BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság ápriis -én a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármesteri Hivataa hivataos heyiségében (Budapest X., Szent Lászó tér 29. I. em. 115.) megtartott üésén. Az üés kezdetének időpontja: 12 0 óra A jeenéti ív aapján jeen vannak: Révész Máriusz bizottsági enök, Dr. Csicsay Caudius Iván, Gá Judit, Somyódy Csaba, Szabóné Gerzson Sarota, a bizottság képviseő tagjai, Beiczay Sándor, Dr. Puzsik Andrásné, Lakatos Béa, Vermes Zotán a bizottság nem képviseő tagjai. Távomaradását eőre jeezte: Vizi Tibor a bizottság nem képviseő tagja Távomaradás oka: hivataos efogatság Tanácskozási jogga jeen vannak: Radványi Gábor Weeber Tibor Kámánné Szabó Judit Dr. Egervári Éva Herczeg Istvánné Szigetiné Mezei Gabriea Barabás Rita Meghívottak: Hanzik Ágnes Jógáné Szabados Henrietta stvánfi Kára apogármester apogármester a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője a Jogi Csoport részérő a Kőbányai Gépmadár Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője a Kőbányai Német Önkormányzat enöke a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport részérő a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport részérő a Bárka Kőbányai Szociáis és Gyermekjóéti Központ részérő Az üést vezeti: Révész Máriusz bizottsági enök \:~- ;;~---;;;{fyáros- X. KERÜLET (.;; L., \'.\ ÖN <UH~ ~,;t,{ ~.;YZAT,.,.:.::ri \ tiv:da!a "~J#~~~Ji.J~á71&. '.. /-

2 Enök: Köszönti a megjeenteket, és megnyitja a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság üését. Megáapítja, hogy a Bizottság 9 főve határozatképes. Bejeenti, hogy a jegyzőkönyvet Gorzó Irén vezeti. Az üésrő hangfevéte készü. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 7 igen szavazatta, eenszavazatta, tartózkodássa feveszi tervezett napirendjére az aábbi napirendi pontot, azza hogy az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja aapján a napirendi pont tárgyaására zárt üést rende e [8/2013. (IV. 11.)}:. A évi kitüntetések adományozása Kovács Róbert pogármester A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazatta az aábbiak szerint fogadja e a napirendjét [ (IV. 11.)]:. A civi szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesüetei évi támogatásáró szóó páyázati kiírás Radványi Gábor apogármester 2. Az iskoai táborok, erdei iskoák évi támogatása W ee ber Tibor apogármester 3. A Budapest X. kerüet, Bányató utcában taáható 42444/34 hrsz.-ú önkormányzati tuajdonban áó ingatanrajezáogjog bejegyzéshez történő eőzetes hozzájáruás Radványi Gábor apogármester 4. Kőbányán működő egyházak évi páyázati kiírása Radványi Gábor apogármester 5. Az Európai Mobiitási Hét~ Autómentes Nap országos rendezvényeihez történő csatakozás Radványi Gábor apogármester 6. Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének támogatása Weeber Tibor apogármester 7. Gion Nándor író, újságíró részére eméktába áítása W ee ber Tibor apogármester 8. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi normatívaeszámoásának szabáyszerűségi feüvizsgáata dr. Pap Sándor apogármester 9. A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetési koncepciója Kovács Róbert pogármester O. A heyi nemzetiségi önkormányzatok évi támogatásárakiírt páyázat Radványi Gábor apogármester 2

3 . A évi kitüntetések adományozása Kovács Róbert pogármester. napirendi pont: A civi szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesüetei évi támogatásáró szóó páyázati kiírás Radványi Gábor apogármester Enök: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a civi szervezetek közü többen a nyárra tervezett prograrnak eőkészítéséhez szükséges támogatásra páyáznának, ha az ebíráás júniusban történik a prograrnak megszervezése bizonytaanná váik. Szóbei módosító javasat: Enök módosító javasata, hogy a határozattervezet. meéketét képező páyázati kiírás "Páyázati foyamat időrendje" acímben szerepő "A páyázatokat a Képviseő-testüet a júniusi üésén bírája e." szövegrész heyébe a "A páyázatokat a Képviseő-testüet május 31-ig bírája e." szöveg ép. (247/1. módosító javasat) A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazatta a 247/. módosító javasatot támogatja. [10/2013. (IV..)] Enök: Javasoja, hogy a határozattervezet. meékete Páyázati fetéteek acím után egészüjön ki az aábbi szövegréssze: "Páyázatonként enyerhető támogatás: maximum 300 OOO Ft." (247/2. módosító javasat) Az eőterjesztő támogatja a 247/2. módosító javasatot. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazatta "A civi szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesüetei évi támogatásáró szóó páyázati kiírásró" szóó 247. számú eőterjesztést. meéketében fogat határozattervezetet a 247/. és a 247/2. módosító javasatok figyeembevéteéve támogatja. [11/2013. (IV..)) Somyódy Csaba megérkezett az üésterembe. Enök: Megáapítja, hogy a Bizottság O főve határozatképes. Enök: Érdekődik, hogy az eőző évben menny1 gyerek vot az utánpótás-neveésné meghatározva? Radványi Gábor: Emondja, hogy tavay 20 fő kőbányán akó utánpótáskorú gyermek edzésének biztosítása vot a fetéte. Az idei évben a páyázat kiírásáva kapcsoatban a Sportszövetség vezetőjéve egyeztettek azért, hogy a páyázati fetéteeket úgy aakítsák, hogy miné több sportegyesüet tudjon a páyázaton részt venni. 3

4 Szóbei módosító javasat: Enök összegzi a vitában ehangzottakat: Javasoja, hogy a határozattervezet 2. meéketének 7. Páyázati fetéteek pont b) apontja az aábbiak szerint módosujon: "b) az a sportszervezet páyázhat, amey fogakozik utánpótás neveésse, igazoni tudja, hogy egyesüetében minimum [ O] 15 fő (akik a 18. éetévüket nem tötötték be, vaamint, akik december 31-éig a 18. éetévüket betötik) [fő] kőbányai akcímme vagy kerüeti iskoában tanuói viszonnya rendekező eigazot gyermek sporto minimum heti két akaomma [vagy] és egaább heti 120 percben," (247/3. módosító javasat) Az eőterjesztő támogatja a 247/3. módosító javasatot. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság O igen, egyhangú szavazatta "A civi szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesüetei évi támogatásáró szóó páyázati kiírásró" szóó 247. számú eőterjesztést 2. meéketében fogat határozattervezetet a 247/3. módosító javasat figyeembevéteéve támogatja. [12/2013. (IV. 11.)] 2. napirendi pont: Az iskoai táborok, erdei iskoák évi támogatása Weeber Tibor apogármester Enök: Kéri, akinek az eőterjesztésse kapcsoatban kiegészítése, kérdése, észrevétee van, jeezze. A napirendi pontta kapcsoatban feszóa: Dr. C sicsay Caudius Iván: Véeménye szerint, a Megáapodás 1.1 pontjában rögzíteni ke, hogy a támogatás összegét kizáróag az erdei iskoa, nyári tábor doogi kötségeire fordíthatják. A szeméyi juttatásra és kapcsoódó járuékra és adóra vonatkozó szövegrészben nem ke meghatározni, hogy a pedagógusok részére. A 2.2 pontban a hivatkozási számot javítani ke, mert nem étező pontra uta. Vermes Zotán: V é eménye szerint feeseges a minősített erdei iskoák minősítési számát kérni, mert a páyázatok ebíráásáná ez nem jeent eőnyt. Szóbei módosító javasat: Enök összegzi a vitában ehangzottakat: Javasoja, hogy az eőterjesztésben szerepő határozattervezet 2. meéketét képező Megáapodás. pont 1.1. apontja módosujon az aábbiak szerint: " 1.1. A támogatási összeg kizáróag az erdei iskoa, a nyári tábor, a vándortábor doogi kötségeire - utazás-, száásdíj, étkezés, program, kézműves tevékenység aapanyaga - fordítható. A támogatás összege nem hasznáható fe: [pedagógus részére] szeméyi juttatásra és kapcsoódó járuékra és adóra." 4

5 Javasoja továbbá, hogy az eőterjesztésben szerepő határozattervezet 2. meéketét képező Megáapodás 2.2. apontban szerepő "1.2." szövegrész heyébe az "1.1." szöveg épjen, tekintette ana, hogy a megáapodás-tervezetnek nincs 1.2. pontja. (245/1. módosító javasat) Enök: Az eőterjesztés 2. meéketét képező, az iskoai táborok, erdei iskoák működésének évi támogatásárakiírt páyázati kiírás Páyázati fetéteek acímében szerepő 2. pont (A páyázatnak tartamaznia ke továbbá:) e) pontja- akkreditát erdei iskoa esetében az akkreditációs számot- az ebíráásná nem kerüt figyeembevétere. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazatta a 245/1. módosító javasatot támogatja. [13/2013. (IV..)] A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság O igen, egyhangú szavazatta "Az iskoai táborok, erdei iskoák évi támogatásáró" szóó 245. számú eőterjesztést a 245/1. módosító javasat figyeembevéteéve támogatja. [14/2013. (IV..)] 3.- napirendi pont: A Budapest X. kerüet, Bányató utcában taáható 42444/34 hrsz.-ú önkormányzati tuajdonban áó ingataura jezáogjog bejegyzéshez történő eőzetes hozzájáruás Radványi Gábor apogármester Enök: Kéri, akinek az eőterjesztésse kapcsoatban kiegészítése, kérdése, észrevétee van, jeezze. A napirendi pontta kapcsoatban feszóa: Radványi Gábor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a határozattervezetben szerepő még nem készüt e. Várhatóan a Gazdasági Bizottság keddi üésére ekészü az anyag. 3. meéket Dr. Csicsay Caudius Iván: Javasoja, az eőterjesztést a meékette együtt, rendkívüi bizottsági üés keretében tárgyaják. Enök: Kéri a Bizottságot, döntsön az eőterjesztés napirendrő történő evétee tárgyában. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság O igen, egyhangú szavazatta,,a Budapest X kerüet, Bányató utcában taáható 42444/34 hrsz.-ú önkormányzati tuajdonban áó ingatanra jezáogjog bejegyzéshez történő eőzetes hozzájáruásró" szóó 244. szám ú eőterjesztést eveszi nopirendjérő. [ (IV..)} 5

6 4. napirendi pont: Kőbányán működő egyházak évi páyázati kiírása Radványi Gábor apogármester Enök: Kéri, akinek az eőterjesztésse kapcsoatban kiegészítése, kérdése, észrevétee van, jeezze. A napirendi pontta kapcsoatban feszóa: Enök: Véeménye szerint, szűk a Páyázat céjának megfogamazása, kibővítené minden közösségi programra. Kérdéses számára az is, hogy egy szervezet, csak egy páyázatot nyújthat be. Dr. Csicsay Caudius Iván: Véeménye szerint, "Az ebíráásná az aábbi páyázati céokat tudjuk figyeembe venni:" szövegrész fesoroásait pontosítani ke, és nem csak nagy értékű, de kis értékü eszköz beszerzését se támogassák. Szóbei módosító javasat: Enök összegzi a vitában ehangzottakat: Javasoja, hogy az eőterjesztésben szerepő határozattervezet. meéketét képező Páyázati kiírásnak a bevezető része és a Páyázat céja acím az aábbiak szerint módosujon: "a Kőbányán szagáatot tejesítő egyházak részére január 1-jétő2013. december 31-éig terjedő időszakban a akosság körében kifejtett szociáis, karitatív, oktatási tevékenységek, vaamint kuturáis, hagyományőrző és egyéb közösségi prograrnak támogatására. A páyázat keretében nem támogatható az egyházak közüzemi kiadása, karbantartása, feújítása, ietve a működéshez szükséges [nagy értékű] eszközök beszerzése." (246/1. módosító javasat) Enök javasoja továbbá, hogy a "Páyázati foyamat időrendje" acím második mondata az aábbiak szerint módosujon: "A páyázatokat a Képviseő-testüet a [júniusi üésén] május hónapban bírája e. Eszámoás: a támogatás foyósításakor megkötendő megáapodás szerint." (246/2. módosító javasat) Enök javasoja továbbá, hogy az eőterjesztésben szerepő határozattervezet. meéketét képző Páyázati kiírás szövegébő "Az ebíráásná az aábbi páyázati céokat tudjuk figyeembe venni: (... ) szövegrész, vaamint annak 1-4. pontja kerüjön törésre. (246/3. módosító javasat) A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság O t gen, egyhangú szavazatta a 246/1-3. módosító javasatokat támogatja. [16/2013. (IV..)] Enök ugyancsak a vitában ehangzottak aapján javasoja, hogy az eőterjesztésben szerepő határozattervezet. meéketét képező Páyázati kiírás "Páyázati fetéteek" acíme az aábbiak 6

7 szerint módosujon: "- [Egy szervezet csak egy páyázatot nyújthat be.] Egy egyházközség több páyázatot IS benyj.!jthat. - Páyázni csak erre a céra rendszeresített Páyázati Adatapon ehet." (246/4. módosító javasat) A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazatta a 246/4. módosító javasatot támogatja. [17/2013. (IV..)] A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság O igen, egyhangú szavazatta a "Kőbányán működő egyházak évi páyázati kiírásáró" szóó 246. szám ú eőterjesztést a módosító javasatok figyeembevéteéve támogatja. [18/2013. (IV. 11.)] 5. napirendi pont: Az Európai Mobiitási Hét-Autómentes Nap országos rendezvényeihez történő csatakozás Radványi Gábor apogármester Enök: Kéri, akinek az eőterjesztésse kapcsoatban kiegészítése, kérdése, észrevétee van, jeezze. Amennyiben nincs hozzászóás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a 238. számú eőterjesztés támogatásáró. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság O igen, egyhangú szavazatta "Az Európai Mobiitási Hét - Autómentes Nap országos rendezvényeihez történő csatakozásró" szóó 238. számú eőterjesztést támogatja. [19/2013. (IV..)] 6. napirendi pont: Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének támogatása Weeber Tibor apogármester Enök: Kéri, akinek az eőterjesztésse kapcsoatban kiegészítése, kérdése, észrevétee van, jeezze. Szóbei módosító javasat: Enök: Javasoja, hogy a határozattervezet. és 2. pontja az aábbiak szerint módosujon: "!. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete [200 OOO] 140 OOO Ft összegge támogatja Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének kiadását azza, hogy a támogatást megáapodás keretében a Fekete Sas Kiadó részére utaja, amennyiben Csák Gyöngyi vagy a Fekete Sas Kiadó igazoja, hogy a kiadáshoz szükséges további [ Ft] összeg rendekezésre á. 2. A Képviseő-testüet a [200 OOO] 140 OOO Ft összegű támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet 12. meéket 2. sora terhére (Képviseő-testüet működési céú átaános tartaéka) biztosítj a." (234/1. módosító javasat) 7

8 Enök: Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a módosító javasat támogatásáró. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság O igen, egyhangú szavazatta a módosító j avasatot támogatja. [20/2013. (IV..)] 7. napirendi pont: Gion Nándor író, újságíró részére eméktába áítása Weeber Tibor apogármester Enök: Kéri, akinek az eőterjesztésse kapcsoatban kiegészítése, kérdése, észrevétee van, jeezze. Amennyiben nincs hozzászóás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 233. számú eőterjesztés támogatásáró. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazatta "Gion Nándor író, újságíró részére eméktába áításáró" szóó 233. számú eőterjesztést támogatja. [ (IV..)] 8. napirendi pont: A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi normatíva-eszámoásának szabáyszerűségi feüvizsgáata dr. Pap Sándor apogármester Enök: Kéri, akinek az eőterjesztésse kapcsoatban kiegészítése, kérdése, észrevétee van, jeezze. Amennyiben nincs hozzászóás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 241. számú eőterjesztés támogatásáró. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazatta "A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat ev1 normatíva-eszámoásának szabáyszerűségi feüvizsgáatáró" szóó 241. számú eőterjesztést támogatja. [22/2013. (IV..)] 9. napirendi pont: A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetési koncepciója Kovács Róbert pogármester Enök: Kéri, akinek az eőterjesztésse kapcsoatban kiegészítése, kérdése, észrevétee van, jeezze. Szóbei módosító javasat: Dr. Csicsay Caudius Iván: A határozattervezet eső mondata az aábbiak szerint módosujon: "Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete számára a törvényi és a infonnációs hiányosságak nem teszik ehetővé a évi kötségvetési koncepció ekészítését, így heyette a Képviseő-testüet a évi kötségvetés-készítésének további munkáatait az aábbiak szerint határozza meg." (232/1. módosító javasat 8

9 A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazatta, 6 tartózkodássa a 234/1. módosító javasatot nem támogatja. [23/2013. (IV..)] A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazatta, 4 tartózkodássa "A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetési koncepciójáró" szóó 232. számú eőterjesztést támogatja. [24/2013. (IV..)] O. napirendi pont: A heyi nemzetiségi önkormányzatok évi támogatására kiírt páyázat Radványi Gábor apogármester Enök: Kéri, akinek az eőterjesztésse kapcsoatban kiegészítése, kérdése, észrevétee van, jeezze. A napirendi pontta kapcsoatban feszóa: Radványi Gábor: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Kőbányai Roma Önkormányzat küön, más forrásbó részesü támogatásban, ezért az eőterjesztésben nem szerepe az anyaguk. Emondja továbbá, hogy készüt egy tábázat a egutóbbi népszámáás adatai aapján a kőbányai nemzetiségek aakuásáró, tájékoztatásu e-maiben eküdi a Bizottság tagjai számára. Enök: Amennyiben nincs több hozzászóás, kéri a Bizottságo!, hozza meg döntését a 242. számú eőterjesztés efogadásáró 25/2013. (IV..) KOS határozat a heyi nemzetiségi önkormányzatok évi támogatásárakiírt páyázatok ebíráásáró 9 igen szavazatta, tartózkodássa. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Bogár Önkormányzat részére a heyi nemzetiségi önkormányzatok évi támogatására benyújtott páyázata aapján bogár játékos néprajzi bemutató és bábeőadás kötségeihez bruttó 80 OOO Ft összegű támogatást biztosít - megáapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet 12. meéket 16. sora terhére. 2. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Görög Önkom1ányzat részére a heyi nemzetiségi önkormányzatok ev1 támogatására benyújtott páyázata aapján a Hagyományőrző Görög Kuturáis Est, a Nemzetiségek Napja, a karácsonyi ünnepség, vaamint a Kőbányai Görög Önkormányzat működési kötségeihez bruttó 180 OOO Ft összegű támogatást biztosít - megáapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet 12. meéket 16. sora terhére. 3. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Horvát Önkormányzat részére a heyi nemzetiségi önkormányzatok évi támogatására benyújtott páyázata aapján a Horvát Hagyományőrző Tavaszköszöntő, a karácsonyi ünnepség, a Nemzetiségek Napja, vaamint a Kőbányai Horvát Önkormányzat működési kötségeihez bruttó 180 OOO Ft összegű támogatást biztosít- megáapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet 12. meéket 16. sora terhére. 9

10 4. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Lengye Önkormányzat részére a heyi nemzetiségi önkormányzatok évi támogatására benyújtott páyázata aapján a Lengye Függetenség Napja, karácsonyi ünnepség, a Nemzetiségek Napja kötségeihez bruttó 90 OOO Ft összegű támogatást biztosít- megáapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (I. 21.) önkormányzati rendeet 12. meéket 16. sora terhére. 5. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Német Önkormányzat részére a heyi nemzetiségi önkormányzatok évi támogatására benyújtott páyázata aapján a Német Hagyományőrző Nyevi Kub, a kőbányai német származású képzőművészek kiáítása, bruttó 170 OOO Ft összegű támogatást biztosít - megáapodás keretében - a Budapest Főváros X. keriet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet 12. meéket 16. sora terhére. 6. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Örmény Önkormányzat a heyi nemzetiségi önkormányzatok évi támogatására benyújtott páyázata aapján az Örmény Hagyományőrző Kőfestő Szakkör, az Örmény Függetenség Napja, karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja, vaamint a Kőbányai Örmény Önkormányzat működési kötségeihez bruttó 160 OOO Ft összegű támogatást biztosít - megáapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet 12. meéket 16. sora terhére. 7. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Román Önkormányzat részére a heyi nemzetiségi önkormányzatok évi támogatására benyújtott páyázata aapján a Román Gasztronómiai Nap, a Hit program vaamint a Kőbányai Román Önkormányzat működési kötségeihez bruttó 70 OOO Ft összegű támogatást biztosít - megáapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkmmányzati rendeet 12. meéket 16. sora terhére. 8. A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Ruszin Önkom1ányzat részére a heyi nemzetiségi önkormányzatok évi támogatására benyújtott páyázata aapján a Ruszin Kuturáis Hagyományőrző Est, a Nemzetiségek Napja, a karácsonyi ünnepség, vaamint a Kőbányai Ruszin Önkormányzat működési kötségeihez bruttó 70 OOO Ft összegű támogatást biztosít - megáapodás keretében- a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeet 12. meéket 16. sora terhére. Határidő: ápriis. Feadatkörében érintett: a kerüetfejesztési és kükapcsoati szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Enök: Megkéri Kámánné Szabó Juditot röviden ismertesse a Bizottság tagjaiva az átaános iskoai beiratkozás adatait. Kámánné Szabó Judit: Tájékoztatja a Bizottságat az átaános iskoai beiratkozásró a Kebesberg Intézményfenntartó Központ igazgatójátó kapott adatok aapján. Enök: Bejeenti, hogy az SZMSZ 22. () bekezdésébenfogatak aapján 5 perc szünetet rende e. 10

11 Szünet Szabóné Gerzson Sarota és Lakatos Béa ehagyják az üéstermet. Enök: Megáapítja, hogy a Bizottság 8 főve határozatképes.. napirendi pont: A évi kitüntetések adományozása Kovács Róbert pogármester A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság az Mötv. 46. (2) bekezdés a) pontja aapján az "A évi kitüntetések adományozásáró" szóó napirendi pontot zárt üésen tárgyaja. ZÁRTÜLÉS Enök: Bejeenti, hogy a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság Bizottság rendkívüi üését ápriis 16-án (kedden) 8 órára hívja össze. Megköszöni a megjeentek munkáját, megáapítja, hogy a Bizottság az efogadott napirendjét megtárgyata, és a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság üését órakor bezárja. Törvényességi szempontbó eenjegyzem:

12 A jegyzőkönyv meéketei../ meghívó, eőterjesztések (eektronikus adathordozón)../ jeenéti ív../ üésrő készüt hangfevéte (eektronikus adathordozón) D D D D határozatok meékete írásban benyújtott módosító javasat jegyző törvényességi észrevétee interpeáció D D titkos és név szerinti szavazásró készüt jegyzőkönyv feszóaási jegy 12

13 BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Jeenéti ív 201 "11 J...,A: J;: 'S; ) J')_~ ' k K '' Ok '. ' s B' ' ZJ :"""'\ "'""' : ora or megtartott u tura ts, tatast es port 1zottsag üésérő. Bizottsági tagok: Révész Máriusz Gá Judit Szabóné Gerzson Sarota Varga István Somyódy Csaba Beiczay Sándor Dr. Puzsik Andrásné Lakatos Béa Vermes Zotán Vizi Tibor Tanácskozási jogga: (aáírás).!,~tc~trg- <;;.'(\J.tf: u P d: 0éL~ ~~t / : J... ~ ~.L~.vY.\b... ~~~1?1... 6:A'&KLELLá:... ~ :~{..... \49LMf:Ú:!.~E... ~4J~~-----~~-Q..i ~~~~;..~:... ~-~~ j)(_ EGE\2.\ü<R\ ~ ~~= Q -~,TI-~~C41á.~~ ~~~~~~;;!!:: -~

14 BUDAPESTFővÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Meghívottak jeenéti íve 201., e. t..m~,t:::~ U tl rs;e ' k O.. S B. ' -~. ~... ora or megtartott KULTURALIS, KTATASI ES PORT Izottsag üésérő. NÉV INTÉZMÉNY _. A:LÁÍRÁS ~.,-}G(, ""N.;2. ' \ ~' \ \! ih. t 2. ~:b C\'b~""D() ~ \--\12'1"~~-E\\ ~ \.t \í\ \"'\ ex, -~ \~G\)~.- Yc;j"'--:.'~"-A.. _ ~., i..,\:vl"'-' b'~-- '\:':JL;C~ ~., 1 dj: C,J \-"'-~> \'J ~).(/I.JLK Ctu09 w~ \ ~/. ;J L, -J<J;Pc'é:Z' 1 ' 10~ L-L...,. - ~. ( \:).(> r t., /~) ~ t\ 1'->1'( t:~í\\ t f\!lil..f\ (~;(Á " ic~;~ L~ h ii-~ ~ '\J,j / í \ 6. i 7. i 8. ~ ;*f 12. : [ c_ i i i ' J

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője /,#fil-.".,_, ~~,,,.,,,..",,,..,_,.,,,"..... ---\, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYA Ö~ŐRMA'NYZÁT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉN j' GAZDASÁGI BIZOTTSÁG _-==J,\, ;; JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2012.

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

~-(;jszd9 /tt}2otsj!x..<y:crtn~;'f-'""1

~-(;jszd9 /tt}2otsj!x..<y:crtn~;'f-'1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 7-én (kedden) megtartott rendkivüli

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. vezetője a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője. képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV. vezetője a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője. képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. október 20-án a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

É Ő É ö ó ó Ó Ö Ó ő ő ő ő ó ó ő ő ó ü ő ó ó ü ö ö Ó ó í í ú ó í ú ó í ü í ő ó ő ő í ö ü í Ó ó í ú ó í ú ó í ü ó ő ö ő ú ö ű ü ő ő í ó í ó í ő ó ő íü ö í ő ő ű ő ú ö ő ö ó ö ó ó ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó ö ű

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ő ö ő Ö ő ü ó ő ő ő ú ó ő ó ó ü ő ő í É ö ó í ó ó ú í í í ő ó í ö í ü ö ő ö ü ó ö ü ó Á ó ö í ó ó ú ó ó í ó ö ó ü í ő ú í ő ö í ő Á Á ő ő ő í í ő í ő í ó í ó ú ő ő ó ö ő ó í ő ö ő ő ü ó ö í ü ó ö í ö ő

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

Ő Ö ü ö ö ü ó ü ü ö Ö ó ó ó í ü ö ö ö ü í í ü ü í ö ö í í Ó ö Ó Ó Ő ü ű ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í ö ú ö í ó ü ü ö í í ü ü ü ó í ü ú ö ó ö í ü í ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ö ó ó ö ó í í í Ü í í Ő í ü ö í

Részletesebben

Á Á Ó É ö á ű ö á á á á Í Í á ú á ú ö ö á ú á á á öí á á á á á ö á á á á á á á á á á ö á á á á ö á á Í á á á á Í áí á á á á ö á á á á á áí á á á á á ü á á ü á Í ú á á á á á á ú á ü ö É á á ü á á á ö á

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Á Ö É Á É Ő Ü É í ü ö í í í ö Í ö í ü ö í í ú í ö í ö ö ú ü í Í ü í ü í ü í í í í ö ú Í í ö ö ö ü ö í ü Í ú ü í í ú ö ö Í É ü ú í í ö í Í í ú í ÁÍ Í í Í Í í ö Í É í í Í Í Í í Ó ü í ö ö É ö ü ö ö ö í ü

Részletesebben

ú ú í í í í í ó ű í Ö Ú ó ő ő Ö í ó Ó ü Ó Ö í ó Ö íí í ó ó óó ó ó Ó ú ú ú í í ó í ő ó ó ú ú ú ú ó ó ó ó ú ú ő ó í ó ó Ü ú í ü í ü ű í Ü ú í ű í Ú í í í ú í ü Í ű í ü í í ü ú ü í í Í ó ó ó ú Í í ó ú í í

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ü ü ü ü ü Í Í Ü ö ü Ü ü ö ö ű ú ű É Ö Á Í ö ö Í ü ö ö ö ö ö Í Ó Ó Á ö ö Í Í ö ö Ú Úö ö úö Á ö ö ű ö ú Íü ű Í ü ű Í ü ú ű ű É ö Ü ű ö ö ű ö ú Íü ű Í ü Í ö ú Í ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ö Í ö ű ö ú

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

í í ü ö ú ü ö ű é é í ú ú ő é é é í ő ő ö ű é ü ő ö ö ö ü ő é é é Í é ó é ó ó é ö ű é ő ő é ö ű é ü ő ö ö ö ő é ó é é ö Í é ú ó ő ö í é é ö ú é é ú ó é é é ó ü é ó é ő ü ó é í ü ű ö é é ő é é í ő ó í ó

Részletesebben

í í Í ö ű í í ő í Í Á Í É í É í Ő ö É Ú í É Í Á É É ö ö Á Ö É Ú Ö ö ö í í í í í Ö É É É Í ű Í í í Í í í í í Á Á É Ö Ö É Á É É É É Á É É Á É É í Í ö í í í Á Ö É Ú Á Ú Ö É Ö Á Ú É Á Á ö í í Á í Á Ö Ó É Ű

Részletesebben

Á ö É ö Á É ú ö í ü é é ö é ö é é é é é í é ú ö ö é é é í ü é é é ö é í é é é ú ö ö ö ö é é íú ö Ó é é ö é é í é ö é ú ö é í é é í í í í í é é ö í í ö é í ú é ö é é é é í é é Ö ö é ú é é é é í é ö í é

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

É É É É Á í ó Í ö ü í ü ó Í Í ó ö ö í í ö ó ö ö ö ü ü ö í ü ó ü ü ö ü ö í ó Í ö í ü ó í ó ü ü ó Í ú ü ó ó ü ü ü í ó ó ó ö ö ó ú í ü ö ó ó í ó ü ó ű ö ö í ü í ü ö í ö í ö ö ü ö ü ö í ó í ó ö ó ö ó ö ó ü

Részletesebben

ó á í á á ő ű á á ö ű á ó í ő á ő í á ó á í í Í á ő ű á á ő á ö í ő á á á á á ó ö ó á ó á ó ó ó ö á á ö ű á ó í ö í á á É ő ö íí á ö í á á ö á ó ő ó ö á á á á ö á ő á ó á ö í á ó ü ó á ó ö á ó ű ö í ü

Részletesebben

Á í Á É í ü ő ö ö ó ó ó ö ó ő ő ö í ó ő ő ő ó í Á í ü ő í ó ő í ő ő ő ő ű ő ú ó ő í ő ő ó ó ő ó ü ó ö ő ő í ő ő ö ő ő í ő ő í ő í ű ő ó ü ő í ő í ő í ü ü í ő ő ö ö ü ó ú ó ú ű ő ö ö í í ú ű ö í ő ű ő Ú

Részletesebben