J10G. szám ú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J10G. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési intézmények áásheyeinek meghatározásáró. Tartami összefogaó. Óvodapedagógus, óvodapszichoógus és pedagógiai asszisztens áásheyek biztosítása A nemzeti közneveésrő szóó évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 6. meékete rögzíti a gyermekek finanszírozott heti fogakoztatási időkeretét 61 órában. Hatáyba épésének időpontja szeptember. Az óvodai neveés finanszírozott időkerete magában fogaja a gyermek napközbeni eátásáva összefúggő feadatokhoz, a tejes óvodai éetet magában fogaó fogakozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beieszkedési, tanuási, magatartási nehézségge küzdő gyermekek fejesztő, vaamint a sajátos neveési igényü gyermekek egészségügyi, pedagógiai céú habiitációs, rehabiitációs fogakoztatásának heti tizenegy óra időkeret ét. Óvodában a kötött munkaidőt, azaz a pedagógus heti tejes munkaidejének nyocvan százaékát (32 órát) a gyermekekke vaó közveten, tejes óvodai éetet magában fogaó fogakozásra ke fordítani szeptember -jétő vátozik az óvodavezető és az óvodavezető-heyettes heti óvodai fogakozásainak száma. (Nkt. 5. meéket) í étszám a közoktatásró sz ó ó Nkt. 5. meékete szerint ( évi LXXIX. törvény. szeptember -jétő) meéket III. része szerint köteező óraszám (2013. augusztus 31-ig) i -j fö fö közötti 4 vagy több csoportos közötti gyermekgyermekétszám óvodában Óvodavezető Óvodavezető-heyettes ~ Ezek a vátozások indokoják az óvodákban akamazott pedagógusétszámok feüvizsgáatát. A közoktatásró szóó évi LXXIX. törvény szerint a pedagógusok étszámát az óvodai csoportok, a köteező órák száma, a köteező óraszámba beszámítható tevékenység, az óvoda nyitvatartási ideje aapján keett meghatározni oy módon, hogy a tejes nyitva tartás ideje aatt minden csoportban a gyermekekke óvodapedagógus fogakozzon, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési időve. Az óvodapedagógusok finanszírozási szempontbó eismert étszáma a korábbi évekbő jórészt ismei módon: már a) az önkormányzatok áta az országos mutatószám-femérés során jezett gyermekétszámon,

2 b) az óv od ai csoportokra meghatározott átagétszámon, c) a heti neveési fogakoztatási időkerctcn, vaamint d) a pedagógus heti köteezö óraszámán, ietve a kötött munkaidön. aapu. Mindezek meett a pedagógusétszám számítása figyeembe veszi a vezetői órakedvezmény miatti étszámtöbbetet Ennek megáapítása a tényegesen fogakoztatott vezetői étszám, vaamint a vezetök jogszabáyban meghatározott köteezö neveési óraszámának, ietve óvodai fogakozási számának összege aapján történik. (az eóterjesztés 6. meékete) ;~ :.J (áami- ÓVODAPEDAGÓGUS (2012/2013. finanszírozott neveési év) 6 étszám ro csoportok "' N,_ Intézmény neve száma óvodao támogatás) etérés "' óvoda- fejesztő pedagóg összesen 2013/2014. vezető pedagógus (csoportb neveési év _L -~. Aprók Háza Óvoda r Bóbita Óvoda Csodafa Óvoda o 4. Csodapók Óvoda o 5. Csupa Csoda Óvoda o 6. Gépmadár Óvoda Gesztenye Óvoda o Gézengúz Óvoda o -- r Gyermekek Háza o Óvoda Gyöngyike Óvoda o. Hárseveű Óvoda o Kékvirág Óvoda Kincskeresők Óvoda j 14. Kiskakas Óvoda c Mászóka Óvoda Mocorgó Óvoda Rece-fi ce Óvoda o 18. Zsivaj Óvoda o ÖSSZESEN A 2012/2013. neveési évben megáapított pedagógusétszám tízze több, mint a 2013/2014. neveési évre meghatározott finanszírozott étszám. Ennek eenére nem javasaom a étszámcsökkentést. Az Nkt a szerint, ha a gyermek, a tanuó beieszkedési, tanuási, magatartási nehézségge küzd, fejesztö fogakoztatásra jogosut. A fejesztö fogakoztatás az óvodai neveés keretében vaósítható meg. Fejesztő pedagógusi munkakörben akamazható bármey pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, szociápedagógus) és a beieszkedési, tanuási, magatartási nehézségekke küzdö gyennekek, tanuók szürésére, csoportos és egyéni fogakoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, gyógypedagógus a tanuásban akadáyozottak vagy ogopédia vagy pszichopedagógia szakiránnyal Amennyiben a további neveési évekre is biztosítjuk a 2012/2013-ban engedéyezett pedagógusétszámot, úgy a késöbbiekben is garantát esz a fejesztő óvodapedagógusok 2

3 akamazása vaamennyi intézményünkben. A 2013/2014. neveési év szeptembertö - decemberig tartó idöszakára többetkötség nem jeentkezik, mive a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (. 27.) önkormányzati rendeet a 239 fő óvodapedagógus szeméyi juttatásának és a kapcsoódó járuékának és az adónak a fedezetét biztosította. Az Nkt. 2. meékete tartamazza a neveő és oktató munkát közvetenü segítök finanszírozott étszámát, ami a 95. (3) bekezdése aapján szeptember -jén ép hatáyba. Munkakör Fetéte Létszám óvodatitkár, iskoatitkár, koégiumi titkár intézményenként, aho a gyennekek, tanujók étszáma eéri a J 00 főt: továbbá 450 gyennek enként, tanuónként, koégiumi titkár önáó koégiumonként, vaamint a székheyen kívü müködő koégiumi intézményegységenként J dajka óvodában csoportonként J gondozónő és takarító intézménycnként: továbbá teepheyenként, aho egaább 3 óvodában óvodai csop011 rnüködik pedagógiai asszisztens óvodában i 3 óvodai csoportonként iskoapszichoógus, gyennek, tanuó között 0,5 óvodapszichoógus Az óvodáinkban a csoportonkénti dajkák, az óvodatitkár és az egy fő takarítói ááshey már b. Z t OSO 't tt I n d o k o It a psz1c. h o ' ogus1 es pe d agog1m assz1sz t ens a 'W as h eye k e 't re h ozasa. pedagógiai pedagógiai asszisztens 6 ro asszisztens (3 N csoportok kerekített pedagógiai :/],... Intézmény neve pszichoógus óvoda i o száma étszáma asszisztens 'Z; csoportonként (kerekítés ) szabáyai szerint). Aprók Háza Óvoda 13 0,5 4,3 4, Bóbita Óvoda 6 0,5 2,0 2, Csodafa Óvoda 8 0,5 2,7 3, Csodapók Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 5. Csupa Csoda Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 6. Gépmadár Óvoda 7 0,5 2,3 2, Gesztenye Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 8. Gézengúz Óvoda 4 0,5,3 1,0 Gyermekek Háza ,5 1,3 1,0 Óvoda O. 1 Gyöngyike Óvoda 4 0,5 1,3 1,0. Hárseveű Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 12. Kékvirág Óvoda 7 0,5 2, Kincskeresők Óvoda 5 0,5 1,7 2,0 14. Kiskakas Óvoda 8 0,5 2,7 3, Mászóka Óvoda 6 0,5 2,0 2, Mocorgó Óvoda 5 0,5 1,7 2, Rece-Fice Óvoda 4 0,5,3 1,0 18. Zsivaj Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 1 ÖSSZESEN ,7 31,0 27 3

4 A tábázatban a pedagógiai asszisztensek számára három adat (33, 7; 31 és 27) szerepe. Az etérés oka a számítás, és a kerekítés módjában kerescndö. A jogszabáy három csoportonként biztosít egy pedagógiai asszisztenst. A 4-5, a 7-8, és a 13 csoportta rendekező óv od áná a pedagógiai asszisztensek számát a MÁK eenőrzési gyakorata aapján csak a 3-ma osztható csoportszámra vettem figyeembe. A fentiekre vaó tekintette 27 fö pedagógiai asszisztensi és 9 fő óvodapszichoógusi ááshey étrehozása indokot szeptember -jétő. A pedagógiai asszisztens a feadatai keretében a) átveszi, ietve átadja a gyermeket a szüőnek, gondozónak, b) a pedagógussa egyeztetve tájékoztatja a szüöt a gyermeket érintő napi eseményekrő, c) részt vesz a szüői értekezeteken, esetenként csaádiáto gatáson, a team vagy munkaközösségi megbeszééseken, intézményi értekezeteken, d) közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, ebonyoításában, feügyei a rábízott gyermekeket, vigyáz a testi épségükre, e) intézményen kívüi fogakozások, programok heyszíneire, kiránduásokra, tanumányi sétákra, stb. kíséri a gyermekeket, f) tevékenyen részt vesz a gyermekek ötözködési, étkezési szakásainak kiaakításában (terítés, evőeszközök hasznáata stb.). Eenőrzi a gyermekek higiénés és önkiszogáási tevékenységét, g) szükség szerint szervezi, feügyei a csoportos étkezéseket, h) eenőrzi a gyermekek áta hasznát heyiségek rendjét, tisztaságát, i) a pedagógus irányításáva közreműködik a gyermeket fejesztő, korrekciós tevékenységben, j) egyénieg segít a gyenneknek a fogakozásokon, k) esetenként (p. ügyeeti időben, szünidőben) fogakozást szcrvez, tart (sport, játék, kézműves fogakozás), ) beszámo a pedagógusnak a gyermekek tevékenységérő, m) vezeti a gyennekekre vonatkozó átaános jeegű nyivántartásokat (p. hiányzás), n) közreműködik adminisztrációs teendők eátásában, a dokumentumok ekészítésében. A neveési-oktatási intézmények működésérő és a közneveési intézmények névhasznáatáró szóó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeet (a továbbiakban: R) a szabáyozza az óvodapszichoógiai feadatokat. E1mek érdekében az óvodapszichoógus a) közveten segítséget nyújt a pedagógusoknak a neveő munkához, b) pszichoógiai jeegű szűrővizsgáatokat szervez, ameyek a beieszkedési, magatartási, tanuási nehézségek megeőzése érdekében szükségesek, c) megszervezi amentáhigiénés preventív feadatokat, d) krízistanácsadást szervez, e) terápiás vagy más kezeés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszogáathoz vagy más szakeátást biztosító intézményhez, f) szűréseket, vizsgáatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet a gyermek, a pedagógus, a szüő megkereséséve, vaamint az érintett gyennek szeméyiségfejesztéséve összhangban a szüő számára is, g) segíti a pszichoógiai ismeretek intézményen beüi esajátítását, h) együttműködik a pedagógiai szakszogáatta az érintett gyennek pedagógiai szakszogáati eátás keretében történő gondozásában, i) együttműködik a kijeöt pedagógiai szakszogáatban dogozó óvodapszichoógussa, iskoapszichoógussa a neveési-oktatási intézményben a pszichoógiai tevékenységge érintett gyermekek, tanujók pedagógiai szakszogáati vagy egyéb egészségügyi szakeátásra történő utaása vonatkozásában. 4

5 Óvodavezető-heyettes beosztáshoz tartozó póték biztositása A neveési-oktatási intézményekben fogakoztatott vezetők köteező étszámát az Nkt.. meékete rögzíti. Magasabb vezetői, vezetöi megbízás Fetéte Létszám intézményvezető intézményenként intézményvezető-heyettes 50 gyennek/tanuó étszám aatt - intézményvezetö-heyettes gyennek/tanuó intézményvezető-heyettes gyermekitanuó 2 A gyermekétszám aapján a Kőbányai Aprók Háza Óvodában és a Kőbányai Csodafa Óvodában köteező két fő vezető-heyettes akamazása szeptember -jétő. A Kőbányai Aprók Háza Óvodában az áás jeeneg is be van tötve. 3. Pedagógiai szakszogáati feadatok eátásának biztosítása 3.1. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejesztés, oktatás és gondozás [Nkt. 18. (2) bekezdés a) pontja] Mint minden pedagógiai szakszogáatot, a korai fejesztést és gondozást is az áami intézményfenntartó központ keretei között működő pedagógiai szakszogáati intézmény biztosítja. E szakszogáat megszervezésének sajátossága, hogy bár a böcsődék nem áthatnak e pedagógiai szakszogáati feadatot, a feadateátásban heyszínként közreműködhetnek. Abban az esetben ugyanis, ha a gyermek böcsődei neveésben részesü, akkor a korai fejesztést és gondozást is az adott intézményben ke biztosítani, amennyiben a feadat eátásához a szükséges fetéteek megvannak A korai fejesztés és gondozás feadatait ebben az esetben a pedagógiai szakszogáati intézmény biztosítja az adott intézményi heyszínen. Ha a korai fejesztés és gondozás igénybevétee a pedagógiai szakszogáati intézményben nem odható meg, akkor a gyermek fejesztésére a pedagógiai szakszogáati intézmény fenntartójáva infrastruktúra-hasznáatra vonatkozó szerződést kötött intézményben kerü sor. Az infrastruktúra-hasznáatra vonatkozó szerződés aapján történő korai fejesztés és gondozás eátásához a szükséges szakembert a pedagógiai szakszogáat intézménye biztosítja. A pedagógiai szakszogáati intézmények működésérő szóó 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeet (a továbbiakban: Pedszakszog R.) nem ad útmutatást a tekintetben, hogy az áami fenntartó központ kive, mey szervezette köt, köthet infrastruktúrahasznáatra vonatkozó szerződést. Így bármeyik, az érintett gyermekke fogakozó szervezet, intézmény számításba jöhet mint szerződő fé. [Pedszakszog. R.4. (3) bekezdés és (8) bekezdés, 5. (3) bekezdés] január -jéig a Fecskefészek Böcsőde átta e a korai fejesztés feadatát Integrátan nevet sajátos neveési igényű gyermekek eátása A Kőbányai Kékvirág Óvoda beszédfogyatékos sajátos neveési igényű gyermekek eátására kijeöt óvoda az aapító okiratban meghatározottak szerint. A beszédfogyatékos sajátos neveési igényű gyennekek integrát óvodai neveése kettő ogopédiai csoportban vaósu meg. A ogopédiai eátás magában fogaja a beszéd küönfée rendeenességeinek javítását, ietőeg a beszédhibák kiaakuásának megeőzését. 5

6 A súyosság szcrint megküönböztethető a beszédhiba, a beszédzavar és a beszéd fogyatékosság. A gyerekekné a beszédhibákat perifériás, a beszédzavarokat és a beszédfogyatékosságot központi idegrendszeri károsodásnak tudják be. Bármeyik károsodás ehet azonban kevésbé és erőtejesebben súyos, és akár tejesen megakadáyozhatja a beszédet, az írás-ovasás megtanuását, az írásbei kommunikációt vagy a számfogaom kiaakuását és a számoást. A ogopédiai kezeés összetettsége és időtartama a beszédhiba összetettségétö, típusátó és súyosságátó függ. A ogopédiai eátás egyéni fogakozás, ietőeg egfejebb hat gyermekbő áó csoportos fogakozás keretében vaósítható meg. A sajátos neveési igényű gyermeknek joga, hogy küöneges bánásmód keretében áapotának megfeeő pedagógiai, gyógypedagógiai eátásban részesüjön attó kezdődően, hogy igényjogosutságát megáapították A küöneges bánásmódnak megfeeő eátást a szakértői bizottság szakértői véeményében fogatak szerint ke biztosítani. A sajátos neveési igényű gyermek neveéséhez az aábbi fetéteek szükségesek: a) egyéni eőrehaadású képzéshez, integrát óvodai neveéshez, az ietékes szakértői bizottság áta meghatározottak szerinti fogakozáshoz szakirányú végzettségű gyógypedagógus, vaamint a fogakozásokhoz speciáis gyógyászati és technikai eszközök, b) a fejesztési terüetek szakértői bizottság áta történő meghatározása. [Nkt. 47. (4) bekezdése] A sajátos neveési igényű gyermek integrát óvodai neveése, a többi gyermekke részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. A gyógypedagógiai neveésben, oktatásban részt vevő neveési-oktatási intézményben a fogyatékosság típusának megfeeő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, konduktoróvodapedagógusi, terapeuta szakképzettség ke, ha az óvodai fogakozás, esődegesen nem a sajátos neveési igénybő eredő hátrány csökkentését, egészségügyi és pedagógiai céú habiitációját, rehabiitációját szogája. A sajátos neveési igényű gyermek, tanuó neveéséhez, oktatásához szükséges speciáis szakképzettségge rendekező szakember utazó gyógypedagógusi háózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagó!:,yusi háózat megszervezése és működtetése az áami intézményfenntartó központ feadata. [Nkt. 47. ( O) bekezdése]. iatásvizsgáat. ÓVodapedagógus, óvodapszichoógus és pedagógiai asszisztens áásheyek biztosítása Az Nkt. 74. (2) bekezdése aapján a teepüési önkormányzatoknak ke gondoskodni az óvodai neveésrő. E feadat eátásához az áam támogatást nyújt a Magyarország évi központi kötségvetésérő szóó évi CCIV. törvény szerint. Az eőirányzat átagbér aapú támogatást fizet a szaktörvényekben (az év eső nyoc hónapjában a közoktatási törvényben, az utosó négy hónapban a nemzeti közneveési törvényben) szerepő neveésszervezési paraméterek szerint számított pedagógusétszám, vaamint segítő étszám fogakoztatásának kiadásához. Az óvodapedagógusok átagbérének és közterheinek eismert összege: OOO H/számított étszám/ év. Az óvodapedagógusok neveő munkáját közvetenü segítök átagbérének és közterheinek eismert összege: 632 OOO forint/számított étszám/év. 6

7 A támogatás megáapításáná - a korábbi szabáyozástó etéröcn - a fogyatékosság típusának függvényében 2, ietve 3 főként kerünek tgyeembe vétere a sajátos neveési igényű gyem1ekek Az év végi eszámoás a havonta figyeembe vehető tényegesen fogakoztatott segítök átagos étszáma aapján történik. igényehető áami támogatás számított kötség (kifizetés) 4 hónapra 12 hónapra 3 hónapra 12 hónapra 9 fő pszichoógus (H) 27 fő pedagógiai asszisztens (C/D/E) 31 fő pedagógiai asszisztens (C/D/E) OOO Ft OOO Ft Ft Ft OOO Ft OOO Ft Ft Ft OOO Ft OOO Ft Ft Ft Cafetériajuttatás 12 hónapra 4 hónapra Cafetéria EHO Adó Összes Cafetéria EHO Adó Összes főre Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 9 fő pszichoógus (H) 27 fő pedagógiai asszisztens (C/D/E) 3 J fő pedagógiai asszisztens (C/D/E) J Ft Ft Ft Ft Ft Ft 67917Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A tábázat a 2013/2014. neveési év szeptember-decemberi kifizetéseket tartamazza. bér+ járuék cafetéria összes 9 fő pszichoógus (H) 27 fő pedagógiai asszisztens (C/D/E) 31 fo pedagógiai asszisztens (C/D/E) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A Kebersberg Intézményfenntartó Központ O. Tankerüete igazgatója az óvodapszichoógusi feadatokat az aábbiak szerint tervezi eátni (az eőterjesztés 7. meékete): a) 2013/2014-es tanévben is a 2012/2013. tanévben biztosított óraszámban átja e a tankerüet a Budapest Föváros X. kerüeti Önkormányzat áta fenntartott óvodákban a pszichoógusi feadatokat. b) A pszichoógusok munkaköri eírásában és kinevezésében is feadateátási heyként megjeennek az eátott óvodák. Az önkormányzat számára ez mindenképpen kötségkíméö, mert nem ke áásheyet biztosítani, nincs kifizetés. 7

8 Jeeneg azonban ennek jogszabáyi háttere nem biztosított a R ~ () bekezdése aapján a neveési-oktatási intézményben akamazott óvodapszichoógus átja e az e -ban meghatározott feadatokat. Az Nkt. 7. ~ () bekezdése szerint neveési-oktatási intézmény az óvoda, az átaános iskoa, a gimnázium, a szakközépiskoa, a szakiskoa, az aapfokú művészeti iskoa, a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai neveési intézmény és a koégium. A pedagógiai szakszogáati intézmény közneveési intézmény, de nem neveésioktatási intézmény. Az Nkt. 18. (2) bekezdése aapján a pedagógiai szakszogáat feadata: a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejesztés, oktatás és gondozás, b) a fejesztő neveés, c) szakértői bizottsági tevékenység, d) a neveési tanácsadás, c) a ogopédiai eátás, f) a továbbtanuási, páyaváasztási tanácsadás, g) a konduktív pedagógiai eátás, h) a gyógytestneveés, i) az iskoapszichoógiai, óvodapszichoógiai eátás, j) a kiemeten tehetséges gyermekek, tanujók gondozása Az áam vaamennyi szakszogáati feadatot egyeten intézménytípusban szervezi meg, az úgynevezett pedagógiai szakszogáati intézményben. Az áami feadatszervezés terén tehát megszűnnek a korábbi önáó, az egyes feadatokhoz hozzárendet intézménytípusok. Az áami intézményfenntartó központ keretei között összesen húsz, egy fővárosi és tizenkienc megyei pedagógiai szakszogáati intézmény átja e a közneveésrő szóó törvényben fesorot vaamennyi szakszogáati feadatot. Az áami pedagógiai szakszogáati intézmény tagoódik székheyintézményre és tagintézményre. Ez a tagoódás azonban nem feadat szerinti feosztásként jeenik meg a Pedszakszog R.-ben. Székhey intézmény a fővárosban egy működik, és a fővárosra vonatkozóan végzi a munka szakmai irányítását és koordináását. Tagintézmény ehet tankerüeti ietékességű tagintézmény, megyei, fővárosi ietékességű tagintézmény és országos ietékességű tagintézmény. A tagintézmény több teepheyen is működhet. A Pedszakszog R. aapján nem áapítható meg az egyes konkrét feadatok teepítése. Fetehetően errő az áami intézményfenntartó központ aapító okirata és szervezeti és működési szabáyzata fog intézkedni. A Pedszakszog R. 29. () bekezdése aapján az Nkt. 18. (2) bekezdés i) pontja szerinti iskoapszichoógiai, óvodapszichoógiai eátás feadata a pedagógiai szakszogáati intézményben a neveési-oktatási intézményekben dogozó pszichoógusok munkájának összefogása és segítése, meyet az iskoa- és óvodapszichoógus feadatok koordinátora át e. Az Nkt. 2. meékete szerint a neveő és oktatómunkát közvetenű segítő akamazottak körébe tartozó óvoda, iskoapszichoógusok finanszírozott étszáma gyermek, tanuó esetén 0,5 fő; 500 gyermek, tanuó étszám feett fő. Mindezek aapján ááspontom szerint óvodában. iskoában ke akamazni a pszichoógusokat. A tanuói étszámokat figyeembe véve iskoáink többségében is csupán 0,5 ááshey biztosított. Nem átom annak ehetőségét, hogy részmunkaidőben fogakoztatott pszichoógus iskoában is és óvodában is e tudja átni a feadatát. 2. Óvodavezető-heyettes beosztáshoz tartozó póték biztosítása A közakamazottakró szóó évi XXXIII. törvény végrehajtásáró a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeet 14/C. (2) bekezdés b) pontjaszerint az intézményvezető heyettesének vezetői feadatok eátására szóó megbízás esetén a póték 8

9 mértéke nem ehet kevesebb, mint a pótékaap 130%-a. Egy hónapra a póték 26 OOO Ft, a járuék Ft. Három hónapra Ft fedezet szükséges a Csodafa Óvodában a további vezető-heyettes megbízása esetén, amennyiben a gyennckek étszáma a 200 főt meghaadja. 3. Pedagógiai szakszogáati feadatok eátásának biztosítása A Kebesberg Intézményfenntartó Központ O. Tankerüete igazgatójának tájékoztatása szerint a Kékvirág Óvodában működő ogopédiai csoportok eátását tervei szerint a Kompex Óvoda, Átaános Iskoa és Speciáis Szakiskoáná fogakoztatott ogopédusok átják e a továbbiakban is. Amennyiben a Kékvirág Óvodában kettő ogopédus státuszt biztosítana az Önkormányzat, annak kötségvetési vonzata szeptember-december időszakra Ft, éves szinten Ft enne. A kettő gyógypedagógus egy évre számított cafetéria juttatása Ft, négy hónapra Ft. Áami támogatás a ogopédusokra nem igényehető, ezért a státusz biztosítását nem javasoom. III. A végrehajtás fetéteei A Kötségvetési fedezet szükséges 9 fő pszichoógus, 27 fő pedagógiai asszisztens és egy fő vezető-heyettes pótékának biztosításához. Fontos hogy október -jéig a pszichoógusi és pedagógiai asszisztensi áásheyek tényeges fetötöhsége megvaósujon, mert csak ebben az esetben igényehető az áami támogatás. IV. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőtetjesztés 1-5. meéketében fogat határozatokat Budapest, június"!-::(': W ee ber Tibor Törvényességi szempontbó eenjegyzem: ~ jegyző 9

10 me/ék/et az efáterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2013. (... )határozata a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott óvodákban engedéyezett pedagógus áásheyek számáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a pedagógus áásheyek számát az Önkormányzat áta fenntartott óvodákban az. meéket szerint áapítja meg. 2. Ez a határozat szeptember -jén ép hatáyba.. meéket a (VI. 27.) KÖKT határozathoz s ÓVODAPEDAGÓGUS ro N csoportok Intézmény neve! C/]... o száma óvoda- Z; óvoda- fejesztő pedagógus vezető pedagógus (csoportban) összes. Aprók Háza Óvoda Bóbita Óvoda Csodafa Óvoda Csodapók Óvoda Csupa Csoda Óvoda Gépmadár Óvoda , Gesztenye Óvoda Gézengúz Óvoda Gyermekek Háza Óvoda Gyöngyike Óvoda Hárseveű Óvoda Kékvirág Óvoda Kincskeresők Óvoda Kiskakas Óvoda Mászóka Óvoda Mocorgó Óvoda Rece-Fice Óvoda Zsivaj Óvoda ÖSSZESEN

11 2. meékct az e/fte1jesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2013. (VI. 27.) határozata a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott óvodákban engedéyezett óvodapszichoógus áásheyek számáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az óvodapszichoógus áásheyek számát az Önkormányzat áta fenntartott óvodákban az. meékete szerint áapítja meg. 2. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az. pontban meghatározott áásheyekre összesen eft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkonnányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeet 12. meéket 7. sora (közakamazottak és köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka) terhére. 3. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert a kötségvetési rendeetben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtéteére. 4. Az. pont szerinti áásheyek a Pogármester hozzájáruásáva töthetők be. 5. Ez a határozat szeptember -jén ép hatáyba.. meéket a.../2013. (VI. 27.) KÖKT határozathoz 8 ro N... Intézmény neve pszichoógus "' o "'. Aprók Háza Óvoda 0,5 12. Bóbita Óvoda 0,5 3. Csodafa Óvoda 0,5 4. Csodapók Óvoda 0,5 5. Csupa Csoda Óvoda 0,5 6. Gépmadár Óvoda 0,5 7. Gesztenye Óvoda 0,5 8. Gézengúz Óvoda 0,5 9. Gyermekek Háza Óvoda 0,5 10. Gyöngyike Óvoda 0,5. Hárseveű Óvoda 0,5 12. Kékvirág Óvoda 0,5 13. Kincskeresők Óvoda 0,5 14. Kiskakas Óvoda 0,5 15. Mászóka Óvoda 0,5 16. Mocorgó Óvoda 0,5 17. Rece-Fice Óvoda 0,5 18. Zsivaj Óvoda 0,5 ÖSSZESEN 9

12 3. meéket az e<5terjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2013. (VI. 27.) határozata a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott óvodákban engedéyezett pedagógiai asszisztens áásheyek számáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a pedagógiai asszisztens áásheyek számát az Önkormányzat áta fenntartott óvodákban az. meéket szerint áapítja meg. 2. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az. pontban meghatározott áásheyekre összesen eft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeet 12. meéket 7. sora (közakamazottak és köztisztviseők eőre nem terezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka) terhére. 3. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert a kötségvetési rendeetben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtéteére. 4. Ez a hatrozat szeptember -jén ép hatáyba. J. meéket a (VI. 27.) KÖKT határozathoz 8 -ro N cn... o cn pedagógiai Intézmény neve asszisztens L Aprók Háza Óvoda 4 2. Bóbita Óvoda 2 3. Csodafa Óvoda 2 4. Csodapók Óvoda 5. Csupa Csoda Óvoda 6. Gépmadár Óvoda 2 7. Gesztenye Óvoda 8. Gézengúz Óvoda 9. Gyermekek Háza Óvoda 10. Gyöngyike Óvoda. Hárseveű Óvoda 12. Kékvirág Óvoda Kincskeresők Óvoda 14. Kiskakas Óvoda Mászóka Óvoda Mocorgó Óvoda 17. Rece-Fice Óvoda 18. Zsivaj Óvoda ÖSSZESEN 27 12

13 .f. meéket az e!(fterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének.../2013. (VI. 27.) határozata a Kőbányai Csodafa Óvoda óvodavezető-heyettese vezetői pótékára fedezet biztosításáró. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Kőbányai Csodafa Óvodában további óvodavezető-heyettes megbízását engedéyezi, amennyiben a gyermekétszám a 200 főt meghaadja. A vezetői pótékot 26 OOO Ft! hó összegben áapítja meg. 2. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete az. pontban meghatározott vezetői pótékra összesen 00 e Ft fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat évi kötségvetésérő szóó 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendeet 12. meéket 7. sora (közakamazottak és köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka) terhére. 3. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert a kötségvetési rendeetben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtéteére. 4. Ez a határozat szeptember -jén ép hatáyba. 5. meéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2013. (VI. 27.) határozata a korai fejesztés és gondozás eátására infrastruktúrahasznáatra vonatkozó szerződés megkötésérő Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete fehatamazza a pogármestert, hogy a korai fejesztés és gondozás eátására infrastuktúrahasznáatra vonatkozó szerződést kössön a pedagógiai szakszogáati intézmény fenntartójával Határidő: szeptember 30. Feadatkörében érintett: a humán szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője 13

14 a:: etjterjcs::tés 6. me/ék/ee Számított étszám meghatározása E." N... "' o "' Intézmény neve gyerekétszám (L) Aapító okiratban rögzített csoportok száma Fch Cs (csoport (61/32)*0 átagétzsám),85 Vk2 számított pedagógus étszám kerekítve: számított pedagógus étszám 2012/2013. neveési évben az engedéyezett pedagógus étszám küönbség. Aprók Háza Óvoda 2. Bóbita Óvoda 3. Csoda fa Óvoda 4. Csodapók Óvoda 5. Csupa Csoda Óvoda 6. Gépmadár Óvoda 7. Gesztenye Óvoda 8. Gézengúz Óvoda 9. Gy~rmekek Háza Óvoda 10. Gyöngyike Óvoda. Hárscvcü Óvoda 12. Kékvirág Óvoda 13. Kincskeresők Óvoda 14. Kiskakas Óvoda 15. Mászóka Óvoda 16. Mocorgó Óvoda 17. Rece-Fice Óvoda 18. Zsivaj Övoda ÖSSZES 331! ! !72 J!94!60 ISO ! , ! , , , ! , ! , , ! , , , , ! , , , , J 19, , , , , , , , , , , , ,8995 3, , , !O IS ! o o o o o -10 Psz 2 = (L 2 /Cs) * Feh2 + Vkz aho: Psz 2= 2013/2014. neveési évre számított óvodapedagógusok étszáma, egész számra kerekítve, L 2 =20 13/2014. neveési évben szervezett csoport(ok)ban az összes gyermekétszám, Cs= az óvodai neveési évekre a Kiegészítő szabáyok 3. pontjaszerint meghatározott csoport átagétszám, Feh 2 =fogakozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 2013/2014. neveési évben a Köznev. tv.-ben az átagos csoportétszámra meghatározott heti óvodai neveési fogakoztatási időkeret (órában), és 2013/2014. neveési évben a Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti köteező óraszám, ietve kötött munkaidő hányadosa korrigáva az intézménytípus-együtthatóva, Vk 2 =vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többetétszám a 2013/2014. neveési évben (két tizedesre kerekítve) Vkz =V 2 ( 1 ~ ~--. v" ) V2 *32 V 2 = 2013/2014. neveési évben a Köznev. tv.. meékete szcrinti vezetők köteező étszáma V, 2 =a 2013/2014. neveési évben a Köznev. tv. 5. mcéketében -megáapított köteező neveési óraszámának, óvodai fogakozásai számának összege.

15 Kebesberg Intézményfenntartó Központ O. Tankerüete ~udapest Főváros X. kerüet Kőbányai Onkormányzat Budapest Szt. Lászó tér Kovács Róbert Pogármester részére Iktatószám: Ügyintéző: Meéket: Hivatkozás: Németh Lászó Odb Tárgy: szakszogáati eátás tervezése Tiszteit Pogármester Úr! Budapest O. tankerüetben (mint az országban mindenütt) foyik a szakszogáat átszervezése. Megáapodásunk aapján tájékoztatom, hogy az eddig eátott feadatokat hogyan tervezzük a 2013/14-es tanévben:. Óvodapszichoógiai eátás A jeenegi pszichoógus áomány 20 13/14-es tanévben is ugyanabban az óraszámban átja e Budapest Főváros X. kerüeti Önkormányzat áta fenntartott óvodák feadatait, mint a most foyó tanévben. A pszichoógusok munkaköri eírásában és kinevezésében is feadateátási heyként megjeennek az eátott óvodák. 2. Logopédiai eátás A 15/2013 EMMI rendeet szerint a ogopédiai eátás feadata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyevfejődési emaradás, a beszédhibák és a nyevi-kommunikációs zavarok javítása, a diszexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkakuia kiaakuásának megeőzése a beszéd technikai és tartami fejesztését szogáó ogopédiai terápiás fogakozáson. A szakszogáatná dogozó ogopédusok továbbra is eátják Budapest Főváros X. kerüeti Önkormányzat áta fenntartott óvodákban ezt a feadatot, a tanév eején megáapított órarend szerinti óraszámban. A Kékvirág óvoda ogopédiai csoportjainak eátását jeen terveink szerint a Komp e': Át~!nn<; r._knbn~ fmr~kwn'~tntt nonn,;r1mr;k ::Sti~k- p. --~--' ~~" "".? '"",."_~,_,...."~"'-~~ v~---~- - - ~- _.~c-...; -.e: J"~..

16 3. Korai fejesztés A korai fejesztés és gondozás egyéni fogiakozás, vagy egfejebb hat gyermekbő áó csoportfogakozás keretében vaósítható meg. A korai fejesztés és gondozás keretében a gyermek áapotának, szükségeteinek, vaamint a csaád terhehetőségének fuggvényében a fejesztési feadatok végrehajtásának időkerete 0-3 éves kor között: egaább heti egy, egfejebb heti négy óra. Ha a korai fejesztés és gondozás igénybevétee a pedagógiai szakszogáati intézményben nem odható meg, a gyermek fejesztésére a pedagógiai szakszogáati intézmény fenntartójáva infrastruktúra-hasznáatra vonatkozó szerződést kötött intézményben kerü sor. Esetünkben a Fecskefészek Böcsödében végzik a korai fejesztést a Kompex Átaános iskoa gyógypedagógusai. Ezeket a fogakozásokat a továbbiakban is eátják. 4. Integrátan nevet sajátos neveési igényű tanuókeátása A Kebesberg Intézményfenntartó Központ 10. tankerüetében is kiaakításra, ietve fejesztésre kerü az utazó gyógypedagógus háózat Ebbe a háózatba tartázhatnak bee azon ogopédusok, akik az ogopédiai csoportok eátását végzik, ietve rajtuk kívü még 10 fő. A státuszok meghirdetése a Központ engedéye után történik meg. Jeeneg tárgyaások foynak a Down Aapítvánnya, akik gyógypedagógusokat biztosíthatnak az utazó gyógypedagógus háózatba, szerződés aapján. Ök (is) eáthatják az óvodákban és iskoákban évő Down kóros és más sajátos neveési igényű gyermekeket Jeen ááspontunk szerint az óvodákban integrátan nevet sajátos neveési 1genyű tanuók esetében az óvodákban akamazott fejesztő pedagógusokat a tanév indításakor meghatározott órarend szerinti heti időkeretben tudjuk megsegíteni az aábbiak szerint: egyéni fejesztési terv ekészítése, eenőrzése konzutáció fejesztő fogakozásokon vaó részvéte a megáapítandó időkeret terhére A szogátatásró együttműködési megáapodást ke kötnünk, meyben rögzítjük a mindenkori eátottak és fogakozások számát, és KLIK, ietve az Önkormányzat jogait, köteezettségeit Székhey: 0 55 Budapest, S:t.aay utca H-L Teefon: , Mobi: E-mai: aranka. pint cr. marckncra~cmmi gm. ht

17 Az átszervezésrő szóó miniszteri döntést a mai napig nem áttam, értesüéseim szerint módosításra kerü a szakszogáatokró szóó 15/2013. EM.t\1I rendeet, így mindenképpen szükségesnek tartom, hogy a konkrét jogszabáyi módosuás után tárgyajunk a biztosított eátásró. Budapest, június. Tiszteette:./,! -/( ~- ( \.; -z/{;, ('- /\_ Németh Lászó tankerüeti igazgató Székhey: 1055 Budapest, Szaay utca Teefon: Mobi: E-mai: f.ij:!nka.pintcrmareknc:a:.cmmi.gq.':m

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204. május 28-i ülésére Tárgy: Az óvodai nevelés szakmai feladatellátásához köthető személyi változások, és az ehhez kapcsolódó kiadások

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

LilL. számú előterjesztés

LilL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere LilL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2012/2013 nevelési-oktatási év intézményi beszámolóiról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2012/2013 nevelési-oktatási év intézményi beszámolóiról rrr')~ ".., 2 sz. eloteijesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Bizalmas a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a) pontja alapján Előterjesztés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület Készítette: Bucella Gézáné 203. június 26 -i ülésére! Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben