j_')-. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "j_')-. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró I. Tartami összefogaó A Kebesberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) működtetésében áó oktatási intézmények meett az intézmények aapfeadatain túi tevékenységei finanszírozására aapítványok működnek. Az aapítványok működésének egyik forrása az intézmény épüetének bérbeadásábó származó bevéte visszaszármaztatása a működtetőtő. Az Önkormányzat az adott iskoa bevéteének 50%-át teszi közvetenü hozzáférhetővé az intézmények, ietve az aapítványok számára. A kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásáró a 471/2014. (X. 30.) KÖKT határozat rendekezik. Az iskoák és a támogatásban részesüt aapítványok megnevezése, vaamint a évi kötségvetés terhére nyújtott támogatási összegek: Intézmény Aapítvány Támogatás összege Kőbányai Bem József Átaános Iskoa Kőbányai Janikovszky Eva Magyar-Ango Két Tanítási Nyevű Átaános Iskoa Kőbányai Kada Miháy Átaános Iskoa Zöd Dió Aapítvány Arany-Bánya Aapítvány Összefogva az iskoáért Aapítvány 450 OOO 150 OOO Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa Egyesüt Erőve (Viribus Unitis) Iskoai Aapítvány 589 OOO Az Önkormányzat a támogatást szerződés aapján biztosította az aapítványok részére. A támogatási szerződés tartamazta a fehasznáási céokat. Az aapítványok képviseői megküdték az Önkormányzatnak - a megáapodás szerint január 15-éig- a támogatási összeg fehasznáásának eszámoását, meyet az eőterjesztés 2. meékete tartamazza. A támogatási összeg tétees eszámoásának eenőrzését a Kőbányai Pogármesteri Hivata Humánszogátatási Főosztáy Közneveési és Civikapcsoati Osztáya végezte az aapítványokka kötött szerződések 9. és 14. pontjaiban meghatározottak szerint. Ennek megfeeőerr az eenőrzés kiterjedt a támogatási összeg rendetetésszerű fehasznáásának és a köteezettségtejesítés formai szabáyosságának vizsgáatára (hiteesítés módja, másoatok beazonosíthatósága). Az eenőrzés során az eredeti számákba az aapítványok betekintést engedtek. Az eenőrzés tapasztaatai: a) A pénzügyi eszámoások megfeenek a szerződésben rögzített formai és tartami követeményeknek, az aapítványok enökei az eszámoás főösszesítőjén fetüntetett számák adatainak vaódiságát igazoták, a kötségek, kifizetések egyérteműen azonosíthatóak.

2 b) A Zöd Dió Aapítvány a támogatást a tanuóknak szervezett városismereti programra, színházjegyek és béretek vásárására és a karácsonyi ünnepség megrendezésére, ajándékok vásárására fordította. c) Az Arany-Bánya Aapítvány jutaomkönyvek vásárására hasznáta fe a támogatást, ameyeket a házi versenyek nyertesei és a kiváó tejesítményt nyújtó tanuói kaptak jutaomként. A támogatás összegébő 89 forintot nem hasznát fe az aapítvány. d) Az Összefogva az iskoáért Aapítvány az összeget a tanuók részére küső heyszínen szervezett "Múzeumi nap" buszkötségére fordította, e) Az Egyesüt Erőve (Viribus Unitis) Iskoai Aapítvány a támogatást az információs és kommunikációs technoógiák széeskörű akamazását ehetővé tevő informatikai és híradás-technikai eszközök beszerzésére fordította. II. Hatásvizsgáat Az aapítványi támogatások minden iskoa esetében az odajáró gyermekek fejesztését, éményszerzését, eismerését, jutamazását szogáták, így a támogatás biztosítása eérte a megáapodásokban rögzített cét. III. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága meghozza az eőterjesztés. meékete szerinti határozatot. Budapest, február" G, " Törvényességi szem ontbó eenjegyzem: jegyző 2

3 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága... /2015. (II. 17.) határozata a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága a) a Zöd Dió Aapítvány (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.), b) az Arany-Bánya Aapítvány (1105 Budapest, Kápona tér 4.), c) az Összefogva az iskoáért Aapítvány (1103 Budapest, Kada utca ), vaamint d) az Egyesüt Erőve (Viribus Unitis) Iskoai Aapítvány (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) évi támogatásának eszámoásáró szóó beszámoót efogadja. 2. A Képviseő-testüet az Arany-Bánya Aapítvány támogatásábó 89 forint fe nem hasznát összeg és kamatai visszafizetését rendei e. 3. A Képviseő-testüet a 2. pontban meghatározott összeget és annak kamatát a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó önkormányzati rendeetben a Képviseő-testüet működési céú átaános tartaékába heyezi. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a Humánszogátatási Főosztáy vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztáy vezetője 3

4 J? rnekef c12 e ó'fr>t-zje'25j;_frc,z. _(.-:-\ ' 'i ['. /( v E ""It Erőve Iskoai A ' ' -. T' számoása (Határidő: 2015 ', 15.) ' Száma adatai Támogatás összege Sorszám Termék vagy Száma száma Száma kibocsátója szogátatás megnevezése Száma kete {2014. október 31. és december 31. közötti időszak) Tejesítés időpontja OOO Összesen: MK Márvány Kft Sony HD kamera MK Márvány Kft Sony kazetta G1769/2014 Hangáruház ávány hangfa Winchester, hangfa, SM-2014/154 Neucom Bt hangszóró,számítógép Z314/2177 ZAJ Rendszerház Kft fejhagató Dátum: ;0 _.s: p :Q') --- e;-:> "-::> b 'Jf r'"" \,.) "" () 0 (TJ '_""-..)'-!: N b --- v

5 Fizetési határidő Száma eszámoásának ideje az Önkormányzat feé Száma (2015. január 5. és végösszege január 15. közötti időszak) Fehasznát támogatási összeg Visszafizetés összege

6 / / {-: -;- 'fff\ [<c, Wo ö 'ÍI J {A. Tu.a.c.....-,n.uun... A t..."1aaij It. ' AU.J -.a_ 4UIU4t.4 1;Jo3Li11JIUJ4.;,i \.I.I.itt411UU. ""U.. J. 141JU41.J. J. J Száma adatai Támogatás E Száma kete m Termék vagy N Száma (2014. október 31. és Tejesítés Fizetési összege f!! Száma száma szeigáitatás kibocsátója december 31. időpontja határidő o rn megnevezése közötti időszak) Száma eszámoásának ideje az Önkormányzat feé (2015. január 5. és január 15. közötti időszak) Száma végösszege Fehasznát támogatási összeg Visszafizetés összege Kovács 1. HC4SA Gergey szeméyszáítás Ös sz január Ft o o Dátum: Budapest január i J aapítvány enöke (' -...,,s () 0) V" --- :::... -p '-; (... "A'...s- C" ::::y <S:\ \..;.., \"' Q VI :,

7 \.. / -, / _., ':O &.a.!g Száma adatai Támogatás összege Sorszám Száma száma Száma kibocsátója Termékvagy szogátatás megnevezése Száma kete (2014. október 31. és december 31. közötti időszak) Tejesítés időpontja 150 OOO / Összesen: Könyvtáreátó Nonprofit Fft Móra Ferenc (fiúsági Könyvkiadó Aexandra Onine Könyvbazár Kft j utaomkönyv jutaomköny_v j utaomkönyv J Dátum: v 1?1 nrqoa!?)[.. da_ v 1 t t>-roft>98c :myzs<;>py /.\uf'.tjjdiv r.,\ up. {ur..xv r 1, \ / i: A \ \ \ aapítvány etnöke \ "-./'J F -:----- o.6'>.\ ?"?\ () '!..,..-:, CT\ - ('-,s:- o :í)) V"" ---.:.....!:"" p,..._ t :... ;:::-

8 A B' Aaoítv --.; r -----'"' számoása (Határidő: 20 - ) Támogatás összege Sorszám Száma száma Száma kibocsátója Száma adatai Száma eszámoásának Száma kete ideje az Termék vagy (2014. október Önkormányzat Tejesítés Fizetési szaigáitatás 31. és feé idöpontja határid ö megnevezése december 31. (2015. január 5. közöti idöszak) és január 15. közöti idöszak) Száma végösszege Fehasznát támogatási összeg Visszafizetés összege ' 150 OOO Könyvtáreátó Nonprofit Fft /02654 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Aexandra Onine Könyvbazár Kft 4_ g_ 10. Összesen: _ L -- jutaomkönyv jutaomkönyv jutaomkönyv L -' ' Dátum: aapítvány enöke rfn_ (.ta \atvn_ '- A,.;\43:-42 1\ OS 1W {á\na tér 4.

9 -, Kedvezményezett neve: ZÖLD DIÓ ALAPÍTVÁNY \._,.. / Szerződés a:z:onosító: "-IUUU.:JI SZ pénztárbizonyat kiadási SZ , pénztárbizonyat OOO 9 OOO kiadási SZ jmezőgazdasági 1Sz2014/188 ;;; ,J.Jt:IIL.OI UIL.UIIYi fmo"i7pm o.-,jnnn-t -,c J-t c1 1nnn...!;;... ;......_...,_: ooo 9 ooo\ki?dái.... sz '""..."'" Múzeum A600053/ Formatex Kft / "..,.,...,._.,W'III.,_I._.\.0 fprooram karácsonyi aiándék Ikea A117nnn/ni1Atnnn 1,':>.-";;,...,...,...,...u; :::::;ruiluiiyid ' " ('." P--". \.._.-'.;::;: n.iuuui SZ \v oénztárbizonvat _, kiadási SZ pénztárbizonyat kiadási SZ LU14.1L.U - f' J':'u':',. ISZ ', ----.". ;s;: ':-'u':',. ISZ r-'. -c:, Q J :'u':',. ISZ L u::: J':'u':',, ISZ N J :'u':',. ISZ \fj ;121 VJ ' \ \énuzá'rbizonyat jbz _,r JI-;-<-<; Q

10 "01 0\...ViYI 27 12ü1-i<it ---, 69930KSU ünnensénre kiadási BZ Fakopáncs 92 'oénztárbizonvat 28 NQ9ED karácsonyi ' KFt ünnensénre kiadási BZ oénztárbizonvat HD Hungária KFT 02014/00732 karácsonyi ünneoséore kiadási BZ oénztárbizonvat 30 VIMAR KFT. NQ9SB ünnepség kiadási BZ oénztárbizonvat Összesen Auírott, büntetőjogi feeősségem tejes tudatában kijeentem, hogy... szám ú támogatás fehasznáása a páyázati projekt megvaósítása érdekében, a támogatási szerződésben fogataknak megfeeően történt. Igazoom, hogy a számaösszesítő meéketeként megküdött bizonyatok, dokumentumok vaódiak, hiteesek és másoatuk az eredetive megegyezik, továbbá a támogatás terhére eszámot. Vaamint a támogatás terhére eszámot vaamennyi femerü It kötséget igazoó bizonyatok, kapcsoódó dokumentumok szabáyosan rendekezésre ának, a vonatkozó számvitei eőírásoknak megfeeően könyveésre kerütek. Ket: o<v t > v -;--. /::: ",ijt- "' n'""' ' _, Á - '\_. 1.4, -«' Kedvezmé.J;&éiett cégszríí. at,áfrása,'t:r..:: < ::%;;. ;;.p/ \,q-f;'tia r w.,-., "'/... ::;is-/ -.JC.Q.d'L"C-oL<..R_' -.. '"'. -_.h!< ))i--,.. _., "_, -Y

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló '(00. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

~. számú előterjesztés

~. számú előterjesztés ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásáról

Részletesebben

i.sjr. számú előterjesztés

i.sjr. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i.sjr. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014.

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

~/-c'f:t:l 1-9.- Tárgy: Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Tisztelt Képviselő-testület!

~/-c'f:t:l 1-9.- Tárgy: Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE X. k!'rüíet Kúbám 2 :; Kéf_;viselú-tcstü1ct üú'sc 5711 ~/-c'f:t:l 1-9.- ' <

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben