JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK"

Átírás

1 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése júius

2 Áami Számvevőszék Iktatószám: V /2014. Témaszám: 1371 Vizsgáat-azonosító szám: V Az eenőrzést feügyete: Horváthné Herbáth Mária feügyeeti vezető Az eenőrzést vezette: Keresztes Tamás eenőrzésvezető A számvevői jeentések fedogozásában és a jeentés összeáításában közreműködtek: Keresztes Tamás eenőrzésvezető Szudi Ferencné számvevő tanácsos Kiment Krisztián Endre számvevő asszisztens Az eenőrzést végezték: BekeAndrea számvevő Szudi Ferencné számvevő tanácsos Bocsi Sándor számvevő tanácsos UngárErvin számvevő KozmaGábor számvevő tanácsos A témához kapcsoódó eddig készített számvevőszéki jeentések: címe sorszáma Jeentés az oktatási és kuturáis ágazat irányítási rendszerének, 1106 működésének eenőrzésérő Jeentés a fesőoktatás oktatási infrastruktúra-fejesztési program jának eenőrzésérő Jeentés az áami fesőoktatási intézmények érdeketségébe tartozó 1290 gazdasági társaságok támogatásának és nyereségük hasznosuásának eenőrzésérő Jeentéseink az Országgyűés számítógépes háózatán és az Interneten a címen is ovashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK. A fesőoktatásért feeős minisztérium fenntartói és ágazati irányítói tevékenysége 2. Az intézmény beső kontrorendszerének kiépítése és működtetése 3. Az intézmény pénzügyi gazdákodása 3.1. A kiadási és bevétei eőirányzatok aakuása és a pénzügyi egyensúyt befoyásoó tényezők 3.2. A bevétei és kiadási eőirányzatok megáapítása, módosítása, az eőirányzat-maradványok kezeése 3.3. A kiadási eőirányzatok fehasznáása és a bevétei eőirányzatok tejesítése 4. Az intézmény vagyongazdákodása 4.1. A vagyongazdákodás szabáyozottsága 4.2. A vagyongazdákodás szabáyszerűsége 5. Korábbi ÁSZ eenőrzések javasatainak hasznosuása

4 MELLÉKLETEK. szám ú A Szonoki Főiskoa kiadási és bevétei eőirányzatai, azok tejesítése a években 2. szám ú A Szonoki Főiskoa kiadásainak, bevéteeinek vátozása a években 3. szám ú Kimutatás a Szonoki Főiskoa bevéteeirő és kiadásairó, vaamint adósságszogáatáró a években 4. szám ú A Szonoki Főiskoa méregadatai a években 5. számú A Szonoki Főiskoa gazdákodása szabáyszerűségének értékeése a mintatéteek aapján 6. szám ú Az Emberi Erőforrások Minisztériumának észrevétee 7. számú Az Emberi Erőforrások Minisztériumának észrevéteére adott váasz 8. szám ú A Szonoki Főiskoa észrevétee 9. szám ú A Szonoki Főiskoa észrevéteére adott váasz 2

5 RÖVIDÍTÍSEKJEGYZÍKE Törvények Áh t., Áht. 2 ÁSZ tv. Kbt. 1 Kjt. Nftv. Nvtv. Szja tv. Sztv. Tbj. V tv. Korm. rendeetek Áhsz. Ámr. 2 Á vr. Ber. Bkr. V tvr. 6/2009. (1. 20.) Korm. rendeet 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendeet 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendeet 371/2011. (XII. 31.) évi XXXVIII. törvény az áamháztartásró (hatáytaan január -jétő) évi CXCV. törvény az áamháztartásró évi LXVI. törvény az Áami Számvevőszékrő évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrő (hatáytaan január -jétő) évi XXXIII. törvény a közakamazottak jogáásáró évi CCIV. törvény a nemzeti fesőoktatásró évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonró évi CXVII. törvény a szeméyi jövedeemadóró évi C. törvény a számviterő évi LXXX. törvény a társadaombiztosítás eátásaira és a magánnyugdíjra jogosutakró, vaamint e szogátatások fedezetérő évi CVI. törvény az áami vagyonró 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeet az áamháztartás szervezetei beszámoási és könyvvezetési köteezettségének sajátosságairó 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeet az áamháztartás működési rendjérő (hatáytaan január -jétő) 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeet az áamháztartás működési rendjérő (hatáytaan január -jétő) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeet az áamháztartásró szóó törvény végrehajtásáró 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeet a kötségvetési szervek beső eenőrzésérő (hatáytaan január jétő) 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeet a kötségvetési szervek beső kontrorendszerérő és beső eenőrzésérő 254/2007. (X. 4.) Korm. rendeet az áami vagyonna vaó gazdákodásró a kötségvetési szervekné fogakoztatottak évi havi kereset-kiegészítésérő (hatáytaan december 31-étő) a kötségvetési szervekné fogakoztatottak évi havi kereset-kiegészítésérő szóó 6/2009. (1. 20.) Korm. rendeet módosításáró (hatáytaan december 31-étő) a kötségvetési szervekné fogakoztatottak évi kompenzációjáró (hatáytaan január 31-étő) a kötségvetési szervekné és az egyházak közcéú tevé- 3

6 Karm. rendeet Határozatok 1001/2009. (I. 13.) Karm. határozat 1033/2009. (III. 17.) Karm. határozat 1035/2010. (II. 12.) Korm. határozat 1120/ /. 13.) Karm. határozat 1132/ /I. 18.) Karm. határozat 1025/2011. (II..) Korm. határozat 1185/ /I. 6.) Karm. határozat 1365/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 1505/2011. (XII. 29.) Karm. határozat 1133/2012. (IV. 26.) Karm. határozat Egyéb rövidítések ÁSZ EMMI FEDVE FIR GMI GT!FT Kincstár KIM MNV Zrt. NEFMI NEPTUN NFM NGM OKM ppp kenységet foytató intézményeiné fogakoztatottak évi kompenzációjáró a évi havi kereset-kiegészítés forrásigényének biztosításához szükséges intézkedésekrő a évi áamháztartási egyensúy megőrzéséhez szükséges intézkedésekrő a központi kötségvetési szervekné fogakoztatottak évben fizetendő eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáró a központi kötségvetési szervekné fogakoztatottak évben fizetett eseti kereset-kiegészítésének eszámoásáró a évi kötségvetéssei összefüggő egyes feadatokró az áamháztartási egyensúy megőrzéséhez szükséges intézkedésekrő a központi kötségvetési szervekné fogakoztatottak évi kompenzációjának finanszírozásáró a évi kötségvetési hiánycé tartását biztosító további feadatokró a központi kötségvetési szervek és az egészségügyi intézmények tartozásáományának csökkentésérő, vaamint a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásaiva kapcsoatos épésekrő a központi kötségvetési szervekné fogakoztatottak évi kompenzációjának finanszírozásáró Áami Számvevőszék Emberi Erőforrások Minisztériuma Foyamatba épített, eőzetes, utóagos és vezetői eenőrzés Fesőoktatási Információs Rendszer Gazdasági és Műszaki Igazgatóság Gazdasági T aná cs Intézményfejesztési Terv Magyar Áamkincstár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magyar Nemzeti Vagyonkezeő Zrt. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Tanumányi hagatói információs rendszer Nemzeti Fejesztési Minisztérium Nemzetgazdasági Minisztérium Oktatási és Kuturáis Minisztérium Pubic-Private Partnership (magán és közszféra együtt- 4

7 SZF SZMSZ működése) Szonoki Főiskoa Szervezeti és Működési Szabáyzat 5

8

9 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR aapító áami fesőoktatási intézmény saját tuajdona áami vagyon áami vagyon hasznosítása A központi kötségvetési szerv aapítója az Országgyűés, a Kormány vagy a miniszter. A fesőoktatási intézmények vonatkozásában az aapítói jogokat a fesőoktatásért feeős minisztérium gyakoroja. a fesőoktatási intézmény saját bevéteének a kötségek tejes körű evonása - az adományozás és örökés kivéteéve -, a rendekezésre bocsátott vagyon áagának megóvásáró, pótásáró vaó gondoskodás után fennmaradt része terhére szerzett vagyorra A Vtv.. (2) bekezdése szerint áami vagyonnak minősü: a) az áami tuajdonban évő ingó doog, vaamint a doog módjára hasznosítható természeti erő, b) az áami tuajdonban évő termőfödekbő áó, küön törvényben szabáyozott Nemzeti Födaap, c) az áami tuajdonban évő - a b) pont hatáya aá nem tartozó - ingatan, d) az áami tuajdonban évő értékpapír, e) az áamot megiető társasági részesedés és más vagyoni értékű jog. (hatáyos június 16-ig) a) az áam tuajdonában évő doog, vaamint a doog módjára hasznosítható természeti erő, b) az a) pont hatáya aá nem tartozó mindazon vagyon, amey vonatkozásában törvény az áam kizáróagos tuajdonjogát nevesíti, c) az áam tuajdonában évő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, ietve az áamot megiető egyéb társasági részesedés, d) az áamot megiető oyan immateriáis, vagyoni értékke rendekező jogosutság, ameyet jogszabáy vagyoni értékű jogként nevesít. (hatáyos június 17-tő) A Vtv. 23. () bekezdése szerint: Az áami vagyont az MNV Zrt. maga kezei, ietve szerződés - így küönösen béret, haszonbéret, szerződésen aapuó haszonévezet, vagyonkezeés, megbízás- aapján központi kötségvetési szervnek, természetes vagy jogi szeméynek, ietőeg jogi szeméyiségge nem rendekező gazdasági társaságnak hasznosításra átengedi. (hatáyos december 31-ig) Az áami vagyont az MNV Zrt. maga kezei, vagy szerződés -így küönösen béret, haszonbéret, szerződésen aapuó haszonévezet, vagyonkezeés, megbízás - aapján központi kötségvetési szervnek, természetes vagy 7

10 áami vagyon hasznosítására kötött szerződés áami vagyon hasznáója áami vagyon értékesítése áami vagyon kezeője /vagyonkezeő jogi szeméynek, vagy jogi szeméyiségge nem rendekező gazdákodó szervezetnek hasznosításra átengedi. (hatáyos december 31-ig) Az áami vagyont az MNV Zrt. maga kezei, vagy szerződés - így küönösen béret, haszonbéret, megbízás - aapján központi kötségvetési szervnek, természetes vagy jogi szeméynek, vagy jogi szeméyiségge nem rendekező gazdákodó szervezetnek hasznosításra átengedi. (hatáyos január -jétő) A Vtv. 23. (2) bekezdése szerint: Az áami vagyon hasznosítására kötött szerződések esődeges céja az áami vagyon hatékony működtetése, áagának védeme, értékének megőrzése, ietve gyarapítása, az áami és közfeadatok eátásának eősegítése. A Vtvr.. (7) a. pontja szerint: az a természetes szeméy, jogi szeméy, ietve jogi szeméyiségge nem rendekező gazdasági társaság, amey a Magyar Nemzeti Vagyonkezeő Zártkörűen Működő Részvénytársaságga (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött szerződés aapján, bármey jogcímen (béret, haszonbéret, vagyonkezeés, hasznáat stb.) áami vagyont birtoko, haszná, hasznosít; (hatáyos december 31-ig) az a természetes szeméy, jogi szeméy, ietve jogi szeméyiségge nem rendekező szervezet, amey, ietve aki törvény vagy szerződés aapján, bármey jogcímen (p. béret, haszonbéret, vagyonkezeési szerződés, hasznáat stb.) áami vagyont birtoko, haszná, szedi annak hasznait, hasznosít, ide nem értve a tuajdonosi jogok gyakoróját; (hatáyos január december 31-ig) az a természetes vagy jogi szeméy, jogi szeméyiségge nem rendekező szervezet, aki, vagy amey törvény vagy szerződés aapján, bármey jogcímen (béret, haszonbéret, hasznáat stb.) áami vagyont birtoko, haszná, szedi annak hasznait, hasznosít, ide nem értve a haszonévezőt, a vagyonkezeőt és a tuajdonosi jogok gyakoróját (hatáyos január -jétő) Áami vagyon tuajdonjogának bármey jogcímen történő, visszterhes átruházása (Vtvr.. (7) d) pont). A Vtv. 23. () bekezdése szerint az áami vagyont az MNV Zrt. maga kezei, vagy szerződés - így küönösen béret, haszonbéret, szerződésen aapuó haszonévezet, vagyonkezeés, megbízás - aapján központi kötségvetési szervnek, természetes vagy jogi szeméynek, ietőeg jogi szeméyiségge nem rendekező gazdasági társaságnak hasznosításra átengedi 8

11 autonómia beső kontrorendszer CLF-módszer fenntartó finanszírozási műveetek néküi pozíció (hatáyos január -jétő december 31-ig); az áami vagyont az MNV Zrt. maga kezei, vagy szerződés - így küönösen béret, haszonbéret, szerződésen aapuó haszonévezet, vagyonkezeés, megbízás - aapján központi kötségvetési szervnek, természetes vagy jogi szeméynek, ietőeg jogi szeméyiségge nem rendekező gazdákodó szervezetnek hasznosításra átengedi (hatáyos január -jétő2011. december 31-ig); az áami vagyont az MNV Zrt. maga kezei, vagy szerződés - így küönösen béret, haszonbéret, megbízás - aapján központi kötségvetési szervnek, természetes vagy jogi szeméynek, vagy jogi szeméyiségge nem rendekező gazdákodó szervezetnek hasznosításra átengedi. Az áami vagyonra vonatkozóan az MNV Zrt. kizáróag az Nvtv-ben meghatározott szeméyekke köthet vagyonkezeési szerződést. (hatáyos január -jétő) A fesőoktatási intézmény Feot-ban, ietve Nftv-ben szabáyozott önrendekezése, amey biztosítja az intézmény önáó oktatási, kutatási, szervezeti és működési, vaamint gazdákodási tevékenységét. A beső kontrorendszer a kockázatok kezeése és tárgyiagos bizonyosság megszerzése érdekében kiaakított foyamatrendszer, amey azt a cét szogája, hogy megvaósujanak a következő céok: a) a működés és gazdákodás során a tevékenységeket szabáyszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, b) az eszámoási köteezettségeket tejesítsék, és c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektő, károktó és nem rendetetésszerű hasznáattól A módszer a működési és a fehamozási kötségvetés bevéteeinek és kiadásainak, ezek egyenegeinek eküönített, majd összevont kimutatását akamazza vaamey kötségvetési intézmény pénzügyi heyzetének megítééséhez. Kiemeten mutatja be a finanszírozási műveetek egyenege néküi és az azt magába fogaó pénzügyi pozíciót, vaamint a tőketöresztésse, értékpapírbevátássa csökkentett működési jövedemet. Az értékeés a pénzügyi kapacitás fogamát heyezi a középpontba. A Fe ot. 7. (2) és az Nftv. 4. (2) bekezdése szerint az, aki az aapítói jogot gyakoroja, eátja a fesőoktatási intézmény fenntartásáva kapcsoatos feadatokat. A CLF módszer szerint számított működési és fehamozási tevékenység pénzügyi egyenegének összevont értéke. Megmutatja, hogy a kötségvetési intézmény bevéteei fedezetet biztosítottak-e a kiadásokra. A finanszírozási műveetek néküi (GFS) pozíció aapján a pénzügyi 9

12 eőirányzat-maradvány Gazdasági T an ács hároméves fenntartói megáapodás információs és kommunikációs rendszer intézményfejesztési terv integritás INT O SAI heyzetet akkor tekintettük megfeeőnek, ha az adott év működési és fehamozási bevéteei fedezetet nyújtottak az adott év működési és fehamozási kiadásaira. Az áamháztartás központi arendszerébe tartozó kötségvetési szervekné a módosított bevétei és kiadási eőirányzatok és azok tejesítésének a Kormány rendeetében meghatározott téteekke korrigát küönbözete az eőirányzat-maradvány (Áht () bekezdés m) pontja). A fesőoktatási intézmény javasattevő, véeményező, a stratégiai döntések eőkészítésében részt vevő, és a döntések végrehajtásának eenőrzésében közreműködő szerve. Az áami fesőoktatási intézmények központi kötségvetési támogatására hároméves fenntartói megáapodást ke kötni az áami fesőoktatási intézmény és a fenntartó között. A fenntartói megáapodás tartamazza a fesőoktatási intézmény áta meghatározott hároméves időszakra váat tejesítményköveteményeket, továbbá az áandó jeegű támogatási részeket, vaamint a vátozó jeegű támogatások megáapításának jogcímeit A vátozó eemű támogatás évenkénti eszámoási köteezettségge kerü meghatározásra. (hatáytaan január -jétő) A kötségvetési szerv vezetője kötees oyan rendszereket kiaakítani és működtetni, meyek biztosítják, hogy a megfeeő információk a megfeeő időben ejussanak az ietékes szervezethez, szervezeti egységhez, ietve szeméyhez. A szenátus fogadja e az intézményfejesztési tervet. Az intézményfejesztési tervben ke meghatározni a fejesztésse, a fenntartó áta a fesőoktatási intézmény rendekezésére bocsátott vagyon hasznosításáva, megóvásáva, eidegenítéséve kapcsoatos eképzeéseket, a várható bevéteeket és kiadásokat. Az intézményfejesztési tervet középtávra, egaább négyéves időszakra ke ekészíteni, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feadatait. Az intézményfejesztési terv része a fogakoztatási terv. A fogakoztatási tervben ke meghatározni azt a étszámot, ameynek keretei között a fesőoktatási intézmény megodhatja feadatait. (Feot. 27. (3) bekezdés) Az integritás oyasvaakit vagy vaamit jeö, aki vagy ami romatan, sérteten, feddheteten. Az integritás evek, értékek, cseekvések, módszerek, intézkedések konzisztenciáját jeenti: oyan magatartásmódot, amey meghatározott értékeknek megfee. Internationa Organisation of Supreme Audit Institutions (Legfőbb Eenőrzési Intézmények Nemzetközi Szakmai Szervezete) 10

13 kincstári biztos kincstári kötségvetés kockázatkezeési rendszer kontrokörnyezet kontrotevékenység kötségvetési főfeügyeő, feügyeő A kincstári biztos kijeöését az áamháztartásért feeős miniszterné a Kincstár kezdeményezi. A kincstári biztos kötees figyeemme kísérni megbízatásónak időpontjátó kezdve a kötségvetési szerv tervezését, gazdákodását, beszámoását, a jogszabáyokban eőírt feadatainak eátását, fetárni azokat az okokat, ameyek a tartós fizetésképteenséghez vezettek, a szükséges intézkedések azonnai végrehajtására irányuó intézkedési tervet készíteni, azonnai intézkedéseket kezdeményezni és írásbei utasításokat kiadni a tartozásáomány feszámoására, a gazdákodás egyensúyának biztosítására, a követeések behajtására (Avr ). A központi kötségvetésrő szóó törvény efogadását követően a fejezetet irányító szerv az áamháztartás központi arendszerébe tartozó kötségvetési szerv és a fejezeti kezeésű eőirányzat kiemet eőirányzatait, vaamint az eküönített áami pénzaapok és a társadaombiztosítás pénzügyi aapjai jogszabáyi eőírás szerinti bevéteeit és kiadásait kincstári kötségvetés kiadásáva áapítja meg (Áht (3) bekezdés, Áht (2) bekezdés, Á vr. 13. (2) bekezdés). Irányítási eszközök és módszerek összessége, meynek eemei a szervezeti céok eérését veszéyeztető tényezők (kockázatok) azonosítása, eemzése, csoportosítása, nyomon követése, vaamint szükség esetén a kockázati kitettség mérsékése. A kontrokörnyezet a kötségvetési szerv vezetőinek a szervezeti céok eérését segítő kontroak kiaakításáva és működtetéséve, korszerűsítéséve kapcsoatos magatartását, a kontropontokró érkező információkra vaó reagáását jeenti. Azok az evek, poitikák és ejárások, ameyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet céjainak eérése érdekében aakítanak ki. A kötségvetési szerv vezetője kötees a szervezeten beü kontrotevékenységeket kiaakítani, ameyek biztosítják a kockázatok kezeését, hozzájárunak a szervezet céjainak eéréséhez. Az áamháztartásért feeős miniszter a Kormány irányítása aá tartozó fejezetet irányító szervhez, a Kormány irányítása vagy feügyeete aá tartozó kötségvetési szervhez, vaamint az eküönített áami pénzaapok és a társadaombiztosítás pénzügyi aapjai kezeő szerveihez kötségvetési főfeügyeőt, feügyeőt rendehet ki. A kötségvetési főfeügyeő, feügyeő a gazdákodás kötségvetés-poitikáva vaó összhangja és a takarékos, szabáyszerű, eredményes működés érdekében a Kormány rendeetében meghatározott intézkedéseket tehet, így küönösen eőzetesen véeményezi a köteezettségváaásra irányuó ejárásokat, és a nagy összegű köteezett

14 kisebbségi jogokat biztosí tó részesedés maximáis hagatói Jétszám mértékadó befoyást biztosító részesedés minisztérium minősített többséget biztosító részesedés manitoring működési jövedeem normatív kötségvetési támogatás fesőoktatási intézmények működéséhez ségváaások tekintetében kifogássa éhet (Áht (1)-(2) bekezdés). A részesedés mértéke egaább 5% (Gt. 49. ). Az a fesőoktatási intézmény aapító okiratában, működési engedéyében meghatározott hagatói étszám, ameddig terjedően a fesőoktatási intézmény- figyeembe véve a hagatók fogadásához és az oktatói tevékenység foytatásához rendekezésre áó szeméyi fetéteeket, heyiségeket és eszközöket - vaamennyi évfoyamára számítva, tejes kihasznátságga működve hagatói jogviszonyt étesíthet. A részesedés mértéke Jegaább 20%, de 50%-ná kisebb (Sztv. 3. (2) bekezdés 4. pont). A fesőoktatásért feeős minisztérium, amey 2009-tő 2010 májusáig az OKM, 2010 májusátó 2012 májusáig a NEFMI, 2012 májusátó az EMMI vot. A minősített befoyásszerző az eenőrzött társaságban a szavazatok Jegaább hetvenöt százaékáva rendekezik (Gt. 52. (2) bekezdés). A küönböző szintű szervezeti céok megvaósításához szükséges foyamatok figyeemme kísérése, meynek során a reeváns eseményekrő és tevékenységekrő (együtt: foyamatokró) rendszeres jeegge, strukturát, döntéstámogató információkhoz jutnak a szervezet vezetői. A foyó bevéteek és foyó kiadások egyenege. Azt mutatja, hogy a foyó bevéteek fedezetet nyújtanak-e a foyó kiadásokra. A fesőoktatási intézmények működéséhez biztosított normatív kötségvetési támogatás ehet: a) hagatói juttatásokhoz nyújtott, b) képzési, c) tudományos céú, d) fenntartói, e) egyes feadatokhoz nyújtott támogatás. A központi kötségvetésbő biztosított normatív kötségvetési támogatásra - a d) pontban meghatározott normatív kötségvetési támogatás kivéteéve - a fesőoktatási intézmények azonos fetéteek aapján vának jogosuttá. Az a)-e) pontokban meghatározott jogcímek - az a) és e) pontban meghatározott jogcímek kivéteéve - nem jeentenek fehasznáási kötöttséget (Fe ot (3) bekezdés). 12

15 normatív támogatások saját bevéte szenátus tárgyévi pénzügyi pozíció többségi befoyást biztosító részesedés Az eenőrzési időszakban hatáyos kötségvetési törvények 3. számú meéketében megjeöt közoktatási hozzájáruások, az 5. meéketében megjeöt központosított eőirányzatok, továbbá a 8. meéketében megjeöt normatív, kötött fehasznáású támogatások együttesen. Az áamháztartásan kívüi források - beeértve minden oyan, az Európai Uniótó származó támogatást, ameyhez nem az áami kötségvetésen keresztü jut a fesőoktatási intézmény, továbbá a szakképzési hozzájáruási fizetési köteezettség tejesítéseként eszámot forrásokat is, ide nem értve az áami vagyon értékesítésének eenértékét-vaamint a Kutatási és Technoógiai Innovációs Aapbó származó bevéteek. A fesőoktatási intézmény, döntést hozó és a döntés végrehajtását eenőrző testüete. (Forrás: Feot. 20. () bekezdés) A működési és fehamozási bevéteek, vaamint kiadások egyenege a finanszírozási műveetek egyenegének figyeembe véteével A Ptk. 685/B. () bekezdéseszerint többségi befoyás: az oyan kapcsoat, ameynek révén természetes szeméy, jogi szeméy vagy jogi szeméyiség néküi gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befoyássa rendekező) egy jogi szeméyben a szavazatok több mint ötven százaékáva vagy meghatározó befoyássa rendekezik. 13

16

17 , JELENTES a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, működésének eenőrzése, BEVEZETES Az Áami Számvevőszék a évtő fokozott figyemet fordít az áamháztartási rendszer kormányvátást követően ekezdődött átaakítására, amey a fesőoktatás intézidényrendszerét is érintette. Az eenőrzéssei érintett időszakban az áami fesőoktatási intézmények gazdáikadását - az Áht. 1 és Áht. 2 eőírásai meett - a fesőoktatásró szóó évi CXXXIX. törvény (Feot.), vaamint az azt hatáyon kívü heyező, a nemzeti fesőoktatásró szóó évi CCIV. törvény (Nftv.) eőírásai határozták meg. A Feot. végrehajtásának eenőrzését az Áami Számvevőszék a közötti időszakra evégezte, jeen eenőrzésünk a évek áttekintésére irányut. Az Nftv. törvényjavasatának átaános indokoása szerint a fesőoktatás addigi szabáyozása nehezen áttekinthető, eentmondásokka terhet, szakmai és eenőrzési szempontbó túszabáyozott vot. Az egyes intézménytípusok céjainak és feadatainak meghatározása nem vot egyértemű, az intézmények beső működési mechanizmusa bonyout vot. Az áami fesőoktatási intézmények közpénzfehasznáása jeentős. A években az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium áta fenntartott fesőoktatási intézmények tejesített kiadásai együttesen 1881 Mrd Ft-ot tettek ki, ameyhez az áam 752 Mrd Ft kötségvetési támogatást biztosított. A Feot. eőírásai a pénzügyi és vagyongazdákodási terüeteken bármey más kötségvetési szervhez képest nagyobb önáóságot biztosítottak a fesőoktatási intézmények számára. Az önáóságga azonban nem minden esetben tudtak éni az intézmények. Több intézmény pénzügyi egyensúya megingott, azok mintegy feéhez kötségvetési feügyeők, ietve főfeügyeők kirendeése vát szükségessé. Magyarország Nemzeti Reform Programja keretében a Szé! Kámán Terv ig a évesek körében a fesőfokú vagy annak megfeeő végzettségge rendekezők arányának 30,3%-ra vaó növeését irányozta eő, amey a évihez képest 4,6 % pontos növekedési cékitűzést jeent. Szükség van arra, hogy a cé eérése érdekében a rendekezésre áó források szabáyozott, átátható, törvényesen működő intézményi környezetbe kerüjenek. A rendezett gazdasági környezet, az önáóságga éni tudó, feeős, eszámotatható intézményi gazdákodás eengedheteten fetétee a kitűzött szakmai céok eérésének. 15

18 BEVEZETÉS A hazai fesőoktatás hagatói étszáma között 8,6%-ka, főrő főre' csökkent. A fesőoktatási intézmények működési engedéyében szerepő maximáis hagatói étszámadatok szerint férőhey 2 át rendekezésre a 2012-évben, ami 67,9%-os kapacitáskihasznátságot mutatott. Az eenőrzés eredményeként képet kapunk a Szonoki Főiskoa pénzügyi heyzetérő, a kormány áta kirendet kötségvetési feügyeő tevékenységérő; az oktatási és egyéb tevékenységek bevéteeinek, kiadásainak, kötségeinek eküönítésérő, átáthatóságáró és szabáyszerűségérő; a fesőoktatási intézmény gazdákodási szabadságának pénzügyi és vagyoni heyzetre gyakorot hatásairó; a vagyonna vaó feeős, értékmegőrző gazdákodás érvényesüésérő és a beső kontrorendszer működésérő. A fesőoktatási ágazat intézményeinek azonos eenőrzési program aapján efoytatott eenőrzése eredményeként megáapításaink és összegzéseink aapu szagának a fesőoktatás stratégiai környezetének és céjainak megaapozásához, a fenntartói, ágazati irányítói cékitűzéseinek visszacsatoásához, az eseteges jogszabáyi vátoztatások kezdeményezéséhez. Az intézmények számára visszajezést adnak a gazdákodás szabáyszerűségérő, a jó gyakoratok megismerése hozzájáru a gazdákodási fegyeem és színvona javításához. Az eenőrzés céja annak megáapítása vot, hogy szabáyos vot-e az áami fesőoktatási intézmény pénzügyi és vagyongazdákodása, biztosított vot-e a vagyonna vaó feeős gazdákodás követeményének érvényesüése, jogszabáyi eőírásoknak megfeeően működött-e a beső kontrorendszer, vaamint a fenntartó tevékenysége a jogszabáyi eőírásoknak megfeet-e. Ennek keretében értéketük a Szonoki Főiskoáná: a fenntartói és ágazati irányítási jogok gyakodásának, a fesőoktatási intézmények működéséhez kapcsoódó információs rendszer működtetésének az eőírásoknak vaó megfeeőségét; az intézmény beső kontrorendszere jogszabáyoknak megfeeő kiaakítását, az intézményi küső (feügyeeti, KEHI, hatósági) és beső eenőrzések megáapításainak hasznosuását; az intézmény pénzügyi gazdákodásának az eőírásoknak vaó megfeeőségét, az oktatási és egyéb tevékenységek kiadásai eküönítésének, átáthatóságának, szabáyosságának és eszámotathatóságának az eőírásoknak vaó megfeeőségét; az intézmény vagyongazdákodása eőírásoknak vaó megfeeőségét; az eenőrzött időszakban végzett ÁSZ eenőrzések áta tett javasatok hasznosuását. 1 EMMI: Oktatási évkönyv 2012/ Forrás: Oktatási Hivata. 16

19 BEVEZETÉS A pénzügyi és vagyongazdákodás terén az egyes terüetek szabáyszerű működését mintavétee eenőriztük, ez aapján a sokaságokban eőforduó hibás téteek arányát becsütük. A jogszabáyoknak és a beső eőírásoknak megfeeőnek, azaz szabáyszerűnek tekintettük az adott kiadási eőirányzat fehasznáását, bevéte beszedését, méregtéte értékeését, amennyiben a minta eenőrzésének eredménye aapján 95%-os bizonyosságga a tejes sokaságban a hibás téteek aránya kisebb vot, mint 10%, nem megfeeőnek értéketük, ha a hibás téteek aránya a 10%-ot meghaadta. Kockázatot, ietve magas kockázatot jeeztünk, amennyiben egy adott terüet vonatkozásában a minta aapján a tejes sokaságban nem vot tejes körűen biztosított a jogszabáyoknak és a beső szabáyzatoknak megfeeő működés. A mintatéteek kiértékeését az 5. számú meéket tartamazza. A beső kontrorendszer kiaakításának és működtetésének értékeését a vonatkozó jogszabáyi eőírások aapján készített munkaapok, vaamint az eenőrzés gyakorati tapasztaatai aapján végeztük e. Az értékeés során a jogszabáyi eőírások meett az Ámr /A. () és (3) bekezdése, az Ámr (3) bekezdése, vaamint a Bkr. 5. () bekezdése aapján figyeembe vettük az áamháztartásért feeős miniszter áta közétett irányevekben és módszertani útmutatókban 3 fogatakat is. A beső kontrorendszert az értékeés során egaább 85%-os megfeeőség esetén megfeeőnek, egaább a 70%-os megfeeőség esetén részben megfeeőnek, 70%-os megfeeőség aatt pedig nem megfeeőnek minősítettük. Az eenőrzés típusa: szabáyszerűségi eenőrzés Az eenőrzött időszak: január december 31. A heyszíni eenőrzés ideje: november január 17. Az eenőrzéssei érintett szervezetek: az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szonoki Főiskoa Az eenőrzés jogszabáyi aapját az Áami Számvevőszékrő szóó évi LXVI. törvény. (3) bekezdése, az 5. (3)-(6) bekezdései, vaamint az áamháztartásró szóó évi CXCV. törvény 61. (2) bekezdésének eőírásai képezik. Az eenőrzés során vizsgáni keett minden oyan körüményt, információt, adatot, amey a program végrehajtása során femerü, a pénzügyi és vagyoni heyzet szabáyosságának megítéésére hatást gyakoro, az eenőrzés céjáva reeváns módon összefüggésben van és a tények megaapozásához szükséges. Az eenőrzés az INTOSAI áta kiadott nemzetközi standardok figyeembe véteéve, az eenőrzési programban fogat értékeési szempontok szerint történt. Az ÁSZ a évi LXVI. törvény 29. -a szerint a jeentéstervezetet megküdte az emberi erőforrások miniszterének és a Szonoki Főiskoa rektorának. A beér- 3 1/2009. (IX..) PM irányev, Pénzügyminisztérium Beső Kontro Kézikönyv

20 BEVEZETÉS kezett észrevéteeket és az azokra adott váaszokat a jeentés 6-9. szám ú meéketei tartamazzák. A Szonoki Főiskoa a évek között önáóan működő és gazdákodó központi kötségvetési szerv vot. A főiskoán kezdetben két teepheyen, Szonokon és Mezőtúron 4 foyt az oktatás. A évben a mezőtúri aapképzési szakok eméeti képzéseit Szonokra teepítették a hagatói étszám csökkenése miatt. Az oktatási szervezeti egységen beü három Intézet (Aapozó Intézet, Üzeti és Gazdaságfejesztési Intézet, Műszaki és Agrárgazdákodási Intézet), azon beü kienc tanszék és a Testneveés csoport működött. A főiskoán agrár, gazdaságtudományi és műszaki terüeten foyt képzés. A funkcionáis szervezeti egységek közé a Rektori Hivata, a Gazdasági és Műszaki Igazgatóság, vaamint a Tanumányi és Oktatásszervezési Központ tartozott. Az oktatási és gazdákodási feadatokat a szogátató szervezeti egységek segítették. Az eenőrzött időszakban nem érintette az intézményt átaakuás. Az eenőrzött években a rektor szeméyében egyszer, a gazdasági főigazgató szeméyében kétszer történt vátozás. A jeenegi rektor júius -jétő töti be tisztségét, a gazdasági főigazgató február 1-jétőátja e feadatát. A ikviditási probémák miatt ápriis 15-tő kötségvetési feügyeőt rendetek ki a főiskoához, akinek megbízatását a évre is meghosszabbították január -jétő a Szonoki Főiskoa szervezeti egysége ett jogutódássa a megszüntetett Tessedik Sámue Főiskoa, Mezőgazdasági Főiskoai Kar (Mezőtúr). 18

21 BEVEZETÉS Az eenőrzéssei érintett intézmény jeemzői, főbb gazdákodási és vagyoni adatai: Megnevezés KIADÁSI FŐÖSSZEG Szeméyi juttatások és "áruékok Doogi kiadások Fehamozási kiadások BEVÍTELIFŐÖSSZEG Kötségvetési támoqatások Saját és átvett bevéteek Eőirányzat maradvány fehasznájós Támogatások aránya It%) Méregfőösszeg Eves átagos statisztikai áományi étszám Oktatói étszóm** Hagatói étszám Vátozás Főbb gazdákodási és vagyoni adatok (ezer Ft) 2012/ (%) , , , , , , , ,6 56,2 57, ,9 97, ,4 jeemző étszám adatai (fő) , , ,4 *december 31-i adatok **október 15-i adatok 19

22 I. ÖSSZEGZŐ MEGAiAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK..,,,,,.., I. OSSZEGZO MEGALLAPITASOK, KOVETKEZTETESEK, JAVASLATOK Az eenőrzött időszakban a fesőoktatásért feeős minisztérium (OKM, NEFMI, EMMI) a jogszabáyi eőírásoknak megfeeőerr gyakorota fenntartói feadatait. Aapítói jogosutságai keretében szabáyszerűen adta ki a főiskoa jogszabáyi és szervezeti vátozásoknak megfeeőerr módosított aapító okiratát. Az aapító okirat vátozásai miatt az SZF áta ekészített SZMSZ-módosításokat a fenntartó feüvizsgáta. A minisztérium egyéb fenntartói feadatait szabáyosan átta e. A minisztérium a főiskoa éves kötségvetésének tervezésében közreműködött, meghatározta a kiemeit kötségvetési eőirányzatait, és megáapította a kincstári kötségvetését. Evégezte a főiskoa éves kötségvetési, ietve gazdákodási beszámoóinak eenőrzését. A jogszabáyoknak megfeeőerr gyakorota a főiskoa feső vezetőinek kinevezéséve, ietve megbízásáva kapcsoatos jogosutságait. Megkötötte az intézménnye a évekre vonatkozóan a fenntartói megáapodást, meyben a főiskoa áta váasztott tejesítménymutatók is szerepetek. A megáapodásban fogatakat a minisztérium évente értékete. A minisztérium fehívta az intézmény figyeimét a hagatói étszám csökkenése miatt bekövetkezett kapacitáskihasznáás-vátozás és a 60 napon túi tartozásáomány aakuásának figyeésére. A minisztérium az ágazati irányítási feadatait az eenőrzött időszakban nem átta e tejes körűen. Emaradt az oktatási ágazatra vonatkozóan a nemzetgazdasági miniszter irányításáva és az oktatásért feeős miniszter részvéteéve, kormányhatározatban eőírt szervezeti és feadat eátási feüvizsgáati program kidogozása. A fesőoktatási törvény rendekezései eenére nem készíttetett a fesőoktatás rendszere vonatkozásában a Kormány áta efogadott középtávú fejesztési tervet. A minisztérium a Fesőoktatási Információs Rendszer (FIR) biztonságos üzemetetéséhez, az adatok védeméhez szükséges aapvető szervezeti, szabáyozási kontrookat a év végéig nem tejes körűerr aakítatta ki az Oktatási Hivataa. A rendszerbe bevitt aapadatok nem votak eenőrzöttek, a rendszerbe épített adateenőrzés hibajezései nem votak keően konkrétak, ietve a FIR a szeméyi többszöröződéseket nem szűrte megfeeően. A főiskoa beső kontrorendszerének kiaakítását és működtetését, továbbá a pénzügyi és vagyongazdáikadását számos szabáytaanság jeemezte, amey kockázatot jeent a közpénzek szabáyszerű fehasznáása szempontjából A Szonoki Főiskoa beső kontrorendszerének kiaakítása és működtetése összességében nem vot megfeeő. Az intézmény vezetője a kontrokörnyezetet, 20

23 I. ÖSSZEGZŐ MEGA.LAPfTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK továbbá az információs, kommunikációs rendszert a jogszabáyi eőírásokka összhangban aakította ki. A kockázatkezeés kiaakítása és működtetése, továbbá a manitoring rendszer működtetése részben vot megfeeő. A kontrotevékenységek működése nem vot megfeeő. A kockázatkezeés foyamatának kiaakítása nem feet meg tejes mértékben az áamháztartási törvény és a beső kontrorendszerrő szóó kormányrendeet eőírásainak. Nem határozták meg a tevékenységge kapcsoatos kockázati tényezőket, és nem végezték e azok eemzését, értékeését és besoroását. A kockázatkezeési poitikában meghatározott irányevekhez ieszkedő ejárásrendet - a heyszíni eenőrzés befejezéséig - nem adták ki. A főiskoa vezetője a kontrotevékenységét nem működtette megfeeően. Az eenőrzött terüetek döntő többségében tapasztatunk szabáytaanságokat, így a szeméyi juttatások, a doogi kiadások fehasznáása, a működési és fehamozási bevéteek beszedése során, továbbá az eőirányzat-maradványokná, a méregtéteekné, a vagyongazdákodásnál Hibákat áapítottunk meg az aáírási jogkörök nem vagy nem a jogszabáyokban eőírtaknak megfeeő gyakorásáva, a bevéteek és a kiadások hiányos dokumentáásáva, a méregtéteek nem megfeeő besoroásáva, értékeéséve kapcsoatban. Ezek a kontrotevékenységek, így a foyamatba épített, ietve a vezetői eenőrzés nem megfeeő működésére votak visszavezethetőek. A főiskoa manitoring tevékenysége csak részben vot megfeeő. A beső eenőrzési rendszer kiaakítása ugyan szabáyszerű vot, azonban a gazdákodás szabáyosságát csak részben segítette. A beső eenőrzés az eenőrzési tervekben fogatakat megfeeő szakképesítés és forrás hiányában nem hajtotta végre maradéktaanu, fontos eenőrzések emaradtak (informatikai terüet, közbeszerzés). A beső eenőrzések során nem tárták fetejes körűen a pénzügyi és a vagyongazdákodás szabáytaanságait A beső kontrorendszeren túmutató integritás kontrook szabáyozásában és működésében az eenőrzött időszak foyamán történtek pozitív vátozások ben a szervezeten kívürő érkező panaszokat és közérdekű bejeentéseket kezeő rendszer kiaakítása megtörtént. Az eenőrzött időszak végére öt terüeten nem szabáyozták az integritás kontrookat, 10 terüet szabáyozott vot. A Szonoki Főiskoa kiadásai a négy év aatt 3054,3 M Ft-ró 2245,9 M Ft-ra, 26,5%-ka, a bevéteei összességében 3094,9 M Ft-ró 2311,4 M Ft-ra, 25,3%-ka csökkentek. A bevéteeken beü a kötségvetési támogatás 27,1%-ka, a saját bevéteek 11,9%-ka mérsékődtek. A hagatói étszám 4161 főrő 2432 főre (41,6%-ka) esett vissza, ami jeentős mértékben meghaadta a fesőoktatás átagos (-8,6%) étszámvátozását A fevehető maximáis hagatói étszám 4648 fő vot az aapító okirat szerint, a évben a rendekezésre áó férőhey kapacitás 52,3%-át tudta kihasznáni az intézmény. A tejes munkaidőben fogakoztatottakra átszámított étszám 271 főrő 187 főre, 31 %-ka csökkent. A étszám köze feét az oktatók képviseték. 21

24 . ÖSSZEGZŐ MEGALLAPÍTASOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az eenőrzött időszakban a csökkenő hagatói étszám és bevéteek, továbbá a jeentős összegű PPP kiadások miatt többször merütek fe a főiskoáná ikviditási probémák. A ikviditási heyzetet tovább rontotta, hogy a főiskoát az eenőrzött időszakban eőirányzat-zároások (173,4 M Ft) és a maradványtartási köteezettségek (295, 9 M Ft) is érintették. Ezek erendeése a fizetési köteezettségek átütemezését vonta maga után. A pénzügyi heyzet a évben súyossá vát, a száítói kifizetésekke foyamatosan késedeembe estek. A késedeem miatt a főiskoát 28,0 M Ft késedemi kamatfizetési köteezettség terhete. A főiskoa a ikviditás biztosítása érdekében a és a évben a finanszírozási tervtő etérő, eőrehozott támogatást igényet és kapott 120,0 M Ft, ietve 85,0 M Ft öszszegben. A ikviditás kedvezőten aakuását jezi, hogy az eenőrzött időszakban az intézmény eadósodási mutatója, pénzeszköz-ikviditási mutatója és ikviditási mutatója is romott. A főiskoa tárgyévi pénzügyi pozíciója a évet kivéve az eenőrzött időszakban kedvezőtenü aakut. A évben a pénzügyi pozíció kiugró javuását az SZF tuajdonában áó értékpapírok értékesítésébő származó bevéteek eredményezték. Az intézmény foyó bevéteei a években nem nyújtottak fedezetet a foyó kiadásokra, összesen 433,4 M Ft működési hiány keetkezett. A foyó és a fehamozási kötségvetés együttes finanszírozási igényét eőző évi eőirányzat-maradvány igénybevéteéve biztosították. Az intézmény pénzügyi gazdákodása összességében nem vot szabáyszerű. A főiskoa a kiadási és bevétei eőirányzatok tervezése során az áamháztartási törvényben, a kapcsoódó kormányrendeetben, továbbá a fenntartó áta kiadott tervezési irányevben fogatak szerint járt e. A normatív támogatások fehasznáásáva kapcsoatos döntések szabáyszerűen történtek. Az oktatási és az egyéb tevékenységek bevéteeit és kiadásait eküönítetten mutatták ki. Az eőirányzat-módosítások során nem érvényesütek tejes körűen a jogszabáyok és beső szabáyok eőírásai. Ez szabáyszerűségi kockázatot jeez az eenőrzött terüet egészének szabáyos működése szempontjából A rendszeres és nem rendszeres szeméyi juttatások eőirányzatainak fehasznáása nem vot szabáyszerű. Rendszerhiba vot, hogy az eenjegyzés és a kifizetést aátámasztó dokumentumok hiányoztak, vaamint azok tejesítésigazoása szabáytaanu történt. Ez magában hordozza a fedezet néküi köteezettségváaás és a tényeges tejesítés néküi kifizetés kockázatát. A megbízási díjak eszámoása nem feet meg az áamháztartási törvény és a kapcsoódó kormányrendeet eőírásainak. Több esetben eőfordut, hogy a kifizetések tejesítésigazoását nem végezték e, vagy azt nem a kijeöt szeméy hajtotta végre. Eőfordut, hogy a szerződéseket a feadat tejesítésének megkezdését követően kötötték meg. Ez magában hordozza a fedezet néküi köteezettségváaás és a tényeges tejesítés néküi kifizetés kockázatát. A doogi kiadások eőirányzatainak fehasznáása szabáytaan vot, az érvényesítés, eenjegyzés és tejesítésigazoás jogszabáytó etérő végrehajtása miatt. Ez magában hordozza a tényeges tejesítés néküi kifizetés kockázatát. 22

25 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A fehamozási kiadások eőirányzatainak fehasznáása során a pénzügyi eszámoások, vaamint a gazdákodási jogkörök gyakorása tekintetében nem érvényesütek tejes körűen a jogszabáyok és beső szabáyok eőírásai. Ez szabáyszerűségi kockázatot jeez az eenőrzött terüet egészének szabáyos működése szempontjából Egyedi hibaként áapítottuk meg a köteezettségváaás hiányát, ietve az utaványozás, érvényesítés emaradását. A főiskoa a működési bevéteek beszedése során nem az áamháztartási törvényben, ietve a kapcsoódó kormányrendeetben eőírtak szerint járt e. A hagatói kötségtérítésekbő származó bevéteek beszedésékor az utaványok érvényesítői és utaványozói nem tartották be az áamháztartási törvény és a kapcsoódó kormányrendeet eőírásait A főiskoa a hagatói kötségtérítéseket az áamháztartási törvényt megsértve nem kincstári számán szedte be, az OTP Bank Nyrt.-né vezetett gyűjtőszámára érkezett bevéteeket nem könyvete e haadéktaanu. A gyűjtőszámáró a kincstári számára átvezetett bevéteek nem votak tejes körűen beazonosíthatóak. A főiskoa a fehamozási, vagyonhasznosítási bevéteek beszedése során nem tartotta be az áamháztartási törvényben, a kapcsoódó kormányrendeetben és a beső szabáyzatokban eőírtakat. Rendszerhibákat tártunk fe a bevéteek szakmai tejesítésigazoásáná és érvényesítésénél A hazai páyázati forrásbó finanszírozott projektek esetében a főiskoa nem járt e szabáyszerűen. A páyázatkezeéshez kapcsoódóan nem végeztek ejárási, pénzügyi és szakmai manitoring tevékenységet. Ez hozzájárut ahhoz, hogy a páyázatok 23o/o-ának a pénzügyi eszámoását nem a támogatási szerződésben rögzített határidőben és tartaomma hajtották végre. A páyázatok 7o/o-áná az eszámoást aátámasztó dokumentumok nem átak rendekezésre. A díjak és kötségtérítések megáapítása nem feet meg a fesőoktatási törvényben és a beső szabáyzatban eőírtaknak, mert a térítési díjakat a 2010/2011. tanévtő kezdődően nem aapozták meg önkötségszámítással Az eőirányzat-maradvány megáapítása, fehasznáása és a kapcsoódó eszámoás végrehajtása nem feet meg a vonatkozó eőírásoknak. A évben egy esetben közbeszerzési ejárás efoytatása nékü megkötött építési tervezési szerződés aapján kötöttek e 10,0 M Ft eőirányzat maradványt. A köteezettségváaó a gazdasági főigazgató vot. Az intézmény az eőirányzat-maradvány eszámoásábó adódó, a központi kötségvetést megiető összeg befizetését a években nem tejesítette az eőírt határidőben. Az intézmény vagyono az eenőrzött időszakban 3826,4 M Ft-ró 2895,6 M Ftra, 24,3%-ka csökkent. A befektetett eszközök áománya ingatan értékesítés, ietve térítésmentes átadás miatt 3139,7 M Ft-ró 2698,0 M Ft-ra, 14,1 o/o-ka mérsékődött, míg a forgóeszközök értéke 686,7 M Ft-ró 197,6 M Ft-ra, köze egynegyedére esett vissza. A forgóeszközök áományának csökkenése esősorban értékpapír bevátásáva és a pénzeszközök csökkenéséve vot kapcsoatban. Az intézmény vagyongazdákodása - az áami vagyon kezeése és a részesedésekke történő gazdákodás kivéteéve - nem vot szabáyszerű, több eset- 23

26 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ben is megsértette a jogszabáyokban és beső szabáyozásokban eőírtakat A főiskoa évre vonatkozó médegeiben a heyszíni eenőrzés során fetárt hibák összege ényegesen meghaadta az Áhsz.-ben meghatározott jeentős összeget (2009-ben 11,6%, 2010-ben 16,2%, 2011-ben 13,3%, 2012-ben 11,1% vot a hibák méregfőösszeghez viszonyított aránya), ami befoyásoja a vagyoni heyzetérő kiaakított képet. A főiskoa a években az eszközeit és forrásait etárra aátámasztotta, azonban a etározás során nem minden esetben tartotta be a számvitei jogszabáyok és beső szabáyozások eőírásait A évben a könyvvitei méregében kimutatott eszközök és források áományának vaódiságát tejes körűen etárra nem támasztotta aá. Ennek eenére a fenntartó feé úgy nyiatkozott, hogy a méreg téteeinek vaódiságát etár aátámasztja. A méregtéteek tartama, besoroása és értékeése több esetben nem feet meg a számvitei eőírásoknak. Az üzemetetési szerződések aapján útadott ingatanok értékét nem vezették át az üzemetetésre, kezeésbe útadott eszközök közé. Nem küönítették e és nem mutatták ki a saját tuajdonban évő eszközöket, annak eenére, hogy az eenőrzött időszakban az intézmény rendekezett saját vagyonnal A saját tőkén beü sem mutatták ki eküönítetten a saját tuajdon ú, ietve a vagyonkezeésbe átvett eszközök forrását. A években a tartós részesedések méregsoron nem mutattak ki egy gazdasági társaságban évben megszerzett, 0,1 M Ft értékű részesedést. A főiskoa a követeéseket nem a számvitei jogszabáyokban eőírtaknak megfeeően mutatta ki a méregében. Nem végezte e a követeésáomány értékeését, nem minősítette a vevőket, adósokat és egyik évben sem számot e értékvesztést. A évi méregben nem mutattak ki 23,4 M Ft, a évi méregben 31,0 M Ft hagatói kötségtérítésbő származó követeést. Az esetek 16,7%-ában jogszerűtenü történt a követeés eőírása. Az eenőrzött időszakban a követeések között 0,5 M Ft-ot úgy mutattak ki, hogy azt anaitikus nyivántartás nem támasztotta aá. Az intézmény a hagatói kötségtérítések befizetéseinek egy részét nem mutatta be a pénzeszközei között, az OTP Bank Nyrt.-né szabáytaanu vezetett gyűjtőszáma egyenjegét az év végén a kincstári számára nem vezette át. Ennek őszszege a évben 27,9 M Ft, a évben 24,0 M Ft, a évben 27,6 M Ft, a évben 19,7 M Ft vot. A méregben kimutatott köteezettségáomány tartama, besoroása és értékeése nem feet meg a számvitei eőírásoknak. A főiskoa a években a köteezettségek között nem mutatott ki összesen 91,6 M Ft támogatási prograrnak miatti eőeget A köteezettségek között eőfinanszírozás miatti köteezettség címén a évben 1,0 M Ft-ot, a évben 0,5 M Ft-ot nem szerepetetett. Az intézmény a méregében a passzív pénzügyi eszámoások soron tévesen mutatott ki a évben 5,0 M Ft-ot, a évben 79,5 M Ft-ot. A főiskoa az eenőrzött időszakban feeősen gazdákodott a részesedéseive Az intézmény az immateriáis javak és tárgyi eszközök beszerzése során szabáyszerűen áapította meg a bekerüési értéket, az értékcsökkenés eszámo- 24

27 . ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPfTAsOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK!ása megfeet az eőírásoknak. Az eszközök üzembe heyezése és áományba vétee megtörtént, és azt megfeeően dokumentá ták. A megévő és az újonnan beszerzett eszközök foyamatos üzemetetéséhez szükséges források biztosításáró gondoskodott. Nem tartotta be azonban a minisztériumma kötött fenntartói megáapodásban fogatakat, mert az ingatanvagyon áagmegóvására, feújításra, karbantartásra fordított összeg aatta maradt a megáapodásban eőírt értéknek. A főiskoa vagyonértékesítéséve, hasznosításáva kapcsoatos döntései csak részben feetek meg a vagyontörvénynek, a kapcsoódó kormányrendeetnek és a beső szabáyozásoknak. A tartós bérbeadások esetén, a béreti szerződések megkötése eőtt az esetek 12%-ában nem mérték fe nyivános meghirdetés, ietve versenyeztetés keretében a piaci ehetőségeket. A vagyoneemek értékesítése során az esetek 6%-ában - a versenyeztetési szabáyzatban fogatak eenére- nem kértek be árajánatokat. Az intézmény vagyonhasznosítási gyakorata az eenőrzött időszakban nem minden tekintetben vot szabáyszerű. A évben ebonyoított bérbeadások során, a jogszabáyban eőírt nyiatkozatok bekéréséve meggyőződtek az átáthatóság eőírt követeményének érvényesüéséről A év eőtt megkötött szerződések esetében azonban nem vizsgáták a szerződő partnerek átáthatóságát Az intézmény az átaa kezet áami vagyonna feeősen gazdákodott. Az eenőrzött időszakban a vagyonkezeői szerződésekben eőírtakat betartotta, a jogszabáyban eőírt adatszogátatási köteezettségét tejesítette. Az ÁSZ három korábbi eenőrzése során a fesőoktatás témakörében kienc javasatot fogamazott meg a fesőoktatásért feeős minisztériumnak (OKM, NEFMI, EMMI). A minisztérium a javasatokra intézkedési terveket készített, ameyek összesen 10 intézkedést tartamaztak. Az intézkedések közü hármat (késésse) megvaósítottak, hét nem vaósut meg. A megvaósut intézkedések hozzájárutak a fesőoktatási intézményrendszer jobb működéséhez. Evégezték a fesőoktatási intézményrendszer kapacitáskihasznátságának femérését. A fesőoktatási intézmények érdeketségébe tartozó gazdasági társaságok eenőrzése során fetárt hiányosságak kiküszöböésére a minisztérium feszóította az intézményeket, ameyek a megtett intézkedésekrő tájékoztatták a minisztériumot. A minisztérium tájékoztatást kért az érintett fesőoktatási intézményektő az 50% aatti intézményi részesedéssei működő gazdasági társaságok tevékenységének feüvizsgáatáró, működésük indokotságáró és eredményességérő, vaamint az intézményi részesedés megszüntetésérő és ütemezéséről Nem vaósut meg a minisztérium feügyeete aá tartozó szervezetek feadateátásának javítására számszerűsíthető mutatószámokon aapuó kritériumok és középtávú cérendszer kidogozása. A fesőoktatási ágazat középtávú stratégiáját sem készítették e. Nem intézkedtek az oktatási infrastruktúra-fejesztési prograrnak eőkészítési foyamatának hiányosságai miatti feeősség megáapítására. Nem hasznosították az áami fesőoktatási intézmények kapacitáskihasznátságáva kapcsoatos femérés eredményeit, így nem tettek intézkedést a 25

28 . ÖSSZEGZÓ MEGÁLLAPÍTAsOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK fesőoktatási infrastruktúra közép- és hosszútávon történő hasznosítására. Nem aakítottak ki a PPP projektek támogatásához kapcsoódó követeményrendszert. Nem kerüt sor az oktatási infrastruktúra-fejesztési prograrnek ebonyoításáva kapcsoatos hiányosságak (kedvezőten fetéteű szerződéskötés és kockázatmegosztás) miatti feeősség megáapítására. Nem dogoztatták ki az áami fesőoktatási intézményekke az azok gazdasági társaságai szakmai feadateátásának és gazdaságossági eredményességének mérését biztosító ru utatószámokat és értékeési rendszert. Az ÁSZ tv. 33. () bekezdésében fogatak értemében a jeentésben fogat megáapításokhoz kapcsoódó intézkedési tervet kötees az eenőrzött szervezet vezetője összeáítani, és azt a jeentés kézhezvéteétő számított 30 napon beü az ÁSZ részére megküdeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem küdi meg a szervezet, vagy az nem efogadható, az ÁSZ enöke a hivatkozott törvény 33. (3) bekezdés a)-b) pontjaiban fogatakat érvényesítheti. A heyszíni eenőrzés megáapításainak hasznosítása meett javasojuk: az emberi erőforrások miniszterének: 1. Az SZF beső kontrorendszerének kiaakítása és működtetése összességében nem feet meg az Áht. 1." az Ámr. 1 2, a Ber. és a Bkr. eőírásainak, ezen beü a kockázatkezeési rendszert és a manitoring rendszert hiányosságak jeemezték, a kontrotevékenységek működtetése nem vot szabáyszerű. A főiskoa pénzügyi gazdákodása összességében nem feet meg a jogszabáyoknak és a beső szabáyzatokban fogataknak. A beső kontrorendszer hiányosságai a vagyongazdákodás, vagyonkimutatás terüetén az Sztv. és az Áhsz. eőírásait sértő szabáytaanságokhoz vezettek. Az SZF évekre vonatkozó médegeiben az e.enőrzés során fetárt hibák őszszege meghaadta az Áhsz.-ben meghatározott jeentős összeget, ami befoyásoja a vagyoni heyzetérő kiaakított képet. A évben tejes körű etározást nem végeztek, ennek eenére a méreg etárra történő aátámasztásáró nyiatkoztak. Az SZF-né a hagatói díjfizetéseket és kötsé~térítéseket nem a Kin,cstárná vezetett számán kezeték, figyemen kívü hagyva az Aht., 18/C. (5), és az Aht () bekezdésének eöírásait. A csökkenő hagatói étszám, a bevétei ehetőségek szűküése, továbbá a jeentős összegű PPP kiadások miatt többször merütek feikviditási probémák. javasat: a) Intézkedjen az Nftv. 73. (3) bekezdés e) pontja áta meghatározott munkátatói jogkörében ejárva a beső kontrorendszer kiaakításáva és működtetéséve, vaamint a pénzügyi és vagyongazdákodássa, vagyonkimutatássa összefüggésben fetárt szabáytaanságok tekintetében a munkajogi feeősségge kapcsoatos körümények kivizsgáására irányuó ejárás megindítása iránt, és a vizsgáat eredményének ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket. b) Intézkedjen a méreg etárra történő aátámasztásához kapcsoódó nyiatkozat miatt a munkajogi feeősségge kapcsoatos körümények kivizsgáásáró, és a vizsgáat eredményének ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket 26

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

JELENTÉS. a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének

JELENTÉS. a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Pécsi Tudományegyetem ellenőrzéséről - Az. állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése 15063 2015. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0590-343/2015.

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0583-187/2015. Témaszám: 1617 Vizsgálat-azonosító szám: V068909

Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0583-187/2015. Témaszám: 1617 Vizsgálat-azonosító szám: V068909 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kaposvári Egyetem ellenőrzéséről -Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése 15030 2015. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0583-187/2015.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

JELENTÉS. a Budapesti Corvin us Egyetem ellenőrzéséről -Az állami ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK február

JELENTÉS. a Budapesti Corvin us Egyetem ellenőrzéséről -Az állami ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK február ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Budapesti Corvin us Egyetem eenőrzésérő -Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, működésének eenőrzése 15032 2015. február ÁJiammiSzámmvevőszék Iktatószám: V-0585-105/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben