E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S"

Átírás

1 E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére ill. azok támogatására

2 EGYÜTTMÜKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca ), a továbbiakban KvVM valamint a Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.), a továbbiakban MTA között az alábbi elvek és feltételek alapján. A megállapodás elvei 1. A KvVM környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi kutatás-fejlesztési tevékenységében számít arra a magas színvonalú szellemi-szakmai tudományos háttérre, amelyet az MTA és intézményhálózata képvisel. A megállapodás egyrészt lehetővé teszi a tárca számára, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységét minőségileg magasabb szinten lássa el, másrészt fokozhatja az akadémiai kutatóhálózat tevékenységének hatékonyságát. 2. A KöM (jelenleg KvVM) és az MTA között én megkötött hároméves együttműködési megállapodás eredményeinek átfogó értékelésére és lezárására szeptemberében kerül sor. Az eddigi kutatási részeredmények alapján megállapítható, hogy a kutatások jelentős mértékben hozzá fognak járulni Magyarország környezeti és természeti értékeinek megőrzéséhez, a környezet- és természetvédelem feladatainak megoldásához. A évi együttműködés eredményeinek függvényében a tárca forrást biztosít a perspektivikusnak ítélt kutatási témák folytatásához. A megállapodás tartalma 3. Az együttműködés tervezett időtartama három költségvetési év ( ), amely az eredmények értékelése alapján közös határozattal meghosszabbítható. 4. A KvVM a megállapodás keretében az átadott feladatok ellátásával összefüggő kiadások finanszírozására 100 Millió Ft/év forrást biztosít az alábbi átfogó, nagy ívű kutatások támogatására: a. Magyarország környezeti és természeti állapotának komplex értékelése, metodikai kimunkálása, módszertani fejlesztési javaslatok kidolgozása, b. A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása, az EU Vízügyi keretirányelv hazai végrehajtásának elősegítése, c. A globális éghajlat-változást kiváltó természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok elemzése és a klímaváltozással összefüggő lehetséges hazai hatások ill. beavatkozások vizsgálata, különös tekintettel a természeti környezetre ill. a természeti erőforrásokra, valamint a vízkárelhárításra, 2

3 5. A jelen megállapodás Függelékében a fenti témákra részletesebb javaslatok kerültek kidolgozásra, amelyek tartalmazzák a kutatás célját, a megvalósítás módját és a forrásigényt. A végrehajtás mechanizmusa 6. A megállapodás szerinti kutatási projektek jóváhagyását, azok teljesítésének igazolását és pénzügyi finanszírozását a KvVM, a kutatómunka koordinálását pedig az MTA (együttműködve a KvVM kapcsolattartó személyével közösen) végzi. A kutatásban az MTA intézményhálózatához tartozó kutatóhelyeken kívül más intézmények is részt vehetnek. 7. A KvVM és az MTA a kutatási program irányítására, a Függelékben jóváhagyott projektek részletes munkatervének kidolgoztatására, a megállapodással összefüggő pénzügyi kérdések kezelésére, a kutatási eredmények alakulásának áttekintésére és évenkénti részletes értékelésére közös bizottságot működtet. A bizottság társelnökeit a KvVM minisztere és az MTA elnöke nevezi ki. A bizottság tagjai a KvVM szakmai témafelelősei és az MTA részéről a projektek tudományos irányításával megbízott vezetők. A bizottsági tagokat ugyancsak a KvVM minisztere ill. az MTA elnöke kéri fel. 8. Az MTA vállalja, hogy a KvVM által átadott pénzeszközök felhasználásáról a tárgyévet követő I. negyedév végéig a jogszabályoknak megfelelően beszámol. 9. Az együttműködési megállapodás keretében létrejövő tudományos eredmények a KvVM és az MTA közös tulajdonát képezik az akadémia estében ezek az eredmények az MTA kutatóintézeteinek tulajdonát képezik, azokat a felek a meghatározott célok érdekében hasznosítják. 10. A kutatási program megvalósításában kapcsolattartó személyek: a KvVM részéről: Ligetiné Nechay Erzsébet szakmai főtanácsadó, az MTA részéről: Dr. Teplán István elnöki tanácsadó. Budapest, február Dr. Kóródi Mária Dr. Vizi E. Szilveszter miniszter elnök 3

4

5 A KvVM-MTA együttműködés keretében megvalósítandó kutatási projektek a. A projekt címe: Magyarország környezeti, természeti állapotának komplex értékelése, módszertani fejlesztési javaslatok kidolgozása, egyes hatótényezők vizsgálata (digitális adatbázisba rendezés megtervezése) A projekt célja: Az első komplex alapállapot-felvétel előre meghatározott indikátorok és mutatók figyelembevételével, részben a már meglévő, részben az új adatok felhasználásával, a széles konszenzuson alapuló, elfogadott metodika szerinti elkészítése. Rövid feladat meghatározás: 1989-ben elkészült az első környezetállapot áttekintés, amely akkor nemzetközi mintaként szolgált, bár módszertanilag még nem volt - az előzmények ismeretének hiánya miatt nem is lehetett - kellően kidolgozott. Mára azonban minden feltétel adott, hogy az érintett, a program megvalósításában majd főszerepet játszó tudományos műhelyekkel (MTA és kutatóintézetei, OMSZ, KGI, VITUKI Rt. stb.) együttműködve egy nemzetközi jelentőséggel is bíró kutatás-fejlesztési program induljon. Feltétlenül szükség van Magyarország komplex természeti állapot jellemzésére, egyes hatótényezők részletes vizsgálatára, a jelenleg ismert adatok, információk alapján megfogalmazható átfogó kép közzé tételére. Szükség van egy monitorozó modell felállítására, amely alapján előre megadott paraméterek, módszerek alapján lehet értékelni az ország természeti értékeinek, térszerkezetének, természeti folyamatainak alakulását. Elsősorban az ezek védelmét, fennmaradását biztosító (vagy akár veszélyeztető) feltételek és intézkedések hatásainak vizsgálatával, az eddigi monitorozó tevékenységek integrálásával, kiegészítésével és továbbfejlesztésével szükséges e munkát megközelíteni. A kutatás segítségével a környezeti hatásvizsgálatok és a környezeti, természeti ágazati/kormányzati/regionális programok stratégiai elemzése könnyen elvégezhető. Előzetes forrásigény: 35 M Ft/év b. A projekt címe: A fenntartható vízgazdálkodás megvalósítása Magyarországon a 2000/60/EK EU Víz Keretirányelv célkitűzéseinek figyelembevételével A projekt célja: A fenntartható vízgazdálkodás tudományos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végrehajtásának elősegítésére. Rövid feladat meghatározás: Az MTA gondozásában 2001-ben elkészült a magyar vízgazdálkodás stratégiai kérdéseit elemző tanulmány, amelyben korszakalkotó jellegű szemléletváltozást kezdeményeztek a vízgazdálkodásban és a környezetvédelemmel való együttműködésben. A munka folytatásaként szükség van arra, hogy 2006-ig - a Keretirányelv által előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítésének megkezdése időpontjáig - elkészüljenek azok a megalapozó vizsgálatok, amelyek lehetővé teszik a felszíni vízkészletek esetében a jó ökológiai és kémiai ill. a felszín alatti vizek esetében a jó kémiai és mennyiségi állapot meghatározását, hogy 2015-ig mely társadalmi vízigények (mennyiségi, minőségi) kielégítése válhat szükségessé és ezek, hogyan elégíthetők ki oly módon, hogy a felszíni és felszín alatti vízkészletek állapota ne romoljon ill. javuljon és 2015-re az előírt jó vízállapotok fenntartható módon elérhetőek legyenek. Előzetes forrásigény: 30 M Ft/év c. A projekt címe: A globális éghajlatváltozást kiváltó természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok elemzése, a klímaváltozással összefüggő lehetséges hazai hatások ill.

6 beavatkozások vizsgálata, különös tekintettel a természeti környezetre ill. a természeti erőforrásokra, valamint a vízkárelhárításra A projekt célja: Az éghajlat-változási tendenciák, s az azokat kiváltó folyamatok elemzése, valamint a hatások vizsgálata az élővilágra (növény- és állatfajok, valamint az életközösségek hosszú távú, rendszeres megfigyelése). Árvíz- és belvízvédelmi, nagytérségi vízpótlási stratégiák meghatározása különböző lehetséges éghajlat-változási szcenáriók eseteire. A földhasználat változásainak éghajlati következményei, modell kísérletekkel. Rövid feladat meghatározás: A globális éghajlatváltozás szempontjából alapvető üvegházhatású gázok koncentrációinak, forrásainak, nyelőinek tanulmányozása, a légköri aeroszol részecskék szerepe a légköri folyamatok szabályozásában, e kibocsátások mérséklésének tudományos megalapozása. Vizsgálandó a légköri emelt szén-dioxid szint hosszú távú hatása az erdőkre, gyepekre és lágy szárú növényekre, az erdei biomassza mennyiségére. A globális tendenciák alapján várható hazai regionális éghajlatváltozás modellezése. A klímaváltozás természeti környezetre, a természeti erőforrásokra, a mezőgazdasági termelésre, valamint az energia-felhasználásra gyakorolt hatásainak meghatározása. A globális klímaváltozás lehetséges vízgazdálkodási hatásainak elemzésében egy olyan átfogó elemzés és értékelés, amely a lehetséges éghajlat-változási szcenáriók eseteire meghatározná a vízkárelhárítással (a víz többlete és hiánya elleni védelemmel) összefüggő területhasználat-változások célszerű irányait, a főműfejlesztések stratégiáit, valamint a védekezést érintő szervezés- és szervezet-fejlesztések követendő útjait. Előzetes forrásigény: 35 M Ft/év 2

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon

A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten. Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása nemzeti szinten Nemzeti kapacitásfejlesztési felmérés Magyarországon A nemzetközi környezetvédelmi egyezmények jelentősége és végrehajtása

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYAR KÖZLÖNY 83. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 17., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.)

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

JELENTÉS. a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről. 1119 2011. szeptember

JELENTÉS. a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről. 1119 2011. szeptember JELENTÉS a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről 1119 2011. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Az aszály sújtotta területek megfigyelése és a kockázat felmérése, csökkentése az éghajlatváltozásra való felkészülés tekintetében

Az aszály sújtotta területek megfigyelése és a kockázat felmérése, csökkentése az éghajlatváltozásra való felkészülés tekintetében Az aszály sújtotta területek megfigyelése és a kockázat felmérése, csökkentése az éghajlatváltozásra való felkészülés tekintetében DMCSEE, Drought Management Centre for Southeastern Europe Az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

Tervezet. a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. /közigazgatási egyeztetés/

Tervezet. a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. /közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KvVM/KJKF/377/2009. Tervezet a 2009 2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról /közigazgatási egyeztetés/ Budapest, 2009. március I. VEZETŐI

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA VÁTI Kht. Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatóság Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben