J szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 J szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok tevékenységérő, vaamint a Kőbányai Diákönkormányzat beszámoójáró A közoktatásró szóó évi LXXIX. törvény, vaamint a neveési-oktatási intézmények működésérő szóó 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeet szabáyozza a diákönkormányzatok étrehozásának és működésének rendjét. A tanuó joga küönösen, hogy a diákönkormányzathoz forduhasson érdekképviseetért, ietve kérhesse ezen a fórumon az őt ért séreem orvosását. Az intézmény vezetőjének feadatkörébe tartozik diákönkormányzatokka vaó együttműködés. A diákönkormányzat tagjai az iskoaszékben is képvisetethetik magukat. A jogszabáy az aábbi feadatokat határozza meg a diákönkormányzatok számára: diákönkormányzat tevékenysége a tanuókat érintő vaamennyi kérdésre kiterjed; a diákönkormányzat munkáját a tanuók áta fekért nagykorú szeméy segíti, aki - a diákönkormányzat megbízása aapján- ejárhat a diákönkormányzat képviseetében 1s; a diákok döntési jogkört gyakoronak (váasztás útján) a neveőtestüet véeményének meghagatásáva, saját közösségi éetük tervezésében, szervezésében, tisztségviseőik megváasztásában (saját működésérő, a működéséhez biztosított anyagi eszközök fehasznáásáró, hatáskörei gyakorásáró), egy tanítás néküi munkanap programjáró, az iskoai diák-önkormányzat tájékoztatási rendszerének étrehozásáró és működtetésérő, a tájékoztatási rendszer (iskoaújság, iskoarádió stb.) szerkesztősége tanuói vezetőjének (feeős szerkesztőjének), és munkatársainak megbízásáról a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakoro: a szervezeti és működési szabáyzat, a házirend, a minőségirányítási program efogadásakor és módosításakor, a tanuói szociáis juttatások eosztási eveinek meghatározásakor, az ifjúságpoitikai céokra biztosított pénzeszközök fehasznáásakor, az intézményben üzemeő éemiszerárusító üzet nyitvatartási rendjének a megáapodásako r, a regge nyoc óra eőtt kezdődő órák órarendbe iktatása eőtt; a diákönkormányzat véeményt nyiváníthat, javasatta éhet a neveési-oktatási intézmény működéséve és a tanuókka kapcsoatos vaamennyi kérdésben (pédáu iskoai véeményt be ke szerezni a fegyemi ejárás során, egyeztető ejárást ke kezdeményezni az események fedogozása, értékeése céjábó); az intézményi munkaterv kiaakításakor; a fakutatív hit- és vaásoktatás idejének és heyének meghatározásakor; 2

2 a tanuók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozataáná; a tanuók heyzetét eemző, értékeő beszámoók ekészítéséhez, efogadásához; a tanuói páyázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez; az iskoai sportkör működési rendjének megáapításához; a napközis és tanuószobai fogakozásokra vaó fevéte, a koégiumi és extemátusi eheyezés iránti kéreem ebíráása eveinek meghatározásához; a tanórán kívüi tevékenység formáinak meghatározásához; a könyvtár, a sportétesítmények működési rendjének kiaakításához; küönjogszabáyban meghatározott ügyekben; a diákönkormányzat képviseője kezdeményezheti az iskoaszék megaakítását, vaamint a neveőtestüet összehívását; a tanuói közös tevékenységük megszervezésére - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak étre; saját szervezeti és működési szabáyzatát a váasztó tanuóközösség fogadja e; iskoaszék hiányában a diákönkormányzat - ruházati és más feszereések megvéteéve kapcsoatosan a szüőkre háruó kiadások tekintetében korátozásokat áapíthat meg, ietve meghatározhatja azt a egmagasabb összeget, ameyet a neveési-oktatási intézmény áta szervezett, nem ingyenes szogátatások körébe tartozó program megvaósításáná nem ehet túépni; az iskoaszék és az iskoai diákönkormányzat kezdeményezésére, a fenntartó egyetértéséve a tanítási hetek - a szombat igénybevéteéve - hat tanítási nappa is megszervezhetők; a neveőtestüet a feadatkörébe tartozó ügyek eőkészítését vagy edöntését, ietve egyes jogköreinek gyakorását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskoaszékre vagy a diákönkormányzatra; az iskoaszékbe a diákönkormányzat képviseőt küdhet; az iskoában évente egaább egy akaomma diákközgyűést ke szervezni a diákönkormányzat működésének, és a tanuói jogok érvényesüésének áttekintése céjábó, beszámonak a váasztott vezetők az eőző diákközgyűés óta etet időszak munkájáró, küönös tekintette a gyermeki jogok, a tanuói jogok heyzetérő és érvényesüésérő, az iskoai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztaatairó; jogainak megsértése esetén tizenöt napon beü az intézmény fenntartójához törvényességi kéremet nyújthat be. Az intézmény vezetőjének feadata: diákönkormányzat feadatainak eátásához térítésmentesen rendekezésére bocsátja az iskoa heyiségeit és berendezései t; tanuóközösség, diákönkormányzat programjainak segítése. A fenntartó köteezettsége: fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetéséve, átszervezéséve, feadatának megvátoztatásáva, nevének megáapításáva, vezetőjének megbízásáva és megbízásának visszavonásáva összefiiggő döntése eőtt beszerzi iskoai diákönkormányzat véeményét; fenntartó - a neveési-oktatási intézmény kötségvetésében - gondoskodik az iskoaszék, a szüői szervezet (közösség), továbbá az iskoai, koégiumi diákönkormányzat működési fetéteeirő. 3

3 Az iskoák diák-önkormányzatiság fogamát és feadatait etérően értemezik. A tanév végi beszámoókban megjeenő diák-önkormányzati beszámoókat az. meéket tartamazza. A fenntartó a 2011-es kötségvetési évben 360 forint/fő doogi jeegű kiadás betervezését engedéyezte az intézmények számára a DÖK munkájának segítésére. Ezze kapcsoatban femerüő probéma, hogy az összeg ezen soron vaó betervezése nincs megkötve. Vagyis az intézmény vezetője dönti e, hogy a doogi kiadásokon beü mennyit tervez erre a sorra. Az aábbi tábázat a ehetséges és a betervezett összegeket tartamazza 20. kötségvetési évre: tényegesen a kötségvetésbe adök tanuóétszám betervezhető segítésére Betervezett (2010 összeg betervezett összeg adatokka) (360 Ft/fő) összeg százaékban Bem József Át. Isk Ft 50 OOO Ft 60% Fekete István Át. Isk OOO Ft O Ft O% Harmat Át. Isk Ft 200 OOO Ft 110% Janikovszky Eva At. Isk. _{_Bá!Y_a u. 32.) Ft 100 OOO Ft 71% tagintézmény Üői u.i18. Át. Isk Ft O Ft O% tagintézménye Kápona Át. Isk Ft 50 OOO Ft 148% Kada Miháy Át. Isk Ft 150 OOO Ft 102% Keresztury Dezső Át. Isk Ft 130 OOO Ft 112% Kertvárosi Át. Isk Ft 100 OOO Ft 104% Széchenyi István Át. Isk Ft 180 OOO Ft 120% Szent Lászó Át. Isk Ft O Ft O% Szervátiusz Jenő Át. Isk Ft 150 OOO Ft 107% Kompex Át. Isk Ft 55 OOO Ft 97% Szent Lászó Gimnázium Ft O Ft O% Zeneiskoa OOO Ft O Ft O% Összesen: Ft 1165 OOO Ft 54% A tényegesen a kötségvetésbe a DÖK segítésére betervezett összeg hiánya természetesen nem azt jeenti, hogy a diákönkormányzatok részére adott intézmények nem biztosítják a működésükhöz szükséges fetéteeket, hanem az ehhez szükséges összeget más kötségvetési soron tervezték. Kőbányán több éve működik az iskoákban megaakut diákönkormányzatok vezetőit, és azok segítő pedagógusait összefogó Kőbányai Diákönkormányzat (továbbiakban: KÖD). Két vezető és segítő pedagógusa Bódiné Gazdig Anikó (Szent Lászó Átaános Iskoa) és Jandó Ágnes (Janikovszky Éva Magyar-Ango Két Tanítási Nyevű Átaános Iskoa- Bánya u.). A KÖD és a kerüeti ifjúsági éetben még megjeenő RADAR Ifjúsági Információs Tanácsadó Iroda működésének kötségei a Humán Iroda kötségvetésében jeennek meg. A doogi és szeméyi kiadásokra évben forintot tervezett be az iroda. 4

4 A diákönkormányzatok számára idén is páyázati formában biztosított az önkormányzat támogatást. A páyázatok eszámoása december 15-ig történik meg, vaamint az iroda kötségvetésében megjeenő ifjúsági kiadások fehasznáásáró is ekkor tudunk beszámoót készíteni. A payazaton ' ' az a 'bb" a d"'k ta ö nk orma!y_zato k es ' 1 "fi' usa_gt '. szerveze t e kk ap1 takt' amogaas: t' t Intézmény, szervezet neve, Támogatandó cé Megítét székheye, címe támogatás Ft Budapest Főváros X. kerüet "A muzsika hangja": 200 éve szüetett Liszt Kőbányai Ö'!kormányzat Ferenc" koturáis program keretein beü múzeumi Bem József Ataános Iskoa beépők, útikötség, zenekar, és a fogakozások O Bp., Hungária krt aapanyagai kötségeire 100 OOO Budapest Főváros X. kerüet a "Színházbarátok Kubja" keretében megvaósuó Kőbányai Öni<,ormányzat program színházjegyei kötségeire Fekete István Ataános Iskoa 1108 Budapest, Harmat utca Budapest ~.óváros X. Kerüet a "Harmat Médiakub" digitáis iskoaújsága, Kőbánya! Onkormányzat iskoai programok rögzítése, kisfim és animációs Harmat Ataános Iskoa fim páyázat eszközbeszerzés kötségeire 1104 Budapest, Harmat utca 88. Budapest Főváros X. Kerüet a DÖK- kub berendezése, egészség-neveés Kőbánya! Önkormányzat program kötségeire 90 OOO Harmat Ataános Iskoa 1104 Budapest, Harmat utca 88. Budapest Főváros X. Kerüet a "Művészeti Kör" színház- és hangverseny- ~óbányai Önkormányzat Janikovszky átogatás kötségeire Eva Magyar- Ango Két Tanítási Nyevű 100 OOO Átaános Iskoa 1105 Budapest, Bánya utca 32. Budapest Főváros X. Kerüet "A várakozás", "A megemékezés", "A ~óbányai Önkormányzat Janikovszky tudományok" és "Az ünnepek" DÖK programjai ~va Magyar- Ango Két Tanítási Nyevű keretein beü dekorációs anyagok, eőadói Ataános Iskoa tiszteetdíj, CD ejátszó és CD emezek, mécsesek 100 OOO 1105 Budapest, Bánya utca 32. és virágcsokrok, ogikai és társas játékok, mozijegyek, beépőjegyek kötségeire Budapest Főváros X. Kerüet a DÖK-nap, Káponás-nap, iskoai ünnepéyek Kőbányai Ön~or!ányzat programjai keretein beü színházjegyek, -béretek, Janikovszky Eva Ataános Iskoa múzeumbeépők, kézműves aapanyagok, Kápona Téri Tagintézménye dekorációs anyagok, papír-írószer, idegenvezetés, 80 OOO 1105 Budapest, Kápona tér 4. utazás kötségeire Budapest Főváros X. Kerüet a "Hagyományaink viága napjainkban" Kőbányai Önkormányzat programsorozat keretein beü kézműves Janikovszky Éva Átaános Iskoa Üői úti fogakozások eszközigénye kötségeire 60 OOO Tagintézménye 1101 Budapest, Üői út 118. Budapest Főváros X. Kerüet a DÖK Miháy-napi program, a "Paprikás krumpi- Kőbányai Önkormányzat party" keretein beü mobi kaandpark és ügyességi Kada Miháy Átaános Iskoa játékok kötségeire Budapest ~.óváros X. Kerüet 1103 Buda.IJ_est, Kada utca a DÖK program keretében fogakozások Kőbányai Onkormá~yzat beépőjegyek (Abiity Park, Marczi Műhey, Grund Keresztury Dezső Ataános Iskoa 1106 program) kötségeire 80 OOO Budapest, Keresztúri út 7-9. Budapest Főváros X. Kerüet a "Kertvárosi Napok" (Kertvárosi Egészségnap, Kőbányai Ö!kormányzat Kertvárosi Cirkusz) rendezvénysorozat kötségeire Kertvárosi Ataános Iskoa Budapest, Jászberényi út 89. 5

5 Budapest Főváros X. Kerüet kétnapos kiránduás az Örségbe busz- és Kőbányai Önkormányzat szááskötségeire Kompex Óvoda, Átaános Iskoa, Készségfejesztő Speciáis Szakiskoa és 120 OOO Szakszogátató Központ 1107 Bud11pest, Gém utca 5-7. Budapest ~.óváros X. Kerüet az "Egészséges Eetmód, Környezetvédeem" Kőbányai On~ormányzat programsorozat kézműves fogakozások Szent Lászó Ataános Iskoa aapanyagai, dekorációs anyagok, fogakozások 100 OOO 05 Budapest, Szent Lászó tér. eszközök kötségeire Budapest Főváros X. Kerüet a Színjátszó kör eőadásainak, a Természetjáró Kőbányai Önkormányzat szakkö r és a "Lászós heti diáknapok", Szent Lászó Gimnázium testvériskoák diákjaiva és táboroztatássa 80 OOO 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28. kapcsoatos köts~eire Budapest Főváros X. Kerüet "Fekészüés rendkívüi heyzetekre" program küső Kőbányai Önkor"!ányzat heyszíneinek beépői, és természetjáró Szervátiusz Jenő Ataános Iskoa kiránduások kötségeire 60 OOO 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Budapest Főváros X. Kerüet a "Kuturáis Gáa" program keretein beü a Kőbányai Önkormányzat táncoktatás és ruhaköcsönzés kötségeire Széchenyi István Átaános Iskoa 80 OOO 1108 Budapest, Újhegyi stny Budapest ~.óváros X. Kerüet a diákönkormányzat "Egészségünkért" Kőbányai Onkormányzat programsorozat keretein beü papír-írószer, Széchenyi stvá~ Átaános Iskoa testápoási cikkek, szürővizsgáati csíkok Budapest, Ujhegyi stny kötségeire Budapest Főváros X. Kerüet a diákönkormányzat hang-, és fénytechnikai Kőbányai Önkormányzat eszközök (refektorok, áványok, Zeneiskoa AMI mikrofonrendszer) kötségeire Budapest, Szent Lászó tér 34. Budapest Kőbányai Evangéikus az "Együtt Egymásért csendes hétvége" száás és Egyházközség útikötségeire, és közösségi tér kiaakítása Budapest, Kápona utca 14. any~kötségeire Budapest Kőbányai Szent Lászó Pébánia a "Kőbányai Szent György Hittanos Tábor" száás Budapest, Szent Lászó tér 25. és útikötségeire 110 OOO Budapest Küsőkőbánya a"nagyik Kubja" kézműves fogakozások Szent Csaád Pébánia kötségeire Budapest, Kada utca 25. Budapest Küső-ÜIIői Uti a számítástechnikai oktatászoba kiaakításának Református Egyházközség kötségeire 90 OOO 07 Budapest, Bihari út 9/a. Budapest Rákosfavai Református az "Ifjúsági Közösség" fogakozásainak (projektor, Egyházközség vászon, gitár) kötségeire 90 OOO 06 Budapest, Kerepesi út 69. Civi Ifjúsági Kör Kőbányáért CIKK az "Együtt Kőbányáért Tábor" utazás-, száás- és Egyesüet eszköz kötségeire 100 OOO 08 Budapest, Mádi u Giorgio Perasca Kereskedemi, a Diák-vezetőképző tábor utazás- és Vendégátóipari Szakközépiskoa és szááskötségeire Szakiskoa Budapest, MagJódi út 8. Giorgio Perasca Kereskedemi, a Színházbarátok köre kedvezményes béretei, a Vendégátóipari Szakközépiskoa és Múzeumnapok múzeumi beépői és a kézműves- Szakiskoa dekorációs szakkör aapanyagai kötségeire Budapest, Magódi út 8. Ifjúsági Esősegéynyújtók az "IFELORE Kertvárosi Ifik! ub" müködésének Országos Egyesüete (IFELORE) kötségeire, táborozás szááskötségeire 05 Budapest, Eőd utca. 80 OOO 6

6 Keeti Károy Közgazdasági a tanár-diák együttműködés erősítését segítő Szakközépiskoa prograrnak (Aranykréta-díj, Gyakorós dipoma) Budapest, Gyakoró utca kötségeire Keeti Károy Közgazdasági az "E ves Művetségi Verseny" keretein beü Szakközépiskoa kuturáis programokon vaó részvéte és a "Keetis Budapest, Gyakoró utca Közösségi Napok" köts~eire Kőbányai Fiataok Egyesüete a "Média Kub" eszközparkja (fényképezőgép, 1105 Budapest, Havas Ignác utca 1-3. statív, videókamera) kötségeire 80 OOO Nagycsaádosok Kőbányai az ifjúsági vezető-képzés és tábor száás- és Szent Lászó Egyesüete eszközkötségeire Kortárs Csoport 90 OOO 1103 Budapest, Örmény utca 12. Pataky István Fővárosi Gyakoró a diákönkormányzati rendezvények tartásához Híradásipari és Informatikai szükséges DÖK-terem feszereése (ogikai játékok, Szakközépiskoa dekorációk, csocsóaszta, DVD ejátszó) kötségeire 80 OOO 1101 Budapest, SaJgótarjáni út 53/b. VM Közép-Magyarországi a "Déutáni Műhey" kézműves fogakozás Agrár-Szakképző ~özpont eszközigényének kötségeire Bercsényi Mikós Eemiszeripari Szakképző Iskoa, Koégium és VM Gyakoróiskoa 1106 Budapest, Magódi út 4/b. Zrínyi Mikós Gimnázium a "Heo Tourist" rendezvénysorozat utazás és 1108 Budapest, Mádi utca 173. eszközkötségeire 100 OOO Wesey János Ovoda, Ataános átogatás a csiebérci kaandparkba, iskoaújság Iskoa, Szakiskoa és Gimnázium 06 eszközei, W esiey-nap kötségeire Budapest, MÁV-teep 38. A 2010/2011. tanév eseményeirő munkáját. szóó rövid tájékoztató (2. meéket) tükrözi a KÖD A későbbiekben kiemeit feadata enne a KÖD-nek, hogy nagyobb segítséget és iránymutatást nyújtson a diákszervezetek számára. Kívánatos, hogy a jövőben a munkájukat a jogszabáyokban fogat feadatok szorosabb értemezésemeett végezzék Iyen kiemeit feadat ehet: a diák-önkormányzati vezetők fekészítése diáktársaik képviseetére az intézményeken beü és kívü, a véeménynyivánítási formák megismertetése, a heyi diákéet szervezéséhez vaó ismeretek közvetítése, annak megismertetése a diáktársakka, hogy a diákönkormányzatnak miyen feadatai vannak és hogyan végezze azt az iskoában. Ezen tú a KÖD-nek nagyobb szerepet ke váani a kerüeti intézményeket érintő, és a diákok éetét befoyásoó önkormányzati döntések társadami vitájában. Tevékenységük során ne esősorban a probémamegodásra heyezzék a hangsúyt, hanem a képviseeti, jogi és egyéb utak megmutatására és kijeöésére. 7

7 Döntési javasat: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Kőbányai Diákönkormányzat beszámoójáró szóó tájékoztatást tudomásu~ Budapest, szeptember 20. ut:., (If_ Radványi Gabor Törvényességi szempontbó eenjegyzem: jegyző 8

8 Beszámoó, a Bem József Ataános Iskoa diákönkormányzatának tevékenységérő a 2010/2011-es tanévben A Bem József Átaános Iskoa diákönkormányzata minden hónap egyik hétfőjén tartotta üéseit, az osztáyokat két-három tanuó képvisete. Ezeken a déutánokon a fő téma mindig az aktuáis hónapot megeőző és azt követő események votak, megbeszétük a tapasztaatokat, továbbítottuk az öteteket. Ezen kívü megismertük, megvitattuk és efogadtuk az év foyamán a pedagógiai program és a házirend, vaamint az SZMSZ módosításait. Iskoánk küdöttei többször részt vettek a kerüeti DÖK rendezvényeken, így pédáu a huadékgyűjtő héten is, vagy a kerüeti rendőrség baesetmegeőző eőadásán, isaszegi bicikitúrán. A májusi kerüeti diákparamenten is részt vettek küdötteink és meghagatták a küönböző szekciók eőadásait, kérdéseikre váaszt kaptak. Két ötödikesünk pedig részt vesz az arói DÖK-táborban is. Az idén is foytattuk a tavay ekezdett hétfő reggei miniüéseket ("bigyuszkákat"), meyeket Gá Judit igazgatónő tartott fé nyoc körü. Ezeken a taákozásokon minden osztáyt egy tanuó képviset, a fő témák a heti heyettesítések, az aktuáis heti programok, feadatok, közendők votak, meyeket a DÖK-küdött az osztáyfőnöki órákon vagy szünetben néhány perc aatt továbbadhatott. Ezze azt akartuk eérni, hogy a DÖK-faiújságon, a,< honapon és a foyosói képújságon kívü szeméyesebb információt kapjon minden tanuó az aktuaitásokról A havi iskoagyűések időpontját a kora reggei időpontró a csütörtöki 6. órába heyeztük át a tavayi évben. Ezt idén is foytattuk, új eemként kerüt be a su i gyűésekbe a J óságkártya sorsoása. Ezt a kártyát osztáyok kaphatták, ha az iskoában vagy az iskoán kívüi eseményeken küönösen jó visekedtek. A sorsofás nyertes osztáya mindig vaami küöneges megepetést kapott ajándékba, p. paacsintapartit, bowingozást, bográcsozást, stb.

9 Az iskoai diákparamentet a diákönkormányzat napján tartottuk, és egyeztetve a nap programjáva egy reformkori országgyűés ceremóniájába heyeztük. A DÖK diák vezetői ettek az iskoa paramenti küdöttei. Ezen a napon Széchenyi jegyében vetékedhettek iskoánk tanuói. Reformkori tudósítók ehettek, korabei táncokat tanuhattak a diákok, nemzeti színű süteményt ("nemzeti édecset") sütöttek, hidat építettek a tanuóink. A tanumányi feeősök minden hónapban statisztikát vezettek a magatartásfüzet piros és fekete beírásairól A zödfeeősök a szeektív huadékgyűjtési versenyt szervezték. Az osztáyok az év közössége versenyben gyűjtötték a képecskéket minden sikeres suigazdaságért, ami a foyosói ügyeetet jeenti a szünetekben. Az ügyeetes tanár pontozása aapján dőt e, kapnak-e képet. Ezze természetesen a foyosói ügyeet hatékonyságát szerettük vona javítani. A következő tanévben immár rutinos hetedikes diákvezetőkke erősítenénk kerüeti jeenétünket, több cikket szeretnénk a honapra fetenni a tanév fontos eseményeirő, és új, vátozatos diákönkormányzati napot szeretnénk szervezni. Készítette: Vajda József diákönkormányzatot segítő tanár

10 1.J J -J "",. J J ] Diákönkormányzat megvaósított programjai tanévben.. Szeptember 9. Aakuó megbeszéés, Dök vezető váasztása. 2. Szeptember 16. Munkaterv megbeszéése, ötetek összegyűjtése. 3. Szeptember 20-októberi. Papírgyűjtés. 4. Szeptember 30. Munkaterv efogadása, feadatok kiosztása. 5. Október 8. Részt vettünk a kerüet áta megszervezett szemétszedési akcióban. 6. Október. Új hagyományként rnegszerveztünk Vándor Foci-kupát. 7. Október 29. Haoween party: 8. November 18. Egyéni fényképezés. 9. November Múzeum és színházátogatás páyázati pénz fehasznáásáva. O. November 22. Csocsóbajnokság- 8. évfoyamnak.. December 3. Mikuás csomagok kiosztása. 12. December 3. Mikuás Diszkó. 13. December Iskoa díszítése karácsonyra. 14. Január 14. Zsibvásár. 15. Január 21. Csocsóbajnokság -7. évfoyamnak. 16. Február. Farsangi Diszkó.(Megcsodáhattunk a jobbnájobb osztáyprodukciókat, vot itt minden: tánctó egészen paródiáig) 17. Február 14. Vaentin napi eveek kiosztása. 18. Február 18. Bizsukészítés du. 19. Február 25. Csocsóbajnokság- 6. évfoyamnak. 20. Március. Csocsóbajnokság- 5. évfoyamnak. 21. Március 18. Csocsóbajnokság döntő. 22. Március- ápriis Papírgyűjtés. 23. Ápriis- május Focibajnokság fiúknak. 24. Ápriis A Sport és ifjúsági irodakiírt páyázat megírása.(színház és múzeum átogatásokra kértünk támogatást, sajnos csak 60000Ft kaptunk) 25. Május 10. Részt vettünk a Kerüeti Diák Paramenten.(A kerüet vezetőségnek megköszöntünk az új sportpá yánkat, de egyben kényteenek votunk a borítója cserét is kérni, sajnos mindannyian tudjuk, hogy nedvesen éetveszéyes.) 26. Május 18. Dök nap.(idén, most már hagyományosan bográcsozott az egész feső tagozat,babevest fóztünk, megnéztünk egy Távo-Keeti Harcművészetek Egyesüetének bemutatóját és a gyerekek részt vehettek az átauk tartott fogakozásokon is, déután pedig megtartattunk a Foci-kupa döntőt.) 27. Május 24. Osztáyfényképezés. 28. Június 8. Jutaomkiránduás (25 asós és 25 fesős tanuót a Sobri Jóska kaandparkba vittünk e.). 29. Június 9. Tagozatgyűés ( Foci-kupa, Csocsóbajnokság, Kaendárium, és Teremtisztaság verseny eredményeket ismertettünk, megtapsotuk a kerüeti ietve fővárosi tanumányi versenyeken heyezést eérőket)

11 A diákönkormányzat beszámoója a es tanév munkájáró Havi rendszerességge tartottunk diák gyűéseket aho az esődeges feadat a diákság és az iskoavezetőség közti kapcsoattartás és megfeeő információ áramás fenntartása vot az esődeges cé. Tematikánkban szerepet a demokrácia gyakorásának ehetősége az iskoán beü a diákság számár. A házirend és az SZMSZ feüvizsgáata. Az éves feadatok aktuáis részének megtervezése a már, megvaósutak értékeése. A icitáásos rendszer sz~rin~em erősen eegyszerűsíti az éves munka működtetését mive a feadatok gyakoratiag szeptemberben kiosztásra kerünek. A váaásokat pedig minden osztáy becsüetesen végre hajtja,a megfeeő időben csak figyemeztetésre van szükség. Természetesen vannak ekesebb és kevésbé aktív diákok és így osztáyok is.néha az érzésem hogy szervezni jobban szeretnek, mint a programokban részt venni. Szeptemberben diáktanácsot tartottunk a fesős diáktitkároknak. Eőkészítettük a diáktitkár váasztását, váasztási bizottságat hoztunk étrehozása. A tervezett éves programot megvitattuk. Megbeszétük az Öko feadatok. Beszámoót hagattunk a nyári Dök-képző táborról Kiváasztottuk jutaom kiránduásra érdemeseket. Digitáis újság tudósítóinak kijeöése. Nyárbúcsúztató déutánt rendeztünk. Dök titkárt váasztottunk. Licitáást tartottunk az éves programokra. Októberben papírgyűjtés szerveztünk Megrendeztük az áatok viágnapját,az áat szépségversenyt. Az aquaparkba kirándutak az arra érdemesek. DÖK napunkon az idei tanévben a fogakozások megismerése vot a témánk. A program nagyon színesre sikerüt az apogármestertő a barangász, műkörmösig, sok-sok szakmáva megismerkedtünk. Ez a nap diákgyűéssei kezdődött. Haoween partit, tökfaragó versenyt szerveztünk, és idén sem maradhatott e a discó. Novemberben adventi koszorút készítettünk. Decemberben bohapiacot szerveztünk. Este Vegas kubban és Discóban szórakoztunk Januárban ismét ejött a papírgyűjtés ideje. Ebben a hónapban a kicsiket szórakoztattuk a "Kakaó déutánon" Februárban a farsangon szinte minden osztáy bemutatott vaamiyen produkeiét és természetesen idén is gyönyörködhettünk a 8. osztáyosok keringőjében. A disco ezen a napon is népszerű vot. A Vaentin napi posta kissé feizgatta az ifjúságot.

12 Márciusban a diáktitkár beszámot az eddig végzett munkákró, eredményeinkrö, ietve a kerüeti Dök kubban végzet munkáró. A pontgyűjtő verseny eddigi eredményeit értéketük. Vot diáktitkárunk Richter Edina csoportjának segítettünk egy rekreációs déutánt étre hozni. Ápriisban a H-Faktor nevű tehetségkutatónkon mutathatták be tudásukat, tanuóink. Harmatos kötöt kerestünk. Ebben a hónapban is rendeztünk papírgyűjtést Megváasztottuk a diákparament képviseőit. Május gyereknapi vidám déután./kaóz déután/ Résztvettünk a kerüeti diák paramenten. A Comenius programban szerépö országok fogadására vaó fekészüés. Éves program értékeése; jutamazás megbeszéése. Júniusban a Diák Gyűésen értéketük az éves programot. Pontok evásárása Mesterségek udvara. A baagáson megjutamaztuk a egaktívabbakat ~ ~

13 It ú '("t,u(,t t:t!. n 1.A.J Uni <!~~ Diákönkormányzat 2010/2011 Eső gyűésünket szeptember 16-án tartottuk, ameyen megváasztottuk az iskoai diákparamenti tagokat. A következő gyűést szeptember 23-án tartottuk, ameyen a tagok efogadták a munkatervet. A következő üés október 20-án vot, aho az aktuáis feadatokat osztottuk ki. Novemberben az izapkárosutaknak gyűjtöttünk csokipapírt, az ebbő befoyt összegge segítettük a károsutakat. Az eőző évi papírgyűjtésbő befoyt összegge a küönböző iskoai programokat, jutamazásokat támogattuk p. Tök jó nap, karácsonyi díszek, könyvjutamak. November 13-án DÖK-ös kerüeti gyűésen votunk a Pataky Műveődési házban. Ápriis 4-én rendezték meg a kerüeti KÖD Paramentet, aho 4 tanuóva képvisetük iskoánkat és vot ehetőségünk fetenni az iskoánkat érintő kérdéseket p. sportpáya borításának kérdése, iskoa eőtti parkoási probémák. Meghagattuk a kerüeti vezetők beszámoóit és hasznos váaszokat kaptunk. Szintén ápriisban kerüt sor az éves papírgyűjtésre, amey mennyiségben sajnos emaradt a tavayi évtő. Az év végi DÖK-ös vezetői táborba tanuónk megy, ő jövő őssze tudja megosztani veünk tapasztaait Dudás Roand

14 J;~ ~2. DÖK beszámoó 2010/ szeptember 14-én kerüt sor az iskoai diákönkormányzat aakuó üésére. Az osztáyok képviseői egyöntetűen megszavazták a két DÖK vezető jeötet. Enöknek Hangya Viktóriát, titkárnak pedig Kövecses Viktóriát nyocadik osztáyos tanuókat váasztották meg. A két diák rendszeresenjár a kerüeti KÖD gyűésekre. Szeptember 21-én tartottuk a következő gyűésünket, aho a tagok efogadták az éves munkatervet, megbeszétük a egfontosabb feadatainkat. Meghagattuk a nyári kerüeti KÖD táborban táborozó két hatodik osztáyos diákunk éménybeszámoóját Szeptember 20-án rendeztük meg a hagyományos tanévnyitó akadáyversenyt Okt'h 4 7 tt k 1 c~ k.. k, ' h n tt,... t, I" o er - -1g tarto aem eh Ja on onnanyzat a ta rne~jlete pap1rgyuj es e so forduója. A tanuóknagy aktivitássa vettek részt ebben a versenyben. Az eső heyezett a 8. osztáy ett, magasan megeőzve a többi osztáyt. Október 14-én vot a következő KÖD üés, aho az éves programot beszéték meg. November 16-án tartottuk a következő üésünket, meyen az iskoai DÖK nap program tervezetérő beszégettünk. Az osztáy képviseők feadata vot összegyűjteni a Diákparamentre társaik kérdéseit, észrevéteeit. A DÖK vezetők ezután összesítették és továbbították a kérdéseket az Igazgatónőnek. November 18-án a két iskoai DÖK vezető kerüeti KÖD gyűésen vett részt. Az iskoai DÖK napot december 6-án tartottuk meg, tanítás néküi munkanap keretén beü. Az osztáyok a DÖK áta vásárot dekorációs anyagok fehasznáásáva díszítették termeiket a közegő Karácsonyra. A diákönkormányzat vezetője köszöntötte a tanuóifjúságot, és ismertette a nap programját. Ezután kerüt sor a Diákparamentre, aho tanuóink váaszt kaphattak Igazgatónőnktő az őket egjobban fogakoztató iskoai éette kapcsoatos kérdéseikre. Később a gyerekek nagy örömére megérkezett a Mikuás és osztáyonként kiosztotta az ajándékcsomagokat A déeőtt zárásaként játékos vetékedő n vettek részt az osztáyok, déután pedig megrendeztük az adventi vásárt, aho a gyerekek a saját maguk áta készített ajándékokat áruhatták. Január 18-án vot a következő gyűésünk, meyen a második féév feadatait tárgyatuk meg. Február -én a közegő farsangi muatság programjait beszétük meg, osztottuk ki a feadatokat. Az osztáyok képviseői begyűjtötték a szavazatokat a bákiráy és bákiráynő megváasztásához, öteteket hoztak a farsangi prograrnak megszervezéséhez. Február -én rendeztük meg a hát, szépen fedíszített tomateremben. A koégák és a diákság segítségének köszönhetően nagyonjó sikerüt ez a déután. A páyázaton nyert pénzbő vásárot ajándékokat, csokit, cukrot osztottuk ki a játékos verseny, a jemezverseny és a farsangi áarc verseny heyezettjeinek.

15 Március O-én a DÖK enöke és titkára részt vettek a kerüeti gyűésen. Március 28-án az önkormányzat páyázatán mi is részt vettünk, az idén a tavayi évhez hasonóan Ft támogatást kapunk. Ezt a pénzt az őszi osztáy programokkeretén beüi múzeumi beépők kifizetésére szeretnénk fordítani. Ápriis 19-én taákoztunk egközeebb, a közegő kerüeti KÖD parament vot a téma. Minden osztáy képviseőinek az vot a feadata, hogy osztáyukban gyűjtsék össze a diákságot érintő egfontosabb kérdéseket. Megváasztottuk azt a négy tanuót, aki iskoánkat képvisete ezen a közgyűésen ietve a továbbított kérdésekre adott váaszokat tomácsoja a diákság feé. Május 2-6-ig vot a papírgyűjtés második forduója, sajnos kevesebb eredménnye zártuk, mint az őszit. A két forduó összesítésében a nyocadik osztáyosok végeztek az éen, nyereményük az édesség meett egy szabadnap etötése iskoán kívü. Május O-én a magváasztott négy képviseőve és á gyermekvédemi feeösse együtt részt vettünk a közgyűésen, négy szekcióban küön - küön vártuk a kérdéseinkre adott váaszokat. Május 30-án rendeztük meg a szokásos Gyerek -és sportnapot Esőként a DÖK enök beszámot a kerüeti DOK paramenten történtekrő majd kihirdettük a papírgyűjtés végeredményét ietve jutamaztuk azokat a tanuókat akik a versenyben aktívan részt vettek. Ezután következtek a küönböző sportversenyek egyéni és csapat sportágakban és a kézműves fogakozások. A jó hanguatú déután zárásaként jutamaztuk a versenyek győztesei t. Június 8-án tartottuk az utosó DÖK fogakozást, ameyen a képviseőknek két doogró keett szavazni: az iskoa névvátoztatásáró ietve arró, hogy iskoánk programjába kerüjön be a küönböző fogyatékosságga éő tanuók integráása. A diákság mindkét esetben igenne szavazott. Budapest Bajor Katain DÖK-öt segítő pedagógus

16 28 DÖK beszámoó Az osztáyok képviseőibő áó DÖK havonta egy akaomma tartotta összejöveteeit, de ha szükség vot rá -pédáu iskoagyűés eőtt -, akkor rendkívüi megbeszéést is összehívott. A gyűésen az aktuáis probémákon kívü rendszeresen sorra kerüt egy-egy diákjogi témakör megismertetése, ietve a következő iskoai rendezvények, sui buik szervezése. Ötödik éve működik a foyosói tanuói ügyeetet is. Az ügyeetet heti vátássa a fesős osztáyok tanuói adták. A diákügyeet nagy segítség az ügyeetes tanár számára és a diákok egyre jobb színvonaon végzik munkájukat, az ügyeetesek értékeése is megtörtént, ezt a kezdeményezést jövőre is foytatni ke. A faiújságon (Diák önkormányzati Híradó) mindenki ovashatta az aktuáis programokat, a váaszokat a eveekre, üzeneteket. A diák-önkormányzati prograrnak sikeres, magas színvonaú megvaósításához nagymértékben hozzájárut a sportiroda áta meghirdetett páyázaton enyert pénz, köszönjük Tóth Kámán

17 í - <';~ : ~- - j '!4< 5. számú meéket Beszámoó az iskoai diákönkormányzat munkájáró Szakásainknak megfeeően az eső osztáyfőnöki órákon megváasztásra kerütek az osztáyok diákképviseői. Többeket újraváasztottak, küönösen az ötödik évfoyam képviseőit fogadtuk örömme, s ők is nagy ekesedésseáttak munkához. Diáktitkárunk ebben az évben Keemen Karoa 7a osztáyos tanuó ett, így ő akár két éven keresztü is irányíthatja a diákönkormányzat munkáját. Foyamatosan részt vett a kerüeti diákönkormányzat munkájában, idén a sporttábor miatt nem tud részt venni a nyári képzésen, Rubint Dánie és Katona Gyua képvisei iskoánkat Sor kerüt az osztáyok versenyének beindítására. Az osztáyok áta szervezett programokat most is sorsoássa döntöttük e. Mive csak hat fesős osztáyai rendekezünk, ezért negyedik osztáyosokat is fekértük egy-egy program megszervezésére. Az 5. évfoyam mindkét osztáya vot feeős október 23-a megünnepéséért. Akadáyversennye emékeztünk a forradaom évforduójáró. A 4.b szervezésében zajott a Luca-nap. A szombati tanítási napot hasznátuk ki a program megszervezésére. Kiváasztásra kerüt a egszebb ány, akit fiúk kifestéséve és feötöztetéséve készítettek e, de most is nagy siker vot a boszi szépségverseny és az eőzetesen ekészített boszorkányos rajzok. Az év utosó tanítási napján a 6.a betehemes műsora szórakoztatta a tanuókat, ameyet idén is bemutattak az óvodákban és az idősek otthonában is. Értékeésre kerütek az osztáyok karácsonyi dekorációi és egy karácsonyi éetképpe örvendeztették m((g egymást az osztáyo).. A szünet eőtti héten sor kerüt a hagyományos "Keresztury-hétre." Rengeteg kézműves fogakozáson, játékon vehettek részt tanuóink, minden asós tanuó megismerkedbetett a mézeskaács készítés rejtemeive. Az osztáyok közötti versenyben értékeésre kerüt az adventben szerzett dicséretek száma. Az osztáyok az egy főre jutó dicséretek arányában kapnak pontot, az egyéni értékeésre pedig a karácsonyi műsor eőtt kerüt sor. A farsang a "Népek farsangjanevet visete a 7.a szervezésében. Az osztáyoknak pakátot és kis műsort keett készíteniük a váasztott országró. Természetesen hagyományos jemezverseny is színesítette a programot.

18 Március 15-én a 8.b osztáy vot a feeős a programért Pakátkészítésse készütünk az ünnepre. Egyre gyakoribb, hogy eőzetes feadatok tarkítják ünnepeinket, amit tanuóink szívesen, nagy ekesedésse készítenek. A húsvét akadáyversennye tet a 8a rendezésében. Játékos feadatok idézték fe a húsvéti hagyományokat, eméetben és gyakoratban is számot adtak az osztáyok tehetségükről A DÖK napon az 5. évfoyam ismét közösen szervezett. Itt egyéni és páros munkáva ment a pontgyűjtés. A központi téma a magyarság vot, híres fetaáók és taámányok neveit haászták (a nagyok párosították is), híres szeméyekke játszottak memória játékot, íjászkodtak, métáztak, macsárt jártak, összesen húsz heyszínen bizonyíthatták ügyességüket A kerüeti versenyekke vaó kiegészítés után az aábbi eredmény szüetett. Feadatok S.a S.b 6.a 7.a 8.a 8. b Luca Karácsony Adventi dicséretek Farsang Húsvét DÖKnap Kerüeti versenyek ÖSSZESEN II. L III. v. VI. IV. ' Idén is részt vettünk a kerüeti diákparament munkájában. Szinte minden évben azonos probémák merünek fe, (játszóterek hiánya, közbiztonság, iskoák feújítása). Továbbra is jó azonban a kerüeti diáktanács kapcsoata az önkormányzatta, így átaában értesüünk a tanuókat érintő kérdésekrő. A kerüeti diáktanácsban főeg középiskoások vesznek részt, de az átaános iskoások bevonása is fontos szempont Baázsné Benkő Erika DÖK segítő tanár

19 Kertvárosi Átaános Iskoa diákönkormányzatának éves beszámoója 2010/2011. Ebben a tanévben is sok, immár hagyományosnak mondható programot szerveztünk. Igyekeztünk iskoánk minden korosztáyának érdekődését feketeni és bevonni az asósokat is ajátékokba, feadatokba. Négy akaomma tartottunk Sui-buit. Az eső az ősz jegyében tet, aho a magyar, ango népszokások meett a német és a spanyo hagyományok is heyet kaptak. A sok-sok játék, a kicsikjemezes fevonuása nagy sikert aratott a szüők körében is. A második "buink" a téapózás, az advent ünnepe ett. Kézműves fogakozások, téapós játékok és fergeteges diszkó szerepet a programok között. Ezt követte a farsang jemezekke, tánccal Az utosó buitadök-napon szerveztük csocsóbajnokságga és a hatodikosok fantasztikus gyümöcsös koktébárjával A DÖK-napot a nyocadikosok szervezték, vezették e. Egy napra átvehették az iskoai éet irányítását Órákat tartottak az asósoknak, táncot tanítottak, sportversenyeket szerveztek. A fesős osztáyok tabókat készítettek osztáyuk éetérő, s mive a nap mottója a cirkusz vot, fergeteges műsorokka szórakoztatták egymást. A suiirádió rendszeresen jeentkezett hírekke, zenéve. A diákváasztmány rendszeresen taákozott, megbeszéte az aktuáis probémákat, feadatokat. Rendszeresen képvisetük tanuóinkat az iskoaszék üésein. Véeményünket, észrevéteeinket egy déutáni taákozó keretében az iskoa vezetőive is megoszthattuk. Küdötteink részt vettek a kerüeti diákküdött gyűésen is. Az eső féévet ezárva sui gyűést szerveztünk, aho beszámotunk munkánkró, eredményeinkről

20 nn~la.mulu A.FtL~US DOK I. oda, összesen: :uJJ.;é u~ J~~~ 'itb&;_,,,,,..,,, BESZAMOLO A FELSOS DOK MUNKAJ AROL 2010/2011.!.FOLYAMATOS FELADATOK Iskoai programok: Az osztáyok küdöttei a hagyományoknak megfeeően, minden hónap eső péntek reggeén megbeszéik az adott hónap feadatait, értékeik az etet időszakot. Ezeken az értekezeteken minden osztáy képviseteti magát, itt tudom az osztáyfőnöki óra eőtt tájékoztatni a gyerekeket, a feső tagazatot az iskoa aktuáis programjairó is. Kerüeti programok: Diákjaink rendszeresen, aktívan részt vettek a kerüeti KÖD megbeszééseken és azok rendezvényein. 2.TERVEZETT ÉS LEBONYOLÍTOTT PROGRAMOK HAVI BONTÁSBAN -sz~-- Iskoai programok: - Az osztáyokban megváasztott tisztségviseőkbő megváasztották a küdöttek az iskoai DÖK vezetőségét. - Éves program tervezet e aapján kiaakítottuk a munkatervünket, HÍRES MAGY AROK, KEREK ÉVFORDULÓK címme. - Az osztáyoknak tabót keett készíteni, híres magyar oimpikonokról A kiírásért értékeésért Kövesdi Orsi feet. Kerüeti programok: én szombaton, csapatunk (8.t) III. heyezést ért e a Kőbányai Rendvédemi Napon. ( Kerékpárt abdát és társasjátékokat nyertünk.) én az EURÓPAI AUTÓMENTES NAPon, tanítási időben, több osztáybó összeáított vegyes csapat képvisete iskoánkat, Radácsy Tivadar és Szabó Erika vezetéséve. OKTÓBER Iskoai programok: - 15-én tartottuk az emaradt szeptemberi buit, mive tornacsarnokunkat nem tudtuk addig hasznáni. Az osztáyok egy-egy sportágat mutattak be. Az eőadások evezetését Kövesdi Orsi váata. Az osztáyok sportszereket kaptak díjaknak A "diszkós" Drab Tibor vot. Kerüeti programok: - Kapcsoódtunk "A tiszta Kőbányáért" akcióhoz és papírt gyűjtöttünk október eején. A ebonyoítást Tabi Ágota segítette. A kapott pénzt a fesős osztáyok között szétosztottam, kiónként as összegge án, szombaton, iskoánkat több tanuó képvisete (8.t) a KERÉKPÁROS CSALÁDI NAPon. _ read2/doc/0/0 1/0 15dd695edcd4ffae4d9f fa20a9e

21 BESZAMOLó A FELSŐS DÖK I 2. oda, összesen: 4 Iskoai programok: NOVEMBER - Az Esztergomi Ásványmúzeum szervezésében minden tanuónk meghagathatott egy eőadást az európai ásványokról - Széchenyi Istvánra emékeztünk ebben a hónapban. Akotásairó az osztáyoknak rajzot keett készíteni. (Nem készített: 5.z, 6.z,?.a, B.z.) - Budapesthez és Széchenyihez kapcsoódó műemékeket néztünk meg egy fővárosi séta akamáva, az osztáyok képviseőive, Csernák Lászóné vezetéséve, 19-én déután. Kerüeti programok: - A kerüeti KÖD fogakozása, án iskoánkban vot. Az iskoai DÖK tagjai beszámotak diákéetükről Iskoai programok: DECEMBER - 03-án tartottuk hagyományos Mikuás buinkat. A kivetítőró keett feismerni a váakozó szeemű csapatoknak, tée, karácsonnya kapcsoatos tárgyakat. A feadatokat Radácsy Tivadar áította össze. A zenét régi tanítványaink adták. - Decemberben híres fizikusokka ismerkedtek tanuóink, egy vetékedő keretében. Háromfős csapatok képviseték az osztáyokat, a feadatokat Gaajdáné Zsuzsa áította össze és értékete. (Nem jött e a versenyre: 6.t, 7.a, B.z.) - Az iskoagyűés emaradt, mert a tantestüet úgy határozott, hogy iskoarádión keresztü ismertetjük a diákokka a versenyek eredményeit. Kerüeti programok: - Kerüeti jégpáya rekámozása, átogatása foyamatosan februárig. Iskoai programok: JANUÁR - Eemgyűjtés kezdődött az iskoában, Gaajdáné Zsuzsa segítségével - Magyar Nobe díjasokka ismerkednek ebben a hónapban diákjaink. Az osztáyok áta váasztott hírességrő egy tabót készítettek és 31-én vetékedő vot a tudósok munkásságáról A ebonyoítást Szabó Erika váata. (Nem vetékedett:5.t,5.z,6.t,7.a,7.t,7.z,8.a.) Iskoai programok: FEBRUÁR - Vaentin napot tartottunk az iskoarádión keresztü Hadnagy Ági segítségével - 25-én rendeztük farsangunkat. A rendezvényre "vendégművészeket" hívtunk. Régi tanítványaink és iskoatársaik, jeeneg a Zrínyi Mikós Gimnázium tanuói adtak eő zenés darabokbó részeteket. Nagy sikerre! Régi tanítványaink szogátatták a zenét is. Iskoai programok: MÁRCIUS read2/doc/o/o dd695edcd4ffae4d9f fa20a9e

22 BESZAMOLó A FELSŐS DÖK I 3. oda, összesen: 4-24-én ISKOLAI FÓRUMOT szerveztünk. Az eőre eadott kérdésekre, iskoánk igazgatója Menyhárt Sándor váaszot. Kevés probémát vetettek fe a gyerekek, jó hanguatú vot a fórum. - Minden osztáynak egy 10 képbő áó vetítést keett készíteni födrajzi fefedezőkről A megadott szeméyek kapcsoódtak az évfoyamok tananyagához. A feadat eőkészítéséért, értékeésért Pisák Andrea feet. ( Nem adott e:5.a,5.t,6.z,7.t,7.z,8a,8.z.) ÁPRILIS Iskoai programok: - Kötészet napjára Hadnagy Ági egy totót áított össze a gyerekeknek és az iskoarádióbó versek szátak a szünetekben a gyerekek eőadásaiban.( A egtöbb megodást a B. t adta e, de az egyeten hibátan az 5.a-bó érkezett.) - Megváasztottuk a küdötteket a kerüeti Diákparamentre és kérdéseket gyűjtöttünk a témáknak megfeeően. MÁJUS Iskoai programok: - Hónap eején szerveztük meg a második papírgyűjtést Tabi Ágotáva. A fesősök kiónként 19 forintot kaptak. Az osztáyok átaában a kiránduásokon kötötték e, mert sikerüt még májusban a pénz kiosztásót is ebonyoítani. - Majáist rendeztünk a díszudvaron 6-án. Minden osztáy tavaszi dekorációt készített a buira. A zenét most is régi diákjaink adták a tánchoz. - Híres budapesti épüetek hiányos rajzait keett feismerni és befejezni a havi feadatban. Az ötetadó és értékeő pedagógus Erdeiné Edit vot. (Nem készített rajzot:5.a,6.z,8.z.) Kerüeti programok: én kerüt sor a kerüeti Diákparament megrendezésére. Minden szekció munkájában részt vettek tanítványaink, sőt a KÖD kérésére az eőkészüetekben is én szerepet a B.t a Kőbányáért Egyesüet gyermeknapi programjában. Rajzokat készítettek és feéptek egy tánccal - Feéptünk a Diákfesztiváon én, iskoánkat B. t-s fiúk képviseték JÚNIUS Iskoai programok: - 14-én tartottuk az iskoai DÖK-napot. Játszóházat csinátunk az iskoábó! Minden tanár váasztott társasjátékot és a diákok váogathattak a paettábó. Akinek nem vot kedve üni, küönböző sportversenyeken vehetett részt. A egnagyobb sikere a tanár-diákmérkőzésnek vot. A nap végén, iskoagyűésen értéketük az éves DÖK munkát, jutamaztuk a egjobbakat. Kerüeti programok: - Iskoánkat két tanuó képvisei KÖD táborban Arón, ig. 3. KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS

23 BESZÁMOLÓ A FELSŐS DÖK I 4. oda, összesen: 4 Iskoai: Ebben az évben az DÖK nem kapott pénzt az iskoai kötségvetésbő, megszűnt a támogatás. Az iskoai buik bevéteét (100.-/fő), a rendezvények versenyeinek díjazására, szerepi ők jutamazására fordítottuk. A RE'LEM Nonprofit Kft. és az ELECTRO-COORD Magyarországi Nonprofit Kft. áta megrendezett hasznáteem gyűjtő versenyen iskoánk a 18. heyet érte e és ezze forintot nyert. Sajnos a pénzt még nem áttuk, csak a cég honapján ovastunk a nyereményről Vár juk az értesítést és a pénzt! Kerüeti: 2010-ben a Sport, Ifjúsági, Civi és Kisebbségi Bizottság támogatásáva kiírt páyázaton forintot nyert iskoánk a fesős DÖK progromok ebonyoítására. Ezze az összegge decemberig keett eszámonom ben a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság páyázatán a fesős DÖK 1{)0 OOO forintot nyert, ezze a pénzze a következő tanév programjait támruovgaa*-tji'iqh'qt kerüet. Eszámoási határidő december 31.,,,,, 4. ZARAS, ERTEKELES Az osztáyokka értéketük az egész éves munkát, 1-5-ig osztáyozhatták a programokat. A egjobb átagot a buik kapták (4,7-tő 4,5-ig), a vetékedők osztáyzata sem vot rosszabb 3,4-né. A következő tanévben megpróbájuk ennek szeemében összeáítani a rendezvényeinket! Bízunk benne, hogy minden tanuónak sikerüt oyan programot szervezni, amiben taát saját érdekődésének megfeeő témát. Köszönöm koégáimnak, az iskoa vezetőségének a segítségét, néküük nem sikerüt vona iyen jó tejesíteni a munkatervet. Köszönöm az önkormányzat anyagi támogatását is, mive a páyázati pénz nékü szegényesebb, szürkébb ett vona az évünk! Bódiné Gazdik Anikó fesős DÖK segítő tanár

24 Si'i<:;Jest Főváros X. kerüet ~ Kőaány3i Ön~ormányzat ::,zsr Jatusz Jan ő Ataános Iskoa 1! C:' :3.1Japest. Köbánvai Lit 38 Te~1sfcrr DB beszámoó A szeptemberi évkezdés a szokásos teendőkke indut : osztáyszintű váasztások, munkatervkészítés ügyeet megszervezése. Szokásos módon az Ügyeeti Szabáyzatot, megkapták az osztáyfőnökök, ietve kifüggesztettünk a DB-faiújságra.. - Október 28-án a 6.A és Kocsis Zsuzsa áta szervezett Haoween vot a DB-programok "évadnyitója". A már hagyományosnak mondható prograrnon a jó ismert játékok, az ügyes jemezek kiváó hanguatot teremtettek. -November 8.-án DSE közgyűésset kibővített DB gyűést tartottunk. - December hónapban részt vettünk az iskoai rendezvények ebonyoításában ( Mikuás Kupa, Karácsony) - Február 4.-én rendeztük nagysikerű iskoai Farsangunkat A programramost sem készütek, remek jemezekke, ügyes táncokka A tavay efogadott rendszer szerint a zsűri foyamatosan értékete a jei,a~zeket, így a versenyzők nem ötöztek át, hanem az egész program aatt beötözve szórakoztak A már jó bevát módon a zsűri nem rangsorota a produkciókat, hanem azt próbáták megkeresni, hogy a átott bemutató miben vot a egjobb. Így idén is minden osztáy azza a keemes tudatta indut haza, hogy az övék vot az összes produkció közü a LEG. (Legtöbb résztvevő, egjobb jemezek, egügyesebb tánc... stb.) -Ápriis 8-án iskoánk csapata a kerüeti Katasztrófavédemi Versenyen IV.heyezést ért e. -Május 20-én rendeztük az immár hagyományos Katasztrófavédemi Háziversenyt. A versenyt a szokásos támogatók ( X. ker. Rendőrkapitányság,

25 A X. ker. Katasztrófavédemi Kirendetség, a Wof Pogárőrség, a Vöröskereszt, ietve a Sztanek Endre Aapítvány ) segítette. A versenyt a 7. A nyerte, a egjobb paprikás krumpit a 6. B osztáy főzte. -Június 3-án az iskoa egjobbjaiva a Szentendrei Skanzent átogattuk meg. Sok érdekes átnivaóva, új ismeretekke gazdagodva tértünk vissza 14-én kerü sor a már szintén hagyományos Sportnapra, meyet idén a 7.A osztáy segített megszervezni. A szokásos játékok meé újdonságként kerü a foorba, mey reméhetőeg nagy sikert fog aratni a gyermekek körében Idén is megrendeztük minden hónap eső szerdáján az iskoagyűéseket, meyre most már rutinosan készütek a DB tagjai, a már jó bevát módon feosztották egymás között, ki meyik terüetért feeős, miyen információkat ke begyűjtenie. Sajnos a DB programjai közé egy fegyemi tárgyaás is kerüt, egy negyedikes diák opási ügye, mey szigorú megrovásbüntetésse zárut. A tavaszi időszakban vettük hasznáatba az önkormányzat áta étesített kerékpártároót A tanév során foyamatosan működött a diák ügyeet, ho több, ho kevesebb probémáva. A DB megbeszéésein áandó téma vot az áagmegóvás, az iskoa vagyonának védeme. Sokat beszétünk a szabadidő eitötésének módjairó, a programszervezés módszereirő és az önáó eképzeések fontosságáró. Sajnos munkánk eredményességét sokszor hátrátatták a hiányzások, kevés osztáyban votak áandó DB-tagok. A DB idei munkáját Papp Regina irányította, igen ügyesen, hozzáértően, önáóan, Dankovics Rita segítségéve!, akinek sajnos sokszor keett betegsége miatt heyettesítenie Reginát. Budapest Veres Lászó

26 Beszámoó a Diákönkormányzat tevékenységérő 2010/2011. A 20 0/20. tanév diákönkormányzati tevékenysége szokás szerint az augusztusi DÖK táborra kezdödött (aug ). Az iskoában jeeneg működö 24 osztáybó mindössze 17 osztáy képvisetette magát osztáy nem képvisetette magát. Megismerkedtünk az új kiencedik osztáyok képviseöive (a D innen is hiányzott), és megkíséretük megismertetni veük az iskoai diákönkormányzat feépítését és működését. A jeen evő 24 tanuóva értéketük az emút tánév tapasztaatait. [smét tanumányoztuk és véeményeztük a DÖK dokumentumait, módosítási javasatokat készítettünk az SZMSZ-hez és áttanumányoztuk a Házirendet A tábor munkájában részt vevő tanuók megtervezték a következő tanév diákönkormányzati programját. Az igazgatóság átogatásakor akaom nyít arra, hogy a tanuók kérdéseket tegyenek fe igazgató úrnak és Szendrei Péter igazgató heyettes úrnak. gazgató úrék tájékoztatást adtak a tanév heyi rendjérő és a tanévben tervezett főbb iskoai programokró, arró y hogy a tanévet a kiránduásokat eőkészítő témahétte k~zdjük. Meghagattuk a szaagavató heyszínéve kapcsoatos újdönságokat. Megáapodtunk abban is, hogy a hagyományosan Lászós Héten tartott Lászós bát ismét a tanév végén tartjuk, június 10-én, az iskoa udvarán, a tavayihoz hasonó formában (Kertiparti). A diákönkormányzat vezetői örömme nyugtázták, hogy az eőző táborban fevetett kérések időkö~ben beépütek az iskoa mindennapos éetébe. Femerüt a digitáis napó bevezetése és a dohányzási tiaom probémája is. Kérdések hangzottak e a fakutáció váasztásáró, a mosdók wc. papír, szappan és kéztörő eátásáró. A "szakmai" programokon kívü számos csoportépítő játék és probémamegodó feadat gazdagította a tábor programját. A DÖK tábor egészében jó sikerüt és pozitív képet adott a diákönkormányzatról Úgy tűnik, hogy a kezdő évfoyamokjeen evő tanutói is megkapták a szükséges tájékoztatást. Szeptember 6-án megtartottuk a 48-ak aakuó üését, és szeptember eső két hetében a kiránduásokka párhuzamosan az osztáyok megváasztották, i. megerősítették az ODB-ket, és ezajottaka szekcióvezetőket váasztó szekciógyűések is. Október 5-én rendeztük az évi Közgyűést Ehangzott igazgató úr és a DÖK vezetőségének éves beszámoója, a tábori tevékenység ismertetése. Bemutatkoztak a szekciók áta megváasztott szekcióvezetők: (A: Szekeres Dánie. A, B: Szabó Dánie. B, C: Kéri Orsoya 12. C, D: Nagyfi Betty.D, E: Dauda Kata 13. E és Cégény András. E, F: Puzsár Fanni 12. F). Ezután sor kerüt a diákenök megváasztására. Ebben a tanévben Törő András 12. E osztáyos tanuó ett a Hetek feje. Október 8-án részt vettünk a KÖD áta kezdeményezett szemétszedési ~kcióban, megtisztítottuk az iskoa környékét a huadékoktól és November 9--ig tartotta az iskoa a Nyít Napokat a nyocadik osztáyosok számára ismét déutáni szervezésse. A csoportok kísérésében és tájékoztatásában kb. 50 tanuó vett részt. Az idei Góyabá november 12-én vot. A rendezvény bevátotta a hozzá fűzött reményeket, és az utóbbi évek hagyományainak megfeeően az év egyik egátogatottabb diákönkormányzat áta szervezett programja vot. A 9. évfoyam tanutói nagy ekesedésse adták eő műsoraikat. Az F osztáy nyerte meg a versenyt. A góyabá i programok után koncertek és foyosói játék-ehetőségek, büfé és teaház várta az érdekődőket. November 16-án tartottuk a Továbbtanuási Fórumot. A bevezető bemutatkozás után a régi ászósok beszétek egyetemükrö, szakjukró, és váaszotak a fórumon részt vevő végzösök kérdéseire. A végzős és az utosó eőtti évfoyam érdekődése nagy vot.

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

C-55. számú előterjesztés

C-55. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere C-55. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi úszásoktatással összefüggő feladatokról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat műszaki ellenőri feladatok

óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat műszaki ellenőri feladatok A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 48. -a alapján a normatív határozatokat

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

~e L. szám ú előterjesztés

~e L. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~e L. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben