:!J lj számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ":!J lj számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró A 385/2011. (V. 19.) KÖKT határozat aapján júius -jéve étrejött a Kőbányai Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont), ameybe a 11/2012. (I. 19.) és a 124/2012. (III. 22.) KÖKT határozat aapján a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő beovadt ápriis 1-j éve. A két intézmény a kötségvetési tervezés során négy és három hónapra tervezte a szeméyi és doogi kiadásait Az ekövetkező hónapok feadata egy hatékony együttműködés kiaakítása, a feadatok újragondoása és újraszervezése. Ez jeenti a munkakörök újraszervezését a hatékonyság érdekében, a doogi kiadások átgondoásátatakarékos gazdákodás érdekében és a bevéteek növeését az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében. Az intézmények évi kötségvetési tervtárgyaásai során viágossá vát, hogy bizonyos párhuzamosságok, átfedések kiküszöböése érdekében a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeet. meéket 50. és 63. során a 320 és a 708-as címkódú szervezetek esetében szükséges és indokot a források cétartaékban tartása egy majdani döntési mechanizmus ezáruásáig. Az áamháztartásró szóó törvény vátozásai és más körümények együttesen azt eredményezték, hogy a tárgyév végéig terjedő takarékos és átgondot intézményi gazdákodás érdekében a cétartaék feszabadításáró az aábbiak fényében most ke dönteni ahhoz, hogy a működőképességet biztosítsa a fenntartó Önkormányzat. II. Hatásvizsgáat A Sportközpont vezetője szakmai anyagában áttekintette a feadateátás eddigi tárgyi és szeméyi fetéteeit, a munkavégzés ésszerűsítésének ehetőségeit keresve (2. meéket).. Eddig az aábbi intézkedésekre kerüt sor: a) digitáis teefonközpont kiaakítása, b) hiányzó bútorok pótása, c) raktárkonténer beáítása az eddig szabáytaanu tárot anyagok és eszközök tároására, d) kimutatás készüt a év I. negyedévi sport versenyrendszer eredményeirő (3. meéket), e) a Sportközpont áta eddig akamazott ingatan-bérbeadás heyett a sportcéú tevékenység adómentesként történő akamazásának bevezetéséve bevéte növeése, f) a hatékonyabb információáramás és az egységes arcuat megteremtése érdekében egységes internetes portáok kiaakítása, g) az energia-megtakarítás érdekében a műfüves páya megviágításának szakaszahatóvá tétee.

2 2. A Sportközpont eőtt áó, megodandó feadatok a) az iskoai versenyek bonyoítása során kötséghatékonyabb versenybírói kifizetések bevezetése, b) a 2011/2012. tanév végéig a sportcsoportok működtetésének átviágításában vaó részvéte, c) a saját ingatanon fekvő sportpáyák és étesítmények hasznáatát biztosító szerződések feüvizsgáata, d) az Ihász utcai étesítmény kihasznátságának növeésére mobi ötözőkonténerek teepítése, e) a hőközpontban kicserét gázkazán működtetésének szinkronizáása, f) a átványsportágak közü TAO (társasági adó hozzájáruás) támogatásbó jégpáya kiaakítása váakozóva kötött együttműködési megáapodássa, g) az uszodai működésképteen beéptető rendszer javítása (4. meéket), h) a jogszerű működéshez szükséges aapdokumentumok feüvizsgáata, i) a Sportközpont vaamennyi dogozójára (küönös tekintette az Uszodában akamazottakra) vonatkozóan a munkaheyi égkör javítása, j) a munkakörök átjárhatóságának biztosítása, a humánerőforrás hatékonyabb fehasznáása, k) a jeeneg hiányzó baeset-biztosítás bevezetésének újragondoása, ) az uszodai eektromos energiafehasznáás racionaizáása (5. meéket), m) a Hungary Ambuance Mentőszogáatta kötött együttműködési megáapodás keretében a sportrendezvényeken ingyenes egészségügyi feügyeet biztosítása (6. meéket), n) az eengedhetetenü szükséges fejesztési, feújítási feadatok áttekintése, források megtaáása, o) a strandfürdő szezonáis nyitva tartási időszakának növeése, vendégcsaogató prograrnak biztosítása. III. A végrehajtás fetéteei Az intézmény zavartaan működtetéséhez szükséges: a) az Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeet. meéket 50. és 63. során a 320 és a 708-as címkódú szervezetek esetében a cétartaékban évő források feszabadítása, b) az intézményi szabáyzatok átdogozása, a jogszabáyi eőírásoknak megfeeően a fenntartói jóváhagyás beszerzése. A Sportközpont egyéves tevékenységéve kapcsoatban év vege1g tejesüési vizsgáatot foytatunk, és egy oyan kimutatást készítünk, amey aapján a következő év tervezése már a reaitások aapján induhat. IV. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, ápriis 10. Törvényességi szempontbó eenjegyzem: ~ ~or 2

3 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2012. ( )határozata a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász u. 24.) részére feszabadítja a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeet 14. meéket 18. során cétartaékba heyezett összegbő OOO Ft-ot (szeméyi kiadások: OOO Ft bér OOO Ft járuék, doogi kiadások: OOO Ft) feszabadít. 2. A Képviseő-testüet fekéri a Pogármestert az eőirányzat-módosítás végrehajtása, ietve a kötségvetési rendeetben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtéteére. Határidő: Feadatkörében érintett azonna a kerüetfejesztési és kükapcsoati szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 3

4 1105 Budapest, Ihász utca 24. Te.: 06-(1) Fax: 06-(1) SIP teefon: Szakmaianyag a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró szóó Képviseő-testüeti eőterjesztéshez 2. meéket I. Tartami összefogaó A 967/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat értemében január. napjátó kinevezett magasabb vezető átja e mindazon feadatokat, mey a korábban (2011. júius. napjáva) megaakut Kőbányai Sportközpont (mint a X. kerüet sport- és szabadidős tevékenységért feeős önkormányzati fenntartású kötségvetési intézmény) hatáskörébe utanak. A évi 224. számú eőterjesztés efogadása (11/2012. (I. 19.) KÖKT határozat) értemében döntés szüetett a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő beovadásáró a Kőbányai Sportközpontba. Mindezze párhuzamosan az Intézmények évi kötségvetési tervtárgyaásai során viágossá vát az is, hogy bizonyos párhuzamosságok, átfedések kiküszöböése érdekében a 708 és 320 címkódú szervezetek esetében szükséges és indokot a források cétartaékban tartása egy majdani döntési mechanizmus ezáruásáig. Az ÁHT vátozások és más körümények együttesen azt eredményezték, hogy a tárgyév végéig terjedő takarékos és átgondot intézményi gazdákodás érdekében a cétartaék feszabadításáró az aábbiak fényében most ke dönteni ahhoz, hogy a működőképesség fenntartható maradhasson. II. Az eőterjesztés végrehajtási indokai, fetéteei A Sportközpont részére eküönített cétartaék feszabadítása az intézmény összevonássa eőidézett, ismert, ietve a jeeneg még nem tervezhető, az aábbiakban körvonaazott többet-feadatok eátására. A Kőbányai Sportközpont feadateátásának új eemei (az eddig evégzett feadatok bemutatása): A Kőbányai Sportközpont Ihász u-i székheyén az eégteen infrastrukturáis fetéteeket, meyek sok esetben gátoták, ietve nehezítették a sokirányú szervező, koordinációs munkafoyamatokat, rendszerbe fogatuk. Pédáu a digitáis teefonközpont és új, úgynevezett hibrid készüékek segítségéve!- meyhez szponzori feajánásként jutott hozzá az intézmény -, továbbá internet aapú beszégetés (VOIP v. SÍP) beépítéséve, vaamint kedvezményes GSM adapter áta ingyenessé tettük a hivata intézményrendszerén beüi hívásokat, így vezetékes és mobi irányban a T-System érvényben évő díjszabásáva szemben 200%-os megtakarítást reaizátunk Kőbányai Önkormányzat áta már eseejtezett, de még a Hivata aagsorában tárot bútorok, berendezési tárgyak átvéteéve meg tudtuk odani az ezen a téren tartósan fennáó hiányosságokat.

5 A közei óvoda terüetén feesegessé vát 5x2 méteres raktárkonténer átszáításáva kiküszöbötük az eddig az eektromos heyiségben, vaamint kazánház térségben szabáytaanu tárot feszereések, anyagok (sportfeszereések, abdák, eszközök, stb.) tároási hiányosságát. Szeretnénk a közei napokban mobi ötöző konténerek teepítéséve (nem építési engedéy kötees) növeini az Ihász u-i étesítmény kihasznátsági mutatóit, de erre- egyebek meettcsak akkor kerühet sor, ha tudjuk fogadni a rendszeresen sportoni vágyó akosokat, csapatokat. A kerüetben nagy hagyománnya rendekező iskoai versenyrendszer ebonyoítása kapcsán a versenybírói kifizetéseket már kötséghatékonyabban végezzük, míg az úgynevezett sportcsoportok működtetését a tanév végéig át ke viágítani a Humán Iroda közreműködéséve. Küön kimutatás készüt a I. negyedévi sport versenyrendszer eredményeirő (1. sz. meéket). A évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) Pénzügyi Irodáva történő közös értemezését követően az eddigi gyakoratban a Sportközpont Intézmény számára indokoatanu hasznát módszer (ingatan bérbeadás) heyett a sportcéú tevékenység adómentesként történő akamazása (85. aapján) épett, mey azonos voumen mentén is egyértemű bevéte növekményt eredményez és a kedvezőbb árstruktúra fokozza a hajandóságot a szogátatások igénybe véteére is. Feü ke vizsgáni és a vaós tartaomnak megfeeő paraméterek mentén szükséges a saját ingatanon fekvő sportpáyák és kiegészítő, kiszogáó étesítmények "ingyenes" hasznáatát biztosító szerződéseket, hogy a vaós, térben és időben történő értékesítés, kerüeti szabadidős, vaamint egészséges éetmódra neveés, az Aapító Okirat szerinti feadateátás maradéktaanu megvaósuhasson, mint döntéshozói szándék. A jobb ismertség és hatékonyabb információ áramás érdekében egységes internetes portáokat akamazunk: sportkozpont.kobanya.hu; uszoda.kobanya.hu; jegpaya.kobanya.hu, aho minden ényeges adat vagy tény naprakészen eérhető, etöthető. A műfüves páya (kb m 2 ) viágítási oszopait az eektromos energia megtakarítása érdekében szakaszohatóvá tettük, így kisebb terüetű hasznáatesetén csak az arra a páyára eső fényforrásokat kapcsojuk. A hőközpontban másfé éve újra cserét gázkazán működtetését a mai napig nem sikerüt oyan szinkronba hozni a régi szabáyzókka (termoreg, afa-awa), hogy az beavatkozás mentesen szogája azt a cét, mey miatt a beruházásra sor kerüt. A átványsportágak közü az un. TAO támogatásbó a Kerüet szamara a egnagyobb segítséget saját jégpáya kiaakítása jeenti, mey terüeten a White Sharks Jégkorong Egyesüet jóvotábó az idén őszi megvaósuás prognosztizáható. Az eddigi feadatok eátásának sikerét jeentősen segítette a Pogármesteri Hivata vezetőinek és munkatársainak, vaamint a Sportközpont dogozóinak pozitív és segítőkész hozzááása. A köcsönös javasatok és ötetek nagyban hozzájárutak az eddigi eredményekhez és a további céok hatékony megvaósításához.

6 A Sportközpont eőtt áó feadatok, ehetőségek: ápriis -éve az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő átvétee megtörtént és azonna megkezdtük a testüeti döntésben is megfogamazott hatékonyságjavítását cézó átviágítást. Az esőd 1 eges feadat a működésképteen beéptető rendszer hiányosságainak azonnai megszűntetése. Jeeneg nem transzparens módon funkcioná a chip és vonakód aapú rendszer, így semmiyen összhang sincs a jegyértékesítés, szekrény hasznáat, be- és kiépések, vaamint az ezekke járó pénzmozgások között. Azonnai intézkedésként egy működőképes és a heyi igényekre szabott rendszer kidogozását kezdtük meg (2. sz. meéket), 00%-os üzembe várhatóan a hónap végétő fog áni. Fetéten szükséges minden beépést rögzíteni, egyen csak szó dogozóró, ingyenes kísérőrő, fürdő átogatóró vagy bármey más szeméyről Ennek dokumentátan és zárt, küső beavatkozásoktó mentesen ke megtörténnie beeértve az adatszogátatási és száma-, ietve nyugta bizonyatadási köteezettséget is. Az uszoda, ietve a tejes Kőbányai Sportközpont működési aapdokumentumainak eenőrzése és szükséges feüvizsgáata, a korrekciók evégzése ugyancsak oyan aapfetéte, mey nékü a foyamatos és biztonságos működés eképzeheteten. Ebbe a körbe tartoznak a beső szabáyzatoktó az üzemvitee kapcsoatos szabáyokig minden iratanyag. Az uszoda, mint veszéyes üzem fetétenü indokottá teszi a keő színvonaú uszodai akamazottak megétét, akik motivátak, és minden körümény meett megfeeő fizikai és mentáis áapotban vannak. Az uszodai kapacitás jobb kihasznátságához, a szogátatási színvona emeéséhez mindenek eőtt a dogozói frusztrációt ke megszüntetni, jó munkaheyi égkört ke teremteni, ietve fenntartani. Kiemeit eőírások, rendhagyó munkátatói evárások, magas követeményszint tejesítése csak megfeeő bérezés meett követehető meg. Ezen tú jeentkezik még, hogy a beovadás további ebizonytaanodást, pesszimista véekedést és - egyes esetekben - negatív hozzááást hozott magáva. Vezetői javasat aapján a dogozóknak egaább a korábban eismert bérszinten szükséges meghatározni az ietményüket Ők tejesen vétienek abban, hogy korábban a havi keresetük pótékokka megnövet módon kerütek meghatározásra. És ha é a bizaom irányukban, akkor a korábbi motivátság visszaáítható, sőt tovább erősíthető erköcsieg és verbáisan IS. Mindez megtérü majd a több visszatérő eégedett vendég, a bevéte fokozódása áta. A Kőbányai Vagyonkezeő feadatkörébe tartozó tervszerű karbantartó, javító tevékenység a kibővüt Sportközpont intézmény működési terüetén egyre több feadatot jeent, meyek saját dogozóva munkaidőben történő megodása ehetséges és szükséges, hiszen az áományban a tejes szakmai paetta (potenciáa) rendekezésre á. Az uszodagépész és uszodamester munkakörök átjárhatósága, együttes eátása érdekében a képzés, szakképesítés megszerzését intézményesen támogatnunk ke. A jeeneg akamazott jegyértékesítési rendszerbe egyátaán nincs beépítve baeset biztosítás, mey így a fenti szeméyes feeősség, érdeketség kérdésében is szerepet játszik. Ettő függetenü persze a fürdő hasznáónkénti 7-11 forintos egyéni biztosítási összeg jegyárba történő beintegráása oyan köteező eem, meyrő nem szabad megfeedkezni.

7 A kerüeti "közszogák" ingyenes hasznáatának megengedése természetbeni juttatásnak minősü, így annak adóterhét központiag váani ke vagy oyan megodás megtaáása szükséges, ami megfee a vonatkozó szabáyozásnak és közben ösztönző ehet a "koégák" számára is. Energia gazdákodás tekintetében eőrehaadott tárgyaások foynak az uszoda étesítmény eektromos energia fehasznáásának kivátására (3. sz. meéket), meynek sikerre vitee aapján évente doogi odaon több, mint 20 miió forintos megtakarítás reaizáható. A Hungary Ambuance Mentőszogáatta együttműködési megáapodás van kidogozás aatt. Ennek értemében az orvosteam ingyenes sportrendezvény biztosítást váa a Sportközpont áta szervezett eseményekre, ha a Testüet tud részükre kerüeti mentőbázis áomást ajánani. (A részeteket a 4. sz. meéket tartamazza.) A Kőbányai Sportközpont dogozói koektívájának munkaidő- és feadatrend meghatározása, átcsoportosítása, egységesítése oyan eőttünk áó feadat, mey a 124/2012. (III.22) KÖKT határozatnak megfeeőerr az fő közakamazott ááshey megszüntetésén tú hatékony humán erőforrás gazdákodás meett további státuszok eépítéséve is járhat majd. Az egyesítés eső hetében ennek konkrét meghatározása idő eőtti, se annak tervezése, ütemezése nem esedékes, ezért jeen cétartaék feszabadítási eőterjesztés maximum csak a köteezően eőírt fő közakamazotti bér (A/7) evonásáva számohat feeősen. Az egyesített intézmény Szervezeti és Működési Szabáyzat tervezetének ekészítése, egyeztetése, szakmai kontroja, végegesítése, jóváhagyatása május hónapban várható. Már a kötségvetés tervező tábák sem tartamaztak sort feújítási, fejesztési feadatokra, noha Kőbányai Sportközpontban néhány iyen jeegű feadat megvaásításra vár. Az uszodában eavut vízporszívó berendezést hasznának, meynek foyamatos javítgatása már régen gazdaságtaan, de forrás hiányában mégis eddig az egyeten megodás vot. Másfeő az Ihász u-i teepen baesetveszéyes a térháós burkoat, a tornaterem törött kopoit abakai pedig áandó éetveszéyt jeentenek az ott sportoók számára. Utóbbi a feeősségbiztosító feé is bejeentésre kerüt, de eddig még ők sem reagátak. A strandfürdő szezonáis üzemetetésére oyan eőzetes eképzeéseket fogamazunk meg, hogy ott nemcsak térben és időben szükséges kibővíteni a működést (májustó szeptember közepéig tartson nyitva hosszított hétvégi nyitva tartás meett), hanem áandó színpad és küönböző színes prograrnak beáításáva tovább ösztönözzük a átogatói szándékot, aktív érdekődést ezze biztosítva a még magasabb bevéte eérését. Összegzés: A Kőbányai Sportközpont szervezeti-, működési-, tevékenységi kibővüéséve számos új terüet nyít meg eőttünk, meynek femérése, számbavétee, fetérképezése, a feadatokhoz igazodó megodási aternatívák megtaáása, majd az összességében egmegfeeőbb kiváasztása nem történhet meg a tárgyi és szeméyi fetéteek, vaamint a fehasznáható pénzügyi források pontos és tényszerű ismeretének hiánya miatt.

8 Haaszthatatan feadat egy oyan áttekintés, a tényeges és vaós fetéteek tüzetesebb vizsgáata értékeésse, eszárnotatássa, amikorra van ráátásunk, tapasztaatai tényeken aapuó képünk a működésrő, az eseteges nehézségekrő és kitörési pontokró, hogy a most vátozatanu hagyott terüeteken a korrekciókat megtegyük és egyútta részetesen vizsgájuk az eért eredményeket. Az Újhegyi Uszoda újszerű működéséve és a Sportközpont egyéves tevékenységéve kapcsoatban év végéig tejesüési vizsgáatot ke foytatni, és egy oyan egyeneget ke készíteni, mey aapján a következő év tervezése már a reaitások aapján induhat. Budapest, ápriis 06. c;.l~-~~ ~ Csanak Géza igazgató

9 3. meéket Kimutatás a I. negyedévi sport versenyrendszer eredményeirő Az emített időszakban a Sportközpontnak 41 rendezvénye vot 16 sportágban, meyen több mint 2045 versenyző vett részt. Ebbő 21 rendezvény tartott 17 órán tú és 7 rendezvény vot szombaton. Diákspo rt: - A kötségvetés szűkítése eenére sikerüt eérni, hogy mind a 135 sportcsoport működik május 31-ig. Ez hozzávetőegesen 2500 kőbányai tanuót érint. - Új eemként jeent meg a Suisakk verseny, aho 3 szombati napon 12 csapat több mint 50 versenyzője vett részt. -Kiemekedő rendezvényeink a diákoimpia-torna versenyei 235 fő -úszó versenyei 362 fő - kötéugró verseny 165 fő Óvodás sport: Szabadidő sport: Óvodás sportnapok a Szent Lászó Gimnáziumban 18 csapat több mint180 versenyző kb. 500 néző -Kőbányai fenőtt abdarúgó bajnokság a Sportközpont teepén péntekenként között 15 csapat több mint 150 fő - Nordic Waking természetjáró szakbizottság - Tájfutó szakbizottság 3 verseny kb. 180 fő Sérüt emberek sportja: Sportközpont díjmentesen biztosít ehetőséget Down kóros emberek - tornaterem hasznáat - nordic waking fogakozás Ebben az évben csatakoztunk a Kőbányai Pedagógiai Napok programjához 2 bemutatóva Heyszín a Magyar Gyua Kertészeti Szakközépiskoa:- Toasabda ABC - Gyógy testneveés heye Jégpáya üzemetetés és rekámozás: Foyamatos fetötést sikerü biztosítani az óvodák és iskoák részérő. Így a működtetés időszakában több mint O 500 fő vett részt korcsoya oktatáson. Kommunikáció: Hatamasat sikerüt eőre épni a kommunikációban. -Naprakész web ap - ATV rendszeres riportok - Kőbányai hírek egaább 1/2 oda sport - Rádió 17 minden péntek Kőbánya sportja műsor Budapest, ápriis 4. Összáította: Nagy István étesítmény referens

10 ON-Informatika Kft. ú 724 Sz~gt <.L Búint Súndor u. 4 I.em J. r-v1ohi: -~36 ~O 98 ú5 783, Arajánat Újhegyi Uszoda és Strandfirdő ( J 08 Budapest, (~jhegyi út 13.) részere Pénztárgép és POS rendszer "bérése" tárgyúban Tisztet Csanak Géza Igazgató (Jr! Eiizetes túrgyaásainkra hivatkozva a következö konkrét <irajánatot adjuk: Pénztárgép béret: db Optima CR 30 IU pénztárgép thermo nvomtató. mindcn hatávos NA V cöírf1snak megfee... ~ A jeeneg hasznéit POS rends;~er szerepd a NAY adómemória-cscrére nem engedéyezett pénztárgépek ístáján, ezért az adószim Yátozást ezen a rendszeren evégezni már nem ehet. Fehi\ juk figyeimét hogy február 28-ig minden pénztárgépen az éves zárást és az Áfa átáítást is d ke vcgezni. Ezen idöpont után a pénztárgép Áta áíás néki nem hasznáható! A mcgévö hardvereszközök hasznüata meett új beéptetö program kerii akamazásra a heyi sajáwssagok figydcmhc vétcévc:.jeenegi POS rendszer átkonfiguráása, hiányosságok kiküszöböése, foyamatos verzió frissítés, onine eérés Ft+ Áfa/b(} Pénztárgép eszköz bérése J hónapra Ft+ Áfa NA V ügyintézés /egyszeri akaomma Ft+ Áfa Jeen <1iánatunk egaább éves intervaumm vonatkozik és ápríis 20. napjáig történö megrendeés esetén érvényes. Tovnhhi k~rdés. észrevéte csetén szívescn i11unk rende.kezésrc. Szeged, ápriis 10. Tiszteette: ON-INFORMATIKA KFT Szeged, Báini S u :-. 1.e~3. / ~am'~-2-ca, ~)Íá-h Ji:n in c ON-Informatika Kft.

11 NRG A G E N T MEGTAKARÍT ÁSI TÁBLÁZATOK H-6000 Kecskemét Mmdszenti krt 27 Te -<36 ( :1 Fax ~36 (i'6)506-:'64 wvvwnrgagenti'h A. fenti adatok ismeretében a Megtc1karítási Számít<S metódus.1 d kőv<~tkezö- Tervezett megtakaritási mode- 30 kwe s ,00 60,00 42,52 10,50 130,00 Tt rmdt Mnwnnyis'J~ gáaogy. <pj.ín szánnto f.tjt~)~o'> rír<~ (HUF/I<..Wh) 18,19 U.. - í! i 150,00

12 Hungary A buance Kkhann6 Ionprofi Kf HUNGARY AMBULANCE Mentőszogáat 2011 HURGARY A.IUUIRCE Kn Székhey: H-2626 Nagymaros, Téga u. 19. Központi iroda: H-1034 Budapest, Zápor u. 12. Központi mentőáomás: H-2030 Érd, Fényező u. 46. Te.: Fax: Emai:

13 IUftGARYA.IUIAftOE Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármesteri Hivata Kovács Róbert Pogármester Tisztet Pogármester Úr! Engedje meg, hogy a HUNGARY AMBULANCE Közhasznú Nonprofit Kft feajánja tejes körű egészségügyi szogátatásait Kőbánya, a Budapest, X. kerüet akossága részére! Bemutatkozó, preambuum Hungary Ambuance Mentőszogáat megaakuásának céja esősorban magas szinto, sürgősségi egészségogyi eátások biztositása Magyarországon és Nemzetközi szintéren is. Nonprofit cégünk aapító tagjai évtizedek óta a magyarországi sürgősségi betegeátás aktiv résztvevői, sürgősségi betegeátás terüetén több egyedüáó kezdeményezés foződik nevünkhöz. a Képzett munkatársaink, vaamint mentőszogáatunk technikai feszeretsége, és fekészütsége révén, Magyarország terüetén és Nemzetközi viszonyatban is tejes köro egészségogyi szogátatást tudunk nyújtani a rászoruóknak. Az emút évek aatt szerzett tapasztaataink aapján szées köro kapcsoataink segítségéve befödi és kofödi ügyfeeink részére európai szinvonaú, megbizható egészségügyi szogátatásokka áunk partnereink rendekezésére. Etökét szándékunk, a jeen a gazdasági viszonyok között is megfizethető, megbizható, kiemekedő ~~~ ~~-~ ~ szakmai szinvonaú szogátatásokka ájunk partnereink és a bennünket váasztó Ogyfeeink részére. Támogatóinknak köszönhetően segitségére. támogatott egészségügyi szogátatásokka áhatunk a rászoruők Hungary Ambuance szogátatási tero/etei.r Ataános Mentés.r Orvosi ügyeetek biztositása.r Sport és tömeg rendezvények, koncertek, fimforgatások magas szinto egészségügyi biztosítása.r Nemzetközi és hazai betegszáítás.r SportegészségOgyi eátás.r Fogakozás egészségügyi eátás, mobiszorő áomássa kiteepüve is.r Frekventát intézmények, bevásáró központok egészségügyi biztosítása.r Esősegéy oktatás és vizsga megszervezése, ebonyoítása.r Speeiéis mentő és tűzotó feadatok eátása Referenciáink között cégünk aapitóinak több évtizedes mentésben és rendezvénybiztosításban etötött szakmai munkája meett, már több szerződésonk van piacvezető rendezvényszervező, sportszövetség és rendezvénybiztositó cégge.

14 HURGARY A.IUIAROI Megaakuásunktó tevékenyen részt veszünk a Tűzotó Doktori Szaigáat munkájában, és a nemzetközi mércéve is kiemekedő Rescue24 katasztrófa csoport egészségügyi tevékenységében. Részt vettünk a Charity March jótékonysági menet 2012 évi támogatásában, mey segítségéve2009 óta jeentős adományokat, és köze 25 db feszerejt mentőgépjármüvet ietve rendőrségi gépkocsit juttatott Nyugat-Afrika és a viág egszegényebb terüetére, Bissau és Gambia országokba. ~~ ~~ ~-:rt;":~!!c't-. -, """7~~;~ ' - - ' Mentőgépkocsi fottánk köszönhetoen támogatóinknak, jeeneg 10 db, (meye piacvezető poziciót fogaunk e} kizáróag gyári épftésü és feszeretségü mentőautókbó és jogszabáyban meghatározott, a szakmai igényeket mindenben maximáisan kieégitő egészségogyi eszközökbő és feszereésekböj á. Minden gépkocsink égkondicionát. A szeméyzet évek óta mentésben résztvevő gépkocsikon, sürgősségi, intenzív osztáyon dogozó orvosokbó, vaamint ápoókbó á. Szakmai fekészütségüket a szakmai munkában etötött évek és cégünk áta szervezett köteező továbbképzések biztosíiják. Orvosaink és egészségügyi szeméyzetünk nyeveket beszé és fekészot kofödi betegek eátására. Mentőautóink és mobi rendeőink minden igényt kieégftenek. Fogakozás egészségügyi eátássa és mobi menedzserszürésse is áunk megrendeőink. Egészségügyi tevékenységünk végzésére ÁNTSZ engedéye (egyedi azonosító:142502} és tejes körű Aianz feeősség biztosítássa (kötvény szám: AHB } rendekezünk. Fontosnak tartjuk megemfteni, hogy társaságunk beső minöségügyi rendszert müködtet a betegszáítás és mentés - sürgősségi betegeátás terüetén mey, megfee az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követeményeinek.

15 UIGIRT a BUUIICE Tisztet Pogármester Úri január 10. óta aktívan részt veszunk a MENTŐROBOGÓ SZOLGÁLAT működésében, Mentőszogáatunk adja a szogáat jogi és szervezeti kereteit. A mentörobogó szogáat csapata 2008 nyarán, hazánkban esőként áított szeigáatba mentörobogót, Sikósi Gábor vezetéséve. Az éetmentésre is akamas kétkerekű járművek minden oyan eszközze e vannak átva, meyet a hazai mentési rendeet a "KIEMEL T MENTÓGÉPKOCSIK" részére fr eő, vaamint bövítetve ettek a Szent Márton Gyermek mentöszogáat áta feajánott, speciáis gyermekmentéshez szokséges feszereésekke. A robogón kiemeit mentő szakápoók tejesítenek szogáatot, minden hétköznap 08:00-20:00 óra között, a nyári időszámításban. A tavasztó őszig tartó idöszakban sokka hamarabb kiérnek egy-egy oyan esethez, aho sokszor nincs is szakség mentöautóra. Gyorsabb, hiszen a dugóban is jó eavíroznak, és kötséghatékonyabb, amive vaameyest az Országos Mentöszogáat mindennapjait is megkönnyítik, aho egyébként a mentörobogósok főáásban dogoznak. A mentőmotorok üzemetetője a mentést, társadami feadatváaásnak tekinti, fgy nem páyázott áami finanszírozásra sem. Az üzemetetés kötségeit szponzorok segítségéve szerenénk eőteremteni a jövőben is. Munkánkka a Magyarországi, esősorban a fővárosi mentés ügyét szogájuk. A mentőmotorokat az Országos Mentőszogáat irányítja, és eenőrzi. Szoros szakmai, és baráti kapcsoatot tartunk fenn az Országos Mentöszogáat, Mentömotoros szogáatáva. Csak az átauk kiadott, és jóváhagyott protokookat akamazzuk. Mentőrobogós csapatunk céja a gyors, pontos, hatékony betegeátás. Mive a Mentőrobogó Szogáat üzemetetési heye megvátozott, és a mentőáomásunk ~rdi teephe/yú ezért keresünk Fővárosi teepheyet a kivonu/6 szogáatunknak. Ogy gondotuk, mive a Kőbányának nincsen önáó mentőáomása, ogikus enne ide szervezni a Mentőrobogó Szogáat kivonu/6 teephe/yét, me/y gyorsabb és biztonságosabb eátást kfnána a akosság részére. MegkérjOk Pogármester Urat, hogy a kivonuó szogáat, a szeméyzet és a motorok részére szogáó tartózkodási heyiséget, teepheyet ingyenesen biztosítson részonkre egyottműködési szerzödés keretei között. A Mentörobogós Szogáat működési kötségét, jogi kereteit, szeméyi és tárgyi a Hungary Ambuance Mentöszogáat biztosítja, irányítását az Országos Mentöszogáat keretein beioi szeretnénk intézni, májusi induással

16 HURGARY. BUiACE A Mentőszogáatunk későbbiekben szeretne mentőautókat is Ozembe áítani, jeeneg 10 db esetrohamkocsiva rendekezünk, amint eő tudjuk teremteni az üzemetetési kötségeket, úgy a tárgyi és szeméy erőforrásainkat meé tudjuk rendeni februári fagyos időjárásra tekintette a Baptista Szeretett Szegáattai közösen már mqködtettonk a X. és VIi. keroetekben a hajéktaan krízis szeigáat segitségére egy mentőkocsit szeméyzettet Tisztet Pogármester úr, reméjok bemutatkozónk feketette érdekődését, szogátatásainkka és ajánatunkka áhatunk az Önök akossága rendekezésére. és konkrét egészségogyi Ezúton szerenénk egy szeméyes bemutatkozó taákozó ehetőségé kérni öntő. Tiszteette, bízva sikeres egyottmqködésonkben! Budapest, ápriis 10. Grécs Lászó mentés vezető Hungary Ambuance Mentőszogáat

17

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben