között december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság között kötendő megáapodásró, vaamint a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság között december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezésse történő megszüntetésérő I. Tartami összefogaó. A Budapesti Rendőr-főkapitányságga kötendő megáapodás A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kiemeten fontosnak tartja Kőbánya közbiztonságának javítását. Kőbánya akosai részére biztosítani kívánja az éhetöbb környezetet, hogy otthonaikban és a közterüeteken egyaránt biztonságban érezzék magukat. Ennek érdekében már a korábbi években is együttműködött a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányságga (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) közös járőrözések, éjszakai heyszíni eenőrzések formájában. Az Önkormányzat a járőrözési tevékenység végzése tárgyában kötött együttműködési megáapodást december 31-i hatáya femondta. Ennek oka egyrészt a kötségvetési heyzet megvátozása vot, másrészt az, hogy az együttműködést hatékonyabbá kívánja tenni. Jeeneg is hatáyosak azok a megáapodások, ameyek a térfigyeő rendszer működtetésére, az ezze kapcsoatos túmunka támogatására kötött az Önkormányzat a RendőrkapitánysággaL Támogatást biztosított továbbá a Képviseő-testüet a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeetben (a továbbiakban: Ör.) béretidíj- és abéretidíj-hozzájáruás foyósítására a rendőráomány akhatásának eősegítése érdekében. Támogatást biztosított a Képviseő-testüet az Ör.-ben OOO forint összegben a X. kerüeti Rendőrkapitányság részére a közbiztonság, a közekedésbiztonság megvaósítása, fenntartása érdekében. A Ft támogatás biztosításáró kötendő új megáapodásban kiemejük a járőrözési tevékenység gyakoriságának növeését, a hatékonyabb együttműködés érdekében a jezőrendszer eredményesebb működtetését. A megáapodásban szabáyozzuk a Rendőrkapitányság részérő a képviseő-testüeti üéseken teendő tájékoztatások rendszerességét. Korábban már kiaakut az gyakorat, amey szerint a Rendőrkapitányság vezetője a szabáysértési és bűnügyi szakterüetekrő tájékoztatást nyújtott be a képviseő-testüet részére.

2 2. A december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezésse történő megszüntetése A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Budapesti Rendőr-főkapitányság december 16. napján Támogatási Szerződést kötöttek évi 5 OOO OOO Ft, azaz ötmiió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtása tárgyában a Kőbánya közrendjének, közbiztonságának, közekedésbiztonságának megteremtésében, fenntartásában résztvevők (munka) körüményeinek további javítása érdekében. (A támogatást a Budapesti Rendőr-főkapitányság a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) munkakörüményeinek javítására hasznáhatta fe.) A Budapesti Rendőr-főkapitányság és évben is éni kívánt azza- a Támogatási Szerződésben biztosított - ehetőségge, hogy a keretösszeg fe nem hasznát részét az Önkormányzat hozzájáruásáva a következő évben fehasznáhassa, eseteg átcsoportosítássa egybekötve (5. meéket). Tekintette arra, hogy az Önkormányzatnak a évi kötségvetésében az. pontban vázot támogatás á a rendekezésére, szük:ség van a december 16-án kötött Támogatási Szerződés közös megegyezésse történő megszüntetésére. Ugyanakkor az Önkormányzat biztosítani szeretné a Rendőrkapitányság részére a fe nem hasznát támogatási összegek évben történő fehasznáását. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kimutatásaszerint a) a 20. évben doogi kiadásokra biztosított keretösszegbő fe nem hasznát Ft összeget doogi kiadásra, b) a évben doogi kiadásokra biztosított keretösszegbő fe nem hasznát 500 OOO Ft összeget doogi kiadásra, c) a évben jutamazási céra biztosított keretösszegbő fe nem hasznát Ft összeget- átcsoportosítás végrehajtásáva - doogi kiadásra, összesen Ft összeg doogi kiadásra á a rendekezésére, ameyet a évben szeretne fehasznáni. Az Önkormányzat a Támogatási Szerződés közös megegyezésse történő megszüntetése során ehetőséget biztosít a két év aatt fe nem hasznát támogatási összeg évben történő fehasznáására azza, hogy a november 30-áig fe nem hasznát részt a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak vissza ke fizetnie. II. A végrehajtás fetéteei Az Önkormányzat a támogatási összeget évben a Rendőrkapitányság évi munkájának értékeését követően biztosítja. Az összeg fehasznáását megeőzően június 30-áig, ietve november 30-áig beszámo a Képviseő-testüetnek a Megáapodásban megfogamazott feadatok tejesítésérő. Az Önkormányzat a közterüeten vaó fokozottabb jeenét meett széesíteni kívánja az együttműködést oy módon, hogy minden oyan esetben, amikor rendeenes áapotokat, visekedést tapaszta a rendőrség a kerüet bármey pontján, jezésse é a Közterüetfeügyeet vezetője feé a további intézkedések megtétee érdekében. A Rendőrkapitányság a 2

3 Megáapodásban biztosított összeget a X. kerüet közrendjének, közbiztonságának javítása érdekében szervezett szabadidős közbiztonsági tevékenységre időarányosan, súyozortan azokban az időszakokban hasznája fe, amikor a közterüeten a rendőri jeenétre fokozott igény mutatkozik. III. Hatásvizsgáat. Az Önkormányzat hatékonyabb, eredményesebb együttműködést kíván foytatni a BRFK X. kerüeti RendőrkapitánysággaL A Megáapodásban nyújtott támogatás biztosítását szigorúbb fetéteekhez köti, ameyek következtében növekedhet az áampogárok biztonságérzete. 2. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság között december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezésse történő megszüntetése során az Önkormányzat biztosítja a Rendőrkapitányság részére az egy éven tú fe nem hasznát támogatási összeg további fehasznáását. A fe nem hasznát összeg további fehasznáásának - ez évben történő - biztosításáva is eő kívánja segíteni az Önkormányzat a szeméyi áomány munkafetéteeinekjavítását. IV. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. és 2. meéketében fogat határozatot. Budapest, március 6. J._v_ (L Kovács Róbert Törvényességi szempontbó eenjegyzem: -:::> 3

4 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2013. (... )határozata a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság között kötendő megáapodásró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között támogatás tárgyában kötendő megáapodást az. meéket szerinti tartaomma jóváhagyja. 2. A Képviseő-testüet fehatamazza a pogármestert az. pont szerinti szerződés aáírására. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a gazdasági és fejesztési szakterüetért feeős apogármester a Jogi Csoport a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 2. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének.../2013. (...)határozata a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság között december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezésse történő megszüntetésérő. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezésse történő megszüntetését az. meéket szerint jóváhagyja. 2. A Képviseő-testüet fehatamazza a pogáridestert az. pont szerinti szerződés aáírására. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a gazdasági és fejesztési szakterüetért feeős apogármester a Jogi Csoport a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 4

5 . meéket a (...) KÖKT határozathoz Megáapodás mey étrejött egyrészrő a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat ( 02 Budapest, Szent Lászó tér 29., PIR száma: , adószáma: ) képviseetében Kovács Róbert pogármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészrő a Budapesti Rendőr-főkapitányság (1113 Budapest, Teve u. 4-6., adószáma: ) képviseetében Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos, rendőrfőkapitány mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott), között Kőbánya közrendj ének, közbiztonságának, közekedésbiztonságának javítása érdekében az aábbi fetéteek szerint: A Támogató a támogatási szerződésben szerepő pénzösszeget azza a fetétee biztosítja a Támogatott részére, hogy az kizáróag a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére, a megáapodásban meghatározott céok és feadatok tejesítésére hasznáható fe. I. A Támogató. A Támogató Képviseő-testüete a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeetben vissza nem térítendő támogatásként OOO Ft, azaz kettőrnihió-ötszázezer forintot biztosított a kőbányai közrendvédemi feadatok, ezen beü is a járőrözési feadatok, a szabad idő terhére végzett járőrözési feadatok támogatására. A Támogatott a támogatás összegét csak a Kedvezményezett részére és a jeen megáapodásban meghatározott céra hasznáhatja fe. 2. A Támogató az. pontban meghatározott összeget a jeen megáapodás aáírását és a Kedvezményezett évi munkájáró szóó beszámoó képviseő-testüeti efogadását követően 15 napon beü átutajaa Támogatott BRFK MÁK számá j ára. 3. A Támogató januári képviseő-testüeti üésére a Támogatott kötees az. pontban biztosított támogatás fehasznáásáró tétees eszámoást készíteni. A támogatás fe nem hasznát részét a Támogatott kötees a Támogató részére visszafizetni. 4. A Támogató jogosut a támogatási összeg fehasznáását fefüggeszteni, amennyiben a Támogatott a megáapodásban váat feadatokat- fehívás eenére- nem tejesíti. 5. A Támogató váaja, hogy a mindenkori kötségvetésének tárgyaásakor megvizsgája annak a ehetőségét, hogy a rendekezésre áó források terhére miyen mértékben tud támogatást nyújtani a Támogatott részére.

6 A Támogató jogosut a Kedvezményezett rendszeres - Junms és december havi - tájékoztató jeentésén kívü soron kívü is tájékoztatást kémi a KedvezményezettőL 7. A Támogató kijeenti, hogy a szerződés aáírásának időpontjában az adóhatóságná, a társadaombiztosítási szervné esedékessé vát, nyivántartott köztartozása nincs. II. A Támogatott 8. A Kedvezményezett kiemeit figyemet fordít a közterüeten történő járőrtevékenység gyakoriságának növeésére, küönös tekintette a Városközpont, az Újhegy sétány, az Árkád Bevásáróközpont és környéke, a Cédrus Piac és környéke terüeteire. 9. A Kedvezményezett váaja, hogy az aapfokú oktatást végző intézmények környékén az oktatás kezdését megeőző időszakban és a befejezést követő időszakban sűríti a járőrtevékenységet a drogprevenció céjábó. 10. A Kedvezményezett váaja, hogy amikor rendeenes áapotokat, visekedést tapaszta a kerüet bármey pontján, jezésse é a Támogató Pogármesteri Hivataa Közterüet-feügyeet vezetője feé a további intézkedések megtétee érdekében. Váaja továbbá, hogy a kiemeit ünnepek és rendezvények akamáva fokozottabb eenőrzést tart a közterüeteken, biztosítja a szervezett szabadidős közbiztonsági tevékenységet ezen időszakokban. A Kedvezményezett váaja, hogy a Támogató jezése aapján a közrendzavarás megfékezésére gyors, hatékony intézkedéseket tesz és errő soron kívü tájékoztatást ad a megtett intézkedésekrő. 12. A Kedvezményezett kötees a Képviseő-testüet június és december havi üésére részetes tájékoztatást készíteni a közbiztonsági heyzetrő és a végzett járőrtevékenységről Indokot esetben a Kedvezményezett szerv vezetője - indokoássa eátott - javasatot tehet a támogatási összeg jutamazásra történő fehasznáására. 13. A megáapodás. pontjában meghatározott összeg időarányos fehasznáására a 12. pontban körüírt beszámoó efogadását követően kerühet sor. III. Záró rendekezések 14. A megáapodásbó adódó konkrét feadatok koordináását, a végrehajtás eőkészítését a Kedvezményezett szerv vezetője, a Támogatott részérő az Önkormányzat ajegyzője végzi. 15. A jeen megáapodás a Feek egyetértéséve módosítható. 2

7 16. A megáapodásban nem szabáyozott kérdésekben a Pogári Törvénykönyvrő szóó évi IV. törvény vonatkozó rendekezései az irányadóak. A Feek megáapodnak abban, hogy a jeen megáapodásbó eredő jogvitákat esősorban békés úton, egyeztetés útján kívánják megodani. Jeen megáapodást a Feek eovasás és értemezés után, mint akaratukka mindenben megegyezőt, jóváhagyóag aáírják. Budapest, ápriis " " Budapest, ápriis " " Kovács Róbert pogármester Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Támogató dr. Tóth Tamás r. dandártábornok rendőrségi tanácsos Budapest Rendőrfőkapitánya Támogatott Pénzügyi eenjegyzés: Rappi Gabriea csoportvezető Budapest, ápriis " Szakmai és jogi szignáó: " pénzügyi szempontbó eenjegyzem Budapest, ápriis" " dr. Szabó Krisztián dr. Bodog Krisztina jegyző jogtanácsos Budapest, ápriis " " jogi szempontbó eenjegyzem Budapest, ápriis" " 3

8 J. meéket a (...) KÖKT határozathoz TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL amey étrejött egyrészrő a másrészrő a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (székheye: 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29.; adószáma: ; képviseetében ejár: Kovács Róbert pogármester) mint Adományozó (a továbbiakban: Adományozó), Budapesti Rendőr-főkapitányság (székheye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; adószáma: képviseetében ejár: dr. Tóth Tamás r. dandártábornok, rendőrségi tanácsos, Budapest Rendőrfőkapitánya) mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), a továbbiakban együttesen Feek között az auírott napon és heyen az aábbi tartaomma:. A Feek rögzítik, hogy a december 16. napján Támogatási Szerződést kötöttek (a továbbiakban: Aapszerződés) évi 5 OOO OOO Ft, azaz ötmiió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtása tárgyában a Kőbánya közrendjének, közbiztonságának, közekedésbiztonságának megteremtésében, fenntartásában résztvevők (munka) körüményeinek további javítása érdekében. 2. A Feek az Aapszerződés 14. pontja aapján a Támogatási szerződést közös megegyezésse - a jeen szerződés aáírásának napján - megszüntetik azza, hogy az Adományozó hozzájáru ahhoz, hogy a Kedvezményezett a) a éven doogi kiadásokra biztosított keretösszegbő fe nem hasznát Ft összeget (az összeg a Kedvezményezett számáján van) doogi kiadásra, b) a éven doogi kiadásokra biztosított keretösszegbő fe nem hasznát 500 OOO Ft összeget (az összeg az Adományozó számáján van) doogi kiadásra, c) a éven jutamazási céra biztosított keretösszegbő fe nem hasznát Ft összeget (az összeg a Kedvezményezett számáján van) - átcsoportosítás végrehajtásáva - doogi kiadásra, összesen Ft, azaz egymiió-háromszáztizennyocezer-háromszázhuszonhárom forint összeget doogi kiadásra november 30-áig fehasznáhatja. 3. Az Adományozó a jeen szerződés aáírását követő 15 napon beü intézkedik a 2.b) pontban meghatározott összeg átutaásáró a Kedvezményezett BRFK MÁK számá j ára. 4. A Kedvezményezett váaja, hogy a 2. pontban meghatározott összeg fehasznáásáró egkésőbb december 15-éig téteesen eszámo az Adományozó részére.

9 5. A Feek rögzítik, hogy a 2. pontban meghatározott összeg november 30-áig fe nem hasznát részét a Kedvezményezett kötees az Adományozó részére visszafizetni. 6. A Feek kijeentik, hogy egymássa- a jeen szerződés 2., 3., 4. és 5. pontjában fogatak figyeembevéteéve - eszámotak és egymássa szemben követeésük nincs. 7. Jeen szerződés a Feek köcsönös aáírásának napján, amennyiben a szerződést a Feek nem ugyanazon a napon írják aá, úgy az a későbbi aáírás időpontjában ép hatáyba. Jeen szerződést a Feek eovasás és értemezés után, mint akaratukka mindenben megegyezőt, jóváhagyóag aáírják. Budapest, ápriis" " Budapest, ápriis " " Kovács Róbert pogármester Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Adományozó dr. Tóth Tamás r. dandártábornok rendőrségitanácsos Budapest Rendőrfőkapitánya Kedvezményezett Pénzügyi eenjegyzés: Rappi Gabriea csoportvezető Budapest, ápriis " Szakmai és jogi szignáó: " pénzügyi szempontbó eenjegyzem Budapest, ápriis" " dr. Szabó Krisztián dr. Bodog Krisztina jegyző jogtanácsos Budapest, ápriis" " jogi szempontbó eenjegyzem Budapest, ápriis " " 2

10 r;. '-V._<Z.uJ:Le...f ~. ({}P.._ ~e-tr\ ~-,k<:jonr~ ~. ~UL~AZO.O. #6110 P. 001/002 Szám: / J_- BUDAPESTI RENDÓR-FÓKAPIT ÁNYSÁG GAZDASÁGI 1139 BudapestTeve u Sp. Pf.: 21 P(--~~ G p-c(i) j át. 'i: / ~: Q.: Kovács Róbert Úrnak Budapest Föváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármeatere Budapest Szent Lászó tér Tisztet Pogármester Úr! Tárgy: Támogatás fehasznáás Hiv. szám:- Ügyinmö: Kee Adrienn Teefon; / meék Tájékoztatom, hogy a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai önkormányzatj a BRFK és az ORFK között december 16-án étrejött megáapodás aapján az önkormányzat áta a X. kerüeti Rendörkapitányság fejesztésére, vaamint jutamazásra nyújtott támogatási keretösszeg fehasznáása a évben az aábbiak szerint reaizáódott: I. Bevéte évi maradvány (doogi) évi maradvány (jutaom) , ,- ATCSOPORTOSfTV A 2012.évitihnoga~ ,- II. Kiadások Jogeim Keret Fehasznáás Maradván_y, Doogi J- Rádióteefon számák ( hó) , ,- Autómasatás ( hó) ,- o.- Sötétítö függöny , ,- Festék vásárás 1.160,- ' ,-- Informatikai eszköz ,- Informatikai eszkö.z ,- Informatikai es~öz ,- i! Informatikai eszköz ,-! Összesen: ,- J Jutamazás Jutaom 29 fö , , Munkátatót terheő járuék , ,- ' Összesen: _,- Összesen , J ,- : '

11 #611 o p. 002/002 A Támogatási SzerZődés 3. pontjában SZérepő 2M Ft doogi kiadásokra fordítható, ameybő a évben a doogi kiadásokra biztosított támogatás összege , Ft-ra vátozott, a fennmaradó 1,5 M Ft értékben az Önkormányzat ötözőszekrényeket bocsátott a Kapitányság rendekezésére. Tájékoztatom, hogy nyivántartásauik aapján fenti ,- Ft támogatási összeg a mai napig nem kerüt átutaásra a BRFK részére. Kérem hozzájáruását, hogy a jutaom maradvány összege (44.777,-Ft) átcsoportosítható egyen doogi kiadások finanszfrozására, továbbá kérem szíves rendekezését a doogi maradványösszeg fehasznáhatóságára vonatkozóan. Budapest, március ";L~, c_ ~tábornok \

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,..r r,!:j,f~) számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével

Részletesebben

Készült: 2014.02.21 15:32

Készült: 2014.02.21 15:32 Eemi kötségvetés Készüt: 2014.02.21 15:32 Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési bevéteek 08 Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak,

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székheye: Irányító szerv: Vidékfejesztési Minisztérium Vidékfejesztési Minisztérium Budapest......... számje 32570 PIR-törzsszám 1051 Szektor 12 Fejezet 1500 Cím/Acím 039189 ÁHTT

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

---G!J. számú előterjesztés

---G!J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ---G!J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

o_ 0 o ~ FFtt ~!11talás nem tö~~nt 2013. április 2013. május OOO OOO Ft C----+------- ---1------- ---- ---------- -l 500 OOO Ft1 l 1 1_~ 5 _ 0 0

o_ 0 o ~ FFtt ~!11talás nem tö~~nt 2013. április 2013. május OOO OOO Ft C----+------- ---1------- ---- ---------- -l 500 OOO Ft1 l 1 1_~ 5 _ 0 0 l (::A. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális -

Részletesebben

..!15". számú előterjesztés

..!15. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je..!15". számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011.

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánatok ebíráásáró 1 Az ajánatkérő neve és címe: BVK HOLDING Budapesti Városüzemetetési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u 9-11 2 A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát!

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát! Zempén 25. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

, ::/-;1. számú előterjesztés

, ::/-;1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, ::/-;1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

5:55-. számú előterjesztés

5:55-. számú előterjesztés 5:55-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere az SZMSZ 32. (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint Előterjesztés a Képviselő-testület részére a

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ...,

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ..., MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ...,. MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE -,. '!... RADVANYI LASZLú MAGNETOFON KÉSZÜLÉKEK,, ~,. KORSZERUSI-rESE MAGYAR HONVED~LNIJ 1963 SYORTSZÖVETS~

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

J,j. számú előterjesztés

J,j. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere, ;L J,j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Törekvés Sprtegyesüet 2013. évi támgatásának eszámásáró és az Egyesüet

Részletesebben

l ((', Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere I. Tartalmi összefoglaló

l ((', Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere l ((', Y' ', 'J i/ szamu ' ' e l o "t erjesz t' es Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 29-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: A BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről (Egységes szerkezetben a 20/2004.(VII.05.)Önk.sz.

Részletesebben

RENDELET. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a parkolásról szóló 1/2014 (I.30.) önkormányzati rendelete

RENDELET. Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a parkolásról szóló 1/2014 (I.30.) önkormányzati rendelete RENDELET Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolásról szóló 1/2014 (I.30.) önkormányzati rendelete Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (').2..), számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

ME GYE HEVES. 2014. április 29. XXIV. évfolyam 2. szám. I. Személyi rész 2. ll. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 42.

ME GYE HEVES. 2014. április 29. XXIV. évfolyam 2. szám. I. Személyi rész 2. ll. Önkormányzati rendeletek 3. III. Közgyűlési határozatok 42. 014. ápriis 9. XXIV. évfyam. szám HEVES ME GYE Onkrmányzatának Közönye I. Szeméyi rész.. Önkrmányzati rendeetek 3. III. Közgyűési határzatk 4. IV. Tájékztató 45. I. Szeméyi rész Heves Megye Közgyűése 8/014.

Részletesebben

~- számú előterjesztés

~- számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~- számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a KŐKERT Kőbányai

Részletesebben

Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100

Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság ^ m M j J V C i C l U I c * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. 3 1475 Budapest, Pf. 31. S 36

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

Á Á Á Á Á ö ő ü Ü ö ő ú ű ő ü ü ő ű ö ű ő ö ö ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ű ö ö ö ő ő Ü ő ő ű ö ő ő Ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ö ú ü ő ü ű ö ö ü ű ő ö ő ö ő ű ő ö ő ü ö ű ő ö ö Ü ö ö ő ő ö ő ű ő ő ü ö ő ő ú

Részletesebben

É ö í ö í í ű ö ö ú í í ú í ó Ó ö ú í ö ú í ű ö ü ó ü ó í ó ó ű ü í ű ö ó ó í ö Ü Ó í ó ű ó í ó ö ü ó í í ö ö í ó ö ú í ó ó í ó Ü ó í ü ű ö ü ó ó ö ö ö ö í ö ú Ó í í í ü ó ö ü í ó í Á Ó í ó ó ó ú Á ö í

Részletesebben

ű ü ű ű ű ű ö Á ö ö ú ú ö ö ö ü ö ö ö ű ö ú ú ű ö ö ü ö ö ú ö ü ü ö ü ö ű ö ö ü ö ö ü ö ü ü ü ö ö ö ö ű ö ű ü ö ö ü ű ö ü ö ű ü ű ö ö ú ű ö ú ö ö ü ű ű ö ű ü ö ű ö ö ö ú ö ü ö ö ö ö ú ü ü ö ö ü ö ö ö ö

Részletesebben

É á á á ö á á á á á á á á á ű á á á á á á á ű á á á ö á á á á á á á á á á á á á á á ű á ű á á á ö á á ú á á á á á ö ű á ű á á ü á á á É É ú É ü É ü Ú Á É ú Ú Á É Ü É Ú É Ú ű á ű á á ü Í Ú ü Á á É É ű á

Részletesebben

ó Ü ő É ó ó ő Ó Ó í ő ó ő Ö É ó ő ú Ü í ó Ú ő Ó Ó í ó ő ó É ó É ó ö ö ű Ö ő Ó ő ó ó Éó Ó É Ó Ó Ő ó É ó ó Ó É Ó ó ö í Ó ö í ű Ó í í ö Ü ű ó í ó ö ű Ó Ö Ö ó Ö Ó í ö ü ű ú ü ú ő ó í ó ó Ú ú í í í ó Ö ü ő

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation Indítómotor behúzótekercsének szimuációs vizsgáata Investigation of the Soenoid Switch of an Eectric Starter Motor with Simuation KOVÁCS Ernı, FÜVESI Viktor, SZALONTAI Levente 3 Ph.D., egyetemi docens;

Részletesebben