521. számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "521. számú előterjesztés"

Átírás

1 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó tájékoztatóró I. Tartami összefogaó A Fővárosi Katasztrófavédemi Igazgatóság Középpesti Katasztrófavédemi Kirendetség vezetője, Géczi Béa tű. ezredes kirendetségvezető megküdte a Fővárosi Katasztrófavédemi Igazgatóság Középpesti Katasztrófavédemi Kirendetség X. kerüeti Hivatásos Tűzotóparancsnokság és eődszervezete 20. évi tevékenységérő, vaamint az ietékességi terüet tűzvédemi heyzetérő szóó tájékoztatót. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseőtestüete a Fővárosi Katasztrófavédemi Igazgatóság Középpesti Katasztrófavédemi Kirendetség X. kerüeti Hivatásos Tűzotóparancsnokság és eődszervezete 20. évi tevékenységérő, vaamint az ietékességi terüet tűzvédemi heyzetérő szóó tájékoztatót tudomásu veszi. Budapest, június 8. Kovács Róbert Törvényességi szempontbó eenjegyzem: jegyző

2 Fővárosi Katasztrófavédemi Igazgatóság Ir ~~,~~'ijijj1'1j:ji'~... '''fif,jf:ijji!iii,ij.> '' II t' fv!i"t,!! 1firtrAji~~IU!~ ; ~~~~1~~~rt~~~~~~:i!it!:~,, ],' ',,,",,, H1081 Budapest, Doogház utca 3. 8J: 1443 Budapest, Pf.: 154. Te: (061) Fax: (06) Szám: 2461/2012/ KPÁLT Kovács Róbert Úr a Budapest Kóöányai Önkormányzat Pogármestere részére! Budapest Tárgy: Tájékoztató a heyi tűzotóság 20. évi munkájáró Ügyintéző: Gardi Józseftű. őrgy. Teefon: O emai: Tisztet Pogármester Ú r! Meéketen megküdöm Önnek a Fővárosi Katasztrófavédemi Igazgatóság, Középpesti Katasztrófavédemi Kirendetség, a X. kerüeti Hivatásos Tűzotóparancsnokság 20. évi működésérő készített szakterüeti tájékoztatót. Budapest, Meéket: pd. Tájékoztató (33 oda16ap) Üdvözette: Géczi Béa tű. ezredes kirendetségvezető tűzotósági tanácsos tri, e 'té,be~: /./ 1 Jtf. [;..../.~ 72./:!? ~... ~.. ~ NagytBéa tű. őrnagy tűzotósági feügyeő

3 ".. Fővárosi Katasztrófavédemi Igazgatóság!:tmi~D~I~III"~IIIi 1 ~ti 1 1 ii' ii'iit!:.,q... 1 f3)u.iiu:jr1fkffjf!afidft)i~!. '. t: i',;tu,,;.,.. [. Ji{I''1"F 1 :,v,v; ~:' 8 ~i J 1\t'f\#;:hú > <~L;;t, >\,,, H1081 Budapest, Doogház utca 3. ~: 1443 Budapest, Pf.: 154. Te: (061) Fax: (061) TÁJÉKOZTATÓ a Fővárosi Katasztrófavédemi Igazgatóság Középpesti Katasztrófavédemi Kirendetség X. kerüeti Hivatásos Tűzotóparancsnokság és eődszervezete évi tevékenységérő, vaamint az ietékességi terüet tűzvédemi heyzetérő május

4 Kép: 2.. "'

5 3 Tartaomjegyzék Bevezető 5 A KŐBÁNYAI TŰZŐRSÉG 20. ÉVI MŰKÖDÉSE 6 Vezetői, szervező, irányító, koordináó és eenőrző tevékenység 6 Tűzotási és mentési, vaamint szogáatszervezési tevékenység 8 Jeentősebb beavatkozások az év során 9 Műszaki mentési tevékenység 9 Együttműködés az önkéntes tűzotó egyesüetekke O Az év során végrehajtott feadatok, gyakoratok, bemutatók O Szogáati és kiképzési tevékenység 13 Kiképzésitevékenység 14 A fizikai áapotfemérés, vaamint a szeméyi áomány számára szervezett sporttevékenység 14 Minősített időszaki feadatok 15 TŰZMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG 2011BEN A KÖZÉPPESTI PARANCSNOKSÁG RÉSZÉRŐL KŐBÁNYÁN 16 A tűzmegeőzésre kiható jogszabáyi vátozások 16 Hasznáatbavétei ügyek 7 Beépített tűzvédemi berendezések 17 Teepengedéyezési ejárások 18 Működési engedéyezési ejárások 18 Eitérési ügyek 18 Hatósági tevékenység 18 Hatósági fehívások és szankcionáis intézkedések 19 Közérdekű bejeentések, panaszok ügyintézése 19 TŰZVIZSGÁLATITEVÉKENYSÉG HUMÁN TEVÉKENYSÉG Szeméyzeti és munkaügyi tevékenység A képesítési követemény tejesítése Megbízások A étszámheyzet és a beosztások betötése A Kőbányai Tűzőrség tekintetében (rendszeresített étszám) Más beosztásba történő kinevezések megoszása A soros járandóságok megadása és a soron kívüi eismerések

6 Soron kívüi eismerések 24 Minősítések és értékeések heyzete 24 Fegyemi heyzet 24 Szogáati panasz 24 Nyugdíjasokka vaó törődés, veük vaó fogakozás 25 Szociáis, jóéti tevékenység 25 Kegyeeti tevékenység 25 Vezetői utánpótás, kiváasztás, fekészítés heyzete 25 Tansegédette, szakirodaomma, oktatástechnikai eszközökke vaó eátottság és azok akamazása 26 A tanumányi szabadság megáapítása, kivéteének vezetése, nyomtatvány szakszerűsége, pontossága 26 PÉNZÜGYI, ANY AGI, MŰSZAKI, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS INGATLANFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG 27 Pénzgazdákodási tevékenység 27 Seejtezés, értékesítés 27 Kártérítési tevékenység 28 Adománybefogadás 28 TECHNIKAI, ANY AGI ÉS MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG Készetgazdákodási tevékenység Ingatanfenntartássa, áagmegóvássa kapcsoatos tevékenység Kommunikációs tevékenység, tűzvédemi feviágosítás, propaganda Informatikai tevékenység Munkavédemi tevékenység Ügykezeés Összefogaó értékeés

7 5 Bevezető Mikor a Tisztet Ovasó e tájékoztatót böngészi, a magyar tűzvédeem egnagyobb szerve már komoy strukturáis vátoztatásen esett át. Mind megnevezésben, mind pedig a működés és ügyintézés foyamatában nagymértékű forduat át be. Budapestet érintően étrejött a Fővárosi Katasztrófavédemi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI). A szervezet január jéve aakut meg a Fővárosi Tűzotóparancsnokság (a továbbiakban: FTP), a Fővárosi Pogári Védemi Igazgatóság és a Repüőtéri Katasztrófavédemi Igazgatóság összevonásával Az új igazgatóság eső feadata, hogy megfeejen az egységes áami katasztrófavédemi szervezet áta támasztott követeményeknek, az irányítás, képzés, technika, bevetésirányítás tekintetében. A katasztrófák eeni védekezés, veszéyheyzetek megeőzése, a károk feszámoásában vaó közreműködés tartozik egfontosabb feadataink közé, mindez a fővárosi akosság éet és vagyonbiztonságának védeme érdekében. A minket, Kőbányaiakat eginkább érintő következő központi szervezeti egység a Középpesti Katasztrófavédemi Kirendetség (a továbbiakban: KPKK). Irányítása aá tartozó fővárosi kerüetek: V., VI. VII., VIII., IX., és X. A vátozás természetesen eérte kerüetünk tűzotáságát is. A nevünk Kőbányai Tűzőrségrő X. Kerüeti Hivatásos Tűzotóparancsnokságra módosut. Az eérhetőségek maradtak a régiek (cím, teefonszám, emai). Az új weboda címe: megjegyzés: aho a továbbiakban FTPt, KPPt, TMPt, tűzőrséget emítünk, ott a évi szervezeti megnevezés értendő!

8 6 A X. KERÜLETI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG ELŐDSZERVEZETÉNEK ÉVI MŰKÖDÉSE A fővárosunk akosságának rnentő tűzvédeméért a (20 ben még FTP) FKI a feeős. E rnagasszínvonaú szakmai szervezetnek néküözheteten részét képezi (korábban: Kőbányai Tűzőrség) a X. Kerüeti Hivatásos Tűzotóparancsnokság (a továbbiakban: parancsnokság), rney Budapest X. kerüetének Kőbányának tűzbiztonságáért, ekiismeretes odaadássa fee. A szervezeti eheyezkedésérő a bevezetőben már beszárnotarn. E terüet rnind társadami, rnind gazdasági, de tűzvédemi szempontbó is vátozatos képet rnutat. A statisztikai adatok, számok ismeretében a vizsgát városrész tűzvédeme stabinak értékehető. A veszéyes technoógiák jeenéte, a rendezeten béreti viszonyokbó adódó veszéyheyzetek, a akóépüetek és más étesítmények arnortizációja, a tűzotóság készenéti egységeinek, a étesítmények tűzvédemi szervezeteinek és a heyi Önkormányzat következetes és foyamatos együttműködését igényik. Vezetői, szervező, irányító, koordináó és eenőrző tevékenység A tűzőrségen a rnunkavégzés tárgyi, szervezeti és szernéyi fetéteei aapvetőerr biztosítottak. A szernéyi áomány szakmai ismerete és fizikai fekészütsége megfeeő. A FTP éves rnunkatervében megfogamazott tervfeadatokat tejesütek, az FKI eődszervezete Szervezeti és Működési Szabáyzatában meghatározott köteezettségeknek is eeget tettünk. "A tűz eeni védekezésrő, a rnűszaki rnentésrő és a tűzotóságró" szóó évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeetei, vaarnint az egyéb jogszabáyok aapján kidogozott beső szabáyozások, irányrnutatások érvényesünek a parancsnokságon, intézkedéseinket a törvényesség betartásáva tesszük. A FTP áta kiadott rendekezéseket és iránymutatásokat az érintett szernéyi áornánnya ismertetjük, végrehajtásukró gondoskodunk. A fővárosi szintű szabáyozók kirnunkáásáná véeményünket megkérik, indokot esetben figyeembe veszik. A FTP tűzvédemi koncepciójának közép és hosszú távú megvaósításábó kivettük részünket A vezető, irányító és eenőrző tevékenység a tűzőrségen a rendszeres parancsnoki jeenétte, szárnonkérésse, vaósu meg. A főeg központi szernéyzeti ügyintézés megfeeőerr rnűködik. Az ügyiratkezeés központosítása már korábban rnegtörtént, a tavayi év itt is komoy vátoztatást hozott. 20. év tavaszán rnegszűntek a regionáisarr szerveződött Tűzotási és Mentési Parancsnokságok röviden TMPk (rninket érintően: Középpesti Tűzotási és Mentési Parancsnokság KPTMP), újra összevonásra kerüt a vezetés és irányítás tekintetében a tűzotási és a tűzrnegeőzési (hatósági) szakterüet. Az utóbbi időben ezek túságosan etávoodtak egymástó. Megaakut a fővárosban a kerüeteket összefogó négy Parancsnokság. Kőbányát érintőerr rni a Középpesti Parancsnokság (KPP) irányítása aá kerütünk. Mive a régiós tűzrnegeőzési és tűzotási terüet kerüeti ietékességben nem tejesen fedte egymást az ügyintézésügykezeés szempontjábó kisebb nehézségeket vetett fö, így megodásként, a IX. kerüet hatósági feügyeete Dépesttő átkerüt Középpesthez. A KPTMP tehát rnegszűnt, az ügyintézés a IX. ker. V ágóhíd utcai objektumbó átkötözött a korábbi Középpesti Tűzrnegeőzési Régió épüetébe a VIII. ker. Doogház u.i objekturnba és a mai napig egységes vezetés aatt üzeme az ez év januárjátó feát új szervezetben is, rnint KPKK. Természereserr az átszervezés vezetői étszárncsökkenést is

9 7 jeentett, ám tevékenységünk színvonaa nem csökkent, a szeméyi áomány továbbra is tejesítette a reá háruó feadatokat. A parancsnokságon a munk:avégzés tárgyi, szervezeti és szeméyi fetéteei aapvetően biztosítottak. A szeméyi áomány szakmai ismerete és fizikai fekészütsége megfeeő. Munkánk koordináása, az egységes feadatvégrehajtás és tájékoztatás érdekében rendszeresen tartottunk tájékoztatókat, értekezeteket. A rendszeres tájékoztatást segíti a küső és beső számítógépes információs rendszer. A referátatás rendje szabáyozott, gyakorata rendszeres vot. Az akkori őrségparancsnokok, a gazdasági eőadók a parancsnokná heti rendszerességge referának A szogáatparancsnokok referátatása az őrségparancsnokokná napi rendszerességge történik. A KPP parancsnoka a fővárosi parancsnokná számo be átaában hetenként. A foyamatba épített, eőzetes és utóagos vezetői eenőrzés (FEUVE) esősorban a beszámoitatások és parancsnoki szemék, számonkérések formájában érvényesüt, de automatikus beépített eenőrzés van a pénzügyi eszámoások terüetén is (segéykeretek, jutaomkeretek, vásárási keretek). A évben már készségszinten hajtottuk végre a FEUVE szerinti kockázatértékeést. Kőbánya Önkormányzatáva és a társszervekke vaamennyi kerüetben megfeeő kapcsoat aakut ki, meyet az emút évben még szarosabbra sikerüt venni. Ebben nagy szerepet kapott az immár hagyományosnak mondható "Kőbányai Rendvédemi Nap" vaamint a küönböző nem hivataos rendezvényeken (p.: megnyitó ünnepségek) történő kapcsoattartás is. A parancsnok a kerüeti Önkormányzatok Védemi Bizottságainak tagja, és a bizottsági üések rendszeres résztvevője. Távoétében az őrségparancsnokok heyettesítik. A kerüetben taáható intézményekke, váaatokka is rendszeres kapcsoatot tartunk, meyben nagy segítséget jeentenek a küönböző akossági bemutatók. Az Önkormányzatok ietékes bizottságai, vaamint képviseőtestüeti üései eőtt tájékoztatást adtunk a kerüet tűzvédemi heyzetérő, a bizottság munk:ájáró. A tájékoztatást minden esetben efogadták, és munkánkat segítő döntések és határozatok szüettek. A parancsnok a kerüeti önkormányzat közmeghagatásain, testüeti üésein, bizottsági üésein, szakterüeti kérdés femerüésének ehetősége esetén rendszeresen részt vett. Az érdekképviseeti szervekke Fővárosi Tűzotóság Szakszervezete, Közakamazotti Tanács, történő kapcsoattartás és együttműködés jó színvonaú. Szociáis Bizottság a parancsnokságon működik. V éeményüket minden szociáis jeegű kérdésben kinyivánították, azt a döntések során figyeembevettük A parancsnokság vezetése támogatja a munkaváaói érdekérvényesítés fővárosi gyakoratát.

10 8 Tűzotási és mentési, vaamint szogáatszervezési tevékenység A Kőbányai Tűzőrség egységei 638 (672) esetben kaptak riasztást, 5%ka kevesebbet, mint az eőző évben. (Zárójeben a évi adat átható) Tűzotói események saját kerüetben Ezek megoszása Tűzeset(+ utóagosan bejeentett) Műszaki mentés Téves jezés Szándékosan megtévesztő jezés Összesen: riasztás ok év ~2011. év Év Szándékosan Utóagosan megtévesztő bej eentett jezés tűzesetek 3% 2% A kőbányai riasztások száma Kategóriák

11 Szeméyeket érintő: Megmentett 6 Tűzeset szeméy során Sérüt pogár 10 Sérüt tűzotó 9 Ehunyt pogár Ehunyt tűzotó Kőbánya o o o Megmentett 33 Műszaki szeméy mentés során Sérüt pogár 82 Sérüt tűzo It ó o Ehunyt pogár 7 Ehunyt o tűzotó Az eset nemzetgazdasági szempontbó Ipar: Mező erdőgazdákodás: 4 o 5 Lakás, szeméyi ingatan: Közekedés: Kereskedeem: 5 Egyéb: Összesen: Jeentősebb beavatkozások az év során: Komoyabb beavatkozást igényő riasztás a X. kerüetben az év során nem történt. Műszakimentésitevékenység: A tűzesetek meett, mint a katasztrófaehárítás részeként a tűzotóság másik fő feadata a műszaki mentési tevékenység. A tűzotóság átaában minden káreseményné, így a műszaki mentések akamáva is esődeges beavatkozó, fő feadata az éetmentés és oyan feadatok végrehajtása, meyekke az áampogárok testi épségét védik. Ebbő adódóan jeentős számú küönfée baesetekné és egyéb katasztrófa jeegű (épüetomás, fakidőés, vízbetörés, viharkárok, gázszivárgás, stb.) eseményekné működhetnek közre koégáink. Az eőző évve eentétben szerencsére a nagyon viharkáros időszak ekerüt bennünket, így "Tömeges riasztás" ra sem kerüt sor.

12 10 Együttműködés az önkéntes tűzotó egyesüetekke: A KPKK riasztási szektoraiban önkéntes tűzotó egyesüet (ÖTE) csak Kőbányán mostmár a parancsnokság együttműködési megáapodássa a Wof Pogárőrség és ÖTE működik, akikke tavaszi, nyári avartüzes időszakokban áományunk taákozhat kárehárítások során, ietve közúti baesetekné is. Az iyen feadatok közös feszámoása során probéma nem fordut eő, szerparancsnokaink "testvéri" szervezetként kezeik a heyi önkéntes tűzotókat, igényik az ő heyismereteiket adott feadat feszámoása során, mey esetenként annak is köszönhető, hogy több koégánk szabadidejében aktívan működik közre a akóheyén működő önkéntes tűzotó szervezetekben, akár beosztotti minőségben, akár vezetői, parancsnoki minőségben. Az év során végrehajtott feadatok, gyakoratok, bemutatók A szereési fogakozások végrehajtása során az áomány mindig aktívan működik közre, meyek során esősorban az újonnan fevett koégák szereési készségének a javítása, fejesztése történik. A többi tűzotó szereési készségének femérése a szereési feadat meghatározása után a normatábázat aapján zajik, majd pedig az esetegesen vétett hibák megbeszéése és kijavítása után újbó megismétésre kerü. A normatábázat aapján történő szereések végrehajtása a parancsnokságunkon megfeeő szintű, az áomány vaamennyi szereési számban képes a normaidőn beüi feadat végrehajtásra az eddigi tapasztaataink aapján. A heyismereti fogakozások szükségességét "étfontosságúnak" tartjuk. Indokoja ezt az áomány foyamatos cseréődése, és a étesítendő új, vagy feújított étesítmény, ietve protit érintő vátozások is. Extrém körüményekre vaó fekészüéshez segítséget nyújtottak, p. a kórházakba szervezett heyismereti fogakozások. A begyakoró gyakoratok szervezése a továbbképzési terv szerves részeként az adott témához kapcsoódóan kerüt végrehajtásra. Figyeemme kísérve az év foyamán történt eseményeket némey esetben etértünk az eőzetes tervezésben megjeöt heyszínektő, és módosított heyszínen tartottuk meg gyakoratainkat, ameyek így akamazkodtak az eőforduó feadatokhoz, veszéyheyzetekhez, vaamint az áomány aktuáis feadataihoz. Az emút évben már szinte hagyományszerűen kerüt sor az úgynevezett összevont gyakoratra, meynek során a vegyi feadatok eátása során akamazott feszereések megfeeő szintű hasznáatát sajátította e az áomány. A műszaki mentési gyakoratot most etérően az eddigi évektő mindenki saját maga hajtotta végre egy átaa váasztott bontóban. Ezen gyakorataink az áomány szerint is nagyon hasznosak, mert szimuációs heyzetben van ehetőség a feszereések megismerésére és a feadat végrehajtására.

13 ~ ~~~~~~~~~~ ~~" A parancsnoki eenőrző gyakoratok a Tűzotási és Műszaki Mentési Szabáyzat eőírásai szerint kerütek megtervezésre és végrehajtásra. Az eenőrző gyakoratokat a jóváhagyott gyakorattervek aapján tartottuk meg. Az eenőrző gyakoratokat a Ferencvárosi Tűzőrségge (korábbi megnevezés) közösen szerveztük és hajtottuk végre. A feadatvégrehajtást és taktikai eképzeést minden esetben értéketük, és evontuk a szükséges következtetéseket Az eenőrző gyakoratokat oyan étesítményekben tartottuk meg, meyekben az áománynak már van heyismerete, és ugyanakkor kapcsoódik az éves továbbképzési tervhez. A fekészüésre igyekeztünk nagyobb figyemet fordítani. Így szeméetesebbé tettük a fetéteezett tűzeset heyét, meyhez nagy segítséget kaptunk az akkori FTP Tűzotási és Mentési Főosztáytó (füstgép, viogók, fabábuk, stb.). A gyakoratok végrehajtása közben egyszerre több szeméy részére is adtunk feadatokat (p: megvátozott körümények, stb.). Hasznosnak bizonyutak az összevont parancsnoki eenőrző gyakoratok, hiszen a beavatkozások során a tűzőrségek áománya közösen és ées heyzetben szerezhet ismereteket és tapasztaatokat. Fetéteezhetjük azt is, hogy az ietékesek riasztása nem megodható, ezért pédáu a Bevárosi Tűzőrség terüetén a Józsefvárosi Tűzőrség egységei esznek az eső beavatkozók vagy éppen fordítva. Tehát jó, hogy ha ismerik a heyszínt. Ú gy tapasztatuk, hogy az iyen jeegű gyakoratokat is kedvezően fogadja az áomány. Az emút év során több akaomma vettünk részt küönböző bemutatók végrehajtásában. Iyenek votak a küönböző küfödi deegációknak, a fővárosi önkormányzat vezetőinek tartott bemutatók, vaamint a Tűzőrségek esetében a küönböző óvodás és iskoás csoportok részére szervezett, vagy spontán szerveződött aktanya átogatások, de természetesen ezen intézmények részére, eőzetes megkeresés aapján, p. gyereknapon, számos esetben biztosítottunk gépjárműfecskendőket az adott heyszíneken a kicsiknagyok örömére. Eső akaomma a Tűzotó Múzeumma közösen megrendezésre kerüt aktanyánkban a "Múzeumok Éjszakája" is. Kőbányán a év foyamán az aábbi étesítményben tartottunk parancsnoki eenőrző gyakoratot: 22:00 03 Budapest, Gyömrői út B :00 Richter Gedeon 03 Budapest, Gyömrői út :00 Richter Gedeon 03 Budapest, Gyömrői út A : Budapest, Gyömrői út A 02 Budapest, Gyömrői út ~ ~~~~~QX,{),~y~sz~]X~_f~t., 19,,,,2~~~1,,~,"~~~ ~,,,,,,_~~~~~~~~,~~~,,,,~,,~~,,,~~~~

14 12 A gyakoratokat heyismereti fogakozássa együtt tartottuk meg. A tapasztaatokat a gyakoratvezetők részben a heyszínen, részben bevonuás után értéketék A gyakoratok eenőrzése az eőírásoknak megfeeően történt. Az év során küönböző, az FTP áta koordinát gyakoratokon is részt vettünk. Pincében végrehajtott tájékozódási és égző gyakorat Metróemeési és viamos emeési gyakorat Összevont műszaki gyakorat Roncsvágási ietve szituációs gyakorat (Több heyszínen) A év foyamán az aábbi étesítményekben tartottunk begyakoró gyakoratokat: ; :00 Baj c syzsiinszky Kórház és Rendeőintézet Bábona 07 Budapest, Száás utca 6.. O Budapest, út : Budapest, Zách utca 8.. ; :00! :00 Kőbányai Idősek ; :00 Otthona és Gondozóház Panetárium : Budapest, J ászberényi út Budapest, Budapest, Jászberényi út Budapest, Könyves Kámán körút Budapest, Kozma utca Budapest, Jászberényi út Budapest, Jászberényi Budapest, Porceán utca 2.. c A B c A B c A B B c A

15 Az év során küönböző, az FTP áta koordinát gyakoratokon is részt vettünk. Metróemeési gyakoratok (Bp. X. Kőér u.) Viamos emeési gyakoratok (Kombínó Hungária kocsiszín) Összevont vegyi gyakorat (Bp. IX. V ágóhíd u.) Roncsvágási szituációs gyakorat (Bp. X. ker. Szira Károy Autóbontó) 13 A étesítményekben tartott gyakoratokat heyismereti fogakozások eőzték meg. A műszaki gyakoratainkat a fentebb emített heyi bontákban tartottuk meg, aho gyakorotuk az egyéb jeegű eseményeket is. Az áománytó kapott visszajezések aapján az iyen jeegű gyakoratokat értékeik egjobban. Ezt sikernek könyvehetjük e, ezért ezt foytatjuk a jövőben is. A tűzmegeőzési szakterüet igényeinek megfeeőerr evégeztük több étesítményben és környékén (Bevásáró központok, magas épüetek, száodák, fekvőbeteg eátást biztosító intézmények) a tűzcsapok, fevonuási terüetek eenőrzését, és indokot esetekben heyismereti fogakozásokka javítottuk az áomány heyismeretét Szogáati és kiképzési tevékenység A Tűzotási Csoportok, ietve az Eenőrző Tisztek vaamennyi Tűzőrségen több esetben eenőrizték az áomány szagáateátását és készenéti heyzetét, vaamint szereési képességét. A visszajezéseikbő egyérteműen kiderü, hogy az áományunk munkájáva eégedettek, értékeéseik szerint a Tűzőrségek szagáateátása megfeeő színvonaú. A szogáat szervezését a szogáatparancsnokok végzik, vaamint ők szervezik a beső szagáatokat is. Amennyiben a minimum étszámot saját csoportjukbó biztosítani nem tudják, akkor a tűzőrségparancsnok a étszám biztosítása céjábó beavatkozik. Jeentős szogáatszervezési probémánk a kisebb esetektő etekintve a vizsgát időszak aatt nem vot tapasztaható. A szogáatszervezésse összefüggésben eőírt okmányok (esemény napó, fogakozási napó, szabadság nyivántartás, Riasztási és Segítségnyújtási Terv, Tűzotási és Műszaki Mentési Terv) rendekezésünkre ának, azok vezetése foyamatos, naprakész. Az RSTT és a Tűzotási Műszaki Mentési Terveket naprakész áapotban tartjuk, eheyezésük az eőírásoknak megfeeőerr történik. A szogáati okmányok vezetése szintén megfeeő. A szogáat átadásátvétee az érvényben évő szabáyoknak megfeeőerr történik. A tűzőrségeken szagáatot tejesítő áomány szogáat eátási színvonaa jó, mey a Tűzotási Csoportok áta végrehajtott eenőrzések során adott véeményekbő is kitűnik. A napi szogáat eátásáva kapcsoatban probémák nem merütek fe, közveten parancsnoki intézkedés megtéteére nem kerüt sor. Az őrszogáatot eátók feadataikat ismerik, és az aaki követeményeknek eeget tesznek.

16 14 A köretek áapota a tűzőrségen ugyan igen eromott az épüet áagáva egyetemben, ám a hasznáóinak köszönhetően megfeeően kuturát, a tisztaság és a rend kieégíti a követeményeket. Kiképzési tevékenység: A továbbképzések tervezése, végrehajtása, dokumentáása a vonatkozó FTP Intézkedés aapján történik. A tervezésné figyeembe vesszük a képesítési követemények aakuását, az áományban évők szakmai tapasztaatait, és a küönböző szakmai tanfoyamokka rendekezők számát és heyzetét A továbbképzések ezen tú még küső tanfoyamokon és vizsgákon, vaamint beső az FTP áta tartott tanfoyamokon történnek. Akiképzési rendszerünk egyik egfontosabb aapköve a 27/2007. számú FTP pki intézkedés, meynek aapján végezzük a beavatkozó áomány napi képzését, a küönböző emeési és műszaki gyakoratokat. A másik sarkaatos pont a kiképzés során a Tűzotási és Műszaki Mentési Szabáyzat oktatása. A megfeeő szintű szogáateátás vonatkozásában emondhatjuk, hogy tűzőrségünkön szagáatot eátó áomány rendekezünk vaamennyi oyan okmánnya, meyet az érvényben évő utasítások megkövetenek Ezen okmányok vezetése mindig naprakész, azokat az őrségparancsnok, vaamint a szogáatparancsnok rendszeresen eenőrzi. A továbbképzés és egyéb kiképzési tevékenységek során gondot fordítunk a technikai eszközeink megismeresere, akamazhatóságára. Az áomány fekészütségérő meggyőződhettünk a továbbképzéseken, vátásokon, gyakoratokon, tűzesetek, ietve műszaki mentések során, vaamint a fééves számonkérések akamáva. Összességében megáapítható, hogy a szeméyi áomány ezirányú ismeretei megfeeőek. A fizikai áapotfemérés, vaamint a szeméyi áomány számára szervezett sporttevékenység Az áomány fizikai áapota jó színvonaú. Az 50 év aatti hivatásos áomány fizikai áapotfemérésének koordináását és eenőrzését az értéket időszakban az emút évek gyakoratátó etérően végeztük. A jogszabáyi ehetőségek teret engedtek egy rugamasabb ebonyoítás tekintetében. A femérést a KPP áományának egy a Kőbányai Tűzőrségen szagáatot tejesítő középfokú sportiskoai végzettségge rendekező koégánk vezette e az ORFK RSZKK sportpáyáján. A feméréseket hiánytaanu végrehajtottuk Több szeméy is a Szakképző tanfoyam keretében tejesítette a femérést. Néhányan tartós betegség, vagy 50 év feetti koruk miatt fementésben részesütek. Az FTP és más szervek áta szervezett versenyben a Tűzőrségek differenciát aktivitássa vettek részt. A II. fokozatú versenyen a Kőbányai Tűzőrség versenyzői részt vettek és kisebb részsikereket értek e. A II. fokozatú Tűzotósport Verseny a évben nem kerüt megrendezésre.

17 15 A nyári (szabadtéri) sportfogakozásokat a Népigetben, a téi (fedett páyás) fogakozásokat pedig, az Építők páyán tudjuk megtartani eőre egyeztetett időpontban. Továbbá rendszeresen hasznáhatjuk a Csajkovszkij parkban évő műfüves páyát is sportoási céokra. A tűzőrség kondicionáóterme jó feszeret, de a kondicionáó gépek további beszerzése ietve cseréje szükséges. A Kőbányai Tűzőrség áománya küönösen aktív sporttevékenységet foytat továbbra is. Küönböző, az FTP és más szervek áta szervezett sportversenyeken vettünk részt az év során. A verseny megnevezése: Heyezés: FTP Szakmai és Főző Verseny 9. hey (17) 12. hey (24) FTP Focikupa emaradt Csocsóbajnokság emaradt FTP Bowingbajnokság emaradt FTP Röpabda bajnokság. hey FTP Acs Gábor Asztaitenisz Bajnokság. hey Minősített időszaki feadatok A riasztási, berenddési és készütségbe heyezési terveket foyamatosan, naprakészen tartjuk. Táraásuk az irattárban, páncészekrényben történik. A kerüetben akó, de más tűzőrségen dogozó szeméyek és a szeméyi áományunk kiértesítése is megodott, ezen kartanok rendezése és az iratok vezetése is a híradó heyiségben történik. A híradóügyeetesek az "M" tevékenységge kapcsoatos feadataikat, tevékenységüket ismerik. Azokat végrehajtják. Az "M" iratok iktatása, formai ekészítése, irattározása a hatáyos intézkedéseknek és eőírásoknak megfeeőerr történt. A jeentési köteezettségünknek eeget tettünk. A hatáyos intézkedéseket, utasításokat az érintettek számára hozzáférhető heyen, páncészekrényben tárotuk, oktatásukró, vaamint megismerésükrő rendszeresen intézkedtünk A napi étszám összeáítása és továbbítása a TÜKIR SZÖSZben is történik. Az év foyamán gyakoró feriasztásunk november 21.én vot, ebonyoítása, eredményessége jónak mondható. Emeett a égvédemi szirénák "búgatása" is megtörtént

18 16 TŰZMEGELÖZÉSI TEVÉKENYSÉG 2011BEN A KÖZÉPPESTI PARANCSNOKSÁG RÉSZÉRŐL KÖBÁNYÁN Tűzőrségünkön tűzmegeőzési szakhatósági tevékenység nem foyik, az iyen jeegű megkereséseket továbbítjuk a Parancsnokság részére, aho hivataos ejárás keretében ügyintézők megteszik a szükséges épéseket. Ezért e témakör konkrét statisztikai adatait az ietékes terüeti vezető bocsátja rendekezésre. A fesőbb szintű beszámoó a KP P (Kirendetség) szinten kerüt nyivánosságra, összesítve a feügyeete aatt áó hat fővárosi kerüet vonatkozásában. A enti információk tájékoztató jeegűek, átaános átképet ad a tevékenységi körrő, az emút évek tapasztaatai aapján. A tűzmegeőzésre kiható jogszabáyi vátozások A Középpesti Parancsnokság az emút évben is a jogszabáyok aapján és az évközben bekövetkezett figyeembevéteéve hajtotta végre feadatait. tűzvédemi jogszabáyi vonatkozású vátozások Tevékenységünket az évközben a társhatóságok, ietőeg az ügyfeek részérő jeentkező igények, ietőeg a Fővárosi Tűzotóparancsnokság éves munkatervében számunkra meghatározott munkafeadatok szerint végeztük. Munkánk során a vonatkozó jogszabáyok, szabványok, iránymutatások és áásfogaások votak irányadóak. A hatósági és a szakhatósági munka során akamaztuk az Országos Tűzvédemi Szabáyzat eőírásait, a Fővárosi Tűzotóparancsnokság Tűzmegeőzési Tevékenység Rendjében fogatakat és figyeembe vettük az Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság áta kiadott intézkedéseket, rendekezéseket, tájékoztatókat, vaamint a Tűzmegeőzési Főosztáy áta tartott szakmai konzutációkon, régióvezetői és osztáyvezetői értekezeteken ehangzottakat Az ejárási rendet aapvetően befoyásoó közigazgatási hatósági ejárás és szogátatás átaános szabáyairó szóó évi CXL. törvényben kisebb módosítások, vaamint az egységes értemezés miatt a törvény aapján kisebb vátoztatások vátak szükségessé az ügyiratok tartamára vonatkozóan, p. a hatósági eenőrzés utáni a hatósági fehívások végzésben kerütek kiadásra. Ha az adott ügyben, a tapasztat hiányosságmiatt végzés nem adható ki, akkor egyéb hatósági intézkedéseket szükséges akamazni, ezt szabáyozza a 116/1996.(VII.24.) Kormányrendeet, vaamint a 34/2009.(XII. 29.) ÖM rendeet, mey január Oén épett hatáyba. A korábbi évekhez hasonatosan, a jogszabáyok áta eőírt intézkedési kényszert betartva, a KET aapköveteményeként megfogamazott szakszerű, egyszerű, és az ügyfée együttműködő ejárási ev aapján jártunk e. A évi jogszabáyvátozás (OTSZ) akamazása átaánossá tette a tűzvédemi szakértők akamazását, így a tervdokumentációk tartama javut, tejesebbé pontosabbá vát. Azok a tervdokumentációk, aho a tervező, vagy a tűzvédemi szakértő az egyeztetési köteezettségének eeget tett, átaában megfeetek a vonatkozó eőírásoknak, ennek megfeeően az ebíráás során pozitív (kikötéses) szakhatósági áásfogaás készü. Az

19 17 eőzetes egyeztetés emaradása esetén a tűzvédemi szakértő közreműködése eenére gyakrabban szükséges a tervek kiegészítése. Ejárásainkat az ügyfébarát magatartás jeemezte. Amennyiben a tervdokumentációk ebíráásakor hiányosságat tapasztatunk az ügyfeet hiánypótásra szóítottuk fe. A hiánypótás emuasztása esetén az építésügyi hatóságat tájékoztattuk, szakhatósági áásfogaást ez esetben nem adtunk ki. A fenti okok miatt az építési engedéyezési ejárások során eutasító szakhatósági áásfogaás ritkábbarr kerüt kiadásra. Hasznáatbavétei ügyek A megkeresés után a hasznáatbavétet megakadáyozó gyakori probéma továbbra is, hogy az épüet a heyszíni ejárás időpontjáig még nem készüt e. Az ügyfeek a szükséges próbákat nem végeztették e időben, ietőeg a mérések az épüet készütségi fokábó adódóan nem végezhetőek e. Szinte minden esetben tapasztaható hiányosság, hogy a szükséges kiviteezői nyiatkozatokat, tűzvédemi megfeeőségi bizonyítványokat nem tudják maradéktaanu a heyszíni ejárás során átadni bemutatni. Azokban az esetekben, amikor a hiányosság ehetővé tette iratok pótására határidőt adtunk, súyosabb esetekben a hasznáatbavéte eutasításra kerüt. A TTR eőírásait betartva indokot esetben a hasznáatbavétei ejárásokba a tűzőrségek áományát bevontuk, akik a megközeítés ehetőségét, a tűzotási fevonuási terüetek hasznáhatóságát és az otóvíz biztosítauságát szakszerűerr vizsgáták Beépített tűzvédemi berendezések A tűzvédemi berendezések étesítései a jogszabáyi eőírásoknak megfeeőerr történtek, a tervek megfeetek az evárt követeményeknek. A hasznáatbavéteekre a kiviteezők a egtöbb esetbenjó fekészütek. Esetenként eőfordut, hogy a berendezés étesítésének emaradása. A szarvashiba a beruházó kiviteező aváakozó közötti kommunikáció hibájábó, átaában a megrendeés emaradása miatt fordut eő. Természetesen ez esetekben a hiányosság pótását követően kapott az épüet hasznáatbavétei engedéyt. A tűzvédemi berendezések étesítéséve kapcsoatban megáapítható, hogy a jogszabáyi eőírás szerinti étesítés nem ütközik akadáyba, minden esetben betervezik és megvaósítják a berendezéseket.

20 18 Esetenként igény merüt fe arra vonatkozóan, hogy járjunk e és adjunk ki hatósági engedéyt oyan tűzjező berendezések ügyében, ameyek étesítése saját ehatározásbó történt. Iyen esetekben a tervezőt kiviteezőt tájékoztattuk, hogy hatáskör hiányában ejárni nem á módunkban. Teepengedéyezési ejárások A teepengedéyezési ejárások száma tovább csökken, ez két okra vezethető vissza, egyrészt a gazdasági váság, másrészt a jogszabáyvátozás óta kevesebb a hatáskörünkbe tartozó ejárás. Jeemző hiányosságként továbbra is a viamos berendezések feüvizsgáatának emaradása, ietőeg tűzotó készüékke kapcsoatos hiányosságak emíthetőek meg. Az ejárásokban megkeresés esetén természetesen minden esetben részt vettünk, szakhatósági áásfogaásunkat kiadtuk. Azokban az esetekben mikor bejeentést követő utóagos eenőrzésre kerüt sor, azt az eőírás szerinti 22 munkanapos határidőn beü megtartottuk, majd a tapasztatakró 5 munkanapon beü az ietékes hatóságat tájékoztattuk. Hozzájáruó nyiatkozat kiadására a hiányosságak kijavítását követően kerüt sor. Működési engedéyezési ejárások Az esetek nagy többségében már működő üzetre kérnek átaában üzemetető vátás miatt új szakhatósági áásfogaást. Az újonnan étesüt épüetek esetében a működési engedéyezési ejárás gyakran a hasznáatbavétee "egy időben" történt, így a működési engedéyek kiadásához jeemzően már az "eső körben" hozzá tudtunk járuni. A működési engedéyezési ejárás nyivántartásba véte kezeésében a bevezetést követően ietőeg az év eső feében etérések mutatkoztak az egyes kerüetek között, az év végére azonban ezek erendeződni átszottak. Eitérési ügyek Hatósági tevékenység A tűzvédemi hatósági eenőrzési tevékenység során 20 ben a munkaterv, ietőeg parancsnoki döntés aapján az aábbiakat vizsgátuk: "A" és "B" tűzveszéyességi osztáyba tartozó aapanyagokat fedogozó és iyen tűzveszéyességi osztáyú anyagokat eőáító, fehasznáó, ietve raktározást végző (p. festék, gáz, gyógyszer, vegyi anyag gyártás, tároás, stb.) étesítmények; hipermarketek, bútor és barkácsáruházak Budapesti Közekedési Zrt. étesítményei (irodaépüetek, munkásszáók, autóbusz, troibusz garázsok, HÉV és viamos járműteepek, javító, karbantartó üzemegységek, raktárbázisok)

21 fimszínházak, műveődési étesítmények átaánosés középiskoák 19 Átaános eenőrzések: a karácsony eőtti időszakban a gyaogos tömegközekedés ebonyoítását szogáó aujárók terüetén működő kereskedemi céú üzetek, vaamint a bevásáróközpontok, áruházak kiürítési, közekedési terüetei zárt (épüeten beüi) diszkók soron kívüi céeenőrzése szabadtéri diszkók soron kívüi (parancsnoki döntés aapján erendet) céeenőrzése jeentősebb építkezések és beruházások céeenőrzése. Az eenőrzéseket a Tűzmegeőzési Főosztáy áta megadott szempontsarok aapján végeztük. A tapasztatak aapján megáapítható, hogy az ietékességi terüetünkbe tartozó fővárosi kerüetek tűzvédemi heyzete összességében megfeeőnek értékehető. Hatóságifehívások és szankcionáis intézkedések Közérdekű bejeentések, panaszok ügyintézése Mindent összevetve tehát a gazdasági foyamatok és a beruházások érezhetően aakítják a vizsgát kerüetek (V.,VI.,VII.,VIII.,IX., X.) arcuatát. Még a viágszinten érvényesüő váság hatásai is csak megakasztották a fejődő kerüeteket, de nem áították meg a fejődést. A évben is számos oyan infrastruktúrát érintő beruházás vaósut meg, amey kedvezően befoyásota a tűzvédemi viszonyok aakuását. Több út, ietve tér feújítása történt meg, javítva ezze a közekedés fetéterendszerét, és mive a egtöbb heyen sor kerüt a föd feetti tűzcsapok kiaakítására is, így javut a tűzotó vízforrások megközeítése, és az otóvíz fehasznáásának ehetősége. Az emút évi beruházások tovább javították a városrészek tűzvédemét, tűzvédemi heyzetét Ugyanakkor a szegénység terjedése és a méyüő váság arra kényszeríti a akosokat és a gazdasági éet szerepőit, hogy még takarékosabban éjenek, ami nem kedvez a tűzvédemi követemények megvaósuásának Egyre gyakrabban maradnak e az eektromos és viámvédemi szabványcssági feüvizsgáatok, a akóteepeken a beépített tűzvédemi berendezések időszakos eenőrzésének hiánya, a vagyonvédemi rácsok, biztonsági ajtók szabáytaan akamazása negatívan befoyásoják a tűzvédemi heyzetet. Továbbra is megodatan probéma, hogy a bontásra ítét akóházakban, az erdős részeken és az aujárókban éők a kedvezőten szociáis heyzetük, éetviteük és magatartásuk esetenként potenciáis (tűz)veszéyt jeent. Az átaános szegénység esősorban őket érintette, amey méyítette a kiátástaanságot és ekeseredettséget. Gyakran tapasztaható a feeőten emberi magatartás.

22 20 TŰZVIZSGÁLATITEVÉKENYSÉG A Kőbányai Tűzőrség ietékességi terüetén 34 tűzeset igényet vizsgáatot. A haaszthatatan tűzvizsgáati cseekményeket megkezdő szogáatparancsnokok vagy heyetteseik szakszerűsége vátozó, összességében javuó színvonaú, de esetenként még mindig tapasztaható szakszerűten és pontatan munkavégzés. Gondot okoz, ha a szogáatparancsnokok és heyetteseik távoétében az e feadatra kiképzést nem kapott tűzotók végzik az adatgyűjtő tevékenységet. A készített dokumentációk tartami szempontbó átaában megfeeően tartamazzák az adott ügy kapcsán tapasztat megáapításokat, következtetéseket A tűzeseti statisztikai adatapok kitötéséné javuó tendencia érzékehető, de e tekintetben vátozatanu indokot a figyemesebb munkavégzés. A tűzvizsgáati dokumentumok készítéséné akamazzuk az érvényes ügykezeési szabáyzatban fogat eőírásokat. Tűzvizsgáati Nagy segítség, hogy 2011.ben tejes erőbedobássa megkezdte működését a Készenéti Szogáat (TKSZ), mey 24 órás készütségben vonu a vizsgáatot igényő eseményekhez riasztásszerűen. A vizsgát tűzesetek statisztikai mutatóit (keetkezési és vizsgáat megindítási ok szerint) az aábbi tábázatok tartamazzák:

23 21 HUMÁN TEVÉKENYSÉG Szeméyzeti és munkaügyi tevékenység A Hszt. és a Közakamazotti törvény végrehajtásának heyzete szerint. A képesítési követemény tejesítése (hivatásos áományúak) A Kőbányai Tűzőrség áományában a beosztásához eőírt képesítési követeménynek nem feet meg: fő szerparancsnok mb. szogáatparancsnokheyettes jeeneg a Rendőrtiszti Főiskoa, Rendészeti igazgatási szak, katasztrófavédemi szakirányán foytat tanumányokat, meyet várhatóan júius hónapban fejez be. fő szerparancsnok, eredeti feadatimeett megbízássaát e szogáatparancsnokheyettesi feadatokat, áamvizsgáva rendekezik szakmai közép, ietve fesőfokú végzettségge, ám a szükséges nyevvizsgája még nincs meg. Ezért kinevezése nem ehetséges. fő mb. szogáatparancsnokheyettes fesőfokú képesítést szerzett, hadnagyi rendfokozatot, vaamint kinevezést kapott. fő mb. szogáatparancsnok tiszti átképzőre vaó beiskoázása megtörtént, aki nem szakirányú fesőfokú végzettségge rendekezik, a kinevezést fetéte szabásáva megeőegeztük számára. 2 fő evégezte a Tűzotó Technikusképzőt, ezért megkapták a vee járó zászósi rendfokozatot, vaamint a szerparancsnoki kinevezést. fő szakirányú fesőfokú képesítést szerzett, ám beosztás hiányában eőéptetést, kinevezést nem tudunk biztosítani számára. Megbízások: Az eredeti beosztásának eátása meett: Az eredeti beosztásábó fementésse: 9 db db

24 22 A étszámheyzet és a beosztások betötése A Kőbányai Tűzőrség tekintetében (rendszeresített étszám): Tűzőrségparancsnok (osztáyvezető) Ki emet főeőadó (átaános) Szogáatparancsnok Szogáatparancsnokheyettes Szerparancsnok (gépjárművezető) Küöneges szerkezeő (gépjárművezető) Gépjárművezető Beosztott tűzotó Takarító Összesen: fő fő 3 fő 3 fő 6 fő 12 fő 28 fő 28 fő 2 fő 84 fő A Humán rendszerben a Fővárosi Tűzotóparancsnokságon működő más rendszerek működőképessége fenntartása érdekében a szeméyi áomány tagjának tűzőrségre történő beosztását a Humán Főosztáy munkatársai rögzítik, így a tűzőrség megévő, tényeges étszámának adatai rendekezésre ának.

25 fem. eü. akamatanság miatt Nyugáományba heyezés 5 feső korhatár eéréséve átszervezés miatt eü. akamatanság miatt 5 rokkantság miatt közös megegyezésse (50 év feett) közös megegyezésse (50 év aatt) fegyemieg közakamazott Ehaáozás Atheyezés Közak. jogviszonya megszűnt Rendszeresített étszám 84 Megévő étszám 78 Létszámhiány 6 Más beosztásba történő kinevezések megoszása: Beosztott tűzotó: Szerparancsnok: Gépjárművezető: Szogáatparancsnok: Összesen: 23 fő 2 fő 6 fő fő 10 fő A soros járandóságok megadása és a soron kívüi eismerések Eőresoroás Eőéptetés Fogakoztatási jutaom Szogáati időpóték Szogáat Je Jubieumi jutaom Nyugdíjrögzítés Végegesítettek Minősítés 12 fő fő fő fő 6 fő 2 fő fő 3 fő 12 fő

26 Soron kívüi eismerések Minősítések és értékeések heyzete 24 A Kőbányai Tűzőrségen a kinevezések a jogszabáy adta ehetőségek és a képesítési követemények figyeembevéteéve történtek. A szeméyi áományt érintő javasatok, ietve a meéket minősítési apok tekintetében a határidőket pontosan betartották, ameyek viágosan tartamazták a szeméyzeti intézkedések megtéteéhez szükséges információkat Vagyonnyiatkozattétere 20. évben a tűzőrség szeméyi áományábó nem kerüt sor. Fegyemi heyzet Fegyemi feeősségre vonás nem történt. Szogáati panasz A tűzőrség áományábó szogáati viszonnya összefüggő május O. és december 31. között tejesített túszogáat ietményben történő megvátásának tárgyában többen nyújtottak be szogáati panaszt a Fővárosi Tűzotóság Szakszervezetének Enöke áta. Aszóban forgó emaradt pótékok kifizetésére az ámány részére évközben sor kerüt.

27 Nyugdíjasokka vaó törődés, veük vaó fogakozás 25 A Középpesti Parancsnokság parancsnoka és az Kőbányai Tűzőrség vezetői és szeméyi áománya megfeeő kapcsoatot tartanak és figyeemme kísérik tűzőrségüktő nyugáományba vonut, vot munkatársak szociáis heyzetének aakuását. A Tűzőrségtő nyugáományba vonut, úgynevezett kerek évforduós szüetésnapos munkatársaink közü 2 fő köszöntése történt meg okevéel Nyugdíjas taákozó a tárgyévben nem ett szervezve. Szociáis, jóéti tevékenység Megnevezés Abéreti hozzájáruás Szüési segéy Temetési segéy Kegyeeti tevékenység Szám (fó) Nyugáományú tűzotóink közü 2 fő haáozott e 20. évben. A temetésen megfeeő módon képvisetette magát a tűzőrség szeméyi áománya, vot munkatársaink páyafutását búcsúbeszéd formájában ismertettük, biztosítottuk a tűzotók temetését megiető hagyományos keékeket. Két fő esetében az ehunytak temetési kötségeit a Fővárosi Tűzotóparancsnokság részben átváata, egy főt a szerv haottjaként heyeztettünk örök nyugaomra. Vezetői utánpótás, kiváasztás, fekészítés heyzete Képzés, továbbképzés A tűzőrségen (áami iskoákban) tanumányokat foytatók eoszását az aábbi tábázat mutatja. A fesőfokú hagatók közü: 3 fő a Rendőrtiszti Főiskoa Rendészeti Igazgatási Szak katasztrófavédemi szakirányán, o...,

28 26 fő a Szent István Egyetem, Yb Mikós építéstudományi Kar, építészmérnöki szakán foytat tanumányokat. Tansegédette, szakirodaomma, oktatástechnikai eszközökke vaó eátottság és azok akamazása A Tűzőrség tansegédette vaó eátottsága megfeeő, de az új központi beszerzésekbő származó feszereésekrő, technikai eszközökrő, gépjárművekrő nem rendekezünk megfeeő szakirodaomrnal Az oktatástechnikai eszközök terén egy új eszközt vezetünk be, prezentációs anyagokat és az oktatáshoz szükséges videó anyagokat mutattunk be az átaunk szervezett műszaki gyakorat keretében. A tanumányi szabadság megáapítása, kivéteének vezetése, nyomtatvány szakszerűsége, pontossága A tanumányi szabadságokat a Humán Főosztáy áapítja meg a dogozók átaeadott igazoások aapján, ezze probéma nem fordut eő, az áomány panassza nem ét. A szabadságok kiadásának rendje, a nyomtatványok szakszerűsége megfeeő. A 20. év foyamán a szogáatparancsnokok ismét megfeszített munkát végeztek, hogy a készenétet biztosítani tudják. Fáradozásuknak köszönhetőerr a Kőbányai Tűzőrség terüetén a tűzotás és kárehárítás szeméyi fetétee biztosítva vot.

29 27 PÉNZÜGYI, ANYAGI, MŰSZAKI, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS INGATLANFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG Pénzgazdákodási tevékenység: A pénzgazdákodássa kapcsoatos tevékenységünket a 022/13/2006 Gazdákodási Rend maradéktaan betartásáva végezzük. A Tűzőrség ,Ft/hó pénzkerette rendekezik, amey biztosítja a működéshez szükséges egyéb beszerzéseket, és a küönböző javíttatásokat, mosatás kötségeit. Amennyiben a fenti összeg a tárgyhónapban nem eegendő, úgy a hó közi eszámoás is ehetséges, és az összeg újbó a Tűzőrség rendekezésére á. A tisztítószer és a papírírószer és egyéb készet beszerzését az átaános eőadó végzi a ehető egkedvezőbb árakon. 2011ben is rendekezett a Tűzőrség kötségvetési keretekke, ameyek a következők votak. Jutaom bruttó ,Ft Ietményeőeg ,Ft Áománybei segéy bruttó ,Ft Készetbeszerzés nettó ,Ft Tisztítószer nettó ,Ft Irodaszer nettó ,Ft A pénzügyi feadatok végzése a kötségvetési keretek ésszerű fehasznáása meett történik, a takarékosság evét minden esetben betartjuk Az évvégén kiaakut gazdasági heyzet miatt a vásárás nem vot engedéyezett, így a keretösszegünk (irodaszer, takarítószer, készetbeszerzés) nem tudtuk maradéktaanu fehasznáni. Az ietményeőeg keretünket 12 fő vette igénybe (átag ,Ft/fő). Áománybei szociáis segéyben 6 főt részesítettünk (2 fő nagycsaádos, 4 fő csaádos) Jutaom keretünkbő 15 főt pénzbei eismerésben részesítettünk. A Szociáis Bizottság a Fővárosi Tűzotóparancsnokság intézkedésének megfeeőerr működik a jóváhagyott Ügyrend aapján. A bizottság az áományt érintő döntések meghozataa eőtt (segéy, akásépítési támogatás, munkabér eőeg) kinyivánította véeményét, ameyet a döntések meghozataakor minden esetben figyeembe vettünk. A Szociáis Bizottságok tevékenységében közreműködtek a Szakszervezet képviseői is. Seejtezés, értékesítés: A Tűzőrségen évő anyagok seejtezése központiag, a seejtezési jegyzőkönyvben eírtak aapján történik, meynek során az anyagok az FTP raktárába beszáításra kerünek.

30 Kártérítési tevékenység: 28 A mindennapi munkavégzés során igyekszünk ekerüni, hogy az áományunk áta hasznát technikai eszközökben, védőfeszereésekben, berendezési tárgyakban kár keetkezzen, vagy esetegesen evesztésre kerüjenek. Azonban ennek eenére is következett be kár, ietve rongáódik meg feszereés. Ebben az esetben, az érvényben évő intézkedéseknek megfeeőerr mindig ekészítjük a kárfevétei jegyzőkönyvet, 20 ban 7 akaomma, ebbő 4 akaomma közúti baeset a ehető egrövidebb időn beü feterjesztésre kerü, további intézkedés megtétee céjábó. Adomány befogadás: Az év során a aktanya TV szabájában eheyezett teevíziókészüék tönkrement. Pazmateevízió évén javítása nem vot gazdaságos. Megkerestük a heyi önkormányzat pogármesterét, aki egy új típusú 117 cm átmérőjű LED teevíziót ajándékozott saját keretébő a tűzotóinak Köszönjük!

31 29 TECHNIKAI, ANYAGI ÉS MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG Készetgazdákodási tevékenység A Tűzőrség hasznáatában évő vagyontárgyakat és készeteket "Készetnyivántartási karton"on rögzítjük, az évközi vátozásokat minden esetben könyvejük A etárt követően a záró etár és nyitókészet minden esetben rögzítésre kerü a kartonokon. A raktározási körüményeinkben ez évben sem történt vátozás, vátozatanu fenná az utcafront feői beázás, a raktárak beső faazat áaga egyre romik. Az év második feében a ruharaktárban oyan szintű vot a beázás, hogy ki keett üríteni a heységet. Raktározásra akamatanná vát, mert az ajzatbeton az esőzések után vizes. A szeméyi áomány minden tagja rendekezik a biztonságos munkavégzéshez szükséges egyéni védőfeszereéssel A védőruházat tisztítása zömében a tűzőrségen évő ipari mosógépben történik a ruha tuajdonosa áta. E céra takarítószer készet terhére foyamatosan biztosítjuk a foyékony mosószert. A Bristo védőruhák, védőcsizmák, kámzsák, védőkesztyűk cseréje foyamatos. A munkavédemi kesztyű eátottságunk, megfeeő. A védőcsizmákná több esetben azt tapasztatuk, hogy akinek rüsztös ába van, nagyon nehezen tudunk megfeeő védőcsizmát adni, mive a ábméretnek megfeeő számozású kicsi, az eggye nagyobb számozású pedig nagy. Az év foyamán sok javításra szorut védőruha összegyűt, ezek javításra történő beszáítása az FTP raktárba kétszer megtörtént Legtöbb esetben a Bristo védőnadrágak szarutak cserére. A Tűzőrségen a megodás az enne, ha a vonuós áomány minden tagja 2 db védőruháva rendekezne. Az új feszereőket központiag szereik fe, ami azt év foyamán nem ütközött nehézségbe. Az üzemanyag eátás kártyás tankoási rendszerre történik. Az üzemanyag számák összesítése, feterjesztése minden hónap eején megtörtént MOL üzemanyag kártyákhasznáatáva tötjök fe járműveinket üzemanyagga. Egyéb kenőanyagok biztosítása igényés aapján foyamatos. Tartaék gépjárműfecskendőve nem rendekezünk. Az idősebb gépjárművek az év során is egyre több javítást igényetek. Megnövekedett a szakszervizben tötött napok száma. A HDR663 frsz. Mercedes 2000 fecskendő hosszú javítás után ekészüt, foyamatos készenétet át e. A kieső gépjárműfecskendők heyett más tűzőrségektő rövid időn beü kaptunk segítséget. A technikai eenőrző vizsgáatok végrehajtása az eőírások szerint történik. A hetente megtartott szerkarbantartások akamáva a szerek tisztántartása, karbantartása, a kisebb javítások evégzése megtörténik Technikai Rendben eőírtak szerint evégeztük a mászóövek próbáit, szemrevéteezésit, dokumentáásuk az eőírtak szerint megtörtént A gépjármű okmányok (menetevé, üzemetetési napó) vezetése megfeeő, de nagyobb odafigyeésse a hiányosságak kiküszöböhetőek ennének. A gépjárművek átadás átvéteére, az átadási jegyzőkönyvek pontosságára a szogáatparancsnokok, a technikai feeősök és a gépjárművezetők is vigyáztak, így év közben probéma nem merüt fe. A három fő technikai feeős és az őket heyettesítő gépjárművezetők jó munkát végeztek. Odafigyetek a hibák kijavíttatására és a karbantartások végrehajtására. Amennyiben bármiyen hiányosság fordu eő az adott szer feszereései és műszaki áapotában a szükséges intézkedés megtörtént

32 30 Az ügyintéző gépjármű igénybevéteének szabáyszerűségét és a menet okmányának vezetését szúrópróbaszerűen eenőrizzük, meynek során szabáytaanságot nem tapasztatunk Januárban váratan vezérműszíjszakadás miatt tejes motorgenerát keett végrehajtani rajta A porra és habbaotó készüékek feüvizsgáata az év foyamán két ízben megtörtént, a meghibásodott üres készüékeket rövid időn beü kicseréték. A Tűzőrségen évő vaamennyi tűzotó szakfeszereés (étrák, mászó övek, mentő köteek) rendekezik érvényes feüvizsgáati jegyzőkönyvve, terheési próbájukat minden esetben végrehajtjuk és csak ezek után kerünek femáházásra a gépjárművekre. Ingatanfenntartássa, áagmegóvássa kapcsoatos tevékenység A Kőbányai Tűzőrségen továbbra is fenná az épüet eöregedésébő származó áagromás (máadozó vakoat, a nyíászárók eavutak stb.) A aktanya működtetése és üzemetetése az eőírásoknak és a rendetetésnek megfeeően történik. 2011ben Tűzőrségünkön az ingatan etár határidőre megtörtént Továbbra is probéma, hogy a vizes heyiségek efoyói gyakran edugunak A Főosztáy a kért javításokra vonatkozóan intézkedéseket rövid időn beüminden esetben megtette. Tűzőrségünkön 20. évben önerős munkáatok végzésére kerüt sor. Az emeeti foyosó burkoása után ( ezt küső cég végezte ) az áomány részérő tisztasági festésre kerüt sor önerős munka keretében. Az év foyamán az udvaron kiaakításra kerüt egy szaeti amit az áomány tervezett és aakított ki. Az Ingatanfenntartási Osztáy feé minden jeentési köteezettségnek eeget tettünk, vezetőjéve és munkatársaikka továbbra is nagyon jó munkakapcsoatot foytatunk. Kommunikációs tevékenység, tűzvédemi feviágosítás, propaganda A tűzvédemi propaganda és feviágosító munkánk során kihasznátuk a heyi sajtó és kábeteevízió adta ehetőségeket. A teevíziós programokhoz igénybe vettük a Kommunikációs Főosztáy videó csoportjának segítségét is. Toborzó eveet a Kőbányai Hírek újságban idén is megjeentettünk. Majdnem havi rendszerességge jeentek meg a Kőbányai Hírek c. újságban a tűzőrség hírei, ameyekben szerepeinek a egfontosabb tűz, és káresemények, vaamint a akosságat érintő tűzotóságga kapcsoatos hírek, ám év közben az újság átmenetieg átszerveződött, eektronikus formát ötött és www. Okerkut.hu. néven fut tovább. Akamanként a Centrum TV munkatársai is képes riportot készítenek a tűzőrségen az aktuaitások, figyeemfehívások tekintetében. A akossági fórumokon is áandó vendégek vagyunk. Az Önkormányzat segítségéve szinte vaamennyi háztartásba ejutattuk a Fővárosi Tűzotóparancsnokság áta készített "Mit tehetünk akásunk tűzvédeméért" című kiadványt, meyet küönböző civi rendezvényeken továbbra is terjesztünk. A Kőbányai Tűzőrség éetében a 2011es évben a egnagyobb propaganda siker egyérteműen a Kőbányai Rendvédemi Nap sikeres ebonyoítása vot. Nem csak a akosság

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., i csatornaháózat tuajdonjogának Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kerüetfejesztés és Környezetvédem Bzottság 2015. január 21-én

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben