ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES"

Átírás

1 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' január

2 Áami Számvevőszék Iktatószám: V /2014. Témaszám: 1240 Vizsgáat-azonosító szám: V Az eenőrzést feügyete: Renkó Zsuzsanna feügyeeti vezető Az eenőrzést vezette és az eenőrzés végrehajtásáért feeős: Vaastyánné dr. Vízhányó Júia eenőrzésvezető A számvevőszéki jeentés összeáításában közreműködött: Baksa Anikó számvevő tanácsos Az eenőrzést végezték: Vögyesi Mátyás számvevő Berki Lászó számvevő Jeentéseink az Országgyűés számítógépes háózatán és az Interneten a címen is ovashatóak.

3 ~ TARTALOMJEGYZEK BEVEZETÉS 3 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 6 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 12. Az Önkormányzat köteező és önként váat feadatai, a feadateátás szervezeti kereteinek vátozása A pénzügyi egyensúy fenntartását veszéyeztető pénzügyi kockázatok, ezek csökkentése érdekében tett intézkedések Az Önkormányzat köteezettségeinek áománya, azok összetéteének vátozása, az adósságkonszoidáció hatása Az Önkormányzat pénzügyi gazdákodása során érvényesített integritási szempontok 25

4 MELLÉKLETEK 1/ A. szám ú Az Önkormányzat bevéteei és kiadásai, vaamint adósságszogáata a év. féév közötti időszakban (a CLF módszer szerint, a Kvtv. 72. () bekezdésében fogat adósságátváaáshoz kapcsoódó pénzügyi tejesítések nékü) 1/B. szám ú Az Önkormányzat bevéteei és kiadásai a Kvtv. 72. () bekezdésében fogat adósságátváaáshoz kapcsoódó pénzügyi tejesítések nékü a év. féévben (a CLF módszer szerint) 2. szám ú Az Önkormányzat áta a és a év. féév között megvaósított fejesztési feadatok érdekében tejesített fehamozási kiadások és az ezekhez váat köteezettségek összegzése 3. szám ú Az önkormányzati feadatok eátásában résztvevő gazdasági társaságok egyes kiemeit adatai 4. szám ú Az Önkormányzat június 30-án fennáó, hosszú ejáratú adósságot keetkeztető köteezettségváaásai 5. szám ú Az Önkormányzat köteezettségeinek és egyes köteezettségváaásainak december 31-ei és június 30-ai áománya, vaamint a év II. féévben és az azt követő években várható köteezettségek, köteezettségváaások miatti kiadások 6. számú Újfehértó Város Önkormányzata Pogármesterének a jeentéstervezethez tett észrevétee 7. szám ú Az ÁSZ váasza Újfehértó Város Önkormányzata Pogármesterének a jeentéstervezethez tett észrevéteére FÜGGELÉKEK. számú Rövidítések jegyzéke 2. számú Fogaomtár 2

5 , JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának évben induó - eenőrzésérő Újfehértó, BEVEZETES Az ÁSZ a stratégiájában céu tűzte ki, hogy az önkormányzatok eenőrzése során azok pénzügyi-gazdasági heyzetét értékei, kockázatait fetárja, vaamint az eenőrzések heyszíneit objektív mutatószámrendszer aapján váasztja ki. Az áamháztartás önkormányzati arendszerében az utóbbi években megjeenő!;azdákodási nehézségek, a pénzforgami hiány növekedése, az eadósodás az ASZ figyeimét az önkormányzatok pénzügyi heyzetére irányította. Az ekövetkezendő évek kötségvetési hiánycéjainak tarthatósága érdekében indokot, hogy az önkormányzatok pénzügyi heyzeteemzése és az egyensúyi heyzetet befoyásoó kockázatok fetárása továbbra is kiemeit hangsúyt kapjon az ÁSZ tevékenységében. A közigazgatás átaakításának keretében - a heyi igazgatás és önkormányzás hatékonyabbá tétee érdekében - a Kormány az önkormányzatokra vonatkozóan 2012-ben újraszabáyozta mind a sarkaatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező törvényeket és a feadatok végrehajtását biztosító eőírásokat. Az önkormányzati feadateátást érintő átaakítások jeentős része 2013-ban következett be azza, hogy az igazgatási, az oktatási és a szociáis eátásban a feadatok jeentős hányadát átvette az áam. Ahhoz, hogy az önkormányzatok meg tudjanak feeni a számukra meghatározott - szigorúbb - gazdákodási szabáyoknak, és az új fetéteek meett is biztosítható egyen a közszogátatások megfeeő színvonaú eátása, szükséges vot a pénzügyigazdasági rendszerük aapjainak megsziárdítása. Ezt a cét szogája az adósságkonszoidáció, amey az önkormányzatok működését és fejesztését segítő, de korábban az áam áta nem fedezett kiadásokka kapcsoatos köteezettségváaások differenciát mértékű átváaását jeenti. Az ÁSZ a év I. féévi eenőrzési tervében a 39. számú, az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának évben induó- eenőrzéséve az önkormányzatok évben megkezdett heyzeteemzését foytatja. Az adósságkonszoidáció az önkormányzatok pénzügyí egyensúyi heyzetére egyérteműen kedvező hatást gyakorot, azonban a probémák kivátó okait nem szüntette meg, ennek kezeése nékü viszont az adósságáomány újratermeődik. Az önkormányzati arend- 3

6 BEVEZETÉS szerben a 2013-tó bevezetett új feadatfinanszírozási rendszer keretein beü továbbra is megodandó kérdés a pénzügyi egyensúy megteremtése, hosszú távú fenntartása. Erre tekintette kiemeit fontosságú az önkormányzatok pénzügyi egyensúyi heyzetére ható kockázatok fetárása, az ezze kapcsoatos foyamatok, trendek bemutatása. Az ÁSZ ennek megfeeően a jövőben is tovább foytatja az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzetét értékeő témacsoportos eenőrzéseit. Az eenőrzések kockázataapú megközeítése keretében megtörténik az önkormányzatok adósságkezeési és ikviditási heyzetének értékeése, a pénzügyi egyensúy minősítése, továbbá az arendszerben 2013-ban bekövetkezett vátozások hatásának értékeése. Az eenőrzés - eredményének várható hatásaként - megáapításaiva segítséget nyújthat a pénzügyi heyzet értékeéséhez, a pénzügyi egyensúy heyreáítása érdekében szükségessé váó önkormányzati intézkedések megtéteéhez. Az eenőrzés során továbbra is céunk az áamháztartás önkormányzati arendszerére jeemző információk összegzéséve támogatui az Országgyűés munkáját a törvényakotásban, a források eosztásában. Az eenőrzés céja: az Önkormányzat pénzügyi heyzetének, szabáyosságának értékeése, a pénzügyi egyensúy aakuására hatássaévő foyamatoknak és a pénzügyi egyensúy aakuására ható kockázatoknak a fetárása. Az eenőrzés céja annak értékeése vot, hogy: a köteező és önként váat feadatok eátása, ezen beü az eátott feadatok körének, az eátást biztosító szervezeti formáknak a vátozása miyen hatást gyakorot a pénzügyi egyensúyi heyzetre; az Önkormányzat pénzügyi- működési és fehamozási-egyensúya miyen irányban vátozott, a vátozást miyen okok idézték eő, továbbá miyen intézkedéseket tettek az egyensúy biztosítása, ietve javítása érdekében, az intézkedések hatására javut-e az Önkormányzat pénzügyi heyzete; a kötségvetési kiadások finanszírozása érdekében váat, pénzintézetekke szembeni köteezettségek, a száítói és egyéb köteezettségek hogyan aakutak, az adósságkonszoidáció után fennmaradt köteezettségek tejesítésének kockázatai miként befoyásoják a jövőbei pénzügyi egyensúyi heyzetet. Az önkormányzatok korrupcióva szembeni veszéyeztetettségének csökkentése érdekében új feadatként femértük az integritási szeméet érvényesüését a pénzügyi gazdákodási foyamatokban. Utóeenőrzésre nem kerüt sor, mive az ÁSZ az eenőrzött időszakban az Önkormányzatná számvevőszéki jeentésseiezárt eenőrzést nem végzett. Az eenőrzési céokban megfogamazott kérdések értékeési kritériumai a gazdákodásra vonatkozó jogszabáyok és a pénzügyi egyensúy biztosításának, vaamint a pénzügyi heyzette és gazdákodássa kapcsoatos kockázatok kezeésének követeménye. Az eenőrzés az eenőrzési céok eéréséhez eemző, értékeő, a pénzügyi heyzet kockázatát is minősítő ejárásokat akamazott. 4

7 BEVEZETÉS Az eenőrzés típusa: szabáyszerűségi eenőrzés Eenőrzött szervezet: Újfehértó Város Önkormányzata Az eenőrzött időszak: a január 1-jétő2013. június 30-ig terjedő időszak, figyeemme az eenőrzés céja vonatkozásában megfogamazottakra. A pénzintézetekke szembeni köteezettségek áományának vizsgáatakor az eenőrzött időszakban fennáó köteezettségeket vette figyeembe az eenőrzés. Az eenőrzés szakmai módszertana az ÁSZ hivataos honapján ( közzétett szakmai szabáyokon aaput, amey a Legfőbb Eenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) áta kiadott nemzetközi standardok (ISSAI) figyeembevéteéve készüt. Az eenőrzés jogszabáyi aapját az ÁSZ tv.. (3) bekezdésének, 5. (2)-(6) bekezdéseinek, vaamint az Áht. 61. (2) bekezdésének eőírásai képezik. Az eenőrzés során hasznát rövidítéseket az. számú, az egyes fogamak magyarázatát a 2. számú függeék tartamazza. Újfehértó város áandó akosainak száma január -jén fő, január -jén fő vot. Az Önkormányzat a évben 2049,1 miió Ft kötségvetési bevétet ért e, és 1882,1 miió Ft kötségvetési kiadást tejesített. A december 31-i könyvvitei méreg szerint 5198,4 miió Ft értékű vagyonna rendekezett, a rövid ejáratú köteezettségáomány 631,2 miió Ft, a hoszszú ejáratú köteezettségáomány 819,3 miió Ft vot. Az eenőrzött időszakban az Önkormányzat két többségi tuajdoni hányadú gazdasági társaságga rendekezett. A jegyző a évtő átja e feadatait. A fogakoztatott köztisztviseők száma január -jén 42 fő vot. Az ÁSZ tv. 29. () bekezdéseszerint a jeentéstervezetet megküdtük a pogármester részére, aki az ÁSZ tv. 29. (2) bekezdésében fogat észrevéteezési jogáva ét, a jeentéstervezetre észrevétet tett. 5

8 I. ÖSSZEGZŐ MEGMLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK..,,,,,.., I. OSSZEGZO MEGALLAPITASOK, KOVETKEZTETESEK, JAVASLATOK Újfehértó Város Önkormányzatának pénzügyi egyensúya az eenőrzött időszakban rövidtávon nem vot biztosított. A működési kötségvetés a év I. féévben bevezetett új feadateátási és finanszírozási rendszerben 7,5 miió Ft többetet mutatott. A évi 70,0%-os mértékű, 966,1 miió Ft tőketartozást és annak járuékait érintő adósságkonszoidáció hatására az Önkormányzat pénzügyi egyensúyi heyzete javut, azonban a finanszírozásba bevonható pénzeszközök, vaamint a jövedeemtermeő képessége aapján képződő bevéteek várhatóan nem biztosítják a fennáó köteezettségek jövőbeni fedezetét. Az Önkormányzat kötségvetésének eemzését a CLF módszerre számított mutatók aapján végeztük. A pénzügyi kapacitás év I. féév közötti vátozását - a évi adósságkonszoidáció pénzforgami hatása nékü számítva - a következő ábra mutatja be: Működésí jövedeem, tőketöresztés, pénzügyi kapacitás miióft , 320,7 300 o 7, ,7 62,2-200 L _j év év év év!. féév, pénzügyi kapacitás-- tőketöresztés..._ működési jövedeem Az Önkormányzat év I. féév között összesen 7817,0 miió Ft kötségvetési bevétet ért e, és 7609,6 miió Ft kötségvetési kiadást tejesített. Az eenőrzött időszakban a működési jövedeem végig pozitív tartományban mozgott, 11,4 miió Ft-ró 7,5 miió Ft-ra vátozott. A közbenső két évben a működési jövedeem jeentős emekedést mutatott, a évben 320,7 miió Ft-ra, a évben pedig 258,3 miió Ft-ra nőtt. A kedvező vátozást a foyó kiadások - döntően a közfogakoztatás csökkenése, az egyháznak á tadott intézmények és az étkeztetési feadatok kiszervezése miatt bekövetkezett -csökkenése okozta. Az Önkormányzat a évben 62,9 miió Ft, a évben összesen 67,9 miió Ft ÖNHIKI és rövid ejáratú hitetöresztési támogatásban részesüt. A foyó kötségvetés egyenege a működőképesség megőrzését szogáó, kiegészítő támogatás nékü 2011-ben 257,8 miió Ft, 2012-ben 190,4 miió Ft többetet mutatott vona. Az Önkormányzat a év I. féévben 20,2 miió Ft szerkezetátaakítási tartaékbó foyósított központi támoga- 6

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAP[TÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tást kapott. A működési jövedeemtermeő képesség miatti kockázatot jezi, hogy a év I. féévében a foyó kötségvetés egyenege a szerkezetátaakítási tartaékbó megítét 20,2 miió Ft támogatássa együtt mindössze 7,5 miió Ft többetet mutatott. Az Önkormányzat nettó működési jövedeme 2010-ben -158,7 miió Ft, a év I. féévben -54,7 miió Ft vot. A és a évben képződött működési jövedeem fedezetet nyújtott a hiteek töresztésére. Az eenőrzött években az Önkormányzat fehamozási kötségvetésének egyenege foyamatosan negatív vot, összesen 390,5 miió Ft fehamozási forráshiány keetkezett. A és a években keetkezett pozitív nettó működési jövedeem nem nyújtott fedezetet a fehamozási forráshiányra. Az Önkormányzat évenkénti tejes finanszírozási igénye a CLF módszer szerint 2010-ben 179,7 miió Ft, 2011-ben 43,1 miió Ft, 2012-ben 28,9 miió Ft, a év I. féévben 89,4 miió Ft vot, meynek finanszírozásához működési és fejesztési céú, továbbá egyéb ikvid hiteeket vettek igénybe. Az Önkormányzat adatszogátatása aapján az egyes közneveési és igazgatási feadatok egyháznak, ietve áamnak történő átadása 219,6 miió Ft-os kiadás-megtakarítást, továbbá 140,2 miió Ft bevétecsökkenést jeentett, összességében kedvező hatást gyakorot a pénzügyi heyzetre. A finanszírozási rendszer évi vátozása keretében a kötségvetési források csökkenése azonban eensúyozta a feadatvátozás bemutatott kedvező hatását. A saját hatáskörben végrehajtott bevétenöveő és kiadáscsökkentő intézkedések együttes hatása- amey az étkeztetési feadat kiszervezése révén eért megtakarítást is tartamazza - az Önkormányzat kimutatása szerint jeentős mértékben, 575,2 miió Ft-ta javította a pénzügyi egyensúyi heyzetet. Az önként váat feadatokra fordított működési kiadások aránya a évi 5, %-ró a év I. féév végére 10, %-ra növekedett a sport feadatok körének bővüése miatt, amey működési kockázatot jeentett az Önkormányzat pénzügyi egyensúyi heyzetére. Az eenőrzött időszakban megvaósított, önként váat fejesztési feadatokra fordított kiadások nem jeentettek fehamozási kockázatot. A pénzintézeti köteezettségek a év eejérő a év végére 3,4% ka, 1334,2 miió Ft-ró 1379,6 miió Ft-ra növekedtek, majd az adósságkonszoidációt követően a év I. féév végére 340,0 miió Ft-ra csökkentek. A december 31-én fennáó 1379,6 miió Ft adósság 70,0%-át, összesen 966,1 miió Ft-ot (376,1 miió Ft kötvénytartozást, 237,3 miió Ft vátótartozás, vaamint 352,7 ezer Ft hitetartozást) váat át a Magyar Áam. Az adósságkonszoidációt követően fennmaradt pénzintézeti köteezettségáomány 155,9 miió Ft beruházási hitebő, 46,2 miió Ft hosszú ejáratú működési hitebő, 184,3 ezer EUR (53, 7 miió Ft) kötvénytartozásbó, 51,3 miió Ft vátótartozásbó, vaamint 32,9 miió Ft ikvid hitebő tevődött össze. Az eenőrzött időszakban a vátozó kamatozású, adósságot keetkeztető köteezettségváaások kamatkockázatot, a devizaaapú hiteek és a kötvény árfoyamkockázatot jeentettek. Az Önkormányzatná az eenőrzött időszakban foyama- 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGALLAPfTASOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tosan fennát a banki kitettség, mive fizetőképességét ikvid hiteek rendszeres megújításáva tudta biztosítani. A száítók feé fennáó köteezettségek az eenőrzött időszakban 180,6 miió Ft-ró 34,8 miió Ft-ra csökkentek ben a ejárt száítói tartozás 132,5 miió Ft vot, amey a év. féév végére 34,8 miió Ft-ra csökkent. A 60 napon túi ejárt száítói áomány 2010-ben 96,2 miió Ft-ot tett ki, között már nem vot. Az eenőrzött időszakban fizetési átütemezési megáapodássa érintett száítói tartozása az Önkormányzatnak a év végén vot, 47,7 miió Ft összegben. A június 30-án fennáó, egyben ejárt esedékességű száítói tartozás a PPP szogátatási díjakbó adódott, amey nemfizetési kockázatot jeent. Az Önkormányzatná médegen kívüi téteek miatti kockázatot jeentett a csatornamű társuat köteezettségeire váat készfizető kezesség. A kezességváaás összege az eenőrzött időszak végén 202,6 miió Ft vot. Az Önkormányzat kizáróagos tuajdonában évő, önként váat feadatot eátó gazdasági társaság a évet kivéve nyereségge gazdákodott. A többségi tuajdonban évő, az egészségügyi feadatokat eátó gazdasági társaság veszteséges gazdákodása és az eenőrzött időszak végén fennáó köteezettségáománya azonban méregen kívüi téteek miatti kockázatot jeenthet az Önkormányzat pénzügyi heyzete szempontjából Az eenőrzött időszak végén fennáó, pénzintézetekke szembeni köteezettség aapján a júius. és december 31. közötti időszakban várhatóan 151,3 miió Ft és 37,6 ezer EUR, a évtő 174,6 miió Ft és 174,0 ezer EUR összegű adósságszogáat váik esedékessé. A évi adósságkonszoidáció az Önkormányzat pénzügyi heyzetére kedvező hatást gyakorot, azonban a jövedeemtermeő képesség csökkenése, vaamint a finanszírozásba bevonható eszközök korátozott szintje miatt a jövőbeni köteezettségek kifizethetőségének kockázata fenná. Az Önkormányzat a évben uszoda és tornacsarnok beruházás megvaósítására két- a évben ejáró, 3469,0 miió Ft összegű - PPP szerződést kötött, mey köteezettségváaás médegen kívüi téteek miatti kockázatot jeent. A június 30-án fennáó 2989,0 miió Ft PPP szerződés miatti köteezettségbő a júius. és december 31. közötti időszakban várhatóan 667,0 miió Ft, a évtő 2322,0 miió Ft szogátatási díj fizetési köteezettség esz esedékes. Az Önkormányzatnak a pénzügyi gazdákodás során az integritási szeméet tejes körű érvényesítése érdekében - a közérdekű bejeentésekre vonatkozó szabáyozás hiányára tekintette - még fejődnie ke. Az eenőrzés során a gazdákodási feadatok eátásáva kapcsoatban az aábbi szabáyszerűségi hibákat tártuk fe: a pénzintézeti köteezettségekhez kapcsoódóan az eenőrzött időszakban az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó, négy korátozottan forgaomképes ingatanra kerüt jezáogjog bejegyzésre. A korátozottan forgaomképes ingatanokra történő jezáogjog aapításáva az Önkormányzat megsértette a 8

11 I. ÖSSZEGZÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK években az Ötv.-ben\ a évben az Áht.-ban fogat eőírásokat; az Önkormányzat a évi kötségvetési rendeetében a működési kötségvetés Mötv.-ben eőírt egyensúyát oy módon biztosította, hogy a kötségvetési támogatások eredeti eőirányzatai között 360,5 miió Ft működőképesség megőrzését szogáó, kiegészítő támogatást is tervezett, ezáta a bevétei eőirányzatok tervezése az Áht.-ban eőírtak eenére közgazdaságiag nem megaapozott módon történt. Az ÁSZ tv. 33. () bekezdésében fogatak értemében az eenőrzött szervezet vezetője kötees a jeentésben fogat megáapításokhoz kapcsoódó intézkedési tervet összeáítani, és azt a jeentés kézhezvéteétő számított harminc napon beü az ÁSZ részére megküdeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőn beü nem küdi meg a szervezet vezetője, vagy az továbbra sem efogadható, az ÁSZ enöke a hivatkozott törvény 33. (3) bekezdés a-b) pontjaiban fogatakat érvényesítheti. Az eenőrzés intézkedést igényő megáapítósai és javasatai: a pogármesternek. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúya az eenőrzött időszakban rövid távon nem vot biztosított. A foyó kötségvetés egyensúya a években a múködőképesség megőrzését szogáó támogatások (összesen 130,8 miió Ft) nékü biztosított vot. A év. féévben az adósságkonszoidáció keretében kapott 89,4 miió Ft működési céú kötségvetési támogatás nékü a múködési kötségvetés egyenege 7,5 miió Ft többetet mutatott, amey tartamazza a szerkezetátaakítási tartaékbó megítét 20,2 miió Ft kötségvetési támogatást is. Az eenőrzött időszakban a nettó múködési jövedeem - e támogatások nékü -a év kivéteéve negatív vot. A saját hatáskörben tett bevétenöveő és a kiadáscsökkentő intézkedések nem biztosítottak eegendő forrást a pénzügyi egyensúy heyreáításához. Az Önkormányzat foyószámahitet kizáróag a 201 O. évben vett igénybe, ezt követően ikviditásának fenntartását rövid ejáratú és éven túi múködési céú hiteek fevéteéve biztosította. A év. féév végén - a ezárut adósságkonszoidációt követően - a fennáó pénzintézeti köteezettség 340,0 miió Ft vot. A jövőbeni köteezettségek kifizethetőségének kockázata fenná, a köteezettségek tejesítésére fehasznáható, eküönített tartaék nem á rendekezésre. Nemfizetési kockázatot jeent, hogy a év. féév végi 34,8 miió Ft száítói áomány 00,0%-a 30 nap aatti ejárt tartozás. Az Önkormányzat két PPP konstrukcióban megvaósított fejesztésébő adódó, június 30-án fennáó köteezettsége 2989,0 miió Ft. Az Önkormányzat ben az esedékessé vát, összes szogátatási díjfizetési köteezettségének nem tudott eeget tenni, a dijfizetés módosítását, ietve átütemezését kezdeményezte. Az eenőrzött időszak során az önként váat feadatok eátása kockázatot jeentett. 1 Hatáytaan március 31-tő, a március 31-tő hatáyos jogszabáy: Áht. 9

12 . ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK javasat: A működési jövedeemtermeő képesség és a feadateátás összhangjának megteremtése, vaamint a pénzügyi egyensúy heyreáítása, hosszú távú fenntarthatósága érdekében feeősök és határidők megjeöéséve kezdeményezzen intézkedéseket, meyek keretében: a) a kötségvetési rendeettervezet, vaamint annak évközi módosítása eőterjesztését megeőzően mérjék fe a bevéteszerző, kiadáscsökkentő ehetőségeket, és terjessze a Képviseő-testüet eé a bevéteek növeését, a kiadások csökkentését cézó intézkedések bevezetéséhez szükséges - a H tv () bekezdés a) pontja aapján a jegyző áta ekészített- döntési javasatát; b) terjesszen a Képviseő-testüet eé jóváhagyásra - a Htv () bekezdés a) pontja aapján a jegyző áta ekészített - az Önkormányzat gazdasági heyzetének eemzésén aapuó, a pénzügyi egyensúyi heyzet gyors heyreáítását, hoszszú távú fenntartását, vaamint az adósságáomány újratermeődésének ekerüését biztosító intézkedéseket tartamazó reorganizációs programot; c) az Önkormányzat köteezettségeinek jövőbeni tejesítése, a fizetőképesség megőrzése érdekében terjessze n a Képviseő-testüet eé - a H tv () bekezdés a) pontja aapján a jegyző áta ekészített- döntési javasatot, ameyben a Képviseő-testüet köteezettséget váa arra, hogy eőre meghatározott összegben és módon a reaizát többetbevéteeket, a megévő és a jövőben képződő tartaékokat mindaddig a köteezettségek rendezésére fordítja, azt nem hasznája más céra, amíg az Önkormányzat pénzügyi egyensúya rövid távon veszéyeztetett; d) a száítói kitettség és az Adósságrendezési tv. 4. (2) bekezdés a)-b) pontjaiban megjeöt heyzet kiaakuásának ekerüése érdekében, meghatározott gyakoriságga számojon be a Képviseő-testüetnek az Önkormányzat ejárt száítói áománya aakuásáró. Intézkedjen a száítói számák esedékesség szerinti kiegyenítésérő vagy a ejárt tartozások átütemezésérő ; e) vizsgája feü az önként váat feadatok finanszírozhatóságát a köteező feadateátás esődegességének biztosítása érdekében, és ennek függvényében tegyen javasatot a Képviseő-testüetnek a feadateátás racionaizáására. 2. Az Önkormányzat az eenőrzött időszak során a pénzintézeti köteezettségeihez kapcsoódóan - a években az Ötv. 88. () bekezdés b) pontjában, a évben az Áht. 84. (4) bekezdésében fogat eőírások eenére - a törzsvagyonába tartozó, négy korátozottan forgaomképes ingatanára engedéyezte jezáogjog bejegyzését. javasat: A pénzintézeti köteezettségváaásokka kapcsoatos jogszerű biztosíték, ietve fedezet feajánás érdekében: a) intézkedjen, hogy jövőbeni hitefevéte és kötvénykibocsátás fedezeteként az Áht. 84. (4) bekezdésében eőírtak szerint a törzsvagyon körébe tartozó ingatan ne kerüjön fehasznáásra; 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK b) a jogeenes áapot megszüntetése érdekében vizsgáják meg a megterhet, korátozottan forgaomképes törzsvagyonba tartozó ingatanok kivátásának ehetőségét, és terjesszen javasatot a Képviseő-testüet eé a jogszerűen biztosítékba adható önkormányzati vagyontárgyakka vaó kivátásról a jegyzőnek 1. Az Önkormányzat a évi jóváhagyott kötségvetési rendeetében a múködési kötségvetés Mötv.. (4) bekezdésében eőírt egyensúyát oy módon biztosította, hogy a kötségvetési támogatásbó származó bevéteek eredeti eőirányzatai között 360,5 miió Ft múködőképesség megőrzését szogáó, kiegészítő támogatásbó származó bevétet is figyeembe vett, ezáta a bevétei eőirányzatok tervezése az Áht. 12. () bekezdésében eőírtak eenére közgazdaságiag nem megaapozott módon történt. javasat: ntézkedjen, hogy a kötségvetési rendeettervezetben a múködési kötségvetés Mötv.. (4) bekezdésében eőírt egyensúyának biztosításakor a bevéteeket az Áht. 12. () bekezdésének megfeeően, közgazdaságiag megaapozottan határozzák meg.

14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK,,,, II. RESZLETES MEGALLAPITASOK. Az ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI, A HLADATELLÁTÁS SZERVEZETI KERETEINEK VÁLTOZÁSA Az Önkormányzat a köteező és az önként váat feadatait nem határozta meg. Az Önkormányzat a évi kötségvetési rendeetében eküönítetten mutatta be a köteező és önként váat feadatok bevétei és kiadási eőirányzatait. Az eenőrzött időszakban az önként váat feadatok közé tartozott a PPP konstrukcióban megépüt sportétesítmények üzemetetése, az egészségügyi szogátatásoknak heyet adó Egészségcentrum épüetének fenntartása és az Átaános Művészeti Iskoa működtetése, vaamint a heyi buszközekedés biztosítása. A működési kiadásokon beü - a sportfeadatokra fordított kiadások növekedésébő adódóan - az önként váat feadatok kiadásainak részaránya a évi 5,1%-ró a évre 9,1%-ra, a év I. féévben 10,1%-ra bővüt. Összegük a évi 104,6 miió Ft-ró a évre 160,5 miió Ft-ra emekedett, a év I. féévben 62,8 miió Ft-ot tett ki. A sportcéú kiadások 2010-rő 2011-re 72,6 miió Ft-ró163,0 miió Ft-ra nőttek a 2010 ápriisában útadott uszoda és tornacsarnok után fizetett PPP szogátatási díjak miatt. Az Önkormányzatnak az egészségügyi önként váat feadatra (aborvizsgáat, fizikoterápia) fordított kiadásai nem votak számottevőek. Az önként váat feadatokra fordított működési kiadások arányának növekedése működési kockázatot jeentett. Az Önkormányzat adatszogátatása aapján az eenőrzött időszakban megvaósított fejesztések értéke 1765,2 miió Ft, ebbő az önként váat feadatokra fordított fehamozási kiadások összege 40,5 miió Ft (2,3%) vot. Az önként váat feadatokra tejesített fehamozási kiadások részaránya nem jeentett fehamozási kockázatot. Az Önkormányzat között feadatait egy önáóan működő és gazdákodó kötségvetési szervve (Pogármesteri Hivata), vaamint öt önáóan működő kötségvetési intézménnyeátta e. Az intézmények száma, az oktatási intézmények évi átadása következtében, hatró ötre csökkent. Az Önkormányzatnak a két feszámoás aatt áó gazdasági társaságán 2 feü három, a feadateátásban résztvevő gazdasági társaságban vot tuajdonosi részesedése, meyek száma az eenőrzött időszakban nem vátozott. A gazdasági társaságok közü kettő önkormányzati többségi tuajdonú társaság működött, az egyik a városi buszközekedésben, a másik az egészségügyi eátásban váat szerepet. 2 Újfehértó Városfejesztési és Városüzemetetési Nonprofit Kft. "f.a.", Dé-Nyírségi Vendégátóipari Kft. "f.a." 12

15 . RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közoktatási feadatok eátását az Önkormányzat áta fenntartott, önáóan működő kötségvetési intézmények biztosították. A szociáis és gyermekjóéti aapszogátatási feadatokat, vaamint az időskorúak ápoását, gondozását nyújtó otthon működtetését 2008-tó intézményfenntartó társuás keretében átta e a Szociáis Eátó és Gyermekjóéti Intézmény. Az intézményfenntartó társuás gesztora az Önkormányzat vot. Az oktatási és neveési intézményekben a közétkeztetést a saját tuajdonú főzőkonyha révén biztosították 2011-ig, ezt követően az Önkormányzat a főzőkonyhát közbeszerzési páyázatta bérbe adta egy váakozásnak, amey páyázat a közétkeztetés eátását is magában fogata. A háziorvosi és a fogorvosi aapeátást egyéni váakozások és egy gazdasági társaság végzi. Az Önkormányzat a háziorvosi eátáshoz heységet biztosít, mey feadatot 62,0%-os tuajdonú társaságávaátja e. Az Egészségcentrumot az Újfehértói Egészségügyi Szogátató Közhasznú Nonprofit Kft. működteti, ameybe az Önkormányzat ingatjanapportot vitt be. Az Egészségcentrum a háziorvosi eátás meett a aborvizsgáatoknak és a fizikoterápia szogátatásnak is heyt ad. Az Önkormányzat önként váat feadatként biztosítja' a városon beüi buszközekedést a kizáróagos tuajdonában évő Újfehértour Kft.-ve. Az Önkormányzat észrevétee szerint a Mötv. 13. () bekezdés 18. pontja szerint a heyi közösségi közekedés biztosítása nem önként váat feadat, erre tekintette az önként váat feadatok feüvizsgáatára vonatkozó, a pogármesternek címzett. e) számú javasat megvaósítása során sem ke az adott feadatot figyeembe venni. Az észrevéteben fogatakat részben efogadjuk. A Mötv. 13. () bekezdése az önkormányzatok áta heyben eátondó közfeadatok fesoroását tartamazza, meybő közvetenü nem vezethető e a kérdéses feadat, adott önkormányzattípus vonatkozásában történő minősítése. A Mötv. 14. () bekezdése szerint a 13. () bekezdésben meghatározott feadatok eátásának részetes szabáyait, ha e törvény másként nem rendekezik, jogszabáyok tartamazzák. A júius -jétő hatáyos szeméyszáítási szogátatásokró szóó évi XLI. törvény 4. (4) bekezdés c) pontja aapján a teepüési önkormányzat önként váat feadata ehet a heyi szeméyszáítási közszogátatások megszervezése, a közekedési szogátató kiváasztása, a heyi szeméyszáítási közszogátatások megrendeése. Az eenőrzött időszakban júius. eőtt hatáyban évő, az autóbussza végzett menetrend szerinti szeméyszáításró szóó évi XXXIII. törvény 3. () bekezdése szerint a heyi közekedésben a teepüési önkormányzat feadata a közforgamú közekedés részeként a ehető egmagasabb színvonaú menetrend szerinti autóbusz-közekedés biztosítása. E rendekezések aapján a heyi szeméyszáítási feadat júius -jétő önként váat önkormányzati feadatnak minősü. A január -jétő hatáyba épő feadatfinanszírozási rendszer keretében a központi kötségvetésrő szóó törvényben rögzített, az önkormányzatok átaános működésének és ágazati feadatainak támogatására szogáó támogatás jogcímei sem tartamaznak a heyi szeméyszáítási közszogátatás, mint köteező feadat finanszírozására vonatkozó rendekezést. Az Önkormányzat a évi kötségvetési rendeetének ösz- 3 A júius -jétő hatáyba épő, a szeméyszáítási szogátatásokró szóó évi XLI. törvény 4. (4) bekezdés c) pontja aapján. 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPfTÁSOK szeáítása során az önként váat feadatokhoz kapcsoódó bevéteeinek és kiadásainak bemutatása keretében sem nevesítette a heyi szeméyszáítási közszogátatást. A számvevőszéki jeentésben szerepő javasatta kapcsoatosan az eenőrzött szervezet számára a jogszabáyi eőírások méregeési jogkört nem biztosítanak, azokhoz kapcsoódóan az ÁSZ tv. 33. () bekezdése intézkedési terv készítési köteezettséget ír eő. Az észrevéteben fogatak a javasat megaapozottságát jeentő megáapítást nem módosítják, ezért a javasatot továbbra is fenntartjuk. Köteező önkormányzati feadatot át e az Önkormányzat és a Tűzotó Egyesüet átaétrehozott Önkormányzati Tűzotóság Újfehértó, amey köztestüetként működik. Az Önkormányzat augusztus 31-én átadta a református egyháznak az Újfehértói Átaános Műveődési Központ tagintézményeként működő átaános iskoáját és egyik óvodáját. Az iskoa és óvoda átadása az Önkormányzat adatszogátatásaszerint 27,1 miió Ft kiadáscsökkenést és 20,9 miió Ft bevétekiesést jeentett, összességében kedvező hatást gyakorot a pénzügyi egyensúyi heyzetre. Az Önkormányzat január -jéve két közneveési intézményét adta át a KIK-nek, egyben a évre vonatkozóan váata 4 a KIK fenntartásába kerüt iskoák működtetését. A közneveési feadatok átadása következtében- az Önkormányzat kimutatása szerint - 169,8 miió Ft kiadási megtakarítás és 104,4 miió Ft bevétei emaradás keetkezett. A Képviseő-testüet a KIK-nek útadott iskoák miatt 109 fős étszámcsökkentésrő döntött'. Ezze egyidejűeg - az iskoa működtetési feadatainak eátására - 18 áásheye bővítette a Pogármesteri Hivata intézményfenntartói étszámát. Az Önkormányzat január -jéve a szakigazgatási feadatokat átadta a járási kormányhivatanak, amey adatszogátatása szerint a 14,9 miió Ft bevétei emaradást meghaadó 22,7 miió Ft kiadási megtakarítást eredményezett a év I. féévben. Az egyes igazgatási és közneveési feadatok áamnak történt átadása összességében kedvező hatást (192,5 miió Ft kiadási megtakarítás és 119,3 miió Ft bevétei emaradás) gyakorot a pénzügyi heyzetre. A finanszírozási rendszer évi vátozása keretében a kötségvetési források (átengedett szja bevéte, gépjárműadó) csökkenése azonban eensúyozta a feadatvátozás bemutatott kedvező hatását /2012. (XII. 3.) szám ú Képviseő-testüeti határozat 5 204/2012. (XII. 3.) szám ú Képviseő-testüeti határozat 14

17 I. RtSZLETES MEGÁLLAP[TÁSOK 2. A PÉNZÜGYI EGYENSÚLY FENNTARTÁSÁT VESZÉLYEZTETŐ PÉNZ ÜGYI KOCKÁZATOK, EZEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZ KEDÉSEK Az Önkormányzat kötségvetésének eemzését a CLF módszer szerint hajtottuk végre. A év. féévi vaós jövedeemtermeő képesség bemutatása érdekében az eemzés során nem vettük figyeembe az adósságkonszoidációhoz kapcsoódó bevéteeket és kiadásokat. Az adósságkonszoidációra vonatkozóan az Önkormányzat év I. féévi beszámoója 89,4 miió Ft működési és 62,3 miió Ft fehamozási kötségvetési támogatást, vaamint 150,3 miió Ft hitetöresztést tartamazott. Az adósságkonszoidációhoz kapcsoódóan a foyó, ietve a fehamozási bevéteek között kimutatott kötségvetési támogatások javították a működési jövedemet, ietve a fehamozási kötségvetés egyenegét, ugyanakkor a finanszírozási kiadások között eszámot hitetöresztés kedvezőtenü befoyásota a pénzügyi kapacitást. A CLF módszer szerinti önkormányzati részetes adatokat a év I. féév között az 1/A. számú meéket, az adósságkonszoidációhoz kapcsoódó bevéteek és kiadások pénzügyi egyensúyi heyzetre gyakorot hatását az 1/B. számú meéket, a főbb önkormányzati adatokat a következő tába mutatja be: miió Ft Megnevezés 2010.év év év 2013.év. féév Foyó bevéteek 2 077,6 2114, ,6 629,8 Foyó kiadások 2 066,2 793,3 754,3 622,3 Működési jövedeem 11,4 320,7 258,3 7,5 Fehamozási bevéteek 529,2 404,9 36,5 12,4 Fehamozási kiadások 550,2 648,4 127,8 47,1 fehomozási kötségvetés egyenege -21,0-243,5-91,3-34,7 Foyó és fehamozásibevéteek összesen 2 606, , ,1 642,2 Foyó és fehamozási kiadások összesen 2 616, ,7 882,1 669,4 finanszírozási műveetek néküi pozíciií -9,6 77,2 167,0-27,2 Finanszírozási mííveetek egyenege 32,0-87,3-82,1-24,9 Tárgyévi pénzügyi pozíció 22,4-10,1 84,9-52,1 Hite töresztés, értékpapír bevátás 170,1 120,3 195,9 62,2 Nettó működési jövedeem -158,7 200,4 62,4-54,7 Az Önkormányzat a év és a év. féév között összesen 7817,0 miió Ft kötségvetési bevétet ért e, és 7609,6 miió Ft kötségvetési kiadást tejesített. Az eenőrzött időszakban a működési jövedeem végig pozitív tartományban mozgott, 11,4 miió Ft-ró, 7,5 miió Ft-ra vátozott. A közbenső két évben a működési jövedeem kiugró emekedést mutatott, a évben 320,7 miió Ft-ra, a évben pedig 258,3 miió Ft-ra nőtt. A működési jövedeem emekedése a foyó bevéteek jeentős átrendeződése meett, a foyó kiadások csökkenése miatt következett be. A foyó bevéteek között a kötségvetési támogatások és az átengedett bevéteek között 250,9 miió Ft-ta csökkentek, a év. féévében pedig ez a tendencia tovább erősödött. Ezze szemben között a saját bevéteek, azon beü a 15

18 I. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK heyi adók és az egyéb saját bevéteek 167,0 miió Ft-ta növekedtek. A év I. féévben a saját bevéteek időarányosan megfeenek a megeőző év adatainak. A foyó kiadások csökkenésének döntő részét a református egyháznak útadott oktatási intézmények fenntartási és működtetési kiadásainak csökkenése, vaamint az étkeztetési feadatok kiszervezése miatt a szeméyi jeegű kiadások megtakarítása eredményezte. A működési jövedeem foyó kiadásokhoz viszonyított aránya a évben 0,6% (11,4 miió Ft), a évben 17,9% (320, 7 miió Ft), a évben 14,7% (258,3 miió Ft), a év I. féévében 15,4% (7,5 miió Ft) vot. Az Önkormányzat a évben 42,7 miió Ft és a évben 67,9 miió Ft ÖNHKI támogatásban részesüt. A évi 20,2 miió Ft rövid ejáratú hitetöresztési támogatássa együtt a működőképesség megőrzését szogáó kiegészítő támogatások együttesen 130,8 miió Ft-ta javították az Önkormányzat pénzügyi egyensúyi heyzetét E támogatások bevétei kitettség miatti kockázatot nem jeentettek, mive a foyó kötségvetés egyenege a működőképesség megőrzését szogáó kiegészítő támogatások nékü is 2011-ben 257,8 miió Ft, 2012-ben 190,4 miió Ft többetet mutatott vona. Az Önkormányzat működési jövedeemtermeő képességének kockázatát jezi, hogy a év I. féévében a foyó kötségvetés egyenege a szerkezetátaakítási tartaékbó foyósított 20,2 miió Ft támogatássa együtt mindössze 7,5 miió Ft többetet mutatott. A nettó működési jövedeem (pénzügyi kapacitás) 2010-ben -158,7 miió Ft, a év I. féévben -54,7 miió Ft vot. A és a évben képződött működési jövedeem fedezetet nyújtott a tőketöresztési köteezettségekre. A hiteek töresztését követően a évben 200,4 miió Ft, a évben 60,4 miió Ft nettó működési jövedeem keetkezett. Az eenőrzött években a fehamozási kötségvetés egyenege foyamatosan negatív vot. A fehamozási forráshiány aakuását jeentős méctékben befoyásota, hogy a fehamozási kiadások 87,3%-a (1198,6 miió Ft) a és a években merüt fe. A és években keetkezett pozitív nettó működési jövedeem nem nyújtott fedezetet a fehamozási forráshiány tejes összegére. Az Önkormányzat évenkénti tejes finanszírozási igénye 6 a CLF módszer szerint 2010-ben 179,7 miió Ft, 2011-ben 43,1 miió Ft, 2012-ben 28,9 miió Ft, a év I. féévben 89,4 miió Ft vot, meynek finanszírozásához működési és fejesztési hiteeket, továbbá egyéb ikvid hiteeket vettek igénybe. A foyó bevéteek összegének aakuása év I. fééve között vátozó irányú tendenciát mutatott, a évi 2077,6 miió Ft-ró a évre 2114,0 miió Ft-ra (1,7%-ka) nőtt, majd a évre 2012,6 miió Ft-ra (4,7%-ka) csökkent. A év I. féévben tejesüt 629,8 miió Ft foyó bevéte 6 A finanszírozási igény a nettó működési jövedeem és a fehamozási kötségvetés öszszevont negatív egyenege. 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 376,5 miió Ft-ta (37,4%-ka) maradt e az eőző évben eért, időarányos foyó bevéte összegétől Az ÖNHIKI néküi kötségvetési támogatások és az átengedett bevéteek együttes összege, vaamint a foyó bevéteeken beüi aránya a évi 1625,3 miió Ft-ró (78,2%-ró) 2012-re 1374,4 miió Ft-ra (68,3%-ra) csökkent. A feadateátási és finanszírozási rendszer évi vátozásának következtében az e jogcímeken befoyt bevéteek (343, 9 miió Ft) foyó bevéteekhez viszonyított aránya tovább csökkent a év I. féévben, 54,6%-ra. A évben megszűnt- a évben még 463,4 miió Ft összegű- átengedett szja bevétenek és a gépjárműadónak csak a 40,0%-a marad heyben. Az Önkormányzat a korábbi időszakban is akamazott heyi iparűzési adó meett ápriis -jétő bevezette a magánszeméyek kommunáis adóját és az építményadót. A heyi adók, pótékok aránya a foyó bevéteek között az eenőrzött időszakban foyamatosan emekedett. Arányuk 2010-ben 6,5o/o (136,0 miió Ft), 2011-ben 11,8% (248, 9 miió Ft), 2012-ben 12,0o/o (241,4 miió Ft) és a év I. féévben 19,4o/o vot. Az iparűzési adóbevéte összege és az adófizetők száma is viszonyag aacsony vot, az adóbevéte nagy része kisváakozásoktó származott. Az Önkormányzatnak bevétei kitettség miatti kockázatot nem jeentettek a heyi adóbevéteek. A fehamozási bevéteek év I. fééve között foyamatosan, 529,2 miió Ft-ró 12,4 miió Ft-ra csökkentek az EU-s forrásbó támogatott fejesztések túnyomó részének évi befejeződése miatt. Az eenőrzött időszakban eért 983,0 miió Ft fehamozási bevéte 95,0%-a (934, miió Ft) a és a években reaizáódott. A fehamozási bevéteek 84,0%-át az áamháztartáson beürő kapott bevéteek jeentették. A fejesztési források többségét út-, kerékpárút- és csatomaépítésre, kisebb részben pedig intézményfe újítás, -bővítés tevékenységekre hasznáták fe. A foyó kiadások a évi 2066,2 miió Ft-ró a évre 1754,3 miió Ft-ra foyamatosan csökkentek, összegük a év I. féévben 622,3 miió Ft vot. A foyó kiadások bemutatott vátozását döntően a közcéú fogakoztatottakra fordított kiadások 111,8 miió Ft-os csökkenése, a 3000 adagos főzőkonyha bérbeadásábó származó 65,9 miió Ft szeméyi kiadás megtakarítás és a református egyháznak útadott oktatási intézmények miatti 27,1 miió Ft működtetési kiadás megtakarítása okozta. A doogi kiadások a évi 647,0 miió Ft-ró 2012-re 7,3 o/o-ka, 597,2 miió Ft-ra csökkentek. A év I. féévében az időarányos tejesítés is a korábbi évek csökkenő tendenciájának feet meg. A fehamozási kiadások összege a évi 550,2 miió Ft-ró a évre 648,4 miió Ft-ra növekedett, majd a évben 127,8 miió Ft-ra, a év I. féévben 47,1 miió Ft-ra csökkent. A fehamozási kiadások aránya a kötségvetési kiadásokon beü a évi 21,0%-ró a év I. féévben 7,0%-ra csökkent. A fehamozási kiadások összegének és arányának csökkenését az indokota, hogy az EU-s forrásbó támogatott nagyobb bekerüési értékű beruházásokat a és a évben vaósították meg. 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat áta a és a év I. féév között megvaósított fejesztési feadatok érdekében tejesített fehamozási kiadások és az ezekhez váat köteezettségekösszegzéséta 2. szám ú meéket tartamazza. A év I. féév között megvaósított fejesztések forrását 170,8 miió Ft (9,7%) saját bevéte, 163,2 miió Ft (9,2%) hite, 1219,2 miió Ft (69,1%) EU-s támogatás, vaamint 212,0 miió Ft (12,0%) egyéb központi támogatás képezte. A június 30-a utáni köteezettségváaások forrása 12,4 miió Ft (5,6%) saját bevéte, 202,7 miió Ft (90,8%) EU-s támogatás, ietve 8,0 miió Ft (3,6%) egyéb központi támogatás. Az EU-s források segítségéve megvaósított fejesztésekné étek az eőeg, ietve a száítói finanszírozás ehetőségével Az Önkormányzat év I. fééve között megvaósított fejesztéseinek 97,7%-a köteező feadatokhoz kapcsoódott. A étesítmények jövőbeni üzemetetéséve kapcsoatosan számításokat nem végeztek. Az Önkormányzat az eenőrzött időszakban összesen 48,0 miió Ft pénzeszközt adott át működési céra' a feadateátásban résztvevő gazdasági társasága számára. A pénzeszközátadások megáapodás aapján történtek, ameyben az útadott pénzeszközök fehasznáási céját és az eszámoási köteezettséget rögzítették. Az eenőrzött időszakban az Önkormányzat bevéteei növeése érdekében a heyi adókka kapcsoatos intézkedésrő, eszközök hasznosításáró, ietve béreti díjak beszedésérő döntött. A bevétenöveő intézkedések hatása - az Önkormányzat adatszogátatása aapján - az eenőrzött időszakban összesen 220,0 miió Ft vot. Az Önkormányzatná a saját bevéteek növeésének korátai vannak, a évben bevezetett két új adónemmeett újabb akossági terhek bevezetése nem vona ehetséges, ameyet a heyi adók növekvő követeésáománya mutat. Kiadáscsökkentésként étszámcsökkentésrő, egyes szeméyi juttatások megszüntetésérő, vaamint képviseő-testüeti kiadások csökkentésérő határoztuk. A év I. féév vége közötti időszakban végrehajtott kiadáscsökkentő intézkedések hatása - az Önkormányzat kimutatása szerint - 355,2 miió Ft vot. Az eenőrzött időszakban az Önkormányzatná 211 ááshey szűnt meg, üres ááshey az időszak eején és végén nem vot. A kiadáscsökkentő és bevétenöveő intézkedések - eenőrzött időszakra vonatkozó - együttes hatása az Önkormányzat kimutatása aapján 575,2 miió Ft vot, ami javította a pénzügyi heyzetet, és hozzájárut a működési jövedeem és évi növekedéséhez. Az eenőrzött időszakban az Önkormányzatná nem mérték fe az eszközök műszaki áapotát, továbbá nem készítettek femérést a szükséges pótási, feújítási munkák forrásigényére vonatkozóan. Az eszámot értékcsökkenésekbő az eszközök pótására küön aapot nem képeztek'. Az eenőrzött időszakban nem mérték fe, a Képviseő-testüet részére nem mutatták be 7 Az Újfehértour Kft.-nek 48,0 miió Ft működési céú támogatást nyújtott az Önkormányzat. 8 A hatáyos jogszabáyok nem köteezik az önkormányzatokat arra, hogy aapot képezzenek az eszközök pótására. 18

21 II. RÉSZLETES MEGMLAP[TÁSOK az eszámot értékcsökkenés és az eszközpótásra fordított források arányának, és ezze összefüggésben az eszközök hasznáhatósági fokának aakuását. A években a befektetett eszközök után eszámot értékcsökkenés (618,1 miió Ft) köze kétszeresét tette ki az ugyanezen időszakban a beruházásokra és feújításokra fordított kiadások összege. Az eszközök hasznáhatósági foka ennek eenére a évi 82,0%-ró 80,0%-ra csökkent, meyet az eszközáomány-összetéte vátozása okozott. Az eszközökön beü nagyobb arányban nőtt a magasabb amortizációs kuccsa rendekező eszközök (immateriáis javak, gépek, berendezések, járművek) értéke. 3. Az ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZETTSÉGHNEK ÁLLOMÁNYA, AZOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA, AZ ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ HATÁ SA A pénzintézeti köteezettségek áománya- a deviza aa pú adósságokhoz kapcsoódóan eszámot árfoyamvátozás 138,2 miió Ft-os növekedése, vaamint az adósságáomány 92,8 miió Ft-os csökkenése hatására - a január -jei 1334,2 miió Ft-ró december 31-ére 3,4%-ka, 1379,6 miió Ft-ra emekedett. A pénzintézeti köteezettségek összege június 30-ára - döntően az adósságkonszoidáció hatására - a évihez képest kevesebb mint negyedére, 340,0 miió Ft-ra csökkent. Az Önkormányzat pénzintézetekke szemben év I. féévben fennáó köteezettségeit az aábbi ábra mutatja be: A pénzintézetekke szemben fennáó köteezettségek áománya miió Ft A pénzintézetekke szembeni köteezettségáomány január -jén 1334,2 miió Ft vot, mey négy- összesen 197,5 miió Ft összegű- hosszú ejáratú beruházási hitebő, 355,6 miió Ft kötvénytartozásbó, 213,2 miió Ft hosszú ejáratú működési hitebő, 429,2 miió Ft vátótartozásbó, vaamint 138,7 miió Ft egyéb rövid ejáratú hitebő át. A évben két iskoa, vaamint közutak feújítására fevett három devizahitebő az eenőrzött időszak eején 457,4 ezer CHF (83,4 miió Ft), december 31-én 290,6 ezer CHF (70,0 miió Ft) köteezettsége vot az Önkormányzatnak. E hiteek 100,0%-ban konszoidáásra kerütek. 19

22 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A bérakások építésére 2004-ben igénybevett 134,1 miió Ft fejesztési hitebő a december 31-ei ejáratig csak 20,0 miió Ft, az eenőrzött időszakban további 33,1 miió Ft tőkét töresztett az Önkormányzat. E hite nem kerüt konszoidáásra, mert kamattámogatást évez. A év I. féév végén fennáó tartozás 81,0 miió Ft vot. Az Önkormányzat a évben működési hiteek kivátására 1334,0 ezer CHF (200,0 miió Ft) hitet vett fe június 30-ai ejáratra, meyet 2011-ben június 30-ára hosszabbítottak meg. Az eenőrzött időszak eején 1169,3 ezer CHF (213,2 miió Ft), december 31-én 893,0 ezer CHF (215,3 miió Ft) köteezettség át fenn, amit 100,0%-ban átváat a Magyar Áam. Az Önkormányzat 2007-ben 1950,0 ezer CHF összegű kötvényt bocsátott ki zárt körben, a forrásszerkezet diverzifikáására, szeptember 28-ai ejáratta. A kötvényt 2011-ben- a bank javasatára-eur aapú kötvénykibocsátássa vátották ki, 506,7 ezer EUR összegben. Az árfoyamok növekedése miatt a kötvénykibocsátásbó származó köteezettség a január -jei 355,6 miió Ft-ró december 31-ére 402,3 miió Ft-ra nőtt. A tőketöresztés év. féévben kezdődött meg 31,4 ezer EUR összegge. A Magyar Áam az 475,3 ezer EUR tartozásbó 291,0 ezer EUR-t váat át. Az Önkormányzat a évben a 3000 adagos főzőkonyha-beruházás építési és finanszírozási szerződése szerint, az eenérték megfizetéseként között, évente ejáró vátókat bocsátott ki, összesen 485,8 miió Ft összegben a kiviteező javára, ameyeket az egy bankra engedményezett. Az Önkormányzatnak január -jén 429,2 miió Ft, december 31-én 339,7 miió Ft köteezettsége át fenn a vátókibocsátásból Az adósságkonszoidáció hatására a június 28-án fennáó 327,8 miió Ft vátótartozás 276,5 miió Ft-ta 9 csökkent. A vátókibocsátás az Önkormányzat pénzügyi kitettségét növete, az ebbő eredő köteezettségge kapcsoatosan a vátójog szigor a hiteező követeésének érvényesíthetősége, végrehajthatósága eősegítését biztosítja, az adós védeme azonban háttérbe szoru. Az Önkormányzat a évben a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejesztési Hiteprogram keretében három fejesztési céú hiteszerződést kötött. A 117,0 miió Ft hitekeretbő, összesen 93,9 miió Ft-ot hívtak e. E hiteek nem kerütek konszoidáásra, a év I. féév végén fennáó köteezettség 74,9 miió Ft vot. A vátozó kamatozású adósságot keetkeztető köteezettségváaások kamatkockázatot, a devizaaapú hiteek és a kötvény árfoyamkockázatot jeentettek az Önkormányzat pénzügyi egyensúyi heyzetére. Az Önkormányzat az eenőrzött időszakban foyószámahitet kizáróag a évben vett igénybe 334 napon keresztü, meynek átagos napi áománya 1,3 miió Ft vot. Az Önkormányzat 2010-ben 70,0 miió Ft működési 9 A vátótartozás miatt átváat adósság a ejárati összeg aapján 276,5 miió Ft, a június 28. napjára számított nettó jeenértéken 237,8 miió Ft vot. 20

23 . RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK hitet vett fe a foyószámahite-tartozás kivátására szeptember 30-ai ejáratta. A év I. féév végén fennáó 60,0 miió Ft köteezettségbő 27,8 miió Ft-ot - támogatás nyújtásáva - váat át az áam. Az Önkormányzat 2010-ben éven beüi működési hite kivátására 40,0 miió Ft működési hitet vett fe júius 31-ei ejáratta, meybő a év I. féévéig 26,0 miió Ft-ot töresztett. Az eenőrzött időszak minden évében, összesen hat akaomma, 292,0 miió Ft összegben vettek igénybe egyéb ikvid hitet működési, ietve fejesztési céokra. A ikvid hiteekbő fizették az egyes beruházások miatti köteezettségeket (PPP szogátatási díjakat, vátótartozásokat). A ikvid hitebő fennáó 60,7 miió Ft tartozás 100,0%-ban konszoidáásra kerüt. A év I. féév végén fennáó 32,9 miió Ft összegű ikvid hiteáomány a év I. féévében fevett hitebő származott. Az Önkormányzatná az eenőrzött időszakban foyamatosan fennát a banki kitettség, mive fizetőképességét a ikvid hiteek rendszeres megújításáva tudta biztosítani. Az adósságkonszoidáció a megáapodás szerint a pénzintézetekke szemben fennáó adósság 70,0%-ára, vaamint azok Kvtv.-ben meghatározott járuékaira terjedt ki. A december 31-én fennáó 1379,6 miió Ft adósságbó a Magyar Áam 966, miió Ft-ot váat át. A tartozásátváaás 10 a devizaaapú kötvénybő 376,1 miió Ft (1291,0 ezer EUR), a vátótartozásbó 237,3 miió Ft, vaamint egy devizaaapú működési hitebő 202,4 miió Ft (837,2 ezer CHF) adósságot érintett, együttesen 815,8 miió Ft összegben. Ezen feü az Önkormányzat 150,3 miió Ft támogatásban részesüt öt hiteszerződés aapján fennáó tartozás" töresztéséhez. A június 30-án fennáó pénzintézeti köteezettségek áománya 340,0 miió Ft vot, mey négy beruházási hitebő (155,9 miió Ft), két hosszú ejáratú működési hitebő (46,2 miió Ft), 184,3 ezer EUR (53, 7 miió Ft) öszszegű kötvénytartozásbó, vaamint 51,3 miió Ft vátótartozásbó 12 és 32,9 miió Ft ikvid hitebő át. Az Önkormányzat június 30-án fennáó, hosszú ejáratú adósságot keetkeztető köteezettségváaásait a 4. számú meéket részetezi. Az eenőrzött időszakban az Önkormányzatná az adósságot keetkeztető köteezettségváaás feső korátját betartották. A hite visszafizetéshez tartaékképzésrő nem döntöttek, a döntés-eőkészítő dokumentumokban a visszafizetés ehetséges forrásait nem minden esetben jeöték meg, több esetben csak az éves kötségvetést határozták meg fedezetként a hite visszafizetésére. 10 A tartozásátváaás az Önkormányzat pénzforgami adatait nem érintette. E köteezettségek a tőkevátozássa szemben kerütek kivezetésre a könyvvitei nyivántartásokban. 11 a két iskoa feújítására, a közutak feújítására fevett beruházási hiteek, vaamint egy-egy működési, ietve ikvid hite 12 Az Önkormányzatnak 37,2 miió Ft régi vátótartozása maradt fenn, vaamint a részbeni konszoidáció miatt - a tartozásátváajási szerződésben eőírtak aapján június 28-án 14, miió Ft összegben új vátó kibocsátására kerüt sor. 21

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben