--'-'--1 számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "--'-'--1 számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró I. Tartami összefogaó A sikeressé vát Kőbányai Komposztáási Program keretében 2010 óta- a Fővárosi Közterüetfenntartó Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: FKF Zrt.) és az Önkormányzat között évente étrejött együttműködési megáapodás keretében kőbányai páyázó részére 514 db komposztáó berendezés hasznáatba adása történt meg. A páyázókka az Önkormányzat ötéves együttműködési megáapodásokat kötött. A évben kiírt páyázatra jeentkezők az edényeket- az FKF Zrt. közbeszerzési ejárásának ehúzódásamiatt február hónapban kapják meg. Az FKF Zrt. a Kőbányai Komposztáási Programot 2015-ben is támogatni kívánja, és vátozatan fetéteekke, új együttműködési megáapodássa biztosítja az edényeket az Önkormányzat számára. A megáapodás megkötésének fetétee a komposztáó edény hasznáóinak pontos megnevezése is (név, cím, eérhetőség). Az FKF Zrt. a beszerzett edényeket a kerüeti önkormányzatok között a jeentkezés sorrendjében és a jeentkezők arányában osztja szét. Javasom, hogy az Önkormányzat írjon ki páyázatot a kerüeti akosok számára a korábbi páyázati fehívás szerint "Kőbányai Komposztáási Program " címme. A páyázatra jeentkezők jeentkezési sorrendszerint kaphatják meg az FKF Zrt.-tő a komposztáó edényeket. Az emút években az edények átvéteéné tapasztat, nagyon hosszú (egy évné is hosszabb) várakozási időre tekintette a sikeres program foyamatossága érdekében javasom, hogy az Önkormányzat biztosítson azon páyázók részére komposztáó berendezést, akik a 2015-ös páyázatra jeentkeznek, de az FKF Zrt ben mégsem tudna számukra edényt biztosítani. A várakozási idő csökkentése érdekében a évre vonatkozó páyázati kiírásra még ez évben teszek j avasatot A páyázati fehívást az eőterjesztés 2. meékete, a jeentkezéshez szükséges adatapot pedig a 3. meékete tartamazza. A komposztáó eszközök átadását, az öt éven keresztüi hasznáat eenőrzését és szakmai támogatását, vaamint a komposztáásra vonatkozó adatszogátatásokat a programban résztvevőkke kapcsoatban továbbra is az Önkormányzatnak ke evégeznie. A programban résztvevők és az Önkormányzat között 5 éves együttműködési megáapodás megkötése is szükséges, ahogy ez az eőző években is történt. A komposztáás a akosság részére a zödhuadék és az avar környezetbarát hasznosítását teszi ehetővé arra tekintette is, hogy december -jei hatáya Budapest Főváros Közgyűése a Budapest Főváros szmogriadó-tervérő szóó 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeetének 4/A. d) pontja titja Budapest egész terüetén az avar és a kerti huadék eégetését.

2 II. iatásvizsgáat A környezetvédeem egyik egfontosabb feadata a evegőminőség javítása. Az avar és a kerti huadék eégetésének titása is ezt a cét szogája. A nagyvárosi környezetben az őszi ombhuásbó és év közben a növények gondozásábó (zödmetszés, ifjítás stb.) keetkező növényi huadék heyben történő komposztáása megodást nyújt a akosság számára a korábban égetésse megsemmisített huadék környezetbarát hasznosítására. A komposztáó berendezéseket hasznáóktó évenként bekért beszámoók is bizonyítják, hogy a akosság szívesen vesz részt a programban, tudatosan komposztája mind a zödhuadékot, mind pedig az avart. A komposztáási program kiváó eszköz a környezettudatosság továbbfejesztésére. Az FKF Zrt. áta térítésmentesen biztosított eszközök ötéves időtartamban, a hasznáókka kötött együttműködési megáapodás aapján, nyomon követhető módon adnak ehetőséget a környezetbarát technoógia akamazására. Az aránytaanu hosszú várakozási idő ecsökkentését szogáják az Önkormányzat áta biztosított berendezések, ameyeket az ez évi páyázat azon résztvevői kapnak meg, akik számára az FKF Zrt. idén nem tud gyűjtőedényt biztosítani. III. A végrehajtás fetéteei A évi Komposztáási Programban történő részvéte fetétee az Önkormányzat és az FKF Zrt. között az eőző évek szerinti együttműködési megáapodás megkötése, az FKF Zrt. áta térítésmentesen biztosított eszközöknek a akosság részére történő átadása, a programban résztvevők kiváasztásához páyázat kiírása, továbbá az egyes eszközhasznáék és az Önkormányzat között együttműködési megáapodás megkötése. Mindezekhez szükséges a Képviseő-testüet fehatamazása. A Kőbányai Komposztáási Programra a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó önkormányzati rendeet tervezete 5. meéket 3. pontjában fogat tábázat 4:C mezője eft összegű forrást irányoz eő. IV. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meéketében fogat határozatot. Budapest, február "(:;'. Törvényességi szempontbó eenjegyzem: Dr. S a ó Krisztián jegyző 2

3 . meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2015. (... ) határozata a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezésű páyázat kiírásáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete "Kőbányai Komposztáási Program " enevezésse természetes szeméyek részére páyázatot hirdet az eőterjesztés 2. meékete szerinti tartaomma. 2. A Képviseő-testüet fehatamazza a pogánnestert a "Kőbányai Komposztáási Program " enevezésű páyázat megvaósításához szükséges együttműködési megáapodás megkötésére - a évben megkötött megáapodásban rögzített aapfetéteekke - a Fővárosi Közterüetfenntartó Zrt.-ve. 3. A Képviseő-testüet fehatamazza a pogánnestert a "Kőbányai Komposztáási Program " enevezésű páyázat megvaósításához szükséges együttműködési megáapodás megkötésére - a évben megkötött megáapodásban rögzített aapfetéteekke - a komposztáó eszközöket hasznáókkal 4. A Képviseő-testüet fekéri a KŐKERT Nonprofit Kft.-t, hogy a komposztáó eszközök átadásátvéteében, kiosztásában működjék közre. Határidő: Feadatkörében érintett:. pont: ápriis pont: december 31. a Városüzemetetési Osztáy vezetője a KÖKERT Nonprofit Kft. vezetője 3

4 2. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Komposztáási Program 2015 FELHÍVÁS Tisztet Kerüeti Lakosok! Budapest Fővárosi Közgyüésének a Budapest Főváros szmogriadó-tervérő szóó 69/2008. (XII. 1 O.) Főv. Kgy. rendeete december 1-jétő megtitotta Budapest terüetén az avar és a kerti huadékok eégetését. Az ingatan tuajdonosának, ietve hasznáójának az iyen jeegü huadékat esősorban heyben ke komposztánia. Ehhez kíván a Kőbányai Önkormányzat a kerüet akosainak segítséget nyújtani azza, hogy idén is páyázatot hirdet komposztáó berendezések ingyenes hasznáatba adására. Az eszközök átvéteének fetétee öt évre szóó Hasznáati megáapodás megkötése. A évi Kőbányai Komposztáási Programban résztvevők kiváasztásáná esődeges szempont a jeentkezés sorrendje. Lehetőség van ingatanonként 600 iteres komposztáó edény meett 900 iteres komposztháó igényésére is. A páyázók a kitötött "Jeentkezési adatap" benyújtásáva jeezhetik részvétei szándé~_ukat a Programban. Az adatap szeméyesen átvehető a Kőbányai Pogármesteri Hivata Ugyfészogáatán, ietve etöthető a honapról Bővebb információt az érdekődök a as teefonszámon kaphatnak. Jeentkezési határidő: március 31. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete 4

5 3. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Komposztáási Program 2015 Páyázó neve: JELENTKEZÉSIADATLAP (IA~d~~i határidő: március 31.) Teefonszáma: E-mai címe: Ingatan címe, aho komposztáini szeretne:! j Épüet típusa (aáhúzandó): i Társasház esetén a akások száma: csaádi ház db 1 Igényet edény( ek): 600 iteres (műanyag): db ~~ --- """"""" -- ~Q_QIJter~~<~J.>.(?~~!_kg~~_r: db társasház Auírott páyázó kijeentem, hogy a évi Kőbányai Komposztáási Programban részt kívánok venni, megáapodásban váaom a programma járó köteezettségeket, és hozzájáruek adataimnak a programban részt váaó Fővárosi Közterüet-fenntartó Zrt. részére- statisztikai kimutatások készítése céjábó- történő átadásához. Budapest, Páyázó aáírás 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. FAX:

6 4. meéket az eőterjesztéshez EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amey étrejött egyrészrő a Fővárosi Közterüet-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (1081 Budapest,Afódi u. 7.) adószáma: cégjegyzékszáma: bankszámaszáma: O képviseője: Nagy Lászó Abert műszaki vezérigazgató heyettes Sámson Lászó huadékkezeési igazgató mínt átadó(a továbbiakban: Átadó), másrészrö a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent Lászó tér 29.) Adószáma: PIR szám: bankszámaszáma: képvisei: Kovács Róbert pogármester megbízásábó Radványi Gábor apogármester, mint átvcvö (a továbbiakban: Átvevő, a továbbiakban együttesen: Feek) közöt az auírott heyen és napon, az aábbi fetéteek meett:. Preambuum A huadékgazdákodásró szóó évi CLXXXV. törvény, vaamint az Orsz.ágos Huadékgazdákodási Terv egyaránt megfogamaznak biwnyos EU-s evárásokat a erakásra kerüö bioógiai szerves anyag Hutaimat ietően, azaz szorgamazzák a bioógiaiag ebontható huadék házi komposztáását és fehasznáását. Ennek az evárásnak téve az Átadó az Átvevőve együttműködésben. komposztáó edények térítésmeates végeges tuajdonba adásáva szándékozik segiteni az Átvevőnek a házi komposztáás kiterjesztését cézó törekvéseit. 2. Az együttműködési megáapodás tárgya Az FKF Zrt. áta korábban beszerzett 61 db 600 iteres Poyduct Zrt. áta gyártott komposztáó edény, vaamint O db 900 iteres KomposztMcster 900 típusú komposztháó biztosítása az Átvevő áta indított házi komposztájási mintaprogramban vaó fehasznáás céjára. Az Átadó (mínt a komposztáó eszközök tuajdonosa) az Atvevő tuajdonába ad térítésmentesen összesen 71 db komposztáó eszközt az e megáapodásban részetezett fetéterendszer szerint. 3. Az együttműködési megáapodás aapján a feek feadatai, jogai 3. A komposztáás i mintaprogram aapvetően az Átvevő szcrvezése aatt foyik A komposztáó edények átadásátó kezdődően az összes további kötséget (száítás, karbantartás, javítás, csere, pótás, stb.) az Atvevö visei. A komposztáó eszközök eenörzése, nyivántartása is az Atvevő feadata. 6

7 3.3. Az Atvevö az átvett komposztáó edényeket kizáróag a komposztájási mintaprogram keretében jogosut hasznosítani, átruházni harmadik szeméyek részére \z Atvevő az Atadótó átvett komposztáó eszközöket egyedi megáapodássa magánszeméyeknek (a továbbiakban: Hasznáók) térítésmentesen hasznáatba átadja. A Hasznáók istáját az. meéket tartamazza A mintaprogramban résztvevő Hasznáókka az Atvevö köt megáapodást. Ugyancsak az Atvevő átja e a Hasznáókka kapcsoatos nyivántartási és adatgyűjtési feadatokat. Az Atvevő váaja, hogy az egyedi megáapodásban szabáyazza a hasznáat időtartamát és körüményeit, az edény rendetetésszerű hasznáatára, vaamint a kerüeti komposztáás mintaprogramban vaó aktiv részvétere vonatkozó váaást, a komposztájási aapismeretek átadásának módját, a kapcsoattartó szeméyek nevét és eérhetőségét Az Atadó a Hasznáókka nem á szerződéses kapcsoatban, de az. meéketben szerepő Hasznáók adatait kizáróag a komposztáási programma összefüggésben készítendő kimutatások eőáítására jogosut fehasznáni A Hasznáókka kötendő egyedi megáapodások a jeen megáapodás megáapításaiva eentétes szabáyozást nem tartamazhatnak Az Atvevő a program szakmai vezetéséve az átaánosan efogadott szakmai evárásoknak megfeeő szeméyt vagy iyen szervezetet bíz meg. Az Atvevő áta megbízott szeméy a Hasznáók komposztájási tevékenységét szakmaiag eenőrzi, a huadékgazdákodásban eért eredményeket dokumentája. Az Atvevő a mintaprogram egyes foyamatairó és az eért eredményekrő évente szakmai értékeést készít, ameyet az Atadó rendekezésére bocsát a megáapodás hatáya aatt minden naptári év végén, egkésőbb december 31-ig. A Feek a program befejezését követően 60 napon beü közösen ekészítik a tapasztaatokat összegző és értékeő részetes jeentést Fenti céok tejesítése érdekében a Feek foyamatosan egyűttműködnek. 4. Az együttműködési megáapodás hatáya A Feek az együttműködési megáapodást az aáírástó kezdődő és december 31. napjáig terjedő ídőszakra kötik. 5.. Az együttműködési megáapodás pénzügyi vonzatai Az Atadó a tuajdonában évő - korábban beszerzett - 61 db 600 iteres Poyduct Zrt. áta gyártott komposztáó edényt, vaamint O db 900 iteres KomposztMcster 900 típusú komposztháót a heyi komposztáási progrrun megvaósuásának eősegítésére az Atvevö részére térítésmentesen tuajdonba adja. A komposztáó eszközök átadását követően, azok jeen megáapodásnak megfeeő hasznosítása esetén az Atadó semminemű követeéssei nem éhet az At vevőve szemben a komposztáó eszközökke összefuggésben. 6. Kommunikáció és PR tevékenységek A akossági heyi komposztáási mintaprogramma kapcsoatos PR tevékenységek végzése és finanszírozása az Atvevö feadata. Az Atadó a komposztáási program PR tevékenységéve kapcsoatos anyagok ekészítéséhez térítésmentes segítséget nyújt, vaamint cégspecifikus anyagokat is szogátat, ameyek akamazás eötti véeményezés jogát fenntartja. A Feek a mintaprogramma kapcsoatosan bármiyen sajtónak, ietve tömegtájékoztatási eszköznek, fórumnak szánt anyagot megjeentetés eőtt egyeztetnek egymássa. 7. Eenőrzési feadatok A program eenőrzési feadatait az Atvevő á~ja e. 2 7

8 8. Egyebek 8.1 Jeen megáapodás csak az 1. meékette (a programban résztvevők istája) érvényes. 8.2 A jeen megáapodásban fogat rendekezések módosítása, kiegészítése vagy törése csak írásban, közös megegyezéssci ehetséges. A nem szabáyozott kérdésekben a Pogári Törvénykönyvrő szóó évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabáyok rendekezései az irányadóak. 8.3 A Feek kinyivánítják, hogy jeen megáapodás tejesítéséve kapcsoatosan femerüő azon vitáikat, ameyek a megáapodásbó vagy azza összeftiggésben, annak megszegéséve, megszűnéséve, érvényességéve vagy értemezéséve kapcsoatban keetkeznek, megkísérik békés úton, peren kivű rendezni, és csak annak eredményteensége esetén fordunak a hatáskörre és ietékességge rendekező bírósághoz. 8.4 A Feek jeen megáapodást és annak meéketét átovasták, értemezték, megértették, és mint akaratukka mindenben megegyezőt jóváhagyóag és saját kezüeg írják aá. 201~ OK1 O '"... Sámson Lászó müszakí vezérigazgató-heyettes huadékkezeési igazgató átadó 'tadó Fővárosi Közterüet-fenntartó Zártkörűen Működö Nonprofit Részvénytársaság 3. Radványi Gábor apogármester átvevő Szakmai és Jogi szignáó: csoportvezető ' (~ dr. Bodog:frisztina jogtanácsos. meékct a megáapodáshoz A évi (I. forduó) Kőbányai KomposztáJási Programban résztvevők 8

9 Együttműködési megáapodás Sorszám:.../2014 Amey étrejött egyrészrő a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat képviseetében ejáró Kovács Róbert pogármester megbízásábó Radványi Gábor apogármester (1102 Budapest, Szent Lászó tér 29.), mint Átadó (a továbbiakban Átadó), másrészrő Név:.... Cím:.... Teefon, e-mai:.... mint Átvevő (a továbbiakban Átvevő, a továbbiakban együttesen: Feek) között auírott heyen és időben az aábbi fetéteek szerint:. Az Átadó az Átvevő részére eőzetesen értesített időpontban 5 évig tartó hasznáatba ad a évi Kőbányai Komposztáási Program keretében... db 600 iteres és... db 900 iteres komposztáó eszközt (a továbbiakban: eszköz). 2. Az Átvevő váaja, hogy az átvett eszközt Budapest, X.... u.... szám aatt évő ingatanára száítja, és ott házi komposztáás céjábó rendetetésszerűen hasznája egaább a j een megáapodás aáírását követő 5 évig. 3. Az Átvevő áta átvett eszköz hasznáata térítésmentes. Az Átvevő az eszköz(ök) átadásátó kezdődően az összes további kötséget (száítás, karbantartás, javítás, csere, pótás stb.) visei. 4. Az Átvevő váaja az átadott eszközök rendetetésszerű hasznáatát, továbbá a kerüeti komposztáási mintaprogramban vaó aktív részvétet. Ehhez kapcsoódóarr az Átvevő váaja, hogy a program ideje aatt a komposztáási tevékenységét dokumentája és minden naptári év december O-ig az adott évben komposztát zödhuadék és omb összesített mennyiségérő, vaamint a keetkezett komposzt mennyiségérő az Átadó részére beszámoót küd. 5. Az Átadó a program ideje aatt a komposztáást az Átvevő ingatanán bármikor eenőrizheti. Az Átvevő kötees az eenőrzés ehetőségét biztosítani az Átadó megbízottj ának. 6. Amennyiben az Átvevő a köteezettségét nem tejesíti, arra az Átadó rövid határidő tűzéséve írásban feszóítja. Az írásbei feszóítás eredményteenségét követően az Átadó jogosut a megáapodást azonnai hatáya femondani. 7. Amennyiben a megáapodás az öt év határozott idő etetét megeőzően bármey okbó megszűnik, az Átvevő kötees az Átadó részére térítésmentesen, sérteten és hasznáható áapotban visszaszogátatni a hasznáatba kapott eszközöket. 8. Az Átadó az Átvevő részére egy komposztáási aapismeretekre vonatkozó írásos tájékoztatót is biztosít az eszköz(ök) átadásáva egyidejűeg. 9. Az Átadó részérő az eenőrzésre és kapcsoattartásra jogosutak: a. Szász JózsefVárosüzemetetési osztáyvezető 02 Budapest, Szent Lászó tér szoba Te: , e-mai: b. Szonoki Perenené zödfeüeti ügyintéző 1102 Budapest, Szent Lászó tér szoba Te: , e-mai: 9

10 O. A jeen együttműködés aáírását követő 6. évtő az átvett eszköz tuajdonjoga az Átvevőre szá át, amennyiben az Átvevő a rendetetésszerű hasznáatnak és a 4. pontban rögzítetteknek eeget tesz.. Az Átvevő hozzájáru ahhoz, hogy a programban részt vevő Fővárosi Közterüet-fenntartó Zrt. - kizáróag statisztikai kimutatások készítése céjábó - a jeen megáapodásban rögzített adatait fehasznája. 12. A jeen együttműködési megáapodást a Feek mint akaratukka mindenben megegyezőt jóváhagyóag aáírják. Budapest, "... " Á tad ó Kovács Róbert pogármester megbízásábó Radványi Gábor apogármester Átvevő Szakmai és Jogi szignáó: Szász József osztáyvezető dr. Éder Gábor jogász 10

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

A 2013. évi Komposztálási Program keretében az 54/2013. (X. 17.) KÖKT határozat alapján a

A 2013. évi Komposztálási Program keretében az 54/2013. (X. 17.) KÖKT határozat alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ;::(.r- szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "2014. évi Kőbányai KomposztáJási Program -l. forduló" elnevezéső

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

A HULLADÉK GYÚJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA SZOLGÁLTATÁSISZERZÓDÉS (módostásokka egységes szerkezetben) amey étrejött egyrészrő Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a). képvisei: Tarjáni István pogármester, dr. Kovács

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

3k számú előterjesztés

3k számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 3k számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Kőbányai KomposztáJási Program- 2016" elnevezésű pályázat kiírásáról

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés

101~)/l.N 24.,.. Budapest Főváros X. ke:rület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló. . szánnú előterjesztés Budapest Főváros X. ke:rüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /). ( '7"--' f Cc.) -- 101~)/.N 24.,.. r/, (:'~. szánnú eőterjesztés 'Biz~mas: a Magyarország heyi önkormányzatairó szóó 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 1\,' 1,,, "t. t,,).')j. szamu e o erjesz es Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Kozma utcai körforgaom építéséve érintett váakozások

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete

27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendelete . ( BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 27/1997. (VI.10.) sz. önkormányzati rendeete a Budapest X. kerüet, Gyömrői út - Örmény u. - Cserkesz u.- Kőér utca áta határot terüet R-33532 tt.számú Részetes Rendezési

Részletesebben

É íú ó É á ö ő í í ű á Í Ó á í á í í á í á í í ó á í 2 ráns,,t sná z earíró orm,rr I. Átaános rendekezések I. z ingatan-nyivántartísba a Fővarosi Kenietek Födhivataéná 26320 hrsz. aatt fevett, a Budapest,

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

!fj g. számú előterjesztés

!fj g. számú előterjesztés !fj g. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az "Átaános fehasznáású viamos energia érté{esítése Budapest

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben