szállítása és helyszíni telepítése"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szállítása és helyszíni telepítése""

Átírás

1 SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS FOR MEDA ORGANSAT/ONS" amey étrejött egyrészrő a másrészrő KÖLCSEY TELEVÍZÓ MŰSORSZOLGÁLTATÓ NONPROFT KFT. (székhey: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9., adószám: , banksz.: ; képv.: Dáka mre Zsot ügyvezető), mint Megrendeő (továbbiakban: Megrende6) REXFLM KFT. (székhey: 6 Budapest, Építész utca 26.; adószám: ; banksz.: ; cg.: ; képv.: Sztojanov Rumen ügyvezető és Varsányi Gábor kereskedemi igazgató), mint száító (a továbbiakban: Száító) között, auírott heyen és napon az aábbi etéteek meett: Eőzm é nye k. Feek rögzítik, hogy Megrendeő a Közbeszerzésekré5 szóó 20. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nyít közbeszerzési ejárást oytatott e {ejárást megindító ehívás: KÉ-5963/203). A hivatkozott közbeszerzési ejárás tárgya és tejes mennyisége az aábbiak szerint kerüt meghatározásra: Száítási s zerződés keretében HD digitáis broodcost teevízió stúdió rendszer száítása és heyszíni teepítése" 2. Megrendeé5 a közbeszerzési ejárásban benyújtott ajánatokat megvizsgáta, egymássa összevetette. Megrendeő a közbeszerzési ejárás aapján hozott döntése szerint nyertes ajánattevé5ként a jeen szerződést aáíró Száítót nevezte meg. Száító nyiatkozata és igazoásai aapján a tárgyi eadatok eátásához szükséges reerenciákka, szeméyi-, tárgyi etéteekke rendekezik. 3. Feek köteezik magukat arra, hogy jeen szerződés tejesítése során mindenkor igyeemme esznek egymás érdekeire, és eheté5ségeire. Kiejezik arra vonatkozó ááspontjukat, hogy a magas színvonaú eadateátás mindkét é aapeve, és közös érdeke. A entiek eőrebocsátása meett: Szerződés tárgya 4. Szerződő eek rögzítik, hogy jeen szerzé5dés t árgyát képezé5 termékek a jeen szerzé5dés. sz. meéketében kerünek etüntetésre, mey meéket tartamazza a termékek részetes speciikációját is (benyújtott ajánat aapján). 5. Szerzé5dő eek rögzítik, hogy jeen szerz ődés keretében kizáróag új termék száítható, továbbá vaamennyi terméknek egy egész rendszert ke akotnia, meynek eemei tejes mértékben kompatibiisek egymássa. 6. Jeen szerzé5dés aáírásáva Megrendeé5 megrendei, a Száító köteezettséget váa a 4. pontban megjeöt és az. sz. meéketben részetezett termékek száítására, heyszíni teepítésére (üzembe heyezés, integráció). Sze r ző d és id őtart a m a 7. Sz erződő eek rögzítik, hogy a 4. pontban részetezett termékek eszáításának, heyszíni teepítésének határideje 30 nap (a jeen szerződés megkijrésétő számítva). 8. Sze rzé5dő eek rögzítik, hogy eg re ndeő az eőtejesítéshez hozzájáruását adja. A t ejesítés heye 9. A jeen szerződés. sz. n e!k ieté be meghatározott termékeket Száító az aábbi heyszínre kötees száítani: (])?. KÖLCSEY TELEVÍZÓ M ŰSORSZO LGÁ LTATÓ NONPROFT KFT. Megren d e ő Száító

2 4400 Nyíregyháza, Kámán u.. Fizetési etéteek 0. Szerződő eek rögzítik, hogy a Száító a jeen szerződésben rögzített tejesítése eenértékeként 75.83,- EUR + AFA, azaz Egyszázhetvenötezer-nyocszáztizenhárom Euro + átaános orgami adó számázására jogosut, amey magában ogaja a termékek jeen szerződés 9. pontjában meghatározott heyszínre történő kiszáításának és heyszíni teepítésének díját is (üzembe heyezés, ntegráció). A megajánott eenérték semmiyen jogcímen (p.: szereés/ kötség, szátási kötség stb.) nem módosítható.. Szerződő eek rögzítik, hogy a termék eenértékének tejesítése az aábbiak szerint történik: A szerződés inanszírozása a HUSKROUA/00/23 COSMOS - Common Standards or Media Organisations" dma projekt keretében az Európai Unió (89,989999%), nemzeti társinanszírozás ( %) és Ajánatkérő saját orrásaibó (5,00556%) történik. A támogatás intenzitása: 94,989444%. A szerződés és a kiizetések pénzneme az Euro (EUR). Megrendeő eőeget nem izet. Részszámázási ehetőség nincs. Megrendeő a eszáított áruk eenértékét a szerződésszero tejesítést vaamint a szerződésnek és a jogszabáyoknak megeeően kiáított száma Megrendeő átai kézhezvéteének napját követően 30 napon beü átutaássa egyenít ki a Ptk. 292/B. () bekezdésében ogatak szerint. A 228/2008. (X. 2.) Korm. rendeet, a Kbt. 30. vonatkozó rendekezései, és az Art. 36/A. rendekezései irányadóak. Száító a. pontban rögzített eenértéken eü semmiyen jogcímen további eenértéket nem érvényesíthet, amey a tárgyi szerződés tejesítéséhez kapcsoódik. A benyújtott száma köteező meékete a Megrendeő áta kiadott tejesítésigazoás. mport száítás esetén a jeen szerződésse vagy az abban ogatak tejesítéséve kapcsoatban Magyarországon kívü emerüő adókat és ietékeket Száító visei, a megajánott eenérték ix. 2. Száítót a Megrendeő késedemes esetén a Ptk. rendekezéseiben rögzített mértékű késedemi kamat ieti meg. 3. Megrendeő tájékoztatja Száítót, hogy a közbeszerzések tejesítéséhez kapcsoódóan megkötött vaamennyi szerződés vonatkozásában a szerződés és annak tejesítése esetén a kiizetés az adózás rendjérő szóó évi XC. törvény (Art.) 36/A. hatáya aá esik. Száító jogai és köteezettségei 4. Száító eadata saját kötségére és veszéyére az eszközöknek a teepítési heyre történő beszáítása és heyszíni teepítése rendetetésszera hasznáatra kész áapotban. 5. Száító a vonatkozó közbeszerzési ejárást megindító ehívás és annak meéketei, továbbá a vonatkozó jogszabáyi eőírások szerint kötees ejárni. Kötees a Megrendeőt minden oyan körüményrő haadéktaanu értesíteni, amey tevékenységének eredményességét, vagy határidőre vagy az eőírt minőségben vaó evégzését veszéyezteti, vagy gátoja. 6. Száító és akamazottai az áruszáítás és teepítés végzése céjábó Megrendeő terüeteire a tejesítéshez szükséges időre - adott esetben a mindenkori házirend betartása meett - beépési jogga rendekeznek. 7. A Száító áta száítandó áruknak meg ke eeniük a ajánattéte során megadott speciikációnak, vaamint azoknak a szakmai jeemzőkn e k/pa ramp.te n::k n.: k, rr.eyt:!k a hivatkozott közbeszerzési ejárás során az ajánathoz csatot speciikációban szerepenek. E :;peciikácié, ::i:;m:it siakmai j e emzők/paraméterek, mint minimáis értékek értemezendőek, ha és amennyiben Szá:itó a :u Lb:-. ertés i ejárás során megajánott terméket neki e nem róható okbó (p. időközben bekövetkezett modevátás) beszerez:ii már nem tudja, úgy jogosut a megajánott paraméterektő nagyobb tudású eszköz/berendezés (pi utód termék) száításáva, az eredetieg megajánott eenérték megtartása meett tejesíteni. yen esetben Feek jegyzőkönyvet vesznek e. 8. Száító kijeenti, hogy vaamennyi eszáított termék rendekezik Magyarországon garanciáis szervizháttérre. 9. Száító a eszáított termékek vonatkozásában 2 hónap tejes köra jótáás (garancia) nyújtására kötees a tejes rendszer tekintetében (a vonatkozó tejesítésigazoás kiadásának napjátó számítva). (í) z. KÖLCSEY TELEVÍZÓ MŰS ORSZOLGÁLTATÓ NONPROFT KFT. Megrendeő REXFW Száító 2

3 2 0. Száító a eszáított termékek áta - azok rendetetésszero hasznáata meett- a Meg rendeőnek és/vagy harmadik szeméyeknek (az eszköz hibájára visszavezethet6en) okozott károkért tejes köro eeősséget váa. 2 Megrendeő kizáróag a mind esztétikaiag, mind moszaki, mind unkcionáisan hibátan tejesítést ogadja e szerződésszerűnek. Kizáróag új, gyári, eredeti csomagoású termék száítható. Feújított termék nem száítható Száító kötees az ajánatában megjeöt szakemberekke és aváakozók bevonásáva tejesíteni. rányadóak a Kbt. 28. rendekezései. 23. Száító kötees a eszáításra kerüt termékek garanciáis ideje aatt az eseteges hibaehárítást 0 órán beü megkezdeni azza, ha és amennyiben a garanciáis időszakban a meghibásodott eszköz/berendezés 24 órán beü nem javítható meg, úgy Száító a javítás tejes időtartamára egaább azonos paramétero cserekészüéket biztosítani kötees. 24. Száító kötees a tervezés, száítás, szereés és integráció ideje, vaamint a eszáításra kerüt termékek garanciáis ideje aatt tejes körű, magyar nyeva support biztosítására. A szerződésszegés 25. Szerződő eek a késedemes, a hibás és a nem tejesítés esetére - a Ptk szakasza rendekezéseinek igyeembevéteéve- az aábbi kötbérizetési köteezettségben áapodnak meg: 26. A Száító kötbérizetési köteezettségge tartozik, ha neki eróhatóan: késedemesen tejesít; hibásan tejesít; a tejesítés eróható magatartása (muasztása) miatt meghiúsu (nem tejesítés). 27. A kötbér mértéke: késedemes tejesítés esetén a kötbér aapja a tejes nettó eenérték, mértéke: 0,5%/nap (max. 5%); hibás tejesítés: a garanciáis idc5szak eső hat hónapja aatt a rendszer teep ítésé bő, integrációs hibáibó adódó rendszereáást okozó hibák eőorduása esetén a tejes nettó eenérték %-a/akaom; nem tejesítés (a szen6dés egészének meghiúsuása} esetén a kötbér aapja a tejes nettó eenérték, mértéke: 20%. Feek rögzítik, hogy Száító 45 napot meghaadó késedeme nem tejesítésnek minősü (Megrende/6 döntése aapján). Ezen esetben Megrendec5 jogosut a nem tejesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni. 28. Száító mentesü a szerződésszegés következményei aó, ha bizonyítja, hogy köteezettségeit vis maior miatt nem tudta tejesíteni. A Megrendec5t az akadáy beátáró és megszüntetésérő haadéktaanu, utóag is igazoható módon értesíteni ke. 29. A késedemes és a hibás tejesítés esetén a kötbér megizetése a szerződésszero tejesítés köteezettsége aó nem mentesít; míg a szerződés egészének meghiúsuása esetén megizetett kötbér a további tejesítés követeését kizárja. 30. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerzc5dést megszegő é kártérítési eeősségét, meyért heytáni tartozik. Egyéb rendekezések 3. A Feek a szerződés tartama aatt minden tekint etben a másik é érdekeit is szem eőtt tartva, a jóhiszemoség és az együttmoködés köcsönös köteezettségének igyeembevéteéve járnak e. 32. Kapcsoattartás Megrendeő részérő jognyiatkozatra kijeöt szeméy: Megrendec5 részérő kapcsoattartásra kijeöt szeméy: Száító részérő jognyiatkozatra kijeöt szeméy: Dóka mre Zsot úsz és Sztojanov Rumen és Varsányi Gábor 33. Ha és amennyiben a ent megjeöt szeméyek vonatkozásában vátozás ána be, úgy heyettük automatikusan a eadatuk eátására kijeöt új munkatárs értendő. 34. Szerződő eek képvise ői kijeentik, hogy a jeen szerződés megkötéséhez szükséges ehatamazássa és képviseeti jogga rendekeznek és a szerződést a szükséges inormációk birtokában és a ehatamazások aapján kötik meg. 35. Jeen szerződés és annak meékete csak a szerződő eek közös megegyezéséve, írásos ormában, a Kbt. 32 rendekezései igyeembe véteéve módosíthatók. 0).7. KÖLCSEY TELEVÍZÓ MŰSORSZOLGÁLTATÓ NONPROFT KFT. Megrendeó REXD Sz.v 3

4 36 Minden, a Jeen szerződés keretében a eek áta egymásnak küdött értestésnek rott ormában (ojónott evében, teeaxon) ke történnie. Ezen értestések hatáya a címzett átai vétekor, ietve a neki történő kézbesítéskor á be. 37. Jeen szerződés. számú meékete a szerződés eváaszthatatan részét képezi. 38. Szártó nem izet, ietve számo e a szerződés tejestéséve összeüggésben oyan kötségeket, meyek a Kbt. 56. () bekezdés k) pontja szerinti etéteeknek nem megeeő társaság tekintetében merünek e, és meyek a Száító adókötees jövedemének csökkentésére akamasak. 39. Száító a szerződés tejesítésének tejes időtartama aatt tuajdonosi szerkezetét a Megrendeő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 25. (5) bekezdése szerinti ügyetekrő a Megrendeőt haadéktaanu értest. 40. Megrendeő jogosut és egyben kötees a szerződést emondani - ho szükséges oyan hotárid6ve, amey ehet6vé teszi, hogy a szerz6désse érintett eadata eátásáró gondoskodni tudjon - ha a) a Száítóban közvetetten vagy közvetenü 25 %-ot meghaadó tuajdoni részesedést szerez vaamey oyan jogi szeméy vagy jogi szeméyiségge nem rendekező gazdasági társaság, amey nem ee meg a Kbt. 56. () bekezdés k) pontjában meghatározott etéteeknek; b) a Száító közvetetten vagy közvetenü 25 %-ot meghaadó tuajdoni részesedést szerez vaamey oyan jogi szeméy vagy jogi szeméyiségge nem rendekező gazdasági társaságban, amey nem ee meg a Kbt. 56. () bekezdés k) pontjában meghatározott etéteeknek. 4. A 40. pont szerinti emondás esetén Száító a szerződés megszonése eőtt már tejestett szogátatás szerződésszerű pénzbei eenértékére jogosut. Bíróság, akamazandó jog 42. Feek a szerződés tejesítése során keetkezett jogvitákat esősorban egyeztetés útján próbáják meg rendezni. 43. Amennyiben az egyeztetés bármeyik Fé részére megnyugtató megodást nem eredményezne, a keetkezett viták tekintetében Feek a Nyíregyházi Járásbíróság/ Nyíregyházi Törvényszék kizáróagos ietékességét kötik ki. 44. A szerződésben nem szabáyozott kérdések tekintetében a Kbt., a Pogári Törvénykönyv rendekezései vaamint a benyújtott ajánat és az Ajánati/Ajánattétei ehívás ietve a vonatkozó dokumentáció etéteei és eőírásai az irányadóak. Feek jeen szen6dést átovasást és egyeztetést követ6en, mint akaratukka mindenben megegyez6t cégszerúen j6v6hagy6ag rják aá november 4. napján - KÖLCSEY TELEVÍZÓ MŰSORSZOLGÁLTATÓ NONPROFT KFT. képv.: Dóka m re Zsot ug yvezető ()SORSZoi.,. Meg re n deő -s;o " S Ph.. / 3 kőlcs "2i-.. w NON - PR.OFJT {5 kfr. ; O..y -.,_>:. "" képv.: Sztojanov Rumen Száít ó í:d. rz. KÖLCSEY TELEVÍZÓ M ŰSO RSZO LGÁLTATÓ NONPROFT KFT. M egr e nde ő 4

5 . UH. n.. UH! - 5 p =. =,. u J. i E t - u. g nn 2U!!PE U uu nn!h uu u r.eri tn u n H 006

6 ! ; 5 i i. t i i! t t J OG7

7 REXFLM broadcast communication MEGHATALMAZÁS Auírott REXFLM Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kt (6 Budapest, Építész u. 26. cégjegyzékszám: ), képvisei: Sztojanov Rumen ügyvezető és Varsányi Gábor kereskedemi igazgató - együttesen cégjegyzésre jogosut képviseők - meghatamazzuk cégünk projektigazgatóját, Csapó Gábort (akcím: 05 Bp., Tody F. u. /c An.: Oáh Gizea, sz.ig.sz: EA), és kereskedemi képviseőjét Sztupa Béát (akcím: 046 Bp., Lakkozó u. 25., An.: Schweighardt Mária, sz.ig.sz: EA), hogy a Rexim Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kt. (6 Budapest, Építész u. 26.) cég képviseetében a Rexim Kt. nevében és képviseetében együttesen cégszerűen aáírjon, szignájon, egyéb jognyiatkozatot tegyen, ietve tejeskörűen ejárjon Köcsey Teevízió Műsorszogátató Nonproit Kt-né a HD digitáis broadcast teevízió stúdió rendszer száítása és heyszíni teepítése" tárgyú beszerzési ejárás során. A meghatamazás ig érvényes. Budapest, 203. november Meghatamazó Rexim roadcast és Kommunikációs Rendszerek Kt. Képvisei: Sztojanov Rumen és Varsányi Gábor Tanúk:. Név: Lakcím: Szem.ig. szám: Aáírás:.P?:-.!...?.(.0....?.\ ,%?... 5.Y?:-:.!... <:.?" /tj, o./ 7:- 2. Név: ( SS -;: 0>( Lakcím:. P.r$:;J.,. Sz..g. szam.../i """"" Aairas:... :.. (j :.:-:-:

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása tárgyában, keretmegállapodásos KÜM/3356-13/2012/ ADM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amey étrejött egyrészrő Magyarország Küügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp 47), képvisei: Bába Iván közigazgatási áamtitkár, mint megrendeő - a továbbiakban

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZÁNTÓD KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁNÓD ÖZSÉG ABÁLYOZÁSI EVE ÉS HELYI ÉPÍÉSI ABÁLYZAA MEGBÍZÓ: ÁNÓD ÖZSÉG ÖNOMÁNYZAA 86 ÁNÓD, VAJDA J. U. 5. EVEZŐ: MISOLC, 007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA, HOGY A MŰÉPÍÉ F. MINŐSÉGIÁNYÍÁSI ENDEE MEGFELEL AZ ISO 900:000

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÖZÚTI JÁRMŰVEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT. 83.

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG t ~% 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19. I levélcím: 6001 Kecskemét, Pf: 186. tel.: 76/482-611, fax: 76/481-074, e-mail: mailknp@knp.hu %~.t TERVEZÉSI SZERZŐDÉS P32-2013.

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S

ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Ikt.sz: SZERZŐDÉSTERVEZET ADÁSV É T E L I S Z E R Z Ő D É S Audiovizuális és biztonságtechnikai rendszer kialakítása az OVF központi konferenciatermeiben és a Törzsvezetői tárgyalóban a meglévő technika

Részletesebben