T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP / A "'.,..,. ..,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,"

Átírás

1 .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP / A Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A proopet az Eurápa Unió t6mogajséva,az Európai Regunais Fej!e ztesi Aap irsinan51irododvavoiiósu me!j.

2 Azonosit6 szám: KMOP S. 2. 2/ A Támogatási Szerződés amey étrejött egyrészrő a Nemzeti Fejesztési Ügynökség (1077 Budapest, wesseényi u ), mint támogató (továbbiakban: Támogat6) képviseetében ejáró Pro Regio Közép Magyarországi Regionás Fejesztési és Szogátató Nonproft Közhasznú Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közremüködó Szervezet) Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 17. Székhey: 1146 Budapest, Hermina út 17. Aáírásra jogosut képviseője: Bozzay Péter ügyvezető igazgató Azonosító szám (Cégjegyzékszám) : Adószám: másrészrő Név/Cégnév: Beváros-Lip6tváros Budapest Főváros V. kerüet Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. Székhey.: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. Azonosító szám (törzs-szám): Adószám: Pénzforgami számaszám, ameyre a támogatás utaásra kerü: Aáírásra jogosut képviseője: Rogán Anta pogármester (Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Feek) között az auírott heyen és napon az aábbi fetéteekkel 1. Eőzmények A Támogató az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program (továbbiakban: KMOP) keretén beü KMOP-5.2.2/A-13 Közterüeti városrehabiitáció tárgyú fehívást tett közzé, meyre Kedvezményezett KMOP-5.2.2/ A azonosító számon regisztrát, a Kormány 1502/2013. (VII. 31.) számú határozatáva a KMOP Akció Tervben nevesített, június 24. napon befogadott projekt javasatot nyújtott be, a jeen Szerződés meéketét képező fehívás és útmutató szerint (ameyek akkor is a jeen Szerződés eváaszthatatan részét képezik, és a Szerződő Feekre köteező érvényűek, ha azok fizikai érteemben a jeen Szerződéshez nem kerünek csatoásra), ameyet a Támogató augusztus 6-án ket támogató evé szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése aapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesü. A jeen Szerződés meéketét képezi, és a Szerződő Feekre köteező érvényű a páyázati fehívás és a páyázati útmutató, ietve ezek meéketei, továbbá minden oyan tanumány, eemzés, hatósági engedéy, műszaki terv és tartaom, nyiatkozat, beszerzési terv, társuási megáapodás és egyéb dokumentum, vaamint ezek módosítása, ameyet a Kedvezményezett a projekt javasat meéketeként benyújtott, ameyek fizikai érteemben nem kerünek csatoásra a jeen Szerződéshez. 4,,'f.~fit... t ÚitiiiiL Unoi ' ~. ~~~~;._W".I, u tvfóp.; ~ ~... oe~... -.!... ;...,..

3 2. Szerződés tárgya 2.1. Az Eőzményekben meghatározottak szerint Szerződő Feek az aábbi Szerződést kötik: A Szerződés tárgya az Északi Lipótváros megújítása címü, a projekt adatap és annak meéketeiben, ietve amennyiben irányadó, az etérések istájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) eszámoható kötségeinek az Európa Regionáis Fejesztési Aapbó és hazai központi kötségvetési eőirányzatbó vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jeen Szerződés aáírásáva köteezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabáyoknak megfeeően, keő aaposságga, hatékonyságga és gondosságga megvaósítja, ietve a programozási időszakban az Európai Regionáis Fejesztési Aapbó, az Európa Szociáis Aapbó és a Kohéziós Aapbó származó támogatások fehasznáásának rendjérő szóó 4/2011. (1. 28.) Karm. rendeet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeet] aiban rögzített fetéteek fennáása esetén az ott eőírt módon a közbeszerzési ejárások ebonyoításába a Közremüködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Feügyeeti Főosztáyát bevonja A jeen Szerződés eváaszthatatan részét képezi az "Átaános Szerződési Fetéteek az Új Széchenyi Terv Regionás Fejesztési Operatív Prograrnek keretében támogatásban részesített kedvezményezettekke kötendő támogatási szerződésekhez" (továbbiakban: ÁSZF) ameyet a Közreműködő Szervezet a jeen Szerződésse egy~ejűeg egy pédányban bocsát a Kedvezményezett rendekezésére. 3. A Projekt megvaósításának időbei ütemezése és heyszíne 3.1. A Projekt kezdete A Projekt megvaósítási Időszakának (tervezett) kezdő időpontja: 2013 év augusztus hó 09. nap. Amennyiben a Projekt megvaósítás kezdő Időpontja a tervezett időponttó etér, azt a Kedvezményezett kötees haadéktaanu bejeenteni Kötségek eszámohatóságának kezdete A Projekt kötségei eszámohatóságának kezdő időpontját a páyázati útmutató határozza meg. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően femerüt kiadásokat ehet eszámoni A Projekt fizikai befejezése, megvaósuása, befejezése és ezárása A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint tejesüt a fehívásban és útmutatóban meghatározott fetéteek meett.. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, ietve a projekt utosó tevékenysége fizikai tejesítésének napja mnősü. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2014. év május hó 31. nap A Projekt megvaósuásának napja az a nap, ameyen a projektjavasatban meghatározott feadat, cé a fehívásban fogataknak megfeeően, szerződésszerüen

4 tejesüt, és a Kedvezményezett az eszámoásra benyújtandó számákat, száítói kifizetés esetén az eőírt önrészt a száítók részére kiegyenítette. A Projekt megvaósuásának tervezett napja: 2014 év június hó 30. nap Az utosó ktizetési igényés, vaamint annak meéketeként, a záró beszámoó benyújtásának határideje: a Projekt fizikai befejezésétő számított 30. nap, mey a Közreműködö Szervezet engedéyéve egy akaomma maximum 90 napra módosítható A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jeen Szerzödésben meghatározottak szerint tejesüt, a megvaósítás során keetkezett számák kiegyenítése megtörtént, a támogatássa étrehozott vagy beszerzett eszköz aktíváásra kerüt, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedéyekke és bizonyatokka aátámasztott beszámoóját, eszámeását a Közreműködö Szervezet jóváhagyta és a kötségvetésbő nyújtott támogatás foyósítása az igazot támogatás-fehasznáásnak megfeeő mértékben megtörtént A támogatott tevékenység akkor tekinthető ezártnak, ha a Szerzödésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további köteezettséget nem váat és a pontban fogat fetéteek tejesütek. Ha a Szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő dőszakra nézve további köteezettséget tartamaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető ezártnak, ha vaamennyi váat köteezettség tejesüt, és a kedvezményezett a köteezettségek megvaósuásának eredményeirő szóó záró projekt fenntartási jeentését benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, vaamint a záró jegyzőkönyv ekészüt A Projekt keretében a pontban a fizikai befejezés napjáig femerüt kötségek számohatók e. Az ezen időpontot követően keetkezett kötségre támogatás nem foyósítható Kedvezményezett váaja, hogy a Projektet Budapesten, az V. kerüetben a Széchenyi rakpart (24897/2 hrsz.), Baaton utca (25007 hrsz.), Markó utca (24956/2 hrsz.), Oimpia park (24988 hrsz.), Oimpia park (24957 hrsz.), Stoár Béa utca (24987 hrsz.), Baassi Báint utca (24989/2 hrsz.), Baaton utca (25005 hrsz.), Baaton utca (25006 hrsz.), Fak Miksa utca (24996 hrsz.), Stoár Béa utca (24986 hrsz.), Fak Miksa utca (24965/2 hrsz.), Markó utca (24955/2 hrsz.), Markó utca {24954/2 hrsz.), Honvéd utca (24971/2 hrsz.), Jásza Mari téri fehajtó út {25122/6 hrsz.) közterüetek aatt aatt (Projekt heyszíne) megvaósítja, és azt a fenntartási idöszak aatt ugyanezen a heyen fenntartja és üzemetetését biztosítja. 4. A Projekt kötsége, forrása, a támogatás összege, összetétee és jogcíme 4.1. A Projekt tervezett összkötsége A Projekt tervezett összkötsége Ft, azaz egymiiárdnyocszázhuszon hé tm i i ó-nyocszázharminchétezer-száztizenhárom forint A Projekt eszámoható összkötségei A Projekt eszámoható összkötsége Ft, azaz egymiiárdnyocszázhuszonhétmiió-nyocszázharminchétezer-száztizenhárom forint. A Projekt eszámoható kötségeit jeen Szerzödés 1. számú meékete, az eszámoható kötségekrészetezéséta 2. számú meékete tartamazza.

5 A Kedvezményezett az esetegesen keetkezett túkompenzációva a projektmegvaósítás 4 ' SZÉCHENYI TERV 4.3. A Projekthez fehasznáásra kerüő források A Projekthez fehasznáására kerüő források részetes bontását a jeen Szerződés 3. sz. meékete tartamazza. Amennyiben az igénybe vehető, bármey forrásbó származó támogatás mértéke vátozik, a Kedvezményezett errő a Közreműködő Szervezetet haadéktaanu értesíteni kötees A támogatás összege és mértéke A támogatás mértéke a Projekt eszámoható összkötségének 100 %-a, de egfejebb Ft, azaz egymiárd-nyocszázhuszonhétmió-nyocszázharminchétezerszáztizenhárom forint. Az egyes projekteemekre vonatkozó támogatás intenzitása: -Oimpia park rekonstrukciója projekteem támogatási intenzitás: 100% -Széchenyi rakpart burkoati megújítása projekteem támogatási intenzitás: 100% - Fak Miksa utca és környéke közterüeti rehabiitációja projekteem támogatási intenzitás: 100% - Közösségépítő rendezvények projekteem támogatási intenzitás: 100% Az utófnanszírozású projekteemekre igényehető támogatási eőeg mértéke a megítét támogatás utáfinanszírozássa érintett részének egfejebb 25%-a. Az utófnanszírozású projekteemekre igényehető eőeg egmagasabb összege Ft azaz négyszáznegyvenmiió-háromszázötvenkencezerötszáznegyvenhat forint. 4.5 Támogatás jogcíme: A Regionáis Fejesztés Operatív Programokra meghatározott eőirányzatok fehasznáásának áami támogatási szempontú szabáyairó szóó 30/2012. (VI.B.) NFM rendeetben fogataknak megfeeően a jeen Szerzódés aapján nyújtott támogatásbó Ft, azaz egymiárd-nyocszázhuszonhétmíó-nyocszázharminchétezerszáztizenhárom forint nem minősü áami támogatásnak. Közszogátatások eentéteezésére és fejesztésére nyújtott támogatásra vonatkozó eőírások: Kedvezményezett tudomásu veszi és váaja, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értemében a közszogátatás kötségeit és bevéteeit a közszogátatáson kívü/ szogátatásétó eküönítve ke kimutatnia beső számá/ban, a kötségek és bevéteek eküönítésének paramétereive együtt. A közszogátatáson kívü eső tevékenységek kötségei magukban fogaják az összes közveten kötséget, a közös kötségek arányos részét és a megfeeő tőkemegtérüést. E kötségekre nem adható eentéteezés. Amennyiben a projekt megvaósítása és fenntartása során a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfe/eően a közsza/gáitatás fenntartási időszakában keetkező bevéteek meghaadják a közsza/gáitatás működtetéséve kapcsoatban femerüő kötségeket vagy egyéb okbó túkompenzácó következik be, a Kedvezményezettnek a túkompenzációt vissza ke fizetnie. A túkompenzáció összegéve a támogatás intenzitása csökken.

6 során a záró kífzetési kére/emben, a projekt befejezését követően az évente esedékes projekt fenntartási jeentésben, ietve a fenntartási időszak végén, a záró projekt fenntartási jeentésben számo e. A túkompenzácó visszafizetéséró a Közremúködő Szervezet követeéskezeési ejárás keretén beü intézkedik. Amennyiben a Kedvezményezett a fenntartási időszak foyamán nem nyít, diszkriminációmentes ejárás keretében adja át üzemetetésre a fejesztés tárgyát, a 2012/21/EU bizottsági határozat eőírásai a fejesztés tárgyának. Üzemetetőjére is vonatkoznak. Az esetegesen keetkező túkompenzáció összegét az Üzemetető közvetenü a Közremúködó Szervezet részére fizeti vissza. A Kedvezményezett a támogatásró oyan eküönftett eszámoást kötees vezetni, ameybó a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követemények eenórizhetóek. 5. A Projekt megvaósításának számszerúsfthetó eredményei évek szerint A Kedvezményezett a Projekt megvaósítása során a támogatást a 4. sz. meéketben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok eérése érdekében jogosut és egyben kötees fehasznáni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket tejesíteni kötees. 6. Biztosítékadási köteezettség Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeetben fogatak szerint a jeen Szerződés 5. számú meéketében fogatak szerinti bztosítéko(ka)t nyújtja. Az 5. számú me/ék/et az ÁSZF, a fehívás, vaamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeetben fogatak szerinti szabáyszerű benyújtásátó váik a jeen Szerződés részévé. 7. Záró rendekezések 7.1. Jeen Szerződés 7 odaon és 2 db eredeti pédányban készüt. A jeen Szerződéshez csatot 13 db meéket, és a jeen Szerződéshez fizikai érteemben nem csatot, de a jeen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott meéketek, továbbá a projekt adatap és annak meéketét képező vaamennyi nyiatkozat, dokumentum a Szerződés eváaszthatatan részei függetenü attó, hogy azok a jeen Szerződéshez tényegesen csatojásra kerütek-e A Kedvezményezett a jeen Szerződés aáírásáva kijeenti, hogy a jeen Szerződés tartamát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabáyokat, igy küönösen az áamháztartásró szóó évi CXCV. törvényt (Áht.), a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeet 1 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeetet ( ~ továbbiakban: Ávr. ) és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeetet Ismeri és magára nézve köteezőnek ismeri e, és tudomásu veszi, hogy a jeen Szerződés, vaamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabáyok módosításáva, ietve új jogi szabáyozás bevezetéséve minden küön intézkedés nékü módosunak. : : i j. i! 7.3. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet közötti kommunikáció az aábbiakban és az Átaános Szerződési Fetéteek 1. pontjában szabáyozott módon vaósu meg.

7 7.4. A jeen Szerződésbő fakadó vaamey bejeentés!, beszámoási, jeentéstétei, tájékoztatási köteezettség vagy igényés tejesítése, a támogatási szerződés kezeése során bekért dokumentumok benyújtása és a Kedvezményezettnek a Közremúködő Szervezet feé irányuó hivataos kommunikációja a Páyázati e-ügyintézés feüeten keresztü történik. Az eektronikus akamazássa már beküdött dokumentumokat - a biztosítékok iratanyagán kívü - papír aapon nem ke isméteten beküdeni. Ha az eektronikus akamazás hasznáata ehetséges, szerződésszerű tejesítésnek kizáróag az eektronikus akamazás hasznáata minősü Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármey, a jeen Szerződés aapján keetkező bejeentés!, beszámoási, jeentéstétei, tájékoztatási köteezettség, vagy igényés tejesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendekezésre, szerződésszerü tejesítésnek kizáróag a formanyomtatvány hasznáata minősü. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honapjáró töthetők e A Szerződő Feek a jeen Szerződés időtartamára kapcsoattartót jeönek ki. A kapcsoattartó nevérő, postacímérő, teefon és teefax számáró és eektronikus evécímérő a jeen Szerződés aáírásáva egyidejűeg, vátozás esetén pedig a vátozást követően 30 napon beü tájékoztatják egymást A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet nem hivataos kommunikációja (projektet érintő joghatást nem keetkeztető pontosítás, ejárásrendi kérdések tisztázása,stb.) a 7.6. szerinti teefon, teefax, eektronikus eveezés útján ehetséges A jeen Szerződés hatáyba épésének napja megegyezik a szerződést kötő feek közü az utosóként aáíró aáírásának napjáva. Jeen szerződés december 31-én, vagy a záró projekt fenntartási jeentés efogadásának napját követő nappa (a kettő közü a későbbi dátum) hatáyát veszti Kedvezményezett kijeenti, hogy - az Információs önrendekezési jogró és az InformációszabadságróJ szóó évi CXII.- a projekt adatapon fetüntetett projektfeeős, ietve a Projekt megvaósításában résztvevő szeméyek, vaamint a beszámoás, a szabáytaanság! ejárás és az eenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban fetüntetett szeméyek szeméyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet áta történő kezeéséhez (ideértve ezen adatok fevéteét, tároását, nyivánosságra hozataát s) kifejezetten hozzájárutak. Ennek aapján Kedvezményezett szavato azért, hogy ezen szeméyes adatok fentieknek megfeeő kezeése az érintettek hozzájáruásáva történik Jeen Szerződésben nem szabáyozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a Pogári Törvénykönyvrő szóó évi IV. törvényt (a továbbiakban Ptk.), és európai uniós jogszabáyok rendekezései az irányadók. 7.. A Kedvezményezett képviseetében aáíró szeméy( ek) kijeenti(k) és cégkivonatukka, vaamint aáírási címpédányaikka igazoja(k), hogy társasági dokumentumaik/aapító okratuk aapján, a jeen Szerződés bevezető részében fetüntetettek szerint jogosut(ak) a Kedvezményezett képviseetére (és cégjegyzésére), továbbá ennek aapján a jeen Szerződés megkötésére és aáírására. Aáíró képviseő(k) kijeenti(k) továbbá, hogy a testüeti szervei(k) részérő a jeen Szerződés megkötéséhez szükséges fehatamazásokka rendekezik(nek), tuajdonosai(k) a támogatási jogügyietet jóváhagyták és harmadik szeméyeknek semminemű oyan jogosujtsága nincs, mey a Kedvezményezett részérő megakadáyozná vagy bármiben korátozná a jeen Szerződés megkötését, és az abban fogat köteezettségek maradéktaan tejesítését

8 ' SZÉCHENYI TERV Szerződő Feek a jeen Szerződést átovasták, és közös értemezés után, mint akaratukka és ehangzott nyiatkozataikka mindenben egyezőt aáírták )..... Ket: Budapest, év augusztus hónap 0.9. napján. Eenjegyezte: Ket: Budapest, év augusztus hónap Q3. napján. 7

9 Meéketek: 1. sz. meféket - 2. sz. meféket - 3. sz. meéket - 4. sz. meéket - 5. sz. meéket - 6. sz. meéket - 7. sz. meéket - 8. sz. meéket - 9. sz. meéket sz. meéket- 11. sz. meéket- 12. sz. meéket sz. meéket - Projekt eszámoható kötségei A Projekt eszámoható kötségeinek részetezése A Projekt forrásai A Projekt számszerűsíthető eredményei Biztosítékokra vonatkozó nyiatkozatok, szerződések, megáapodások Etérések istája A pénzügyi eszámoás részetes szabáyai Konzorciumi megáapodás - Nem reeváns! Közbeszerzési terv Projekt tevékenységeinek ütemezése A Projekt kitizetési ütemezése Eőeg kitizetési kéreem A nyivánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek f ' _! ' ~ :.. i j : i ~ ' if ' \ i ' ' : J '!! ; -.._ MAGYARORSZÁG MEGÚJU

10 Azonosító szám: KMOP-5.2.2/ A ' SZÉCHENYI TERV ZÁRADÉK A kedvezményezett a jeen Záradék aáírásáva tudomásu veszi, hogy amennyiben a Támogatási Szerződésben váat kitizetési igényések és eőeg-eszámoások benyújtásának ütemezése tekintetében - a negyedéves bontásban váat tejes összeg igényéséhez viszonyftottan - 20 napot meghaadó késedeembe esik, akkor az ÁSZF 7.6. a) pontja aapján a Támogató eáhat a Szerződéstő. A kedvezményezett tudomásu veszi továbbá, hogy amennyiben a havi bontású cseekvési ütemtervben megjeenített tevékenységek késedeme aapján egyérteműen megáapítható, hogy a cseekvési ütemterv tejesítésének havi szintű emaradása a negyedéves pénzügy váaás tejesítését veszéyezteti, a Támogató annak bekövetkeztét megeőzően s eáhat a Szerződéstő. A kedvezményezett a Szerződésben váatak érdekkörén kívü történő eehetetenüése esetén a negyedéves ktizetési ütemezésben váat határidőt megeőzően egkésőbb 10 nappa kötees ezt a tényt a Közreműködő Szervezet feé írásban, dokumentációva aátámasztottan - amennyiben indokot, módosított ütemezés benyújtásáva egyidejűeg - bejeenteni. A kedvezményezett a jeen Záradék aáírásáva kijeenti, hogy a Támogató rendekezésére á havi sznten egfejebb egy akaomma, hogy a TSZ 10. számú meéketében rögzítettek végrehajtása eenőrzésre kerühessen. ~ (,.... (.... Bozzay Péter ügyvezető igazgató Közreműködő Szervezet ~~O RÉGJó Ket :.. Budapest, év augusztus hónap fi.. napján. ' Eenjegyezte: Ket: Budapest, év augusztus hónap P.9. napján.

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: DDOP-5.1.1-11-2011-0004 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg:

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg: Iktatószám: 632/2534/12/6/2015 Kedvezményezett neve:bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése Projekt azonosítószám: 1751973719 TÁMOGATÓI

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Címzett köteles az ok megjelölésével 3.sz. melléklet Azonosító szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11), mint Támogató Közvetítő Szervezet (továbbiakban:

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3785-11/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0184-0191989/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

!fj g. számú előterjesztés

!fj g. számú előterjesztés !fj g. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az "Átaános fehasznáású viamos energia érté{esítése Budapest

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Iktatószám: Kedvezményezett neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Projekt címe: HELP Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-15-PC1-2016-00001 Támogatási Szerződés

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

É íú ó É á ö ő í í ű á Í Ó á í á í í á í á í í ó á í 2 ráns,,t sná z earíró orm,rr I. Átaános rendekezések I. z ingatan-nyivántartísba a Fővarosi Kenietek Födhivataéná 26320 hrsz. aatt fevett, a Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

~~.h n':!s[a~;;r:ztián. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

~~.h n':!s[a~;;r:ztián. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Gazdasági Bizottság Enöke Agócs Zsot Úr részére Heyben Tárgy: törvényességi észrevéte Ikt.szám: Ügyintéző: dr. Egervári Éva Te: 4338-220 E-mai:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

"" TípUSúpÁtyÁznT KínÁs Gsécse Község önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumáv együttm ü ködve, z 51 t 20o7 (t t26) Kormányrendeet piá n ezenne kiírj 2016 évre i Önkormá nyzti Ösztöndíj pá yáztot

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben