ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS"

Átírás

1 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő január

2 Áami Számvevőszék Iktatószám: V /2013. Témaszám: 1383 Vizsgáat-azonosító szám: V0662 Az eenőrzést feügyete: Brebán Andrea feügyeeti vezető Az eenőrzést vezette és az végrehajtásáért feeős: Soymár Ágnes eenőrzésvezető A számvevőszéki jeentés összeáításában közreműködtek: Kacsér Lajos számvevő Kiss Rita Teréz számvevő tanácsos Nagy Adrienn számvevő Ritecz Tibor számvevő tanácsos Az eenőrzést végezték: Kacsér Lajos számvevő Ritecz Tibor számvevő tanácsos Kiss Rita Teréz számvevő tanácsos Nagy Adrienn számvevő J eentéseink az Országgyűés számítógépes háózatán és az Interneten a címen is ovashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK. Az aapítvány gazdákodásának törvényessége 1.1. Az aapítvány aapítása 1.2. A kuratórium működése 1.3. Az aapítvány bevéteei 1.4. Az aapítvány ráfordítósai 2. Az éves beszámoók 2.1. A számvitei beszámoók 2.2. A méreg 2.3. Az eredménykimutatás 3. A könyvvezetés szabáyozottsága 4. A könyvvezetés gyakorata 5. Az aapítvány eenőrzési rendszere 6. Az aapítvány átaétrehozott szervezet Meéketek. számú 2. számú 3. számú 4. számú Egyszerűsített éves beszámoó médege a kettős könyvvitet vezető egyéb szervezetek részére- 20. év -- Egyszerűsített éves beszámoó médege a kettős könyvvitetvezető egyéb szervezetek részére év A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány kuratóriumi enökének észrevéteei a jeentéstervezethez Az Áami Számvevőszék váaszevee az észrevéteekre

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Jogszabáyok rövidítése: 350/2011. (XII.30.) Korm. rendeet gazdákodás rendjérő szóó kormányrendeet gazdasági társaságokró szóó törvény Kbt. pártaapítványi törvény párttörvény Ptk. számvitei rendeet Számv. tv. Szórövidítések: aapító aapítvány ÁSZ FB jobbik kuratórium SZMSZ A civi szervezetek gazdákodása, az adománygyűjtés, és a közhasznúság egyes kérdéseirő szóó 350/2011. (XII.30.) Korm. rendeet (Hatáybaépés: január 1.) Az aapítványok gazdákodási rendjérő szóó 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeet (2012. január -jéve hatáyon kívü heyezte a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeet) Gazdasági társaságokró szóó évi IV. törvény A közbeszerzésekrő szóó évi CVIII. törvény A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző aapítványokró szóó évi XLVII. törvény A pártok működésérő és gazdákodásáró szóó évi XXXIII. törvény A Pogári Törvénykönyvrő szóó évi IV. törvény az Szt. szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoókészítési és könyvvezetési köteezettségének sajátosságairó szóó 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeet A számviterő szóó évi C. törvény jobbik Magyarországért Mozgaom Gyarapodó Magyarországért Aapítvány Áami Számvevőszék Feügyeő Bizottság jobbik Magyarországért Mozgaom Gyarapodó Magyarországért Aapítvány Kuratóriuma Szervezeti és működési szabáyzat 3

6

7 , JELENTES a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása - A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő, BEVEZETES A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző aapítványokró szóó évi XL VII. törvény (pártaapítványi törvény) aapján a pártok a poitikai kutúra fejesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységük eősegítésére a pártok működésérő és gazdákodásáró szóó évi XXXIII. törvényben (párttörvény) meghatározott mértékű kötségvetési támogatásra jogosut aapítványt hozhatnak étre. A Jobbik Magyarországért Mozgaom a törvényi rendekezéseknek megfeeően 2011-ben étrehozta a Gyarapodó Magyarországért Aapítványt (aapítvány). Az aapítvány aapító okirat szerinti céja a poitikai kutúra fejesztése a magyar nemzettudat, a nemzeti eköteezettség és a keresztény identitás jegyében; a Jobbik Magyarországért Mozgaom áta váat és képviset értékekhez és poitikai értékrendhez kapcsoódó tudományos, kutatási és oktatási tevékenység végzése; oktatások, eőadások, konferenciák, rendezvények, aapítványi díjak és ösztöndíjak étrehozása és ezen ösztöndíjak odaítéése azon páyázóknak, akiket a fesorot céok megvaósítására a kuratórium akamasnak taá. Az aapítvány a törvényi eőírásoknak megfeeően a 201L és évben egyaránt ezer Ft kötségvetési támogatásban részesüt. A pártaapítványi törvény 4. (2) bekezdése aapján az aapítvány gazdákodása törvényességének eenőrzésére az Áami Számvevőszék (ÁSZ) jogosut. A 4. (4) bekezdése aapján az ÁSZ kétévenként eenőrzi azoknak az aapítványoknak a gazdákodását, ameyek e törvény szerint kötségvetési támogatásban részesütek. Az aapítvány eenőrzésére eső akaomma kerüt sor. Az eenőrzés céja vot az aapítvány évi gazdákodása törvényességének értékeése, ameynek keretében eenőrizzük: az aapítvány gazdákodásának és éves jeentéseinek törvényességét; az éves számvitei beszámoók jogszabáyi eőírásoknak vaó megfeeését; 5

8 BEVEZETÉS az aapítvány könyvvezetésében a számviterő szóó évi C. törvény, a pártaapítványok könyvvezetésére vonatkozó egyéb jogszabáyi rendekezések, vaamint beső eőírások betartását. Az eenőrzött időszak: január december 31. Az eenőrzés hosznosuáso: az eenőrzés a gazdákodás szabáyszerűségének bemutatásáva hozzájáru ahhoz, hogy a társadaom objektív képet akothasson a pártaapítványok működésérő. Az eenőrzés eredménye eősegítheti, hogy a törvényakotók konkrét épéseket tegyenek a pártaapítványok finanszírozására vonatkozó szabáyozások megvátoztatása, átáthatóbbá, eenőrizhetőbbé tétee irányába. Az eenőrzött szervezetek szintjén a hiányosságok, szabáytaanságok fetárása, az ennek kapcsán megfogamazott megáapítások eősegíthetik a pártaapítványok szabáyszerű gazdákodását. A gazdákodás szabáyszerűségének bemutatásáva az eenőrzés értékteremtő módon járu hozzá az ÁSZ stratégiai céjainak megvaósításához. Az eenőrzést a pénzügyi-szobáyszerűségi eenőrzés módszertani szabáyai szerint végeztük. Az eenőrzés szakmai módszertana az ÁSZ hivataos honapján (www.asz.hu) közzétett szakmai szabáyokon aapu, amey a Legfőbb Eenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) áta kiadott nemzetközi standardok (ISSAI) figyeembevéteéve készüt. Az ÁSZ tv. 29. () bekezdése szerint a jeentéstervezetet megküdtük észrevéteezésre a kuratórium enökének. A kuratórium enöke az ÁSZ tv. 29. (2) bekezdésében fogat észrevéteezési jogáva ét. A kuratórium enökének észrevéteét, vaamint az arra adott váaszt, ideértve az e nem fogadott észrevéteek indokoását a jeentés 3. és 4. számú meéketei tartamazzák. 6

9 I. ÖSSZEGZÓ MEGÁLLAP[TÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az aapító okirat tartama és eőírásai megfeetek a Ptk., a párttörvény és a pártaapítványi törvény rendekezéseinek. Az aapító okiratban nevesítették az aapítvány cé szerinti tevékenységeit, szabáyozták a kuratórium feadat- és hatáskörét, a képviseeti jogok gyakorásának módját. Az eenőrzött időszakban az aapító okiratot két akaomma módosították. Az aapító okirat a Ptk. rendekezései szerint rendekezett az aapítvány képviseetérő, az eenőrzött időszakban a képviseeti jogot a kuratórium enöke gyakorohatta. A koratórium az eenőrzött időszakban törvényesen működött, az aapítvány gazdákodásáva kapcsoatban az aapító okiratban eőírtaknak megfeeőerr határozataiva döntött. Az aapítvány SZMSZ-e az aapító okiratta összhangban tartamazta a kuratórium enökének feadat-, hatás és feeősségi köreit, az FB működésére vonatkozó rendekezéseket A kuratórium feadataként az SZMSZ-ben eőírták az éves kötségvetés ekészítését, az aapító okiratban ez a feadat nem szerepet. Az SZMSZ az aapítvány gazdákodását, a vagyon fehasznáási módját ietően a Ptk.-va és az aapító okiratta összhangban évő rendekezéseket tartamazott. Az SZMSZ a képviseeti jog szabáyozása, ietve a bankszáma feetti rendekezés tekintetében összhangban vot az aapító okiratta. A kuratórium - az eőírásoknak megfeeőerr döntött az aapítvány kötségvetéseinek, ietve éves beszámoóinak efogadásáró. Az aapítvány a párttörvényben fogatak aapján jogosut vot kötségvetési támogatásra. Az aapítvány az eenőrzött időszak éves beszámoóiban összesen ezer Ft bevétet mutatott ki, meynek 97,0%-a kötségvetési támogatás vot. A Magyar Áamkincstár áta a párttörvény 9/A. (2) bekezdésének megfeeőerr - kiutat támogatás összege, a években azonos nagyságú, évente ezer Ft vot. Az aapító okirat- a törvényi szabáyozássa összhangban - ehetővé tette az aapítvány számára csatakozók áta befizetett támogatások, adományok- efogadását a pártaapítványi törvény eőírásai figyeembe véteével Az aapítvány az eenőrzött években magán- és jogi szeméyektő támogatásban nem részesüt. Az aapítvány az eenőrzött időszak éves beszámoóiban összesen ezer Ft ráfordítást számot e. A ráfordítások 86,9%-a az aapítványi céok megvaósítása érdekében merüt fe - közveten és közvetett cészerinti ráfordításként -, a működési kiadások 13, o/o-ot tettek ki. Az aapítványnak az eenőrzött időszakban közbeszerzés efoytatási köteezettsége nem keetkezett. Az aapítvány cészerinti feadateátását egyedi támogatási kéremekre, tevékenységéve összhangban évő támogatások nyújtásáva, kutatásokka, tanumányok megrendeéséve és egyéb tevékenységekke végezte. Az aapítvány áta nyújtott támogatások összege a cészerinti ráfordításainak 52,6%-át tette ki. 7

10 . ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAP[TÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az eenőrzött támogatások odaítéésérő a kuratórium az aapító okiratban eőírtaknak megfeeően minden akaomma határozatta döntött, azonban két esetben a döntését a szerződés megkötését követően hozta meg. A megkötött szerződések szabáyosak votak. Az eszámoásná hét eenőrzött támogatás esetében az eszámoás pontos időpontja nem vot megáapítható. A többi esetben a támogatottak betartották az eszámoásra vonatkozó beszámoókészítési, bizonyatoási eőírásokat, a szerződésekben kikötött eszámoási határidőket. A kuratórium a támogatások eszámoásának efogadásáró minden esetben szabáyosan, határozatáva döntött. A kuratórium az éves kötségvetésekben áapította meg a működési és az aapítvány cészerinti tevékenységének feadataira fordítható összegeket. Az aapítvány a reszere biztosított áami kötségvetési támogatást a párttörvényben meghatározott céokra fordította. Az aapítvány az egyszerűsített éves beszámoókat és a pártaapítványi törvény szerinti éves jeentéseket mindkét eenőrzött évben a beső szabáyzatban eőírt formában ekészítette. A évi beszámoóná az efogadás határideje, a ev1 beszámoóná az ekészített eredménykimutatás tagoása azonban nem feet meg maradéktaanu a számvitei rendeet eőírásainak. A évi beszámoó kuratóriumi efogadása 27 nappa a határidőn tú történt. A évi beszámoó készítéséné az aapítvány nem vette figyeembe, hogy a számvitei rendeet 5. számú meéketében az eredménykimutatás sorainak tagoása, számozása megvátozott. A beszámoókat a könyvvizsgáó hiteesítette, a kuratórium és az FB érvényes határozatokka efogadta. Az éves jeentések közzététee megtörtént. A évi jeentés Hivataos Értesítőben történő közzététeének határideje öt nappa a pártaapítványi törvényben eőírt határidőn tú történt. Az éves beszámoók megbízható, vaós adatokat tartamaztak, azok ekészítéséné érvényesítették az Számv. tv-ben megfogamazott aapeveket. A méreg és eredménykimutatás sorok adatai megegyeztek a kapcsoódó anaitikus és főkönyvi nyivántartások adataiva, az év végi főkönyvi kivonatokbó evezethetőek votak. A méregben kimutatott eszközök és források értékadatai etárra aátámasztottak votak. Az eredménykimutatásban kimutatott bevéteeket és ráfordításokat az eőírásoknak megfeeőerr eküönítették, számvitei bizonyatokka aátámasztották. A köteezettségváaás, utaványozás, tejesítésigazoás szabáyait érvényesítették. Az aapítvány rendekezett a jogszabáyokban eőírt, a könyvvezetés és a beszámoó ekészítésének rendjét meghatározó számvitei poitikáva és az ahhoz kapcsoódó szabáyzatokka Az aapítvány kuratóriuma a évi megaakuásakor jóváhagyott számvitei szabáyzatokat az eenőrzött időszakban nem módosította. Az eenőrzés megáapította, hogy a számvitei poitikában a beszámoó készítésének időpontjára vonatkozóan kettő etérő határidő is szerepet. A számvitei szabáyzatok megfeetek a jogszabáyi eőírásoknak. A könyvvezetést a vonatkozó jogszabáyok és beső eőírások betartásáva, a kettős könyvvite rendszerében végezték. Az eenőrzött bizonyatokná a 8

11 I. ÖSSZEGZÓ MEGALLAPfTASOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK könyveés időpontjának rögzítését kivéve érvényesítették az Számv. tv. bizonyatokra vonatkozó aaki és tartami követeményeit. Az aapítvány házipénztárt az eenőrzött időszakban nem működtetett. A bankszáma feetti rendekezési jog gyakorása az eenőrzött időszakban megfeet az aapító okiratban és a pénzkezeési szabáyzatban eőírtaknak. Az aapítvány gazdákodása a évben megfeet a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendeet eőírásainak. A számvitei poitikában meghatározott, a könyvvitei záratta kapcsoatos feadatokat az éves beszámoó ekészítését megeőzően - a zárati ütemterv eőkészítésének kivéteéve - evégezték, de a etározás határidőn tú készüt e. Az aapítvány eenőrzési rendszere hozzájárut a törvényes működéshez és gazdákodáshoz. Az FB az aapító okiratban és ügyrendjében eőírt eenőrzési tevékenységét eátta, eenőrizte és jóváhagyta az aapítvány kötségvetéseit, éves beszámoóit és jeentéseit. Az aapítvány az éves beszámoók eenőrzéséve függeten könyvvizsgáókat bízott meg. A könyvvizsgáók az éves beszámoókat auditáták és hiteesítették. A vezetői eenőrzést a kuratórium enöke a munkátatói jogkör gyakorása, a képviseeti jog, a köteezettségváaás, az utaványozás és a bankszáma feetti rendekezés során átta e. Az aapítvány kuratóriuma - a sajátosságokbó adódó arányossági szempontokra figyeemme - nem hozott étre saját függeten beső eenőrzést. Az aapítvány az eenőrzött időszakban nem hozott étre a gazdasági társaságokró szóó törvény, ietve a Ptk. hatáya aá tartozó szervezetet. Az ÁSZ tv. 33. () bekezdésében fogatak értemében az eenőrzött szervezet vezetője kötees a jeentésben fogat megáapításokhoz kapcsoódó intézkedési tervet összeáítani, és azt a jeentés kézhezvéteétő számított 30 napon beü az ÁSZ részére megküdeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőre nem küdi meg a szervezet, vagy az nem efogadható, az ÁSZ enöke az ÁSZ tv. 33. (3) bekezdés a)-b) pontjaiban fogatakat érvényesítheti. A heyszíni eenőrzés megáapításainak hasznosítása meett javasojuk: az aapítvány kuratóriumának 1. A évi beszámoóná az efogadás határideje, a évi beszámoóná az ekészített eredménykimutatás tagoása nem feet meg maradéktaanu a számvitei rendeet eőírásainak. javasat: ntézkedjen, hogy a számvitei rendeet 6. eőírásának megfeeő beszámoót áítsanak össze. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPfTASOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. A könywezetésben a könyveés időpontjának rögzítéséta Számv. tv () bekezdés i) pontjában fogatak eenére a bizonyatokon nem szerepetették. javasat: Intézked jen, hogy a bizonyatokon rögzítsék a Számv. tv () bekezdésében eőírt aaki és tartami eemeket. 10

13 . RÉSZLETES ME GALLAPÍT ÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK. Az ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK TÖRVÉNYESSÉGE 1.1. Az aapítvány aapítása Az aapító okiratot február 15-én írta aá az aapító. A Fővárosi Bíróság az aapítványt a március 29-én jogerőre emekedett végzéséve vette nyivántartásba. Az eenőrzött időszakban a jobbik az aapító okiratot két akaomma módosította. Az eső módosításra az aapítvány székheyének, céjainak, vagyonfehasznáásának vátozása miatt kerüt sor. A második vátozás a kuratórium tagjait, ietve az FB tagjait és működését érintette. Az eső módosítás vátozásainak átvezetéséta Fővárosi Törvényszék február 7 -én hozott végzéséve rendete e. Az aapító áta november 28-án történt második módosítást a Fővárosi Törvényszék a heyszíni eenőrzés időpontjáig még nem jegyezte be. Az aapító okirat tartama és eőírásai megfeetek a Ptk., a párttörvény és a pártaapítványi törvény rendekezéseinek. Az aapító okiratban nevesítették az aapítvány cé szerinti tevékenységeit, szabáyozták a kuratórium feadat- és hatáskörét, a képviseeti jogok gyakorásának módját. Az aapítvány aapító okiratában fogat céok és a cé érdekében meghatározott tevékenységek összhangban votak a párttörvény 9/A. () bekezdésében eőírtakkal Az aapító okirat a jogszabáyi eőírásokka összhangban tartamazta az aapítvány céjára rendet vagyon kezeésére és fehasznáására vonatkozó aapvető rendekezéseket. Az aapító okirat a Ptk. rendekezései szerint rendekezett az aapítvány képviseetérő, ez aapján az eenőrzött időszakban a képviseeti jogot a kuratórium enöke gyakorohatta. Az aapító okirat aapján az aapítvány bankszámái feett a kuratórium enökének önáó rendekezési joga, akadáyoztatása estén az enök írásbei meghatamaz-ása aapján a kuratórium további két tagjának együttesen rendekezési joga vot. A banki bejeentő karton az aapító okiratta összhangban tartamazta az aáírásra jogosutakat A kuratórium működése Az aapítványná a képviseeti jog gyakorása a Ptk.-va, az aapító okiratta és az SZMSZ eőírásaiva összhangban történt. A kuratórium az aapítvány gazdákodásáva kapcsoatban az aapító okiratban eőírtaknak megfeeően határozataiva döntött. Az aapítvány SZMSZ-ét a kuratórium ápriis -jén fogadta e 2/2011. számú határozatáva. Az SZMSZ az aapító okiratta összhangban tartamazta a kuratórium enökének feadat-, hatás és feeősségi köreit, a FB működésére

14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPfTAsOK vonatkozó rendekezésekel A kuratórium feadataként az SZMSZ-ben eőírták az éves kötségvetés ekészítését, az aapító okiratban ez a kuratórium feadataként nem szerepet. Az SZMSZ az aapítvány gazdákodásáva, vagyon fehasznáási módját ietően a Ptk.-va és az aapító okiratta összhangban évő rendekezéseket tartamazott. Az SZMSZ a képviseeti jog szabáyozása, ietve a bankszáma feetti rendekezés tekintetében összhangban vot az aapító okiratta. A banki aáírásra bejeentettek köre az aapító okirat és az SZMSZ eőírásaiva összhangban vot. Az SZMSZ-t indokot esetben, egy akaomma az aapító okirat vátozásáva összhangban módosították. Az aapító okirat november 28-án történt aapító átai módosítása szerint a kuratórium tagjainak száma négy főre bővüt, és a kuratórium üése akkor határozatképes, ha egaább három tag jeen van. Ezze összhangban kerüt sor az SZMSZ december 17-ei módosítására, mert eddig az időpontig a határozatképességet két fő kuratóriumi tag jeenétéhez kötötték. A kuratórium a évben kienc, a évben 22 akaomma üésezett és összesen 140 érvényes határozatot hozott. A kuratórium működése megfeet az aapító okirat és az SZMSZ eőírásainak, mind az üések gyakorisága, mind a döntéshozata módja tekintetében. Az aapítvány szabáyozása szerint vezette a kuratóriumi üésekre vonatkozó nyivántartásait (jegyzőkönyv, határozatok tára). Az aapító okiratban és az SZMSZ-ben rögzítettek aapján a kuratóriumnak szükség szerinti gyakoriságga, de egaább negyedévente ke üéseznie. A kuratórium - az SZMSZ eőírásának megfeeően - döntött az aapítvány kötségvetéseinek efogadásáró. A kötségvetések mindkét évben tartamazták az aapítvány kötségvetési forrásbó származó és egyéb bevéteeit, ietve a évben a cé szerinti tevékenységek közveten és közvetett ráfordításait, vaamint a működtetésse összefüggő kötségeit. A évi kötségvetés összevontan, szeméyi jeegű, egyéb, ietve pénzügyi műveetek ráfordítósai sorokat tartamazott. Év közben a kötségvetés aakuását a kuratórium napirendi pont keretében nem tárgyata, az éves kötségvetések módosítására nem kerüt sor. A kuratórium - az aapító okiratban, ietve az SZMSZ-ben eőírtaknak megfeeően - mindkét évben határozatta döntött az aapítvány éves beszámoójának efogadásáró Az aapítvány bevéteei Az aapítvány a párttörvény 9/A. (3) bekezdésében fogatak aapján jogosut vot kötségvetési támogatásra. Az aapítvány az eenőrzött időszak éves beszámoóiban összesen ezer Ft bevétet mutatott ki, meynek 97,0%-a kötségvetési támogatás vot. A kiutat támogatás összege és annak foyósítása megfeet a párttörvény 9/A. (2) és (5)- (6) bekezdéseiben fogat rendekezéseknek. A Magyar Áamkincstár áta - a párttörvény 9 A. (2) bekezdésének megfeeően - kiutat támogatás összege, a években azonos 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTAsOK nagyságú, évente ezer Ft vot. A beszámoókban kimutatott összegek ezze megegyeztek. Az aapítvány évi bevéteeinek aakuását, összetéteét az aábbi kimutatás tartamazza, ezer Ft -ban: Megnevezés Összesen Kötségvetési támogatás Kapott kamatok (pénzeszköz-ekötés) Küönfée egyéb bevéteek (kerekítés) 2 3 Összes bevéte Az aapító okirat - a törvényi szabáyozássa összhangban - ehetővé tette az aapítvány számára csatakozók áta befizetett támogatások, adományok efogadását a pártaapítványi törvény eőírásai figyeembe véteével Az aapítvány az eenőrzött években magán- és jogi szeméyektő támogatást nem kapott, a fenti tábázatban szerepő jogcímeken kívü egyéb bevéteben nem részesüt Az aapítvány ráfordítósai Az aapítvány az eenőrzött időszak éves beszámoóiban összesen ezer Ft ráfordítást számot e. A ráfordítások 86,9%-a ( ezer Ft) az aapítványi céok megvaósítása érdekében merüt fe - közveten és közvett cészerinti ráfordításként -,a működési kiadások 13,1%-ot ( ezer Ft) tettek ki. Az aapítvány és évi cészerinti közveten és közvetett ráfordításait a következő tábázat tartamazza, ezer Ft-ban: Megnevezés Összesen Nyújtott támogatások Ebbő: - szervezeteknek nyújtott támogatás magánszeméyeknek nyújtott támogatás Kutatás, tanumányok Rendezvények Egyéb igénybe vett szogátatás Egyéb (díjak, bérek, járuékok közvetett cészerinti) Összes cészerinti ráfordítás Az aapítvány cészerinti feadateátását - egyedi támogatási kéremekre történő - tevékenységéve összhangban évő támogatások nyújtásáva, 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK kutatásokka, tanumányok megrendeéséve és egyéb tevékenységekke végezte. Az aapítvány áta nyújtott támogatások összege a cészerinti ráfordításainak 52,6%-át tette ki. Az aapítvány az eenőrzött időszakban támogatásainak 98,3%-át szervezeteknek, 1,7%-át magánszeméyeknek nyújtotta. A támogatások' odaítéésérő a kuratórium az aapító okiratban eőírtaknak megfeeően minden akaomma határozatta döntött, azonban két esetben a döntését a szerződés megkötését követően hozta meg. A kuratóriumi jegyzőkönyvekben rögzítették a támogatott nevét, a támogatás céját és összegét. A szerződések tartamazták a támogatott nevét, a támogatás céját és összegét, foyósításának módját és határidejét, az eszámoás fetéteeit, a visszafizetés követeményét. A évben két támogatás esetében a támogatási szerződések megkötése néhány nappa megeőzte a kuratóriumi döntés időpontját. A júius 25-én megkötött 4000,0 ezer Ft-os támogatási szerződés esetében a kuratóriumi döntést augusztus 3-án hozták meg, a szeptember 15-én megkötött 3800,0 ezer Ft-os támogatási szerződésse kapcsoatban a kuratórium szeptember 20-án döntött. A támogatások foyósítása a szerződésekben fogatak szerinti módon történt. A támogatottak betartották az eszámoásra vonatkozó beszámoó készítési, bizonyatojási eőírásokat. A támogatottak szöveges beszámoók készítéséve, ietve hiteesített számamásoatok csatoásáva tettek eeget eszámoási köteezettségüknek. Amennyiben a támogatottak nem számotak e a támogatás tejes összegéve, az aapítvány a maradványösszegeket visszafizettette. A támogatottak betartották a szerződésekben kikötött eszámoási határidőket, hét eset kivéteéve. A hét eenőrzött támogatás esetében a szöveges beszámoók dátumot nem tartamaztak, így az eszámoás pontos időpontja nem vot megáapítható. Egy támogatott a tejes támogatási összegge határidőig nem tudott eszámoni, haasztási kéreemme ét, ameyet a kuratórium határozatáva jóváhagyott. A kuratórium a támogatások eszámoásának efogadásáró minden esetben szabáyosan, határozatáva döntött. 2 Az Erdéyi Magyar Ifjak "itthon ma" nevű portá Iétrehozásáta a évben 3200,0 ezer Ft támogatásban részesüt. A támogatásró ekészített dátum néküi beszámoója aapján 2 093,2 ezer Ft-ró tudott eszámoni, így kérték a támogatási szerződés meghosszabbítását. A kuratórium 157/2013. (. 06.) számú határozatáva az eszámoást részegesen efogadta. Fetéteként kikötötték, hogy amennyiben a támogatott 30 napon beü nem tud eszámoni a támogatási összeg fennmaradó részéve, akkor kötees a hiányzó, számákka aá nem támasztott támogatási összeget vissza utani. 1 A támogatások eenőrzése mintavétee, három db évi, ietve 18 db évi támogatás áttekintéséve történt meg. 2 A évi támogatások eszámoásainak efogadása jeemzően a évben, ebbő három a heyszíni eenőrzés idején történt. 14

17 . RÉSZLETES MEGALLAPÍTÁSOK Az aapítvány munkatársai a támogatásokka kapcsoatban heyszíni eenőrzést nem dokumentátak, a céok megvaósuását az eszámoásra benyújtott dokumentumok áttekintéséve, azok efogadásáva, bizonyati szinten eenőrizték. A rendezvények, programok, ietve szaboravatás esetében az aapítvány munkatársai a heyszíni programokon részt vettek. A kuratórium az éves kötségvetésekben áapította meg a működési és az aapítvány cészerinti tevékenységének feadataira fordítható összegeket. A kötségvetés a évben tartamazta a cé szerinti tevékenységek közveten és közvetett ráfordításait, vaamint a működtetésse összefüggő kötségeit. A évi kötségvetés ettő etérően, összevont szeméyi jeegű, egyéb, ietve pénzügyi műveetek ráfordítósai sorokat tartamazott. A kuratórium a tevékenységéhez kapcsoódó tanumányok esetében a megrendeésekrő foyamatosan döntött. Az aapítványnak az eenőrzött időszakban nem keetkezett közbeszerzés efoytatási köteezettsége. A évben az aapítvány tevékenységéhez kapcsoódó tanumányok esetében az éves kötségvetési törvényben a szogátatás megrendeésére eőírt 8,0 miió Ft nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaadták. Az aapítvány indokotan, közbeszerzési ejárás efoytatása nékü kötött váakozói szerződéseket a poitikai tanumányok, eemzések készítésére. A poitikai tanumányok, eemzések tárgyában megvaósított beszerzések a Kbt. 9. (5) bekezdés f) pontja értemében mentesütek a közbeszerzési ejárási köteezettség aó, mert a szerződések eredményét nem kizáróag az aapítvány hasznosította, hanem meghatározott körben szétosztották Az aapítvány a párttörvény 9/A. () bekezdésében meghatározott céokra fordította az áami kötségvetési támogatást. 2. Az ÉVES BESZÁMOLÓK 2.1. A számvitei beszámoók Az aapítvány beszámoási köteezettségének mindkét évben - a számvitei rendeet 6. (7) bekezdéséve összhangban- egyszerűsített éves beszámoó formájában tett eeget. Az egyszerűsített éves beszámoó mindkét eenőrzött évben méregbő és eredménykimutatásbó át. Az aapítvány egyszerűsített éves beszámoóit a számvitei poitikájában megjeöt formában, a számvitei rendeet 4. és 5. számú meékete aapján készítette e. A számvitei rendeet 5. számú meékete január -jétő megvátozott. A évi beszámoó készítéséné azonban ezt nem vette figyeembe és az eredménykimutatást az eőző évi formátumban készítette e. Az eredménykimutatásban szerepetetett adattartaom tartamazta a módosított számvitei rendeet meéketében eőírt adatokat, azonban nem a megvátozott meéket szerinti tagoássa és sorszámozássa. Az egyszerűsített éves beszámoókat - a Számv. tv. 20. (6) bekezdésében eőírtaknak megfeeően - a képviseetre jogosut kuratóriumi enök írta aá. Az 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAP[TÁSOK SZMSZ-ben eőírtaknak megfeeően a beszámoókat a kuratórium és az FB határozatta efogadta. A kuratórium azonban a évi beszámoót- a számvitei rendeet 20. (5) pontja eenére- 27 nappa a határidőn tú fogadta e.' A évi beszámoó efogadása határidőben megtörtént Az aapítvány az egyszerűsített éves beszámoó összeáítása során érvényesítette a Számv. tv aiban fogat számvitei aapeveket. Az éves beszámoók adatai az év végi főkönyvi kivonatok, ietve a kapcsoódó anaitikák adataibó evezethetőek votak. A szabáyzatokban 4 megjeöt egyeztetések bizonyíthatóan megtörténtek. A méreg és az eredménykimutatás soraihoz kapcsoódó főkönyvi számák, az anaitikus nyivántartások adataiva megegyeztek. A beszámoók megbízható, vaós képet nyújtottak az aapítvány gazdákodásáró. A beszámoók nem tartamaztak ényegességi szintű, ietve az aapítvány szabáyzatában megjeöt jeentős összegű hibát. Az aapítvány egyszerűsített éves beszámoóit könyvvizsgáó feüvizsgáta, azokat hiteesítő záradékkaátta e. Az aapítvány a és évi gazdákodásáva kapcsoatban ekészítette a pártaapítványi törvény 3/ A. (1)-(3) bekezdése szerinti jeentéseit. Az SZMSZben eőírtaknak megfeeően az éves jeentéseket a kuratórium és az FB határozatta efogadta. A jeentések közzététei köteezettségének az aapítvány a pártaapítványi törvény 3/A. (5) bekezdésében eőírtak aapján a Magyar Közöny Hivataos Értesítőjében és a saját honapján is eeget tett. E törvény 3/ A. (5) bekezdésének eőírása eenére, a évi jeentés öt nappa a törvényi határidőn tú jeent meg a Hivataos Értesítőben 5 A többi esetben a határidőt betartották. Az aapítvány 2013.november 14-i nyiatkozata szerint az aapítvány a jogszabáyban fogat határidő eőtt több nappa intézkedést tett a megjeentetés érdekében. Az aapítvány a törvényi eőírásnak 6 eeget téve, mindkét évi eenőrzött egyszerűsített éves beszámoóját az Országos Bírósági -Hivata részére határidőben megküdte A méreg Az eenőrzött években a méregsorok adatai megegyeztek a kapcsoódó anaitikus és főkönyvi nyivántartások összesített adataival Az éves médegekben kimutatott eszközök és források értékadatait a Számv. tv. 69. () 3 49/2012.(06.27.) kuratóriumi határozat 4 számvitei poitika H. pontja, számarend 5 Hivataos Értesítő 33. száma, 2013.júius 5. 6 A civi szervezetek bírósági nyivántartásáró és az ezze összefüggő ejárási szabáyokró szóó évi CLXXXI. törvény 105. () bekezdés 16

19 II. RÉSZLETES MEGMLAPfTASOK bekezdés eőírásának megfeeően, a etározási szabáyzat etárakka aátámasztották. A etározás evégzését tétees etárösszesítőve, etárjegyzőkönyvve dokumentáták. szerinti etárra, A etározás evégzése azonban mindkét eenőrzött évben - a számvitei poitikában eőírt - beszámoó készítési határidőn tú történt. 7 Az aapítvány az eenőrzött időszakban immateriáis javakka és befektetett pénzügyi eszközökke nem rendekezett. A tárgyi eszközök méreg szerinti nettó értéke mindkét évben O Ft vot. A évben tárgyi eszköz beszerzés nem történt. A évben a tárgyi eszközökön beü kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére kerüt sor. A szabáyozásnakmegfeeőenegy összegben megtörtént a tervszerinti értékcsökkenés eszámoása, így a nettó érték O Ft vot. Terven feüi értékcsökkenést nem számotak e. Az aapítvány a tárgyi eszközök értékét az egyedi nyivántartás adataibó készített Ietározási istáva támasztotta aá. A pénzeszközök értékét bankszámákná év végi bankkivonatok, a követeések és köteezettségek, az aktív és passzív időbei ejhatároósok értékét év végi tétees kimutatósok támasztották aá. Az eenőrzött időszakban a befektetett eszközökné az egyedi nyivántartás, az aktiváás, az értékeés, a terv szerinti értékcsökkenés eszámoása összhangban vot a beső szabáyzatok" eőírásaiva. A főkönyvi kimutatásban, ietve az egyedi nyivántartásban szerepő eszközök értéke megegyezett a méregben kimutatott tárgyi eszköz értékével A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése során a köteezettségváaás szabáyait betartották. Értékesítés és seejtezés az aapítvány nyiatkozata szerint nem történt. Az egyszerűsített éves beszámoóban a forgóeszközökön beü a rövid ejáratú követeések között mindkét évben eismert követeéseket szerepetettek. Eszámoásra adott eőeg határidőben vaó eszámoása megtörtént Munkaváaóva szembeni követeés határidőre történő eszámoása egy esetben nem történt meg. Ezt eismert követeésként szerepetették. A pénzeszközök között a bankszámákon rendekezésre áó pénzeszközöket az év végi bankkivonatok egyenegeive megegyezően mutatták ki. A méregben az induó tőkét az aapító okirat áta meghatározott induó vagyon értékének megfeeően mutatták ki. Az aktív és passzív időbei ehatároások eszámoása szabáyos vot, az eszámoást számák és anaitikus nyivántartások dokumentáták. 7 Számvitei poitika szerint a zárati időpont ápriis 30., a etározási jegyzőkönyv dátuma május 14 és május a számvitei poitika, az eszközök és források értékeésének szabáyzata, a számarend és a Ietározási szabáyzat 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAP/TÁSOK Aktív időbei ehatároások között a következő évben esedékes, de a tárgyévre vonatkozó bevéteeket (kamatbevéte), passzív időbei ehatároások között a következő évben esedékes, tárgyévre vonatkozó köteezettségeket mutatták ki. A évi méregben a várható köteezettségekre képzett cétartaékot etárra és anaitikus nyivántartássa aátámasztva mutatták ki. A rövid ejáratú köteezettség áománya mindkét évben december hónapra számfejtett munkabérhez kapcsoódó adó és járuék köteezettséget tartamazott, a évben ezen tú száítói áománnya is rendekeztek. A méregsort száítói számákka és anaitikus kimutatássa aátámasztották Az eredménykimutatás Az eenőrzött időszakban az eredménykimutatás sorok adatai az év veg1 főkönyvi kivonatok, ietve a vonatkozó főkönyvi és részetező számák összesített adataiva megegyeztek. Az eredménykimutatásban szerepő bevéteeket és ráfordításokat könyveési aapbizonyatokka (szerződések, száítói számák, bér, feadások, bankbizonyatok) támasztották aá. Az adott sorokon a kimutatott bevéte és ráfordítás fogaomkörébe tartozó téteek szerepetek. Az aapítványnak mindkét évben bevétee meghatározóan az áami támogatás vot. Egyéb bevéteként kamatbevétet és kerekítésbő adódó küönfée egyéb bevétet számot e. A ráfordítások eszámoásáná érvényesítették a köteezettségváaás, a tejesítésigazoás és a banki aáírás szabáyait. A szerződéseket - a beső szabáyozássa' összhangban - minden esetben a kuratórium enöke kötötte meg. Az utaványozást a beső szabáyozásban 10 eőírtak szerint végezték. A kifizetéseket az utaványozásra jogosut szeméyek minden esetben engedéyezték. A számvitei poitikában a számvitei bizonyatok aaki és tartami keékei között az utaványozó és a rendekezés végrehajtását igazoó szeméy aáírását írták eő. A gyakoratban a kifizetett számákná ennek megfeeően jártak e. A banki utaásokat megeőzően a rendekezési jogga feruházottak a téteek kifizethetőségét aáírásukka igazoták A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYOZOTTSÁGA Az aapítvány gazdákodásának, könyvvezetésének beső szabáyozási rendszere a Számv. tv. áta köteezően eőírt szabáyozáson aaput. Az aapítvány a Számv. tv. 14. (3)-(5) bekezdéseinek és az aapítványi sajátosságoknak megfeeő számvitei poitikáva, eszközök és a források értékeési, vaamint etárkészítési és etározási szabáyzatáva, pénzkezeési szabáyzatta, továbbá a Számv. tv (1)-(2) bekezdéseiben eőírt számarendde rendekezett, meyeket a kuratórium fogadott e. Az aapítvány 9 SZMSZ eőírásáva 10 SZMSZ-ben és a számvitei poitikában 18

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest XVl. Ker. Román Nemzetiségi Önkormányzat 14190 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0288-010/2014

Részletesebben

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél

JELENTÉS. a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél JELENTÉS a 2010. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről a jelölő szervezeteknél és a független jelöltnél 1105 2011. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNYOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 2009. 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1312.

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK

JELENTÉS. az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZ ÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 14002 2014. január Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 15023 2015. január

Részletesebben

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november JELENTÉS a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről 12105 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0014-069/2012. Témaszám: 1053 Vizsgálat-azonosító szám: V0587 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

JELENTÉS. 13122 2013. november

JELENTÉS. 13122 2013. november JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Visegrád 13122 2013. november Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben