J10G. szám ú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J10G. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési intézmények áásheyeinek meghatározásáró. Tartami összefogaó. Óvodapedagógus, óvodapszichoógus és pedagógiai asszisztens áásheyek biztosítása A nemzeti közneveésrő szóó évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 6. meékete rögzíti a gyermekek finanszírozott heti fogakoztatási időkeretét 61 órában. Hatáyba épésének időpontja szeptember. Az óvodai neveés finanszírozott időkerete magában fogaja a gyermek napközbeni eátásáva összefúggő feadatokhoz, a tejes óvodai éetet magában fogaó fogakozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beieszkedési, tanuási, magatartási nehézségge küzdő gyermekek fejesztő, vaamint a sajátos neveési igényü gyermekek egészségügyi, pedagógiai céú habiitációs, rehabiitációs fogakoztatásának heti tizenegy óra időkeret ét. Óvodában a kötött munkaidőt, azaz a pedagógus heti tejes munkaidejének nyocvan százaékát (32 órát) a gyermekekke vaó közveten, tejes óvodai éetet magában fogaó fogakozásra ke fordítani szeptember -jétő vátozik az óvodavezető és az óvodavezető-heyettes heti óvodai fogakozásainak száma. (Nkt. 5. meéket) í étszám a közoktatásró sz ó ó Nkt. 5. meékete szerint ( évi LXXIX. törvény. szeptember -jétő) meéket III. része szerint köteező óraszám (2013. augusztus 31-ig) i -j fö fö közötti 4 vagy több csoportos közötti gyermekgyermekétszám óvodában Óvodavezető Óvodavezető-heyettes ~ Ezek a vátozások indokoják az óvodákban akamazott pedagógusétszámok feüvizsgáatát. A közoktatásró szóó évi LXXIX. törvény szerint a pedagógusok étszámát az óvodai csoportok, a köteező órák száma, a köteező óraszámba beszámítható tevékenység, az óvoda nyitvatartási ideje aapján keett meghatározni oy módon, hogy a tejes nyitva tartás ideje aatt minden csoportban a gyermekekke óvodapedagógus fogakozzon, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési időve. Az óvodapedagógusok finanszírozási szempontbó eismert étszáma a korábbi évekbő jórészt ismei módon: már a) az önkormányzatok áta az országos mutatószám-femérés során jezett gyermekétszámon,

2 b) az óv od ai csoportokra meghatározott átagétszámon, c) a heti neveési fogakoztatási időkerctcn, vaamint d) a pedagógus heti köteezö óraszámán, ietve a kötött munkaidön. aapu. Mindezek meett a pedagógusétszám számítása figyeembe veszi a vezetői órakedvezmény miatti étszámtöbbetet Ennek megáapítása a tényegesen fogakoztatott vezetői étszám, vaamint a vezetök jogszabáyban meghatározott köteezö neveési óraszámának, ietve óvodai fogakozási számának összege aapján történik. (az eóterjesztés 6. meékete) ;~ :.J (áami- ÓVODAPEDAGÓGUS (2012/2013. finanszírozott neveési év) 6 étszám ro csoportok "' N,_ Intézmény neve száma óvodao támogatás) etérés "' óvoda- fejesztő pedagóg összesen 2013/2014. vezető pedagógus (csoportb neveési év _L -~. Aprók Háza Óvoda r Bóbita Óvoda Csodafa Óvoda o 4. Csodapók Óvoda o 5. Csupa Csoda Óvoda o 6. Gépmadár Óvoda Gesztenye Óvoda o Gézengúz Óvoda o -- r Gyermekek Háza o Óvoda Gyöngyike Óvoda o. Hárseveű Óvoda o Kékvirág Óvoda Kincskeresők Óvoda j 14. Kiskakas Óvoda c Mászóka Óvoda Mocorgó Óvoda Rece-fi ce Óvoda o 18. Zsivaj Óvoda o ÖSSZESEN A 2012/2013. neveési évben megáapított pedagógusétszám tízze több, mint a 2013/2014. neveési évre meghatározott finanszírozott étszám. Ennek eenére nem javasaom a étszámcsökkentést. Az Nkt a szerint, ha a gyermek, a tanuó beieszkedési, tanuási, magatartási nehézségge küzd, fejesztö fogakoztatásra jogosut. A fejesztö fogakoztatás az óvodai neveés keretében vaósítható meg. Fejesztő pedagógusi munkakörben akamazható bármey pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, szociápedagógus) és a beieszkedési, tanuási, magatartási nehézségekke küzdö gyennekek, tanuók szürésére, csoportos és egyéni fogakoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, gyógypedagógus a tanuásban akadáyozottak vagy ogopédia vagy pszichopedagógia szakiránnyal Amennyiben a további neveési évekre is biztosítjuk a 2012/2013-ban engedéyezett pedagógusétszámot, úgy a késöbbiekben is garantát esz a fejesztő óvodapedagógusok 2

3 akamazása vaamennyi intézményünkben. A 2013/2014. neveési év szeptembertö - decemberig tartó idöszakára többetkötség nem jeentkezik, mive a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (. 27.) önkormányzati rendeet a 239 fő óvodapedagógus szeméyi juttatásának és a kapcsoódó járuékának és az adónak a fedezetét biztosította. Az Nkt. 2. meékete tartamazza a neveő és oktató munkát közvetenü segítök finanszírozott étszámát, ami a 95. (3) bekezdése aapján szeptember -jén ép hatáyba. Munkakör Fetéte Létszám óvodatitkár, iskoatitkár, koégiumi titkár intézményenként, aho a gyennekek, tanujók étszáma eéri a J 00 főt: továbbá 450 gyennek enként, tanuónként, koégiumi titkár önáó koégiumonként, vaamint a székheyen kívü müködő koégiumi intézményegységenként J dajka óvodában csoportonként J gondozónő és takarító intézménycnként: továbbá teepheyenként, aho egaább 3 óvodában óvodai csop011 rnüködik pedagógiai asszisztens óvodában i 3 óvodai csoportonként iskoapszichoógus, gyennek, tanuó között 0,5 óvodapszichoógus Az óvodáinkban a csoportonkénti dajkák, az óvodatitkár és az egy fő takarítói ááshey már b. Z t OSO 't tt I n d o k o It a psz1c. h o ' ogus1 es pe d agog1m assz1sz t ens a 'W as h eye k e 't re h ozasa. pedagógiai pedagógiai asszisztens 6 ro asszisztens (3 N csoportok kerekített pedagógiai :/],... Intézmény neve pszichoógus óvoda i o száma étszáma asszisztens 'Z; csoportonként (kerekítés ) szabáyai szerint). Aprók Háza Óvoda 13 0,5 4,3 4, Bóbita Óvoda 6 0,5 2,0 2, Csodafa Óvoda 8 0,5 2,7 3, Csodapók Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 5. Csupa Csoda Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 6. Gépmadár Óvoda 7 0,5 2,3 2, Gesztenye Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 8. Gézengúz Óvoda 4 0,5,3 1,0 Gyermekek Háza ,5 1,3 1,0 Óvoda O. 1 Gyöngyike Óvoda 4 0,5 1,3 1,0. Hárseveű Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 12. Kékvirág Óvoda 7 0,5 2, Kincskeresők Óvoda 5 0,5 1,7 2,0 14. Kiskakas Óvoda 8 0,5 2,7 3, Mászóka Óvoda 6 0,5 2,0 2, Mocorgó Óvoda 5 0,5 1,7 2, Rece-Fice Óvoda 4 0,5,3 1,0 18. Zsivaj Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 1 ÖSSZESEN ,7 31,0 27 3

4 A tábázatban a pedagógiai asszisztensek számára három adat (33, 7; 31 és 27) szerepe. Az etérés oka a számítás, és a kerekítés módjában kerescndö. A jogszabáy három csoportonként biztosít egy pedagógiai asszisztenst. A 4-5, a 7-8, és a 13 csoportta rendekező óv od áná a pedagógiai asszisztensek számát a MÁK eenőrzési gyakorata aapján csak a 3-ma osztható csoportszámra vettem figyeembe. A fentiekre vaó tekintette 27 fö pedagógiai asszisztensi és 9 fő óvodapszichoógusi ááshey étrehozása indokot szeptember -jétő. A pedagógiai asszisztens a feadatai keretében a) átveszi, ietve átadja a gyermeket a szüőnek, gondozónak, b) a pedagógussa egyeztetve tájékoztatja a szüöt a gyermeket érintő napi eseményekrő, c) részt vesz a szüői értekezeteken, esetenként csaádiáto gatáson, a team vagy munkaközösségi megbeszééseken, intézményi értekezeteken, d) közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, ebonyoításában, feügyei a rábízott gyermekeket, vigyáz a testi épségükre, e) intézményen kívüi fogakozások, programok heyszíneire, kiránduásokra, tanumányi sétákra, stb. kíséri a gyermekeket, f) tevékenyen részt vesz a gyermekek ötözködési, étkezési szakásainak kiaakításában (terítés, evőeszközök hasznáata stb.). Eenőrzi a gyermekek higiénés és önkiszogáási tevékenységét, g) szükség szerint szervezi, feügyei a csoportos étkezéseket, h) eenőrzi a gyermekek áta hasznát heyiségek rendjét, tisztaságát, i) a pedagógus irányításáva közreműködik a gyermeket fejesztő, korrekciós tevékenységben, j) egyénieg segít a gyenneknek a fogakozásokon, k) esetenként (p. ügyeeti időben, szünidőben) fogakozást szcrvez, tart (sport, játék, kézműves fogakozás), ) beszámo a pedagógusnak a gyermekek tevékenységérő, m) vezeti a gyennekekre vonatkozó átaános jeegű nyivántartásokat (p. hiányzás), n) közreműködik adminisztrációs teendők eátásában, a dokumentumok ekészítésében. A neveési-oktatási intézmények működésérő és a közneveési intézmények névhasznáatáró szóó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeet (a továbbiakban: R) a szabáyozza az óvodapszichoógiai feadatokat. E1mek érdekében az óvodapszichoógus a) közveten segítséget nyújt a pedagógusoknak a neveő munkához, b) pszichoógiai jeegű szűrővizsgáatokat szervez, ameyek a beieszkedési, magatartási, tanuási nehézségek megeőzése érdekében szükségesek, c) megszervezi amentáhigiénés preventív feadatokat, d) krízistanácsadást szervez, e) terápiás vagy más kezeés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszogáathoz vagy más szakeátást biztosító intézményhez, f) szűréseket, vizsgáatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet a gyermek, a pedagógus, a szüő megkereséséve, vaamint az érintett gyennek szeméyiségfejesztéséve összhangban a szüő számára is, g) segíti a pszichoógiai ismeretek intézményen beüi esajátítását, h) együttműködik a pedagógiai szakszogáatta az érintett gyennek pedagógiai szakszogáati eátás keretében történő gondozásában, i) együttműködik a kijeöt pedagógiai szakszogáatban dogozó óvodapszichoógussa, iskoapszichoógussa a neveési-oktatási intézményben a pszichoógiai tevékenységge érintett gyermekek, tanujók pedagógiai szakszogáati vagy egyéb egészségügyi szakeátásra történő utaása vonatkozásában. 4

5 Óvodavezető-heyettes beosztáshoz tartozó póték biztositása A neveési-oktatási intézményekben fogakoztatott vezetők köteező étszámát az Nkt.. meékete rögzíti. Magasabb vezetői, vezetöi megbízás Fetéte Létszám intézményvezető intézményenként intézményvezető-heyettes 50 gyennek/tanuó étszám aatt - intézményvezetö-heyettes gyennek/tanuó intézményvezető-heyettes gyermekitanuó 2 A gyermekétszám aapján a Kőbányai Aprók Háza Óvodában és a Kőbányai Csodafa Óvodában köteező két fő vezető-heyettes akamazása szeptember -jétő. A Kőbányai Aprók Háza Óvodában az áás jeeneg is be van tötve. 3. Pedagógiai szakszogáati feadatok eátásának biztosítása 3.1. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejesztés, oktatás és gondozás [Nkt. 18. (2) bekezdés a) pontja] Mint minden pedagógiai szakszogáatot, a korai fejesztést és gondozást is az áami intézményfenntartó központ keretei között működő pedagógiai szakszogáati intézmény biztosítja. E szakszogáat megszervezésének sajátossága, hogy bár a böcsődék nem áthatnak e pedagógiai szakszogáati feadatot, a feadateátásban heyszínként közreműködhetnek. Abban az esetben ugyanis, ha a gyermek böcsődei neveésben részesü, akkor a korai fejesztést és gondozást is az adott intézményben ke biztosítani, amennyiben a feadat eátásához a szükséges fetéteek megvannak A korai fejesztés és gondozás feadatait ebben az esetben a pedagógiai szakszogáati intézmény biztosítja az adott intézményi heyszínen. Ha a korai fejesztés és gondozás igénybevétee a pedagógiai szakszogáati intézményben nem odható meg, akkor a gyermek fejesztésére a pedagógiai szakszogáati intézmény fenntartójáva infrastruktúra-hasznáatra vonatkozó szerződést kötött intézményben kerü sor. Az infrastruktúra-hasznáatra vonatkozó szerződés aapján történő korai fejesztés és gondozás eátásához a szükséges szakembert a pedagógiai szakszogáat intézménye biztosítja. A pedagógiai szakszogáati intézmények működésérő szóó 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeet (a továbbiakban: Pedszakszog R.) nem ad útmutatást a tekintetben, hogy az áami fenntartó központ kive, mey szervezette köt, köthet infrastruktúrahasznáatra vonatkozó szerződést. Így bármeyik, az érintett gyermekke fogakozó szervezet, intézmény számításba jöhet mint szerződő fé. [Pedszakszog. R.4. (3) bekezdés és (8) bekezdés, 5. (3) bekezdés] január -jéig a Fecskefészek Böcsőde átta e a korai fejesztés feadatát Integrátan nevet sajátos neveési igényű gyermekek eátása A Kőbányai Kékvirág Óvoda beszédfogyatékos sajátos neveési igényű gyermekek eátására kijeöt óvoda az aapító okiratban meghatározottak szerint. A beszédfogyatékos sajátos neveési igényű gyennekek integrát óvodai neveése kettő ogopédiai csoportban vaósu meg. A ogopédiai eátás magában fogaja a beszéd küönfée rendeenességeinek javítását, ietőeg a beszédhibák kiaakuásának megeőzését. 5

6 A súyosság szcrint megküönböztethető a beszédhiba, a beszédzavar és a beszéd fogyatékosság. A gyerekekné a beszédhibákat perifériás, a beszédzavarokat és a beszédfogyatékosságot központi idegrendszeri károsodásnak tudják be. Bármeyik károsodás ehet azonban kevésbé és erőtejesebben súyos, és akár tejesen megakadáyozhatja a beszédet, az írás-ovasás megtanuását, az írásbei kommunikációt vagy a számfogaom kiaakuását és a számoást. A ogopédiai kezeés összetettsége és időtartama a beszédhiba összetettségétö, típusátó és súyosságátó függ. A ogopédiai eátás egyéni fogakozás, ietőeg egfejebb hat gyermekbő áó csoportos fogakozás keretében vaósítható meg. A sajátos neveési igényű gyermeknek joga, hogy küöneges bánásmód keretében áapotának megfeeő pedagógiai, gyógypedagógiai eátásban részesüjön attó kezdődően, hogy igényjogosutságát megáapították A küöneges bánásmódnak megfeeő eátást a szakértői bizottság szakértői véeményében fogatak szerint ke biztosítani. A sajátos neveési igényű gyermek neveéséhez az aábbi fetéteek szükségesek: a) egyéni eőrehaadású képzéshez, integrát óvodai neveéshez, az ietékes szakértői bizottság áta meghatározottak szerinti fogakozáshoz szakirányú végzettségű gyógypedagógus, vaamint a fogakozásokhoz speciáis gyógyászati és technikai eszközök, b) a fejesztési terüetek szakértői bizottság áta történő meghatározása. [Nkt. 47. (4) bekezdése] A sajátos neveési igényű gyermek integrát óvodai neveése, a többi gyermekke részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. A gyógypedagógiai neveésben, oktatásban részt vevő neveési-oktatási intézményben a fogyatékosság típusának megfeeő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, konduktoróvodapedagógusi, terapeuta szakképzettség ke, ha az óvodai fogakozás, esődegesen nem a sajátos neveési igénybő eredő hátrány csökkentését, egészségügyi és pedagógiai céú habiitációját, rehabiitációját szogája. A sajátos neveési igényű gyermek, tanuó neveéséhez, oktatásához szükséges speciáis szakképzettségge rendekező szakember utazó gyógypedagógusi háózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagó!:,yusi háózat megszervezése és működtetése az áami intézményfenntartó központ feadata. [Nkt. 47. ( O) bekezdése]. iatásvizsgáat. ÓVodapedagógus, óvodapszichoógus és pedagógiai asszisztens áásheyek biztosítása Az Nkt. 74. (2) bekezdése aapján a teepüési önkormányzatoknak ke gondoskodni az óvodai neveésrő. E feadat eátásához az áam támogatást nyújt a Magyarország évi központi kötségvetésérő szóó évi CCIV. törvény szerint. Az eőirányzat átagbér aapú támogatást fizet a szaktörvényekben (az év eső nyoc hónapjában a közoktatási törvényben, az utosó négy hónapban a nemzeti közneveési törvényben) szerepő neveésszervezési paraméterek szerint számított pedagógusétszám, vaamint segítő étszám fogakoztatásának kiadásához. Az óvodapedagógusok átagbérének és közterheinek eismert összege: OOO H/számított étszám/ év. Az óvodapedagógusok neveő munkáját közvetenü segítök átagbérének és közterheinek eismert összege: 632 OOO forint/számított étszám/év. 6

7 A támogatás megáapításáná - a korábbi szabáyozástó etéröcn - a fogyatékosság típusának függvényében 2, ietve 3 főként kerünek tgyeembe vétere a sajátos neveési igényű gyem1ekek Az év végi eszámoás a havonta figyeembe vehető tényegesen fogakoztatott segítök átagos étszáma aapján történik. igényehető áami támogatás számított kötség (kifizetés) 4 hónapra 12 hónapra 3 hónapra 12 hónapra 9 fő pszichoógus (H) 27 fő pedagógiai asszisztens (C/D/E) 31 fő pedagógiai asszisztens (C/D/E) OOO Ft OOO Ft Ft Ft OOO Ft OOO Ft Ft Ft OOO Ft OOO Ft Ft Ft Cafetériajuttatás 12 hónapra 4 hónapra Cafetéria EHO Adó Összes Cafetéria EHO Adó Összes főre Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 9 fő pszichoógus (H) 27 fő pedagógiai asszisztens (C/D/E) 3 J fő pedagógiai asszisztens (C/D/E) J Ft Ft Ft Ft Ft Ft 67917Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A tábázat a 2013/2014. neveési év szeptember-decemberi kifizetéseket tartamazza. bér+ járuék cafetéria összes 9 fő pszichoógus (H) 27 fő pedagógiai asszisztens (C/D/E) 31 fo pedagógiai asszisztens (C/D/E) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A Kebersberg Intézményfenntartó Központ O. Tankerüete igazgatója az óvodapszichoógusi feadatokat az aábbiak szerint tervezi eátni (az eőterjesztés 7. meékete): a) 2013/2014-es tanévben is a 2012/2013. tanévben biztosított óraszámban átja e a tankerüet a Budapest Föváros X. kerüeti Önkormányzat áta fenntartott óvodákban a pszichoógusi feadatokat. b) A pszichoógusok munkaköri eírásában és kinevezésében is feadateátási heyként megjeennek az eátott óvodák. Az önkormányzat számára ez mindenképpen kötségkíméö, mert nem ke áásheyet biztosítani, nincs kifizetés. 7

8 Jeeneg azonban ennek jogszabáyi háttere nem biztosított a R ~ () bekezdése aapján a neveési-oktatási intézményben akamazott óvodapszichoógus átja e az e -ban meghatározott feadatokat. Az Nkt. 7. ~ () bekezdése szerint neveési-oktatási intézmény az óvoda, az átaános iskoa, a gimnázium, a szakközépiskoa, a szakiskoa, az aapfokú művészeti iskoa, a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai neveési intézmény és a koégium. A pedagógiai szakszogáati intézmény közneveési intézmény, de nem neveésioktatási intézmény. Az Nkt. 18. (2) bekezdése aapján a pedagógiai szakszogáat feadata: a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejesztés, oktatás és gondozás, b) a fejesztő neveés, c) szakértői bizottsági tevékenység, d) a neveési tanácsadás, c) a ogopédiai eátás, f) a továbbtanuási, páyaváasztási tanácsadás, g) a konduktív pedagógiai eátás, h) a gyógytestneveés, i) az iskoapszichoógiai, óvodapszichoógiai eátás, j) a kiemeten tehetséges gyermekek, tanujók gondozása Az áam vaamennyi szakszogáati feadatot egyeten intézménytípusban szervezi meg, az úgynevezett pedagógiai szakszogáati intézményben. Az áami feadatszervezés terén tehát megszűnnek a korábbi önáó, az egyes feadatokhoz hozzárendet intézménytípusok. Az áami intézményfenntartó központ keretei között összesen húsz, egy fővárosi és tizenkienc megyei pedagógiai szakszogáati intézmény átja e a közneveésrő szóó törvényben fesorot vaamennyi szakszogáati feadatot. Az áami pedagógiai szakszogáati intézmény tagoódik székheyintézményre és tagintézményre. Ez a tagoódás azonban nem feadat szerinti feosztásként jeenik meg a Pedszakszog R.-ben. Székhey intézmény a fővárosban egy működik, és a fővárosra vonatkozóan végzi a munka szakmai irányítását és koordináását. Tagintézmény ehet tankerüeti ietékességű tagintézmény, megyei, fővárosi ietékességű tagintézmény és országos ietékességű tagintézmény. A tagintézmény több teepheyen is működhet. A Pedszakszog R. aapján nem áapítható meg az egyes konkrét feadatok teepítése. Fetehetően errő az áami intézményfenntartó központ aapító okirata és szervezeti és működési szabáyzata fog intézkedni. A Pedszakszog R. 29. () bekezdése aapján az Nkt. 18. (2) bekezdés i) pontja szerinti iskoapszichoógiai, óvodapszichoógiai eátás feadata a pedagógiai szakszogáati intézményben a neveési-oktatási intézményekben dogozó pszichoógusok munkájának összefogása és segítése, meyet az iskoa- és óvodapszichoógus feadatok koordinátora át e. Az Nkt. 2. meékete szerint a neveő és oktatómunkát közvetenű segítő akamazottak körébe tartozó óvoda, iskoapszichoógusok finanszírozott étszáma gyermek, tanuó esetén 0,5 fő; 500 gyermek, tanuó étszám feett fő. Mindezek aapján ááspontom szerint óvodában. iskoában ke akamazni a pszichoógusokat. A tanuói étszámokat figyeembe véve iskoáink többségében is csupán 0,5 ááshey biztosított. Nem átom annak ehetőségét, hogy részmunkaidőben fogakoztatott pszichoógus iskoában is és óvodában is e tudja átni a feadatát. 2. Óvodavezető-heyettes beosztáshoz tartozó póték biztosítása A közakamazottakró szóó évi XXXIII. törvény végrehajtásáró a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeet 14/C. (2) bekezdés b) pontjaszerint az intézményvezető heyettesének vezetői feadatok eátására szóó megbízás esetén a póték 8

9 mértéke nem ehet kevesebb, mint a pótékaap 130%-a. Egy hónapra a póték 26 OOO Ft, a járuék Ft. Három hónapra Ft fedezet szükséges a Csodafa Óvodában a további vezető-heyettes megbízása esetén, amennyiben a gyennckek étszáma a 200 főt meghaadja. 3. Pedagógiai szakszogáati feadatok eátásának biztosítása A Kebesberg Intézményfenntartó Központ O. Tankerüete igazgatójának tájékoztatása szerint a Kékvirág Óvodában működő ogopédiai csoportok eátását tervei szerint a Kompex Óvoda, Átaános Iskoa és Speciáis Szakiskoáná fogakoztatott ogopédusok átják e a továbbiakban is. Amennyiben a Kékvirág Óvodában kettő ogopédus státuszt biztosítana az Önkormányzat, annak kötségvetési vonzata szeptember-december időszakra Ft, éves szinten Ft enne. A kettő gyógypedagógus egy évre számított cafetéria juttatása Ft, négy hónapra Ft. Áami támogatás a ogopédusokra nem igényehető, ezért a státusz biztosítását nem javasoom. III. A végrehajtás fetéteei A Kötségvetési fedezet szükséges 9 fő pszichoógus, 27 fő pedagógiai asszisztens és egy fő vezető-heyettes pótékának biztosításához. Fontos hogy október -jéig a pszichoógusi és pedagógiai asszisztensi áásheyek tényeges fetötöhsége megvaósujon, mert csak ebben az esetben igényehető az áami támogatás. IV. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőtetjesztés 1-5. meéketében fogat határozatokat Budapest, június"!-::(': W ee ber Tibor Törvényességi szempontbó eenjegyzem: ~ jegyző 9

10 me/ék/et az efáterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2013. (... )határozata a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott óvodákban engedéyezett pedagógus áásheyek számáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a pedagógus áásheyek számát az Önkormányzat áta fenntartott óvodákban az. meéket szerint áapítja meg. 2. Ez a határozat szeptember -jén ép hatáyba.. meéket a (VI. 27.) KÖKT határozathoz s ÓVODAPEDAGÓGUS ro N csoportok Intézmény neve! C/]... o száma óvoda- Z; óvoda- fejesztő pedagógus vezető pedagógus (csoportban) összes. Aprók Háza Óvoda Bóbita Óvoda Csodafa Óvoda Csodapók Óvoda Csupa Csoda Óvoda Gépmadár Óvoda , Gesztenye Óvoda Gézengúz Óvoda Gyermekek Háza Óvoda Gyöngyike Óvoda Hárseveű Óvoda Kékvirág Óvoda Kincskeresők Óvoda Kiskakas Óvoda Mászóka Óvoda Mocorgó Óvoda Rece-Fice Óvoda Zsivaj Óvoda ÖSSZESEN

11 2. meékct az e/fte1jesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2013. (VI. 27.) határozata a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott óvodákban engedéyezett óvodapszichoógus áásheyek számáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az óvodapszichoógus áásheyek számát az Önkormányzat áta fenntartott óvodákban az. meékete szerint áapítja meg. 2. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az. pontban meghatározott áásheyekre összesen eft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkonnányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeet 12. meéket 7. sora (közakamazottak és köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka) terhére. 3. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert a kötségvetési rendeetben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtéteére. 4. Az. pont szerinti áásheyek a Pogármester hozzájáruásáva töthetők be. 5. Ez a határozat szeptember -jén ép hatáyba.. meéket a.../2013. (VI. 27.) KÖKT határozathoz 8 ro N... Intézmény neve pszichoógus "' o "'. Aprók Háza Óvoda 0,5 12. Bóbita Óvoda 0,5 3. Csodafa Óvoda 0,5 4. Csodapók Óvoda 0,5 5. Csupa Csoda Óvoda 0,5 6. Gépmadár Óvoda 0,5 7. Gesztenye Óvoda 0,5 8. Gézengúz Óvoda 0,5 9. Gyermekek Háza Óvoda 0,5 10. Gyöngyike Óvoda 0,5. Hárseveű Óvoda 0,5 12. Kékvirág Óvoda 0,5 13. Kincskeresők Óvoda 0,5 14. Kiskakas Óvoda 0,5 15. Mászóka Óvoda 0,5 16. Mocorgó Óvoda 0,5 17. Rece-Fice Óvoda 0,5 18. Zsivaj Óvoda 0,5 ÖSSZESEN 9

12 3. meéket az e<5terjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2013. (VI. 27.) határozata a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott óvodákban engedéyezett pedagógiai asszisztens áásheyek számáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a pedagógiai asszisztens áásheyek számát az Önkormányzat áta fenntartott óvodákban az. meéket szerint áapítja meg. 2. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az. pontban meghatározott áásheyekre összesen eft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeet 12. meéket 7. sora (közakamazottak és köztisztviseők eőre nem terezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka) terhére. 3. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert a kötségvetési rendeetben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtéteére. 4. Ez a hatrozat szeptember -jén ép hatáyba. J. meéket a (VI. 27.) KÖKT határozathoz 8 -ro N cn... o cn pedagógiai Intézmény neve asszisztens L Aprók Háza Óvoda 4 2. Bóbita Óvoda 2 3. Csodafa Óvoda 2 4. Csodapók Óvoda 5. Csupa Csoda Óvoda 6. Gépmadár Óvoda 2 7. Gesztenye Óvoda 8. Gézengúz Óvoda 9. Gyermekek Háza Óvoda 10. Gyöngyike Óvoda. Hárseveű Óvoda 12. Kékvirág Óvoda Kincskeresők Óvoda 14. Kiskakas Óvoda Mászóka Óvoda Mocorgó Óvoda 17. Rece-Fice Óvoda 18. Zsivaj Óvoda ÖSSZESEN 27 12

13 .f. meéket az e!(fterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének.../2013. (VI. 27.) határozata a Kőbányai Csodafa Óvoda óvodavezető-heyettese vezetői pótékára fedezet biztosításáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Kőbányai Csodafa Óvodában további óvodavezető-heyettes megbízását engedéyezi, amennyiben a gyermekétszám a 200 főt meghaadja. A vezetői pótékot 26 OOO Ft! hó összegben áapítja meg. 2. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az. pontban meghatározott vezetői pótékra összesen 00 e Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeet 12. meéket 7. sora (közakamazottak és köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka) terhére. 3. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert a kötségvetési rendeetben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtéteére. 4. Ez a határozat szeptember -jén ép hatáyba. 5. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2013. (VI. 27.) határozata a korai fejesztés és gondozás eátására infrastruktúrahasznáatra vonatkozó szerződés megkötésérő Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete fehatamazza a pogármestert, hogy a korai fejesztés és gondozás eátására infrastuktúrahasznáatra vonatkozó szerződést kössön a pedagógiai szakszogáati intézmény fenntartójával Határidő: szeptember 30. Feadatkörében érintett: a humán szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője 13

14 a:: etjterjcs::tés 6. me/ék/ee Számított étszám meghatározása E." N... "' o "' Intézmény neve gyerekétszám (L) Aapító okiratban rögzített csoportok száma Fch Cs (csoport (61/32)*0 átagétzsám),85 Vk2 számított pedagógus étszám kerekítve: számított pedagógus étszám 2012/2013. neveési évben az engedéyezett pedagógus étszám küönbség. Aprók Háza Óvoda 2. Bóbita Óvoda 3. Csoda fa Óvoda 4. Csodapók Óvoda 5. Csupa Csoda Óvoda 6. Gépmadár Óvoda 7. Gesztenye Óvoda 8. Gézengúz Óvoda 9. Gy~rmekek Háza Óvoda 10. Gyöngyike Óvoda. Hárscvcü Óvoda 12. Kékvirág Óvoda 13. Kincskeresők Óvoda 14. Kiskakas Óvoda 15. Mászóka Óvoda 16. Mocorgó Óvoda 17. Rece-Fice Óvoda 18. Zsivaj Övoda ÖSSZES 331! ! !72 J!94!60 ISO ! , ! , , , ! , ! , , ! , , , , ! , , , , J 19, , , , , , , , , , , , ,8995 3, , , !O IS ! o o o o o -10 Psz 2 = (L 2 /Cs) * Feh2 + Vkz aho: Psz 2= 2013/2014. neveési évre számított óvodapedagógusok étszáma, egész számra kerekítve, L 2 =20 13/2014. neveési évben szervezett csoport(ok)ban az összes gyermekétszám, Cs= az óvodai neveési évekre a Kiegészítő szabáyok 3. pontjaszerint meghatározott csoport átagétszám, Feh 2 =fogakozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 2013/2014. neveési évben a Köznev. tv.-ben az átagos csoportétszámra meghatározott heti óvodai neveési fogakoztatási időkeret (órában), és 2013/2014. neveési évben a Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti köteező óraszám, ietve kötött munkaidő hányadosa korrigáva az intézménytípus-együtthatóva, Vk 2 =vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többetétszám a 2013/2014. neveési évben (két tizedesre kerekítve) Vkz =V 2 ( 1 ~ ~--. v" ) V2 *32 V 2 = 2013/2014. neveési évben a Köznev. tv.. meékete szcrinti vezetők köteező étszáma V, 2 =a 2013/2014. neveési évben a Köznev. tv. 5. mcéketében -megáapított köteező neveési óraszámának, óvodai fogakozásai számának összege.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 Kivonat A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

LilL. számú előterjesztés

LilL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere LilL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Az esélykülönbséget csökkentő nevelési és képzési igényeknek megfelelő programok fejlesztése SNI szakképzés és integrációs pedagógus-felkészítő

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI mileaniko@gmail.com I. JOGOK Alaptörvény, XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével

Részletesebben

:)._, ( ~ szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

:)._, ( ~ szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló :)._, ( ~ szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gesztenye Óvoda és a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása" tárgyában, keretmegállapodásos

nagykarbantartási és épületfelújítási feladatok ellátása tárgyában, keretmegállapodásos KÜM/3356-13/2012/ ADM VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amey étrejött egyrészrő Magyarország Küügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp 47), képvisei: Bába Iván közigazgatási áamtitkár, mint megrendeő - a továbbiakban

Részletesebben