EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC1-COD(2007)0287 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 19.2.2009 EP-PE_TC1-COD(2007)0287 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum EP-PE_TC1-COD(2007)0287 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban február 19-én került elfogadásra az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról szóló.../2009/ek európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás) (EP-PE_TC1-COD(2007)0287) PE HU HU

2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban február 19-én került elfogadásra az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokról szóló.../2009/ek európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás) (EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdésre, és különösen annak 37. és 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 1, a Szerzıdés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelıen 2, 1 2 HL C 162., , 86. o. Az Európai Parlament február 19-i álláspontja

3 mivel: (1) Az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról szóló, június 10-i 1601/91/EGK tanácsi rendeletet 1 több alkalommal jelentısen módosították 2. Mivel további módosításokra van szükség, a rendeletet az áttekinthetıség érdekében át kell dolgozni. (2) Az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok (továbbiakban együtt: ízesített italok ) gazdasági jelentıségét figyelembe véve különösen az ilyen italok meghatározása, és a megnevezésükkel, illetve kiszerelésükkel kapcsolatos követelmények tekintetében a belsı piac zavartalan mőködésének elısegítése érdekében közös rendelkezéseket kell megállapítani. (3) Az ízesített italok a Közösség mezıgazdaságának egyik fı piacát alkotják. Ez a piac nagyrészt az ilyen termékeknek a Közösségben és a világpiacon elért jó hírneve eredményeként jött létre. Ez a hírnév a szóban forgó italok minıségének tulajdonítható. Ezért a piac megtartása érdekében a szóban forgó italok tekintetében bizonyos minıségi színvonalat fenn kell tartani. A minıség színvonalának fenntartását úgy lehet kielégítı módon biztosítani, ha a szóban forgó italokat azoknak a hagyományos gyakorlatoknak a figyelembevételével határozzák meg, amelyeken a hírnevük alapul. Továbbá az így meghatározott fogalmakat leértékelıdésük megelızése érdekében csak olyan italok esetében szabad használni, amelyek minısége megegyezik a hagyományos italok minıségével. 1 2 HL L 149., , 1. o. Lásd a III. mellékletet

4 (4) Az ízesített italok számára, amelyek nagyrészt borból vagy mustból állnak, megfelelı keretet szükséges létrehozni, melynek során az ilyen italokat illetıen lehetıvé kell tenni a fejlesztést és az innovációt. Ez a célkitőzés könnyebben elérhetı úgy, ha az italok bortartalma, alkoholtartalma, valamint az alapján, hogy adtak-e hozzájuk alkoholt, az italok három kategóriájának megállapítására kerül sor. (5) Célszerőnek tőnik, hogy a közösségi elıírások bizonyos területek részére fenntartsák a rájuk utaló földrajzi jelzések használatát, feltéve hogy azokat a termelési szakaszokat, amelyek során a késztermék elnyeri a jellemzıit és végleges tulajdonságait, a szóban forgó földrajzi területen végzik el. (6) A fogyasztók tájékoztatásának elfogadott és szokásos eszközei közé tartozik bizonyos információk címkén való feltüntetése. Az ízesített italok címkézésére az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 általános szabályai vonatkoznak. Tekintettel a kérdéses italok természetére, illetve a fogyasztók teljesebb körő tájékoztatásának céljából, ezen általános szabályokon túl további rendelkezéseket kell elfogadni. 1 HL L 109., , 29. o

5 (7) A fogyasztók számára bizonyos ízesített italok hírneve szorosan kötıdik azok hagyományos származási helyéhez. A fogyasztó megfelelı tájékoztatása, illetve ezeknek a speciális eseteknek a figyelembevétele céljából célszerőnek tőnik az eredet feltüntetésének kötelezıvé tétele abban az esetben, ha az ital nem a hagyományos termelıi régióból származik. (8) Az ital összetételére vonatkozó helytálló információk feltüntetése érdekében a felhasznált alkohol természetére vonatkozó címkézési szabályokat kell elfogadni. (9) Az emberi fogyasztásra szánt víz minıségérıl szóló, november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv 1 és a természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, július 15-i 80/777/EGK tanácsi irányelv 2 meghatározza az élelmiszerekben felhasználható víz tulajdonságait. Ezekre az irányelvekre utalni kell. (10) Az élelmiszerekben felhasználandó aromaanyagokra és az elıállításukhoz szükséges alapanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, június 22-i 88/388/EGK tanácsi irányelv 3 tartalmazza a különbözı, ízesítéssel kapcsolatos fogalmak meghatározását. Ugyanezt a terminológiát célszerő használni ebben a rendeletben. (11) Az importált ízesített italok megnevezésére és kiszerelésére különleges intézkedéseket kell hozni, és egyidejőleg figyelemmel kell lenni a Közösség harmadik országokkal fennálló kapcsolataiban tett kötelezettségvállalásaira HL L 330., , 32. o. HL L 229., , 1. o. HL L 184., , 61. o

6 (12) A közösségi ízesített italok világpiaci hírnevének megóvása céljából ugyanezeket az elıírásokat kell kiterjeszteni az exportált italokra, kivéve ha ellenkezı elıírások léteznek, figyelemmel a hagyományos szokásokra és gyakorlatra. (13) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal 1 összhangban kell elfogadni. (14) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy az egyedi megnevezések meghatározása, az e rendeletben megállapított meghatározásoktól eltérı egyéb meghatározások elfogadása, az e rendelet hatálya alá tartozó termékek elemzésére szolgáló módszerek elfogadása, a késztermékek elıállítása céljából készülı termékekre vonatkozó eljárások megállapítása, a termék bizonyos sajátosságára utaló kifejezések használatára vonatkozó rendelkezések, vagy a nem a végsı fogyasztóknak szánt, tárolóedényekben található ízesített italok címkézésére vonatkozó szabályok elfogadása, az ízesített italok ágazatára vonatkozó közösségi rendelkezések egységes alkalmazása érdekében szükséges intézkedések elfogadása, a felügyeletre és védelemre jogosult termékek listájának összeállítása, illetve az exportra szánt ízesített italokkal kapcsolatos kivételek meghatározása tekintetében módosítsa ezt a rendeletet. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és e rendelet nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, ELFOGADTA A KÖVETKEZİ RENDELETET: 1 HL L 184., , 23. o

7 1. cikk Ez a rendelet az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok (a továbbiakban együtt: ízesített italok ) meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokat határozza meg. 2. cikk (1) E rendelet alkalmazásában: a) az ízesített bor olyan ital: i. amelyet, a retsina bor kivételével, a borpiac közös szervezésérıl szóló, április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet 1 I. mellékletének 6. pontjában és a rendelet IV. mellékletének 1., 3., 4., 7., 8., és 9. pontjában meghatározott egy vagy több borászati termékbıl, esetleg hozzáadott szılımusttal, illetve részben erjedt szılımusttal állítottak elı, beleértve a borpiac közös szervezésérıl szóló, május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet cikke (1) és (2) bekezdésében meghatározott termıhelyrıl származó minıségi borokat; ii. amelyhez az ezen rendelet 3. cikkének d) pontja értelmében alkoholt adtak, és 1 2 HL L 148., , 1. o. HL L 179., , 1. o

8 iii. amelyet az alábbi anyagok felhasználásával ízesítettek: a 88/388/EGK irányelv 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában, valamint c) pontjában meghatározott természetes aromaanyagok, és/vagy természetes aromakivonatok. Az e cikk (2) bekezdésében foglalt szigorúbb rendelkezések sérelme nélkül, az említett irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában meghatározott természetes anyagokkal és készítményekkel azonos anyagok és készítmények használatát bizonyos esetekben és bizonyos körülmények között a Bizottság engedélyezheti, és/vagy főszernövények, főszerek, és/vagy ízesítı élelmiszerek, iv. amelyet általában édesítenek, és az e cikk (2) bekezdésében felsorolt kivételektıl eltekintve, esetleg karamellel színeznek; és v. amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 14,5 térfogatszázalék és legfeljebb 22 térfogatszázalék, illetve összes alkoholtartalma legalább 17,5 térfogatszázalék, ugyanakkor azoknak a termékeknek az esetében, amelyek az e cikk (5) bekezdése értelmében száraz vagy extra-száraz megjelölést kaptak, a minimális összes alkoholtartalmat 16, illetve 15 térfogatszázalékban kell megállapítani

9 Az ízesített bor elkészítéséhez használt bornak, és/vagy az alkohol hozzáadásával lefojtott, friss szılıbıl nyert mustnak a végtermékben nem kevesebb, mint 75 %-os arányban jelen kell lennie. Az e rendelet 5. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül a felhasznált termékek térfogatszázalékban kifejezett természetes alkoholtartalmát az 1493/1999/EK rendelet V. mellékletének, C) pontja, 2. alpontja állapítja meg. Az ízesített bor megnevezés helyettesíthetı a boraperitif kifejezéssel. Az aperitif kifejezés használata ebben az összefüggésben nem érinti a kifejezés olyan termékek meghatározására történı használatát, amelyek nem esnek e rendelet hatálya alá; b) az ízesített boralapú ital olyan ital: i. amelyet, az alkohol hozzáadásával készült borok és a retsina bor kivételével, az 1493/1999/EK rendelet IV. mellékletének 1., 2., 4., 7., 8., és 9. pontjában meghatározott borból vagy borokból, lehetıség szerint hozzáadott szılımusttal, illetve részben erjedt szılımusttal állítanak elı, beleértve az 1493/1999/EK rendelet 54. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott termıhelyrıl származó minıségi borokat; - 8 -

10 ii. amelyet az alábbi anyagok felhasználásával ízesítenek: a 88/388/EGK irányelv 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában, valamint c) pontjában meghatározott természetes aromaanyagok, természetazonos aromaanyagok és aromakivonatok; az említett irányelv 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában meghatározott mesterséges anyagok használatát bizonyos esetekben és bizonyos körülmények között a Bizottság engedélyezheti, és/vagy főszernövények és/vagy, főszerek, és/vagy ízesítı élelmiszerek, iii. iv. amelyet esetleg édesítenek; amelyhez nem adnak alkoholt, kivéve az e rendelet termék-meghatározásban említett, illetve a Bizottság által meghatározott kivételeket; és v. amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 7 térfogatszázalék és legfeljebb 14,5 térfogatszázalék

11 Az ízesített boralapú ital elkészítéséhez használt bornak a késztermékben legalább 50 %-os arányban jelen kell lennie. Az e rendelet 5. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a felhasznált termékek térfogatszázalékban kifejezett legkisebb természetes alkoholtartalmának a meghatározására 1493/1999 /EK rendelet V. mellékletének, C) pontja, 2. alpontja alkalmazandó. c) az ízesített boralapú koktél olyan ital: i. amelyet borból és/vagy szılımustból állítanak elı; ii. amelyet az alábbi anyagok felhasználásával ízesítenek: a 88/388/EGK irányelv 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontjában, valamint c) pontjában meghatározott természetes és természetazonos aromaanyagok, aromakivonatok; az említett irányelv 1. cikk (2) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában meghatározott mesterséges anyagok használatát bizonyos esetekben és bizonyos körülmények között a Bizottság engedélyezheti, és/vagy főszernövények, és/vagy főszerek, és/vagy ízesítı élelmiszerek, iii. amelyet esetleg édesítenek és esetleg színeznek;

12 iv. amelyet alkohol hozzáadása nélkül készítenek; és v. amelynek tényleges alkoholtartalma kevesebb, mint 7 térfogatszázalék. Az ízesített boralapú koktél elkészítéséhez használt bornak, és/vagy szılımustnak a késztermékben legalább 50 %-os arányban jelen kell lennie. Az ezen rendelet 5. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a felhasznált termékek térfogatszázalékban kifejezett legkisebb természetes alkoholtartalmának meghatározására a 1493/1999 /EK rendelet V. mellékletének, C) pontja, 2. alpontja alkalmazandó. Az egyedi megnevezéseket a Bizottság határozhatja meg. A koktél kifejezés használata ebben az összefüggésben nem érinti a kifejezés olyan termékek meghatározására történı használatát, amelyek nem esnek e rendelet hatálya alá. Az a) pont, iii. alpont, elsı francia bekezdésében, a b) pont, ii. alpont, elsı francia bekezdésében, a b) pont iv. alpontjában, a c) pont, ii. alpont, elsı francia bekezdésében és a c) pont, harmadik albekezdésében említett, e rendelet nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására vonatkozó intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett, ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni

13 (2) Azon ízesített borok kategóriáinak meghatározása, amelyek megnevezése helyettesítheti az ízesített bor kifejezést: a) Vermut: ízesített bor, amely az (1) bekezdés a) pontjában említett borból készül, és amelynek jellegzetes íze a megfelelı anyagokból, így különösen a kötelezıen alkalmazandó üröm (Artemisia) fajokból állítható elı; ez az ital csak karamellizált cukor, szacharóz, szılımust, finomított szılımustsőrítmény és sőrített szılımust felhasználásával ízesíthetı. b) Keserő ízesített bor: ízesített bor, jellegzetes keserő ízzel. Az ízesített keserő bor megnevezés elıtt a 8. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a fı keserő ízt adó anyag nevének kell szerepelni. A következı kifejezések, illetve azok megfelelıi az egyéb közösségi nyelveken a fenti megnevezés helyett, vagy annak kiegészítéseként használhatók: kínafakéreggel készített bor, ha a fı ízesítıanyag természetes kínakéregaroma; Bitter vino, ha a fı ízesítı természetes enciánaroma és az italt engedélyezett sárga, illetve vörös színezıanyaggal színezték; a bitter kifejezés használata ebben az összefüggésben nem érinti a kifejezés olyan termékek meghatározására történı használatát, amelyek nem esnek a rendelet hatálya alá;

14 Americano, ha az íz ürömbıl vagy enciánból származó természetes ízesítıanyagok jelenlétének tulajdonítható, és az italt engedélyezett sárga, illetve vörös színezıanyaggal színezték. c) Tojás alapú ízesített bor: ízesített bor, amelyhez jó minıségő tojássárgáját vagy annak származékát adják, és amelynek cukortartalma invertcukorban kifejezve literenként több mint 200 gramm, a minimális tojássárga-tartalma literenként legalább 10 gramm a végtermékben. A tojás alapú ízesített bor kifejezést a cremovo kifejezés követheti, ha ez a bor legalább 80 %-ban Marsala bort tartalmaz. A tojás alapú ízesített bor kifejezést a cremovo zabaione kifejezés követheti, ha ez a bor legalább 80 %-ban Marsala bort tartalmaz és a tojássárgája tartalom literenként legalább 60 gramm. d) Väkevä viiniglögi/starkvinsglögg: ízesített bor, amely az (1) bekezdés a) pontjában említett borból készült, és amelynek jellemzı ízét a szegfőszeg és/vagy fahéj használata adja, amelyeket mindig más főszerekkel együtt kell alkalmazni; ez az ital a 3. cikk a) pontjával összhangban édesíthetı

15 (3) Azon ízesített boralapú italok kategóriáinak meghatározása, amelyek megnevezése az elıállító tagállamban helyettesítheti az ízesített boralapú ital megnevezést, a többi tagállamban kiegészítheti az ízesített boralapú ital kifejezést: a) Sangria: borból elıállított ital, amelyet: i. természetes citrusgyümölcs-kivonatok hozzáadásával, ii. iii. az adott gyümölcs levének hozzáadásával vagy a nélkül, esetleg: főszerek hozzáadásával, édesítve, szénsav hozzáadásával, és iv. ízesítenek, és amelynek térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma nem éri el a 12 tömegszázalékot. Az ital a gyümölcs húsának vagy héjának szilárd részeit tartalmazhatja, és színe kizárólag a felhasznált alapanyagokból származhat

16 A Sangria megnevezést a készült. -ban meghatározásnak kell követnie, amelybe az elıállító tagállam, illetve szőkebb régió nevét kell írni, kivéve ha a termék Spanyolországban vagy Portugáliában készült. Sangria megnevezés az ízesített boralapú ital megnevezést csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban vagy Portugáliában készült; b) Clarea: az a) pontban meghatározottakkal megegyezı körülmények között, fehérborból elıállított ital. A Clarea megnevezést a készült -ban meghatározásnak kell követnie, az elıállító tagállam, illetve szőkebb régió nevével együtt, kivéve ha a termék Spanyolországban készült. A Clarea megnevezés az ízesített boralapú ital megnevezést csak abban az esetben helyettesítheti, ha az ital Spanyolországban készült; c) Zurra: az a) és b) pontokban meghatározott italokhoz a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérıl, kiszerelésérıl, címkézésérıl és földrajzi árujelzıinek oltalmáról szóló, január 15-i 110/2008/EK tanácsi rendeletben 1 meghatározott brandy vagy borpárlat, esetleg gyümölcsdarabok hozzáadásával elıállított ital. A tényleges alkoholtartalomnak legalább 9 térfogatszázaléknak és 14 térfogatszázaléknál kevesebbnek kell lennie; 1 HL L 39., , 16. o

17 d) Bitter soda: olyan ízesített ital, amelynek alapanyaga a Bitter vino, amelynek részaránya a végtermékben nem lehet kevesebb 50 %-nál, és amelyhez szén-dioxidot vagy széndioxid tartalmú vizet adnak és lehetıleg ugyanolyan színezékekkel színezik, mint a Bitter vino-t. A tényleges alkoholtartalomnak legalább 8 térfogatszázaléknak és legfeljebb 10,5 térfogatszázaléknak kell lennie. A keserő kifejezés használata ebben az összefüggésben nem érinti a kifejezés olyan termékek meghatározására történı használatát, amelyek nem esnek a rendelet hatálya alá; e) Kalte Ente: bor, gyöngyözıbor vagy szénsav hozzáadásával készült gyöngyözıbor és pezsgı vagy habzóbor elegyítésével elıállított ízesített boralapú ital, amelyhez természetes citromanyagokat vagy azok kivonatát adják hozzá. A készterméknek legalább 25 térfogatszázalékban kell pezsgıt vagy habzóbort tartalmaznia; f) Glühwein: kizárólag vörös- vagy fehérborból készített, ízesített ital, amelyet fıleg fahéjjal, illetve szegfőszeggel ízesítenek; a 3. cikk a) pontjának rendelkezéseibıl eredı víz mennyiségének sérelme nélkül víz hozzáadása tilos. Ha az ital fehérborból készült, a Glühwein kereskedelmi megnevezést a fehérbor szóval kell kiegészíteni;

18 g) a Viiniglögi/Vinglögg: kizárólag vörös- vagy fehérborból készített, ízesített ital, amelyet fıleg fahéjjal, illetve szegfőszeggel ízesítenek. Ha az ital fehérborból készült, akkor a Viiniglögi/Vinglög kereskedelmi megnevezést a fehérbor szóval kell kiegészíteni; h) Maiwein: az asperula odorata domináns ízének biztosítása érdekében asperula odorata növények vagy azok kivonatának hozzáadásával, fehérborból készített ízesített ital; i) Maitrank: száraz fehérborból készített ízesített ital, amelyben asperula odorata növényeket áztatnak, vagy amelyhez asperula odorata kivonatot adnak, és amelyhez narancsot, és/vagy más gyümölcsöt, lehetıség szerint lé, sőrítmény vagy kivonat formájában, és legfeljebb 5 %-os cukorédesítést adnak; j) Pelin: fehér vagy vörösborból, szılımust sőrítménybıl, szılılébıl (vagy répacukorból) és meghatározott gyógynövény-tinktúrából készített ízesített boralapú ital, amelynek alkoholtartalma legalább 8,5 térfogatszázalék, cukortartalma invertcukorban kifejezve literenként gramm és összes savtartalma borkısavban kifejezve literenként legalább 3 gramm

19 Egyéb meghatározásokat a Bizottság fogad el. Az e rendelet nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett, ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni. (4) Azon ízesített boralapú koktélok kategóriáinak meghatározása, amelyek megnevezése az elıállító országban helyettesítheti az ízesített boralapú koktélok megnevezést, egyébként kiegészítheti az ízesített boralapú koktélok megnevezést; a) boralapú koktél: olyan ízesített ital, amelyben i. a sőrített szılımust aránya nem éri el a késztermék össztérfogatának 10 %-át; és ii. az invertcukorban kifejezett literenkénti cukortartalom 80 grammnál kevesebb; b) ízesített gyöngyözı szılımust: olyan ital: i. amely kizárólag szılımustból készül; ii. amelynek térfogatszázalékban tényleges alkoholtartalma 4 %-nál kevesebb; és iii. amely kizárólag a felhasznált termékek erjedésébıl származó szén-dioxidot tartalmaz

20 Egyéb meghatározásokat a Bizottság fogad el. Az e rendelet nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett, ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni. (5) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában és a (2) és (3) bekezdésekben említett megnevezések az alábbi információkat is tartalmazhatják a vonatkozó albekezdésekben invertcukorban kifejezett cukortartalomnak megfelelıen: a) extra száraz, olyan termékek esetében, amelyek literenkénti cukortartalma 30 grammnál kevesebb; b) száraz, olyan termékek esetében, amelyek literenkénti cukortartalma 50 grammnál kevesebb; c) félszáraz, olyan termékek esetében, amelyek literenkénti cukortartalma 50 és 90 gramm között van; d) félédes, olyan termékek esetében, amelyek literenkénti cukortartalma 90 és 130 gramm között van; e) édes, olyan termékek esetében, amelyek literenkénti cukortartalma 130 grammnál több. A félédes és édes jelölést helyettesíteni lehet a cukortartalom feltüntetésével, amelyet az invertcukor literenkénti mennyiségében, grammban kell kifejezni. (6) Amennyiben az ízesített boralapú italok kereskedelmi megnevezés tartalmazza a pezsgı kifejezést, a felhasznált pezsgı mennyisége nem lehet kevesebb 95 %-nál

21 (7) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 13. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 3. cikk E rendelet az alkalmazásában: a) édesítés : a következı termék vagy termékek felhasználása az ízesített italok, vagy egyéb, a fentiekhez hasonló hatású természetes szénhidrátok készítése során: félfehér cukor, fehércukor, finomított fehércukor, dextróz, gyümölcscukor, szılıcukorszirup, folyékony cukor, folyékony invertcukor, invertcukorszirup,

22 finomított szılımustsőrítmény, sőrített szılımust, friss szılımust, karamellizált cukor, kizárólag a szacharóz, lúgok, ásványi savak vagy egyéb kémiai adalékanyagok nélküli ellenırzött hevítése révén kapott terméket jelenti, méz, szentjánoskenyér szirup vagy egyéb; b) ízesítés : a 88/388/EGK rendelet 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott egy vagy több aromaanyagot, és/vagy főszernövényt, és/vagy főszert, és/vagy ízesítı élelmiszert használnak az ízesített italok, az ilyen anyagok hozzáadása a bortól különbözı érzékszervi jellemzıket ruház a késztermékre; c) színezés : színezék vagy színezékek használata az ízesített borok, ízesített boralapú italok és ízesített boralapú koktélok készítése során;

23 d) alkohol hozzáadása : az alábbi termékek közül egy vagy több alkalmazása az ízesített borok, illetve egyes ízesített boralapú italok készítése során, amelyek megfelelnek a közösségi rendelkezésekben megállapított jellemzıknek: szılészeti eredető etil-alkohol, amely megfelel az I. mellékletben megállapított tulajdonságoknak, bor eredető alkohol vagy szárított szılı eredető alkohol, mezıgazdasági eredető etil-alkohol amely megfelel az I. mellékletben megállapított tulajdonságoknak, borpárlat vagy aszalt szılı párlat, mezıgazdasági eredető párlat, borpárlat vagy törkölypárlat, aszalt szılıbıl készült párlat, e) tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban : annak a tiszta alkoholnak a térfogategységei, amelyek 20 C-os hımérsékleten a termék 100 térfogategységében találhatók;

24 f) potenciális alkoholtartalom térfogatszázalékban : annak a tiszta alkoholnak a térfogategységei 20 C-os hımérsékleten, amelyek a termék 100 térfogategységében található cukor teljes kierjedésével keletkezhetnek; g) összes alkoholtartalom térfogatszázalékban : a tényleges és potenciális alkoholtartalom összege térfogatszázalékban; h) természetes alkoholtartalom térfogatszázalékban : bármiféle mustjavítás elıtt jellemzı összes alkoholtartalom, amely a must eredeti cukortartalmából az erjedés során képzıdhet. 4. cikk (1) Az e rendeletben említett ízesített italok tekintetében engedélyezett élelmiszeradalékanyagok jegyzékét, az érintett termékekre és a használatukra vonatkozó utasításokat az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszeradalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérıl szóló, december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvben 1 szabályozott eljárással összhangban kell meghatározni. (2) Az ízesített italok a készítése során víz lehetıleg desztillált, vagy ásványi anyag tartalmától megtisztított víz hozzáadása megengedett, feltéve hogy a víz minısége megfelel a 80/777/EGK és 98/83/EK irányelvekkel összhangban elfogadott nemzeti rendelkezéseknek, valamint hogy a hozzáadott víz nem változtatja meg az ital jellegét. 1 HL L 40., , 27. o

25 (3) Az ízesített italok készítése során használt színezékek, ízesítık vagy más engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához használt etil-alkoholnak mezıgazdasági eredetőnek kell lennie, és csak a feltétlenül szükséges adagban lehet a színezékek, ízesítık vagy más engedélyezett adalékanyagok hígításához vagy feloldásához felhasználni. (4) Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek vizsgálatára vonatkozó módszereket a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni. (5) Az e cikk szerinti igazgatási szabályokat a 13. cikk (2) bekezdésében hivatkozott irányítóbizottsági eljárással kell elfogadni. 5. cikk (1) A 1493/1999/EK rendelettel összhangban meghatározott borászati eljárások és kezelések az ízesített italokban elıforduló borokra és szılımustokra vonatkoznak. (2) Az ebben a rendeletben említett késztermékek elıállítása céljából készülı termékekre vonatkozó eljárásokat a Bizottság állapítja meg. Az e rendelet nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett, ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni

26 6. cikk (1) A 2. cikkben és az e cikkben említett kereskedelmi megnevezések használatát az ott meghatározott italokra kell korlátozni, figyelembe véve a 2. és 4. cikkben meghatározott elıírásokat. A szóban forgó kereskedelmi megnevezéseket az említett italok Közösségen belüli megjelölésére kell használni. Azokat az italokat, amelyek nem felelnek meg a 2. cikkben meghatározott italok tekintetében megállapított elıírásoknak, nem lehet az utóbbiak számára megállapított kereskedelmi megnevezésekkel megjelölni. (2) A II. mellékletben felsorolt földrajzi jelzések az (1) bekezdésben említett kereskedelmi megnevezéseket helyettesíthetik, vagy összetett kereskedelmi megnevezést alkotva kiegészíthetik azokat. Ezeket a földrajzi jelzéseket fenn kell tartani azon italok számára, amelyek esetében a készítés azon szakaszát, amely során elnyerik jellegüket és végsı minıségüket, a jelzett földrajzi területen hajtják végre, feltéve hogy a fogyasztót a felhasznált alapanyagok tekintetében nem tévesztik meg. (3) Az 1. bekezdésben említett kereskedelmi megnevezéseket nem egészíthetik ki a borászati termékek tekintetében engedélyezett földrajzi jelzések. (4) A tagállamok a II. mellékletben említett, a területükön elıállított termékek termelésére, tagállamon belüli forgalmára, leírásukra és kiszerelésükre vonatkozóan különleges nemzeti elıírásokat alkalmazhatnak, amennyiben azok összeegyeztethetıek a közösségi joggal

27 7. cikk (1) A borászati termékeket és ízesítıket tartalmazó, legalább 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú, olyan ízesített italok kereskedelmi megnevezése, amelyek nem felelnek meg ennek a rendeletnek, nem tartalmazhat utalást szılészeti-borászati termékekre. (2) Azokat az ízesített italokat, amelyek nem felelnek meg ennek a rendeletnek, nem lehet emberi fogyasztás céljából oly módon forgalmazni, hogy az e rendeletben említett kereskedelmi megnevezésekhez olyan szavakat vagy kifejezéseket társítanak, mint szerő, típusú, stílusú, készített, íző, vagy bármely más hasonló jelölés. (3) Legkésıbb december 17-ig a Bizottság megfelelı javaslatot terjeszt a Tanács elé az e rendelet hatálya alá nem tartozó, alkohol hozzáadásával készült, szılészeti és borászati termékeket tartalmazó ízesített italokra vonatkozóan. A wine-cooler néven ismert italok megnevezésére használt szavak használata az ilyen italok tekintetében megengedett, amíg a Tanács nem hoz határozatot a fenti elıterjesztéssel kapcsolatban. 8. cikk (1) A 2000/13/EK irányelvvel összhangban elfogadott nemzeti jogszabályoknak való megfelelésen túl a 2. cikkben említett ízesített italok címkézésének, kiszerelésének és reklámozásának e cikkel is összhangban kell lennie. (2) A 2. cikkben említett ízesített italok kereskedelmi megnevezése azok közé a kereskedelmi megnevezések közé tartozik, amelyeket a 6. cikk értelmében kizárólag az ilyen termékek tekintetében lehet használni

28 (3) A 2. cikkben említett kereskedelmi megnevezéseket ki lehet egészíteni a fı ízesítı megjelölésével. (4) Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó ízesített italok készítésénél használt alkohol egyetlen alapanyagból származik (pl. kizárólag boralkoholból, melaszalkoholból vagy gabonaalkoholból), az alkohol fajtája megjelölhetı a címkén. Ha az alkohol több alapanyagból származik, az alkohol jellegére vonatkozó speciális jelzést nem lehet a címkén feltüntetni. Az e rendelet hatálya alá tartozó italok készítése során a színezékek, ízesítık és más engedélyezett adalékok hígítása vagy oldása céljából használt etil-alkohol nem minısül összetevınek. (5) Az e rendeletben említett palackozott, ízesített italok eladás vagy forgalomba hozatal céljából nem tárolhatók ólomtartalmú kupak vagy fóliaborítású zárószerkezettel ellátott tárolóedényekben. Mindazonáltal január 1. elıtt ilyen kupakkal vagy fóliával ellátott palackokba töltött, ízesített italok forgalmazása a készletek kimerüléséig megengedett. (6) A II. mellékletben felsorolt földrajzi jelzéseket nem lehet lefordítani. (7) Az e rendeletben meghatározott adatokat oly módon kell a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén közölni, hogy a fogyasztó valamennyit könnyen megérthesse, kivéve ha a vásárlók részére a tájékoztatást más módon rendelkezésre bocsátották

29 (8) Harmadik országokból származó italok esetében, annak az országnak a hivatalos nyelvének használata, amelyben a termék készült, megengedett, ha az e rendeletben meghatározott adatokat a Közösség valamelyik hivatalos nyelvén szintén megadták oly módon, hogy a fogyasztó minden adatot könnyen megérthet. (9) A 12. cikk sérelme nélkül, a Közösségbıl származó és exportra szánt italok esetében az e rendeletben meghatározott adatokat más nyelven is meg lehet ismételni; ez nem vonatkozik az (6) bekezdésben említett megjelölésekre. (10) A 2. cikkben említett italok tekintetében a Bizottság meghatározhatja a következıket: a) a termék bizonyos sajátosságára (mint például története, készítésének módja) utaló kifejezések használatára vonatkozó rendelkezések; b) a nem a végsı fogyasztóknak szánt, tárolóedényekben található ízesített italok címkézésére vonatkozó szabályok. Az e rendelet nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett, ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni

30 9. cikk (1) Az ízesített italokra vonatkozó közösségi rendelkezések betartásának biztosítása céljából a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket. A rendelkezések betartásának ellenırzésére a tagállamok ügynökséget vagy ügynökségeket jelölnek ki. A II. mellékletben felsorolt italok esetében a 13. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban hozható olyan döntés, hogy a Közösségen belüli forgalomra kiterjedıen az ilyen ellenırzést és védelmet a közigazgatási szervek által hitelesített kereskedelmi dokumentumok és megfelelı nyilvántartások vezetése révén biztosítják. (2) A II. mellékletben felsorolt exportált italok tekintetében a 13. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban okmány-hitelesítési rendszert lehet létrehozni a csalások és hamisítások kiküszöbölése céljából. Ha az e bekezdés elsı albekezdésében említett rendszer nem kerül bevezetésre, a tagállamok saját hitelesítési rendszereket hoznak létre, feltéve, hogy azok megfelelnek a közösségi jogszabályoknak. (3) Az ízesített italokra vonatkozó közösségi rendelkezések egységes alkalmazásához szükséges intézkedéseket, különös tekintettel az ellenırzésekre és a tagállamok illetékes szervei közötti kapcsolatokra, a 13. cikk (4) bekezdésében említett, ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni

31 (4) A tagállamok és a Bizottság közlik egymással a rendelet végrehajtásához szükséges alapvetı információkat. Az ilyen információk közlésére és terjesztésére vonatkozó részletes szabályokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 10. cikk Az e rendeletben meghatározott és földrajzi jelzéssel ellátott importált italokat a Közösségen belül emberi fogyasztásra történı értékesítésük céljából kölcsönös megállapodás alapján a 9. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett felügyeletre és védelemre alkalmasnak lehet minısíteni. Az e cikk elsı bekezdésének rendelkezéseit olyan megállapodások révén kell végrehajtani, amelyeket az érintett harmadik országokkal a Szerzıdés 133. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelıen tárgyalnak meg és kötnek meg. Az e cikk elsı bekezdésében említett italok listáját a Bizottság állítja össze. Az e rendelet nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 13. cikk (4) bekezdésében említett ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az e cikk szerinti igazgatási szabályokat a 13. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni

32 11. cikk (1) A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezmény és 24. cikkeiben szabályozott kikötéseknek megfelelıen a tagállamok meghozzák mindazokat a szükséges intézkedéseket, amelyek lehetıvé teszik az érintettek számára az e rendelet hatálya alá tartozó termékek azonosítására szolgáló földrajzi jelzések közösségi használatának megakadályozását olyan termékek vonatkozásában, amelyek nem arról a helyrıl származnak, mint amire a szóban forgó földrajzi jelzés utal, ideértve azokat az eseteket is, amelyekben a termék tényleges származási helyét is feltüntették, vagy a földrajzi jelzés fordításban szerepel, vagy azt a szerő, típusú, stílusú, utánzat vagy egyéb hasonló kifejezések egészítik ki. Ennek a cikknek az alkalmazásában a földrajzi jelzés olyan jelölést jelent, amely alapján azonosítani lehet, hogy a termék a Világkereskedelmi Szervezetben tagként résztvevı harmadik ország területérıl, régiójából vagy helységébıl származik, amennyiben a termék minıségét, hírnevét vagy egyéb különleges jellemzıjét elsısorban földrajzi eredetének lehet tulajdonítani. (2) Az (1) bekezdést az e rendelet 10. cikke hatálya alá tartozó termékek megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló közösségi jogszabályok egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni. (3) Ennek a cikknek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség esetén a 13. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 1 HL L 336., , 214. o

33 12. cikk A Bizottság által megállapított kivételektıl eltekintve az exportra szánt ízesített italoknak meg kell felelniük e rendelet rendelkezéseinek. Az e rendelet nem alapvetı fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett, ellenırzéssel történı szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell megállapítani. 13. cikk (1) A Bizottságot az ebben a rendeletben említett, a szeszes italokkal foglalkozó végrehajtási bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti. (2) Az e bekezdésre történı hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is. Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított c egy hónap. (3) Az e bekezdésre történı hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is. Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidı három hónap

34 (4) Az e bekezdésre történı hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a cikke (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is. (5) A bizottság más kérdéseket is mérlegelhet, amelyet az elnök saját kezdeményezésére, vagy egy tagállam képviselıjének kérésére elé utalt. 14. cikk Az december 17. elıtt készített és címkézett italokat a készletek kifogyásáig értékesíteni lehet. 15. cikk Az 1601/91/EGK rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a IV. mellékletben szereplı megfelelési táblázattal összhangban

35 16. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követı huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelezı és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt, az Európai Parlament részérıl az elnök a Tanács részérıl az elnök

36 I. MELLÉKLET Az etil-alkohol 3. cikk d) pontban említett jellemzıi 1. Érzékszervi jellemzık: Az alapanyagon kívül más íz nem érzékelhetı 2. Minimális alkoholtartalom térfogatszázalékban: 96,0 % 3. Összetevık maximális mennyisége: összes savtartalom, ecetsavban kifejezve, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 1,5 észtertartalom, etil-acetátban kifejezve, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 1,3 aldehidtartalom, acetaldehidben kifejezve, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 0,5 magasabbrendő alkoholok, metil-2- propanol-1-ben kifejezve, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 0,5 metil-alkohol, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva:

37 teljes szárazanyag-tartalom, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 1,5 nitrogéntartalmú illékony bázisok, g/hl, abszolút alkoholra vonatkoztatva: 0,1 furfurol: Nem kimutatható

38 II. MELLÉKLET boralapú ízesített italok a 6. cikk (2) bekezdésében említett földrajzi jelzések Nürnberger Glühwein Thüringer Glühwein Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino

39 III. MELLÉKLET A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája A Tanács 1609/91/EGK rendelete (HL L 149., , 1. o.) A Tanács 3279/92/EGK rendelete (HL L 327., , 1. o.) Az évi csatlakozási okmány, I. melléklet V.B.VII.8. pontja (HL C 241., , 125. o.) Az Európai Parlament és a Tanács 3378/94/EK rendelete (HL L 366., , 1. o.) Az Európai Parlament és a Tanács 2061/96/EK rendelete (HL L 277., , 1. o.) Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., , 1. o.) A évi csatlakozás okmány, III. melléklet, 2.2. pontja (HL L 157., , 234. o.) Kizárólag az 1. cikk (2) bekezdése Kizárólag a II. melléklet 6. pontja és a III. melléklet 23. pontja

40 IV. MELLÉKLET Megfelelési táblázat 1601/91/EGK rendelet Ez a rendelet 1. cikk 1. cikk 2. cikk, (1) bekezdés, bevezetı rész 2. cikk, (1) bekezdés, bevezetı rész 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezetı rész 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, bevezetı rész 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, elsı francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, második francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, harmadik francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, negyedik francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, ötödik francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, befejezı mondatrész 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, i. alpont 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, ii. alpont 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, iii. alpont 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, iv. alpont 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, v. alpont 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, befejezı mondatrész 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezetı rész 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezetı rész 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, elsı francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, második francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, harmadik francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, i. pont 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, ii. pont 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, iii. pont

41 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, negyedik francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, ötödik francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, befejezı mondatrész 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, bevezetı szavak 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, elsı francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, második francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, harmadik francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, negyedik francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, ötödik francia bekezdés 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, befejezı mondatrész 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, iv. pont 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, v. pont 2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, befejezı mondatrész 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, bevezetı szavak 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, i. pont 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, ii. pont 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, iii. pont 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, iv. pont 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, v. pont 2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, befejezı mondatrész 2. cikk (2) bekezdés 2. cikk (2) bekezdés 2. cikk, (3) bekezdés, bevezetı rész 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, bevezetı rész 2. cikk, (3) bekezdés, a) pont, bevezetı rész 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, a) pont, bevezetı rész 2. cikk, (3) bekezdés, a) pont, elsı francia bekezdés 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, a) pont, i. alpont

42 2. cikk, (3) bekezdés, a) pont, második francia bekezdés 2. cikk, (3) bekezdés, a) pont, harmadik francia bekezdés 2. cikk, (3) bekezdés, a) pont, negyedik francia bekezdés 2. cikk, (3) bekezdés, a) pont, befejezı mondatrész 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, a) pont, ii. alpont 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, a) pont, iii. alpont 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, a) pont, iv. alpont 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, a) pont, befejezı mondatrész 2. cikk, (3) bekezdés, b)-f) pont 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, b)-f) pont 2. cikk, (3) bekezdés, f) pont 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, g) pont 2. cikk, (3) bekezdés, g) pont 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, h) pont 2. cikk, (3) bekezdés, h) pont 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, i) pont 2. cikk, (3) bekezdés, i) pont 2. cikk, (3) bekezdés, elsı albekezdés, j) pont 2. cikk, (3) bekezdés, j) pont 2. cikk, (3) bekezdés, második és harmadik albekezdés 2. cikk, (4) bekezdés, bevezetı rész 2. cikk, (4) bekezdés, elsı albekezdés, bevezetı rész 2. cikk, (4) bekezdés, a) pont, bevezetı rész 2. cikk, (4) bekezdés, elsı albekezdés, a) pont, bevezetı rész

43 2. cikk, (4) bekezdés, a) pont, elsı francia bekezdés 2. cikk, (4) bekezdés, a) pont, második francia bekezdés 2. cikk, (4) bekezdés, b) pont, bevezetı szavak 2. cikk, (4) bekezdés, b) pont, elsı francia bekezdés 2. cikk, (4) bekezdés, b) pont, második francia bekezdés 2. cikk, (4) bekezdés, b) pont, harmadik francia bekezdés 2. cikk, (4) bekezdés, elsı albekezdés, a) pont, i. alpont 2. cikk, (4) bekezdés, elsı albekezdés, a) pont, ii. alpont 2. cikk, (4) bekezdés, elsı albekezdés, b) pont, bevezetı szavak 2. cikk, (4) bekezdés, elsı albekezdés, b) pont, i. alpont 2. cikk, (4) bekezdés, elsı albekezdés, b) pont, ii. alpont 2. cikk, (4) bekezdés, elsı albekezdés, b) pont, iii. alpont 2. cikk, (4) bekezdés, c) pont 2. cikk, (4) bekezdés, második és harmadik albekezdés 2. cikk, (5), (6) és (7) bekezdés 2. cikk, (5), (6) és (7) bekezdés 3., 4., és 5. cikk 3., 4., és 5. cikk 6. cikk (1) bekezdés 6. cikk (1) bekezdés 6. cikk (2) bekezdés, a) pont 6. cikk (2) bekezdés, elsı albekezdés 6. cikk (2) bekezdés, b) pont 6. cikk (2) bekezdés, második albekezdés 6. cikk, (3) és (4) bekezdés 6. cikk, (3) és (4) bekezdés 7. cikk 7. cikk 8. cikk, (1)-(4) bekezdés 8. cikk, (1)-(4) bekezdés

44 8. cikk (4a) bekezdés 8. cikk (5) bekezdés 8. cikk (5) bekezdés 8. cikk (6) bekezdés 8. cikk (6) bekezdés 8. cikk (7) bekezdés 8. cikk (7) bekezdés 8. cikk (8) bekezdés 8. cikk (8) bekezdés 8. cikk (9) bekezdés 8. cikk (9) bekezdés 8. cikk (10) bekezdés 9. cikk 9. cikk 10. cikk 10. cikk 10a. cikk 11. cikk 11. cikk 12. cikk 12. cikk (1) bekezdés 13. cikk (1) bekezdés 12. cikk (2) bekezdés 13. cikk 13. cikk (2) bekezdés 14. cikk 13. cikk (3) bekezdés 13. cikk (4) bekezdés

45 15. cikk 13. cikk (5) bekezdés 16. cikk cikk 17. cikk, elsı bekezdés 16. cikk 17. cikk, második bekezdés, elsı mondatrész 17. cikk, második bekezdés, második mondatrész 14. cikk I. melléklet I. melléklet II. melléklet II. melléklet III. melléklet IV. melléklet

138 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2000.7.31. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

138 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2000.7.31. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 138 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/30. kötet 32000R1622 2000.7.31. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 194/1 A BIZOTTSÁG 1622/2000/EK RENDELETE (2000. július 24.) a borpiac közös szervezéséről

Részletesebben

Magyar Borkönyv - Borászati termékek jelölése és kiszerelése. A Magyar Borkönyv előírásai (borászati termékek jelölése és kiszerelése)

Magyar Borkönyv - Borászati termékek jelölése és kiszerelése. A Magyar Borkönyv előírásai (borászati termékek jelölése és kiszerelése) A Magyar Borkönyv előírásai (borászati termékek jelölése és kiszerelése) Tartalomjegyzék 1. fejezet: Bevezetés... 5 1. : A rendelkezések célja...5 2. : A rendelkezések hatálya alá tartozó termékek... 6

Részletesebben

Technológiai fejezet

Technológiai fejezet Technológiai fejezet 1.1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 1. BOROK ELŐÁLLÍTÁSA 1.1.1. A szőlőtermesztéshez kapcsolódó fogalmak Magyarország szőlőtermesztési övezetbe sorolása Magyarország egész területe a C.I.b.

Részletesebben

A TANÁCS 92/83/EGK IRÁNYELVE

A TANÁCS 92/83/EGK IRÁNYELVE 1992L0083 HU 01.01.2007 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 92/83/EGK IRÁNYELVE (1992. október 19.) az

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/9. kötet 59 31989R1576 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 160/1 A TANÁCS 1576/89/EGK RENDELETE (1989. május 29.) a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1535/2003/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1535/2003/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 1535/2003/EK RENDELETE (2003. augusztus 29.) a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

Részletesebben

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9368. számú törvényjavaslat a szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Elıadó:

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

2008.5.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/13

2008.5.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/13 2008.5.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/13 A BIZOTTSÁG 423/2008/EK RENDELETE (2008. május 8.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. október 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0096 (COD) 12344/15 CODEC 1236 DENLEG 120 AGRI 488 PE 148 TÁJÉKOZTATÓ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

1991R1601 HU 20.01.2009 007.001 1

1991R1601 HU 20.01.2009 007.001 1 1991R1601 HU 20.01.2009 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1601/91/EGK RENDELETE (1991. június 10.) az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/34. kötet 471 32001L0112 L 10/58 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 2002.1.12. A TANÁCS 2001/112/EK IRÁNYELVE (2001. december 20.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról 1.

2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról 1. 2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 172. szám A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.12.2005 COM(2005) 660 végleges 2005/0257 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság

Részletesebben

L 384/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.29.

L 384/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.29. L 384/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.29. A TANÁCS 2012/2006/EK RENDELETE (2006. december 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Hatályos: 2011.11.30 - Az Országgyőlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelızéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

BORKÍSÉR OKMÁNYTÖMB (3 példányos)

BORKÍSÉR OKMÁNYTÖMB (3 példányos) 235,33 Ft + Áfa BORKÍSÉR OKMÁNYTÖMB (3 példányos) Nemzeti Adó- és Vámhivatal által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány Vám- és Pénzügy ri Igazgatóság A borkísér okmánytömböt megvizsgáltam, rendben

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.5.6. L 115/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/720 IRÁNYELVE (2015. április 29.) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

BORJOG HÍRLEVÉL. 2012. június / 33. szám

BORJOG HÍRLEVÉL. 2012. június / 33. szám BORJOG HÍRLEVÉL 2012. június / 33. szám A szőlőből készült termékek kategóriáit, azok leírását a hazánkban is közvetlenül hatályos, irányadó 1237/2007 EK rendelet vonatkozó melléklete határozza meg az

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

2. Szállítási okmányok

2. Szállítási okmányok 4008 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 39. szám A vidékfejlesztési miniszter 14/2013. (III. 7.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 27/2011.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben Időbeli ütemezés A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus az eljárás megindításának,

Részletesebben

57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet

57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet 57/2006. (VIII. 4.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról Az élelmiszerekről szóló 2003.

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ 2009. április 23. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2009)04-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 425.402 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2000L0013 HU 20.01.2011 008.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/13/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA

AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség számítási szabályzat célja, a vállalkozás gazdálkodásának hatékonyabbá tétele a költséggazdálkodás tervezése, elemzése útján. Szabályozza

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! kapcsolódó módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! kapcsolódó módosító javaslato t Orz G 1t sil= 3n Itt (o(o')- /1 2.-'( Érkezett : 2011, 1 v Q 1. Országgy űlési képvisel ő Kapcsolódó módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Buda") e s t Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9.

A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései. 2014. július 9. A növénytermesztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései 2014. július 9. 2 Készült a TÁMOP-4.1.1.C- 12/1/KONV-2012-0014: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME

Részletesebben

T/10539. számú. törvényjavaslat. a jövedéki adóról

T/10539. számú. törvényjavaslat. a jövedéki adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10539. számú törvényjavaslat a jövedéki adóról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. május 2016. évi... törvény A JÖVEDÉKI ADÓRÓL Az Országgyűlés figyelemmel

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról A szőlőtermesztésről

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.2.2. L 25/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/127 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. szeptember 25.) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről Joganyagok - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet - az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak 1. oldal való megfelelőség 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.24. COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter

Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter Ízesített borászati termékek Kunszeri Miklós Péter Kiskőrös, 2016. 02. 24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 251/2014/EU RENDELETE (2014. február 26.) az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről,

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU 5.6.2013 A7-0191/1. Módosítás. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi az EFD képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU 5.6.2013 A7-0191/1. Módosítás. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi az EFD képviselıcsoport nevében 5.6.2013 A7-0191/1 1 Cím AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a csecsemık és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömegszabályozás céljára szolgáló, teljes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 138/2004/EK RENDELETE (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről. (HL L 33., 2004.2.5., 1. o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 138/2004/EK RENDELETE (2003. december 5.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről. (HL L 33., 2004.2.5., 1. o. 2004R0138 HU 11.12.2008 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 138/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2008 COM(2008) 488 végleges 2008/0155 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE. (2008. november 19.) L 321/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1166/2008/EK RENDELETE (2008. november 19.) a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy:

Részletesebben

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

Részletesebben

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai KÁNTOR Béla, TÓTH Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc kantorbp@gmail.com, toth.zsuzsanna12@gmail.com A borkészítésnek Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (III. 7.) NGM rendelet A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny

8 Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 188.. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 1. oldal 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról 1 Az Országgyűlés a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása,

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II C 297 E/98 P6_TA(2006)0199 Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

Pálinka termékek. hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági

Pálinka termékek. hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók. Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Pálinka termékek hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal www.nebih.gov.hu ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu www.facebook.com/nebih.hu Telefon: 06-1-336-9000 Zöld

Részletesebben

SZABÁLYZAT Reprezentációs kiadásokról

SZABÁLYZAT Reprezentációs kiadásokról Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZABÁLYZAT Reprezentációs kiadásokról Készítette: Borgulya Mónika s.k. számviteli osztályvezető

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Budapest, 2008. március

Budapest, 2008. március Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Ikt.szám: GKM/1594/11/2008. az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról

Részletesebben

A környezetbarát jellegre utaló félrevezető állítások

A környezetbarát jellegre utaló félrevezető állítások A környezetbarát jellegre utaló félrevezető állítások A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtására/alkalmazására vonatkozó iránymutatás kivonata 2.5. A környezetbarát

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ

TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEMBEN IGÉNYELHETŐ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (SAPS) ÉS A TERMELÉSHEZ KÖTÖTT KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról 1. sz. melléklet Tájékoztató munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18., a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól. X. Fejezet ALKOHOLTERMÉK.

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól. X. Fejezet ALKOHOLTERMÉK. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben