(/ri. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(/ri. számú előterjesztés"

Átírás

1 (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megáapításainak szabáyairó szóó önkormányzati rendeet megakotásáró L Tartami összefogaó A nemzeti közneveésrő szóó CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) átaános hatáyba épési időpontja a törvény 95. () bekezdése aapján szeptember.. Ehhez kapcsoódóan hatáyát veszti a közoktatásró szóó évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) rendekezéseinek jeentős része, így többek között a Kt a és 122/A a. A közoktatásró szóó évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 117. (4) bekezdése értemében a fenntartó határozta meg azokat a szabáyokat, ameyek aapján az óvoda vezetője, az iskoa igazgatója döntött a törvényben meghatározottakon kívüi további ingyenes eátásró, a térítési díj és a tandíj összegérő, a tanumányi eredmények aapján járó és aszociáis heyzet aapján adható kedvezményekrő és abefizetés módjáró. A Kt (21) bekezdés a) pontja értemében, a fenntartó rendeetben áapította meg azokat a szabáyokat, ameyek aapján az óvoda vezetője, az iskoa igazgatója döntött akt ában meghatározottakon kívüi további ingyenes eátásró, a térítési díj és a tandíj összegérő, a tanumányi eredmények aapján járó, és aszociáis heyzet aapján adható kedvezményekrő, a nem magyar áampogárt terheő tandíj eengedésérő, mérsékésérő. Az Nkt. szerint az ingyenesség kiterjed minden az áam és a teepüési önkormányzat áta fenntartott neveési-oktatási intézményben nyújtott szogátatásra, vaamint azok áta a neveési-oktatási intézmények áta nyújtott szogátatásokra, ameyek részt vesznek az áami feadateátás ban. Az ingyenes eátás meet megjeenik a térítésmentes eátás is. A térítésmentes eátás körébe a pedagógiai szakszogáatok kerütek [Nkt. 2. () és (2) bekezdés]. A térítésmentes szogátatások tétees fesoroása az Nkt-ben nem taáható meg. 2. () Az Aaptörvényben fogat ingyenes és köteező aapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú neveés-oktatáshoz vaó jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, vaamint az eső szakképesítésre történő fekészítés a magyar áam közszogáati feadata. (2) Az áami, teepüési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az áami feadateátásban részt vevő nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az óvodai neveés, az óvodai neveést és az iskoai neveés-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszogáatok igénybevétee, vaamint a koégiumi eátás az ingyenes oktatásban részt

2 vevő, e törvényben meghatározott fetéteeknek megfeeő gyermekek, tanufók számára térítésmentes. Az Nkt. fehatamazó rendekezése teszi ehetövé, hogy a Kormány meghatározza a térítésmentes, a térítési díj vaamint a tandíj eenében igénybe vehető szogátatások körét [Nkt. 94. (4) bekezdés p) pontja]: 94. (4) Fehatamazást kap a Kormány, hogy p) a térítésmentes, a térítési díj, vaamint tandíj eenében igénybe vehető szogátatások körét, rendeetben áapítsa meg. 83. (2) A fenntartó c) meghatározza a közneveési intézmény kötségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megáapításának szabáyait, a szociáis aapon adható kedvezmények fetéteeit, A nemzeti közneveésrő szóó törvény végrehajtásáró szóó 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeet III. fejezete rendekezik a közneveési intézményben térítésmentesen, vaamint térítési díj, tandíj eenében biztosított közneveési feadatok körérő. A rendeet értemében a fenntartónak szeptember 5-ig feü ke vizsgánia a díjfizetésse kapcsoatos rendeetét és a 2012/2013. neveési évtő, tanévtő akamaznia ke a Korm. rendeet III. fejezetében rögzítetteket. Minden esetben ingyenes a hamozottan hátrányos heyzetű, a hátrányos heyzetű tanuók, a testi, érzékszervi, középsúyos és enyhe értemi fogyatékos, továbbá az autista tanuó részére az eső aapfokú művészetoktatásban vaó részvéte. Új eemként jeenik meg a függeten vizsgabizottság eőtt tett függeten VIzsga és a vendégtanuói jogviszony étesítése során fizetendő térítési díj. A részetes jogszabáyi hivatkozásokat az eőterjesztés 5. meékete tartamazza. Az adott intézményben a szakmai feadatra jutó kiadások egy tanuóra jutó hányada díjaapként kerüt definiáásra a rendeetben. Az intézményben a szakmai feadatra jutó kiadás tanévre számított értékét a Gazdasági és Pénzügyi Iroda adta meg a Humán Iroda részére, aminek aapján az eőző év októberi tanuói étszámadatok figyeembe véteéve kerüt meghatározásra a díjaap. A számítás módját az eőterjesztés 2. meékete tartamazza, továbbá a 3. és 4. meéket modeszámítást mutat a térítési díj és tandíj meghatározására. A térítési díj és tandíj mértéke a tanumányi eredménytő függően százaékos mértékben kerüt meghatározásra. A fizetendő díjakat a rendeet szerint az intézményvezető áapítja meg adott tanumányi féévre, és arra is ehetősége van, hogy szociáis aapon a százaékos mértéket meghaadóan is nyújtson kedvezményt. Javasaom az Önkormányzat áta fenntartott neveési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjró és tandíjró szóó 30/20. (IX..) önkormányzati rendeet hatáyon kívü heyezését és új önkormányzati rendeet megakotását. 2

3 II. Döntési javasat A Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az eőterjesztés. meékete szerint megakotja az Önkormányzat áta fenntartott neveési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjró és tandíjró szóó rendeetet. Budapest, szeptember ". 'f ~." 3

4 J. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete... /2012. (... )önkormányzati rendeete az Önkormányzat áta fenntartott neveési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjró és tandíjró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a nemzeti közneveésrő szóó évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés c) pontjában kapott fehatamazás aapján, a heyi önkormányzatokró szóó évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feadatkörében ejárva a következőket rendei e: I. Fejezet Átaános rendekezések 1. E rendeet hatáya kiterjed a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő a) óvodára, b) átaános iskoára, c) fogyatékos gyermekeket neveő neveési-oktatási intézményre, d) aapfokú művészeti iskoára és e) gimnazmmra (a továbbiakban együtt: intézmény). II. Fejezet A térítési díj és a tandíj. A térítési díj és a tandíj aapja 2. () Az. -ban meghatározott intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának aapja az. meéketben meghatározott díjaap. (2) Az Önkormányzat Képviseő-testüete egkésőbb augusztus 31-ig meghatározza a következő tanévben akamazandó díjaapot 2. A térítési díj és a tandíj mértéke () Az aapfokú művészeti iskoában térítési díjat ke fizetni, ameynek mértéke a) a tanév eső napján a 18. éetévét be nem tötött tanuó esetében a díjaap aa) 5%-a 4,6 és 5 közötti tanumányi átag, 3. 4

5 ab) 6%-a 4,1 és 4,5 közötti tanumányi átag, ac) 8%-a 3,6 és 4 közötti tanumányi átag, ad) 10%-a 3,1 és 3,5 közötti tanumányi átag, ae) 15%-a 2 és 3 közötti tanumányi átag, aj) 20%-a eégteen tanumányi eredmény esetén; b) a tanév eső napján a 18. éetévét betötött, de a 22. éetévét be nem tötött tanuó esetében a díjaap ba) 15%-a 4,5 és 5 közötti tanumányi átag, bb) 16%-a 3,5 és 4,4 közötti tanumányi átag, be) 18%-a 2,5 és 3,4 közötti tanumányi átag, bd) 30%-a 2 és 2,4 közötti tanumányi átag, be) 40%-a eégteen tanumányi eredmény es etén. (2) A nem tankötees tanuónak az iskoában a tanumányi követemények nem tejesítése miatt az évfoyam második akaomma történő megismétésekor díjat ke fizetnie, ameynek mértéke a díjaap 20%-a. (3) Vendégtanuóijogviszony étesítése esetén díjat ke fizetni, ameynek mértéke a díjaap a) 3%-a 4,6 és 5 közötti tanumányi átag, b) 4%-a 4,1 és 4,5 közötti tanumányi átag, c) 5%-a 3,6 és 4 közötti tanumányi átag, d) 10%-a 3,1 és 3,5 közötti tanumányi átag, e) 15%-a 2 és 3 közötti tanumányi átag, j) 20%-a eégteen tanumányi eredmény es etén. (4) A függeten vizsgáért díjat ke fizetni, ameynek mértéke tantárgyanként a köteező egkisebb munkabér 3%-a. 4. () Az aapfokú művészeti iskoában tandíjat ke fizetni, ameynek mértéke a) a nemzeti közneveésrő szóó törvény végrehajtásáró szóó 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeet (a továbbiakban: Rendeet) 36. () bekezdés a) pontjában meghatározottat meghaadó számú tanórai fogakozásért a tanév eső napján a 18. éetévét be nem tötött tanuó esetében a díjaap aa) 15%-a 4,5 és 5 közötti tanumányi átag, ab) 20%-a 3,5 és 4,4 közötti tanumányi átag, ac) 25%-a 2,5 és 3,4 közötti tanumányi átag, ad) 30%-a 2 és 2,4 közötti tanumányi átag, ae) 40%-a eégteen tanumányi eredmény es etén; b) a Rendeet 36. () bekezdés a) pontjában meghatározottat meghaadó tanórai fogakozásért a tanév eső napján a 18. éetévét betötött, de a 21. éetévét be nem tötött tanuó esetében a díjaap ba) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanumányi átag, bb) 25%-a 3,5 és 4,4 közötti tanumányi átag, be) 30%-a 2,5 és 3,4 közötti tanumányi átag, bd) 35%-a 2,0 és 2,4 közötti tanumányi átag, be) 45%-a eégteen tanumányi eredmény esetén; c) a 21. éetévét betötött tanuó esetében a díjaap ca) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanumányi átag, 5

6 cb) 40%-a 3,5 és 4,4 közötti tanumányi átag, cc) 60%-a 2,5 és 3,4 közötti tanumányi átag, cd) 80%-a 2,0 és 2,4 közötti tanumányi átag, ce) 00%-a eégteen tanumányi eredmény esetén; d) a nem tankötees, a nappai oktatás munkarendje szerint működő intézményben tanuói jogviszonyban nem áó óvodás esetében a díjaap 6%-a; e) a tanumányi követemények nem tejesítése miatt az évfoyam második vagy további akaomma történő megismétésemiatt a díjaap ea) 6%-a tankötees tanuó, eb) 25%-a nem tankötees tanuó esetén. (2) A középfokú iskoában a tanumányi követemények nem tejesítése miatt az évfoyam harmadik és további akaomma történő megismétése esetén tandíjat ke fizetni, meynek mértéke a) az évfoyam harmadik akaomma történő megismétése esetében a díjaap 50%-a, b) az évfoyam további akaomma történő megismétése esetében a díjaap 100%-a. (3) A nemzeti közneveésrő szóó évi CXC. törvény 92. (7) bekezdésében maghatározott nem magyar áampogárnak tandíjat ke fizetnie, ameynek mértéke a) az átaános iskoában és a gimnáziumban a díjaap aa) 20%-a 4,5 és 5 közötti tanumányi átag, ab) 40%-a 3,5 és 4,4 közötti tanumányi átag, ac) 60%-a 2,5 és 3,4 közötti tanumányi átag, ad) 80%-a 2,0 és 2,4 közötti tanumányi átag, ae) 00%-a eégteen tanumányi eredmény es etén; b) az óvodában a díj aap 00%-a. 3. A térítésidíj- és tandíjkedvezmény 5. () A gyermeket, ietve a tanuót a szociáis heyzete aapján térítésidíj-, ietve tandíjkedvezmény ieti meg. Ha a gyermek, a tanuó, ietve a törvényes képviseője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedeem a mindenkori egkisebb öregségi nyugdíj a) %-a, a fizetendő díj a 3., ietve a 4. -ban meghatározott díj 1%-a, b) 136% -140%-a, a fizetendő díj a 3., ietve a 4. -ban meghatározott díj 20%-a, c) 141% -150%-a, a fizetendő díj a 3., ietve a 4. -ban meghatározott dij 30%-a, d) 151% -160%-a, a fizetendő dij a 3., ietve a 4. -ban meghatározott díj 40%-a, e) 161% -170%-a, a fizetendő díj a 3., ietve a 4. -ban meghatározott díj 50%-a, j) 171% -180%-a, a fizetendő díj a 3., ietve a 4. -ban meghatározott díj 60%-a, g) 181% -190%-a, a fizetendő díj a 3., ietve a 4. -ban meghatározott díj 70%-a, h) 191% -200%-a, a fizetendő díj a 3., ietve a 4. -ban meghatározott díj 80%-a, i) 201% -210%-a, a fizetendő dij a 3., ietve a 4. -ban meghatározott díj 90%-a. (2) Az () bekezdésben meghatározott díjkedvezményre vaó jogosutságot okiratta ke igazoni. (3) Az () bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kéremet tanévenként kétszer az intézmény vezetője bírája e. (4) A díjkedvezmény iránti kéremet az intézmény vezetőjéhez ke benyújtani október -jéig. 6

7 4. A térítésidíj- és tandíjmentesség 6. () Az intézmény vezetője - a (2) bekezdésben meghatározott kivétee - a térítési díj, ietve a tandíj megfizetése aó mentesíti azt a tanuót, akinek a tanumányi eredménye két éven át jees minősítésű. (2) Az aapfokú művészeti iskoa vezetője a térítési díj, ietve a tandíj megfizetése aó mentesíti azt a tanuót, akinek a tanumányi eredménye két éven át jees minősítésű, és országos versenyen vagy azza egyenértékű rendezvényen az eső három heyezés vaameyikét megszerzi. (3) A mentesség érvényességi ideje egy féév, amey időtartam a fetéteek további fennáása esetén többször meghosszabbítható. (4) Amentességre vaó jogosutságot okiratta ke igazoni. III. Fejezet Ejárási rendekezések 7. () Az aapfokú művészeti iskoában a tanuói jogviszony étesítésekor írásban nyiatkozni ke arró, hogy meyik művészeti ágra (főtárgy és köteezően váasztandó tárgy) történik a beiratkozás, ameyben a egfejebb heti hat fogakoztatást biztosítja az intézmény. (2) Ha a tanuó több aapfokú művészeti iskoáva étesít tanuói jogviszonyt, vagy több művészeti képzésben vesz részt (több tanszakra jár), a tanuónak, ietve a törvényes képviseőnek írásban nyiatkoznia ke arró, hogy a tanuó meyik intézményben, ietve tanszakon vesz részt művészeti képzésben térítésidíj-fizetési köteezettség meett. (3) A több művészeti ág, ietve tanszak fogakozásait igénybevevő tanuó az eső tanszak térítési díján feü művészeti áganként, ietve tanszakonként fizeti a tandíjat. (4) Az aapfokú művészeti iskoa a nyiatkozatok megtéteéhez formanyomtatványt biztosít. 8. () A tanumányi átag megáapításáná az összes tanut tantárgy tanév végi eredményét, az aapfokú művészeti iskoában a főtárgy és a köteező meéktárgy tanumányi eredményét ke figyeembe venni. (2) Tanév végi eredmény hiányában az eőző tanév eredményét ke figyeembe venni. (3) A tanumányi átagot a számtani átag kiszámításáva ke meghatározni, és a kerekítés szabáyai szerint egy tizedes jegyre ke kerekíteni. (4) Eégteen a tanumányi eredmény, ha a tanuó évfoyamismétésre köteezett. 9. () A térítési díj és a tandíj mértékének kiszámításáná az átaános kerekítési szabáyok akamazásáva száz forintta osztható díjat ke meghatározni. (2) A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre köteezett tanumányainak eső féévében az intézmény, az éetkor és a jogviszony aapján meghatározott egaacsonyabb díjtéte. (3) A tanumányi eredménytő függő díjkedvezményt és -mentességet az eső tanév második féévétő ke akamazni. 7

8 10. () Az intézmény vezetője a fizetendő díjró írásban értesíti a törvényes képviseőt, ietve a nagykorú tanuót. Az értesítés tartamazza a fizetendő díj jogaapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés emuasztásának következményeit és a jogorvosati ehetőséget. (2) A térítési díj, ietve a tandíj befizetésének emaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő tűzéséve fehívja a törvényes képviseőt, ietve a nagykorú tanuót a fizetési köteezettség tejesítésére, egyútta figyemezteti a jogkövetkezményekre. (3) A térítési díj és a tandíj befizetésére, ietve visszafizetésére vonatkozó szabáyokat az intézmény vezetője a házirendben határozza meg. IV. Fejezet Záró rendekezések. Ez a rendeet a kihirdetését követő napon ép hatáyba. 12. Hatáyát veszti Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseőtestüetének a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási intézményekben fizetendő térítési díjró és tandíjró szóó 30/20. (IX. 1.) önkormányzati rendeete. 13. Ez a rendeet a beső piaci szogátatásokró szóó, az Európai Parament és a Tanács /EK irányevnek vaó megfeeést szogája. Kovács Róbert pogármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 8

9 A tandíj és térítési díj számításának a díjaapja A Intézmény neve 1. meéket a..../2012. (.... ) önkormányzati rendeethez B díjaap Ft/fó/tanév 2 Aprók Háza Óvoda Bóbita Óvoda Csodafa Óvoda Csodapók Óvoda Csupa Csoda Óvoda Gépmadár Óvoda Gesztenye Óvoda Gézengúz Óvoda Gyermekek Háza Óvoda Gyöngyike Óvoda Hárseveű Óvoda Kékvirág Óvoda Kincskereső Óvoda Kiskakas Óvoda Mászóka Óvoda Mocorgó Óvoda Rece-Fice Óvoda Zsivaj Óvoda Óvoda Bem József Átaános Iskoa Fekete István Átaános Iskoa Harmat Átaános Iskoa Janikovszky Eva Magyar-Ango Két Tanítási Nyevü Átaános Iskoa (Kápona tér) Janikovszky Eva Magyar-Ango Két Tanítási Nyevű Átaános Iskoa (Üői út) Kada Miháy Átaános Iskoa Keresztury Dezső Átaános Iskoa Kertvárosi Átaános Iskoa ~zéchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyevű Ataános Iskoa Szent Lászó Átaános Iskoa Szervátiusz Jenő Átanos Iskoa Átaános Iskoa Kompex Ovoda, Ataános Iskoka, Készségfejesztő - Speciáis Szakiskoa és Szakszogátató Központ Kroó György Zene-és Képzőművészeti Iskoa Kőbányai Aapfokú Művészetoktatási Intézmény Szent Lászó Gimnázium

10 f--~--- -~~ ~--~~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ me/ék/et az eőterjesztéshez A B c A téritési díj és a tandíj megáapításához a díjaap meghatározása D E F G H I J :ZOi. év. :ZOJZ.év Egy ~~~ ~-'----;- i Működési kiadás Működési kiadás étszám gyermekre Szakfeadat Intézmény neve Megnevezés tanévre számtott tanuóra Tejesités Eredeti eőirányzat 4/12 ré.vz 8/12 rész október -jén jutó kiadás/év 2 Mászóka Óvoda Gépmadár Óvoda Bóbita Óvoda g~:;ekek Háza tikadau.í Csupa Csoda Óvoda ~ ~ Gesztenye Óvoda N' ~- on co -- Kincskereső Óvoda ! ~~- Kiskakas Óvoda ! ! , 10 Csodapók Óvoda on co Aprók Háza Óvoda 211 ó Csodafa Óvoda ~ ~ f----- co f ~~ ~- 13 ó Kékvirág Óvoda o 14 8 Gyöngyike Óvoda r----- öö f--- ~---~ j--~~-~~~..- ~- ~ ~- 15! Hárseveű Óvoda U623 r- ~~ 16 Rece-Fice Óvoda ! Gézengúz Óvoda OOO Zsivaj Óvoda ! ! % !9 Mocorgó Óvoda ! ÓVoda Összesen F-~ -~ ---===-o vanikovszky Eva At. 3~2 ==I' ". 22!28 6~-~ ! ~~ Hannat Át. Isk a: r---~ on 24 on Fekete István Át. Isk ! ~g "' Bem József Át. Isk 306! no f-----!isk. (Üői út) ~-- f-----~ ~--~~~ " - "'- on CO ~--g Kertvárosi Át. Isk o "'- 27.,.,co Kada Miháy Át. Isk 308! ~"~ NO 28 Janikovszky Éva Át. "'"' o on,...co Isk. (Kápona tér) I ~-,---- ~---- ~i -~----~ " ~ 29...:o Keresztury Dezső At. 310 i! ! "'"' o on Isk,...co 30 ~~ Szervátiusz Jenő Át ti~ Isk o on,...co - 31 on Széchenyi István Át :: Isk 32 ö N Szent Lászó Át. Isk ! ! on co 33 Iskoa Összesen I, , Kroó György Zene- és 76 3~: OOO r , Képzőművészeti Iskoa Kőbányai AMI 59 0% 874~ r ~~ 6~ , , , , Szent Lászó Gim , OOO! OOO , , I, , , , 36 Kompex Óvoda, Át , , Isk. és Szakisk , , ,

11 3. meéket az eőterjesztéshez Térítési díj fizetési köteezettség () Aapfokú művészetoktatási iskoában: 3. a) A tanév eső napján a 18. éetévet be nem tötött tanufók esetében a) 5 %-a b) 6%-a c) 8 %-a d) 10 %-a e) 15 %-a t) 20%-a éves díj 4,6-5 közötti tanumányi átag esetén OOO 4, - 4,5 közötti tanumányi átag esetén ,6-4 közötti tanumányi átag esetén ,1-3,5 közötti tanumányi átag esetén közötti tanumányi átag esetén eégteen tanumányi eredmény esetén b) A tanév eső napján a 18. éetévét betötött, de a 22. éetévét be nem tötött tanufók esetében a díj aap: a) 15 %-a b) 16%-a c) 18 %-a d) 30 %-a e) 40 %-a éves díj 4,5-5 közötti tanumányi átag esetén ,5-4,4 közötti tanumányi átag esetén ,5-3,4 közötti tanumányi átag esetén ,0-2,4 közötti tanumányi átag esetén eégteen tanumányi eredmény (2) A nem tankötees tanuónak az iskoában a tanumányi követemények nem tejesítése miatt az évfoyam második akaomma történő megismétésekor díjat ke fizetnie, ameynek mértéke a díjaap 20%-a. éves díj h. d'" av1 J

12 3. meéket az eőterjesztéshez a) 20%-a aapfokú művészetoktatási iskoa b) 20%-a gimnázium (3) Venégtanuói jogviszony étesítése esetén Aapfokú művészetoktatási iskoában: a) 3% b) 4% c) 5% d) 10% e) 15% éves díj 4,6-5 közötti tanumányi átag esetén , - 4,5 közötti tanumányi átag esetéri ,6-4 közötti tanumányi átag esetén OOO 3, - 3,5közötti tanumányi átag esetén ,0-3 közötti tanumányi átag esetén eégteen tanumányi 20% t) eredmény Gimnáziumban: a) 3% b) 4% c) 5% d) 10% e) 15% éves díj 4,6-5 közötti tanumányi átag esetén , - 4,5 közötti tanumányi átag esetén ,6-4 közötti tanumányi átag esetén , - 3,5közötti tanumányi átag esetén ,0-3 közötti tanumányi átag esetén OOO eégteen tanumányi 20% t) eredmény (4) Függeten vizsgáért díjat ke fizetni, ameynek mértéke tantárgyanként a köteező egkisebb munkabér 3%-a 2012-ben a minimábér 93 OOO Ft Függeten vizsga díja: Ft

13 Tandíj fizetési köteezettség 4. meéket az eőterjesztéshez 4. () Aapfokú művészetoktatási iskoában az aábbi dijakat ke fizetni: a) A tanév eső napján a 18. éetévet be nem tötött tanufók esetében a) 15 %-a b) 20%-a c) 25 %-a d) 30%-a e) 40%-a éves díj 4,5-5 közötti tanumányi átag esetén ,5-4,4 közötti tanumányi átag esetén ,5-3,4 közötti tanumányi átag esetén ,0-2,4 közötti tanumányi átag esetén eégteen tanumányi eredmény esetén b) A tanév eső napján a 18. éetévét betötött, de a 21. éetévét be nem tötött tanufók esetében a díj aap: a) 20%-a b) 25 %-a c) 30%-a d) 35 %-a e) 45%-a éves díj 4,5-5 közötti tanumányi átag esetén OOO 3,5-4,4 közötti tanumányi átag esetén ,5-3,4 közötti tanumányi átag esetén ,0-2,4 közötti tanumányi átag esetén eégteen tanumányi eredmény esetén c) a 21. éetévét betötő tanuó esetében a) 20%-a b) 40%-a c) 60%-a d) 80 %-a éves díj havi dij 4,5-5 közötti tanumányi átag esetén ,5-4,4 közötti tanumányi átag esetén ,5-3,4 közötti tanumányi átag esetén ,0-2,4 közötti tanumányi átag esetén

14 4. me/ék/et az eőterjesztéshez e) 100 %-a eégteen tanumányi eredmény esetén OOO d) a nem tankötees, a nappai oktatás munkarendje szerint működő intézményben tanuói jogviszonyban nem ál 6 vdi~ éves díj a) 6%-a j e) tanumányi követemények nem tejesítése miatt az évfoyam második vagy további akaomma történő megismétésemiatt a díja/ap: éves.dij a) 6%-a tankötees tanuó b) 25%-a nem tankötees tanuó (2) A középfokú iskoában a tanumányi követemények nem tejesítése miatt az évfoyam harmadik és további akaomma történő megismétése esetén a díjaap: éves díj harmadik akaomma a) 50%-a történő évfoyam ismétés évfoyam további b) 100%-a akaomma történő megismétése OOO (3) A nemzeti közneveésrő szóó CXC. törvény 92. (?)bekezdésében meghatározott nem magyar áampogárnak a díjaap: Átaános iskoában a tandíj mértéke nem magyar áampogár esetén a díjaap: éves díj a) 20%-a 4,5-5 közötti tanumányi átag esetén b) 40%-a 3,5-4,4 közötti tanumányi átag esetén c) 60%-a 2,5-3,4 közötti tanumányi átag esetén d) 80%-a 2,0-2,4 közötti tanumányi átag esetén e) 100 %-a eégteen tanumányi eredmény esetén

15 Gimnáziumban a tandíj mértéke nem magyar áampogár esetén a díjaap: 4. meéket az eőterjesztéshez éves díj a) 20%-a 4,5-5 közötti tanumányi átag esetén b) 40%-a 3,5-4,4 közötti tanumányi átag esetén c) 60%-a 2,5-3,4 közötti tanumányi átag esetén d) 80%-a 2,0-2,4 közötti tanumányi átag esetén e) 100 %-a eégteen tanumányi eredmény esetén OOO Óvodákban a tandíj mértéke a nem magyar áampogároknak a dijaap 100% a: éves díj a) 100%-a OOO

16 5. meéket az eőterjesztéshez évi CXC. törvény a nemzeti közneveésrő 2. () Az Aaptörvényben fogat ingyenes és köteező aapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú neveés-oktatáshoz vaó jog biztosítása az az érettségi megszerzéséig, ietve az eső szakképzettség megszerzését biztosító eső szakmai vizsga befejezéséig a magyar áam közszogáati feadata. (2) Az áami, teepüési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az áami feadateátásban részt vevő nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az óvodai neveés, az óvodai neveést és az iskoai neveés-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszogáatok igénybevétee, vaamint a koégiumi eátás az ingyenes oktatásban részt vevő, e törvényben meghatározott fetéteeknek megfeeő gyermekek, tanuók számára térítésmentes. 5. A közneveési rendszer intézményei 7. () A közneveési rendszer intézményei: a) óvoda, b) átaános iskoa, c) gimnázium, d) szakközépiskoa (a továbbiakban a c)-d) pont aattiak együtt: középiskoa), e) szakiskoa (a továbbiakban a d)-e) pont aattiak együtt: szakképző iskoa; a továbbiakban a c)-e) pont aattiak együtt: középfokú iskoa), j) aapfokú művészeti iskoa (a továbbiakban a b)-f) pont aattiak együtt: iskoa), g) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai neveési-oktatási intézmény, h) koégium (a továbbiakban: az a)-h) pont aattiak együtt: neveési-oktatási intézmény), o. j) pedagógiai-szakmai szogátatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: az a)-j) pont aattiak együtt: közneveési intézmény). 14. Az aapfokú művészeti iskoa 16. () Az aapfokú művészeti iskoa feadata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejes~ze a művészi tehetségeket, igény esetén fekészítsen szakirányú továbbtanuásra. (2) Az aapfokú művészeti iskoának egaább hat és egfejebb tizenkettő évfoyama van, ameynek keretei között az oktatás eőképző, aapfokú és továbbképző évfoyamokon, zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet ágakban foyhat. A tanuó az utosó aapfokú évfoyam befejezését követően művészeti aapvizsgát, az utosó továbbképző évfoyam evégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. (3) Az áami fenntartású és az áami feadateátásban részt vevő aapfokú művészeti iskoában heti hat tanórai fogakozás biztosított térítési díj eenében a főtárgy gyakoratának és eméetének esajátításához, vaamint tanévenkénti egy meghagatás és egy művészi eőadás, továbbá e szogátatások körében az iskoa étesítményeinek, feszereéseinek hasznáata. Minden esetben ingyenes a hamozottan hátrányos heyzetű, a hátrányos heyzetű tanuó, a testi, érzékszervi, középsúyos és enyhe értemi fogyatékos, továbbá az autista tanuó részére az eső aapfokú művészetoktatásban vaó részvéte. 27. A gyermekek, a tanujók köteességei és jogai, a tanköteezettség 45. () Magyarországon -az e törvényben meghatározottak szerint- minden gyermek kötees az intézményes neveés-oktatásban részt venni, tanköteezettségét tejesíteni. (2)

17 5. meéket az eőterjesztéshez (3) A tanköteezettség a tanuó tizenhatodik éetévének betötéséig tart. A sajátos neveési igényű tanuó tanköteezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, ameyben a huszonharmadik éetévét betöti. A tanköteezettség meghosszabbításáró a szakértői bizottság szakértői véeménye aapján az iskoa igazgatója dönt 48. A fenntartó köteezettségei és jogai 83. (2) A fenntartó c) meghatározza a közneveési intézmény kötségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandij megáapításának szabáyait, a szociáis aapon adható kedvezmények fetéteeit, 51. Nemzetközi vonatkozásó rendekezések 92. () A nem magyar áampogár kiskorú akkor váik óvodai eátásra jogosuttá, továbbá akkor tankötees Magyarországon, ha a) a menedékjogró szóó törvény rendekezései szerint a magyar áampogárokka azonos jogok ietikmeg, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogáva rendekező szeméyek beutazásáró és tartózkodásáró szóó törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakoroja, c) a harmadik országbei áampogárok beutazásáró és tartózkodásáró szóó törvény hatáya aá tartozik és bevándorot vagy eteepedett jogáású, vagy Magyarország terüetén vaó tartózkodásra jogosító engedéye rendekezik. (2) A fetéteek megétét a tanuó neveési-oktatási intézménybe történő fevéteéné igazoni ke. (3) A nem magyar áampogár mindaddig, ameddig megfee az () bekezdésben meghatározott fetéteeknek, az óvodai neveést, és - ha a magyar jog szerinti tankötees kort eéri - az iskoai neveés-oktatást, a koégiumi neveést, a pedagógiai szakszogáatokat a tanköteezettség fennáása, továbbá a tanköteezettség ideje aatt megkezdett és a tanköteezettség megszűnése után foytatott tanumányok aatt a magyar áampogárokka azonos fetéteekke veheti igénybe. (4) Az () bekezdés a) pontjában fesorotak az eismerés iránti kéreem benyújtásátó kezdődően gyakoroha~ák a (3) bekezdésben meghatározottjogokat (5) A (3) bekezdésben szabáyozott jog az () bekezdés b), c) pontjában meghatározottak aapján akkor gyakoroható, ha a szüő három hónapot meghaadó tartózkodásra jogosító engedéye rendekezik és keresőtevékenységet foytat. (6) Az a nem magyar áampogár, aki az oktatásért feeős miniszter meghívóeveéve rendekezik, a meghívóevében meghatározott eátást a magyar áampogárokka azonos fetéteek szerint veheti igénybe. (7) Az a nem magyar áampogár, aki nem tartozik az (1)-(6) bekezdésben fogatak hatáya aá- ha nemzetközi szerződés vagy jogszabáy másképpen nem rendekezik -, az óvodai, iskoai és koégiumi eátásért, továbbá a pedagógiai szakszogáat igénybevéteéért díjat fizet. A díj nem haadhatja meg a szakmai feadatra jutó foyó kiadások egy tanuóra jutó hányadát. A közneveési intézmény vezetője a dijat a fenntartó áta meghatározott szabáyok aapján csökkentheti vagy eengedheti. 94. (4) Fehatamazás kap a Kormány, hogy 52. Fehatamazó rendekezések 2

18 5. meéket az eőterjesztéshez p) a térítésmentes, a térítési díj, vaamint tandíj eenében igénybe vehető szogátatások körét, rendeetben áapítsa meg. 54. Átmeneti és vegyes rendekezések 97. () Azok a tanuók, akik tanumányaikat az iskoai neveés-oktatás kiencedik évfoyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megeőzően kezdték meg, tanköteezettségük azon tanítási év végéig tart, ameyben a tizennyocadik éetévüket betötik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek. Azon sajátos neveési igényű tanuók tanköteezettsége, akik esetében a szakértői és rehabiitációs bizottság e törvény hatáybaépése eőtt a tanköteezettség huszadik éetévükig történő meghosszabbításáró döntött, annak a tanévnek a végéig tart, ameyben a huszadik éetévüket betötik. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeet a nemzeti közneveésró1 szóó törvény végrehajtásáró I FEJEZET A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN TÉRÍTÉSMENTESEN, VALAMINT TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ ELLENÉBEN BIZTOSÍTOTT KÖZNEVELÉSI KÖZFELADATOK 13. A térítésmentesen biztosított közneveési közfeadatok köre 33. () Az áami szerv, az áami intézményfenntartó központ, az áami fesőoktatási intézmény, a teepüési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a teepüési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati társuás áta fenntartott közneveési intézményben térítésmentesen biztosított közneveési közfeadat: a) óvodában aa) az óvodai fogakozás és a heti köteező időkeret terhére a beieszkedési, tanuási és magatartási nehézségge küzdő, a tartósan beteg és a sajátos neveési igényű gyermek számára megszervezett fezárkóztató fogakozás, ab) a gyermekek- rendeetben meghatározott- egészségfejesztése, a köteező rendszeres egészségügyi feügyeet, b) átaános iskoában és középfokú iskoában ba) a tanórai fogakozás, a heti köteező időkeret terhére a beieszkedési, tanuási, magatartási nehézségge küzdő, a tartósan beteg és a sajátos neveési igényű gyermek számára megszervezett fezárkóztató fogakozás, bb) az eső szakképesítésre vaó fekészüés, ennek keretében a gyakorati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfeszereés és tisztákodási eszköz, a szintvizsga, a küönbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai akamassági vizsga, a páyaakamassági vizsgáat, vaamint az eső szakmai vizsga a tanuói jogviszony ideje aatt, a tanuói jogviszony fennáása aatt megkezdett vizsga esetén a pótó szakmai vizsga és eső akaomma a javító szakmai vizsga, be) a tankötees korú tanuót kivéve, ugyanazon évfoyam második és további akaomma történő megismétése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuó a tanumányi követeményeket nem tejesítette, 3

19 5. meéket az eőterjesztéshez bd) az osztáyok heti időkerete terhére megszervezett köteező és a nem köteező egyéb fogakozás, be) a tanumányi és szakmai verseny, szakkör, érdekődési kör, diáknap, az énekkari fogakozás, más művészeti tevékenység, az iskoai sportkör, a házibajnokság, az iskoák közötti verseny, bajnokságok, bj) az iskoa nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje aatti, vaamint az étkezés ideje aatti feügyeet, bg) az érettségi vizsga a tanuói jogviszony ideje aatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgybó az érettségi bizonyítvány megszerzése eőtti, tanuói jogviszonyban tett sikerteen érettségi vizsga eső javító- és a pótó vizsgája, bh) a tanumányok aatti vizsga, kivéve a fúggeten vizsgát, bi) a tanuók ~ rendeetben meghatározott - egészségfejesztése, a köteező rendszeres egészségügyi feügyeet, bj} a közismereti képzés esajátítására irányuó vagy a tartós gyógykezeés miatt étesített vendégtanuói jogviszony, c) koégiumban ca) a koégiumi és az exteinátusi fogakozás, a koégiumi akhatási fetéte biztosítása, cb) a foyamatos pedagógiai feügyeet, a gyermekek, tanuók- rendeetben meghatározott - egészségfejesztése, a köteező rendszeres egészségügyi feügyeet, d) a neveési-oktatási intézmény étesítményeinek, eszközeinek hasznáata a térítésmentes szogátatás igénybevéteekor, e) sajátos neveési igényű gyermek, tanuó esetén az áapotának megfeeő közneveési intézményi eátás. (2) Az Nkt. 2. (2) bekezdésében meghatározottak meett térítésmentes a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejesztés és gondozás, a fejesztő neveés, a fejesztő fekészítés és a fejesztő iskoai oktatás. 14. Térítési díj eenében igénybe vehető szogátatások 34. () Az áami szerv, az áami intézményfenntartó központ, az áami fesőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társuás áta fenntartott közneveési intézményekben térítési díj eenében igénybe vehető szogátatások: a) a 33. -ban meg nem határozott egyéb fogakozások, b) aapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai fogakozás a főtárgy gyakoratának és eméetének esajátításához, vaamint tanévenkénti egy meghagatás és egy művészi eőadás, vaamint e szogátatások körében az iskoa étesítményeinek, feszereéseinek hasznáata, továbbá az áami vizsga és a tanumányok aatti vizsga, c) a nem tankötees tanuónak az iskoában a tanumányi követemények nem tejesítése miatt az évfoyam második akaomma történő megismétésekor a 33. () bekezdés b) és c) pontjában meghatározott közneveési közfeadatok, d) a fúggeten vizsga, e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanuói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgybó a tanuói jogviszony fennáása aatt az érettségi bizonyítvány megszerzése eőtti sikerteen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótó vizsgája, j} a tanuói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótó vizsgát is), továbbá a tanuó i jogviszony fennáása aatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. (2) A gyermek, a tanuó a neveési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védemérő és a gyámügyi igazgatásró szóó évi XXXL törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 4

20 5. meéket az eőterjesztéshez (3) Az iskoaszék, az óvodaszék, a koégiumi szék- annak hiányában a szüői szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskoában az iskoai diákönkormányzat véeményének kikéréséve - meghatározhatja azt a egmagasabb összeget, ameyet a neveési-oktatási intézmény áta szervezett, nem ingyenes szogátatások körébe tartozó program megvaósításáná nem ehet túépni. 35. () Az áami szerv, az áami fesőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társuás áta fenntartott közneveési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feadatra számított foyó kiadások egy tanuóra jutó hányadának a) tizenöt-húsz százaéka a 34. () bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, b) öt-húsz százaéka a 34. () bekezdés c) pontjában meghatározott esetben tizennyoc éven aui tanuókná, c) tizenöt-negyven százaéka a 34. () bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyoc éven feüi, de huszonkettő éven aui tanuókná, d) húsz-negyven százaéka a 34. () bekezdés c) pontjában meghatározott esetben. (2) Vendégtanuói jogviszony - a 33. () bekezdés b) pont hj) apontjában fogatakat kivéve - térítési díj fizetése meett étesíthető. A vendégtanuói jogviszony esetén a térítési díj mértéke egfejebb a szakmai feadatra a tanévkezdéskor számított foyó kiadások egy tanuóra jutó hányadának három-harminc százaéka ehet. (3) A térítési díjat -a fenntartó áta meghatározottak szerint - a tanumányi eredménytő fiiggően csökkenteni ke, azonbán egy tanítási évben a térítési díj összege nem ehet kevesebb az () bekezdésben meghatározott asó határértékné. (4) A 33. () bekezdés b) pont bg) apontjában meghatározott vizsgák körén tú az érettségi vizsga az aábbiak szerint díjkötees: a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért - ha a vizsgázó a jeentkezését nem egy adott középiskoába nyújtja be - az adott évre érvényes köteező egkisebb munkabér (minimábér) 15%-ának megfeeő, b) a vizsgázónak az emet szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes köteező egkisebb munkabér (minimábér) 25%-ának megfeeő, ezer forintra összeget ke fizetnie a Hivata számára. (5) A 34. () bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizsgára jeentkező esetén, ha a vizsgaszervező neveési-oktatási intézménybe nyújtja be a jeentkezési apját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azza az etérésse ke akamazni, hogy a térítési díj összegét a vizsgaszervező neveési-oktatási intézmény számára fizeti meg. (6) A 34. () bekezdés}) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirő szóó, szakképzésért feeős miniszter áta kiadott rendeetben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanuóra jutó hányadának mértékéve azonos. (7) A 34. () bekezdés d) pontja szerinti fiiggeten vizsga díját tantárgyanként ke megáapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem ehet magasabb, mint az adott évre érvényes köteező egkisebb munkabér (minimábér) 3,75%-a. 15. Tandíj megfizetése meett igénybe vehető szogátatások 36. () Az áami szerv, az áami intézményfenntartó központ, az áami fesőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társuás áta fenntartott közneveési intézményekben tandíj megfizetése meett igénybe vehető szogátatások: a) aapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaadó tanórai fogakozás, a tanumányi követemények nem tejesítése miatt az évfoyam második vagy további akaomma történő megismétése, továbbá minden tanórai fogakozás annak, aki nem tankötees, fetéve, hogy nem á tanuói jogviszonyban a nappai rendszerű vagy nappai 5

21 5. me/ék/et az eőterjesztéshez oktatás munkarendje szerinti oktatásban, vaamint annak, aki a huszonegyedik éetévét betötötte, b) a neveési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsoódó neveés és oktatás, vaamint az ezze összefüggő más szogátatás, c) középfokú iskoában a tanumányi követemények nem tejesítése miatt az évfoyam harmadik és további akaomma történő megismétése, d) a tanuói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre vaó fekészüés, beeértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótó vizsgáit is. (2) A tandíj mértéke - a köteező feadateátásban részt nem vevő, a küfödi neveésioktatási intézmény és a nemzetközi iskoa kivéteéve - tanévenként nem haadhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feadatra számított foyó kiadások egy tanuóra jutó hányadát. A tandíj a tanumányi eredménytő függően vagy a tanuó szociáis heyzete aapján csökkenthető. (3) Az () bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanuóra jutó tandíj mértékét a neveési-oktatási intézményvezetője a (2) bekezdésre és a 34. (6) bekezdésére figyeemme áapítja meg. (4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabáyokat, ameyek aapján a neveési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rendeetben meghatározottakon kívüi további térítésmentes eátásró, a térítési díj és a tandíj összegérő, a tanumányi eredmények aapján járó és a szociáis heyzet aapján adható kedvezményekrő és abefizetés módjáró. V FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. Hatáyba éptető rendekezések 45. () Ez a rendeet - (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivéteekke szeptember -jén ép hatáyba. 18. Átmeneti rendekezések 46. () A III. Fejezetet a 2012/2013. neveési évtő, tanévtő ke akamazni azza, hogy a fenntartó szeptember 5-éig kötees a díjfizetésse kapcsoatos fenntartói és intézményi dokumentációkat feüvizsgáni és e rendeetnek megfeeően módosítani, egyútta a fizetési köteezettségrő az érintetteket értesíteni. Az emberi erőforrások miniszterének (V/IL 31.) EMMI rendeete a neveési-oktatási intézmények működéséró1 és a közneveési intézmények névhasznáatáró 5. () A neveési-oktatási intézmény házirendjében ke szabáyozni b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendekezéseket, továbbá a tanuó áta eőáított termék, doog, akotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabáyait, 18. () Az aapfokú művészeti iskoában a normatív kötségvetési hozzájáruás meghatározásáná akkor ehet a tanuót egy tanuóként figyeembe venni, ha a tanítási év átagában, tanítási hetenként a tanuó részére biztosított négy fogakozás együttes időtartama 6

22 5. meéket az eőterjesztéshez a) zeneművészeti ágban csak egyéni fogakozás vagy egyéni és csoportos fogakozás esetén egaább százötven perc, b) kizáróag csoportos fogakozás esetén - mindeti művészeti ágban - egaább száznyocvan perc. (2) Az Nkt. egyes rendekezéseinek végrehajtásáró szóó Korm. rendeet aapján a tanuó téritési díj eenében igénybe vett heti tanórai fogakozásainak összes időtartama nem haadhatja meg a háromszáz percet. Ha a tanuó több aapfokú művészeti iskoáva étesít tanuói jogviszonyt, vagy egy aapfokú művészeti iskoában több művészeti ág képzésében vesz részt, a tanuónak, kiskorú tanuó esetén a szüőnek írásban nyiatkoznia ke arró, hogy meyik iskoában, meyik művészeti ágban vesz részt térítésidíj-fizetési köteezettség meett a képzésben. Az intézmény vezetője kötees aszüőtő a nyiatkozatot beszerezni. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott idő számításáná az aapfokú művészeti iskoa áta a tanuó részére biztosított fogakozások idejét ke figyeembe venni, függetenü attó, hogy a tanuó azokon részt vett, vagy igazotan vagy igazoatanu távo maradt. 17. A vendégtanutói jogviszony étesítése 49. () A tanuó, kiskorú tanuó esetén a szüő írásbei kéremére az intézmény vezetője engedéyezheti, hogy a tanuó az iskoában oktatottaktó etérő irányú ismeretek megszerzése céjábó másik iskoában eméeti tanítási órán, gyakorati fogakozáson vegyen részt. (2) Ha a tanuó tartós gyógykezeése az iskoába járást nem teszi ehetövé, a tanuó, kiskorú tanuó esetén a szüő kéremére az intézmény vezetője engedéyezheti, hogy - tanuói jogviszonyának fenntartása meett - tanumányait a fekvőbeteg-eátás keretében gyógykezeését biztosító egészségügyi intézményben vagy rehabiitációs intézményben biztosított neveés-oktatás keretében foytassa. (3) Az aapfokú művészeti iskoa tanuója az eőírt követeményt - az iskoák közötti megáapodás aapján- a másik aapfokú művészeti iskoában is esajátíthatj a. (4) Aho e jogszabáy vendégtanuót emít, azon az (1)-(3) bekezdések egyikében meghatározott tanumányokat foytató tanuót ke érteni. (5) A tanuói jogviszonnya rendekező tanuó a vendégtanutói jogviszonya étesítésének engedéyezésére a vee jogviszonyban áó iskoa igazgatójának nyújtja be írásbei kéremét Az iskoa igazgatója a kéreemben fogatak aapján, a kéreem átvéteétő számított tizenöt napon beü beszerzi a döntéshez a tanuóva vendégtanutói jogviszonyt étesítő iskoa javasatát, vagy a (2) bekezdésben fogat kéreem szerint a tanuóva vendégtanutói jogviszonyt étesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezeést biztosító intézmény javasatát. (6) A tanuóva jogviszonyban áó iskoa igazgatója az (1)-(2) bekezdés szerint benyújtott kéreemrő meghozott döntésérő értesíti a tanuót, kiskorú tanuó esetén a szüőt, vaamint a tanuóva vendégtanutói jogviszonyt étesítő iskoa, vagy a (2) bekezdés szerinti kéreem esetében a tanuóva vendégtanutói jogviszonyt étesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezeést biztosító intézmény vezetőjét. (7) A vendégtanuó tejesítményének értékeését a fogadó iskoa végzi, és írásban értesíti a tanuóva jogviszonyban áó iskoát. 24. A tanuó tevékenységének, munkájának pedagógiai értékeéséve kapcsoatos szabáyok 64. () A tanuó osztáyzatait évközi tejesítménye és érdemjegyei vagy az osztáyozó vizsgán, a küönbözeti vizsgán, vaamint a pótó és javítóvizsgán nyújtott tejesítménye (a 7

23 5. me/ék/et az eőterjesztéshez továbbiakban a fesorot vizsgák együtt: tanumányok aatti vizsga) aapján ke megáapítani. A kiskorú tanuó érdemjegyeirő a szüőt foyamatosan tájékoztatni ke. (2) Osztáyozó vizsgát ke tennie a tanuónak a féévi és a tanév végi osztáyzat megáapításához, ha a) fementették a tanórai fogakozásokon vaó részvétee aó, b) engedéyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanumányi követeményének egy tanévben vagy az eőírtná rövidebb idő aatt tegyen eeget, c) az 51. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időné többet muasztott, és a neveőtestüet döntése aapján osztáyozó vizsgát tehet, d) a tanuó a féévi, év végi osztáyzatának megáapítása érdekében függeten vizsgabizottság eőtt tesz vizsgát. 73. () A függeten vizsgabizottság eőtt etehető tanumányok aatti vizsgát a kormányhivata szervezi. A kormányhivata a szakmai eméeti és szakmai gyakorati vizsgatantárgyak esetén az érintett szakközépiskoai ágazat vagy szakképesítés- szakképzési törvényben meghatározott- országos szakképzési névjegyzéken szerepő szakértőjét kéri fe a vizsgabizottság tagjának (2) A tanuó - kiskorú tanuó esetén a szüője - a féév vagy a tanítási év utosó napját megeőző harmincadik napig, az 51. (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedéy megadását követő öt napon beü jeentheti be, ha osztáyzatának megáapítása céjábó függeten vizsgabizottság eőtt kíván számot adni tudásáról A bejeentésben meg ke jeöni, hogy miyen tantárgybó kíván vizsgát tenni. Az iskoa igazgatója a bejeentést nyoc napon beü továbbítja a kormányhivatanak, ameyik az eső féév, vaamint a tanítási év utosó hetében szervezi meg a vizsgát. '(3) A tanuó- kiskorú tanuó esetén aszüője-a bizonyítvány átvéteét követő tizenöt napon beü kérheti, hogy amennyiben bármey tantárgybó javítóvizsgára utasították, akkor azt függeten vizsgabizottság eőtt tehesse e. Az iskoa a kéremet nyoc napon beü továbbítja a kormányhivatanak. (4) A kormányhivata áta szervezett függeten vizsgabizottságnak nem ehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskoában tanít, ameye a vizsgázó tanuói jogviszonyban á. 8

TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról

TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 12-ÉN TARTANDÓ NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:.. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben

Részletesebben

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás

8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás III. Fejezet A térítési díj és a tandíj 1. A térítési díj és a tandíj alapja 3. (1) Az intézményben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI SZABÁLYZATA Jánoshalma, 2013. szeptember 02. Jóváhagyom: Taskovics Péter főigazgató

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

A szabályzat jogi háttere

A szabályzat jogi háttere -1- A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettségek jogcímei és mértékei, továbbá az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001./VI.1./ számú rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata. 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata 34/2007. (VIII.31.) Önk. r e n d e l e t e a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a 49/2007. (XII.29.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben

51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben 51/1995.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatok szabályzata

Köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatok szabályzata Köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatok szabályzata 2014 KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN TÉRÍTÉSMENTESEN, VALAMINT TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

C-55. számú előterjesztés

C-55. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere C-55. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi úszásoktatással összefüggő feladatokról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata. Hatályos: 2015. év október hó 1.

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata. Hatályos: 2015. év október hó 1. A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2015. év október hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj és a tandíj megállapításához

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2006. (V. 31.) számú rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és fizetésének szabályairól

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Budapest, 2012. november

Budapest, 2012. november MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9237. számú törvényjavaslat az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. november

Részletesebben

Térítési díj- és tandíjfizetési szabályzat

Térítési díj- és tandíjfizetési szabályzat A Forrai Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium a Magyarországi Metodista Egyház Fenntartásában OM azonosító: 035491 Térítési díj- és tandíjfizetési szabályzat 2013. október 1. Tartalom 1. A szabályzat

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2015. május 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. A szabályzat jogi háttere... 3 1.1. A térítésmentesen

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

Irományszám :- Érkezett: 2004 NOV 16. Tisztelt Elnök Asszony! Kapcsolódó módosító javaslatot

Irományszám :- Érkezett: 2004 NOV 16. Tisztelt Elnök Asszony! Kapcsolódó módosító javaslatot - dlllh -.I Ir 1 ~11, nr^r n AMA ~k3'c?" I 1 11 17^'üP~il i :. I : apviü Isiaűip~Iai I IQ'Á &I Országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Irományszám :- Érkezett:

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2013.01.02-2013.02.28 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

(...) 47/1996. (XII.30.)

(...) 47/1996. (XII.30.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../. (...) Kgy. rendelete az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról és tandíjakról szóló módosított 47/1996. (XII.30.) Kgy. rendeletének

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE

A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI- ÉS TANDÍJ SZABÁLYZATA 2015/2016- OS TANÉVRE A művészeti iskolában a térítési- és tandíjakat a 3/2015. (VIII. 28.) KLIK

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

A Rendelet 13/A. (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A Rendelet 13/A. (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének

1. 8. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról egységes szerkezetben az 5/2006. (III.31.)

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2007/4 XVII. évfolyam 4. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés Az Alkotmánybíróság önkormányzatokat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 302/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22.

VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. VIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016. február 22. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 3. számának tartalmából: a köznevelési ágazatban kiírt álláspályázatok, főiskolai rektori kinevezésről szóló döntés,

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást végző személyek továb... Page 1 of 15 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló

Részletesebben

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

T/7402. számú törvényjavaslat. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7402. számú törvényjavaslat egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

l_. számú előterjesztés

l_. számú előterjesztés ~ ~ Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere _. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére az Anyaotamazó Aapítvány 2015. évi támogatásának eszámoásáró I.

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a Paks Város Önkormányzata és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott nevelési-oktatási

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete 1 az egyes helyi Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 33/2013.(XII.20.)

Részletesebben

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal:

A R. 2. -a kiegészül az alábbi g) és h) ponttal: 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 24/2006. (VI. 27.) rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési szolgáltatás nyújtása keretszerződés

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (II.15.) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról Tiszaug

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2016. május 11. napján tartandó Képviselő-testületi Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens ülésre. Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (IX. 29.) Önkormányzati Rendelete a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásról Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete 16/2011. (.I. 1&) önkrmányzati rendeete az Önkrmányzat 2010. évi kötségvetési beszámójáró és zárszámadásáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai

Részletesebben

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a Országgydlés HivetaM Irományszárn: j j tl (SO Érkezett 2015 JúN 01. 2015. évi... törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szó LXXVII. törvény és az azokkal összefügg

Részletesebben

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg

a 16/2013. (IV.5.) 14 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveg Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) 1 ök. rendelete a szociális szolgáltatásokról az 5/2006. (III.31.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

urataggytőtós Hivatala

urataggytőtós Hivatala urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

(;,';f. számú előterjesztés

(;,';f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;,';f. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Térítési díj- és tandíj szabályzat Zeneművészeti ág egyéni képzés

Térítési díj- és tandíj szabályzat Zeneművészeti ág egyéni képzés Térítési díj- és tandíj szabályzat 2015-2016 Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. ( VII.5.) EMMI

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI.1.) rendelete A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

,,,;,,, üwas Hivatala. rornányszám : 1 %0,21,2 6. Érkezett: 2015 DEC 0 4. Tisztelt Elnök Úr!

,,,;,,, üwas Hivatala. rornányszám : 1 %0,21,2 6. Érkezett: 2015 DEC 0 4. Tisztelt Elnök Úr! ,,,;,,, üwas Hivatala rornányszám : 1 %0,21,2 6 Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 DEC 0 4. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/ 2011. (V.3.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, a felnőttkori tanuláshoz és képzéshez való hozzáférés szabályozott lehetőségei

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter 21/2016. (VI. 9.) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 81. szám A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015.

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1 Magyar joganyagok - 2009. évi CXXII. törvény - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 1. oldal 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változása A 2016. évre vonatkozó adóváltozásokat bemutató Adókódex kiadványaink megjelenését követően számos újabb törvénymódosítás elfogadására került sor. Ezek többsége csupán pontosító jellegű rendelkezés, amelyeket

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben