1990. évi. a K_iilii.g)rlninisztéritllll fej~zet. l)enz11.;{ vt-2"a.z<ta.sa.2"i e.i.ienorz~-~erui.& ~ j l. l i. ! l! .. v ~ ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1990. évi. a K_iilii.g)rlninisztéritllll fej~zet. l)enz11.;{ vt-2"a.z<ta.sa.2"i e.i.ienorz~-~erui.& ~ j l. l i. ! l! .. v ~ ~"

Átírás

1 a K_iiii.g)rninisztérit fej~zet évi "r y '\'! /' * 11 ; r r ~ FF1f )enz11.;{ vt-2"a.z<ta.sa.2"i e.i.ienorz~-~erui.& ~.. v ~ ~ j. ; i i! i i i f i!! i

2 Az eenőrzést végezték: Beics János Horváth Sándor Nagy Akosné Otto Tamás dr. Soymár Károyné Varga Idikó számvevő, számvevő, számvevő, számvevő számvevő, számvevő, tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos Az eenőrzést vezette: Koossváry György főtanácsos

3 Fejezei Főcsoport v / JELENTÉS a Küügyminisztérium fejezet ~vi. pénzügyi-gazdaságieenőrzésérő A Küügyminisztérium a vizsgát időszakban ( III. 31.) megközeítőeg vátozatan szervezetteátta e feadatait. A fejezethez jeeneg a Minisztérium, a Küképviseetek, a Magyarok Viágszövetsége és a Magyar Küügyi Intézet - mint önáóan gazdákodó intézmények-tartoznak. A Dipomáciai Testüetet Eátó Igazgatóság XII. -éve váaattá aakut át és így kivát a kötségvetésből Afejezetköt ségvetésieőirányzataaz 1987.évi2,8 miiárdforintró1990-re4,0miiár forintra-43 %-ka- növekedett. A tényeges fehasznáás az évi 3,1 miiár forintta szemben évben 3,6 miiárd forint- 16 %-ka több-vot (ami reáértékben nem jeentett emekedést). A fogakoztatott étszám fejezeti szinten (a Minisztériumná, küképvise1etekné és intézményekné együttesen) évrő 989. évre2118 főrő 696 főre-20 %-ka-csökkent. (A Dipomáciai Testüetet Eátó Igazgatóság évi átag étszáma 484 fő vot.) Az eenőrzés céja a fejezet gazdákodásának, a feadatok és az ahhoz rendet pénzeszközök összhangjának értékeése, vaamint annak megítéése vot, hogy a gazdákodásban érvényesütek-e a cészerűségi, eredményességi és a törvényességi követemények.

4 - 2 - I. Összefogaó megáapítások, javasatok Az eenőrzés tapasztaatai szerint a Küügyminisztérium fejezetné a működés és a gazdákodás szabáyozottsága, szervezettsége emaradt a követeményektől Hiányzik a feadatok magasabb szintű jogszabáyi megfogamazása. A Minisztérium és a Küképviseetek szervezetének, apparátusának korszerűsítése, ésszerűsítése megodandó feadat. A pénzügyeket és a számviteit fejezet szinten nem szabáyozták, ugyanakkor a Minisztérium és a Küképviseetek terüetén hiányos vagy kors zerűten a gazdákodás szabáyozása. A hatásköri rendszer nem zárt, esetenként a gazdákodási jogkörök megáapítása nékü foyik a gazdákodás. A gazdákodás szeméyi fetéteeit ényegesen rontja, hogy a Minisztérium gazdasági apparátusának munkatársai cikikusan a küképviseetekre távoznak és így rendszeresített a fuktuáció. Az információs rendszer hiányosságai szűkítették a gazdákodás értékeésének és eenőrzésének ehetős égeit. A működési és a gazdákodási rendszer fogyatékossága vezettek oyan hiányosságokra, mint a kötségvetési tervezés megaapozatansága, a beső tartaékok nem keő mozgósítása (a jeentős pénzmaradványok eenére), vaamint a takarékossági intézkedések csak részbeni végrehajtása, ietve esetenként a takarékossági követemények figyemen kívü hagyása. A vagyonvédemet és a bizonyati rendet érintő intézkedések több esetben emaradtak. A méregvaódiság az évi méregné nem érvényesüt, mive jeentős ös s zegű konvertibiis vautát kivontak a kötségvetési beszámoás aó. A beszerzések, a reprezentáció, a béremények, az áóeszközgazdákodás stb. terén tapasztaható eredményes megodások jezik a törekvést a gazdákodás megújítására. Az eenőrzés tapasztaatai aapján a következőket javaso juk: 1.) A Kormány - tegye meg a szükséges intézkedéseket a Küügyminisztérium és a küügyminiszter feadatainak törvényszintű szabáyozására;

5 az áami protoko tevékenységet kompex módon (eőkészítés, jóváhagyás, finanszírozás, eszámoás) szabáyazza újra; - vizsgátassa feü aminiszterek RK aapjainak működtetését, méregeje az aapok további fenntartását és szükségessége esetén akossa meg annak jogszabáyi aapját. 2.) A Küügyminiszter - - készítse e a minisztérium korszerűsített Szervezeti és Működési Szabáyzatát, vaamin t az azt kiegészítő küönböző szabáyzatokat és a számarendet: - a küképviseetek gazdákodására készítessen oyan új szabáyozást, amey a jeenegi pénzügyi követeményeknek és a feadat sajátosságának megfee; - aakítson ki oyan egységes információs és adatkezeési rendszert, amey ehetövé teszi a gazdákodás tejeskörű értékeését, amindenkori összes pénzvagyon számbavéteét; - tegyen intézkedést a kötségvetés tervezéséné és a végrehajtásáná a beső tartaékok fetárására, az efekvő pénzeszközök mobiizáásáva javítsa a fejezet önfinanszírozását, és ezze enyhítse az áami kötségvetés terheit; - vizsgája feü a gazdákodási feadatokat eátó dogozók tekintetében a küfödi szagáatra vaó kieüdés módszerét, és a minisztériumi gazdasági apparátus stabiizáására tegye meg a szükséges intézkedéseket; - intézkedjen a eüképviseetek háózatának-a eüpoitikai súypontetoódások figyeembevéteéve történő- feüvizsgáatára, ennek aapján a kötségvetési eszközök és a étszám átcsoportosítására, ietve megtakarítására;.- - a eüképviseetek étszámgazdáikadását vizsgája feü annak figyeembevéteéve. hogy az idegen áampogárok, vaamint a magyar akamazottak csaádtagjainak fogakoztatásáva hogyan ehetne a feadateátást gazdaságosabbá tenni; - vizsgája feü a futárutak számát, fontosságát, a ráfordítások indokotságát; - dogozza ki az eévüési időn beü (5 év) az RK aapbó történt szeméyi jeegű kifizetések miatt emaradt áarnma szembeni köteezettségeket és fizesse be a kötségvetésbe; - intézked jen, hogy a kötségvetési intézmények-feadatainak vátozásáva összhangban - korszerűsítsék gazdákodásukat és a saját bevéteeik bővítéséve javítsák az önfinanszírozó képességüket; - gondoskodj on a ne,m közvetenü áamigazgatási feadatot eátó részben önáó intézmények jobb kihasznáásáról hasznosításáról eüönös tekintette a Diákotthonra.

6 - 4-3.) A Pénzügyminiszter - intézkedjen a Minisztérium és a Küképviseetek egy intézménnyé vaó összevonásáró, ameyben a Küképviseetek önáó szakfeadatként szerepene; - vizsgája feü a küfödön tartósan akamazottak járandóságát abbó a szempont bó. hogy a vautaeátmány - kötségtérítés jeege miatt - a kiküdö szervekné ne a béraa pot, hanem a bérjeegű egyéb kifizetéseket terheje; - kezdeményezze a küügyminisztemé a Magyarok Viágszövetségének foyósított áami támogatás indokotságának feüvizsgáatát, küönös tekintette a "Magyar Hírek" c. ap kiadására. n. Részetes megáapítások. A fejezet működése A Küügyminisztérium feadata a Magyar Köztársaság áamközi kapcsoatainak gondozása és küpoitikai céjainak megvaósítása. Tevékenységi körérő (más tárcáktó e térőerr) azonban magasabbszintű jogszabáy nem rendekezik. (Csak bizonyos részfeadatokatp. nemzetközi szerződéskötések- szabáyoztak.) Saját kezdeményezésben ben ekészüt egy törvényterveze t, de a jóváhagyásig nem j u t ott e. A korábbi években az ország küpoitikáját közvetenü az urakodó párt irányította és aakította ki annak súypontjai t. A meghatározónak tekinthetőszovjet orientáció meett az 1970-es évek eőtt a harmadik viág feé forduás, az 1980-as évektő pedig fokozottabban az Európa centrikusság a j e emző. A!<ü képviseetek eheyezkedésében ismérhető ez az etoódás. A Magyar Köztársaság év végén a viág 135 országáva át- küönböző szintűdipomáciai kapcsoatban 80 önáó (68 nagykövetség, 9 főkonzuátus, 3 misszió) és 8, a kereskedemi képviseette közös ügyvivői képviseet útján.

7 - 5 - Az eenőrzött időszakban a küképviseetek száma vátozott. Poitikai és gazdaságimegfon toás bó 1987-ben 82 küképviseetbő4 nagykövetséget (Accra, Conakry, La Paz és Nairobi), a párizsi UNESCO missziót, vaamint a Koozsvári Konzuátust megszüntettek. Az ezt követő években hazánkban ezajott poitikai vátozások, hangsúy átheyezödések hatására Szöuban. Nicosiában, Te-Avivban,SantiagodeChiében,egutóbb Zágrábban és Münchenben nyitottak meg küképviseetet. Foyamatban van a vatikániküképviseet feáítása. A fejezet a rendekezésére bocsátott erőforrásokat a konkrétan meg nem határozott feadatrendszer finanszírozására hasznája fe. A kiaakut feadatokat a tárca a feügyeete aá tartozó intézményeiveátja e. A Minisztérium és a Küképviseetekküön-k:üön önáó intézményként vaó műkö dt etése sem a cészerűségi, sem az eredményességi követeményeknek nem fee meg. A Küügyminisztérium a Pénzügyminisztériumma együtt évtizedek óta küön intézményként kezei a küképviseetekösszességét. Ezzeszemben aminisztéri um és a Küképviseetek feadata i szorosan összefüggnek, szervesen egymásra épünek. Sem a sajátosságok, sem a gazdáik od á si fetéteek hiánya nem teszi ehetövé a küképviseetek önáó kötségvetési szervként vaó működtet ését. Emeett a pénzügyi törvény és végrehajtási rendekezései erre irányuó jogszabáyi követeményeinek nem feenek meg. A Küügyminisztérium sem pénzügyi, sem számvitei terüeten nem rendekezik semmifée fejezetszintű szabáyozással Egységes pénzügyi-gazdasági és számvitei információs rendszert nem aakítottak ki. Ennek következményeként gyakran aapvető információk is hiányoznak. A küképviseetek gazdákodásának értékeéséhez, eemzéséhez nem rendekeztek forintban összesített adatokka egy-egy küképviseet fenntartási kötségéről Nem tejeskörű az információ arró, hogy az egyes küképviseeteken adott időpon tban miyen tartós ekötésű, eküönített pénzösszegek vannak. Heyszíni eenőrzésünk egyes heyeken tapasztaita a pénzeszközök fehamozódását (Koppenhága, Hesinki). A fejezetszintű egységes pénzügyi-gazdasági irányítás kiaakítását jeentősen fékezte a minisztériumban a gazdasági feadatta fogakozók sajátos és számot tevő fuktuáció ja. Az áamigazgatási átagná aacsonyabb bérszínvona miatt a küképviseeti munka ehetősége a eginkább ösztönző eem. A szervezet vezetői és munkatársai ugyanis cikikusan a küképviseetekre távoznak, egyidejűeg az onnan visszatértek kerünek a gazdasági

8 - 6 - apparátus ba. A "szervezett" munkaerőmozgás viszont azza jár, hogy az ef eadatta f agakozák a gazdákodást foyamatában nem ismerik, zömme napi kérdésekke fogakoznak és kevésbé váakoznak-a gazdákodás korszerűsítését is érintő- koncepeionáis munkákra. A fejezetszintű kötségvetési tervezés az emút években nem vot keően megaapozott. Az eőirányzatokat átaában nem a tényeges feadatokhoz igazodóarr aakították ki. Az egyes intézmények kötségvetési eőirányzatát a vaóságos igénytő etérőerr áapították meg, a Minisztériumét az igény aatt, a Küképviseetekét tartaékokat is beépítve. Emiatt a tényeges minisztériumi kiadások egy részét átterheték a Küképviseetekre, az ott jeentkező többetfehasznáást viszont támogatási igényként fogamazták meg az áami kötségvetés feé Jeemző vot a működési bevéteek mérséket tervezése, ameyet az évek során jeentősen tútejesítettek A bevétei többette az eredeti eőirányzatot nem m6dosították és azza a magasabb kiadási igény fedezeteként nem számo tak. A kötségvetési páteőirányzatok eőterjesztéséné több esetben nem jártak e megaapozottan, mert a tartaékokat, az év közben fe nem hasznát magas pénzmaradványt, vaamint a már reaizáódott többetbevéteeket nem vették figyeembe. A feadatok vátozásához igazodóarr az egyes intézmények és szakfeadatok között eőirányzat átcsoportosítást nem végeztek. Bizonyos többetigényeket viszont esetenként az éwégi pénzmaradvány terhére eismertek. A minisztérium a fejezetszintű eőirányzataibó évrő-évre jeentős összegű tartaékokka rendekezett. -:: ~. P évben a Küképviseetek béraapjában évő 172 miió forint és a doogi eőirányza tokban évő 218 miió forint, vaamint a társszervektő (HM, BM) kötségtérítésként befoyt 96 miió forint. A tartaékokra uta az is, hogy af e jezet jóváhagyott pénzmaradványa a vizsgá t időszakban évrő-évre jeentősen emekedett (az évi 314 mii6 forint, az évi 423 miió forint az évi 745 miió forint vot). Ennek döntő hányada a Küképviseetek műkö dési bevéteének visszatartható 50 %-ábó és az eőző években fe nem hasznát pénzma-

9 - 7 - radványbó adódott ( 1988-ban a kettő együtt 255 miió forint, azaz 60%, 1989-ben 539 rniió forint, azaz 72 %). A pénzmaradványokmég akkor is jeentős finanszírozási tényezőt jeentettek, ha évente mintegy 50 %-uk vot mobiizáható.. A Küképviseetek működési bevétei többete évben mintegy 62 miuió forintta magasabb ehetett vona, dc a Pénzintézeti Központ-forgóaap gondjaimiatt-ezt az összeget nem tudta jóváírni. Az összegnek a nagyságáró azonban a Küügyminisztériumnak nem vot információja. A kintevőségekrő ugyanis anaitikát nem vezetnek és ezért a méregben semmutatták ki. A fejezetszintű gazdákodásban esetenként érzékehetők takarékossági kezdeményezések, azonban az intézkedések csak részben kerütek végrehajtásra. A Küképviseetekné tervezett étszámcsökkentés pédáu csak kis mértékben vaósut meg. A Küügyminisztérium a Kereskedemi Minisztériumná kezdeményezte egyes országokban (p. harmadik viág) a heyiségek és a étszámok jobb kihasznáása, ietve a kötségcsökkentés érdekébenaétesítményekközöshasznáatát,afeadatokegyrészénekközösapparátussa vaó eátását. Annak eenére, hogy fetehetően j eentős megtakarítást ehetne eérni, eddig még nem szüetett eredmény. A forindeértékeések és a heyi infációk hatása a fejezet gazdákodásában e sősorban a küképviseetekné a egkedvező tenebb. A hatások eentéteezésére 1988-tó kezdődően egyre kisebb mértékben szogát központi forrás. A népgazdaság pénzügyi heyzeterniatt eőtérbe kerütek a fejezet takarékossági intézkedései, vaarnint a jeentkező kiadási többetek saját bevétee történő eensúyozása. A he y i infációk hatásait többé-kevésbé eensúyozza a küképviseetek pénzeátás i rendszere oymódon, hogy a küképviseeteink a működéshez biztosított konvertibiis vautát csak a szükségetnek megfee ő mennyiségben vátják át heyi fizetőeszközre. 2. Minisztérium gazdákodása A Küügyminisztérium Szervezeti és Müködési Szabáyzata-ameynek rendetetése a feadat, az aapvető működési terüet, a szervezeti tagotság stb. szabáyozása enne-nem fee meg a követeményeknek. Egyes terüeteken tú tagot, másutt pontatan. Hiányzik a gazdákodási tevékenység összehagoása és a jogkörök megfe eő kijeöése. A bér- és étszámgazdákodást a Bér- és Munkaügyi osztáy, vaamint a Szeméyzeti főosz t á y feadatköre ís tartamazza, a fe eős kijeöése nékü.

10 - 8 - Az egyes keretgazdákodó főosztá yok (osztáyok) pénzügyi eenjegyzés nékü haszná ják fe a eadott kereteket, ugyanakkor a tényeges kiadásokat nem értékei központiag senki. A gazdákodás szervezettségét, szabáyszerűségét és értékehető ségét akadáyozza, hogy a főbb terüetekrészetes szabáyozása hányzik, a számvitei rend nem fee meg az eőírásoknak. Nem készítették e a pénztári pénzkezeési szabáyzatot, ami köteező vot. Fontosságát küön indokoja az, hogy a forint és a deviza pénztáregyütt van és a két intézmény (Minisztérium és a Küképviseetek) készpénzét együtt kezeik. Ezen túmenően a házipénztárban szabáytaanu még ún. H idegen H készpénzt is tartanak (miniszteri RK aap, RK akásaa p). Számarend heyett csakszámatükör készüt, amey nem fogadható e. Hiányoznak a szám v i tei munkát aátámasztó egyes anaitikák. Az ekészített két számatükör (Minisztérium, Küképviseet) sem egyértemű, egyes feadatok könyveését tévesen határozták meg (p. amin isztérium új épüetének a beruházását a Küképviseetek számatükrének a 192. Befejezeten beruházások aszámáján könyveik).. A Minisztérium kötségvetési eőirányzata az évi 208,6 miió forintró évre 315,4 miióforintra-51 %-ka- emekedett.* Részaránya a fejezetszintű eőirányzaton beü 7,4 %-ró 7,9 %-ra vátozott. Az eőirányzat növekedések döntő többségben a központi intézkedések hatásának (bérbruttósítás, társadaombiztosításijáruékfizetési köteezettség O %-ró 43 %-ra eemeése) eentéteezésébő eredtek. A Minisztérium tervező munkájában nem érvényesítették a feadat és e őirányzat összhangjának követeményét, az intézmény kötségvetését tudatosan esorvasztották a Küképviseetek javára. Az évi kötségvetés nem tartamazott tervszámot a készetbeszerzésre, szogátatásokra, s az a nyagjeegű kiadások nagyobb hányadára ben eőirányzatot csak béraapra és járuékára, áami protoko és minisztériumi reprezentáció fedezetére terveztek. * Megjegyzés: Az e őirányzatok összehasonításáná az éveket, míg a ráfordításokná az éveket vettük aapu. Kivétet képeznek az évi bérbruttósítássa és a rovatrend vátozásáva érintett kötségnem ek, aho az évek összehasonítása vot indokot.

11 - 9 - E gyakorat miatt a Minisztérium kötségvetése a működtetés vaós igényét nem tükrözi. a kiadások és feadatok összhangja nem biztosított és a ráfordítások eredményessé ge nem értékehető. A Minisztérium egyes főosztáyai, osztáyai a részükre jóváhagyott kötségvetési keretekke önáóan gazdákodnak. Megjegye:zzük, hogy a gazdákodó egységek gondjaira bízott keretek több mint 80 %-a a Küképviseet intézmény pénzeszköze. A keretgazdákodás bevezetésének eőnye, a feadat megodásának és finanszírozásának az összekapcsoása. Vannak viszont oyan feadatok, aho a cészerűség érdekében ezt a tagotságat meg keene szüntetni. A jeenegi gyakorat szerint egyes azonos tipusú eszközök, anyagok beszerzése (számítástechnikai, néhány híradástechnikai eszköz stb.), szogátatások megrendeése (kiadványok megjeen te tése, áóeszköz ja v í tás, stb.) ann y i he y en történik, ahá n y osztá y vagy főosztáy ka po tt rá kerete t. yen esetben a koncentrát ebonyoítás enne az indokot. A főkönyvi könyveéshez kapcsoódó anaitikus nyivántartási rendszer hiánya akadáyoz zaakeretekfehasznáásánakfigyeemmekísérését,amiamunkafoyamatbaépítetteen őrzés körénis kívü maradt. A keretek fehasznáásáró níncs központiag eőírt nyivántartási rend, így ennek figyeemme kísérése az adott ügyintézőre van bízva. A keretgazdáikadók részére kiadott eőirányzatok f ehasmáásá t közpon t iag nem értéket ék..- Egyes keretgazdákodó szervekné (p: Protoko főosztáy) taákoztunk kötségkíméő, takarékasságra törekvő megodásokka is (termeői áron vaó beszerzés, vendégátó szervekke árengedményes szerződések stb.). A Minisztérium béraap eőirányzata az évi 85,1 miióforintró990. évre 171,7 miió forintra emekedett (ami 02 %-os növekedést jeent). Ez az intézmény összes kiadási eőirányzatának 41 %-a, ietve 54 %-a. A tényeges fehasznáás az évben 76,3 miió forint, évben 143,9 miió forint vot, ami az éves összes kiadás 40 %-át, ietve 41 %-át tette ki.

12 A Minisztérium bérgazdákodása a bérfehasznáás nyivántartási rendszerének megszervezéséve, foyamatos vezetéséve és esetenkénti értékeésévet az akamaztatások szabáyszerűségének erősödéséve javut. Hatékonysága ennek eenére nem kieégítő. A bértömeggazdákodás, a fejezeten beüi bérátcsoportosítás ehetőségéve nem étek keően. A bérfejesztés központi eőírásait átaában megtartották. Fedezetét-az áami kötségvetés heyzetének romásáva - növekvő mértékben a doogi kiadásaik és bértartaékaik terhére, vaamint az intézmények közötti átcsoportosítássa teremtették meg. A bérfejesztésekné jobban keett vona éni a differenciáás eszközéve. Az ápriis 1-i 5 %-os és az január 1-i 16 %-os bérfejesztést bérkarbantartásként kezeték és automatikusan azonos mértékben osztották fe. A szervezeti egységek közötti bérküönbségeket nem vizsgáták, a feosztás eve átaában 50% étszám, 50% bérarány vot. Kiemeten kezeték viszont ben a rendkívü aacsonyan eismert két egasó ügyintézői és az ügyvitei kategóriában dogozókat ben a páyakezdő fiataok bérszintjének rendezése kapott figyemet. A bérszerkezet összetéteében az aapbér a meghatározó. Je entősen -köze dupájára - nőtt a jutaom összege és így aránya. A bérmaradványbó fizetett céjutaom átaában az aapbérekhez igazodott. Differenciáásra inkább az évi 2,6-3 miió forintot kitevő miniszteri jutamazási keret fehasznáásáná törekedtek. A jutamazás szerepe megnőtt, azonban az aacsony bérszínvonaa összefüggő munkaerőfogakoztatási gondokat nem odotta meg. Az intézményi átagbér-a végrehajtott bérfejesztések és étszámösszetéte vátozás együtteshatására-1988.és 989. évekviszonyatában forintró7.706forintra -23 %-ka nőtt. A jutaom főre jutó összege köze kétszeresére (98 %-ka) emekedett, s átagon feüi vot a túmunka (33 %-os) és a nyevpóték (36 %-os) növekedése. A fentiek következményeként az aapbér aránya az átagbérben 85 %-ró 78 %-ra csökkent. Az átagbér-a bérfejesztések eenére-aacsony. A küügyminisztériumi dogozók főre jutó bére a központi áamigazgatás átagátó 1989-ben 15 %-ka emaradt (24 főhatóság köz ü a 19. heyen vannak).

13 - - A Minisztérium. mint intézmény béraapja nem a fogakoztatottak vaós bérfehasznáását és étszámát tükrözi-kisebb anná-, mive a Küképviseetek bére kiegészítő f orrásu szogát e céra. A étszámgazdákodás nem keően hatékony, a takarékossági, cészerűségi szempontok háttérbe szorutak. Az áamigazgatási feadatok korszerűsítésére és ezze összefüggésben a Minisztérium étszámának csökkentésére nem kerüt sor annak eenére, hogy erre a miniszter többször ígéretet tett. A központi igazgatási étszám eőirányzat nem csökkent, sőt a fejezeten beüi átcsoportosítássa 1988-ban 6 főve főre - emekedett. Nem eredményezte a központi igazgatási étszám csökkenését a Pártbizottság évi megszűoése sem. A feszabadut fő a főosztáyok státusz étszámának emeésére szogát. A tervezett intézkedések emaradása a túzott szervezeti tagotság és esetenként a párhuzamos feadateátás miatt is hátrányos. A minisztérium főosztáyainak száma az 1990-ben végrehajtott szervezeti mód osítássa 29-rő 27 -re vátozott. A struktúra továbbra is erősen tagot maradt, ami a döntésikörök indokoatan széaprózódásához vezet és koordinációs zavarok forrása. Intézményi sajátosság a küügyminiszteri utasításban meghatározottak szerint a küszogáati feadatra betanuók, ietve új beosztás ba heyezésükig a hazatérők-az ún. ingók -étszámának és bérének eküönített kezeése. Az igazgatási étszám 20 %-át meghaadó ingó étszám tartami eenőrzéséné tapasztatuk, hogy az itt fizetett dogozók mozgatása nem keően tervszerű. dőnormáj uk a.- szükségesné hosszabb, tényeges itt tartásuk az eőírtat meghaadja és ez indokoatan kötségtöbbetet jeent. A más szervektő küfödi kiheyezés céjábó átvett munkatárs a rendekezésszerint kiutazásáig, ietve haza t érése után 12 hónapig tartha tó ingóis tán. A vizsgát időszakban tényegesen besorot összesen 67 fő átag 3,7 hónapig szerepet itt. Tervszerűbb mozgatássa ez az időtartam csökkenthető ett vona. A küügyi áományba tartozó azon dogozók, adk nem a korábbi munkakörüknek megfee őcn kapnak beosztást, 2 hónapig tarthatók ingóistán, ezze szemben az adott időszakban 301 fő e jogcímen átag 3 hónapig szerepet. E normán túi ingóistán fogakoztatás évi 8 fő bér- és közterhéve terhete feesegesen a Mioisztérium kötségvetését.

14 Az eőírásokat megsértve bujtatottan az ingóista terhére fogakoztattak központi igazgatási terüeteken dogozókat ben a központi igazgatáson engedéyezett 539 főn feü ingó étszámon szerepetettck p. a Sa j tó főosztáy video részegéné, az Építési Irodán dogozókat. Ezen feü aminiszter küön utasításáva ingóistára sorot 130 főt, átag 7,5 hónapig tartották ezen a feada ton, ami igen hosszú. -<' ' A Minisztérium anyagjeegű kiadása az összes kiadásan beü kismértékben emeked ő... tendenciát mutat (1988. évi 21,2 miió forintró 1989-re 23,3 miió forintra nőtt). E téteen beü a küfödi kiküdetési kiadások csökkenése (288 ezer forintró 95 ezer forintra), nem a takarékosság, hanem a Küképviseet intézmény kötségvetése terhére végzett finanszírozás eredménye. Így ez az összeg irreáis, nem tükrözi az apparátus tényeges küfödi utazásainak a ráfordításait A bérjeegű kiadásoktejesítése az évi 67 miióforintró77,9 miió forintra emekedett. E téteen a egnagyobb voument a reprezentációs kiadások képviseik, ezen beü is az önáó szakfeadaton megjeenő áami protoko fehasznáása. A Kormányhoz és az Enöki Tanácshoz rendet országos jeegű rendezvények ebonyoítása az áami protoko feadata, meyet a Küügyminisztérium Protoko főosztáya át e. E tevékenység jeegemiatt etér az átaános reprezentációs eőírásoktó, ezért erre küön szabáyozás vonatkozik (2028/ (X. O.) Korm.hat.). A kormányhatározat és az ennek végrehajtásáró - a pénzügyminiszterre egyetértésben-kiadott küügyminiszteri utasítások és egyéb rendekezések nem feenek meg a cészerűségi és eredményességi követeményeknek. A gazdákodás tervszerűségét nem biz tosítják megfee ően, nem egyérteműek és egyes eemeiket tekintve eentmondásosak. A 341 O/ sz. MT határozatban jóváhagyott normák egyre kevésbé tarthaták be, takarékasságra nem ösztönöznek. A jogszabáyi feüvizsgáat emaradása hozzájárut ahhoz is, hogy az áami protoko tehére több oyan rendezvényt számotak e, ameyek a kormányhatározat aap jánvit athatók.

15 PI. A miniszterenök szeméyes megbízottjaként ejáró nyugamazott miniszterenökhcyettes nyugati reáció jú kü-és befödi protoko tevékenységének kötségeit, a vendégekén t érkezett ausztrá székheyű apkiadó váaat tuajdonosának fogadási kötségét; nyugamazott miniszter hivataos küfödi kikü de tésének kötségét, a FIA T enökének átogatásáva kapcsoatos ráfordítás t; a rendszervátássa, a többpártrendszer kiaakuásáva összefüggésben- küönösen 1990-tő -egyes pártok nemzetközi kapcsoatainak kötségeit esetenként az áami protoko terhére számoták e, a jogszabáyi háttér vátozta t ása nékü. Az áami protoko körébe tartozó vezetők nemzetközi kapcsoatainak szervezése és finanszírozása reáció szerint megosztott. A Minisztertanács hivatai szervezete végzi a KGST ietve a szaciaista kétodaú gazdasági együttműködési bizottságga kapcsoatos protoko feadatokat és kötees egyeztetni aküügyminisztérium Protoko főosz táyával Több esetben eőfordut, hogy az MTH Protoko osztáya az áami protoko eőirán yzat terhére közvetenü, egyeztetés nékü is váat köteezettséget. Ez nehezíti a takarékos gazdákodást. Jeeneg a küdöttségek sajtókísérete kötségeit az áami kötségvetés finanszírozza. A pártáamot jeemző sa j tó irányítás megszünéséve, a függeten médiák működéséve ez a gyakorat átértékeést kíván. Méregeendő, hogy a kötségeket áami támogatásbó finanszírozzák--e továbbra is- ha igen miyen körben és mértékben - vagy a kötségek a sajtoorgánumokat terhej ék. A Minisztérium saját reprezentációs eőirányzata tartamazza az ország küpoitikai tevékenységéve összefüggő és a minisztériumot terheő rendezvények kötségeit, a vezető áományú dogozók részére engedéyezett szeméyes reprezentációt és az úgynevezett "rendekezési aapot". A rendezvényekke összefüggő tevékenységet, pénzfehasznáást az áami protokohoz hasonóan küön szabáyozták. Mive a két feadat igen köze á egymáshoz, esetenként össze is keveredik a finanszírozás uk. Pozitívan értékehető, hogy az áami és küügyi protoko kereteket kezeő főosz táyok (Protoko és Sajtó) keő figyeemme votak a ráfordítások tartami feüvizsgáatára, a normatív eőírások meg tartására.

16 A szeméyes reprezentációs összegek eszámoása eőírásszerű. A minisztérium reprezentációs kiadásai között évente 2 miió forint összegű "rendekezési aapot" (továbbiakban RK aap) számotak e. Átaában két részetben egy-egymiió forintot vettek fe készpénzben, meyet a házi pénztárban eküönítetten kezeitek. A kifizetéseket minden esetben készpénzben tejesítették. Az RK aap évi záró egyenege ezer forint vot. A fehamozódott pénzeszközök hasznosításáró nem gondoskodtak (p. kamatozó betét. kincstár jegy). Az RK aapró jogszabáy nem rendekezik. Tájékozódásunk szerint működése a tárcákná egy évtizedekke korábbi ehatározáson, majd az ezt követően a "szokásjogon" aaput. Az RK aap fehasznáási jogcímeirő, képzésérő, eszámoási rendjérő beső szabáyozást nem készítettek. Az 1/1973. küügyminiszteri utasítás csak az RK aap feetti döntési jogkört szabáyozza. Akiaakut hagyományoknak megfeeőerr a vizsgát években az éves ráfordítások csekéy hányada szogát reprezentációs céokra. Az RK aap terhére többségében oyan kifizetéseket eszközötek, meyekre azok jogcíme, vagy a vonatkozó kötségvetési eőirányzat kötöttsége egyébként nem adott ehetőséget. Jeemzőerr az RK aapbó finanszírozott kifizetéseket terheő áamma szembeni köteezettségeket nem tejesítették (társadaombiztosítási járuék, nyugdíjjáruék, jövedeemadó evonás). A reprezentációs céú kiadások aránya7-1 O% vot. A egjeentősebb téte a dogozóknak küönböző céra (autóvásárás, akásfeújítás stb.) adott és jeentős összegű (p ezer forint) kamatmentes köcsön vot. Az RKaapbóakásépítési köcsön cé jára "akásépítési RKaapot" küönítettek e jogszabá y i rendekezések szerint képezhető akásépítési aapon kívü. Erre évben 600 ezer forintot adtak át. A akásépítésirkaap terhére "rövid ejáratú" kamatmentes köcsönöket adtak a dogozóknak készpénzben. (A akásépítési aap készpénzben kezet összege án forintvot.) ; A sajá t dogozóknak, küső szeméyeknek eszközö t jövedeem jeegű kifizetések aránya vátozó. A nem tejesített adó és járuék fizetési köteezettség év és év között mintegy 500 ezer forintot tesz ki. A Minisztériumban a szogátatásokra fordított kiadások csökkenő tendenciát mutatnak az összesen en beü ( 1988-ban 7, 7 % 1989-ben 4,6 %). Erre is je emző, mint majdnem minden tétere, hogy a tejesítések jó részét a Küképviseetekre terheték át (p. közüzemi díjak).

17 E tétecsoporton beü a egnagyobb összeget, núntegy 44 %-ot az áóeszközfenntartásra fordítottak. A foyamatos hasznáatnak kitett eszközök javítására az ietékes szakipari váaatokka átaánydíjas karbantartási szerződéseket kötöttek (irodagépek, szövegszerkesztők, számítógépek, fénymásoók, ift), ami a nagy ütemben növekvő eszközáomány szempontjábó gazdaságos. A nagyjavításokra fordított kiadások évrő évre Iintegy a dupájára emeked tek. (4,6 Iii ó f orintró8,5 miió f orintra.) A középtávú tervben es évekre összesen 243,3 Iii ó forintot terveztek a minisztériurni eszközáomány feújítására. Ennek meghatározó tétee vot a székház feújítása, emeett tervezték amonori rádióáomás és a Magyarak Viágszövetségeszékházának feújítását is. A közé p távú terv még azt tartamazta, hogy a tervidőszakon beü a KüM székház épüettömbjének kompex, foyamatos nagyjavítását evégzik, ameyre a 235 miió forintot irányoztak eő. Erre, a megvátozott ingatan hasznosítási koncepció miatt nem kerüt sor. Így nagy javításokat, feújításokat ényegében az éves feújítási tervekben meghatározottak szerint- és inkább rövid távú spontán egondoásokat kifejezve- végeztek, és a közveten munkavégzéshez kapcsoódó fetéterendszer javítását heyezték eőtérbe. Az évi nagyjavítási eőirányzatokat sokfée céra, gyakran karbantartás jeegű munkák evégzésére fordították. A kötségeőirányzatot ben (9 miió forint) 74 %.-ban, 1988-ban (7,6 miió forint) 70 %-ban, míg 1989-ben (7, miió forint) 149 %-ban hasznáták fe. A nagyjavítások tényeges tejesítésének megáapításáná az adatok egyeztetése nagy etéréseket mutatott. Az Építési Iroda áta adott tejesítési adatok, a Számvitei csoport bizonytatai és az anaitikus könyveés adatai etéréseket mutattak. Az etérések egyik oka, hogy he y teen ü áóeszközfenntartás között számotak e beruházási munkákat. (Így p. a minisztériumi kivá tó épüethez készített tanumányterv és tervdokumentáció, vaamint a "B" és "C" épüet szerkezeti vizsgáatának kötségei.) A három év aatt feújításokra fordított köze 22 miió forintbó 4 miió forint a minisztérium épüeteinek feújítását (ennek núntegy egyharmada a Iiftek nagy javítását) szogáta. Ugyanakkor 3 miió forintot fordítottak a jeeneg kihasznáatan Bérc utcai diákotthon fűtéskorszerűsítésére.

18 A minisztériumi fejesztéseket az eszközáomány vátozása mutatja. A Minisztérium és a részben önáó intézményei áóeszközeinek bruttó értéke a három év aatt 41 %-ka növekedett. Az értékvátozások nyivántartása nem zárt rendszerű, összemosódik a Minisztérium és a Küképviseetek eszközáománya. A küönböző eszközök beszerzését, tároását és mozgatását egy-egy kerette rendekező főosztáy végzi. Az évközi vátozásokró foyamatosan, naprakészen nem tájékoztatják a Számvitei csoportot. Átaánosnak mondható- főeg a Távköztési és a Biztonsági osztáy esetében-, hogy nagy értékű távköztési céokat szogáó eszközöket a saját eszközáománybó kü önböző küképviseetek részére adnak át, ietve teepítenek ki és a vátozásokat nem jezik, így a nyivántartás azt nem követi. A küképvise etekrő az eszközök jeentős része is hivataos dokumentáció nékü kerü vissza a minisztériumba. Nincs edöntve, hogy a küképviseeteken feszeret biztonsági berendezések eüképviseeti vagy a minisztériumi eszközáomány részei, nem minden esetben veszik a küképviseetek azt áományba, vagy ha igen, csak mennyiségieg. Vagyonvédeem szempontjábó sem engedhető meg, hogy je entős összegeket kit evő berendezések, eszközök heyérő, sorsáró nincs pontos, a tényeknek megfeeő, nyomonkövethető nyivántartás és az eszközmozgásokat csak a kétévenkénti etár tár ja fe. A computer beszerzés pédáu meghatározóan nem kész gépek megvéteére irányut, hanem tartozékokra, és az összeszereés "háziagos". Követheteten, hogy a beszerzett tartozékokbó hány computer készüt e, mennyi az új készüék eőáításb oz, javításhoz fehasznát tartozék. A tartozékok azonosító számma nem rendekeznek, így a beépítés után nincs ehetőség az azonosításra. Az évi etárban 20 tartozék-kaviatúra, manitor -szerepet érték nékü, mondván. hogy áóeszközzé csak a computerbevaó beépités kapcsán váik. A jeenegigyakorat megbízhatatan és rendezeten. A távközéssei és a számítástechnikáva összefüggő gépbeszerzések nem keően megaapozottak, mive ezze a feadatta a Távközési osztáy és a Számítástechnikai csoport egymástó függetenü fogakozik.

19 Az áóeszközgazdákodási tevékenység pozitívurnaként ke megíténi, - a régi B és C épüet-gazdaságtaan feújítása rniatt-értékesítésére tett intézkedéseket. Az ingatanok véteárát úgy határozták meg, hogy a vevő a Bogár Eek téren épüt küügyminisztériumi székház meett egy m 2 bruttó szintterüetű épüetet kucsra készen feépí t. A minisztérium "A" épüetének udvarát 12 hónapon beü beépíti, vaamint a szerződés aáírásakor 350 miióforin tnakmegfeeő svéd korona összeget 30 napon beü a City Bank Budapestné osztatan és vissza nem vonható etétbe heyez az eadó javára. Ezt az összeget a "D" épüet műszaki átadását-átvéteét követően kamataiva együtt a bank az akkor érvényesárfoyamon számova forintban kifizeti az e adónak. - a Koreai Köztársaság nagykövetsége eheyezésének megodását. A két áam közöt megáapodás szietett arra vonatkozóan, hogy mindkét ország a követsége kiaakítására ingatanvásárási ehetőséget biztosít egymásnak. Ezze a céa értékesítésre kerüt a minisztérium egyik kihaszná a tan vendégháza a Mátyás kirá y ú ton, vaamint a Népköztársaság (Andrássy) úton évő egyik-a DTEI kezeésében évő - inga tan összesen ezer U SD-ért. Negatívum, hogy a Bérc utcában évő kihasznáatan diákotthon hasznosításáró - az érdekképviseet titakozása rniatt-nem intézked tek. (A kapott információ szerint bérbeadásbó rnintegy 14 miió forint tiszta bevéte szárrnazna.) A beruházásifeadatokat a rninisztériurn a középtávú tervkoncepció jában aakította ki az, közötti időszakra. A tervidőszak kezdetén súyponti kérdés az új székház építése vot. Az ehatározott feadatok tervezett kötségigénye összesen 352,2 rniió forint vot (önáó iroda építése, gyermekotthon és Magyar ok Viágszövetsége épüetének fű téskorszerűsíté se, a rádió adó-vevő áomás rekonstrukciója, gépkocsik évenkénti cseréje). Az úgynevezett "kivátó épüet" rnegépítéséve-amey az eddigi Bern téren évő központi épüetek túzsúfotságát, vaamint a rninisztérium egyes főosztáyainak, intézményeinek tagot eheyezését vot hivatott rendezni tő már küönböző hatóságok fogakoztak (Á TB, OT). A Kormány azza fogadta e az Á TB sz. határozatát, hogy a Küügyrninisztérium is járujon hozzá saját forrásbó a beruházás összegéhez. Ennek figyeembevéteéve a,küügyrninisztériurn váata, hogy 3 éven keresztü a többetbevét e ébő rniió forintot, azaz 180 rniió forintot erre fordít. A Pénzügyminisztérium

20 az évi küügyi fejezeti pénzmaradványbó az induáshoz 35 miió forintot visszaadott, az Országos Tervhivata a központi beruházások között 135 miió forintot a beruházásra és 8,5 miió forintot a tervezési munkákra eküönített. Így a feadat megodására 358,5 miió forint át a Minisztérium rendekezésére. Az ÁTB áta jóváhagyott kivátó épüet beruházási programja azza számot, hogy a megévő székház feújításra kerü, és ezt követően a fővárosban szétszórtan eheyezett küügyminisztériumi részegek itt esznek eheyezhet ők. Ebben a koncepcióban vátozás következett be a minisztérium két-b és C-szárnyának időközbeni eadása miatt. A két szárny értékesítése következtében a kivátó épüet további bövítése vát szükségessé, amey kapcsán ujabb 5000 m 2 épüet megépítésére kerü sor. A Küügyminisztéri um eheyezése mindemeett két heyen esz, a kibővített kivátó épüetben és a bővített, feújított jeenegi "A" épüetben. Az Á TB a beruházást úgy hagyta jóvá, hogy eőirányzata nem éphető tú. Ezért a munkák megkezdése eőtt a kötségek csökkentése érdekében a minisztérium a kivitei tervek módosítását határozta e, ameynek kapcsán az eredetieg 8.974m 2 hasznos aapterüet m 2 -re csökkent (ezen beü az irodai szintekre eredetieg tervezett terüet m 2 -rő m 2 -re vátozott). A beruházás kötsége a vizsgáat idején-áfa nékü- 0,5 %-ka. 38 miió forintta magasabb vot az eőirányzatná. A pénzügyi tejesítés nem tükrözi a beruházás tényeges kötségeit, mive nem itt számoták e az épüet berendezését, a küönböző gépek, feszereések, a távközéssei kapcsoatos berendezések kötségét. A beruházás pénzigényéné4,5 miió forint befödi gép-berendezés beszerzéssei számotak, a tejesítésné mindössze fémiió forint kerüt eszámoásra. A pénzügyi terv írnportot nem tartamazott, ugyanakkor a teefonkészüékeket küképviseeten devizáért szerezték be. A beruházás jóváhagyásáná követeményként fogamazódott meg az ésszerű takarékosság érvényre juttatása is. A megjeenésében jó összképet mutató berendezésné a cészerűségi, takarékossági szempontok csak részben érvényesütek, egyes esetekben pedig a szükségesség is megkérdőjeezhető.

21 Beszereztek pédáu 20 ezerforintos íróasztaokat, 11.6 ezerforintos gépíróasztaokat- amive szemben a System eemes irodabutor csaádjábó az íróasztaok 5-6 ezer forintért, a gépíróasztaok 3 ezer forintért kaphatók - továbbá 3.6 ezerforintos viágos huzatos karosszékeke t, 7 ezerforintos réz áó- és 6 ezerforintos áóámpáka t. Csak a ámpák értéke ezer forint vot. A vizsgáat idején a beruházás még nem zárut e, küönböző pótmunkák (garázs technoógia, kocsimosóvíztisztítás, biztonságtechnikai rendszer, portai fogadó) foyamatban votak. A Minisztérium összes bevétei eőirányzatábó a saját bevéteek részaránya aacsony évben 6,9 miió forint, ami 3,3 %, 1990-re-vátozatan nagyságrend meett- 2,2 %-ra csökkent az összes eőirányzathoz képest. Ugyanakkor a tejesítés az évi 6,6 miió forintró évre 7,8 miió forintra emekedett. A működési bevéteeknövekedése a Konzui osztáy áta kiszabott ( (II.29.) KüM rendeet) konzui ieték feső határának a feemeésébő adódott és nem új forrásbó, vagy intézményeik jobb hasznosításából A jogszabáy biztosította emeés 1989-ben e gyérteműen bevéte növekedést eredményezett, de az 1990-es évi kötségvetés megáapításáná ezt még sem vették figyeembe. 3. Intézmények irányítása és működtetése a) Küképviseetek működése, gazdákodása A dipomáciai testüetek (szervezetek) képviseik a Magyar Köztársaságat a fogadó áamban, védemezik a poitikai, gazdasági, kutúráis és tudományos, vaamint a magyar áampogárok és jogi szeméyek érdekeit. Eőmozdítják és fejesztik a magyar és a fogadó áam közötti poitikai, gazdasági, kutúráis és tudományos kapcsoatokat. Ezt a feadatot egy intézmény- jeeneg 80 küképviseetre részben eosztott pénzügyi keretekke-finanszírozza.

22 A Küképviseetek intézmény önáó Szervezeti- és Működési Szabáyzatta nem rendekezik, a Minisztérium SZMSZ-ének utosó bekezdése uta a feadat eátására. Ennek következtében az egyes képviseeteken is hiányoznak a heyi adottságokhoz igazodó, a működésüket szabáyozó intézkedések. Az intézményi gazdákodást, a számvitei munkát eősegítő számarendde nem rendekeznek (csak számatükör készüt), ezen beü a számákhoz kapcsoódó egyes anaitikus nyivántartások hiányoznak. A étszám és bérgazdákodás szabáyozására a küön döntés után sem kerüt sor. A Küképviseetek gazdákodása evieg jeeneg is az ietve a 2/ 975. szám ú miniszteri utasítások aapján foyik. A gazdákodás tartama, fetéteei azóta ényegesen megvátoztak. Az utasítások módosítását már 1983-ban megkezdték, de az a többszöri próbákozás eenére sem fejeződött be. A minisztérium Gazdákodási főosztáya az utasítások eavutságát körevéi rendekezésekke igyekezett pótoni, ez azonban nem eegendő. A Gazdákodási főosztáy a küképviseetek gazdákodását fekés zítő tanfoyamok tartásáva, köreveekke, eenőrzéssei igyekszik segíteni. A kiküdöttek fekészítésére készüt tananyag azonban- ami vezérfona a gazdákodáshoz- eavut. Jogszabáygyűjtemény kiadására utojára ban kerüt sor, jóehet egyes kérdéskörökre (a dogozók munkaviszonyáró és járandóságairó) önáó anyagokat is közzétettek. A segédanyagok kezeése nem pénzügyi szakemberek számára nehéz. A küképviseetek részére a feadatok eátásához szükséges pénzt bankátutaással készpénzküdésse, vagy a Pénzintézeti Központ (PK) napóbó történő átvétee bo- ~ csátják rendekezésre. A eggyakoribb megodás a szükséges pénz banki átutaása. A küképviseetek egy részéné (küönösen egyes szigorúan kötött devizagazdákodást foytató, ietve a fejődő viág országaiban) a bankátutaás több nehézségge jár. Ezekben az országokban eőfordu, hogy az átutat konvertibiis vauta a küképviseet számájára nem, vagy késve érkezik meg (p. Mexikó, Bugária).

23 Jeentős gondot okoz, hogy a KGST tagországok egy részéné a vízumdíjakból konzui cseekményekbő származó bevétet nem fizethetik be a foyószámára (Szovjetunó, Mongóia, Románia, Lengyeország). - Az 1970-es évek közepétő a küképviseetek pénzeátásáná egyre inkább eőtérbe kerüt az ún. PK napó akamazása., A Küügyminisztérium Pénzügyi osztáyán, ietve a Számvitei csoportjáná sincs oyan nyivántartási rendszer, amey biztosítaná a PK áta megküdött számakivonat és a fejezetné megévő PK napóban szerepő téteek egyeztetését, kontroját. A sajátosságokra tekintette a Pénzügyi osztáy a Küképviseetek részére átaában egyhavi, ritkábbarr enné magasabb eátmánytartaékot engedéyezett. A tapasztatak szerint ezt a gazdákodási eőírást a Pénzügyi osztáy hagatóagos tudomásáva egyes küképviseetek nem egy esetben többszörösen is túépték év végén a küképviseetek összesen 503 miió forintnak megfeeő készpénzegyeneget mutattak ki. Az évi kötségvetési terv szerint az egy havi eátmányigény 201,8 miió forint, az engedéyezett eátmánytartaék 194,3 miió forint vot. Kiemekedően magas a záróegyeneg Bécsben, Damaszkuszban, Stockhomban, Tokióban. A küképviseetek a pénztárnapót és az aapbizonyatokat havonta beküd ik a rninisztériumba. Ez ehetövé teszi a keretfehasznáás cé- és szabáyszerűségének értékeését. A küképviseetekné átaában szabáyszerűen kezeik a pénzeket. Aküképviseetekné nem a kötségvetési szervekné rendszeresített, szabvány nyomtatványokat hasznáják, aminek a hiánya kedvezőtenü hat a bizonyati rendre. Ez e sősorban a házipénztári pénzkezeés, az e ő egkeze és és a etározás terüetén érzé kehető. A küképviseetek döntő többségéné a váratan pénztáreenőrzése k megtörténtek. A pénztár-és okmányeenőrzésekjegyzőkönyveit aminisztéri um beső eenőre tartam i, szabáyszerűség i szempontbó eenőrzia minisztériumban a küképviseetek gazdákodásáva összefüggően kiaakított foyamatos eenőrzési és kapcsoattartási rendszer megfeeő. A Küképviseetek intézmény évi eredeti eőirányzata miió forintró évre ,9 miió forintra, azaz 63 %-ka emekedett. Ez!987-ben a fejezet rendekezésére áóösszes e őirányzat 78 %-a, ietve 1990-ben 90 %-a.

24 A tervezési és eszámoási gyakorat torzítja a kiadások vaós kimutatását, ezáta nem ad reáis információt a vezetés számára. A Minisztérium küfödi kiküdetési kötségeit 1989 óta a Küképviseetekné tervezik és számojáke. A Sa j tó főosztáyon a meghívott küfödi újságírók befödi utaztatásának kötségeit a Küképviseetek kifödi kiküdetés rovat-téteén tervezik és számoják e. ' A Gazdasági O. a Minisztériumban hasznát tehergépkocsik, szeméygépkocsik csereként történő beszerzését, egyes főosztáyok igényeinek kieégítésére szogáó küönböző eszközöket (IBM írógépek, másoógépek, porszívók), a Bogár Eek téri épüet ameás sötétítő függönyé stb. a Kiképviseetekné tervezte és számoták e. A szeméyzeti apparátus (szeméyzeti, munkaügyi, pénzügyi, gazdasági, raktári aapnyivántartások stb.) munkáját segítő számítástechnikai fejesztéseket a Küképviseeteken tervezték és finanszírozták; A Küképviseetek béraapjában tervezték meg és számoták e a nyevtanárok, továbbá a nyugdíjas és munkaviszonynak nem minősüő egyéb jogviszonyban fogakoztatottak egy részének ietményét. A tervezés során, a küképviseeti eőirányzatok feosztásáná- mind a minisztériumi gazdákodó egységek, mind pedig a küképviseetek esetében- jeentősebb tartaékokat képeztek. A doogi eőirányzatok között ben 83,9 miióforint, 1988-ban 244,0 miió forint,!989- ben 348,4 miió forint tartaékot képeztek, ami a Küképviseetek eredeti kötségvetési eőirányzatának 1987-ben4 %-át, 1988-ban 10 %-át, 1989-ben 12 %-át tette ki. Aküképviseetekgazdákodásában óta vátozást jeentett az ún. "gobá keretek" meghatározása. A gobá keretek, a ravatok összevont, egy összegben történő eőirányzata (tartama szerint: a hajtó- és kenőanyagok, tüzeőanyag, egyéb anyagjeegű kiadások, távhő-, gáz-, vi.energia, egyéb szogátatás, áóeszközfenntartás, bankkötség összevont eőirányza ta ) mozgásterét eszűkíti az az évenkénti eőírás, mey szerint a keret rovat-téte m é ységű küképviseeti feosztását (p: 1990-ben ápriis 15-ig) a Pénzügyi osztáy részére jeenteni keett.

25 A kötött keretek a eüképviseetekkötségvetésének %-át teszik ki, sa gobá keret fehasznáása is erősen meghatározott. Küön kerü jóváhagyásra az ún. tájékoztatási és a eüfödi magyarak közötti propaganda keret, ameyek közü az eőbbit heyenként.. kötségvetésen kívü kezeik. A tájékoztatási vagy sajtókeret küön kezeése csak ott indokot, aho a küképviseet meett sajtóiroda is működik (Bécs, Kairó, London, New Dehi, Párizs, Róma, Stockhom). A többi küképviseet tájékoztatási keretének nagysága (5-450 ezer forint közötti összegek) és a munka jeege nem indokoja a kötségvetésen kivüi kezeést. A Küképviseetek kiadási eőirányzatait többségében cészerűen és szabáyszerűen hasznáták fe. Kifogásoható azonban, hogy a minisztérium önáó gazdákodó egységei a rendekezésre bocsátott küképviseeti eőirányzatok tejesítését átaában nem értéke ték. (Ennek ekészítését a Pénzügyi osztáynemkövetete meg, így a fehasznáás jeernzői nem ismertek.) Az eőirányzatok fehasznáását a heyi eüképviseetek vezetői időszakonként (átaában havigyakoriságga),agazdákodásértfeeősdipornatákfoyamatosanfigyeemmekísérték. Kifogásoható ugyanakkor, hogy a bizonyatok kezeéséné, a fehasznáások összesítéséné az eőírásokat nem mindig tartották be. Több esetben nem áítottak ki kiadási bizonyatot, csak a pénztárnapó szöveg részéböj derüt ki a fehasznáás jogcíme. Iyenkor a bizonyatokon taáhatószignaizáció. (p.:nicosia, Raba t). Üzemanyagfehasznáásná, reprezentációs kiadások eszámoásáná evárható- és a Pénzügyminisztérium eenörzése á ta is már korábban kifogáso t -összes í tések nem készü tek e, vagy hiányosak (p.: Raba t, Nicosia, Ho Si Minh). A eüképviseetek terüetén központi ehatározássa ben takarékossági intézkedéseket hoztak esö negyedévében- a népgazdaság heyezetébö adódó központi áami kötségvetés i megszorítások és a megvaósutfor in tieértékeés következtében-a minisztérium á t fogó t akarékossági tervet dogozott ki, meyet az ápriis 6-i miniszteri értekezet tárgya t és hagyott jóvá.

26 A takarékossági intézkedések eredményeként a küképviseetekné (a kiküdetési eőirányzatok 10 %-os, a reprezentációs keret 15 %-os, a központi utazások 5 %-os csökkentése, a Sajtó főosztáy hatáskörébe tartozó tájékoztatási-, azemigrációs Poitikaifőosztáy küfödi magyarok közötti propaganda keretének abszoút összegben meghatározott csökkentése) összességében ezerforint kiadási megtakarítás t sikerüt eérni, ameyet a minisztérium küönböző gazdákodási osztáyainak döntően küképviscctekhez tervezett eőirányzatai csökkentéséve ezer forintra sikerüt növeni. A takarékos gazdákodásra a Gazdákodási fősztáy minden évben nyomatékosan fehívta a eüképviseetek figyeimé t, meynek eredményei esetenként érzékehetők. Az éemiszerek, nyersanyagok nagykereskedemi, vámmentes beszerzése %-os, a háztartási cikkekné és tisztítószerekné0-30 %-os megtakarítást eredményezett (p.: Hesinkiben). A gépkocsik üzembentartásáná törekedtek kedvezményes benzinjegy beszerzéséve az üzemetetési kötségeket csökkenteni (Lisszabonban ezáta a tényeges fogyasztói ár 68 %-át. Madridban 52 %-át kitevő kötségcsökkentés t értek e). A Küképviseetek kötségvetési eőirányzatában az adott heyi beszerzések kisebb hányadot képeznek. Döntő részben a minisztérium központiag - önáó gazdákodó egységei áta a küképviseetek részére, ietve a saját gazdákodási céjára- végzett beszerzését tartamazza. Esetenként eőfordut a takarékosságnak eentmondó beszerzés is. Minisztériumi fehaszmiásra 1989-ben 20 db V 380 tip. Eektroux porszívó t 555 U SD/db áron (megközeítőeg 30 ezer forint/db) szereztek be. Hasonó tejesítményű gépek 6-7 ezer forintért a hazai kereskedemi háózatban is kaphatók, javításuk és a szükséges akatrész-utánpótás forintért könnyebben megodható. Cészerűten, feeseges és a takarékossági eveknek eentmond a fénymásoógépek, asztai számoógépek, eektromos írógépek devizáért történő beszerzése is, mive iyen árfekvés ű eszközök hazánkban is megvásárohatók. A Távközési osztáy év végén - többek között - db MD 110 tip. teefonközpont beszerzésére kért és kapott engedéyt, (a székház addigi teefonközpontjának cseréjére), amit I. negyedévében SEK összegért eszáítottak A régi központot szin t én a Távközési osztáy szakvéeménye és javasata aapján 6-7 éve cseréték a fesőbb hivatavezetés engedéyéve. A minisztérium a Küképviseetekné a jogszabáyi eőírás okná szigorúbb etározás i köteezettséget írt eő, amit azonban több heyen nem tejesítettek.

27 Heyenként indokoatanu késett, vagy emaradt a etározás (p: Párizs, Kijev, Begrád). A korábbieenőrzésekis kifogásoták, hogy: - a szabaetárak kiaakítása nem vot megfeeő, i. aho feújítás vot, ott nem vot eenőrizhető (Bukarest, Moszkva),. - két e tározás között csak egy kockás füzetben jegyzik fe a vátozásoka t (Tirana). AKüképviseetekbéraapeöirányzata 1987.évi 629,3 miióforintró.31,2 miió forintra, 79,8 %-ka emekedett. A béreőirányzat a eüfödön fogakoztatott magyar áampogárok bérét és eátmányát, vaamint az idegen akamazottak bérét és sztk-ját együttesen tartamazza. A eüképviseetek tekintetében közgazdasági érteernben bérgazdákodás nem vot. A vizsgát idöszakban a eüképviseetek bérrendszere kétszer is vátozott. Az utóbbi a forint bért és a vautaeátrnányt egyérteműen szétváasztotta, és ez a vátozás nem okozott növekedést a bérkifizetésben. Többet bérkiáramás t eredményezett a eüügyminiszter azon rendekezése, amey szerift a szabadságidőre, ietve az itthontartózkodás idejére megszüntetett forinttérítmény eensúyozására aszorzószámokat egységesen O, pontta megemete, ami kb. 5 %-os- 40 miió forint- többetet eredményezett. (Megítéésünk szerint a szorzószám megáapításának szempontjai között iyen indok nem szerepet, így a rniniszter sem jogosut iyen intézkedésre.) Nem értünk egyet azza a rendekezéssei sem, amey szerin t a ki nem vett szabadságoka t a régi módon ke eszámoni, ietve amey szerint a hivataosan hazarendet kiküdöttek részére az eátmányt nem ke csökkenteni. A bér és a kötségtérítést szogáó vautaeátmány egyértemű küön váasztása után nem indokot, hogy az eátmányt továbbra is bérkén t tervezzék és számoják e. Megítéésünk szerio t az eátmányt a csaádi pótékka együtt egyéb szeméy i kötségként keene tervezni és eszámo n i. A eüképviseeteken megfeeő fekészütségge nem rendekező dogozók számfejtik és fizetik ki az idegen áampogárságú dogozók bérét és a magyar áampogárok eátmányát, ami a minisztériurn utóagos eenőrzésemeett is, nagy hibaforrást jeent. Megítéésünk szerint a béreket és az eátmányokat minden esetben a minisztériumban keene szárnfejteni, amihez a számítógépes kapacitás is rendekezésre á.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben