~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról május hó 55.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55."

Átírás

1 ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró május hó 55.

2 A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót Nagy József- Kocsis István számvevő közreműködéséve - áította össze. A vizsgáatot végezték: Borsod Távhő V áaatná: Debreceni Hőszogátató Váaatná: Hegedűs György számvevő Kocsis István számvevő Fekete Tibor tanácsos Fővárosi Távfűtő Művekné : Győri Hőszogátató Váaatná: dr. Katona Béáné számvevő Giday Zotán számvevő dr. Kurucz István számvevő Kamár István számvevő dr. Szei Tibor számvevő Nógrád megyei Hőszogátató Váaatná: Németh Péterné számvevő Pécsi Távhőszogátató Váaatná: Szabocs Hőszogátató Váaatná: Hatvani V árasgazdákodási V áaatná: Kaposvári IKV -ná: Szegedi Városgazdákodási Váaatná: Maczekó Károy tanácsos Lászó András számvevő Fekete Tibor tanácsos dr. Szigeti István számvevő dr. Kapcsik Lászó számvevő

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-74-27/1991. Témaszám: 62 Jeentés a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró Az Áami Számvevőszék féévi munkaterve aapján törvényességi, cészerűségi és eredményességi szempontok aapján vizsgáta a távhőszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerét. Az eenőrzés céja annak megáapítása vot, hogy - miképpen működik a távhőszogátatás támogatási rendszere, -az önkormáyzati feügyeet aatt áó váaatok gazdákodásában érvényesü-e az eredményesség, -az energiagazdákodásban miyen ehetőségek vannak a hőfehas:?náás mérsékésére és a szaigáitatás szinvonaának javítására. A vizsgáat O hőszogátató váaatra terjedt ki, átfogta e tevékenység több mint egyharmadát.... A távfűtésnek az energetikai rendszeren beüi súyát mutatja, hogy napjainkban 640 ezer akásban ezen szogátatást mintegy 2 miió ember veszi igénybe. A távfűtés és meegvízeátás a paneos akásépítési technoógiáva terjedt, amey főképpen a nagyobb városokban vát meghatározó fűtési móddá. A távhőeátás is számos szabáyozási, árrendszerbei és az eenérdeketségbő fakadó eentmondás hordozója. A tenneés eosztás fehasznáás köcsönös kapcsoataiban a résztvevők (hőtenneő és szogátó váaatok, a fogyasztók) érdekei sem egymássa,sem a nemzetgazdasági érdekekke nem azonosak. Ebbő adódik, hogy az árkiegészítéssei és a fogyasztási adókka többszörösen torzított árak a vaóságos értékarányokat nem tükrözik. Ésszerű gazdasági dönésekre nem orientája az érdeketeket

4 -2 P. a tüzeőoajat a akosság ényegesen aacsonyabb áron kapja meg, mint a távhöszogátató váaat negyedévében a akosság 17 Ft/1 áron, míg a váaatok a fűtőoajat 40,67 Ft/kg-os egységáron vásárohatták. Hasonó vot a heyzet a födgáz beszerzéséné is. A akosság 5-6 Ft!m 3 -es. a hőtermeő váaatok pedig Ft!m 3 -es áron jutottak ezen fűtöanyaghoz. A fogyasztási adóva terhet, magas árfekvésű tüzeőanyagbó eöáított höenergiát és meegvízszogátatást- a akossági fogyasztás esetén -.az áam jeentős összegekke dotája. A szogátatott hőt és meegvizet sok esetben még a akóépüet vagy a közintézmény hőközpontjában sem mérik, a akosok pedig mérés nékü, átaány aapján megáapított - a vaóságos termeői árná ényegesen aacsonyabb - összegben fizetik a távfűtés és meegvíz fogyasztás díját. A termeői ár és a akossági díj közötti küönbözetet a fogyasztói árkiegészítés fedezi. A 80-as években a födgáz fűtőanyag arányának növekedéséve sikerüt az átagos meteoroógiai viszonyokra korrigát fajagos fűtési hőfehasznáást - ami az eosztási veszteségeket is tartamazza - a 266 MJ/m 3 /év értékrő 1989-re 238 MJ/m 3 /év-re csökkenteni. Ez a höfehasznáási érték azonban - a nemzetközi tapasztaatok aapján- mintegy %-ka még napjainkban is magasabb, mint a hasonó hőmérséketi viszonyok között évő nyugati országokban. A hőfehasznáás fajagos értékét esősorban a hőtermeés és az eosztás magasabb veszteségei, a akások nem keő szigeteése, és a hőmérséket akásokon beüi szabáyozásának f a hiánya miatt nem sikerüt jeentősebb mértékben csökkenteni. E terüeten pazaró jeegű fogyasztás tapasztaható, mive a meegvíz és hő többnyire mérés nékü jut a fogyasztóhoz. A akásokon beüi hő szabáyozása, a hőmérséket csökkentése pedig többnyire csak az abakok kinyitásáva odható meg. A hőenergia nagyobb hányadát a szogátató váaatok vásároják a Magyar Viamosművek Tröszt (MVMT) váaataitó, ietve egyéb erőművektől Köze egyharmadát áítják eő saját fűtőműveikben.

5 -3- Energiaforrások megoszása 1990-ben 31,6% F5 MVMT A.. L2J eramu ~ Saját fütömüben D Egyéb erömü... A vásárás jeentős részaránya a szogátatás termeői árának aakuása szempontjábó kedvező, mert a MVMT ényegesen ocsóbban tudja eőáítani a hőt, mint a szogátató váaatok. Ennek oka az, hogy a MVMT erőműveiben hatékonyabb a hőtermeés, vaamint a femerüt kötségek részben megoszanak a viamos- és a hőenergia között. A hőtermeés egmagasabb termeői ára a kisvárosokban tapasztaható, aho a kevésbé kihaszná t és rossz hatásfokú kazánok működnek. Az aacsony fogyasztói szám, a magas tüzeőoiajár miatt, a akások 1m 3 -ére jutó ár kétszer, háromszor magasabb mint a nagyvárosokban. P. Baatonamádiban és Jászberényben a rossz hatásfokka működö oajkazán és a kevés fogyasztó, (kétszáz-háromszáz akás) vaamint a 40 Ftkg-ot meghaadó oajár miatt az e őáított hő fajagos terme ő i ára (1991. I. negyedévbcn) 450 Ft, ietve 477 Ftm 3 /év vot.

6 A távhöszogátatás szervezeti rendszere és finanszírozása A szogátatás aapvevően két küönbözö szervezeti struktúrában vaósu meg. Döntő részét az un. tiszta profiú távhőszogátató váaatok adják, ameyek -köze tíz évve ezeőtt- az érintett városok ingatankezeő és városgazdákodási váaatainak részegeibő aakutak. A hőeátásnak a kisebb hányadát a városgazdákodási, ingatankezeő váaatok és kötségvetési üzemek biztosítják. A hőszogátatás finanszírozása aapvetően két forrásbó: a fogyasztók - ameyek ehetnek váaatok és intézmények, vaamint akosok - áta fizetett összegekbő és a fogyasztói árkiegészítésbő á. A váaatok és közintézmények a termeőiárszintjén jutnak a szogátatáshoz. A akosság átaány aapján, központiag megáapított fix összeget fizet, ami az emút időszakban az energia áremeésekke párhuzamosan növekedett. A akás 1m 3 /év fűtési díja 1987-ben 34,20 Ft-ba, ameegvíz m 3 -re 17,40 Ft-ba kerüt negyedévében a fűtés 1m 3 /év 61,20 Ft-ba, a mcegvíz 31,50 Ft/m 3 -be kerüt. A vizsgáat végzésének idöszakában érvényes akossági tarifáva számova egy 52 m 2, 135 Im 3 -cs akás fű tése 8262 Ft, a mecgvíz 3402 Ft, együttesen Ft terhet jeent évente. Annak érdekében, hogy a akosság a termeői ár aatt jusson a szogátatáshoz, az áam egyre nagyobb összegge dotáta és dotája jeeneg is a hőszogátatást. A távhöszogátatás országosan 1988-ban 7,7, 1989-ben már 8,1 és 1990-ben pedig 9,2 miiárd Ft-ta terhe~~ az áami kötségvetést A fogyasztói árkiegészítés müködési mechanizmusa és cészerüsége Az igényehető fogyasztói árkiegészítés vetítési aapját - jogszabáyban rögzített matemetikai képet aapján - a fajagos termeői ár és a akossági díj hányadosának a akossági bevétee vaó szorzata adja. A váaatok termeői árai, a akossági díjtéteek és a fogyasztói árkiegészítés mértéke a vizsgát időszakban gyakran vátozott. Az árkiegészítésnek az a funkciója, hogy a akossági díjja együtt a terme ői árat fedezze. Ezt a feadatát csak gobáisan tudta tejesíteni, egyes váaatokná vagy nem fedezte a termeői árat, vagy pedig meghaadta azt.

7 -3- Energiaforrások megoszása 1990-ben 31,6% [:77J MVMT A L:id.. eramu ~Saját fütómüben D Egyéb erömü.. A vásárás jeentős részaránya a szogátatás termeői árának aakuása szempontjábó kedvező, mert a MVMT ényegesen ocsóbban tudja eőáítani a hőt, mint a szogátató váaatok. Ennek oka az, hogy a MVMT erőműveiben hatékonyabb a hőtermeés, vaamint a femerüt kötségek részben megoszanak a viamos- és a hóenergia között. A hőtermeés egmagasabb termeői ára a kisvárosokban tapasztaható, aho a kevésbé kihaszná t és rossz hatásfokú kazánok működnek. Az aacsony fogyasztói szám, a magas tüzeőoajár miatt, a akások 1m 3 -ére jutó ár kétszer, háromszor magasabb mint a nagyvárosokban. P. Baatonamádiban és Jászberényben a rossz hatásfokka működő oajkazán és a kevés fogyasztó, (kétszáz-háromszáz akás) vaamint a 40Ft/kg-ot meghaadó oajár miatt az eőáított hő fajagos termeői ára (1991. I. negyedévbcn) 450 Ft, ietve 477 Ftm 3 /év vot.

8 -5 (A jeenegi fűtés bevéteei és a terme~ői ár kapcsoatát a következő ábra szeméteti). Lakossági futés bevéteei a termeoi ár %-ában ,6% 108,2% ,3% O Fővárosi T.M.., Pécsi T.M S d' VGVHatvani VGV. oorsodi T.M. zege 1 :n:::::':: :,j akossági díj + árkiegészités A Fővárosi Távfűtő Müvekné az árkiegészítés és a akossági díj 1988-ban 22,9 miió Ft, 1989-ben 28,6 miió Ft, 1990-ben 236,2 miió Ft többetbevétet eredményezett.

9 -6 A Hatvani Városgazdákodási Váaatná a vizsgát idöszakban a fogyasztói árkiegészítés (a akossági díjja együtt) %-ban biztosította a termeői ár fedezetét. A fogyasztói árkiegészítés hatékony gazdákodásra nem ösztönözte a váaatokat, a cészerűtenü működtetett mechanizmusa könnyen eérhető, biztos bevétehez juttatta a szogátatókat. Ennek aapvető oka, hogy a kakuát termeői árak számos esetben oyan kötségeemeket is tartamaztak, ameyek nem merütek fö. A kakuáható nyereséghányadot is tartamazó, jóváhagyott termeői árak jeentösen meghaadták az önkötsége t. A vizsgát váaati körben a jóváhagyott átagos termeői ár 1988-ban %-ka, 1990-ben pedig már 21 %-ka vot nagyobb az önkötségnél A fogyasztói árkiegészítés növekményének csak minimáis része szogáta az eredeti céját, döntő hányada a váaatok nyereségét gyarapította. A vizsgát váaatokná a fogyasztói árkiegészítés 1988-tó 1990-ig,2 miiárd Ft -ta nőtt. Ezen időszak aatt a váaatok nyeresége, miiárd Ft-ta emekedett. Így a fogyasztói árkiegészítés növekedése 90 %-ban a váaatok. nyereségét gyarapította. A finanszírozási rendszerben évő tartaékokat szeméteti, hogy a váaatok az évi árkiegészítéssei évbén is köze azonos nyereségszinten végezhették vona a szogátatást, a közben etet jeentős energiaáremeések eenére is. (A fogyasztói árkiegészítés és a nyereség aakuását a 3. sz. meéket tartamazza.). ~

10 -7- A vizsgát távhöszogátató váaatok árkiegé szitesének és a nyereségének aakuása miiárd Ft 7 6 5, o !"~1 fogyasztói árkiegészité~ méreg szerinti nyereség p. A kötségvetés "nagyvonaúsága", az utóagos eszámoás hiánya azt az eentmondást hozta étre, hogy míg a akossági teherviseés köze 80 ro-ka nött az energia áremeések miatt, a höszogátató váaatok ugyanakkor egyre jobb gazdasági pozicióha kerütek. (P. a Fővárosi Távfűtő Művek nyeresége négy és fészeresére, a Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Távfűtő Váaaté három és fészeresére növekedett között). A fogyasztói árkiegészítés igénybevéteének az eenőrzése az APEH feadata. A Szabocs-Szatár-Bcreg megyei Távfűtő Váaatná az APEH megyei Igazgatósága a fogyasz tői árkiegészítés igénybevéteének jogszerűségé t nem vizsgáta (írásos

11 -ödokumentum nem taáható). A váaat egy akaomma önrevízióva tárt fe 60 E Ft jogtaan igénybevétet, meyet visszafizetett Az APEH BAZ. megyei Igazgatósága az emut három évben egy akaomma március 24 és május 29-e között - végzett pénzügyi-gazdasági eenőrzést a váaatnál A vizsgáati program aapján az eenőrzési feadat magában fogata a fogyasztói árkiegészítés igény!>evéteének a szabáyszerűségi eenőrzését is, ezze kapcsoatban azonban a vizsgáati anyagban irásos megáapítás nem szerepet. A 9 miiárd Ft fogyasztói árkiegészítést igénybe vevö váaatoknak az áami kötségvetéssei szemben - az igénybevéte szabáyszerüségén kívü - semm if ée utóagos eszámoási köteezettségük nincs. A PM nem vizsgátatta, hogy a jóváhagyott termeői árak aapján igénybe vett fogyasztói árkiegészítés mennyiben vot cészerű és indokot A váatok árképzésének értékeése A termeői árat a váaat az un. önkötségtipusú árképzéssei határozza meg az átaány- és a tejesítménydíjas szogátatásaira. Az így kakuá t ár jóváhagyása a 6/1982. (IV.15) vaamint a 3/1988. (VII.20) ÁH sz. rendekezések aapján a fővárosi, ietve a megyei tanácsok jogköre vot. A közüetek és az ipari fogyasztók feé, mint maximát árat érvényesíti a váaat mind a tejesítmény-, mind az átaánydíjas szogátatásainá. A jogszabáy rögzített ár ként határozza meg a akosság áta fizetett díjakat. A akossági fogyasztóknak a vizsgáat végzésének időszakában a 80/1990. (ÁSZ 19) ÁH sz. rendeet aapján fűtésre 61,20 Ft/Im 3 (fűtési idényre), a hasznáati Íneegvízre 31,50 Ft/m 3 -ot keett fizetniük. (A Kormány döntése értemében június 1-jétő a akossági díjak 70 %-ka emekednek). A vizsgát váaatokná a jeeneg érvényes átagár fűtésre 131,40-207,50Ft/Im 3, hasznáati meegvízre 69,08-118,30 Ft/m 3 között vátozott. A fogyasztói árkiegészítés kucsát a 80/1990. (XI.1 ), ietve az 1/1991. (1. 1.) Kormány sz. rendeet határozza meg, meyek az egyes váaatok esetében % közötti. A fajagos termeői árat - a váaati kéreem aapján - ameyek egyben a távhőszogátató a terüetieg ietékes árhatóságok (a tanácsok) hagyták jóvá, váaatok feügyeeti szervei is votak. Ebbö adódóan mind a vot tanácsok, mind a váaatok érdeke az vot, hogy

12 -9 miné magasabb összegü fogyasztói árkiegészítést igényejenek. Ezt a váaati tenneói árak növeéséve, sok esetben -az indokoatan váaati kötségek eismertetéséve e is érték. Ezt támasztja aá az is, hogy a vizsgát időszakban a váaatok áta javasot és az árhatóságok áta jóváhagyott termeói árak szinte azonosak votak. A Fővárosi Távfűtő Művek, a Borsod megyei Távhőszogátató Váaat, a Pécsi Távhő, a Szabocs-Szatmár-Bereg megyei távhő a vizsgát időszakban 4 akaomma benyújtott fűtési- és meegvízszogátatási termeői árait az árhatóság vaamennyi esetben vátoztatás nékü efogadta. A Győri Távhö - jóváhagyásra benyújtott 8 díjtéteébő - a fűtési díjat 2 akaomma,2 %, ietve 7 %-os mértékben, a hasznáati meegvízdíjat akaomma 4,9 %-os mértékben csökkentette az árhatóság. A Szegedi Városgazdákodási Váaat jóváhagyásra benyújtott árai közi egy esetben, ameegvíz termeői árát (1,7 %-ka) csökkentették. A városgazdákodási váaatokná az egyéb maximát áras tevékenységek ármegáapításainá az árhatóságok több esetben eeve veszteséghányadda számotak. Az így keetkezett veszteséget a távhószogátatás nyereségéve kompenzá ták. Ezt a tényt a Szeged város I '90. sz. testüeti döntése aapján megtartott aapító áta végzett cévizsgáat irásbei anyaga is rögzíti. (A váaat távhő szogátatáson kívüi minden tevékenysége 1990-ben veszteséges vot.) r Az árhatósági hatáskör 1991-tó az Ipari és Kereskedemi Miitisztériumhqz kerüt. A korábbi idószakra jeemző árhatósági és váaati érdekazonosság jeeneg nem á fenn, azonban az árjóváhagyás szinvonaa nem javut, érdemi heyszini kötségeemzés és feüvizsgáat az árjóváhagyást nem eőzi meg. A termeói ár "a távhószogátató közmű áta a fogyasztó számára szogátatott hóenergia kötségeit, a termeói kötségeket és az eosztási kötség (nettó áóeszköz értéke, forgóeszköz értéke és bérkötségre vetítve) 2 %-os nyereségge növet összegét tartamazza." A hóenergia menynyiségi etétérésein, az energiatervek "tartaékain" kívü a vizsgáat az energia árképzésében is jeentős szabáytaanságokat tárt fe. A Borsod-Abauj-Zempén megyei Hószogátató Váaat az árszabáyozási rendeette eentétben a vásárot hóenergia (miskoci fűtóműtő) ietve saját fűtóművi eóáí~ás esetén egyes energiahordozók egységárait - gáz, oaj -

13 - 10 a ténykötségekné magasabb értéken áította be az árkakuációjába. Ennek következtében a váaat évben 7,4 miió Ft, évben 72,7 miió Ft és évben - a vizsgáat végzésének időpontjáig- 78,8 miió Ft, összesen 15 8, 9 miió Ft többetkötséget érvényesített a szogátatás ára iban. A váaat évben a gáze~ergia t ényegestő etérő árkakuációjáva 7,4 miiő Ft összegbeo oyan kötséget érvényesített áraiban, mey oem merüt fe. A váaat jeeneg érvényes árkakuációja (1990.xi.15.) a tényegesné magasabb oajár akamazásamiatt éves szinteo 35,4 miió Ft többetkötséget tartamaz. Ebbő a váaat évben 7 miió Ft-ot, 1991-ben 23,8 miió Ft-ot számot e többetkötségkén t. A váaat i. -én jóváhagyott árkakuációja, mey XI. 15-ig vot érvényben, - a Miskoci Fűtőműtő vásárot hőenergiára vonatkozóan - mind a tejesítménydíjat, mind a b ődíjat a részére számázotó magasabb értékeken tartamazta. Ezze 1990-ben 47,4 miió Ft többetbevétehez jutott. A váaat jeeneg érvényes XI.15-én jóváhagyott árkakuációja (szintén a Miskoci fütömüre vonatkozóan) a tejesítménydíj és a hődíj esetében is jeentösen magasabb összeget tartamaz anná, mint amiyenne a váaat részére a vizsgáat idejéig a Fütömü Váaat számázott.. A kakuáció ezen részének kötségtöbbete éves szinten 205 miió Ft. Ebbő a váaat évben 18,3 miió Ft-os, évben 55 miió Ft-os többetbevétet ért e. 2. A távhőszogátató váaatok gazdákodási és érdekejtségi rendszerének müködése 2.1. A távfűtés és meegvíz-eátásának kötségviszonyai A hőenergia vásárás, ietve eőáítás hatása a kötségekre A termeői ár kötségszerkezetében meghatározó jeentőségű a hőenergia kötsége, mey az összes kötségek 70 %-a körü vátozik. A további részét a hőenergia néküi un. eosztási kötségek akotják, meyek összetevői a közveten anyag, közveten bér, értékcsökkenés, üzemi átaános kötség, fe nem osztott kötség, ietve nyereség. Az egyes váaatok termeői árait

14 -aapvetően az határozza meg, hogy az egységnyi hőenergiakötség miyen nagyságú. (Ft/GJ) A fajagos hőenergia kötségeit - a jeenegi energia árak meett - aapvetően két tényező, a biztosítás módja, a vásárás, ietve a saját eőáítású hő esetében pedig a fehasznát energiahordozó fajtája határozza meg. (4.sz. meéket) A vizsgát váaatok a szogátatott energia 68,4 %-át vásároják, döntően (58 %-ban) a Magyar Viamosművek Tröszt erőműveitől A szogátatott hőenergia köze egyharmad részét áítják eő a saját fűtőműveikben. Legocsóbb az MVMT erőművektő vásárot energia. A Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Távfűtő Váaatná MVMT erőművektő vásárot energia bődíja 247 Ft/GJ, saját fűtöművekben eöáított (üzemenként etéröen) Ft/GJ között vátozik. A saját eöáítású höenergia bődíja köze másfészerese a vásároténak. A BA.Z. megyei Távfűtő váaat jeenegi termeői árkakuációjában a fajagos höcnergia kötség (hödíj + tejcsítménydíj) az MVMT erőművekné294 Ft/GJ, egyéb váaati erőmű esetén 537,8 Ft/GJ, saját fűtömű esetén 817,4 Ft/GJ. A saját fűtöműben eöáított höcnergia fajagos kötsége kettö-háromszorosa az MVMT eröművektö, ietve másfészercse az egyéb üzemi erőművektő vásárot höenergia kötség ének. Az érintett hőszogátató váaatokná a hőenergia eredete (beső arányai) és a termeői árak közötti kapcsoatot a következő ábra szem! éteti. ( november)

15 - 12- % 100 A me egvíz termeó i ára Ft / m3: ' 20 o...t...u.i...&o Pécsi T. Szabocs Fótáv. Borsod Szegedi VGV. L~ MVMT erőm u 52S Egyéb vá. erőm u LJ Saját futömu -. A fajagos hőenergia kötségét befoyásoó másik jeentős tényező- meynek hatása eüönösen a saját fűtőművi energia eőáításáná érvényesü, - hogy meyik energiahordozó fehasznáásáva törénik a hőtermeés. A saját fűtőművekben fehasznát energiahordozók arányát a következő ábra szeméteti.

16 - 13 Saját fütömüben fehasznát energiaho~dozók megoszása (1990-ben) 1,4% [J Egyéb (faaprték) ~ Füt6oaj [ 1 Szén, Ei] Födgáz Termáviz A fehasznát energiahordozók közü (a termávíz és egyéb, % aatti aránya Iniatt ehanyagoható) a egocsóbb a gázenergia, ezt követi a szén, és a egdrágább a tüzeőoaj. B.A.Z. megyei Távhöszogátató Váaatná ezen energiahordozókka üzemeő kazánházak évi ténykötségei aapján meghatározott hödíja födgáz fehasznáásáná Ft/GJ, szén csctén 586,96 Ft/GJ. tüzeőoajná 770,93 Ft/GJ. (A ténykötségek aapján meghatározott hödíj jobban tükrözi a tényeges árviszonyokat, mint a fűtőértékbő számított, mive az egyes berendezések etérő hatásfokka üzemenek p. gázkazánház csctén köze 90 %-os, széntüzeésűné pedig ez csak 60 % körüi). A széntü zeésű kazánok hödíja kétszerese, a tüzeőoajja üzemeöké kettö-háromszorosa a gázkanázokénak. A hőenergia küönböző eőáítási módjai (saját, vásárot) ietve a fehasznát energiahordo46 etérő fajagos kötsége miatt a távfűtés és meegvízszogá-

17 - 14 tatás termeői váaatokon beü is). árai nagymértékben vátoznak. (Még egyes hőszogátató A Szabocs-Szatmár-Bereg megyei Távhöszogátató Váaatná a jeenegi átaánydíjas fűtés és meegvíz ára Nyíregyháza városban 118,9 Ftm 3 /fűtési idény, ieve 65,8 Ftm 3. Ugyanez Nyírbátorban 241,6 Ftm 3 /fűtési idény, ietve 116,2 Ftm 3. Kisvárdán 251,6 Ftm 3 /fütési'idény, ietve 124,8 Ftm 3. Az MVMT -tő vásárot hőenergia maximát áras, az árak feső értékét rendeet szabáyozza. A hőszogátató váaatok számára a vásárot energia a egocsóbb, azonban ennek további csökkentésére is enne ehetőség. A hőerőművek jeentős részben a távfűtési céra eőáított hőenergia termeéssei párhuzamosan un. kapcsot viamosenergia termeést is foytatnak. Ennek kötségcsökkentő hatása azonban a vizsgát időszak maximát áraiban keőképpen nem érvényesüt. A kapcsot viamosenergia termeés ehetséges kötségcsökkentő hatását nehéz számszerűsíteni, mert az egyes hőerőművekben etérőek a kötségviszonyok, másrészt a jeenegi maximát árak nem ösztönzik az erőműveket a kapacitások jobb kihasznáására. Egyes szakértői váemények szerint a kapcsot viamosenergia termeés meett megvaósuó hőenergia eőáítás kötségei 0-15 %-ka csökkenthetőek ennének, ha az így eőáított viamosenergia kötségcsökkentő hatása érvényesüne a hőenergia eadási árában. Ehhez azonban.érdeketségre, piaci körüményekre enne szükség A küső hőmérséket hatása a hőenergia kötségére Az éves időtartamra készüő árkakuáció részeként a váaat energiatervet készít, meyben meghatározza a fűtés- és hasznáati meegvíz szogátatáshoz várhatóan szükséges hőenergia mennyiségét. A vizsgát váaatokná szogátatott hőenergia 50,6 %-a fűtés céjára kerüt fehasznáásra, így ez meghatározó az összes hőenergia fehasznáás szempontjából A fűtés biztosításához szükséges fűtőanyag mennyisége (azonos fűtött térfogatot fetéteezve) az időjárástó, az átagos küső hőmérsékettő függ. Ezért az energiatervben fetéteezett várható átagos küső hőmérséket figyeembevéteéve határozzák meg a szükséges hőenergia mennyiségét. Az átagos küső hőmérséket és a fehasznát fűtési hőenergia közötti függvény-

18 - 15- kapcsoat aapján C fok átagos hőfokemekedés a fehasznát hőenergia 5-6 %-os csökkentését eredményezi. Ezek aapján ényeges, hogy az egyes váaatok miyen átagos küső hőmérséketre tervezték hőenergia szükségetüket, és ezze szemben a fűtési idény miyen átagos hőmérséketen vaósut meg... A Fővárosi Távfűtő Művek között minden évben 3,66 C fok átagos küsö hőmérséketre tervezte hőenergia szükségctét. Ezze szemben 1988-ban 4,64 C fokon, 1989-ben 6,24 C fokon, 1990-ben 6,44 C fokon vaósut meg a fűtés. A tervezettné kisebb hőenergia szükséget miatt a váaatnak 1988-ban 104,1 miió Ft, 1989-ben miió Ft, 1990-ben 329,6 miió Ft. ÖSSzesen miió Ft oyan bevétee származott, mey mögött nem vot szogátatás. A Szabocs-Szatmár-Bereg megyei távhőszogátató váaatná 1989-ben a tényeges fűtési hőmérséket 3,24 C fokka, 1990-ben 3,16 C fokka haadta meg a tervezett értéket. Ezáta a váaat évben 16,2 %-ka, 1990-bcn 15,8 %-ka kevesebb hőenergiát hasznát fe az eőzetcsen kakuátná. A váaatok energiatervei a fűtés höenergia szükségete vonatkozásában jeentős tartaékot tartamaztak, amey a fehasznát energia kb. 15 %-a. Ez a vizsgát váaatok összes kötségeinek köze O %-át jeenti 1990-ben. Természetesen ezek a hőfoketérések csak utóagosan áapíthatók II1eg. A szogátatás, a váaati gazdákodás biztonsága érdekében a váaatok arra törekedtek, hogy tartaékot képezzenek. Ezt indokoja az a tény, hogy a ráfordítások köze 70 %-át kitevő energiakötségek nagysága az időjárástó függ. A jeenegi finanszírozási rendszer egyik ényeges hiányossága, hogy a kakuát termeői árakon keresztű a fogyasztók, ietve a kötségvetés (árkiegészítés formájában) mintegy "megeőegezi" ezen tartaékokat, ugyanakkor a fehasznáás módjáró, nagyságáró a szogátatóknak semmiyen utóagos eszámoási köteezettsége nincs, szabadon kötöttség nékü fehasznáják azt A pótfütés során fehasznát energia hatása a váaati kötségekre és az eredményre A váaatoknak jeentős többetbvéteei származtak abbó is, hogy a fűtési idényben és az azon kívüi eő- és pátfűtések időtartama aatt- a vonatkozó rendeeteknek megfeeően - a fűtésszogátatás díjai azonosak, ugyanakkor

19 - 16- a ráfordítások nagyságát meghatározó energiakötségek a magasabb küső hőmérséket miatt %-ka aacsonyabbak. A BA.Z. megyei TávhőszogátatóVáaatná eőzőek következtébn évben 21.5 miió Ft, évben 35,8 miió Ft, évben 47,2 miió Ft, összesen miió Ft többetbevéte képződött. A Fővárosi Távfűtő Művekné az eő- és pótfűtés energiamegtakarításábó származó többetbevéte nagysága 1988-ban 112,2 miió Ft, 1989-ben 180,8 miió Ft, 1990-ben 200,7 miió Ft, összesen 493,7 miió Ft vot. A Szabocs-Szatmár megyei Távfűtő Váaatná évben a 10 napos eő- és a 13 napos pótfűtés 23 miió Ft többetbevétet eredményezett A akossági meegvízfogyasztás A akossági meegvízfogyasztás megáapítása nem mérés útján, hanem a jogszabáyban rögzített átaány aapján történik. A m 3 -ben kifejezett átaány mértéke a akás m 2 -tő függ. E megodási mód nem megnyugtató, a vizsgát váaatokná együttesen az évben a fehasznát meegvíz 2400 ezer m 3 -re kevesebbnek bizonyut, mint ami. után a váaatok - átaány aapján - bevétehez jutottak. A Szegedi Városgazdákodási Váaatná az évben 1637 ezer m 3, az évben 1749 ezer m 3 az évben 1732 ezer m 3 vot a tényeges ~eegvíz fehasznáás mennyisége. Eőzőekke szemben a váaat átaánydíjas meegvíz szogátatásként - jogszabáyi eőírása aapján- a akosság részére 1988-ban 2835 ezer m 3, 1989-ben 2872 ezer m 3, 1990-ben 2936 ezer m 3 hasznáati meegvizet számázott ki. Ezze a váaatnak évben 71,2 miió Ft, évben 66,9 miió Ft, évben 89,7 miió Ft, összesen 227,8 miió Ft tényeges szogátatáshoz nem kapcsoható bevétee (árkiegészítése) vot Az egyes energiahordozóimái akamazott árak A födgáz és a tüze őoaj akossági és közüeti ára etérő. A távfűtési céu födgáz beszerzési ára ( III. 31-én) Ft/m 3, a akossági fehasznáás esetén 5-6 Ft/m 3 között vátozott. Hasonó a heyzet a tüzeőoaj vásárás esetén is, a váaati beszerzési ár 40 Ft/kg, a akossági 14 Ft/kg vot. A kétfée ár akamazása efedi a vaóságos gazdasági érdekeket, tisztább közgazdasági heyzetet teremtene az azonos ár akamazása.

20 - 17 Amennyiben a távhöszogátató vá.aatok - a akosságnak nyujtott szogátatásaik arányában - akossági áron vásáronák az egyes energiahordozókat (oaj, gáz), úgy a - jeenegi árszinten - ráfordításaik 14 %-ka csökkenthetök ennének A höszogátató váaatok kötséggazdákodása és érdeketsége A váaatok kötségérzékenységérő a vizsgáat tapasztaatai aapján nem ehet beszéni, mert a termeői ár és az árkiegészítés közötti meghatározott kapcsoat a váaatokat az ár növeésére ösztönözte, ietve az árkiegészítés és a váaati kötségek eismertethetőségének eddig akamazott módszere nem késztette a szervezeteket a gazdaságossági követemények érvényesítésére, az erőforrások ésszerű kihasznáására. Az átaános kötségek (váaati, üzemi) a vizsgát időszakban vaamennyi váaatná jeentős mértékben növekedtek. A Fővárosi Távfűtő Müvckné a váaati átaános kötség nagysága 1988-tó990-ig 72.2 %-ka nőtt. A Szabocs-Szatmár-Bereg mcgyci TávhőszogátatóVáaatná szintén gyors ütembeo növekedett a vizsgát három évben a központi irányítás kötsége, mcy 1988-ban 34,5 miió Ft, 1990-bcn már 75,9 mió Ft vot., A váaatok kedvező gazdasági pozícióit jeemzi, hogy a vizsgát időszakban jeentősen növekedett a bérkötségek nagysága. A Fővárosi Távfűtő Művekné a vizsgát időszakban a bérkötség 58 %-ka (153 miió Ft-ta) nőtt. A bérkötség aránya az összes kötségen beü az évi 4,4 %-ró 1990-re 5,6 %-ra nőtt. A Pécsi Távfűtő Művekné a bérkötség nagysága 1989-rő 1990-re 53,9 %-ka növekedett. Ezáta a bérkötség aránya 1,5 %-ró 2,1 %-ra nőtt a tejes önkötségen beü. A váaatokon beüi termeő és szaigáitató üzemek többnyire nem öneszámoó egységek. A jeenegi finanszírozási rendszer nem kényszerítette a váaatokat arra, hogy étrehozzanak egy oyan érdeketségi rendszert, amey az önáó üzemekre épü. E nékü is stabi, foyamatosan javuó eredményszintet tudtak eérni.

21 - 18- A vizsgáat tapasztaata aapján megáapítható, hogy az áóeszközfenntartás és egyéb terüeteken jobb szervezésse, a tejesítménykövetemények fokozásáva, további étszámcsökkenés érhető e. A nemzetközi tapasztaatok fehasznáása, összevetése a magyar viszonyokka - a jeentősen etérő körümények Iniatt - csak óvatosan tehető meg, a párhuzam megvonása mégis indokot, mert jezi a fejődés irányát és tennivaóit. A Szabocs Távhő egy küfödi cégge átviágíttatta a váaatát. E tanumányban összehasonítás történt a Szabocs-távhő váaat és egy nyugat-európai váaat étszáma és gazdákodási adatai között. A nyugat-európai távhő. váaatná háromszor nagyobb GJ höszogátatást, tízszer nagyobb háózatot, harmincszor több vevöcsatakozást, kétszer kisebb étszámma működtetnek. A váaati összes bevéte a vizsgát három évben 3 miiárd Ft-ta nőtt, az évi 0,7-rő, 14,7 miiárd Ft-ra. Az aaptevékenységen kívüibevéteek aránya 5-7 %-os. A váaatok kintévő követeései, a akosság és a közüet tartozásai az évi 00,8 mió Ft-ró 1990-re 234,3 miió Ft-ra emekedett. A váaatok törekedtek a kintévőségek behajtására, azonban a akosság és a közüeti fogyasztók egyre nagyobb hányada váik fizetésképteenné. A hőszogátató tevékenység korátozott nyereségérdeketségi rendszerbe tartozik, a váaatok 80 %-os nyereségadó kedvezményben részesünek. A váaatok méregszerinti nyeresége a vizsgát időszakban több mint háromszorosára emekedett, s 1990-ben meghaadta az 1,5 miiárd Ft-ot. A váaatok kedvező jövedemi pozícióját mutatja az is, hogy a vagyoni betétjük, és a részvényekbe fektetett tőkéjük az évi 276 miióró 1990-ben 542,5 miió Ft-ra emekedett. A Fővárosi Távfűtő Müvek napjainkban 13 kiönböző gazdasági társaságban érdeket, 407,8 miió Ft értékű tőkéve. A Borsod mcgyci höszogátató váaat 1990 év végén 6 gazdasági társaságba fektetett tökéje 70 miió Ft vot. A hőszogátató váaatok fejesztési poitikájára jeemző, hogy sok esetben nem az energifehasznáás csökkentésére irányuó beruházásokat soroták eőre, hanem gépkocsi vásárásokra és egyéb céokra kötöttek jeentős összegeket. A Fővárosi Távfűtő Művck 1990-ben üzemvitei céra szcrzödést kötött 25 db Ford Tranzit-ra, 50 db Ford Escord-ra, és 30 db Ford Fiesta-ra. Ezen kocsik beszerzési kötsége )00 miió Ft nagyságrendű.

22 december hónapban a Miskoci DIMED müszertcchnikai KFf -ve izingszerzödést kötött a Borsod Távhőszogátató Váaat. egy Miskoci Kisavas I. sor ingatanra, amey 9 heyiségbő és 16 ágú pincerendszerbő á. A szerzödés időtartama 3 hét, ízingdíj 9,9 miió Ft vot. A ízingdíjat a váaat a nem anyagjeegű kötségei között számota e. 3. A fütés- és meegvízszogátatás értékeése A váaatok és a fogyasztók kapcsoatát ényegében a 2/ 1966 (I. 31) NIM sz. és a NIM sz. rendeet szabáyozza, meyek konkrétan meghatározzák a fűtés és meegvíz szaigáitatás paramétereit. A váaat a akókka közveten jogviszonyban van, ez azonban formáis, hiszen a szaigáitatás mennyiségét és minőségét, ietve annak igénybevéteét nem az egymássa jogviszonyban áó feek határozzák meg, hanem rendeet írja eő... A fogyasztói panaszok száma a vizsgát váaatokná növekvő tendenciát mutat, ezen beü azonban a jogos bejeentések szárria foyamatosan csökkent. Az átaánydíjas fűtés és főeg ameegvízszogátatás nem ösztönzi a fogyasztókat az ésszerű megtakarításra. A fogyasztói magatartás kedvező irányú befoyásoása érdekében mindenképpen a mérésen aapuó, az energiafehasznáás nagyságához igazodó díjtéteek akamazása segíthet az energiapazarás feszámoásában. A mérés bevezetése azonban több probémát fevet, főeg a panetechnoógiás akóteepi akások esetében. Ezen akások aapvető tuajdonsága, hogy a tervezésük épüetenkénti hőháztartásra történt. A akásonkénti mérés-szabáyozás bevezetéséve a akásonkénti hőháztartás követeményeit ke kiaakítani. Erre azonban a váaszfaak "hőszigeteési képességei" miatt akamatanok. Az átaunk jeeneg ismert statikai szakvéemények csak foyamatos akásonkénti fűtés esetére szavatoják az épüetek áékonyságát. A akásonkénti hőfokszabáyozás asó mértékét ezért vaamiyen értéken korátozni ke. Ezt támasztja aá az a tény is, hogy a váaszfaak minimáis hőszigeteése miatt a fűtésbő kizárt akásokat a meettük évő fűtött akások átják e hőenergiáva. A váaszfaakon keresztüi hőáramás akkor is fennána, ha az egyik akásban ényegesen magasabb hőfokot tartanának, mint a meette évőben. A mérések bevezetésének további fetétee - a jogszabáyi ehetőségen kivü - a műszaki megodáshoz akamazkodó fogyasztói díjtéteek kiaakítása is. A pároogtató rendszerű kötségmegosztó (amit Nyugat-Európában szées körben akamaznak) fehasznáásáná femerü az a gond, hogy miyen korrekciós

23 -20- tényezőt akamazzanak a széső, ietve a egfeső szintű akások esetében. A fűtésszabáyozás kiaakításához a fűtési rendszerek átaakítása szükséges, meynek mértéke a küönböző tipusú fűtési rendszerekné (kétcsöves, egycsöves stb.) etérő. A mérés-szabáyozás bevezetéséve a akások fütéséhez fehasznát energia mintegy 15 %-ka enne csökkenthető (egyes szakértők 20 %-os csökkenést is reáisnak tartanak). A mérés-szabáyozás bevezetéséve a remét energiamegtakarítás eérése érdekében szükséges a váaatok kezeésében évő távhőrendszerek átaakítása is. Az un. vátozó tömegáramra vaó áttérés beruházási kötsége köze azonos nagyságú, mint az épüeten beüi átaakításoké. A küönbözö termeö árakat figyeembe véve a beruházások várható megtérüési ideje négy-hat év. A mérés bevezetésétő a meegvíz fogyasztás minimáisan 20 %-os csökkenés várható. A kedvezőbb beruházási kötség és a nagyobb arányú megtakarítás miatt a megtérüési idő itt másfé-három év között várható. A háózati veszteségek nagyságáró a vizsgát váaatoknak csak megközeítő adatai vannak. Ennek oka - az érdekteenségen kivü - az is, hogy a korábbi Kormányprogram aapján a hőközpontokban feszere t hőenergia mennyis.égmérők ezen veszteségforrások meghatározására nem akamasak. A BAZ. megyei Távhöszogátató Váaatná jeen idöszakban végzett "megközeítő mérések" aapján a háózati veszteségek nagysága egyes hidrauikai körök esetén köze 50 %-os vot. A váaatná jeeneg foyamatban van egy mérésen és egyes műszaki paraméterek fehasznáásán aapuó számítógépes rendszer bcüzemeése, mey a háózati veszteségek meghatározására akamas.. A váaatok energiagazdákodására jeemző egységnyi fűtött 1m 3 -re vetített hőfehasznáás normatívájának átagos értéke 251,8 MJ/m 3 vot. Az összehasonítható - azonos küső 4 C fok hőmérséketre számított - korrigát hőfehasznáás átagos értéke a vizsgát váaatokná az között 3 %-os mértékben csökkent. (7. sz. meéket)

24 Következtetések, ajánások a minisztériumok, az önkormányzatok és a váaatok részére A távhőszogátatás eddigi finanszírozási rendszere, az árjóváhagyás gyakorata, a fogyasztói árkiegészítés mértékének a megáapítása hatékony gazdákodásra nem ösztönözte a váaatokat A Kormány döntése értemében az év fűtési szezon kezdetéve a fogyasztói árkiegészítés megszünik, nem indokot azonban, hogy az így bekövetkezett teher - az március 31-ei díj két -háromszorosa - tejes mértékben a akosságat terheje, amikor a váaati termeői árak évi árszinten %-os tartaékot tartamaznak. A gondokat csupán a akossági díjak emeéséve nem ehet megodani, a váaatok érdeketségét is meg ke teremteni az energiatakarékosság érvényesítéséhez ~ Szakértői becséseken aapuó számításaink szerint: - az MVMT váaatainá a kapcsot hőenergia termeés árcsökkentő hatásának az érvényesítéséve, -a tényegesen fehasznát hőenergia aapján a termeői árak utóagos eszámotatásáva, -a födgáz és a tüzeőoaj árának (csökkentéséve), a akossági árhoz történő közeítéséve, -a fűtés és meegvíz mérhetőségének és szabáyozásának a bevezetéséve, -az energiakötségek együttesen köze 50 %-ka csökkenthetök ennének, ami a váaati termeői ár kb %-os mérsékését is eredményezné (az évi árszinten). A fentiekben vázot intézkedések megtéteéve, figyeembe véve a távfűtés és meegvíz díj június -jei 70 %-os emeését is, a gazdaságosabban termeő váaatokná a hőtermeés önfinanszírozása megvaósítható enne A termeői áron fizetett díjak a szociápoitikai kompenzáás eenére is többetterhet jeentenek. Szűkebb körben - átmenetieg -, a nagymértékben etérő termeői árak miatt indokotnak tartjuk a támogatási rendszer további fenntartását, azonban a fogyasztói árkiegészítést a jeenegi formájában nem cés zerű működt~tni. A fogyasztói árkiegészítés a höeátás tényeges önköt-

25 -22 sége és a akossági díj küönbözetét fe~ezze és - a jeenegi gyakorattó etéröen - ne tartamazzon nyereséget. A PM utóagosan számoitassa e az árkiegészítésben részesüt váaatokat A tiszta profiú hőszogátató váaatok a fővárosi és a megyei önkormányzati feügyeet aatt működnek, a tuajdoni heyzetük konkrétan még nem tisztázott. A nagyobb hőszogátató váaatoknak vidéken, kisebb városban is működnek egységeik, hőtermeő üzemeik. A heyi önkormányzati érdeketség megteremtése azt indokoná, hogy a höszogátató váaatok a működésük szerinti teepüések önkormányzatainak megosztott tuajdonába kerüjenek. t, 4.3. A hőszogátató váaatok a fehasznát energia nagyobb hányadát az MVM Tröszt hőerőműveibő vásároják. A kapcsot viamosenergia termeés esetén a hőenergia árak aakuására, a kapacitások jobb kihasznáására az érintett önkormányzatoknak nincs ráhatása. Az önkormányzati tuajdon rendezéséve cészerű enne, ha ezen egységek vagyoni hányadábó a heyi önkormányzatokat résztuajdon ietné meg A hőszogá tatás és meegvíz díja jeeneg maximát árformába tartozik, az árhatósági hatáskört az Ipari és Kereskedemi Minisztérium gyakoroja. A vizsgáat tapasztaata szerint támogatni ehet azt az egondoást, hogy - az ' önkormányzati tuajdon rendezéséve ~ az árhatósági hatáskör a heyi önkormányzatokhoz kerüjön A szogátatók, a akosság vaamint a közüeti fogyasztók közötti kapcsoat ujraszabáyozása szükséges. Az energiagazdákodás érdeke megkövetei, hogy bizonyos aapkérdések-mint pédáu a akó azon jogát, hogy a fogyasztott hőt és meegvizet mérés útján áapítsák meg részére - rögzíteni. jogszabáyban keene 4.6. A paneos technoógiáva épített akások tervezési szabáyainak feüvizsgáatáva és a jeenegi eőírások korrigáásáva gondoskodni keene arró, hogy az ujonnan épüö akásokba beépített fűtési rendszerek úgy épüjenek, hogy a hő- szabáyozása biztosítható egyen. és meegvízszogátatási és meegvízszogátatás mérése, A jeenegi fűtési rendszerekné a mérés-szabáyozás megodását, a fűtési rendszerek átaakítását központiag kidogozott szereési ajánásokka, irányevekke keene segíteni.

26 A fűtési rendszerek szükséges átaakítás~ak. a fűtés és a meegvíz mérését szogá6 eszközök beépítésének a kötségei jeentős terhet ró az érintett akosokra, ezért kedvezményes hitekonstrukció kiaakításáva, vám- és adókönnyítésekke is támogatni keene az iyen jeegü - energiaracionáást eösegítö - váaakozásokat. A Pénzügyminisztérium dogozza ki ennek jogi és pénzügyi fetéteeit A Borsod megyei Hőszogátat6 váaat heyteen árakamazássa a vizsgát időszakban 158,9 mii6 Ft többetbevétet ért e az áam és a közüeti fogyasztók rovására. Az Ipari és Kereskedemi Minisztérium, mint árhatóság vizsgája feü a váaat árakamazását, a heyteen gyakoratot szüntesse meg. A Pénzügyminisztérium számoitassa e a váaatot, s az áamot megietö hányadot fizettesse vissza. A közüeti fogyasztóktó jogtaanu befoyt összegeket pedig a váaat az érdeketek részére térítse meg. Az árhatóság kisérje figyeemme a visszafizetési köteezettség tejesítését és kezdeményezze a Gazdasági Versenyhivataná a birság kiszabását A termeői árak csökkentésének érdekében szükséges intézkedések egy része a váaatok és az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Ezért a heyi önkormányzatok és a váaatok vezetése vizsgája feü, hogy az érintett szogátató szervezetek müködésében és gazdákodásában miyen tartaékok taáhatók az árak mérsékésére, a akossági terhek csökkentésére. Budapest, május Meéket: 9 ap H!~ ~~ enök

27 ~ Távfütés és meegvízszogátatás j e emző adatai ben. sz. me1éket ~~ V / Fütött aká- Váa'at megne vezése sok s záma : db ~AZ megyei T ávhő V Fővárosi Távfütő M Győri Hőszog. V Nógrád megyei HV Pécsi T áv h ősz. V Szabocs Távhő v Kapo'svári IKV Szegedi Városg. v Fütött a- Kö zös heyi- Közüet ek fi- Me egvízze ekások t ér- ségek térfo- tött t érfoga- áott akások fogata: gata: ta: száma: ~ ezer 1m 3 ezer 1m 3 ezer 1m 3 db Me egvíz fehaszná- jutó átag ás: Egy akásra fogyasztás: ezer m 3 m 3;- ev Összesen:

28 ~ Vizsgát t áv fü tő váaatok bevétei forrásainak aaku ása 2. sz. meék et V-74-27/ 1991.! Váaatok meg nevezése Saját bevéte : -- B.A.Z. megyei T ávhő ~ F ővá r osi Távfütó M Cyóri Hós zo g. V Nógrád megyei H. V Pécsi Távfüt ó V Szabocs T áv h ő V Árkiegész í- Összes Saját Árkiegészí- Összes tés : bevéte: bevéte : t és: bevéte: bevéte tés: bevéte : : ezer Ft-ban ! Saját Árkiegész í- Összes ! Összesen: Az összes bevéte 58,7 %- ban: 41, ,6 39, ,7 38,3 100 i

29 -~~ ~ 3. sz. meéket V / A táv h ószogát 3~ n vá aatok á r kiegész í t ésé nek és nyereségének a akuása -- Távhószogátató váaatok megnevezése B.A.Z. megyei T áv h ő V. Fővárosi Távfűt ő M. Győri Hőszog. v. Nógrád megye i Hőszog. Pécs i Távfűtő V. Szabocs Tá v hő V. - ~rkiegészíté s Nyereség Nyereség Nyereség az árkiegé Árkiegész í té Nyereség pz árkiegészítés szítés %-ban %-ban , ' , , , , , , ' , , ,7 ezer Ft-ban ,-- Nyereség Árkiegészíté P Nyereség az árkiegészítés --- %- ban ' ' ' , ' ,2 Összesen , 5, , , 0 ---

30 Szogátat ott hőmennyiség adatai 4. sz. meéket V / Me: TJ/év ~ Távhő s zog~tató 9 8 váaat megneve- MVM e r ő mü- Egyéb váaat zése: tó: erőmütő: 9. Saját füt őm ü - tó: Összesen: MVM erőmü t ő : 9 9 o. Egyéb vá-i Sa ját hütőmü - e r ómüt ő : t ő : Összesen : BAZ megyei Távhő V Fő v árosi Távf. M G y őri H0szog. V Nógrád megyei Hős ze g Pécsi Távfütő V Szabocs Távhő V. 1146' 29,3 Kaposvári IKV. - - Szegedi Városi V. 36, , 6 ' ,7 373,7 1421, , ' 8-58, ,4 192, 7-336, ' ,9 336,2 1426,4 Összesen: 20054,2 3537, , ,1 3524, , 5 Megoszás a v i - szonysz.: 57,6% 20,2% 32, 2% 100% 58% 10, 4% 31, 6% 100% N A hően e r g i a mértékegysége a J TJ= 10 12

31 5. sz. me éket V-74-27/1991. Hőfehasznáás cé onkénti megoszása Me : TJ/év Lakos- Lakos- Közüet Közüeti Garázs--. Ipari L<=t<CESáoj Lakos- <özüeti Közüeti Garázs- Ipari Váaatok megnevezése sági - sági me- fűt és Ireegvíz fűtés fojyasz- Ö3s fűtésre sági űtés meegvíz fűtés. +'qjyasz- Ö3s Ct, u esre egv1zr, ~ c: tás zesen Jre~ízrc tás Zffiff B.A.Z. megyei Távhó V Főváros i ' Távfűtő M Győri Hős zog. V H Nógrád megyei H őszog. V Pécsi Tá vfűtő v Szabo cs Távhő. V Kaposvári IKV Szegedi Városg. V OD Összesen: Megoszási viszonyszám % OD 44 24,2 9 0,

32 6. sz. meéket A h ő t e rmeé shez fehasznát energia V / nevezése sz én oaj föc:wz Me: TJ/év Váaat rrieg o. t ermávíz egyéb Összesen: sz én o aj föc:wz termá - víz egyéb Összesen: :! BAZ megyei T ávhő V. 23, 1 124, ,3 743, ,5 520,8-52,8 713, 1 Fővá(osi Távf.M. - 2, ,9-0,4 6817, -! ,4 Győri Hőszo g. V. 127,6 186, , , , - '.. Nógrád megyei - H ősz. V. 59, ,7-58,6 35, ,5 Pécsi Táv h. V , , - - 5,- 255, ,- Szabocs Távh. V ,2 145, , ,6 191, ,7 Kaposvári IKV. 478,- 478,- 429,4 429,4 Szegedi V.G.V. 176,6 ' '2 1663,4 15,3 1678, 7 Összesen: 150,7 639, ,8 31,2 65, ' 8 183,0 613, '6 35, 3 52, ,

33 f 7. sz. me ék et V / Hőf e h asznáás fajagos adatai Távh őszo gá t ató ~ B. A. Z. megyei Távhő V. 2, ,2 3, 98 Fővárosi Távf. M. 4, ,3 6,24 G y-ő ri Hő szog V. 3, ,7 5,32 Pécsi T áv fűt ő V. 4, ,8 6, 32 Szabo cs Tá vhő V. 2, ' o. 4,39 Kaposvári I KV 4, ,0 5,62 Szegedi Városgazd. v. 4' , Fűté s i idő- Hőfehaszn. v3aatok Korrigát Fűt és i id ő - Hófehaszn. szak átagos normatívája hőf e haszn szak átagoc normatívája megnevezése hőmérsék et e h őmér s ék ete + c_ o o - MJLmi tvjlm ±_c r- MJLJ.m.:L _ Ko r r i gát h ő f e ha sz n 1Jirn:L 254,3 242,8 245,0 254,9 221,0 237,8 255, ~ _ Fű té si i d ő - Hőf e h as z n Korrigát. szak átagos normat íváj hőf e ha sz n. h őm é rséket e - + c o t1y_rn2 MJ/m3 4, , ' 3 5, ,2 6, , 5 4' ,0 6, ,0 6' ,0 : Átagok 2 51' 8 249, , 8 244,4 251, ~ A tényeges faj agos hőf e hasznáás az ös s ze hasoníthatós ág érdekében +4 C 0 -ra van áts zámítva. MJ = 10 6

34 r, \ 8. sz. mejéket V-74-27/ _L_O_ --~ A távfűtés minőségé r e je e mző mutatók aakuása Váaat ok megnevezése Hőfok e Átag:s Aufű- Túfűtött ~ict~ -~ Át~ En)rzésEK tűn. tött a<ásck En)rz, h 6~ tött akásek szára CJ akásek szára akásd< 0. ' Ai~im~-- --rjifútött ~------~ c B.A.Z. rre;;jyei T ávhő V Fővárosi Távf. V , Győri Hő szo g. V , Nógrád megyei H.V Pécsi Távfűt ő V , Szabocs Távhő V ' , Kaposvár i IKV Szegedi Városg. V , ~1e: db :;--, ~ rofc;:k ~- Átag:s AJ.ufú- Túfűtött ffd~z~ tűn. tött akásek szara CJ akásek , , ] , , , Összesen: , , H őfok e e nő rzé s %-ban 100 % 13,9 % 23' 6 ~~ 100 % 9,3 % 27, 5% 100 % 1,1 % 23,2 %

35 - - ~--,..,.. (...,. '( \ 9. sz. meéket ek Távfűtésse is fogakozó vizsgát városgazdákodási és ingatan- V / kezeő váaatok jöv e demező ségén e k aakuása /akossági távfűtés i ----~ ~ Me: Ft-ban Váaatok megnevezése ~ Távfűtés Váaati Távfűtés 'o/8~ a te- Távfűtés VáJaati Távfűtés Nye~ a tej szűkített át. tej~ ör- Nyereség jes öi<ö~ szűkí tett át. tej~ ör'o/8~ jes öi<ö~ m <ö tsé-w köi:séd kö~ %-001 öi<ö~ kö~ kö~ %-txn Baatcmrrédi Kö ~. üzen , f-etvani VárcEg:izd. V , ,8 Kap:Evári IKV , Li ,7. Sz~i VárcEg:izd. V , ,0 Összesen: : , ,4 Megosz ási viszonyszám %-ban , 6 14, május hó

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

TRANZISZTOROS RÁDIÓT

TRANZISZTOROS RÁDIÓT . IIAZMAN ISTV AN-KOV A.CS FERENC TRANZISZTOROS RÁDIÓT ÉPÍTÜNK r.m.cyar HONV!DELMI SPORTSZöVETStG 1961 ELOSZ(),,Tranzisztoros rádiót épftünk" Ez jeszava ma sok ezer rádióamatőrnek, aki feismerve az ú;

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Új generációs elektromos vízmelegítők

Új generációs elektromos vízmelegítők Új generációs eektromos vízmeegítők AZ ÚJ CALIDOS CSALÁD. KÉNYELEM, ÖNNEK. KÖRNYEZETBARÁT MINŐSÉG. 1525%os energiamegtakarítás PRO PLUS Egyszerű digitáis kijező. 1525%os energiamegtakarítás. SHAPE PREMIUM

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ...,

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ..., MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ...,. MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE -,. '!... RADVANYI LASZLú MAGNETOFON KÉSZÜLÉKEK,, ~,. KORSZERUSI-rESE MAGYAR HONVED~LNIJ 1963 SYORTSZÖVETS~

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation

Indítómotor behúzótekercsének szimulációs vizsgálata Investigation of the Solenoid Switch of an Electric Starter Motor with Simulation Indítómotor behúzótekercsének szimuációs vizsgáata Investigation of the Soenoid Switch of an Eectric Starter Motor with Simuation KOVÁCS Ernı, FÜVESI Viktor, SZALONTAI Levente 3 Ph.D., egyetemi docens;

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszogátatás teesítésére nem akamas, csak táékoztatóu szogá! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszogátatás a statisztikáró szóó 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát!

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát! Zempén 25. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006.

Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Harmadik fordulója a harmadik kategória részére 2006. Fizika Országos Középiskoai Tanumányi Verseny Harmadik forduója a harmadik kategória részére 2006. Bevezetés A feadat megodásához aapvető ismeretekke ke rendekeznie a forgómozgássa kapcsoatban és a ferromágneses

Részletesebben

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX

0 Motor nélkül karima F130 1 1 fázis 115V/50Hz 2 1 fázis 230V/50Hz 3 3 fázis 230/400V, 50/60Hz 9 speciális motor, pl. ATEX MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK G TM SZIVATTYÚK TÍUSJELÖLÉSE A könnyebb eigazodás érdekében az Miton Roy G TM A és G TM M szivattyúkná az aábbi típusjeöést akamazzuk. Eıször határozza meg a hajtómővet

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal

Ellenırzési nyomvonal 3.sz. meéket Eenırzési nyomvon z Ámháztrtás mőködési rendjérı szóó 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeet 145/B. (2) bekezdése kimondj, hogy z eenırzési nyomvon kötségvetési szerv szervezeti és mőködési szbáyztánk

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória

Oktatási Hivatal. A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása. I. kategória Oktatási Hivata A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskoai Tanumányi Verseny döntő forduójának megodása I. kategória ELTE Anyagfizikai Tanszék Budapest, 2013 ápriis 13. Forgó hengerekre heyezett rúd

Részletesebben

Általános beállítások

Általános beállítások Page 1 of 21 Átaános beáítások Nyissa meg az Opciók menü Átaános beáítások... menüpontját. Itt megvátoztathatja a Sprint-Layout összes beáítását. Aap beáítások Mértékegység Itt beáíthatja a Sprint-Layout

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánatok ebíráásáró 1 Az ajánatkérő neve és címe: BVK HOLDING Budapesti Városüzemetetési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u 9-11 2 A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

PANORÁMA. Acélszektor: termelni minden áron? 5 A világ többi része már fertőzött. 2 Kína diktálja a tempót. 7 Új egyensúly felé 2016.

PANORÁMA. Acélszektor: termelni minden áron? 5 A világ többi része már fertőzött. 2 Kína diktálja a tempót. 7 Új egyensúly felé 2016. 2 Kía diktája a tempót 5 A viág többi része már fertőzött 7 Új egyesúy feé 12 PANORÁMA Acészektor: termei mide áro? COFACE GAZDASÁGI KIADVÁNYOK 216. ÁPRILIS Szerzők: a Coface Csoport közgazdászai A2-es

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoro é LPG meghajtáú eenúo targonák 4 pneumatiku gumiabron 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG0CN FD/FG0N FD/FG5N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejeítmén kivétee megtakarítá A GRENDIA mode, a egmagaabb zínvonaú

Részletesebben

Fûtésmérõket beszereltetni!

Fûtésmérõket beszereltetni! BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 26., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3425. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Fûtésmérõket beszeretetni! Az idei év végéig minden távfûtésse eátott akásban köteezõ

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Mágnesesség, elektrodinamika

Mágnesesség, elektrodinamika Mánesessé, eektrodinamika Máneses aapjeenséek: Eyes vasércek, pédáu manetit (Fe 3 O 4 ) képesek apró vasdarabokat maukhoz vonzani. máneses test és a vasdarab között mindi vonzó a köcsönhatás. z iyen máneseket

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK Tartaomjegyzék 2 Bevezetés 6 Áttekintés 6 Mi van a dobozban? 7 Ez az Ön Poar Loop 2 készüéke 8 Eső épések 9 Áítsa be a Poar Loop 2-t 9 A Poar FowSync etötése és teepítése

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székheye: Irányító szerv: Vidékfejesztési Minisztérium Vidékfejesztési Minisztérium Budapest......... számje 32570 PIR-törzsszám 1051 Szektor 12 Fejezet 1500 Cím/Acím 039189 ÁHTT

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll.

VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK ll. Kimenet o o 20 ma - RÓZSA SÁNDOR VÁLOGATOTT TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK. (RÁDIÓVEVÖKÉSZÜLÉKEK) MAGYAR HONVf:DELMI SPORTSZÖVET800 1964 MAGYAR HONVIi:DELMI SPORTSZOVETS~G TARTALOMJEGYZ~K 82. szém Rózsa Séndor

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E 1409875HK9501 Modes: LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E Haszáati kéziköyv eergiatakaékos hővisszayerős szeőztető MODELLEK: LGH-15RVX-E,

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: szerződésmódosítás - Gellénháza Község Önkormányzata KEOP-2015-5.7.0 Dr. Papp Simon Általános Iskola és Gellénháza Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése című pályázata keretében építés-kivitelezési

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV)

EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) Szerződés szám: HSzSz-Kkfh- /20 EGYSÉGES SZERKEZETŰ HŐENERGIA SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS (a mért hőenergia utólagos elszámolására fűtés + HMV) amelyet egyrészről a Felhasználó képviselője:

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13.

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK 2009 júius NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü.

Részletesebben

11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELTEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 8-41 oldal 42-81 oldal

Részletesebben

ÚJ KUTATASI EREDMÉNYEK A HIPOIDHAJTASOK MÉRETEZÉSEHEZ LÉVAI IMRE

ÚJ KUTATASI EREDMÉNYEK A HIPOIDHAJTASOK MÉRETEZÉSEHEZ LÉVAI IMRE NM1'.`Köz1eménye1, Miskoc, 111. Sorozat, (idpdızer, 28. {19«'ı'..') körırr, 197--237. ÚJ KUTATASI EREDMÉNYEK A HIPOIDHAJTASOK MÉRETEZÉSEHEZ LÉVAI IMRE Jeöések a a hajtás tengeytávja; acı, a 2 eőáítási

Részletesebben

ROBBANTASTECHNIKA az O lvibke Robbantástechnikai Szakbizottság tájékoztatója

ROBBANTASTECHNIKA az O lvibke Robbantástechnikai Szakbizottság tájékoztatója , ROBBANTASTECHNIKA az O VIBKE Robbantástechnikai Szakbizottság tájékoztatója 1996. június 16.szám A közésre szánt kéziratokat az aábbi címre kérjük küdeni: Dr. Bohus Géza VIISKOLCI EGYETEJ\13515 J\'iskoc-Egyetemváros

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , ", . I f,- ~ l~ ( #-/.

ÉRTESITŐJE -----1 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. , , . I f,- ~ l~ ( #-/. A SOPRONI MAGY. KIR., ", ALLAMI FOREALISKOLA NEGYVENEGYEDIK ÉRTESITŐJE AZ 1915116-IK ISKOLAI ÉVRŐL. ~!Pf';-t.'!.! ; wr. eo-o--... ~~~..,..,_... 8atttaJaa t u.. I f,- ~ -----1 ~ ( #-/. ~,.ff! 40 KÖZLI :

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben