it) l. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "it) l. számú előterjesztés"

Átírás

1 it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes hasznáatba adásáró I. Tartami összefogaó Budapest Főváros Kormányhivataa (a továbbiakban: Kormányhivata) részérő Dr. Pesti Imre kormánymegbízott evében kereste meg Önkormányzatunkat, ameyben kéri, hogy a Budapest X. kerüet, Havas Ignác utca. (Martinovics tér, Kápona utca 6.} szám aatti 4460/9 hrsz.-ú, 752m 2 terüetű "kivett áruház" műveési ágú ingatanbó a még üresen áó heyiségrészeket térítésmentes hasznáatra adjuk át részükre, mive a korábban már átadott részen működő X. Kerüeti Hivata Okmányirodája jeeneg 24 fős étszámához az átadott terüet nem megfeeő méretű és szüksége enne további irodaterüetekre (2. meéket). A Kormányhivata kérte tájékoztatásunkat a heyiségek feújításának ehetőségérő. A Havas Ignác utca. szám aatt évő 634 m 2 nettó aapterüetű épüetbő 327 m 2 aapterüetű épüetrész kerüt átadásra 203. január -jén a Kormányhivata részére a Képviseő-testüet 434/202. (X. 8.) határozata aapján. A 634m 2 nettó aapterüetű épüetbő az Önkormányzat kizáróagos rendekezési joga 563m 2 terüetre tetjed ki. 434/202. (X. 8.) KÖKT határozat "a járási hivata kiaakításához szükséges ingatanok hasznáati jogának ingyenes átadásáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a járási hivatahoz kerüő áamigazgatási feadatok eátásának biztosítása érdekében a Magyar Áam ingyenes hasznáatába adja tejes egészében a Budapest X., Endre utca 0. szám aatti, hrsz.-ú, kivett gazdasági épüet, udvar besoroású, 575 m 2 aapterüetű ingatant, vaamint osztottan a Budapest X., Havas Ignác utca. (Martinovics tér, Kápona utca 6.) szám aatti 4460/9 hrsz.-ú, kivett áruház besoroású 566 m 2 aapterüetű ingatanbó 327 m 2 aapterüetű ingatant. 2. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert a szükséges intézkedések megtéteére." A Kormányhivatat tájékoztattam arró, hogy az épüetben még 4 db nem akás céjára szogáó heyisé~ taáható (75 m 2, 76 m 2, 85 m 2, 7 m 2 ), ameybő 3 db jeeneg üres, a 4. heyiség (7 m) a Magyar Nemzeti Vagyonkezeő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) megbízásábó ejáró MÁTRABOLDING Zrt. áta bérbeadott [a heyiségre bérökijeöési jog á fenn az úgynevezett eőprivatizációs törvény (a kiskereskedemi, a vendégátóipari és fogyasztási szogátató tevékenységet végző áami váaatok vagyonának privatizáásáró szóó 990. évi LXXIV. törvény) aapján]. A három heyiség esetén ehetőséget átok az átadásra, a 4. heyiség esetén csak abban az esetben ehetséges az átadás, ha a bérökijeöési jog megszűnik. Tájékoztattam továbbá a Kormányhivatat arró, hogy Önkormányzatunk kötségvetése a heyiségek átadás eőtti feújítását nem teszi ehetövé (3. meéket).

2 Dr. Pesti Imre kormánymegbízott megköszönte a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeteti Hivataa megfeeő működése terén nyújtott együttműködést és a heyiségek ingyenes hasznáatra történő átadásának ehetőségét, és jeezte, hogy szükségük van mind a 4 heyiségre (4. meéket), egyben kérte az átadásra vonatkozó megáapodás tervezet megküdését. Későbbi eveében jeezte, hogy az épüet egy része aatt taáható pinceheyiségre is szükségük enne az iratok heyben történő tároása érdekében (5. meéket). A MÁTRABOLDING Zrt. áta bérbeadott heyiség ügyének rendezése érdekében megkerestem az MNV Zrt.-t és kértem, hogy a bérőkijeöési jogáró mondjon e, hogy ezen heyiség is átadható egyen a Kormányhivata részére (6. meéket). Az MNV Zrt. váaszeveében jeezte, hogy az ország egész terüetén ingatan béreti joga maradt, ameyek a MÁRTAHOLDING Zrt. üzemetetésében vannak. Vaamennyi ingatant együtt kívánják kezeni, ezért tejes körű adatgyűjtést végeznek. Ezt követően szüetik döntés a heyiségrő (7. meéket). A fentiek aapján jeeneg ezze a heyiségge Önkormányzatunk nem rendekezhet, így nem adható át a Kormányhivata részére. A Kormányhivata az 5. meéketben bemutatott evé meéketeként megküdte a fővárosi kerüeti hivataok kiaakítása tárgyában 202. október 30. napján megkötött megáapodás módosításának tervezetét, ameyet a tényeges körümények ismeretében módosítottunk és egyeztettünk a KormányhivataaL A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat vagyonáró szóó 23/203. (V. 30.) önkormányzati rendeet 25. () bekezdése az aábbiak szerint rendekezik: "25. () Az ingatan közfeadat eátása céjábó, a közfeadat eátásához szükséges mértékben történő ingyenes hasznáatba adásáró a Képviseő-testüet dönt." II. Hatásvizsgáat Az épüetben évő heyiségek korábbi bérői femondták a béreti jogviszonyaikat, így a 76 m 2 nagyságú heyiség 20 decembere (IDA Presszó), a 75 m 2 nagyságú heyiség 202 júiusa (Hábik Kft.), a 85 m 2 nagyságú heyiség 203 márciusa (Doppe Kft.) óta üres. A heyiség áapota üresen, kihasznáatanu is romik. Budapest Főváros Kormányhivata X. Kerüeti Hivataa (Okmányiroda) jeenegi terüetének bővítése, efogadható kiaakítása, ietve a feadatok megfeeő hatékonyságga történő evégzése érdekében javasaom a Képviseő-testüet részére, hogy járujon hozzá az ingatan további 236m 2 nagyságú fódszinti és 62m 2 nagyságú pince részének ingyenes hasznáatba adásához határozatan időtartamra azza, hogy a hasznáat során femerüő közüzemi díjakat a hasznáó kötees megfizetni, továbbá az épüet karbantartását is kötees evégezni. Az eőterjesztés zárt üésen történő tárgyaását az Önkormányzat gazdasági érdeke indokoja. 2

3 III. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. / Budapest, 203. november,j~ :'. meéket az eőterjesztéshez _Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormány~at Képviseő-testüetének... /203. (... ) határozata a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes hasznáatba adásáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa bővítése érdekében a Magyar Áam ingyenes hasznáatába adja a Budapest X. kerüet, Havas Ignác utca. (Martinovics tér, Kápona utca 6.) szám aatti 4460/9 hrsz.-ú, kivett áruház besoroású ingatan további 236m 2 aapterüetű födszinti és 62m 2 aapterüetű pincerészét az. meéket szerinti megáapodás aapján. 2. Az ingatan térítésmentesen kerü hasznáatba adásra azza, hogy a hasznáat során femerüő közüzemi díjakat a hasznáó kötees megfizetni. A hasznáó kötees evégezni az ingatan és épüet karbantartását saját kötségén. 3. A Képviseő-testüet fehatamazza a pogármestert a megáapodásnak az átadás-átvétei ejárás során szükségessé váó pontosítására, vaamint a megáapodás aáírására. Határidő: Feadatkörében érintett: 203. december 3. a gazdasági és fejesztési szakterüetért feeős apogármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 3

4 K./20 3/XXIII. BPB/200/ /203. (BFKH). meéket a.../203. (... ) KÖKT határozathoz A FŐVÁROSI KERÜLETI HIVATALOK KIALAKÍTÁSAHOZ KAPCSOLÓDÓAN V-B--0/ /202. SZÁMON MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA amey étrejött egyrészrő: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat székhey: 02 Budapest, Szent Lászó tér 29. PIR száma: KSH száma: képviseője: Kovács Róbert pogármester, mint átadó/hasznáatba adó (a továbbiakban: Átadó) másrészrő: Budapest Főváros Kormányhivataa székhey: 056 Budapest, Váci utca PIR törzsszáma: statisztikai számjee: képviseője: Dr. Pesti Imre kormánymegbízott, mint átvevő/hasznáatba vevő (a továbbiakban: Átvevő) - Átadó és Átvevő továbbiakban együttesen: Feekközött az auírott napon és heyen az aábbi fetéteekke:. ELŐZMÉNYEK október 30. napján a járások kiaakításáró, vaamint egyes ezze összefüggő törvények módosításáró szóó 202. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. (2) bekezdése rendekezéseinek megfeeően Feek között a V-B-0/ //202. számú megáapodás (továbbiakban: Megáapodás) kerüt megkötésre, meynek tárgya a 203. január - jéve étrejött fővárosi X. kerüeti hivatahoz átkerüő áamigazgatási feadatok eátását biztosító önkormányzati tuajdonban évő ingatan és ingó vagyon, továbbá vagyoni értékű jog Magyar Áam átai ingyenes hasznáati jogának aapításához kapcsoódó főbb feadatok, ietve a Feek jogainak és köteezettségeinek a meghatározása január -jén Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa (továbbiakban: Kerüeti Hivata) megkezdte működését a Megáapodás szerint rendekezésre áó szeméyi és doogi keretek között, majd a működés kezdeti tapasztaatai aapján indokottá vát az átvétere kerüt áamigazgatási feadatok eátását szogáó, a Megáapodássa átadott ingó és ingatan vagyon Feek átai közös feüvizsgáata, és egyidejűeg a Megáapodás módosítása. 3. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a..../203. (XI. 2.) KÖKT határozatában kinyivánította szándékát az Atadó tuajdonát képező, jeen módosításban meghatározott vagyon Budapest Főváros Kormányhivataa részére történő hasznáatba adásáról A Képviseő-testüet fehatamazta az Atadó képviseőjét, a

5 K./20 3/XXIII. BPB/200/ /203. (BFKH) Pogármestert, hogy Átvevő feadatainak eátásához szükséges, a jeen módosításban meghatározott önkormányzati vagyon tekintetében módosítsa a Megáapodást.. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA A fenti eőzmények aapján Feek a Megáapodást a következők szerint módosítják.. Ingatanok hasznáatba adása.. A Megáapodás IV. pontjának... apontja az aábbi franciabekezdésekke egészü ki. "Átadó a..../203. (XI. 2.) KÖKT határozata aapján a 4460/9 heyrajzi számú, természetben 02 Budapest, Havas Ignác u.. szám aatti, 634 m 2 terüetű ingatan 203. január -én át nem adott 62 m2 terüetű pinceszinti heyiségeit, a födszinten taáható 3 db nem akás céjára szogáó (75m 2, 76m 2, 85 m\ összesen 236m 2 nagyságú heyiségeket Átvevő részére jeen Megáapodás. számú módosításának aáírását követő 5 napon beü Átvevő ingyenes hasznáatába adja." A 05 Budapest Havas Ignác u.. pince aaprajza a jeen megáapodás módosítás 2. szám ú meékete..2. Feek rögzítik, hogy a Megáapodás V. fejezete az aábbi /A pontta egészü ki: "/A. Átadó fetéten és visszavonhatatan hozzájáruását adja ahhoz, hogy a IV. pont... a pontja franciabekezdésében fesorot heyiségekre a hasznáati jog az Átvevő javára bejegyzésre kerüjön az ingatan-nyivántartásba. Átvevő kötees intézkedni a hasznáati jog ingatan-nyivántartásba történő bejegyzése iránt a jeen Megáapodás. szám ú módosításának aáírását követően.".3. Feek megáapodnak abban, hogy a... és a..2. pontban fogataknak megfeeően, a Megáapodás. szám ú meékete heyébe jeen módosítás. számú meékete ép.. EGYÉB RENDELKEZÉSEK. Átadó a jeen módosításban meghatározott ingatanrészeket a birtokbavéte időpontjában megtekintett áapotban adja át az Átvevő részére. Átadó kijeenti, hogy a jeen módosítássa átadott ingatan ietve ingó vagyontárgyakon nincs harmadik szeméynek oyan jogosutsága, amey Átvevőt jogai gyakorásában akadáyozná. 2. Feek rögzítik, hogy a Megáapodás jeen módosítássa nem érintett rendekezései eredeti tartaomma továbbra is érvényben maradnak. 3. Feek rögzítik, hogy kapcsoattartóik útján köcsönösen tájékoztatják egymást a vagyonhasznáatot érintő minden ényeges körüményrő, tényrő, veszéyrő, ietve vátozásró. 4. Feek kijeentik, hogy jeen módosítás végrehajtása során a vonatkozó jogszabáyi rendekezéseket figyeembe véve az ejárási cseekmények során jóhiszeműen, együttműködve járnak e. 5. Feek váaják, hogy jeen módosítás eváaszthatatan részét képező meéketeket eektronikus adathordozón, ehetőség szerint szerkeszthető (p. Exce típusú) formátumban is rögzítik, és egymás rendekezésére bocsájtják. 6. Jeen módosítás az aáírás napján ép hatáyba. Amennyiben az aáírás napja nem egy naptári napra esik, úgy a hatáyba épés napjának Feek a későbbi időpontot ismerik e. 2

6 K./20 3/XXIII. BPB/200/ /203. (BFKH) 7. Feek a módosításban fogat fetéteekke egyetértenek, azokat efogadják, és azt, mint akaratukka mindenben megegyezőt, jóváhagyóag írják aá. 8. Jeen módosítás 4 számozott odabó á és O eredeti pédányban készüt, ameybő négy pédány az Átadót, hat pédányátvevőt ieti meg. Ket: Budapest, " Kovács Róbert pogármester Átadó képviseetében dr. Pesti Imre kormánymegbízott Átvevő képviseetében Szakmai szempontbó eenjegyzem: Név: Dr. Szabó Krisztián jegyző aáírás... ket:... Szakmai szempontbó eenjegyzem: Név: Berecz Zsot főosztáyvezető aáírás... ket:... Pénzügyi szempontbó eenjegyzem: Név: Pándiné Csernák Margit irodavezető aáírás... ket:... Pénzügyi szempontbó eenjegyzem: Név: Demus István főosztáyvezető aáírás... ket:... Jogi szempontbó eenjegyzem: Név: dr. Bodog Krisztina jogtanácsos aáírás... ket:... Jogtanácsosi eenjegyzés: Név: Igazovány szám:.... aáírás... ket:.... Me/ék/etek:. számú meéket: Az Átvevő kerüeti hivataa részére átadott ingatanok 2. szám ú meéket: Aaprajz ( 05 Budapest Havas Ignác u.. pince) 3

7 Budapest Főváros X. kerüet KISbányai Önkormányzat. számú maéket a fővárosi kerüeti hivataok kiaakításához kapcsoódóan V-B-0/ /202. számon megkötött megáapodás. sz. módosításához Önkormányzati hivata eheyezésére szogáó ingatanok, ietve a járási hivata részére átadott egyéb ingatanok ö - - ;--, ;cr S á Atadás Ingatan. Ingatan Epüetek Heyiségek Nettó Atadott nettó Eheyezett Atadott Kiépített Ingatan áaga. E. b. f..ók orsz m jogcíme heyrajzi nga an C me besoroása száma száma aapterüet aapterüet ek száma ingatanban/ingaa infrastruktúra utosó feújítás gye re evans n ormac h ingyenes. 02 B d t E d t k" tt d á effagadható Azé b db d "" tb u apes. n re u ca ve gaz as g á. f á pu et en uzemorvos~ren e o as~~~= a 0. épüet, udvar apo~';j ~ UJII s müködik várhatóan 202. október 3-éig ö At adás oqcíme n -... nkormányzati hivata árási hivata részéreáten edett Ingatan Ingatan Sorszám Ingatan címe heyre" zi besoroása ingyenes 02 Budapest, Havas Ignác hasznáatba 4460/9 u.. (Martinovics tér, Kápona adás utca 6.) L... _ Epüetek száma kivett áruház Heyiségek száma Nettó aapterüet 634 Atadott nettó Eheyezett Atadott aapterüet ek száma ingatanban/ingaa 625 (fszt m2, pince: 62 m2) 23 Kiépített infrastruktúra Ingatan áaga, utosó feújítás megfeeő áapotú, beső feújítás 202 Egyéb reeváns információk Az okmányiroda önáó közüzemi márökke rendekezik ö _nkorman}'?.at mvatar erneryezesere szorgaro rn Sorszám Ingatan heyrajzi száma Ingatan címe Ingatan besoroása atran ataaasat Krvarto rngatran Épüeekiheyiség ek száma Bruttó aapterüet Eheyezhet ők száma Nettó (nettó aapterüet aapterüev5 ) Kiépített infrastruktúra Ingatan áaga, utosó feújítás időpontja Tuajdoni heyzet, egyéb reeváns információk Budapest, 203. Kovács Róbert pogármester Budapest Főváros XV. kerüet Önkormányzata részérő dr. Pesti Imre kormánymegbizott Budapest Főváros Kormányhivataa részérő

8 ~--:~~J:-: :--L: J~]: ----~~-,-,_ i t-- i i +,<;;~"" -L._.---,:t:...:~=---:!r-_;_ L J _i~_! J _t, r '~c,.,i: '----. \n "' o""- ~ ~!' _2,'t[ -- :[J t,",_, 2,'3\ E!:..t-d ~ z_ ---- i ' /, / L,/: ~.~,.-- ' -c (:2 i < ~ 2,3'b ---)' _ b,c2 Z B 2,n. Zo-'~-. \o, 4-.

9 BUDAPEST FáVÁROS,. KORMÁNYHIVATALA ZOT3-;6.PR'.6: ~ Z0,) ÁPR 26. KORMÁNYMEG B ÍZ OTT Ügyiratszám: BPB/6/ /203. Ügyintéző: Roszkopf Katain Teefon: 06-/ E-mai: Kovács Róbert Úr részére pogármester Tárgy: kéreem az 05 Budapest, Havas Ignác u.. szám aatti ingatan, jeeneg a Budapest Főváros Kormányhivataa áta nem hasznát épüetrész ingyenes hasznáatának biztosítására Meéket:- HW. szám - -\+~~ ~h~ ('~ ~} L(~ ~\t~~~. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat ~+- t~a\t ~ce ~~ ;vj 02 Budapest, Szent Lászó tér 29. /tv&_ ~~'tr~~~ C\_ J -t~~. ix~rkk ~~ ~Lt ~ Tisztet Pogármester Úr! ~ v~\re_.. ~\,v ~~\CA..,.L~,. ' ;L9~td ~~. / Hivatkozássa a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Fővár Kormányhivataa (továbbiakban: Kormányhivata) kőzőtt 202. október 30-án kötött Megáapodásra, a Kormányhivata X. Kerüeti Hivataához.kerüt az 02 Budapest, Endre u. O. szám aatti ingatan. egésze és az 05 Budapest, Havas Ignác u.. szám aatti ingatannak (566 m 2 ) kb. a fee, 327 m 2 Mint ön eőtt is ismert, ez utóbbi ingatanban müködik a X. Kerüeti Hivata Okmányirodája. Az épüetrész a jeenegi 24 fős irodai étszám munkavégzéséhez nem megfeeő méretü, szükség enne további irodaterüetekre. Tudomásom szerint a Havas Ignác u.. szám aatti épüet Kormányhivata áta nem hasznát része jeeneg üresen á. Kérem Tisztet Pogármester Urat, hogy az 05 Budapest, Havas Ignác u.. szám aatti, jeeneg a Kormányhivata áta nem hasznát üres épüetrészének ingyenes hasznáatba adásának, vaamint feújításának ehetőségérő tájékoztatni sz!veskedjen. Budapest, 203. ápriis./d..". ~.)H;~ÜLI :'T ih.h\ 'I :ST FÖY,\H(.)~ KOH,.\NY,\ í OroKORi\t..''Y;i\'f Hp\g:!r)\)i\\éP i Vii\i.í i t(329 ~" d' i Eöszám:... db c: oa o: 'i rne!!éket f) e_,~!'... \, /,. J0 D C'-'<:0 i. -,.- ~/5.J:::J r ) '0~f/~udapest, Váci u. 62-6~ -364 Bp. Pf Teefon: +36 () Fax +36 () E-mai: Honap:

10 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Dr. Pesti Imre Úr kormánymegbízott részére Budapest Főváros Kormányhivataa Budapest, Váci utca Tárgy: az 05 Budapest, Havas Ignác u.. szám aatti ingatan nem hasznát részeinek hasznáatba adása ktatószám: K/530/6/203/XXIII Ügyintéző: Hegedűs Károy ajegyző Teefon: E-mai: hegedus _ Tisztet Kormánymegbízott Úr! A BPB/6/ /203. ügyiratszámú, a Budapest X. kerüet, Havas Ignác utca. szám aatti, üresen áó épüetrészek ingyenes hasznáatba adásáva kapcsoatos megkeresésére az aábbiakró tájékoztatom. A 4460/9 hrsz.-ú ingatanbanjeeneg a Budapest Főváros Kormányhivataának ingyenes hasznáatba adott 329 m 2 aapterüetű heyiség, továbbá az aábbi, át nem adott heyiségek taáhatók:. IDA Presszó heyisége, üres 64 m.t 2. Hábik Kft. áta visszaadott heyiség, üres 67 m.t.. 3. Poppe Kft. áta visszaadott heyiség, üres 76 m.t 4. MA TRAHOLDING Zrt. áta bérbe adott heyiség 58m:z (a Nemzeti Vagyonkezeő Zrt. nevében ejáró, bérőkueöési jog aapján) Az -3. sorszámú heyiségek- összesen 97m 2 - esetében ehetőséget átok az ingyenes hasznáatba adásra a Kormányhivata részére, a 4. sorszám aatti heyiség esetében ugyanakkor az átadás fetétee, hogy a MÁTRAHOLDING Zrt. a bérőkijeöés jogáró mondjon e. Ezt követően van ehetőség a jeenegi bérő béreti szerzödésének femondására. Tájékoztatom Tisztet Kormánymegbízott Urat, hogy Önkormányzatunk kötségvetése a heyiségek ingyenes hasznáatba adás eötti feújítását nem teszi ehetövé. A heyiségek fenti fetéteek szerinti átadása tárgyában a további egyeztetésekre áok szíves rendekezésére. Budapest, 203. május,p.:' Tiszteette: 02 Budapest_ Szent Lászó tér 29. *Levécím: 475 Budapest, Pf. 35 Teefon: *Fax: *E-mai: Honap:

11 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat 02 Budapest. Szent Lászó tér 29. Tisztet Pogármester Úr! Hivatkozássa a K/530/6/203/XXIII. ktatószámú,az 05 Budapest, Havas Ignác u.. szám aatti ingatan nem hasznár részeinek hasznáatba adása' tárgyú eveére, az Önkormányzat áta feajánott üres ingatanrészek Budapest Főváros Kormányhivataa (továbbiakban: Kormányhivata) részére történő ingyenes hasznáatú átadásának ehetőségé megköszönöm. Tájékoztatom, hogy a Kormányhivatanak szüksége van a hivatkozott Önkormányzati evében megnevezett -4 pontban fesorot heyiségek ingyenes hasznáatára (összesen 265m2). Kérem Tisztet Pogármester Úr továbbiszfves intézkedését a 4460/9 heyrajzi számú ingatanban évő 265 m 2 aapterüeo ingatanrész ingyenes hasznáatba adásra vonatkozó Megáapodás tervezet megküdésére. Budapest, 203. június,r;?. Tiszteette: DC " Bud-:oes::. \~.:í v &2-f Bp. Pt 234. Te!eíon: <.ö () Fax: +3? () E!.::i: kaoinar.c"id.rx:- J<.!:bíKh.hu Hcri?r): \'-.. :-,kt)'rt\'ij!;"hr"ta hu

12 BUDAPESTFÖV ÁROS KORMÁNYHIV ADMA KORMÁNYMEGBÍZOTT Ügyiratszám: BPB/200/ /203. Tárgy: X. Kerüeti Hivata eheyezésének rendezése - megáapodás módosítás kezdeményezése Meéket: db megáapodás módosítás tervezet 3 meékette Kovács Róbert részére pogármester Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Budapest Szent Lászó tér Tisztet Pogármester Úr! Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa megfeeő működése terén eddig és a jövőben nyújtott együttműködését megköszönve, a kerüeti hivata optimáis eheyezése és tárgyi eszközeinek rendezése érdekében szükségesnek tartom, és egyútta kezdeményezern az Önkormányzatáva 202. október 30-án, a kerüeti hivata kiaakítása érdekében megkötött megáapodás (továbbiakban: megáapodás) módosítását az aábbiakra tekintette.. Az emút időszak tapasztaatait áttekintve, a 05 Budapest, Havas Ignác utca. szám aatti ingatan terüete nem eengedő a kerüeti hivata részére a feadatainak megfeeő eátásához. A szóban forgó ingatanban az iratok eheyezése nem megodott, ugyanakkor táraásuk a kerüeti hivataban továbbra is cészerű. 2. A 203 januárjában a kerüeti hivata kiaakítása során a birtokba adási jegyzőkönyv részeként az átadott tárgyi eszközök pontos femérésére és rögzítésére sor kerüt. Ennek nyomán és figyeembevéteéve a szóban forgó megáapodás meéketében szerepő eszközök rendezése is fontos tényezőként értékeendő. Mindezekre tekintette a Havas utcai ingatanban a pinceheyiség Kormányhivata részére történő ingyenes hasznáati jogcímen történő átadásában és az átadott tárgyi eszközök végegesítésében kérem szíves közreműködését annak érdekében, hogy kerüeti hivata feadatait továbbra is a megfeeő hatékonyságga és efogadható kiaakítás keretei között végezhesse. Csatotan megküdöm az ezze kapcsoatos megáapodás módosítás tervezetét és a hozzá tartozó meéketeket szíves áttekintésre, eenőrzésre, és egyetértése esetén aáírás, ietve szükség szerint képviseő-testüeti üésre vaó eőterjesztés céjábó. Segítő együttműködését eőre is köszönöm. Budapest, 203. október;}.;(:" Tiszteette: 056 Budapest, Váci u Bp. Pf Teefon: +36 () Fax: +36 () E-mai: -Honap: ~yj<j?.em!'dyd.!y.st9ld\

13 G v-e\{~)-<.\ PV-,f,?f+( ~ 4udapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat. POLGÁRMESTER E Márton Péter vezérigazgató úr részére Magyar Nemzeti Vagyonkezeő Zrt. Budapest Pozsonyi út Tárgy: a Martinovics téri üzetházban taáható heyiség ügye Iktatószám: K/.~9.~.~.(.../203/XVII Ügyintéző: Ventz József Teefon: 4338~33 E~mai: Tisztet Vezérigazgató Úr! A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) tuajdonában á a Budapest X. kerüet, Martinovics téri üzetház (további címek: Havas Ignác utca., Kápona utca 6.) enevezésű, 4460/9 heyrajzi számú, 75 m 2 terüetű ingatan. Az ingatanon egy épüet taáható, ameyben 5 db nem akás céjára szogáó heyiség van (a heyiségek aapterüetei: 329, 64, 67, 76 és 58m 2 ). Az Önkormányzat és Budapest Főváros Kormányhivataa (a továbbiakban: Kormányhivata) 202. október 30-án megáapodást kötött- többek között - a Havas Ignác u.. szám aatti ingatanbó 329 m 2 nagyságú heyiségcsoport ingyenes hasznáatba adása tárgyában a Kormányhivata X. Kerüeti Hivataa részére. Ebben a heyiségcsoportban működik a X. Kerüeti Hivata Okmányirodája. Az épüetrész a jeenegi 24 fős irodai étszám munkavégzéséhez nem megfeeő méretű, szükség enne további irodaterüetekre tekintette arra is, hogy a Kormányhivata bővíteni kívánja az Okmányiroda tevékenységét és növeini a féfogadási idejét. Ezért a Kormányhivata kérte Önkormányzatunktó az épüetben évő többi heyiség részükre történő ingyenes átadását is. A heyiségek átadását követően azokat feújítva, átaakítva egybe kívánják nyitni, így a jeeneg önáó bejáratta rendekező küönáó heyiségek megszűnnek. Az épüetben évő további heyiségek közü a 64, 67 és 76 m 2 aapterüetű heyiségek jeeneg már üresek, a korábbi bérők részére a béreti jogviszonyt femondtuk Az üres heyiségek meett taáható a MÁTRABOLDING Zrt. áta üzemetetett (és átaa bérbeadott) 58 m 2 aapterüetű heyiség (meékejük a béreti szerződés másoatát). A MÁTRABOLDING Zrt. részére is kiküdtük a femondó eveet. Ezt követően a MÁTRABOLDING Zrt. azt a tájékoztatást adta, hogy ők a Magyar Nemzeti Vagyonkezeő Zrt. megbízásábó kezeik a heyiséget, ameynek a béreti joga privatizációs értékesítésre vár (a továbbiakban: bérőkijeöési jog) a kiskereskedemi, a vendé átóipari és fogyasztási szogátató tevékenységet végző áami váaatok vagyonának priv!~~~~it g::.kerület LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) aapján (meékejük a MA~Qk~ P~~~aYZAT eveét). ktatószám:.k.-... ~.../!;;t.jj.... t.b.i A MÁTRABOLDING Zrt. a béreti díjat nem fizeti rendszerese, ezért a he~}\ é r.!? 29f júnij.s 30-án Ft béreti díj és Ft késedemikamat-t rtozás á ferffi. UL ' r j Eőszárn:... ~.. db Eőadó: i rheéket 02 Budapest Szent Lászó tér 29. * Leb'em'm7ffi"5-t:t:tti;~~~~~~M,;""",:J Teefon: *Fax: *E-mai: Honap:

14 Önkormányzatunk a heyiségeket térítésmentes hasznáatra át kívánja adni a Kormányhivata részére. Önkormányzatunk ááspontjaszerint a heyiségre nincs bérőkijeöési joga az MNV Zrt.-nek. A fentiek aapján kérem Tisztet Vezérigazgató urat, hogy szíveskedjék tájékoztatni arró, hogy a bérőkijeöési joguk a Tv. mey szakasza aapján ána fenn. Kérem továbbá, hogy a fennáó hátraék kiegyenítésérő szíveskedjék intézkedni. Kérem, hogy amennyiben a bérőkijeöési joguk fenná, akkor szíveskedjenek emondani róa az Önkormányzat javára annak érdekében, hogy a Kormányhivata részére átadható egyen a heyiség (ietőeg a tejes épüet), figyeemme arra is, hogy az okmányirodai tevékenység bővüése és az ügyféfogadási idő növekedése miatt a Kormányhivata eheyezése érdekében közfeadat eátáshoz fetétenü szükséges. Segítő együttműködését eőre is köszönöm. Budapest, 203. júius } 0 " Üdvözette: '.

15 -... MNV '/. t/..r~ V\ MAGYAR NEMZETI VAGYONKFZELÖ ZRT. w L... ~"'-~,~_,_j KÖZVETLEN KEZEL~-~~ZD,\IX t' h.-.)-o.-.k-: ' v~ -, ""'t' h"!-( -e. \- J".o f---~ A ' ~ { 3, )< -t\' : 0 J~ 2030KT 4. ~ Ügyiratszám: MNV/0/64 34! J- /203. Ügyintéző: Miháyfi Gyua, dr. Bittó Krisztina Hivatkozás: K/ /XVII. Kérjük, hogy váaszeveében az iktatószámra szíveskecijen hivatkozni KovÁCS RóBERT apogármester BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Visegrád, Mátyás kiráy u Tárgy: X. kerüet Martinovics téri üzetházban taáható heyiség ( eőprivatizációs béreti jog) ügye ~ko.vy'-:.,. ~~~~ Tisztet,Apogármester (. ~.~ A X. kerüet Martinovics téri üzetház ( 4460/9 heyrajzi szám) kapcsán az aábbiakró tájékoztatom:' Tárgyi ingatanban taáható 58 m 2 aapterüetű üzetheységet a Mátraboding Zrt. üzemeteti az MNV Zrt. jogeődjéve, az ÁPV Rt.-ve kötött szerződés aapján. Az érintett heyiség az 990. évi LXXIV. (ún. eőprivatizációs) törvény hatáya aá tartozik. Ezen ingatanna együtt összesen ingatan tuajdon-, ietve béreti joga maradt a Mátraboding Zrt. üzemetetésében az ország egész terüetén. Társaságunk vaamennyi érintett ingatant együtt kívánja kezeni, ezért tejeskörű adatgyűjtést foytattunk e, és foyamatosan egyeztetünk a Mátraboding Zrt.-ve. Tárgyi üzetheyiség jövőbeni hasznosítására irányuó javasatunkró rövidesen tájékoztatni fogom, meynek megtörténtéig szíves türemüket kérem. Budapest, 203. október.o't_ BOnAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET :'''"'"' ' ti..(,,,. Z'"'"" '\ t ÖN KOtí'\ J. NY ZAT ~ ')_t~ árcn~;stetí Hivataa ~=:~~3;Xv~o Üdvözette: ~ ~' igazgató ~,{NV MAGYAR NEMZETI y VAGY0)';KF7YLó'ZRT Eiósza:.. db Eőadó:.. meéket ~2G4oJ XVU j)(

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Budapest X. kerület 41790 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan tulaj don j o g ának rendezése

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

#s Bajnczi Be atri X,,,*, r {,, Ú Ó Ó ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É É Á É Á É É É Ü Á É Á É Á Á É É É Á Á ű É ÉÉ Á ű ű ű Á É É É Á Á Á Á ű Á É Á Ó Ú Ö Ó Ő Á Í Ő É É Ü ű Ü É É É Á É É É Á Á É Á Á É É

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere I. Tartalmi összefoglaló II. Hatásvizsgálat

szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere I. Tartalmi összefoglaló II. Hatásvizsgálat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 1 szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., 41451/3 helyrajzi számú ingatlan (Albert Camus utca) tulajdonjogának

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest,

421'6F2>/4Q/'2QQÍ. ím NOV 7 o Buikipest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály B'-.-ÍJipí-st Főváros X. kerület Kőbányai Ofikornián) zat Képviselő-testület ülése

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszogátatás teesítésére nem akamas, csak táékoztatóu szogá! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszogátatás a statisztikáró szóó 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

!/ÍlJ&-- Dr! Kovács Ferenc

!/ÍlJ&-- Dr! Kovács Ferenc NYíREGYH ÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSS UTH TÉR 1. PF.: 83. TE LEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX; +36 42 524-501 E-M Ail : POlGARM ESTER@ NY IREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj209-l/2015.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 1 MEGÁLLAPODÁS Állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról amely létrejött: egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CV!. törvény (a

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

{t;u. számú előterjesztés

{t;u. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je {t;u. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala 2013. évi működésének

Részletesebben

Készült: 2014.02.21 15:32

Készült: 2014.02.21 15:32 Eemi kötségvetés Készüt: 2014.02.21 15:32 Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési bevéteek 08 Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak,

Részletesebben

Á ö ö Á É ü É ö í ü í ü é é é é é é í é é é ö é í í ü ö ü é é é é é ü í ü é ü ü é é é é é í é é ö é ú é é ú é é é í ö é ű ü é ö é é ü é é í ü í ü é é é é é ö é é é ö ö ö é ü ü é í é ü é í é é ú ú ö é Ö

Részletesebben

Á Í Á É ö É í É í í ú Í ö Í Á ü ú í ő ú ú í É É Á Á ú ő ö ü Í ő ü ü ö í ő Í ő ű í ő ő ü ö ö ő í Í ö ő öíö ő ő í í ú ú ü í ü Í í ö ő Í ő ő ő ő ű ö ű ö Í ö ö ő ú ü ö ű Í ő ő Í ü ő ő ö ö ő Á ő ő ü ö ö ő ő

Részletesebben

é é É É Á Ó é ű ú ü ü é ü é ő é é é ü ő é ő É é é é í í Í é é ö é ú ö é Ö ő í é í é ú ú ü é é é ö ö é ő éí é é é ő é é ő é é í é é ő í ő é Á ö é í ö é ő é é ő é é é ő ö é ő ö é í í Í É é í é é é é é ö

Részletesebben

Ó Á É Á É Ő Ü É í í ü ü ö ö ö ö í ü ü ü ö ö ö ö ü í Í í ö ű É ö í ö ö Í í ö ú Í ö í öíö ö í Í ö Í Í ú ü í í ö Ö ú ö É Í Íí ö ü É í ö Í í í Í ö É Í Íí Á ü ö Öú í Í í ü ü ü í Ú ú í Íí É í ö ö ö ü ö öí ö

Részletesebben

ő Á Ö ÉÓ Á É Ü É Í í ü ü ő ő ö Í ö ö ő í ő ö í ő í ü ö í ő ű í ö Ö ú ú Í ö í öíö ö Ö Í í ő í ü ü ö ö ö í Í ú Í í ö í í ü ö í ő É Í Í í ö í í Í í Í ÍÍ í ő Í í ő ú í ő ö ö ő É í ő Í ú ő Íő Í Í Í ÍÍ í Ö í

Részletesebben

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í Ü ü Ö ü ú ö ö Ö ú Í ü Á í ö ö ö Ö ü ü í ü ö ű ö í ú í í í ö í í ű Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í í í ö ú í ö ö í í ü ü

Részletesebben

ü ö É í ü ö ö í Í ü ö ü ú í ű ö É ú í í í í ü ö Ú ü ö ö ö Í ú í Á ö ö í Í í í í ö í í í í í í ü ü ú ö ö Í ö Á ö Á Í í Á í ö í ö í ü ö Í ö ö ü í í í Íü ö í Í í í í ö ü ú í í í í í ö í ü í ö Ü öí ű ü í í

Részletesebben

Í É É É ú ú ö ü Á ö Ó ú ö Ö ú ú ö ö É ü ű Í ű ú Á ö ö ö ö ü ö É ö ö ö Á ö ö ö ü Á Á É ö ö Í Í ű ú ú Í ü ö ű ü ö Í Í ö ü ö ö ö Ú ú Ö ö ü ö ú ú ű ö ü É ü Í ö ú ö ö ü ö ö ö ö ö ü ű ü ö É Á ü ú ú ö ö ö ü ü

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ű ö ö ö ű ö ö ö ű ö Á Á Á Á É ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Á ö Á Á ű Í ű Ü ö ú ü ü ö ú ú ü Ú ö ö ú ö ü ü Ü ú ö ö ö ű ö ö ű ö ü ü ű ö Í ű ö Ő Á Í ö ö ú ú ü ö ü ö Ó ö ú Í ü ö ű ö ü ö ű ú Í ö ü ú ö ö ú Á Ü

Részletesebben

ű ú ü ü ü ü ü ü ű ü ü É É É É ü ü Ú ű ú Í Á ú Ö Ö Ö Á Í Á ú ú ú ú Á Ö ű ú ú ú ü ű ú ű ű ü ú ű ú ú ü ú ú ű ú ú ü ü ü ú Ü Í Ö ü Ö Ú ü ú Ö ú ü ü Ö Á ú ű ú ü ú ű Ü ú ú ú ú ú ú ü ú Ü ű Ű ú ú ú ű ú ú ü ü ü ú

Részletesebben

Á ö É ö Á É ú ö í ü é é ö é ö é é é é é í é ú ö ö é é é í ü é é é ö é í é é é ú ö ö ö ö é é íú ö Ó é é ö é é í é ö é ú ö é í é é í í í í í é é ö í í ö é í ú é ö é é é é í é é Ö ö é ú é é é é í é ö í é

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

Ö é Í Í ü ü é é ö é ö é ÖÍ é éé ű ú é Í ö ű ö é é é é é Í é é é Í Í ö é ö é é é ü ö é Ó Ö é ü é ü ü é é Ü é Í é é é ü ö é é ü é é ü é ö éé é é Í ú é é é Í é Í Í é é ü Í ö é ö é é é ü é ü Í é ü Á é é éé

Részletesebben

í í Í ö ű í í ő í Í Á Í É í É í Ő ö É Ú í É Í Á É É ö ö Á Ö É Ú Ö ö ö í í í í í Ö É É É Í ű Í í í Í í í í í Á Á É Ö Ö É Á É É É É Á É É Á É É í Í ö í í í Á Ö É Ú Á Ú Ö É Ö Á Ú É Á Á ö í í Á í Á Ö Ó É Ű

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ü ö í ő ü ü ü ő ő ő ű ő ö ü ő ü ü ö ű ő ö ő ő ő ő ü í ö ü ő ő ő ö í ú ő ü ő ü ő ö í ő ö ő ű ő ü ú ő ü ü ő ő ö ő ü ő ú ü ü ő ő ö í ö ü ő ő ö í ö ö ö ő ö ő ő ü ö ő í ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö ő í ő ű ü ö ö ő

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

í ő ö ő ő ő ő ű í ö í ő ő ő ő ő Ö Í Í ő í ő ö ő ő ő Í ö ő ő ő ő Ú Í Ü í ő ő Í í Í í Ü Í Ü ö ő Ú í í Í ú Ö í í í ő Ü í ú ő ö ű í ő ü ő ő í í í í ü í ő í Í Ő ű Ü Í ő Ú ő ü Í ő Í í ö ú Ő ő í í ő í ű ü ű ő

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben