSO GLiNRN MXWQDN Wovább. Beküldési hdwiulg március 2. Heinrich László Vermes Miklós fizikaverseny Jelentkezési lap Iskola neve:... Címe: Tel.:... Fax: )HOHOV WDQiU... Tanár telefonszáma:... 5pV]WYHY GLiNRN V]iPD RV]WiO\RQNpQW IX. oszt....., X. oszt....., XI. oszt.... Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk! Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny II. forduló Az idei iskolai évben tizenhetedik alkalommal hirdette meg a budapesti Neumann János Számítógéptudományi Társaság a Nemes Tihamér Számítástechnikai Versenyt. A novemberben lezajlott helyi szakasz erdélyi továbbjutói számára társaságunk január 19-én Kolozsvárott szervezte meg a II. fordulót, az erdélyi G QWW $ YHUVHQ\QHN D NROR]svári Báthory István, Brassai Sámuel és Apáczai Csere János Líceumok informatika laborjai adtak ott- KRQW $ G QWQ HUGpO\L YiURV Brassó, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagybánya, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely és Temesvár 14 iskolájának 51 tanulója vett részt. A diákok három kategóriában versenyeztek: az I. kategóriában az 7-8. osztályosok, a II. kategóriában a osztályosok, míg a III. kategóriában a osztályosok mérték össze tudásukat. A legjobb eredményeket elért diákok továbbjutottak a buda- SHVWL G QWUH PHO\QHN LGSRQWMD Pircius 23. $ EXGDSHVWL G QWUH WRYiEEMXWRWW GLiNRN Qpvsora: I kat.: Vandra Ákos, 8-as számú Általános Iskola, Brassó Daday Csaba, Ady Endre Líceum, Nagyvárad II kat: *\ UJ\ (OG 7DPiVL ÈURQ /tfhxp 6]pNHO\udvarhely Török Edwin, Bartók Béla Líceum, Temesvár Driényovszky Dániel, Ady Endre Líceum, Nagyvárad Gazdag Lehel, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy Áfra Attila, Kölcsey Ferenc Líceum, Szatmárnémeti Tasi Eszter, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy III kat.: Bors Vencel, Ady Endre Líceum, Nagyvárad Balázs Attila, Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely Takács Gábor, Ady Endre Líceum, Nagyvárad Máthé Zsolt, Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely 0LQGHQ YHUVHQ\] GLiNQDN pv IHONpV]tW WDQiUQDN JUDWXOá- OXQN PXQNiMXNKR] D M YEHQ LV VRN VLNHUW NtYiQXQN Végül, de nem utolsó sorban köszönetünket fejezzük ki azon cégeknek, amelyek évek óta adományokkal járulnak hozzá a diákok jutalmazásához, valamint a verseny lebonyolításához: Erdélyi Magyar Könyvklub Egyesület, Incitato Kft., Kopiernicus Birotica Kft., Krónika Erdélyi Magyar Közéleti Napilap, Microinformatica Kft., Perfetti Van Melle Fundy Kft. M.H.

4 4 5HIOH[LyND)pOL[I UGL Vegyészkonferenciáról Beszámoló Várad felé ragyogott az ég az idén, november N ] WW D] (UGpO\L 0DJ\DU 0&V]DNL 7XGRPiQ\RV 7iUVDViJ 9,, Vegyészkonferenciája alatt, a szó minden értelmében. A hara- SyVDQ K&Y V GH J\ Q\ U& V]XWyL LGEHQ HOV] U YROW V]HUHncsém részt venni az erdélyi kémikusok Magyarországról, és tá- YRODEEL WiMDNUyO M WW PDJ\DU UpV]WYHYNNHO G~VtWRWW pyhv NRQg- UHVV]XViQ D] (07 QDJ\V]HU& pv YLOiJV]tQYRQDO~ KLYatásos szervezésében. Soraimmal nem a program magas színvonalá- UyO D VLNHUHV HODGiVRN WDUWDOPiUyO pv PpOWDWiViUyO D NRQIHUHn- FLD UHPHN NROOHJLiOLV V]HOOHPpUO NtYiQRN PHJHmlékezni. Sokkal inkább szeretnék írni a számomra nagy élppq\w MHOHQW ragyogóan tehetséges fiataloknak és fiatalokról, jelen és jöv EHOL HVHWOHJHV V]HUHS NUO D PDJ\DU Q\HOY pv D] HUGpO\L Pa- J\DURUV]iJL pv iowdoiqrv PDJ\DU P&V]DNL-természettudomá- Q\RV IHMOGpV YRQDtkozásában. %iu NDSFVRODWDLPQDN D.ROR]VYiUL %DEHú-Bolyai Tudományegyetem Kémia Karának tanáraival és diákjaival évek- EHQ PpUKHW W UWpQHWH YDQ D] (07 NRQIHUHQFLiMiW QHP PLQW bennihqwhv KDQHP NLVVp PLQW N OV V]HPOpO puwhp PHJ PLQW D YLOiJ V]iPRV RUV]iJiEDQ WHYpNHQ\NHG PDJ\DURN +Rl- ODQGLiEDQ po HJ\LN NpSYLVHOMH. OI OG Q po PDgyarok szá- PiUD D PDJ\DU Q\HOY DQQDN PLQGHQ QDJ\V]HU&VpJpYHO JDzdagságával, ugyanakkor a világ nyelvei közötti elszigeteltségével együtt még inkább központi kérdés, mint amit az a magyarországi magyarok számára jelent. Talán emiatt nem ha- V]RQWDODQ KD IOeg a mostani egyetemistáknak ajánlva, összeírok és megosztok néhány gondolatot ezen sorok olvasóival, melyeket az én saját szemüvegemen keresztül láttam és értelmeztem, két kontinens négy országával a hátam mögött. A tudományos teljesítmény alapja mindenkor a megfi- J\HOW WpQ\HN pv D] HEEO OHYRQW N YHWNH]WHWpVHN WpWHOHN pv Hlméletek szigorú és logikus megfogalmazása. KözhelyQHN W&QLN annak a leszögezése, hogy a tudomány mind fiatal, mind öre- JHEE PXQNiViQDN H]W HOV] U D] DQ\DQ\HOYpQ NHOO D OHKHW legmagavdee V]tQYRQDORQ P&YHOQLH (] D]RQEDQ NRUXQN JOREalizálódó, egyre inkább nemzetközivé váló, a politikai határo- NRQ PHVV]H W~OQ\~Oy KDWiVDLW LV V]HP HOWW WDUWYD D] HOV V] kséges, de nem elégséges lépés. Szükséges, mert az anyanyelv minél tökéletesebb ismerete nélkül semmilyen más nyelven nincs továbbképzés. Nem elégséges, mert korunk latinjának, D] DQJRO Q\HOYQHN PDJDV V]LQW& HOVDMiWtWiVD QpON O VLQFV WovábbléSpV $ IHODGDW WHKiW NHWWV D] DQ\DQ\HOY PDJDV V]LQW& P&YHOpVH pv D QHP]HWN ]L YpUNHULngésbe való bekapcsolódást MHOHQW DQJRO Q\HOY PLQpO W NpOHWHVHEE LVPHUHWH $] (rdélyben po PDJ\DURN V]iPiUD D N U OPpQ\HN D KXV]DGLN V]i]DG Pásodik felében, jól ismert okok miatt, sajnos nem kedveztek egyik cél elérésének sem. Az EMT célkiw&]pvhl N ]p WDUWR]LN D PDJ\DU Q\HOY isroivd D] DQ\DQ\HOY&HN V]iPiUD DPL N O Qösen a fiatalok részére rendkívül jelenwv D WXGRPiQ\RV- P&V]DNL PDJ\DU Q\HOY YRQDWNR]iViEDQ Wehát történtek (ilyen NRQNUpW pv HKKH] KDVRQOy HOUHOpSések. Angol nyelv nélkül azonban bár sok nagyobb nemzet ezt csak fogcsikorgatva veszi tudomásul globális kapcsolattartás manapság nem lehetséges. Ez utóbbi nélkül pedig nincs megértés és szellemiség, nincs termelés és nemzetközi közösség. Az új évezredben az igény a nyelvtudás vonatkozásában központi kérdéssé vált. Ennek mindenkori alapja az anyanyelv HOVDMiWtWiVD pv P&YHOpVH 0LQW HJ\HWHPL WDQiU W EE WXFDWQ\L QHP]HWEO V]iUPD]y GLiNNDO GROJR]WDP HJ\ WW D] HOP~OW pyhn folyamán. Tapasztalataim alapján állíthatom, hogy legyen a diák kínai, brazil, kanadai indián vagy magyarországi magyar, ha D] HOV Q\HOYHQ DPLW DQ\MiWyO WDQXOW QHP WXGWD PDJiW NLIHMHzni, ez semmilyen más nyelven nem sikerült. A nyelv eszköz gondolataink kifejezésére, azonban kommunikációs gyakorlat nélkül a nyelvet nem lehet magas fokoq P&YHOQL $ WXGRPiQ\RV NRPPXQLNiFLy J\DNRrlatának az egyik igen fontos fóruma a tudományos konferencia. A tu- GRPiQ\RV puyhopv NRQIHUHQFLDL HODGiVRN SRV]WHUHN beszélgetések DODWW IHMOGLN 9HUVHQ\ QpON O D]RQEDQ QLQFV PDJDV V]tnvonal, emiatt egy egészséges, nemes verseny is hozzátartozik a folyamathoz, különösen a fiatalok számára. Konferenciákon való részvétel, a programhoz való hozzájárulás, egy poszterdíj elnyerése, diákköri szimpóziumok, az HJ\HWHPLVWiN ILVNROiVRN V]iPiUD HPEHUIRUPiOy poppq\ Oehet. Ha a bemutatkozás az idén nem volt sikeres, majd sikerül jövre, vagy azután, amennyiben van kemény munkával kísért tehetség, kitartás és megfeoho V]LQW& WXGiV (]puw WDUWRWWDP D IpOL[I UGL Vegyészkonferencia programja egyik igen fontos pontjának az egyetemisták számára kiírt, és sikeresen lebonyolított poszter-versenyt. A poszterek szerkesztése, az eredmények vitákban való megvédése, a munka motivációjának és je- OHQWVpJpQHN PHJIRJDOPD]iVD D IHOVEE pyiro\dmokon tanuló GLiNRN V]iPiUD PiU DODSYHW IRQWRVVágú. Az EMT Kémia Szakosztályának elnöke, Dr. Majdik Kornélia kezdeményezése DODSMiQ D] LGpQ WDUWRWW HOV] U GLiNRNQDN LIM~ViJL SRV]WHU V]Hkciót és versenyt. Ehhez az ötlethez csak gratulálni lehet. A sikerhez természetesen a javaslat nem lett volna elég: színvonalas poszterek bemutatása nélkül a kezdeményezés sikertelenségre lett volna ítélve. Megítélésem szerint azonban a bemutatott munkák zöme magas színvonalú volt, és elérte a PHJIHOHO QHP]HWN ]L iwodjrw tj\ D] pughnogpv PHOOHWW V]tnvonalban sem volt hiány. Örömteli kötelességemnek tartom, hogy ezúton is gratuláljak azon lelkes és tehetséges diákoknak, akik ebben a szekcióban aktívan részt vettek, és annak sikerét színvonalas, eredményes munkájukkal biztosították. Az EMT-nek pedig azt kívánom, hogy OHJ\HQ OHKHWVpJH WRYiEE HUVtWHQL pv IHMOHVzteni az elindított folyamatot, támogatni a fiatalok vegyészkonferenciai részvételét, és folytatni a sikeres ifjúsági poszter szekció és verseny szervezését. Prof. Dr. Vancsó J. Gyula, Twentei Egyetem, Enschede, Hollandia V. Nemzetközi Kozmetikai és Háztartásvegyipari Kongresszus A Magyar Kémikusok Egyesülete április között Budapesten rendezi meg az V. Nemzetközi Kozmetikai és HáztartásYHJ\LSDUL.RQJUHVV]XVW PHO\UH HODGyN pv UpV]t- YHYN MHOHQWNH]pVpW Yirják. $] pughnogn WRYiEEL LQIRUPiFLyNDW D] DOiEEL WHOHIRQszámokon, illetve címen igényelhetnek: Magyar Kémikusok Egyesülete Postacím: H- %XGDSHVW ) X Tel.: , Fax: , e-mal:

5 5 EMT RENDEZVÉNYNAPTÁR konferenciák, szakmai találkozók,gsrqw Rendezvény neve Helyszín április 5 7. Bányászati Kohászati Földtani Konferencia Menyháza április Országos Gépész Találkozó OGÉT 2002 Székelyudvarhely április Faipari szakkiállítás és Konferencia Székelyudvarhely május Sepsiszentgyörgyi EMT Napok Sepsiszentgyörgy május Országos Szakmai Napok OSZN 2002 Sepsiszentgyörgy június 6 9. Építéstudományi Konferencia ÉPKO 2002 Csíksomlyó július ) OGPpU 7DOiONR]y Csíksomlyó augusztus Linux- tábor Kolozsvár szeptember Körmöczi János Fizikusnapok Marosvásárhely október 4 6. Energetika elektrotechnika Konferencia Kolozsvár október Erdészeti Szakkonferencia Kovászna október SzámOkt Számítástechnika Konferencia és Tanártovábbkép] Kolozsvár november Vegyészkonferencia Kolozsvár 2002 tanulmányi versenyek, szaktáborok, FIRKA,GSRQW Rendezvény neve Helyszín január 19. Nemes Tihamér számítástechnika verseny II. forduló Kolozsvár február 8. FIRKA /4 Kolozsvár március 1. Irinyi János, Hevesy György kémiaversenyek, helyi szakasz március 11. Vermes Miklós, Heinrich László fizikaverseny, helyi szakasz március 23. Nemes Tihamér számítástechnikai verseny, G QW Budapest március 16. FIRKA /5 Kolozsvár április 13. Irinyi János, Hevesy György kémiaversenyek, erdéo\l G QW Marosvásárhely május 4. Vermes Miklós, Heinrich László fizikaverseny, II. forduló Kolozsvár május 4 5. Irinyi János kémiaverseny, G QW *\U május 10. FIRKA /6 Kolozsvár május Hevesy György kémiaverseny G QW Nyíregyháza június Vermes Miklós fizikaverseny G QW Sopron június természetkutató tábor Vársonkolyos július számítástechnika diáktábor szeptember 6. FIRKA /1 Kolozsvár október 21. FIRKA /2 Kolozsvár november 12. Nemes Tihamér számítástechnikai verseny, helyi szakasz november 29. FIRKA /3 Kolozsvár

6 6 EMT TÁJÉKOZTATÓ (folytatás az 1. oldalról) KROR]VYiURQVLNHUUHO]iUXOWDND]HOVIplév PDJ\DUQ\HOY&V]DNHOadásai $] HODGiVRNRQ D GLiNRN UpV]YpWHOH YiUDNR]iVRQ IHOüli H] LJD]ROMD KRJ\ D PDJ\DU HODGiVRNUD LJpQ\ YDQ $] Hl- V IpOpYEHQ WDQiU HODGiVW WDUWRWW pv D] HODGiVRNRQ összesen 277 diák vett részt legalább egyszer, karonként: pstwppuq NL NDU Giák; gépészmérnöki kar: 34 diák; számítástechnika kar: 55 diák; vegyészmérnöki kar: 55 diák; villamosmérnöki kar: 22 diák. $] HOV IpOpYEHQ Wt]-Wt] HODGiVW hetente egyet tartottak, figyelembe véve bizonyos eseményeket (pl. az EMT által szervezett konferenciák), amelyeken sok diák vett részt. $ GLiNRN NpUpVpUH D] HJ\HWHPHN MyYiKDJ\WiN D] HODGások megtartását az öt karon több mint 225 magyar egyetemi hallgató írta alá a kérést. Mivel a magyarországi vendégtanár-programot az Illyés Közalapítvány valamint a Sapientia Alapítvány is támogatta, több magyarországi vendégtanárt tudtunk meghívni. (]HN D] HODGiVRN QDJ\ pughnogpvqhn UYHQGWHN D Giákok és az egyetemi tanárok, szakemberek körében is, mert olyan témákat mutattak be, amelyek hiányoztak az itteni WDQWHUYEO (J\HV D] pstwppuq NL pv D YHJ\pV]PpUQ NL Na- URQ WDUWRWW HODGiVQDN W EE PLQW WYHQ KDOOJatója is volt. $ PDJ\DU Q\HOY& V]DNHODGiVRN IRO\WDWyGQDN D YDNáció után. Az EMT Elnökségének határozata értelmében a évre a tagsági díj lej, nyugdíjasoknak, diákoknak lej. Jogi személyek tagsági díja min lej. Felkérjük szervezetünk tagságát, hogy szíveskedjenek a tagdíjat a folyó évre kifizetni. Szerkesztik: Égly János, Fazakas Annamária, Gaál Tünde, Horváth Erika, Matekovits Hajnalka, Prokop Zoltán, Tibád Zoltán Cím: Kolozsvár, December 21. sugárút (Magyar u.) 116. sz., Postacím: 3400 Cluj, C.P Tel./Fax: ; ; , Honlap: Bankszámlaszám: BRD Suc. Cluj / ROL BRD Suc. Cluj / USD BCR Suc. Cluj / ROL, BCR Suc. Cluj / USD EMT tagok figyelmébe Társaságunk is azon országos civil szervezetek közé tartozik, amelyek igazolást bocsáthatnak ki tagjaik számára a Magyar igazolvány megszerzéséhez (amely igazolást a kérvényhez kell csatolni). Társaságunk azok számára bocsát ki a tagságot igazoló okiratot, akik a tavalyi évre befizették tagsági díjukat, illetve azoknak, akik most fizetik be tagdíjukat. Az igazolást a központi iroda állítja ki. Igénylésüket a központi titkárságon, vagy a fiókszervezeti elnököknél jelezhetik. Megjelent a Firka 4. száma A tartalomból: Fizika A PC vagyis a személyi számítógép, Kozmológia, Kísérletek elektromágneses rezgésekkel és hullámokkal, Fizikalecke tervezése az RWCT módszere alapján, Alfa-fizikusok versenye,.lw&] WW IL]LND IHODGDWRN Megoldott fizika feladatok Kémia Kémiatörténeti évfordulók, Sajátos biomolekulák: a hormonok, Gombák, tápanyagok, mérgek, Kémia vetélnhg.lw&]ött kémia feladatok Informatika Komponensorientált paradigma, Híradó, Megoldott informatika feladatok Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája (OYiORJDWy V]DNDV] Kolozsvár, február 16. A kolozsvári BBTE Módszertani Tanszéke pályázatot hirdet középiskolás diákok számára négy szakterületen (matematika, fizika, informatika, környezetvédelem) végzett eredeti tudományos kutatávrn DQJRO Q\HOY& EHPXWDWyMiUD Az egy oldalon angolul megfogalmazott beszámolót (címük, telefonszámuk feltüntetésével) kérjük az alábbi címre január 31-ig eljuttatni: Dr. Kovács Zoltán, 3400 Cluj- Napoca, Str. M. Kogãlniceanu nr. 4. Metodica predãrii fizicii. A dolgozatot en is el lehet küldeni a címre. A beszámolók alapján hív- MXN PHJ D NROR]VYiUL HOG QWUH IHbruár 16-án 12 órára, a fenti címre azokat, akiknek a pályázatát elfogadtuk. (NNRU D YHUVHQ\]N SHUFEHQ DQJRO Q\HOYHQ EHPXWDWMiN D ]V&UL HOWW D] HUHGPpQ\HLNHW $ J\]WHVHNHW GtMD]]XN. ]ülük választjuk ki azokat, akiket a 2002 áprilisában a kül- I OG Q VRUUD NHU O G QWEH MDYDVROXnk. A külföldi utazás N OWVpJHLW D YHUVHQ\]NQHN PDJXknak kell megszerezni. Tel.:

Sikeresnek bizonyult a magyar nyelv8 terminológiai el9adássorozat

Sikeresnek bizonyult a magyar nyelv8 terminológiai el9adássorozat AZ ERDÉLYI MAGYAR M/SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN3 HÍRLEVELE A terminológia kurzusok kiértékelésének margójára Azt hiszem, hogy a január 12-i terminológia kurzusokról szóló megbeszélést a

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyar Elektronikus Könyvtár Kolozsváron

Magyar Elektronikus Könyvtár Kolozsváron AZ ERDÉLYI MAGYAR MUSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENO HÍRLEVELE Sikeres terminológiai eloadások Az Erdélyi Magyar Muszaki Tudományos Társaság (EMT) a 2000/ 2001-es tanévben fakultatív, magyar

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia

www.emt.ro emt@emt.ro IX. Nemzetközi Vegyészkonferencia AZ ERDÉLYI MAGYAR M;SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN? HÍRLEVELE EMT küldöttgylés Kolozsvár 2004 Elreláthatóan 2004. február 21-én, Kolozsváron kerül sor társaságunk következ küldöttgy#lésére,

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Országos Szakmai Napok, Küldöttgyûlés 2001

Országos Szakmai Napok, Küldöttgyûlés 2001 AZ ERDÉLYI MAGYAR MÛSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENÕ HÍRLEVELE XII. ÉVFOLYAM, 7 8. SZÁM 2001. JÚLIUS AUGUSZTUS Könyvbemutató: Egyetem a Farkas utcában Új könyv látott napvilágot az Erdélyi Magyar

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro Boldog születésnapot EMT! Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT! 15 éves az Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság

www.emt.ro emt@emt.ro Boldog születésnapot EMT! Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT! 15 éves az Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M-SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN0 HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT! 2004. december 28-án aláírta Mihai T8n8sescu pénzügyminiszter az 1941. számú rendeletet,

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M3SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN5 HÍRLEVELE XVII. ÉVFOLYAM, 1 2. SZÁM 2006. JANUÁR FEBRUÁR Vezet8tanácsi ülés Múlt év december 17-én zajlott az EMT kolozsvári székhelyén

Részletesebben

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t!

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENŐ HÍRLEVELE XIX. ÉVFOLYAM, 3 4. SZÁM 2008. MÁRCIUS ÁPRILIS Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Valamennyi adófizető román állampolgár

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ XI. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 2000. JANUÁR FEBRUÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA

TÁJÉKOZTATÓ XI. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 2000. JANUÁR FEBRUÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA TÁJÉKOZTATÓ XI. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 2000. JANUÁR FEBRUÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny II. forduló Az EMT szervezésében 2000. január 15-én,

Részletesebben

Az V. Körmöczi János Fizikusnapokról

Az V. Körmöczi János Fizikusnapokról TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM 1999. OKTÓBER AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA Emlékezés Fabinyi Rudolfra a kolozsvári egyetem egykori kémiaprofesszorára 150 éve született Fabinyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 1999. JANUÁR - FEBRUÁR

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 1999. JANUÁR - FEBRUÁR TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 1-2. SZÁM 1999. JANUÁR - FEBRUÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA 1999. január 15-16-án a on lezajlott Civil Szféra az Ezredfordulón című konferencia egyben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 1999. ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 1999. ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 1999. ÁPRILIS AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA SzámOkt 99 (Számítógép az oktatásban) Marosvásárhely, 1999. március 26 27. Az idei SzámOkt-konferencia

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012

A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 PROGRAMFÜZET A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA ERDÉLYBEN 2012 3. Matematika és informatika alkalmazásokkal Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztály Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro Az évezred első ÉPKO-ja V. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia Véget ért a terminológiai előadássorozat

www.emt.ro emt@emt.ro Az évezred első ÉPKO-ja V. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia Véget ért a terminológiai előadássorozat AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENŐ HÍRLEVELE XII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2001. JÚNIUS Véget ért a terminológiai előadássorozat Az Apáczai Közalapítvány támogatásával az Erdélyi

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Körmöczi János Fizikusnapok Ezrednyitó Tudományos Esték Erdélyi Magyar Tudományosság Marosvásárhely 2001. szeptember 21-23. Szervező: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 1999. JÚNIUS AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 1999. JÚNIUS AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 1999. JÚNIUS AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA A harmadik építészkonferenca, amelyet Székelyudvarhelyen szervezett meg az EMT Építész Szakosztálya,

Részletesebben

EMT Küldöttgy'lés 2004

EMT Küldöttgy'lés 2004 AZ ERDÉLYI MAGYAR M7SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN9 HÍRLEVELE A PRO TECHNIKA Alapítvány pályázati felhívása a 2004. évre A Pro Technika Alapítvány 2004-ben is támogatni kívánja az EMT tagságának

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania Körmöczi János Fizikusnapok Zilele Fizicienilor Körmöczi János Marosvásárhely, 2013. szeptember 27-29.

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János

Körmöczi János Fizikusnapok. Zilele Fizicienilor Körmöczi János Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania Körmöczi János Fizikusnapok Zilele Fizicienilor Körmöczi János Marosvásárhely, 2013. szeptember 27-29.

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Sikeres Nemzetközi Vegyészkonferencia november , Kolozsvár

Sikeres Nemzetközi Vegyészkonferencia november , Kolozsvár AZ ERDÉLYI MAGYAR MÛSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENÕ HÍRLEVELE Támogatóink 2002-ben az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság EMT tevékenységét és mûködését az alábbi intézmények támogatták:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Jegenye-fürdő, 2016. június 30 július 3. IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2016 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2005

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2005 Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania SzámOkt 2005 e-világ lehetőségek és kihívások Számítástechnika az oktatásban XV. Nemzetközi konferencia

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro OGÉT 2001 Gépgyártás a harmadik évezred elején IX-ik Országos Gépészet Találkozó Kolozsvár, 2001. április 26-29.

www.emt.ro emt@emt.ro OGÉT 2001 Gépgyártás a harmadik évezred elején IX-ik Országos Gépészet Találkozó Kolozsvár, 2001. április 26-29. AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENŐ HÍRLEVELE A tizedik EMT Napok 2001 Sepsiszentgyörgy 2001. május 18-20. Tanulás, információszerzés egy életen át! A tizedik EMT Napokat szenteljük

Részletesebben

www.emt.ro Sikeres Vegyészkonferencia AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENŐ HÍRLEVELE XI. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM 2000.

www.emt.ro Sikeres Vegyészkonferencia AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENŐ HÍRLEVELE XI. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM 2000. AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENŐ HÍRLEVELE XI. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM 2000. DECEMBER EMT-pályázatokat támogató alapítványok és szervezetek 2000-ben az Erdélyi Magyar Műszaki

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17.

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17. Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! A M a g y a r B a l n e o l ó g i a i E g y e s ü l e t e z é v i N a g y g y ű l é s é t Mezőkövesden rendezzük meg 2013. november -1 15 7. k ö z ö t t. S z e r e t

Részletesebben

Versenynaptár 2010/2011.tanév

Versenynaptár 2010/2011.tanév Versenynaptár 2010/2011.tanév Dátum Óra Verseny Tevékenység Helyszín 2010.november 10. Megyei műdaléneklési verseny nevezés a megyei fordulóra 2010.november 11. 14:30 Bolyai János matematikaverseny iskolai

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Számítástechnika konferencia és tanártovábbképz tanfolyam. SzámOkt 2002. Info-kommunikáció mint eszköz. Kolozsvár, 2002. október 25-28.

Számítástechnika konferencia és tanártovábbképz tanfolyam. SzámOkt 2002. Info-kommunikáció mint eszköz. Kolozsvár, 2002. október 25-28. Számítástechnika konferencia és tanártovábbképz tanfolyam SzámOkt 2002 Info-kommunikáció mint eszköz Kolozsvár, 2002. október 25-28. Erdélyi Magyar M+szaki Tudományos Társaság Szervez Erdélyi Magyar Mszaki

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA Pécs, 2014. június 5 7. 2 0 1 3. á p r i l i s 2 4 2 7. Meghívó MAGYAR Endokrinológiai és anyagcsere TÁRSASÁG XXV. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2006

Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania. SzámOkt 2006 Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania SzámOkt 2006 Kötetlenül behálózva Mobilis in mobili (Nemo Kapitány) Számítástechnika az oktatásban XVI.

Részletesebben

PÁRKAPCSOLATUNK TITKAI

PÁRKAPCSOLATUNK TITKAI MEGHÍVÓ AZ ERDÉLYI MAGYAR MENTÁLHIGIÉNÉS TÁRSASÁG IV. KONFERENCIÁJA ILLYEFALVA 2009 OKTÓBER 23-24 PÁRKAPCSOLATUNK TITKAI SZERVEZŐK: ERDÉLYI MAGYAR MENTÁLHIGIÉNÉS TÁRSASÁG KIDA ALAPÍTVÁNY AZ ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város. Meghívó. Az Ipar napjai Debrecenben

Debrecen Megyei Jogú Város. Meghívó. Az Ipar napjai Debrecenben Debrecen Megyei Jogú Város Meghívó A Debreceni Egyetem Műszaki Kara, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. október 13-14-én közösen rendezi meg az Az Ipar napjai Debrecenben c. rendezvényét

Részletesebben

Tájtudomány és tájtervezés

Tájtudomány és tájtervezés Tájtudomány és tájtervezés V. Magyar Tájökológiai Konferencia 2012. augusztus 30 - szeptember 1. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar Sopron II. körlevél Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Biztatóan mutatkozott be az ENELKO

Biztatóan mutatkozott be az ENELKO AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENŐ HÍRLEVELE Nő a környezetvédelem fontossága régiónkban Október 27-28. között tartották meg Budapesten a Környezetünk Veszélyei 2000 című nemzetközi

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

V-VIII. Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár. Barta Zágoni Bernadette

V-VIII. Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár. Barta Zágoni Bernadette V-VIII Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár V Barta Zágoni Bernadette Csillagszerző Matematikaverseny megyei I. díj Mátéfi István Erdélyi Magyar Matematikaverseny megyei I. díj

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

AZ IPAR NAPJAI DEBRECENBEN

AZ IPAR NAPJAI DEBRECENBEN Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem Műszaki Kara szeretettel és tisztelettel meghívja Önt AZ IPAR NAPJAI DEBRECENBEN elnevezésű közös rendezvényére A rendezvény ideje: 2016.

Részletesebben

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely MAROSVÁSÁRHELYI KAR

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely MAROSVÁSÁRHELYI KAR Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely MAROSVÁSÁRHELYI KAR FELVÉTELI KEDVEZMÉNYEK 2015-2016 ALAPKÉPZÉS Felvételi kedvezmények az alábbi szakok esetében alapképzésen:

Részletesebben

OGÉT 2011 XIX. Nemzetközi Gépészeti Találkozó, Csíksomlyó 2011. április 28. május 1.

OGÉT 2011 XIX. Nemzetközi Gépészeti Találkozó, Csíksomlyó 2011. április 28. május 1. 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló a XIII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciáról Néhány napig, 2011. március 31. április 3. között, bányászok, kohászok és geológusok

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

1.b) tanulmányi verseny 1. c) egyéb

1.b) tanulmányi verseny 1. c) egyéb ADATLAP Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor, szülőföldi és magyarországi verseny, szemle, valamint szórvány oktatási tevékenység támogatására (Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

Vegyészkonferencia `99

Vegyészkonferencia `99 TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM 1999. DECEMBER AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA Vegyészkonferencia `99 1999. november 26-28. November végén került sor az idei Vegyészkonferenciára.

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete XLI. Vándorgyűlése Debrecen, július Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig

Magyar Könyvtárosok Egyesülete XLI. Vándorgyűlése Debrecen, július Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig Magyar Könyvtárosok Egyesülete XLI. Vándorgyűlése Debrecen, 2009. július 9 11. Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Támogatóink. Felújított Ház Kibővített lehetőségek Új lendületű tervek AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE

Támogatóink. Felújított Ház Kibővített lehetőségek Új lendületű tervek AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Támogatóink 2010-ben az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság EMT tevékenységét és működését az alábbi közalapítványok, intézmények, cégek

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam ikt. szám: 387/2013.05.22 Dátum Társadalmi kommunikáció 05.27

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály Magyar Egészségügyi Társaság Hargita Megye Orvosi Kollégium Pápai Páriz Ferenc Alapítvány XXI. CSALÁDORVOSI TOVÁBBKÉPZŐ KONFERENCIÁJA PROGR AMFÜZET Székelyudvarhely,

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Támogatóink. Kérjük, támogassa 2008-ban is jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Cégek profitadóból való támogatása civil szervezeteknek

Támogatóink. Kérjük, támogassa 2008-ban is jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Cégek profitadóból való támogatása civil szervezeteknek 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENŐ HÍRLEVELE Támogatóink 2007-ben az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság EMT tevékenységét és működését az alábbi közalapítványok,

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA A Magyar Tudomány Napja Erdélyben,,Velünk élő tudomány Erdélyi Múzeum Egyesület AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA PROGRAMFÜZET és KIVONATFÜZET Marosvásárhely, 2013. november 16. Erdélyi Múzeum

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

2012. október 27. III. Matematikai Tehetségnap (SimpleX Egyesület)

2012. október 27. III. Matematikai Tehetségnap (SimpleX Egyesület) A MATEMATIKA KATEDRA 2012/2013 ISKOLAI ÉVI TEVÉKENYSÉGEI 2012. október 4-9. Kíváncsíságvezérelt tehetséggondozó matematikatábor, Torockó (Szervező: SimpleX Egyesület) Résztvevők: Hajnalka 1. Burus Endre

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Beszámoló a XI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciáról

Beszámoló a XI. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferenciáról AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENŐ HÍRLEVELE 0 Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Valamennyi adófizető román állampolgár a jövedelemadója két százalékával támogathatja

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro Elhunyt Pusztai Kálmán Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t!

www.emt.ro emt@emt.ro Elhunyt Pusztai Kálmán Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t! 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M'SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN- HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t! 2004. december 28-án aláírta Mihai T:n:sescu pénzügyminiszter az 1941. számú rendeletet,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben