f (,j",--. szám ú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "f (,j",--. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont évi szakmai tevékenységérő szóó beszámoóró I. Tartami összefogaó A Sportközpont igazgatója, Csanak Géza benyújtotta az intézmény szakmai beszámoóját, mey az eőterjesztés 2. meékete. Az intézmény feadatai három fő terüetre irányunak: a) az uszoda üzemetetése, b) az Ihász utcai és a Sibrik Mikós úti sportétesítmények üzemetetése, vaamint c) sportrendezvények szervezése és ebonyoítása.. Tárgyi, szeméyi és szervezeti fetéteek Az intézmény szervezeti feépítését és a feadatok eosztását a júius 16-án efogadott Szervezeti és Működési Szabáyzat rögzíti. Az eredmények bemutatásáná a beszámoó kitér az egységesített béreti szerződésekre, az átáthatóság érdekében a tejesítés-igazoás nyomtatványok bevezetésére, továbbá a hatékony munkaidő-szervezésre. A Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. munkamegosztási megáapodás keretében foyamatosan segíti a megfeeő műszaki áapot fenntartását. Az emberi erőforrások tekintetében igazgató úr megítéése szerint továbbra is vannak emaradásaik 2014-ben több áás betötésére írtak ki páyázatot, meyeket sikerüt betöteniük. A tevékenységek szervezése, szabáyozottsága és eenőrzése érdekében minden esetben igyekeztek oyan munkatársakat akamazni, akik heyettesítés esetén más terüeten is hevethetök (p. az uszodamester gépész végzettségge is rendekezik). A Sibrik Mikós úti tornaterem gondnoki feadatainak eátására többszörösen osztott munkaidőben kerü sor. Az Ihász utcai munkatársak szükség esetén a Sibrik Mikós úti tomateremné is besegítenek 2. Szakmai feadatok a) Az uszoda kihasznátsága terén 2014-ben sikerüt egyensúyt teremteni a tanrendbe épített úszásórák, a bérői igények és a akossági igénybevéte között. A Kebesberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) beépéséve nagymértékben (30%) megvátozott az uszoda hétköznap déeőtti kapacitás-ekötöttsége a tanumányi időszak (37 hét) aatt. A mindennapos testneveési órákbó és a megnövekedett gyerekétszámbó fakadóan az uszoda terhehetősége a kapacitásaik határait súroja, megnöveve a vegyszerhasznáati és üzemetetési kötségeket Az uszoda kihasznátságának mérését megfeeő vendég-nyivántartási rendszer hiányában anaitikusan végzik. A és évek összesítő kimutatását havonta, főre ebontva a beszámoó 9. odaán részetes tábázat mutatja be. b) Az Ihász utcai sportétesítménybe 2014-ben több mint 60 OOO fő sportoó átogatott. A étesítmény kihasznátságát a beszámoó 5. meékete mutatja. A Sibrik Mikós úti tornaterem órarendjét a beszámoó. meékete mutatja, étszám adatok fetüntetése nékü.

2 c) Sportrendezvény ek: 2014-ben rekordot döntött a hagyományos streetba fesztiváira nevezök száma, ami hasonóan kimagasó nézői számma párosut. A Népigetben kiaakított új heyszín ideáis váasztásnak bizonyut. Az eőző évekhez hasonóan sikeres rendezvénynek mondható a Közszogáati Sportnap, meynek az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vot a heyszíne. A tapasztaatok azt mutatják, hogy a rendezvénynek van étjogosutsága, hiszen a kerüeti intézmények dogozói örömme neveznek és vesznek részt a játékos vetékedőkben. Pogármester úr kezdeményezésére szeptember 26-én kerüt megrendezésre az I. Kőbányai Senior Oimpia, meynek szintén az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő adott otthont. A nevezök jeentős része a korábbi években eindított nyugdíjas sportfogakozások résztvevőibő verbuváódott, kiegészüve további kerüeti akosokka az idősebb korosztáyból A heyszín nagyonjó vizsgázott az esemény további megrendezéséhez. d) Programtervek: A Sportközpont kerüetben betötött szerepét erősítendő néhány új rendezvény tervezetét is bemutatja a beszámoó. Ezek közü kiemeésre érdemes a jégpáyán megrendezésre kerüő Curing Kupa, az új Óhegy-parki futósávon megvaósítható Kinder Maraton, vaamint a akossági úszóverseny. A részetes eírások a beszámoó 6. meéketében ovashatók. 3. Gazdákodás A Sportközpont 2014-ben kiegyensúyozott gazdákodást foytatott, pénzügyi nehézségek nem éptek fe. Beszámoási és eszámoási köteezettségeiknek határidőre eeget tettek. A rendekezésre áó eőirányzatok nem minden terüeten kerütek fehasznáásra, egy részük pénzmaradványként a évi kötségvetésbe újrabetervezésre kerüt, hogy az emaradt, de üzemetetési szempontbó fontos feadatok ebben az évben megvaósuhassanak (beéptető rendszer, csoportos ötözők). A bevéteek aakuását az aábbi tábázat mutatja. Bevéte típusa Bevétei összeg. Uszodai béreti díjak Ft 2. Uszodai jegybevéte Ft 3. Ihász u. sportközpont béreti díjak Ft 4. Sibrik tornaterem béreti díjak 309 OOO Ft Összesen: Ft A tényszámokka aátámasztott bevéteek aakuását havi bontásban a beszámoó részetesen tartamazza. Az Önkormányzat áta az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretében benyújtott KMOP azonosító számú nyertes páyázat beruházási munkáinak kiviteezésére 2014 nyarán kerüt sor. A projekt keretében 56 db nagytejesítményű napkoektor kerüt feszereésre az uszoda ötözőinek apos tetejére, mey feüet eőzetesen új szigeteést is kapott. A korszerűsítés az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő küső energiaszükségetének csökkentésére, vaamint a hasznosítatan hőenergia veszteségének visszanyerésére irányut, csökkentve az uszoda üzemetetési kötségeit. A közösségi programok esti megrendezhetősége érdekében 2014-ben saját erőbő kibővítették a strand térviágítását, továbbá az uszoda átogatói számára a csúszásveszéy csökkentése és a komfortérzet növeése érdekében padófűtést heyeztek üzembe. Az Ihász utcai hőközpontban 3 éve ecserét gázkazán működését sikerüt szinkronba hozni a régi szabáyzókka, így jeeneg már megfeeőerr szogája a étesítményt. 2

3 A beszámoó efogadása a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseőtestüetének Szervezeti és Működési Szabáyzatáró szóó 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeet 2. meéket 2. pont 2.2. apontjaaapján a Humánszogátatási Bizottság hatásköre. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, március "UJ." Törvén ességi szempontbó eenjegyzem: ~ Radványi Gábor jegyző 3

4 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága.../2015 (III. 17.) határozata a Kőbányai Sportközpont évi szakmai tevékenységérő szóó beszámoóró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének Humánszogátatási Bizottsága a Kőbányai Sportközpont évi szakmai tevékenységérő szóó beszámoót efogadja. 4

5 ~"-{)! \ ).'' 'L\~ e...u.::_. ',,. :. Ou/~!\/\11,,.~ Beszámoó a Kőbányai Sportközpont 2014.éviszakrnaitevékenységérő Összeáították: Csanak Géza- KSK igazgató Sziágyiné Bíró Rita- gazdasági referens Tonai Lászó- sportszet-vező Budapest, február 15. /J 1

6 DIÁKSPORT A diáksport támogatási rendszerét, ietve annak működtetését a 2014-es esztendő során az újonnan aapított önkormányzati intézmény, a Kőbányai Sportétesítményeket Fenntartó Központ vette át és egyútta átheyezéssei fogadta a kizáróag ezt a terüetet eátó, korábban a Kőbányai Sportközpontban dogozó szeméyi áományt is. Sajnos a forrás évközbeni visszarendezése meett a vonatkozó iratanyagok, vaamint egyéb adatok is ekerütek tőünk, így ezen beszámoó keretében annyit tudunk biztosan rögzíteni, hogy a évi Kőbányai Diákoimpia zökkenő- és probémamentesen megvaósut, anyagi vagy rendezési probéma nem jeentkezett, sőt a hagyományos évzáró (évindító) összejövete is sikeresen megtörtént a Magyar Gyua Kertészeti Szakképző Iskoában (1108 Budapest, Magódi út 8.) a szervező Kőbányai Diáksport Bizottság gondozásában. INTÉZMÉNYI IGAZGATÁS Intézményi struktúra: Sikerüt még tovább finomítani a szervezeti feépítésen, bár az új teepheyként beépő 08 Budapest, Sibrik Mikós út szám aatti tornaterem inkább a környező oktatási intézmények mindennapos testneveés fogakozásaihoz nyújt hathatós segítséget, mert az fő gondnok, ügyeetes (mindenes) nem képez megnyugtató megodást a déutáni-esti bérbeadásokhoz (bevéteszerzésekhez), mive munkaidejének nagy.része az ingyenes hasznáókka merü ki nyarán efogadásra kerüt Szervezeti és Működési Szabáyzatunk is, meyben egyérteműen meghatároztuk azt a szervezeti feépítést, mey akamas az egyfeő rugamas, de zökkenőmentes feadateátáshoz, másfeő - igény esetén - professzionáis módon mi is segíthetnénk a kerüet "sportos éetét" a sportpáyák étesítésétő a csapatépítésen át egészen a Kőbányát képviseő csapattaákozók fekészüéséig mindenben. Az uszoda teephey, mint a egnagyobb, ietve egmeghatározóbb szervezeti egységünk továbbra is szigorú beosztás aapján végzi feadatát ameett, hogy szorgami időszakban tanuszodai teendőket is eát. Az aábbi organogram a Kőbányai Sportközpont szervezeti feépítését, aá- és föérendetségi viszonyait, munkamegosztását mutatja be: 2!.~

7 Igazgntó ; ~ fő : L ~--~ ' ' ' * GazcL1sági referens fő ' ~--- - fő : Pénzügyi ügyintéző ' ' ' i ' ' Pé1ztáros.. 3fö Adniúsztrátor 1 fő J r- --::========::::.., ' ~ fő : Kézbesítő-nnyagbeszerző Sportszervező menedzser fő Mü!izaki vezető fő Gépész-karhantartó 5 fő Uszodamester 3 fő Kabiuos-takarító-uszodamester 1 fő UszocL1feügyeö fő Jemagyarázat: --irányítás konununíkáció Gondnok 2 fő gépész fő A tárgyi fetéteek tekintetében kieégítő a heyzet, de nyivánvaó tény, hogy a 25 éves mút Újhegyi Uszoda teepheyünk igen eromott műszaki áapotban van. A Munkavédemi Főfeügyeőség továbbra is áandó átogatónk, ahogy az eégteen uszodai beéptető rendszer hibáit is foyamatosan ke javítani, igaz 6-7 év aatt egy számítástechnikai háttérre rendekező kompex rendszer bőven amortizáódik annyira, hogy csak komoyabb beavatkozássaehessen megfeetetni a jeen kor igényeinek, továbbá a NA V eőírásainak. A Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. a munkamegosztási megáapodásnak megfeeőerr foyamatosan segíti a műszaki hiányosságak megszüntetését. Az azonban továbbra is átható, hogy a karbantartási tevékenység emaradásáva egyes rendszerek működése tejesen bizonytaanná vát, miközben az évrő-évre összeáított feadatista forrásodaa mindmáig kétséges. Intézményi kapcsoat: Létesítményeink hasznáói számára mindenkor egyértemű és tejeskörű tájékoztatás á rendekezésükre (házirendek, hasznáati rend, igénybevéte szabáyozottsága, nyitva tartások, stb.), és az egyes 3 ~;

8 megkeresésekre (e-mai, teefon, stb.) is gyorsan reagáunk, meynek köszönhetően még hatékonyabbá vát mindennapi munkánk. A munkatársak feismerték az információ áramásának fontosságát és fenőve a feadathoz, sajátjukénak tekintik munkaheyüket és csapattagként sokszor munkakörükön tú is segítik a munkát. Továbbra is szorgamazzuk a fenntartói egyeztetéseket, vaamint azokat a kooperációs megbeszééseket, aho akár tevékenységünk eredményessége is ernérhető enne. EREDMÉNYEK A Kőbányai Sportközpont mit1den terüeten egységesítette a szerződéses kapcsoatok tartami eemeit, az átáthatóság érdekében tejesítés-igazoás nyomtatványokat vezettünk be minden bérő vagy hasznáó számára, továbbá igyekeztünk oyan munkaidőrendet meghatározni, amey hatékony munkavégzést teremt meg, és egyútta minimáisra csökkenti az egyidejűeg szükséges munkaerőt a törvényi kereteken beü. A Kőbányai Sportközpont és teepheyei vonatkozásában a köteezően evárható fegyemezett és pontos, precíz feadateátás vaósut meg. Kötségvetési tényszámokban ez az eredmény csak részben jeent meg, amit annak tudhatunk be, hogy a tárgyévre tú magas mértékben kerütek meghatározásra a saját bevétei eőírások miközben az uszoda jegyárai tovább csökkentek és a nyár sem vot kimondottanjónak mondható a strandoás szempontjából Ihász utca 24. (321) Megnevezés eőirányzat tény tej% eőirányzat tény tej% béreti és ízing díj OOO % OOO ,88% Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (322) Megnevezés eőirányzat tény tej% eőirányzat tény tej% béreti és ízing díj OOO % OOO ,49% beépőjegy és béret 28 OOO OOO % OOO ,04% Sibrik Mikós úti tornaterem (323) Megnevezés eőirányzat tény tej% eőirányzat tény tej% béreti és ízing díj OOO OOO 13,78% Az emút két esztendő összehasonításáná jó átható, hogy az Ihász u-i étesítmény bevéteei meghatványozódtak (még úgy is, hogy a Kőbánya SC bírkózó szőnyege foyamatosan borítja a tornaterem padózatát).1 Az uszoda esetében tartani tudtuk a 2013-ban eért átag 44%-os növekményt, míg a tárgyévben hozzánk kerüt O x 20 méteres tornaterem esetében eeve irreáisnak tűnt az eredeti eőirányzat (küönösen, hogy déeőttönként tanrendbe épített testneveés óráknak ke otthont adnunk).

9 2014. évi hagyományos adidas streetba fesztivá nyitó eseményeként számon tartott kőbányai rendezvény az eőző évekné még nagyobb résztvevői-átogatói étszámma zárut köszönhetően az ideáis Népiget-bei heyszínnek, vaamint a jó időjárásnak és a hagyományosan sikeres kísérő programoknak év őszén az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő két nagyobb kerüeti sportrendezvénynek is otthont adott. A III. Közszogáati Sportnap (szeptember 19.) és a hagyományteremtő jeegge éetre hívott Kőbányai Nyugdíjas Oimpia (szept. 26.) eseményekjeentős sikerre és pozitív tapasztaatokka zárutak A korai sötétedés, ietve a jövőbeni közösségi programok esti megrendezhetősége érdekében 2014-ben saját erőbő kibővítettük a strand térviágítását, továbbá az uszoda átogatói számára a csúszásveszéy csökkentése és a komfortérzés növeése érdekében üzembe heyeztük a padófűtést. Az Ihász u-i hőközpontban köze 3 éve modernre cserét gázkazán működtetését 2014 decemberére sikerüt oyan szinkronba hozni a régi szabáyzókka (termoreg, afa-awa), hogy az beavatkozás mentesen szogája azt a cét, mey miatt pár éve a beruházásra sor kerüt. A Sibrik tornaterem tekintetében oyan munkaerőt tunktaátunk, aki a fogatság függvényében átja e feadatát (többszörösen osztott munkaidő), de az Ihász u-i munkatársakka (takarítás, terüet gondozása, stb.) - szükség esetén-be tudunk segíteni. (A tornaterem órarendjét az. sz. meéket tartamazza.) Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő teepheyünkön az energiagazdákodás tekintetében komoy eőreépés történt, hiszen a tavay karácsonyra ekészüt napkoektoros vízmeegítő rendszer kiépítéséve csökkenhet a távfűtésbő származó hőenergia fehasznáás (KM OP azonosító szám ú páyázat: "Újhegyi uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése"- részetesebben a páyázatok részné). Az uszoda teepheyünk számára komoy erőpróbát jeentett a tanuszodai jeegbő fakadó, de nagymértékben megnövekedett gyermekétszám "kiszogáása" az iskoások ( ovisok) fogadásátó, a csoportos átötözési ehetőségen át, a fogakozást követő hajszárítás és egyéb szükséges fetéteek biztosításáig. Sikerre birkéztunk meg a feadatta és taán jogga gondojuk, hogy kiátuk a próbát, bár a közei jövőben komoyabb beavatkozás nékü (átötözési mechanizmus korszerűsítése - vetkőzők kiaakítása; szehöztető rendszer újbói üzembe heyezése; burkoatcserék; cirkuációs vezeték kiépítése) súyos probémákka ke majd szembenézni üzemetetési szempontból Saját kezdeményezésként a nyári szezonban a Strandfürdő terüetén áandó kiteepüés keretében foyamatos kozmetikai tanácsadássa és ingyenes koktéputta át vendégeink rendekezésére az ORIFLAME Hungary Kft. A Kőbányai Sportközpont intézmény kerüetben betötött meghatározó szerepének erősítése érdekében évre meghirdette azokat a sportprogramokat, meyeket mindenképpen megrendez. Így: a nyáron Kőbányára kötözött Magyar Curing Szövetség bevonásáva téen a sportág népszerűsítését cézó ingyenes oktatások és kupa esznek, de ápriisban pédáu az új ÓhagyÓhegy-parki gumicsíkon kinderkinder maratorna készüünk. Részetes információ a évi Kőbányai Kaendáriumban, továbbá a 6. sz. meéketben taáható. Megvaásításra váró eképzeéseinket a 7. szám ú meéketbe gyűjtöttük össze.

10 GAZDÁLKODÁS évi gazdákodásunkat továbbra is a kiegyensúyozott működés jeemezte, pénzügyi nehézség vagy akadáy nem épett fe. Beszámoási, eszámoási köteezettségeinknek mindenkor határidőre tettünk eeget. Kisebb probémát az okozott, hogy a 200eFt-os bankpont keret egy uszodai strandnyitás vagy nagyobb esemény (streetba) esetén nem eégséges - még kp-s eőeg fevétee esetén sem. Vaamint a nyári igazgatási szünet és az év végi zárás miatt sem minden esetben tudjuk eérni, hogy "ne romojon e semmi", ietve bizonyos kiadások eőre tervezhetedenek A doogi kiadások esetében megáapítható, hogy az eőző évekhez képest sokka kevesebb esetben vot szükség beső átcsoportosítások megtéteére annak érdekében, hogy a Kőbányai Sportközpont eeget tudjon tenni aaptevékenységeiként megjeöt feadatainak, így a végső kép abszoút pozitív. A 2014-ben rendekezésünkre áó eőirányzatok nem kerütek fehasznáásra, mert részben emaradt az eőre megtervezett feadat (d. Sibrik teniszpáyák hasznosítása- páyaépítés ), másfeő pedig oyan terüetre kívánunk forrást fordítani, meyre egyedü nincs ehetőségünk, de üzemetetési szempontbó nagy szükség vona rá (beéptető rendszer, csoportos ötözők, hajszárító kérdés). Ennek érdekében a évi kötségvetési tárgyaások során ígéretet kaptunk, meyet ezúton is megköszönve várakozássa tekintünk pénzmaradvány fehasznáására vonatkozó döntésre. A Kőbányai Sportközpont bevéteeinek mindegyike - az uszodai jegybevéte kivéteéve - írásbei megáapodásokka kerütek aátámasztásra, meyekhez tejesítés igazoások és havi számakérések tartoznak. A szabáyozottság eenére ného továbbra is nehézkesnek taájuk, hogy akami páyahasznáat eőtt oy módon keene szerződést kötnünk, hogy a feek aáírása néküi megáapodást ke szakmai szignóra beküdenünk a Hivataba (munkamegosztási megáapodás aapján) ahhoz, hogy kiadhassuk pédáu az Ihász u-i műfüves páyát órára. Szerencsére az érintett Feek rugamassága és a még eseti jeegge érkező bérők ismétet fogaásainak köszönhetően (visszatérővé vátak) ez a probéma idén sem okozott észrevehető bevéte kiesést (bárkit is e keett vona küdenünk). A Kebesberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) beépéséve nagymértékben megvátozott az uszoda hétköznap déeőtti kapacitás ekötöttsége a tanumányi időszak (40 hét) aatt, miközben nem a saját Fenntartó, a Kőbányai Önkormányzat tudja megszabni a fetéteeket. A jogszabáyi háttér, vaamint a környező kerüetek rendszeres megkeresései aapján biztosra vesszük, hogy az eddig ingyenesen biztosított úszósávokat a központi KLIK-nek keene finanszírozni, mey forrásbó - egyebek között - ehetőség vona a rendszeres karbantartás és a szükségszerű feújítások, fejesztések evégzésére is. Saját számításaink aapján ez heti 130 órás páya ekötöttség (jeenegi) esetén igen kedvezményes 4.000,- Ft/óra árképzés meett évi több, mint 20 miió Ft kiesést jeent, mey üzemetetési kiadást a Fenntartónak ke biztosítani. 6~

11 A tényszámokka is aátámasztott bevéteek éves aakuását havi bontásban az aábbi tábázatban rnutatjuk be.(az uszoda tétees jegyértékesítéséta szogátatás szerinti főkönyvi kimutatás hozza -4. sz. rneéket.) A Kőbányai Sportközpont bevéteeinek aakuása Hónap/megnevezés Uszodai számakérés (áfa nékü) Ihász u-i étesítmények Sibrik tornaterem Január Ft 222 OOO Ft Ft Február Ft 259 OOO Ft 196 OOO Ft Március Ft 707 OOO Ft Ft [Apriis Ft Ft 145 OOO Ft Május Ft Ft 68 OOO Ft Június Ft 144 OOO Ft 108 OOO Ft Júius 321 OOO Ft Ft O Ft Augusztus 25 OOO Ft Ft 45 OOO Ft Szeptember Ft Ft 72 OOO Ft Október Ft 362 OOO Ft Ft November Ft 323 OOO Ft 126 OOO Ft December Ft 216 OOO Ft 60 OOO Ft Készpénzes bevéte* Ft Ft [Oriáspakát Ft KISE és konditerem OOO Ft Összesen Ft Ft 1309 OOO Ft A készpénzes bevéteek átaában akami bérü>k befizetései (uszoda: pénztárban;ksk: kp-s számatömb hasznáatáva) A számakérések az egyes szerződésektő függően részben nettóban értendőek! Uszoda béreti díjak:.ihász u. bevétee: Sibrik tornaterem bevétee: USZODA! éves jegybevéte: VÉGÖSSZESEN: Ft Ft OOO Ft Ft Ft Páyázati aktivitás részetezése: Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP azonosító számon sikeres páyázat zárut e decemberében "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése"néven. Az eőkészüetekke együtt 3 év aatt megvaósut beruházás keretében a Kőbányai Önkormányzat ietékeseinek irányításáva összesen 56 db nagytejesítményű napkoektor kerüt feszereésre az ötözők feetti apos tetőre, amey feüet eőzetesen tejesen új szigeteést is kapott. A beruházás összértéke: 71,63 rniió Ft (Ebbő 60,89 rniió Ft vissza nem térítendő támogatás, amey 15%-os önkormányzati önerőve egészüt ki.) A korszerűsítés az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő küső energiaszükségetének csökkentésére, vaarnint a jeeneg hasznosítatan hőenergia visszanyerésére irányut, csökkentve ezáta az uszoda üzemetetésének kötségeit, ietve az Önkormányzat kiadásait A tervezői tájékoztatás szerint évente összesen 350 GJ hő eőáítására nyíik ehetőség, rneyet esősorban a fedett medencék fűtésére fordíthatunk. 7 \ b

12 USZODA KIHASZNÁLTSÁGA V égre emondható, hogy sikerüt megtaáni a heyes egyensúyt a tanrendbe épített úszás órák, a széeskörű bérői igények, vaamint a akossági (nagyközönség) igénybevéte között. A Közneveési törvénybő és a demográfiai huámbó fakadóan évrő-évre több tankötees gyermek jár hozzánk déeőttönként úszni (~30%-ka), ami a kapacitásunk végességét súroja és a nagyobb vegyszer fehasznáás az üzemetetési kötségeket megnövei. Iskoás átogatói étszámadatok (fő) szeptember október november december 2013.év év Tejesítés(%) 113,81% 129,28% 135,15% 130,81% A szeptemberi kisebb arányú növekedés a megújuó energia fehasznáást cézó projekt keretében kiviteezési hibamiatt bekövetkezett beázás, ietve kényszerű bezárás következménye. A bérői igények esetében e ke mondanunk, hogy a nagyközönség számára a hétvégék kivéteéve déutánonként csökkentett voumenben á rendekezésre szabad sáv (csak szaunázni ehet), mégis mindenkinek jut eég ehetőség és a bevéteek is optimáisabbak A nagyarányú eterhetséget igazoó sávhasznáat, i. tanmedence igénybevéte a 3. szám ú meéketnek megfeeően zajik- a nagyközönség az üres sávok közü váaszthat! Bérői étszámadatok (fő): január február március ápriis május június év év Tejesítés (%) 132,11% 149,59% 169,19% 128,53% 124,90% 131,10% júius augusztus szeptember október november december 2013.év év , Tejesítés (%) 59% 38,84% 95,93% 85,92% 91,91% 83,87% második féévétő jeentkező csökkenés annak az egyenes következménye, hogy az egy sávot egyidőben hasznáék étszámát főben maximáituk az ÁNTSZ eőírásainak megfeeően. (Közfürdők étesítésének és üzemetetésének közegészségügyi fetéteeirő szóó 3 7/1996. (X. 18.) NGM rendeet. meéket V. pont 8. apontja) Augusztus hónapban (kivéve utosó hét) a fedett uszoda karbantartás miatt zárva vot! Az uszoda kihasznátságát megfeeő vendégnyivántartás hiányában (beéptetés) foyamatos anaitikus nyivántartás vezetéséve végezzük.

13 Az aábbi tábázat az emút két év összesítő kimutatása főre ebontva: jegyet iskoások edzés re béretet közszférában strand vett járók vett dogozók Január Február Március A_priis Május Június Júius o Au_gusztus 511 o Szeptember Október November December Összesen I. negyedév II. negy_edév III. negyedév IV. negyedév összesen jegyet iskoások edzés re béretet közszférában strand vett járók vett dogozók Január Február Március AJriis Má.ius Június Júius o Augusztus 129 o Szeptember Október November December Összesen negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév összesen ÖSSZESEN ÖSSZESEN Tájékoztatásu az Ihász u-i székhey hasznáatot az 2. sz. meéketben mutatjuk be. A étesítmény kihasznátsága2014-ben is több, mint fő sportoó vot. (5. számú meéket- ÁSR adatapok)

14 Óvodai, iskoai úszásoktatás tapasztaatai: Korábbi javasatunk szerint sokka hatékonyabbá ehetne tenni a kerüeti úszás oktatást, ha mindenki egyaránt jutna méyvizes órákhoz aközben, hogy az eeve kisvizes fogakozást igényő tematika a rendekezésre áó tanuszodákban történne - akár küön szaktanárok áta. Így az osztáyok nem úszótanárokhoz járnának, hanem úszás fogakozásokon vennének részt, és nem kéne rninden évben azza szembesüni az úszás Diákoirnpiákon, hogy a "tanuszodás" gyerekek verseny közben ábukka keresik a taajt. Ennek küön eredményeként a déeőttönként assan tejesen kiszoruó nagyközönség ismét visszatérhetne intézrnényünkbe. Még rnindig indokotnak átjuk, hogy évtő kezdődően az 1/2015. (1.23.) KÖKT rendeetnek rnegfeeően a jegyárak jóváhagyásán tú központiag kerüjenek meghatározásra az egyes sávbéretek kötségei is, vaarnint a küönböző támogatásban részesített tevékenységek köre, kiegészítve akár Kőbánya egészét érintő intézményrendszer sportudvar és tomaterern béreti díjainak meghatározásáva (a környező kerüetekben már akarnazzák), hogy ekerühetőek egyenek az eseteges bérői féreértések. EMBERI ERŐFORRÁSOK E terüet tekintetében még rnindig nagy a emaradásunk. Kontraszeekció van, a dogozói frusztrációt szakképzett bérminimum meett nagyon nehéz tartós, jó rnunkaerőve kivátani. Ennek eenére rnűködésünk 2014-ben is zavarmentes vot. Szernéyi fetéteek: Továbbra sem az eátni kívánt feadatok, hanern a rendekezésre áó forrás határozza meg a szükséges áományi étszámot Az egyes teepheyeink töredék dogozói étszámának fekerekítése rniatt novemberében további "3 órányi" munkaerőve gazdagod tunk, rneyet a Sibrik tomaterern étszámának növeéséhez keett vona fehasznáni. Együttműködés rnunkatársakka: Megítéésünk szerint vaarnennyi közszférában dogozó köteességének érzi a koégáiva vaó összedogozást, mey küönösen igaz a sportágazatra, az uszoda rnűködtetése esetén pedig egyenesen eengedheteten fetéte. Az egyes rnunkafoyarnatok evégzése mások hatékony tevékenységét fetéteezik; egymás nékü nem vaósuhatna meg nemhogy hatékony, de kieégítő rnűködés sem. Az eőírások, egyéb szabáyok maradéktaan betartása oyan aapkövetemény, ami egy uszodában (veszéyes üzem) katonás fegyemet, maximáis odafigyeést és körütekintést követe meg. Szerencsére sokan a magánéetben is rendszeresen taákoznak, jó barátságban vannak egymássa, és szinte úgy tevékenykednek, rnint egy nagy csaád (ke is, hisz a napjaik feét egymássa tötik). Humánpoitika: Tekintette az aacsony bérekre, ietve az országosan kiaakut rnunkanéküiségi heyzetbő adódóan magas fuktuációva ke szárnonunk ben is több pozícióra írtunk ki páyázatot, és szerencsére rninden esetben sikerüt rnunkaerőt taáni.

15 Továbbképzés rendszere: 2014-ben képzés, továbbképzés nem történt. Munkamorá, mentáhigiénés áapot: A munkatársak és az uszodai dogozók mindegyike képességeinek megfeeőerr átja e feadatát, továbbá a növekvő terheés eenére is heyt á saját terüetén, sőt szükség esetén segíti is társai munkáját. Egyedüi kiemeésre az az átaános nézet érdemes, hogy az azonos munkakörökben dogozók másho nem bérminimumot keresnek, és ugyan szabad a munkaerő áramás, de nem könnyű megbízható, stabi munkaerőt taáni abban az esetben, ha időközben vaaki kiép, hogy másho próbájon szerencsét. Továbbá tény az is, hogy a mind magasabb havi munkabér megszerzése miatt szinte mindenki még ázas betegen is szeretné fevenni a munkát veszéyeztetve a többi munkatársat, vendégeket egyaránt. Tevékenység szervezése, szabáyozottsága, eenőrzöttsége: Továbbra is igyekszünk oyan munkatársakat akamazni, akik egyszerre több munkakör evégzésére is akamasak, így heyettesítés (szabadság v. betegáomány) esetén szinte bárho bevethető. Ez küönösen az uszodai dogozókra á, aho az uszodamester eseteg rendekezik gépész képesítésse is (néküük, továbbá pénztáros nékü az uszoda ki sem tudna nyitni). A dogozók munkaidő rendjét ietően betartjuk a törvényi, ietve egyéb jogszabáyi eőírásokat, így a szinte rendszeresnek mondható munkaügyi eenőrzések sem tártak fe probémát. ZÁRÓ GONDOLATOK: A rendszeresen évenként benyújtott szöveges beszámoó az a dokumentum, amey bizonyosan visszacsatoássa bír, így igyekeztünk tényszerűen, de minden ényeges eemre kiterjedően objektív képet adni tevékenységünkrő beeértve az erényeket, ietve azokat a hiányosságokat is, meyek kiküszöböéséve még tovább fokozható enne tejesítményünk. Köszönjük a fenntartó Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének, hogy tavay novemberben efogadta az egyes intézmények működéséve kapcsoatos koncepciót, hiszen ezáta még egyérteműbbé vát a mi tevékenységünk is ameett, hogy rögzítésre kerütek az anyagi érdeketség megteremtését garantáó fetéteek- ez komoy motivációs tényező munkatársaink számára. CsanakGéza. igaz g(! tó Meéketek: Sibrik tornaterem órarendje 2 Ihász u-i étesítmény hasznáati beosztása 3 Uszoda sávbeosztás (7 oda tábázat) 4 Jszoda főkönyvi kimutatás (2 oda) 5 Aiami Sportinformációs Rendszer étesítmény statisztika adatapjai (3 oda) évre tervezett kiemeit sporteseményeink 7 Megvaásításra váró eképzeések (2 oda) 11

16 . számú meéket A Sibrik M. utcai tornaterem beosztása! Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap A hét B hét A hét B hét A hét B hét A hét B hét A hét B hét 7-8 Fekete I. Fekete I. Fekete I. Fekete. Fekete. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk Harmat Harmat 7-8:30 Harmat 7-8: Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk Harmat Harmat Harmat 9-10 Át. Isk. Át. Isk Harmat Harmat Harmat Harmat Harmat Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Harmat Harmat Harmat Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk Harmat Harmat Harmat Harmat Harmat Harmat Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk. Át. Isk Fekete Harmat Át. Isk. Át. Isk Marcipán SE STARTDSE KDSE -kenguru Haász Károy Haász Károy Marcipán SE Marcipán SE Szabó Gyua Szabó Gyua Bran Zotán Megj.: az INGYENES tanítási órák az átötözés és takarítás időszükségete miatt kerütek kerekítésre az iskoai órarendszerinti eseteges átfedések a terem mérete, i. kihasznátsága miatt nem okoz probémát! ~

17 2. számú meéket Tornacsarnok Tornacsarnok Időpont Emberbarát aapítvány Csodapók óvoda ~~ :::::::::1 u i OO Emberbarát aapítvány KE SZE Megjegyzések: n Janikovszky * (/) c: ,:::1 -t m' Q: z ::o -t -t Q: " " Nihon: Tóth-Kása István és Kis Gézengúzok oo-21. o o r"''"'''"'""'"'"'/ ''T'" "''' ''"""''""1 és Kis Gézengúzok m :;;.;-

18 ~ "!}J.a.tt'~f/ 1 v._. v--l~t>~ 1 Hétfő Ora Szent Lász!ó Kuróczi-Vajk Étes 5.o Fekete 3.ú Széchenyi 4.c Széchenyi 7.a Széchenyi 2.a Stíus SE Stíus SE Stíus SE Stíus SE Sportiget SE Sportiget SE /2015 tanév.. IV. Fekete 3.ú Széchenyi 3.b Széchenyi 5.a GYÓGY!ESI GYÓGYTESI Stíus SE GYÓGYTESI GYÓGYTESI Stíus SE Veősy Veősy Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE L L Baoda Jobboda v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Étes 8.b Fekete 2.ú Fekete 2.ú Fekete í.b Fekete 1.c Kuróczi-Vajk Széchenyi 7.b Fekete 1.ú Fekete 1.ú Széchenyi 5.b Széchenyi 2.b Étes M Kuróczi GYÓGYTES! Szóik E J Déri Á Kuróczi Kuróczi Kuróczi Kuróczi Bíró Idi/ Benke Stíus SE Kuróczi Stíus SE Sportiget SE : Sportiget SE KUKESEK CIADHATÓ SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉREL T SÁVOK ----

19 :7 r V. ~!JJJ) Kedd Ora Étes M. 3.o Étes M. 4.o Étes M.?.a t-ekete 3.ú Széchenyi 4.a Séchenyi 3.c Fekete 4. ú Szóik E./ Déri Á Stíus SE Stíus SE Honvéd Sportiget SE " /2015 tanév.. IV. KIV Fekete 3.ú Fekete 4. ú Veősy Stíus SE Stíus SE Honvéd Honvéd Honvéd Honvéd Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Baoda Jobboda v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Kuróczi-Vajk Étes M. 7.b Kuróczi Fekete 2. b Napfény ovi Fekete 2. ú Fekete 2. ú Széchenyi 6.a Széchenyi 6.b Kuróczi Fekete i.ú Fekete 1.ú Széchenyi 2.d GYTESI/Magyar Széchenyi 5.c Széchenyi 1.a GYESiMagyar Kuróczi Aqua Szinkron Aqua Szinkron Kuróczi Kuróczi Aqua Szinkron Aqua Szinkron Kuróczi Stíus SE Honvéd Honvéd Kuróczi Stíus SE Honvéd Honvéd! ' Sportiget SE Sportiget SE KUKESEK j KIADHATÓ SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉREL T SÁVOK -"?:-

20 :.J j _J k. 1-u.. J.. RJ!.J&úf Szerda Ora H-88 3.c Étes 8.a Fekete 4.b H-88 3.c Széchenyi 2.b Stíus SE Veősy Stíus SE Stíus SE Sportiget SE Sportiget SE Szabó Endre 2014/2015 tanév.. IV. Fekete S.b Stíus SE Veősy Stíus SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Szabó Endre Szabó Endre Szabó Endre Baoda Jobboda v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Kuróc:zi (ovi) Étes M. 2.o Kuróczi (ovi) H-88 4.b H-88 4.a H-88 2.c Fekete 4.c Kuróc:zi (ovi) Étes M 1.o Fekete 3.a H-88 3.b GYÓGYTESI Széchenyi 3.b Széchenyi 1.b Széchenyi 2.c GYÓGYTESI Kuróczi Kuróczi Kuróczi Kuróczi Kuróczi Benk e Stíus SE Benk e Kuróczi Kuróczi/8. Idi Stíus SE Sportiget SE Sportiget SE Szabó Endre Szabó Endre ~ KUKESEK ktadható SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉRELT SÁVOK

21 ~~4 VL-~J~~ Csütörtök Ora Szent Lászíó t:ítes fv. 5.b t:!tes M. 6.a Kada 4.a Keresztúry 2.b Kada Kada J-ekete 4.ú Fekete 4.ú Fekete 3.ú Fekete 3.ú Széchenyi 3.a Veősy Stíus SE Stíus SE Honvéd Sportiget SE Stíus SE Stíus SE Kuróczi Honvéd Sportiget SE 2014/2015 tanév Baoda Jobboda. IV. v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Kada Kada Kuróczi(Vajk) Kada Keresztúry 1. c Keresztúry 2.c Fekete 1.ú Fekete 1.ú Keresztúry 2.a Kada Fekete 5.a Fekete 5.c Kada Fekete 2.ú Fekete 2.ú Széchenyi i.c Keresztúry 1.a Kersztúry 1. b Kuróczi Aqua Szinkron Aqua Szinkron Kuróczi Kuróczi Benk e Kuróczi Aqua Szinkron Aqua Szinkron Kuróczi Stíus SE Honvéd Honvéd Honvéd Honvéd Stíus SE Honvéd Honvéd Honvéd Honvéd Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE KUKESEK KIADHATÓ SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉRELT SÁVOK --. :::-

22 -~--~ J/ r J!L kv.iji) Péntek Ora Szent ászió Kada 2.a Kada 2.a Fekete í.ú Bornemissza Fekete 2.ú Széchenyi 4.b Stíus SE Veősy Stíus SE Stíus SE Sportiget SE Sportiget SE /2015 tanév Baoda Jobboda.. IV. v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Zrínyi Kada 3.b Kada 3.a Kada Kada 2.b Kada 1.a Kada Kada 4.b Kada 4.b Kada í. b Kada Bornemissza Fekete 1.ú Fekete 3.c Fekete 2.c Kuróczi(ovi) Fekete 2.ú Széchenyi 8. b Stíus SE Veősy Aqua Szinkron Aqua Szinkron Fekete 3.ú Kada Fekete 3.ú Széchenyi 8.a P.P. Stúdió Széchényi i.b P. P. Stúdió P. P. Stúdió Stíus SE Aqua Szinkron Aqua Szinkron Kuróczi Kuróczi Ben ke Stíus SE Aqua Szinkron Benk e Stíus SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE Sportiget SE, KUKESEK KIADHATÓ SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉREL T SÁVOK - '

23 " )'p --J Or/!! -'J Z-t_ ~L--U)Ut\[H Szombat Ora Szent Lászó Baai Aqua É Tenezer és T T en ezer és T Tenezer és T T en ezer és T /2015 tanév.. IV. v. Báint A. Éetünk am VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Báint A. Éetünk am. Báint A.- Éetünk a M. Vízipók Báint A. - Éetünk a Mozgás tanmedence egyéni oktatás T en ezer és T. T en ezer és T. Kajakpóóér egyesüet Kajak minden második szomb egyéni oktatás egyéni oktatás i i CUKESEK KIADHATÓ SÁVOK ENDÉGSÁVOK 3 É REL T SÁVOK ---

24 - )/\ o 'j ;1 t Vt. L.wJa.i,J():!i Vasárnap - Ora Baai Aqua É Baktay Krisztina Baktay Krisztina /2015 tanév.. IV. v. VI. 1/2 tanm. 1/2 tanm. Baktay Krisztina KUKESEK KIADHATÓ SÁVOK VENDÉG SÁVOK BÉREL T SÁVOK

25 t Vt'.VIIYVI t\iiiiudd!::í!sluiuddés ::;zenni 2/18/2015 (1/1/ /31/ :59:00 PM) A főkönyvi kimutatás, a fenti idöintervaumon beü értékesítésített szogátatások bevéteeit istázza ki, szogátatásonként bontva. 3zogátatás ~~--~----,---~-----~ ~---r-----~ iszog. csoport M~~n -Á~A- ' Nettó 1 ÁFA _~ --~r,~tt~--~- 2 órás gyerek jegy időtúépés Jegyek(H-P) 99 27%-os ' 2 órás jegy időtúépés Jegyek( H-P) %-os f órás jegy időtúépés Jegyek( H-P) 85 27%-os érethez karszaag Béretek %-os óo :saádi beépő 2 fenőtt+ 1 gyermek 2 órára ~i eg. Strand 2 2Jű/o-OS :saádi beépő 4 órára (2fen+1 gyerek) Jegyek( H-P) %-os :soportos gyermek beépő (H-V) 1 O főt ö Jegyek( H-P) %-os ! :soportos gyermek beépő 1 O főt ő Strand "/o-os iák csoportos jegy Egyéb szog %-os )iák v Nyugd. és Nagycsaádos beépő 2 ra (H-V) Jegyek(H-P) %-os )iák v. Nyugd. és Nagycsaádos beépő 4 rára (szaunáva) (H-V) Jegyek(H-P) %-os j )iák v.nyugdijas Béret(H-V) 12/akamas Béretek %-os OOO oo )iák, nyugdíjas, nagycsaádos uszoda kieg. Strand eé p ő 2 órára 19 27%-os ! og. csaádtag karszaag Pog. határozat 643 2Jű/o-OS :rtékmegörzés Egyéb szog %-os ves béret (naptári éven beü)132/ak Béretek 15 27%-os enőtt beépő 2 óra (H-V) Jegyek( H-P) 14 27%-os enőtt beépő 4 órára (szaunáva) (H-V) Jegyek( H-P) %-os enőtt béret 12 aik. -éven beü - 4 órára Béretek 196 2Jű/o-OS ;zaunáva) (H-V) enőtt uszoda kieg. beépőjegy 2 órára Strand %-os ( tyerrnek beépő (3-14 éves) 2 órára (H-V) Jegyek( H-P) %-os oo yerrnek beépő (3-14 éves) 4 órára (H-V) Jegyek( H-P) %-os 22~ OD yerrnek beépő (3-14 éves) kieg. 31épöjegy 2 órára Strand 24 27%-os : yermek béret (3-14éves)(H-V)12/éikamas Béretek 14 27%-os au ci ó jegyhez aróra Kaució Egyéb szog %-os %-os Dü isérő beépő (tanév aatt) (H-V) Jegyek( H-P) %-os zakamazott - szauna Po g. határozat 21 27%-os jzakamazott karszaag Po g határozat "/o-OS ( jztisztviseő- szauna Po g. határozat 21 27%-os ü.bó. )ztisztviseő karszaag Pog. határozat %-os : ind en további kiskorú szeméyenként Jegyek( H-P) %-os o4 goo oo inden további kiskorú szeméyenként 2 Strand 27%-os ára.. joo.ooj Jhatár, cipővédő! Egyéb szog %-os ' Jortszogátatás Egyéb sz o g. 431 TAM JOrtszogátatás szerződés szerint Egyéb szog. 226 TAM , rand beépő Közszogáatban dogozók pi jegy Strand %-os po.po "and csa.beépőhőz minden további Strand %-os s yoo.ooj korú szeméyenként (egész napra)

26 :Strand diák, nyugdíjas v. nagycsajáci os :beépő a nyitva tartás utosó 2 órájára :Strand diák, nyugdíjas v. nagycsaádos :beépő egész napra ' f Strand fenőtt beépő egész napra J Strand fenőtt beépő nyitva tartás utosó 2 /órájára Strand Strand Strand Strand 1Strand gyermek beépő (3-14 éves) a nyitva Strand J tartás utosó 2 órájára i Strand gyermek beépő (3-14 éves) egész ; napra Strand %-os 27 /o-os 27%-os 27 ÍocDS 27%- os 27"/o-OS ' , ~ ~ , '. '" 7 9$ :--- ; - 38 $80 ooi ; '::::::::~ '! 754 8oo:oo/ :Szekrény bérés (havi)!teszt beépő(1 aik. 1 perc) /Teszt béret(10 aik, 1 perc). Űszósapka köcsönzés Vizijártassági igazoas Összesen: Egyéb szog. Egyéb szo/g. Egyéb szog %-os 27%-os 27%-os ' 27 o/o-ds 27%-os ! '. ;[)8; 22 8o1;2o, ' o o Fehasznáó szerint: /Pénztáros /Török Jánosné Chabada Györgyné Marinovné Barta Judit Szép Anikó Károyné Tóth Bernadett Lovas Péter Összesen: Pénztár sze ri nt: i Pénztár Pénztár 1 Locahost pénztár Összesen: Nettó ; ÁFA J BrUttó 5 9~5 oia.ba:.,_>::-:;:.1!:; _ '... ~i j.';:. J :.,; ~9d.bo 8 7~2 Q:!Q.po soo.bo So.'óo ', : ~ :,. J i;.. Nettó ÁFA / BrUt~~ ! :. Pénztár és Fehasznáó szerint:. ' Pénztár "énztár 1 "énztár 1 )énztár 1 'énztár 1 'énztár 1 'énztár 1 oca/host pénztár sszesen: Pénztáros T örök Jánosné Chabada Györgyné Marinovné Barta Judit Szép Anikó Károyné Tóth Bernadett Lovas Péter Lovas Péter Nettó ÁFA o ) _s;"~t?b óoo/ o.oo: ' ' bö!ioo.bo.Q().FA szerint: F_A ~ ~==~~ N-e-ttó_., --~-A-. FA~/_ --_--:_B~tt~~--.~. '%-os AM o.oo :oö-, s4oo~büi )_s_sze~_:~:._ L~.=- 34j72 ~~~~Í=~ sn "1/. -4'3~~,

27 ADATSZOLGÁLTATÓ LAP az áami sportinformációs rendszerhez Sportétesítmény neve: Kőbányai Sportközpont (kondicionáó terem) Sportétesítmény címe: 1105 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény tuajdonosának neve, címe: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat 02 Budapest, Szent Lászó tér 29. Sportétesítmény vagyonkezeőjének, hasznáójának neve, címe: Kőbányai Sportközpont 1105 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény terüete: 220m 2 Sportétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: X Sportétesítmény kihasznátsága éves szinten a sporttevékenység jeege aapján: Ó ra/hó Iskoai sport Utánpótás Versenysport Szabadidősport Egyéb Január Február Március Ápriis Május Június Júius Augusztus Szepternber Október Novernber Decernber Összesen L Büntetőjogi feeősségem tudatában kijeentem, hogy a fenti adatok a vaóságnak megfeenek. Budapest, decernber hó 16. nap o o. ' ~ o o o. o. Sportétesítmény kezeője, hasznáója i a tuajdonos önkormányzat képviseöjének aáírása

28 ADATSZOLGÁLTATÓ LAP az áami sportinformációs rendszerhez Sportétesítmény neve: Kőbányai Sportközpont Tornacsarnok Sportétesítmény címe: 05 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény tuajdonosának neve, címe: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. Sportétesítmény vagyonkezeőjének, hasznáójának neve, címe: Kó'bányai Sportközpont 1105 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény terüete: 288 m 2 Sportétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: X Sportétesítmény kihasznátsága éves szinten a sporttevékenység jeege aapján: Ó ra/hó Iskoai sport Utánpótás Versenysport Szabadidősport Egyéb Január Február Március Ápriis Május Június Júius Augusztus Szeptember Október November December Összesen Büntetőjogi feeősségem tudatában kijeentem, hogy a fenti adatok a vaóságnak megfeenek. Budapest, december hó 16. nap Sportétesítmény kezeője; hasznáója a tuajdonos önkormányzat képviseöjének aáírása

29 ADATSZOLGÁLTATÓ LAP az áami sportinformációs rendszerhez Sportétesítmény neve: Kőbányai Sportközpont Műfüvesfocipáya Sportétesítmény címe: 05 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény tuajdonosának neve, címe: Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat 02 Budapest, Szent Lászó tér 29. Sportétesítmény vagyonkezeőjének, hasznáójának neve, címe: Kőbányai Sportközpont 1105 Budapest, Ihász u. 24. Sportétesítmény terüete: 2464m 2 Sportétesítmény befogadóképessége a nézőszám tekintetében: X Sportétesítmény kihasznátsága éves szinten a sporttevékenység jeege aapján: Ó ra/hó Iskoai sport Utánpótás Versenysport Szabadidősport Egyéb Január Február Március Ápriis Május Június Júius Augusztus Szeptember Október November December Összesen Büntetőjogi feeősségem tudatában kijeentem, hogy a fenti adatok a vaóságnak megfeenek. Budapest, december hó 16. nap 1&.. '. ~.., '. ~. -'. Sportétesítmény kezeője, hasznáója a tuajdonos önkormányzat képviseőjének aáírása

30 6. számú meéket évre tervezett kiemeit sporteseményei nk:. Kőbányai Curing Kupa időpont: (csüt.) majd kéthetenként csütörtökön és ; továbbá és 26. Ez négy seejtezőt és egy döntőt magába fogaó kerüeti iskoák közötti KUPA akamanként két páyán (4-4 csapat r4észvéteéve15.00 és óra között Megj.: a vonatkozó versenykiírást a KLIK-ke közösen december eején tervezzük kiküdeni KINDER maraton (Óhegy-park) Időpont: ápriis 24. (péntek) Az újonnan ekészített rekortán futósávon a nagy táv ( méter) heyett 422 méteres távon (feső szakasz), több futamban késetetett rajtta.... óvodás korú gyerekek számára. Díjazás: a egeredményesebb óvoda és az abszoút eredményt, i. korosztáyban egjobb versenyzőket a Ferrero Racher Kft. jóvotábó megajándékozzuk küönböző édességekke (Kinder csoki,... ) XXIII. Streetba fesztivá (Népiget) Időpont: május 16. szombat (hiszen utána Pünkösd és Gyereknapos hétvége van) Eseteg: május utosó hétvégéjén a kerüet Sport- és gyereknapjának keretében a Népiget ad otthont több eseménynek is.... Kőbányai Strandröpabda bajnokság (Újhegyi Uszoda és Strandfürdő) időpont: június 5. (péntek órátó) Párosok versenvét hirdetjük több kategóriában, aho a fürdőruháva érkezőket (nézők, szurkoók) ingyenes strandoási ehetőségge motivájuk. Szünidei kispáyás abdarúgó bajnokság (Ihász u.) időpont: hó 8-10 fős baráti társaságok eőnevezését várjuk, akik számára sorsoást követően kieséses rendszerű bajnokságot írunk ki Kőbánya Amatőr Labdarúgó Csapata címért.. Senior Oimpia (Sportiget és Újhegyi Uszoda és Strandfürdő) időpont: szeptember 18. Ezévi sikeres rendezést követően hagyományos őszi megmérettetés az időskorúak számára Mezei futóverseny (Sportiget) Időpont: október 24. Az '56-os megemékezés sorozat részeként mezei futóverseny keretében kívánunk sportos aktivitást eérni a akosság körében. Társrendezők: Merkapt SE., Magyar Atétikai Szövetség akossági úszóverseny (Újhegyi Uszoda és Strandfürdő) Időpont: november 13. (péntek- déután) Az uszoda rendszeres átogatói között szervezendő verseny kedvezményes szogátatási csomagokért, szauna és fittness jegyekért. Mikuás kupa jégkorong torna (Ihász jégpáya) Időpont: december 5. (szombat- déeőtt)

31 7. szám ú meéket Megvaósításra váró eképzeések: Kőbánya sportingatan eátartsága jóva az átagos feett van, ugyanakkor ha sportoási ehetőséget keresünk magunknak, nehezen akadunk megfeeőre. Ezen úgy kívánunk vátoztatni, hogy a már oy sokszor összeáított étesítmény statisztikát összekapcsojuk a szabad kapacitásokka (beárazva), és az egészet étap szerűen kínájuk fe honapunkon. V áajuk továbbá a közvetítő szerepet is (sportpáya és sportoni szándékozó között) és küön kezdeményezzük, hogy eőre meghatározott időpontokban "tártkapus programok" keretében be is mutathassuk a ehetőségeket, továbbá havonként oyan küönböző színes programma, versennye kívánunk eőáni, meyeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánjuk figyemébe (számítva az aktív részvétere is). Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő teepheyen régóta igény van SZÉP kártya efogadására, ietve bankkártyás fizetésre, meyhez a szükséges technikai háttér ekészüt, a vonatkozó szerződések megkötése vagy aáírása foyamatban van (OTP Bank, beéptető program, stb.). Az uszodában jeeneg akamazott jegyértékesítési rendszerbe továbbra sincs beépítve baesetbiztosítás, ietve a jeenegi rendszer nem akamas statisztikai adatgyűjtésre, így - egyebek között- csak résztvevői bevaások aapján tudunk a KLIK feé tényeges étszámot jeenteni. Az ekészüt napkoektoros rendszer meett küön tárgyaások foytak az uszoda étesítmény átagosan havi 4 miió Ft-os eektromos energia fehasznáásának kivátására (Gázmotor), meynek sikerre vitee esetén 20 miió Forint körüi beruházás keretében 3 éven beü megtérüő fejesztés vaósuhatna meg, így a doogi odaon komoy megtakarítás enne reaizáható (napeemes konstrukció immáron hey hiányában nem kiviteezhető). Döntés még nem történt. A 2 x 28 db BUDERUS Jogaso SKS 4.0 napkoektor áta képződő hő fehasznáását ietően szükségesnek tartjuk a strand medence fűtési körébe történő bekapcsoást, ugyanis ott a egjeentősebb a hőveszteség, szemben a fedett medencék eseteeges nyári túfűtésének veszéyéve.

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

Í Ú í Ú ú ö ő Ö ó í ú ő ő ő Á É í ő ő űí ó ü ő í ó ó ö ö ő ő ő ö ó ö í ő ő ö ö ö ő ó ő ő ő í ő ó ü ú í ü Í ó í í ó ó í Úő ó í ő ő ó í ö ö ó ö ú ö ó í ö ó ó ó ö ö ó Í ő í ő Í ü í ü ó ó í í ó í ö ü ö ű ö

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

ö é Ö é ő ü é í Á ö É Ö Á É ö ö ó é Ö é ő ü ö é é ö ó ó ó é ö é ó ó ó é ö é é é ö ö é é é ő ó ó é ö é í ó ó ó ö é é ó é ö ü ö ő é ö é é í é é ó ó ó é ö é é é ö é éé ő é é ö é Ö Ó é ö é é ö ú é ö é ó ú

Részletesebben

ü Ö ü ö ö ö ö ő ö ö í í ö í ü ü Ü í ö ő í ü ö ü ú ö í Ö ö Í í Ó ö ő ö Á ü ü Ö ö í ö ö ü ő ö öíí ü ö ö ö ü ű ö Í Í Í í ő ü í ö ö ö ő ú í ő ő ú ú Ö í í ű ö ú ü ö ő Í Á í í ö í ö í ö ö ú ő ü ú ö ő úí Ö ö

Részletesebben

ű ó ő ő É ö ő í ő ö ü í ü ű ö ő ú ő ö ó É ő ú ó ö ü Í ö ő í ő ő öí ő ő ű ő ö ú í í ő ú í ő ő í ú ó í ó ö ő ú ő í ö ö ó ő ü ö ő ó í ö ö í í Í ó ö ö ö ó í í ö ű ö ö ü ő ó ö ü ő ú ü í ó ő í ő ó ő ó í ó í

Részletesebben

Á ó É ö ő ö ö Í í ó ó ő ő É í ő ő ő ő ö ö ó ő í ó ó ö ö í ő ö í ő ö ő ő ő ö ű ő ö ő ö í í ő úíó ő ó ü Ú ó ő ö ú ö ö í ö ö ö ö ő ó ő ó ó ó Í ő í í í ö ó í ő ó ó í ü ö ö í üí ó ó ö Í ő ő ó í ö ó ó í í ö

Részletesebben

Á É ö ő Ö ő ő ó í ó ó í ő ő É í ő ő ő ő ö ö ő ó í ó ó ö ö í ő ő ő ö ő ő ő ö Í ö ö ó ő ö Í í É í ő í íó ó í í ú í ó Í ő ö ú í ö ő ö í ö ö ő ó ő ő ó ó ő í í í ö ű ó í ő ó ó í ö ö í ó ó ö ő ő í ö Á ó ó í

Részletesebben

ö Ö ő ú ö ő ű ő ö Ö ü ö ö í ö ő í Ó ö Á ö Ö őö É ő ú őö ö Ö ő ü í ő ű ü ö ö ü ü ö ő ö ü ú í ő ű ü ö ő ú ö Ö ü ö ö ö ü ö Ö í ü ú ü ő ö ö Ö ö ö ő í ö ö ú ü ü ö í ö ő ő ú ú í í ö í ő ű ü í í ö ü í ü ú ü ő

Részletesebben

ű ű ö Í ú ú ű Í ő ú ö ö ú Ú Á Á É Á Á Á É Ó É Í É Á Á ő ö Í ő ö ő ő ú ú ö Í ö ő ő ő Í ö Í ö ő ő Í ö Á ö ö ö Í Á Á É É É Ó Á É É Á ö ö ö Í ő ö ü Á É É ő Í ő ú ú ü ő Í ö ő ő Íő Í ö Á É Á Á Á ő ö ő Í ő ő

Részletesebben

ö Ö ő ü ő ö ü ö ó Ö ő ó í ó ó ü ő ü ö ő ő ő ő ő ő ő ö í ő ő ő í ö ő ö ő É í ő ó ő í ö ö ö ö ő ő ö ő ő ő í í í ü ő í ó ő ő ö í ő ő ö ö ő ú ü ő ő ő ő ó ö Ö ő ő ó ö ő ó ö Ü ő ó ö ü ü Á ü ő ó ö í ö í ő ó ő

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ő Á ő ú ü í ó ü ó É ú í ő í ü ő ü ü ő ő ó í í í ő ű ö ó ö ö őű ő ö í í ó í ö ő ü ű ö ő í ó ő ö í ó ő ő í ű ő ó Á É É ó ú í ö ó ö ő í í í ó öí ó í í í í ö ó ó í í í ő ű ő í í ő íí ő í ö í í íí íó óö ü í

Részletesebben

ö É Ö Á ö É ö Á É ő ü É Á ú Ő Ö ü ö ó Ö ő ü ö ó Ü ő ű ő ű ő Á ő ő ő ó ő ő ö ö ö ö ő ü í ő ü ö ú ő ö ó ő ö ő ő ő í ő ő ü ú ö őí ö ő ü ö ő ö ö ö ö ö í ö Ö ő ü ó ó ü ü í ö ű ö ö ő ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ő ü

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánatok ebíráásáró 1 Az ajánatkérő neve és címe: BVK HOLDING Budapesti Városüzemetetési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u 9-11 2 A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ...,

MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE ..., MAGYAR HONVtDELMI SPORT - SZOVE T StG FÜZETEI R4DVÁNYI LÁSZLÓ...,. MAGNETOFON K~SZULÉKEK KORSZERÜSIT~SE -,. '!... RADVANYI LASZLú MAGNETOFON KÉSZÜLÉKEK,, ~,. KORSZERUSI-rESE MAGYAR HONVED~LNIJ 1963 SYORTSZÖVETS~

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Á ó Í ó ó í ö í ő í ó í í ü í ő ö ü ö ö ó ü ű ö ö í ü í í ő ó ó ő ü ű ö ö ó í ö ú í ó í ó ö ö ő ó ó ó ő ő ö ú ó ó ó ó Í Í ö ő ő ő ő ó ö ú ö í ő í ó í ó ű ö ö ü í ű ö ó ó ó ö ó ű ö ű ö ú ő ö ú ó ó ó ü ő

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

ö ő ő ú íí ü Ő ö ő ü ú ő ü ü É ö ó ó ó ö ó í ő ő ő í ő í ő ü ú ű ő í ó ő ú ú ő Á ö É ö Á É ó ü É ö ö ó ó ó ö ó í ó ö Ö ő ü ö ö ó ó ó ö ö ó ü ű ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó í ö ő ö ó ó ó ö ö í ű ő ő ó ó ó ű ő

Részletesebben

ő ü ő ő ü ü ő ő ő ó ó ó í ó ő ü Ö ő ü ú ó ó Á ó ő ő ő í ő ő ő ó ó ő ú ü ő ő ő ő ő ü ü ó í ó ó ő ü ő í ó í ó í ő ú ő ó ü ő ó í ó ó ú ő ü ű ó ő ő ő Ö ő ő ó Ö ó í ő ő ó í ó ő ő ó ó ő ő ő ő í ó ó ó ő ő ü ó

Részletesebben

Á Á É É Ü Á Ú Ü é ő ó ő ő í é Á é é é í ő í ó ó í ü é ó é ő ő ő í í ü ő í ő ü ő í ö ü ő í í ó ő é é é ó é é é é é é é ü é é é é é é ú ó é ö é é é é í ü ü ő é ő é ó é ő é ü ő í ó ü ő í Í ö ő ü ü ő ö é é

Részletesebben

É í ő ű ű í í Í ü í ő í ű ö ö ö ö ö ő ő í í ő ő ú í ö ö ö ö ö í ő ű ö ő ű í ö ő ő ő ö ú ö í í í ö ő í ö ö ö Á ö ö úö ö ö ö ö Ő ö ö ú Ö ö ö ú ö ö ő ö ő í íí ö ö ö ő ő í ü ő ő ű í É Á Ö ö í í í ő í Ö ő ő

Részletesebben

É ö ö ű ű ö Ö ö ő ő ő ű Ü ő Ü ö ö ő ö ö ő ű ü Ú ű Í ő ű Í ő Ö ö ő ú Ú ű ü ö ő ő ű ö ö ő ő ö Ú Ú Ö ű ú ö ü ö Ö ö ű ő ü ö ő ú ö ő Í Ú ú ú ű Ú ő ö ő ő Ö ő ő ö ü Ú É ő ű ő Ú ú Í ő Ú ő ő ő ö Í ő ő ö ö ö Íő

Részletesebben

Ó ó ö ó ó ő ö ú ö ú ö ö ú ű ó őö ó ü É É ú ő ő ö ö ö ó ó ő ő ö ö ö ú ü É ü ú ö ö É É Ő Ü Ö Í É Ó ö Ó Ü É Ö ú Ó É ő É É ö ö ü ö ü ö ö ő ő ő ö Ú Ő É Ő Ú É É ö ú ő ő ö ó ö ö Ú É É Ő Ó Ö Ó ő ó ö ő ő ő ü ő

Részletesebben

ö É ő ő ö Ö ő ő ö ő ő É őő ő ű ő ő ö ö ö ú ő Ó É É Í ő ő ö ő ö É ö Ü Í ű ő Ü ő ő ö ö ű ö ő ö ö ö ö ő ú ö ü ő ő ő ő ü ő ú ú ü ő ö ő ő ő ö Ó É ő ő ú Í őő ő ö É ö ő ö ő ő ö ő ö ő ö ő ö ú ö ö ö ő ő ő ő ő ö

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszogátatás teesítésére nem akamas, csak táékoztatóu szogá! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszogátatás a statisztikáró szóó 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

É ő ő ő ő ő Ü É É Á Ú ő ő É É ű ű Á ű ő Á Á Ó ő Á ő ő Á Á É ő É Á ű Á Ü Á ő Á ű Á ű Á Á Á ű Á É É Á É É Á Ó ű É Á ő ő Á ő ő Á Ö Á Á É Ü É ő Ó É Ú Ú ő ő Á Á Á ő Ú ő Ü Ü Ú Ü Ü É Á Á Á Á É ő ő ő Ú Ó Á Ú ő

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ő Ö ő ó ő ó ő ő ó ő ő ő ó ő ú ó ő ú ő ú ő ő ú ó ő ő ú ő ő ő ú ú ű ú ő ó ő ű ó ő ő ú ő ő ő ú ú ő ó ű ő ő Ö úú ő ó ú Ö ó ó ő ő Ö ó ú ő ő ő ú ő ó ő ó Ö ó ú Ű ő ő ó ő ő ó ő ú Ö ú Ö ő ő ú ú ő ő ú ú ó ó ő ó

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ú ó ó ó ó ó ú ó í í ó í ú í ó í ú ó ű ú í Á ó í ó ó ó ó í í ó í í ó ó ó ó í ú ó ó í í í ó í ó í Ó Ö í ó ó ű í ó Ő ű í ó í í ó ű ű ú í ú í ó í ó í ó í í í í ó ú ó í ó í í Ő ű í ó í ó í ű ó ó ű ó ó ű í ó

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ö ö Ö Ü ó í ö Ö ó ó ó ó í í ö ö ö í Ü Ü ö ö í í ó ö í ó ó ó ú ű ó ó ó ó ó ó ó ó ö ö í ó ó í ó ö ű ö ö ö í ú ú ó ó Ö ö ú ű ö í ó ó í í ú ö ö í ú ű ó ó ó ó ó ó ö ó í ú ű í í í ó ó ó ó í ó ó í ú ö ű í ö ó

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ö ö ó Á Á ó é ú ü ó é é é ú é é í é ü ö í é ü ó ö é é é é ö é ő é é ó é é ö é é í é ő é é é é í é ü é é í ő é é í é é ö é é é é é é é é ú ó é í é é ó í é é ó é í é ö é ő é ú ő ő é ő ö ú é é ó ü é ü é é

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben