ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS"

Átírás

1 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő január

2 Áami Számvevőszék Iktatószám: V /2013. Témaszám: 1383 Vizsgáat-azonosító szám: V0662 Az eenőrzést feügyete: Brebán Andrea feügyeeti vezető Az eenőrzést vezette és az végrehajtásáért feeős: Soymár Ágnes eenőrzésvezető A számvevőszéki jeentés összeáításában közreműködtek: Kacsér Lajos számvevő Kiss Rita Teréz számvevő tanácsos Nagy Adrienn számvevő Ritecz Tibor számvevő tanácsos Az eenőrzést végezték: Kacsér Lajos számvevő Ritecz Tibor számvevő tanácsos Kiss Rita Teréz számvevő tanácsos Nagy Adrienn számvevő J eentéseink az Országgyűés számítógépes háózatán és az Interneten a címen is ovashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK. Az aapítvány gazdákodásának törvényessége 1.1. Az aapítvány aapítása 1.2. A kuratórium működése 1.3. Az aapítvány bevéteei 1.4. Az aapítvány ráfordítósai 2. Az éves beszámoók 2.1. A számvitei beszámoók 2.2. A méreg 2.3. Az eredménykimutatás 3. A könyvvezetés szabáyozottsága 4. A könyvvezetés gyakorata 5. Az aapítvány eenőrzési rendszere 6. Az aapítvány átaétrehozott szervezet Meéketek. számú 2. számú 3. számú 4. számú Egyszerűsített éves beszámoó médege a kettős könyvvitet vezető egyéb szervezetek részére- 20. év -- Egyszerűsített éves beszámoó médege a kettős könyvvitetvezető egyéb szervezetek részére év A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány kuratóriumi enökének észrevéteei a jeentéstervezethez Az Áami Számvevőszék váaszevee az észrevéteekre

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Jogszabáyok rövidítése: 350/2011. (XII.30.) Korm. rendeet gazdákodás rendjérő szóó kormányrendeet gazdasági társaságokró szóó törvény Kbt. pártaapítványi törvény párttörvény Ptk. számvitei rendeet Számv. tv. Szórövidítések: aapító aapítvány ÁSZ FB jobbik kuratórium SZMSZ A civi szervezetek gazdákodása, az adománygyűjtés, és a közhasznúság egyes kérdéseirő szóó 350/2011. (XII.30.) Korm. rendeet (Hatáybaépés: január 1.) Az aapítványok gazdákodási rendjérő szóó 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeet (2012. január -jéve hatáyon kívü heyezte a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeet) Gazdasági társaságokró szóó évi IV. törvény A közbeszerzésekrő szóó évi CVIII. törvény A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző aapítványokró szóó évi XLVII. törvény A pártok működésérő és gazdákodásáró szóó évi XXXIII. törvény A Pogári Törvénykönyvrő szóó évi IV. törvény az Szt. szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoókészítési és könyvvezetési köteezettségének sajátosságairó szóó 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeet A számviterő szóó évi C. törvény jobbik Magyarországért Mozgaom Gyarapodó Magyarországért Aapítvány Áami Számvevőszék Feügyeő Bizottság jobbik Magyarországért Mozgaom Gyarapodó Magyarországért Aapítvány Kuratóriuma Szervezeti és működési szabáyzat 3

6

7 , JELENTES a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása - A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő, BEVEZETES A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző aapítványokró szóó évi XL VII. törvény (pártaapítványi törvény) aapján a pártok a poitikai kutúra fejesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységük eősegítésére a pártok működésérő és gazdákodásáró szóó évi XXXIII. törvényben (párttörvény) meghatározott mértékű kötségvetési támogatásra jogosut aapítványt hozhatnak étre. A Jobbik Magyarországért Mozgaom a törvényi rendekezéseknek megfeeően 2011-ben étrehozta a Gyarapodó Magyarországért Aapítványt (aapítvány). Az aapítvány aapító okirat szerinti céja a poitikai kutúra fejesztése a magyar nemzettudat, a nemzeti eköteezettség és a keresztény identitás jegyében; a Jobbik Magyarországért Mozgaom áta váat és képviset értékekhez és poitikai értékrendhez kapcsoódó tudományos, kutatási és oktatási tevékenység végzése; oktatások, eőadások, konferenciák, rendezvények, aapítványi díjak és ösztöndíjak étrehozása és ezen ösztöndíjak odaítéése azon páyázóknak, akiket a fesorot céok megvaósítására a kuratórium akamasnak taá. Az aapítvány a törvényi eőírásoknak megfeeően a 201L és évben egyaránt ezer Ft kötségvetési támogatásban részesüt. A pártaapítványi törvény 4. (2) bekezdése aapján az aapítvány gazdákodása törvényességének eenőrzésére az Áami Számvevőszék (ÁSZ) jogosut. A 4. (4) bekezdése aapján az ÁSZ kétévenként eenőrzi azoknak az aapítványoknak a gazdákodását, ameyek e törvény szerint kötségvetési támogatásban részesütek. Az aapítvány eenőrzésére eső akaomma kerüt sor. Az eenőrzés céja vot az aapítvány évi gazdákodása törvényességének értékeése, ameynek keretében eenőrizzük: az aapítvány gazdákodásának és éves jeentéseinek törvényességét; az éves számvitei beszámoók jogszabáyi eőírásoknak vaó megfeeését; 5

8 BEVEZETÉS az aapítvány könyvvezetésében a számviterő szóó évi C. törvény, a pártaapítványok könyvvezetésére vonatkozó egyéb jogszabáyi rendekezések, vaamint beső eőírások betartását. Az eenőrzött időszak: január december 31. Az eenőrzés hosznosuáso: az eenőrzés a gazdákodás szabáyszerűségének bemutatásáva hozzájáru ahhoz, hogy a társadaom objektív képet akothasson a pártaapítványok működésérő. Az eenőrzés eredménye eősegítheti, hogy a törvényakotók konkrét épéseket tegyenek a pártaapítványok finanszírozására vonatkozó szabáyozások megvátoztatása, átáthatóbbá, eenőrizhetőbbé tétee irányába. Az eenőrzött szervezetek szintjén a hiányosságok, szabáytaanságok fetárása, az ennek kapcsán megfogamazott megáapítások eősegíthetik a pártaapítványok szabáyszerű gazdákodását. A gazdákodás szabáyszerűségének bemutatásáva az eenőrzés értékteremtő módon járu hozzá az ÁSZ stratégiai céjainak megvaósításához. Az eenőrzést a pénzügyi-szobáyszerűségi eenőrzés módszertani szabáyai szerint végeztük. Az eenőrzés szakmai módszertana az ÁSZ hivataos honapján ( közzétett szakmai szabáyokon aapu, amey a Legfőbb Eenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) áta kiadott nemzetközi standardok (ISSAI) figyeembevéteéve készüt. Az ÁSZ tv. 29. () bekezdése szerint a jeentéstervezetet megküdtük észrevéteezésre a kuratórium enökének. A kuratórium enöke az ÁSZ tv. 29. (2) bekezdésében fogat észrevéteezési jogáva ét. A kuratórium enökének észrevéteét, vaamint az arra adott váaszt, ideértve az e nem fogadott észrevéteek indokoását a jeentés 3. és 4. számú meéketei tartamazzák. 6

9 I. ÖSSZEGZÓ MEGÁLLAP[TÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az aapító okirat tartama és eőírásai megfeetek a Ptk., a párttörvény és a pártaapítványi törvény rendekezéseinek. Az aapító okiratban nevesítették az aapítvány cé szerinti tevékenységeit, szabáyozták a kuratórium feadat- és hatáskörét, a képviseeti jogok gyakorásának módját. Az eenőrzött időszakban az aapító okiratot két akaomma módosították. Az aapító okirat a Ptk. rendekezései szerint rendekezett az aapítvány képviseetérő, az eenőrzött időszakban a képviseeti jogot a kuratórium enöke gyakorohatta. A koratórium az eenőrzött időszakban törvényesen működött, az aapítvány gazdákodásáva kapcsoatban az aapító okiratban eőírtaknak megfeeőerr határozataiva döntött. Az aapítvány SZMSZ-e az aapító okiratta összhangban tartamazta a kuratórium enökének feadat-, hatás és feeősségi köreit, az FB működésére vonatkozó rendekezéseket A kuratórium feadataként az SZMSZ-ben eőírták az éves kötségvetés ekészítését, az aapító okiratban ez a feadat nem szerepet. Az SZMSZ az aapítvány gazdákodását, a vagyon fehasznáási módját ietően a Ptk.-va és az aapító okiratta összhangban évő rendekezéseket tartamazott. Az SZMSZ a képviseeti jog szabáyozása, ietve a bankszáma feetti rendekezés tekintetében összhangban vot az aapító okiratta. A kuratórium - az eőírásoknak megfeeőerr döntött az aapítvány kötségvetéseinek, ietve éves beszámoóinak efogadásáró. Az aapítvány a párttörvényben fogatak aapján jogosut vot kötségvetési támogatásra. Az aapítvány az eenőrzött időszak éves beszámoóiban összesen ezer Ft bevétet mutatott ki, meynek 97,0%-a kötségvetési támogatás vot. A Magyar Áamkincstár áta a párttörvény 9/A. (2) bekezdésének megfeeőerr - kiutat támogatás összege, a években azonos nagyságú, évente ezer Ft vot. Az aapító okirat- a törvényi szabáyozássa összhangban - ehetővé tette az aapítvány számára csatakozók áta befizetett támogatások, adományok- efogadását a pártaapítványi törvény eőírásai figyeembe véteével Az aapítvány az eenőrzött években magán- és jogi szeméyektő támogatásban nem részesüt. Az aapítvány az eenőrzött időszak éves beszámoóiban összesen ezer Ft ráfordítást számot e. A ráfordítások 86,9%-a az aapítványi céok megvaósítása érdekében merüt fe - közveten és közvetett cészerinti ráfordításként -, a működési kiadások 13, o/o-ot tettek ki. Az aapítványnak az eenőrzött időszakban közbeszerzés efoytatási köteezettsége nem keetkezett. Az aapítvány cészerinti feadateátását egyedi támogatási kéremekre, tevékenységéve összhangban évő támogatások nyújtásáva, kutatásokka, tanumányok megrendeéséve és egyéb tevékenységekke végezte. Az aapítvány áta nyújtott támogatások összege a cészerinti ráfordításainak 52,6%-át tette ki. 7

10 . ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAP[TÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az eenőrzött támogatások odaítéésérő a kuratórium az aapító okiratban eőírtaknak megfeeően minden akaomma határozatta döntött, azonban két esetben a döntését a szerződés megkötését követően hozta meg. A megkötött szerződések szabáyosak votak. Az eszámoásná hét eenőrzött támogatás esetében az eszámoás pontos időpontja nem vot megáapítható. A többi esetben a támogatottak betartották az eszámoásra vonatkozó beszámoókészítési, bizonyatoási eőírásokat, a szerződésekben kikötött eszámoási határidőket. A kuratórium a támogatások eszámoásának efogadásáró minden esetben szabáyosan, határozatáva döntött. A kuratórium az éves kötségvetésekben áapította meg a működési és az aapítvány cészerinti tevékenységének feadataira fordítható összegeket. Az aapítvány a reszere biztosított áami kötségvetési támogatást a párttörvényben meghatározott céokra fordította. Az aapítvány az egyszerűsített éves beszámoókat és a pártaapítványi törvény szerinti éves jeentéseket mindkét eenőrzött évben a beső szabáyzatban eőírt formában ekészítette. A évi beszámoóná az efogadás határideje, a ev1 beszámoóná az ekészített eredménykimutatás tagoása azonban nem feet meg maradéktaanu a számvitei rendeet eőírásainak. A évi beszámoó kuratóriumi efogadása 27 nappa a határidőn tú történt. A évi beszámoó készítéséné az aapítvány nem vette figyeembe, hogy a számvitei rendeet 5. számú meéketében az eredménykimutatás sorainak tagoása, számozása megvátozott. A beszámoókat a könyvvizsgáó hiteesítette, a kuratórium és az FB érvényes határozatokka efogadta. Az éves jeentések közzététee megtörtént. A évi jeentés Hivataos Értesítőben történő közzététeének határideje öt nappa a pártaapítványi törvényben eőírt határidőn tú történt. Az éves beszámoók megbízható, vaós adatokat tartamaztak, azok ekészítéséné érvényesítették az Számv. tv-ben megfogamazott aapeveket. A méreg és eredménykimutatás sorok adatai megegyeztek a kapcsoódó anaitikus és főkönyvi nyivántartások adataiva, az év végi főkönyvi kivonatokbó evezethetőek votak. A méregben kimutatott eszközök és források értékadatai etárra aátámasztottak votak. Az eredménykimutatásban kimutatott bevéteeket és ráfordításokat az eőírásoknak megfeeőerr eküönítették, számvitei bizonyatokka aátámasztották. A köteezettségváaás, utaványozás, tejesítésigazoás szabáyait érvényesítették. Az aapítvány rendekezett a jogszabáyokban eőírt, a könyvvezetés és a beszámoó ekészítésének rendjét meghatározó számvitei poitikáva és az ahhoz kapcsoódó szabáyzatokka Az aapítvány kuratóriuma a évi megaakuásakor jóváhagyott számvitei szabáyzatokat az eenőrzött időszakban nem módosította. Az eenőrzés megáapította, hogy a számvitei poitikában a beszámoó készítésének időpontjára vonatkozóan kettő etérő határidő is szerepet. A számvitei szabáyzatok megfeetek a jogszabáyi eőírásoknak. A könyvvezetést a vonatkozó jogszabáyok és beső eőírások betartásáva, a kettős könyvvite rendszerében végezték. Az eenőrzött bizonyatokná a 8

11 I. ÖSSZEGZÓ MEGALLAPfTASOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK könyveés időpontjának rögzítését kivéve érvényesítették az Számv. tv. bizonyatokra vonatkozó aaki és tartami követeményeit. Az aapítvány házipénztárt az eenőrzött időszakban nem működtetett. A bankszáma feetti rendekezési jog gyakorása az eenőrzött időszakban megfeet az aapító okiratban és a pénzkezeési szabáyzatban eőírtaknak. Az aapítvány gazdákodása a évben megfeet a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendeet eőírásainak. A számvitei poitikában meghatározott, a könyvvitei záratta kapcsoatos feadatokat az éves beszámoó ekészítését megeőzően - a zárati ütemterv eőkészítésének kivéteéve - evégezték, de a etározás határidőn tú készüt e. Az aapítvány eenőrzési rendszere hozzájárut a törvényes működéshez és gazdákodáshoz. Az FB az aapító okiratban és ügyrendjében eőírt eenőrzési tevékenységét eátta, eenőrizte és jóváhagyta az aapítvány kötségvetéseit, éves beszámoóit és jeentéseit. Az aapítvány az éves beszámoók eenőrzéséve függeten könyvvizsgáókat bízott meg. A könyvvizsgáók az éves beszámoókat auditáták és hiteesítették. A vezetői eenőrzést a kuratórium enöke a munkátatói jogkör gyakorása, a képviseeti jog, a köteezettségváaás, az utaványozás és a bankszáma feetti rendekezés során átta e. Az aapítvány kuratóriuma - a sajátosságokbó adódó arányossági szempontokra figyeemme - nem hozott étre saját függeten beső eenőrzést. Az aapítvány az eenőrzött időszakban nem hozott étre a gazdasági társaságokró szóó törvény, ietve a Ptk. hatáya aá tartozó szervezetet. Az ÁSZ tv. 33. () bekezdésében fogatak értemében az eenőrzött szervezet vezetője kötees a jeentésben fogat megáapításokhoz kapcsoódó intézkedési tervet összeáítani, és azt a jeentés kézhezvéteétő számított 30 napon beü az ÁSZ részére megküdeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőre nem küdi meg a szervezet, vagy az nem efogadható, az ÁSZ enöke az ÁSZ tv. 33. (3) bekezdés a)-b) pontjaiban fogatakat érvényesítheti. A heyszíni eenőrzés megáapításainak hasznosítása meett javasojuk: az aapítvány kuratóriumának 1. A évi beszámoóná az efogadás határideje, a évi beszámoóná az ekészített eredménykimutatás tagoása nem feet meg maradéktaanu a számvitei rendeet eőírásainak. javasat: ntézkedjen, hogy a számvitei rendeet 6. eőírásának megfeeő beszámoót áítsanak össze. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPfTASOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. A könywezetésben a könyveés időpontjának rögzítéséta Számv. tv () bekezdés i) pontjában fogatak eenére a bizonyatokon nem szerepetették. javasat: Intézked jen, hogy a bizonyatokon rögzítsék a Számv. tv () bekezdésében eőírt aaki és tartami eemeket. 10

13 . RÉSZLETES ME GALLAPÍT ÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK. Az ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK TÖRVÉNYESSÉGE 1.1. Az aapítvány aapítása Az aapító okiratot február 15-én írta aá az aapító. A Fővárosi Bíróság az aapítványt a március 29-én jogerőre emekedett végzéséve vette nyivántartásba. Az eenőrzött időszakban a jobbik az aapító okiratot két akaomma módosította. Az eső módosításra az aapítvány székheyének, céjainak, vagyonfehasznáásának vátozása miatt kerüt sor. A második vátozás a kuratórium tagjait, ietve az FB tagjait és működését érintette. Az eső módosítás vátozásainak átvezetéséta Fővárosi Törvényszék február 7 -én hozott végzéséve rendete e. Az aapító áta november 28-án történt második módosítást a Fővárosi Törvényszék a heyszíni eenőrzés időpontjáig még nem jegyezte be. Az aapító okirat tartama és eőírásai megfeetek a Ptk., a párttörvény és a pártaapítványi törvény rendekezéseinek. Az aapító okiratban nevesítették az aapítvány cé szerinti tevékenységeit, szabáyozták a kuratórium feadat- és hatáskörét, a képviseeti jogok gyakorásának módját. Az aapítvány aapító okiratában fogat céok és a cé érdekében meghatározott tevékenységek összhangban votak a párttörvény 9/A. () bekezdésében eőírtakkal Az aapító okirat a jogszabáyi eőírásokka összhangban tartamazta az aapítvány céjára rendet vagyon kezeésére és fehasznáására vonatkozó aapvető rendekezéseket. Az aapító okirat a Ptk. rendekezései szerint rendekezett az aapítvány képviseetérő, ez aapján az eenőrzött időszakban a képviseeti jogot a kuratórium enöke gyakorohatta. Az aapító okirat aapján az aapítvány bankszámái feett a kuratórium enökének önáó rendekezési joga, akadáyoztatása estén az enök írásbei meghatamaz-ása aapján a kuratórium további két tagjának együttesen rendekezési joga vot. A banki bejeentő karton az aapító okiratta összhangban tartamazta az aáírásra jogosutakat A kuratórium működése Az aapítványná a képviseeti jog gyakorása a Ptk.-va, az aapító okiratta és az SZMSZ eőírásaiva összhangban történt. A kuratórium az aapítvány gazdákodásáva kapcsoatban az aapító okiratban eőírtaknak megfeeően határozataiva döntött. Az aapítvány SZMSZ-ét a kuratórium ápriis -jén fogadta e 2/2011. számú határozatáva. Az SZMSZ az aapító okiratta összhangban tartamazta a kuratórium enökének feadat-, hatás és feeősségi köreit, a FB működésére

14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPfTAsOK vonatkozó rendekezésekel A kuratórium feadataként az SZMSZ-ben eőírták az éves kötségvetés ekészítését, az aapító okiratban ez a kuratórium feadataként nem szerepet. Az SZMSZ az aapítvány gazdákodásáva, vagyon fehasznáási módját ietően a Ptk.-va és az aapító okiratta összhangban évő rendekezéseket tartamazott. Az SZMSZ a képviseeti jog szabáyozása, ietve a bankszáma feetti rendekezés tekintetében összhangban vot az aapító okiratta. A banki aáírásra bejeentettek köre az aapító okirat és az SZMSZ eőírásaiva összhangban vot. Az SZMSZ-t indokot esetben, egy akaomma az aapító okirat vátozásáva összhangban módosították. Az aapító okirat november 28-án történt aapító átai módosítása szerint a kuratórium tagjainak száma négy főre bővüt, és a kuratórium üése akkor határozatképes, ha egaább három tag jeen van. Ezze összhangban kerüt sor az SZMSZ december 17-ei módosítására, mert eddig az időpontig a határozatképességet két fő kuratóriumi tag jeenétéhez kötötték. A kuratórium a évben kienc, a évben 22 akaomma üésezett és összesen 140 érvényes határozatot hozott. A kuratórium működése megfeet az aapító okirat és az SZMSZ eőírásainak, mind az üések gyakorisága, mind a döntéshozata módja tekintetében. Az aapítvány szabáyozása szerint vezette a kuratóriumi üésekre vonatkozó nyivántartásait (jegyzőkönyv, határozatok tára). Az aapító okiratban és az SZMSZ-ben rögzítettek aapján a kuratóriumnak szükség szerinti gyakoriságga, de egaább negyedévente ke üéseznie. A kuratórium - az SZMSZ eőírásának megfeeően - döntött az aapítvány kötségvetéseinek efogadásáró. A kötségvetések mindkét évben tartamazták az aapítvány kötségvetési forrásbó származó és egyéb bevéteeit, ietve a évben a cé szerinti tevékenységek közveten és közvetett ráfordításait, vaamint a működtetésse összefüggő kötségeit. A évi kötségvetés összevontan, szeméyi jeegű, egyéb, ietve pénzügyi műveetek ráfordítósai sorokat tartamazott. Év közben a kötségvetés aakuását a kuratórium napirendi pont keretében nem tárgyata, az éves kötségvetések módosítására nem kerüt sor. A kuratórium - az aapító okiratban, ietve az SZMSZ-ben eőírtaknak megfeeően - mindkét évben határozatta döntött az aapítvány éves beszámoójának efogadásáró Az aapítvány bevéteei Az aapítvány a párttörvény 9/A. (3) bekezdésében fogatak aapján jogosut vot kötségvetési támogatásra. Az aapítvány az eenőrzött időszak éves beszámoóiban összesen ezer Ft bevétet mutatott ki, meynek 97,0%-a kötségvetési támogatás vot. A kiutat támogatás összege és annak foyósítása megfeet a párttörvény 9/A. (2) és (5)- (6) bekezdéseiben fogat rendekezéseknek. A Magyar Áamkincstár áta - a párttörvény 9 A. (2) bekezdésének megfeeően - kiutat támogatás összege, a években azonos 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTAsOK nagyságú, évente ezer Ft vot. A beszámoókban kimutatott összegek ezze megegyeztek. Az aapítvány évi bevéteeinek aakuását, összetéteét az aábbi kimutatás tartamazza, ezer Ft -ban: Megnevezés Összesen Kötségvetési támogatás Kapott kamatok (pénzeszköz-ekötés) Küönfée egyéb bevéteek (kerekítés) 2 3 Összes bevéte Az aapító okirat - a törvényi szabáyozássa összhangban - ehetővé tette az aapítvány számára csatakozók áta befizetett támogatások, adományok efogadását a pártaapítványi törvény eőírásai figyeembe véteével Az aapítvány az eenőrzött években magán- és jogi szeméyektő támogatást nem kapott, a fenti tábázatban szerepő jogcímeken kívü egyéb bevéteben nem részesüt Az aapítvány ráfordítósai Az aapítvány az eenőrzött időszak éves beszámoóiban összesen ezer Ft ráfordítást számot e. A ráfordítások 86,9%-a ( ezer Ft) az aapítványi céok megvaósítása érdekében merüt fe - közveten és közvett cészerinti ráfordításként -,a működési kiadások 13,1%-ot ( ezer Ft) tettek ki. Az aapítvány és évi cészerinti közveten és közvetett ráfordításait a következő tábázat tartamazza, ezer Ft-ban: Megnevezés Összesen Nyújtott támogatások Ebbő: - szervezeteknek nyújtott támogatás magánszeméyeknek nyújtott támogatás Kutatás, tanumányok Rendezvények Egyéb igénybe vett szogátatás Egyéb (díjak, bérek, járuékok közvetett cészerinti) Összes cészerinti ráfordítás Az aapítvány cészerinti feadateátását - egyedi támogatási kéremekre történő - tevékenységéve összhangban évő támogatások nyújtásáva, 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK kutatásokka, tanumányok megrendeéséve és egyéb tevékenységekke végezte. Az aapítvány áta nyújtott támogatások összege a cészerinti ráfordításainak 52,6%-át tette ki. Az aapítvány az eenőrzött időszakban támogatásainak 98,3%-át szervezeteknek, 1,7%-át magánszeméyeknek nyújtotta. A támogatások' odaítéésérő a kuratórium az aapító okiratban eőírtaknak megfeeően minden akaomma határozatta döntött, azonban két esetben a döntését a szerződés megkötését követően hozta meg. A kuratóriumi jegyzőkönyvekben rögzítették a támogatott nevét, a támogatás céját és összegét. A szerződések tartamazták a támogatott nevét, a támogatás céját és összegét, foyósításának módját és határidejét, az eszámoás fetéteeit, a visszafizetés követeményét. A évben két támogatás esetében a támogatási szerződések megkötése néhány nappa megeőzte a kuratóriumi döntés időpontját. A júius 25-én megkötött 4000,0 ezer Ft-os támogatási szerződés esetében a kuratóriumi döntést augusztus 3-án hozták meg, a szeptember 15-én megkötött 3800,0 ezer Ft-os támogatási szerződésse kapcsoatban a kuratórium szeptember 20-án döntött. A támogatások foyósítása a szerződésekben fogatak szerinti módon történt. A támogatottak betartották az eszámoásra vonatkozó beszámoó készítési, bizonyatojási eőírásokat. A támogatottak szöveges beszámoók készítéséve, ietve hiteesített számamásoatok csatoásáva tettek eeget eszámoási köteezettségüknek. Amennyiben a támogatottak nem számotak e a támogatás tejes összegéve, az aapítvány a maradványösszegeket visszafizettette. A támogatottak betartották a szerződésekben kikötött eszámoási határidőket, hét eset kivéteéve. A hét eenőrzött támogatás esetében a szöveges beszámoók dátumot nem tartamaztak, így az eszámoás pontos időpontja nem vot megáapítható. Egy támogatott a tejes támogatási összegge határidőig nem tudott eszámoni, haasztási kéreemme ét, ameyet a kuratórium határozatáva jóváhagyott. A kuratórium a támogatások eszámoásának efogadásáró minden esetben szabáyosan, határozatáva döntött. 2 Az Erdéyi Magyar Ifjak "itthon ma" nevű portá Iétrehozásáta a évben 3200,0 ezer Ft támogatásban részesüt. A támogatásró ekészített dátum néküi beszámoója aapján 2 093,2 ezer Ft-ró tudott eszámoni, így kérték a támogatási szerződés meghosszabbítását. A kuratórium 157/2013. (. 06.) számú határozatáva az eszámoást részegesen efogadta. Fetéteként kikötötték, hogy amennyiben a támogatott 30 napon beü nem tud eszámoni a támogatási összeg fennmaradó részéve, akkor kötees a hiányzó, számákka aá nem támasztott támogatási összeget vissza utani. 1 A támogatások eenőrzése mintavétee, három db évi, ietve 18 db évi támogatás áttekintéséve történt meg. 2 A évi támogatások eszámoásainak efogadása jeemzően a évben, ebbő három a heyszíni eenőrzés idején történt. 14

17 . RÉSZLETES MEGALLAPÍTÁSOK Az aapítvány munkatársai a támogatásokka kapcsoatban heyszíni eenőrzést nem dokumentátak, a céok megvaósuását az eszámoásra benyújtott dokumentumok áttekintéséve, azok efogadásáva, bizonyati szinten eenőrizték. A rendezvények, programok, ietve szaboravatás esetében az aapítvány munkatársai a heyszíni programokon részt vettek. A kuratórium az éves kötségvetésekben áapította meg a működési és az aapítvány cészerinti tevékenységének feadataira fordítható összegeket. A kötségvetés a évben tartamazta a cé szerinti tevékenységek közveten és közvetett ráfordításait, vaamint a működtetésse összefüggő kötségeit. A évi kötségvetés ettő etérően, összevont szeméyi jeegű, egyéb, ietve pénzügyi műveetek ráfordítósai sorokat tartamazott. A kuratórium a tevékenységéhez kapcsoódó tanumányok esetében a megrendeésekrő foyamatosan döntött. Az aapítványnak az eenőrzött időszakban nem keetkezett közbeszerzés efoytatási köteezettsége. A évben az aapítvány tevékenységéhez kapcsoódó tanumányok esetében az éves kötségvetési törvényben a szogátatás megrendeésére eőírt 8,0 miió Ft nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaadták. Az aapítvány indokotan, közbeszerzési ejárás efoytatása nékü kötött váakozói szerződéseket a poitikai tanumányok, eemzések készítésére. A poitikai tanumányok, eemzések tárgyában megvaósított beszerzések a Kbt. 9. (5) bekezdés f) pontja értemében mentesütek a közbeszerzési ejárási köteezettség aó, mert a szerződések eredményét nem kizáróag az aapítvány hasznosította, hanem meghatározott körben szétosztották Az aapítvány a párttörvény 9/A. () bekezdésében meghatározott céokra fordította az áami kötségvetési támogatást. 2. Az ÉVES BESZÁMOLÓK 2.1. A számvitei beszámoók Az aapítvány beszámoási köteezettségének mindkét évben - a számvitei rendeet 6. (7) bekezdéséve összhangban- egyszerűsített éves beszámoó formájában tett eeget. Az egyszerűsített éves beszámoó mindkét eenőrzött évben méregbő és eredménykimutatásbó át. Az aapítvány egyszerűsített éves beszámoóit a számvitei poitikájában megjeöt formában, a számvitei rendeet 4. és 5. számú meékete aapján készítette e. A számvitei rendeet 5. számú meékete január -jétő megvátozott. A évi beszámoó készítéséné azonban ezt nem vette figyeembe és az eredménykimutatást az eőző évi formátumban készítette e. Az eredménykimutatásban szerepetetett adattartaom tartamazta a módosított számvitei rendeet meéketében eőírt adatokat, azonban nem a megvátozott meéket szerinti tagoássa és sorszámozássa. Az egyszerűsített éves beszámoókat - a Számv. tv. 20. (6) bekezdésében eőírtaknak megfeeően - a képviseetre jogosut kuratóriumi enök írta aá. Az 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAP[TÁSOK SZMSZ-ben eőírtaknak megfeeően a beszámoókat a kuratórium és az FB határozatta efogadta. A kuratórium azonban a évi beszámoót- a számvitei rendeet 20. (5) pontja eenére- 27 nappa a határidőn tú fogadta e.' A évi beszámoó efogadása határidőben megtörtént Az aapítvány az egyszerűsített éves beszámoó összeáítása során érvényesítette a Számv. tv aiban fogat számvitei aapeveket. Az éves beszámoók adatai az év végi főkönyvi kivonatok, ietve a kapcsoódó anaitikák adataibó evezethetőek votak. A szabáyzatokban 4 megjeöt egyeztetések bizonyíthatóan megtörténtek. A méreg és az eredménykimutatás soraihoz kapcsoódó főkönyvi számák, az anaitikus nyivántartások adataiva megegyeztek. A beszámoók megbízható, vaós képet nyújtottak az aapítvány gazdákodásáró. A beszámoók nem tartamaztak ényegességi szintű, ietve az aapítvány szabáyzatában megjeöt jeentős összegű hibát. Az aapítvány egyszerűsített éves beszámoóit könyvvizsgáó feüvizsgáta, azokat hiteesítő záradékkaátta e. Az aapítvány a és évi gazdákodásáva kapcsoatban ekészítette a pártaapítványi törvény 3/ A. (1)-(3) bekezdése szerinti jeentéseit. Az SZMSZben eőírtaknak megfeeően az éves jeentéseket a kuratórium és az FB határozatta efogadta. A jeentések közzététei köteezettségének az aapítvány a pártaapítványi törvény 3/A. (5) bekezdésében eőírtak aapján a Magyar Közöny Hivataos Értesítőjében és a saját honapján is eeget tett. E törvény 3/ A. (5) bekezdésének eőírása eenére, a évi jeentés öt nappa a törvényi határidőn tú jeent meg a Hivataos Értesítőben 5 A többi esetben a határidőt betartották. Az aapítvány 2013.november 14-i nyiatkozata szerint az aapítvány a jogszabáyban fogat határidő eőtt több nappa intézkedést tett a megjeentetés érdekében. Az aapítvány a törvényi eőírásnak 6 eeget téve, mindkét évi eenőrzött egyszerűsített éves beszámoóját az Országos Bírósági -Hivata részére határidőben megküdte A méreg Az eenőrzött években a méregsorok adatai megegyeztek a kapcsoódó anaitikus és főkönyvi nyivántartások összesített adataival Az éves médegekben kimutatott eszközök és források értékadatait a Számv. tv. 69. () 3 49/2012.(06.27.) kuratóriumi határozat 4 számvitei poitika H. pontja, számarend 5 Hivataos Értesítő 33. száma, 2013.júius 5. 6 A civi szervezetek bírósági nyivántartásáró és az ezze összefüggő ejárási szabáyokró szóó évi CLXXXI. törvény 105. () bekezdés 16

19 II. RÉSZLETES MEGMLAPfTASOK bekezdés eőírásának megfeeően, a etározási szabáyzat etárakka aátámasztották. A etározás evégzését tétees etárösszesítőve, etárjegyzőkönyvve dokumentáták. szerinti etárra, A etározás evégzése azonban mindkét eenőrzött évben - a számvitei poitikában eőírt - beszámoó készítési határidőn tú történt. 7 Az aapítvány az eenőrzött időszakban immateriáis javakka és befektetett pénzügyi eszközökke nem rendekezett. A tárgyi eszközök méreg szerinti nettó értéke mindkét évben O Ft vot. A évben tárgyi eszköz beszerzés nem történt. A évben a tárgyi eszközökön beü kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére kerüt sor. A szabáyozásnakmegfeeőenegy összegben megtörtént a tervszerinti értékcsökkenés eszámoása, így a nettó érték O Ft vot. Terven feüi értékcsökkenést nem számotak e. Az aapítvány a tárgyi eszközök értékét az egyedi nyivántartás adataibó készített Ietározási istáva támasztotta aá. A pénzeszközök értékét bankszámákná év végi bankkivonatok, a követeések és köteezettségek, az aktív és passzív időbei ejhatároósok értékét év végi tétees kimutatósok támasztották aá. Az eenőrzött időszakban a befektetett eszközökné az egyedi nyivántartás, az aktiváás, az értékeés, a terv szerinti értékcsökkenés eszámoása összhangban vot a beső szabáyzatok" eőírásaiva. A főkönyvi kimutatásban, ietve az egyedi nyivántartásban szerepő eszközök értéke megegyezett a méregben kimutatott tárgyi eszköz értékével A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése során a köteezettségváaás szabáyait betartották. Értékesítés és seejtezés az aapítvány nyiatkozata szerint nem történt. Az egyszerűsített éves beszámoóban a forgóeszközökön beü a rövid ejáratú követeések között mindkét évben eismert követeéseket szerepetettek. Eszámoásra adott eőeg határidőben vaó eszámoása megtörtént Munkaváaóva szembeni követeés határidőre történő eszámoása egy esetben nem történt meg. Ezt eismert követeésként szerepetették. A pénzeszközök között a bankszámákon rendekezésre áó pénzeszközöket az év végi bankkivonatok egyenegeive megegyezően mutatták ki. A méregben az induó tőkét az aapító okirat áta meghatározott induó vagyon értékének megfeeően mutatták ki. Az aktív és passzív időbei ehatároások eszámoása szabáyos vot, az eszámoást számák és anaitikus nyivántartások dokumentáták. 7 Számvitei poitika szerint a zárati időpont ápriis 30., a etározási jegyzőkönyv dátuma május 14 és május a számvitei poitika, az eszközök és források értékeésének szabáyzata, a számarend és a Ietározási szabáyzat 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAP/TÁSOK Aktív időbei ehatároások között a következő évben esedékes, de a tárgyévre vonatkozó bevéteeket (kamatbevéte), passzív időbei ehatároások között a következő évben esedékes, tárgyévre vonatkozó köteezettségeket mutatták ki. A évi méregben a várható köteezettségekre képzett cétartaékot etárra és anaitikus nyivántartássa aátámasztva mutatták ki. A rövid ejáratú köteezettség áománya mindkét évben december hónapra számfejtett munkabérhez kapcsoódó adó és járuék köteezettséget tartamazott, a évben ezen tú száítói áománnya is rendekeztek. A méregsort száítói számákka és anaitikus kimutatássa aátámasztották Az eredménykimutatás Az eenőrzött időszakban az eredménykimutatás sorok adatai az év veg1 főkönyvi kivonatok, ietve a vonatkozó főkönyvi és részetező számák összesített adataiva megegyeztek. Az eredménykimutatásban szerepő bevéteeket és ráfordításokat könyveési aapbizonyatokka (szerződések, száítói számák, bér, feadások, bankbizonyatok) támasztották aá. Az adott sorokon a kimutatott bevéte és ráfordítás fogaomkörébe tartozó téteek szerepetek. Az aapítványnak mindkét évben bevétee meghatározóan az áami támogatás vot. Egyéb bevéteként kamatbevétet és kerekítésbő adódó küönfée egyéb bevétet számot e. A ráfordítások eszámoásáná érvényesítették a köteezettségváaás, a tejesítésigazoás és a banki aáírás szabáyait. A szerződéseket - a beső szabáyozássa' összhangban - minden esetben a kuratórium enöke kötötte meg. Az utaványozást a beső szabáyozásban 10 eőírtak szerint végezték. A kifizetéseket az utaványozásra jogosut szeméyek minden esetben engedéyezték. A számvitei poitikában a számvitei bizonyatok aaki és tartami keékei között az utaványozó és a rendekezés végrehajtását igazoó szeméy aáírását írták eő. A gyakoratban a kifizetett számákná ennek megfeeően jártak e. A banki utaásokat megeőzően a rendekezési jogga feruházottak a téteek kifizethetőségét aáírásukka igazoták A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYOZOTTSÁGA Az aapítvány gazdákodásának, könyvvezetésének beső szabáyozási rendszere a Számv. tv. áta köteezően eőírt szabáyozáson aaput. Az aapítvány a Számv. tv. 14. (3)-(5) bekezdéseinek és az aapítványi sajátosságoknak megfeeő számvitei poitikáva, eszközök és a források értékeési, vaamint etárkészítési és etározási szabáyzatáva, pénzkezeési szabáyzatta, továbbá a Számv. tv (1)-(2) bekezdéseiben eőírt számarendde rendekezett, meyeket a kuratórium fogadott e. Az aapítvány 9 SZMSZ eőírásáva 10 SZMSZ-ben és a számvitei poitikában 18

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ]

jl}- IBÁLINTI c:_j.=_ul=iann==o=a,, ~~B=IR=Ó=====::=I=: ~~rn-~-0~ [!@]!PlKI Isl ol oj4jaj J!! z l o lll lll ] ~. A kettős könyvvitet vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámója és közhasznúsági meékete Törvényszék: )10 Egri Törvényszék Tárgyév: )z) z Beküdö adatai Eőtag Csaádi név Eső utónév Tvábbi utónevek

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12108 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0006-051/2012. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon rnegtekinthető. {) ( számú eőterjesztés Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Havasi Gyopár Szociáis, Egészségügyi, Kuturáis, Segítő Közhasznú

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78.

~IIami ~ámbrtlös?ék. i ' JELENTÉS. a Honvédelmi Minisztérium egyes gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatáról. 1992. január 78. ~IIami ~ámbrtös?ék i ' JELENTÉS a Honvédemi Minisztérium egyes gazdákodási kérdéseinek vizsgáatáró 1 1992. január 78. Az eenőrzést végezték: dr. Gáie Jenő számvevő Gömöri József számvevő Patai Tamás számvevő

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS az Ökpisz Aapítvány gazdákdása - Az Ökpisz Aapítvány 201 0-2012. évi gazdákdása törvényességének eenőrzésérő 14006 2014. január Áami Számvevőszék ktatószám: V-0351-054/2013.

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot

i l l l - > l l p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot :: - > p,. 1 4 't r r...,. ''2 I orraso.~< eiiet!orzeserot ;! i J i! I i i J! Az eenőrzést végezték: dr. Benkő János számvevő dr. Burján Margit számvevő Csóry Györgyn é számvevő. tanácsos Az eenő rzést

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Harmónia Kereskedemi Váaat privatizáásáró, az áami vagyon aakuásáró. -~-..,. 1992. június 96. A vizsgáatot végezte: dr.majorosné dr. Locskai Noémi Németh Béáné tanácsos tanácsos

Részletesebben