~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság évi tevékenységérő szóó beszámoóró I. Tartami összefogaó A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerüeti Rendőrkapitányságának (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) vezetője, dr. Gyetvai Tibor rendőr aezredes megküdte a évi tevékenységükrő szóó beszámoót. (A beszámoó az eőterjesztés. meékete.) A beszámoó összegzésébő is kitűnik, hogy az értéket időszakban, az objektív körűmények figyeembevéteéve a Rendőrkapitányság megvaósította a 20. évre kitűzött céjait. A kitűzött és megvaósut céok között szerepet Magyarország EU soros enöki feadatai következtében a Kapitányságra háruó feadatok maradéktaan eátása, az áománymegtartás és annak következtében egy stabi végrehajtó áomány kiaakítása, az informatikai háózat korszerűsítése, a térfigyeő-rendszer bövítése, mey utóbbiakat a Kőbányai Önkormányzat támogatásáva sikerüt eérniük. Az értékeésben eőremutató céként fogamazódnak meg a évi kiemeit feadatok is. Kérem a tisztet Képviseő-testüetet az aábbi döntési javasat efogadására. II. Döntési javasat: Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság évi tevékenységérő szóó tájékoztatót tudomásu veszi. Budapest, március 13. á (.(}, ~~~ Törvényességi szempontbó eenjegyzem: jegyző

2 BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG X. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 1102 Budapest Harmat u Teefon, Fax:

3 2 Bevezetés Kapitányságunk ietékességi terüete a 32,5 négyzetkiométer terüetű, fő akónépességű Kőbánya. Ez a teepüés a főváros egyik egrégebbi történemi mútta rendekező teepüése, mey hajdan híres vot kőbányáiró, mára az éemiszeripar, a finomvegyipar, a gyógyszergyártás maradt jeentős. Továbbra is esősorban ipari kerüet vagyunk, ietékességi terüetünkön 19 veszéyes üzem taáható, de a nagyváaatok száma csökkent és a gyárteepeken sok kisebb váakozás tevékenykedik, sokszor nem keően szervezett vagyonvédemi rendszerre, ami komoy bűnügyi probémát jeent. Kőbánya akossága az emút évtizedben jeentősen csökkent. Esősorban a jó kereső, magasan képzett emberek kötöztek e. Vaamennyi eddig emített kerüetrész bűnügyi szempontbó meghatározza a kerüet arcuatát. Az áandó akosság meett nagy az átmenő-forgaom, hiszen a kerüet két metró vonaán fekszik, oyan közekedési csomópontokka, mint az Örs Vezér tere és a Kőbánya-Kispest Metróés Vasútáomás, Kőbánya asó, Kőbánya feső és Rákos vasútáomás, vaamint a népigeti voánbusz csomópont, aho naponta több ezer ember fordu meg. A kerüet áandó akosságának egy része küfödi. Magas a huzamos tartózkodási engedéye és eteepedési engedéye rendekezők száma, akiket a Józsefvárosi Négy Tigris Piac, és a Kőbányai Bazár vonz. A küfódi szeméyek nagy része kínai, vietnami, román, és ukrán származású. Nem szabad figyemen kívü hagyni a BM BÁH Harmat utcai kirendetségét sem, aho naponta szintén több száz küfódi fordu meg. A tavayi évben továbbra is bűnügyieg meghatározó fontosságú vot a kerüetben taáható 18 átaános és 7 középfokú oktatási intézmény, a O műveődési intézmény, 3 nagy bevásáróközpont. Két munkásszáó és hét hajéktaanszáá taáható Kőbányán, ami bűnügyi szempontbó szintén jeentőségge bír. A kerüetben működik a Budapesti Fegyház és Börtön, Közép-Európa egnagyobb börtönkompexuma, az IMEI, és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú, Venyige utcai objektuma. A kerüetben van az Új Köztemető, Magyarország egnagyobb sírkertje. Emeett nem szabad efeedkezni arró, hogy a kerüetben kapott heyet a Hungexpo vásárváros is. A sportközpontok közü meg ke emítenünk a Ferencvárosi Torna Cub Népigeti Sportteepét, aho kézi-, vízi-, és kosárabda ietve futsa, a Budapesti Spartacus SC Kőér utcai Sportteepét, aho vízi- és kéziabda mérkőzéseket bonyoítanak Számottevő sportétesítmény még a Kőbányai Sport Cub teepe, és az Újhegyi uszoda. Kőbánya ietékességi terüetén év óta működik térfigyeő karnera rendszer évben a IL ütem átadásáva 16 térfigyeő karnera kerüt kiheyezésre az Örs vezér tere ietve a Gyakoró utcai akóteep környékére. Jeeneg a karnerarendszer 53 karnerábó á.

4 3 I. A vezetés-irányítás A kapitányságvezető szeméyében január O-jei hatáya történt vátozás, mert Tóth Béa r.ezredes kapitányságvezető Úr nyugáományba vonut január O-jétő Dr. Gyetvai Tibor r. aezredes kerüt a kapitányság éére, kezdetben megbízássa, majd november O-jétő kinevezéssel Déri-Szakonyi Edina r. őrnagy a Bűnügyi Osztáy vezetője heyét 20. május 16-tó a Hatvani Rendőrkapitányságró érkezett Nagy Attia r. százados vette át. Görbe Attia r. aezredes Közrendvédemi Osztáyvezetőt egyben kapitányságvezető-heyettest az ORFK Közrendvédemi Főosztáyra heyezték át, feadatait Karvaics József r. főhadnagy vette át. Emeett a Körzeti Megbízotti Aosztáy és az Őr- és Járőrszogáati Aosztáy vezetését kiemeit főeőadók átták e megbízással A Bűnügyi Osztáyon a gazdaságvédemi aosztáyvezetői feadatokat Gyarmati Erika r. szds. kezdetben megbízássa, majd május O-jétő kinevezésse tejesítette. A megbízott igazgatásrendészeti osztáyvezető augusztus O-jétő átheyezésre kerüt, ezért jeeneg Fodor-Schmidt Mónika r. fhdgy. főeőadó végzi az osztáyvezetői feadatokat. A Vizsgáati Osztáyon rendszeresített két aosztáyvezetői hey egész évben betöteten maradt. II. A bűnügyi heyzet értékeése A regisztrát bűncseekmények jeentős részét, amey országos tendencia is, a opások teszik ki, azonban a gazdasági jeegű bűncseekmények (csaás, sikkasztás) gyakorisága is mindinkább tapasztaható. Kerüetünket is érintik a gépjárműfetörések, ameyekre jeemző, hogy az ekövetők gyorsan, szinte nyom nékü hajtják végre cseekményeiket Több iyen ügyben is sikerüt az ekövetőt federíteni, azonban egyeőre nem oyan eredményes, mint szeretnénk. A bűncseekmények egy szignifikáns részét képezik a kábítószeres bűncseekmények. 20 -ben ebben is sikerüt eőreépnünk, több ügyben fogatunk e kábítószergyanús anyagokat, ameyek eredményeként - még ha csekéy mennyiség vonatkozásában is - ekövetőket vontunk ejárás aá. Megjegyzendő, hogy e bűncseekménytípusra mindenképpenjeemző a átencia, ameynek egyik gátja a mintavétei eszközök, ietve a kábítószer gyorstesztek hiánya. A súyponti bűncseekmények közü mindenképpen ki ke térni a rabásokra, és az ún. nyakánckitépéses opásokra, mey utóbbiak néhány esetben rabássá minősünek át. Augusztusszeptember hónapokban ezekben az ügyekben több esetben is federítéshez vezetett a nyomozás, és a terheteket természetesen eőzetes etartóztatásba heyezte a nyomozási bíró. Kapitányságunk ietékességi terüetén a rabásokat tekintve jeemző, hogy több oyan terüet (Népiget és környéke, Kőbánya-Kispest meetti erdős terüetek stb.) is van, ameyek jeegükbő, és az ott eőforduó náció vagy társadami csoportok berendezkedésébő adódóan (hajéktaanok, küfödiek -küönösen kínaiak, vietnámiak-) megnehezítik a federítést.

5 4 A statisztikai adatokat eemezve megáapítható, hogy a rabások számában jeentős etérés van a évre vonatkozóan, ennek oka azonban az, hogy ezeket a bűncseekményeket a régiós nyomozó hatóság nyomozta. Ugyanez áapítható meg a betöréses opásokka és a gépkocsi fetörésekke kapcsoatban is. A bűncseekmények számadatai ényegében hasonó adatokat mutatnak a bázis év számadataihoz, némiegjeentősebb a csaások és a rongáások számának emekedése. (1. sz. meéket) Súyponti bűncseekmények számának aakuása Bűncseekmény típusa Szeméygépkocsi opások száma Gépkocsifetörések száma Jármű önkényes evéteek száma Betöréses opások száma Lakásbetörések száma Rabások száma Kapitányságunk a 2011-es évet 934 db foyamatos bűnüggye zárta, míg a 2010-es évrő 86 db bűnügy kerüt át a tavayi évre. Az ügybefej ezések tekintetében megáapítható, hogy a vádemeési javasatta befejezett ejárások száma, vaamint a bűncseekmény hiányában megszüntetett ejárások számadatai hasonóan aakutak az eőző évi adatokhoz képest. Jeentősen emekedett a fejeentés eutasítássa végződött, és a bizonyíték hiányában megszüntetett ügyek száma. Az, hogy megszűnt a régió, érezteti hatását az ekövető hiányában feftiggesztett ügyek számában, amey ugyancsak ényeges emekedést mutat. (2. sz. meéket) A 2011-es évben az összes ismertté vát bűncseekmény között az Árkád Üzetházban 109 bűncseekmény, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. számú objektumában 13 bűncseekmény, a Budapesti Fegyház és Börtönben 22 bűncseekmény, az IMEI-ben 4 bűncseekmény miatt készüt fejeentés. Jeentős számú bűncseekmény történt az Új Köztemetőben és környékén, 2011-ben 75 küönböző, főként vagyon eeni bűncseekmény miatt érkezett fejeentés. A Bajcsy-Zsiinszky Kórház és Intézményei terüetérő, szintén főként vagyon eeni bűncseekmény miatt 59 esetben indut ejárás. Az országos érdekődésre számot tartó ügy /2011.bü. Hatóságunk opás bűntettének és más bűncseekmények miatt nyomozást rendet e az OTP Bank Nyrt. fejeentése aapján, mey szerint ismereten ekövető jogtaan haszonszerzés céjábó a Budapest X. kerüet Román utcai OTP Bank fiók ATM automatájának pénzkiadó nyíását fémappa és ragasztószaagga beragasztotta, ezáta meggátota, hogy az ügyfeek a pénzükhöz jussanak, majd távozásukat követően a pénzt a készüékbő etuajdonította. Hatóságunkat az OTP Bank Nyrt. Román utcai képviseője szeptember 14-én a reggei órákban értesítette, hogy az ekövető a reggei órákban isméteten megjeent az ATM készüékné, és fetehetően annak pénzkiadó nyíását isméteten beragasztotta.

6 A heyszínre kiérkező nyomozók a rendekezésre áó fénykép aapján az ekövetőt igazotatás aá vonták, aki ahogy észete a rendőri intézkedést, a heyszínrő megkíséret emeneküni, azonban őt az intézkedő rendőrök efogták és eőáították. Az eőáítását követően megáapítást nyert hogy az efogott szeméy azonos H. A. budaőrsi akossa, akit jeeneg összesen 139 rendbei opássa gyanúsítunk, azonban a gyanúsításokat a rendekezésre áó adatok szerint bővítjük. A nyomozás eredményessége A bűnügyi áomány igen nagy arányban nem csak a szakterüeten etötött időt tekintve, de a rendőri páyafutás, és a betötött éetkor tekintetében is, igen fiata. Ezek a munkatársak még nem rendekeznek megfeeő rutinna, és keő tapasztaatta ahhoz, hogy a sokszor eőforduó kiemeit tárgyi súyú, bonyout megítéésű ügyeket, vagy a gazdasági bűncseekményeket az evárható színvonaon, gyorsaságga fedogozzák. A nyomozások eredményességének növeése érdekében számba ke venni azokat az ügyeket, ameyekben több bűncseekmény miatt foyik az ejárás, és viszonyag rövid időn beü befejezhető. Ezeknek az ügyeknek prioritást ke évezniük annak érdekében, hogy az eredmények a statisztikai adatokban miné eőbb megjeenjenek Úgyszintén át ke tekinteni azokat az ügyeket, ameyek hosszabb ideje tartanak, és ezeket a ehető egrövidebb időben be ke fejezni. Az egységek közü a Gazdaságvédemi Aosztáy tevékenysége vaószínűeg azért nem vot oyan eredményes, mert vezetővátásra kerüt sor, magas vot a fuktuáció, és az áomány jeenegi korösszetétee miatt, szogáati éveit tekintve rendkívü fiata. Szakmai tapasztaat 2,5 év. A probéma megodására intézkedtünk, az egység munkatársai foyamatos revízió és eenőrzés aatt ának, eseteg hasznosnak tartanánk a Gazdaságvédemi Főosztáy szakirányítását a jeentősebb ügyekben. Körözési tevékenység A körözési tevékenységet a kapitányságon egy fő eőadó végzi. A kapitányság tejes körözési tevékenységét egymaga kezei. A 2011-es évben etűnés miatt 180 közigazgatási ejárás indut, ebbő 72 esetben foytattunk ejárást intézetbő etűnt szeméyek vonatkozásában. Az ietékességi terüetünkön működik az Étes Mátyás Diákotthon, vaamint a Szávy utcai Gyermekotthon, meyek akói rendszeresen engedéy nékü távoznak az intézményekből A bírósági efogatóparancs aapján körözés kiadására 547 esetben kerüt sor. Hatóságunk a tavayi évben 70 bűnügyben bocsátott ki efogatóparancsot, jeeneg 168 efogatóparancs van érvényben.

7 6 III. A közbiztonsági tevékenység A reagáó képesség viszonyagosan megfeeő színvonaát csak foyamatos szogáatszervezésse és gyakori átcsoportosításokka tudtuk megodani. Jeentős segítséget kaptunk a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédemi Főosztáyátó és a Készenéti Rendőrségtő is. Az Afa Pogárőrség és a WofPogárőr Egyesüet tagjai egész évben önzeten segítséget nyújtottak. Hetente több akaomma vezényünk közterüetre közös rendőrpogárőr járőrt, de szoros együttműködést aakítottunk ki a Mezei Őrszogáat és a kerüeti Közterüet-feügyeet munkatársaiva is. Veük szintén hetente szervezünk közös szogáiatot. Mindegyik társszerv részt vesz a havi akaomma megtartott fokozott eenőrzések végrehajtásában is. A 150 óra aatti többetszogáatok szabadidőben történő megvátása komoy probémát okozott az év második feében, ezért a körzeti megbízottakat is járőrszogáati feadatra keett beosztani. A kerüeti Önkormányzat részérő cétevékenység támogatásáva sikerüt eérni azt, hogy napszakonként 2 gépkocsizó járőrpárost tudjunk közterüeti szagáatra vezényeni. 18 fő próbaidős rendőr érkezett osztáyunkra. Nagy hangsúyt fektetünk eméeti és gyakorati képzésükre, hogy képzésük végeztéve önáó feadateátásra tudjuk őket vezényeni. A főbb intézkedési mutatók az aábbiak szerint aakutak: efogás Eőáítás bizt. int. szabs. fe j. HB fő HB ft eővez. átkísérés e e III.. Biztosítási és csapatszogáati feadatok, közterüeti feadatoktó evonó tényezők Biztosítási feadatokat hajtottunk végre az FTC kéziabda csarnokában megtartott kiemeit kockázatú mérkőzések során, a Honvéd és az FTC víziabda mérkőzéseive kapcsoatban, továbbá az Új Köztemető terüetén, vaamint a Kisfogházná ünnepi megemékezések, koszorúzások akamáva. A kerüetben saját biztosítási terv aapján 16 esetben hajtottunk végre biztosítást. Az év foyamán 63 akaomma vettünk részt biztosítási feadatok végrehajtásában 649 főve. Az erendet eővezetések száma 540 eset vot, meybő 67 akaomma hajtottunk végre sikeres eő vezetést. Ugyancsak evonó tényezők az ad-hoc jeegge jeentkező átkísérések. Átkísérést a vizsgát időszakban 732 esetben, 1492 főve, 1903 órában hajtottunk végre. Rendkívü sok vot a házi őrizetesek száma, több hónapon keresztü J fő és fő védett szeméy napszakonkénti eenőrzését keett végrehajtani. A Bűnügyi Osztáyai hatékonyan dogoztunk együtt körözési akciók végrehajtásában, vaamint a kompex fokozott eenőrzések során.

8 III. 2. Hajéktaanok heyzete 7 Az eőző évben kitűzött cénak megfeeően fetérképeztük a hajéktaanok tartózkodási heyeit a kapitányság ietékességi terüetén évben a hajéktaanok áta ekövetett bűncseekmények a kerüeti összbűnözés szempontjábó ehanyagohatóak. Veük kapcsoatban a egnagyobb probémát a séremükre ekövetett, átaában kisebb értékű vagyon eeni és kis számú erőszakos bűncseekmény jeenti. A Körzeti Megbízotti Aosztáy foyamatos kapcsoatot tart a hajéktaanokka, figyeemme kísétjük a kerüetben évő hajéktaan teepeket III. 3. A Körzeti Megbízotti Aosztáy tevékenysége A korábbi cékitűzés - áománymegtartás és hiánycsökkentés - csak részegesen vaósut meg, azonban a KMB Aosztáy tekintetében sikerüt kiaakítani egy stabi, összeszokott áományt, akik egymásra támaszkodva, ekiismeretesen végzik munkájukat. Az aosztáy étszámát az év során 4 főve növeini tudtuk. A terüeten 18 oktatási intézményben foytat "Iskoa Rendőre" programot a KMB Aosztáy áománya, mey programró a visszajezések pozitívak votak mind a tanuók, mind a pedagógusok részérő. Több esetben vettek részt a KMB Aosztáy beosztottjai iskoai neveő és feviágosító programokon, osztáyfőnöki órákon ezze is erősítve és segítve a diákok neveését. A közekedési eőadó az "Ovizsaru" program keretében a kerüeti óvodákban végez oktatótanácsadó tevékenységet, eőadásokat tart. Az intézményvezetők nagyon eégedettek a program megvaósuásával Az év során az aosztáy 2180 esetben hajtott végre tartózkodási hey megáapítássa kapcsoatos feadatokat, mey szám kiemekedően magas. Ezen kívü nyít rendőri információkat készítenek, bűnügyi megkereséseket hajtanak végre szorosan együttműködve a kerüeti Rendőrkapitányság Készenéti Akció AosztáyávaL III. 4. Őr- Járőrszogáati Aosztáy tevékenysége évben a próbaidős rendőrök Közrendvédemi Osztáyra történő érkezéséve a korábbi rendőri étszámot meghaadó rendőri erőt sikerüt közterüeti szegáatra vezényeni. A képzésekben segítséget nyújtott részünkre a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédemi Főosztáy Járőrszogáati Osztáy osztáyvezetője. Jeentős időt és energiát igénye a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Magódi út 24. szám aatt taáható objektumának eenőrzése. A környéken akók pihenését, nyugamát rettentően zavarta az intézetben évő szeméyek hozzátartozóinak kiabáása, meyek ezen cseekmény szabáysértésként történő nevesítéséve, és a rendszeres, visszatérő nyít erőkke végrehajtott eenőrzésekke minimaizáódtak. Az év végi ünnepekke kapcsoatos feadatok során 20. november 25-tő december 31-ig szerződéses munkavégzésse jeen votunk az ÁRKÁD Üzetközpontban a bűnügyi áománnya együttműködve.

9 8 A szogáatszervezés eőtérbe heyezéséve gondoskodunk arró, hogy a szabadidőben megvátandó túórák az eőírásnak megfeeően 30 napon kiadásra kerüjenek. Emeett az áomány foyamatos oktatásáva, képzéséve kívánjuk eérni, hogy miné többen önáóan tudjanak intézkedni. Közterüeti órák száma: 57352, nem közterüeti órák száma: óra. III. 5. Közekedési heyzetértékeés A szakterüeten fő kiemeit főeőadó és fő segédeőadó átta e a napi feadatokat. Feadatuk a szakhatósági engedéyek kiadása, a köztekedési baesetekke kapcsoatos megkeresések megváaszoása, statisztikák vezetése. A szeméyi sérüéssei járó közúti közekedési baesetek száma az aábbiak szerint aakut: Összes baesetek száma Haáos Súyos sérüéssei járó Könny ű sérüéssei járó IV.. Szabáysértési tevékenység 2010.évben évben IV. Igazgatásrendészeti tevékenység Az eőadók az ügyek Robotzsaru RSZABS modujában történő foyamatos fedogozását, az adatok heyes rögzítését evégezték. A végrehajtási ejárás efoytatásának kezdeményezése a pénzbírság behajtására foyamatos vot. Az eőadók és közakamazottak eterhetsége nem csökkent, tekintette arra, hogy a szabáysértési ejárások meett közigazgatási bírságoási ejárást és a végrehajtását is e ke foytatni, vaamint O. napjátó a 218/1999. (XII.28.) Korm. rend. 4 () bekezdése kiegészüt a Büntetés-végrehajtási Intézet környezetének megzavarása tényáássa, meynek ebíráása az eikövetési heye szerinti rendőrkapitányság szabáysértési hatóságának ietékességi körébe kerüt. A fenti szabáysértés évben 998 db vot. A szabáysértési terüet statisztikai adatai aapján (3. számú me.) megáapítható, hogy az iktatott ügyek (2643), a fejeentett szeméyek (2755) száma az eőző évhez képest csökkenő tendenciát mutat, mive kevesebb fejeentés érkezett, ietve december O-jét követően az ismereten szeméy een szabáytaan parkoás miatt tett fejeentések fedogozása kikerüt a kerüeti hatóságok ietékessége aó évben a közterüet-feügyeet áta tett fejeentések aapján ismereten szeméy een 931 ejárás indut. A köztekedési szabáysértések száma (2966) kevesebb ett a fejeentésszám csökkenéséve, vaamint tekintette a jogszabáyi vátozásokra.

10 9 A évben az anyagi káros baesetek száma (686) arányosnak mondható az eőző évhez képest, viszont a szeméyi sérüésseijáró baeset száma (190) növekedett. Az emarasztat szeméyek száma az ügyszám csökkenéséve arányban á. Az önkéntes befizetések emaradásáva a végrehajtási ejárásban ke érvényt szerezni a jogerőre emekedett pénzbírságot megáapító határozatoknak, ameyek száma eindított végrehajtás az adott évben - jeentősen meghaadja az eőző évet, mey a figyemeztetés intézkedésekjeentős csökkenéséve magyarázható. A kifogások száma továbbra is magas (506), mey az ügyiratszámhoz viszonyítva jóva meghaadja az eőző évi számadatot Az ekövetők egyre rosszabbodó anyagi és szeméyi körüményeikre hivatkozva kéremezik a jeentősebb összegű a kiszabott bírság csökkentését, ietve a járművezetéstő etitás intézkedés akamazása esetén az ügyek egnagyobb részében a gépkocsi hasznáatának - mey munkaeszközük - szükségességére hivatkozva az etitás meőzését. A bíróságra küdött kifogások esetében már nem minden esetben kerü az etitás meőzésre, viszont a szabáysértési hatóság áta kiszabott pénzbírságot nagyobb mértékben csökkentik. Gyorsított ejárások száma: Titott Járművezetés kéjegés az etitás időtartama aatt évben 40 db évben 14 db 23 db 20 db Rendesejárásra megküdött ügyek száma: Titott Járművezetés kéjegés az etitás időtartama aatt 2010.évben 137db 22 db évben 46 db 19 db Összesen: 2010.évben 177 db 45 db évben 60 db 39 db Távotartó Önkényes határozat bekötözés szabáyainak szabáysértés 2 db 2 db Távotartó határozat szabáyainak 2 db 2 db 2 db Önkényes bekötözés szabáysértés db 2 db db 2 db Tuajdon eeni szabs. 23 db 30 db Tuajdon eeni megsértése 43 db 349 db 66 db 379 db A gyorsított ejárásban bíróság eé áításos ügyek száma növekedett az eőző évhez képest, főeg a Járművezetés az etitás tartama aatt szabáysértés tekintetében, meynek ügyszáma év L féévében vot ugyanannyi, mint a évben. Ez a járművezetéstő vaó etitások magas számának tuajdonítható, mive még a 2010-ben 12 hónapra etitott szeméyek járművezetéstő etitása is é.

11 10 A Tuajdon eeni szabáysértések száma többszörösére növekedett az eőző évhez képest, mive az üzetek már akkor is rendőri intézkedést kérnek, fejeentést tesznek, ha az ekövető a heyszínen megfizeti az okozott kárt, míg az eőző évben ez nem vot annyira jeemző. A gyorsított ejárások efoytatásában, készenéti szaigáat váaásában 5 fő hivatásos vett részt. A évben 131 óra többetszogáat és 582 óra készenéti óra keetkezett. A évi. törvény 20. () bekezdés k) pontja aá tartozó szabáyszegések ekövetésemiatt hatóságarn évben 120, míg évben 145 közigazgatási ejárást foytatott e. IV. 2. Szeméy- és vagyonvédemi, magánnyomozói terüet, és egyéb rendészeti tevékenység évben 35 db működési engedéyt és 507 db igazoványt adtunk ki, EGT-s engedéy ietve igazovány kiadására nem kerüt sor. Az 5 évve ezeőtt kiadott igazoiványak megújítása miatt a tavayi beadások számához képest növekvő tendenciát mutat a beadott kéremek száma. Igazoiványak bevonására 6 esetben kerüt sor, 80 esetben pedig visszavonásra kerüt sor, ebbő 4 esetben az igazovány tuajdonosa végeg befejezte a vagyonvédemi tevékenység végzését, s igazoványát hatóságomnak visszaadta, ietve 76 esetben kerüt kamarai tagság nem fizetése miatt visszavonásra az igazovány. Az Igazgatásrendészeti Osztáy 62 db eenőrzést hajtott végre az engedéye rendekező társas váakozások körében, a Közrendvédemi Osztáy 2 db eenőrzést végzett az egyéni váakozók körében, a Bűnügyi Osztáy 5 db eenőrzést hajtott végre a magánnyomozói váakozások terén. Hatóságomná a 20. évben 7 esetben eső, 2 esetben meghosszabbításra kerüt a figyemeztető jezést adó készüék feszereéséve és hasznáatáva kapcsoatos engedéy, jeeneg db van érvényben. V.. Humánerőforrás gazdákodás A BRFK X. ker. Rendőrkapitányság január O-jén rendszeresített étszáma megévő étszám összesen hiány : rendszeresített étszám megévő étszám rendszeresített étszám megévő étszám V. A funkcionáis feadatok 166 fő 128 fő 38 fő 34 fő 34 fő 2 fő fő december 31-én 166 fő 142 fő 24 fő 34 fő 33 fő 2 fő 2 fő hivatásos áományú hivatásos áományú hivatásos áományú közakamazotti státusz közakamazott köztisztviseői státusz köztisztviseő

12 2011. évben összesen 29 fő hivatásos áományú és 5 fő közakamazott munkatárs távozott a Kapitányságró, ebbő a hivatásosok közü9 fő más rendőri szervhez, fő a katasztrófavédeem áományába kerüt átheyezésre, 2 fő FÜV ejárást követően nyugáományba vonut, 2 főnek emondássa, főnek efokozássa, 3 főnek pedig próbaidő aatt szűnt meg a szogáati viszonya, vaamint egy koégánk ehunyt. A közakamazottak közü főnek szűnt meg a munkaviszonya nyugáományba heyezés miatt, 2 főt más rendőri szervhez heyeztek át, fő kérte közakamazotti jogviszonyának közös megegyezésse történő megszüntetését, fő pedig próbaidő aatt távozott. A kormánytisztviseők közü fő rendszergazda hivatásos áományba kerüt, pótását új koéga fevéteéve megodottuk A hivatásos áomány átagéetkora december 31-ei adatok aapján 30,6 év. A megévő 142 főbő 41 fő (29%) 25 éves vagy fiataabb, 13 fő (9%) 40 éves vagy idősebb. A szakmai éetkor átaga 7,37 év; 71 fő (50 %) 5 évnyi vagy kevesebb rendőrségi szogáati viszonnya rendekezik. V. 2. Eismerések, jutamazások évben összesen 8 fő kapott BRFK vezetői dicséretet és pénzjutamat, főt éptettünk eő soron kívü és fő kerüt jutaombó magasabb beosztás ba. Eső tiszti kinevezés saját áománybó nem vot. A Kőbányai Önkormányzat áta a X. kerüeti Rendőrkapitányság részére biztosított keretbő 47 fő hivatásos, fő kormánytisztviseő és O fő közakamazott, az OTP Bank áta a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére biztosított keretbő 2 fő hivatásos kapott pénzjutamat Túórák száma évben: 9912 óra, évben óra. V. 3. Gazdákodás A Kőbányai Önkormányzatnak köszönhetően évben informatikai eszköz eátottságunk tovább javut, mive O db számítógépet és O db LCD monitort kapott a kapitányság. Hasznát számítógépekrő van szó, de így tudtuk megodani eavut számítógépeink cseréjét. A Kapitányság jeenegi informatikai eszköz áománya: 114 db számítógép, 42 db nyomtató és 7 db scanner. Az ORFK GF KM GE Információtechnoógiai Osztáytó 7 db mobiteefont és SIM kártyát igényetünk a körzeti megbízotti szegáatot eátó koégák részére, meyeket meg is kaptunk. A évben javasot hardver fejesztés - Az 5 évné idősebb számítógép konfigurációk cseréje. - A Közrendvédemi Osztáyon a régi háózati nyomtatók cseréje dupexegységge eátott háózati nyomtatóra, mert így a fehasznát papír mennyisége kevesebb ehetne.

13 12 A Harmat utcai épüetünk eheyezési körüményeiben vátozás következett be. Az ügyeet heyiségeinek tejes feújítása megtörtént, így kutúrát környezetben tudjuk fogadni az áampogárokat. A kapitánysági épüet tetejének szigeteési hiányosságai miatt az épüet több heyen ázott, amortizáódott, ezze a probémáva köze O éve keett szembe néznünk évben az ORFK GF KM GE BRFK Gazdasági Osztáy evégeztette a tető tejes feújítását, így reményeink szerint már csak esztétikai szempontbó ke az utómunkáatokat evégeztetnünk Sajnos évek óta nincs anyagi forrás a kapitányság tényeges feújítására, amey kiteijedne a gépészeti és eektromos háózat cseréjére is, mey eavut. Kapitányságunk gépjármű áománytábája szerint 15 db gépjárműve és 5 db segédmotorkerékpárra rendekezünk. Az ügyintéző gépkocsik többségének áapota megfeeő. A huzamosabb ideje szogáatban évő gépkocsik kiométert futottak, (két gépjármű köze kiométert), ebbő adódóan gyakoriak az akatrészkopásbó, törésbő adódó műszaki meghibásadások Szogáati gépjárművek magáncéú hasznáatára egy esetben kaptunk engedéyt. V. 4. Hivatai tevékenység A panaszügyi tevékenységre vonatkozóan emondható, hogy évben 15 db rendőri intézkedés eeni panasz érkezett, meyek mindegyike megaapozatannak bizonyut évben összesen 10 db rendőri intézkedés eeni panasz érkezett, meyek közü megaapozott egy sem vot. 2 db ejárás jeeneg foyamatban van évben 23 db, évben 28 db áampogári panasz, ietve évben 37 db, az értéket időszakban 23 db bejeentés kivizsgáását végeztük e évben db közterüet-feügyeői intézkedés eeni panaszt, míg évben 3 iyenjeegű panaszt vizsgát ki a kapitányság. Mind a három panasz aaptaannak bizonyut. A hivataon beü működő ügykezeési szakszogáatnak az aábbi iratokat keett iktatnia: Iktatás 2010.évben főre jutó iratszám Bűnügyi irat 4310 db 2155 db Ataános irat db db Aszárnos iktatás db db Iktatás évben főre jutó iratszám Bűnügyi irat 5555 db 2777 db Ataános irat db db Aszárnos iktatás db db A munkanapokat figyeembe véve fő 135 db iratot iktatott. Ezen túmenően bejövő (postai, futár, ügyészi) küdemény bontása, érkeztetése, szkenneése, szignáásra történő feadása, és kimenő (postai, futár, ügyészi) küdemény nyivántartásba vétee, továbbítása, 1876 téteszám bűnje bevéteezése, nyivántartása (2010. évben ez 1019 vot), és az irattárazássa kapcsoatos vaamennyi feadat hárut rájuk. Kapitányságunkra érkezett iratok száma 20. évben összesen db vot.

14 V. 5. Adományozás 13 Az adományozási rend megvátozásáva Kőbánya Közbiztonságáért Közaapítványtó a továbbiakban nem fogadhatunk e adományt, így csupán a Kőbányai Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat) számíthatunk A képviseő testüet évben úgy határozott, hogy az érvényben évő együttműködési megáapodás szerinti összegen feü ( ,- Ft) további ,- Ft-ot biztosít számunkra. A korábbi évekhez hasonóan idén is biztosított az Önkormányzat 20 fő számára abéreti díj hozzájáruást. V. 6. Együttműködés Az Önkormányzat áta szervezett rendvédeemért feeős szervezetek koordinációján a közrendvédemi osztáyvezető vagy a kapitányságvezető heti rendszerességge részt vesz. A Kábítószer Egyeztető Fórum rendszeresen üésezik évben üésüket a kapitányságon tartották meg évben az Önkormányzat, a társszervek és küönböző civi szervezetek bevonásáva kapitányságunkon közbiztonsági fórumot tartottunk. A feszínre kerüt probémákra közös megodást kerestünk, mey a szervek közötti együttműködés erősödését eredményezte. V. 7. Kommunikációs tevékenység Kommunikációs tevékenység keretében havi rendszerességge kerü sor a média tájékoztatására. Az írott sajtó keretein beü kiemekedő a kapcsoatunk a Kőbányai Hírek, a Kőbányai Magazin és a Heyi Téma szerkesztőségéve, az Óhegynet - Újhegynet, és a OkerKut.hu internetes portáokka, vaamint a Rádió XVII. adóva. A 2011-es évben 10 interjút adtunk, és rendszeresen sajtófehívást tettünk közzé az eektronikus ietve írott sajtóban. A rendőrkapitányság kommunikációs tevékenységét az érintett vezetők (bűnügyi osztáyvezető, hivatavezető) irányítása és koordináása meett jeeneg a bűnügyi osztáyon kijeöt munkatárs átja e a vonatkozó normák cékitűzéseinek maximáis figyeembe véteével Szintén kiemekedő a kapcsoatunk az ATY országos, ietve regionáis sugárzású Kőbányai hírek műsorszerkesztőive. A rendőrkapitányság működéséve kapcsoatos közérdekű adatokat a jogszabáyi eőírásoknak megfeeően tesszük közzé a heyi apban, Interneten, vaamint egyes közintézményekben nyomtatott verzióban. 20. év őszétő a Centrum TV égisze aatt újraindította műsorsugárzását Kőbánya terüetén a TV 10 adása. Ezen beü kiemeit heyet kapott a RAZZIA című bűnügyi műsor, mey kéthetente számo be 20 perc időtartamban az aktuáis kőbányai rendvédemi szervezetek munkájáró.

15 14 VI. Összegzés Ú gy gondoom, hogy az értéket időszakban, az objektív körüményeket figyeembe véve, megvaósítottuk évre kitűzött céjainkat. Természetesen a rendőrkapitányság tejes szeméyi áománya a fentiektő ftiggetenü minden erőfeszítést megtesz azért, hogy az eddig eért eredmények ne csökkenjenek, Kőbánya közrendje, közbiztonsága, bűnügyi heyzete tovább stabiizáódjon es céjaink megvaósuásáró: Magyarország EU soros enöki feadatai következtében a kapitányságra háruó feadatok maradéktaan végrehajtása. Az érintett áomány maximáisan heyt át a biztosítási feadatokban. A jogszabáyvátozásokra kiemeit figyemet ke fordítani. Az áomány oktatására és foyamatos képzésére nagy hangsúyt fektettünk, havonta oktatási napokat tartottunk. Áománymegtartás, fuktuáció megáítása, stabi végrehajtó áomány kiaakítása. A jeenegi munkatársak megtartását szegáták a munka és eheyezési körümények javítására irányuó intézkedéseink (p. az informatikai eszközök fejesztése, feújítások), meyekhez a Kőbányai Önkormányzat sok segítséget nyújtott. Abéreti díj hozzájáruás biztosítása és a étszámnöveés is nagymértékben hozzájárut a fuktuáció megáításához. Társszervekke vaó együttműködés bővítése. Mi sem bizonyítja jobban ennek megvaósuását, minthogy három pogárőr szervezette kötöttünk együttműködési megáapodást. Informatikai háózat korszerűsítése. A Kőbányai Önkormányzat támogatásáva sikerüt eérnünk A térfigyeő rendszer bővítésébő adódó feadatok tejesítése. Tejes mértékben megvaósut A körzeti megbízotti szaigáatban rejő tartaékokfeszínre hozata/a. Részben vaósut meg év kiemeit feadatai: A vizsgáati munka időszerűségnek javítása. Az ügyészség áta nyomozás továbbfoytatásra visszaküdött anyagok számának csökkentése. Az áomány továbbképzése, jogszabáyi ismeretek bövítése, gyakorati képzés. A közrendvédemi áomány munkakörüményeinek javítása (p. ötözőszekrények cseréje). A fuktuáció csökkentése, a parancsnoki áomány stabiizáása. Körzeti megbízotti szogáat hatékonyságának további fokozása, a reagáó képesség javítása. A közterüetek rendjének erősítése, a társszervek bevonásáva, társadami kapcsoatok további javítása.

16 Legjeemzőbb bűncseekmények összehasonítása 15. számú meéket testi sértés 6 2. fogakozás körében ekövetett veszéyeztetés kényszerítés szeméyi szabadság megsértése magánaksértés, zakatás közekedés biztonsága eeni bűncseekmény járművezetés ittas vagy bódut áapotban kiskorú eheyezésének megvátoztatása 4 9. kiskorú veszéyeztetése O. tartás emuasztás erőszakos közösüés szemérem eeni erőszak megrontás szeméremsértés beutazási és tartózkodási tiaom megsértése hivataos szeméy eeni erőszak közfeadatot eátó szeméy eeni erőszak közveszéy okozás visszaéés őfegyverre, őszerre áatkínzás garázdaság önbíráskodás közokirat-hamisítás magánokirat-hamisítás visszaéés okiratta egyedi azonosító je meghamisítása környezetkárosítás visszaéés kábítószerre pénzhamisítás készpénz heyettesítő fizetési eszközze visszaéés opás sikkasztás csaás hűten kezeés rabás zsaroás kifosztás rongáás jogtaan esajátítás orgazdaság szerzői vagy szerzői joghoz kapcsoódó jogok megsértése hitesértés jármű önkényes evétee 24 17

17 16 2. számú meéket A bűnügyi és vizsgáati osztáyon az ejárás befejezéseinek megoszása: V ádemeések száma Bíróság eé áítások száma Fefüggesztések száma Fefüggesztés az ekövető ismereten vota miatt Megszüntetés, a cseekmény nem bűncseekmény Megszüntetés, a cseekmény szabáysértés Megszüntetés, gyermekkor miatt 4 4 Megszüntetés, magánindítvány hiánya miatt Megszüntetési javasat Megszűntetés bizonyíték hiányában Fejeentés eutasítása V ádehaasztási j avasat 35 Egyesítés Áttéte

18 17 A szabáysértési terüet statisztikai adatai Iktatott ügyek száma!fejeentett szeméyek száma Közekedési szabáysértések száma Baesetek száma: Anyagi káros: Szeméyi sérüéses: Összesen:!Figyemeztetett szeméyek Megbüntetett szeméyek Emarasztat szeméyek fi gy. +pénzbírság/ Kiszabott pénzbírság ~efizetett pénzbírság Járművezetéstő etitás (szeméy) IKifogások (db) Bíróságra feterjesztett kifogások (db) Határozatok száma meghagatás nékü ~eghagatáson ~ égrehajtási ejárások 2010.év ~260 f Ft Ft p03 ~011. év ! ~0 50 ~ szám ú meéket

19 18 Tartaomjegyzék: Bevezetés I. A vezetés-irányítás II. A bűnügyi heyzet értékeése III. A közbiztonsági tevékenység IV. Igazgatásrendészeti tevékenység V. A funkcionáis feadatok VI. Összegzés VII. Meéketek 2. oda 3. oda 3-5. oda 6-8. oda oda oda 14. oda oda

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

, ::/-;1. számú előterjesztés

, ::/-;1. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, ::/-;1. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben