a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról"

Átírás

1 --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 461/2011. (VI. 2.) határozata szükségesnek tartotta az ÖMIP érési rendszer [1175/2010. (V. 20.) KÖKT határozatta efogadott Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkorányzat Közoktatási Minőségirányítási Prograja ] átdogozását, és erre fekérte a Neveési Tanácsadó és Pedagógiai Szogátató Központot A koncepció kidogozásának határideje a 640/2011. (X. 13.) KOS határozatta február 28-ra ódosut. Az átdogozást esősorban a közneveésrő szóó évi CXC. törvény egjeenése tette szükségessé. A kerüetiérési feadatok pénzügyi üteezését a tanévtő a Neveési Tanácsadó és Pedagógiai Szogátató Központ átja e. A pedagógia-szakai foyaatok segítése kitejesedett a kerüeti érési-értékeési rendszer űködtetéséve, ai agáva hozta annak feüvizsgáatát. A kerüeti érési koncepció rendszerében és céjaiban ieszkedik az országos érésekhez, így az országos, a kerüeti, és az intézényi érések egyásra épünek. A koncepciót a kerüeti iskoák igazgatói, vaaint az intézényközi szakai űheyvezetők véeényezték V éeényüket a koncepció kiaakításáná a Pedagógiai Szogátató Központ unkatársai figyeebe vették. A véeények összegzése: a) a közneveésrő szóó évi CXC. törvény ne tartaazza a 4. osok készségeinek érését, ait s kerüet intézényvezetői igényenek, b) a szakértői átogatások a 2015/2016. tanévben ne a történee tanítását vizsgáják, c) rendszerbe építi a küönböző szintű éréseket, d) a tanuók nyoon követését biztosítja a koncepció, e) a tervezett érések ennyisége sok időt igénye, t) ebben a közoktatási heyzetben okafogyott a érések tervezése. A véeényüket kifejtő intézényvezetők aapvetően egyetértettek a érési koncepcióval I. iatásvizsgáat A érési koncepció átaakításáva egvaósu a tanuók tudás-esajátításának nyoon követése, a érések eredényeinek intézényi, osztáy és tanuói szintű értékeése, az összehasonító értékeés evégzése.

2 Lehetövé váik az intézényi és osztáy szintű fejesztő foyaatok értékeése, a tanuságok azonosítása, összefogaása. III. A végrehajtás fetéteei A rendszer űködtetésének fetétee, hogy az intézényekben egyenek érés-értékeési koordinátorok. Feadatuk az országos, a kerüeti és az intézényi érések koordináása, továbbá az intézényi érési adatbázis kezeése, vaaint kapcsoattartás a Kőbányai Neveési Tanácsadó és Pedagógiai Szogátató Központ érési referensével A tanuók egyéni fejődése foyaatos űködtetése. követéséhez szükséges a kerüeti közoktatási érési adatbázis A koncepció tartaazza a érés-értékeési rendszer kötségvetését, aeynek betervezése szükséges az éves kötségvetésbe a tervezett érések anyagi fetéteeinek biztosítása érdekében. A nezeti közneveésrő szóó évi CXC. törvény 74. () bekezdése szerint január -jétő, az óvoda kivéteéve, az áa gondoskodik a közneveési aapfeadatok eátásáró. A érési koncepció űködtetése attó függ, hogy az Önkorányzat és az intézények fenntartója között iyen esz az együttűködés, aitjeeneg ne tudunk. IV. Döntési javasat: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Képviseő-testüete eghozza az eőterjesztés. eékete szerinti határozatot. Budapest, árcius" 2 " fie&v ó] Weeber Tibor Törvényességi szepontbó eenjegyze:

3 . eéket az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Képviseő-testüetének.. /2012. (III. 22.) határozata a kerüeti érési koncepció átaakításáró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Képviseő-testüete az ÖMIP részét képező kerüeti érési koncepciót a határozat. eékete szerinti tartaoa ódosítja. Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a huán szakterüetért feeős apogárester a Huán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője

4 . eéket a.../2012. (III 22.) KÖKT határozathoz Kőbányai érési-értékeési rendszer Koncepció javasat február A koncepciót készítették: a Pedagógiai Szogátató Központ unkatársai

5 Tartao Bevezetés. A érési-értékeési rendszer céjai 2.A érési-értékeési rendszer koncepciójában érvényesített aapevek 3.A érési-értékeési rendszer űködtetésétő várt eredények 4. A érési-értékeési rendszer egvaósításának fetéteei 5.A érési-értékeési rendszer eeei 5.1 Az óvodás gyerekek képesség fejődésének vizsgáata 5.2 Az iskoában foyó pedagógiai tevékenység vizsgáata 6. Kötségvetés Készségek és képességek vizsgáata az asó tagozaton Kerüeti és országos kopetenciaérés rendszere a feső tagozaton Nevetségi szint vizsgáatának rendszere Mérések, vizsgáatok rendszere

6 Bevezetés A Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság a 640/2011. (X. 13.) száú határozatában február 28-ai határidőve az ÖMIP érési rendszerének átdogozására kérte fe a Neveési Tanácsadó és Pedagógiai Szogátató Központ unkatársait. A koncepció ekészítésének aapjai:. A jeeneg érvényes és űködő érési értékeési rendszer. A koncepció táaszkodik a jeenegi rendszer erősségeire (az iskoa neveőszeéyiségfejesztő tevékenységének vizsgáata), és törekszik továbbfejeszteni annak gyenge pontjait (az egyes diákok fejődését nyoon követő érések ehetősége), i. beeeni az eddig hiányzó eeeket (beeneti érés) évi CXC. törvény a nezeti közneveésrő. A törvény 80. () aapján a közneveés vaarnennyi intézényében inden tanévben sor kerü a hatodik, nyocadik és tizedik on az ovasási-szövegértési és a ateatikai aapkészségek fejődésének vizsgáatára. A kerüeti érési koncepció rendszerében, és céjaiban ieszkedik az országos érésekhez. A 87. () rendekezik az országos pedagógiai-szakai eenőrzés rendszerérő, aeynek céja a pedagógusok unkájának küső, egységes kritériuok szerinti eenőrzése és értékeése a inőség javítása érdekében. Az országos szintű rendszeres eenőrzés kivátja a korábbi szakértői vizsgáatokat, ezért iyen típusú eeeket a kerüetiérési koncepció ne tartaaz. A koncepciót egiserték a kerüeti iskoák igazgatói, és az intézényközi szakai űheyvezetők. Lehetőséget biztosítottunk a szakai javasatok egfogaazására, aeyeket beépítettünk a rendszerbe. Az igazgatók többsége a jeenegi jogszabáyi környezetben ne átja reaitását a egvaósításnak, ugyanakkor a egfogaazott evekke, és érési terüetekke egyetért. A szakai űheyvezetők biztosítottnak átják a diákok fejődésének nyoon követését, ait a érések egfóbb céjának tartanak. A Kőbányai érési-értékeési rendszer koncepciója I. A érési-értékeési rendszer céjai A kőbányai közoktatás inőségének és hatékonyságának növeése, az intézények pedagógiai tevékenységének fejesztése, a tanuói tejesítények javítása.

7 A érések segítsék a pedagógusok tudatos és eredényes unkáját a prevenció, a differenciát fejesztés, a tehetséggondozás terüetén, járujanak hozzá az egyes tanuók aapkészségeinek és kucskopetenciáinak optiáis fejesztéséhez. A fenntartó önkorányzat rendszeresen kapjon tájékoztatást arró, hogy a tanuói eredények iyen értékben tükrözik az oktatás egyes terüeteire történő ráfordításokat. 2. A érési-értékeési rendszer koncepciójában érvényesített aapevek A kerüeti érési-értékeési rendszer figyeebe veszi az eút évtizedek nezetközi kutatásainak eredényeit és szintézisét, aeyek az "eredényes iskoa" és az "iskoafejesztés" terüeten zajottak. A rendszerben az országos, kerüeti, és intézényi érések egyásra épünek. o Az óvoda-iskoa áteneténé a kritikus eei készségek érését teszi ehetövé a DIFER 1 progracsoag. A vizsgáat céja, funkciója, hogy segitse az eredényes iskoakezdést. A DIFER érés diagnosztizája a fejesztendő terüeteket, tervezhetövé teszi az egyéni és a csoportos fejesztést a 4. i g. o A 4. os országos érés a tanuás, az értei fejődés szepontjábó aapvető jeentőségű készségek- és képességek diagnosztikus, kritériuorientát feérését szogája. o A 6. és 8. os tanuók körében végzett országos kopetenciaérés arró ad objektív képet, hogy a diákok a közoktatásban addig esajátított isereteket iyen értékben tudják akaazni a indennapi éetbő vett feadatok egodásában. A érés a szövegértési képességeket és a ateatikai eszköztudást vizsgája. o A kerüeti szintű érések a tudástartao esajátításának értékét, a tanuási képességeket és az akaazható tudást érik, diagnosztikus, nyoon követő, és szuatív típusú vizsgáatok. o Az intézényi érések javasot típusa foratív, fejesztő értékeés. A kerüeti érések, vizsgáatok eredényei a kerüeti közoktatási adatbázisba kerünek, biztosítva az egyes tanuók fejődésének nyoon követését, az iskoa áta hozzáadott pedagógiai érték 2 kiutatását. A nevetségi szint érése a kerüeti érési-értékeési rendszer eee. A nevetségi szint érése egy inforációforrás a tanuók szeéyiségének fejődésérő. Céja, hogy a további fejesztés tartaa, ódszere tudatos és egaapozott egyen. Jeezően heyzetfetáró szerepe van (diagnosztikus értékeés), de a nyoonkövetéses vizsgáat esetében az összehasonításra is ehetőséget ad, foráó, segítő (foratív) értékeés. 3. A érési-értékeési rendszer űködtetésétó1 várt eredények Diagnosztikus Fejődésvizsgáó Rendszer

8 Lehetövé váik az intézényi és osztáy szintű fejesztő foyaatok értékeése, a tanuságok azonosítása, összefogaása. Megvaósu a tanuók tudásesajátításának nyoon követése, összehasonító értékeés evégzése~ A kerüetiérési rendszer táogatja az intézények tanuó szervezetté 3 váását. Rendszeressé vának az országos kopetenciaérések és kerüeti érések eredényeinek intézényi, osztáy, és tanuói szintű értékeései, aeyek intézényfejesztési foyaatot generának. 4 A fejesztés az intézény vezetésének irányításáva és táogatásáva zajik. 4. A érési-értékeési rendszer egvaósításának fetéteei Minden intézényben érési-értékeési koordinátor váasztása, aki koordinája az országos, a kerüeti és az intézényi vizsgáatokat, kezei az intézényi érési adatbázist, és kapcsoatot tart a Kőbányai Neveési Tanácsadó és Pedagógiai Szogátató érési referensével A kerüeti közoktatási érési adatbázis foyaatos űködtetése. A küső szakértők áta végzett érések anyagi fetéteeinek biztosítása. 5. A érési-értékeési rendszer eeei 5.1 Az óvodás gyerekek képesség fejődésének vizsgáata Óvodai ( éves korban végzett) MSSST 5 vizsgáat. Az óvodai neveés tapasztaatainak összefogaása a kieeit képességterüetek nagycsoport év végi szintjérő. Az óvodai szakfejesztések (fejesztő pedagógia, ogopédia, pszichoógia) és szakértői vizsgáatok tényeinek összefogaása. A tanuó szervezet oyan intézény, aey képes foyaatosan tanuni, akaazkodni a küsö fetéteekhez ( / -tanuo) 4 Az intézényfejesztés oyan, tényekre aapozott, tervszerű vátoztatási foyaat, aey inden tanuó tanuáseredényességének növeésére és a tanuást táogató fetéteekre irányu, továbbá az adott intézényre adaptát. (David Hopkins: Differenciát iskoafejesztés OFI 2001.) MSSST (Meeting Street SchooScreening Test): szűröejárás óvodáskorban a tanuási zavar ehetőségének vizsgáatára

9 5.2 Az iskoában foyó pedagógiai tevékenység vizsgáata Készségek és képességek vizsgáata az asó tagozaton I. osztáy 2. osztáy Mérés típusa Kerüeti, Kerüeti, forrnatív diagnosztizáó (beeneti) 6 Mérés terüete Kritikus tanuási Kritikus tanuási képességek képességek Mérés eszköze DIFER DIFER Mérés ideje szepteber ájus Mérést végző Osztáytanítók Osztáytanítók 3. osztáy 4. osztáy Intézényi, forrnatív Kerüeti szuatív Neveőtestüetek döntése aapján Szövegértés: űveeti sebesség Mateatika: űveeti sebesség PSZK áta biztosított eszköz ájus Osztáytanítók Aapkészségek, képességek: írás, ovasás, száoás, gondokodás Küső szakértők áta összeáított, beért teszt ájus küsö szakértök Mérés eezése, értékeése Osztáyszinten - Osztáyszinten - tanító, tanító, kerüeti szinten - PSZK Kerüeti, iskoai szinten - PSZK Eredények hasznosítása. A tanítási foyaat. Egyéni szintű tervezés a tanuási egyes gyerekek képességek optiáis szintjének szintjéhez iesztett eéréséhez. tervezése 2. Iskoafenntartó tájékoztatása a Iskoafenntartó osztáyos gyerekek fejettségi tájékoztatása az szintjérő, a hozzáadott pedagógiai iskoát kezdő értékrő gyerekek kritikus képességeinek fejettségi szintjérő Koordináció PSZK az intézényi PSZK az intézényi érési feeösökke érési feeösökke együttűködve együttűködve Osztáytanítók, intézényi érési feeősök Egyéni szintű tervezés a tanuási képességek optiáis szintjének eéréséhez Igény esetén: PSZK küső szakeberek A tanuók eért, és továbbfejődésükhöz szükséges készségszintjeinek eezése, értékeése, fejesztési feadatok eghatározása. Iskoafenntartó tájékoztatása a 4. osztáyos gyerekek fejettségi szintjérő, a hozzáadott pedagógiai értékrő PSZK A beenetiérés adifer érésen tú agában fogaja a Kőbányai beenetiérési koncepcióban efogadott terüeteken az adatszogátatást, és az adatok eezését.

10 5.2.2 Kerüeti é á k éré d feső ~ Mérés típusa Intézényi, Kerüeti, Kerüeti, Országos Kerüeti, Kerüeti, Országos diagnosztizáó diagnosztizáó diagnosztizáó szuatív szuatív Neveőtestüetek döntése aapján Mérés terüete Ajánott terüetek: Heyesírási készség Idegen nyevi szövegértési Heyesírási készség Idegen nyevi szövegértési szocioetria, Terészettudoá- kopetenciák képességek, kopetenciák képességek, tanuási stíus nyos tájékozottság Szociokuturáishátt ateatikai Terészettudoá- ateatikai ér és attitüd eszköztudás ny os Inforatikai eszköztudás Szociokuturáis vizsgáat probéaegodó kopetenciák h áttér és attitüd gondokodás vizsgáat Szociokuturáis Inforatikai háttér és attitűd kopetenciák vizsgáat (diagnosztikus) ~fo Szociokuturáis háttér és attitűd vizsgáat Mérés Pszichoógusok Küsö szakértök Küsö szakértök Az országos Küsö szakértök Küsö szakértök Az országos eszköze áta biztosított áta összeáított, áta összeáított, kopetene iaérés áta összeáított, áta összeáított, kopetenciaérés éröeszköz beért teszt beért teszt tesztjei, eyet az beért teszt beért teszt tesztjei, eyet az kérdőív kérdőív Oktatási Hivata kérdőív kérdőív Oktatási Hivata Közoktatási Mérési Közoktatási Mérési Értékeési Osztáya Értékeési Osztáya áított össze áított össze Mérés ideje ájus október október ájus ájus noveber ájus Inforatika: október Mérést végző Osztáyfönök, Küső pszichoógusok Küsö szakeberek Küsö szakeberek OH Küsö szakeberek szakeberek Oktatási Hivata közreűködéséve L -~~ -~ L ~- -- -~ !

11 S vfo Mérés intézényi érési küső szakeberek küső szakeberek Oktatási Hivata: küső szakeberek küső Oktatási Hivata: eezése feeős, országos, teepüési, szakeberek országos, teepüési, pszichoógusok, intézényi intézényi osztáyfőnök PSZK: kerüeti szintü PSZK: kerüeti részetes szintű részetes Iskoák: intézényi Iskoák: intézényi, szintü részetes tanuói szintü részetes Eredények. Szocioetria: a. Objektív kép a. Objektív kép a. Objektív kép a Összehasonító Összehasonító. Objektív kép a hasznosítása társas kapcsoatok tejesítényrő tejesítényrő tejesítényrő eezés aapján eezés aapján tejesítényrő szerkezetének 2. Az erősségek és 2. Az erősségek és 2. Az erősségek és (5. ) (6. és 7. ) 2. Az erősségek és vizsgáatáva a gyenge pontok gyenge pontok gyenge pontok objektív kép a objektív kép a gyenge pontok tanuók egiserése a egiserése a egiserése a két tanuás-tanítás tanuás-tanítás egiserése a két beieszkedésének feért feért feért tudásterüeten eredényességérő, eredényességérő feért tudásterüeten segítése tudásterüeteken tudásterüeteken 3. Hozzáadott a hozzáadott, a hozzáadott 3. Hozzáadott 3. Egyéni szintü 3. Egyéni szintü pedagógiai érték pedagógiai értékrő pedagógiai értékrő pedagógiai érték 2. A tanuási stíus tervezés, fejesztés tervezés, fejesztés kiutatás a beeneti kiutatás a beeneti egiseréséve a érések tükrében. és 6. os egeredényesebb érések tükrében. tanuási ódszer 4. Az évrő-évre kiváasztása a diák isétődő érési száára eredények a ódszerek eredényességének utatói ehetnek. Koordináció Igény esetén PSZK PSZK PSZK OH, Intézény PSZK PSZK OH Intézény

12 5.2.3 Nevetségiszint vizsgáatának rendszere A vizsgát ok 4., 6., 8., A vizs áat ide e A vizs áat terüetei A vizsgáat céja A vizsgáat eszköze A vizsgáatot végző A vizsgáat eezése Küső szakeber A vizsgáat eredényeinek PSZK: fenntartó, iskoa egisertetése Iskoa: gyerek, szüő, szaktanárok, unkaközösségek, osztáyfónökök Az eredények Fejesztési céok, és azok eérését szogáó neveési feadatokat eghatározása, aeyek segítik a probéák eküzdését hasznosítása és a sikerek egerősítését. Fenntartó, PSZK, Iskoa- Tantestüet Koordináció PSZK

13 M' erese ' k, VIZSga. ' ato k ren d szere Mérések/vizsgáatok 2012/ / / /2016. Oktatási Hivata 6., 8. és , 8. és , 8. és , 8. és 10. Országos Országos Országos Országos kopetenciaérés kopetenciaérés kopetenciaérés kopetenciaérés Kerüeti érések. és 2.. és 2.. és 2.. és 2. DIFER DIFER DIFER DIFER Aapkészségek, Aap készségek, Aapkészségek, Aapkészség ek, képességek képességek képességek képességek Heyesírás Heyesírás Heyesírás Heyesírás Terészettudoá- Terészettudoá- Terészettudoá- Terészettudoányos tájékozottság; nyos tájékozottság; nyos tájékozottság; nyos tájékozottság; Szociokuturáis Szociokuturáis Szociokuturáis Szociokuturáis háttér háttér és attitűd háttér és attitűd háttér és attitűd és attitűd vizsgáat; vizsgáat; vizsgáat; vizsgáat; Idegen nyev; Idegen nyev; Idegen nyev; Szociokuturáis Szociokuturáis Szociokuturáis háttér háttér és attitűd háttér és attitűd és attitűd vizsgáat vizsgáat vizsgáat Heyesírás; Heyesírás; Terészettudoá- Terészettudoány os nyos probéaegodó probéaegodó gondokodás; gondokodás; Inforatikai kopetenciák; Szociokuturáis háttér és attitűd vizsgáat; Inforatikai kopetenciák; Szociokuturáis háttér és attitűd vizsgáat; 8. Idegen nyev; Inforatikai kopetenciák; Szociokuturáis háttér és attitűd vizsgáat Nevetségi szint (2016.) vizsgáata Szociaizáció Szociaizáció Szociaizáció Közösségi aktivitás Közösségi aktivitás Közösségi aktivitás Egészséges éetód Egészséges éetód Egészséges éetód Fegyeezettség FeJzyeezettség Fegyeezettség 6.Kötségvetés

14 Do!i Bér Doogi Bér Doogi Bér Doogi Bér Doogi Bér. 120 OOO OOO OOO DIFER OOO DIFER OOO OOO 750 OOO 100 OOO Aapkész ség ek Nevetsé gi szint 5. OOO OOO OOOOOO OOOOOO OOO OOO OOOOOO Heyesírá s 5. OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOO OOO OOOOOO Ter. tud. t. 6. OOO OOO OOO OOO OOOOOO OOOOOO Idegen nyev Nevetsé gi szint 7. OOOOOO OOO OOO OOOOOO Heyesírá s 7. OOOOOO OOO OOO OOOOOO Ter. tud. t. 7. OOOOOO OOOOOO OOOOOO uforrnati kai korupete nciák 8. OOOOOO OOOOOO SPSS statisztikai fedogozó progra egyszeri kötsége, a további eezések készítéséhez is fehasznáható.

15 Idegen nyev 8. OOOOOO OOOOOO Inforati kai kopete nciák OOO Nevetsé gi szint o OOO OOO OOO K}sszesen OOO OOO OOO OOO

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

&t. számú előterjesztés

&t. számú előterjesztés &t. számú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkrmányzat fenntartásában működő óvdák vezetőinek négyéves beszámójáró

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Operatív terve a 2007-es esztendőre 1

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Operatív terve a 2007-es esztendőre 1 Az Erdélyi Magyar Tudoányegyete Operatív e a 2007-es esztendőre 1 RON I Akkreditáció Hat szak (inforatika, pedagógia, szociológia, agrárgazdaságtan, könyvelés és gazgálkodási inforatika, roán és angol

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell

Multinomiális és feltételes logit modellek alkalmazásai Mikroökonometria, 10. hét Bíró Anikó Véletlen együtthatójú modell Mutnoás és fetétees ogt odeek akaazása Mkroökonoetra,. hét Bíró Ankó Véeten együtthatóú ode Aggregát kereset becsése véeten együtthatóú MNL odee: Berry, Levnsohn, Pakes (BLP, 995 Econoetrca) Lényeg: rugaas

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában A mérések és a hozzá tartozó dokumentumok itt tekinthetõk meg. Intézményi jelentés A 2001 õszén elkezdõdött Országos kompetenciamérések sorában

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK

EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KIADVÁNYA Fejes Zsuzsanna Saai János Soós Edit Tóth Judit (szerk.) Vájok Lászó Schengenre hangova 113. SZÁM EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK Kiadja a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2012/2013 nevelési-oktatási év intézményi beszámolóiról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2012/2013 nevelési-oktatási év intézményi beszámolóiról rrr')~ ".., 2 sz. eloteijesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Bizalmas a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a) pontja alapján Előterjesztés

Részletesebben

= M T. M max. q T T =

= M T. M max. q T T = artók statikája II. SZIE-YMM BSc Építőmérnöki szak IV. évfoyam 3. eőadás: Határozatan tartók képékeny számítása Mechanika II M R rugamas határnyomték M K képékeny határnyomaték másképp: M törőnyomaték

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat

Megállapodás. másrészt a Fonyód Város Önkormányzata (nevében eljár Miseta István polgármester), a továbbiakban Önkormányzat I i 3. sz. meéket -, - -, í Megáapodás amey étejött egyészt a Magya Köztásaság Gazdasági és Közekedési Minisztee (nevében ejá Székey Andás,a GKM autóbuszközekedését feeős főosztáyának vezetője), a továbbiakban

Részletesebben

jgf-;. számú előterjesztés

jgf-;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere jgf-;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Küső-Üői úti Református Egyházközség részére métányosságbó biztosított

Részletesebben

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja!

KaVo ESTETICA E30. Szeretni fogja! Szeretni fogja! A KaVo ESTETICA E30 inden, ait szeretne. A KaVo ESTETICA E30 szép küső, kiváó érzés. A KaVo ESTETICA E30 a fogászati tökéetesség új dienzióját nyitja eg, a KaVo áta biztosított inőségnek,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete! I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Bizalmas az előterjesztés 2. melléklete! I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 1( 03. szám ú eőterjesztés Bizamas az eőterjesztés 2. meékete! Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbánya számít Rád" szociáis aapú

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY

- ~ FELELŐS SZERKESZTŐ: BIRÓ KÁROLY h \. f.6a J).L..., '-----1D-Ő-K-O- Z--V-Á-L-A-S-Z-Y-A-"-S-'..--------- Küzdötté~fönem adtad, de efáradtá! 2011. február 19-én időközi váasztás esz a2. sz. Egy jó ember ha etávozik, új csiag jeenik egyén

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Abert Átaános Iskoa 5000 Szonok, Széchenyi krt. 22. Te./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szonok.hu www.szentgyorgyi-szonok.suinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2-2008-0031

Részletesebben

1. SZÁM------------- LÁZÁR JENÖ

1. SZÁM------------- LÁZÁR JENÖ 36 2:32 ABB V0-399 A GYÓGYSZERÉSZ SZAKC~OPORT LAPJA Fői;zekesztó: DR VJf:GH ANTAI Szerkesztők: DR IÁNG Bf:IA, DR SZÁSZ GYÖRGY feeős szerkesztő, SZENIMIKIÓSI PÁI, DR VÁRADI JÓZSEF 7. évfoyam Technikai szerkei;ztö:

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere g~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Diákok Sportegyesüete 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet

Részletesebben

J_d"- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

J_d- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. Kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek 2012. évi megsztásáró szóó

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben