Beszámoló a BRFK X. kerületi. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságának kapitányságvezetője megküldte a évi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a BRFK X. kerületi. A BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságának kapitányságvezetője megküldte a 2010. évi"

Átírás

1 BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Budapt s F:h <H'i' X. kerüet Kfibányai Ünhorn~!!\"' 't Kí;p\ÍS(~(í-t(;~tüet iiése Tárgy: Beszámoó a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányságának 20 O. évi tevékenységérő és a támogatás eszámoásáró Tisztet Képviseő-testüet! A BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányságának kapitányságvezetője megküdte a évi tevékenységükrő készüt beszámoót, vaamint az Országos Rendőr- főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat között a X. kerüet közbiztonságának javítása érdekében étrejött támogatási szerződésben fogatak évi tejesítésérő készüt beszámoót. Az eőterjesztést ismertetik. a Pénzügyi Bizottság megtárgyaja, ááspontjukat a testüeti üésen Kérem a tisztet Képviseő-testüetet az aábbi határozati javasat efogadására. Határozati javasat: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerüeti Rendőrkapitánysága évi tevékenységérő szóó beszámoóját, vaamint az Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat között étrejött támogatási szerződésben fogatak évi tejesítésérő készüt beszámoót tudomásu vesz1. Budapest, 20. február 21. Törvényességi szempontbó átta:

2 Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerüeti Rendőrkapitányság Vezetője 1102 Budapest, Harmat u 6-8. Te.: fax: BM: Szám: /3/2011. át Kovács Róbert Úrnak pogármester Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Budapest Tisztet Pogármester Úr! Csatotan megküdöm a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság évi tevékenységérő készített beszámoó egy pédányát. Egyben kérem, hogy a 20. március havi képviseő-testüeti üést megeőző bizottsági üésen, és a képviseő-testüet eőtt megtárgyani szíveskedjen. B u d a p es t, január c.. -=--=-t!;;~=z=--- Dr. Gyetvai Tibor r. aezredes mb. kapitányságvezető RZSNEO _ (O ,4252-BUEG CCOO ,4272)

3 Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerüeti Rendőrkapitányság Vezetője 02 Budapest, Harmat u 6-8. Te.: fax: BM: BESZÁMOLÓ a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság évi tevékenységérő a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat részére ' L-?,/ -z C- c:::-...- ty.. G: cyt~ Dr. GYETVAI TIBOR r. aezredes mb. kapitányságvezető

4 Bevezetés Kapitányságunk ietékességi terüete a 32,5 négyzetkiométer terüetű, fő akónépességű Kőbánya. Ez a teepüés a iiváros egyik egrégebbi történemi mútta rendekező teepüése, mey hajdan híres vot kőbányáiró, mára az éemiszeripar, a finomvegyipar, a gyógyszergyártás maradt jeentős. Továbbra is esősorban ipari kerüet vagyunk, de a nagyváaatok száma csökkent és a gyárteepeken sok kisebb váakozás tevékenykedik, sokszor nem keően szervezett vagyonvédemi rendszerre, ami komoy bűnügyi probémát jeent. Kőbánya akossága az emút évtizedben jeentősen csökkent. Esősorban a jó kereső, magasan képzett emberek kötöztek e. A jeeneg a kerüetben éő akosság köze negyven százaéka a régi munkásréteg eszármazottaibó tevődik össze. A kerüet akosságának összetéteét sugaja az ötvenes években épüt Gyakoró utcai, Újhegyi és Városközponti akóteepek, a Hungária körúton taáható vot honvédségi akóteep. Vaamennyi eddig emített kerüetrész bűnügyi szempontbó meghatározza a kerüet arcuatát. Az áandó akosság meett nagy az átmenő-forgaom, hiszen a kerüet két metró vonaán fekszik, oyan köztekedési csomópontokka, mint az Örs Vezér tere és a Kőbánya-Kispest Metróés Vasútáomás, a Kőbánya-Asó, Kőbánya-feső és Rákos vasútáomás, vaamint a népigeti voánbusz csomópont, aho naponta több ezer ember fordu meg. A kerüet áandó akosságának egy része küfódi. Magas a huzamos tartózkodási engedéye és eteepedési engedéye rendekezők száma, akiket a Józsefvárosi Négy Tigris Piac, és a Kő Bazár vonz. A küfódi szeméyek nagy része kínai, vietnami, román, és ukrán származású. A kerüetben taáható az ILEA nemzetközi diákok részére étesített koégiuma is, és nem szabad figyemen kívü hagyni a IRM BAH Táma utcai intézményét sem, aho naponta szintén több száz küfódi fordu meg. A tavayi évben továbbra is bűnügyieg meghatározó fontosságú vot a kerüetben taáható 18 átaános és 7 középfokú oktatási intézmény, a O műveődési intézmény, 3 nagy bevásáróközpont, és köze 60 küönböző cég ietve váakozás, közüük bűnügyieg reeváns az Árkád Üzetközpont, a Sibrik Mikós úti Famiy Center és a Keresztúri úton taáható régi Park Paza. Két munkásszáó és három hajéktaanszáó (áandó fekvőheyek összétszáma: 338 fő) taáható Kőbányán, ami bűnügyi szempontbó szintén jeentőségge bír. A kerüetben kerüt eheyezésre a Budapesti Fegyház és Börtön, Közép-Európa egnagyobb börtönkompexuma, az IMEI, és a Fővárosi BV Intézet HI. számú, Venyige utcai objektuma. A kerüetben van az Új Köztemető, Magyarország egnagyobb sírkertje, és a Népiget, Budapest egyik egnagyobb összeftiggő zödövezete, vaamint a Bajcsy Kórház és Intézményei, mint hatamas egészségügyi centrum, ami 2007-ben központi kórházzá vát. Emeett nem szabad efeedkezni arró, hogy a kerüetben kapott heyet a Hungexpo vásárváros is. A sportközpontok közü meg ke emítenünk a Ferencvárosi Torna Cub Népigeti Sportteepét, aho kézi-, vízi-, és kosárabda ietve futba, a Budapesti Spartacus SC Kőér utcai Sportteepét, aho vízi- és kéziabda mérkőzéseket bonyoítanak Számottevő sportétesítmény még a Kőbányai Sport Cub teepe, és az Újhegyi uszoda.

5 3 A megéhetéshez szükséges anyagi javak korátozottsága magában hordozza a bűncseekmények ekövetését. Ez megnyivánu az aapvető szükségetek, vagy tisztességes úton eérhetetennek átszó igények kieégítésében, ietve az éetszínvona adott szinten tartásának érdekében. A társadaomban taáható jeentős feszütségekre uta a vét probémamegodásként jeentkező éetheyzetek áta motivát bűncseekmények száma. Ennek egyik jeemzője az éet, a testi épség eértékteenedése, a konfiktusok erőszakos megodására vaó törekvés vaamint a garázda magatartás. Kriminoógiai kutatások támasztják aá, hogy az erőszak átaános kísérőjévé vát a hazai bűnözésnek. A brutaitás egyformán jeemző a szeméy eeni, a csaád és az ifjúság eeni, ietve a vagyon eeni bűncseekmények körében is. Ennek okaként értemezhető, hogy sokszor a szociáis kiátástaanság, a vét jogosutságok és igények önkényes kieégítése, a federítés és a feeősségre vonás ehúzódó rendszere gátástaan ekövetésre motivája a bűnözésre hajamos rétegeket. I. A vezetés-irányítás A kapitányságvezető szeméyében október 04-ei hatáya történt vátozás, mert Ács Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető Úr nyugáományba vonut. Az Igazgatásrendészeti és a Bűnügyi Osztáy, a Készenéti Akció Aosztáy, vaamint a Hivata één szeméycsere nem történt. Keter Éva r. szds. megbízássaátta e a vizsgáati osztáyvezetői feadatokat, kinevezése megtörtént A közrendvédemi osztáyvezető, a bűnüdözési aosztáyvezető, és a gazdaságvédemi aosztáyvezető a BRFK-n beü átheyezésre kerüt, utóbbi státusz jeeneg betöteten évben is a rendekezésre áó erők és eszközök koordináása, amindenkori közbiztonsági és bűnügyi operatív heyzetnek megfeeő szogáatszervezés, a bűnügycentrikus eigazítás, a federítést, az intézkedési aktivitást számon kérő beszámotatás, vaamint a foyamatos parancsnoki eenőrzés végrehajtása ke, hogy egyen parancsnoktársaimnak fő feadata. A vezetői munka tárgyi fetéteei közü visszatérő probémát jeentett és jeent ma is, a többetszogáat kérdésének kezeése. E munka egy kiemekedően fontos eeme az irányításra, vaamint az eenőrzésre fordított idő munkaidőn túi biztosítása. A vezényéses szogáati időrendszerben dogozó vezetők tekintetében kijeenthető, hogy a megsokszorozott feadatok maradéktaan tejesítése miatt a havi órakeretet hamarabb tejesítik, azonban a további feadatok végrehajtásához is szükséges a jeenétük, me y csak többetszogáat tejesítéséve odható meg. A további tárgyi fetéteek vizsgáatakor megáapítható, hogy a kapitányság vezetői áománya Caosztáyvezetői szintig) eheyezése megodott, önáó, megfeeő áapotú és feszeretségű (teefon, számítógép) irodáva rendekezik. ~ 1 j :j i '.;_j A feettes szerveink évi eenőrzéseinek megáapításai szerint -és az átaunk foytatott eenőrzési gyakoratot is- arra enged következtetni, hogy vezetési-, irányítási-, eenőrzési rendszerünket és gyakoratunkat következetesebben tovább ke erősítenünk

6 4 Az egyes terüetek téma és céeenőrzések megáapításai egtöbb esetben hibákat nem tártak, azonban egyes esetekben fóeg dokumentációs hiányosságokka összefiggő észrevéteeket tártak fe. Az eenőrzési munkánk megítéésem szerint számszakiag eérik már a kívánt színvonaat, azonban az egyes feadatok végrehajtására vonatkozó utóeenőrzések tekintetében tovább ke fokoznunk ez irányú következetes parancsnoki tevékenységünket Megáapítható, hogy a már végrehajtott eenőrzések az eőírt témakörökre kiterjedő, átaában nem a feeősségre vonásra, hanem a szakmai feadatok végrehajtásának szabáyozására, azok szinten tartására irányunak. Eenőrzéseink azon eseteiben, amikor normaszegést tapasztatunk, fegyemi ejárást indítottunk. II. A bűnügyi heyzet értékeése Az emút években foyamatosan jeentkező gazdasági váság a kerüeti bűnügyi adatokban is megmutatkozik. A munkanéküiség, az eszegényedés, a foyamatos áremekedés megjeent a vagyon eeni bűncseekmények közü a opás, zsebopás bűncseekmények számának emekedésében. A regisztrát bűncseekmények számának a vagyon eeni bűncseekmények számáva történő összehasonítása a váság következtében kezdődő növekedést mutatja, meyet a 20 O. évre a Térfigyeő Központ Újhegyi akóteepen történő rendszerbeáításáva sikerüt visszaszorítani, meyrő a későbbiekben teszek emítést. A vagyon eeni bűncseekmények száma közü a gazdasági bűncseekmények száma mutat foyamatos növekedést, hiszen a váság kiszéesedésének következtében kevesebb működőképes váakozás maradt a kerüetben, a pénzügyi gondokka küzdő szervezetek viszont egyre gyakrabban akamaznakjogszabáyba ütköző módszereket. A regisztrát bűncseekmények számának mozgása az emút évben szignifikáns etérést nem mutatott. Az ismert statisztikai adatokbó aapvetően az a következtetés vonható e, hogy az emút évben esősorban a közterüeti bűncseekmények száma emekedett jeentős mértékben, mey a közterüeti rendőri jeenét csökkenésére vezethető vissza. A kasszikus érteemben vett járőrszogáati, járőrözési tevékenység mára a kerüetben nem megvaósítható, így annak visszatartó ietve bűnmegeőző jeege csorbát szenved. A közrendvédemi szogáat a napi küdéseken tú a kerüetben statikus mozgóőri szogáatta eenőrzi a Venyige utcai BV Intézetet, az Örs Vezér terét, a Kőbánya-Kispesti Metróáomást. A gépjárműfetörések számának foyamatos vátozása - összefüggésben a kábítószerre kapcsoatos bűncseekmények számának csökkenéséve szintén a közterüeti rendőri jeenét csökkenéséve magyarázható. A gépkocsi fetörés bűncseekmény ekövetői körére jeemző az aktív kábítószer-fogyasztás, amey foyamatos anyagi utánpótást igénye. Ez az anyagi forrás esősorban a gyorsan megszerezhető és a gyorsan értékesíthető tárgyak beszerzéséve biztosítható, így teremtve ehetőséget újabb kábítószeradag beszerzésére.

7 5 Munkánkat nagy mértékben gátoja a mintavétei eszközök, ietve a kábítószer gyorstesztek hiánya. A közterüeti járőrszogáat foyamatos aktivitása, a rendszeres igazoitatások és ruházat-, gépjármű-, csomagátvizsgáások során több kábítószer fogyasztó ietve függő kerüt efogásra, kik nagy részérő kiderüt, hogy több esetben votak már büntetve gépjárműve kapcsoatos bűncseekmények ietve gépkocsi fetörés miatt..._' A kábítószerre kapcsoatos bűncseekmények száma a 20 O-es évben növekedett, me y a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a kerüeti bűnmegeőzési tevékenység kiépüésének következménye. A függetenített bűnmegeőzési eőadó a kerüeti iskoákban foyamatosan tartott oktatásokat és feviágosító osztáyronöki órákat, meyek hatása az iskoák foyamatos jezéseiben mutatkozott meg eginkább. Emeett eterjedt tendenciává vát a fiata fenőttek szórakozási szokásai között, hogy az akohofogyasztás heyett a könnyen megszerezhető ocsó kábítószerek hasznáata kerüt eőtérbe. A zsebopások számának emekedése a tömegközekedési eszközök és nagyobb áruházak, piacok terüetén történik, ezen emekedés esődegesen a megéhetési bűnözés emekedésének köszönhető, másodiagos emekedési oka a gazdasági váság miatt már emített okokra vezethető VISSZa. Az idei évben a bűncseekmények terüeti megoszása átrendeződött a kerüetben. Mive a korábbi évek statisztikai adatai azt mutatták, hogy az Újhegyi akóteepen történik a bűncseekmények több mint 50 %-a kísérteti jeegge bevezetésre kerüt a térfigyeő rendszer meynek közponqa a kapitányság épüetének harmadik emeetén taáható. Az Újhegyi akóteep és Kőbánya városközpont szűkebb részében 37 karnera kerüt kiépítésre, ebbő 2 karnera közvetenü a Fővárosi BV Intézet III. számú objektuma környezetében taáható. A térfigyeő rendszer és az ahhoz kapcsoódó foyamatos közterüeti jeenét visszaszorította a bűncseekményeket az emített terüeten. A térfigyeőve kapcsoatos kommunikációs és propaganda-tevékenység pozitív visszhangot vátott ki a akosság körében, nőtt a rendőrségbe vetett bizaom, így a kerüet több részérő is érkeznek igények a rendszer bővítésére. Ennek köszönhető a szeméygépkocsi opások, a jármű önkényes evétee, és a rabások számának csökkenése. Ezze egyidejűeg a kerüet más - karnerarendszerre nem fedett terüetein - megnövekedett az iyen jeegű bűncseekmények száma, így azok jeentős része az Őrs Vezér tere, Gyakoró - Hatház- Gépmadár- Keresztúri utak terüetére és a Pongrácz teep környékére tevődött át. A kapitányság eőterjesztésére hamarosan az Őrs vezér tere, Gyakoró, Keresztúri, Hatház, Gépmadár utcákra 16 térfigyeő karnera kerü kiheyezésre, mey várhatóan az Újhegyi akóteep mintájára a közterüeti bűncseekmények számában jeentős visszaesést eredményez. A regisztrát betöréses opások, vaamint akásbetörések száma a es évben emekedett jeentős mértékben, mey a kerüet peremén taáható teepheyeken tú a kerüetben az emút három évben épüt 5 akóparkban taáható több száz akásra vezethető vissza. ( Tavas utcai akópark, Taraiget akópark, Paazzo Csajkovszkij, Körösi- házak) } : ]

8 Bűnügyi régió A régió a főváros keeti, dékeeti részén heyezkedett e, a Nagykőrösi-Határ-Üői-Könyves Kámán krt.-kerepesti-sárgarózsa-keresztúri utak között, részei a XVIII, a XIX, és a X. kerüet vot. 1 A régió a X- XVIII-XIX. kerüeti kapitányságok ietékességi terüetén ekövetett súyponti bűncseekményekben foytatott nyomozást a régi Dé-Pesti Bűnügyi Régió november 15-ét követő szétváásátó 20 O. november O -jén bekövetkezett megszűnéséig. A Keet-Pesti Bűnügyi Régiót a X. kerüeti Rendőrkapitányság vezetője irányította, mint régiós kapitány. A szervezeti feépítésben a régiós ügyek vonatkozásában közveten aárendetségében működött a XVIII. és XIX. kerüeti Rendőrkapitányság A kapitányság bűnügyi szervei A 20 O-es év során a Bűnügyi Osztáy foyamatosan harcot a fuktuációva, a kézben évő ügyek magas számáva, emeett bűnügyi tevékenységük meett foyamatosan részt vettek a kerüet egész terüetét érintő akciósorozatokban, mérkőzésbiztosításokban is, ezért a bűnügyi egység vaamennyi munkatársa tudja, hogy az emekedő számok mögött óriási munka van. Míg az osztáy 20 O. január -jén 6 fó hiánnya dogozott, ez a szám 20. január -jére 9 főre duzzadt. Az év foyamán 9 fő tiszt, 5 ro tisztheyettes és 3 ro közakamazott távozott az osztáyról A távozók között vot 2 fő aosztáyvezető, akik heyére beső munkatársak kerütek megbízásra, meynek következtében az átáás zökkenőmentesen megvaósut A kézben évő ügyek számát csökkenteni csak reatív módon ehetett, ugyanis a kerüetben kézben évő ügyek számában nem jeentkezett a régiós rendszerben foyamatban évő ügyek száma. A kasszikus mode szerinti tagozódás a Vizsgáati Osztáy és a Bűnüdözési Aosztáy vonatkozásában megjeenik a kapitányságon is. A Bűnüdözési Aosztáy az ismereten tettes áta ekövetett bűnügyekben nyomoz, meyek federítését követően a Vizsgáati Osztáyra kerünek át. A Bűnüdözési Aosztáy munkájának mérését a Vizsgáati Osztáyra átadott ügyek száma mutatja, a terheési mutatón az eredménnye befejezett ügyekbenjeöésre kerüt. A Bűnüdözési Aosztáy munkaideje vezényéses. A Vizsgáati Osztáy a vádeőkészítést végzi, az osztáyvezető kapcsoata az ügyészségge kiemekedő, megkönnyíti heyzetünket, hogy egy épüetben vagyunk. Az osztáy két aosztáyra tagozódik, jeeneg egy fő aosztáyvezetői státusz betöteten, a Vizsgáati Osztáyvezető kinevezését követően erre intézkedés tehető. A Vizsgáati Osztáy hivatai munkaidőben dogozik. A Gazdaságvédemi Aosztáy az ismert és ismeretenes gazdasági társaságok séremére ietve gazdasági társaságok tisztviseői áta ekövetett bűnügyeket, vaamint a szeméyek javait károsító csaást, sikkasztást, a szerzői jogokka kapcsoatos ügyeket, és a számítógépes bűnözéshez kapcsoható ügyeket vizsgája. Az Aosztáy áománya a bűnügyi szerveken beü a egképzetenebb, az ügyek jeegébő adódóan itt a egnagyobb az evándorás. Munkaidejük vezényéses. A Készenéti Akció Aosztáy I vátásos ( 24/72 ) munkaidőrendszerben dogozik, optimáis esetben három-három főve szogáatonként. A Készenéti Aosztáy az egyes ügyekben keetkezett azonnatos nyomozati cseekményeket, vaamint a bíróság eé áításokat végzi.

9 Statisztikai adatok A statisztikai adatok eemzéséné figyeembe ke venni, hogy a X. kerüeti Rendőrkapitányság munkájáva hozzájárut a Keet -Pesti Régió működéséhez. A nyomozás kezdeményezések száma a évi 470-rő 4440-re csökkent. A regisztrát bűncseekmények száma 5347-rő 5417-re nőtt. A régió terüetén regisztrát bűncseekmények száma 11866, a regisztát vagyon eeni bűncseekmények száma 3972-rő 3949-re csökkent, mey szignifikáns küönbséget nem jeent. Az ismertté vát bűncseekmények strukturáis megoszása tekintetében sajnos a jeeneg rendekezésre áó számítástechnikai eszközökke nem kimutatható a vétség és a bűntett, a szándékosság és a gondatanság, a befejezett és az eőkészüet aránya. A befejezett nyomozások száma 4394, mey 5,9%-ka kevesebb a 2009-évi 4669-es ügyszámadatokhoz képest. A jeeneg ismertté vát bűncseekményekre vonatkozó számítógépes nyivántartás aapján az aábbi megoszás átható a kerüetben ismertté vát bűncseekmények vonatkozásában: testi sértés fogakozás körében ekövetett veszéyeztetés kényszerítés szeméyi szabadság megsértése magánaksértés, zakatás közekedés biztonsága eeni bűncseekmény járművezetés ittas vagy bódut áapotban kiskorú eheyezésének megvátoztatása 9. kiskorú veszéyeztetése tartás emuasztás erőszakos közösüés szemérem eeni erőszak megrontás szeméremsértés 2 o 15. beutazási és tartózkodási tiaom megsértése 2 o 16. hivataos szeméy eeni erőszak közfeadatot eátó szeméy eeni erőszak közveszéy okozás visszaéés őfegyverre, őszerre áatkinzás garázdaság önbíráskodás közokirat-hamisítás magánokirat-hamisítás visszaéés okiratta egyedi azonosító je meghamisítása környezetkárosítás visszaéés kábítószerre pénzhamisítás készpénz heyettesítő fizetési eszközze visszaéés opás I] I

10 8 32. sikkasztás 33. csaás 34. hűten kezeés 35. rabás 36. zsaroás 37. kifosztás 38. rongáás 39. jogtaan esajátítás 40. orgazdaság 41. szerzői vagy szerzői joghoz kapcsoódó jogok megsértése 42. hitesértés 43. jármű önkényes evétee A fenti fesoroás csak a kerüeti rendszerben fedogozott bűncseekménytípusokat tartamazza, így a régiós irányítási modebő adódóan a as rendszerben iktatott betöréses opásokat, rabásokat, és gépjárműve kapcsoatos bűncseekményeket nem. A Keet-Pesti Bűnügyi Régióban 2957 bűnügy kerüt iktatásra, ebbő 1763 ügyiratot a X. kerüeti Rendőrkapitányság nyomozócsoportja dogozott fe. A X. kerüeti Rendőrkapitányság a 20 O-es évet 4310-es bűncseekményszámma zárta. A es évbő 815 darab bűnügy kerüt át a tavayi évre, és ez év végén 1102 darab bűnügy vot kézben. A bűnügyi és vizsgáati osztáy a tavayi évben 4559 darab bűnügyet dogozott e. Az ejárás befejezések megoszása a következő: ~ V ádemeések száma Bíróság eé áítások száma 19 7 Fefüggesztések száma Fefüggesztés az ekövető ismereten vota miatt Megszüntetés, a cseekmény nem bűncseekmény Megszüntetés, a cseekmény szabáysértés Megszüntetés, gyermekkor miatt 4 5 Megszüntetés, magánindítvány hiánya miatt Megszüntetési javasat Megszűntetés bizonyíték hiányában Fejeentés eutasítása Vádebaasztási javasat Egyesítés Áttéte Megszüntetés az ekövető ismereten vota miatt o 1481 A 2010-es évben az összes ismertté vát bűncseekmény között az Árkád Üzetházban 167 bűncseekmény, a Fővárosi BV Intézet. számú objektumában 47 bűncseekmény, a Budapesti Fegyház és Börtönben 108 bűncseekmény az IMEI-ben 16 bűncseekmény miatt készüt fejeentés.

11 9 Jeentős szám ú bűncseekmény történt az Új Köztemetőben és környékén, 20 O-ben 78 küönböző, fóként vagyon eeni bűncseekmény miatt érkezett fejeentés. A Bajcsy Kórház és Intézményei terüetérő, szintén fóként vagyon eeni bűncseekmény miatt 3 esetben indut ejárás. A vádemeések száma a statisztikai adatok szerint a 20 O-es évben 059-vot, me y a 2009-es évi 1249-hez képest mintegy 15 %-os csökkenést mutat, meyhez a keet-pesti rendszerben fedogozott 44 vádas aktát is hozzá ke számo nunk. A régió vádemeésinek száma 20 O-ben 116. A kapitányság eredményes nyomozás befejezéseinek száma 1215, mey 19,2%-ka kevesebb a 2009-es adatokhoz képest ( 1504). A Keet-Pesti Régió eredményes nyomozás befejezéseinek száma 100, ebbő a X. kerüeti Rendőrkapitányságon működött nyomozócsoport 38-at fejezett be. A nyomozáseredményességi mutató 31,7%-os, mey a 2009-évi 35,5%-hoz képest csökkenést mutat. A opások száma 2480-ró 20 O-re 2623-ra nőtt, mey mintegy 5,8%-os emekedést mutat. A szeméygépkocsi opások száma stagnát, ( , ). A gépkocsifetörések számát a fent már vázot események aapján 80%-os emekedés jeemzi, míg a betöréses opások és rabások számában kismértékű csökkenés tapasztaható. 1! n IJ A befejezett nyomozások számábó a kapitányság bűnügyi egységei 30 napon beü 1747 darabot fejeztek be, 60 napon beü 1261-et, 90 napon beü 467-et, 180 napon beü593 ügyet fejezett be, a 180 napon tú befejezett nyomozások száma 464. A jeentés készítésének időpontjában a 180 napon túi ügyek száma 127, a foyamatban évő ügyek száma Az emút év során az eredményesen befejezett ügyekben a nyomozássa etötött napok száma átagosan 124,2. A Bűnügyi és Vizsgáati Osztáyokon áománytábátó etérően nyomozati tevékenységet a tavayi évben 33 fő végzett. A fedogozott 1763 régiós iktatású és 4559 heyi iktatású ügy tükrében a befejezett 6322 ügy ezen 33 eőadóra háru, így az egy fóre jutó nyomozások száma 191. A bűnügyben rögzített iratok száma a 2010-es évben 72467, mey a kapitányság bűnügyi egységeiné eőadónként átagosan 2196 ügyiratot jeent évente. A bűnügyi és vizsgáati osztáy munkatársai dokumentátan 2117 többetszogáati órát tejesítettek, meynek egy fóre jutó átaga évente 64,15 óra. A vezényés adta szogáati időrendszert kihasznáva részt vettünk az Ország Közbiztonsága Megsziárdítása Program keretében erendet akciósorozatban, meybő következően 842 óra hétköznapi és 31 O hétvégi órát keett szagáatot tejesítenünk. Emeett a kapitányságon a 20 O es évben küönböző ügyek kapcsán 613 átkísérés keetkezett, meynek hivatai munkaidőre eső jeentős hányadát a Közrendvédemi Osztáy nagyfokú étszámhiánya miatt a bűnügyes áomány hajtotta végre. Átkísérések száma havi bontásban: Január Február Március 50 45

12 10 Apriis Május Június Júius Augusztus Szepternber Október Novernber Decernber Összesen Súyponti bűncseekmények számának aakuása Bűncseekmény típusa Szeméygépkocsi opások száma Gépkocsifetörések száma Jármű önkényes evéteek száma Betöréses opások száma Lakásbetörések száma Rabások száma Körözési tevékenység A körözési tevékenységet a kapitányságon egy fő eőadó végzi. A kapitányság tejes körözési tevékenységét egymaga kezei, és a jogszabáyi vátozás éetbeépéséig egymaga végezte az okmánykörözéseket is. A 20 0-es évben etűnés rniatt 74 közigazgatási ejárás indut, ebbő intézeti etűnt 73 fő. Jeeneg ebbő 9 éő körözés kerüt át a 20 -es évre. A bírósági e fogatóparancsok száma 846 vot, rneybő 249 fő körözése é jeeneg is. A kapitányság áta kiadott bűnügyekben erendet efogatóparancsok közü 76 van jeeneg érvényben. A TOP 10-es körözési istábó 5 körözött kerüt efogásra a 2010-es évben. III. A közbiztonsági tevékenység A közrendvédemi osztáy étszámviszonyai nagyon sokat romottak, novernber hónapban 37 főre csappant a hadrafogható étszám. Az év végére az érkezőkke kicsit javut a heyzet, azonban a beadott átheyezési kéremek aapján fó tiszt és 8 fő tisztheyettes fog távozni 20 eső féévében. Az osztáyra jeeneg 2 fó adott be átheyezési kéremet és 25 fő próbaidős rendör kezdi meg szagáatát január O-tő. Összességében 17 fó távozott és 9 fő érkezett. A parancsnoki áomány vonatkozásában is kritikus heyzet aakut ki. Barna Péter r. szds. Úr, KMB Aosztáyvezető kivéteéveminden beosztásban vátozás történt.

13 Az osztáyvezető dr. Tóth Sándor r. őrgy. október 04-én átheyezésre kerüt a XVL ker. Rendőrkapitányságra és Görbe Attia r. aezredes érkezett a beosztásba. Az Ör-Járőrszogáati Aosztáyon eégséges vot a parancsnoki áomány étszáma. Év közben érkezett Takács Zsot r. szds., aki szóbei megbízás aapján júiustó vezette az aosztáyt október közepéig. Azóta betegáományban van, és távozni készü a KapitányságróL November közepén és december O -jén összesen 3 fő tiszt Kiemet-főeőadó, fő szogáatparancsnok, 3 fő beosztott és ffi közakamazott érkezett az osztáyra Reagáó képesség aakuása A étszámhiánybó adódóan, döntően nem tudtunk megfeeni annak az evárásnak, hogy a rendőri intézkedést igényő bejeentések heyszínein a szogáatban évő rendőr O percen beü jeenjen meg. Igyekeztünk a kritikus heyzetekben segítséget kémi a Központi Ügyeeti Főosztáy bevetés-irányítóján keresztü. Jeentős segítséget kaptunk a Bevetési Főosztáytó és a Készenéti Rendőrségtő is. A Wof Pogárőr Egyesüet tagjai egész évben önzeten segítséget nyújtottak és nagyon kevés akaom vot, amikor nem vot közös rendőr-pogárőr járőr. A reagáó képesség viszonyagosan megfeeő színvonaát így is csak foyamatos szogáatszervezésse és gyakori átcsoportosításokka tudjuk megodani. Az idei évben is emondható, hogy a étszámheyzet vátozatansága esetén a reagáó képesség további javítására nincs módunk. Ehhez a témakörhöz kapcsoódóan meg ke jegyezni, hogy az Ország Közbiztonságát Megerősítő Programban foyamatosan erőve és eszközze részt vettünk. Jeemzően fő bűnügyi és ffi közrendvédemi beosztott, gépkocsiva vett részt az akciókban. Ennek során a XVIII. és XIX. kerüeti Rendőrkapitányságga működtünk együtt. A rendőri intézkedések számadatainak áttekintése: Intézkedés fa tá a: 2009.év 2010.év Efogás 586 fő 426 fő Eőáítás 1256 fő 869 fő Biztonsági i ntézkedés: 199 fő 171 fő Szabáysért é si fer eentés: 2743 fő fő Heyszíni bí rság Fő/Ft.: fő/ fő/ ,-Ft ,- Ft Eővezetése k, erendet/ 874fő 72 fő 689fő 51 fő végrehajtott Atkísérések, eset/fő/óra 901eset/1.804 fő/ 706eset/1349 fő/ 2.120,- óra.503óra f L n ; j J n '~ i i '* ~ Köze kedési heyzetértékeés A szakterüeten fő kiemeit fóeőadó és fó segédeőadó átta e a napi feadatokat. Probémát jeentett, hogy Mucsi Miháyné r. tzs. FÜV ejárás aatt á, ezért jeentős vot a betegáománya az év foyamán. Pótására az intézkedés megtörtént

14 12 20 O. évben 19 akaomma kerüt közekedési akció megtartásra, 57 főve. Az eenőrzések során kiszabott pénzbírságok: 209 fóve szemben Ft. A köztekedési eenőrzések heyszíneit a kerüet baesetveszéyes gócpontjainá határoztuk meg, mint p.: Harmat u.-gitár u. kereszteződése, Vaspáya u.-noszopy u. kereszteződése, Gyömrői út-kőér u. kereszteződése, Kőbányai út-monori u. kereszteződése, Gergey u.-sibrik Mikós út kereszteződése, Újhegyi út-kada utca kereszteződése. A baesetmegeőzési koncepció tejesítése és a akosságga vaó kantaktus fenntartása érdekében az átaános iskoákban a Fővárosi Baesetmegeőzési Bizottság részérő biztosított szóróapok, naptár, kifestő, színező, matrica, az osztáyfónöki órák keretében tartott eőadásokon kiosztásra kerütek. Az óvodákban új programként ett bevezetve a 2010-ben a BRFK Bűnmegeőzési Osztáyon megvehető programcsomag, meyben a fogakozások tematikája pontosan e van írva, és két báb (Rendőr Robi és Rosszcsont Peti) segítségéve játékosan ehet a gyerekeknek emeséni a közekedés szabáyait, úgy hogy közben ők is részt vesznek a játékban mint szerepi ők. A szeméyi sérüéssei járó közúti köztekedési baesetek száma az aábbiak szerint aakut: Összes baesetek száma Haáos Súyos sérüéssei járó Könny ű sérüéssei járó 2009.évben évben Haáos baesetek körüményei: 20 O. VI órakor a Bp. X. ker. Bányató utcábó Seat típusú jármű az Újhegyi útra esőbbségadás köteező jezőtábát figyemen kívü hagyva megáás nékü kihajtott és a szabáyosan közekedő gépkocsinak ütközött. Az okozó meghat. 20O.VI.O órakor Bp. X. ker. Jászberényi út 90. szám eőtt motoros nem adta meg az esőbbséget a bara kanyarodó járműnek. Az okozó motoros meghat. 20IO.VII órakor Bp. X. ker. Bihari úton a Bakán u. kereszteződéséné viamos gyaogost gázot. A súyos kimeneteű baesetek főbb heyszínei: Sibrik Mikós út, Kőér u., Harmat u.- Körösi Csoma Sándor út kereszteződése, Bihari u.- Száás u. kereszteződése, Kada u.- Gergey u. kereszteződése, Hungária krt. Kiemeit probéma, hogy kerüetünk közútháózata nem megfeeő, nehezen bírja e a megnövekedett átmenő forgamat, küönösen a reggei és a déutáni órákban nagyobb a baeseti kockázati tényező, ekkor van a egtöbb koccanásos baeset. Úgynevezett kátyú miatt bekövetkezett rongáódások száma évben 174 esetben fordut eő, a 20 O. évben 352 db vot.

15 13 A 2009 évben 1265 ügyirat, évben 1627 ügyirat (1192 szakhatósági áásfogaások, 352 kátyú bejeentés, 6 panasz 77 megkeresés) kerüt fedogozásra, amey nagyban csökkenti a baeset megeőzésre fordítható időt. Az Igazgatásrendészeti Osztáyró "ismeretenes" szabáysértési fejeentésekben (az ekövető fekutatása érdekében) - adatkérő esetben ett kiküdve. Küönös figyemet fordítottunk az Átaános Iskoák terüetén az iskoa kezdésekor és a tanítás befejezésekor a gyermekek közekedésbiztonságára. Segítettük az áthaadásukat, közekedésüket a szeptember ig terjedő időszakban, meyben nagy segítségünkre vot a Wof Pogárőr Egyesüet. Rendezvényeket, eőadásokat foyamatosan szerveztünk, azokon aktívan részt vettünk. 20 O. március 24. Vágóhíd utcai BM Sport teepen Országos Közekedésbiztonsági Vetékedő 20 O. ápriis 16. Pogárvédemi Nap 20 O. május 19. Sportnap Pataky István Híradástechnikai Szakközépiskoa szervezésében KRESZ vetékedő és kerékpáros ügyességi verseny júius 6--ig Sotvadkerten KRESZ tábor- Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Aapítvány feajánásáva 20 O. szeptember. Kőbányai Rendvédemi Nap 20 O. szeptember 22. Autómentes Nap Napi munkakapcsoatban áunk Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat dogozóiva, a Kőbányai Baesetmegeőzési Bizottság váasztott tagjaiva, közutakka ietve a forgaomtechnikai fejesztésekke fogakozó eőadókka (Viati Kft, Főútvona Kft)., vaamint a Kőbányán működő WofPogárőr Egyesüette és a Kőbánya TV-ve. ] T1 f t J í '! ' ' Hajéktaanok heyzete Az eőző évben kitűzött cénak megfeeően fetérképeztük a hajéktaanok tartózkodási heyeit a kapitányság ietékességi terüetén. A hajéktaanokka kapcsoatos rendőri munka színvonaának javítása érdekében Budapest Rendőrfőkapitányának rendészeti heyettese utasítására egyeztető fórumot tartottunk, meyen jeen votak a hajéktaangondozást végző kerüeti szervezetek képviseői. Az együttműködés ehetőségeit a köcsönös információcserében és az egyes esetekben történő segítségnyújtásban határoztuk meg. A 20 O. év foyamán kihűés következtében egy haáeset történt, a hajéktaanok áta ekövetett bűncseekmények a kerüeti összbűnözés szempontjábó ehanyagohatóak. Veük kapcsoatban a egnagyobb probémát a séremükre ekövetett átaában kisebb értékű vagyon eeni és kis számú erőszakos bűncseekmény jeenti. Ezekke a cseekményekke kapcsoatban emondható, hogy a federítést és a büntetőejárások efoytatását nagy méctékben hátrátatja, hogy a bejeentést követően átaában ezek a szeméyek etűnnek a rendőrség átóteréből Az emített cseekmények körében emeett nagy mértékű átencia vaószínűsíthető.

16 Rendezvény-biztosítások Az emút évben a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság ietékességi terüetén összesen 27 akaomma, 208 órában kerüt sor rendezvény-biztosításra, meyet 182 fóve hajtottunk végre. A kerüetre jeemző rendezvények továbbra is esősorban a nemzeti ünnepek akamáva történő megemékezések az Új Köztemetőben, az önkormányzati rendezvények a Kőbányai Szabadidő központban és ritkán közterüeten. Az útvona biztosítások minimáisra szorutak ietve csapatszogáati áománnya kerütek végrehajtásra. Minden évben kiemeit fontosságú feadat az Új Köztemetőben és környékén a haottak napjáva összefuggő feadatok hatékony végrehajtása. Az ünnepi hétvégén foyamatosan + O fő saját erőve, 8 fó köztekedési járőrre, 2 fó Bevetés i Főosztáy, 2 fo kutyás járőr és O fó pogárőr bevonásáva sikerüt szinte maradéktaanu végrehajtani a meghatározott feadatokat. A közrendvédemi osztáy áománya 2+ főve vett részt a BRFK I. számú csapatszogáati századának munkájában. Ezze kapcsoatban az év foyamán 59 akaomma vettünk részt biztosítási feadatok végrehajtásában órában, 705 főve. A berendeéseket, amennyiben ez ehetséges a század áományára korátoztuk, és a tartaékáományt vettük igénybe, azonban ez nem minden esetben vot megodható. A étszámheyzetre tekintette ezeknek a berendeéseknek %-a többetszogáat terhére történt Kerüeti közterüeti prostitúciós heyzet A megeőző évhez hasonóan nagy hangsúyt fektettünk a prostitúció eeni hatékonyabb feépésre. Az év foyamán összesen 177 szeméyt áítottunk eő prostitúció gyanújáva, akik közü 40 fót áítottunk bíróság eé. A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően a Keresztúri út és az Üői út vonatkozásában is számottevő javuás tapasztaható Ör- és járőrszogáat A fent eírt étszám probémák, nagymértékben befoyásoták az aosztáy munkáját. Az év döntő részében fő mb. aosztáyvezető, fő kiemet-főeőadó, fő szogáatparancsnok és fő szóban megbízott szogáatparancsnok végezte az irányítást. Tovább foytatódott a fuktuáció, nem sikerüt vonzóvá tenni a "Kőbányai szogáateátást". A kinevezett közrendvédemi ügyeetesi áománybó 3fő gyermeket neve, fo pedig huzamos ideje az Igazgatásrendészeti Osztáyon dogozik. Az év nagy eredménye az vot, hogy 5 fő FBÖ hajtja végre az objektumőri feadatokat, és az így feszabadut étszám is a közterüeten dogozhatott. A fogda továbbra sem működött, csak az eőáító heységek működtek, ideigenes őrre. A közterüeti szogáat szervezését és vezényését eginkább a megévő ehetőségek, és nem mindig a kerüet bűnügyi-közbiztonsági heyzetének aakuása irányította. Természetesen esődeges hangsúyt kaptak a kerüet egfertőzöttebb terüetrészei, így kiemeten az Örs vezér tere és a Kőbánya-Kispest MÁV- és METRO áomás környezete, aho a meghatározott szempontok szerinti mozgóőri szogáat a egtöbb esetben biztosítva vot.

17 15 Szeptember hónaptó jeentős segítséget kaptunk a Fővárosi BV Intézet I-as számú objektuma környékén kiaakut ádatan áapotok kezeésében. A Bevetési Főosztáytó 2 fő járőr foyamatosan eátta a mozgóőri feadatokat és csak vátást keett biztosítanunk. A átványos eredmények miatt december eején-főkapitányi engedéye- ecsökkentettük a 24 órás jeenétet. i i Az év végi ünnepekke kapcsoatos feadatok során november 25-tő minden nap jeen votunk az ÁRKÁD bevásáró központban, és december hónapban a bűnügyi áománnya együttműködve 2 fő közterüet megerősítést is szerveztünk. A bűnügyi heyzetértékeések, a közbiztonsági-és köztekedési veszéyeztetettségekés a akossági vaamint egyéb társszervektő érkezett visszajezések és kimutatások aapján a mozgóőri szogáatok fenntartása továbbra is indokot, cészerűen együttműködve a terüetieg határos és ietékes XIV. és XIX. kerüeti RendőrkapitányságokkaL Sajnáatosan ezen mozgóőri szogáaton feüeggyakrabban egyeten gépkocsizó járőr tejesített a kerüet egész terüetén szogáatot, meynek járőrvezetője gyakran a szogáatirányító parancsnok vot. J Az egyeten gépkocsizó járőr természetszerűeg és kényszerűségébő a federítő járőrszogáat heyett eginkább a foyamatosan jeentkező és beérkező bejeentések fedogozását hajtotta végre, így kevesebb mód vot arra, hogy az egyes jogsértésektő eszaporodott vagy veszéyeztetett terüetrészek még inkább rendőri jeenétet kapjanak, ezze is eősegítve a megeőzést és erősítve az ott akó áampogárok biztonságérzetét. A foyamatos fuktuáció évrő-évre visszatérő probémát jeent, mey egyrészrő áandósítja a étszámhiányt, másrészrő komoy feadatot ad az áományt irányító parancsnokok számára, hiszen a távozók magukka viszik a szakmai és erköcsi neveésükbe fektetett munkát, a megszerzett gyakorati, terüeti és szeméyi ismereteiket. Itt ke megemíteni azt a tényt is, hogy az áomány foyamatos cseréődéséve ritka azon rendőrök száma, akik viszonyagosan nagyobb (egaább 5 év!) szakmai tapasztaatta rendekeznek, így eőfordu, hogy a páyakezdő rendőrnek egy éves szogáati időve rendekező rendőr a járőrvezetője. Itt ke visszautanom arra is, hogy a étszámhiány okán a szogáatirányító parancsnokok továbbra is sok esetben gépkocsizó járőrszogáatot átnak e, mey csökkenti az eenőrző és neveő munkájuk hatékonyságát. ' q 'j Az intézkedési aktivitása -a eterhetséget figyeembe véve- megfeeő vot az áománynak. Az aosztáy 117 főt fogott e, 515 főt áított eő és 2428 esetben tett szabáysértési fejeentést. Heyszíni birság kiszabása főve szemben ,- Ft értékben történt. Járművezetés etitás hatáya aatt szabáysértés ekövetése miatt 45 esetben történt eőáítás és 23 akaomma őrizetbe véte meett. Tuajdon eeni szabáysértés miatt 23 őrizetbe véte történt. A étszám viszonyokjavuásáva szükséges az intézkedési aktivitás fokozása is.

18 Tárgyi fetéteek aakuása 20 O. évben a szogáat eátásához biztosított tárgyi fetéteekben negatív vátozás nem történt. Megátásom szerint a járőrszogáat részére biztosított járműpark mennyiségében és minőségében eegendő és megfeeő a szogáat eátásához, azonban a javítási időkjeentősek votak. A terüet megkívánna egy terepjáró gépkocsit Év végére kaptunk db Lada Nívát, amey időegesen megodja a probémát, de hosszútávon egy új gépkocsi beszerzésére enne szükség. Ugyanakkor továbbra is sajnáatos tény, hogy ezek esztétikai és műszaki megóvására egyesek nem fordítanak keő figyemet. Ennek eredményei azon parancsnoki kivizsgáások, meyek a senki áta fe nem váat sérüések során keetkeztek. A szogáati járművek áapotának megóvása érdekében továbbra is kiemeit parancsnoki figyemet ke fordítani arra, hogy a szogáatok átadása- és átvétee során a szogáati járművek műszaki és esztétikai áapota is eenőrzésre kerüjön A számítástechnikai eszközökben némi javuás történt az év végi beszerzésekke, így megfeeő számban és minőségben átak rendekezésre. A jeentések tejes méctékben a Robotzsaru NEO rendszerben készünek, meynek hasznáatát a rendőrök esajátították. Aapítványi támogatásbó sikerüt eszközöket beszerezni és ennek eredményeként hamarosan projektoros kivetítéssei tudjuk az eigazításokat hatékonyabban megtartani. A szogáat eátássa összefüggő heyiségek és egyéb köretek (ötöző, fürdő) karbantartása foyamatos, még az ötöző szekrények mieőbbi cseréje szükséges. Az ügyeet átépítése és technikai bövítése szükséges Feadatok végrehajtása, ezekke összefüggő evonó tényezők A szogáati feadatoktó evonó tényezők közü esődegesen ke megemíteni a biztosítási feadatokat, és ezze összefüggésben a csapaterőben történő végrehajtást évben nagyszámú biztosításban vettek részt sportrendezvényekke és egyéb -a gyüekezési törvény hatáya aá tartozó rendezvény- összefüggő feadatok végrehajtásában. A beosztott rendőrök szeméye viszonyagosan áandó, így biztosított, hogy kiképzett és megfeeő gyakoratta, összeszokottságga bíró rendőrök ássák e ezen feadatokat. Ugyanakkor komoy terhet ró a napi szogáat tervezésében a csapatrendőri feadatok végrehajtása során kieső rendőrök pótása. Ezen feadatok meett végrehajtásra kerütek a kerüet terüetén történt rendezvények és egyéb események is. Kiemekedő vot a Haottak Napjához kapcsoódó több napos feügyeeti szogáat. Ugyancsak evonó tényezők az ad-hoc jeegge jeentkező átkísérések, meyek gyakran azt az egyeten gépkocsit kötötték e órákra, mey az adott napszakban a kerüetben járőrözhetett vona. Átkísérést évben 901 esetben, 1804 főve, 2120 órában hajtottunk végre, míg a vizsgát időszakban 706 esetben, 1349 főve, 1503 órában hajtottunk végre. Az eővezetések száma 689 eset, ebbő 57 akaomma eredményes vot. Rendkívü sok vot a házi őrizetesek száma, több hónapon keresztü 13 fő és fő védett szeméy napszakonkénti eenőrzését keett végrehajtani. Továbbra is komoy gondot jeent, hogy a heyszínbiztosítások rendkívü ehúzódóak, jeemzően több órát ke várni a heyszíni szemebizottság kiérkezéséig.

19 Körzeti megbízotti szogáat Az aosztáy komoy nehézségek árán, de tejesítette döntő részben a meghatározott feadatokat. Az osztáy foyamatos étszámgondjai miatt, a körzeti megbízotti áománynak keett végrehajtani nagyon sok járőrszogáati feadatot. A bűncseekmények visszaszorításának érdekében több esetben hajtottunk végre fokozott eenőrzéseket és eenőrzés sorozatokat, ameyek végeredménye a terüetre jeemző bűncseekmények ideigenes visszaszorítása ett. Az adott bűncseekményt jeemzően ekövető csoportokhoz, szeméyekhez, heyszínekhez köthető esetekben a tett intézkedések eredményt hoztak, azonban a bűncseekmények vaós visszaszorítása érdekében a rendőri jeenét fokozására van szükség, amey a bűncseekmények megeőzésében kiemekedő szerepet játszik. A közterüeti jeenét fokozására, sajnáatos módon kizáróag eseti jeegge vot ehetőség, amey egtöbbször az áomány nagyobb igénybevéteéve járt. Befoyásoó tényezőként számoható az a körümény is, hogy a egtöbb szogáateátás akamáva a rendekezésre áó áomány ereje kizáróag a "reagáásokra" korátozódik, és csak esetenként van ehetőség "vaódi" járőrtevékenység végzésére. Adott cseekmények heyszínén történő adatgyűjtés részetesebbé és körütekintőbbé tétee eredményeket hoz a bűncseekmények federítése során. n u A korábban cékitűzésként megáapított áománymegtartás és a hiánycsökkentés csak részegesen vaósut meg, azonban a KMB Aosztáy tekintetében sikerüt kiaakítani egy stabi, összeszokott áományt, akik egymásra támaszkodva, ekiismeretesen és ekesen végzik munkájukat. Az áománytába aapján rendszeresített, vaamint a státuszokat betötő körzeti megbízottak száma az aábbiak szerint aaku.: A rendszeresített étszám 22 fő hivatásos rendőr, vaamint fő közakamazott. Beosztás: Rendszeresített étszám: Betötött étszám: Hiány: Aosztáyvezető fó fő Kiemeit fóeőadó fő - fó fő Körzeti megbízott 20 fó 12 fó 8 fó Gyors, - és gégíró ka. fő fő Összesen: 23 fő 14 fő 9 fő ~! A betötött státuszok tekintetében további szeméyi evonó tényező, hogy jeeneg 2 fő tartós betegáományban van. A körzeti megbízotti aosztáyró 20 O. évben fó saját kérésére kerüt eszereésre, fő nyugáományba vonut és I fő kerüt kapitányságon beü jó munkavégzése miatt átvezényésre az Ör és-járőrszogáati Aosztáyró a KMB Aosztáyra. A megévő áománybó 3 fő foytat tanumányokat szakirányú fesőfokú oktatási intézményben. A fentiek aapján megáapítható, hogy jeeneg O fő körzeti megbízotti beosztást betötő koéga tejesít kisebb-nagyobb evonások meett ügyirat fedogozó és egyéb körzeti megbízotti tevékenységet, beosztásának megfeeő feadatokat.

20 18 A fenti étszámviszonyok eenére a évben a kerüet tejes egészét feöeő 8 KMB körzetben végzik körzeti megbízotti tevékenységüket, azonban a rájuk háruó feadatok száma nagy és rendkívü összetett, mive a korábbi évek aatt evesztett kapcsoatrendszer eépüt, a akosság hozzááása, vaamint bizama még nem tejesen aakut ki. A korábban minden szempontbó és evárásnak megfeeően működő körzeti megbízotti tevékenység visszaáítása és megtartása érdekében a KMB Aosztáy beosztottai a meghatározott feadatokat egjobb tudásuk szerint hajtiák végre, fiata koruk és körzeti megbízotti tekintetben viszonyag páyakezdői mivotuk eenére jó végzik feadatukat, amey esősorban ekiismeretességüknek és hozzááásuknak köszönhető. A feadataik végrehajtása során az etet viszonyag rövid idő eenére az evárásoknak megfeeően tejesítették feadataikat, amey tevékenységük során fevették a kapcsoatot a terüetükön az önkormányzati képviseőkke, intézmények, szeevezetek vezetőive. Minden KMB körzetben megkezdődött a akossági fogadóórák megtartása, a körzeti megbízottak eérhetősége, a szogáatot tejesítő koégák neve, vaamint a fogadóórák időpontjai is ismertetésre kerütek küönböző fórumokon. A évben Kőbányán is eindításra kerüt az "Iskoa Rendőre" program, mey során megtörtént az oktatási intézmények vezetőive vaó kapcsoatfevéte, mey foyamatos havi rendszerességű kapcsoattartást eredményezett A terüeten 18 oktatási intézményben foytat "Iskoa Rendőre" programot a KMB Aosztáy áománya, mey programró a visszajezések pozitívak votak mind a tanuók, mind a pedagógusok részérő. Több esetben vettek részt a KMB Aosztáy beosztottjai iskoai neveő és feviágosító programokon, osztáyfónöki órákon ezze is erősítve és segítve a diákok neveését. A terüeten a szogáat eátását gyaogosan ietve szogáati gépjárműve megerősítve átják e, amey során a akóteepek akóiva, vaamint a heyi közintézmények és üzetek vezetőive, akamazottaiva kapcsoatfevétere kerü sor. Az eenőrzések során küönös figyeem fordut a akosságot zavaró probémák kezeésére, mint pédáu a közterüeten vaó szeszesita fogyasztás, amey átaában már egyszerű figyemeztetéssei is orvosoható, azonban több esetben kerüt sor heyszíni bírság és szabáysértési bírság kiszabására is. Az áampogári visszajezések aapján a szogáat feáítása rendkívü pozitívnak mondható, a keő bizaom kiaakuása, és a viszonyagos áandó rendőri jeenét biztosítása nagy mértékben befoyásohatja az adott terüeten ekövetett bűncseekmények visszaszorítása érdekében tett intézkedések eredményességét. A KMB Aosztáy áománya nagy arányban veszi ki részét a társszervekke vaó közös fokozott eenőrzésekben és a csapatrendőri feadatok végrehajtásában. Az ügyiratok fedogozása tekintetében emondható, hogy a tavayi évve viszonyag megegyezik az érkezett ügyiratok száma, meynek határidőre történő fedogozása jeentős terhet ró a beosztotti áományra, sok esetben ezze evonva őket a közterüeti feadatvégzéstől

21 19 Az ügyiratforgaom: bűnügyi megkeresés egyéb megkeresés nyít rendőri információkérés megkeresés tartózkodási hey megáapítására összesen: 2009.év 49 db 156 db 126 db 1881 db 2212 db 2010.év 38 db 166 db 63 db 2052 db 2319 db Összességében megáapítható, hogy az ügyiratok határidőre történő végrehajtása megvaósut, a határidő túépése rendkívü kis számban fordut eő, amey esetekben ehetőség vot a jogszabáy adta kereteken beüi határidő hosszabbításra. A KMB Aosztáy áománya vezényéses munkaidőrendben haj(ja végre feadatait, mert csak ezen munkaidőrendszerre vaósítható meg azon sokrétű feadateátás, mey a körzeti megbízottakra hárut. A körzeti megbízotti irodákbó sajnos anyagi finanszírozási okok miatt eadásra kerütek a Bp. X. ker. Hárseveű u. 25. Bp. X. ker. Száás u. /C Bp. X. ker. Pongrácz u. 17. Bp. X. ker. Mádi u szám aatt évő irodák. 11 i n : ~j ~.'.] ' ~- ] j Jeeneg a kerüetben a 20 O. évben csak a Bp. X. ker. Agyagfejtő u. 12. Bp. X. ker. Gyakoró u. 38. szám aatti irodák működnek. A többi kmb körzetben a fogadóórák megtartására a körzeti önkormányzati képviseők fogadóórájának keretén beü többnyire vaamey oktatási intézményben kerü sor. A körzeti megbízotti aosztáy beosztottainak 20 O. évi intézkedés száma összevetve az eőző évek adataiva az aábbiak szerint aakut: Intézkedések 2009.év 2010.év efogás 191 fő 222 ro eőáítás 457 fő 702 fó bizt. intézkedés 27 ro 41 ro szabs. fejeentés 667 ro 868 ro heyszíni bírság 515 fő/ Ft 377 fő/ Ft összesen: 1857 eset 2210 eset Az intézkedések száma aapján az intézkedési aktivitás az eőző évekhez képest jeentősen javut, ami azért is nagy jeentőségű, mive a nagy számú ügyirat fedogozás meett a körzeti megbízotti áományba tartozó koégák nagy számban tejesítettek járőrszogáati és csapatszogáati tevékenységet is.

22 20 A Budapest X. Kerüeti Rendőrkapitányság Közrendvédemi Osztáy Körzeti Megbízotti Aosztáy a jeenegi étszámának és kiépítettségének, a meghatározott feadatok számának tekintetében a 20 O. évben erőn feü tejesítve jó hajtotta végre feadatait Együttműködés Az emút év során foyamatosan javut az együttműködés a Wof Pogárőr rendszerességge történtek a közös szogáateátások. EgyesüetteL Napi Rendőri szerv Pogárőrség rendőrségge közös Pogárőrség önáó szogáat megnevezése szogáat eátása eátása BRFK X. ker. Rk. Rendőri szerv Rendőri Pggárőr - Eset Óra Eset Fő Óra étszám étszám Rendőrségge közös szogáat eátás során történt intézkedések megnevezése Szabs. B ü. Szem. szab. kori. int. HB BRFK X. ker. fejeentés fejeentés eőáítás efogás 193 fő Rk , Ft A kerüeti közterüet-feügyeette is foyamatos kapcsoatban átunk és több akaomma szerveztünk közös akciókat. A Kőbányai Önkormányzat Pogármesteri Hivata szakhatóságaiva rendszeresen együttműködtünk. A kerüeti Pogári Védemi Kirendetség eenőrzési munkáját szintén megtámogattuk. IV.. Szabáysértési tevékenység IV. Igazgatásrendészeti tevékenység A szabáysértési ügyiratok fedogozását 4 eőadó végezte, vaamint az eőadók hiánya miatt a vagyonvédemi eőadó saját tevékenységi terüetének eátása meett a közterüeti fejeentésekben, ietve nem baesetekben indut ügyek egy részében foytatta e a szabáysértési ejárást. Az igazgatásrendészeti osztáyon dogozó 5 eőadó végezte a bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben gyorsított bírósági ejárásban eőáított szeméyek őrizetbe véteét és bíróság eé áítását, vaamint az eőkészítő ejárások efoytatását a tuajdon eeni szabáysértésekben 20 O. augusztus 19-ét követően. A szabáysértési ejárások során a szabáysértési hatóság eeget tett tényáás-tisztázási köteezettségének, a szükséges ejárási cseekmények foganatosításával

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben