ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS"

Átírás

1 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának évben induó- eenőrzésérő Füzesabony január

2 Áami Számvevőszék Iktatószám: V /2014. Témaszám: 1238 Vizsgáat-azonosító szám: V Az eenőrzést feügyete: Renkó Zsuzsanna feügyeeti vezető Az eenőrzést vezette és az eenőrzés végrehajtásáért feeős: Vaastyánné dr. Vízhányó Júia eenőrzésvezető A szcímvevőszéki jeentés összeáítósában közreműködött: BaksaAnikó számvevő tanácsos Az eenőrzést végezték: Bodoczki János számvevő Burenzsarga Narantuja számvevő tanácsos jeentéseink az Országgyűés számítógépes háózatán és az Interneten a címen is ovashatóak.

3 ' TARTALOMJEGYZEK BEVEZETÉS 3 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 6 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 12. Az Önkormányzat köteező és önként váat feadatai, a feadateátás szervezeti kereteinek vátozása A pénzügyi egyensúy fenntartását veszéyeztető pénzügyi kockázatok, ezek csökkentése érdekében tett intézkedések Az Önkormányzat köteezettségeinek áománya, azok összetéteének vátozása, az adósságkonszoidáció hatása Az Önkormányzat pénzügyi gazdákodása során érvényesített integritási szempontok 24

4 MELLÍKLETEK 1/ A. szám ú Az Önkormányzat bevéteei és kiadásai, vaamint adósságszogáata a év. fééve közötti időszakban (a CLF módszer szerint, a Kvtv. 72. () bekezdésében fogat adósság átváaáshoz kapcsoódó pénzügyi tejesítések nékü) 1/B. számú Az Önkormányzatbevéteei és kiadásai a Kvtv. 72. () bekezdésében fogat adósság átváaáshoz kapcsoódó pénzügyi tejesítések nékü a év. féévében (a CLF módszer szerint) 2. szám ú Az Önkormányzat áta a és a év. féév között megvaósított fejesztési feadatok érdekében tejesített fehamozási kiadások és az ezekhez váat köteezettségek összegzése 3. számú Az önkormányzati feadatok eátásában résztvevő gazdasági társaságok egyes kiemeit adatai 4. számú Az Önkormányzat köteezettségeinek és egyes köteezettségváaásainak december 31-ei és június 30-ai áománya, vaamint a év II. féévben és az azt követő években várható köteezettségek, köteezettségváaások miatti kiadások 5. számú Füzesabony Városi Önkormányzat Pogármesterének a jeentéstervezethez tett észrevétee 6. számú Az ÁSZ váasza Füzesabony Városi Önkormányzat Pogármesterének a jeentéstervezethez tett észrevéteére FÜGGELÉKEK. számú Rövidítések jegyzéke 2. számú Fogaomtár 2

5 .. JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának évben induó - eenőrzésérő Füzesabony, BEVEZETES Az ÁSZ a stratégiájában céu tűzte ki, hogy az önkormányzatok eenőrzése során azok pénzügyi-gazdasági heyzetét értékei, kockázatait fetárja, vaamint az eenőrzések heyszíneit objektív mutatószámrendszer aapján váasztja ki. Az áamháztartás önkormányzati arendszerében az utóbbi években megjeenő gazdákodási nehézségek, a pénzforgami hiány növekedése, az eadósodás az ÁSZ figyeimét az önkormányzatok pénzügyi heyzetére irányította. Az ekövetkezendő évek kötségvetési hiánycéjainak tarthatósága érdekében indokot, hogy az önkormányzatok pénzügyi heyzeteemzése és az egyensúyi heyzetet befoyásoó kockázatok fetárása továbbra is kiemeit hangsúyt kapjon az ÁSZ tevékenységében. A közigazgatás átaakításának keretében - a heyi igazgatás és önkormányzás hatékonyabbá tétee érdekében - a Kormány az önkormányzatokra vonatkozóan 2012-ben újraszabáyozta mind a sarkaatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvényeket és a feadatok végrehajtását biztosító eőírásokat. Az önkormányzati feadateátást érintő átaakítások jeentős része 2013-ban következett be azza, hogy az igazgatási, az oktatási és a szociáis eátásban a feadatok jeentős hányadát átvette az áam. Ahhoz, hogy az önkormányzatok meg tudjanak feeni a számukra meghatározott - szigorúbb - gazdákodási szabáyoknak, és az új fetéteek meett is biztosítható egyen a közszogátatások megfeeő színvonaú eátása, szükséges vot a pénzügyigazdasági rendszerük aapjainak megsziárdítása. Ezt a cét szogája az adósságkonszoidáció, amey az önkormányzatok működését és fejesztését segítő, de korábban az áam áta nem fedezett kiadásokka kapcsoatos köteezettségváaások differenciát mértékű átváaását jeenti. Az ÁSZ a év I. féévi eenőrzési tervében a 39. számú, az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának évben induó- eenőrzéséve az önkormányzatok évben megkezdett heyzeteemzését foytatja. Az adósságkonszoidáció az önkormányzatok pénzügyi egyensúyi heyzetére egyérteműen kedvező hatást gyakorot, azonban a probémák kivátó okait nem szüntette meg, ennek kezeése nékü viszont az adósságáomány újratermeődik. Az önkormányzati arend- 3

6 BEVEZETÉS szerben a 2013-tó bevezetett új feadatfinanszírozási rendszer keretein beü továbbra is megodandó kérdés a pénzügyi egyensúy megterem tése, hosszú távú fenntartása. Erre tekintette kiemeit fontosságú az önkormányzatok pénzügyi egyensúyi heyzetére ható kockázatok fetárása, az ezze kapcsoatos foyamatok, trendek bemutatása. Az ÁSZ ennek megfeeően a jövőben is tovább foytatja az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzetét értékeő témacsoportos eenőrzéseit Az eenőrzések kockázataapú megközeítése keretében megtörténik az önkormányzatok adósságkezeési és ikviditási heyzetének értékeése, a pénzügyi egyensúy minősítése, továbbá az arendszerben 2013-ban bekövetkezett vátozások hatásának értékeése. Az eenőrzés - eredményének várható hatásaként - megáapításaiva segítséget nyújthat a pénzügyi heyzet értékeéséhez, a pénzügyi egyensúy heyreáítása érdekében szükségessé váó önkormányzati intézkedések megtéteéhez. Az eenőrzés során továbbra is céunk az áamháztartás önkormányzati arendszerére jeemző információk összegzéséve támogatni az Országgyűés munkáját a törvényakotásban, a források eosztásában. Az eenőrzés céja: az Önkormányzat pénzügyi heyzetének, szabáyosságának értékeése, a pénzügyi egyensúy aakuására hatássaévő foyamatoknak és a pénzügyi egyensúy aakuására ható kockázatoknak a fetárása. Az eenőrzés céja annak értékeése vot, hogy: a köteező és önként váat feadatok eátása, ezen beü az eátott feadatok körének, az eátást biztosító szervezeti formáknak a vátozása miyen hatást gyakorot a pénzügyi egyensúyi heyzetre; az Önkormányzat pénzügyi- működési és fehamozási- egyensúya miyen irányban vátozott, a vátozást miyen okok idézték eő, továbbá miyen intézkedéseket tettek az egyensúy biztosítása, ietve javítása érdekében, az intézkedések hatására javut-e az Önkormányzat pénzügyi heyzete; a kötségvetési kiadások finanszírozása érdekében váat, pénzintézetekke szembeni köteezettségek, a száítói és egyéb köteezettségek hogyan aakutak, az adósságkonszoidáció után fennmaradt köteezettségek tejesítésének kockázatai miként befoyásoják a jövőbei pénzügyi egyensúyi heyzetet. Az önkormányzatok korrupcióva szembeni veszéyeztetettségének csökkentése érdekében új feadatként femértük az integritási szeméet érvényesüését a pénzügyi gazdákodási foyamatokban. Utóeenőrzésre nem kerüt sor, mive az ÁSZ az eenőrzött időszakban az Önkormányzatná számvevőszéki jeentésseiezárt eenőrzést nem végzett. Az eenőrzési céokban megfogamazott kérdések értékeési kritériumai a gazdákodásra vonatkozó jogszabáyok és a pénzügyi egyensúy biztosításának, vaamint a pénzügyi heyzette és gazdákodássa kapcsoatos kockázatok kezeésének követeménye. Az eenőrzés az eenőrzési céok eéréséhez eemző, értékeő, a pénzügyi heyzet kockázatát is minősítő ejárásokat akamazott. 4

7 BEVEZETÉS Az eenőrzés típusa: szabáyszerűségi eenőrzés Eenőrzött szervezet: Füzesabony Városi Önkormányzat Az eenőrzött időszak: a január -jétő június 30-ig terjedő időszak, figyeemme az eenőrzés céja vonatkozásában megfogamazottakra. A pénzintézetekke szembeni köteezettségek áományának vizsgáatakor az eenőrzött időszakban fennáó köteezettségeket vette figyeembe az eenőrzés. Az eenőrzés szakmai módszertana az ÁSZ hivataos honapján ( közzétett szakmai szabáyokon aaput, amey a Legfőbb Eenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) áta kiadott nemzetközi standardok (ISSAI) figyeembevéteéve készüt. Az eenőrzés jogszabáyi aapját az ÁSZ tv.. (3) bekezdésének, 5. (2)-(6) bekezdéseinek, vaamint az Áht. 61. (2) bekezdésének eőírásai képezik. Az eenőrzés során hasznát rövidítéseket az. számú, az egyes fogamak magyarázatát a 2. számú függeék tartamazza. Füzesabony város áandó akosainak száma január -jén 8146 fő, január -jén 8006 fő vot. Az Önkormányzat a évben 1564,1 miió Ft kötségvetési bevétet ért e, és 1650,7 miió Ft kötségvetési kiadást tejesített. A december 31-i könyvvitei méreg szerint 4864,5 miió Ft értékű vagyonna rendekezett, a rövid ejáratú köteezettségáomány 342,6 miió Ft, a hoszszú ejáratú köteezettségáomány 1430,6 miió Ft vot. Az Önkormányzat az önáóan működő és gazdákodó Pogármesteri Hivataon és a Városi Intézményi Központon kívü egy önáóan működő kötségvetési szervve és két többségi hányodú gazdasági társaságga átta e feadatait. Az Önkormányzatná fogakoztatott köztisztviseők száma december 31-én 46 fő vot. A jegyző február 23-átó átja e feadatait. Az ÁSZ tv. 29. () bekezdése szerint a jeentéstervezetet megküdtük a pogármester részére, aki az ÁSZ tv. 29. (2) bekezdésében fogat észrevéteezési jogáva ét, a jeentéstervezetre észrevétet tett. 5

8 . ÖSSZEGZÓ MEGMLAP{TÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK..,,,,,.., I. OSSZEGZO MEGALLAPIT ASOK, KOVETKEZTETESEK, JAVASLATOK Füzesabony Város Önkormányzatának pénzügyi egyensúya az eenőrzött időszakban rövidtávon nem vot biztosított. A működési kötségvetés egyenege a év I. féévben bevezetett új feadateátási és finanszírozási rendszerben 53,3 miió Ft hiányt mutatott. A évi 40,0%-os mértékű, 680,3 miió Ft tőketartozásra és annak járuékaira vonatkozó adósságkonszoidáció hatására az Önkormányzat pénzügyi egyensúyi heyzete javut, azonban a finanszírozásba bevonható pénzeszközei, vaamint a jövedeemtermeő képessége aapján képződő bevéteek várhatóan nem biztosítják a fennáó köteezettségek jövőbeni fedezetét. Az Önkormányzat kötségvetésének eemzését a CLF módszerre számított mutatók aapján végeztük. A pénzügyi kapacitás év I. féév közötti vátozását - a évi adósságkonszoidáció pénzforgami hatása nékü számítva- a következő ábra mutatja be: Működési jövedeem, töketöresztés, pénzügyi kapacitás miió Ft 100, ~~ , 50 55,8-49, ,1-150 j j 201 O. C"év ~20-_.1-c1. ':"évc -'020-_.1=.2. ::_:év' '; év L féév...,.pénzügyi kapacitás -e-töketörtesztés...,._moködési jövedeem Az Önkormányzat a év I. féév között összesen 5459,5 miió Ft kötségvetési bevétet ért e, és 5812,2 miió Ft kötségvetési kiadást tejesített. A foyó bevéteek a évben és a év I. féévben nem nyújtottak fedezetet a foyó kiadásokra, amey működési jövedeemtermeő képesség miatti kockázatot jeez. Az eenőrzött időszakban összességében 74,6 miió Ft működési hiány keetkezett. Az Önkormányzat a évben 47,1 miió Ft, a évben 75,4 miió Ft ÖNHIKI támogatásban részesüt. Bevétei kitettséget jeentett, hogy a foyó kötségvetés egyenege a működőképesség megőrzését szogáó kiegészítő támogatás nékü 2011-ben 45,2 miió Ft, 2012-ben 49,3 miió Ft hiányt mutatott vona. A év I. féévben az Önkormányzat szerkezetátaakítási tartaékbó foyósított központi támogatásban nem részesüt. Az Önkormányzat fehamozási forráshiánya a év I. féév között összesen 278, miió Ft vot, meynek finanszírozására az eenőrzött időszakot megeőzően kibocsátott kötvény biztosított fedezetet. A fehamozási for- 6

9 I. ÖSSZEGZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ráshiány aakuását esősorban az EU-s támogatásokhoz kapcsoódó projektek kiviteezése befoyásota. Az Önkormányzat adatszogátatása aapján az eenőrzött időszakban megvaósított fejesztések önként váat feadatokhoz kapcsoódó fehamozási kiadásainak összege 789,7 miió Ft vot, amey 73, 8o/o-a a tejesített kifizetéseknek (1069,6 miió Ft). Kiemeit projektként vaósut meg az Egészségügyi Központ 333,7 miió Ft összkötségű fejesztése, ameyhez 260,0 miió Ft EU-s támogatást nyertek e az ÉMOP keretében. Az önként váat feadatokra tejesített fehamozási kiadások magas részaránya fehamozási kockázatot jeentett. A nettó működési jövedeem (pénzügyi kapacitás) az eenőrzött időszakban foyamatosan negatív vot, a fehamozási forráshiánnya együtt számított 491,0 miió Ft finanszírozási igényt forgatási céú értékpapír bevátásbó, az eőző években képződött, a kötvénybevéte fe nem hasznát részébő származó tartaékbó, vaamint foyószámahitebő fedezte az Önkormányzat. Az önként váat feadatokra fordított működési kiadások aránya 2010-rő a év. féév végére - döntően a járóbeteg-szakeátási feadatok bővítésének következtében - 21,9%-ró 26,4%-ra emekedett. Az Önkormányzat a járóbeteg-szakeátási feadatok évet követő további foytatását váata. Az önként váat feadatok eátása azonban - tekintette a jövedeemtermeő képesség szintjére - működési kockázatot jeent. Az egyes igazgatási és közneveési feadatok áami fenntartásba adása az Önkormányzat adatszogátatása aapján 412,6 miió Ft kiadáscsökkenést és 328,4 miió Ft bevétekiesést eredményezett. A feadatátadások kedvező hatása eenére az új feadatfinanszírozási rendszer keretében csökkenő kötségvetési források hatására a pénzügyi egyensúyi heyzet összességében a év I. féévében kedvezőtenü vátozott. A saját hatáskörben végrehajtott bevétenöveő és kiadáscsökkentő intézkedések eenőrzött időszakra számszerűsített hatása 8,7 miió Ft vot, amey nem biztosított eegendő forrást a pénzügyi egyensúyi heyzet heyreáításához. Az Önkormányzat pénzintézeti köteezettségei a év eejérő a év végére 29, 9o/o-ka, 1309,0 miió Ft-ró 1700,6 miió Ft-ra növekedtek, ezt követően a év. féévre 964,5 miió Ft-ra csökkentek. A deviza aapú kötvénykibocsátás árfoyam- és kamatkockázatot, a foyószámahite foyamatos igénybevétee banki kitettség miatti kockázatot jeentett az Önkormányzat számára. Az adósságkonszoidációt követően fennmaradt pénzintézeti köteezettségáomány 99,5 miió Ft foyószámahitebő és 865,0 miió Ft CHF aapú kötvénytartozásbó tevődött össze. Az Önkormányzat jövedeemtermeő képességét és finanszírozásba bevonható pénzeszközeit figyeembe véve - az adósságkonszoidáció kedvező hatása eenére - fenná a jövőbeni köteezettségek kifizethetőségének kockázata az eenőrzött időszakot követően tejesítendő 103,6 miió Ft és 3995,7 ezer CHF adósságszogáatta kapcsoatban. A ejárt száítói tartozások összege az eenőrzött időszakban foyamatosan emekedett. Száítói kitettséget és nemfizetési kockázatot jeentett, hogy a év. féévének végén fennát ejárt esedékességű tartozásáomány 81,1%-a (41,7 miió Ft) egy száítóhoz kapcsoódott, továbbá az Önkormányzatnak 22,4 miió Ft 60 napon túi fizetési késedeemben évő tartozása vot. Az 7

10 I. ÖSSZEGZÖ MEGALLAPfTASOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Önkormányzatná méregen kívüi téteek miatti kockázatot jeentett két gazdasági társaság köteezettségeire a 14,7 miió Ft összegben váat készfizető kezesség, továbbá a döntően köteező feadatokat eátó, kizáróagos önkormányzati tuajdonban évő gazdasági társaság veszteséges gazdákodása. Az Önkormányzatnak a pénzügyi gazdákodás során az integritási szeméet tejes körű érvényesítése érdekében - a pénzügyi heyzetét és az adósságterheit befoyásoó döntések eőtt, azok kockázatainak femérését eőíró szabáyozás hiányára tekintette - még fejődnie ke. Az eenőrzés során a gazdákodási feadatok eátásáva kapcsoatban az aábbi szabáyszerűségi hibákat tártuk fe: a Képviseő-testüet határozataszerint a május 31-én, közbeszerzési ejárás efoytatását követően megkötött foyószáma-hitekeret szerződést június 3-án módosították, ezáta a szerződés hatáya május 31-rő június 30-ra módosut. A szerződés módosításáró szóó, a Kbt.-ben 1 eőírt tájékoztató hirdetmény útján történő közzététee azonban a jogszabáyban eőírt határidőig nem történt meg; az Önkormányzat a évi kötségvetési rendeetében a kötségvetési bevéteek és kiadások eőirányzatának főösszegét az Áht.-ban fogat eőírások eenére finanszírozási céú bevéteekke és kiadásokka együtt áapította meg; a devizában fennáó kötvénytartozás töresztő részetei után a pénzügyieg reaizát árfoyamveszteség összegét a főkönyvi könyveésben az Áhsz.-ben fogat eőírásokka' eentétben eküönítetten nem mutatták ki. Az ÁSZ tv. 33. () bekezdésében fogatak értemében az eenőrzött szervezet vezetője kötees a jeentésben fogat megáapításokhoz kapcsoódó intézkedési tervet összeáítani, és azt a jeentés kézhezvéteétő számított harminc napon beü az ÁSZ részére megküdeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőn beü nem küdi meg a szervezet vezetője, vagy az továbbra sem efogadható, az ÁSZ enöke a hivatkozott törvény 33. (3) bekezdés a-b) pontjaiban fogatakat érvényesítheti. Az eenőrzés intézkedést igényő megáapításai és javasatai: a pogármesternek. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúya az eenőrzött időszakban rövid távon nem vot biztosított. A működési kötségvetés egyenege a 201 O. évben és - a működőképesség megőrzését szogáó 122,5 miió Ft támogatások nékü- a és években is negatív vot. A év. féévében az adósságkonszoidáció keretében kapott 78,4 miió Ft működési céú töresztési támogatás nékü a foyó kötségvetés egyenege 53,3 miió Ft hiányt mutatott. Az eenőrzött időszakban képződött mű- 1 Hatáytaan január -jétő, a január -jétő hatáyos jogszabáy: a Kbt. 2 2 Hatáytaan január -jétő, a január -jétő hatáyos jogszabáy: az Áhsz. 2 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ködési jövedeem egyik évben sem nyújtott fedezetet a tőketöresztési köteezettségre. A saját hatáskörben tett bevétenöveő és a kiadáscsökkentő intézkedések nem biztosítottak eegendő forrást a pénzügyi egyensúy heyreáításához. Az eenőrzött időszakban a ikviditás biztosítására igénybe vett foyószámahite tartóssá vát. A foyószámahite év végi 195,8 miió Ft-os áományábó az adósságátváaás keretében 78,4 miió Ft kiegyenítésre kerüt, az eenőrzött időszak végén azonban a foyószámahite tartozás ismét 99,5 miió Ft vot. A év. féév végén - a ezárut adósságkonszoidációt követően - fennáó pénzintézeti köteezettség 964,5 miió Ft vot. Kockázatot jeent, hogy a köteezettségek jövőbeni tejesítéséhez eküönített tartaék nem á rendekezésre. Nemfizetési kockázatot jeent, hogy a év. féév végi 54,2 miió Ft száítói áomány 94,8%-a (51,4 miió Ft) ejárt tartozás, meybő 22,4 miió Ft 60 napon túi ejárt esedékességíí. Az önként váat feadatok eátása mííködési és fehamozási kockázatot jeentett. A évi kötségvetésben az önként váat feadatok bevétei és kiadási eredeti eőirányzatainak küönbözete 58, miió Ft hiányt mutatott. Az Önkormányzat pénzügyi heyzetének szempontjábó méregen kívüi kockázatot jeent a kizáróagos tuajdonában évő gazdasági társaság veszteséges gazdákodása. javasat: A mííködési jövedeemtermeő képesség és a feadateátás összhangjának megteremtése, vaamint a pénzügyi egyensúy heyreáítása, hosszú távú fenntarthatósága érdekében feeősök és határidők megjeöéséve kezdeményezzen intézkedéseket, meyek keretében: a) a kötségvetési rendeettervezet, vaamint annak évközi módosítása eőterjesztését megeőzően mérjék fe a bevéteszerző, kiadáscsökkentő ehetőségeket, és terjessze a Képviseő-testüet eé a bevéteek növeését, a kiadások csökkentését cézó intézkedések bevezetéséhez szükséges - a H tv () bekezdés a) pontja aapján a jegyző áta ekészített- döntési javasatát; b) terjesszen a Képviseő-testüet eé jóváhagyásra - a Htv () bekezdés a) pontja aapján a jegyző áta ekészített- az Önkormányzat gazdasági heyzetének eemzésén aapuó, a pénzügyi egyensúyi heyzet gyors heyreáítását, hosszú távú fenntartását, vaamint az adósságáomány újratermeődésének ekerüését biztosító intézkedéseket tartamazó reorganizációs programot; c) az Önkormányzat és a kizáróagos tuajdonában évő gazdasági társaság köteezettségeinek jövőbeni tejesítése, a fizetőképesség megőrzése érdekében terjeszszen a Képviseő-testüet eé - a Htv () bekezdés a) pontja aapján a jegyző áta ekészített - döntési javasatot, ameyben a Képviseő-testüet köteezettséget váa arra, hogy eőre meghatározott összegben és módon a reaizát többetbevéteeket, a megévő és a jövőben képződő tartaékokat mindaddig a köteezettségek rendezésére fordítja, azt nem hasznája más céra, amíg az Önkormányzat és a kizáróagos tuajdonában évő gazdasági társaság pénzügyi egyensúya rövid távon veszéyeztetett; d) a száítói kitettség és az Adósságrendezési tv. 4. (2) bekezdés a)-b) pontjaiban megjeöt heyzet kiaakuásának ekerüése érdekében, meghatározott gyakoriságga számojon be a Képviseő-testüetnek az Önkormányzat ejárt száítói á- 9

12 I. ÖSSZEGZÓ MEGALLAPfTASOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ománya aakuásáró. Intézkedjen a száítói számák esedékesség szerinti kiegyenítésérő, vagy a ejárt tartozások átütemezésérő; e) vizsgája feü az önként váat feadatok finanszírozhatóságát a köteező feadateátás esődegességének biztosítása érdekében, és ennek függvényében tegyen javasatot a Képviseő-testüetnek a feadateátás racionaizáására; f) terjessze a jegyző közremí:íködéséve a Képviseő-testüet eé jóváhagyásra az Önkormányzat kizáróagos tuajdonában évő gazdasági társaság áta, pénzügyi heyzete stabiizáása érdekében ekészített intézkedési tervet. 2. Az Önkormányzat közbeszerzési ejárást efoytatva kötött foyószáma-hitekeret szerződést a 201 O. június -jétő május 31-ig, vaamint a június 30-tó június 29-ig terjedő időszakokra. Az új szerződés megkötését megeőzően a Képviseő-testüet a korábbi szerződés egy hónappa történő meghosszabbításáró döntött. A június 3-án aáírt szerződés módosításáró szóó tájékoztató hirdetmény útján történő közzététee azonban a Kbt () bekezdésében' fogatak eenére, a jogszabáyban meghatározott határidőig nem történt meg. javasat: A közbeszerzési ejárásró szóó törvényben fogatak maradéktaan betartása érdekében biztosítsa, hogy a közbeszerzési ejárás aapján megkötött szerződés módosítása esetén a Kbt () bekezdés h) pontjában fogat eőírás aapján a szerződés módosításáró szóó tájékoztató hirdetmény útján történő közzététeére egkésőbb a Kbt (4) bekezdése szerint, a szerződés módosításátó számított 15 munkanapon beü kerüjön sor. a jegyzőnek 1. Az Önkormányzat a évi kötségvetési rendeetében a kötségvetési bevéteek és kiadások eredeti eőirányzatának főösszegét - az Áht. 5. ( )-(2) bekezdéseiben fogat eőírások eenére - az Áht. 73. () bekezdése szerinti finanszírozási céú bevéteekke és kiadásokka együtt áapította meg. javasat: ntézkedjen, hogy a kötségvetési rendeettervezet összeáítása során a kötségvetési bevéteeket és a kötségvetési kiadásokat az Áht. 5. ( )-(2) bekezdéseiben fogat eőírások szerint határozzák meg. 3 Hatáytaan január -jétő, a január -jétő hatáyos eőírás: a Kbt () bekezdés h) pontja és 30. (4) bekezdés. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. Az Önkormányzatná a devizában fennáó kötvénytartozás töresztő részetei után a pénzügyieg reaizát árfoyamveszteség összegét a főkönyvi könyveésben - az Áhsz számú meéketének a számaosztáyok tartamára vonatkozó eőírásai 4. d pontjában és a 9. d) pontjában fogat eőírássa 4 eentétben - eküönítetten nem mutatták ki. Javasat: ntézkedjen, hogy a devizában fennáó kötvénytartozás töresztése során a pénzügyieg reaizát árfoyamveszteség eszámoása az Áhsz (3) bekezdésben fogat eőírás aapján a 27. (8) bekezdés a) pontjában fogataknak megfeeően a pénzügyi műveetek egyéb ráfordításai között történjen. Amennyiben a töresztés során árfoyamnyereség keetkezik, azt az Áhsz (4) bekezdés c) pontjában fogat eőírás szerint, a pénzügyi műveetek egyéb eredményszeméetű bevéteei között mutassák ki. 4 Hatáytaan január -jétő. A január -jétő hatáyos eőírás: az Áhsz (3) bekezdés és a 27. (8) bekezdés a) pontja.

14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK,,,, II. RESZLETES MEGALLAPITASOK. Az ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI, A FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI KERETEINEK VÁLTOZÁSA Az Önkormányzat a köteező és az önként váat feadatainak körét az önkormányzati SZMSZ-ben határozta meg. Az önként váat feadatok közé sorot feadatok a járóbeteg-szakeátást nyújtó egészségügyi intézmény működtetése, a gimnáziumi és szakközépiskoai oktatás, az aapfokú művészetoktatás, a versenysport és a civi szervezetek, szerveződések támogatása, a böcsőde működtetése és a Teevíziózást Segítő Nonprofit Kft. támogatása votak. A köteező feadatok körében biztosította az Önkormányzat a közoktatási ágazatban az óvodai neveést, vaamint az átaános iskoai oktatást, a szociáis és gyermekjóéti feadatok keretében a csaádsegítést, a szociáis étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappai eátást és a gyermekjóéti szogáatot. Az egészségügyi feadatok eátására védőnői szagáatot tartott fenn, a háziorvosi és gyermekorvosi eátás biztosítására két gazdasági társaságga és egy háziorvossa, a fogorvosi eátásra két gazdasági társaságga kötött szerződést. Közszogátatási szerződések aapján gazdasági társaságok' átták e a víz- és csatornaszogátatás, a sziárdhuadék-száítás, -kezeés, a köztemető fenntartás, a park- és közterüet fenntartás és a gyermekéemezés feadatait. A piac működtetését egyéni váakozó végezte. A köteező közműveődési feadatokat könyvtár és műveődési ház fenntartásáva tejesítették. Az eenőrzött időszakban a működési kiadásokon beü az önként váat feadatok kiadásainak részaránya 21,9%-ró 26,4%-ra bővüt, összege a évi 356,9 miió Ft-ró a évre 375,4 miió Ft-ra emekedett, amit jeentős részben a járóbeteg-szakeátás bővítéséve összefüggő kiadásnövekedés okozott. Az önként váat feadatokra fordított működési kiadások arányának növekedése az egészségügyi feadatok körének bővüése következtében együtt működési kockázatot jeentett. Az Önkormányzat adatszogátatása aapján az eenőrzött időszakban megvaósított fejesztések értéke 1069,6 miió Ft, ebbő az önként váat feadatokra fordított fehamozási kiadások összege 789,7 miió Ft (73,8%) vot. Az önként váat feadatokra tejesített fehamozási kiadások magas részaránya fehamozási kockázatot jeentett. A Képviseő-testüet a évtő a kötségvetési koncepció meghatározása, vaamint a kötségvetési rendeet efogadását megeőzően vizsgáta a köteező és önként váat feadatok mértékét és arányát. 5 Az önkormányzati feadatok eátásában résztvevő gazdasági társaságok egyes kiemet adatait a 3. szám ú meéket tartamazza. 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat június 30-án három kötségvetési szervet tartott fenn, ameyek tíz teepheye rendekeztek. Önáóan működő és gazdákodó kötségvetési szervként működött a Pogármesteri Hivata és a Városi Intézményi Központ, továbbá önáóan működő kötségvetési szerv az Egészségügyi Központ vot. A kötségvetési szervek száma eggye, a teepheyek száma tízze csökkent az eenőrzött időszakban a feadateátás szervezeti kereteiben bekövetkezett vátozások hatására. Az Önkormányzat az eenőrzött időszakban a Teevíziózást Segítő Nonprofit Kft.-ben és a Városüzemetetési Kft.-ben rendekezett 100,0%-os tuajdoni részesedésse. A V árasüzemetetési Kft. váakozási szerződés aapján átott e intézményi karbantartási, köztisztasági, park- és játszótér kezeési, ároktisztítási és sport feadatokat. A Teevíziózást Segítő Nonprofit Kft. végezte a képviseőtestüeti üések és egyéb városi események közvetítését, közműveődési feadatokat és a Közösségi Ház üzemetetését, ameyhez támogatást kapott az Önkormányzattó az eenőrzött időszakban. Tevékenységi körébő júius -jétő kikerütek a közműveődési feadatok. Az Önkormányzat közoktatási kiadásainak összes működési kiadásan beüi aránya a évi 31,9%-ró- a közneveési intézmények Kebesberg Intézményfenntartó Központnak történő átadása következtében - 21,6%-ra mérsékődött a év I. féévében. A fenntartóvátást követően az Önkormányzat váata a közneveési intézmények ingó és ingatan vagyonának további működtetését. A közneveési feadatok átadása következtében a kiadások 328,8 miió Ft-ta, a bevéteek 269,5 miió Ft-ta, az önkormányzati intézményekben fogakoztatottak száma 102 főve csökkent. A év eső féévében az ingó és ingatan vagyon működtetésére tejesített kiadások összege az átadott intézményekhez kapcsoódóan 44,1 miió Ft vot. A Képviseő-testüet a működtetésrő szóó döntés eőtt vizsgáta a kapcsoódó kiadásokat, azonban az arró vaó eseteges emondás pénzügyi hatásának eemzéséhez eőzetes számításokat nem készítettek. Az átszervezést követően a Képviseő-testüet a május 30-ai határozatában a Széchenyi István Átaános Iskoa működtetésének az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáró döntött. A szociáis és gyermekjóéti feadatok eátására a évben a működési kiadások 19,6%-át, 318,6 miió Ft-ot fordítottak. Aszociáis aapszogátatás feadatait- a Csaádsegítés kivéteéve december 31-ig a szociáis mikrotársuás 1 keretében, a Szociáis Központon keresztü átták e gesztor teepüésként. A társut teepüések ikviditási gondjaira tekintette az Önkormányzat kiépett a szociáis mikrotársuás 1 -bő és csatakozott a szociáis mikrotársuás 2 -höz. Az átszervezés hatására a kiadások 46,9 miió Ft-ta, a bevéteek 48,7 miió Ft-ta csökkentek, a dogozókat a mikrotársuás 2 fogakoztatta, a doogi kiadásokat továbbra is az Önkormányzat finanszírozta. A évig a csaádsegítési feadatokat a Városi Intézményi Központ, a gyermekjóéti szogáat működtetését a Füzesabonyi Kistérség Többcéú Társuása átta e, ezt követően a szociáis mikrotársuás 2 vette át ezeket a feadatokat is. A közműveődési- és sportfeadatokra az Önkormányzat a évben 37,2 miió Ft-ot, a működési kiadások 2,3%-át tejesítette. A kapcsoódó kiadások összege év I. féévében 5, 7 miió Ft-ra csökkent a feadateátás mértékének és módjának vátozása következtében. A közműveődési feadatokat a 13

16 I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK évig megáapodás aapján az Önkormányzat kizáróagos tuajdonában évő Teevíziózást Segítő Nonprofit Kft. átta e júius -jétő egy egyéni váakozót bíztak meg a feadateátással A Képviseő-testüet ápriis 25-én a közműveődési szogátatások intézményi kereteinek ismétet átaakításáró döntött, a közneveési feadatok átadása miatti vátozásokka összefüggően. Az egészségügyi ágazatban az Önkormányzat az Egészségügyi Központ fenntartásáva átta e a járóbeteg-szakeátási feadatokat. Az intézmény évek közötti feújításáva bővüt az igénybe vehető szakeátások köre, a működési aapterüet és a kötségvetési Jétszám is megnőtt, ami a évi tervezett kiadások 43,4%-os (44,8 miió Ft-os) emekedését okozta a évben tejesített működési kiadásokhoz képest. Az emet szintű szakeátás kiadásai az önként váat feadatok év I. féévi kiadásainak 54,4%-át tették ki. Az Önkormányzat az egészségügyrő szóó évi CLIV. törvény 244/D. (5) bekezdése aapján a járóbeteg-szakeátási feadatainak ápriis 30-át követő foytatását váata. Az igazgatási és egyéb feadatok terüetén a működési kiadások aránya a működési kiadásokon beü jeentősen nem vátozott, 2010-ben 39,0%, a év I. féévben 38,2% vot, azonban a évi kiadásokhoz képest a évben az Önkormányzat 204,7 miió Ft-ta kevesebb kiadást tervezett. A csökkenést az egyes igazgatási feadatoknak a Járási Hivata részére történő átadása, a tűzvédemi feadatok eátásában bekövetkezett szervezeti vátozások, a közfogakoztatás kiadásainak jeentős csökkenése és a évi egyszeri téteek (normatíva-visszafizetés, váasztásra fordított kiadások, köcsönök visszatérüéséve kapcsoatos technikai jeegű eszámoás) okozták. A Járási Hivata kiaakításóhoz a Kormányhivataa megkötött megáapodás aapján a Pogármesteri Hivatató 8 fő Jétszám és négy üres státusz átadására kerüt sor. A Járási Hivatanak történt feadatátadás eredményeként a kiadások 83,8 miió Ft-ta (szeméyi juttatások és járuékok 48,7 miió Ft-ta, doogi kiadások 35, miió Ft-ta), a bevéteek 58,9 miió Ft-ta mérsékődtek. A Pogármesteri Hivata évre tervezett kiadásainak összege 148,1 miió Ft, az éves támogatás összege 123,8 miió Ft vot. A Pogármesteri Hivata évi kötségvetési engedéyezett étszámát az önkormányzatok átaános működési támogatása kiszámításának aapjáu szogáó eismert hivatai Jétszámnak megfeeően határozták meg. Az Önkormányzat és a Járási Hivata közös épüetben működött január -jétő az üzemetetési kiadásokat a Kormányhivata arányosan visete. Az Önkormányzati Tűzotóság áami tűzotósággá történő átaakuása miatt január -jétő a fogakoztatottak száma három főve, a kiadások és a bevéteek egyaránt 16,7 miió Ft-ta csökkentek. A feadatátadások kedvező hatása eenére, az új feadatfinanszírozási rendszer keretében csökkenő kötségvetési források hatására a pénzügyi egyensúyi heyzet összességében a év I. féévében kedvezőtenü vátozott. 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAP[TÁSOK 2. A PÍNZÜGYI EGYENSÚLY FENNTARTÁSÁT VESZÉLYEZTETŐ PÉNZ ÜGYI KOCKÁZATOK, EZEK CSÖKKENTÉSE ÍRDEKÉBEN TETT INTÍZ KEDÍSEK Az Önkormányzat kötségvetésének eemzését a CLF módszer szerint hajtottuk végre. A év. féévi vaós jövedeemtermeő képesség bemutatása érdekében az eemzés során nem vettük figyeembe az adósságkonszoidációhoz kapcsoódó bevéteeket és kiadásokat. Az adósságkonszoidációra vonatkozóan az Önkormányzat év I. féévi beszámoója 78,4 miió Ft működési kötségvetési támogatást, vaamint 78,4 miió Ft hitetöresztést tartamazott. Az adósságkonszoidációhoz kapcsoódóan a foyó bevéteek között kimutatott kötségvetési támogatás javította a működési jövedemet. A CLF módszer szerinti önkormányzati részetes adatokat év I. féév között az 1/A. számú meéket, az adósságkonszoidációhoz kapcsoódó bevéteek és kiadások pénzügyi egyensúyi heyzetre gyakorot hatását az 1/B. számú meéket, a főbb önkormányzati adatokat a következő tába mutatja be: miió Ft Megnevezés év év év 2012.év. féév Foyó bevéteek 577,0 1471,3 1441,3 464,8 Foyó kiadások 626,3 1469,4 415,2 518,1 Működési jövedeem -49,3 1,9 26,1-53,3 Fehamozási bevéteek 111,0 243,8 122,8 27,5 Fehamozási kiadások 281,1 238,2 235,5 28,4 Fehamozási kötségvetés egyenege -170,1 5,6-112,7-0,9 Foyó és fehamozási bevéteek összesen 1688,0 715,1 564,1 492,3 Foyó és fehamozási kiadások összesen 907,4 707,6 650,7 546,5 Finanszírozási műveetek néküi pozícicí -219,4 7,5-86,6-54,2 Finanszírozási műveetek egyenege 76,5 171,6-65,5-50,2 Tárgyévi pénzügyi pozíció -142,9 179,1-152,1-104,4 Hite töresztés, értékpapír bevátás 0,0 9,6 72,9 55,8 Nettó működési jövedeem -49,3-7,7-46,8-109,1 Az Önkormányzat a év és a év. féév között - a évi adósságkonszoidációs támogatás nékü számítva - összesen 5459,5 miió Ft kötségvetési bevétet ért e, és 5812,2 miió Ft kötségvetési kiadást tejesített. A működési jövedeem - az ÖNHIKI támogatások eenére - az eenőrzött időszakban összesen 74,6 miió Ft forráshiányt mutatott. Az Önkormányzat évek közötti foyó kötségvetési egyenegének pozitív irányú vátozását az eredményezte, hogy a kiadások nagyobb mértékben csökkentek, mint a bevéteek. A évi foyó kiadások az eőző évhez képest 156,9 miió Ft-ta mérsékődtek, a foyó bevéteek 105,7 miió Ft-ta csökkentek. A évi foyó kiadások a évihez viszonyítva 54,2 miió Ft-ta, a foyó bevéteek 30,0 miió Ft-ta csökkentek. Az Önkormányzat a évben 47,1 miió Ft, a évben 75,4 miió Ft ÖNHIKI támogatásban részesüt. Az Önkormányzat részére nyújtott támoga- 15

18 II. RÉSZLETES MEGMLAPfTAsOK tást a évi központi kötségvetésérő szóó, évi CLXXXVIII. törvény szerinti céoknak megfeeően, a közüzemi számák, az éemiszerbeszáítók feé fennáó tartozások, vaamint egyéb száítói tartozások kiegyenítésére hasznáták fe. Az Önkormányzatná a működési jövedeemtermeő képesség miatti kockázat az eenőrzött időszakban fennát, mive a foyó kötségvetésének egyenege a évben 49,3 miió Ft, a év I. féévben 53,3 miió Ft hiány vot. Bevétei kitettséget jeentett, hogy a működőképesség megőrzését szogáó kiegészítő ÖNHIKI támogatás nékü a működési jövedeem 2011-ben 45,2 miió Ft, 2012-ben 49,3 miió Ft hiányt mutatott vona. A nettó működési jövedeem értéke az eenőrzött időszakban negatív vot (-212,9 miió Ft), a működési jövedeem nem nyújtott fedezetet a tőketöresztési köteezettségek tejesítéséhez. Az Önkormányzat fehamozási kiadásai- a év kivéteéve- meghaadták a fehamozási bevéteeket. A fehamozási forráshiány a év I. féév közötti időszakban összesen 278,1 miió Ft vot. A fehamozási kötségvetés egyenege a évben 170,1 miió Ft, a évben 112,7 miió Ft, a év I. féévében 0,9 miió Ft hiányt, a évben 5,6 miió Ft többetet mutatott. A fehamozási kötségvetés egyensúyának évi javuása esősorban az EU-s páyázati forrásbó megvaósuó Egészségügyi Központ beruházásához kapott 126,5 miió Ft támogatásértékű fehamozási bevétebő, és 73,5 miió Ft kamatbevétebő adódott. Az Önkormányzat fehamozási forráshiányának finanszírozására a évi kötvénykibocsátásbó származó tartaék biztosított fedezetet. A fehamozási kötségvetés és a nettó működési jövedeem együttes, negatív egyenegébő adódó finanszírozási igény az eenőrzött időszakban 491,0 miió Ft vot, ameyre forgatási céú értékpapír bevátás, eőző években képződött, a kötvénybevéte fe nem hasznát részébő származó tartaék, vaamint foyószámahite biztosított fedezetet. Az Önkormányzat finanszírozási műveeteinek egyenege a évtő kezdődően negatív vot, amit a kötvényhez kapcsoódó tőketöresztés megkezdése és a foyószámahite-áomány töresztése okozott. Az adósságszogáat tejesítése érdekében újabb adósságot keetkeztető köteezettséget az Önkormányzat nem váat. A foyó bevéteek összege a években foyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, a évi 1577,0 miió Ft-ró a évre 105,7 miió Ft-ta, a évre 30,0 miió Ft-ta mérsékődött. A vátozásra jeentős hatássa vot az ÖNHIKI néküi kötségvetési támogatásoknak és a saját működési bevéteeknek a évben az eőző évhez képest 7,9%-os (85,9 miió Ft-os), a évben az eőző időszakhoz viszonyított 5, 7o/o-os (59,1 miió Ft-os) csökkenése. A év I. féévben a foyó bevéte tejesített összege 464,8 miió Ft vot. A foyó bevéteeken beü a egnagyobb részarányt a kötségvetési támogatások és a saját működési bevéteek képezték. A foyó bevéteeknek 2010-ben 11,5%-a, 2011-ben 12,9%-a, 2012-ben 14,5%-a, a év I. féévben 18, o/o-a származott áamháztartáson beürő kapott támogatásbó. A egjeentősebb összegű támogatásértékű bevéteeket a években az OEP támogatásbó a szakrendeésekre, vaamint a Munkaügyi Központtó a közhasznú munka támogatására kapta az Önkormányzat. 16

19 . RÉSZLETES MEGÁLLAP{TÁSOK A saját működési bevéteek összege a évben 454,9 miió Ft vot, a évben 409,5 miió Ft-ra, a évben 391,0 miió Ft-ra és a év. féévben 143,6 miió Ft-ra csökkent. Az Önkormányzat a Heyi adó tv. szerinti iparűzési adót és a magánszeméyek kommunáis adóját vezette be. Az iparűzési adó kucsa eérte a törvény szerinti maximáis 2,0%-os értéket, azonban a kommunáis adó mértéké a jogszabáyi feső határ aatt vot. A év. féév közötti időszakban adóemeésre nem kerüt sor. Az Önkormányzat gazdákodásában az eenőrzött időszakban a heyi adók a foyó bevéteek körében jeentős súyt képvisetek, összegük 2010-ben 322 miió Ft, 2011-ben 301,0 miió Ft, 2012-ben 297,0 miió Ft, év. féévben 98,0 miió Ft vot, arányuk a évi 20,4%-hoz képest ényegesen nem vátozott. A heyi adókorr beü az iparűzési adó részesedése a évben 94,3%, a év. féévében 86,2% vot. Az adóbevéteek számos adóaanytó származtak, ezért nem át fenn a heyi adók miatti bevétei kitettség. Az Önkormányzat heyi adókbó származó bevéteeinek szerkezetét és összetéteét a évi zárszámadási rendeetek eőterjesztéseiben bemutatták, de az adóbevéteek és az adózók száma egymáshoz viszonyított vátozásának hatását nem értéke ték. Az eenőrzött időszakban az Önkormányzat 505,1 miió Ft fehamozási bevétet tejesített, ezen beü az áamháztartásorr beürő kapott- az otthonteremtési-, és az Egészségügyi Központ fejesztési projekthez kapcsoódó - támogatások összege 204,7 miió Ft vot. A saját fehamozásibevéteek ingadozását a fehamozási céú kamatbevéte vátozása okozta. Az Önkormányzatná a foyó kiadások összege a évben 1626,3 miió Ft vot, és a évben 1469,4 miió Ft-ra, a évben 1415,2 miió Ft-ra esett vissza. A működési kiadások csökkenéséhez az egyszeri jeegű téteek meett hozzájárut a közfogakoztatás rendszerének átaakítása és az Önkormányzat intézményi kereteiben bekövetkezett vátozás. Az eenőrzött időszakban az összes kiadásorr beü a foyó kiadások aránya 85,3%-94,8% között aakut. Az Önkormányzat év I. féévben pénzügyieg befejezett beruházásainak és feújításainak értéke 537,7 miió Ft vot, a foyamatban évő beruházásokra és feújításokra 413,6 miió Ft kiadást fordítottak'. Az eenőrzött időszakban megvaósított fejesztések tejes bekerüési kötsége 1069,6 miió Ft vot, ameynek finanszírozásához EU-s páyázati forrásbó 301,9 miió Ft-ot (28,2%), egyéb központi támogatásbó 101,1 miió Ft-ot (9,5%) és kötvényforrásbó 666,6 miió Ft-ot (62, 3%) hasznátak fe. A június 30. utáni időszakra váat 375,0 miió Ft köteezettség forrásait a 295,5 miió Ft kötvénykibocsátásbó származó bevéte maradványábó, 6 Az adó évi mértéke a 100 m 2 aatti akás esetében 6250 Ft, a 100 m 2 feetti akás és az 500m 2 -né nagyobb teek esetében 10 OOO Ft vot. 7 Az Önkormányzat áta a és a év J. féév között megvaósított fejesztési feadatok érdekében tejesített fehamozási kiadások és az ezekhez váat köteezettségek összegzését a 2. számú meéket tartamazza. 17

20 . RÉSZLETES MEGÁLLAPITAsaK 79,3 miió Ft EU-s támogatásbó, és 0,2 miió Ft egyéb központi támogatásbó tervezték biztosítani. Az Önkormányzat az "Aapszintű járó beteg szakeátás fetéteeinek biztosítása a füzesabonyi Egészségügyi Központban" című ÉMOP projektre megkötött támogatási szerződés aapján összesen 260,0 miió Ft összegű támogatásban részesüt. A projekt összkötsége 333,7 miió Ft vot. Az "IKT technoógia bevezetése Füzesabony közoktatási intézményeiben" című projekt keretében az Önkormányzat áta fenntartott iskoákban pedagógiai módszertani fejesztés (iskoai számítógép-csomagok, digitáis tábák beszerzése) vaósut meg 18,7 miió Ft összegben, tejes egészében TIOP támogatással A évben ekezdődött tanuszoda beruházására az Önkormányzat a évben 41,3 miió Ft-ot fordított. A tejesítés körüi vitás kérdések hatására a kiviteező 2011-ben femondta a beruházási szerződést. Az Önkormányzat a beruházás eáításáró döntött, és jogi épéseket kezdeményezett a szeméyi feeősség megáapítására. Az ejárás az eenőrzött időszakban nem zárut e. Az Önkormányzat az eenőrzött években a zárszámadási rendeeteiben bemutatta a működési és fehamozási kiadások aakuását, főbb jogcímek szerinti összetéte vátozását, azonban nem értékete a fehamozási kiadások, vaamint a fejesztések során megvaósut, ietve megvaósuó étesítmények jövőbeni üzemetetése miatti kockázatot. A és év I. féév közötti időszakban- az Önkormányzat adatszogátatása szerint - a saját hatáskörben végrehajtott bevétenöveő és kiadáscsökkentő intézkedések összességében 8,7 miió Ft-ta javították a kötségvetés egyensúyát, azonban nem biztosítottak eegendő forrást a pénzügyi egyensúy heyreáításához. Az intézkedések a szeméyi jeegű kiadások és az igénybe vett közszogátatások csökkentéséhez, vaamint a bevéteek behajtásához kapcsoódtak. Az Önkormányzat a fizetőképesség megőrzésére és az eadósodás kezeésére szogáó stratégiáva, koncepcióva nem rendekezett. Nem eemezték a rövid és hosszú távú köteezettségváaásokka kapcsoatos kockázatokat, és nem dogozták ki a kockázatok kezeésére vonatkozó ejárásokat, módszereket. Az Önkormányzat nem készített programot a pénzügyi egyensúyának biztosítására, ietve heyreáítására. Az eenőrzött időszakban az Önkormányzatná nem mérték fe az eszközök műszaki áapotát, a szükséges pótási, feújítási munkák forrásigényét, és nem végeztek az eszközök műszaki áapotára vonatkozó számításokat. Az eszközök hasznáhatósági foka a évi 77,0%-ró a évben 74,9%-ra csökkent az eszámot értékcsökkenés hatására, és a évben 75,4%-ra nőtt az üzembe heyezések, vaamint egyes "0"-ig eírt eszközök kivezetése hatására. 18

21 . RÉSZLETES MEGÁLLAPfTÁSOK 3. Az ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGEINEK ÁLLOMÁNYA, AZOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA, AZ ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ HATÁ SA Az Önkormányzat pénzintézeti köteezettségeinek áománya január -jétő december 31-ig 29,9%-ka, 1309,0 miió Ft-ró 1700,6 miió Ft-ra emekedett. A növekedés 90,9%-át a deviza aa pú kötvényhez kapcsoódó nem reaizát árfoyamveszteség vátozása okozta. A év I. féév végén a pénzintézeti köteezettségek összege a évihez képest - jeentős részben az adósságkonszoidáció hatására 43,3%-ka, 736, miió Ft-ta vot aacsonyabb. Az Önkormányzat pénzintézetekke szemben a I. féévben fennáó köteezettségeit a következő ábra mutatja be: A pénzintézetekke szemben fennáó köteezettségek áománya A pénzintézeti köteezettségek áományát június 30-án 99,5 miió Ft foyószámahite és 865,0 miió Ft kötvény tartozás képezte. Az Önkormányzat a évben 6550,5 ezer CHF (968,2 miió Ft) névértékű kötvény bocsátott ki 19 év és 4 hónap ejárati időve. A tőketöresztési köteezettség ápriis 30-átó kezdődött, a tőkerészetek a futamidő aatt növekvő mértékűek. Az Önkormányzat a fizetési nehézségei miatt a év I. féévében csak a kamatfizetési köteezettségét tejesítette. A bankka foytatott egyeztetést követően a tőketöresztés a fe nem hasznát kötvénybevétebő júius 2-án történt meg. A kifizetett késedemi kamat 1961,0 CHF (0,5 miió Ft) vot. A késedemes tejesítés miatt a bank nem ét inkasszós jogáva. A Kvtv. 72. () bekezdésében fogatak aapján a Magyar Áam részben átváata az Önkormányzat adósságáományát és járuékait. A kötvényhez kapcsoódó, 40,0%-ban átváat fizetési köteezettség e nem járt névérték jogcímen 2497,1 ezer CHF-et, kamatok jogcímen 5,2 ezer CHF-et tett ki, a megáapodás aapján 603,2 miió Ft összegben. A kötvényhez kapcsoódó 601,9 miió Ft-os tőketöresztést a Magyar Áamkincstár közvetenü a kötvénytuajdonos pénzintézette rendezte, a tranzakció az Önkormányzat pénzforgamában nem jeent meg. A kapcsoódó áományvátozás könyveése június 30-áig megtörtént. A foyószámahite-áomány csökkentéséhez az Önkormányzat további 78,4 miió Ft adósságkonszoidációs támogatásban részesüt. A pénzintézeti köteezettségek összege csökkent, meynek eredményeként javut az Önkormányzat pénzügyi egyensúyi heyzete. 19

22 I. RÉSZLETES MEGÁLLAPfTAsOK A devizában fennáó köteezettség árfoyamkockázatot, a vátozó kamatozású kötvény és foyószámahite kamatkockázatot jeentett az Önkormányzat számára, és hatássa vot a pénzügyi egyensúyi heyzetére. A kötvény miatt fennáó köteezettség aakuását, a tejesített tőketöresztést és kamatfizetést a Képviseő-testüetnek az éves beszámoóban bemutatták. A tőketöresztés kezdetét megeőzően a Képviseő-testüet vizsgáta a visszafizetés ehetséges forrásait. A devizában kibocsátott kötvény Szám v. tv szerinti év végi értékeését az eenőrzött időszak minden évében végrehajtotta az Önkormányzat. Az Áhsz., 9. számú meéketének a számaosztáyok tartamára vonatkozó eőírásai 4. d) pontjában és 9. d) pontjában fogatak" eenére azonban - a tőketöresztések könyveésének tétees áttekintése aapján - a töresztések kivezetésére a évi adósságkonszoidáció kivéteéve a pénzügyi tejesítés forint árfoyamán kerüt sor, a köteezettség könyv szerinti forintértéke heyett. A nem megfeeő árfoyamon eszámot évközi gazdasági esemény a köteezettség év végi értékeés utáni méregértékét nem befoyásota. Az Önkormányzat a év és június 30-a közötti időszakban a fizetőképességét foyószámahite igénybevéteéve tudta fenntartani. A foyószámahite igénybevéteét a év. féévében a következő tába mutatja be: Foyószámahite Megnevezés 2010.év év év féév Keretösszeg január ~jén (miió Ft) 200,0 200,0 200,0 200,0 Átagos, napi áomány (núió Ft) 147,0 181,4 175,5 178,9 Hitee zárt napok száma (nap) Egyeneg áomány az időszak végén (miió Ft) 195,7 186,1 195,8 99,5 Tejesített kamat és egyéb kiadás (miió F~ 13,7 17,8 19,2 8,9 A foyószámahite igénybevétee az eenőrzött időszakban foyamatos vot, ameye kapcsoatban az Önkormányzat összesen 58,6 miió Ft kamatot és 1,0 miió Ft egyéb kötséget fizetett meg. A napi átagos áomány a évi 147,0 miió Ft-ró a év. féévében 178,9 miió Ft-ra emekedett, az eenőrzési időszak végére a záró áomány 195,7 miió Ft-ró 99,5 miió Ft-ra csökkent az adósságkonszoidációs támogatás eredményeként. A számavezető bank kezdeményezésére a hitekeret június 28-tó 200,0 miió Ft-ró 120,0 miió Ft-ra csökkent. A foyószámahite-keret foyamatos igénybevétee és a hitekeret csökkentése hozzájárut az Önkormányzat banki kitettség miatti kockázatúnak növekedéséhez. Az eenőrzött időszakban a Képviseő-testüet három akaomma - az eredetieg meghatározott fejesztési céoktó etérően - a kötvénybő származó fe nem hasznát pénzeszközök működési kiadások finanszírozásába történő, átmeneti bevonásáró döntött'. A már ezárt kötségvetési években az összeg visszapótásáró intézkedtek. 8 Hatáytaan: január -jétő. A január -jétő hatáyos eőírás: az Áhsz (8) bekezdés f) pontja és a (4) bekezdés 9. pontja 'a 122/2011. (VII. 13.), 85/2012. (VI. 28.) és 20/2013. (II. 28.) számú képviseő-testüeti határozatok 20

23 II. RÉSZLETES MEGMLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat Képviseő-testüete határozatot hozott, hogy a még hatáyban évő május 31-én, közbeszerzési ejárás efoytatását követően megkötött foyószáma-hitekeret szerződést módosítja, ezáta a szerződés hatáyát június 30-ig meghosszabbítja. Az ÁSZ áta hivatabó indított jogorvosati ejárás során a Közbeszerzési Döntőbizottság 0.424/16/2013. számú határozatában megáapította, hogy a június 3-án ket szerződés módosításáró szóó tájékoztató hirdetmény útján történő közzététee a Kbt () bekezdésében10 fogatak eenére, a jogszabáyban eőírt határidőig nem történt meg. Az Önkormányzat munkabér-megeőegezési hitee, egyéb ikvid hitee nem rendekezett és hosszú ejáratú hitet nem vett fe az eenőrzött időszakban. A száítókka szembeni köteezettségek méreg szerinti áományának összes köteezettségerr beüi aránya a évi 0,3o/o-ró június 30-ig 5,4o/o-ra, összege 49,3 miió Ft-ta emekedett. Az Önkormányzat év I. féév közötti száítói és ejárt száítói áományát az aábbi ábra mutatja be: A száítói és a ejárt száítói áomány 200 miió Ft 100 A évi kiugró értéket az Egészségügyi Központ fejesztési projektte kapcsoatban az év végén beérkezett, 156,3 miió Ft összegű száma okozta. A ejárt száítói tartozás év I. féév végén meghaadta a tejesített doogi kiadások egyhavi átagos összegének 130,0%-át, a 60 napot meghaadó fizetési késedeemben évő tartozás összege 22,4 miió Ft vot. A tejes ejárt száítói áománybó 41,7 miió Ft a közétkeztetést biztosító száítóva szemben át fenn, ami nagymértékben növete az Önkormányzat száítói kitettségét. A egnagyobb száítói hiteező feé az Önkormányzat részetfizetésre vonatkozó ajánatot tett a év. féévben. Az Önkormányzatná a száítói köteezettségekbő eredő nemfizetési kockázat kedvezőtenü befoyásota a pénzügyi egyensúyi heyzetét 10 Hatáytaan január -jétő, a január -jétő hatáyos eőírás: a Kbt () bekezdés h) pontja és a 30. (4) bekezdése. 21

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben