~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go június 54.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54."

Átírás

1 ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! június 54.

2 Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry Györgyné számvevő tanácsos, Deák Tamásné számvevő, Éva Katain számvevő tanácsos, Hegyesné dr. Soymosi Mária számvevő, dr. Miháy Sándor számvevő tanácsos, Nagy Ákosné számvevő tanácsos, Szab6 József számvevő, Szíjártó Károy számvevő.. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK v /1991. T émaszám: 48. JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő A Magyar Teevízió (MTV), mint kötségvetési fejezet két kötségvetési intézményt foga magában: a maradványérdeketségű MTV Gazdákodó Szervezetet (továbbiakban: Gazdákodó Szervezet) és az eredményérdeketségű Magyar Teevízió Kereskedemi Főigazgatóságát (továbbiakban: Főigazgatóság). A Gazdákodó Szervezet részét akotja a szegedi és pécsi MTV Stúdió, mint részben önáó kötségvetési intézmény. A Gazdákodó Szervezet évi átagétszáma 3593 fő vot, a Főigazgatóságé 140 fő. A fejezet évi tényeges összes bevétee 8,2 miiárd Ft-ot, összes tényeges kiadása 7,7 miiárd Ft-ot tett ki. (A küönbözet a Főigazgatóságná mutatkozó eredmény.) A Fejezet áóeszközáományának bruttó értéke 3,7 miiárd Ft, ebbő az ingatanok értéke mintegy miiárd Ft értékben szerepe a számvitei nyivántartásokban. A befejezeten beruházások XII. 31-i áománya ugyancsak miiárd Ft nagyságrendű vot. Az eenőrzés az január március 31. közötti időszakban vizsgáta a rendekezésre áó pénzeszközök fehasznáásának törvényességét, cészerűségét és eredményességét. Ezen beü kiemeit figyemet fordított az MTV foyamatban évő szervezeti átaakítására.

4 -2- I. Következtetések, javasatok Az MTV bevétei és kiadási eőirányzatai a vizsgát időszakban foyamatosan emekedtek. A bevétei eőirányzatok között 38,7%-ka, a kiadási eőirányzatok 38,2%-ka növekedtek. A bevéteekbő meghatározó arányt képvisenek a működési bevéteek között eszámot eőfizetői díjak (3,3 miiárd Ft 1990-ben), s egyre nagyobb hányadot tesz ki a szponzorok anyagi támogatása. A kiadások vaameyest szerényebb ütemű növekedése eenére az MTV főképpen a Gazdákodó Szervezet funkció zavarai és súyos gazdákodási hiányosságai miatt több év óta veszteségesen működik. A vizsgát időszakban a váságjeenségek áandósutak és eméyütek. Többszöri áami gazdasági intervenció eenére sem sikerüt az MTV -t szanáni és stabiizáni. Az áami és beső eenőrzések áta többször fetárt hiányosságokat nem követték hatékony intézkedések, ezért ma is tejességge heytáóak és továbbra is aktuáisak a Pénzügyminisztérium áta 1988-ban végzett eenőrzés idevonatkozó megáapításai: "A Magyar Teevízió gazdákodásának eenőrzése során oyan méretú és méységű szervezetenség, szabáyozatanság és szabáytaan működés tárut fe, ameyeket az adott viszonyok fenntartásáva, vagy kisebb módosításáva már nem ehet a kívánatos irányba tereni. Oyan, a fejezet egészét érintő, átfogó intézkedéssorozatra van szükség, amey a szervezet minden ényeges gazdákodási feadatát rendszerszeméetben újraszabáyozza." Az MTV múködési rendjében tapasztaható aapvető hiányosságak hosszantartó hatásuk következtében jeentősen dezorganizáták az egész szeevezetet és annak tevékenységét. Az MTV fejezetnek nincs aapítóevee. A szervezet jogáását szabáyozó Mt. határozat -amey a feügyeet és a kinevezési jogkört ietően többször módosut ,

5 -3- tartamában oyan szűk és eavut szabáyozási eemeket tartamaz, hogy arra beső szabáyozás nem aapozható. A gazdákodás beső szabáyozása sok tekintetben hiányos vagy eavut, s rendszerében nehezen áttekinthető. A vizsgát időszakban a Gazdákodó Szervezet kötségvetési gazdákodására a pénzügyi egyensúy tartós megbomása, a növekvő adósságáomány és az áandósut ikviditási gondok votak jeemzőek. Ebben kisebb részben küső, meghatározóan beső okok játszottak közre: - a szakmai eképzeések és a pénzügyi ehetőségek összhangjának hiánya, az intézményi kötségvetés megaapozatansága, a kötségvetési és pénzügyi tervezés hibái; - a rendkívü aza gazdákodási és ügyvitei fegyeem, ami tervszerűten, pazaró, esetenként visszaéésektő sem mentes gazdákodáshoz vezetett; -az intézmények (Gazdákodó Szervezet és Főigazgatóság) közötti ésszerűten tevékenység megosztás, vaótan kötségviszonyok (azaz, a tényegesné aacsonyabb kötségek feszámítása a nyújtott szogátatások igénybevéteéné); -a fedezet nékü indított nagyberuházás; -a pénzügyi ehetőségeket meghaadó bérfejesztés; -a szabáyozó hatások késedemes feismerése, az akamazkodás rugamatansága; - a gyakori vezetői szeméycserék kucspoziciókban; -a feadat- és hatáskörök, feeósségi körök tisztázatanságai; - az eenőrzési rendszer hiányosságai stb. Mindezek, az MTV vezetése áta is régóta jó ismert okok eenére gazdákodási muasztásokért óta feeösségre vonást nem akamaztak. A tejesség igénye nékü fesorot kedvezőten fetéteek határozzák meg az MTV gazdákodásának színvonaát és eredményességét a gazdákodás minden eemében. A negatív jeenségek egy része a Kereskedemi Főigazgatóságra is jeemző.

6 -4- A kötséggazdákodás terén az egyre feszítópb gazdákodási körümények kényszerítő hatása eenére sem történtek átütő erejű, a hatékonyabb gazdákodást cézó intézkedések. Pédáu: -nem dogozták ki a takarékos kötség- és eszközgazdákodást biztosító egységes ösztönzési rendszert, -jeeneg sincs efogadott, végegesített, a _ kötségek racionaizáását szogáó árjegyzék (csak tervezet szintú), -rendszerszerű közgazdasági munka nem foyik, a kötségnövekedés okait nem eemzik, -a fetárt szabáytaanságokat, muasztásokat (p. a maradék fimnyersanyag fehasznáás, vaamint a száítássa összefüggő túóra eszámoás hiányosságait) nem követi számonkérés, feeósségre vonás, -az egész MTV -t átható "semmi sem drága" mentaitás az emút években sem vátozott. A szervezetenség, az eőkészítetenség következtében átaános a kapacitások túbiztosítása, a múvészi koncepció fűtött kamerák meetti "megámodása" stb. A számviteben tapasztaható aapvető hiányosságok miatt a vizsgát idöszak méregadatainak vaódisága bizonyíthatóan efogadhatatan. (Jeentés 10; 23; 24; 26; 27; 28; 32; 33; 38; 45 o.) Tényként eszögezhetó, hogy az MTV-né a radikáis vátozásokra a ehetetenné vát gazdákodási körümények miatt objektíveszükség vot. Kérdéses csupán a vátozások iránya és beső tartama ehet. Az eenőrzés időszakában megkezdett átszervezés az eső oyan ehatározás, ameyik ejutott a megvaósuás fázisáig. A heyszíni eenőrzés befejeződéséig meghozott intézkedések eredményeiró vagy következményeiró eégséges időtáv hiányában megaapozott, gazdasági eredményekke minósíthetó véeményt adni aig ehet. Sok je mutat arra, hogy a kitűzött céok érdekében tett konkrét intézkedések eentmondásosak. A keő szakmai bázist és támogatást néküöző vezetői döntések végrehajtása gyakran eakad, mive az intézkedések nem eéggé átgondotak, nem keően szakszerúek.

7 -5- A támogatás átaános hiányát súyosbította az a körümény, hogy a fokozatosan kiaakított koncepció részeteinek kidogozására, döntésre, majd végrehajtásra akamas formába hozataára nem étesütek operatív bizottságok. A hivatai szervezetek pedig az átaakuássa együttjáró bizonytaanságok Iniatt akamatannak bizonyutak - a munka foyamatosságának fenntartásáva egyidejűeg - szabáyozásokba fogani saját átaakuásukat. A kiéreeten egondoások eentmondásos heyzetet eredményeznek és esetenként tovább súyosbítják az egyébként sem könnyen áttekinthető heyzetet. Az átszervezés aapvető, rendszerbei hibájának tekinthető, hogy oyan horderejű új szervezeti struktúra étrehozását határozta e az MTV enöke, ameyhez kompetenciája nem eégséges és az ietékes szervek eőzetes egyetértését nem tudta megszerezni. Iyen kucspozicíó a két kinevezett intendánsé, akiknek műsorügyekben a dekarát jogosutságát közvetenü maga az MTV enöke sem befoyásohatja vagy korátozhatja az MTV enöke áta jóváhagyott megbízóevé szerint. Az egyébként is bonyouttá váó heyzetet tovább bonyoították az intendánsok kezdeti intézkedéseiben eőfordut hatásköri túépések, ameyek enöki beavatkozást igényetek (egyes munkakörök aói jogosuatan fementések, bér- és jutamazási fetéteek megáapítása, kereskedemi szervezet megbontása). Az átaakuás egsúyosabb eentmondása az, hogy az újként eképzet szervezet müködése tuajdonképpen maradéktaanu a régi aapokra épü. A szervezetenség, a szabáyozatanság, a gazdasági-pénzügyi fegyeem hiánya, a megbízhatatan, hézagos nyivántartások következményeit nem ehetséges kizáróag a versenyeztetés eszközeivet imitát, vagy vaódi piaci hatásokka feszámoni. Az eréyes és eredményes vezetói intézkedések egyeőre hiányoznak. Mindezek a nem kívánatos jeenségek csak részben indokot veejárói egy nagy átaakításnak. A negatívumok többsége ekerühető, de egaább is enyhíthető ett vona, ha az MTV vezetése eőzetesen megnyeri a részetesen kidogozott koncepciójának a küső, beső döntési faktorokat és az eredményes végrehajtásban érdeket szeméyeket és az átaakítás egyesített erőve foyna. A régebb óta fennáó finanszírozási nehézségek és az átszervezés Iniatt mutatkozó gyártási, beszerzési bizonytaanságok következtében a műsortartaékok oy mértékben ecsökkentek, hogy komoyan veszéyeztetik a II. féévi műsorszogátatás foyamatosságát és színvonaát.

8 -6- Jóehet a sugárzott músor az MTV tevékenységének végső céja és eredménye, a músor struktúrája, tényeges eőáításának módja pedig a kötségeket aapvetően meghatározza, a músorok értékeése nem képezte az eenőrzés tárgyát, mert az pénzügyi-gazdasági eenőrzési módszerekke nem minősíthető. JAVASLATOK Az eőkészüetben évő, de még e nem fogadott törvénytervezetek végeges kiaakítása meett reaitásként ke figyeembe venni, hogy az MTV korábbi szervezete döntő pontokon feszámoódott, átaakut vagy átaakuóban van. Javasatainkat az átaunk ismert beső és küső adottságok figyeembevéteéve tesszük meg: A Kormány hatáskörébe tartozóan: Az MTV -t érintő törvények további eőkészítése során méregeést igényenek az eenőrzés megáapításai, tényfetárásai:. A megjeenő törvényekke összhangban korszerűsítve ke kiadni az MTV aapítóeveét 2. A szponzoráció gyors bővüése az MTV.. bevéteei között számos evi és gyakorati probémát vet fe. Legfontosabb ezekközüa nemzeti médiák üeesü az MTV) és azok munkatársainak túzott és cézatos befoyásoási ehetősége anyagi eszközökke, vaamint a piaci verseny szabáyainak megkerüése rejtett rekám útján. Ezért a törvényi szabáyozás körébe utaandó kérdések közé javasojuk soroni azon etikai normáknak a meghatározását, ameyek betartásáva az MTV szponzori- vagy músor- támogatást efogadhat. 3. Megítéésünk szerint arra ke törekedni, hogy az MTV mint közszogáati teevízió. gazdaságiag miné függetenebb egyen. Ennek érdekében az MTV bevéteeiben növeini cészerű az eőfizetői díjak és a saját ár- és díjbevéteek arányát. Nem tartható fenn az a korábbi gyakorat, hogy az eőfizetői díjak erneésén osztozik az MTV, MR és a központi kötségvetés. Cészerűnek tartjuk megszüntetni azt a gyakoratot is, hogy prognosztizát bevétenövekedés képezze a támogatás csö~entés aapját. Indokotnak tartjuk a TV eőfizetói díjak

9 -7- beszedéséve kapcsoatos eddigi jogosut~gok és ejárási kérdések újraszabáyozását 4. A törvényi szabáyozás során indokotnak tartjuk meghatározni a nemzeti médiák privatizáásának eveit és korátait, ietve azok részvéteét küönböző gazdasági társaságokban. Szabáyozandó a eüfödi tőke részvéteének ehetősége vagy tiama a közszogáati médiák működtetésében, fenntartásában, fejesztésében. 5. A vidéki körzeti stúdiók szeemi és anyagi potenciájának nagyságrendje és értéke nyomatékosan szükségessé teszi feadataik és kapcso6dásuk újrarendezését, önáóságuk növekedését. A Magyar Teevízió hatáskörébe tartozóan: 6. Az MTV régi szervezetének és működésének radikáis átaakítását rendszerszeméetben, a pénzügyi és a szakmai követemények összehangoásáva, szükség szerint küső szakértők, szervezési intézetek igénybevéteéve és az eenőrzés megáapításainak hasznosításáva foytatni ke. -A törvények efogadásáig kerüni keminden oyan MTV-n beüi megodást, amirő eőre átható, hogy a készüő törvényekben fogatakka eentétes vagy attó etérő heyzetet eredményezhet. '. - Pótóagosan ki ke dogozni a beső átaakuás részetes stratégiáját, beeértve a gazdasági fetéteeket. Kimunkáandók a várható kötségek és hozamok. Az eddigiekné sokka nagyobb figyemet ke fordítani a döntések jó eőkészítésére, gazdasági-pénzügyi megaapozására és a végrehajtás körütekintő megszervezésére. -Az átszervezés tényeges sikerének fetétee, hogy a további eőkészítő munka. szervezettebbé vájék, az átaakítás küönböző foyamatainak megaapozását és végrehajtását beső szabáyozások időbeni ekészítéséve segítsék. Mieőbb intézkedések szükségesek a szervezeti és működési szabáyzat, az ügyrend és a munkaköri eírások kiadása, bevezetése érdekében. -A beső gazdasági stabiitást miné hamarabb heyre ke áítani, már csak azért is, mert a tényfetárás arra mutat, hogy a rendekezésre áó műsortartaék vészesen fogyóban van.

10 -8 -A szervezeti egységek feadatmegosztását a cészerűség, gazdaságosság, a! kötségvetési források kíméése szempontok érvényesítéséve ke kiaakítani és megszervezni, s ennek keretében fe ke számoni a Kereskedemi Főigazgatóság és a Gazdákodó Szerv közötti kifogásot kapcsoatrendszert. -Az érvényes munkajogi szabáyok szerint ke rendezni a központi áományba tartozók sorsát. Megengedheteten, hogy tényeges munkak:ör és feadat nékü történjék több hónapon keresztü bérfizetés. 7. Sűrgős megodást igénye a megüresedett gazdasági vezetői munkak:örök betötése. 8. Az MTV számára bizonyíthatóan hátránnya járó pénzfehasznáások miatt (p. Peugeot gépkocsik ízingdíja, a szabáytaanu kiheyezett pénzeszközök) indokot a szeméyes feeősség tisztázása és a feeősségre vonás érvényesítése. 9. További vizsgáat után szintén indokot ehet a szeméyes feeősség tisztázása azokban az esetekben, anúcor rendszeresen eőforduó, ismétődő hibák kiküszöböésére nem történtek vezetői intézkedések (számvitei hiányosságok, beruházások pénzügyi rendezetensége, anaítikus nyivántartások hiánya stb.). IO.Rendezendők az áamma szembeni befizetési köteezettségek (p. ingatanvásárásbó befoyt bevéteek, ízinget gépkocsik után fizetett ÁFA, a maradványérdeketségű tevékenység javára eszámot összegek miatt)..

11 -9- n. Az eenőrzés részetes megáapításai A) A fejezet és a Gazdákodó Szervezet müködése években.. A fejezet szervezeti-müködési rendje, a beső szabáyozás heyzete. Az MTV tevékenységi köré t - a módosítása eenére is - eavut 04 7/ (IX. 8.) Mt. határozat áapítja meg, amey a teevízió feadatáu szabja: -a Magyar Köztársaság poitikájának feeős propagáásában vaó hatékony részvétet; - a korszeru, gyors hírközést és tájékoztatást; - a közműveődési igények színvonaas kieégítését és a szabadidő tartamas kihasznáásának eősegítését. A Magyar Teevízió és a Magyar Rádió feügyeetérő szóó 116/1989.(XI.22.) MT rendeet a békés átmenet megvaósítása érdekében Feügyeő Bizottság étrehozásáró intézkedett, egyidejűeg megh~~ározva a Bizottság hatáskörét. Az 1/1990. (1.4.) MT rendeet a feügyeeti szabáyokat módosította, majd a 92/1990. (V. O.) MT rendeet mindkét korábbi rendeetet hatáytaanította. A Feügyeö Bizottság tevékenységéró1, határozatairó az MV-né iratok nem ehetó'k fe. Érdemi hatása az MV tevékenységére vagy irányító szervezctére nem mutatható ki. Az MTV jogáásának, az áam áta meghatározott feadatainak korszeru és a megvátozott társadami-poitikai viszonyoknak megfeeő törvényi szintű szabáyozására az eenőrzés ezárásáig még nem kerüt sor. Több, eőkészüetben évő törvényi szintű jogszabáy érinti az MTV további működését, (a Magyar Rádió és a Magyar Teevízió jogáásáró; a sajtóró, a távközésrő és a frekvenciagazdákodásró) ameyek végeges formában vaó efogadása- optimáis esetben - a következő hónapokban várható.

12 - 10 Az M1V szervezeti és müködési szabáy2?tát óta nem korszerúsítették. Jeenegi formájában és tartamában akamatan az intézmény működésének szabáyozására. Az irányítást és működést (szervezeti struktúrát) főképpen enöki utasításokka és köreveekke szabáyozták. A kiadott utasítások azonban többnyire nem vezettek eredményre, mert nem megaapozott, objektív heyzetfetáráson, a céok viágos meghatározásán aaputak, hanem gyakran a vezetővátássa, szubjektív indítékokka, rögtönzött döntésekke votak összefüggésben, diönösebb eőretekintés nékü. Dyeooek tekinthetó'k a TV-. és TV-2. programközpontok étrehozása, a gazdákodássa összefüggö feadatok késedemes szabáyozása. Enöki utasításbó 90 db, enöki körevébó 37 db van érvényben. Ezen kívü nagy számban jeentek meg egyéb beső utasítások is. A beső utasítások nagy száma nem tette szervezettebbé a működést, sót az mind bonyoutabbá, összefüggéseiben áttekinthetetenebbé és eenőrizhetetenebbé vát. A Gazdákodó Szervezet számvitei rendjének újraszabáyozása hozott ugyan némi javuást, de annak eredményeit az ekövetett súyos szabáytaanságok efedik. A pénzügyi és bizonyati fegyeem nem kieégító. Foyamatosan ismétődő hiányosság a bizonyatok hiánya, ami megnehezíti a beső eenőrzési rendszer (foyamatba épített eenőrzés, vezetői eenőrzés) hatékony működését. Sok heyen hiányoznak a megfeeő áttekintést nyújtó anaítikus nyivántartások. A kiaakított nyivántartási rendszerek hiányosak, nem akotnak zárt rendszert, a beőük nyert adatok vaódisága nehezen bizonyítható.. Az utaványozás és köteezettségváaás tartama ügyrendben nincs szabáyozva. Az utaványozók köre több heyen fős. Az MTV-né összesen núntegy 300 főt ruháztak fe utaványozási jogga. A szervezeti vátozások mindhárom évben jeentősek votak. A vátozások- a kitűzött cétó etéróen - étszámcsökkentéssei nem jártak, a szervezeti egységek száma sem ett kevesebb. Az igazgatósági szintü szervezetek (gazdasági, müszaki és gyártási) étrehozását a beruházási, fejesztési feadatok indokoták. A Kereskedemi Főigazgatóság státuszának meghagyását, majd 1989-ben a Gazdasági és

13 -- Kereskedemi Főigazgatóság összevonását esősorban szeméyi indítékok vezették. A pénzügyi,gazdasági foyamatok tisztázását a Főigazgatóság kiaakított működési rendje jeeneg is akadáyozza. Korábban. a két programközpont étrehozása a TV2-né 106 fős étszámnövekedésse járt A kísérteti szervezet nem vát be, vissza keett áítani az eredeti áapotot. _ februárjában az MTV irányítását enökség vette át, majd annak emondása után ideigenes ügyvezető enök vezette az intézményt augusztus esejéig, az új enök kinevezéséig. Az irányítás rendszere eején szétesett. A vezetés egfejebb a nagyobb probémák ehárítására, a napi adásidő zavarmentes biztosítására váakozott. Méyreható szervezeti átaakítást az MTV vezetése év második feében határozott e, s az eindított foyamat még- a heyszíni eenőrzés befejezéséig -csak kibontakozóban vot. 2. A fejezet kötségvetésének tervezése A kötségvetési tervezés az áami kötségvetési tervezési metodikáb6 következően bázis szeméetű. A támogatási eőirányzatokat a PM-me egyeztetve, az eőírások szerint aakították ki. A kötségvetési ehetőségek és a beső igények mégsem votak összhangban, mive a műsoridőre vonatkozó MTV döntéseket a kötségvetési kondíciókat és a reáis anyagi ehetőségeket megeőzve, azok ismerete nékü hozták. Az MTV áandó feadatait, a müsoridejét érintő oyan cét, vagy döntést, amey kötségvonzatta járt vona, áami szinten nem hoztak. Sőt az áami kötségvetés a pénzügyi korátokbó kiinduva a müsoridő eseteges csökkenéséve is számot. Ezze eentétben az MTV a müsoridő fedezet néküi meghosszabbítására hozott rendszeresen döntéseket. Legutóbb az évi müsoridő megnöveését határozták e. Műsorstruktúra óta nem készüt. Ennek hiányában megodhatatan vot a szakmai cékitűzések és a kötségvetési, pénzügyi tervek összehangoása. Az éves kötségvetési terv kiadási eőirányzatainak egy részét decentraizát gazdákodó egységekre bontották e. A feosztott keretek betartásához azonban gyakoratiag konzekvenciák nem fűződtek. Váratan feadatokra, vagy a túépések eensúyozására központi pénzügyi tartaékot aig képeztek.

14 - 12- A fejezet kötségvetésében a bevétei eőirányzatok főösszege (kiegyenítő, függő, átfutó téteekke együtt) az évi 5.892,716 miió Ft-ró, 1990-re 92%-ka, ,420 miió Ft-ra emekedett. Ugyanezen időszak aatt a kiadási eőirányzat 5.753,5 miió Ft-ró 1990-re 85%-ka, 0.653,3 miió Ft-ra emekedett. A bevéteekben - úgy a fejezet, mint a Gazdákodó Szervezet szintjén-az eőfizetési díj a meghatározó arányú, de voumenében és arányában növekvő az ár- és díjbevéte, vaarnint a kötségvetési támogatás. (.sz.meéket) 3. A Gazdákodó Szervezet bevéteei és kiadásai. A Gazdákodó Szervezet bevétee a vizsgát időszakban dinamikusan, 41,5%-ka (2,7 miiárd Ft-ta) emekedett. Bevéteei között a működési bevéteként eszámot eőfizetői díjak a egnagyobbak. Az eőfizetői díjak címén befoyt bevéteek annak eenére növekedtek, hogy gyakoribbá vát a díjfizetési köteezettség emuasztása, továbbá a 70 éven feüiek mentességet éveznek. Azoknak a készüékeknek a száma, ameyek után eőfizetői díjat fizettek között, 330 ezer darabba csökkent, ebbó a 70 éven feüiek készüékének száma 300 ezer db vot. Bevéte kiesésben ez 1989-ben 122 miió Ft-ot, 1990-ben 35 miió Ft-ot jeentett. (2.sz.meéket) A kieséseket - egyeőre - bőven eensúyozta az eőfizetői díjak többszöri emeése. (A havi eőfizetési díjakat az évi 80 Ft-ró három épcsőben III. 31-ig 200.-Ft -ra emeték.) Az eőfizetői díjbevéteek aakuása, ietve annak az eőirányzattó vaó emaradása az áami kötségvetés és a fejezet közötti áandó viták tárgya és egyben a póteőirányzati igények egyik - nem mindig megaapozott - indoka. A nézetküönbségek oka az, hogy a Pénzügyminisztérium és a fejezet etéröen becsüi meg évenként az eőfizetök számát és a várható eőfizetői díjak összegét. A PM áta eőre evont támogatás összege ben nagyobb vot, mint a számított bevétekiesés. Az évi hevétcikiesést viszont a fejezet tervezte - az eenőrzés véeménye szerint - irreáisan magasan (1,4 miiárd Ft) a tényegesen várhatóhoz képest (kb miió Ft). Az ár- és díjbevéteek rendszeresen aátervezettek. Az M1V Gazdákodó Szervezetét megiető ár- és díjbevéte nagyobb része a Kereskedemi Főigazgatóság útján reaizáódik. Az évi U ) miió Ft

15 -13 bevétei eőirányzatta szemben 304,1 miió Ft-ra tejesüt ben a tervezett 7,6 miió Ft heye~t 422,4 miió Ft foyt be. Az évi eőirányzat már reáisabb, 110,1 miió Ft, de eőre áthatóan ez is aacsonyabb a tényegesné. Az ár- és díjbevéteek között szerepeinek a szponzor bevéteek, ameybő 1990-ben 304 miió Ft-ot reaizátak. Műsortámogatás cfrnén 1990-ben a fejezetnek 34 miió Ft bevétee vot. A szponzorációt fogamiag meg ke küönböztetni a müsorgyártás támogatásátó. Az eőbbi a közvetett, rejtett rekám finanszírozása az intézmény útján, az utóbbi vaamey - a támogató rokonszenvét bíró - műsor ekészítéséhez vaó anyagi hozzájáruás, támogatás. A két jogcím fetéteeinek megküönbözetése nem egyértemű, ebbő eredően evi és gyakorati probémák fordunak eő. PI: szponzortámogatásró az Európa Tanács Tömegtájékoztatási Bizottsága áta készített "Határnéküi Teevízíózás" c. egyezménytervezet értemező szövege szerint a szponzor műsorban a szponzor áruira, szogátatásaira történő bármiyen hírverés tios. Az MV-né a szponzorát áruk és termékek köre feismerhetö. A szponzoráció céja esödegesen a technikai fetéteek javítása. Az MTV -né a szponzorációhoz kapcsoódó jutamazási rendszer a megszerezhető jöved~mek feé terete az érdekeket. A müsorokhoz kapcsoódó támogatások esetében a Főigazgatóság bekapcsoása a bevéteek reaizáásába feeseges és hátrányos. A szponzoráás és műsortámogatás beső szabáyozása eavut, korszerűsítésre szoru. Egyes években jeentős összeget, 1989-ben: 140 miió Ft-ot, 1990-ben: 25,2 miió Ft-ot (504,4 ezer doárt) képviset a bevéteek között az áóeszközök értékesítésébő származó bevéte. Az ingatanok értékesítése során a véteárbó eért bevéteek a (IX.30.) ÉVM-MÉM-PM. sz. együttes rendeet IO.paragrafus (2.) bek. szerint az áami kötségvetést ietik meg. Az MTV a Cserkesz utcai és a Rajk utcai Ingatanok eadásáná nem tett eeget befzetés köteezettségének (összesen 165,2 miió Ft). Jeentősebb bevéte származott még a hasznát gépkocsik értékesítésébő (évente 2-3 miió Ft). A kötségvetési támogatás eőirányzata között ötszörösére emekedett.(3.sz. meéket) A tényegesen juttatott támogatások - az év kivéteéve - jeentősen meghaadták a tervezettet mive csak így ehetett

16 rniió Ft bevétekiesés pótá heyreáítani a pénzügyi egyensúyt.(98~: sára; 1990: 500 miió Ft ikviditási céra). Foyamatosan nőtt a bevéteek között a működési céokra átvett pénzeszközök összege (az évi 133,4 miió Ft; 1990-ben 555,8 rniió Ft). E forrásban meghatározó és növekvő a Főigazgatóságtó küönböző címen a fejezet áta átcsoportosított pénzeszköz. E bevétecsoportban 1990-tó új téte az Új Képújság Kft-be befektetett pénzeszközök után kapott eredményrész (1.5 miió Ft). A kötségnövekedés és a müsoridönövekedés évró-évre növekvő adósságáományhoz vezetett. A kifizeteten számák évi - foyamatos számavezetés hiányában rniió Ft-ra becsüt összege az 1990-es év közepére eérte a 460 rniió Ft-ot. Az MTV működőképességének biztosítása érdekében nyújtották be a Pénzügyminisztériumhoz az 500 miió Ft-os ikviditási póteőirányzat igényt. A PM az MTV fejezet évi kötségvetési támogatási eőirányzatát egyszeri jeegge, a fenti összegge megemete, egyútta dec. O-ig a fehasznáásró tétees eszámoást kért. Ez a mai napig nem történt meg., Az összeget december 17-ig a fejezei számán tartották. A megaapozottnak. körütekintőnek nem nevezhető, kapkodó fehasznáásra csak év végén kerüt sor. A kért cétó etérően utóag arra fordították, ami éppen akkor a egfeszítóbb gondot jeentette; (beruházásra 116 miió Ft-ot; nagyjavításra 106 miió Ft-ot; szeméyi kiadásra 160 miió Ft-ot; kötségvetési befizetésre 125 miió Ft-ot). Az adósságáomány mértéke az évenkénti fizetett kamat dinamikus emelkedése szempontjábó sem ehanyagoható. (A fizetett kamat évek között köze ötszörösére,.22 miió Ft-ra nőtt). Az X. 31-én fennáó 144,2 miió Ft-os adósságáomány után feszámítható büntet<'s kamat (44%) eméetiegmegközeíthetnéa 65 mó Ft-ot. Ez mindenképpen egondokodtató oyan szempontbó, hogy a kifizeteten számák egyik évró a másikra vaó göngyöítése, az azokró vaó tudatos megfeedkezés (1988.) nem megodása a probémának.. Az összkiadások az évi 3,1 rniárd Ft-ta szemben évben 5,2 rniiárd Ft-ban reaizá6dtak, ami több mint 6096-os dinamikának fe meg. A kiadásokon x?ü évet aapuvéve- 27,9%-os részarányt képvisenek az intézményt terheó kiadások (bér, jutaom, TB járuék), 28,4%-ka részesednek

17 - 15- az ún. átaános igazgatást terheő kötségek (p. rezsi kötségek) és a egnagyobb részesedésük (43,7%) a müsort terheó kötségeknek van. A postai kötségek átagos 39%-os növekedésén beü- a műsoridő bővüésének egyenes következményeként - a vonakötség (93,5%-os) és a sugárzási díj (20%) emekedése vot a meghatározó. A műsorsugárzásért a Magyar Posta részére fizetett sugárzási díj évben 325,8 miió Ft, évben 333 miió Ft, 1990-ben 390 miió Ft vot január -jéve a Magyar Posta 3 eüönáó váaata jött étre és az ietékes jogutód, a Magyar Műsorszóró Váaat a műsorsugárzási díjat az eddiginek mintegy háromszorosára kívánja emeni. A Pénzügyminisztérium az APEH útján vizsgáatot rendet e. A vizsgáat megáapítása szerint a bövítés néküi sugárzási id ö re jutó MTV -t terheó kötség egaább 626 miió Ft. Mindenesetre a tisztánátást zavarja a Váaat abszout monopo heyzete és az a körümény, hogy a teevíziós adóáomások emaradt fejesztéseit és a jövőt iető amortizációját jeen pianatban egyedü az MTV-re ehet hárítani. A váaattá szervezés megeőzte a piaci viszonyok (frekvenciamoratórium feodása) étrejöttét. A gyártási kötségek átaános növekedési dinamikáját a pénzügyieg meg nem aapozott műsoridő növekedésén tú oyan objektív tényezők is befoyásoták, mint a többszöri forinteértékeés és az áremekedések. A közgazdasági eemzö munka hiányára vezethetö vissza, hogy ezeknek a tényezöknek még csak a hozzávetöeges hatását sem ismerik. Az energia kötségek (80 miió Ft) több, mint 40 miió Ft-os, (102 %-os) növekedésében a tarifa emekedések meett a takarékosnak nem mondható fehasznáás is szerepet játszott. A dinamika és a nagyságrend szempontjábó egyaránt kiemeést érdemenek még az áóeszközfenntartás kötségei (ez a kötségtényező évi 96 miió Ft-ró évre 326 miió Ft-ra nőtt). Kétségteen, hogy az infáció igen kedvezőtenü hatott a feújítási kötségekre, de a növekedés ütemét ez csak részbeo indokoja. Megáapítható vot, hogy beső rendeenességek is közrehatnak a kötségek növekedésében. P: feújításként számotak e beruházásnak minősüö kötségeket (pécsi stúdió bövítése 18 miió Ft; Ó utcai épüet rekonstrukciója 37 miió Ft; Rajk L. utcai épüet bontása 25 miió Ft stb.) Nem készütek hosszabb távra

18 - 16- szóó feújítási tervek. nem eemzik a többetkötségek okait, emosódik a kötségek aakuásáért vaó feeősség stb. A kötségek között merü fe a meg nem térüö ÁFA, amey szintén növekvő tendenciájú. Ebben azonban tükröződik az is, hogy a Kereskedemi Főigazgatóság feé eszámot szogátatások kötségeiné akamazott aacsony díjtéteek a reáisná kevesebb ÁFA-t tartamaznak. Értemezési, nézetegyeztetési nehézségek miatt szeptemberéig ehúzódott az ÁFA kötees szogátatások számázási, nyivántartási és eszámoási feadatainak egyértemű meghatározása. Növekvő mértékben terheték az ÁFA befizetési köteezettséget a beső adminisztráció azaságai miatt feszámított késedemi kamatok (1988: 291 ezer Ft, 1989: 637 ezer Ft; 1990: ezer Ft). Az ÁFA bevezetése vot a hivatkozás arra, hogy a Jemez- és Díszetgyártó Üzem önáó intézményi gazdákodását megszüntették és tevékenységét az MTV Gazdákodó Szervezete szakfeadatrendjébe építették. Az ÁFA értemezéséhez hasonóan a váakozási nyereségadó (V ÁNY A) MTV körüményeihez igazított akamazása ugyancsak nehézségekke járt. Az adónemnek a kötségvetési szervekre vaó kiterjesztésébő eredő hatását a fejezet egészére szintén késedemesen mérték fe és a szükséges intézkedéseket sem tették meg keő időben. Az eredményt terheő adókuicsok jeentős növeése eenére sem módosították a szogátatások díjtéteeit 1991-ig. Ebbő adódóan a Főigazgatóság nyereségének egyik jeentős forrása maradt a maradványérdeketségű kötségvetés.. a 4. Pénzmaradvány eszámoása A pénzmaradvány eszámoása a Pénzügyminisztériumma az érvényes szabáyokka.összhangban megtörtént A jóváhagyott pénzmaradvány a fejezet szintjén 1988-ban 191,8 miió Ft; 1989-ben 00,4 miió Ft vot. Az eenőrzés evi hibának tartja, hogy a pénzmaradvány eszámoásának időpontjában a függő téteeket úgy tekintik, mintha azok rendezettek ennének.

19 - 17 Evieg vitatható az is, hogy a Kereskedemi Főigazgatóság eredményébő (ami vaójában nem tekinthető az MTV pénzmaradványának) 1988-ban 87,5 miió Ft-ot (ebbő jutaomra 58,7 miió Ft-ot), 1989-ben 220,8 miió Ft-ot (ebbő jutaomra 120,0 miió Ft-ot) számotak e az intézményné a pénzmaradványok között. 5. Az áamma szembeni köteezettségek tejesítése. Az MTV nyereségadó befizetési köteezettségét ben nem a törvényben eőírt módon és összegben tejesítette. Ez részben a szabáyozás eentmondásainak, részben azok sajátos értemezésének a következménye. Az évi befizetési köteezettség módosítását kérte az M1V a Pénzügyminisztériumtót A PM a kéremet azza utasította e, hogy az M1V és a Kereskedemi Főigazgatóság gazdasági kapcsoatainak rendezéséve odják meg gondjaikat. Az M1V fejezet a bevéteek. a kötségek reáisabb megosztását nem vaósította meg ben a szabáyozóvátozásokra hivatkozva kérte az MTV a 136 miió Ft-os köteezettségének eengedését, amit a PM kompeeneia hiányában eutasított. Javasota, hogy a zárszámadás során jeezze az MTV az emaradás indokát Két év során összesen 272 miió Ft után nem tejesítette a feje7,et, ietve a Főigazgatóság a nyereségadó befizetést. Ez évben fentiekhez hasonóan 74 miió Ft eöirányzatmódosítás történt. A bevétei száma forgamábó egyébként az áapítható meg, hogy az eredményérdeketségű tevékenységek eredménye után mindkét évben.a 10% nyereségadó befizetése - a fenti összegeken feü - dbe késedemekke ugyan, de megtörtént. Szabáytaanu járt e a fejezet amikor nyereségevonás címén az MTV aapfeadataira 00 miió Ft -ot a Főigazgatóságga az MTV Gazdákodó Szervezet számájára átutatatott és így a nyereségadózás aó kivont. A módosított 19/1980. (IX.27.) PM számu rendeet 46. paragrafus (4) bekezdése az intézményeknek - mint adóaanyoknak- biztosítja azt a ehetősége t, hogy váakozási tevékenységük eredményét csökkentsék azza az összegge, ameyet az évközben várható eredményükbó1 a maradvány érdeketségü aaptevékenységükre fordítottak. A konkrét esetben azonban a váakozói tevékenység nem a maradványérdeketségű aaptevékenység finanszírozását segítette, hanem javadamazási ~Iokat szogát.

20 18 - A nyomdai, száítási és szeenika részeg szabad kapadtásának értékesítése során az utókakuáció~ kimutatott közveten bérkötség nem a vaós bédehasznáást tükrözi, s így a kimutatott eredmény torzított. 6. Létszám- és bérgazdákodás A étszám- és bérgazdákodás az MTV gazdákodásának áandósut neuragikus pontja. Az emút tíz évben a vezetés küönböző indítékoktó vezetve küönfée - mindenfée megaapozottságot néküöző- étszámracionaizáási tervekke kíséretezett, természetesen sikerteenü. (4.sz. meéket) Az eenörzött idöszakban a korábban kiaakut kedvezöten foyamatok tovább foytatódtak. A fejezet étszáma az évi főrő főre (+ 09 fő) növekedett, miközben szünteen törekvés vot a étszám csökkentésére. A béraap fehasznáás ugyanezen időszak aatt több, mint kétszeresére (216%) nőtt, az évi 501,1 miió Ft-ró köze 1,1 miiárd Ft-ra. A bér- és bérjeegű kiadások TB járuékka együtt számított értéke évre fejezet szinten eérte a 2,2 miiárd Ft-ot, ami a működési kiadások egyharmada. A bérkötségek igen gyors növekedése - többek között - munkaszervezési és irányításbei zavarokra vezethető vissza. 1 A korábbi kötöttségeket a honorárium szabáyzatban feodották, a kifizetések feső határát megszüntették. A korátozás néküi kifizetések nincsenek összhangban a szervezet gazdasági ehetőségeive és a vaóságos viszonyokka sem. A étszám- és bérgazdákodásban átaánosan tapasztaható negatívumok kiaakuásához az is hozzájáru t, hogy óta hiányzik egy oyan besö érdekejtségi rendszer, amey megfeeö garanciát nyújtana az eröforrások ésszerü, hatékony fehasznáására. A gazdákodás megreformáására irányuó vezetöi intézkedések így rendre meghiúsutak, az M1V besöérdeketségi rendszere összekuszáódott, kezehetetenné vát.. További súyos tehertétet jeentett az IV. negyedévében végrehajtott 30%-os bérfejesztés, ameyre a Gazdákodó Szervezetné akkor kerüt sor, amikor a kifizeteten számák összege 284 miió Ft-ot tett ki. A bérfejesztés fetétee a műsorkötségek csökkentése, az átdogozások és az önkéntes túmunkák tejes megszüntetése vot. Egyik fetéte sem tejesüt. Ennek emaradása 1990-ben együttésen 531,4 miió Ft többetkötséget jeentett. A kötségnö-

21 - 19- vekedés összege némieg meghaadta az 1990-ben kötségvetési egyensúy megőrzése céjábó kapott fémiiárd Ft egyszeri támogatás összegét. A fejezet étszámának és béraapjának 97%-a a Gazdákodó Szervezetné koncentráódik. A béraap terhére tejesített kiadás az évi 485 miió Ft-ró több mint miiárd Ft-ra nőtt. Mindez a bérfejesztéseken tú aapvetően az önkéntes túmunka négyszeres, és az átdogozásra kifizetett összegek tizenegyszeres emekedésének a következménye. Jeentős még a szponzorbevéteekbő kifizetett jutamak összege is. összeget képviset A Gazdákodó Szervezetné a munkatársak egy részének jövedemét az egyéb címen kapott jövedeemeemek határozzák meg. (6. sz. meéket) A jövedemek dinamikusan és egyben rendkívü differenciátan emekedtek. Az évi miió Ft feetti jövedeemme rendekezők száma az évben fő vot, 1990-ben 71 főre emekedett. A egmagasabb éves jövedeem 1989-ben Ft, 1990-ben Ft vot. A Gazdákodó Szervezetben fogakoztatottak főbb áománycsoportonkénti jövedeem megoszását a. sz. meéket részetesen szeméteti. A egjobban kereső O% (382 fő) adatainak eemzéseszerint az évben eért havi bruttó átagkeresetük Ft vot. ugyanekkor a havi bruttó átagjövedemük FL Az évi egy főre jutó havi átagos aapbér összege 1990-re Ft-ró Ft-ra, 68%-ka nőtt. A 3 év aatt a küönfée jogcímeken megvaósított bérfejesztések havi szinten összességében 26,6 miió Ft-ta növeték a bérkötségeket, és ennek aig feét (47%-át) indokota a központiag ehetövé tett mérték. (8.sz. meéket) A kiváasztott főszerkesztőségeken tapasztatak azonban azt mutatják, hogy a megnövet aapbérekke szemben megkövetet tejesítmény igen aacsony. Ennek egyenes következménye, hogy az önkéntes túmunka, átdogozás ehetősége, ietve szükségessége biztositva van. A fekeresett föszcrkcsztöségek közöt vot oyan. aho a havi munkabérért vaó követcményszint pár napos (p: 3 nap) tejesítéséve. vagy néhány riport ekészítéséve vot egyenő. Vot azonban oyan főszerkesztőség is. aho munkaköveteményt egyátaán nem szabtak meg.

22 -20- Átdogozás, önkéntes túmunka eimén vaó kifizetések eoszása igen etérő, de esetenként jeentős jövedemi forrás. Az évi dfizetésekró1 készített - nem tejes körű - kimutatásbó is átható, hogy iyen módon az aapbér köze hatszorosa is megkereshető vo (9. sz. meuéket) Az eenőrizeten foyamatok nem zárják ki fiktív kifizetések ehetőségét. Az negyedévi kifizetések indokotsága aapvetően megkérdőjeezhető, mive az átszervezésse kapcsoatosan a napi műsorokon kívü csak az eőző évrő áthozott produkciók és napi aktuáis műsorok ''gondozása" vot foyamatban. Mégis az önkéntes túmunka és átdogozás megszüntetésének erendeésére csak ez év. negyedévének végéve kerüt sor. Addigra az iyen címen foyósított kiadások összege meghaadta az évben kifizetett összegek két és fészeresét, az sugárzott műsorpercre jutó összeg pedig több mint nyocszorosára nőtt. Az enök rendekezése azonban az érdeketek eenáása, titakozása miatt nem kerüt végrehajtásra. Végeredménybenakifizetések továbbra sem szüntek meg. Ápriis hónapban 23,2 miió Ft-ot fizettek ki önkéntes túmunka címén. A prémium jeentősége csökkent, mive a nem műsorkészítő egységekné 1986-ban tejes egészében beépüt az aapbérbe, a műsorkészítő terüeten csak részben és nem egységesen. Jeeneg szervezeti egység rendekezik prémium kerette. Az eenőrzött főszerkesztőségeken a prémium ösztönző szerepét egyérteműen nem ehet megáapítani. Sajátos szerepe van az ún. Fimgyári prémiumnak. Ezen a címen kerü eszámoásra a küső gyártásban közreműködő MTV -s dogozók részére kifizetett díj összege. A produkciókban közreműködő munkatársak nagyságrendieg magasabb összegű prémiumban részesünek ugyanazon munkakörben, mint a beső gyártásban résztvevők. A gyártási kötségek terhére kifizetett prémiumok összege szabáyozatan. Így tejes egészében szabáytaan kifizetésnek minősünek. A jutamazási források dinamikusan nőttek, ennek megfeeőenakifizetés ek is ( O.sz. meéket), Éves szinten egy főre vetítve több mint háromszorosra

23 -21 emekedtek és 1990-ben Ft-ot tettek ki. A szeméyre szóó kifizetés összege attó függött, hogy rniyen összegű szponzorbevétere tudott a szervezeti egység szert tenni. A szponzor bevéteekbő származó jutaék-jutaom kifizetések mögött ényegében munkatejesítmény nem á. Egyes esetekben ezer Ft föötti összeget is fevettek - szabáytaanu - az érvényes enöki utasításokat megszegve. ( 12.sz.meéket) Küön emítést érdeme az enöki küönkeretbö foyósított jutamak eentmondásossága. Egy-két napos rendkívüi esemény során végzett tevékenységeket fetűnően magas összegekke honorát az MTV vezetése. A vizsgáat ezeken kívü más, etikátan, egyben indokoatanu magas összegű kifizetéseket is tapasztat. Pédáu az decemberi romániai forduat során a közvetítésben résztvevők között több, mint 2 miió Ft-ot osztottak ki. Az országgyűési váasztások idején 50 főnek miió Ft-ot, a abdarugó VB közvetítéséért 31 főnek 465 ezer Ft-ot, a taxisbokád ideje aatt 657 ezer Ft jutamat utaványoztak.. Egy szeméynek a főszerkesztőségrő vaó emondás címén 100 ezer Ft-ot fizettek ki. Az áásábó femettett gazdasági és kereskedemi igazgatónak az eene foytatott vizsgáat ideje aatt kieső jövedeem pótására visszamenőeg 20%-os bérfejesztést áapítottak meg és emaradt prémium, jutaom címén további 00 ezer Ft-ot foyósítottak. A bér- és jövedeem kiegészítések együttes összege TB járuék nékü Ft vot. Egy bemondónőnek betegsége miatt, segéyként 100 ezer Ft jutamat fizettek. Ezek a pédák nem egyediek. A Főigazgatóság áta kifizetett megbízisi díjak jeentős mértékben befoyásoták a Gazdákodó Szervné dogozók jövedeemszintjét. Gyakori vot a több százezer forint összegű kifizetés. Az evégzett munka és a díjazás mértékének aránya az esetek nagy részében erősen vitatható. Megbízási díjakat, honoráriumokat beső és küső munkatársak részére egyaránt foyósítanak. Mindkét jogcímen kifizetett összegekné a tejesítések igazoását megengedheteten nagyvonaúság jeemezte. Az Angyabőrben fimsorozat rész noveáiró írt 2 odaas szakértői véeményért 50 ezer Ft; ugyancsak a fim egyik epizódja (négy odaas) szinopszisának megírásáért 40 ezer Ft; a kötészet napja akamábó 2 t>daas (20 pontba fogat) szakanyagért 10 ezer Ft honoráriumot fizettek

24 -22- ki. (Hozzá ke tennünk, hogy az érvényben évő szeméyi jövedeemadózási rendszer szerint az iyen címen fevett összegek 35%-a után ke SZJA-t fizetni.) A honoráriumok mértéke más esetekben taán nem ennyire magas. de minden esetben nagyvonaú. Jogszerűen nem kifogásobatóak. mive az M1V beső szabáyai szerint a bonorárium mértéke a "piaci viszonyok" függvénye és ezért feső határuk nincs. Az MTV dogozóinak 85%-a részesüt vaamiyen okbó vagy címen megbízási díjban, ietve honoráriumban. Rajtuk kívü rendszeresen akamaznak munkatársakat a Magyar Rádi6t61, ietve a MAFLM-tőL A Magyar Rádiót fő közötti étszámot, a MAFLM-tő főt. A megbízási díj címén kifizetett főre jutó összege az MR és MAFLM dogozói esetében a vizsgát időszak végére kétszeresükre, beső dogozók esetén a négyszeresükre növekedtek. E mögött aapvetően a honorárium szabáyzatban meghatározott tarifák feső határainak etörése á. Ennek következtében a vizsgát esetekben a tejesítményekke összhangban nem áó kifizetések a jeemzőek. Megáapítható vot továbbá a viszonassági fogakoztatásban vaó érdeketség is, mive a megbízási jogcím a egtöbb esetben megegyezett az MTV-ben főfogakozású Küönösen igaz ez a vezetők esetében. munkaviszonyban fogakoztatottak munkaköréve. 7. Beruházás, áóeszközgazdákodás A fejezethez tartozó két kötségvetési szerv - a Gazdákodó Szervezet és a Főigazgatóság - áóeszközáományának könyv szerinti nettó értéke a vizsgát időszakban %-ka nőtt és ezze 2 miiárd Ft föé emekedett. Az aktivát beruházások főképpen a Szabadság téri stúdi6k korszerűsítését, berendezéseinek modemizáását céozták.. A befejezeten beruházások áománya köze kétszeresére növekedve az időszak végére meghaadta az miiárd Ft-ot. A Bojtár utcai stúdi6központban foyamatban évő további beruházásokat is figyeembevéve, az áóeszközök bruttó értéke a közei jövőben megközeíti, eérheti a 4 miiárd Ft-ot. A vagyont megtestesítő épüetek, technikai eszközök stb. jövőbeni megújítására, az érték megtérüésére ehetőséget nyújtó mechanizmusok a jeenegi kötségvetési gazdákodási rendben nem müködnek.

25 -23- A maradványérdeketségű rendszerben tevékenykedő szervezetek - iyen az MTV is - kötségként nem számonak e amortizációt, így forrásuk sem keetkezik áóeszközeik megújítására. Emeett az értékcsökkenési eírást nem tartamazó müködési kötség vaótan információt ad arró, hogy mennyibe is kerü az intézmény áta nyújtott szogátatás. A megtérüési ev jövőbeni figyemen kívü hagyása növekvő kötségvetési támogatási igényt induká. A beruházások ebonyoításának rendszerét, a batásköröket, az idevonatkozó bizonyatok útját nem szabáyozták. A kiaakut gyakorat szerint a beszerzések a szervezeti egységek (főosztáy, főszerkesztőségek stb.) eőzetes igényfemérése aapján, rangsorova, központiag történtek. Az eenőrzés során azonban számos esetben ettő etérő gyakoratot is tapasztatunk. A beruházásokra középtávú terv nem készüt, azok az éves terveken, pénzügyi ehetőségeken aapunak. Az éves terv is késedemesen (a tárgyév ápriis-májusára) készü e. Tartamukat tekintve sem tejesek, mive p. a fejesztési aapbó megvaósított beruházásokat nem tartamazzák. A terven feüi beruházásokná emarad a megfeeő eőkészítés (árajánat, pénzügyi fedezet rendezése stb). Az MTV áóeszköz-nyivántartási rendszere igen sok kívánni vaót hagy maga után. A számvitei rendszer nem zárt, ne~. ad biztosítékot a vagyontárgyak hiánytaan, pontos nyivántartására. Több vagyontárgy nem szerepe a nyivántartásokban, más vagyontárgyakat pedig heyteen értékke rögzítették a könyvekben. Az 1983-ban a 43. sz. Áami Építőipari Váaattó megvásárot Bojtár u aatti, A, B, C-ve jeöt épüetek és teek (450 miió Ft) nem szerepeinek az évi méregben sem. A Zsáya utcai vendégházat - feértékeés aapján ben 6 miió Ft értékben aktívátak Az szeptemberben ketezett tuajdoni ap szerint azonban már ekkor az ingatan kezeője az MTV vot. Az MTV a könyveiben óta miió Ft értékke tartja nyiván az Ó-u. 14. sz. aatti ingatant, amit az emút években a feújítási kötségek terbére jeentős összegge (37 miió Ft) korszerűsítettek. Az ingatant a Kereskedemi Főigazgatóság 1990-ben 122 miió Ft értékke- szabáytaanuaktiváta. Az Ingatan így az év végén mndkét Intézmény méregé-

26 -24- ben szerepe. Az ingatan nyivántartási értéke - az érvényben évő eőírások szerint- csak az eszközöt ráfordítások beruházásnak minösüö részéveett vona növehető, és az is az MV-né, nem pedig a Főigatóságná. (Az ingatan vagyonértékét növete az évben a Texért Váaat részére kifizetett 10,5 miió Ft, amey a Münnich F. u. 18. sz. épüet béreti jogának vot a fedezete. A megáapodást 1985-ben kötötték és az eenértéket ugyanebben az évben átutaták. Akiváásra csak év végén kerüt sor. Ugyanakkor az épüetnek az MTV nem kezeője, csak bérője évi miió 275 ezer Ft béreti díj fizetése meett.) Hasonó hiányosságak jeemzik a gépi beruházások nyivántartását is. A nagyarányú beruházások meett az MTV ingatan vásárásokka is (Rajk L. utcai textigyár, Nádor u. 18. sz. aatti épüet béreti jogának megvásárása) igyekezett eheyezési gondjain enyhíteni, ényegében eredményteenü. Ez egyben a beruházások cészerűtenségére uta. A működéshez rendekezésre áó saját terüet meett az MTV 43 béreményben 0-12 ezer m 2 terüetet bére főeg raktárak és irodák céjaira. A kifizetett béreti díjak az évi 12,5 miió Ft-ró 1990-re 27,7 miió Ft-ra emekedtek. Az emítetteken kívü a Kereskedemi Főigazgatóság is bére 16 heyiséget (ebbő 7 üzet) kb m 2 aapterüettel Az építési beruházások között központi heyet foga e a Bojtár utcai stúdióközpont. Ez a beruházás magán visei az emút évtizedek beruházásaira jeemző összes negatívumokat (aátervezés, finanszírozási gondok, a megvaósítás ehúzódása stb.). A beruházás eó'készüetei az 1980-as évek eején kezdödtec. Az indításra vonatkozó eső engedéyt az OT enöke 1982-ben adta ki, majd 1985-ben 426 miió Ft-ban határozta meg a beruházás kötségeit. ÖSSzefogaó dokumentáció, beruházási program ekkor készüt utojára a tervezett új étesítményrö. A tényeges bekerüési értéke megközeíti az 1,6 miiárd Ft-ot.. A beruházás 1991-re jutott e a befejezésig. Vizsgáatunk idején (1991. V. hó) foynak a végeges átadás-átvéte munkáatai. A megvaósítás során évrő-évre visszatérő gond vot a beruházás foytatásához szükséges pénzügyi források eőteremtése. Többszöri módosítás után oyan megodás szüetett, hogy az OT és a PM garanciája meett 876,5 miió Ft hitet vett fe az MTV, amit foyamatosan 1996-ig fog visszafizetni, 15%-ban a saját forrásaib61, 75%-ban (752 miió Ft-ot) pedig a kötségvetésbó a következő

27 -25- években kiutaandó támogatás terhére ~teszerződést a kapott tájékoztatás szerint nem kötöttek). Ezze a pénzügyi megodássa a garanciát váaó szervek - eözetes paramenti jóváhagyás nékü - az emitett összeget eöre"ekötötték" az évek áami kötségvetésébö. A hosszúra nyút megvaósítási idő. a rendkívü sok probéma eenére végüis egy korszeru, építészetieg átványos, a cészerűségi követeményeket némieg meghaadó színvonaú étesítmény jött étre. A stúdió üzembeheyezéséve az MTV technikai bázisa, tehetőségei számottevően bővünek, a technika működtetése azonban egyben jeentős kötségeket fog igényeni. Ezért rendkívü fontos, hogy működtetése és kihasznáása megfeeő egyen, ugyanis féő, hogy enékü az üzemetetés várható - eddig még ki nem számított -kötségei újabb teherként a kötségvetésre fognak nehezedni. A gépek, berendezések vagyonértéke 1990-ben 2,5 miiárd Ft. Az évi új beszerzés 192 miió Ft-ot tett ki. A müszerimportró megáapítható vot a gazdaságosságra vaó törekvés. A beszerzésekre vonatkozó szabáyokat (eőkészítés, tipizáás, gazdaságosság) megfeeően érvényesítették. A korszeru és jeentős értékű szakmai berendezések beszerzése az aapfeadat eátásához szükséges műszaki színvona javítását szogáta. A beszerzésekné figyeembe vették a már megévő eszközáomány típusát, száítóját és annak megfeeően eszközöték a további fejesztéseket. (P. az új stúdiót a Studer és a Thomson cég berendezéseive szereték fe. ) Ezze szemben az egyéb, működési fetéteeket szogáó gépekné, berendezésekné nem érvényesü a tipizáásra vaó törekvés. Ez a fenntartási, üzemetetési kötségek növekedését vonta maga után (p. az eenőrzés időpontjában 43 fée típusú máso6gépet üzemetetett a teevízió, mindez küönfée egységcsomagot, etérő szervízeés szükségességét jeenti; ugyanez a heyzet a jeentős számú és értékű írógéppe is). Az eenőrzés időpontjában az MTV 154 db szeméygépkocsiva rendekezett, ameybő 19 db a 0 -ra eírt. Ezen kívü 222 db egyéb haszonjármű (mikrobusz, autóbusz, tehergépkocsi, pótkocsi, konténerszáító stb.) vot a birtokában, ameyekbő 09 db a O-ra eírt.

28 -26 Az emút két évben 64 db szeméygépkocs~t. 14 db autóbuszt és egyéb járművet szereztek be. A beszerzett járművek közü 8 db Voga szgk. aktíváatan. Ezeken kívü az MTV viszonyag nagyobb darabszámban küönböző típusjeű Peugeot gépkocsit is vásárot, ietve ízinget, ameyek - heyteenü - még nem szerepeinek az á6eszköznyivántartásban. A ízingügyet - az ÁFA kétszeres feszámítása és a száító 65%-os árrése következtében - 35 miió Ft többetkiadást okozott az MTV -nek. A többet kifizetésekért vaó szeméyes feeősség tisztázást igénye. A beruházási céú beszerzések pénzügyi rendezése, számvitei eszámoása, i. könyveése nem minden esetben fee meg a szabáyoknak. Az eenőrzött időszakot megeőző évekbő rendezeten még összesen 2.5 miió Ft összegű beszerzés, meye együtt az év végi rendezeten áomány 109,4 miió Ft vot. A készetre, i. kötségre eszámot, azonban kiegyenítésre még nem kerüt száítói számák összege miió Ft vot Ez utóbbi késedemi kamatokat is vonhat maga után. Szükségesnek tartjuk, hogy a számák kifizetésére, a már kiegyenített számák esetében a készetrevéteezés és kötségeszámoás tejesítésére haadéktaanu intézkedjenek. Decentraizát hatáskörben, eszámoási utavánnya több beruházást, ietve beszerzést vaósítottak meg. Ezekben az esetekben többrétü hiányosság fordut eő. Így az Üzemgazdasági főosztáy áta beszerzett csöfagyasztó értékét kétszer egyenítették ki; a Pénzügyi főosztáy korábban a már kifizetett számák bekérésére, eseteges pótására nem tette meg a szükséges intézkedéseket; az iktatás hiányosságai miatt a pénzügyi és számvitei köteezettségek késedeiméért vagy emuasztásáért a feeösséget nem ehet egyérteműen megáapítani. A hiányzó számák évben 53,4 miió Ft-ot (926 téte), évben 31, 5 miió Ft-ot (605 téte) képvisenek. Ezek számvitei eszámoása nem történt meg. A hiányzó számák miatt számviteieg rendezeten áománybó a szúrópróbaszerüen kiváasztott esetek vizsgáata küönböző eredményre vezetett Eőfordut p. tényeges számahiány, bevéteezés emuasztása, kétszeres kifizetés stb. Eőfordut azonban, hogy a száma eőkerüt, csupán az osztáyok koordinációs készségének hiánya miatt nem rendeződött az ügy. Esetenként a bevéteezés is megtörtént a száítóevé aapján, ugyanakkor a száma hiányában ennek számvitei rendezésére mégsem kerüt sor.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben