$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "$-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv"

Átírás

1 $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv

2

3 $-g91(0=('e.(..e39,6(/(7( )e/e9(6-(/(17e6( isulolv V]HUNHV]WHWWH -iyru%hqhghn

4 $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWpQHNPXQNiMiWpVDNLDGYiQ\ PHJMHOHQpVpWWiPRJDWWiN +ROODQG.LUiO\ViJ1DJ\N YHWVpJH 6DVDNDZD3HDFH)RXQGDWLRQ gnrwiuv$odstwyiq\ iwgrojr]rwwnldgiv,6%1.ldgmdd9pghj\ohw )HOHOVV]HUNHV]W-iYRU%HQHGHN 1\RPiV(UGpO\LpV/iQJ.IW %XGDSHVW

5 7DUWDORP $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWH-iYRU%HQHGHN 0pO\SDUNROyD%XGDSHVWWHUp]YiURVL-yNDLWpUHQ /iq\l$qguiv,yyyl]hlqnq YpQ\YpGV]HUV]HQQ\H]HWWVpJH 'DUYDV%pOD)DUNDV,ORQD $)inypghoppuov]yoy.rupiq\uhqghohwiho OYL]VJiODWD -iyru%hqhghn $PH]JD]GDViJLJpQWHFKQROyJLD0DJ\DURUV]iJRQ 0yUD9HURQLND7DNiFV6iQWD$QGUiV /DNySDUNDSHVWKLGHJN~WL(U]VpEHWOLJHWHQ6]DEyÉJQHV $NLVWHOHS OpVLV]HQQ\Yt]WLV]WtWyNV]DEiO\R]iViQDN pvilqdqv]tur]iviqdnpygrvtwivd%r]]d\%doi]v 7iUVDVKi]D]8JDWyV]LNODHOWW*DGy*\ UJ\3iO $Å9,&2ORYDUGDµ*DGy*\ UJ\3iO =HPSOpQL1HP]HWL3DUN+HJ\HVV\*iERU*pF]L,VWYiQ 81(6&21\LODWNR]DWD-HOHQ1HP]HGpNHN- Y *HQHUiFLyN,UiQWL)HOHOVVpJpUO

6 $- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWH Å7XGDWiEDQDQQDN KRJ\DM Y QHP]HGpNHN VRUVD D PD G QWpVHLQ pvwhwwhlqp~olnpvkrj\dmhohqohjljrqgrndwehohpuwyhdv]hjpq\ VpJHWDWHFKQLNDLpVDQ\DJLDOXOIHMOHWWVpJHWPXQNDQpON OLVpJHWNL UHNHV]WpVW GLV]NULPLQiFLyW pv D N UQ\H]HW IHQ\HJHWHWWVpJpW PHJ NHOOROGDQLPLQGDMHOHQPLQGDM YQHP]HGpNHNpUGHNpEHQ«µ (]HNDVRURND]81(6&2iOWDOEHQNLERFViWRWWÅ$-HOHQ1HP ]HGpNHN)HOHOVVpJH D- Y*HQHUiFLyN,UiQWµ FtP, GHNODUiFLyEyO V]iUPD]QDN 9LOiJRV PHJIRJDOPD]iVD DQQDN KRJ\ FVHOHNHGHWH LQN²UpV]EHQDPRGHUQWHFKQLNDiOWDONH] QNEHDGRWWOHKHWVpJHN IRO\WiQ ² VRNNDO NLWHUMHGWHEE KDWiVVDO EtUQDN PLQG WpUEHQ PLQG SHGLJ LGEHQ PLQW DPLO\HQHNNHO EiUPHO\ NRUiEEL WiUVDGDORPQDN V]iPROQLD NHOOHWW $] HPEHUL FVHOHNHGHW WHUPpV]HWH WHKiW GHIDFWR PHJYiOWR]RWW7HWWHLQNNHONDSFVRODWRVIHOHOVVpJ QNH]pUWRO\DQ~M GLPHQ]LyNDWKRUGR]PDJiEDQDPHO\HN~MNLKtYiVHOpiOOtWMiNHUN O FVL UHQGV]HUHLQNHW.pSHVHN YDJ\XQNH ² D GHPRNUDWLNXV HOY NLWHOMHVtWpVHNpQW²PLQGD]RNpUGHNHLWPHJMHOHQtWHQLG QWpVHLQNEHQ DNLNQHNVRUViWH]HNDG QWpVHNEHIRO\iVROQLIRJMiN²pOMHQHNWpUEHQ YDJ\LGEHQEiUPLO\HQWiYROWO QN"7XGMXNHDM YQHP]HGpNHN LUiQWL HUN OFVL IHOHOVVpJ QNHW LQVWUXPHQWDOL]iOQL EHpStWHQL DWiUVDGDOPLG QWpVKR]DWDOED"9iOODOMXNHDOHKHWVpJJHOSiUKX]D PRVDQKRJ\NpSHVHNYDJ\XQNM YEHOLHPEHUWiUVDLQNVRUViWEHIR O\iVROQL D N WHOHVVpJHW LV KRJ\ pughnhlnhw MRJDLNDW ILJ\HOHPEH YHJ\ N" 7XGDWiEDQ WHKiW DQQDN KRJ\DM Y QHP]HGpNHN VRUVD D MHOHQ G QWpVHLQpVWHWWHLQ P~OLN D 9pGHJ\OHW HOQ NVpJH PiUFLXVi EDQQHPVRNNDODV]HUYH]HWPHJDODNXOiVDXWiQFpOXOW,]WHNLKRJ\ N UYRQDOD]]D HJ\ RO\DQ V]yV]yOy IHODGDWDLW pv N WHOHVVpJHLW DNL D 0DJ\DU. ]WiUVDViJ$ONRWPiQ\iYDO VV]KDQJEDQDG QWpVKR]DWD OL IRO\DPDWRN VRUiQ NpSYLVHOKHWL D] H]HQ G QWpVHNEO NLUHNHV]WHWW HOM YHQG QHP]HGpNHN pughnhlw pv HOOHQU]L KRJ\ D]RN QH

7 VpU OKHVVHQHN)HONpUWHH]pUW6yO\RP/iV]OySURIHVV]RUWD]$ONRW PiQ\EtUyViJ YROWHOQ NpWD9pGHJ\OHW YH]HWVpJpQHN WDJMiW KRJ\ NpV]tWVHQ W UYpQ\WHUYH]HWHW D - Y 1HP]HGpNHN2UV]iJJ\,OpVL %L]WRVD LQWp]PpQ\ IHOiOOtWiViUyO $ W UYpQ\WHUYH]HW Q\DUiQ HONpV] OWpVD9pGHJ\OHWDEEDQDUHPpQ\EHQOiWRWWQpSV]HU,VtWpVp KH] KRJ\ D] HOUHPXWDWy NH]GHPpQ\H]pV HUHGPpQ\HNpSSHQ 0DJ\DURUV]iJRQ U YLGHVHQ OpWUHM KHW D] ~M RPEXGVPDQL LQWp] PpQ\6DMQRV²PLQWDQQ\LV]RU²LVPpWFVDOyGQLNHOOHWW$W UYpQ\ WHUYH]HW SROLWLNDL IRJDGWDWiVD QHP LJD]ROWD YiUDNR]iVDLQNDW-HOHQ WVpJpQHNpVLGV]HU,VpJpQHNVRNROGDO~PHJYLOiJtWiViUDD9pGHJ\ OHW V]HSWHPEHUpEHQ WXGRPiQ\RV WDQiFVNR]iVW KtYRWW VV]H D 0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLiQ,WWIRJDOPD]yGRWWPHJDJRQGR ODWKRJ\DPtJD]2UV]iJJ\,OpVPHJDONRWMDD]iOWDOXQNV]RUJDOPD ]RWW W UYpQ\W WiUVDGDOPL V]HUYH]HW OiVVD HO D M Y QHP]HGpNHN pughnhlqhnnpsylvhohwpw (]puw WDQiFVNR]iVW KtYWXQN VV]H RNWyEHU pq D.RPi URP(V]WHUJRPPHJ\HL$JRVW\iQEDVRGDPHJKtYWXNV]iPRVFLYLO V]HUYH]HW NpSYLVHOMpW KRJ\ N UYRQDOD]]XNDWHQQLYDOyNDWpVD] HJ\ WWP,N GpV PyGMiW ( PHJEHV]pOpV Q\RPiQ QRYHPEHU iqphjdodnxowd- Y1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWH-1(.$NpS YLVHOHWIHODGDWDKRJ\DQHPNRUPiQ\]DWLV]HUYH]HWUHQGHONH]pVpUH iooyv],n VHEENHUHWHNN ] WWGHPLQGHQEHQDW UYpQ\WHUYH]HWHO YHLWN YHWYHMRJLpVSROLWLNDLWpUHQYDODPLQWDQ\LOYiQRVWiMpNR]WD WiV HV]N ]HLYHO IHOOpSMHQ D M Y QHP]HGpNHN pughnhlqhn YpGHOPp EHQ$NpSYLVHOHWRO\DQHVHWHNEHQYL]VJiOyGLNpVIRO\DPRGLNMRJRU YRVODWpUW DKRO DKDWyViJRN G QWpVH YDJ\PDJiQV]HPpO\HN WHYp NHQ\VpJHVpUWLD] XWiQXQNM YN MRJiWDI OGLpOHWOHKHWVpJHN JD] GDJYiOWR]DWRVViJiKR]LOOHWYHD]HJpV]VpJHVN UQ\H]HWKH]$-QHN DN YHWNH]DODSHOYHNV]HULQWDODNtWRWWDNLPXQNDUHQGMpW $NpSYLVHOHWRO\DQHVHWHNEHQYL]VJiOyGLNpVIRO\DPRGLNMRJRUYRVODWpUW DKRODKDWyViJRNG QWpVHYDJ\YDODPHO\ PDJiQNH]GHPpQ\H]pV V~ O\RVDQ VpUWL D] XWiQXQN M YN HOLGHJHQtWKHWHWOHQ MRJiW D] HJpV]VpJHV HPEHUKH]PpOWyWHUPpV]HWLpVpStWHWWN UQ\H]HWKH]

8 $-1(. IHODGDWiW HV]N ]HL HOpJWHOHQVpJH IRO\WiQ FVDN NRUOi WR]RWWV]iP~HVHWEHQWXGMDHOOiWQL(]HNNLYiODV]WiViQiOHOVUHQ G,V]HPSRQWKRJ\RO\DQ SUHFHGHQVpUWpN, J\HNNHO IRJODO NR]]RQ DPHO\HNHW YL]VJiOYD D N ]YpOHPpQ\ ILJ\HOPpW UiLUi Q\tWKDWMXN D] HPEHULVpJ U NVpJpW NRFNi]WDWy EHDYDWNR]iVRN WHUPpV]HWpUH pv MHOOHJ]HWHV YiOIDMDLUD SOD NpPLDL EL]WRQViJ D JpQWHFKQROyJLDDWHOHS OpVIHMOHV]WpVDN ]OHNHGpVSROLWLNDVWE WHU OHWpQ (OMiUiVDLQN VRUiQ D FLYLO NH]GHPpQ\H]pV V]iPiUD EL]WRVtWRWW YDODPHQQ\LW UYpQ\HVOHKHWVpJJHOpOQLNtYiQXQNtJ\HV]N ]Wi UXQNEDQ SROJiUL SHUHV HOMiUiVRN RPEXGVPDQL EHDGYiQ\RN OREELWHYpNHQ\VpJ VDMWyNDPSiQ\ Q\LOYiQRV GHPRQVWUiFLyN ILJ\HOHPIHONHOWpV NRQIHUHQFLDV]HUYH]pV YDJ\ D] pughnhow IHOHN N ]WLNDSFVRODWpStWpVHJ\DUiQWV]HUHSHOKHWQHN /HJIRQWRVDEE HV]N ] QN D Q\LOYiQRVViJ9DODPHQQ\L YL]VJiOW HVHW QNHWDQDJ\N ] QVpJHOpWiUMXN+LVV] NKRJ\DV]pOHVN U,WiUVDGDOPLQ\LOYiQRVViJDOHJKDWpNRQ\DEEYLVV]DWDUWyHUD] XWyGDLQNpVVDMiWPDJXQNOpWIHOWpWHOHLWIHQ\HJHWG QWpVHNPHJ HO]pVpEHQLOOHWYHDKLEiVG QWpVHNNRUUHNFLyMiEDQ 7HYpNHQ\VpJ QNNHO EL]RQ\tWDQL NtYiQMXN KRJ\0DJ\DURUV]i JRQDM Y QHP]HGpNHN HOHPL MRJDL QDSUyO QDSUD VpU OQHN H]pUWKDQHPDNDUMXNNHWPHJIRV]WDQLDUpV]YpWHOILJ\HOHPEH YpWHO pv QYpGHOHP MRJiWyO KDODGpNWDODQXO JRQGRVNRGQL NHOO DONRWPiQ\RV NpSYLVHOHW NUO )HO NtYiQMXN KtYQL D ILJ\HOPHW D - Y 1HP]HGpNHN 2UV]iJJ\,OpVL%L]WRVD LQWp]PpQ\ OpWUHKR]i ViQDN UHQGNtY OL IRQWRVViJiUD pv V UJVVpJpUH DUUD NpV]WHWYH D 0DJ\DU. ]WiUVDViJ 2UV]iJJ\,OpVpW KRJ\ W UYpQ\MDYDVOD WXQNWiUJ\DOiViWPLKDPDUDEEW,]]HQDSLUHQGMpUHpVD]WIRJDGMD HO $ - Y 1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWH QRYHPEHUpEHQ PHJNH]GWH PXQNiMiW $] HOVIpOpYEHQLJ\HNH]W QN IHOWiUQL pv PHJLVPHUQL D NLYiODV]WRWWHVHWHNHWpVPHJNHUHVW ND]DONDOPDVQDNW,QHV]N ] NHWDPHJIRJDOPD]RWWFpORNHOpUpVpUH

9 $ - Y 1HP]HGpNHN.pSYLVHOHWH HEEHQ D] LGV]DNEDQ D] DOiEEL V]HPpO\HNpVV]HUYH]HWHNPXQNiMiUDWiPDV]NRGRWW %R]]D\%DOi]V1\XJDW'XQiQW~OL5HJLRQiOLV)HMOHV]WpVLhJ\Q NVpJ 'DUYDV%pOD07$1 YpQ\YpGHOPL.XWDWyLQWp]HW )DUNDV,ORQD5iN$ODStWYiQ\ *DGy*\ UJ\3iO::)0DJ\DURUV]iJ *pf]l,vwyiq$ed~m=hpsopqeuwpnhlpuw(j\hv OHW +HJ\HVL*iERU$ED~M=HPSOpQeUWpNHLpUW(J\HV OHW -iyru%hqhghn9pghj\ohw.dmqhu3pwhu9pghj\ohw /iq\l$qguiv9pghj\ohw 0yUD9HURQLNDgNRWiUV$ODStWYiQ\ 5DGy'H]V/HYHJ0XQNDFVRSRUW 6]DEyÉJQHV+LGHJN~WLeUGHNYpG(J\HV OHW 7DNiFV6iQWD$QGUiV9pGHJ\OHW 0XQNiQNDWVHJtWLN ) O S6iQGRU(0/$(J\HV OHW.LVV&VDED(0/$(J\HV OHW 3pWHU-XGLW33.(-É. $PHQQ\LEHQ WHYpNHQ\VpJ QN IHONHOWHWWH pughnogpvpw pv EHNDSFVROyGQD PXQNiQNEDEiUPHO\HJ\pEPyGRQWiPRJDWQiD]WYDJ\SXV]WiQUpV]OHWH VHEEHQV]HUHWQpPHJLVPHUQLNpUM NYHJ\HIHODNDSFVRODWRWD- Y1HP]H GpNHN.pSYLVHOHWpYHOD9pGHJ\OHWFtPpQ %XGDSHVW 9 U VPDUW\WpU YHGHJ\OHWLURGD#]SRNKX

10 0pO\SDUNROyD%XGDSHVWWHUp]YiURVL-yNDLWpUHQ /iq\l$qguiv9pghj\ohw A fváros VI. kerülete egyike a fváros legs,r,bben lakott részeinek, s valamennyi kerület közül ez a legszegényebb fákban illetve zöldterületekben. A kerület f közlekedési útvonalainak (Teréz krt., Andrássy út, Nagymez utca stb.) állandó túlterheltsége magyarázza a bels-terézváros kirívóan rossz légminségi adatait. Az önkormányzat által 2000-ben végeztetett környezeti állapotfelmérés egy híján valamennyi mért szennyez komponens esetében megállapítja az övezeti besorolásnak megfelel határértékek túllépését. A lakosság egészségét súlyosan károsító (légúti és immunbetegségeket, daganatot stb. okozó) anyagok túlnyomó részh gépkocsik égéstermékeivel jut a levegbe, részarányuk a forgalom növekedésével párhuzamosan növekszik. Megkötésükben, a helyi mikroklíma stabilizálásában rendkívül fontos szerepet játszik az utak és terek faállománya. Az Andrássy úton, Nagymez utcában, Jókai, Liszt Ferenc és Hunyadi téren található fasorok és facsoportok szerepe a leveg tisztításában, az emberi egészség védelmében valamint a városkép szempontjából egyaránt felbecsülhetetlen. ÉOWDOiQRVDQHOWHUMHGWYpOHPpQ\KRJ\DEHOVNHU OHWHNUHKDELOL WiFLyMDD] OGWHU OHWHNYpGHOPpWpVDJpSNRFVLIRUJDORPFVLOODStWiViW HJ\DUiQWPHJN YHWHOLeSSHQH]pUWYiOWRWWNLV]pOHVN U,IHOKiERUR GiVWD]pYWL]HGN ]HSpQNLDODNtWRWWHOJRQGROiVDPHO\D7HUp]YiURV PDUDGpNN ]WHUHLQPpO\SDUNROyNOpWUHKR]iViWLUiQ\R]]DHOD]RWW WDOiOKDWyIiNQDJ\REEUpV]pQHNIHOiOGR]iViYDO $] $QGUiVV\ ~W GpOL ROGDOiUDEHQ HOIRJDGRWW V]DEiO\R]iVL WHUYPiUDEtUiODWRNILJ\HOHPEHYpWHOpYHO NpV] OW pv SDStURQ OHJDOiEE VpUWHWOHQVpJHW EL]WRVtW D MHOHQOHJL IDiOORPiQ\QDN. ]YHW OHQ YHV]pO\IHQ\HJHWLHOOHQEHQD-yNDLWpUIiLW,WWD]EDQD]

11 HO] QNRUPiQ\]DWLFLNOXVXWROVyWHVW OHWL OpVpQVLHWVHQHOIRJD GRWW 5pV]OHWHV 5HQGH]pVL 7HUY WV]LQWHV N ]HO JpSNRFVL EHIRJDGiViUD DONDOPDV PpO\SDUNROyYDO V]iPRO pv OHKHWYp WHV]L D IiNHOWiYROtWiViW$WHUYNEWXFDWQ\LIiWpULQWDPHO\HNV]LQWHHJ\EH I JJKDWDOPDVORPENRURQiMXNNDOEHW OWLNDWHUHWWLV]WtWMiNOHYHJ MpWiUQ\pNRWQ\~MWDQDNRWWKRQWEL]WRVtWDQDNDPDGDUDNQDNpVPiV poopq\hnqhn $ IRUJDORP Q YHNHGpVpYHO NHOHWNH]LJpQ\HN VV]H WN ]pvh D N UQ\H]HW psvpjpkh] I,]G DODSYHW ODNRVViJL pughnhnnho iowdoi QRV MHOHQVpJ (QQHN D NRQIOLNWXVQDN SpOGDpUWpN, NRUV]HU,WOHQ pv V]HUHQFVpWOHQ ÅPHJROGiVDµ EL]WRVtW QPDJiQ W~OPXWDWy MHOHQWVp JHWD-yNDLWpUHVHWpQHN²H]pUWNHU OWD]D- Y1HP]HGpNHN.pSYL VHOHWpQHN QDSLUHQGMpUH&pOXQN D] HVHW NLYL]VJiOiVD pvdn UQ\H]H WHWPDUDGDQGyDQNiURVtWyEHDYDWNR]iVHOKiUtWiVDYROW 1HPYLWDWMXNDSDUNROypS OHWHNV] NVpJHVVpJpW iowdoiedq EiU MyYiWHKHWHWOHQIHOHOWOHQVpJQHNWDUWMXNKRJ\iWJRQGROWpVHJ\VpJHV IYiURVL N ]OHNHGpVIHMOHV]WpVL NRQFHSFLy QpON O NH]GG WW PHJ H]HNQHNDEHUXKi]iVRNQDNDPHJYDOyVtWiVDVHOV] UpSSHQD]RN EDQ D EHOV NHU OHWHNEHQDPHO\HN V]HPpO\JpSNRFVL IRUJDOPiW FVLOODStWDQLVQHPQ YHOQLNHOOHQH$]LO\HQOpWHVtWPpQ\HNEL]RQ\t WRWW PyGRQ YRQ]HUW J\DNRUROQDN D IRUJDORPUD psshq H]pUW QHP DONDOPDVDND]V~IROWViJHQ\KtWpVpUH 0LQGHQNpSSHQ PHJHQJHGKHWHWOHQQHN WDUWMXN D]RQEDQ SDUNROypS OHWHN OpWHVtWpVpW IiVtWRWW N ]WHUHN URYiViUD N O Q VHQ RWWDKRODWpUDIULVVOHYHJpVD] OGRO\DQYpV]HVHQKLiQ\]LNPLQW D EXGDSHVWL 7HUp]YiURVEDQ $ NHU OHW EHOV UpV]pQDN U~WD] $QGUiVV\~WpVD%DMFV\=VLOLQV]N\~WN ]WLKiURPV] JEHQ²pSSHQ RWWWHKiWDKRODEHiUDPOyIRUJDORPQ YHNHGpVpWSURJQRV]WL]iOMiN VRNRO\DQIRJKtMWHOHNpNWHOHQNHGLNDPHO\HNJDUi]VpS OHWHNNLDODNt WiViUD WHOMHV PpUWpNEHQ DONDOPDVDN (]HN QpPHO\LNpQpO D] QNRU PiQ\]DW D] HOLGHJHQtWpV IHOWpWHOp O V]DEWD DQQDN LGHMpQ KRJ\RWW SDUNROyWOpWHVtWVHQHNGHMHOHQOHJDW EELLVNLYpWHOQpON OV]DEDGWpUL SDUNROyNpQW P,N GLN +D D-yNDL WpU D 1DJ\PH] XWFD pv D/LV]W

12 )HUHQFWpUDODWWUHQGNtY OLN OWVpJHNNHONLDODNtWKDWyPpO\SDUNROyN NLIL]HWGHN D EHUXKi]y V]iPiUD ~J\ JD]GDViJRVViJL DJJiO\RN D V]iPRWWHYHQ ROFVyEE SDUNROyKi]DN HVHWpEHQ VHP PHU OKHWQHN IHO 7DSDV]WDODWDLQN V]HULQW D N ]WHUHN IHOiOGR]iViYDO OpWHVtWHQG PpO\SDUNROyNDW D NHU OHWL QNRUPiQ\]DWRN ² QHPFVDND7HUp]Yi URVEDQ²D]pUWHUOWHWLNPHUWD]HJ\pENpQWIRUJDORPNpSWHOHQN ]WH U OHWHN puwpnhvtwpvpqhn H] D] HJ\HWOHQ W UYpQ\HV OHKHWVpJH $ N ]YDJ\RQ ² QHP FVDN D PD pon KDQHP D] XWiQXQN M YN YDJ\RQiQDN ² HIIpOH ÅpUWpNHVtWpVpWµ PL QHP EHYpWHOQHN KDQHP HOYLVHOKHWHWOHQpVW,UKHWHWOHQYHV]WHVpJQHNWDOiOMXN $WHUYYiUKDWyNHGYH]WOHQN UQ\H]HWLKDWiVDLN ] ODELROyJLDL pv HV]WpWLNDL V]HPSRQWEyO LV LJHQ puwpnhv IDiOORPiQ\ HOWiYROtWiViW LOOHWYHDOHYHJPLQVpJpQHNURPOiViWHPHOM NNL. O Q VHQ VDMQiODWRVQDN WDOiOMXN KRJ\ D ] OGWHU OHWHNEHQ V]HJpQ\ V,U,Q EHpStWHWW pv ULDV]WyDQ URVV] OHYHJM, IYiURV IiLW VHPPLIpOH W UYpQ\HV UHQGHONH]pV QHP YpGL ioomdqdn PDJiQWHONHQ YDJ\ N ]WHU OHWHQ $ W UYpQ\HV V]DEiO\R]iV PyGRVtWiViW LOOHW NH]GHPpQ\H]pV QNHW OG D -HOHQWpV HOV SRQWMiQiO (]HQ EHO O D NHU OHWMDQXiUWyOKDWiO\RVpStWpVLV]DEiO\]DWiEDQSpOGDPXWD WyEiUQpPLOHJHOOHQWPRQGiVRVNLN WpVHNNHOpOSO Å«)HOV]tQ DODWWLSDUNROyDPiUNLDODNtWRWW] OGIHO OHWHNNiUiUDQHPOpWHVtWKHW 0pO\JDUi]V OpWHVtWpVpQpO D PHJOpY IiN YpGHOPH pughnpehq D.6=7EHQ HOtUKDWy EiQ\iV]DWL PyGV]HUHN DONDOPD]iVDµ Å«D PHJOpY Q YpQ\iOORPiQ\ IRNR]RWW ILJ\HOHPEHYpWHOpYHO OHKHW FVDNDN ]OHNHGpVpVDN ]P,YHNP,WiUJ\DLW«HOKHO\H]QLµ. ] WpULIiNNLYiJiViWH]DV]DEiO\]DWFVDNLVpVpSSHQPpO\SDUNROyNOp WHVtWpVH HVHWpQ HQJHGpO\H]L DPHQQ\LEHQÅD IDHJ\HGHN PHJWDUWiVD DQQDN PHJpStWpVpW P,V]DNL LQGRNRN DODSMiQ QHP WHV]L OHKHW Ypµ $ V]DEiO\]DW D]RQEDQ QHP YLVV]DPHQOHJHV KDWiO\~ H]pUWHGGLJQHPDONDOPD]WiND]LWWWiUJ\DOWEHUXKi]iVUD $] ]OHWL KDV]QRVtWiV pughnpehq NLYiJiVUD NLV]HPHOW N ]WpUL IiNNDONDSFVRODWEDQQpJ\YLVV]DWpUpUYYHOWDOiONR]XQNDPHO\HND -yndl WpU N U OL YLWiNEDQ LV UHQGUH IHOPHU OWHN 3yWOiVXNUyO

13 ~J\PRQGJRQGRVNRGiVW UWpQLN. ]KHO\GHOHNHOOtUQXQNHJ\ pyhvidfvdnpydodwwsywrokdwy$elroyjldl WHOMHVtWPpQ\EHQ EHN YHWNH] YHV]WHVpJHW KRVV]~ pywl]hghnlj QHP NpSHV HOOHQV~ O\R]QLD] OGWHU OHW²pUWVGDJ\HSQ YHNHGpVHYDJ\D]HO OWHWHWW ~M IDHJ\HGHN V]iPD $ YiJiVUDNLV]HPHOWIiNW~ONRURVDNpSS LGHMHNLYiJQLNHW$]XUEDQLV]WLNDLpVNHUWpV]HWLPHJIRQWROiVRND]W NtYiQMiNKRJ\D] UHJIiNDWOHKHWOHJDSyWOiVXNUDV]iQWFVHPHWpN NL OWHWpVH XWiQ pywl]hghnnho WiYROtWViN HO KRJ\DNHUWYDJ\ D WpU DUFXODWiW QH pumh WDUWyV NiURVRGiV &VDNKRJ\ H]HN D IiN ² D PLQGHQNRULiOGR]DWRN²ÅEHWHJHNµ9DOyEDQDIYiURVEHOWHU OHWpQ D UHWWHQHWHV OpJV]HQQ\H]pV D J\ NpU]HW OHEHWRQR]iVD D Yt]HOOiWiV HOpJWHOHQVpJHN YHWNH]WpEHQJ\DNRUODWLODJQHPWDOiOKDWyNHJpV]Vp JHV IiN(]]HO D OHJHV]WHOHQHEE IDSXV]WtWiV LV LJD]ROKDWy $ IiN YLUiJSRUD²H]~WWDODNDQDGDLQ\iUIiNp²ÅDOOHUJLiWRNR]µ. UQ\H ]HWYpGHOPL pv HJpV]VpJ J\L V]DNHPEHUHNQHN NHU OQL N NHOOHQH H WpYHV]PH KDQJR]WDWiViW $] DOOHUJLiW D OHYHJYHO WiSOiOpNNDO pv LWDODLQNNDOV]HUYH]HW QNEHMXWyN O QIpOHYHJ\LDQ\DJRNVRNDViJD RNR]]DDPHO\HNLPPXQUHQGV]HU QNHWiOODQGyL]JDOPLiOODSRWEDQ WDUWMiN (] PDJ\DUi]]D KRJ\ RO\DQ WHUPpV]HWHV pv D] HPEHU iowdo KDJ\RPiQ\RVDQMyOWROHUiOWDQ\DJRNMHOHQOpWpWLVW~OUHDJiOMXNPLQW D YLUiJSRU 1HP D IiNDW NHOO WHKiW HOWiYROtWDQL KDQHP ² W EEHN N ] WW²DJpSNRFVLNDWDPHO\HNpJpVWHUPpNHLYHODOOHUJLiWDV]WPiW pvopj~wlgdjdqdwrvphjehwhjhgpvhnhwrnr]ydurpivv]pqklgurjp QHNHWNHOOEHOpOHJH]Q QN $]pstwpvlhqjhgpo\npuhophwdoiwipdv]wyn UQ\H]HWLKDWiVWDQXO PiQ\ V]HULQWD]RQEDQDOHYHJ PLQVpJH D WpUHQ QHP URPOLN WRYiEE $] iwphq IRUJDORP PHJV],QWHWpVH H]HN V]HULQW HOOHQV~ O\R]]DD]JpSNRFVLpUNH]pVpYHOpVWiYR]iViYDOMiUyV]HQQ\H]pVW (]W D N U OPpQ\HN LVPHUHWpEHQ NpSWHOHQVpJQHN WDUWMXN $] É176= NDSDFLWiVKLiQ\UD KLYDWNR]YD HOKiUtWRWWD D] HOOHQU] PpUpVHNHOYpJ]pVpWDPHO\HNUHPRVWDEHUXKi]yVDMiWN OWVpJpQYiO ODONR]LN«6 EiU HUHGHWLOHJ D V]DNKDWyViJ D] WV]LQWHV SDUNROy V]HOO]WHWpVpW D ODNyKi]DN WHWV]LQWMpQ tuwd HO DPLNRU H] D ODNyN

14 HOOHQiOOiViQPHJKL~VXOWDEHUXKi]yiOWDONH]GHPpQ\H]HWWMRJLHOMi UiVEDQ EHEL]RQ\RVRGRWW KRJ\ D] É176=QHN QHP YROW MRJDODSMD LO\HQ NLN WpVUH $ MHOHQOHJ puypq\hv WHUYHN V]HULQW D WHOMHV JDUi]V V]HOO]pVpW EL]WRVtWy HJ\HWOHQ N UW D WDODMV]LQW IHOHWW PpWHUUHO NHU OHOKHO\H]pVUHDMiWV]yWpUpVD.ROLEULJ\HUPHNV]tQKi]N ] WWD IpO~WRQ $ OHYHJ PLQVpJpQHN DODNXOiViUyO NpV]tWHWW V]iPtWiVRN pv HO UHMHO]pVHND]RQEDQWHOMHVPpUWpNEHQILJ\HOPHQNtY OKDJ\MiNDWpU WHOMHV IDiOORPiQ\iQDNHOWiYROtWiVD N YHWNH]WpEHQ EHiOOy YiOWR]iVR NDW 6]pQGLR[LGQ\HO pv R[LJpQNLERFViWy NDSDFLWiVXN NLHVpVpYHO PLQGHQNpSSHQURPOLNDOHYHJPLQVpJH²DPHO\QHNMHOHQOHJLiOOD SRWiUyODIHQWHEELGp]HWWN UQ\H]HWLiOODSRWIHOPpUpVWUDJLNXVNpSHW IHVW PiU PD LV ÔJ\ JRQGROMXN KRJ\ HQQHN D] VV]HI JJpVQHN D PpUOHJHOpVHD]É176=N WHOHVVpJHOHWWYROQDVH]HJ\PDJiEDQLV HOpJVpJHVLQGRNDOHKHWQHD]pStWpVLHQJHGpO\PHJWDJDGiViQDN $. ]ps'xqdy OJ\L. UQ\H]HWYpGHOPL )HO J\HOVpJ LPPiU KDUPDGV]RUWDJDGMDPHJKR]]iMiUXOiViWD]pStWNH]pVHQJHGpO\H]p VpKH]KLGURJHROyJLDLYDODPLQWDWDODMPLQVpJpYHONDSFVRODWRVHO NpV]tWpVWpQ\IHOWiUyPXQNDHOpJWHOHQVpJHPLDWW $ -yndl WpUL PpO\SDUNROy EHUXKi]iV HOOHQ EHQ D /HYHJ 0XQNDFVRSRUW W EE t]ehq LVQ\LOYiQRVDQ WLOWDNR]RWW V PHJNHUHVWH D]gQNRUPiQ\]DWRWLVKRJ\IHOKtYMDDNpSYLVHOWHVW OHWILJ\HOPpWD YiUKDWy N UQ\H]HWL NiURNUD $ NHU OHW. UQ\H]HWYpGHOPL pv. ] WLV]WDViJL%L]RWWViJDPiUQ\DUiQWHUYEHYHWWHD] J\IHO OYL]V JiODWiWGHHKKH]D]yWDVHPNDSWDPHJD]LJpQ\HOWWiMpNR]WDWiVWD] DV QNRUPiQ\]DWLKDWiUR]DWWHOMHVtWpVpUO A Védegylet ÅKi dönt? ² Budapest jövjérlµ cím, kétnapos urbanisztikai tanácskozását 2000 szeptemberében épen a Jókai téri Hotel MEDOSZ-ban rendezte, hogy ráirányítsa a figyelmet a konferencián is ismertetett veszélyekre, amelyek a teret fenyegetik.,oopv =ROWiQ D NHU OHW RUV]iJJ\,OpVL NpSYLVHOMH W EE t]ehq LV NLIHMH]pVUH MXWWDWWD PHJJ\]GpVpW KRJ\ HOKLEi]RWW NiUWpNRQ\ EH UXKi]iVUyOYDQV]y

15 EHQ ~M KHO\]HWHW WHUHPWHWW D.'.) HOXWDVtWy KDWiUR]DWD YDODPLQW D] D WpQ\ KRJ\ D] gqnrupiq\]dw pv D EHUXKi]y N ] WW OpWUHM WWNRUiEELV]HU]GpVYDOyV]tQ,OHJpUYpQ\pWYHV]WHWWHPLYHOD EHUXKi]yPLQGHGGLJQHPWXGRWWpUYpQ\HVV]DNKDWyViJLHQJHGpO\H NHWIHOPXWDWQL$UHQGH]pVLWHUYpVDV]HU]GpV IHO OYL]VJiODWiW H]HQW~O QHPFVDN D PpOWiQ\RVViJ N YHWHOL $PHQQ\LEHQ D] QNRU PiQ\]DW D] pstwnh]pv J\pQHN ~MUDLQGtWiVD PHOOHWW G QWHQH ~MV]HU]GpV~MHQJHGpO\H]WHWpVLIRO\DPDWDNNRUDWHUYHNHWHOEE VV]KDQJEDNHOOHQHKR]QLDVDMiWWDYDO\HOIRJDGRWWpStWpVLV]DEiO\ ]DWiQDNUHQGHONH]pVHLYHODPHO\HNPLQWOiWWXNDMHOHQOHJLHOJRQGR OiVRNpVSDUDPpWHUHNPyGRVtWiViWNtYiQQiN Ezért a Jöv Nemzedékek Képviselete a kerület polgármesteréhez, az érintett bizottságok elnökeihez illetve a képviseltestületi frakciók vezetihez fordult, szorgalmazva a probléma politikai megoldását. Amennyiben erre nem kerül sor, jogi eljárást kezdeményezünk a fák, a tér és a leveg minségének védelmében, hogy az építtett a környezet károsításában megakadályozzuk, s a törvényesség betartását, ha kell, kikényszerítsük.

16 ,YyYL]HLQNQ YpQ\YpGV]HUV]HQQ\H]HWWVpJH 'DUYDV%pOD9pGHJ\OHW $NLYiOyHOVRV]WiO\~LYyYt]ROYDVKDWMXNÅPHVWHUVpJHVV]HQQ\H ]DQ\DJRNWyO PHQWHV WLV]WD WHUPpV]HWHV ioodsrw~ DPHO\EHQ D] ROGRWWDQ\DJWDUWDORPNHYpVN ]HOWHOMHVD]R[LJpQWHOtWHWWVpJ D WiSDQ\DJWHUKHOpV FVHNpO\ pv V]HQQ\Yt]EDNWpULXP J\DNRUODWLODJ QLQFVµGHQHPFVDNLO\HWLV]XQN7pQ\D]LYyYt]EHQIL]LNDLNpPLDL UDGLRDNWtY pv ELROyJLDL V]HQQ\H]N IRUGXOKDWQDN HO VD PLQVtWpV FVDN VRNIDMWD KDWiUpUWpN V]HULQW OHKHWVpJHV 7XGMXN SpOGiXO KRJ\ LYyYL] QN YDV PDQJiQ DU]pQ KD]DL OLPLWMH SSE D] (XUySDL *D]GDViJL. ] VVpJ ² ((& SSE puwpnpyho V]HPEHQ pv QLWULWWDUWDOPDKD]DLOLPLWMHSSPGHQpKROSSPLVPpUKHW iowdoiedq PDJDVDEE PLQW DPLW NtYiQQiQN PDJXQNQDN 2ODV]RU V]iJEDQPpJGLYDWKyERUWQDNJRQGROWDPKRJ\PLQGHQNLiVYiQ\YL ]HW LV]LN V.DOLIRUQLiEDQ HJpV]VpJPiQLiQDN KRJ\ FVDSYL] NHW NLFVLQ\ FVHUpOHQG RV]ORSRNNDO SO %5,7$ 08/7,385( 385 6$)(:$7(5 VWE WLV]WtWMiN 9DQ LWW HJ\ V PiV D Yt]EHQ DPL QHP HJpV]VpJHVPRQGWiNQHNHPDGHUpNEHQQV] O WWHN $YHJ\V]HUHVJ\RPLUWiViUQ\pND Annak idején megváltásként érkeztek a gyomirtó szerek, közöttük az 1957-ben felfedezett atrazine nev, (és aztán vegyületrokonai: simazine, prometryn, terbutryn stb.). Rövidesen helyettesítette a kapát a kukorica gyomirtásában, amivel a növényvédszer-gyártás bomba-üzlettévé vált. Az USA-ban és nálunk is a fels tízbe került, ami a forgalmazását illeti. Korábban - a Åmegkerül szabadalomµ mára romba dlt intézménye - nálunk is gyárthatóvá tette, például a Budapesti Vegyim,vekben (BVM). Most vesszük az Oxontól (a BVM egyik tulajdonosa), a Novartistól (ma Syngenta), az Agantól és a BASF-tl.

17 $]HOVILJ\HOPH]WHWMHOD]DWUD]LQHPHJPDUDGyNpSHVVpJH KyQDSDODWWERPOLNIHOV]tQDODWWLYL]HNEHQIHOHPHQQ\LVpJ,YpDPL W~OViJRVDQ KRVV]~ LG 6NDQGLQiY RUV]iJRNPiU H]pUW LV NLiWNR] QiN KD QHP WHWWpN YROQD PHJ NRUiEEDQGDJDQDWNHOWJ\DQ~V DGRWWViJD PLDWW 5pJHQWXGMXNKRJ\DQ YpQ\YpG V]HUHN Yt]EHQ ROGyGiVUD NpSHV UpV]H poyl]hlqneh PRVyGLN 7XGWXN GH DODSRN QpON O D]W UHPpOW N KRJ\ QHPOHV]EDMEHQD](J\HV OW.LUiO\ViJEDQ W EE LYyYt]IRUUiV Yt]PLQVpJpW YL]VJiOWiN pv Q YpQ\YpG V]HUW PXWDWWDN NL PLQWiEDQ HJ\HJ\ SHV]WLFLG EDQD] VV]HVSHV]WLFLGPHQQ\LVpJHKDODGWDPHJDPHJiOODStWRWW PD[LPiOLVDQ HOIRJDGKDWyNRQFHQWUiFLyW$KDWyDQ\DJRNN ] OD] DWUD]LQH pv VLPD]LQH J\DNRULViJD YROW NLHPHONHG $ NLOHQFYHQHV pyhnehq 2ODV]RUV]iJ WDODMYL]H DWUD]LQHQDO -DSiQp URNRQiYDO D VLPD]LQHQDOYiOWV]HQQ\H]HWWp0LNRUEDQD0LVVLVVLSSLWPHJ YL]VJiOWiN D]W WDOiOWiN KRJ\ D] QDSRQWD 7KHEHVQpO WRQQD DWUD]LQHWV]iOOtWeVH]PpJFVXSiQHJ\pYUHYHWtWYHDYt]J\,MW WHU OHWHQ IHOKDV]QiOW PHQQ\LVpJD0HJVHPOHSG QN PiU KRJ\ 6YiMFEDQ D %RGHQL Wy DWUD]LQHV]HQQ\H]HWWVpJpW PXWDWWiN NL D]WiQN YHWNH]HWWPLQGH]D1DJ\7DYDNEDQPiUWRQQD DWUD]LQHWWDUWDOPD]RWWNpVEED]eV]DNLWHQJHUHVHWpEHQ(XUySi EDQ HJ\pENpQW D] (J\HV OW.LUiO\ViJ )UDQFLDRUV]iJ +ROODQGLD 1pPHWRUV]iJ 2ODV]RUV]iJ 6YiMF 6SDQ\RORUV]iJ pv* U JRUV]iJ poyl]hlwv]hqq\h]wpnhomhohqwvppuwpnehqd]dwud]lqhpvurnrqyh J\ OHWHL $]DWUD]LQHIHO OHWLYL]HNEHYDOyPRVyGiVDFVXSiQD]HJ\LN~WD PiVLN ODVV~ XWD]iV D WDODMYt] IHOpDPLW KD HOpU R[LJpQ KLiQ\iEDQ V]LQWHERPOiVNpSWHOHQQpYiOLN,QQHQXJ\DQLVPHJMHOHQLNDI~UWNX WDNEDQLV0DPpWHUPpO\HQIHNYWDODMUpWHJHNEOLVNLPXWDW KDWy V]HUWH (XUySiEDQ EHQ 1pPHWRUV]iJ H]pUWWLOWRWWDEH PDMGLQGtWYiQ\R]WDKRJ\D]((&WDJRUV]iJDLLVG QWVHQHNKDVRQ OyDQ 1DSMDLQNLJ 6YpGRUV]iJ 1RUYpJLD 'iqld 2ODV]RUV]iJ 1pPHWRUV]iJ+ROODQGLD$XV]WULDpVD](J\HV OW.LUiO\ViJEHWLOWRW WDD]DWUD]LQHKDV]QiODWiW

18 $] 86$EDQ EHQ HOYpJ]HWW IHOPpUpVHN V]HULQW Yt]WiUROyEDQpVH]HUI~UWN~WEDQPXWDWWiNNLD]DWUD]LQHMHOHQOpW pwdphoo\hod]hj\lnohjmhohqwvheelyyyt]v]hqq\h]qhnel]rq\xow 1HZ-HUVH\EHQSpOGiXOEHQDWUD]LQHEyOVLPD]LQHEyOSSE PLNURJUDPPOLWHUpUWpNHNHWPpUWHNEHQ'pO.DUROLQiEDQD NXWDNEyOQ YpQ\YpGV]HUWPXWDWWDNNL0HQQ\LVpJ ND PH]JD]GDViJL WHU OHWHNKH] N ]HOL NXWDNEDQ MHOHQWV YROW $ OHJPDJDVDEE puwpnhnhw DWUD]LQH pv VLPD]LQH HVHWpEHQ WDOiOWiN.DOL IRUQLiEDQN ]HOH]HUN~WV]HQQ\H]HWWVpJpW PpUWpNpVHQQHN iedqwt]shv]wlflghwpxwdwwdnnln ] WW NDVLPD]LQHWpVDWUD]LQHW PLQW PHJKDWiUR]yW $ WHU OHWHQ WH]HUUH EHFV OLN D]RN V]iPiW DNLNQHN D URVV]LQGXODW~ EHWHJVpJHNNHO NDSFVRODWRV UL]LNyIDNWRUD DODWWLpVH]HUUHDNLNQHNpUWpNN ]phvlnd] (3$D]86$. UQ\H]HWYpGHOPLhJ\Q NVpJHiOWDOHOIRJDGKDWyQDN WDUWRWW puwpnwo HOWpUHQ Q\DUiQOiWWDNQDSYLOiJRW D]86$EDQD]RNDN ]OHPpQ\HNDPHO\V]HULQWD]86$NXNRULFD YH]HWpEHQ 'HODZDUH,OOLQRLV,QGLDQD,RZD.DQVDV 0DU\ODQG 0LVVRXUL 1HEUDVND pv 2KLR KHO\HQ PpUWHN D] LYyYt]EHQ DWUD]LQHPDUDGpNRW QpPHO\EHQ V]HU W EEHW PLQW D] RWW HOIRJDGKDWyµ DPHO\H]HNHQ D KHO\HNHQ EL]RQ\RV GDJDQDWWtSXVRN UL]LNyMiWV]RURViUDHPHOWH1pKiQ\RUYRVFVRSRUWDUUDKtYWDIHOD ILJ\HOPHWKRJ\PLOOLyDPHULNDLDNLNINpQWDV]yMDpVDNXNRULFD YH]HWEHQODNQDNIRJ\DV]WDQDNDFVDSYt]]HOD](3$V]HULQWiOODWNt VpUOHWHNEHQ NDUFLQRJpQQHN WDOiOW J\RPLUWyNDW $] 86$EDQ OpY Yt]WLV]WtWyNDQHPUHQGHONH]LNRO\DQOHKHWVpJJHOKRJ\H]HNHW DV]HQQ\H]GpVHNHWNLV],UMH $'XQDpVD]DWUD]LQH 0LDKHO\]HWLGHKD]DKLV]HQD]DWUD]LQHQiOXQNLVKRVV]~LGHMH IHOKDV]QiOKDWy" 0pUpVHLQN V]HULQW D PDJ\DURUV]iJL IHOV]tQL YL]HN N ]HO QHJ\HGpEO PXWDWKDWy NL DWUD]LQH DFHWRFKORU SURSLVRFKORU PHWRODFKORUYDJ\WHUEXWU\QQHY,J\RPLUWyV]HU(]PpJFVDND]LJHQ

19 VpU OpNHQ\ Yt]L NRV]LV]WpPiNDW UHQGH]KHWL iwµ V DPtJDKDODN QHPJ\pU OQHNYDMRQD] NROyJXVRNRQNtY OD]NLQHNIiM"0LQGHQ FVDNYLV]RQ\tWiVNpUGpVHOHQQH"$YLOiJHJ\LNOHJWLV]WiEEN UQ\H]H W,RUV]iJiEDQ1RUYpJLiEDQDIHOV]tQLYL]HNEyOPXWDWWiNNLD JO\SKRVDWHQHY, Yt]ROGpNRQ\ J\RPLUWyW DPHO\ D ELRWHFKQROyJLD HJ\LNIDYRULWMD0LDKHO\]HWLYyYL]HLQNNHO"0DJ\DURUV]iJRQ EDQ MHOHQW PHJ KHO\]HWHOHP] N ]OHPpQ\.iUSiWLpVPWVL(JpV] VpJWXGRPiQ\ DPHO\ V]HULQWVV]HO PHJYL]VJiOW Q\HUVYt]PLQWDN ] ODWUD]LQHWDUWDOPDPHJKDODGWDD]((&KDWiU puwpnpwvhj\dpdj\du V]DEYiQ\V]HULQWLWLVDPHQQ\LEHQ D YiFL %XNL V]LJHWL Yt]WiUROySSE DWUD]LQH PHOOHWW SSESURPHWU\QW J\RPLUWypVSSEGLD]LQRQWURYDU OLVWDUWDOPD]RWW+RYDWR YiEEDV]HU]ND]WtUMiNKRJ\OHJDOiEEHJ\SHV]WLFLGHWWRYiEELDND 'pvd]0&3$j\rpluwynloohwhqdyt]plqvpjd]((&ppufpw QHP WHOMHVtWL 9HUFpQ 6XUiQ\EDQ 7 N O Q * G OOQ 6iUYiURQ 6]ROQRNRQ pv (JHUEHQ )HOVWiUNiQ\)HOQpPHW $ Q\HUVYt] PpJ WLV]WtWiVL IRO\DPDWRNRQ PHJ\ NHUHV]W O GH D KD]DL Yt]WLV]WtWyNEDQ D]DWUD]LQHWDUWDORPW UHGpNHERPOLNOHFVXSiQD]D]DWiUROyHOOi WiVLN U]HWpEHQD]DWUD]LQHDFVDSRQNHUHV]W OKi]KR]M Q I o w a államban azt vizsgálták, hogy vajon milyen hatása van a gyomirtó szerekkel szennyezett ivóvíznek az ott él emberek egészségére. Itt ugyanis az ivóvíz helyenként 2,2 ppb atrazine-t tartalmazott. Ez négyszer kevesebb (5,7 + 3,3 = 9 ppb triazin-típusú gyomirtó), mint a Vác környékiek által a kilencvenes évek végén fogyasztott mennyiség. Az iowai születési súlyokat elemezve azt tapasztalták, hogy kimutathatóan csökkent. Ugyancsak emelkedni látszott a légzszervi és idegrendszeri betegségekben szenved csecsemk aránya. Nincs tudomásom róla, hogy nálunk történt hasonló egészségügyi elemzés. Az atrazine rajta van mindkét - világszerte respektált - listán (IARC 3-as besorolás; EPA ² C-s besorolás), mint állatokon bizonyított, míg emberen esetleges rákkelt. Az atrazine hímpatkányban emldaganatot, nstény patkányban vérképzszervi és méhrákot okoz. Ezzel összecseng, hogy

20 hormonális zavarokat idéz el és immunszupresszív (állatokban, pl. egér, patkány, halak). Az atrazine növeli a mellsejtek 16-alfahidroxiösztrogén termelését, amely a mellrák kialakulásban játszik szerepet. Rákkutatók szerint az azt fogyasztó nknél a petefészekrák rizikója 2-3-szorosára emelkedik. Járványtani tanulmányok szerint az atrazine-gyártásban dolgozók között a nem-hodgki l imfóma (rosszindulatú nyirokszervi betegség) elfordulása n. %L]RQ\WDODQViJWyOV~MWRWWGDJDQDWNpS]GpVVHONDSFVRODWRVWXGi VXQN WHKiW UpJyWDD]W MHO]LEH NHOOHQH WLOWDQL (J\N UQ\H]HW QNEH NHU OWHUPpNQpOXJ\DQLVDJ\iUWyQDNDQQDNiUWDOPDWODQViJiWNHOO EL]RQ\tWDQLD(3$pV)'$GHNODUiFLyGHVNDQGLQiYJ\DNRUODWGH D] PiU J\DQ~ HVHWpQ VHP PDNXOiWODQ +D]DL HJpV]VpJ J\ QN YL V]RQWJD]GDViJLRNRNDWUHVSHNWiOYDPLQWKDD]iUWDOPDVViJEL]RQ\t WiViUD YiUQD $] DWUD]LQH YLOiJV]HUWH D Q YpQ\YpGV]HULSDU HJ\LN PHJKDWiUR]y WHUPpNH V KD ~J\ WHWV]LN D J\iUWyN N UQ\H]HWHJpV] VpJ JJ\HO NDSFVRODWRV JRQGRONRGiViQDN PRUiOLVPRGHOOMH h]ohw HPEHUHND]DWUD]LQHQDND]pKH]pVOHN ]GpVHHOOHQLJOREiOLVV]HUH SpUO EHV]pOQHN HOIHOHMWNH]YH DUUyO KRJ\ H] D KDWyDQ\DJKHO\HWWH VtWKHWKLV]HQDEHWLOWyQ\XJDWHXUySDLRUV]iJRNQDNH]PDUDGpN WDODQXOVLNHU OW 1pKiQ\HJ\V]HU,NpUGpV 0LO\HQ N UQ\H]HWHJpV]VpJ J\L QRUPD V]HULQWL D] D JRQGRO NRGiVDPHO\SLOODQDWQ\LJ\RPLUWiVLpUGHN QNDODSMiQLYyYt] NpV]OHW QNWLV]WDViJiWYHV]pO\H]WHWL" $ UHQGNtY O VV]HWHWW V]DEiO\R]iV WHU OHWpQ NL LYyYt] NpV]OHW QNPLQVpJpQHNIHOHOVUH".LPpULIHOHQQHNYiOWR ]ivdxwiqd]h]]homiuyhjpv]vpj J\LKDWiVRNDW" +D HJ\ J\RPLUWy KDWyDQ\DJ WHFKQROyJLDLODJ KHO\HWWHVtWKHW pvhj\ehqhpovioodwrnrquinnhowlqgrnrokdwyheiukrj\dq LVDÅWHUPHOpVUHµYDOyKDV]QiODWD".LHUGHLYDGMDLQNJD]GiMD" 0LUHYDOyNNDUFLQRJHQLWiV WHU OHWpQ D SDWNiQ\RNRQ PpUW HUHGPpQ\HN"0LRO\DQV~O\RVDPpUOHJPiVLNVHUSHQ\MpEHQ DPHOO\HOV]HPEHQD]HPEHULHJpV]VpJNRFNi]WDWKDWy"

21 $OLJKD MXWKDWXQN PiV N YHWNH]WHWpVUH PLQWKRJ\ D Q YpQ\YpG V]HUHN IHOKDV]QiOiViYDO NDSFVRODWRV V]DEiO\]iVEDQ SUREOpPiN OH KHWQHN V DJD]GDViJLJ\iUWyL pv WHUPHOL pughnhn QiOXQN LV W~O UHSUH]HQWiOWDN (]HN D] DQ\DJRN ² N O Q VHQ DPHO\HN OHERPOiVL NpSHVVpJHODVV~²WDUWyVDQHOV]HQQ\H]YHN UQ\H]HW QNHWV~O\RVDQ NiURVtWKDWMiNHJpV]VpJ QNHW(OVGOHJHVpUGHNHPLQGDMHOHQPLQG SHGLJDM YQHP]HGpNHNQHNDYpOHOPH]KHWHQNiURVDQ\DJRNPL HOEEL EHWLOWiVD RO\DQ HQJHGpO\H]pVL J\DNRUODW NLDODNtWiVD DPHO\ EHQ D N UQ\H]HW QN HOV]HQQ\H]GpVpW PHJDNDGiO\R]y SUHYHQFLy PHJKDWiUR]yV]HUHSKH]MXW)HOHOVVpJ QNDM YQHP]HGpNHNLUiQW QHPFVXSiQDMHOHQOHJL²pVUiMXNLVKDWy²V]HQQ\H]pVHNHONHU OpVp EHQ QHYH]KHW PHJ KDQHP DEEDQ LV KRJ\ RO\DQ MRJLWiUVDGDOPL N ]HJHWWHUHPWV QNDPHO\H]WWDUWyVDQWiPRJDWMD(KKH]HJ\ÅQHP HOIRJDGKDWy Q YpQ\YpG V]HUµ SDUDPpWHUHLQHN VNDQGLQiY PLQWD DODSMiQYDOyOHtUiVDPHJWHUHPWKHWLDEL]WRVDODSRNDW$- Y1HP ]HGpNHN.pSYLVHOHWHPLQGHQOHKHWVpJHVPyGRQV]RUJDOPD]QLIRJMD D N UQ\H]HWV]HQQ\H]pVHJpV]VpJUH YHV]pO\HVDQ\DJRN IHOKDV]Qi OiViQDNEHWLOWiViW

22 $)inypghoppuov]yoy.rupiq\uhqghohw IHO OYL]VJiODWD -iyru%hqhghn9pghj\ohw A magyar városok levegszennyezettségének mértéke általában rossz, egyes esetekben ² elssorban a fokozott közlekedés-eredet, terhelés hatására ² kirívóan súlyos. Ezen városok közé tartozik a fváros is, ahol az egyre növekv gépkocsiforgalom hatására egyes kritikus helyeken, mint például a Margit körúton, a Rákóczi út ² Kossuth Lajos utca vonalon, és más, elssorban belvárosi területeken, napjainkra drámai helyzet alakult ki. Ez a szennyezettség egyértelm,en kimutatható módon az érintett területeken lakók illetve dolgozók számára súlyos egészségügyi kockázatokat hordoz magában. A légszennyezettség csökkentésére kétféle módszer lehetséges. Az egyik magának a gépjárm,forgalomnak a tervezett csökkentése, csillapítása, ez azonban ² bár az Európai Unió területén széles körben ismert és bevett módszer ² hazánkban egyetlen önkormányzatnak vagy politikai szervezdésnek sem látszik céljává válni. A folyamat éppen ellentétes. Belvárosi mélygarázsokkal, autópályákkal és azok átgondolatlan bevezetésével a városokba, kiszélesített utakkal, és egyéb infrastruktúrával elsegíteni és mennyiségében minden korábban elképzelhetnél hatalmasabbra duzzasztani a városi forgalmat. Nincs olyan politikai er, amely ezzel a mesterségesen gerjesztett folyamattal szembeszállna. Forgalom tehát nemcsak hogy van, de lesz is, éspedig egyre nagyobb. Katalizátor ide, ólommentes üzemanyag oda, ez az össz-szennyezettség folyamatos növekedését hozza magával. A folyamat emisszió-oldalán tehát aligha segíthetünk, amíg döntéshozóink számára a forgalom növekedése a fejldés fogalmával egyenl. Marad tehát a másik módszer, az imisszió lehetség szerinti csökkentése. A legegyszer,bb megoldás, ha kiköltözünk a

23 városból. Ezáltal az általunk belélegzett szén-monoxid, nitrogénoxid, és egyéb káros anyagok mennyisége csökkenthet. Munkánk azonban továbbra is a városhoz köt, s így egyre nagyobb távolságról ingázunk, immár váratlanul sz,knek bizonyuló utakon, melyek kiszélesítéséért, és az átmen forgalom lehetséges mennyiségének növeléséért semmi pénzt nem tartunk drágának. Napi kilométert autózunk, ennek nem kis részét lépésben, dugóban állva megtéve. Hozzáadjuk a magunkét a szennyezettség növekedéséhez, s ennek hatására újabb és újabb roham indul az agglomeráció irányába. A kör bezárult, hisz a még messzebb költözk autói a házunk eltt pöfögnek el, a városi leveg pedig egyre dúsabb azokban a mérgez anyagokban, amelyek ell menekülni próbálunk. Nyilvánvaló, hogy az imisszió csökkentésének egyetlen módja a káros anyagok megkötését végz, és sz,rhatása folytán alapvet jelentség, zöldfelületek mennyiségének növelése, ezen belül is különös tekintettel a hatalmas aktív felületet biztosító, és így rendkívül intenzív megkötést biztosító fás növényállományokra. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a minden szempontból indokolt zöldfelület-növelés helyett ezek folyamatos, és egyre növekv ütem, megsemmisülése a meghatározó trend. Budapest területérl az elmúlt tíz évben három Városligetnyi zöldterület t,nt el. Ennek oka, az általánosan uralkodó technokrata hozzáálláson, és az illetékes önkormányzatok nemtördömségén túl, a fák védelmére vonatkozó jogi szabályozás elégtelensége. A Magyar Köztársaság területén a fák kivágását az évi 21. sz. Kormányrendelet szabályozza. Ennek hatálya Åa községek, városok belterületén, valamint külterületén álló fákra, ideértve a zártkertben álló, továbbá a közutak tartozékát alkotó, valamint a közút határától 10 m távolságon belül álló fákat isµ terjed ki. Kivágási szándék esetén a rendelet valójában valamennyi településen álló illetve az utakhoz kapcsolódó fa esetében bejelentési kötelezettséget ír el. Jóllehet a jogszabály messze

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés

Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ. A. Bevezetés Forgács Tamás, Keresztély Zsolt Alternatív Közgazdasági Gimnázium 0XOWLPpGLDP&KHO\D]LVNROiEDQ A. Bevezetés $] LVNROiEDQ NpW pyh IRO\y P&KHO\PXQND PHO\QHN UpV]WYHYL D] LQIRUPDWLND WDQiURN NRRUGLQiOiVD PHOOHWW

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

PROGRAMOZÁS TARTALOMJEGYZÉK PD7 UTASÍTÁSOK...26 25. oldal TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS...27 $9(=e5/3$1(/...... 27 A NYOMÓGOMBOK, A MENÜ, AZ UP (FELFELÉ) ÉS A DOWN (LEFELÉ) FUNKCIÓI...28 SZABVÁNYOS PROGRAMOZÁS (ALAPÉRTELMEZÉS)...28

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

V.B. Függvények Megoldások

V.B. Függvények Megoldások V.B. Függvények Megoldások 1.1. Reggel 8 órakor. 1.2. 18 km-t. 1.3. A 12 órás kiránduláson összesen 36 km-t tettek meg. Az átlagsebességet így számoljuk ki: 36 km = 3. 12 h 1.4. Összesen 5 órát pihentek

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László

Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban. dr. Czap László Multimédia az audiovizuális beszédfeldolgozásban dr. Czap László Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézet Automatizálási Tanszék Miskolc, Egyetemváros e-mail: czap@mazsola.iit.uni-miskolc.hu Abstract Audio-visual

Részletesebben

Mérések Michelson-interferométerrel

Mérések Michelson-interferométerrel SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Fizika tanár szak SZAKDOLGOZAT Mérések Michelson-interferométerrel Készítette: Zoó Edit 7pPDYH]HWN'U.RYiFV$WWLOD'UOsvay

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia )

DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) DR. MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS = ÉLETTEVÉKENYSÉG (Tanuló és/vagy médiaközpontú dominancia ) Tisztelt Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Jogosan merülhet fel Önökben a kérdés: Hogyan kerül a csizma az asztalra?

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS

ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS ANYAGOK KÁROSODÁSA ÉS 9,=6*È/$7$.h/g1%g=h=(0, KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KISCIKLUSÚ FÁRASZTÁS NAGY GYULA, Miskolci Egyetem Készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával Miskolc - 1999 - ANYAGOK KÁROSODÁSA

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje

Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje &VLUPD (O 3iO Két nyelv szavainak reprezentációja a mentális lexikonban: A koordinált, szubordinált és összetett modellek tesztje Bevezetés $QHWW 0 % G *URR iwwhnlqw cikkében háromféle modellt tárgyal,

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben