2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások"

Átírás

1 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása érdekében a következ ő törvényt akotja: I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1. (1) Ez a törvény szabáyozza a borsző ő teepítését, műveését, kivágását, a borászati termékek eő áítását, forgaomba hozataát, nyivántartásuk rendszerét, továbbá a szőő termesztésse és bortermeésse kapcsoatos szakigazgatási feadatokat és hatásköröket. (2) A borászati termékekre az e törvényben, ietve e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetekben meghatározott etérésekke az éemiszerekre vonatkozó eőírásokat ke akamazni. Fogaommeghatározások 2. E törvény és e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetek vonatkozásában: 1. házikerti sző ő: az a borszőőve beütetett szőőterüet, amey az 1000 négyzetmétert nem haadja meg. 2. áruterm ő sző ő: az 1000 négyzetméterné nagyobb terüet ű borszőőve beütetett szőőütetvény. 3. termőhey: ökoógiai szempontbó minősített, egyérteműen körühatárot terüet, ameyet a borszőő termőheyi kataszterében tartanak nyiván (a továbbiakban: termőheyi kataszter). 4. borvidék: oyan termőheyek összessége, amey több teepüés közigazgatási terüetére kiterjedő en hasonó éghajati, domborzati, taajtani adottságokka, jeemz ő fajtaösszetéte ű és műveés ű ütetvényekke, sajátos szőő - és bortermeési hagyományokka rendekezik, és ameyrő sajátos jeeg ű borászati termékek származnak; borvidékbe oyan teepüés soroható, ameynek a sző ő termő heyi kataszterében nyivántartott terüete a teepüés összes mezőgazdaságiag hasznosított terüetének 7%-át eéri vagy oyan teepüés, ietve fő városi vagy megyei jogú városi kerüet, ameynek terüetén borászati üzem működik. 5. borvidéki dű ő: borvidéki teepüésen beü pontosan körühatárot, mikroökoógiájában egységes termő hey, ameynek adottságai a bor karakterére jeentős hatássa vannak. 6. borszőőfajta: oyan szőőfajta, ameyet borkészítés céjára osztáyba sorotak. 7. szőőfajták osztáyba soroása: a borszőő fajták e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben engedéyezett vagy ideigenesen engedéyezett kategóriába soroása. 8. törzssző ő: a szaporítóanyag-termeés céjábó étesített, termő re forduás után prebázis áomány, központi és üzemi törzsütetvény kategóriában a növénytermesztési hatóság áta - a szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabáyok szerint - eismert borsző ő. 9. kíséreti sző ő: az osztáyba soroást megaapozó vizsgáat vagy a szőő termesztés fejesztése céjábó teepített borszőőütetvény. 10. teepítés: a födterüet beütetése borszőőve, ideértve a terüet eő készítését, az ütetvény ápoását az ütetvény termőre forduásáig, ietve a támrendszer étesítését is. 11. pótás: a borszőőütetvény hiányzó tőkéi heyének beütetése, ideértve a döntést és a bujtást is. 12. kivágás: a borszőőütetvény feszámoása, ameynek során a tőkéket és a támrendszert a födterüetrő etávoítják. 13. VINGIS: a szőőágazati kataszterek közösségi szabáyozásnak megfee ő térinformatikai rendszere, amey a kivágási, szerkezetátaakítási és -átáítási támogatások kifizetésének, vaamint az otaom aatt áó födrajzi jezést, ietve az otaom aatt áó eredetmegjeöést vise ő borok termőheyei födrajzi ehatároásának térképi eenő rzési aapja. 14. borászati üzem: borászati termékek eőáítására, kiszereésére és tároására vonatkozó mű ködési engedéye rendekez ő üzem. 15. borászati termék: a borpiac közös szervezésérő, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a

2 3/2008/EK rendeet módosításáró, vaamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendeet hatáyon kívü heyezésérő szóó, ápriis 29-i 479/2008/EK tanácsi rendeet (a továbbiakban: 479/2008/EK rendeet) IV. meéketében szerep ő szőészeti és borászati termékek, továbbá a friss borsző ő, a töppedt borsző ő és az aszúsodott borsző ő. II. Fejezet A SZŐL ŐTERMESZTÉS Termőheyi kataszter 3. (1) A borsző ő termőheyi katasztere a termőheyek egységes nyivántartási rendszere, amey borszőő termesztésére vaó akamasság szempontjábó ökoógiaiag minő sített, osztáyozott és ehatárot határrészek nyivántartása küterüeti átnézeti térképeken és adatapokon. A térképeken a környezeti tényező k aapján értéket terüeteket (ökotópok) be ke határoni, és azonosító kódszámma, vaamint osztáyjeöésse ke eátni. (2) A borsző ő termő heyi kataszterét e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben kijeöt szerv vezeti (a továbbiakban: termőheyi katasztert vezet ő szerv). (3) A termőheyi kataszterbe soroás, a kataszteri osztáy módosítás, vagy a kataszterbő vaó törés iránti kéremet a termő hey szerint ietékes hegyközség hegybírójához ke benyújtani. A hegybíró a kéremet véeményéve továbbítja a termőheyi katasztert vezet ő szervnek. A termőheyi katasztert vezet ő szerv új kataszteri besoroásró, módosításró vagy törésrő az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben meghatározott szakért ő szakvéeménye aapján hoz döntést. (4) A (3) bekezdés szerinti döntést nyivánosan közzé ke tenni. (5) Ha a teepüési önkormányzat heyi építési szabáyzata a termő heyi kataszterben nyivántartott terüetet érinti, a teepüési önkormányzat indokot esetben a (3) bekezdésben meghatározott ejárásban kezdeményezheti a termőheyi kataszter módosítását, vagy a kataszterbő történ ő törést. (6) Termőheyi kataszterbe soroás kezdeményezésérő a termőheyi katasztert vezet ő szerv a termő hey szerinti teepüési önkormányzat jegyzőjét értesíti. A jegyz ő a kezdeményezést a teepüési önkormányzat hirdető tábáján, honapján vagy a heyi apban nyivánosan közzéteszi. (7) Borszőőütetvényt teepíteni csak termőheyi kataszterbe sorot terüeten ehet. 4. (1) A borsző ő termőheyi kataszterébe tartozó terüet a kataszteri osztáyozás szerint a) I. osztáyú, borszőőtermesztésre kiváó adottságú, b) II. osztáyú, 1. borszőőtermesztésre kedvez ő adottságú, 2. borszőőtermesztésre akamas terüet ehet. (2) A termőheyi kataszterbe sorot terüeteken gyümöcsös - a csemegeszőő-teepítést kivéve -, erd ő, haastó és nádas műveési ágra történ ő vátoztatás, vaamint a műveés aó történ ő kivéte csak az ietékes hegyközség hozzájáruásáva ehetséges. Erd ő teepítéséhez 0,5 ha-ná nem kisebb terüeten, az ingatan határátó egaább 10 méteres védő sáv megtartásáva, gyümöcsös teepítéséhez 0,5 ha-ná nem kisebb terüeten, az ingatan határátó egaább 5 m-es védősáv megtartásáva adható hozzájáruás. (3) Amennyiben a hegybíró megáapítja, hogy a hegyközség hozzájáruása nékü kerüt sor a termő heyi kataszterbe sorot terüeten erd ő teepítésére vagy haastó, nádas étesítésére, kezdeményezi az arra jogosut szervné az eredeti áapot heyreáításának erendeését. Teepíthet ő fajták 5. (1) Áruterm ő szőő ütetvény étesítésére és pótására az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben meghatározott, engedéyezettként osztáyba sorot borszőőfajta hasznáható fe. (2) A Szőő fajta Hasznáati Bizottság (a továbbiakban: SZHB) a borkészítésre akamas fajták engedéyezett vagy ideigenesen engedéyezett osztáyba soroására javasatot tesz. Az SZHB tagjait az agrárpoitikáért feeő s miniszter (a továbbiakban: miniszter) kéri fe, és a tagok kétharmadát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jeöi. (3) Az osztáyba soroást megaapozó kíséreti és törzssző ő étesítésére bármey fajta szaporítóanyaga fehasznáható, amey a) a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szerepe, vagy b) áami eismerésre bejeentett és egyedi szaporítási engedéye rendekezik. (4) Az a borszőőfajta soroható osztáyba engedéyezett fajtaként, amey a) áamiag eismert,

3 b) a Nemzeti Fajtajegyzékben, ietve a Közösségi Fajtajegyzékben szerepe, vagy c) áami eismerésre bejeentett és egyedi szaporítási engedéye rendekezik. (5) Ideigenesen engedéyezett borszőőfajtaként ke osztáyba soroni azt a borszőő fajtát, amey már nem teepíthet ő. 6. Teepítés, kivágás 7. (1) Áruterm ő, törzs- és kíséreti céú borszőőt teepíteni, ietve kivágni a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv engedéyéve ehet. A teepítéskori tő keszám 25%-ot meghaadó hiányának pótása, vagy az ütetvény más fajtára történ ő cseréje esetén a teepítésre vonatkozó rendekezéseket ke akamazni. Az engedéyezési ejárás részetes szabáyait az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet tartamazza. (2) Az engedéy iránti kéremet hegyközségi teepüésen a hegybíróhoz, nem hegyközségi teepüésen az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben meghatározott hegyközségi teepüés hegybírájához ke benyújtani, aki azt javasatáva együtt 8 munkanapon beü továbbítja a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szervnek. (3) A mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv az engedéyekrő nyivántartást vezet, ameybő havonta adatot szogátat a födmérési és térinformatikai áamigazgatási szerv részére, amey rögzíti azokat a VINGIS-ben. 8. (1) Teepítés vagy kivágás esetén annak megtörténtét az engedéyes 10 munkanapon beü kötees az ütetvény fekvése szerint ietékes hegybíró részére írásban bejeenteni. A hegybíró a bejeentést 8 munkanapon beü továbbítja a növénytermesztési hatóság részére. (2) A bejeentés aapján a műveette érintett terüetet a növénytermesztési hatóság eenőrzi. Az eenőrzésrő szóó jegyzőkönyvet megküdi a hegybíró, vaamint a mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv részére. (3) A mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv a jegyző könyv aapján az újrateepítési jogok nyivántartásábó teepítés esetén töri a fehasznát újrateepítési jogot, kivágás esetén a nyivántartáson átvezeti a keetkezett újrateepítési jogot. (4) A teepítés, ietve a kivágás tényét a hegybíró a borszőőütetvény kataszterébe bejegyzi, és a kataszterbő adatot szogátat az ietékes hegyközségi tanácsnak. A hegyközségi tanács a hegybírótó kapott adatokat megküdi a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának. 9. Európai borszőőfajta saját gyöker ű szaporítóanyagáva vaó teepítés és pótás kizáróag fioxérának eenáó homoktaajra engedéyezhet ő. A taaj e tuajdonságát aboratóriumi vizsgáatta ke igazoni. 10. (1) Magyarországon az május 1. és ápriis 30. között engedéye végzett ütetvénykivágások aapján újrateepítési jog á fenn. A kivágási engedéye rendekez ő újrateepítési jogát júius 31-ig hasznáhatja fe. Az ezen idő szak aatt fe nem hasznát újrateepítési jogok a teepítési jogtartaékba kerünek. A teepítési jogtartaékró a mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv nyivántartást vezet. (2) május 1-je után engedéye végzett ütetvénykivágás aapján újrateepítési jogot szerz ő és kivágási engedéye rendekez ő szeméy újrateepítési jogát a kivágástó számított nyocadik borpiaci év (augusztus 1-júius 31.) végéig jogosut fehasznáni. Az ezen idő szak aatt fe nem hasznát újrateepítési jogok a teepítési jogtartaékba kerünek. Az újrateepítési jogra, az új teepítési jogra, vaamint a teepítési jogtartaékra vonatkozó részetes szabáyokat az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet határozza meg. (3) A (2) bekezdésben meghatározott újrateepítési jogok nyivántartásában szerep ő újrateepítési jog fajtakíséreti céra térítés nékü adható. A sző ő ütetvénykatasztere 11. (1) A borsző ő ütetvénykatasztere vaamennyi áruterm ő sző ő tekintetében tartamazza az ütetvények azonosító adatait (teepüés, heyrajzi szám, terüetnagyság), az ütetvény hasznáójának nevét, akcímét, ietve székheyét, adószámát, adóazonosító jeét, hegyközségi kódszámát és a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv áta adott regisztrációs számát. (2) Az ütetvénykataszter az áruterm ő szőőre vonatkozóan tartamazza az ütetvény aábbi jeemzőit: 1. jeeg, 2. teepítési jeemzők, 3. fekvés, kitettség, 4. téráás, sor- és tőtávoság, 5. öntözőberendezés hasznáata, 6. műveésmód, 7. támaszrendszer, 8. teepítés ideje, 9. fajtahasznáat, 10. aanyhasznáat,

4 11. termőképesség. (3) Az (1) és (2) bekezdésben szerep ő adatokat érint ő vátozásokat a szőőterme ő minden borpiaci év végéig kötees a hegybírónak bejeenteni. (4) A hegybírónak kataszter névre szóó adattartamát támogatás ebíráása céjábó a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szervnek át ke adnia. (5) A kataszter adattartama statisztikai céra fehasznáható, abbó adatok a KSH részére egyedi azonosításra akamas módon statisztikai cébó átadhatók. 12. A borsző ő ütetvénykataszterét a hegybíró vezeti. A hegybíró az ütetvénykataszterbő a födmérési és térinformatikai áamigazgatási szerv számára a VINGIS-ben vaó rögzítés céjábó a 11. (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat továbbítja. Az adatközés módját, a kataszter vezetésének szabáyait, a teepítések nyivántartásának rendszerét, vaamint a teepítések, átotások és kivágások eenőrzésére vonatkozó eő írásokat az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet határozza meg. A műveésre vonatkozó eőírások 13. (1) A borszőőütetvény hasznáója kötees az ütetvényt rendetetésének megfeeően műveni. (2) Az ütetvények neveését, ápoását, a taajerő-gazdákodást, a gyomirtást, a kártevő k és kórokozók eeni védemet környezet- és természetkímé ő módon, a természet- és tájvédeemre vonatkozó szabáyok eő írásaira figyeemme ke végezni. (3) II/A. Fejezet BORÁSZATI TERMÉKEK EREDETMEGJELÖLÉSEI ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEI 13/A. (1) A 479/2008/EK rendeet aapján otaom aatt áó födrajzi jezésse rendekez ő bort az ott meghatározott fetéteek meett ehet készíteni, amennyiben: a) meghatározott termőheyen fekv ő, egfejebb 120 h/ha seprős újbor hozamú szőőütetvény termésébő készítik, b) természetes akohotartama nem kisebb 8 térfogatszázaékná (% vo). (2) A 479/2008/EK rendeet aapján otaom aatt áó eredetmegjeöésse rendekez ő bort az ott meghatározott fetéteek meett ehet készíteni, amennyiben: a) meghatározott termőheyen fekv ő, egfejebb 100 h/ha seprős újbor hozamú szőőütetvény termésébő készítik, b) természetes akohotartama nem kisebb 9 térfogatszázaékná (% vo), c) összes savtartama, (borkősavban kifejezve) nem kisebb mint 3,50 gramm/iter. (3) A védett eredet ű bor (vagy a Districtus Hungaricus Controatus, vagy a födrajzi névve a DHC) kifejezésse - mint az otaom aatt áó eredetmegjeöésse egyenérték ű kifejezésse - csak az a bor jeöhet ő, a) ameyet augusztus 1-je eőtt védett eredet ű borként jeötek, vagy b) amey termékeírássa rendekezik. (4) Dű ő vagy teepüés neve csak az otaom aatt áó eredetmegjeöésse együtt szerepehet a címkén. (5) A tájbor kifejezésse - mint az otaom aatt áó födrajzi jezésse egyenérték ű kifejezésse - az otaom aatt áó födrajzi jezésse rendekez ő bor jeöhet ő. (6) A minőségi bor kifejezésse - mint az otaom aatt áó eredetmegjeöésse egyenérték ű kifejezésse - a termékeírásnak a 479/2008/EK rendeet 46. cikke szerinti nyivántartásban történ ő közzététeét követően kezdődő szüretbő származó bor nem jeöhet ő. (7) A termékeírásnak a 479/2008/EK rendeet 46. cikke szerinti nyivántartásban történ ő közzététeét követő en az otaomban részesített eredetmegjeöés, födrajzi jezés és a hozzá kapcsoó termékeírás közzététeérő a miniszter gondoskodik. (8) A 479/2008/EK rendeet 51. cikke aapján benyújtott termékeírást a 46. cikk szerinti nyivántartásban történő közzététeét követően kezdőd ő szüretben szüretet borszőőbő származó borászati termékre ke akamazni. 13/B. (1) A Bor Eredetvédemi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) a miniszter hozza étre. A Tanács összetéteéve, mű ködéséve és ejárásáva kapcsoatos részetes szabáyokat az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet határozza meg. (2) A Tanács a miniszter döntésének meghozataa eőtt a közösségi, ietve a nemzeti jogszabáyokban eő írtak tejesüésének vizsgáatáva véeményezi a) a borászati termék eredetmegjeöésének és födrajzi jezésének közösségi otamára, a termékeírás módosítására, a közösségi otaom törésére irányuó, a miniszterhez benyújtott kéremeket, ietve b) a 479/2008/EK rendeet 51. cikke aapján közösségi otamat évez ő eredetmegjeöésnek és födrajzi jezésnek

5 a miniszterhez benyújtott termékeírását. 13/C. (1) A kései szüreteés ű bor, a váogatott szüreteés ű bor, a töppedt borszőőbő készüt bor, a jégbor és a muzeáis bor otaom aatt áó eredetmegjeöésse vagy födrajzi jezésse rendekez ő bortípus ehet. (2) A tokaji borküönegesség, a fő bor, a szekszárdi és egri bikavér bor kizáróag otaom aatt áó eredetmegjeöésse rendekez ő bortípus ehet. III. Fejezet BORÁSZATI TERMÉKEK TÁROLÁSA, NYILVÁNTARTÁSA A borszőő- és a borkészítés meéktermékeinek köteez ő kivonásáva kapcsoatos nemzeti szabáyokat az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet tartamazza Tároás, nyivántartás 19. (1) Értékesítési vagy továbbfedogozási céa borászati üzemben tárot borászati terméket - friss borsző ő, töppedt borsző ő, aszúsodott borsző ő kivéteéve - a pincekönyvben ke nyivántartani. A pincekönyv vezetésének szabáyait az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet tartamazza. (2) A terme ő, fevásáró és nem paackozott bort forgaomba hozó az (1) bekezdésben meghatározott termékérő az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben szabáyozott módon adatot szogátat. Ez a rendekezés arra a házikerti szőőbirtokosra is vonatkozik, aki borszőőtermését vagy borát forgaomba hozza. (3) Nem borsző ő aapú akohoos termék és borászati termék ugyanabban a heyiségben nem tároható. 20. (1) Borászati termék eő áításához vagy kezeéséhez meg nem engedett anyagokat és borászati terméket borászati termék eő áítására, kezeésére, raktározására szogáó heyiségben tartani tios. A borászati hatóság a meg nem engedett anyag tároása miatt minőségvédemi bírságot szabhat ki. (2) Az a borászati termék, ameyet a jogszabáyokban meg nem engedett anyagok fehasznáásáva vagy a jogszabáyokban meg nem engedett módszerre áítottak e ő vagy kezetek, nem minősü szőőbornak. (3) A (2) bekezdés szerinti terméket birtokban tartani tios. A borpárat eőáítása és kezeése 21. (1) (2) Borpáratot csak a borászati hatóság áta engedéyezett borászati termékbő ehet eő áítani, és csak a borászati hatóság minősítése birtokában ehet forgaomba hozni. IV. Fejezet A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALA A sző ő és bor származási bizonyítványa 22. (1) Borászati terméket csak származási bizonyítvánnya rendekez ő borszőőbő, mustbó, borbó ehet eőáítani, ietve továbbfedogozás céjábó forgaomba hozni. (2) Borsző ő aapú üdítőitaokat csak származási bizonyítvánnya igazot szőő mustbó vagy szőőmustsűrítménybő ehet eőáítani. 23. (1) A borsző ő, ietve a bor származási bizonyítványa igazoja: a) a származási heyet, b) a borszőőtermés, ietve a bor mennyiségét, c) a borsző ő mustfokbó számított potenciáis akohotartamát, d) a bor akohotartamát, és az annak módosítására vonatkozó tényt, e) hogy a borszőőtermés, ietve a bor otaom aatt áó eredetmegjeöésse vagy födrajzi jezésse rendekező bor, ietve vaamey, a 13/C. -ban - kivéve a muzeáis bort - meghatározott bortípus készítésére akamas,

6 f) a borsző ő fajtáját, g) az évjáratot, h) a bor savtartamának módosítására vonatkozó tényt. (2) A borsző ő származási bizonyítványát a borszőőütetvény fekvése szerinti ietékes hegybíró adja ki. (3) A borászati termék es ő borszármazási bizonyítványát a borszőő ütetvény fekvése szerint ietékes hegybíró adja ki. Ezze egyidejűeg a borsző ő származási bizonyítványát be ke vonni. A bor továbbfedogozása esetén új származási bizonyítványt - az eőz ő bevonásáva egyidejűeg - a fedogozás heye szerint ietékes hegybíró adja ki. (4) A nem hegyközségi terüetrő származó borszőő re, ietve borra vonatkozó származási bizonyítványt az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben fesorot hegyközség hegybírója adja ki. (5) A forgaomba hozatai engedéykéreemhez csatoni ke a származási bizonyítványt. Származási bizonyítvány hiányában vagy vaótan adatok fetüntetése esetén a borászati hatóság forgaomba hozatai engedéyt nem ad ki. (6) Továbbfedogozás céjára a Magyar Köztársaság terüetére behozott bor esetén a származási bizonyítványt a bor tároási heye szerint ietékes hegybíró áítja ki, a borkísér ő okmányok aapján. (7) A forgaomba hozatai engedéye rendekez ő, de továbbfedogozásra szánt bor esetén a származási bizonyítványt a forgaomba hozatai engedéy heyettesíti. A forgaomba hozatai engedéye rendekez ő, de továbbfedogozásra szánt bornak az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben meghatározott adatait a továbbfedogozás megkezdése eő tt 3 munkanappa a borászati üzem kötees írásban megküdeni a borászati hatóságnak. (8) Nem minősü a borászati termék továbbfedogozásának a vátozatan formában történ ő paackozás, ietve tároás céjábó történ ő átvéte, ietve vásárás. (9) Továbbfedogozás, ietve kiszereés céjábó a Magyar Köztársaság terüetére behozott bor készetvátozásáró a borászati üzem adatot szogátat a borászati üzem heye szerint ietékes hegybíró részére. Az adatszogátatás a borászati üzem nevére, adószámára, a származási ország nevére, a behozott bor mennyiségére és kategóriájára terjed ki. Az adatszogátatás részetes szabáyait az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet tartamazza. (10) A hegybíró a (9) bekezdésben meghatározott adatokat 10 munkanapon beü továbbítja a borászati hatóság részére. Forgaomba hozata 24. (1) Árutermeési céa borászati terméket eő áítani, tároni, kezeni, kiszereni csak a borászati hatóság áta engedéyezett borászati üzemben ehet. A borászati hatóság az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben meghatározott fetéteek tejesüése esetén ad engedéyt, meyet a borászati üzem heye szerint ietékes hegybíróva is közö. A hegybíró a borászati üzemet nyivántartásba veszi. (2) A vámhatóság az egyszerű sített adóraktári engedéy visszavonásáró - az érintett engedéyes nevére (cégnevére), akheyére (székheyére), az engedéy visszavonásának tényére és idő pontjára vonatkozó adatok megadásáva - értesíti a borászati hatóságot és az ietékes hegyközséget. 24/A. (1) Borászati terméket közfogyasztásra forgaomba hozni vagy továbbfedogozás céjábó a Magyar Köztársaság terüetérő kivinni csak abban az esetben ehet, ha azt téteenként a borászati hatóság vagy e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben meghatározott fetéteeknek megfee ő szervezet aboratóriumi és érzékszervi vizsgáatok aá vetette és ennek aapján minőségét megáapította és megfeeőnek minő sítette, vagy az Európai Gazdasági Térség vaamey szerződ ő áamának erre hatáskörre rendekez ő szerve, ietve egyéb, közösségi jogi aktusban meghatározott szervezet a rá vonatkozó szabáyok szerint minőségét megáapította és megfeeő nek minősítette. (2) A borászati hatóság az (1) bekezdés szerinti aboratóriumi és érzékszervi vizsgáatok aapján megfeeő nek minő sített borra forgaomba hozatai engedéyt ad ki. A borászati hatóság a befödön termet borra kiadott engedéyt a bor származási bizonyítványát kiadó hegyközségnek is megküdi. (3) A Magyar Köztársaság terüetén közfogyasztásra forgaomba hozott bor minden iterje után a forgaomba hozónak forgaomba hozatai járuékot ke fizetnie. A járuékot a jövedéki adóró és a jövedéki termékek forgamazásának küönös szabáyairó szóó évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 83. (4) bekezdése szerinti tárgyidőszakban forgaomba hozott bor mennyisége után a 83. (5) bekezdésében fogat határidő ig ke megfizetni. A járuék összege: a) födrajzi jezést nem vise ő és az otaom aatt áó födrajzi jezésse rendekez ő borok esetében 5 forint iterenként; b) az otaom aatt áó eredetmegjeöésse rendekez ő borok esetében 10 forint iterenként. (4) A (3) bekezdés aapján fizetend ő forgaomba hozatai járuék összegébő e ke vonni azt az összeget, ameyet a (7) és (8) bekezdésekben meghatározott fehasznáássa azonos céra az Európai Gazdasági Térség vaamey szerződ ő áamában a forgaomba hozatai járuékfizetési köteezettség keetkezését megeőzően köteező jeegge megfizettek, fetéve, hogy azt nem igényik vissza. (5) A forgaomba hozatai járuék az agrárpoitikáért feeő s miniszter áta vezetett minisztérium kötségvetési fejezetén beü a borok közösségi marketingprogramját és a borok minőség-eenő rzésének céját szogáó eő irányzat bevétee. A járuéktartozás megfizetésén tú a járuék mértékéve azonos, de egkevesebb forint

7 muasztási bírság megfizetésére kötees az a forgaomba hozó, aki forgaomba hozatai járuékfizetési köteezettségének határidő re nem tesz eeget. A muasztási bírságot a borászati hatóság szabja ki. A bírság a központi kötségvetés bevétee azza, hogy a bírságot a borászati hatóság számájára ke befizetni. (6) Akinek forgaomba hozatai járuék tartozása van, az újonnan forgaomba hozni kívánt borra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti forgaomba hozatai engedéyt nem kaphat. A borászati hatóság eenő rzi a forgaomba hozatai járuék megfizetését. A vámhatóság a forgaomba hozott bor forgaomba hozójára (név, cégnév, akcím, székhey, teephey), ietve a forgaomba hozott borra vonatkozó adatokat az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben meghatározott időközönként továbbítja a borászati hatóságnak. (7) A forgaomba hozatai járuék címén befizetett összeg 60%-át közösségi bormarketingprogramok kidogozására és végrehajtására, az Európai Unió áta meghirdetett borrekám és -marketingprogramok nemzeti társfinanszírozására ke fordítani. A forgaomba hozatai járuék címén befizetett összeg 60%-ának egfejebb 10%- a a marketing tevékenységhez szükséges minőségvédemi és eredetvédemi rendszer kidogozására fordítható. (8) A forgaomba hozatai járuék címén befizetett összeg 40%-a a borászati hatóságot ieti meg. A borászati hatóság a járuékbevétet a származási bizonyítványok vaóságtartamának eenő rzésére, az 500 h feetti bormennyiség esetében a forgaomba hozatai engedéyezési ejárásban hatósági mintavétere, a forgaomba hozott borok minőség-eenőrzésére és tervszer ű cévizsgáatokra kötees fordítani, kiegészítve aboratóriumi és érzékszervi vizsgáatta. A borászati hatóság kötees a járuékbevétebő végzett eenőrzésekrő és a fehasznát összegrő féévente, júius 31-ig, ietve január 31-ig jeentést készíteni a miniszternek. (9) A forgaomba hozatai járuék megfizetésének, kezeésének és fehasznáásának részetes szabáyait miniszteri rendeet áapítja meg. 25. (1) Közfogyasztásra forgaomba hozott borászati termék az, ameyet a fogyasztónak vagy kereskedemi szervnek közvetenü értékesítenek. (2) A vámhatóság a Jöt.-ben az egyszerűsített adóraktár-engedéyesekre eőírt tárgyidő szakonkénti mennyiségi eszámoás benyújtási határideje hónapját követ ő három hónapon beü megküdi a borászati hatóságnak a tárgyidőszakra vonatkozóan - egyszerű sített adóraktár-engedéyesenként (nevét, címét, cégnevét, székheyét, adószámát is fetüntetve) részetezve - az Európai Unió tagáamaibó összesen, továbbfedogozás céjábó beszerzett bor mennyiségére vonatkozó adatokat, mey adatokat a borászati hatóság átadhatja az ietékes hegyközségnek. (3) Itamérésre, termeői borkimérésre vaó jogosutságot biztosító engedéyez ő határozatot az engedéyező hatóság a borászati hatóságga és a hegyközségge is közi. (4) Közfogyasztásra tios forgaomba hozni a) oyan borászati terméket, amey az Európai Unió közvetenü akamazandó jogi aktusa, e törvény és az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet eőírásainak nem fee meg; b) hibás, romott, beteg, a 20. (2) bekezdésében meghatározott terméket vagy oyan borászati terméket, ameyet a megengedett anyagoknak meg nem engedett mérték ű fehasznáásáva áítottak e ő, ietőeg kezetek; c) az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben osztáyba nem sorot borszőő fajtábó készüt borászati terméket, kivéve a kíséreti borszőőütetvényrő származó, ietve a teepítés idején hatáyos jogszabáy szerint engedéyezhet ő borszőőfajta termésébő készüt borászati terméket A kükereskedemi forgaomba hozata (Az Európai Unió tagáamain kívüi száítások) 28. Kükereskedemi forgaomba hozata esetén e törvény hatáya aá tartozó terméket kiszáítani a borászati hatóság tétees minősítése aapján, kizáróag a borászati hatóság áta kiadott száítmányonkénti minő ségi tanúsítvánnya szabad. A minő ségi tanúsítványt a vámhatóságnak át ke adni. Ez aó kivétet képez a téteenként egfejebb 9 iteres minta, ami kereskedemi forgaomba nem kerü. Küfödrő (az Európai Unió tagáamain kívürő ) származó borászati termék kezeésére és forgamazására vonatkozó rendekezések 29. (1) Ha nemzetközi szerződés másképp nem rendekezik, borászati termékek - kivéve a sző ő és a borecet - behozataához szükség van a borászati hatóság minősítésére. A minő sítést a kükereskedemet ebonyoítónak száítmányonként ke kérnie, a minő sítés bizonyatát pedig át ke adnia a forgaomba hozó vagy fehasznáó szervnek. (2) Nemzetközi szerződés aapján akkor meőzhet ő a borászati hatóság minő sítése, ha a bor származási heye szerinti minősít ő szervek jegyzékét a szerződ ő feek egymásnak átadták, és köcsönösen közzétették. (3) Az import borok aboratóriumi vizsgáatát, minő ségét tanúsító vizsgáati ap egy pédányát a határ átépését követően a borászati hatóság részére az importő rnek 8 napon beü meg ke küdenie. A borok származási dokumentumait az import mennyiségi és minőségi igazoások heyettesítik. 30. (1) Küfödi származású paackozott borászati terméket az eredeti kiszereési áapotban ke forgaomba hozni.

8 (2) Licenc átadása esetén borászati termék forgaomba hozataát megeőz ő vizsgáathoz a icencet átadó szervezet eredeti termékét és kiszeret paackját is be ke küdeni a borászati hatóságnak. Borászati termékek jeöése, kiszereése 31. (1) A borászati termékek kiszereésére és jeöésére vonatkozó eő írásokat az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet tartamazza. (2) Egri bikavér bort, szekszárdi bikavér bort, vaamint tokaji borküönegességet közfogyasztás céjára kizáróag üvegpaackban szabad forgaomba hozni. A paackozási köteezettség nem vonatkozik az adott termő heyen beü a terme ő áta, saját pincéjében, heyben fogyasztásra kerü ő, saját termeés ű boraira. V. Fejezet A TOKAJI BORVIDÉKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Bor és egyes anyagok forgamazása a Tokaji borvidéken 32. (1) Amennyiben a Tokaji borvidék terüetérő borszőő t, mustot és bort száítanak ki, a kiszáításhoz a hegyközségi tanácstó kéremezni ke a származási heyre utaó megnevezés hasznáatára vonatkozó engedéyt. A származási heyre utaó megnevezés hasznáata csak abban az esetben engedéyezhet ő, ha a bor kiszáítása paackozási vagy otaom aatt áó eredetmegjeöésse rendekez ő pezsg ő készítési szándékka történik. A hegyközségi tanács határozata een feebbezésnek nincs heye. A határozat rendekez ő részében fogatakat a származási bizonyítványra rá ke jegyezni. A származási heyre utaó megnevezés hasznáatára vonatkozó rájegyzés hiányában a származási bizonyítvány érvényteen. (2) A származási heyre utaó megnevezés hasznáatáró szóó határozatot a hegyközségi tanács közi a borászati hatóságga is. Tokaji bor tároása 33. A más terüet termésébő származó mustot és bort a terüetrő származó musttó és bortó eküönítve, küön heyiségben ke tartani, és tároóedényét (hordóját) oyan megjeöésse ke eátni, amey a must, iető eg a bor származását kétséget kizáró módon fetünteti. A kizáróag házi fogyasztás céjára bevitt idegen eredet ű must és bor a Tokaji borvidékrő származó mustta és borra egy heyiségben is tartható, származását azonban a tároóedényen (hordón) iyen esetben is fe ke tüntetni. A Tokaji borvidékre vonatkozó küöneges eőírások (1) A Tokaji borvidéken készített tokaji másás, tokaji fordítás, tokaji szamorodni, tokaji aszú, tokaji aszúeszencia, tokaji eszencia tokaji borküönegességnek minősünek és önáó névhasznáatra jogosutak. (2) Tokaji másás: a szamorodni vagy az aszú seprő jére feöntött mustbó vagy azonos évjáratú borbó akohoos erjedés útján készüt tokaji borküönegesség, amey jeegzetes éreési iatta és zamatta rendekezik, és a forgaomba hozata eőtt egaább két évig, ebbő egaább egy évig fahordóban éreték. (3) Tokaji fordítás: a kipréset aszútésztára feöntött meghatározott termőheyrő származó mustbó vagy azonos évjáratú borbó akohoos erjedés útján készüt, a forgaomba hozata eőtt egaább két évig, ebbő egaább egy évig fahordóban éret tokaji borküönegesség, amey jeegzetes éreési iatta és zamatta rendekezik. (4) Tokaji szamorodni: a Tokaji borvidék terüetén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tő kén aszúsodott szőőbogyókat is tartamazó, váogatás nékü szedett szőőfürtök fedogozásáva eő áított, egaább 21,0 tömegszázaéknyi (MM ) természetes eredet ű cukrot tartamazó mustbó szeszes erjedés útján nyert tokaji borküönegesség, meyet a forgaomba hozata eőtt egaább két évig, ebbő egaább egy évig fahordóban érenek. (5) Tokaji aszú: a Tokaji borvidék terüetén otaom aatt áó eredetmegjeöésse rendekez ő bor készítésére az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben meghatározott borsző ő Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott, szüretkor küön szedett, fedogozott szőő bogyóinak a Tokaji borvidék terüetén otaom aatt áó eredetmegjeöésse rendekez ő bor készítésére az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben meghatározott borszőőbő származó egaább 19 mustfokos mustta vagy iyen minőség ű azonos évjáratú borra történ ő áztatását követ ő, szeszes erjedés útján nyert; az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben

9 meghatározott 3-6 puttonyszámtó függ ő mennyiség ű cukormentes extraktot, vaamint cukrot tartamazó, és a forgaomba hozata eőtt egaább három évig, ebbő egaább két évig fahordóban éret tokaji borküönegesség. (6) Tokaji aszúeszencia: a Tokaji borvidék terüetén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tő kén aszúsodott és szüretkor küön szedett szőőbogyóknak fedogozott anyagára öntött meghatározott termőheyrő származó mustta vagy azonos évjáratú borra áztatott, szeszes erjedés útján készüt, jeegzetes aszú- és éreési iatta, vaamint zamatta rendekez ő aszúbor, amey iterenként egaább 180 gramm természetes cukrot tartamaz, és ameyet a forgaomba hozata eőtt egaább három évig, ebbő egaább két évig fahordóban érenek. (7) Tokaji eszencia: a Tokaji borvidék terüetén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tő kén aszúsodott és szüretkor küön szedett szőő bogyókbó préseés nékü kiszivárgó, mustbó minimáis erjedés útján keetkez ő tokaji borküönegesség, mey iterenként egaább 450 gramm összes természetes cukrot és 50 gramm cukormentes vonadékanyagot tartamaz, ezen kívü az aszúra jeemz ő küöneges iatta és zamatta rendekezik. 37. (1) A Tokaji borvidék terüetén termett borszőőbő származó törköyös mustra, borseprő re vagy törköyre csak az e borvidéken termett borszőőbő származó mustot vagy bort szabad önteni. (2) A tokaji másás, tokaji fordítás, tokaji aszú, tokaji aszúeszencia és tokaji eszencia eő áítója a fehasznát aszúsodott szőő bogyó, a készített aszúbor, aszúeszencia és a nyert eszencia mennyiségét az ietékes hegyközségnek kategóriánként évente a borpiaci év végéig kötees bejeenteni. (3) A Tokaji borvidék terüetén ízesített itaokat készíteni tios, készeten tartani csak paackozott formában ehet. 38. (1) A tokaji borküönegességek paackozásához csak e törvény végrehajtási rendeetében meghatározott paackot ehet fehasznáni. Iyen paackokba csak tokaji borküönegességeket ehet töteni. (2) A paackozási köteezettség nem vonatkozik a Tokaji borvidék terüetén a termeő k áta saját pincéjükben forgaomba hozott, saját termés ű, heyben fogyasztásra kerü ő tokaji szamorodni, tokaji másás, tokaji fordítás, tokaji aszú, tokaji aszúeszencia borokra és tokaji eszenciára. 39. (1) A Tokaji borvidékre utaó enevezésse tios közfogyasztásra forgaomba hozni mustot, továbbá oyan bort, ameyet más termőheyrő származó mustta vagy borra házasítottak. (2) A paackozási köteezettség aá vont tokaji borokat poharanként csak paackbó szabad kimérni. VI. Fejezet A SZŐLÉSZETI-BORÁSZATI SZAKIGAZGATÁS A szakigazgatás szervei 40. (1) A szőészeti-borászati igazgatássa összefügg ő szakmai irányítási, szervezési, vaamint hatósági feadatokat a) a hegyközségi szervezetek, b) a mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv, c) a borászati hatóság, d) a növénytermesztési hatóság átják e. (2) A hegyközségi szervezet hatáskörében eátja az ütetvény teepítéséve, mű veéséve, kivágásáva, az ütetvénykataszter vezetéséve, a származási bizonyítványok kiadásáva kapcsoatos feadatokat, vaamint ezek vonatkozásában hatósági eenőrzést végez. (3) (4) A mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv: a) vezeti az újrateepítési jogok nyivántartását, b) engedéyezi az áruterm ő, törzs- és kíséreti borsző ő teepítését és kivágását, c) erendei az engedéy nékü vagy a teepítési engedéyben fogataktó etérően teepített borsző ő kivágását. (5) A borászati hatóság a borászati termékek - ide nem értve a friss borszőőt, töppedt borszőő t, aszúsodott borszőőt - eőáítását, kiszereését és forgaomba hozataát végz ő üzemek mű ködésének engedéyezéséve, továbbá a borászati termékek származási bizonyítványáva, eőáításáva, kezeéséve, minő ségéve és forgaomba hozataáva kapcsoatos hatósági feadatokat át e. (6) A növénytermesztési hatóság eenőrzi az ütetvényteepítéseket és ütetvénykivágásokat. (7) A borászati hatóság közigazgatási ejárásban országos ietékességge hozott döntése een közigazgatási ejárás keretében feebbezésnek heye nincs. (7) A borászati hatóság a 479/2008/EK rendeet 65. cikke szerinti szőő - és borágazati szakmaközi szervezetet ismerhet e. 41. (1) A borászati hatóság a járm ű rakományának eenőrzéséhez a rendő rség, ietve a vámhatóság közreműködését kérheti.

10 (2)-(3) Az ütetvények eenőrzése (1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság eenőrzése során megáapítja, hogy szőő ütetvényen engedéy nékü fajtavátást vagy borszőő ütetvényen engedéy nékü a 7. (1) bekezdése szerinti pótást (e, vaamint a 43/A-43/C. vonatkozásában a továbbiakban: pótás) végeztek, tájékoztatja a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szervet az átaa észet jogsértésrő. A mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv az értesítés kézhezvéteétő számított 10 munkanapon beü határid ő megjeöéséve feszóítja a fajtavátást vagy pótást végző t, hogy - a 7. (2) bekezdésében meghatározott ejárásrend szerint - nyújtsa be a fennmaradási engedéy iránti kéremét a borszőőütetvény utóagos engedéyezése céjábó. (2) Amennyiben az ütetvény nem fee meg a jogszabáyi eőírásoknak, a fajtavátást vagy pótást végz ő a fennmaradási engedéy iránti kéreemben váahatja, hogy az ütetvényt a jogszabáyi eőírásoknak megfeeő en átaakítja. A mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv az átaakítást úgy engedéyezi, hogy a fajtavátást vagy pótást végz ő azt a határozat jogerőre emekedésétő számított egy éven beü kötees evégezni, és annak megtörténtét követ ő 22 munkanapon beü bejeenteni a növénytermesztési hatósághoz. A növénytermesztési hatóság az átaakított ütetvényt eenőrzi, és annak eredményérő értesíti a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szervet. (3) A (2) bekezdésben meghatározott egyéves határid ő a fajtavátást vagy pótást végz ő kéremére hat hónappa meghosszabbítható az aábbi esetek bekövetkezése esetén: a) a fajtavátást vagy pótást végz ő hosszú távú munkaképteensége; b) az ütetvény terüetének jogszabáy aapján történ ő átminő sítése, amennyiben ez a köteezettségváaás, ietve a kéreem benyújtásának időpontjában nem vot eőreátható; c) az ütetvény terüetét sújtó természeti csapás, ietve szésőséges idő járási körümény, küönösen födrengés, árvíz, szévihar, aszáy, bevíz, tűzeset, jégkár, fagykár. (4) Amennyiben a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv fennmaradási engedéy iránti kéreemme összefügg ő ejárásában megáapítja, hogy a borszőőütetvény (átaakított borszőő ütetvény) fennmaradásának akadáya nincs, úgy a fajtavátást vagy pótást utóagosan engedéyezi. (5) Amennyiben a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv a 7. (2) bekezdés aapján benyújtott teepítési engedéy iránti kéreem kapcsán efoytatott heyszíni szeme során megáapítja, hogy a teepítést az engedéy kiadását megeőzően már megkezdték, úgy a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv - amennyiben a kéreem az eőírt követeményeknek megfee - az engedéyt megadja. (6) Amennyiben a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv az engedéyezési ejárás során megáapítja, hogy a borszőőütetvény (átaakított borszőő ütetvény) részben vagy egészben nem fee meg a jogszabáyi követeményeknek, az engedéy iránti kéremet eutasítja és megfee ő határid ő tű zéséve köteezi a teepítőt az engedéy nékü teepített borszőőütetvény kivágására. Amennyiben a teepít ő kivágási köteezettségének határidőn beü nem tesz eeget, a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv a borszőőütetvényt kivágattatja. (7) Az (1) bekezdés szerinti borszőőütetvényrő származó borszőő re csak az utóagos engedéyezés esetén adható származási bizonyítvány. 43/A. (1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság eenő rzése során megáapítja, hogy az ütetvényt engedéy nékü vágták ki, errő tájékoztatja a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szervet. A mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv az értesítés kézhezvéteétő számított 10 munkanapon beü határid ő megjeöéséve feszóítja a kivágást végz ő szeméyt, hogy - a 7. (2) bekezdésében meghatározott ejárásrend szerint - nyújtsa be a kivágási engedéy iránti kéremét a kivágás utóagos engedéyezése céjábó. (2) Amennyiben a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv az ejárása során azt áapítja meg, hogy a kivágás az eőírt követeményeknek megfee, a kivágást utóagosan engedéyezi. (3) Ha a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv a 7. (2) bekezdése aapján benyújtott kivágási engedéy iránti kéreem kapcsán efoytatott heyszíni szeme során megáapítja, hogy a kivágás már megvaósut - amennyiben a kéreem az eőírt követeményeknek megfee -, az engedéyt megadja. (4) Amennyiben a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv a kivágás engedéyezéséhez kapcsoódó ejárása során a kéreemnek nem vagy csak részben ad heyt, úgy - a nem engedéyezett mű veet vonatkozásában - határozatban köteezi a kivágást végz ő szeméyt a műveési ág szerinti áapot heyreáítására. 43/B. (1) Amennyiben a növénytermesztési hatóság eenőrzése során megáapítja, hogy a borszőő ütetvényt a teepítési engedéyben fogataktó etérően teepítették, úgy a teepítőt megfee ő határid ő kitű zéséve feszóítja, hogy - a 7. (2) bekezdésében meghatározott ejárásrend szerint - kezdeményezze a teepítési engedéy módosítását, amennyiben az az ütetvény teepítésének engedéyezésében hozott döntést érdemben nem befoyásoja és a módosított döntés nem áapít meg a teepít ő részére több jogot. (2) Amennyiben a növénytermesztési hatóság eenő rzése során megáapítja, hogy a teepítést - a teepítési engedéyben fogataktó etérően - a termőheyre nem engedéyezett borszőőfajtáva vagy a termő heyen fe nem hasznáható szaporítóanyagga végezték, a növénytermesztési hatóság kezdeményezi a mező gazdasági és

11 vidékfejesztési támogatási szervné a borszőőütetvény kivágásának erendeését. (3) Amennyiben a teepít ő kivágási köteezettségének nem tesz eeget, úgy a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv a borszőőütetvényt kivágattatja. 43/C. (1) Azt a szeméyt, aki engedéy nékü végzett fajtavátást, pótást, vagy borszőőt engedéytő etérő en teepített, vagy engedéy nékü vágott ki (a továbbiakban: muasztó), a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv forintig terjed ő muasztási bírság megfizetésére köteezi. (2) Amennyiben az engedéy néküi fajtavátást, pótást, kivágást, ietve az engedéytő etér ő teepítést (a továbbiakban együtt: engedéy néküi műveet) végz ő szeméy a 43. (1) bekezdésében, a 43/A. (1) bekezdésében vagy a 43/B. (1) bekezdésében fogat kéreem benyújtására vonatkozó feszóításnak nem tesz eeget, úgy a mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv a muasztót forintig terjed ő muasztási bírság megfizetésére, és a nem engedéyezett műveet vonatkozásában a mű veési ág szerinti áapot heyreáítására köteezi. (3) A muasztási bírság kiszabása során figyeembe ke venni az engedéy nékü végzett mű veette érintett terüet nagyságát, vaamint a muasztó áta engedéy nékü végzett mű veetek gyakoriságát. A kiszabott muasztási bírság hetven százaéka a mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv - eenő rzésekhez kapcsoódó doogi kiadásainak fedezetére fehasznáandó - bevétee, harminc százaéka a központi kötségvetést ieti meg. A muasztási bírság adók módjára behajtandó köztartozás. 43/D. (1) A 43-43/C. -ban fogatak nem vonatkoznak a borpiac közös szervezésérő szóó május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeet 2. cikkének (1) bekezdésében, ietve a borpiac közös szervezésérő, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendeet módosításáró, vaamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendeet hatáyon kívü heyezésérő szóó, ápriis 29-i 479/2008/EK tanácsi rendeet 90. cikkében meghatározott teepítési tiaom megszegéséve végzett teepítésekre. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott teepítési tiaom megszegéséve végzett teepítések esetében a borpiac közös szervezésérő szóó 479/2008/EK tanácsi rendeetnek a támogatási programok, a harmadik országokka foytatott kereskedeem, a termeési potenciá és borágazat eenőrzése tekintetében történ ő végrehajtására vonatkozó részetes szabáyok megáapításáró szóó június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendeet 55. cikk (1) bekezdés aapján a mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv bírságot szab ki. (3) A bírság összege hektáronként az aábbi euróösszegeknek megfee ő forintösszegekbő tevődik össze: a) euró, vaamint b) a teepítés és a bírság kiszabásának időpontja között etet évek száma százszorosának megfee ő euró. (4) A kivágás tényét annak megtörténtét követ ő harminc napon beü be ke jeenteni a növénytermesztési hatósághoz. A növénytermesztési hatóság a bejeentést eenőrzi, és annak eredményérő értesíti a mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szervet. (5) A mező gazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv (4) bekezdés szerinti értesítéséig a bírságot az arró szóó határozat kézhezvéteének napját követ ő minden 12. hónapban ki ke szabni. (6) A bírság összegének meghatározásakor a forintra történ ő átszámítást a határozathozata hónapjának eső napján érvényes, az Európai Központi Bank áta közzétett forint/euró átvátási árfoyam aapján ke evégezni. A kiszabott bírság hetven százaéka a mezőgazdasági és vidékfejesztési támogatási szerv - eenő rzésekhez kapcsoódó doogi kiadásainak fedezetére fehasznáandó - bevétee, harminc százaéka a központi kötségvetést ieti meg. A bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A borgazdákodás körébe tartozó eenőrzés 44. (1) A borászati hatóság eenőrzi: a) a borászati termékek származását, eredetét, minő ségét (összetétei és érzékszervi tuajdonságok, térfogat, csomagoás és jeöés), a teephey, pince, üzem, raktár működésének jogszerűségét, továbbá a járm ű rakományát és a tároás körüményeit, b) a kiegészít ő, segéd- és adaékanyagok minőségét, c) a borászati termékek csomagoása során fehasznát csomagoóanyagok megfeeőségét, d) a gyártástechnoógia műszaki fetéteeit, e) a kereskedemi forgaomba kerü ő borászati termékek minőségét, f) a pincekönyv szakmai tartamát (az eenőrzés eredményét a pincekönyvbe is be ke jegyezni), g) a pincékben és a kereskedeemben - rendszeres mintavétee - a borok minőségét, h) az import borászati termékek minőségét, i) a bor forgaomba hozatai járuék befizetését, j) a bor származási bizonyítványok vaóságtartamát, k) a borszőőfedogozás és a borkészítés során keetkez ő meéktermékek kivonását, ) a termékeírásnak vaó megfeeést. (2) A heyszíni eenőrzés során készüt jegyzőkönyvben fe ke tüntetni az eenő rzés keretében erendet ideigenes intézkedést is. A borászati hatóság a hegybíró hatáskörébe is tartozó esetekben a jegyző könyv egy pédányát a borászati üzem heye szerint ietékes hegyközségnek is megküdi. (3) A borászati hatóság eátja a epárási, vaamint a mustsű rítménnye vaó mustjavítási intézkedésekhez

12 kapcsoódó szakmai eenőrzési feadatokat (1) A hatósági eenő rzés során akamazott mintavéte szabáyait az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet áapítja meg. (2) A mintavétehez szükséges itaokat, paackokat és egyéb anyagokat a mintaadásra köteezett díjtaanu kötees rendekezésre bocsátani. Megfee ő paackok hiányában azok beszerzésérő a mintaadásra köteezettnek ke gondoskodni. 47. (1) (2) Ha az eenőrz ő szerv más hatóság megbízása aapján aboratóriumi vizsgáatot végez, a kötségeket a megbízó hatóság megtéríti. Jogkövetkezmények 48. (1) Ha a vizsgát borászati termék a) a jogszabáyokban meghatározott, ietőeg a jeöésében fogat jeemzőket nem eégíti ki, b) a jogszabáyokban megengedett anyagokat nem megengedett mértékben tartamaz, c) a származási bizonyítványban vagy a forgaomba hozatai engedéyben fogataktó etérően jeöt, d) a rá vonatkozó termékeírásnak nem fee meg, és a jogszabáysértést az eenőrz ő hatóság megáapítja, a borászati termék eőáítóját, kereskedemi eenő rzés esetén a kereskedemi egységet, bizonyítottság esetén a hiba okozóját a hatóság a vizsgáat kötségeinek megtérítésére köteezi. A határozatban megáapított kötségek adók módjára behajtandó köztartozásnak minő sünek. A borászati hatóság az áami adóhatóságot a 60 napon túi tartozásokró értesíti. (2) A borászati hatóság az eenőrzés eredményeként, a köteezettségszegés súyátó függően a) a borászati üzemet egfejebb 30 napra ideigenesen bezárhatja, gép, feszereés, berendezés mű ködését, csomagoóanyag fehasznáását, tároóhey vagy száítóeszköz hasznáatát megtithatja, újbói mű ködését, hasznáatbavéteét, hasznáatban tartását fetétehez kötheti; b) aapanyagot, kiegészít ő anyagot, segédanyagot, adaékanyagot, készterméket közfogyasztásra akamatannak, csökkent minőségű nek nyiváníthat, fehasznáását, forgaomba hozataát korátozhatja, fetétehez kötheti, megtithatja és ennek érvényesítése céjábó zárohatja; c) erendeheti a borászati termék záratát, vaamint a közfogyasztásra, továbbfedogozásra akamatan termék megsemmisítését vagy epárását; d) minőségvédemi bírságot szabhat ki; e) megtithatja a származási heyre utaó megnevezés hasznáatát. (3) Ha a 24/A. (5) bekezdése, ietve az 51/A. szerinti muasztási vagy a minő ségvédemi bírságot a határozatban megjeöt határid ő ejártát követ ő 60 napon tú sem fizetik meg, a borászati hatóság a köteezettségszegés súyátó és gyakoriságátó függően - a fizetési köteezettség tejesítéséig terjed ő idő tartamra - fefüggesztheti a borászati üzem működési engedéyét. (4) A borászati hatóság a (2) bekezdés a), c), e) pontjában fesorot esetben a határozatot a borászati üzem heye szerint ietékes hegyközségge is közi. (5) Amennyiben a borászati hatóság a kereskedemi egység eenő rzésekor a 20. (2) bekezdése szerinti terméket taá, kezdeményezi az engedéyez ő hatóságná a kereskedemi egység egfejebb 30 napig tartó bezárását. (6) Amennyiben a borászati hatóság a kereskedemi egység eenő rzése során két éven beü isméteten jogsértést áapít meg, kezdeményezi a kereskedemi egység működési engedéyének visszavonását. (7) A (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti határozatok feebbezésre tekintet nékü azonna végrehajthatóak. (8) A súyos fogyasztói érdekséreem megeő zése, ietve csökkentése érdekében a (2) bekezdés szerinti intézkedést tartamazó határozatot - az ügyfé teepheye szerinti megyei napiapban és egaább egy országos napiapban is - nyivánosan közzé ke tenni. A közzététe kötsége egyéb ejárási kötségnek minősü. (9) Ha az észet hiányosságot a borászati hatóság áta meghatározott határidő ig nem szüntetik meg, vagy ha a titott cseekményt két éven beü isméteten ekövetik, a borászati hatóság a borászati üzem engedéyét visszavonja. A határozatot közöni ke a vámhatóságga is A minőségvédemi bírság 51. (1) A borászati hatóság minőségvédemi bírságot szab ki, ha megáapítja, hogy az eő áított, ietve forgaomba hozott borászati termék nem fee meg az eőírt, ietve megjeöt minőségi jeemző knek, vaamint akkor, ha az eőáítás, ietve a forgaomba hozata nem fee meg a ban meghatározott szempontoknak. (2) A minőségvédemi bírság mértéke - a kifogásot téte mennyiségétő, minőségétő, a hiba súyátó függő en - egaább ötvenezer forint, egfejebb a borászati termék iterenként háromezer forintta számított összege erejéig terjedhet. A minő ségvédemi bírság a 48. (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményekke együtt is kiszabható. A borászati hatóság a minő ségvédemi bírság kiszabása heyett az ügyet jövedéki ejárás efoytatására

13 átteszi az ietékes vámhatósághoz, ha a vizsgáat során azt áapítja meg, hogy a termék nem minő sü a Jöt. szerinti szőőbornak. (3) A minőségvédemi bírság megfizetésére azt a termeő t, ietve forgamazót ke köteezni, aki a borászati terméknek az (1) bekezdésben fogatak szerint kifogásot minőségét eőidézte, vagy - ha ez egyértemű en nem áapítható meg - azt, akiné a borászati terméket vizsgáat aá vonták. (4) A minő ségvédemi bírságot a borászati hatóság számájára ke befizetni. A befoyt összeget csak a vizsgáati módszerek korszerűsítésére, a hatósági eenőrzést eősegít ő intézkedésekre ehet fehasznáni. A minő ségvédemi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősü. Muasztási bírság 51/A. (1) A borászati hatóság vagy a hegybíró muasztási bírságot szab ki, ha a borászati hatóság vagy a hegyközség feé eő írt bejeentési vagy adatszogátatási köteezettséget emuasztották vagy az adatszogátatást hiányosan tejesítették. (2) A muasztási bírság mértéke egfejebb ötszázezer forint összeg erejéig terjedhet. (3) A borászati hatóság a bírság kiszabása során figyeembe veszi a jogsértésse érintett borászati termék mennyiségét, a muasztás gyakoriságát. A borászati hatóság áta kiszabott muasztási bírság a borászati hatóság bevétee. A befoyt összeget a borászati hatóság csak a vizsgáati módszerek korszerűsítésére, a hatósági eenő rzést eősegít ő intézkedésekre hasznáhatja fe. (4) A hegybíró a bírság kiszabása során figyeembe veszi a szogátatandó adatok körét és a jogsértés gyakoriságát. A hegybíró áta kiszabott muasztási bírság a hegyközség bevétee. (5) A muasztási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősü. VII. Fejezet PINCE- ÉS BORHIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK 52. Mustot és bort a pince- és borhigiéniai követeményeknek megfeeően ke eő áítani, csomagoni, tároni, száítani és forgaomba hozni úgy, hogy az ita szennyeződésnek, fertőzésnek, romásnak ne egyen kitéve VIII. Fejezet ADATSZOLGÁLTATÁS 56. (1) Aki 1000 m 2 -né nagyobb terüeten borszőőt mű ve, vagy terüetnagyságtó függetenü borszőőütetvényének termését értékesíti, ietve értékesítésre bort készít, továbbá, aki borszőő t, mustot, ietve bort továbbfedogozás vagy továbbfedogozásra értékesítés céjábó vásáro (együttesen: adatszogátató), kötees a borszőőterüetérő, a bor tároására akamas eszközeirő, tároóterérő, szüreteési, fedogozási, értékesítési (fehasznáási) tevékenységérő nyivántartást vezetni, adatot szogátatni a hegyközségnek. Az adatszogátatás során meg ke adni az adatszogátató nevét és hegyközségi nyivántartási számát. A nem hegyközségi teepüéseken végzett tevékenységek esetén az adatszogátatási köteezettséget az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeetben meghatározott hegyközség részére ke tejesíteni. (2) Az adatszogátatási köteezettségge érintett adatok körét az e törvény fehatamazása aapján kiadott rendeet határozza meg. IX. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 57. (1) Fehatamazást kap a miniszter, hogy rendeetben megáapítsa a) a sző ő termő heyi katasztere fevéteezésének, a kataszterbe soroás, a kataszteri osztáy módosítás, a kataszterbő vaó törés szabáyait; b) a borvidékeket és a hozzájuk tartozó teepüések istáját, a borvidéki régiókat és mű ködésükre vonatkozó

14 szabáyokat, a védett eredet ű borokat, a védett eredet ű borok készítésére, kiszereésére, jeöésére, minő sítésének ejárására és eenőrzésére vonatkozó szabáyokat; c) a borkészítésre akamas szőőfajtákat és a borkészítésre akamas szőő fajták osztáyba soroásának rendjét, a Szőőfajta Hasznáati Bizottság működési rendjét; d) a termeési potenciára (újrateepítési jog, új teepítési jog, vaamint teepítési jogtartaék) vonatkozó szabáyokat, vaamint a teepítés és kivágás engedéyezésének, utóagos engedéyezésének és eenő rzésének ejárási rendjét; e) a borászati termékek, vaamint a bortípusok meghatározását, az eő áításukra és kezeésükre, kiszereésükre, minősítésükre, jeöésükre, forgaomba hozataukra és eenőrzésükre vonatkozó eő írásokat, a borászati termékek megsemmisítésének rendjét; f) a borászati meéktermékek köteez ő kivonásának rendjét; g) a származási bizonyítványok kiadásának rendjét; h) az adatszogátatás rendjét; i) a VINGIS részetes tartamát, vaamint a sző észeti borászati szakigazgatás szerveinek a VINGIS adataihoz vaó hozzáférési jogosutságát; j) a nem hegyközségi teepüések esetén az e törvényben meghatározott közigazgatási feadatokat eátó hegyközségek meghatározását; k) a pince- és borhigiéniai követeményeket, a borászati üzemek mű ködését, ietve a borászati üzemek működésének és a borászati termékek kiszereésének engedéyezési rendjét; ) az adópoitikáért feeő s miniszterre egyetértésben a forgaomba hozatai járuék megfizetésének, megfizetése eenőrzésének, az eenő rzéshez kapcsoódó adatok szogátatásának, kezeésének és fehasznáásának részetes szabáyait; m) a forgaomba hozatai, ietve a Magyar Köztársaság terüetérő történ ő kiszáítás esetén a továbbfedogozásra vonatkozó engedéy kiadásához szükséges kémiai és érzékszervi vizsgáatok végzésére jogosut szervezet eismerésének fetéteeit, vaamint a aboratóriumi és érzékszervi vizsgáatok rendjét; n) a Bor Eredetvédemi Tanács összetéteéve, működéséve és ejárásáva kapcsoatos részetes szabáyokat; o) a szőő- és borágazat szakmaközi szervezetének eismerési rendjét. (2) Fehatamazást kap a miniszter, hogy az adópoitikáért feeő s miniszterre együttes rendeetben a borászati termékek köteez ő egységes bizonyatoási, nyivántartási és eszámoási rendjét szabáyozza. (3) Fehatamazást kap a Kormány, hogy a) a termőheyi katasztert vezet ő szervet vagy szerveket, b) a borászati hatóságot vagy hatóságokat, rendeetben jeöje ki. 58. (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben fogat kivétee - a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz vaó csatakozásáró szóó nemzetközi szerződést kihirdet ő törvény hatáybaépésének napján ép hatáyba. (2) A törvény 31. (2) bekezdését eőször a 2004-ben szüretet szőőbő készített borra ke akamazni. (3) (4) Ez a törvény a borpiac közös szervezésérő, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendeet módosításáró, vaamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendeet hatáyon kívü heyezésérő szóó, ápriis 29-i 479/2008/EK tanácsi rendeet végrehajtásához szükséges rendekezéseket áapítja meg. (5) A szőőtermesztésrő és borgazdákodásró szóó évi CXXI. törvény rendekezései aapján meghatározott termőheyrő származó küöneges minőség ű kategóriának megfee ő bort iyen megjeöésse júius 31-ig ehet forgaomba hozni.

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9368. számú törvényjavaslat a szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Elıadó:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 12. 2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 12. 2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 12 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról Az Országgyűlés a szőlőtermesztésnek és a borgazdálkodásnak az Európai

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról A szőlőtermesztésről

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;,

Lf/ ~g/l Lju:Js( fx. /t<fl Cl~:Pf;, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE \J JEGYZŐKÖNYV a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kép'viseő~testüete 2015. március 2-án (hétfőn) megtartott rendkivüi

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés

Elemi költségvetés. 2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székheye: Irányító szerv: Vidékfejesztési Minisztérium Vidékfejesztési Minisztérium Budapest......... számje 32570 PIR-törzsszám 1051 Szektor 12 Fejezet 1500 Cím/Acím 039189 ÁHTT

Részletesebben

Technológiai fejezet

Technológiai fejezet Technológiai fejezet 1.1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 1. BOROK ELŐÁLLÍTÁSA 1.1.1. A szőlőtermesztéshez kapcsolódó fogalmak Magyarország szőlőtermesztési övezetbe sorolása Magyarország egész területe a C.I.b.

Részletesebben

Fogalommeghatározások. 1. E rendelet alkalmazásában: a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:

Fogalommeghatározások. 1. E rendelet alkalmazásában: a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszogátatás teesítésére nem akamas, csak táékoztatóu szogá! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszogátatás a statisztikáró szóó 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.

E2-tolózár, ford. 10 13 16 20 25 30 34 42 50 59 57 63 76. Hajtómű AUMA SA 07.6 07.6 07.6 07.6 10.2 10.2 10.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14. E-toózár műszaki adatok Műszaki adatok - toózárak Nyomásveszteség diagram Hawe Közeg Beépítési irány* Hajtómű E-toózár - / - Nyomásvesztesé rp (mbar) átfoyás sebesség v (m/s) HAWE toózár -00 (zeta 0.0*)

Részletesebben

Borászati termékek. hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági

Borászati termékek. hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Borászati termékek hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók 1 Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal www.nebih.gov.hu ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu www.facebook.com/nebih.hu Telefon: 06-1-336-9000

Részletesebben

Készült: 2014.02.21 15:32

Készült: 2014.02.21 15:32 Eemi kötségvetés Készüt: 2014.02.21 15:32 Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési bevéteek 08 Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak,

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

2. Szállítási okmányok

2. Szállítási okmányok 4008 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 39. szám A vidékfejlesztési miniszter 14/2013. (III. 7.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 27/2011.

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége:

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK LENGÉSTANBÓL: A rugóállandó a rugómerevség reciproka. (Egyik végén befogott tartóra: , a rugómerevség mértékegysége: ELLENŐRZŐ ÉRDÉSE LENGÉSNBÓL: Átaáno kérdéek: Mik a engőrendzer eemei?: engőrendzer eemei: a tömeg(ek), a rugó(k), ietve a ciapítá(ok). Mi a rugóáandó?: rugóáandó a rugó egyégnyi terheé aatti aakvátozáát

Részletesebben

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke 1 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet a szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

hozatal előtt legalább két évig, ebből legalább egy évig fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal és zamattal re

hozatal előtt legalább két évig, ebből legalább egy évig fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal és zamattal re T/6563/67. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Dr. Szili Katalin Asszonynak, Az Országgyűlés elnökének Budapest Tisztelt Elnök Asszony! A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló T/6563. számú

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről.

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről. 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény

Részletesebben

+ - kondenzátor. Elektromos áram

+ - kondenzátor. Elektromos áram Tóth : Eektromos áram/1 1 Eektromos áram tapasztaat szernt az eektromos tötések az anyagokban ksebb vagy nagyobb mértékben hosszú távú mozgásra képesek tötések egyrányú, hosszútávú mozgását eektromos áramnak

Részletesebben

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE Társaságunk céja egy szerctbctó, és éhetőbb fővárs étrehzása! Küdetésünk: amdern vársi köz! ekedési kutúra rnegteretmése. PARKING KFT. A Parking Kft. 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 2011. ápriis Budapest 1054 Budapest,

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői

Mágneses jelenségek. 1. A mágneses tér fogalma, jellemzői . mágneses tér fogama, jeemző Mágneses jeenségek mágneses tér jeenségenek vzsgáatakor a mozgó vamos tötések okozta jeenségekke fogakozunk mozgó vamos tötések (áram) a körüöttük évő teret küöneges áapotba

Részletesebben

b 1 l t. szám ú előterjesztés

b 1 l t. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Pogármestere b 1 t. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére az önkormányzat tuajdonában áó nem akás céjára szogáó heységek és terüetek

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal)

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) 2001. évi XXII. törvény az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy az állatok tartásának,

Részletesebben

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK

2009 július NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK 2009 júius NAPKOLLEKTOROS FÛTÉSI RENDSZEREK A tisztább honap már most ekezdődik Forrás: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm A Nap tejesen tiszta energiát sugároz, káros anyagok kibocsátása nékü.

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 42194/2/2007. Előterjesztés a Kormány részére a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

Budapest, 2008. március

Budapest, 2008. március Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Ikt.szám: GKM/1594/11/2008. az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról

Részletesebben

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló

Kezelési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoló Kezeési útmutató VEGASWING 63 Kontaktus mentes kapcsoó Tartaomjegyzék Tartaomjegyzék Kezeési útmutató. Rendetetés........................... 5.2 Cécsoport........................... 5.3 Akamazott szimbóumok.................

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (III. 7.) NGM rendelet A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai KÁNTOR Béla, TÓTH Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc kantorbp@gmail.com, toth.zsuzsanna12@gmail.com A borkészítésnek Magyarországon

Részletesebben

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak

I. Fejezet Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 7443 III. Fejezet A jogdíjközlemény időbeli hatálya A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Részletesebben

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény

Részletesebben

Pálinka termékek. hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági

Pálinka termékek. hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Pálinka termékek hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal www.nebih.gov.hu ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu www.facebook.com/nebih.hu Telefon: 06-1-336-9000 Zöld

Részletesebben

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről.

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 8/1994. (IV.20.) számú. rendelete. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/1994. (IV.20.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről. Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát!

-40% 329Ft. 339Ft. 49Ft STABILIZÁLÁSA. Megsüllyedt épületek NYÁRI AKCIÓ SZUPER ÁRAKKAL. A meleg napokon hûsítse magát! Zempén 25. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről A Kormány a védjegyek

Részletesebben

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot:

2. Igazolja, hogy a dugattyús kompresszorok mennyiségi foka a. összefüggéssel határozható meg? . Az egyenletből fejezzük ki a hasznos térfogatot: Fúó & Kmresszr /. Egy Rts-fúó muadugattyújáa átmérője 40 m, hssza m, eresztmetszete 88 m. Határzzu meg a fúó száítótejesítméyét a éeges ymás, ha a éeges frduatszám 00 frd/mi! Mera a fúó tejesítméyszüségete,

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól. X. Fejezet ALKOHOLTERMÉK.

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól. X. Fejezet ALKOHOLTERMÉK. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos

Részletesebben

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 1. oldal 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 1 Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása,

Részletesebben

2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról 1.

2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról 1. 2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 172. szám A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján

Részletesebben

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK MILTON ROY VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK X I. kiadás TARTALOMJEGYZÉK Odaszám LMI sorozat átaános eírás 4 LMI vegyszeráósági tábázat - kivonat 6 LMI gyorskiváasztási tábázat 7 LMI szivattyúk nyomóodai speciáis

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 3 211.8.29. 12:42 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály mai napon (211.VIII.29) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

A Tokaji Borvidék Szerkezet-átalakítási és átállítási terve Szőlőtermesztés

A Tokaji Borvidék Szerkezet-átalakítási és átállítási terve Szőlőtermesztés Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. A Tokaji Borvidék Szerkezet-átalakítási és átállítási terve Szőlőtermesztés A Hegyközségekről szóló 1994. évi CII. tv. és a 100/2004. számú

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Hatályos: 2011.11.30 - Az Országgyőlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelızéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről Egységes szerkezetben Budapest

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 19.2.2009 EP-PE_TC1-COD(2007)0287 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 19.2.2009 EP-PE_TC1-COD(2007)0287 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 19.2.2009 EP-PE_TC1-COD(2007)0287 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. február 19-én került

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására BUDAPEST XXI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTER CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J A V A S L A T AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT jóváhagyására Készítette: Viszkievicz Ferenc Csepeli Egészségügyi

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra

Gerendák lehajlása: hibás-e a szilárdságtanon tanult összefüggés? Tudományos Diákköri Konferencia. Készítette: Miklós Zita Trombitás Dóra Gerendák ehajása: hibás-e a sziárdságtanon tanut összefüggés? Tudományos Diákköri Konferenia Készítette: Mikós Zita Trombitás Dóra Konzuensek: Dr. Puzsik Anikó Dr. Koár Lászó Péter Budapesti Műszaki és

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék

Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató Tartalomjegyzék Általános tájékoztató... 1 GÉPJÁRMŰ ÜZEMBENTARTÓI JOGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS... 2 A törzskönyv... 3 A törzskönyv pótlása... 4 A forgalmi engedély és az igazoló lap...

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az engedély kiadásának feltételei

A rendelet hatálya. Az engedély kiadásának feltételei Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a jármővek közlekedésének helyi közutakon történı súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának

Részletesebben

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet. az elektromágneses összeférhetőségről 1. oldal 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. -ának a) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003.

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben