.2/j. számu előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".2/j. számu előterjesztés"

Átírás

1 .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves beszámoójáró I. Tartami összefogaó Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete (a továbbiakban: Képviseő-testüet) a 876/2005. (X. 20.) határozatáva efogadta az Önkormányzat Minőségirányítási Programját (a továbbiakban: ÖMIP), benne az önkormányzat fenntartásában évő intézmények mérési-, értékeési- és eenőrzési programját, az intézményvezetők tevékenységének értékeési rendszerét. A Képviseő-testüet meghatározta, hogy az intézményvezetőknek vezetői cikusuk negyedik évében önértékeést ke készíteniük. Az értékeés céja a Képviseő-testüet fenntartói, munkátatói döntéseinek eőkészítése. Az önértékeés módszereit az intézményvezetők szabadon váaszthatják meg a beszámoási szempontok figyeembevéteéve. Az értékeésnek konkrét adatokra és femérésekre ke támaszkodnia, az összegzésnek átfogó képet ke nyújtania az intézmény négy éves tevékenységérő. Az ÖMIP meghatározta az önértékeés szempontjait, ameyek aapján az uszoda vezetőjének beszámoója tekintetében a következő pontok akamazhatók: Minden vezető számára köteezően bemutatandó terüet: szakmai téren történt emozduások a vezetői cikus eső négy évében, intézményi eredmények; céok, tervek megvaósuása; eenőrzöttsége; a dogozók munkamorája, mentáhigiénés áapota. A vezetői páyázatkor benyújtott vezetői programhoz kapcsoódva: vátozások a vezetői programhoz képest; az eért és e nem ért céok; szervezeti, döntési struktúra és hierarchia; szakmai módszertani irányítása; emberi viszonyok az intézményekben; probémák és kihívások; egyéb." 20. decemberében Vermes Abán kinevezésének negyedik éve jár e, ezért ekészítette az. meéketben fogat beszámoót. A Pogármesteri Hivata Beső Eenőrzési Osztáya áta 2009-ben készített jeentés szárnos pénzügyi jeegű hiányosságot tárt fe az intézményben a köteezettségváaássa

2 kapcsoatban, vaamint a beső szabáyzatok hiányosságát emítette. A Gazdasági és Pénzügyi Iroda szóbei tájékoztatása aapján ezek a probémák a szigorodó pénzügyi jogszabáyok és a kontro miatt rendeződtek. A közemútban femerüt szintén gazdasági jeegű probémák miatt a jövőben az intézmény működtetéséve kapcsoatban több kérdést is át ke tekinteni. A gazdákodás probémái meett az intézmény nyitva tartása sem fee meg sem az uszoda saját dokumentumainak, sem a átogatóközönség igényeinek, ameyet a közejövőben rendezni ke. II. Döntési javasat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete meghozza az eőterjesztés. meékete szerinti határozatot. Budapest, november " " Kovács Róbert ~. Törvényességi szempontbó eenjegyzem:

3 . me/ék/et az eőterjesztéshez Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüetének... /2011. (..... )határozata a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő vezetőjének négyéves beszámoójáró Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Képviseő-testüete a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő vezetőjének négyéves beszámoóját efogadja. 2. A Képviseő-testüet fekéri a pogármestert, hogy a döntésrő értesítse az intézményvezetőt Határidő: Feadatkörében érintett: azonna a kerüetfejesztési és kükapcsoati szakterüetért feeős apogármester a Humán Iroda Oktatási, Kuturáis és Civi Csoport vezetője

4 u Q Q. :, Kőbányai Ujhegyi Uszoda és Strandfürdő 1989 Vezetői beszámoó Vermes Abán igazgató

5 IJI q IQ Ifi,, Aapító okiratok: Tartaomjegyzék Sportétesítmény működtetése, bérbeadása és fejesztése:. Óvodai neveés, eátás: Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveése, oktatása -4. évfoyamon (iskoai úszásoktatás): Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveése, oktatása 5-8. évfoyamon (iskoai úszás): Sporttevékenység és támogatás: Szabadidős park, fürdő- és strandszogátatás: Létszámada tok: Szervezeti, döntési struktúra és hierarchia: A tantestüetrő: A gazdákodásró: Gondjaink és nehézségeink: Összegzés: Meéketek. Számú Iskoai étszámadatok 2. számú Pénzforgami adatok 3. szám ú Látogatottsági adatok i ~. 2

6 Intézményvezetői beszámoó Az intézmény tevékenységét a fenntartó Aapító okiratban határozta meg. Az Aapító okirat aapján tevékenységünk több feadat eátását is szükségessé tesz: " - :, Megbízatásom kezdetén 2008-ban az Aapító okirat az aábbi feadatokat határozta meg: Aapító okirat 83/2008.(1.17.) határozat szerint az intézmény aaptevékenysége: uszodai sportszogátatás Iskoáskorúak iskoai oktatása strandfürdő szogátatás Szakágazat M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidőstevékenység 80 OOO Aapfokú oktatás Egyéb sport tevékenység Máshova nem soroható egyéb szabadidőstevékenység Szakfeadat Fürdő és strandszogátatás nappai rendszerű, átaános művetséget megaapozó oktatás Diáksport Sportcéok és feadatok Az emút négy évben az aapító okirat törvényi környezet vátozása, ietve fenntartói döntés aapján többször is vátozott, jeeneg az aábbi tevékenységeket határozza meg. Aapító okirat 793/2011. (VIII.25.) határozat szerint az intézmény aaptevékenysége: Aaptevékenység: Sportétesítmények működtetése Óvodai neveés, eátás Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveés, oktatása 1-4. évfoyamon 8520 (iskoai úszás) Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveése, oktatása évfoyamon (iskoai úszás) 3

7 Építményüzemetetés, zödterüet- kezeés Építményüzemetetés Átaános épüettakarítás Egyéb takarítás Zödterüet kezeés Sporttevékenység és támogatás Sportétesítmények működtetése és fejesztése Iskoai, diáksport-tevékenység és- támogatása Máshova nem soroható egyéb sporttámogatás Szabadidős park, fürdő- és strandszogátatás Saját tuajdonú, béret ingatan bérbeadása, üzemetetése Nem akóingatan bérbeadása, üzemetetése A kötségvetési szerv váakozási tevékenységet nem foytat. Az aaptevékenység szöveges meghatározása: a) uszodai sportszogátatás, b) strandfürdő-szogátatás, c) óvodás és átaános iskoa korú gyermekek, tanuók úszásoktatása, d) a gyermek- és ifjúsági korosztáy számára a tanórán kívüi sportfogakozások szervezése, e) együttműködés más neveési - oktatási intézményekke, azok sporttevékenységeinek támogatása, t) az ingatan vagy egyes heyiségei akami, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása, szabadtéri sportoásra akamas, nyitott páyás sportétesítmény működtetése, az azokhoz tartozó kisegítő étesítmények kiadása. Megáapítható a két aapító okirat vátozatbó, hogy ugyan tevékenységünk- az Újhegyi út 13 aatt taáható uszodára és a hozzá tarozó terüetekre korátozódik,- az utóbbi jeentősen kibővüt egy jóva széesebb kifejtést nyert. 4

8 A tevékenységek részetesebb kifejtése és az emút négy év értékeése: Aaptevékenységek: Sportétesítmény működtetése, bérbeadása és fejesztése: Az uszoda 1989-ben épüt, aapvetőerr tanuszodának Stranddá bővüése a mútszázad utosó éveire tehető, egy szabadtéri medence megépítéséve és a jeeneg is megevő, mintegy hektáros terüet bekerítésével Az intézmény további bővítésére tervek készütek, egy 50 m-es eátóva rendekező versenymedence megépítésére. Az intézmény jeeneg egy fedett hatpáyás 25 m-es 2 m vízméységű és egy 5 x 16 m-es 0,8 m-es tanmedence meett egy szabadban evő négypáyás 25 x 8,5 m-es 1,35 méteres vízméységű medencéve, és egy 5 x 5 m-es 40 cm vízméységű pancsoóva rendekezik. A.fedett uszodában evő 2 medence megfee az úszás oktatás étesítidényi követeményeinek. Fefogható egy heti 168 órában dübörgő (nagy)üzemnek is. A működtetés során aapvető feadat a gépészeti, vízforgatói, fény és égtechnikai berendezések üzemképes áapotának fenntartása és azok üzemetetése, tehát minden oyan feadat, amey az uszoda funkciójának és hatósági eőírásainak megfeeő működtetéséhez szükséges. Küön gond az uszoda kora és ebbő is adódó műszaki áapota. A Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő köze hektáros zödterüette is rendekezik. Ennek a terüetnek, parknak a kezeését, karbantartását fő főáású, egész évben akamazott kertéssze, ietve nyári strand időszakban pusz fő kisegítő kertésszeátjuk e. A z üzemeés során a femerüt karbantartási, feújítási feadatokat a Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. segítségéve!, közreműködéséve odottuk meg. Az intézmény terüetén egészévben egy büfé, egy sportbot és egy szoárium céjára adunk bérbe heyiséget, ietve terüetet. Ezze emeve az uszoda szogátatásainak körét. Nyári időszakban a strand terüetén az eőző négy évben két további büfé és egy édességárus működött. Feújítás, fejesztés a négy év során: A medence épüet abakfaának cseréje. Szekrények kucs néküi karórás zárcseréje. Beéptető rendszer. Ötöző épüetviágító abakainak részbeni cseréje. Vegyszeradagoó feügyeő automatika és szivattyú motorok cseréje. Medencék szűrőtöteteinek a cseréje. 5

9 A szabadban evő néhány éve paragorr fekvő beton aappa rendekező régi játszótér heyén egy szabványos méretű strandröpabda páya kerüt kiaakításra. Szintén idén bővüt a strand terüete egy mini játszótérre, meyben rugósjáték, homokozó, ietve trambuin is heyet kapott. Óvodai neveés, eátás: A kerüeti óvodák az úszásoktatáshoz az emút négy évben jeentős önkormányzati támogatásban részesütek. Ezek a támogatások cézottan a nehéz anyagi körümények között éő csaádok gyermekei számára adnak ehetőséget az oktatásban vaó részvétere. Az óvodák jeemzőerr feső, nagy csoportosai számára tartott uszodai fogakozásokon a cé, hogy játékos keretek közötti vízhez szoktatás és az úszás aapeemeinek megismertetése. Az óvodai oktatást testneveőink meett uszodánkban feüetet bérő egyesüetek oktatói végzik. A kerüeti óvodák közü az emút négy évben uszodánkban az aábbi 4 óvoda vett részt úszásoktatás ban: Aprók Háza Óvoda Csodafa Óvoda Gépmadár Óvoda Hárseveű Óvoda (ebben a tanévben a fenti csoportszámokkal) 9 csoport 8 csoport csoport Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveése, oktatása - 4. évfoyamon (iskoai úszásoktatás): Az úszásoktatás tekintetében a Budapesti és vidéki városokhoz viszonyítva is kiemekedően kedvező heyzetben vagyunk, hisz testüeti döntés aapján a kerüeti fenntartású átaános iskoák eső négy évfoyamainak tanuói heti egy akaomma térítésmentes úszásoktatásban vehetnek-vehettek részt. Ezen tú az úgynevezett "úszó osztáyok" heti két ietve három fogakozáson magasabb szinten sajátíthatják e az úszás aapjait. Az órák megtartását főáású, pedagógusi végzettségge rendekező testneveő koégákka átjuk e. Az oktatás során a vízhez szoktatástó induva, az úszás eemeinek esajátításán keresztü a negyedik év végére három úszásnemben vaó úszni tudás a cé. 6

10 a~ a Esőben átaában az osztáyok összetétee nagyon vegyes az úszástudást tekintve, de feadatunk minden diák számár eérhetővé, szerethetővé tenni az iskoai úszásoktatást A gyerekek ismerjék meg és heyesen sajátítsák e a vízben vaó mozgást, heyes technikát kiaakítva. Azon vagyunk, hogy minden tanórákon résztvevő tanuó jó érezze magát a vízben, örömét eje a mozgásban ebben a számukra az idegen közegben. Az iskoákhoz hasonóan év közben érkező új tanuókná küön feadat a fezárkóztatás, hasonó szintre hozás a többi diákkal Az úszás hatásainak köszönhetőerr a gyerekek szív, keringési rendszere és áóképessége is foyamatosan fejődik. A testi faktorok meett a pszichikum fejesztése is nagyon fontos. Fejődik a kitartás, az akaraterő és a koncentráó képesség is. A programban résztvevő osztáyok heti x 60 perces órákon vesznek részt. Az egyébként testneveés órák aó egészségi okokbó fementett diákok szamara már évfoyamoktó fii.ggetenü gyógytestneveési órák keretein beü, biztosítunk úszási ehetőséget déutánonként az iskoai órák után. Az úszás oktatás kritérium rendszerét az aábbiakban részetezem: Eső tanév végére a cé, hogy a tanuók a hátúszás technikáját kiváóarr egyenek képesek végrehajtani 25m-en keresztü méy vízben. Második osztáyban a hát és gyorsúszás technikáját oktatjuk, év végére 25m-t ke tejesíteni jó technikáva ezekbő az úszásnemekből Harmadik osztáyban a hát és gyorsúszás után a meúszás technikáját sajátítják e a diákok, így év végére már 3 úszásnemben esznek képesek megtenni 25m-t a tanuók. A cé, hogy negyedik év végére a tanuók a 3 aap úszásnemben 500 m-t foyamatosan e tudjanak úszni. Ezze biztosítunk stabi úszástudást, vaamint a gyermekek vízbiztonságát kis ietve méy vízben. A Fekete István Átaános Iskoábó "úszóosztáyok" járnak hozzánk, akik eső és második osztáyban hetente háromszor, míg harmadik és negyedik osztáyban hetente kétszer járnak úszni. Veük szemben mások az evárások, a szintek. Eső osztáyban SOm hát és gyorsúszás kiváó technikáva foyamatos és összehangot kar, evegő és ábmunkáva. Második osztáyban 200m hát, me és gyorsúszás kiváó technikáva foyamatos és összehangot kar, evegő és ábrnunkával Harmadik osztáyban OOOm hát, me és gyorsúszás kiváó technikáva foyamatos és összehangot kar, evegő és ábrnunkával Negyedik osztáyban 45 perc foyamatos úszás a három aap úszásnemben, vaamint 25m piangó jó technikával Az úszás órákon esajátított tudást tanévenként két házi versenyen és egy úgynevezett kerüeti uszodák közötti versenyen mértük e. 7

11 Vátozás történt a négy év során a testneveési órák keretében végrehajtott úszás órák ietve a tanuók értékeésében az asó tagozatosak esetében. Az eddigi szöveges értékeést fevátó érdemjegyek visszaáításával Ez adott esetben egy részjegy a testneveési jegyek kiaakításához. Kidogozásra kerüt egy egységes ajánás az osztáyzás segítésére a kerüet tejes úszásoktatás értékeéséhez. A csatot meéketben mutatjuk be (1. sz. meéket), hogy az emút négy évben mey kerüeti fenntartású iskoák tanuói mekkora étszámma vettek részt testneveés óra keretében uszodánkban az úszásoktatásokon. A fentebb vázot oktatási evárásainkat az eőző két tanévben: 2009/2010-ben 78%-osra 20 0/20 -ben 82%-osra tejesítettük Átaános iskoai tanuók nappai rendszerű neveése, oktatása 5-8. évfoyamon (iskoai úszás): A kerüeti átaános iskoák feső tagozatasai szamara is biztosítunk uszoda hasznáati ehetőséget, a testneveési órákat az ezze éő iskoák saját testneveőve odják meg. A kerüeti iskoák gyógytestneveéses uszodai óráit saját pedagógusaink a köteező óraszámain beü tartják meg. A kerüeti iskoák és az uszoda kapcsoata: - egjeentősebb, ami az eőzőekbő is kiderüt, a testneveési órák keretében ebonyoított úszás órák. - a kerüet iskoái részére megtartott tanórákon kívüi gyógytestneveési fogakozások. -a kerüet diákjai számára rendezett versenyek (úszás, duaton, mezei futó) - kerüeti középiskoák esetében az úszó érettségik akamáva. Sporttevékenység és támogatás: Az emút négy évben, ahogy az eőző években is az uszodát kerüeti és kerüeten kívüi sportés diák egyesüetek hasznáták edzéseik és akamanként versenyeik ebonyoítására. Az uszoda medencéjének mérete 6 páyás 25 m-es 2 m-es vízméységge jó ehetőséget nyújt: A következő uszodában űzhető sportágakban: úszás, víziabda, szinkronúszás, öttusa, duaton úszás, kajakpóó, vadvízi evezés edzéseinek tartására. Ezeken kívü foyt még az uszodában (a vízen kívü) aqua-fittnes és búvároktatás. Ahhoz, hogy tejes egyen a kép, babaúszó oktatás S. 8

12 Az uszodát az aábbi egyesüetek hasznáták az emút négy évben: AQUA - Szinkronúszó SE., Hegyvidék SE., MAFC Öttusa, Sportiget Sport Egyesüet, Stíus Kőbányai Úszóiskoa és SE. UNIÓ Sport. FTC Víziabda eőkészítő rendszeresen. Téi-nyári aapozásra a Sári Nándor vezette kerüeti kajak-kenusok, a Törekvés vívói hasznáták nagy eőszeretette. A jövőben (minden vicc nékü) várom az egyre izmosodó kerüeti sakk éet képviseőit is. Éénken é az emékeimben, hogy a 80-as években amikor eég gyakran megfordutam a Komjádi uszodában úszó edzések akamáva, gyakran taátkoztam Portisch Lajossa (taán mond ez a név vaamit). Aki oda járt rendszeresen úszni kiegészítésként, így edzve, erősítve a fizikai kondícióját Nem áom meg, hogy ne idézzek " Az úszás sporttevékenység, amit versenyszerűen is ehet űzni, de szabadidős tevékenységként, vaamint egészségügyi cébó is sokan kedvenek. Az egyik eghatékonyabb mozgásforma, hiszen a egtöbb izomcsoportot egyszerre mozgatja meg. Kicsi a sérüés és a túterheés veszéye. Gerincbántamakban szenvedőknek, ietve baeseti rehabiitációban részesüő páciensekné szakták egészségügyi cébó javasoni." Szabadidős park, fürdő- és strandszogátatás: Az uszoda az év 12 hónapjában kétszer 2x heti eáástó etekintve, foyamatosan hétköznap, és hétvégén is üzeme. Az oktatás és a sport feadatokon tú ehetőséget nyújt, túnyomórészt, többségében a kerüeti akosság és az önkormányzat dogozói szabadidejének, sportoássa, szaunázássa történő etötésére. A strand és a hozzá tartozó napozó park a nyári időszakban időjárástó függően június - augusztus hónapokban van nyitva, és nyújt a akosság meett a nyári táborokban részt vevő gyermekek számára sportoási, ietve kikapcsoódási ehetőséget. Rég várt üde színfot vot idén nyáron a strandfürdő megévő szogátatásainak bővüése. A KOS Bizottság kötségvetésünkön túi támogatásáva ehetőség nyít a terüet rendezésén tú egy strandröpabda páya és egy kisebb gyermekjátszótér kiaakítására. Az idén ide átogató csaádok nagy megeégedésse hasznáták, vették birtokukba. Az emút 2 nyáron a strandot tejesen szeparátan üzemetettük az uszodátó így biztosítva eőző évek kevésbé jó tapasztaatai után az uszoda nyugodtabb, probéma mentes igénybevéteének a ehetőségét. A strand idényt, ietve átogatottságot az időjárás rendkívüi módon befoyásoja. A sportigetben tervezett furások remét pozitív eredménye annak a strand fefejesztésére is ehetőségeket tartogat. Egy jó hozamú eseteg ráadásu gyógyhatású vizű hőforrás esetén, az egész uszoda, strand kérdés újra átgondoása szükséges. 9

13 Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő étszámadatai: Engedéyezett étszám: 26 fő egész évre és 7 fő nyári időszakra. Ennek megoszását az aábbi tábázat mutatja be. Létszámadatok A z egesz ev b en : s tran d 1 "d eny b en (3 h o nap ) S.sz. fó megnevezés S.sz. fő megnevezés. igazgató. 2 jegyszedő 2. igazgató gazdasági heyettese 2. 3 uszodamester 3. műszak(i) vezető 3. z takarító 4. 4 testneveő 4. kerti kisegítő ,75 pénztáros 6. adminisztrátor x 0,5 ötözöör-kabinos 8. 4 gépész-karbantartó 9. 3 uszodamester ,5 takarító. kertész Az Újhegyi uszoda szervezeti, döntési struktúráját és hierarchiáját az aábbi ábra tartamazza: Igazgató!!!! Mk. vezető Műszak(i)vezetö Ig. gazd. h.!!! Testneveök Adminisztrátor!! Pénztárosok! Gépészek Uszodamesterek Kabinosok Takarítók Kertész 10

14 A tantestüetrő: A testüet nem nagy, az emút négy év során, négy státussza rendekezett. Az átaam megörököt áapothoz képest a testüet szeméyi összetéteében eső két évében jeentős vátozások történtek 200 7/0 8-as tanévhez képest (Munkaközösségünk vezetője Lénárt Zotán sajnáatos baeset következtében ehunyt). Értemeten haááva komoy veszteség érte nemcsak az Újhegyi uszodában foyó, hanem áítom a kerüeti úszás oktatást is. Az uszodában foyó szakmai, oktatói munkának köze 10 évig vot meghatározó vezetője. A 2 addig kisgyermekükke otthon evő koeganőnk egyike civi páyára ment, míg Konc Erika munkába át. Pótásukat adott tanévben küső heyettesekke odottuk meg. Az utóbbi két évben a pedagógus gárda áandósut, tapasztaataim aapján kijeenthetem, hogy jó ötvöződik a fiataos endüet a szakmai tapasztaatta. Koegáim pedagógusi dipoma meett a szükséges úszó oktatói icencce is rendekeznek. Az idén efogadott kerüeti sportkoncepcióva szinkronban, az anyagban megfogamazódott az az igény, hogy a kerüeti nagy egyesüetbe kerüjenek be az Újhegyen úszni megtanuó, arra érdemes, tehetséges gyermekek is. Ennek érdekében várhatóan kiaakításra kerü egy a KSC és az uszoda, ietve oktatói gárda közötti eddigiekné reméhetőeg gyümöcsözőbb együttműködés. 11

15 Gazdákodásró: A beszámoó szerves része a gazdákodást bemutató fejezet. A csatot tábázatok (2. sz. meéket) bemutatják a kiadások és bevéteek évenkénti aakuását és az eőirányzatokhoz vaó viszonyuását. A jó gazdákodás efogadott ismérve a kiadások minimaizáása és ezze párhuzamosan a bevéteek ehetőség szerinti maximaizáása, persze ez nem iyen egyszerű. A tábázatbó megáapítható a kiadási oda mind a 4 évben a karcsúsítás(2010) eenére megfeeő vot, az eőirányzatokró átaában is emondható fedezetet nyújtottak szükséges kiadásainkho z. A kiadásokná a egnagyobb téte a TÁ VHÖ, víz-csatorna és az eektromos áram díjai. Ezek csökkentésére, racionáis fehasznáására törekszünk, de a szinte megszokássá váó áremeések een kevés eszközünk van. Abbó a kevésbő iyen ehet eseteg a többszöri nekifutássa eindut napkoektoros páyázat, meynek sikere esetén T Á VHÖ kötség megtakarításra számíthatunk. Más képet mutat a bevéteek aakuása: az eső év (2008) kifejezetten jó eredményt mutat. A bevéteek egyik meghatározó eeme a hasznát árak. Az aktuáis jegyár kiaakításában vátozás történt, 2009-tő a jegyárakat bizottsági javasat aapján a képviseő-testüet fogadja e. Nem csak emiatt,de egy visszafogottabb év következett. A 2010-es év vot a eggyengébb bevéte szempontjából Okai a következők ehetnek: az átaános gazdasági viágváság begyűrűző hatásai, a csaádi kasszák apadása, a Stíus Kőbánya támogatása, a váasztható ocsóbb 2 órás úszójegy megjeenése az áristán. Tény, hogy a tudatosan aacsonyan tartott áraink nem okoztak jeentős, remét forgaom növekedést. Sovány vigasz, de tény: a vendégek örütek annak, hogy a beéptető rendszer ehetőséget nyújt arra, hogy az igénybe vett szogátatás idejéhez igazodjanakjegyáraink. Az idei évben a nyári szésőséges időjárás eenére várhatóan tejesünek a már reáis heyzetet figyeembe vevő mérséketebb bevétei eőirányzati evárások. A csatot meéket a átogatottsági adatokat tartamazza a es évek vonatkozásában, a tábázat minden beépési formát tartamaz.( 3. számú meéket ) 12

16 Intézményi eenőrzöttség küső eenőrzések: Az intézményné es időszak aatt az aábbi eenőrzések történtek: Fenntartói eenőrzés OMMF. Munkavédemi APEH. eenőrzés ÁNTSZ eenőrzés 2008-ban 2009-ben 2009-ben 20 -ben 2010-ben minden évben Ezen eenőrzések törvényteenséget, meghatározott határidőn beü heyre hozhatatan hibát nem tártak fe. A beső eenőrzések rendjét a FEUVE szabáyzat tartamazza, az abban eírtak figyeembevéteéve végezzük. Gondjaink és nehézségeink: Az új beéptető rendszer 2009 szeptemberébe kerüt átadásra. Sajnáatos módon itt beigazoódott, hogy nem mindig a egocsóbb árajánat a jó váasztás. A beruházás gyenge minőségben és kiíráshoz képest nem tejés technoógiáva készüt e. Véeményünk szerint a győztes páyázó gyakoratiag a páyázatot nyerte e és az esedékes munkákat aváakozókka végeztette, ami a foyamatos üzemetetésné, ietve a femerüő hibák javítása esetén nehézkes és assú. Sok esetben az e érésük se megodható. Probémáink a következők: többszöri egyeztetés, jegyzőkönyvezés dacára az ötözőknéevő karszaag eovasók a mai napig nincsenek beüzemeve, a beígért "forródrót "szogátatás sem üzeme, ez azért probéma, mert a pénztárgép számítógép programjába csak a kiviteező tud beenyúni, így akármiyen probéma femerü, csak Ö tudná orvosoni, a hasznáat közben a beéptető karszaag enyeő doboz kiaakítása nem vendég barát, kezeése körüményes, gyakran eromik, szekrényzáró-nyitó automatika nincs összekötve a pénztár szárnítógépéve, a csoportos ötözök ajtajára sem kerüt órás zár, így szeméyes közreműködést igénye, ami végeredményben azt is jeenti, hogy a remét étszám megtakarítás nem vaósítható meg. A fenti probémák okán csak egy fékész, "ebutított" rendszert vagyunk kényteenek hasznáni ami a következőkbő á: 13

17 a karóra enyeő nem működését kaució kikötéséve votunk kényteenek megodani azért, hogy visszakerüjenek a beéptető karszaagok a pénztárba. A faon evő óra eovasók nem működését, ami a bent tartózkodás idején tú a szauna hasznáat jogosságát enne hivatott mutatni, etérő színű beéptető karóra hasznáatáva odottuk meg. A bent tartózkodás idejének kontroáására egyéni saját időmérésse, ietve csak a kiépésné van ehetőség. A beruházást ebonyoító főosztáy az átadást követően a beéptetőhöz tartozó részegységeket nyivántartásiag a mai napig nem heyezte téteesen áományunkba. A fent eírtak okán fenntartói segítséget kérünk a beéptető rendszer újragondoására és a kiaakut heyzet megnyugtató megodására. Összegzés: Az aapító okiratban megfogamazott aapfeadatok és a vezetői végrehajtása: program feadatinak A es a mintegy négyéves időszakban az aapító okiratban megfogamazott evárásoknak, feadatoknak aapvetően megfeetünk a ránk kirótt feadatokat egjobb tudásunk szerint evégeztük. Áandó, visszatérő feadat az uszorát hasznáó vendégek, diákok és sportoók ehetőségekhez igazodó jó színvonaú kiszogáása. Az úszásoktatás terüetén értékeő rendszer kerüt kiaakításra, ameyet az utosó két tanévben jó hatásfokka már akamaztunk. Kihívás oktatóink számára a KSC-ve tervezett együttműködésbő fakadó, egyébként gyönyörű hosszú távú feadat végrehajtása. Emaradt, de tervezett feadat vot az ötéves cikuson beü a strand terüetének, fejáratának akadáymentes ki- és átaakítása, amey ehetövé tenné hasznáatát mozgássérütek számára is. A kerítésrendszer újratervezése az emút évben megtörtént, megvaósításáná figyeemme keenni ezekre a speciáis igényekre is. Nem visszaéve a fenntartó pozitív hozzááásáva az úszásoktatás vonatkozásában meggondoásra javasom a mindennapos testneveés keretein beü az átaános iskoák esetében femenő rendszerben az úszás órák foytatását a feső tagozatosak esetében is. Tejes körűvé tenni saját, ietve iskoai testneveők bevonásával 14

18 D Kérem a fentiek figyeembevéteéve a beszámoó efogadását. Budapest, október 28. Tiszteette: igazgató 15

19 Kőbányai Újhegyi Uszoda és Stran dfürdő 1. számú meéket Az uszodát testneveés óra keretében úszásoktatásra hasznáó iskoák étszámadatai 2007/2008 tanév Sorsz. soák Osztáyok összesen Létszám összesen 1. Kada Miháy Át. Isk Fekete István Át.Isk Széchenyi István Át. sk Kertvárosi Át. Isk Összesen /2009 tanév i Sorsz. soák Osztáyok összesen Létszám összesen 1. Kada Miháy Át,. Isk Fekete István Át.Isk Keresztury Dezső Át. sk Harmat 88 Át. Isk Széchenyi István Át. sk Kertvárosi Át. Isk Összesen 1233 Sorsz. soák 1. Kada Miháy Át. Isk. 2. Fekete István Át.Isk 3. Keresztury Dezső Át. 2009/ 201 O tanév Osztáyok összesen Létszám összesen sk Harmat 88 Át. Isk Széchenyi István Át. sk Kertvárosi Át. Isk Összesen 1054 Sorsz. soák 1. Kada Miháy Át. Isk. 2. Fekete István Át.Isk 201 O/ 2011 tanév Osztáyok összesen 3. Keresztury Dezső Át. sk Harmat 88 Át. Isk. 5. Széchenyi István Át. sk Kertvárosi Át. Isk. Létszám összesen Összesen 1133

20 ,..... ii!i Jiiii iiii.a!i!ii -iii f.!!!!!a számú meéket Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Pénzforgami adatok féév Név Eredeti Eőirányzat Módisftott Eőirányzat Forgaom Maradvány Tejesítés % Kiadások L OOO ,15% Bevéteek L OOO OOO ,10% Név Eredeti Eőirányzat Módisftott Eőirányzat Forgaom Maradvány Tejesítés % Kiadások L OOO OOO ,42% Bevéteek L ,62% Név Eredeti Eőirányzat Módisftott Eőirányzat Forgaom Maradvány Tejesítés % Kiadások L OOO ,54% Bevéteek L OOO ,48% féév Név Eredeti Eőirányzat Módisitott Eőirányzat Forgaom Maradvány Tejesítés % Kiadások L OOO OOO ,89% Bevét~ek L_ OOO 6~_ ,10%

21 iiiit----- iii-- i ~ Giiii számú meéket Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Létszámforgami adatok féév Jegyetvett Iskoás csoport Edzés Bérette Pogármesteri határozat aapján Összesen i Jegyetvett Iskoás csoport Edzés Bérette Pogármesteri határozat aapján Összesen Jegyet vett Iskoás csoport Edzés Bérette Pogármesteri határozat aapján Összesen féév Jegyet vett Iskoás csoport Edzés Bérette Pogármesteri határozat aapján Összesen

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

:!J lj számú előterjesztés

:!J lj számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere :!J j számú eőterjesztés I. Tartami összefogaó Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Sportközpont részére cétartaék feszabadításáró

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö:

Budapest Főváros Önkormányzata. Pénzügyi Főpolgármester-helyettes. ikt. szám: FPH039/ elökészltö: BUDa Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpogármester-heyettes iiii Ii ~ 1111111111111111111111111~ 1111111111111111111 "1 000057212259" F. Kgy. 2014 FEBR 2 6. ikt. szám: FPH039/31-1912014 tárgy:.

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

!J i~.számú előterjesztés

!J i~.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere!J ~.számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseőtestüet részére a Leonardo da Vnc projekt 20112012. év beszámoójáró I. Tartam összefogaó Budapest

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

;J H /1. szám ú előterjesztés

;J H /1. szám ú előterjesztés ;J H /1. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő szóó

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházásáról Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere I. Tartami összefogaó Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Tarkarét utca útépítéséhez tartozó közviágítási háózat tuajdonjogának

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben