~(. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~(. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének a évi tejesítésérő szóó beszámoóró I. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete március 31-én öt évre szóó eátási szerződést kötött hajéktaanok nappai eátása, utcai szociáis munka és étkeztetés szogátatás biztosítására a Magyar V örö sk ereszt Budapest Fővárosi Szervezette ( 051 Budapest, Arany János u. 31., a továbbiakban: Vöröskereszt). A szerződés aapján a Vöröskereszt az 1107 Budapest, Bihari út 15. szám aatti teepheyén a Kőbánya terüetén éő hajéktaanok számára heyben fogyasztássa napi egyszeri egy tá étet biztosít, vaamint ehetőséget biztosít a közösségi együttétre, a pihenésre, a szeméyi tisztákodásra. A fenti szogátatásokon tú a Vöröskereszt váata, hogy Kőbánya egész terüetén a hajéktaan szeméyek ügyében szociáis munkát is végez. Az Önkormányzat az eátási feadathoz 4 miió Ft/év hozzájáruást fizet a Vöröskereszt részére. Az eátási szerződés 8. pontja értemében a Vöröskereszt az Önkormányzat számára a népkonyha működésérő évente egy akaomma szakmai és pénzügyi beszámoót készít. A beszámoó részetesen tartamazza a hozzájáruás fehasznáásának módját, az étkeztetést és a nappai eátást igénybe vevő eátottak étszámát, vaamint az eátás kötségeit. A Vöröskereszt az eátási szerződésben megjeöt határidőn beü benyújtotta az eőterjesztés 2. meékete szerinti beszámoóját. A beszámoó szerint a Vöröskereszt a nappai eátás keretein beü az 07 Budapest, Bihari út 15. szám aatti nappai meegedőjében naponta hajéktaan részére biztosította a nappai tartózkodási ehetőséget, a krízisidőszakban 19 fő részére nyújtottak éj szakai száást. A meegedő rendszeres szogátatásai közé tartozik a tisztákodás és mosás-szárítás ehetőségének biztosítása, de segítenek a ruhapótásban, az eveszett iratok beszerzésében, hivataos ügyek intézésében is. A nappai meegedőben 2674 regisztrát kienst tartanak nyiván, ebbő 097 fő veszi bizonyos időszakonként igénybe a szogátatásokat második feében 141 új regisztráció történt. A Vöröskereszt naponta 250 adag meeg étet osztott ki a népkonyháján a hajéktaanok és a szegény csaádok között. A Bárka Kőbányai Humánszogátató Központ kérésére további 30 csaádnak biztosítanak meeg étet, továbbá a KŐKERT Kft. kérésére 71 reggeit biztosítanak hétköznapokon a rászorutak számára. A Vöröskereszt a X. kerüet nagy terüeti kiterjedése és sajátosságai miatt két utcai gondozószagáatot is működtet kerüetünkben. Az utcai gondozás keretein beü a szociáis munkások fekutatják és segítik az utcán éő hajéktaan embereket, segítenek a fizikai szükségeteik kieégítésében (éemiszer, ruha, tisztákodó szerek, takarók, gyógyszer), segítséget nyújtanak az ügyintézésben, információt nyújtanak és megpróbáják az intézményi kapcsoatba vonást.

2 Az utcai szociáis munkások az emút évben 163 ügyfée kerütek kapcsoatba, mey a tavayi évhez képestjeentős emekedést mutat (tavay 144 fő). A Vöröskereszt beszámoója pénzügyi és szakmai szempontbó is megfeeő, a szervezet az eátási szerződésben fogataknak eeget tett, ezért javasaom a beszámoó efogadását. A beszámoó efogadásáró szóó döntés a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szóó 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeet 2. meéket 2. pont 2.1. apontja aapján a Humánszogátatási Bizottság hatásköre. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, február,j~:' ej-til Kovács Róbert Törvényességi szempontbó eenjegyzem: Dr. Szat;;,;;;ztián jegyző(~~~. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága.../2016. (II. 16.) határozata a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének a évi tejesítésérő szóó beszámoóró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezette ( 051 Budapest, Arany János u. 31.) kötött eátási szerződés évi tejesítésérő szóó beszámoót efogadja. 2

3 \ )\ magában. A Magyar Vöröskereszt 1~Tappa 1 i 'Sz ciá!hs Központja 4 szervezeti egységet f0g'a Szekhex::, Magyar Vöröskeresz<t Nerppa.ci 'SzociáUs Kozp mt{:089 'Bp., :D'i0szeghy'S::d5.} nyújtott szogátatások: nappai meegedő, id' szákm: fétőbety Teeube~~k Magyar if!'öroskf.~reszt NappaU 'Szoeüfdis Kőzp mt i.s:;:. teephey { H>84 '!Bp. H<:>mc:)k ua-ó.) nyújtott szogátatások: népkonyha Magyar r fiskerreszt Napparti, zoo.iáiis mt 2.sz.teeph.ey (( 11'91 ~.,Ady &dr,e 'u nyújtott ~g~ta!á"ok: nappa!i mcegedo, id'zakos f'eti&h~y, atcai ooiáiis gonozás Magyar Vöroskereszt Nappati Szociáís K-OzJ1ont 3. sz. teephey '(1t()7 Bp., Bihari u. S~~ nyújtott szogatatáso'k: nappai meegedő, doszakos fé1rőhey, népkonyha, utcai szoeiáis gondozás

4 Magyar Vöröskereszt N ap pai s wciáis Központ 3. szám ú teephey Nappai Meegedő, Kon ha, Utcai Szociáis Szogáat Intézmény bemutatása, átaános adatok:. A teepheyen az ingatan két részre tagoódi, az egyik (eső) részben működik a meegedő, ietve konyhai eátás, továbbá itt az udv 1.ron taáható egy mosodává átaakított fürdő konténer, ami a kerüeti önkormányzat segíts' géve nyíhatott meg. A másik (hátusó) részben, irodák, raktár, ie ve tárgyaó heyiségek segítik a napi munkát. Itt kap heydt az utcai szagáatok háttér bázisa, i etv e a heyi vezetőség irodáit is itt taájuk Fenntartó neve: Magy r Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Székhey: 1051 :udapesta.rany J. u. 31. Nyivántartásba véte száma: 5525 Szogátató neve: Vöröskereszt Nappai Szociáis Központ 3.sz.te ephey Címe: 07 udapest, B ihar i út 15. Bankszáma száma: ~ Adószáma: 19003~ Az ingatan tuajdonviszonya: térítés,1entes béremény A szogátatás formája: hajékt 1anok nappai eátása, konyhai eátás, utcai szociá.s szogáat, időszakos férőhey Az intézmény eátási terüete: esőde"esen Budapest X, XVI, XVII. kerüet, továbbá egész Budapest terüetrő fogadunk eátási ig nyeket Nyitva tartás: hétfötö csütöttökig: óráig. péntek n: óráig Engedéyezett férőheyszám: nappa' meegedő 92 fő idősza os férőhey 19 fő népkon ha 250 adag

5 Az Intézmén ben működő része ek s.ogát~ttások bemutatása, igénybe vevőinek száma, kihasznátsága: Nappai meegedő --92 főre engedéyezve Népkonyha- 250 főre engedéyezve Időszakos ferőhey - 19 főre engedéyezve Utcai gondozó szogáat -X, XVI., XVII. kerfiet eátása Az intézmény bevétei forrásainak bővítés érdekében több páyázatot nyújtottunk be a Hajéktaanokért Közaapítványhoz 2015-b n is, meyek közü az aábbiakon nyertünk támogatást.. Kiegészítő étkezés támogatása időszakos :érőheyeken 2. 4 utcai gondozó szogáat kiegészítő támo ;atása a téi időszakban 3. Gyógyszer-, kötszer és gyógyászati segéd szközök vásárásnak támogatása t

6 NAPPALI MELEGEDŐ Nappai meegedőnkben működési engedé~ aapján 92 főnek nyújtunk eátást, napi szinten a~onban hajéktaan fordut meg nátunk. A nappai meie~edő heyiségében éjszaka a kiizisidőszakban 19 főnek nyújtottunk éjszak\ai száást. A meegedőt igénybevevő hajéktaanok többsége utcán és éjjei menedékheyen töti éjszakáit, ietve megjeentek a bár szá11m akó, de e:átatan ügyfeek is az egyéni esetkezeésnek köszönhetően. A kerüetben éő rászoruó akosság regi,ztrációja egyre növekvő tendenciát mutat. A csaádsegítőve szoros együttműködést építe~t ki intézményünk, ennek az együttműködésnek eredménye, hogy több csaád mindennapi' megéhetésében komoy segítséget jeent az ebédevitel A betérők 80%--a férfi, 20%-a nő év év év év év év Kienseink között nagyobb számban a Íetévüket tötő férfiak vannak. A női kienseink száma kisebb, de ők is ehhez a ko~osztáyhoz tartoznak. Ez a korosztáy a egveszéyeztetettebb az egészség, munkavá~ás és kapcsoati háójukat vizsgáva egyaránt. (Az egészségi áapotukra jeemző! a több vtszéyes műtéten vaó átesés, akohoizmus és annak hatásai a szervezetre, keringési ~avarok, rossz fogazat, emésztési zavarok, egészségteen tápákozás. Baesetekbő szármhó törések, régi sérüések, depresszió és egyéb mentáis zavarok, pszichiátriai betegségek.) Számítógép-intemet hasznáatot biztosítunk 4gyfeeinknek, önéetrajzírásban segédkezünk, emai címet étesítünk Így az ügyfeeinknek hagyabb ehetőség van a munkaerőpiacra vaó. k "' vissza eru esre.

7 Nappai meegedő igénybevétei akamak -- (~a~onta) Egyes szogá atások igénybev ét ei akamainak száma Mosás Szociáis Hó ~" o Tisztákodás ügyintézés, sz ociá IS s zantas ' '' Étkeztetés Ruhapótás 1 mentá1is segít~égnyújt' as január február ~ 3157 március ~ ápriis ~ május június júius augusztus szeptember október j november !-- december r-- összesen: ' Intézményünk nappai meegedőjében 2674 re)~isztrát kiensünk van. Ebbő 1097 fő az, akik bizonyos időnként igénybe veszik szogátatátainkat, vannak, akik naponta és vannak, akik több hónap kihagyás után jönnek ismét rrásodic feében 141 új regisztráció történt. Hétfőtő csütörtökig 8-16:30-ig pénteken 8-14!)ráig tart nyitva a meegedő. A meegedő rendszeres szogátatásai közé tarfozik a tisztákodás, mosás-szárítás ehetősége, ehhez biztosítjuk az eszközöket. Segítünk tová(bbá ruhapótásban, ietve aapiratok (szeméyi igazovány, akcím, adó, TAJ. kártya/f~dezet pótásában, rehabiitációs eátások megkezdésében, nyugdíjazás eindításában, szeméyre szóó segéyezések intézésében, meyeket egyéni esetkezeés akamáva térképezünk fe). Biztosítunk zárható szekrényeket, a betérők tudnak ááshirdetéseket ovasni és nfnkaügyben teefonáni, tv-t nézni, kártyázni, sakkozni. \ 1

8 Karácsonyi programsorozatunk A nappai meegedőben és az időszakos férő eyen Mikuáskor 126 ügyfeünket köszöntöttük verssei és édességge. A meegedőt igénybe evő ügyfeeknek ádventi totót áítottunk össze, amit 79 fő tötött ki. A kérdőívet kitötő édességet kaptak és "küöndíjként" jeképes ajándékokat sorsotunk ki én bej gi ve, üdítőve, és fedíszített k rácsonyfáva fogadtuk az ügyfeeket és a Sz en t Ignác Jezsuita Szakkoégium hagatói adtak. özös énekésse egybekötött gitáros karácsonyi műsort án a Környezet Kft jóvotábó ügyfeeink ünnepi ebédet kaptak (tötött káposzta és sütemény). A nappai meegedőben a karács myi rendezvénysorozatunk karácsonyi csomag osztássa zárut, meye a nappai meege iőt és az éjjei menedékheyet igénybevevő ügyfeeink karácsonyát tudtuk gazdagabbá te 1i, összesen 93 csomag kiosztásával Az utcai gondozó szagáatok december 21-t' foyamatosan osztottak karácsonyi csomagot, összesen 215 fő részére. (X/1 kerüeti utcai ~ondozó szogáat 90 db csomag, X/2 kerüeti utcai gondozó szogáat 60 db csomag, XVI. erüeti utcai gondozó szogáat 25 db csomag, XVII. kerüeti utcai gondozó szogáat 40 db c :om ag.) Karácsonyi csomagot intézményi szinten össz sen 308 ügyfé számra biztosítottunk. Az időszakos férőheyen én önk ~ntesek áta főzött karácsonyi vacsorábó ( csirkepörköt tésztáva és uborkáva) 14 f', a sziveszteri vacsorábó (virsi mustárra, kenyérre) 13 fo részesüt. Minden programu sikeresen zárut. Együttműködés társirtézményekke Magyar Vöröskereszt Budapest Főváro i Szervezet Vöröskeresztes hajéktaaneátó intézjnyeink X. Kerüeti Önkormányzat XVL Kerüeti Önkormányzat XVII. Kerüeti Önkormányzat BMSZKI Menhey Aapítvány Oknányiroda

9 Fő városi Haj éktaanszáók Nyugdíjfoyós:[tó - Munkaügyi Központ (VIII., Haer u. 6) Baptista Szeretetszogáat Gyetmekjóéti Szogáat Csaádsegítő Szogáat,NÉPKONYH;A Népkonyhánkan naponta 250 meeg egy tá étet osztunk ki a hajéktaanok és szegény csaádok között. Háromszori étkezést biztosítunk reggeit, mee ~ ebédet, ietve uzsonnát. A Meegedő szogátatásit igénybe vevökön f ü átagosan 30 csaádnak biztosítjuk a meeg étet, őket a kerüeti csaádsegítő és gyermt:kjó éti szogáat kéremére átjuk e. A Kőkert kft. részére 71 reggeit készítünk unkanapokon. Az emút év 254 munkanapján adag meeg étet osztottunk ki. Az Amerika Ház Aapítvány hetente támogatja teepheyünket éemiszeradománnyal

10 UTCAIGONDOZÓSZOLGÁLA'J2 Az utcai gondozószogáatok feadataikat a: 1993, évi III. tv. és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeet aapján átják e. Feadataik közé ta iozik az utcán éő hajéktaan emberek segítése, az ismereten hajéktaanok federítése, a fi jkai szükség,:tek kieégítése (éemiszer, ruha, tisztákodószerek, takarók, gyógyszer), atpvető ügyintézés (iratok pótása, jövedeem szerzése, szociáis eátásokhoz vaó hozz jutás szervezése ), információs segítségnyújtás (jogok, szociáis eátások, egyéb inform ciók), majd ehetőség kapcsoatba vonás. szerint az intézményi A X. kerüetet a terüet nagy kiterjedése és mjátosságai miatt két Utcai Gondozó Szogáat átja e. X/1 KERÜLETI UTCAI GONDOZÓ SZO ~GÁLAT Az eátási terüeten gondozást végző utcai s.ociáis munkások: Gergeyné Dornos Iboya és Riz András októberétő: Mohácsi Csaba és Riz András. A X/1 Utcai Gondozószogáat Kőbánya "ső terüetein á~ja e feadatait, ietve a Népigetben és a Hős utcában, összesen huszonhat heyszínen (év vége feé egy heyszín, patkányosodás miatt feszámoásra kerüt). E mek megfeeően ügyfeeink nagyobb része az erdős terüeteken é, saját építésű kunyhók Jan, sátorban vagy régi, romos épüetekben, meyek nagyobb részt fűthetőek. Ügyféfogadást heti egy akaomma, két ó ában tartunk a teepheyen. A heyszíneket átagosan heti vagy kétheti rendszerességge átogatj uk, körüményektő fiiggően (egyéni éetheyzet, időjárás stb.) ez ehet gyakoribb is ban összesen 163 ügyfée vot kapcsoa unk (ebbe az is benne van, akive csak egyszer taákoztunk). A tavayi évhez képest ez jeentős növekedést jeent. Nemek szerinti megoszás: 51 nő és 112 ffi Utcai szagáatunk az eőírásoknak megfe ően együttműködik a Menhey Aapítvány Diszpécser Szogáatáva, ietve részt vet nk a krízis időszak aatt működő hétvégi ügyeetben. A kerüeti szociáis intézmények közü esősorban a Bárka Humánszogátató Központ Csaádsegítő Szogáatáva, i. Gy :rmekjóéti Központ utcai szogáatáva van kapcsoatunk. A jezőrendszer részeként, 2015-Jen is több bejeentést tettünk a Gyermekjóéti

11 Központ feé. Emeett tennészetesen capcsaatban áunk a kerüetben működő hajéktaaneátó intézményekke ietve a ke ""eten kívü eheyezkedő hajéktaan háziorvosi szogáatta és ábadozókkal Vaamint r ndszeresen k[sérjük ügyfeeinket a kerüeti tüdőgondozó ba. Eredmények;_ Újabb négy kunyhóban éő ügyfeünk, akik a Terebesi erdőben és a Határhaom utca meetti erdős terüeten aktak, hasonóan a tavayi év tez az Önkormányzat és civi szervezetek közös programja keretében szociáis bérakásba kötözött. A program 2016-ben is foytatódik, az utcai szaigáat feadata a eendő bekötőzök tjánása és eőgondozása. Jeeneg hét páyázat eőkészítése van foyamatban. Az utcai gondozó szogáat támogatására étr!hozott, a krízis időszakban működő időszakos férőheyeket a Bihari úti teepheyen öt ügyfe ünk vette igénybe rendszeresen, további három ügyfé akaomszerüen végén 4 sikeres páyázatot nyújtottunk e a Budapesti Hajéktaanügyi Konzorciumhoz, meyek segítségéve 2015 eején sikerüt 5 k" zterüeten éő ügyfeünket intézménybe ietve honos száóra juttatni. Küső akhatási támogatási program ker!tében két ügyfeünk abéretbe kötözött. 35 ügyfeünket segítettük átmeneti száó, vag éjjei menedékhey igénybevéteéhez. Nyugdíjas korú ügyfeeink közü négy főnek ikerüt tartós eheyezést biztosítani (ebbő két főnek idősotthoni eheyezést). Közreműködésünkke sikerüt O ügyfeünket 1saádjaikhoz visszakötöztetni. Több esetben kezdeményeztünk eszázaéko st, i. egyéb más rendszeres pénzbei eátás iránti kéremet. Sok esetben pedig gondoskod 1nk anó, hogy rossz egészségi áapotban évő kienseink hozzájussanak a megfeeő orvosi eátáshoz és rendszeresen gyógyszert szedő ügyfeeinknek közgyógy eátást intézni. A Hajéktaanokért Közaapítvány áta kiírt g rógyszerpáyázatok segítségéve több hónapon keresztü biztosítani tudtuk ügyfeeinknek a sz ikséges gyógyszeree kivátását, ietve minden erdős terüeten éő kiensünk ebben az évben is kapott kuancsriasztó szeti. Szintén HKA páyázat segítségéve fedé nékü vagy sát rban éő ügyfeeinket fe tudtuk szereni a túééshez szükséges eszközökke (fóia, háózs ík, sátor, takaró, meeg ruházat stb.) Az Áatvédőrségge vaó együttműködés fo ytatódik, az ő segítségükke a terüeten éő hajéktaan.emberek kutyáit ebben az évben is eottattuk és evégeztettük a köteező chipeést S.

12 Igyekszünk jó kapcsoatot áponi a te ietünkön működő mezőőrökke és a körzeti megbízottal Ők hasznos értesüésekke tu nak segíteni minket p. új ügyfeek, heyszínek fekutatásában, ami a krízis időszakban kie ten fontos. X/2. KERÜLETI UTCAI GONDOZÓ SZ >LGÁLAT Az eátási terüeten gondozást végző utcai s "ociáis munkások: Fekete Béa és Santos Petroff Sebastiart Danie. A X/2 gondozási teriiet aapvetően Kőbány beső övezetét öei fe. Kuturát közparkok és igetek, játszóterek, rendezett kertvárosias és akónegyedek, új építésű akóparkok és paneházak teszik ki a terüet nagy részét. őbányáró évén szó, ehagyatott, romos, avagy aktív, müködő üzemek és iparteepek, foghíjt kek is szép számma taáhatók ben összesen 157 ügyfée vot kapc oatunk A tavayi évhez képest ez körübeü azonos étszámot jeent. Nemek szerinti megoszás: 29 nő és 128 férfi. Aktív gondozási terüetek és heyszínek:. Áomás utca 2. Árpád utca 3. BihariútO 4. Cédrus parkoó 5. Eőd szááná 6. Ereco 7. Famiy Center 8. Gergey utca 9. Gyömrői 50 O. Gyömrői út CBA. Hangár utca erdő 12. Hizaó tér 13. Horog Pongrác sínek 14. Ihász utca 15. Jászberény GMEK 16. Kada utca Kékvirág utca 18. Kifúvó bejárat 19. Kőbánya asó 20. Kőbánya feső romos ház 21. Kőér utca Sportpáya 22. Körösi Csoma sétány 1

13 23. Lid erdő 24. Liget tér 25. Magódi Magódi úti üvegpaota 27. Máv épüet 28. Oázis kert 29. Örs Vezér tere parkoó 30. Örs Vezér tere buszpáyaudvar 31. Pongrác rendeő 32. Pongrác Szent Lászó tér 34. Szávy utca Tárna utca 36. Tégagyárdőő 37. TEK 38. Tóvirág utca 39. Újhey uszoda 40. Vásáró utca 41. Vaspáya híd A kerüetben 7 hajéktaanokat eátó intézm 'ny müködik, így mind napközben, mind kora esti órákban nagy az átmenő forgaom. Eniatt az ügyfékör foyamatosan vátozik. Az ügyfeek nagy része mobi, kevés a kunyh ), többen épcsőházakban, árkádokban fódön aszanak. Nem ragaszkodnak a terüetükhöz, e~ért is jeemző a nagy fuktuáeió. A terüetet több federítési övezetre osztot heti rendszerességge bejártuk, ietve napi rendszerességge átogattuk a fodön fek " embereinket Újra federítettük azokat a terüeteket, aho nagy mozgás van. Rendsze esen ápojuk a kapcsoatot a már korábban is emített más szervezetekke, átmeneti szá )kka, fapadokka, ábadozókka, a Menhey Aapítvánnya, krízis autónk is működött a terüetünkön is. Együttműködtünk a Baptista Szeretet Szogáat utcai gondozó koegáiva, a drogfiiggő és a szenvedéy beteg kienseink bemutatása ietve a terüet megismertetése cé ábó ben az ügyfeeink étszáma hasonóké pen aakut az emút 2014-es évhez képest. Vátozásokat okozott az emút évben, hogy sok heyszín kerüt tejesen vagy részegesen ebontásra, ezárásra. Többek között ez is er dményezett a terüeten beü nagy mozgást. Ebben az évben is eőfordutak új ügyfeeink között nemrég kiakotatott kőbányai akosok, ietve a Csaádsegítő Szogáat is küdött ü yfeeket számunkra. Öket, ietve a ebontott kunyhókbó, romos épüetekbő kikerüt e bereket könnyebben tudtuk mozgósítani a hajéktaan száók és más akhatási megodása feé. 1

14 Ebben az évben is sok ügyfeünk kerüt TBC is. Sajnáatosan néhányan szövődmények, keringési betegségek miatt. - emített egészségügyi okok miatt, Nagyon fontos szerepetjátszottak az mút kórházi csomagok segítségéve jobban sok esetben sikerüt az áapotuknak házba, küönböző betegségek miatt, eőfordut egtöbben a rák és az akoho- okozta ehunytak száma 2015-ben 13 fő vot az eőbb kihűéses eset nem történt a terüetünkön. is a küönböző páyázati ehetőségek, pédáu az érintett kienseket támogatni ben is eheyezésük. Lábadozóra, kórházi eheyezés Száó, Papadra eheyezés 32 fő 46 fő Munkas.záóra eheyezés 2 fő Abéretbe eheyezés 5 fő Csaádtaghoz eheyezés 2 fő en: 87 fő Összességében az emút év is sikeresnek jeentős részéné sikerüt tartós eheyezést páyázati ehetöséget. Emeett a krízis támogatására étrejött Bihari úti ideigenes mondható, a munkánk során az ügyfeeink 4 ügyfeünk vette igénybe a küső akhatási an, kifejezetten az utcai szogáat fő vette igénybe az emút évben. Budapest, január 27. ~i /~)L NaftyMómka mb. teepheyvezető Buncsik Idikó igazgató

15 Páiyázati eiszámoiás páyázat száma: 49/07 X. ker. Önkormányzati támogatás 2015.évi Bizonyat Dátum Megnevezés szám: Források:.. Részetezés Támogatás Ön rész [,c~ : [;. 5;~.. :;~;~t'' ~:J'( ffr;. 1 f~t.. ~,.c\ -!J'V :t t 4 OOO OOO Egyéb forrás Összesen (Ft) 4 OOO OOO Kiadások: Bér+járuék Doogi P Környezet Kft. Ásványvíz P Környezet Kft. Ebédeteés 240 OOO P190/2015 Poitág KKT Kristáycukor, éemiszer Imre Pékség Kft Imre Pékség Kft P Környezet Kft. Ebédeteés 240 OOO P Köm~ezet Kft Ebédeteé-s ~u- - f---24uvoo P Környezet Kft. Ebédeteés 300 OOO Imre Pékség Kft.! ; ; Imre Pékség Kft P Környezet Kft. Ebédeteés 300 OOO P Környezei Kft. Ásványvíz P Környezet Kft. Ebédeteés 300 OOO P Környezet Kft. Ebédeteés 300 OOO P Környezet Kft. Ebédeteés 300 OOO P Környezet Kft. Ebédeteés 300 OOO P Környezet Kft. Ebédetetés 300 OOO P Környezet Kft. Ásványvíz P246/2015 Poitág KKT Konzerv sárgaborsó kob P247/2015. Poifág Kkt. Konzerv sárgaborsó kob P248/2015. Poitág Kkt. Konzerv babguyás sertésh P249/2015 Poitág Kkt. Konzerv zödborsófőzeék fas !!12~,L\Z?62118 mrei Pékség Kft. Kenyér L L t::szkoz beszerzés OOO 240-0ÖOI 300 OOO 38 64/i ooo, OOOI i

16 Budapest, / ~ /,/ _.~:f-l,~?,y~l;l~~jj. &L--e-.Ly:1 _í <::_ -~---- ( tpiahpi'f t!/ Ci vezető gazdá~á~i ügyintéző ~ J-~~\i ' f'i,_. """"""' ''<-S_ré:Y- (:':-"' ' '>/0FiÖSKEFIESZ7 Szaciáfis Központ 3. sz. 1 C?,q,,_~:... ~OSt. Bihar; U !si.:

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Í É É É ú ú ö ü Á ö Ó ú ö Ö ú ú ö ö É ü ű Í ű ú Á ö ö ö ö ü ö É ö ö ö Á ö ö ö ü Á Á É ö ö Í Í ű ú ú Í ü ö ű ü ö Í Í ö ü ö ö ö Ú ú Ö ö ü ö ú ú ű ö ü É ü Í ö ú ö ö ü ö ö ö ö ö ü ű ü ö É Á ü ú ú ö ö ö ü ü

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á ü É ö ö ö ü ú Ö ö ö ö ö ö ű ű ö ü ú ú ö ö ü ü ö ö Í ö ö ú ö ö ö ö ö ü ö ú ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ű ö ö ú ú ú ö Í ű ö ú ú ö ü ü ö ö ö ú ú ö ö ú ö ü ö ö ö ú ű ü ö ö ú ü Í ö ú ö ö ö Ü Á Ó Í ü ü ö ú ö ú ú Ó

Részletesebben

Á ö É ö Á É ú ö í ü é é ö é ö é é é é é í é ú ö ö é é é í ü é é é ö é í é é é ú ö ö ö ö é é íú ö Ó é é ö é é í é ö é ú ö é í é é í í í í í é é ö í í ö é í ú é ö é é é é í é é Ö ö é ú é é é é í é ö í é

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

Ö é Í Í ü ü é é ö é ö é ÖÍ é éé ű ú é Í ö ű ö é é é é é Í é é é Í Í ö é ö é é é ü ö é Ó Ö é ü é ü ü é é Ü é Í é é é ü ö é é ü é é ü é ö éé é é Í ú é é é Í é Í Í é é ü Í ö é ö é é é ü é ü Í é ü Á é é éé

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

í í Í ö ű í í ő í Í Á Í É í É í Ő ö É Ú í É Í Á É É ö ö Á Ö É Ú Ö ö ö í í í í í Ö É É É Í ű Í í í Í í í í í Á Á É Ö Ö É Á É É É É Á É É Á É É í Í ö í í í Á Ö É Ú Á Ú Ö É Ö Á Ú É Á Á ö í í Á í Á Ö Ó É Ű

Részletesebben

ű ö ö ö ű ö ö ö ű ö Á Á Á Á É ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Á ö Á Á ű Í ű Ü ö ú ü ü ö ú ú ü Ú ö ö ú ö ü ü Ü ú ö ö ö ű ö ö ű ö ü ü ű ö Í ű ö Ő Á Í ö ö ú ú ü ö ü ö Ó ö ú Í ü ö ű ö ü ö ű ú Í ö ü ú ö ö ú Á Ü

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

é é É É Á Ó é ű ú ü ü é ü é ő é é é ü ő é ő É é é é í í Í é é ö é ú ö é Ö ő í é í é ú ú ü é é é ö ö é ő éí é é é ő é é ő é é í é é ő í ő é Á ö é í ö é ő é é ő é é é ő ö é ő ö é í í Í É é í é é é é é ö

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ü ö í ő ü ü ü ő ő ő ű ő ö ü ő ü ü ö ű ő ö ő ő ő ő ü í ö ü ő ő ő ö í ú ő ü ő ü ő ö í ő ö ő ű ő ü ú ő ü ü ő ő ö ő ü ő ú ü ü ő ő ö í ö ü ő ő ö í ö ö ö ő ö ő ő ü ö ő í ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö ő í ő ű ü ö ö ő

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ű ú ü ü ü ü ü ü ű ü ü É É É É ü ü Ú ű ú Í Á ú Ö Ö Ö Á Í Á ú ú ú ú Á Ö ű ú ú ú ü ű ú ű ű ü ú ű ú ú ü ú ú ű ú ú ü ü ü ú Ü Í Ö ü Ö Ú ü ú Ö ú ü ü Ö Á ú ű ú ü ú ű Ü ú ú ú ú ú ú ü ú Ü ű Ű ú ú ú ű ú ú ü ü ü ú

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ő ü í ő ü ő ú ő í ő ő ú í í ő ö í ú í ü í ü ö ö ü ö ü ü ü ö ö í ő ő í ö ő ü ü ő ü ö í ü ú ö ő ö ő ő ü ü í ö ö ö ö ú ú í ö ü ö Í ü ő ö ü ü ü ő ő ú ő ő ú ü í ő ü ő ü ü ü ö É ú ö ö ö ö ű ú ő ő ö É Á Í ü ő

Részletesebben

ő Á Ö ÉÓ Á É Ü É Í í ü ü ő ő ö Í ö ö ő í ő ö í ő í ü ö í ő ű í ö Ö ú ú Í ö í öíö ö Ö Í í ő í ü ü ö ö ö í Í ú Í í ö í í ü ö í ő É Í Í í ö í í Í í Í ÍÍ í ő Í í ő ú í ő ö ö ő É í ő Í ú ő Íő Í Í Í ÍÍ í Ö í

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Á Í Á É ö É í É í í ú Í ö Í Á ü ú í ő ú ú í É É Á Á ú ő ö ü Í ő ü ü ö í ő Í ő ű í ő ő ü ö ö ő í Í ö ő öíö ő ő í í ú ú ü í ü Í í ö ő Í ő ő ő ő ű ö ű ö Í ö ö ő ú ü ö ű Í ő ő Í ü ő ő ö ö ő Á ő ő ü ö ö ő ő

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

Ó Á É Á É Ő Ü É í í ü ü ö ö ö ö í ü ü ü ö ö ö ö ü í Í í ö ű É ö í ö ö Í í ö ú Í ö í öíö ö í Í ö Í Í ú ü í í ö Ö ú ö É Í Íí ö ü É í ö Í í í Í ö É Í Íí Á ü ö Öú í Í í ü ü ü í Ú ú í Íí É í ö ö ö ü ö öí ö

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

Á ö ö Á É ü É ö í ü í ü é é é é é é í é é é ö é í í ü ö ü é é é é é ü í ü é ü ü é é é é é í é é ö é ú é é ú é é é í ö é ű ü é ö é é ü é é í ü í ü é é é é é ö é é é ö ö ö é ü ü é í é ü é í é é ú ú ö é Ö

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

É Á Á Á Á ü É Á É É ö ü ő ü ö ö ö ú ő í ü ü í í Á í ö ő ő ö í ő ű ö ő ö ö í ű ú ő ú ü ö ö ü ö ö ü ő í ő ő ő ö í ő í ü ű Ö Ö ú Ó í í ü ö ö ú Ó ö Ő ú ö ú ö ő ő ö ö ú ü ö ö ú ö ő ő Ó ú ú ú ő ú Ö ő ö ö ü ű

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ű í í ü ü ü ü ü ü ü í í ü ü í í ű í ú ű í í í Á í ü É í í Ö Ö É ú ú ú í Á Ö ű í ú ú í í í í í ü ű í ü í Ö ú ű í ű í É í í ü ű í í ű í ú ű í í í í í ü í í Ö í ú í Í ú í ű í í ú ú í í ü ü ü í ú í É ÍÖ Ü

Részletesebben

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í Ü ü Ö ü ú ö ö Ö ú Í ü Á í ö ö ö Ö ü ü í ü ö ű ö í ú í í í ö í í ű Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í í í ö ú í ö ö í í ü ü

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ö ü ö ö Ö ú ü ü Ö ö ö ö ö ü í ü í ö í ü ü ö í í í ü ö í í ö ö ö ö ö í ü í í í ö í ö ű ö Ó í í Í ü ü ü ü ü ö ü ü ü ö í ö í ö ö í ü ú ü ü í ü É ö ö ö ö ö í ö í ü ű ö ö ü í í í í ö ü ü ü ü ö Á ü ü ö ö ö ü

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

ü ö É í ü ö ö í Í ü ö ü ú í ű ö É ú í í í í ü ö Ú ü ö ö ö Í ú í Á ö ö í Í í í í ö í í í í í í ü ü ú ö ö Í ö Á ö Á Í í Á í ö í ö í ü ö Í ö ö ü í í í Íü ö í Í í í í ö ü ú í í í í í ö í ü í ö Ü öí ű ü í í

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben